TÜRK ANAYASA DÜZENĐ DERS NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK ANAYASA DÜZENĐ DERS NOTLARI"

Transkript

1 - 1 - TÜRK ANAYASA DÜZENĐ DERS NOTLARI BÖLÜM 13 OSMANLI ANAYASAL GELĐŞMELERĐ Osmanlı imparatorluğunda anayasacılık hareketleri, 1808 tarihli Sened-i Đttifakla başlamakta, 1839 tarihli Tanzimat ve 1856 tarihli Islahat Fermanıyla gelişmektedir. Đlk Anayasa da 1876 tarihli Kanun-u Esasidir. Şimdi bunları kısaca inceleyelim. 1. SENED-Đ ĐTTĐFAK ( 1808 ) Hazırlanışı: Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa Başkanlığında bir tarafta ayanlar, diğer tarafta devletin ileri gelenleri arasında 29 Eylül 1808 de Kâğıthane de bir toplantı yapıldı. Toplantıda varılan kararlar Sened-i Đttifak adı verilen bir belgede tespit edildi ve bu belge Sadrazam, Şeyhülislam, vezirler ve ayanlar tarafından imzalanıp mühürlendi ve Padişaha sunuldu. Daha sonra Padişah Đkinci Mahmut Sened-i Đttifakı onayladı. Getirdikleri: Sened-i Đttifak ın getirdiklerini üç ayrı grupta toplayabiliriz. 1. Merkezi Kazanımlar Padişahın ve devletin otoritesini herkesin kabul etmesi. Sadrazama itaat. Vergi toplanmasına ilişkin emirlere uyma. Asker ocaklarının Padişaha itaati. Ayanların kendi toprakları dışına müdahale etmemesi. 2. Âyanların Kazanımları Sadrazamın keyfi eylemlerinin önlenmesi. Suçsuz ayanlara haksızlık edilmemesi. Hanedan haklarının babadan oğla geçmesinin kabul edilmesi. Büyük ayanların idare alanlarını tanınması. Büyük ayanların kendilerine bağlı küçük ayanlar üzerindeki haklarının tanınması. 3. Genel Kazanımlar Fukara ve reayanın korunması. Fukara ve reayanın vergilendirilmesinde ölçülü davranılması. Fukara ve reayaya zulüm edilmemesi. Sadrazamın kanuna aykırı işlere girişmemesi. Suç işlenmesi durumunda soruşturma yapılmadan ceza verilmemesi. Özetle, kazanımlar sadece merkez ve ayanları değil, geneli ve kamuyu, kısacası halkı ilgilendirmekteydi. Uygulanması: Alemdar Mustafa Paşa 15 Kasım 1808 de yeniçeriler tarafından çıkarılan olaylar neticesinde öldürülmüş. Böylece Sened-i Đttifak etkisini büyük ölçüde yitirmiştir.

2 - 2 - Niteliği ve Biçimi: Sened-i Đttifak bir anayasa değil; bir anayasal belge dir. Đçeriği itibariyle devlet iktidarının sınırlandırılmasına ilişkindir. Sened-i Đttifak hukuki biçim olarak misak niteliğindedir. Misak, devlet iktidarını iki taraflı olarak sınırlayan bir belgedir. 2. TANZĐMAT FERMANI ( 1839 ) Hazırlanışı: Abdülmecit devletin kuruluşunu yeniden tanzim eden bir ferman ısdar etmiştir. Bu ferman 3 Kasım 1839 da Padişahın, yabancı elçilerin ve halkın huzurunda Gülhane de fermanı yazan zamanın Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Bu nedenle Tanzimat Fermanına Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denir. Getirdikleri: Tanzimat Fermanında bir yandan birçok temel hak ve hürriyet tanınmış, diğer yandan da devlet iktidarının kullanılması ve sınırlandırılmasına ilişkin birçok ilke kabul edilmiştir. Benimsediği ilkeler şu şekilde özetlenebilir: Mali güce göre vergi ilkesi. Devlet harcamalarını kanuniliği ilkesi. Irz ve namus (şeref ve haysiyet) dokunulmazlığı. Ceza yargılamasına ilişkin güvenceler. Asker almada adalet ilkesi. Can güvenliği. Mülkiyet hakkı. Müsadere yasağı. Eşitlik ilkesi Kanunun üstünlüğü ilkesi. Niteliği ve Biçimi: Tanzimat Fermanı da bir anayasa değil, anayasal belge dir. Hukuki biçim itibariyle ferman niteliğindedir. Ferman, usulünde hükümdar, tek taraflı olarak, kendi isteğiyle, kendi kendini sınırlandırmakta ve tebaasına birtakım haklar bahşetmektedir. 3. ISLAHAT FERMANI ( 1856 ) Hazırlanışı: Islahat Fermanı Kırım Harbinin son yıllarında hazırlanarak Paris Adlaşmasının imzalanmasından altı hafta önce 28 Şubat 1856 da Bab-ı Âli de bütün bakanlar, yüksek memurlar, şeyhülislam, patrikler, hahambaşı ve cemaatin ileri gelenlerin önünde okunarak ilan edilmiştir. Getirdikleri: Islahat Fermanı Tanzimat Fermanından daha kapsamlıdır. Islahat Fermanının ana hedefi, Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında her yönden tam bir eşitlik sağlamaktı. Din, vergi, askerlik, yargılama, eğitim, memurluk ve temsil alanında o zamana kadar olan farklar kaldırılıyordu. Niteliği ve Biçimi: Islahat Fermanının hukuki biçimi fermandır. Osmanlı imparatorluğunda Islahat Fermanıyla tebaaya o dönem Avrupa ülkelerinde tanınan temel hak ve hürriyetlerinin önemli bir kısmının tanındığını görmekteyiz.

3 KANUN-U ESASĐ: BĐRĐNCĐ MEŞRUTĐYET ( 1876 ) Hazırlanışı: Veliaht Abdülhamit, Mithat Paşaya haber göndererek Kanun-u Esasiyi ilan edeceği konusunda söz vererek tahta geçirilmesini istedi. 31 Ağustos 1876 da Beşinci Murat hal edildi ve yerine Đkinci Abdülhamit geçirildi. Abdülhamit söz verdiği üzere Kanun-u Esasiyi 23 Aralık 1876 günü bir ferman ile ısdar etmiştir. Kanun-u Esasi, hukuki olarak padişahın tek yanlı bir işleminden doğmuştur. Kanun-u Esasi demokratik anayasa yapma usullerinden biri olan ferman usulüyle yapılmıştır. Kanun-u Esasi gerek maddi anlamda, gerek şekli anlamda tam bir anayasadır. Kanun-u Esasi yazılı ve katı bir anayasadır. Getirdikleri: A. TEMEL ĐLKELER Osmanlı Devleti bir monarşidir.(saltanat) Osmanlı Devleti bir üniter devlettir. Osmanlı Devleti laik değildir. Devletin resmi bir dini vardır. Kanun-u Esasiye göre devletin resmi bir dili vardı; o da Türkçe ydi. Devlet hizmetine girmek için bu dili bilmek gerekmekteydi. B. TEMEL HAK VE HÜRRĐYETLER Vatandaşlık, dilekçe, devlet memurluğuna girme hakkı. Kişi, ibadet, basın, şirket kurma, öğretim hürriyeti. Eşitlik, mali güce göre vergi, vergilerin kanuniliği ilkesi. Müsadere, angarya, işkence yasağı. Konut dokunulmazlığı. Kişi güvenliği. Kanuni hakim güvencesi. C. DEVLETĐN TEMEL ORGANLARI 1. Yasama Organı: Meclis-i Umumiye Kanun-u Esasinin kurduğu yasama organının adı Meclis-i Umumi dir. Meclis-i Umumi, Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan isimli iki heyetten oluşmaktadır. Yani Osmanlı Parlamentosu iki meclisli bir parlamentoydu. a) Heyet-i Ayan: Günümüzün senatolarına tekabül eden bir ikinci meclistir b) Heyet-i Mebusan: Heyet-i Mebusan üyeleri ise Osmanlı tebaasından her ellibin erkek nüfusa bir temsilci seçilmesiyle kurulur. Seçimler iki derecelidir ve dört yılda bir yapılır. 2. Yürütme Organı: Padişah ve Heyet-i Vükela a) Padişah: Kanun-u Esasiye göre saltanat Osmanlı sülalesine aittir. Bu sülalenin içinde ise saltanat ekber evlat (seniorat) sistemine göre geçer. Padişahın Heyet-i Mebusanı fesih hakkı, kanunları veto etme yetkisi ve istediği kişileri sürgüne yetkisi de vardır. b) Heyet-i Vükela: Bakanlar kuruludur. Başkanı Sadrazamdır. Heyeti Vükelada sadrazamdan başka Şeyhülislam ve diğer vekiller bulunur. 3. Yargı Organı: Kanun-u Esasinin yargıya ilişkin hükümleri dönemin Batı Avrupa ülkelerinin Anayasalarıyla boy ölçüşecek niteliktedir. Kanun-u Esaside yargılama faaliyeti önemli güvencelere bağlanmıştır:

4 - 4 - a) Hâkimlerin azlolunamayacağı ilkesi. b) Mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi. c) Yargılamanın aleniliği ilkesi. d) Hak arama özgürlüğü. e) Mahkemelerin ihhak-ı haktan imtina edemeyecekleri ilkesi. f) Kanuni hâkim güvencesi KANUN-U ESASĐ DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ (ĐKĐNCĐ MEŞRUTĐYET) Hazırlanışı: Đttihat ve terakki örgütü Abdülhamit in istibdat rejimine karşı mücadele ediyordu Temmuzunda Abdülhamit e karşı yapılan toplantı ve mitingler bütün Rumeli yi sardı. 400 kişilik çetesiyle birlikte kolağası Niyazi Bey, Resne de dağa çıktı. 23 Temmuz 1908 günü Đttihat ve terakki Manastır da hürriyet ilan etti. Aynı günün gecesi Kanun-u Esasiyi yeniden yürürlüğe koydu ve böylece Đkinci Meşrutiyet ilan edilmiş oldu. 1. Temel Hak Ve Hürriyetlerle Đle Đlgili Değişiklikler Kanun dışı tutuklama yasağı. Sansür yasağı. Haberleşme gizliliği esası benimsenmiş. Toplanma ve dernek kurma hakları tanınmış. Padişahın sürgün yetkisi kaldırılmıştır. 2. Yasamayla Đlgili Değişiklikler Kanun teklif etmek için padişahtan izin alma şartı kaldırılmıştır. Kanun tekliflerinin ilk önce Şura-ı Devlette görüşülmeleri usulü ilga edilmiştir. Padişahın mutlak veto yetkisi, 1909 değişiklikleriyle geciktirici ve zorlaştırıcı veto yetkisi ne dönüştürülmüştür. 3. Yürütmeyle Đlgili Değişiklikler Padişahın sürgüne gönderme yetkisi kaldırılmıştır. Fesih hakkı kullanılamaz hale getirilmiştir. Heyet-i Vükelanın Padişaha karşı değil Meclis-i Mebusana karşı sorumlu olduğu esası kabul edilmiştir. Yürütme organın asli unsuru olan Padişahın yerini Heyet-i Vükela (Bakanlar Kurulu) almıştır. Not: 1909 değişikliklerinde yargıya ilişkin herhangi bir değişiklik yapıma ihtiyacı hissedilmemiştir Anayasa Değişikliklerinin Değerlendirilmesi 1909 değişikleriyle artık Osmanlı rejimi bir meşruti (sınırlı, anayasa) monarşi haline gelmiştir. Böyle bir sistem esas itibariyle demokratiktir. Böyle bir sistemde yasama yetkisi halkın temsilcilerinden oluşan yasama organı; yürütme yetkisi ise esas itibariyle yasmanın güvenine dayanan hükümet tarafından kullanılır. Padişah gerek yasma gerek yürütme alanındaki yetkileri semboliktir değişiklikleriyle Osmanlı Đmparatorluğunun mutlak monarşiden kesin olarak çıktığını ve sınırlı monarşi dönemine girdiğini söyleyebiliriz.

5 - 5 - BÖLÜM 14 CUMHURĐYET DÖNEMĐ ANAYASAL GELĐŞMELERĐ Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri başlığı altında sırasıyla 1921,1924 ve 1961 Anayasalarını kısaca göreceğiz 1) 1921 ANAYASASI Anayasanın Üstünlüğü Ve Katılığı Sorunu: 1921 Anayasasında kendisinin adi kanunlardan üstün olduğunu ilan eden bir hüküm yoktur. Keza 1921 Anayasası kendi değiştirilişi için bir hüküm de getirmemektedir. O halde Gördüğümüz bilgiler ışığında Anayasamızın yumuşak anayasa olduğu sonucuna varabiliriz. Hükümet Sistemi: Meclis Hükümeti: Meclis hükümeti sistemi, yasama ve yürütme kuvvetlerinin mecliste toplandığı bir kuvvetler birliği hükümet sistemidir. Saltanatın Kaldırılması Birinci Meclisin Sonu Cumhuriyetin Đlanı Hilafetin Kaldırılması gibi olaylar bu dönem içerisinde meydana gelmiştir. 2) 1924 ANAYASASI Anayasanın Üstünlüğü Ve Katılığı Sorunu: Öncelikle belirtelim ki, 1924 Anayasası 1876 Kanun-u Esasisini ve 1921 Anayasasını açıkça yürürlükten kaldırıyordu. Anayasanın Üstünlüğü Đlkesi 1924 anayasasının 103 üncü maddesinde açıkça belirtilmektedir. Ancak bu dönemde kanunların Anayasaya uygunluğunu denetleyecek bir Anayasa Mahkemesi yoktur. Bu nedenle 1924 Anayasası döneminde anayasanın üstünlüğü ilkesi pratikte büyük ölçüde etkisiz kaldığı söylenebilir Anayasası katı bir anayasadır. Hükümet Sistemi: Kuvvetler Birliği Ve Görevler Ayrılığı Sistemi: 1924 Anayasasının kurduğu hükümet sistemi, bazı yönleriyle meclis hükümeti sistemine, diğer bazı yönleriyle de parlamenter sisteme benzemektedir. Bu nedenle, 1924 Anayasasının bir karma sistem kurduğu söylenmektedir. Bu sisteme de kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı sistemi ismi verilmektedir. Gerçektende yukarıda görüldüğü gibi, yasama ve yürütme kuvvetleri teorik olarak birleşmiştir ve bunlar mecliste toplanmıştır. Ancak Meclis sahip olduğu yürütme kuvvetini bizzat değil; Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu marifetiyle kullanabilmektedir. Özetle, kuvvetler bir, ama görevler veya fonksiyonlar ayrıdır. Hükümleri: Genel Hükümler Devlet Şekli: 1924 Anayasasına göre Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir Yasama: Yasama yetkisini TBMM kullanmaktadır. Yürütme: Yürütme organı ikili yapıdadır. Bir tarafta Cumhurbaşkanı, diğer tarafta ise Đcra Vekilleri Heyeti vardır. Yargı: Millet namına, usulü ve kanunu dairesinde bağımsız mahkemelerce kullanılır. Temel hak ve hürriyetleri Anayasasının Demokrasi Anlayışı: 1924 Anayasası çoğulcu değil çoğunlukçu demokrasi anlayışına sahipti. Çoğunlukçu demokrasi anlayışına göre çoğunluğun yönetme hakkı mutlaktır; bu hak azınlık hakları vb. nedenlerle sınırlandırılamaz. Bunu, Anayasanın hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir ve TBMM milletin tek ve gerçek temsilcisi olup millet namına hâkimiyet hakkını kullanır diyen hükümlerinden anlıyoruz.

6 - 6-3) 1961 ANAYASASI Anayasanın Üstünlüğü Ve Katılığı Sorunu: 1961 Anayasasının getirdiği anayasanın üstülüğü ilkesini açıkça kabul eden, katı bir anayasadır. Hükümleri: Genel Hükümler Devlet Şekli: Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir Yasama: 1961 Anayasası 1924 Anayasasından farklı olarak çift meclis sistemini kabul etmiştir Anayasasına göre yasama yetkisi TBMM nindir. TBMM, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu isimli iki ayrı meclisten oluşmuştur. a) Millet Meclisi: Genel oyla seçilen 450 milletvekilinden oluşmuştur. b) Cumhuriyet Senatosu: Üç çeşit üyeden oluşmuştur. 150 adet olan birinci grup üyeler halk tarafında; 15 adet olan ikinci grup üyeler ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Üçüncü grup üyeler ise ömür boyu görev yaparlar. Anayasa bunlar tabi üyeler demektedir. Bunlarda kendi içinde iki gruba ayrılırlar: 1) 13 Aralık 1960 tarih ve 157 sayılı Kanunun altında adları bulunan Milli Birlik Komitesi başkan ve üyeleridir. 2) Eski Cumhurbaşkanlarıdır. Yürütme: 1961 Anayasası, yasama ve yargıdan bir yetki olarak bahsederken, 6 ıncı maddesinde, yürütmeden bir görev olarak bahsetmiştir. Anayasaya göre, yürütme görevi, kanunlar çerçevesinde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir. Yargı: Millet namına, usulü ve kanunu dairesinde bağımsız mahkemelerce kullanılır. Hâkimlerin bağımsızlığını sağlamak üzere Yüksek Hâkimler Kurulu kurulmuştur. Yargı alanında yapılan en önemli yenilik kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli bir Anayasa Mahkemesinin kurulmasıdır Temel hak ve özgürlükler: 1961 Anayasası temel hak ve özgürlükleri ikinci kısımda düzenlemiştir. Bu kısmın aşağıdaki bölümlerinde 1. Genel hükümler. 2. Kişinin hakları ve ödevleri. 3. Sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler.( ilk defa sistematik olarak düzenlenmiştir.) 4. Siyasi haklar ve ödevler, düzenlenmiştir Anayasası 1924 Anayasasına göre temel hak ve özgürlüklere daha geniş bir yer verdiği hemen gözlemlenmektedir. Keza bu Anayasa temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasını oldukça güvenceli bir sisteme bağlamıştır Anayasa Değişiklikleri: Bu dönemde yapılan Anayasa değişikliklerinin ana yönleri şöyledir;

7 - 7 - a) Yürütmenin Güçlendirilmesi Yönünde Değişiklikler: 1) Kanun hükmünde kararname yetkisinin verilmesi 2) Vergi, resim ve harçların muafiyet ve istisnaları ile nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya Bakanlar kurulunun yetkili kılınması. 3) Üniversite özerkliğinin zayıflatılması. 4) TRT nin özerkliğinin kaldırılması. b) Temel Hak ve Özgürlüklere Getirilen Sınırlamalar: 1) Bütün temel hak ve özgürlükleri için geçerli genel bir sınırlama hükmünün getirilmesi. 2) Temel hak ve özgürlükler için yasal sınırlama sebeplerinin artması. 3) Devlet memurlarının sendika kurma hakkının ortadan kaldırılması. c) Yargı Denetimine Getirilen Sınırlamalar: 1) Üyelerinin atanmasında Bakanlar Kurulunun aday gösterdiği Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması. 2) Tabii yargı yolu yerine kanuni yargı yolunun getirilmesi. 3) Küçük siyasal partilerin Anayasa Mahkemesine başvurma olanağının kaldırılması. d) Ordu Đle Đlgili Değişiklikler: 1) Askeri yargı sivil yargının aleyhine genişlemiştir. 2) Asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargısal denetimi, Danıştay dan alınarak yeni kurulan Askeri Yüksek Đdare Mahkemesine verilmiştir. 3) Sıkıyönetime geçiş kolaylaştırılmıştır. 4) Sivillerin askeri nitelikte olmayan suçlarından dolayı yargılanmaları mümkün kılınmıştır. 4) 1982 ANAYASASININ HAZIRLANMASI Kurucu Meclis Hakkında Kanun: 29 Haziran 1981 tarih ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun ile yeni bir anayasa hazırlamakla görevli bir Kurucu Meclis kurulmuştur. Kurucu Meclis, Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi nden oluşmaktadır. a) Milli Güvenlik Konseyi: Kuvvet komutanlarından oluşur. b) Danışma Meclisi: 160 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerden 40 ı doğrudan doğruya Milli Güvenlik Konseyi tarafından 120 si ise, her ilin valisi tarafından tespit ve teklif ettiği adaylar arasından Milli Güvenlik Konseyi tarafından seçilmektedir ve 1982 Anayasalarının Hazırlanışları Bakımından Karşılaştırılması 1961 ve 1982 Anayasaları arasında yapılışları bakımından bazı benzerlikler ve farklılıklar vardır. Bunları kısaca görmek uygun olacaktır. 1. Benzerlikleri: a) Her iki anayasada askeri müdahaleler sonucu hazırlanmıştır. b) Her iki anayasada, bir kısmı askeri müdahaleyi yapan bir kuruldan diğer kısmı ise sivillerden oluşan Kurucu Meclisler tarafından yapılmıştır. c) Her iki anayasanın da hazırlanmasında da Kurucu Meclisin sivil kanadı seçimle oluşmamıştır. d) Her iki durumda da, Kurucu Meclis tarafından hazırlanan Anayasa, halkoyuna sunulmak suretiyle kesinleşmiştir.

8 - 8 - e) Her iki durumda da sivil kanadın Bakanlar Kurulu nun kurulması ve düşürülmesine ilişkin yetkileri yoktur. 2. Farklılıkları: a) 1961 Temsilciler Meclisi, 1982 Danışma Meclisi ne oranla daha temsili niteliktedir. b) Temsilciler Meclisi nde kapatılan Demokrat Parti dışındaki iki parti (CHP ve CKMP) anayasanın hazırlanmasına katılmışlardır. Oysa 1982 Anayasasının hazırlanmasına hiçbir siyasal parti katılmamıştır. c) 1961 anayasasında halk oylamasına sunulan metnin kabul edilmemesi durumunda ne yapılacağı belirtilmiştir.1982 Anayasasının hazırlanması sisteminde ise, halk oylamasına sunulan anayasanın reddi halinde ne olacağı belirtilmemiştir. d) 1961 halk oylamasında Demokratik Parti dışında siyasal partiler kamuoyu oluşturulmasında aktif rol oynamışlardır. Oysa 1982 Anayasasının oylanmasında siyasal partilerin bir rolü olmamıştır. e) 1961 halk oylamasının aksine, 1982 halk oylamasında anayasanın kabulü Cumhurbaşkanının seçimi ile birleştirilmiştir ANAYASASININ BAŞLICA ÖZELLĐKLERĐ Burada son olarak 1982 Anayasasının başlıca özelliklerine kısaca değinmek uygun olacaktır: 1. Kazuistik Yöntem 1982 Anayasası, devletin temel kuruluşunu ve temel hakları ana hatlarıyla belirleyen bir çerçeve anayasa değil, her şeyi her ayrıntısına kadar düzenlemek isteyen bir düzenleyici anayasa dır. Diğer bir ifadeyle kazuistik yöntem ile hazırlanmış bir anayasadır. 2. Katılık 1982 Anayasası, değiştirilmesi adî kanunlardan daha zor usullere bağlı olan katı veya sert bir anayasadır. 3. Geçiş Dönemi 1982 Anayasası bir geçiş dönemi öngörmüştür. Bu geçiş dönemi Anayasanın altıncı kısmında yer alan geçici hükümlerinde düzenlenmiştir. 4. Güçlü Yürütme Dünyadaki genel eğilime uygun olarak 1982 Anayasası devlet yapısı içinde yürütme organını güçlendirmiştir. Bu güçlendirmeyi, bir yandan Cumhurbaşkanın yetkilerini arttırarak, diğer yandan da bakanlar kurulu içinde de Başbakana üstün konum vererek sağlamaya çalışmıştır. 5. Daha Az Katılımcı Demokrasi Modeli 1982 Anayasası, 1961 Anayasasına oranla daha az katılımcı bir demokrasi modelini benimsediği genel olarak kabul edilmektedir Anayasası, belli ölçüde bir depolitizasyonu, yani siyasetten uzaklaşmayı amaçlamıştır. 6. Tıkanıklıklar Giderici Çözüm Yolları 1982 Anayasası siyasal sistemde ortaya çıkan tıkanıklıkları giderici çözüm yolları öngörmüştür. Bu yollar şunlardır:

9 - 9 - a) Cumhurbaşkanına belli şartlarda Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimlerini yenileme yetkisi verilmiştir. Bu yolla belli bir süre içinde hükümetin kurulmamış olmasıyla ortaya çıkan kriz çözülecektir. b) 1982 Anayasası Cumhurbaşkanının seçim usulünü tıkanıklığı önleyici bir tarzda belirlemiştir. Cumhurbaşkanın dördüncü turda seçilememesi durumunda TBMM seçimlerin yenilenmesi usulünü öngörmüştür. c) Meclis Başkanlığı seçimlerinde de üye tam sayısının salt çoğunluğu şartından vazgeçilmiştir. d) 1982 Anayasası Cumhuriyet Senatosunu kaldırarak tek meclis sistemini benimsemiştir. Bu da kanun çıkarma süresini kısaltmıştır. e) 1982 Anayasası toplantı yeter sayısını üye tamsayısının üçte birine düşürerek, Meclisin çalışması kolaylaştırmıştır. f) 1982 Anayasası, siyasi partilerin Mecliste grup kurmaları için gerekli milletvekili sayısını 10 dan 20 ye çıkararak, grupların meclis çalışmalarını engelleyici şekilde kullanma ihtimallerini azaltmıştır. Parlamenter sistemdeki tıkanmaları önleme amacı güden bu tür kurum ve kurallar Anayasa literatüründe rasyonelleştirilmiş parlamentarizm olarak adlandırılmaktadır. BÖLÜM 15 TEMEL ĐLKELER 1982 Anayasası tarafından benimsenmiş ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Cumhuriyetçilik ilkesi. 6. Laik devlet ilkesi 2. Üniter devlet ilkesi. 7. Sosyal devlet ilkesi. 3. Đnsan haklarına saygılı devlet ilkesi. 8. Hukuk devleti ilkesi. 4. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi. 9. Eşitlik ilkesi. 5. Demokratik devlet ilkesi 10. Başlangıçta belirtilen ilkeler Şimdi bu ilkeleri sırayla görelim: I. CUMHURĐYETÇĐLĐK ĐLKESĐ Dar anlamda cumhuriyet, monarşinin tersi olarak, yani devlet başkanlığının babada oğla veraset yoluyla intikal etmediği devlet şekli olarak tanımlanmaktadır. Geniş anlamda cumhuriyet ise, demokrasi eş anlamlısı olarak, yöneticilerin seçimle iş başına geldiği bir devlet şekli olarak tanımlanmaktadır. O halde, Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir diyen Anayasamızın 1. maddesi de dar anlamda yorumlanmalıdır. Anayasamızın 1. maddesi Türkiye de monarşinin kurulmasını yasaklamaktadır başka bir şeyi değil. II. ÜNĐTER DEVLET ĐLKESĐ Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olması onun üniter devlet olması demektir. 1. Ülkenin Bölünmez Bütünlüğü Ülke devletin üç unsurundan biridir. Anayasamızın 3. maddesinde, Türkiye Devleti, ülkesi ile bölünmez bir bütündür denilerek ülkenin bölünmez bütünlüğü ilan edilmektedir. Bu hükümle kanımızca şu dört şey yasaklanmaktadır:

10 a) Ülkenin bir parçası yabacı bir devlete verilemez. b) Devletin ülkesini oluşturan toprakların da devletten ayrılma hakları yoktur. c) Ülke parçalanıp üzerinde birden fazla devlet kurulamaz. Bu ilke, ülkenin parçalanıp üzerinde hem bağımsız, hem de federe devletler kurulmasını yasaklar. d) Bu ilke, ülkenin kendi içinde parçalanmamakla birlikte, bütünüyle bir başka devletin ülkesi haline gelmesini de yasaklamaktadır. 2. Milletin Bölünmez Bütünlüğü Millet devletin üç unsurundan biridir. Millet, kısaca devletin üzerinde yaşayan ve devletin egemenliğine tabi olan insan topluluğu şeklinde tanımlayabiliriz. Buna göre, milleti teşkil eden insanlar, aralarında din, dil, etnik grup vb bakımlardan ayrım yapılmaksızın aynı egemenliğe sahiptir. III. ĐNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET ĐLKESĐ Đnsan haklarına saygılı devlet ifadesinin anlamını belirleyebilmek için öncelikle insan hakları ve saygı terimlerini anlamını açılamamız gerekir. insan hakları : Irk, din, dil ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. saygı : değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye karşı veya bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu olarak tanımlanmaktadır. O halde Đnsan haklarına saygılı devlet ilkesi değeri, üstünlüğü, kutsallığı dolayısıyla insan haklarına karşı dikkatli, özenli ölçülü davranan devlet demektir. IV. ATATÜRK MĐLLĐYETÇĐLĐĞĐNE BAĞLI DEVLET Burada Atatürk milliyetçiliği nin ne olduğunu açıklamamız gerekir. Bunun içinde öncelikle milliyetçilik kavramını görmemiz uygun olur. Milliyetçilik: Devlet çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımda da bizim için bilinmeyen kavram millet kavramıdır. O halde şimdi millet kavramın görmemiz lazım. Hatırlanacağı üzere biri objektif diğeri sübjektif iki değişik millet anlayışı vardır. Atatürk sübjektif millet anlayışını benimsemiştir Atatürk millet kavramını şöyle tanımlamıştır: Bir harstan (kültürden) olan insanlardan mürekkep cemiyete millet denir. V. DEMOKRATĐK DEVLET ĐLKESĐ Ampirik demokrasi teorisi ise, ideal anlamda demokrasiyi değil, bu ideale kabataslak yaklaşan Gerçek demokrasileri esas almakta, demokrasin tanımı konusunda birtakım şartları ileri sürmekteydi. Bu şartlar şunlardı. 1. Etkin siyasal makamlar seçimle belirlenmelidir. 2. Seçimler düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır. 3. Seçimler serbesttir. 4. Birden çok siyasal parti vardır. 5. Muhalefetin iktidar olma şansı vardır. 6. Temel kamu hakları tanınmış ve güvence altına alınmıştır. Demokratik devletin altı şartını yukarıda görmüş bulunuyoruz. O halde, Türkiye nin Anayasal düzeni bu şarta uygun olmalıdır. Gerçektende 1982 Anayasasının kurduğu sistem ampirik demokrasi teorisinin bu altı şartına uygundur.

11 Etkin Siyasal Makamlar Seçimle Đş Başına Gelmektedir: Türkiye de yasama organının üyeleri seçimle birlenmektedir 2. Seçimler Düzenli Olarak Tekrarlanmaktadır: Gerçektende Türkiye de seçimler en geç beş yılda bir tekrarlanmaktadır. 3. Seçimler Serbesttir: Anayasamızın 67. maddesine göre, seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır. 4. Birden Çok Siyasal Parti Vardır: Anayasamız çok partili siyasal hayatı benimsemiştir. 5. Muhalefetin Đktidar Olama Şansı Mevcuttur:1982 Anayasamızın kurduğu sistemde muhalefetin iktidar olma şansını engelleyen hiçbir husus yoktur. 6. Temel Kamu Hakları Ve Güvence Altına Alınmıştır: VI. LÂĐK DEVLET ĐLKESĐ Laik Devlet Đlkesinin Gerekleri Din Hürriyeti Din ve Devlet Đşlerinin Ayrılığı Đnanç Hürriyeti Đbadet hürriyeti 1. Devletin Resmi Bir Dini Olamamalıdır. 2. Devlet Bütün Dinler Karşısında Tarafsız Olmalıdır. 3. Devlet Bütün Din Mensuplarına Eşit Davranmalıdır. 4. Din Kurumları Đle Devlet Kurumları Birbirinden Ayrı Olmalıdır 5. Hukuk Kuralları Din Kurallarına Uymak Zorunda Olamamalıdır. A. DĐN ÜRRĐYETĐ Laikliğin birinci cephesi din hürriyetidir. Din hürriyeti kendi içerisinde ikiye ayrılır: 1. Đnanç Hürriyet: Kişinin istediği bir dini seçebileceği; hatta istiyorsa herhangi bir dini seçmeyebileceği anlamına gelir. Bir devletin laik olabilmesi için, o devlete inanç hürriyeti tanınmış olmalıdır. 2. Đbadet Hürriyeti: Đbadet en geniş anlamda bir dinin gereklerini yerine getirebilmek demektir. O halde ibadet hürriyeti, kişini inandığı dini gereklerini, özellikle ayin ve törenlerini serbestçe yerine getirebilmesi demektir. Bir devletin laik olabilmesi için, o devlete ibadet hürriyetinin de tanınmış olması lazımdır. B. DĐN VE DEVLET ĐŞLERĐNĐN AYRILIĞI Laikliğin ikinci cephesi din ve devlet işlerinin ayrılığıdır. Bir devlette din ve devlet işlerinin ayrıldığını söyleyebilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir. 1. Devlettin Resmi Bir Dini Olmamalıdır: Din kurallarının muhatabı gerçek kişilerdir. Sevap ve günah ancak gerçek kişiler tarafından işlenebilir. Cennet ve cehennem de ancak gerçek kişiler için söz konusudur. O halde bir tüzel kişi olan devletin zaten bu anlamda bir dinin olması düşünülemez.

12 Devlet Bütün Dinler Karşısında Tarafsız Olmalıdır: Bir devletin laik olabilmesi için, o devletin bütün dinle karşısında tarafsız olması. Bu dinlerden birini himaye etmemesi veya bu dinlerden bazıları üzerinde baskı yapmaması gerekir. 3. Devlet Bütün Din Mensuplarına Eşit Davranmalıdır: Laikliğin gereklerinden biride, devletin ütün din mensuplarına eşit davranması gereğidir. Devlet organları ve idare makamları bütün işlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. 4. Din Kurumları Đle Devlet Kurumları Birbirinden Ayrı Olmalıdır: Laik Bir kurumda din kurumları ile devlet kurumları birbirinden ayrı olmalıdır. Ne var ki Türkiye de laikliğin bu gereğini, Diyanet Đşleri Başkanlığı sebebiyle uyulduğu söylenemez. 5. Hukuk kuralları Din Kurallarına Uymak Zorunda Olmamalıdır: Laik bir devlette hukuk kurallarının kaynağı insan iradesidir. Laik bir sistemde, hukuk kurallarını koyan beşeri iradenin din kurallarına uyma zorunluluğu olamamalıdır. Eğer bir devlette hukuk kurallarının din kurallarına uyma zorunluluğu varsa, o devlet laik bir devlet değildir. VII. SOSYAL DEVLET ĐLKESĐ Sosyal Devlet: Herkese insan onuruna yaraşır asgari bir hayat seviyesi sağlamayı amaçlayan bir devlet anlayışı olarak tanımlanabilir. Sosyal Devletin Tersi > Jandarma Devlet: Bu anlayışa göre devlet bireylerin güvenliğini sağlamalı, ama onların faaliyetlerine müdahale etmemelidir. Jandarma devlet anlayışına göre, devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahalesi sadece gereksiz değil aynı zamanda ekonominin doğal kanunlarını bozacağından zararlıdır da. Sosyal Devlet > Sosyalist Devlet: Sosyal Devlet sosyalist devlet demek değildir. Sosyalist devlet üretim araçları üzerinde özel mülkiyeti tamamıyla ortadan kaldırır ve ekonomik hayatın düzenini serbest rekabete değil, merkezi planlamaya dayandırır. Oysa sosyal devlet üretim araçları üzerinde özel mülkiyet hakkını ve özel teşebbüs hürriyetini tanır. Sosyal Devletin Hürriyet Anlayışı > Özgürleştirme : Özgürleştirme kavramı, özgürlük kavramından farklıdır. Özgürleştirme anlayışına göre, kişi ancak önündeki ekonomik ve sosyal engellerin kaldırılmasıyla özgür olabilir. Özgürleştirme sosyal ve ekonomik koşulların geliştirilmesiyle gerçekleştirilebilecek bir süreçtir. Sosyal Devleti Gerçekleştirmeye Yönelik Tedbirler: Sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik tedbirleri iki grupta toplayabiliriz: 1. Herkese Đnsan Onuruna Yaraşan Asgari Bir Yaşam Düzeyi Sağlamaya Yönelik Tedbirler > Sosyal Haklar Sosyal devletin temel amacının herkese insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam düzeyi sağlamak olduğuna göre böyle bir düzeyi sağlamak için en azından; 1. Çalışma hakkı 4. Konut hakkı 2. Adil ücret hakkı 5. Sağlık hakkı 3. Sosyal Güvenlik Hakkı 6. Eğitim hakkı Gibi hakların tanınması gerekir. Bu haklara sosyal haklar denir. Devlet sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. Mali kaynaklarını yeterliği tamamıyla siyasal iktidarın takdirinde olan bir husustur.

13 Gelir Ve Servet Farklarının Azaltılmasına Yönelik Tedbirler Sosyal devletin temel amaçlarından biri de gelir ve servet eşitsizliklerinin azaltılmasıdır. Bu amacı gerçekleştirilmek için şu araçlardan yararlanılır: a. Vergi Politikaları. b. Sosyal Amaçlı Kamulaştırma. c. Toprak Reformu. d. Devletleştirme VIII. HUKUK DEVLETĐ Hukuk Devleti: En kısa tanımıyla, faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlet demektir. Hukuk devleti, polis devleti deyiminin karşıtı anlamında kullanılmaktadır. Hukuk Devletinin Gerekleri Genel Gerekler Özel Gerekler (Devletin Hukuka Bağlılığı) (Đdarenin Hukuka Bağlılığı) 1. Yasama organı hukuka bağlı olmalıdır. 1. Đdare yargısal denetime tabi olmalıdır 2. Yargı organı hukuka bağlı olmalıdır. 2. Hâkimle bağımsız ve teminatlı olmalıdır. 3. Yürütme organı hukuka bağlı olmalıdır. 3. Đdari faaliyetler önceden bilinebilir olmalıdır 4. Hukuki güvenlik ilkesi mevcut olmalıdır. 5. Đdarenin mali sorumluluğu mevcut olmalıdır. A. HUKUK DEVLETĐNĐ GENEL GEREKLERĐ 1. Yasama Organı Hukuka Bağlı Olmalıdır Kanun yapma yetkisine sahip olan yasama organının kanunla bağlı olması mümkün olmadığına göre, yasama organının hukuka bağlı olmasından onun anayasaya bağlı olması anlaşılır. Sonuç olarak Türkiye de yasama organının Anayasaya bağlılığı konusunda bir problem olmadığını söyleyebiliriz. Yasama organı ya seve eve Anayasaya uyar ya da Anayasa Mahkemesi tarafından uydururlar. 2. Yürütme Organı Hukuka Bağlı Olmalıdır Bir devletin hukuk devleti olması için onun yürütme organının da hukuka bağlı olması gerekir. Buna göre, yürütme organı sahip olduğu yetkileri kullanırken veya üstlendiği görevleri yerine getirirken kanunlara uygun davranmak zorundadır. Yürütme organı hukuka uymaz ise, işlemleri idari yargı organları tarafından iptal edilir. 3. Yargı Organı Hukuka Bağlı Olmalıdır Eğer hukuk devleti, devletin hukuka bağlılığı anlamına geliyorsa, yargıda devletin üç temel organından biriyse, hukuk devletini bir şartı da yargının hukuka bağlılığıdır. Bir kere, yargı organlarının Anayasayla bağlı oldukları açıktır. Hâkimler baktıkları davaları yerindelik açısından değil hukukilik açısından değerlendirirler. Hukuk devleti hukuk kurallarının belirliliği ilkesini gerektirir. O halde, bir hukuk devletinde, Montequiue nün ifadesiyle, hâkimler kanunun sözlerini ifade eden bir ağızdan başka bir şey olamazlar. B. HUKUK DEVLETĐNĐN ÖZEL GEREKLERĐ 1. Đdarenin Bütün Eylem Ve Đşlemleri Yargı Denetimine Tabi Olmalıdır Türkiye de idarenin hukuka bağlılığı ilkesi bakımından beş adet pürüz vardır. Şu beş adet işleme karşı dava açılamaz; bunlara karşı yargı yolu kapalıdır:

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

ANAYASA DERSĐ ( GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI)

ANAYASA DERSĐ ( GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) A. ANLATIM SORUSU ANAYASA DERSĐ (2012 2013 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) Anayasal devlet sözünü tek cümleyle açıklayınız. Bir devletin anayasal kabul edilebilmesi için ne gibi unsurlara sahip olması gerekir,

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Görevde Yükselme. Konu Anlatımı Soru Bankası GYS. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Sosyal Güvenlik Kurumu. Şef ve Memur Unvanlar İçin

Görevde Yükselme. Konu Anlatımı Soru Bankası GYS. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Sosyal Güvenlik Kurumu. Şef ve Memur Unvanlar İçin SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME (ŞEF-MEMUR) SINAVINA YÖNELİK 21/01/2016 TARİHİNDE YAPILAN DUYURUYA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR GYS 2016 Sosyal Güvenlik Kurumu Görevde Yükselme

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Konu Anlatımlı. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Konu Anlatımlı. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 28 Ekim 2005 Tarihli ve 25980 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2016

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini YÜRÜTME Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini belirleyen ve parlamenter sistemde yürütme, bir kişi

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI ANAYASA HUKUKU DOÇ. DR. KASIM KARAGÖZ SEÇİMLER, TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER SEÇİMLER OY HAKKI SEÇİM SİSTEMLERİ TEMEL HAK

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Temel Hak ve Özgürlükler ile Siyasi Otorite Arasındaki Denge

Temel Hak ve Özgürlükler ile Siyasi Otorite Arasındaki Denge ANAYASA HUKUKU DERSĐ (FĐNAL SINAVI) A- YAZILI CEVAP ĐSTENEN SORULAR SORU 1 Sahip olduğumuz bütün özgürlükler, krallardan çaldığımız yetkilerdir sözü ile temel hak ve özgürlükler ile siyasal otoritenin

Detaylı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Nihat Kayar Mersin Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Giriş Anayasa Mahkemesi ilk defa 1961 Anayasası ile kurulmuş ve ilk

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Rıza Yurddaş * Ali Akpınar ** 1. Giriş 1.1. Genel Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi (Fihrist), Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

ANAYASASININ BAZI MADDELER

ANAYASASININ BAZI MADDELER 13 Mayıs 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27580 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1 7/11/1982 tarihli

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN Branş Analizi anayasa Bu yılın vatandaşlık soruları ÖSYM standardının dışına çok da çıkmayan, beklenen aralıkta sorular olmuştur. Soru dağılımları da ÖSYM nin özellikle son yıllarda belirlediği biçime

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay 1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? A) Üniversite rektörlerini seçmek B) Genelkurmay Başkanını atamak C) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak D) Yabancı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu

Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu Dr. Burak Çelik Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 21. Yüzyılın Anayasası / Çağdaş bir anayasaya doğru 2010 yılının ilk günlerinde İçişleri Bakanı Beşir Atalay,

Detaylı

TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ ANAYASASI

TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ ANAYASASI TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ ANAYASASI Bandrol Uygulanmasına Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bandrol taşıması zorunlu değildir. Ekin Basın Yayın Dağıtım,

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun -870-7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 26.7.1995 Sayı: 22355) Kanun No Kabul Tarihi

Detaylı

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık 20 Ağustos 2014 Tarihli ve 29094 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Başbakanlık Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015 Başbakanlık Personeli

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel Türkiye de Yasama Etiği Çalışmaları ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel MARDĐN MĐLLETVEKĐLĐ AK PARTi SĐYASĐ VE HUKUKĐ ĐŞLER BAŞKAN YARDIMCISI YARGI ETĐĞĐ VE YASAMA ETĐĞĐ ULUSLARARASI KONFERANSI 18

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 1 Ders Adi: KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 2 Ders Kodu: KMY6117 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

1-1086 SAYILI HUMK VE 6100 SAYILI HMK NIN DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI VE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

1-1086 SAYILI HUMK VE 6100 SAYILI HMK NIN DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI VE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI 1086 SAYILI HUMK 409. MADDESİ İLE 6100 SAYILI HMK 320/4 MADDESİNİN DERHAL UYGULAMA İLKESİ BAĞLAMINDA ORTAYA ÇIKARDIĞI FARKLILIKLARIN UYGULAMADAKİ YANSIMALARI GİRİŞ Daha önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı

Detaylı

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ĐLO) Ü EŞĐT DEĞERDE ĐŞ ĐÇĐ ERKEK VE KADI ĐŞÇĐLER ARASI DA ÜCRET EŞĐTLĐĞĐ HAKKI DAKĐ 1951 TARĐHLĐ 100 SAYILI SÖZLEŞMESĐ Đ O AYLA MASI I UYGU BULU MASI A ĐLĐŞKĐ YASA Sayı: 22/1993

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Cemil Çelik OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Olağanüstü Hal Olağanüstü Hal İlanı şartları İdarenin Olağanüstü Hal yetkileri Olağanüstü Hal kanun Hükmünde

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

DEMOKRATİK, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE EŞİTLİKÇİ BİR ANAYASA İÇİN; ANAYASA KADIN PLATFORMU NUN TALEPLERİ

DEMOKRATİK, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE EŞİTLİKÇİ BİR ANAYASA İÇİN; ANAYASA KADIN PLATFORMU NUN TALEPLERİ DEMOKRATİK, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE EŞİTLİKÇİ BİR ANAYASA İÇİN; ANAYASA KADIN PLATFORMU NUN TALEPLERİ Anayasa, sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi değil, Avrupa Sosyal Şartı, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı