TÜRK ANAYASA DÜZENĐ DERS NOTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK ANAYASA DÜZENĐ DERS NOTLARI"

Transkript

1 - 1 - TÜRK ANAYASA DÜZENĐ DERS NOTLARI BÖLÜM 13 OSMANLI ANAYASAL GELĐŞMELERĐ Osmanlı imparatorluğunda anayasacılık hareketleri, 1808 tarihli Sened-i Đttifakla başlamakta, 1839 tarihli Tanzimat ve 1856 tarihli Islahat Fermanıyla gelişmektedir. Đlk Anayasa da 1876 tarihli Kanun-u Esasidir. Şimdi bunları kısaca inceleyelim. 1. SENED-Đ ĐTTĐFAK ( 1808 ) Hazırlanışı: Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa Başkanlığında bir tarafta ayanlar, diğer tarafta devletin ileri gelenleri arasında 29 Eylül 1808 de Kâğıthane de bir toplantı yapıldı. Toplantıda varılan kararlar Sened-i Đttifak adı verilen bir belgede tespit edildi ve bu belge Sadrazam, Şeyhülislam, vezirler ve ayanlar tarafından imzalanıp mühürlendi ve Padişaha sunuldu. Daha sonra Padişah Đkinci Mahmut Sened-i Đttifakı onayladı. Getirdikleri: Sened-i Đttifak ın getirdiklerini üç ayrı grupta toplayabiliriz. 1. Merkezi Kazanımlar Padişahın ve devletin otoritesini herkesin kabul etmesi. Sadrazama itaat. Vergi toplanmasına ilişkin emirlere uyma. Asker ocaklarının Padişaha itaati. Ayanların kendi toprakları dışına müdahale etmemesi. 2. Âyanların Kazanımları Sadrazamın keyfi eylemlerinin önlenmesi. Suçsuz ayanlara haksızlık edilmemesi. Hanedan haklarının babadan oğla geçmesinin kabul edilmesi. Büyük ayanların idare alanlarını tanınması. Büyük ayanların kendilerine bağlı küçük ayanlar üzerindeki haklarının tanınması. 3. Genel Kazanımlar Fukara ve reayanın korunması. Fukara ve reayanın vergilendirilmesinde ölçülü davranılması. Fukara ve reayaya zulüm edilmemesi. Sadrazamın kanuna aykırı işlere girişmemesi. Suç işlenmesi durumunda soruşturma yapılmadan ceza verilmemesi. Özetle, kazanımlar sadece merkez ve ayanları değil, geneli ve kamuyu, kısacası halkı ilgilendirmekteydi. Uygulanması: Alemdar Mustafa Paşa 15 Kasım 1808 de yeniçeriler tarafından çıkarılan olaylar neticesinde öldürülmüş. Böylece Sened-i Đttifak etkisini büyük ölçüde yitirmiştir.

2 - 2 - Niteliği ve Biçimi: Sened-i Đttifak bir anayasa değil; bir anayasal belge dir. Đçeriği itibariyle devlet iktidarının sınırlandırılmasına ilişkindir. Sened-i Đttifak hukuki biçim olarak misak niteliğindedir. Misak, devlet iktidarını iki taraflı olarak sınırlayan bir belgedir. 2. TANZĐMAT FERMANI ( 1839 ) Hazırlanışı: Abdülmecit devletin kuruluşunu yeniden tanzim eden bir ferman ısdar etmiştir. Bu ferman 3 Kasım 1839 da Padişahın, yabancı elçilerin ve halkın huzurunda Gülhane de fermanı yazan zamanın Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Bu nedenle Tanzimat Fermanına Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denir. Getirdikleri: Tanzimat Fermanında bir yandan birçok temel hak ve hürriyet tanınmış, diğer yandan da devlet iktidarının kullanılması ve sınırlandırılmasına ilişkin birçok ilke kabul edilmiştir. Benimsediği ilkeler şu şekilde özetlenebilir: Mali güce göre vergi ilkesi. Devlet harcamalarını kanuniliği ilkesi. Irz ve namus (şeref ve haysiyet) dokunulmazlığı. Ceza yargılamasına ilişkin güvenceler. Asker almada adalet ilkesi. Can güvenliği. Mülkiyet hakkı. Müsadere yasağı. Eşitlik ilkesi Kanunun üstünlüğü ilkesi. Niteliği ve Biçimi: Tanzimat Fermanı da bir anayasa değil, anayasal belge dir. Hukuki biçim itibariyle ferman niteliğindedir. Ferman, usulünde hükümdar, tek taraflı olarak, kendi isteğiyle, kendi kendini sınırlandırmakta ve tebaasına birtakım haklar bahşetmektedir. 3. ISLAHAT FERMANI ( 1856 ) Hazırlanışı: Islahat Fermanı Kırım Harbinin son yıllarında hazırlanarak Paris Adlaşmasının imzalanmasından altı hafta önce 28 Şubat 1856 da Bab-ı Âli de bütün bakanlar, yüksek memurlar, şeyhülislam, patrikler, hahambaşı ve cemaatin ileri gelenlerin önünde okunarak ilan edilmiştir. Getirdikleri: Islahat Fermanı Tanzimat Fermanından daha kapsamlıdır. Islahat Fermanının ana hedefi, Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında her yönden tam bir eşitlik sağlamaktı. Din, vergi, askerlik, yargılama, eğitim, memurluk ve temsil alanında o zamana kadar olan farklar kaldırılıyordu. Niteliği ve Biçimi: Islahat Fermanının hukuki biçimi fermandır. Osmanlı imparatorluğunda Islahat Fermanıyla tebaaya o dönem Avrupa ülkelerinde tanınan temel hak ve hürriyetlerinin önemli bir kısmının tanındığını görmekteyiz.

3 KANUN-U ESASĐ: BĐRĐNCĐ MEŞRUTĐYET ( 1876 ) Hazırlanışı: Veliaht Abdülhamit, Mithat Paşaya haber göndererek Kanun-u Esasiyi ilan edeceği konusunda söz vererek tahta geçirilmesini istedi. 31 Ağustos 1876 da Beşinci Murat hal edildi ve yerine Đkinci Abdülhamit geçirildi. Abdülhamit söz verdiği üzere Kanun-u Esasiyi 23 Aralık 1876 günü bir ferman ile ısdar etmiştir. Kanun-u Esasi, hukuki olarak padişahın tek yanlı bir işleminden doğmuştur. Kanun-u Esasi demokratik anayasa yapma usullerinden biri olan ferman usulüyle yapılmıştır. Kanun-u Esasi gerek maddi anlamda, gerek şekli anlamda tam bir anayasadır. Kanun-u Esasi yazılı ve katı bir anayasadır. Getirdikleri: A. TEMEL ĐLKELER Osmanlı Devleti bir monarşidir.(saltanat) Osmanlı Devleti bir üniter devlettir. Osmanlı Devleti laik değildir. Devletin resmi bir dini vardır. Kanun-u Esasiye göre devletin resmi bir dili vardı; o da Türkçe ydi. Devlet hizmetine girmek için bu dili bilmek gerekmekteydi. B. TEMEL HAK VE HÜRRĐYETLER Vatandaşlık, dilekçe, devlet memurluğuna girme hakkı. Kişi, ibadet, basın, şirket kurma, öğretim hürriyeti. Eşitlik, mali güce göre vergi, vergilerin kanuniliği ilkesi. Müsadere, angarya, işkence yasağı. Konut dokunulmazlığı. Kişi güvenliği. Kanuni hakim güvencesi. C. DEVLETĐN TEMEL ORGANLARI 1. Yasama Organı: Meclis-i Umumiye Kanun-u Esasinin kurduğu yasama organının adı Meclis-i Umumi dir. Meclis-i Umumi, Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan isimli iki heyetten oluşmaktadır. Yani Osmanlı Parlamentosu iki meclisli bir parlamentoydu. a) Heyet-i Ayan: Günümüzün senatolarına tekabül eden bir ikinci meclistir b) Heyet-i Mebusan: Heyet-i Mebusan üyeleri ise Osmanlı tebaasından her ellibin erkek nüfusa bir temsilci seçilmesiyle kurulur. Seçimler iki derecelidir ve dört yılda bir yapılır. 2. Yürütme Organı: Padişah ve Heyet-i Vükela a) Padişah: Kanun-u Esasiye göre saltanat Osmanlı sülalesine aittir. Bu sülalenin içinde ise saltanat ekber evlat (seniorat) sistemine göre geçer. Padişahın Heyet-i Mebusanı fesih hakkı, kanunları veto etme yetkisi ve istediği kişileri sürgüne yetkisi de vardır. b) Heyet-i Vükela: Bakanlar kuruludur. Başkanı Sadrazamdır. Heyeti Vükelada sadrazamdan başka Şeyhülislam ve diğer vekiller bulunur. 3. Yargı Organı: Kanun-u Esasinin yargıya ilişkin hükümleri dönemin Batı Avrupa ülkelerinin Anayasalarıyla boy ölçüşecek niteliktedir. Kanun-u Esaside yargılama faaliyeti önemli güvencelere bağlanmıştır:

4 - 4 - a) Hâkimlerin azlolunamayacağı ilkesi. b) Mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi. c) Yargılamanın aleniliği ilkesi. d) Hak arama özgürlüğü. e) Mahkemelerin ihhak-ı haktan imtina edemeyecekleri ilkesi. f) Kanuni hâkim güvencesi KANUN-U ESASĐ DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ (ĐKĐNCĐ MEŞRUTĐYET) Hazırlanışı: Đttihat ve terakki örgütü Abdülhamit in istibdat rejimine karşı mücadele ediyordu Temmuzunda Abdülhamit e karşı yapılan toplantı ve mitingler bütün Rumeli yi sardı. 400 kişilik çetesiyle birlikte kolağası Niyazi Bey, Resne de dağa çıktı. 23 Temmuz 1908 günü Đttihat ve terakki Manastır da hürriyet ilan etti. Aynı günün gecesi Kanun-u Esasiyi yeniden yürürlüğe koydu ve böylece Đkinci Meşrutiyet ilan edilmiş oldu. 1. Temel Hak Ve Hürriyetlerle Đle Đlgili Değişiklikler Kanun dışı tutuklama yasağı. Sansür yasağı. Haberleşme gizliliği esası benimsenmiş. Toplanma ve dernek kurma hakları tanınmış. Padişahın sürgün yetkisi kaldırılmıştır. 2. Yasamayla Đlgili Değişiklikler Kanun teklif etmek için padişahtan izin alma şartı kaldırılmıştır. Kanun tekliflerinin ilk önce Şura-ı Devlette görüşülmeleri usulü ilga edilmiştir. Padişahın mutlak veto yetkisi, 1909 değişiklikleriyle geciktirici ve zorlaştırıcı veto yetkisi ne dönüştürülmüştür. 3. Yürütmeyle Đlgili Değişiklikler Padişahın sürgüne gönderme yetkisi kaldırılmıştır. Fesih hakkı kullanılamaz hale getirilmiştir. Heyet-i Vükelanın Padişaha karşı değil Meclis-i Mebusana karşı sorumlu olduğu esası kabul edilmiştir. Yürütme organın asli unsuru olan Padişahın yerini Heyet-i Vükela (Bakanlar Kurulu) almıştır. Not: 1909 değişikliklerinde yargıya ilişkin herhangi bir değişiklik yapıma ihtiyacı hissedilmemiştir Anayasa Değişikliklerinin Değerlendirilmesi 1909 değişikleriyle artık Osmanlı rejimi bir meşruti (sınırlı, anayasa) monarşi haline gelmiştir. Böyle bir sistem esas itibariyle demokratiktir. Böyle bir sistemde yasama yetkisi halkın temsilcilerinden oluşan yasama organı; yürütme yetkisi ise esas itibariyle yasmanın güvenine dayanan hükümet tarafından kullanılır. Padişah gerek yasma gerek yürütme alanındaki yetkileri semboliktir değişiklikleriyle Osmanlı Đmparatorluğunun mutlak monarşiden kesin olarak çıktığını ve sınırlı monarşi dönemine girdiğini söyleyebiliriz.

5 - 5 - BÖLÜM 14 CUMHURĐYET DÖNEMĐ ANAYASAL GELĐŞMELERĐ Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri başlığı altında sırasıyla 1921,1924 ve 1961 Anayasalarını kısaca göreceğiz 1) 1921 ANAYASASI Anayasanın Üstünlüğü Ve Katılığı Sorunu: 1921 Anayasasında kendisinin adi kanunlardan üstün olduğunu ilan eden bir hüküm yoktur. Keza 1921 Anayasası kendi değiştirilişi için bir hüküm de getirmemektedir. O halde Gördüğümüz bilgiler ışığında Anayasamızın yumuşak anayasa olduğu sonucuna varabiliriz. Hükümet Sistemi: Meclis Hükümeti: Meclis hükümeti sistemi, yasama ve yürütme kuvvetlerinin mecliste toplandığı bir kuvvetler birliği hükümet sistemidir. Saltanatın Kaldırılması Birinci Meclisin Sonu Cumhuriyetin Đlanı Hilafetin Kaldırılması gibi olaylar bu dönem içerisinde meydana gelmiştir. 2) 1924 ANAYASASI Anayasanın Üstünlüğü Ve Katılığı Sorunu: Öncelikle belirtelim ki, 1924 Anayasası 1876 Kanun-u Esasisini ve 1921 Anayasasını açıkça yürürlükten kaldırıyordu. Anayasanın Üstünlüğü Đlkesi 1924 anayasasının 103 üncü maddesinde açıkça belirtilmektedir. Ancak bu dönemde kanunların Anayasaya uygunluğunu denetleyecek bir Anayasa Mahkemesi yoktur. Bu nedenle 1924 Anayasası döneminde anayasanın üstünlüğü ilkesi pratikte büyük ölçüde etkisiz kaldığı söylenebilir Anayasası katı bir anayasadır. Hükümet Sistemi: Kuvvetler Birliği Ve Görevler Ayrılığı Sistemi: 1924 Anayasasının kurduğu hükümet sistemi, bazı yönleriyle meclis hükümeti sistemine, diğer bazı yönleriyle de parlamenter sisteme benzemektedir. Bu nedenle, 1924 Anayasasının bir karma sistem kurduğu söylenmektedir. Bu sisteme de kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı sistemi ismi verilmektedir. Gerçektende yukarıda görüldüğü gibi, yasama ve yürütme kuvvetleri teorik olarak birleşmiştir ve bunlar mecliste toplanmıştır. Ancak Meclis sahip olduğu yürütme kuvvetini bizzat değil; Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu marifetiyle kullanabilmektedir. Özetle, kuvvetler bir, ama görevler veya fonksiyonlar ayrıdır. Hükümleri: Genel Hükümler Devlet Şekli: 1924 Anayasasına göre Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir Yasama: Yasama yetkisini TBMM kullanmaktadır. Yürütme: Yürütme organı ikili yapıdadır. Bir tarafta Cumhurbaşkanı, diğer tarafta ise Đcra Vekilleri Heyeti vardır. Yargı: Millet namına, usulü ve kanunu dairesinde bağımsız mahkemelerce kullanılır. Temel hak ve hürriyetleri Anayasasının Demokrasi Anlayışı: 1924 Anayasası çoğulcu değil çoğunlukçu demokrasi anlayışına sahipti. Çoğunlukçu demokrasi anlayışına göre çoğunluğun yönetme hakkı mutlaktır; bu hak azınlık hakları vb. nedenlerle sınırlandırılamaz. Bunu, Anayasanın hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir ve TBMM milletin tek ve gerçek temsilcisi olup millet namına hâkimiyet hakkını kullanır diyen hükümlerinden anlıyoruz.

6 - 6-3) 1961 ANAYASASI Anayasanın Üstünlüğü Ve Katılığı Sorunu: 1961 Anayasasının getirdiği anayasanın üstülüğü ilkesini açıkça kabul eden, katı bir anayasadır. Hükümleri: Genel Hükümler Devlet Şekli: Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir Yasama: 1961 Anayasası 1924 Anayasasından farklı olarak çift meclis sistemini kabul etmiştir Anayasasına göre yasama yetkisi TBMM nindir. TBMM, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu isimli iki ayrı meclisten oluşmuştur. a) Millet Meclisi: Genel oyla seçilen 450 milletvekilinden oluşmuştur. b) Cumhuriyet Senatosu: Üç çeşit üyeden oluşmuştur. 150 adet olan birinci grup üyeler halk tarafında; 15 adet olan ikinci grup üyeler ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Üçüncü grup üyeler ise ömür boyu görev yaparlar. Anayasa bunlar tabi üyeler demektedir. Bunlarda kendi içinde iki gruba ayrılırlar: 1) 13 Aralık 1960 tarih ve 157 sayılı Kanunun altında adları bulunan Milli Birlik Komitesi başkan ve üyeleridir. 2) Eski Cumhurbaşkanlarıdır. Yürütme: 1961 Anayasası, yasama ve yargıdan bir yetki olarak bahsederken, 6 ıncı maddesinde, yürütmeden bir görev olarak bahsetmiştir. Anayasaya göre, yürütme görevi, kanunlar çerçevesinde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir. Yargı: Millet namına, usulü ve kanunu dairesinde bağımsız mahkemelerce kullanılır. Hâkimlerin bağımsızlığını sağlamak üzere Yüksek Hâkimler Kurulu kurulmuştur. Yargı alanında yapılan en önemli yenilik kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli bir Anayasa Mahkemesinin kurulmasıdır Temel hak ve özgürlükler: 1961 Anayasası temel hak ve özgürlükleri ikinci kısımda düzenlemiştir. Bu kısmın aşağıdaki bölümlerinde 1. Genel hükümler. 2. Kişinin hakları ve ödevleri. 3. Sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler.( ilk defa sistematik olarak düzenlenmiştir.) 4. Siyasi haklar ve ödevler, düzenlenmiştir Anayasası 1924 Anayasasına göre temel hak ve özgürlüklere daha geniş bir yer verdiği hemen gözlemlenmektedir. Keza bu Anayasa temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasını oldukça güvenceli bir sisteme bağlamıştır Anayasa Değişiklikleri: Bu dönemde yapılan Anayasa değişikliklerinin ana yönleri şöyledir;

7 - 7 - a) Yürütmenin Güçlendirilmesi Yönünde Değişiklikler: 1) Kanun hükmünde kararname yetkisinin verilmesi 2) Vergi, resim ve harçların muafiyet ve istisnaları ile nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya Bakanlar kurulunun yetkili kılınması. 3) Üniversite özerkliğinin zayıflatılması. 4) TRT nin özerkliğinin kaldırılması. b) Temel Hak ve Özgürlüklere Getirilen Sınırlamalar: 1) Bütün temel hak ve özgürlükleri için geçerli genel bir sınırlama hükmünün getirilmesi. 2) Temel hak ve özgürlükler için yasal sınırlama sebeplerinin artması. 3) Devlet memurlarının sendika kurma hakkının ortadan kaldırılması. c) Yargı Denetimine Getirilen Sınırlamalar: 1) Üyelerinin atanmasında Bakanlar Kurulunun aday gösterdiği Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması. 2) Tabii yargı yolu yerine kanuni yargı yolunun getirilmesi. 3) Küçük siyasal partilerin Anayasa Mahkemesine başvurma olanağının kaldırılması. d) Ordu Đle Đlgili Değişiklikler: 1) Askeri yargı sivil yargının aleyhine genişlemiştir. 2) Asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargısal denetimi, Danıştay dan alınarak yeni kurulan Askeri Yüksek Đdare Mahkemesine verilmiştir. 3) Sıkıyönetime geçiş kolaylaştırılmıştır. 4) Sivillerin askeri nitelikte olmayan suçlarından dolayı yargılanmaları mümkün kılınmıştır. 4) 1982 ANAYASASININ HAZIRLANMASI Kurucu Meclis Hakkında Kanun: 29 Haziran 1981 tarih ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun ile yeni bir anayasa hazırlamakla görevli bir Kurucu Meclis kurulmuştur. Kurucu Meclis, Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi nden oluşmaktadır. a) Milli Güvenlik Konseyi: Kuvvet komutanlarından oluşur. b) Danışma Meclisi: 160 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerden 40 ı doğrudan doğruya Milli Güvenlik Konseyi tarafından 120 si ise, her ilin valisi tarafından tespit ve teklif ettiği adaylar arasından Milli Güvenlik Konseyi tarafından seçilmektedir ve 1982 Anayasalarının Hazırlanışları Bakımından Karşılaştırılması 1961 ve 1982 Anayasaları arasında yapılışları bakımından bazı benzerlikler ve farklılıklar vardır. Bunları kısaca görmek uygun olacaktır. 1. Benzerlikleri: a) Her iki anayasada askeri müdahaleler sonucu hazırlanmıştır. b) Her iki anayasada, bir kısmı askeri müdahaleyi yapan bir kuruldan diğer kısmı ise sivillerden oluşan Kurucu Meclisler tarafından yapılmıştır. c) Her iki anayasanın da hazırlanmasında da Kurucu Meclisin sivil kanadı seçimle oluşmamıştır. d) Her iki durumda da, Kurucu Meclis tarafından hazırlanan Anayasa, halkoyuna sunulmak suretiyle kesinleşmiştir.

8 - 8 - e) Her iki durumda da sivil kanadın Bakanlar Kurulu nun kurulması ve düşürülmesine ilişkin yetkileri yoktur. 2. Farklılıkları: a) 1961 Temsilciler Meclisi, 1982 Danışma Meclisi ne oranla daha temsili niteliktedir. b) Temsilciler Meclisi nde kapatılan Demokrat Parti dışındaki iki parti (CHP ve CKMP) anayasanın hazırlanmasına katılmışlardır. Oysa 1982 Anayasasının hazırlanmasına hiçbir siyasal parti katılmamıştır. c) 1961 anayasasında halk oylamasına sunulan metnin kabul edilmemesi durumunda ne yapılacağı belirtilmiştir.1982 Anayasasının hazırlanması sisteminde ise, halk oylamasına sunulan anayasanın reddi halinde ne olacağı belirtilmemiştir. d) 1961 halk oylamasında Demokratik Parti dışında siyasal partiler kamuoyu oluşturulmasında aktif rol oynamışlardır. Oysa 1982 Anayasasının oylanmasında siyasal partilerin bir rolü olmamıştır. e) 1961 halk oylamasının aksine, 1982 halk oylamasında anayasanın kabulü Cumhurbaşkanının seçimi ile birleştirilmiştir ANAYASASININ BAŞLICA ÖZELLĐKLERĐ Burada son olarak 1982 Anayasasının başlıca özelliklerine kısaca değinmek uygun olacaktır: 1. Kazuistik Yöntem 1982 Anayasası, devletin temel kuruluşunu ve temel hakları ana hatlarıyla belirleyen bir çerçeve anayasa değil, her şeyi her ayrıntısına kadar düzenlemek isteyen bir düzenleyici anayasa dır. Diğer bir ifadeyle kazuistik yöntem ile hazırlanmış bir anayasadır. 2. Katılık 1982 Anayasası, değiştirilmesi adî kanunlardan daha zor usullere bağlı olan katı veya sert bir anayasadır. 3. Geçiş Dönemi 1982 Anayasası bir geçiş dönemi öngörmüştür. Bu geçiş dönemi Anayasanın altıncı kısmında yer alan geçici hükümlerinde düzenlenmiştir. 4. Güçlü Yürütme Dünyadaki genel eğilime uygun olarak 1982 Anayasası devlet yapısı içinde yürütme organını güçlendirmiştir. Bu güçlendirmeyi, bir yandan Cumhurbaşkanın yetkilerini arttırarak, diğer yandan da bakanlar kurulu içinde de Başbakana üstün konum vererek sağlamaya çalışmıştır. 5. Daha Az Katılımcı Demokrasi Modeli 1982 Anayasası, 1961 Anayasasına oranla daha az katılımcı bir demokrasi modelini benimsediği genel olarak kabul edilmektedir Anayasası, belli ölçüde bir depolitizasyonu, yani siyasetten uzaklaşmayı amaçlamıştır. 6. Tıkanıklıklar Giderici Çözüm Yolları 1982 Anayasası siyasal sistemde ortaya çıkan tıkanıklıkları giderici çözüm yolları öngörmüştür. Bu yollar şunlardır:

9 - 9 - a) Cumhurbaşkanına belli şartlarda Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimlerini yenileme yetkisi verilmiştir. Bu yolla belli bir süre içinde hükümetin kurulmamış olmasıyla ortaya çıkan kriz çözülecektir. b) 1982 Anayasası Cumhurbaşkanının seçim usulünü tıkanıklığı önleyici bir tarzda belirlemiştir. Cumhurbaşkanın dördüncü turda seçilememesi durumunda TBMM seçimlerin yenilenmesi usulünü öngörmüştür. c) Meclis Başkanlığı seçimlerinde de üye tam sayısının salt çoğunluğu şartından vazgeçilmiştir. d) 1982 Anayasası Cumhuriyet Senatosunu kaldırarak tek meclis sistemini benimsemiştir. Bu da kanun çıkarma süresini kısaltmıştır. e) 1982 Anayasası toplantı yeter sayısını üye tamsayısının üçte birine düşürerek, Meclisin çalışması kolaylaştırmıştır. f) 1982 Anayasası, siyasi partilerin Mecliste grup kurmaları için gerekli milletvekili sayısını 10 dan 20 ye çıkararak, grupların meclis çalışmalarını engelleyici şekilde kullanma ihtimallerini azaltmıştır. Parlamenter sistemdeki tıkanmaları önleme amacı güden bu tür kurum ve kurallar Anayasa literatüründe rasyonelleştirilmiş parlamentarizm olarak adlandırılmaktadır. BÖLÜM 15 TEMEL ĐLKELER 1982 Anayasası tarafından benimsenmiş ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Cumhuriyetçilik ilkesi. 6. Laik devlet ilkesi 2. Üniter devlet ilkesi. 7. Sosyal devlet ilkesi. 3. Đnsan haklarına saygılı devlet ilkesi. 8. Hukuk devleti ilkesi. 4. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi. 9. Eşitlik ilkesi. 5. Demokratik devlet ilkesi 10. Başlangıçta belirtilen ilkeler Şimdi bu ilkeleri sırayla görelim: I. CUMHURĐYETÇĐLĐK ĐLKESĐ Dar anlamda cumhuriyet, monarşinin tersi olarak, yani devlet başkanlığının babada oğla veraset yoluyla intikal etmediği devlet şekli olarak tanımlanmaktadır. Geniş anlamda cumhuriyet ise, demokrasi eş anlamlısı olarak, yöneticilerin seçimle iş başına geldiği bir devlet şekli olarak tanımlanmaktadır. O halde, Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir diyen Anayasamızın 1. maddesi de dar anlamda yorumlanmalıdır. Anayasamızın 1. maddesi Türkiye de monarşinin kurulmasını yasaklamaktadır başka bir şeyi değil. II. ÜNĐTER DEVLET ĐLKESĐ Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olması onun üniter devlet olması demektir. 1. Ülkenin Bölünmez Bütünlüğü Ülke devletin üç unsurundan biridir. Anayasamızın 3. maddesinde, Türkiye Devleti, ülkesi ile bölünmez bir bütündür denilerek ülkenin bölünmez bütünlüğü ilan edilmektedir. Bu hükümle kanımızca şu dört şey yasaklanmaktadır:

10 a) Ülkenin bir parçası yabacı bir devlete verilemez. b) Devletin ülkesini oluşturan toprakların da devletten ayrılma hakları yoktur. c) Ülke parçalanıp üzerinde birden fazla devlet kurulamaz. Bu ilke, ülkenin parçalanıp üzerinde hem bağımsız, hem de federe devletler kurulmasını yasaklar. d) Bu ilke, ülkenin kendi içinde parçalanmamakla birlikte, bütünüyle bir başka devletin ülkesi haline gelmesini de yasaklamaktadır. 2. Milletin Bölünmez Bütünlüğü Millet devletin üç unsurundan biridir. Millet, kısaca devletin üzerinde yaşayan ve devletin egemenliğine tabi olan insan topluluğu şeklinde tanımlayabiliriz. Buna göre, milleti teşkil eden insanlar, aralarında din, dil, etnik grup vb bakımlardan ayrım yapılmaksızın aynı egemenliğe sahiptir. III. ĐNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET ĐLKESĐ Đnsan haklarına saygılı devlet ifadesinin anlamını belirleyebilmek için öncelikle insan hakları ve saygı terimlerini anlamını açılamamız gerekir. insan hakları : Irk, din, dil ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. saygı : değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye karşı veya bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu olarak tanımlanmaktadır. O halde Đnsan haklarına saygılı devlet ilkesi değeri, üstünlüğü, kutsallığı dolayısıyla insan haklarına karşı dikkatli, özenli ölçülü davranan devlet demektir. IV. ATATÜRK MĐLLĐYETÇĐLĐĞĐNE BAĞLI DEVLET Burada Atatürk milliyetçiliği nin ne olduğunu açıklamamız gerekir. Bunun içinde öncelikle milliyetçilik kavramını görmemiz uygun olur. Milliyetçilik: Devlet çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımda da bizim için bilinmeyen kavram millet kavramıdır. O halde şimdi millet kavramın görmemiz lazım. Hatırlanacağı üzere biri objektif diğeri sübjektif iki değişik millet anlayışı vardır. Atatürk sübjektif millet anlayışını benimsemiştir Atatürk millet kavramını şöyle tanımlamıştır: Bir harstan (kültürden) olan insanlardan mürekkep cemiyete millet denir. V. DEMOKRATĐK DEVLET ĐLKESĐ Ampirik demokrasi teorisi ise, ideal anlamda demokrasiyi değil, bu ideale kabataslak yaklaşan Gerçek demokrasileri esas almakta, demokrasin tanımı konusunda birtakım şartları ileri sürmekteydi. Bu şartlar şunlardı. 1. Etkin siyasal makamlar seçimle belirlenmelidir. 2. Seçimler düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır. 3. Seçimler serbesttir. 4. Birden çok siyasal parti vardır. 5. Muhalefetin iktidar olma şansı vardır. 6. Temel kamu hakları tanınmış ve güvence altına alınmıştır. Demokratik devletin altı şartını yukarıda görmüş bulunuyoruz. O halde, Türkiye nin Anayasal düzeni bu şarta uygun olmalıdır. Gerçektende 1982 Anayasasının kurduğu sistem ampirik demokrasi teorisinin bu altı şartına uygundur.

11 Etkin Siyasal Makamlar Seçimle Đş Başına Gelmektedir: Türkiye de yasama organının üyeleri seçimle birlenmektedir 2. Seçimler Düzenli Olarak Tekrarlanmaktadır: Gerçektende Türkiye de seçimler en geç beş yılda bir tekrarlanmaktadır. 3. Seçimler Serbesttir: Anayasamızın 67. maddesine göre, seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır. 4. Birden Çok Siyasal Parti Vardır: Anayasamız çok partili siyasal hayatı benimsemiştir. 5. Muhalefetin Đktidar Olama Şansı Mevcuttur:1982 Anayasamızın kurduğu sistemde muhalefetin iktidar olma şansını engelleyen hiçbir husus yoktur. 6. Temel Kamu Hakları Ve Güvence Altına Alınmıştır: VI. LÂĐK DEVLET ĐLKESĐ Laik Devlet Đlkesinin Gerekleri Din Hürriyeti Din ve Devlet Đşlerinin Ayrılığı Đnanç Hürriyeti Đbadet hürriyeti 1. Devletin Resmi Bir Dini Olamamalıdır. 2. Devlet Bütün Dinler Karşısında Tarafsız Olmalıdır. 3. Devlet Bütün Din Mensuplarına Eşit Davranmalıdır. 4. Din Kurumları Đle Devlet Kurumları Birbirinden Ayrı Olmalıdır 5. Hukuk Kuralları Din Kurallarına Uymak Zorunda Olamamalıdır. A. DĐN ÜRRĐYETĐ Laikliğin birinci cephesi din hürriyetidir. Din hürriyeti kendi içerisinde ikiye ayrılır: 1. Đnanç Hürriyet: Kişinin istediği bir dini seçebileceği; hatta istiyorsa herhangi bir dini seçmeyebileceği anlamına gelir. Bir devletin laik olabilmesi için, o devlete inanç hürriyeti tanınmış olmalıdır. 2. Đbadet Hürriyeti: Đbadet en geniş anlamda bir dinin gereklerini yerine getirebilmek demektir. O halde ibadet hürriyeti, kişini inandığı dini gereklerini, özellikle ayin ve törenlerini serbestçe yerine getirebilmesi demektir. Bir devletin laik olabilmesi için, o devlete ibadet hürriyetinin de tanınmış olması lazımdır. B. DĐN VE DEVLET ĐŞLERĐNĐN AYRILIĞI Laikliğin ikinci cephesi din ve devlet işlerinin ayrılığıdır. Bir devlette din ve devlet işlerinin ayrıldığını söyleyebilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir. 1. Devlettin Resmi Bir Dini Olmamalıdır: Din kurallarının muhatabı gerçek kişilerdir. Sevap ve günah ancak gerçek kişiler tarafından işlenebilir. Cennet ve cehennem de ancak gerçek kişiler için söz konusudur. O halde bir tüzel kişi olan devletin zaten bu anlamda bir dinin olması düşünülemez.

12 Devlet Bütün Dinler Karşısında Tarafsız Olmalıdır: Bir devletin laik olabilmesi için, o devletin bütün dinle karşısında tarafsız olması. Bu dinlerden birini himaye etmemesi veya bu dinlerden bazıları üzerinde baskı yapmaması gerekir. 3. Devlet Bütün Din Mensuplarına Eşit Davranmalıdır: Laikliğin gereklerinden biride, devletin ütün din mensuplarına eşit davranması gereğidir. Devlet organları ve idare makamları bütün işlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. 4. Din Kurumları Đle Devlet Kurumları Birbirinden Ayrı Olmalıdır: Laik Bir kurumda din kurumları ile devlet kurumları birbirinden ayrı olmalıdır. Ne var ki Türkiye de laikliğin bu gereğini, Diyanet Đşleri Başkanlığı sebebiyle uyulduğu söylenemez. 5. Hukuk kuralları Din Kurallarına Uymak Zorunda Olmamalıdır: Laik bir devlette hukuk kurallarının kaynağı insan iradesidir. Laik bir sistemde, hukuk kurallarını koyan beşeri iradenin din kurallarına uyma zorunluluğu olamamalıdır. Eğer bir devlette hukuk kurallarının din kurallarına uyma zorunluluğu varsa, o devlet laik bir devlet değildir. VII. SOSYAL DEVLET ĐLKESĐ Sosyal Devlet: Herkese insan onuruna yaraşır asgari bir hayat seviyesi sağlamayı amaçlayan bir devlet anlayışı olarak tanımlanabilir. Sosyal Devletin Tersi > Jandarma Devlet: Bu anlayışa göre devlet bireylerin güvenliğini sağlamalı, ama onların faaliyetlerine müdahale etmemelidir. Jandarma devlet anlayışına göre, devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahalesi sadece gereksiz değil aynı zamanda ekonominin doğal kanunlarını bozacağından zararlıdır da. Sosyal Devlet > Sosyalist Devlet: Sosyal Devlet sosyalist devlet demek değildir. Sosyalist devlet üretim araçları üzerinde özel mülkiyeti tamamıyla ortadan kaldırır ve ekonomik hayatın düzenini serbest rekabete değil, merkezi planlamaya dayandırır. Oysa sosyal devlet üretim araçları üzerinde özel mülkiyet hakkını ve özel teşebbüs hürriyetini tanır. Sosyal Devletin Hürriyet Anlayışı > Özgürleştirme : Özgürleştirme kavramı, özgürlük kavramından farklıdır. Özgürleştirme anlayışına göre, kişi ancak önündeki ekonomik ve sosyal engellerin kaldırılmasıyla özgür olabilir. Özgürleştirme sosyal ve ekonomik koşulların geliştirilmesiyle gerçekleştirilebilecek bir süreçtir. Sosyal Devleti Gerçekleştirmeye Yönelik Tedbirler: Sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik tedbirleri iki grupta toplayabiliriz: 1. Herkese Đnsan Onuruna Yaraşan Asgari Bir Yaşam Düzeyi Sağlamaya Yönelik Tedbirler > Sosyal Haklar Sosyal devletin temel amacının herkese insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam düzeyi sağlamak olduğuna göre böyle bir düzeyi sağlamak için en azından; 1. Çalışma hakkı 4. Konut hakkı 2. Adil ücret hakkı 5. Sağlık hakkı 3. Sosyal Güvenlik Hakkı 6. Eğitim hakkı Gibi hakların tanınması gerekir. Bu haklara sosyal haklar denir. Devlet sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. Mali kaynaklarını yeterliği tamamıyla siyasal iktidarın takdirinde olan bir husustur.

13 Gelir Ve Servet Farklarının Azaltılmasına Yönelik Tedbirler Sosyal devletin temel amaçlarından biri de gelir ve servet eşitsizliklerinin azaltılmasıdır. Bu amacı gerçekleştirilmek için şu araçlardan yararlanılır: a. Vergi Politikaları. b. Sosyal Amaçlı Kamulaştırma. c. Toprak Reformu. d. Devletleştirme VIII. HUKUK DEVLETĐ Hukuk Devleti: En kısa tanımıyla, faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlet demektir. Hukuk devleti, polis devleti deyiminin karşıtı anlamında kullanılmaktadır. Hukuk Devletinin Gerekleri Genel Gerekler Özel Gerekler (Devletin Hukuka Bağlılığı) (Đdarenin Hukuka Bağlılığı) 1. Yasama organı hukuka bağlı olmalıdır. 1. Đdare yargısal denetime tabi olmalıdır 2. Yargı organı hukuka bağlı olmalıdır. 2. Hâkimle bağımsız ve teminatlı olmalıdır. 3. Yürütme organı hukuka bağlı olmalıdır. 3. Đdari faaliyetler önceden bilinebilir olmalıdır 4. Hukuki güvenlik ilkesi mevcut olmalıdır. 5. Đdarenin mali sorumluluğu mevcut olmalıdır. A. HUKUK DEVLETĐNĐ GENEL GEREKLERĐ 1. Yasama Organı Hukuka Bağlı Olmalıdır Kanun yapma yetkisine sahip olan yasama organının kanunla bağlı olması mümkün olmadığına göre, yasama organının hukuka bağlı olmasından onun anayasaya bağlı olması anlaşılır. Sonuç olarak Türkiye de yasama organının Anayasaya bağlılığı konusunda bir problem olmadığını söyleyebiliriz. Yasama organı ya seve eve Anayasaya uyar ya da Anayasa Mahkemesi tarafından uydururlar. 2. Yürütme Organı Hukuka Bağlı Olmalıdır Bir devletin hukuk devleti olması için onun yürütme organının da hukuka bağlı olması gerekir. Buna göre, yürütme organı sahip olduğu yetkileri kullanırken veya üstlendiği görevleri yerine getirirken kanunlara uygun davranmak zorundadır. Yürütme organı hukuka uymaz ise, işlemleri idari yargı organları tarafından iptal edilir. 3. Yargı Organı Hukuka Bağlı Olmalıdır Eğer hukuk devleti, devletin hukuka bağlılığı anlamına geliyorsa, yargıda devletin üç temel organından biriyse, hukuk devletini bir şartı da yargının hukuka bağlılığıdır. Bir kere, yargı organlarının Anayasayla bağlı oldukları açıktır. Hâkimler baktıkları davaları yerindelik açısından değil hukukilik açısından değerlendirirler. Hukuk devleti hukuk kurallarının belirliliği ilkesini gerektirir. O halde, bir hukuk devletinde, Montequiue nün ifadesiyle, hâkimler kanunun sözlerini ifade eden bir ağızdan başka bir şey olamazlar. B. HUKUK DEVLETĐNĐN ÖZEL GEREKLERĐ 1. Đdarenin Bütün Eylem Ve Đşlemleri Yargı Denetimine Tabi Olmalıdır Türkiye de idarenin hukuka bağlılığı ilkesi bakımından beş adet pürüz vardır. Şu beş adet işleme karşı dava açılamaz; bunlara karşı yargı yolu kapalıdır:

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS ANAYASA HUKUKU İÇINDEKILER Birinci Bölüm ANAYASA HUKUKUNA GIRIŞ I. ANAYASA HUKUKU... 1 II. ANAYASA KAVRAMI... 1 III. ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE DOĞUŞU...

Detaylı

Lex specialis derogat legi generali

Lex specialis derogat legi generali 1 Lex specialis derogat legi generali Madde 91 devamı: Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ ANAYASA HUKUKU. 29 Mayıs 2014 saat: 10:30 yarıyıl sonu sınavı (toplam 40 çoktan seçmeli soru = 80 puan)

İŞLETME BÖLÜMÜ ANAYASA HUKUKU. 29 Mayıs 2014 saat: 10:30 yarıyıl sonu sınavı (toplam 40 çoktan seçmeli soru = 80 puan) İŞLETME BÖLÜMÜ ANAYASA HUKUKU 29 Mayıs 2014 saat: 10:30 yarıyıl sonu sınavı (toplam 40 çoktan seçmeli soru = 80 puan) A) ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR S-1: Sadece vergi ödeyenler veya belli bir tahsili olanların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 17 BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU I. ANAYASA KAVRAMI VE ANAYASANIN FONKSİYONU 23 A. Anayasa Kavramı ve Anayasa Hukuku Öğretisi 23 B. Anayasanın Fonksiyonları

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 ANAYASA 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Mevcut seçim barajı hakkındaki görüşünüzü yazınız.

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

SĐYASET BĐLĐMĐ VE KAMU YÖNETĐMĐ BÖLÜMÜ TÜRK ANAYASA DÜZENĐ DERSĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAV CEVAP ANAHTARI

SĐYASET BĐLĐMĐ VE KAMU YÖNETĐMĐ BÖLÜMÜ TÜRK ANAYASA DÜZENĐ DERSĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAV CEVAP ANAHTARI SĐYASET BĐLĐMĐ VE KAMU YÖNETĐMĐ BÖLÜMÜ TÜRK ANAYASA DÜZENĐ DERSĐ 2012 2 013 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAV CEVAP ANAHTARI SORU 1: 1982 Anayasasının 2. Maddesinde sayılan Türkiye Cumhuriyetlerinin niteliklerinden

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI SORULARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI SORULARI 1. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) 1921 Anayasası yla kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir. b) 1924 Anayasası yla fonksiyonlar ayrılığı ile biraz yumuşatılmışsa

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

ANAYASA DERSĐ ( GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI)

ANAYASA DERSĐ ( GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) A. ANLATIM SORUSU ANAYASA DERSĐ (2012 2013 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) Anayasal devlet sözünü tek cümleyle açıklayınız. Bir devletin anayasal kabul edilebilmesi için ne gibi unsurlara sahip olması gerekir,

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

ANAYASA HUKUKU DERSİ GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR ANAYASA HUKUKU DERSİ 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1- Aşağıdakilerden hangisi negatif statü hakları arasında yer almaz? a) Yaşama hakkı b) İşkence görmeme hakkı c) Sağlık hakkı

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İÖ) ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 19:00) 1- Amerikan modeli anayasa yargısı için aşağıdakilerden

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 )

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 ) 9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( 17-21 / 02 / 2014 ) HUKUK KURALLARI 2 HUKUK : Bir toplum içinde yaşayan insanların;.) Birbirleriyle

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...XI GİRİŞ... 1 İkinci Meclisler... 1 Osmanlı Âyan Meclisi ve 1924 Anayasaları... 3 Cumhuriyet Senatosu...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...XI GİRİŞ... 1 İkinci Meclisler... 1 Osmanlı Âyan Meclisi ve 1924 Anayasaları... 3 Cumhuriyet Senatosu... V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ......XI GİRİŞ... 1 İkinci Meclisler... 1 Osmanlı Âyan Meclisi... 2 1921 ve 1924 Anayasaları... 3 Cumhuriyet Senatosu... 4 I. BÖLÜM OSMANLI DÖNEMİNDE İKİNCİ MECLİS Meclis-i Umumî...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı TOPLUM BİR NOKTADA HEM FİKİR PEKİ AMA NASIL: ÜÇ TEMEL SORU Toplumun görüşleri alındı mı? Katılımcı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması 4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25356 Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2013-2014 Bahar Dönemi TÜRK ANAYASA DÜZENİ Dersi Ara Sınavı ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1/7 3 Nisan 2014 Saat:

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I-ANA YASA HUKUKUNUN KONUŞU VE ÖNEMİ...1 II-ANAYASA HUKUKU VE SİYASİ KURUMLAR...2 III-ANAYASA HUKUKUNUN METODU VE KAYNAKLARI...4 1-

Detaylı

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. MEVZUAT Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. NORMLAR HİYERARŞİSİ ANAYASALAR Dünya daki ilk Anayasa: 1787 ABD Anayasası İkincisi: 1791 Fransız Anayasası Türkiye'de anayasal hareketler

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 Başlangıç İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (8 Kasım 2010 Saat 11:00) 1- Anayasacılık hareketleriyle ilgili, aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Sorular Cevaplar Soru 1. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı görevini yaparken taraflı mı olmalı? Tarafsız mı olmalı? Cevap 1. Tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı cumhur u yani milletin

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari 1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap---1921 1876 1982 1924 2 Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari kararlar yargı denetimine tabidir? Yasa devleti Sosyal devlet

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Görevde Yükselme. Konu Anlatımı Soru Bankası GYS. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Sosyal Güvenlik Kurumu. Şef ve Memur Unvanlar İçin

Görevde Yükselme. Konu Anlatımı Soru Bankası GYS. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Sosyal Güvenlik Kurumu. Şef ve Memur Unvanlar İçin SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME (ŞEF-MEMUR) SINAVINA YÖNELİK 21/01/2016 TARİHİNDE YAPILAN DUYURUYA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR GYS 2016 Sosyal Güvenlik Kurumu Görevde Yükselme

Detaylı

Komisyon. Maliye Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Hazırlık El Kitabı ISBN???-???-???-???-?

Komisyon. Maliye Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Hazırlık El Kitabı ISBN???-???-???-???-? Komisyon Maliye Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Hazırlık El Kitabı ISBN???-???-???-???-? Kitapta içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

A GRUBU KADROLAR İÇİN

A GRUBU KADROLAR İÇİN A GRUBU KADROLAR İÇİN Tüm Kurum Sınavlarına Hazırlık Testleri Müfettişlik Uzmanlık Bankacılık Kaymakamlık HUKUK Anayasa Hukuku İdare Hukuku Ceza Hukuku Medeni Hukuk Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku İcra Hukuku

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı