TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI"

Transkript

1 TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI (ARALIK 2009) 17/12/ 2009 TRA1

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. BÜTÇE GELİR BÜTÇESİ Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar Belediyelerden Aktarılan Paylar Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar Faaliyet Gelirleri Bağış ve Yardımlar Bir önceki yıldan devreden gelirler GİDER BÜTÇESİ GENEL HİZMETLER Genel Yönetim Hizmetleri Personel Giderleri Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yedek Ödenekler İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmet Giderleri Plan, Program ve Proje Hizmet Giderleri Araştırma ve Geliştirme Hizmet Giderleri Tanıtım ve Eğitim Hizmet Giderleri RED VE İADELER SONUÇ 13 EKLER 14 2/20

3 1. GİRİŞ Bütçe, Ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesine yetki veren bir karardır yılı Bütçesi, kuruluş tarihinden itibaren 2009 yılının geri kalan dönemini kapsayan ve 2009 yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler esas alınarak hazırlanmıştır yılı geçici bütçesi bir metin ile eki cetvellerden oluşmuştur. Bütçe metninde; gelir tahminleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, harcama yetkisinin devrine ilişkin esaslar ve parasal limitler, yedek ödenek ve kullanımına ilişkin esaslar ile bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir. Genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılacak payın kullandırılması amacıyla Ajans, EK 3: C Cetveli Harcama Programı Formunu yılın geri kalan dönemi için doldurarak, bütçenin Yönetim Kurulu tarafından kesinleştirilmesini müteakip DPT Müsteşarlığına gönderecektir. Kalkınma Ajansları bütçe uygulamaları için DPT Müsteşarlığı tarafından geliştirilmeye çalışılan ve tamamlanma aşamasında olan taslak bütçe kod sistemi esas alınarak bütçe nin gider kalemleri, kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalara göre hazırlanmıştır. TRA1 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı nda birim görev tanımları ve birimlerde görevlendirmeler henüz yapılmamış olup Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve Kalkınma Ajansları Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından devredilen yetkilerle birlikte, sınırları belirlenen limitler dahilinde Satınalma/İhale Yetkilisi, Ajans Genel Sekreteri olup bu limitler dışında kalan hususlarda ve her halükarda Genel Sekreter görevlendirilinceye kadar Satınalma/İhale Yetkilisi Ajans Yönetim Kurulu Başkanıdır. Bununla birlikte, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 ve 5 inci maddeleri çerçevesinde, bütçeden yapılan her türlü harcama açısından Harcama Yetkilisi, Ajans Genel Sekreteridir sayılı Kanun un 11 inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu, taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmeye yetkilidir. Bu çerçevede, 17/12/2009 tarih 06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Genel Sekreterin yetkili olacağı sınırlar taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında yapılacak (Otuzbin) TL yi aşmayan satın alımlarda ve bu tutarı geçmeyen sözleşmelerin Ajans adına imzalanması için Genel Sekreter in yetkili olması şeklinde belirlenmiştir. 3/20

4 2. BÜTÇE 2.1. GELİR BÜTÇESİ Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajansın gelirleri 2009 yılı için TL olarak tahmin edilmektedir. Ajansın 2009 yılı Gelir Bütçesi EK 1 de yer alan A Cetvelinde gösterilmektedir Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince; bir önceki yıl gerçekleşen Merkezi Yönetim Bütçesi vergi gelirleri tahsilâtından, vergi iadeleri ile mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde beş oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca her bir ajans için nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek paydan oluşmaktadır. Bununla birlikte, Kanunun Geçici üçüncü maddesi ile yukarıda bahsi geçen madde uyarınca tahsis edilecek transfer ödeneğinin, kurulmuş ajans sayısının dikkate alınarak belirleneceği ve Ajansların kuruldukları tarih itibarıyla yılın geri kalanı için kendilerine düşen payı kullanma hakkını kazanacağı belirlenmiştir. Bu çerçevede, Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2009/8 sayılı kararı ile 2009 yılında Ajansa Genel Bütçeden yapılacak transfer TL olarak belirlenmiştir İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar 5449 sayılı Kanun un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; TR A1 Düzey 2 İstatistikî bölgesinde bulunan İl Özel İdarelerinin bir önceki yıl gerçeklesen bütçe gelirleri üzerinden; borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluslardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında cari yıl bütçesinden aktarılacak paydan oluşmaktadır yılında İl Özel İdareleri bütçelerinden aktarılacak paylar TL olarak öngörülmüstür. Söz konusu paylar toplamı gelir bütçesi toplamının % 3,62 sini oluşturmaktadır Belediyelerden Aktarılan Paylar 5449 sayılı Kanun un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; TR A1 Düzey 2 İstatistikî bölgesindeki belediyelerin; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktaracağı paylardır yılında bölgedeki 4/20

5 belediyelerden aktarılacak payların TL (gelir bütçesi toplamının %5,95 ini) olması gerekirken, belediyelerden herhangi bir kaynak henüz sağlanamamıştır Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar 5449 sayılı Kanun un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; TR A1 Düzey 2 İstatistikî bölgesindeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak paylardır yılında bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı TL (gelir bütçesi toplamının %1,05 ini) olması gerekirken, ilgili sanayi ve ticaret odalarından herhangi bir kaynak henüz sağlanamamıştır Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar Kalkınma ajanslarının kurulması ve tam olarak faaliyete geçmesi halinde Ajansımızın uluslararası kurum ve kuruluslardan hibe ve kredi şeklinde kaynak temin etmesi veya bu tür kaynakların TRA1 bölgesinde kullandırılmasına aracılık etmesi mümkün hale gelecektir. Bu bağlamda, 2009 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kaynaklardan herhangi bir kaynak beklenmemektedir Faaliyet Gelirleri yılında Faaliyet Gelirleri adı altında herhangi bir kaynak sağlanması beklenmemektedir Bağış ve Yardımlar 2009 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım olarak gelir öngörülmemiştir Bir önceki yıldan devreden gelirler. Ajans, 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22 Kasım 2008 tarihinde kurulduğundan, bu tarihden sonra merkezi yönetim bütçesi ve diğer gelir kaynaklardan herhangi bir pay aktarılmadığından, bir önceki yıldan devreden gelir bulunmamaktadır. 5/20

6 2.2. GİDER BÜTÇESİ Aşağıdaki kalemlerden oluşan Ajansın 2009 yılı giderleri toplamı TL dir. Gider Bütçesi EK 2 de yer alan B Cetvelinde gösterilmektedir GENEL HİZMETLER Ajansın Genel Hizmetlere ilişkin giderleri kapsamında; genel yönetim hizmetleri giderleri, İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri giderleri, Plan Program ve Proje Hizmetleri giderleri, Araştırma ve Geliştirme giderleri, Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri giderleri yer almaktadır. Genel hizmetlere ilişkin olarak 2009 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin yüzde 100 üne tekabül eden TL olarak öngörülmüştür Genel Yönetim Hizmetleri Genel yönetim hizmetleri ödeneği toplamı, personel giderleri için ödenek, diğer genel yönetim mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ile yedek ödenekten oluşmaktadır. Genel yönetim hizmetleri giderlerine ilişkin olarak 2009 yılı için öngörülen ödenek toplamı gider bütçesinin yüzde 75,98 ine tekabül eden TL olarak öngörülmüştür Personel Giderleri 5449 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 2 nci fıkrasında, Ajansın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 15 ini aşamaz. hükmü yer almaktadır. Ancak, ajansın henüz kuruluyor olması nedeniyle bu hükmün uygulama şansı bulunmadığından 2009 yılında personel giderleri ile ilgili öngörülen söz konusu yüzde 15 lik kısıtlamanın hesaplanmasında 2009 yılı gelirleri esas alınmıştır yılı Aralık ayı itibarıyla Ajans Genel Sekreterinin göreve başlaması planlanmaktadır. İlk yıl için istihdamı planlanan 30 uzman ve 6 Destek Personeli için basında ve ajansın web sayfasında 2009 Aralık ayında ilana çıkılması ve 2010 yılının başlarında işe alım sürecinin sonlandırılarak sözleşmelerin imzalanması için azami gayret sarfedilecektir. Her ne kadar 2009 yılı için Genel Sekreter dışında personelin fiilen istihdama başlaması beklenmiyorsa da, ihtiyati amaçlarla personel istihdamına ilişkin maaş, ücret ve sosyal güvenlik primi Ajans katkısı ile kıdem ve ihbar tazminatları gibi oluşabilecek diğer giderler için 2009 yılı harcama tahmini TL olarak öngörülmüştür. 6/20

7 Personel giderlerinin % 80 i olan TL si personel için brüt ücret olarak ve personel giderlerinin kalan %20 si ( TL) ise sigorta prim ve gideri olarak hesaplanmıştır. Söz konusu gider toplamının Ajansın 2009 yılı için öngörülen gelirlerine oranı yüzde 0,35 olarak tahmin edilmektedir Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gider Bütçesinin % 1,39 unu oluşturan Genel Yönetim Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneği TL olup, bu ödeneğin yaklasık TL lik kısmı doğrudan tüketim malzemeleri, yaklasık TL lik kısmı Ajans birimlerinin tüm kırtasiye malzemeleri ve ofis donanımları, yaklasık TL lik kısmı ise ofis temizlik malzemeleri için ayrılmaktadır. Gider bütçesinin % 0,13 ünü oluşturan Yolluklar için TL ödenek ayrılmış olup, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilenmeleri amacıyla ülkemizde kurulu bulunana 2 pilot ajansa ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş 1 Ajansa yapacakları çalışma ziyaretleri için gerekli harcırah, yol, ulaşım ve konaklama masrafları için öngörülmüştür. Gider bütçesinin % 12,03 ünü oluşturan Genel Yönetim Hizmet Alımlarının; TL lik kısmı Ajans hizet binası olarak kullanılmak üzere, özelleştirme kapsam ve programına alınan ve Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TTA) nin mülkiyetinde olan Erzurum İli, Merkez İlçesi, Gez Mahallesinde bulunan 2.800,00 m 2 yüzölçümlü kampus içerisindeki 3 adet binanın güçlendirme, onarım, restorasyon ve çevre düzenlemesi proje ve müşavirlik hizmetleri için; TL lik kısmı bir Yönetim Kurulu toplantısı ile bir Kalkınma Kurulu toplantısına ilişkin toplantı yeri temini, ulaşım, donanım, konaklama, ikram servisi ve koordinasyon gibi organizasyon hizmetlerinin karşılanmasına yönelik hizmet alımları için; TL lik kısmı Genel sekreter tarafından oluşturulacak insan kaynakları politikası çerçevesinde yapılacak personel ihtiyacı analizleri, iş analizleri gibi danışmanlık hizmetleri, ilan masrafları ile komisyon üyeliği için seçilen iki öğretim üyesi hizmet alımı; TL lik kısmı organizasyon yapısının belirlenmesi, görev tanımlarının yapılması, iş akış şemalarının oluşturulması ile kariyer ve yedekleme planlamasının yapılması amacıyla alınacak danışmanlık hizmeti alımı için; TL lik kısmı Ajansın web sayfasının oluşturulması, içeriğinin tanımlanması, tasarımının yapılması ve bu amaçla gerekli olabilecek diğer danışmanlık hizmet alımları ile domain adının alınması için; TL lik kısmı DPT Müsteşarlığı koordinasyonunda yazılım geliştirme çalışmaları devam eden bütçe-muhasebe ile izlemedeğerlendirme sistemleri kapsamında personele verilecek eğitim hizmetleri alımı için; TL lik kısmı Ajansın sürekli adresine taşınmasına kadar 11 ay sürayle geçici olarak kalacağı mekanın kira giderleri için; TL lik kısmı ulaşım ve güvenlik hizmetleri alımı için; TL temizlik hizmetleri temini, aidat giderleri, elektrik, su, iklimlendirme, telefon, internet servis hizmetleri ile diğer 7/20

8 giderlerin ödemeleri için; TL lik kısmı Ajans isim ve ambleminin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek beceri yarışması için tahsis edilmiştir. Gider bütçesinin % 0,05 ini oluşturan Temsil ve Tanıtma Giderleri ödeneğinin TL si Ajansın kabul edeceği, görüşeceği, konuk edeceği kurum, kuruluş ve kişiler ile temsilcilerine, TL si genel personel alımı sınav sürecinde adaylara ve komisyon üyelerine yönelik ağırlama ve temsil giderlerinden oluşan harcamalarına tahsis edilmiştir. Gider bütçesinin % 14,94 ünü oluşturan Genel Yönetim Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri ödeneğinin TL si yapılan değerlendirmeler sonucunda Ajans 1. Yönetim Kurulu nda alınan karar gereği, özelleştirme kapsam ve programına alınan ve Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TTA) nin mülkiyetinde olan Erzurum İli, Merkez İlçesi, Gez Mahallesinde bulunan ve tapunun 281 Ada, 9 parsel numarasında kayıtlı 2.800,00 m 2 yüzölçümlü gayrimenkulün, Ajans hizmet binası olarak kullanılmak üzere satın alma yoluyla temin edilmesi giderleri için tahsis edilmiştir. Söz konusu gayrimenkulün anılan bedel ile Ajansa devri, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Gider bütçesinin % 10,28 ini oluşturan Genel Yönetim Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri ödeneğinin TL si yeni istihdam edilecek personelin kullanımına yönelik 40 adet masaüstü bilgisayar, 20 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet çok fonksiyonlu merkezi yazıcı, 8 adet faks cihazı, 3 adet telefon santrali, 40 adet telefon, 4 adet projeksiyon cihazı, 3 adet server, 5 adet kağıt imha makinası, sunum cihazı, sunum perdeleri, 4 adet fotokopi makinesi, 5 adet tarayıcı, 8 adet kesintisiz güç kaynağı, 1 Jeneratör, video konferans sistemi ile güvenlik, yedekleme gibi uygulamalara imkan veren yazılımlar için; TL si Ajans geçici binasının tefriş ve tadilatı için, TL si Ajans sürekli hizmet binasında kullanılacak 40 adet ofis masa, etajer ve sandalyesi, makam odaları tefrişatı 70 adet misafir sandalye, koltuk ve masası, Yönetim Kurulu toplantı salonu için masa, sandalye, ile muhtelif ofis ekipmanı ve sarf malzemeleri temini için; TL si Genel Sekreterlik hizmetinde sürekli kullanılacak olan 3 adet binek araç için, TL si maaş-bordro, bütçemuhasebe, izleme-değerlendirme gibi muhtelif uygulamalara imkan veren sistem ve yazılım alımları ile telif ücretleri için öngörülmüştür. Gider bütçesinin % 34,66 sını oluşturan Genel Yönetim Bakım ve Onarım Giderleri ödeneği TL olarak belirlenmiş ve hizmet binası olarak alımı yapılan gayrimenkul üzerinde bulunan binaların bakım, onarm, güçlendirme, çevre düzenlemesi ve hizmet alımı, bütçe kaleminde belirtilen onarım ve renovasyon projesi çerçevesinde hizmet binasının yeniden tasarlanarak tadilatının yapılması için öngörülmüştür. Sözkonu gayrimenkul bir hizmet binası, 2 katlı depo binası ve 10 darelik lojman binasından müteşekkildir. Hizmet binası, 2008 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kültür ve tabiat varlığı olarak tescil edilmiştir. Dolayısıyla, gerek tescilli hizmet binası, 8/20

9 gerekse de tescilli binanın üzerinde bulunduğu parselde yer alan depo ve lojman binasının her türlü bakım ve onarım işlemleri Anıtlar Kurulu nun iznine tabidir. Bu nedenle, adı geçen binalarda onarım yapılabilmesi için özel olarak hazırlanacak rölöve, restorasyon ve restütüsyon projeleri kapsamında özel malzemeler ve imalatlarla binaların hizmet verebilir duruma getirilmesi gerekmektedir. Bu özel durum, söz konusu binaların bakım ve onarım masraflarını artırmaktadır. Ancak, yapılacak çalışmalar sonrasında Ajansa kazandırılacak gayrimenkulün yaklaşık piyasa değerinin 9 (dokuz) milyon TL olacağı öngörülmektedir. Sonuç olarak, Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneği TL olup, gider bütçesi toplamının yüzde 73,55 ini oluşturmaktadır Yedek Ödenekler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince, ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen harcamalar için, toplam bütçe ödeneklerinin azami yüzde beşi oranında öngörülen yedek ödenek kalemi de bu başlık altında gösterilmiştir yılı bütçesi için öngörülen Yedek Ödenek miktarı TL olup, toplam bütçe ödeneklerinin yüzde beşini oluşturmaktadır İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmet Giderleri Ajans, hem kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanması hem de finansal olarak desteklenen proje uygulamalarının basarılarının arttırılması amacıyla hibe almaya hak kazanmış projelere yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetlerini DPT esgüdümünde, destek yönetimi kılavuzu, uygulama ve satınalma rehberleri ve izleme bilgi sistemi aracılığıyla gerçeklestirecektir. İzleme Değerlendirme Birimi tarafından gerçeklestirilecek proje izleme faaliyetleri; yararlanıcılarla sözlesmelerin imzalanması ile başlayacak ve yararlanıcılara uygulamayı yönlendirici yazılı materyallerin iletilmesi, düzenli ve anlık izleme ziyaretleri, raporlamalar, proje performanslarının değerlendirilmesi, gerektiğinde düzeltici tedbirlerin alınması ile sözlesmenin feshedilmesi halinde mevzuat ve sözlesme hükümlerine göre yapılması gereken hukuki takibatı kapsayacaktır sayılı kanunun Geçici 3. Maddesi gereğince, Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında bölgemizde yürütülmüş olan SKE Bölgesel Kalkınma Hibe Programı iş ve işlemleri Ajansımıza devredilmiştir. Bu kapsamda yürütülmüş olan 116 adet projenin izlenmesi ve bölgeye katkılarının değerlendirilmesi, bundan sonra yürütülecek programlara ışık tutacak ve aynı zamanda 9/20

10 İzleme Değerlendirme Birimi için önemli bir eğitim fırsatı sağlayacaktır yılında yürütülecek izleme değerlendirme çalışmaları bu amaçla yürütülecektir yılında izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri için toplam TL ödenek ayrılmıstır. Bu gider toplam gider bütçesinin %0,35 ini olusturmaktadır. Gider bütçesinin % 0,10 unu oluşturan Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneğinin TL si bölgemizde yürütülmüş olan hibe programının değerlendirme hizmetleri ve raporu için, TL si Ajans tarafından 2010 yılında yürütülmesi planlanan Mali Destek Programları kapsamında proje izleme hazırlık faaliyetleri ve ön ziyaretler için tahsis edilmiştir. Gider bütçesinin % 0,03 ünü oluşturan Yolluklar için TL ödenek ayrılmış olup, yapılacak olan program hazırlık, izleme ve ön ziyaretlere ilişkin gündelikler, yol masrafları ve ulaşım masrafları için öngörülmüştür. Gider bütçesinin % 0,10 unu oluşturan Hizmet Alımları için TL ödenek ayrılmış olup İzleme Değerlendirme Eğitimi ve doğabilecek hukuki problemler için danışmanlık hizmetinin alınması amacıyla tahsis edilmiştir. Gider bütçesinin % 0,10 unu oluşturan Temsil ve Tanıtma Giderleri için TL ödenek ayrılmış olup, 2010 Yılı Mali Destek Programları kapsamında proje uygulama dönemi başında bir açılış toplantısının düzenlenmesi ile proje yararlanıcılarına, proje uygulama ve satın alma konularında eğitim verilmesi için öngörülmüştür Plan, Program ve Proje Hizmet Giderleri Plan, program ve proje hizmetleri kapsamında; Bölge Gelişme Planının hazırlanmasına yönelik faaliyetler, bölgesel programlama faaliyetleri, bölgede sosyal, ekonomik ve çevre ile ilgili konularda arastırmalar yapılması, bölgesel veritabanı olusturulması, değer zinciri analizlerinin yapılması, BGP nin tanıtılması ve izlenmesi, mali destek programlarının belirlenmesi, ilgili rehberlerin hazırlanması, bağımsız değerlendirici havuzunun olusturulması, hazırlanan tüm evrakın onayı ve basımı, potansiyel yararlanıcılar için bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, değerlendirme komitesinin olusturulması, teklif çağrısı ilanlarının yayınlanması, proje basvuru rehberlerinin dağıtımı, bilgilendirme ve proje hazırlama eğitimleri, projelerin Ajans tarafından teslim alınması, teslim alınan projelerin ön incelemesinin yapılması, bağımsız uzmanların çalısma ortamlarının olusturulması, proje tekliflerinin değerlendirilmesi, basarılı projelerin ilanı, doğrudan faaliyet destekleri, güdümlü proje destekleri, teknik destekler bulunmaktadır yılında plan, program ve proje hizmetleri için yalnızca önbölgesel ve bölgesel gelişme planlarının hazırlanması ile ilgili faaliyetler öngörülmüştür. 10/20

11 Gider bütçesinin % 8,94 ünü oluşturan Plan, Program ve Proje Hizmetleri Hizmet Alımlarının; TL si mevcut durum raporu analizi için, TL si güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler analizi için, TL si bölge ve ajans vizyonunu oluşturmak için, TL si bölgesel gelişme planı temel amaç ve önceliklerinin belirlenmesi için, TL si ihtiyaç duyulacak stratejilerin belirlenmesi için öngörülmektedir Araştırma ve Geliştirme Hizmet Giderleri Ajansın bir iletişim stratejisi geliştirerek gerek yerel düzeyde gerekse ulusal düzeyde işbirliği ağları kurması gereken kuruluşların tespit edilmesi, bölgede yer alan kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin tesis edilmesi ve bunlarla sağlam ilişkiler kurularak gerekli veri ve bilgi akışının sağlanması, Yatırım Destek Ofislerinin, işlemlerini ivedilikle yürütmesi amacıyla karar verme konusunda yetki sahibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği mekanizmalarının tesis edilmesine yönelik müşavirlik ve iş geliştirme hizmeti temini için gider bütçesinin yüzde 1.18 ine tekabül eden TL lik ödenek öngörülmüştür Tanıtım ve Eğitim Hizmet Giderleri Gider bütçesinin yüzde 10,64 üne tekabül eden Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri hizmet alımları ödeneği TL olup, bu ödeneğin TL si Ajansın Yönetim ve Danışma organlarında yer alanların oryantasyonunu sağlamaya yönelik 2 adet bilgilendirme toplantısı için toplantı yer ve donanım temini, ulaşım imkanı sağlanması ve ağırlama masrafları gibi organizasyon hizmet alımı ile bu bilgilendirme eğitimlerini verecek kişiler için yapılacak giderler için; TL si istihdam edilecek personele yönelik hizmet içi eğitim amacıyla yapılacak hizmet alımları ile kamudan temin edilen eğiticilerin masraflarının karşılanmasına yönelik hizmet alımları için; TL si tanınırlığı, farkındalığı ve sahiplenmeyi artırmak amacıyla TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde yer alan Ezurum, Erzincan ve Bayburt illerini ve bölgeyi ayrı ayrı tanıtan filmlerinin hazırlanması, tanıtım toplantıları organizasyon hizmet bedeli, radyo, televizyon, gazete, reklam panoları gibi iletişim araçlarında yayınlayacağı reklam hizmetleri ile bu ilanların tasarım giderleri için öngörülmüştür. Gider bütçesinin % 2,19 una tekabül eden Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarının ödeneği TL olup, bu ödeneğin TL si tanıtım faaliyetleri kapsamında hem Ajans hizmet binalarında ve hem de valilikler, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları gibi yerlerden dağıtımı yapılacak broşür, dosya, ajanda ve benzeri görsel materyalin dizayn ve basımı için; 850 TL si ise personelin eğitimi amacıyla satın alınacak süreli ve süresiz yayınlar gibi bilgi materyalinin alımı için öngörülmüştür. 11/20

12 2.3. RED VE İADELER Ajansın 2009 yılı Bütçesinde red ve iade öngörülmemiştir. 12/20

13 3. SONUÇ Ajansın 2009 yılı tahmini gelirleri TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin yüzde 88,53 ü Merkezi Yönetim Bütçe vergi gelirlerinden aktarılacak paylardan, yüzde 3,62 si il özel idareleri gelirlerinden aktarılacak paylardan, yüzde 5,95 i belediye gelirlerinden aktarılacak paylardan, yüzde 1,05 i sanayi ve ticaret odaları gelirlerinden aktarılacak paylardan oluşmaktadır. Önceki dönemden devreden gelir ve faaliyet gelirleri yoktur. Ajansın 2009 yılı tahmini giderlerinin TL olması öngörülmüştür. Giderlerin yüzde 100 ü genel hizmet giderlerinden oluşmaktadır. Toplam giderler içinde personel giderlerinin payı yüzde 0,35, genel yönetim hizmetleri mal ve hizmet alım giderlerinin payı yüzde 70,63, yedek ödeneklerin payı yüzde 5, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri giderlerinin payı yüzde 3,26, Plan program ve proje hizmetleri giderlerinin payı yüzde 8,94, araştırma ve geliştirme hizmetleri giderlerinin payı yüzde 1,18, tanıtım ve eğitim hizmetleri giderlerinin payı yüzde 10,64 olarak öngörülmüştür. Gelir-Gider farkı öngörülmemektedir. 13/20

14 EKLER EK 1: A Cetveli Gelir Bütçesi EK 2: B Cetveli Gider Bütçesi EK 3: D Cetveli Personel İstihdam Durumu 14/20

15 EK 1 A CETVELİ GELİR BÜTÇESİ 1 KODLAR GELİR KALEMLERİ TL Yüzde Pay MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR ,53 2 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR ,62 24 Erzincan İl Özel İdaresi ,89 25 Erzurum İl Özel İdaresi ,50 69 Bayburt İl Özel İdaresi ,23 3 BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR ,95 24 ERZİNCAN BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR ,62 1 ERZİNCAN BELEDİYESİ ,80 1 Erzincan-Akyazı ,02 2 Erzincan-Bahçeliköy ,01 3 Erzincan-Çağlayan ,01 4 Erzincan-Çukurkuyu ,03 5 Erzincan-Demirkent ,03 6 Erzincan-Dörtler 880 0,01 7 Erzincan-Geçit ,02 8 Erzincan-Kavakyolu ,03 9 Erzincan-Mollaköy ,02 10 Erzincan-Ulalar ,04 11 Erzincan-Uluköy ,01 12 Erzincan-Yalnızbağ ,02 13 Erzincan-Yaylabaşı ,02 14 Erzincan-Yoğurtlu ,02 2 ÇAYIRLI ,04 3 İLİÇ ,03 4 KEMAH ,02 5 KEMALİYE ,05 6 OTLUKBELİ ,01 7 REFAHİYE ,03 8 TERCAN ,06 1 Tercan-Kargın ,02 2 Tercan-Çadırkaya ,02 3 Tercan-Mercan ,03 6 ÜZÜMLÜ ,15 1 Üzümlü-Altınbaşak ,03 2 Üzümlü-Bayırbağ ,03 3 Üzümlü-Karakaya ,03 25 ERZURUM BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR ,92 15/20

16 1 ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ,55 2 AŞKALE ,10 1 Aşkale-Kandillii ,01 3 AZİZİYE ,10 4 ÇAT ,04 1 Çat-Yavi ,01 5 HINIS ,12 1 Hınıs-Halilçavuş ,01 6 HORASAN ,10 7 İSPİR ,06 1 İspir-Çamlıkaya ,01 2 İspir-Madenköprübaşı ,02 8 KARAÇOBAN ,06 1 Karaçoban-Kopal ,01 9 KARAYAZI ,02 10 KÖPRÜKÖY ,02 1 Köprüköy-Yağan ,01 11 NARMAN ,05 1 Narman-Şekerli ,02 12 OLTU ,04 13 OLUR ,02 14 PALANDÖKEN ,45 15 PASİNLER ,12 1 Pasinler-Alvar ,02 16 PAZARYOLU ,03 17 ŞENKAYA ,02 1 Şenkaya-Paşalı 86 0,00 18 TEKMAN 338 0,00 19 TORTUM ,04 1 Tortum-Bağbaşı ,03 2 Tortum-Pehlivanlı ,02 3 Tortum-Şenyurt ,02 4 Tortum-Serdarlı ,02 20 UZUNDERE ,03 21 YAKUTİYE ,73 69 BAYBURT BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR ,40 1 BAYBURT BELEDİYESİ ,26 Bayburt-Akşar ,01 Bayburt-Arpalı ,02 Bayburt-Çayıryolu ,01 Bayburt-Konursu ,01 16/20

17 AYDINTEPE ,04 3 DEMİRÖZÜ ,02 Demirözü-Beşpınar ,01 Demirözü-Gökçedere ,02 SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR ,05 Erzincan İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar ,18 1 Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ,18 Erzurum İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar ,79 1 Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ,71 2 Oltu Ticaret ve Sanayi Odası ,05 3 Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası ,03 69 Baybut İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar ,08 1 Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası ,08 5 BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN GELİRLER 0 0,00 1 Bir Önceki Yıldan Devreden Nakit 0 0,00 2 Bir Önceki Yıldan Devreden Alacaklar 0 0,00 6 FAALİYET GELİRLERİ 0 0,00 TOPLAM ,65 17/20

18 EK 2 B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ FONKS. SINIFL. EKON. SINIFL. KALKINMA AJANSLARI TL Yüzde ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT BÖLGESİ TRA1 KALKINMA AJANSI ,00 1 GENEL HİZMETLER ,00 1 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ , PERSONEL GİDERLERİ ,35 1 Personel Ücretleri ,28 2 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri ,07 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,55 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,39 2 Yolluklar ,19 3 Hizmet Alımları ,03 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri ,05 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri ,94 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri ,28 7 Bakım ve Onarım Giderleri ,66 9 YEDEK ÖDENEKLER ,00 İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,35 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,10 2 Yolluklar ,03 3 Hizmet Alımları ,10 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri ,10 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 0 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0 0,00 3 PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ ,94 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0 0,00 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 0,00 2 Yolluklar 0 0,00 3 Hizmet Alımları ,94 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0 0,00 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 0 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0 0,00 4 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ ,18 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,18 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,16 2 Yolluklar ,16 3 Hizmet Alımları ,85 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0 0,00 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 0 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0 0,00 Pay 0,35 18/20

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2010 YILI BÜTÇESİ 1. GİRİŞ... 2 2. BÜTÇE... 3 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 3 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR...

Detaylı

BÜTÇE. 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ. 4 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.3. 4 2.1.

BÜTÇE. 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ. 4 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.3. 4 2.1. 2011 YILI BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 2.1.3. BELEDIYELERDEN

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013)

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (Revize 27.09.2013) i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BALIKESİR ÇANAKKALE (TR 22) BALIKESİR 2010 GİRİŞ 2 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

2013 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2013 YILI AJANS FAALİYET RAPORU YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Abdurrahman AKDEMİR Erzincan Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ Bölgesel dinamiklerin planlı biçimde ülke kalkınmasına ve dolayısıyla

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ 24OCAKHAZİRAN FAALİYET RAPORU 24 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER, A. MİSYON VE VİZYON, B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR, C. AJANSA LER,. FİZİKSEL YAPI, 2. TEŞKİLAT

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2009 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2009 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2009 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 2009 (REVİZYON TARİHİ: EKİM 2010) İçindekiler 1. SUNUŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı

[01 Ocak-31 Aralık 2011]

[01 Ocak-31 Aralık 2011] YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI [01 Ocak-31 Aralık ] Yılı Çalışma Programı SUNUŞ yılı bütçesini oluşturan gelir kalemlerinden, katkı paylarına ilişkin verilerin Ajansımıza ancak yılı Haziran ayı içinde gönderilmiş

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 1 DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2010 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU DAKA FAALİYET RAPORU 2010 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler 1 İçindekiler I-GENEL BİLGİLER... 6 A) Görev, Yetki ve Sorumluluklar... 6 B) Ajansa İlişkin Bilgiler... 7 1) Fiziksel Yapı...7 2) Teşkilat Yapısı...7 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 12 4) İnsan Kaynakları...

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2013 YILI 6 AYLIK AJANS ARA FAALİYET RAPORU EYLÜL 2013 Sayfa 1 / 69 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006

Detaylı

Sunuş I. Genel Bilgiler... 1 A. 1.1 Vizyon... 1 B. 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C. 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı...

Sunuş I. Genel Bilgiler... 1 A. 1.1 Vizyon... 1 B. 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C. 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... Sunuş I. Genel Bilgiler... 1 A. 1.1 Vizyon... 1 B. 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C. 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat Yapısı... 2 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı