TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI"

Transkript

1 TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI (ARALIK 2009) 17/12/ 2009 TRA1

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. BÜTÇE GELİR BÜTÇESİ Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar Belediyelerden Aktarılan Paylar Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar Faaliyet Gelirleri Bağış ve Yardımlar Bir önceki yıldan devreden gelirler GİDER BÜTÇESİ GENEL HİZMETLER Genel Yönetim Hizmetleri Personel Giderleri Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yedek Ödenekler İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmet Giderleri Plan, Program ve Proje Hizmet Giderleri Araştırma ve Geliştirme Hizmet Giderleri Tanıtım ve Eğitim Hizmet Giderleri RED VE İADELER SONUÇ 13 EKLER 14 2/20

3 1. GİRİŞ Bütçe, Ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesine yetki veren bir karardır yılı Bütçesi, kuruluş tarihinden itibaren 2009 yılının geri kalan dönemini kapsayan ve 2009 yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler esas alınarak hazırlanmıştır yılı geçici bütçesi bir metin ile eki cetvellerden oluşmuştur. Bütçe metninde; gelir tahminleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, harcama yetkisinin devrine ilişkin esaslar ve parasal limitler, yedek ödenek ve kullanımına ilişkin esaslar ile bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir. Genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılacak payın kullandırılması amacıyla Ajans, EK 3: C Cetveli Harcama Programı Formunu yılın geri kalan dönemi için doldurarak, bütçenin Yönetim Kurulu tarafından kesinleştirilmesini müteakip DPT Müsteşarlığına gönderecektir. Kalkınma Ajansları bütçe uygulamaları için DPT Müsteşarlığı tarafından geliştirilmeye çalışılan ve tamamlanma aşamasında olan taslak bütçe kod sistemi esas alınarak bütçe nin gider kalemleri, kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalara göre hazırlanmıştır. TRA1 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı nda birim görev tanımları ve birimlerde görevlendirmeler henüz yapılmamış olup Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve Kalkınma Ajansları Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından devredilen yetkilerle birlikte, sınırları belirlenen limitler dahilinde Satınalma/İhale Yetkilisi, Ajans Genel Sekreteri olup bu limitler dışında kalan hususlarda ve her halükarda Genel Sekreter görevlendirilinceye kadar Satınalma/İhale Yetkilisi Ajans Yönetim Kurulu Başkanıdır. Bununla birlikte, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 ve 5 inci maddeleri çerçevesinde, bütçeden yapılan her türlü harcama açısından Harcama Yetkilisi, Ajans Genel Sekreteridir sayılı Kanun un 11 inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu, taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmeye yetkilidir. Bu çerçevede, 17/12/2009 tarih 06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Genel Sekreterin yetkili olacağı sınırlar taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında yapılacak (Otuzbin) TL yi aşmayan satın alımlarda ve bu tutarı geçmeyen sözleşmelerin Ajans adına imzalanması için Genel Sekreter in yetkili olması şeklinde belirlenmiştir. 3/20

4 2. BÜTÇE 2.1. GELİR BÜTÇESİ Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajansın gelirleri 2009 yılı için TL olarak tahmin edilmektedir. Ajansın 2009 yılı Gelir Bütçesi EK 1 de yer alan A Cetvelinde gösterilmektedir Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince; bir önceki yıl gerçekleşen Merkezi Yönetim Bütçesi vergi gelirleri tahsilâtından, vergi iadeleri ile mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde beş oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca her bir ajans için nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek paydan oluşmaktadır. Bununla birlikte, Kanunun Geçici üçüncü maddesi ile yukarıda bahsi geçen madde uyarınca tahsis edilecek transfer ödeneğinin, kurulmuş ajans sayısının dikkate alınarak belirleneceği ve Ajansların kuruldukları tarih itibarıyla yılın geri kalanı için kendilerine düşen payı kullanma hakkını kazanacağı belirlenmiştir. Bu çerçevede, Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2009/8 sayılı kararı ile 2009 yılında Ajansa Genel Bütçeden yapılacak transfer TL olarak belirlenmiştir İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar 5449 sayılı Kanun un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; TR A1 Düzey 2 İstatistikî bölgesinde bulunan İl Özel İdarelerinin bir önceki yıl gerçeklesen bütçe gelirleri üzerinden; borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluslardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında cari yıl bütçesinden aktarılacak paydan oluşmaktadır yılında İl Özel İdareleri bütçelerinden aktarılacak paylar TL olarak öngörülmüstür. Söz konusu paylar toplamı gelir bütçesi toplamının % 3,62 sini oluşturmaktadır Belediyelerden Aktarılan Paylar 5449 sayılı Kanun un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; TR A1 Düzey 2 İstatistikî bölgesindeki belediyelerin; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktaracağı paylardır yılında bölgedeki 4/20

5 belediyelerden aktarılacak payların TL (gelir bütçesi toplamının %5,95 ini) olması gerekirken, belediyelerden herhangi bir kaynak henüz sağlanamamıştır Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar 5449 sayılı Kanun un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; TR A1 Düzey 2 İstatistikî bölgesindeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak paylardır yılında bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı TL (gelir bütçesi toplamının %1,05 ini) olması gerekirken, ilgili sanayi ve ticaret odalarından herhangi bir kaynak henüz sağlanamamıştır Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar Kalkınma ajanslarının kurulması ve tam olarak faaliyete geçmesi halinde Ajansımızın uluslararası kurum ve kuruluslardan hibe ve kredi şeklinde kaynak temin etmesi veya bu tür kaynakların TRA1 bölgesinde kullandırılmasına aracılık etmesi mümkün hale gelecektir. Bu bağlamda, 2009 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kaynaklardan herhangi bir kaynak beklenmemektedir Faaliyet Gelirleri yılında Faaliyet Gelirleri adı altında herhangi bir kaynak sağlanması beklenmemektedir Bağış ve Yardımlar 2009 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım olarak gelir öngörülmemiştir Bir önceki yıldan devreden gelirler. Ajans, 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22 Kasım 2008 tarihinde kurulduğundan, bu tarihden sonra merkezi yönetim bütçesi ve diğer gelir kaynaklardan herhangi bir pay aktarılmadığından, bir önceki yıldan devreden gelir bulunmamaktadır. 5/20

6 2.2. GİDER BÜTÇESİ Aşağıdaki kalemlerden oluşan Ajansın 2009 yılı giderleri toplamı TL dir. Gider Bütçesi EK 2 de yer alan B Cetvelinde gösterilmektedir GENEL HİZMETLER Ajansın Genel Hizmetlere ilişkin giderleri kapsamında; genel yönetim hizmetleri giderleri, İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri giderleri, Plan Program ve Proje Hizmetleri giderleri, Araştırma ve Geliştirme giderleri, Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri giderleri yer almaktadır. Genel hizmetlere ilişkin olarak 2009 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin yüzde 100 üne tekabül eden TL olarak öngörülmüştür Genel Yönetim Hizmetleri Genel yönetim hizmetleri ödeneği toplamı, personel giderleri için ödenek, diğer genel yönetim mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ile yedek ödenekten oluşmaktadır. Genel yönetim hizmetleri giderlerine ilişkin olarak 2009 yılı için öngörülen ödenek toplamı gider bütçesinin yüzde 75,98 ine tekabül eden TL olarak öngörülmüştür Personel Giderleri 5449 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 2 nci fıkrasında, Ajansın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 15 ini aşamaz. hükmü yer almaktadır. Ancak, ajansın henüz kuruluyor olması nedeniyle bu hükmün uygulama şansı bulunmadığından 2009 yılında personel giderleri ile ilgili öngörülen söz konusu yüzde 15 lik kısıtlamanın hesaplanmasında 2009 yılı gelirleri esas alınmıştır yılı Aralık ayı itibarıyla Ajans Genel Sekreterinin göreve başlaması planlanmaktadır. İlk yıl için istihdamı planlanan 30 uzman ve 6 Destek Personeli için basında ve ajansın web sayfasında 2009 Aralık ayında ilana çıkılması ve 2010 yılının başlarında işe alım sürecinin sonlandırılarak sözleşmelerin imzalanması için azami gayret sarfedilecektir. Her ne kadar 2009 yılı için Genel Sekreter dışında personelin fiilen istihdama başlaması beklenmiyorsa da, ihtiyati amaçlarla personel istihdamına ilişkin maaş, ücret ve sosyal güvenlik primi Ajans katkısı ile kıdem ve ihbar tazminatları gibi oluşabilecek diğer giderler için 2009 yılı harcama tahmini TL olarak öngörülmüştür. 6/20

7 Personel giderlerinin % 80 i olan TL si personel için brüt ücret olarak ve personel giderlerinin kalan %20 si ( TL) ise sigorta prim ve gideri olarak hesaplanmıştır. Söz konusu gider toplamının Ajansın 2009 yılı için öngörülen gelirlerine oranı yüzde 0,35 olarak tahmin edilmektedir Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gider Bütçesinin % 1,39 unu oluşturan Genel Yönetim Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneği TL olup, bu ödeneğin yaklasık TL lik kısmı doğrudan tüketim malzemeleri, yaklasık TL lik kısmı Ajans birimlerinin tüm kırtasiye malzemeleri ve ofis donanımları, yaklasık TL lik kısmı ise ofis temizlik malzemeleri için ayrılmaktadır. Gider bütçesinin % 0,13 ünü oluşturan Yolluklar için TL ödenek ayrılmış olup, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilenmeleri amacıyla ülkemizde kurulu bulunana 2 pilot ajansa ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş 1 Ajansa yapacakları çalışma ziyaretleri için gerekli harcırah, yol, ulaşım ve konaklama masrafları için öngörülmüştür. Gider bütçesinin % 12,03 ünü oluşturan Genel Yönetim Hizmet Alımlarının; TL lik kısmı Ajans hizet binası olarak kullanılmak üzere, özelleştirme kapsam ve programına alınan ve Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TTA) nin mülkiyetinde olan Erzurum İli, Merkez İlçesi, Gez Mahallesinde bulunan 2.800,00 m 2 yüzölçümlü kampus içerisindeki 3 adet binanın güçlendirme, onarım, restorasyon ve çevre düzenlemesi proje ve müşavirlik hizmetleri için; TL lik kısmı bir Yönetim Kurulu toplantısı ile bir Kalkınma Kurulu toplantısına ilişkin toplantı yeri temini, ulaşım, donanım, konaklama, ikram servisi ve koordinasyon gibi organizasyon hizmetlerinin karşılanmasına yönelik hizmet alımları için; TL lik kısmı Genel sekreter tarafından oluşturulacak insan kaynakları politikası çerçevesinde yapılacak personel ihtiyacı analizleri, iş analizleri gibi danışmanlık hizmetleri, ilan masrafları ile komisyon üyeliği için seçilen iki öğretim üyesi hizmet alımı; TL lik kısmı organizasyon yapısının belirlenmesi, görev tanımlarının yapılması, iş akış şemalarının oluşturulması ile kariyer ve yedekleme planlamasının yapılması amacıyla alınacak danışmanlık hizmeti alımı için; TL lik kısmı Ajansın web sayfasının oluşturulması, içeriğinin tanımlanması, tasarımının yapılması ve bu amaçla gerekli olabilecek diğer danışmanlık hizmet alımları ile domain adının alınması için; TL lik kısmı DPT Müsteşarlığı koordinasyonunda yazılım geliştirme çalışmaları devam eden bütçe-muhasebe ile izlemedeğerlendirme sistemleri kapsamında personele verilecek eğitim hizmetleri alımı için; TL lik kısmı Ajansın sürekli adresine taşınmasına kadar 11 ay sürayle geçici olarak kalacağı mekanın kira giderleri için; TL lik kısmı ulaşım ve güvenlik hizmetleri alımı için; TL temizlik hizmetleri temini, aidat giderleri, elektrik, su, iklimlendirme, telefon, internet servis hizmetleri ile diğer 7/20

8 giderlerin ödemeleri için; TL lik kısmı Ajans isim ve ambleminin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek beceri yarışması için tahsis edilmiştir. Gider bütçesinin % 0,05 ini oluşturan Temsil ve Tanıtma Giderleri ödeneğinin TL si Ajansın kabul edeceği, görüşeceği, konuk edeceği kurum, kuruluş ve kişiler ile temsilcilerine, TL si genel personel alımı sınav sürecinde adaylara ve komisyon üyelerine yönelik ağırlama ve temsil giderlerinden oluşan harcamalarına tahsis edilmiştir. Gider bütçesinin % 14,94 ünü oluşturan Genel Yönetim Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri ödeneğinin TL si yapılan değerlendirmeler sonucunda Ajans 1. Yönetim Kurulu nda alınan karar gereği, özelleştirme kapsam ve programına alınan ve Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TTA) nin mülkiyetinde olan Erzurum İli, Merkez İlçesi, Gez Mahallesinde bulunan ve tapunun 281 Ada, 9 parsel numarasında kayıtlı 2.800,00 m 2 yüzölçümlü gayrimenkulün, Ajans hizmet binası olarak kullanılmak üzere satın alma yoluyla temin edilmesi giderleri için tahsis edilmiştir. Söz konusu gayrimenkulün anılan bedel ile Ajansa devri, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Gider bütçesinin % 10,28 ini oluşturan Genel Yönetim Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri ödeneğinin TL si yeni istihdam edilecek personelin kullanımına yönelik 40 adet masaüstü bilgisayar, 20 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet çok fonksiyonlu merkezi yazıcı, 8 adet faks cihazı, 3 adet telefon santrali, 40 adet telefon, 4 adet projeksiyon cihazı, 3 adet server, 5 adet kağıt imha makinası, sunum cihazı, sunum perdeleri, 4 adet fotokopi makinesi, 5 adet tarayıcı, 8 adet kesintisiz güç kaynağı, 1 Jeneratör, video konferans sistemi ile güvenlik, yedekleme gibi uygulamalara imkan veren yazılımlar için; TL si Ajans geçici binasının tefriş ve tadilatı için, TL si Ajans sürekli hizmet binasında kullanılacak 40 adet ofis masa, etajer ve sandalyesi, makam odaları tefrişatı 70 adet misafir sandalye, koltuk ve masası, Yönetim Kurulu toplantı salonu için masa, sandalye, ile muhtelif ofis ekipmanı ve sarf malzemeleri temini için; TL si Genel Sekreterlik hizmetinde sürekli kullanılacak olan 3 adet binek araç için, TL si maaş-bordro, bütçemuhasebe, izleme-değerlendirme gibi muhtelif uygulamalara imkan veren sistem ve yazılım alımları ile telif ücretleri için öngörülmüştür. Gider bütçesinin % 34,66 sını oluşturan Genel Yönetim Bakım ve Onarım Giderleri ödeneği TL olarak belirlenmiş ve hizmet binası olarak alımı yapılan gayrimenkul üzerinde bulunan binaların bakım, onarm, güçlendirme, çevre düzenlemesi ve hizmet alımı, bütçe kaleminde belirtilen onarım ve renovasyon projesi çerçevesinde hizmet binasının yeniden tasarlanarak tadilatının yapılması için öngörülmüştür. Sözkonu gayrimenkul bir hizmet binası, 2 katlı depo binası ve 10 darelik lojman binasından müteşekkildir. Hizmet binası, 2008 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kültür ve tabiat varlığı olarak tescil edilmiştir. Dolayısıyla, gerek tescilli hizmet binası, 8/20

9 gerekse de tescilli binanın üzerinde bulunduğu parselde yer alan depo ve lojman binasının her türlü bakım ve onarım işlemleri Anıtlar Kurulu nun iznine tabidir. Bu nedenle, adı geçen binalarda onarım yapılabilmesi için özel olarak hazırlanacak rölöve, restorasyon ve restütüsyon projeleri kapsamında özel malzemeler ve imalatlarla binaların hizmet verebilir duruma getirilmesi gerekmektedir. Bu özel durum, söz konusu binaların bakım ve onarım masraflarını artırmaktadır. Ancak, yapılacak çalışmalar sonrasında Ajansa kazandırılacak gayrimenkulün yaklaşık piyasa değerinin 9 (dokuz) milyon TL olacağı öngörülmektedir. Sonuç olarak, Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneği TL olup, gider bütçesi toplamının yüzde 73,55 ini oluşturmaktadır Yedek Ödenekler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince, ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen harcamalar için, toplam bütçe ödeneklerinin azami yüzde beşi oranında öngörülen yedek ödenek kalemi de bu başlık altında gösterilmiştir yılı bütçesi için öngörülen Yedek Ödenek miktarı TL olup, toplam bütçe ödeneklerinin yüzde beşini oluşturmaktadır İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmet Giderleri Ajans, hem kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanması hem de finansal olarak desteklenen proje uygulamalarının basarılarının arttırılması amacıyla hibe almaya hak kazanmış projelere yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetlerini DPT esgüdümünde, destek yönetimi kılavuzu, uygulama ve satınalma rehberleri ve izleme bilgi sistemi aracılığıyla gerçeklestirecektir. İzleme Değerlendirme Birimi tarafından gerçeklestirilecek proje izleme faaliyetleri; yararlanıcılarla sözlesmelerin imzalanması ile başlayacak ve yararlanıcılara uygulamayı yönlendirici yazılı materyallerin iletilmesi, düzenli ve anlık izleme ziyaretleri, raporlamalar, proje performanslarının değerlendirilmesi, gerektiğinde düzeltici tedbirlerin alınması ile sözlesmenin feshedilmesi halinde mevzuat ve sözlesme hükümlerine göre yapılması gereken hukuki takibatı kapsayacaktır sayılı kanunun Geçici 3. Maddesi gereğince, Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında bölgemizde yürütülmüş olan SKE Bölgesel Kalkınma Hibe Programı iş ve işlemleri Ajansımıza devredilmiştir. Bu kapsamda yürütülmüş olan 116 adet projenin izlenmesi ve bölgeye katkılarının değerlendirilmesi, bundan sonra yürütülecek programlara ışık tutacak ve aynı zamanda 9/20

10 İzleme Değerlendirme Birimi için önemli bir eğitim fırsatı sağlayacaktır yılında yürütülecek izleme değerlendirme çalışmaları bu amaçla yürütülecektir yılında izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri için toplam TL ödenek ayrılmıstır. Bu gider toplam gider bütçesinin %0,35 ini olusturmaktadır. Gider bütçesinin % 0,10 unu oluşturan Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneğinin TL si bölgemizde yürütülmüş olan hibe programının değerlendirme hizmetleri ve raporu için, TL si Ajans tarafından 2010 yılında yürütülmesi planlanan Mali Destek Programları kapsamında proje izleme hazırlık faaliyetleri ve ön ziyaretler için tahsis edilmiştir. Gider bütçesinin % 0,03 ünü oluşturan Yolluklar için TL ödenek ayrılmış olup, yapılacak olan program hazırlık, izleme ve ön ziyaretlere ilişkin gündelikler, yol masrafları ve ulaşım masrafları için öngörülmüştür. Gider bütçesinin % 0,10 unu oluşturan Hizmet Alımları için TL ödenek ayrılmış olup İzleme Değerlendirme Eğitimi ve doğabilecek hukuki problemler için danışmanlık hizmetinin alınması amacıyla tahsis edilmiştir. Gider bütçesinin % 0,10 unu oluşturan Temsil ve Tanıtma Giderleri için TL ödenek ayrılmış olup, 2010 Yılı Mali Destek Programları kapsamında proje uygulama dönemi başında bir açılış toplantısının düzenlenmesi ile proje yararlanıcılarına, proje uygulama ve satın alma konularında eğitim verilmesi için öngörülmüştür Plan, Program ve Proje Hizmet Giderleri Plan, program ve proje hizmetleri kapsamında; Bölge Gelişme Planının hazırlanmasına yönelik faaliyetler, bölgesel programlama faaliyetleri, bölgede sosyal, ekonomik ve çevre ile ilgili konularda arastırmalar yapılması, bölgesel veritabanı olusturulması, değer zinciri analizlerinin yapılması, BGP nin tanıtılması ve izlenmesi, mali destek programlarının belirlenmesi, ilgili rehberlerin hazırlanması, bağımsız değerlendirici havuzunun olusturulması, hazırlanan tüm evrakın onayı ve basımı, potansiyel yararlanıcılar için bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, değerlendirme komitesinin olusturulması, teklif çağrısı ilanlarının yayınlanması, proje basvuru rehberlerinin dağıtımı, bilgilendirme ve proje hazırlama eğitimleri, projelerin Ajans tarafından teslim alınması, teslim alınan projelerin ön incelemesinin yapılması, bağımsız uzmanların çalısma ortamlarının olusturulması, proje tekliflerinin değerlendirilmesi, basarılı projelerin ilanı, doğrudan faaliyet destekleri, güdümlü proje destekleri, teknik destekler bulunmaktadır yılında plan, program ve proje hizmetleri için yalnızca önbölgesel ve bölgesel gelişme planlarının hazırlanması ile ilgili faaliyetler öngörülmüştür. 10/20

11 Gider bütçesinin % 8,94 ünü oluşturan Plan, Program ve Proje Hizmetleri Hizmet Alımlarının; TL si mevcut durum raporu analizi için, TL si güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler analizi için, TL si bölge ve ajans vizyonunu oluşturmak için, TL si bölgesel gelişme planı temel amaç ve önceliklerinin belirlenmesi için, TL si ihtiyaç duyulacak stratejilerin belirlenmesi için öngörülmektedir Araştırma ve Geliştirme Hizmet Giderleri Ajansın bir iletişim stratejisi geliştirerek gerek yerel düzeyde gerekse ulusal düzeyde işbirliği ağları kurması gereken kuruluşların tespit edilmesi, bölgede yer alan kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin tesis edilmesi ve bunlarla sağlam ilişkiler kurularak gerekli veri ve bilgi akışının sağlanması, Yatırım Destek Ofislerinin, işlemlerini ivedilikle yürütmesi amacıyla karar verme konusunda yetki sahibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği mekanizmalarının tesis edilmesine yönelik müşavirlik ve iş geliştirme hizmeti temini için gider bütçesinin yüzde 1.18 ine tekabül eden TL lik ödenek öngörülmüştür Tanıtım ve Eğitim Hizmet Giderleri Gider bütçesinin yüzde 10,64 üne tekabül eden Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri hizmet alımları ödeneği TL olup, bu ödeneğin TL si Ajansın Yönetim ve Danışma organlarında yer alanların oryantasyonunu sağlamaya yönelik 2 adet bilgilendirme toplantısı için toplantı yer ve donanım temini, ulaşım imkanı sağlanması ve ağırlama masrafları gibi organizasyon hizmet alımı ile bu bilgilendirme eğitimlerini verecek kişiler için yapılacak giderler için; TL si istihdam edilecek personele yönelik hizmet içi eğitim amacıyla yapılacak hizmet alımları ile kamudan temin edilen eğiticilerin masraflarının karşılanmasına yönelik hizmet alımları için; TL si tanınırlığı, farkındalığı ve sahiplenmeyi artırmak amacıyla TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde yer alan Ezurum, Erzincan ve Bayburt illerini ve bölgeyi ayrı ayrı tanıtan filmlerinin hazırlanması, tanıtım toplantıları organizasyon hizmet bedeli, radyo, televizyon, gazete, reklam panoları gibi iletişim araçlarında yayınlayacağı reklam hizmetleri ile bu ilanların tasarım giderleri için öngörülmüştür. Gider bütçesinin % 2,19 una tekabül eden Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarının ödeneği TL olup, bu ödeneğin TL si tanıtım faaliyetleri kapsamında hem Ajans hizmet binalarında ve hem de valilikler, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları gibi yerlerden dağıtımı yapılacak broşür, dosya, ajanda ve benzeri görsel materyalin dizayn ve basımı için; 850 TL si ise personelin eğitimi amacıyla satın alınacak süreli ve süresiz yayınlar gibi bilgi materyalinin alımı için öngörülmüştür. 11/20

12 2.3. RED VE İADELER Ajansın 2009 yılı Bütçesinde red ve iade öngörülmemiştir. 12/20

13 3. SONUÇ Ajansın 2009 yılı tahmini gelirleri TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin yüzde 88,53 ü Merkezi Yönetim Bütçe vergi gelirlerinden aktarılacak paylardan, yüzde 3,62 si il özel idareleri gelirlerinden aktarılacak paylardan, yüzde 5,95 i belediye gelirlerinden aktarılacak paylardan, yüzde 1,05 i sanayi ve ticaret odaları gelirlerinden aktarılacak paylardan oluşmaktadır. Önceki dönemden devreden gelir ve faaliyet gelirleri yoktur. Ajansın 2009 yılı tahmini giderlerinin TL olması öngörülmüştür. Giderlerin yüzde 100 ü genel hizmet giderlerinden oluşmaktadır. Toplam giderler içinde personel giderlerinin payı yüzde 0,35, genel yönetim hizmetleri mal ve hizmet alım giderlerinin payı yüzde 70,63, yedek ödeneklerin payı yüzde 5, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri giderlerinin payı yüzde 3,26, Plan program ve proje hizmetleri giderlerinin payı yüzde 8,94, araştırma ve geliştirme hizmetleri giderlerinin payı yüzde 1,18, tanıtım ve eğitim hizmetleri giderlerinin payı yüzde 10,64 olarak öngörülmüştür. Gelir-Gider farkı öngörülmemektedir. 13/20

14 EKLER EK 1: A Cetveli Gelir Bütçesi EK 2: B Cetveli Gider Bütçesi EK 3: D Cetveli Personel İstihdam Durumu 14/20

15 EK 1 A CETVELİ GELİR BÜTÇESİ 1 KODLAR GELİR KALEMLERİ TL Yüzde Pay MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR ,53 2 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR ,62 24 Erzincan İl Özel İdaresi ,89 25 Erzurum İl Özel İdaresi ,50 69 Bayburt İl Özel İdaresi ,23 3 BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR ,95 24 ERZİNCAN BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR ,62 1 ERZİNCAN BELEDİYESİ ,80 1 Erzincan-Akyazı ,02 2 Erzincan-Bahçeliköy ,01 3 Erzincan-Çağlayan ,01 4 Erzincan-Çukurkuyu ,03 5 Erzincan-Demirkent ,03 6 Erzincan-Dörtler 880 0,01 7 Erzincan-Geçit ,02 8 Erzincan-Kavakyolu ,03 9 Erzincan-Mollaköy ,02 10 Erzincan-Ulalar ,04 11 Erzincan-Uluköy ,01 12 Erzincan-Yalnızbağ ,02 13 Erzincan-Yaylabaşı ,02 14 Erzincan-Yoğurtlu ,02 2 ÇAYIRLI ,04 3 İLİÇ ,03 4 KEMAH ,02 5 KEMALİYE ,05 6 OTLUKBELİ ,01 7 REFAHİYE ,03 8 TERCAN ,06 1 Tercan-Kargın ,02 2 Tercan-Çadırkaya ,02 3 Tercan-Mercan ,03 6 ÜZÜMLÜ ,15 1 Üzümlü-Altınbaşak ,03 2 Üzümlü-Bayırbağ ,03 3 Üzümlü-Karakaya ,03 25 ERZURUM BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR ,92 15/20

16 1 ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ,55 2 AŞKALE ,10 1 Aşkale-Kandillii ,01 3 AZİZİYE ,10 4 ÇAT ,04 1 Çat-Yavi ,01 5 HINIS ,12 1 Hınıs-Halilçavuş ,01 6 HORASAN ,10 7 İSPİR ,06 1 İspir-Çamlıkaya ,01 2 İspir-Madenköprübaşı ,02 8 KARAÇOBAN ,06 1 Karaçoban-Kopal ,01 9 KARAYAZI ,02 10 KÖPRÜKÖY ,02 1 Köprüköy-Yağan ,01 11 NARMAN ,05 1 Narman-Şekerli ,02 12 OLTU ,04 13 OLUR ,02 14 PALANDÖKEN ,45 15 PASİNLER ,12 1 Pasinler-Alvar ,02 16 PAZARYOLU ,03 17 ŞENKAYA ,02 1 Şenkaya-Paşalı 86 0,00 18 TEKMAN 338 0,00 19 TORTUM ,04 1 Tortum-Bağbaşı ,03 2 Tortum-Pehlivanlı ,02 3 Tortum-Şenyurt ,02 4 Tortum-Serdarlı ,02 20 UZUNDERE ,03 21 YAKUTİYE ,73 69 BAYBURT BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR ,40 1 BAYBURT BELEDİYESİ ,26 Bayburt-Akşar ,01 Bayburt-Arpalı ,02 Bayburt-Çayıryolu ,01 Bayburt-Konursu ,01 16/20

17 AYDINTEPE ,04 3 DEMİRÖZÜ ,02 Demirözü-Beşpınar ,01 Demirözü-Gökçedere ,02 SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR ,05 Erzincan İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar ,18 1 Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ,18 Erzurum İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar ,79 1 Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ,71 2 Oltu Ticaret ve Sanayi Odası ,05 3 Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası ,03 69 Baybut İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar ,08 1 Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası ,08 5 BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN GELİRLER 0 0,00 1 Bir Önceki Yıldan Devreden Nakit 0 0,00 2 Bir Önceki Yıldan Devreden Alacaklar 0 0,00 6 FAALİYET GELİRLERİ 0 0,00 TOPLAM ,65 17/20

18 EK 2 B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ FONKS. SINIFL. EKON. SINIFL. KALKINMA AJANSLARI TL Yüzde ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT BÖLGESİ TRA1 KALKINMA AJANSI ,00 1 GENEL HİZMETLER ,00 1 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ , PERSONEL GİDERLERİ ,35 1 Personel Ücretleri ,28 2 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri ,07 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,55 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,39 2 Yolluklar ,19 3 Hizmet Alımları ,03 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri ,05 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri ,94 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri ,28 7 Bakım ve Onarım Giderleri ,66 9 YEDEK ÖDENEKLER ,00 İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,35 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,10 2 Yolluklar ,03 3 Hizmet Alımları ,10 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri ,10 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 0 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0 0,00 3 PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ ,94 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0 0,00 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 0,00 2 Yolluklar 0 0,00 3 Hizmet Alımları ,94 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0 0,00 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 0 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0 0,00 4 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ ,18 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,18 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,16 2 Yolluklar ,16 3 Hizmet Alımları ,85 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0 0,00 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 0 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0 0,00 Pay 0,35 18/20

19 FONKS. SINIFL. 2 EKON. SINIFL. B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ (Devamı) TL Yüzde Pay 5 TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ ,64 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,64 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,19 2 Yolluklar 0,00 3 Hizmet Alımları ,45 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0 0,00 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 0 0,00 1 PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ 0 0,00 2 FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 0 0,00 19/20

20 EK 3 PERSONEL İSTİHDAM DURUMU Sıra Pozisyon Kullanılan Boş Toplam 1 Genel Sekreter İç Denetçi Uzman Destek Personel TOPLAM /20

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2010 YILI BÜTÇESİ (15 Şubat 31 Aralık 2010)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2010 YILI BÜTÇESİ (15 Şubat 31 Aralık 2010) (İKA) 2010 YILI BÜTÇESİ (15 Şubat 31 Aralık 2010) TRC1 Bölgesi (GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. BÜTÇE 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ 4 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar: 4

Detaylı

T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI BÜTÇESİ BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2)

T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI BÜTÇESİ BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI BÜTÇESİ BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) VAN 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. BÜTÇE 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ 4 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 4 2.1.2.

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

2013 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2013 Bütçe

2013 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2013 Bütçe 3 YILI BÜTÇESİ DAKA/3 Bütçe İÇİNDEKİLER. GİRİŞ... 3. BÜTÇE... 4.. GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 BELEDİYELERDEN AKTARILAN

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. 2011 YILI REVİZE BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2011]

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. 2011 YILI REVİZE BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2011] T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2011 YILI REVİZE BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2011] 1. GIRIŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. GELIR BÜTÇESI... 2 2.2. GIDER BÜTÇESI... 3 2.2.1. Genel Hizmetler... 3 2.2.1.1. Genel

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

BÜTÇE. 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ. 4 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.3. 4 2.1.

BÜTÇE. 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ. 4 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.3. 4 2.1. 2011 YILI BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 2.1.3. BELEDIYELERDEN

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2010 YILI BÜTÇESİ 1. GİRİŞ... 2 2. BÜTÇE... 3 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 3 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR...

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

Özet Çalışma Programı 2010

Özet Çalışma Programı 2010 Özet Çalışma Programı 2010 Faaliyet No Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlus u Süresi KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ a) Organizasyon detaylarının tespiti 2.1.1 Kurulu ve Kalkınma Kurulu Toplantılarının Organizasyonu

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı harcama durumu hizmet transferi 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. hiz met transferi

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ Kurum / Birim Adi :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLĞ Bütçe ı / Rapor Tarihleri :2013 / - Sonu İtibariyle Sayfa No:1/128 V V V V V V V AÇKLAMA 46 BELEDİYELER 137.854.872,35 515.251.100,00

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Sayfa 1 / 8 Ajans Adı: Güney Ege Kalkınma Ajansı Bütçe Dönemi: 2015 İlgili Tarihi Aralığı: 01.01.2015-30.06.2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU HESAP KODU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Hazırlayan: Esin ÖZDEMİR Uzman Yardımcısı YÖNETİCİ ÖZETİ Kalkınma Ajansları

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Bilim ve Toplum Faaliyetlerine ilişkin olarak, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

2009 YILI GEÇİCİ ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI GEÇİCİ ÇALIŞMA PROGRAMI T.C TRB1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI GEÇİCİ ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Meslek Kazandırma ve İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (MESİNDER)

Meslek Kazandırma ve İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (MESİNDER) Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üye Listesi Sıra No İl Kurum / Kuruluş Asil Üyeler 1 Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi 2 Erzurum Tarım ve Kırsal

Detaylı

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Temmuz - 2012 GĠRĠġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2009 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2009 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2009 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 2009 (REVİZYON TARİHİ: EKİM 2010) İçindekiler 1. SUNUŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BALIKESİR ÇANAKKALE (TR 22) BALIKESİR 2010 GİRİŞ 2 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ (TEKLİF) GENEL SEKRETERLİK I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 20/04/2012

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 2015 yılının Ocak ayında 1.056.635,58 TL gider bütçesi fazla, 2016 yılı Ocak ayında 1.124.124,95 TL gider bütçesi fazla olmuştur. 2015 yılının Şubat ayında 219.150,34

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 YILI DENETİM RAPORU ŞUBAT/2014 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı