ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER. A- Misyon ve Vizyon 2. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER. A- Misyon ve Vizyon 2. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2"

Transkript

1

2 ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2 1- Fiziksel Yapı 2 2- Örgüt Yapısı 3 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 5 4- Belediye Araç Parkı 7 5- Ġnsan Kaynakları 8 6- Sunulan Hizmetler 12 a) Kültürel ve Sosyal Hizmetler 12 b) Teknik Hizmetler 22 - Fen ĠĢleri Müdürlüğü 22 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü 36 - Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 42 - Su ĠĢleri Müdürlüğü 45 - Destek Hizmetleri Müdürlüğü 49 - Veteriner Hekimliği 58 - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 67 - Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 77 - Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 81 - Zabıta Müdürlüğü 82 - Ġtfaiye Müdürlüğü 89 - Mali Hizmetler Müdürlüğü 92 c) Diğer Hususlar Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 110 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri 112 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 114 III- FAALĠYETLERE ĠLĠSKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 127 B- Performans Bilgileri 127 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Üstünlükler- Zayıflıklar 129 Ġç Kontrol Güvence Beyanı 130 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 131

3 SUNUġ Değerli Uzunköprü lü HemĢehrilerim ve değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım; Kamu idarelerinin mali saydamlık, açık, Ģeffaf, katılımcı belediyecilik anlayıģı, hesap verme sorumluluğu, bilgilerin doğru, güvenilir olması ve bu bilgilerin kamuoyuna sunulmasını sağlamak amacı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56 ncı maddesi gereği; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde hazırlanmıģ olan, Belediyemizin 2012 Mali Yılına ait çalıģmalarını ve faaliyetlerini bilgilerinize saygıyla sunuyorum. Faaliyet raporları kamu kaynaklarının nasıl ve nerelerde kullanıldığını nelerin yapılıp, nelerin yapılamadığını gerekçeleriyle kamuoyu ile paylaģma ve kamuoyunu aydınlatma platformlarıdır. Göreve geldiğimiz dördüncü yılımızda da ''katılımcı yönetim, Ģeffaf ve sosyal belediyecilik'' anlayıģı içinde hizmetlerimize devam etmekteyiz. Belediyelerin yapması gereken zorunlu ve rutin iģlerin yanı sıra geleceğin Uzunköprü sünü kurmak temel vizyonumuzdur. Bugünü kurtaran değil geleceği tasarlayan bir belediyecilik anlayıģını kurumsallaģtırmak istiyoruz. En çok yakıģanı ve en iyisini gerçekleģtirirken bunları en ekonomik biçimde yapmak istiyoruz. Kalbimizdeki ve aklımızdaki güzellikleri paylaģarak, kentimiz için hep birlikte çalıģtık. Dikkatli ve özenli bir biçimde kendi sorumluluğumuz çerçevesinde Uzunköprülünün tamamının ayrımsız, mutlu bir gelecek yaģaması için üzerimize düģen ne varsa en iyi biçimde karģılamak üzere gayret gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz yılı içerisinde Belediye hizmetlerimizin gerçekleģmesinde büyük emeği geçen değerli meclis üyelerine, Belediyemiz memur, iģçi personeline ve Uzunköprülü HemĢehrilerime teģekkür ediyor, Ģükranlarımı sunuyorum. Av. Enis ĠġBĠLEN Uzunköprü Belediye BaĢkanı

4 I- GENEL BĠLGĠLER 1

5 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Misyon: Uzunköprü nün kentsel geliģim seviyesini ve Uzunköprü Halkının yaģam kalitesini sürekli artırmak. Vizyon: Belediyecilikte öncü ve örnek olmak, yerel hizmetlerin Uzunköprü Halkı na en kısa sürede ve en iyi Ģekilde sunmak. B- Yetki ve Sorumluluklar 1- Görevleri Belediyenin görev ve sorumlulukları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 14. maddesinde düzenlenmiģtir. 2- Yetkileri Belediyenin görev ve sorumlulukları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 14. maddesinde düzenlenmiģtir. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Belediyemizin fiziki kaynakları; ilçe merkezinde BaĢkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı iģleri Müdürlüğü, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Su ĠĢleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü bölümlerinin bulunduğu ana hizmet binası, Mesçit Mah. KeĢan Caddesinde Ġtfaiye Müdürlüğü, Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ġrtibat Bürosu, Belediye Atölyesi, Kademe ve Otobüs ĠĢletmesi, Muradiye Mah. Meriç Yolu Üzeri 1. Km de Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü, Mesçit Mah. Hasanpınar Yolu Üzerinde Asfalt ġantiyesi, Cami Muradiye Mah. Kapalı ve Açık Pazar Yeri ile Hal Binaları, Atatürk Mahallesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Bahçesi ve Sera, Kırcasalih Beldesinde 7 adet Su Kuyusu, Toplama Deposu ve Terfi Merkezi, Hudut Taburu Üstünde 4000 Tonluk Ana Depo, M. Fevzi Çakmak Mahallesinde ve Cumhuriyet Mahallesinde 2 adet Atık Su Terfi Ġstasyonu, Habiphoca Mahallesi Mezarlığı, Kavak Mahallesi Eski Mezarlık, Kavak Mahallesi Yeni Mezarlık, DemirtaĢ Mahallesi Mezarlığı, Yeniköy Mahallesi Mezarlığı, Çöpköy Mahallesinde 2 ayrı yerde olmak üzere 7 adet Mezarlık, Parklar, Çocuk Bahçeleri, Fitness DıĢ Mekan Spor Alanları, Malkoç Yolu üzerinde Katı Atık Depolama Alanı, Belediyemize ait 209 adet (Düğün Salonu, Büfe vs. olmak üzere kiralanan) ĠĢyeri, 14 adet tarla vasfında taģınmazı, Cumhuriyet Mah. Terminal Alanı, M. Müfit Kansu Parkı KöprübaĢında Cep Terminali ve 91 adet araç ve iģ makinelerinden oluģmaktadır. (Bkz. Ek-1-) 2

6 2- Örgüt Yapısı Belediyemiz ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluģtur. Son yapılan nüfus sayım sonuçlarına göre nüfusa sahiptir. Uzunköprü Kent Merkezi ve Bağlı Mahallesi Çöpköy imar planı alanı 171 hektar, Yeniköy imar alanı 113 hektardır sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemizin 15 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi, Belediye BaĢkanı ve ana hizmet Özel Kalem, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ġtfaiye Müdürlüğü, Su ĠĢleri Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü birimlerinden oluģmaktadır. Hal Müdürlüğü, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü oluģturuldu fakat henüz faaliyete geçirilmedi. (Bkz. Şekil-1) 3

7 UZUNKÖPRÜLÜLER Belediye Meclisi Belediye Encümeni Belediye BaĢkan Yardımcısı Belediye BaĢkanı Belediye BaĢkan Yardımcısı Vet. ĠĢl. Müd. Destek Hiz. Md. Temizlik ĠĢl. Md. Ġtfaiye Md. Çevre Kor. Kont Md. Özel Kalem Yazı ĠĢleri Md. Mali Hiz. Md. Zabıta Md. Ġmar ve ġeh. Md Fen ĠĢl. Md. Park ve Bahç. Md. Su ĠĢl. Md. Mezbaha ve Soğuk Hava ĠĢl. Kademe Cenaze ĠĢleri Çevre Denetim Birimi Basın Halkla ĠlĢ. Evlendirme Mem. Gelir ġefliği Ruhsat KüĢat ĠĢl. Numarataj (UAVT) Bürosu Asfalt ġantiyesi Elektrik ĠĢleri Köpek Barınma Merkezi Atölye Mezarlıklar Kültür ve Sos. Hiz. Sivil Sav. Mem. Gider ġefliği Kanalizasyon ĠĢletmesi Su Abonelik Ser. Bilgi ĠĢlem Bando Hizm. Bilgi Edinme Bürosu Emlak Servisi Yol Bakım Karla Mücadele Stadyum ve Spor Salonu ġekil -1- Uzunköprü Belediyesi Organizasyon ġeması 4

8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluģturan; biri database, biri Terminal Server olmak üzere 2 adet sunucunun üzerine kurulu Oracle Belediye otomasyonu, 1 adet Unix sunucu ve 1 adet kullanıcı yönetimini ve denetimini sağlayan Windows 2003 sunucu bulunmaktadır. Sisteme bağlı bulunan bilgisayarların hepsi internet hizmeti alabilmekte halen hazırda kullanılan ADSL internet bağlantımıza ek olarak internet bağlantısını daha hızlı ve sağlıklı olması açısından VDSL bağlantı devreye alınıp 100 mb hız ile internet bağlantısı gerçekleģtirilmektedir. Bilgisayarların internet üzerinden sistemimizin çalıģmasını engelleyecek her türlü zararlı yazılım ve saldırılara karģı Fortigate 50B internet filtresi devreye alınmıģtır. Herhangi bir virüs, reklam yazılımlarından korunması için tüm bilgisayarlarda Nod32 Antivirüs koruma yazılımı kurulu olup her gün 2003 server üzerinde Nod32 Antivirüs güncelleme almakta ve bu güncellemeyi kullanıcılara otomatik olarak dağıtmaktadır. Ayrıca Belediye nin internet üzerinden tanıtımı ve halkla iletiģimi sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra belediye yapısı ve iģleyiģi hakkında bilgi veren adı altında bir web sitesi bulunmaktadır. Bu yıl duyurular arasında vefat eden vatandaģlarımızın ilanları da yer almaktadır. Ayrıca bu yıl sitemiz üzerinden belediye ile ilgili meclis - encümen kararları ve ihale ilanları hakkında bilgi edinme imkanı sunulmuģtur. Posta Güvercini adlı kısa mesaj programı aracılığı ile duyuru ve dini ve resmi gün kutlamaları, isteyen ve numaralarını belediyemize bildiren vatandaģlara otomatik olarak yollanmaktadır. Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar (Şekil-2-) de gösterilmiģtir. 5

9 Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar Tepegöz 1 Kamera Masa Üstü Cep Bilgisayarı Ana Bilgisayar Masa Üstü PC Diz Üstü PC Nokta Vur. Lazer Yazıcı Mürekkepli Modem Güç Kaynağı Kamera Sis. Projeksiyon Projeksiyon Kamera Sis. Güç Kaynağı Modem Mürekkepli Yazıcı Lazer Yazıcı Nokta Vur. Yazıcı Diz Üstü PC Masa Üstü PC Ana Bilgisayar Cep Bilgisayarı Masa Üstü Tarayıcı ġekil -2 Projeksiyon 1 Kamera Sis. 3 Güç Kaynağı 3 Modem 2 Mürekkepli Yazıcı 12 Lazer Yazıcı 35 Nokta Vur. Yazıcı 26 Diz Üstü PC 8 Masa Üstü PC 68 Ana Bilgisayar 3 Cep Bilgisayarı 11 Masa Üstü Tarayıcı 2 Kamera 14 Tepegöz 1 6

10 4- Belediye Araç Parkı Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan iģ makinaları ve taģıtları (Şekil-3-) de gösterilmiģtir. ġekil -3 KAMYON KEPÇE GREYDER TRAKTÖR ÇÖP ARACI KUKA ĠTFAĠYE ARACI MĠNĠ YÜKLEYĠCĠ BĠNEK ARAÇ SĠLĠNDĠR YOL SÜPÜRME ARACI SULAMA TANKERĠ CENAZE ARACI MOTORSĠKLET HASTA NAKĠL ARACI KÖPEK TOPLAMA ARACI MĠNĠBÜS VĠDANJÖR KAMYONET UFAK KAMYON 5 ADET 8 ADET 1 ADET 10 ADET 8 ADET 1 ADET 5 ADET 1 ADET 8 ADET 1 ADET 1 ADET 1 ADET 3 ADET 1 ADET 1 ADET 1 ADET 2 ADET 1 ADET 5 ADET 3 ADET 7

11 5- Ġnsan Kaynakları tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına dair yönetmelikte yapılan değiģiklik gereğince belediyemize 177 memur, 89 iģçi kadrosu verilmiģtir Yılında Uzunköprü Belediyesinde ÇalıĢan Memur Personel Durumu Ünvan ve görevlerine göre dağılımı: - Belediyemizde toplam 177 adet memur kadrosu mevcut olup bunun 47 si dolu, 14 tanesi de boģ kadro karģılığı çalıģtırılan tam zamanlı sözleģmeli personel olmak üzere, 61 kadro dolu 116 kadro boģtur. Dağılımı (Ek-2) dedir. Memur personelin cinsiyet dağılımı: 9% Kadın 91% Erkek Cinsiyet Kadın Erkek Personel Sayısı 4 43 Memur personelin eğitim durumlarına göre dağılımı: İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Lisans Önlisans Lise Ortaokul İlkokul Eğitim İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Durumu Kişi Kadın Erkek

12 5393 S.K. 49. Mad. Göre Tam Zamanlı SözleĢmeli Personel Dağılımı: 14% Kadın 86% Erkek Cinsiyet Kadın Erkek Personel Sayısı S.K. 49. Mad. Göre Tam Zamanlı SözleĢmeli Personelin Eğitim Durumları: Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Lisans Önlisans Lise Eğitim Yüksek Lise Önlisans Lisans Durumu Lisans Kişi Kadın Erkek Yılında Görevden Ayrılanlar ve Ayrılma Nedenleri (naklen, istifa, emekli, ölüm) 2012 Yılında 3 memur personel emekliye ayrılmıģtır. 9

13 2012 Yılında Uzunköprü Belediyesinde ÇalıĢan ĠĢçi Personel Durumu ĠĢçi personelin eğitim durumlarına göre dağılımı: - Belediyemiz norm kadrosunda 89 adet iģçi kadrosu olmasına rağmen 78 adet iģçimiz çalıģmakta olup, adet boģ iģçi kadromuz bulunmaktadır. Dağılımı (Ek-3-) dedir. Boş Kadro 12% Şöför 15% Operatör 5% Şöför Operatör Büro İşçisi 19% Büro İşçisi İşçi İşçi 49% Boş Kadro ĠĢçi personelin ünvan ve görev dağılımı Ünvan Adedi Dolu BoĢ Toplam ġoför Operatör Büro ĠĢçisi ĠĢçi Toplam ĠĢçi personelin cinsiyet dağılımı: 14% Kadın 86% Erkek Cinsiyet Kadın Erkek Personel Sayısı

14 ĠĢçi Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı: İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Önlisans Lise Ortaokul İlkokul Eğitim İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Durumu Kişi Kadın Erkek Yılında Görevden Ayrılanlar ve Ayrılma Nedenleri: (Naklen, Ġstifa, Emekli, Ölüm) Yılında 5 iģçi personel emekliye ayrılmıģtır. Uzunköprü Belediyesinde ÇalıĢan Memur- ĠĢçi-SözleĢmeli Personelin Yıllara Göre Dağılımı İşçi Memur Toplam Personel Sayısı

15 6- Sunulan Hizmetler a) Kültürel ve Sosyal Hizmetler: Tiyatro Etkinlikleri - 12 Aralık 2012 tarihinde Kız Meslek ve Teknik Meslek Lisesi Salonunda ilkokul öğrencilerine ücretsiz Ġzmir Sanat Kulesi Tiyatro Ekibi nin sunduğu EĢekler Karnavalı isimli tiyatro oyunu sahnelenmiģtir Aralık 2012 tarihinde Kız Meslek ve Teknik Meslek Lisesi Salonunda halkımıza ücretsiz Ġzmir Sanat Kulesi Tiyatro Ekibi nin sunduğu Matrak Adamlar isimli tiyatro oyunu sahnelenmiģtir. 12

16 Konser Etkinlikleri - 05 Haziran 2012 tarihinde Ergene ġehir Stadında, YGS Sınavına girecek öğrencilerimize moral vermek amacıyla ücretsiz olarak Gökhan Tepe konseri düzenlenmiģtir Kasım 2012 tarihinde Ergene Spor Salonunda, 18 Kasım KurtuluĢ Bayramımızın 90. Yılı dolayısıyla ücretsiz olarak Yasemin Gökçe Konseri ve 22 Nefes Modernize Halk Dansları Topluluğu Gösterisi düzenlenmiģtir. 13

17 Gazi Turhan Bey i Anma Etkinlikleri - Kırkavak Köyü Muhtarlığı ile iģbirliği içerisinde Türk Akıncı Beyi Mora Fatihi Gazi Turhan Bey i Anma Etkinliği düzenlenmiģtir. Gündüz Uzunköprü deki yürüyüģ, ardından Kırkavak Köyü Gazi Turhan Bey Camii ve Külliyesi nde düzenlenen program ile dualar eģliğinde Mora Fatihi anılmıģtır. Gece ise Uzunköprü Adalet Meydanı nda gerçekleģtirilen Çanakkale Mehter Takımı ve Balkan Ġzleri Grubu Konseri ile etkinlik sona ermiģtir. 14

18 Düzenlenen Kurslar: Diksiyon Kursları - 17 Mart Mayıs 2012 tarihlerinde 4. Dönem Diksiyon Kursu düzenlenmiģtir. Kursa katılan 75 kiģiye Belediye Hizmet Binası Refik Martin Salonu nda Diksiyon Sertifika Töreni düzenlenmiģtir. Belediyemizin ücretsiz olarak halkımıza sunduğu bir eğitim hizmeti olan Diksiyon Kursu na katılım göstererek sertifika almaya hak kazanan öğrenciler, belgelerini Belediye BaĢkanı Av. Enis ĠġBĠLEN den almıģlardır. Yaz Spor Okulu (Futbol, Basketbol, Voleybol) - 01 Temmuz Ağustos 2012 tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Belediye Yaz Spor Okullarında ilköğretim öğrencilerine yönelik futbol, basketbol ve voleybol branģlarında olmak üzere 360 öğrencimize eğitim verilmiģ olup, katılım sertifikalarını Belediye BaĢkanı Av. Enis ĠġBĠLEN den almıģlardır. 15

19 - 20 Ağustos Eylül 2012 tarihleri arasında ilköğretim öğrencilerine yönelik ilçemizde ilk defa yüzme branģında verilen kursa 190 öğrenci katılmıģtır. Resim Atölyesi - Resim atölyemizde 25 kursiyer eğitim almıģ ve eğitimin sonunda kursiyerlerin çalıģmalarından oluģan resim sergisi düzenlenmiģtir. KPSS Kursu - 01 Ağustos Eylül 2012 tarihleri arasında KPSS Kursuna girecek olan yaklaģık 200 öğrenciye ücretsiz KPSS Kursu verilmiģtir. 16

20 Kağıt-Rölyef Kursu - 20 kursiyerin baģvuruda bulunması ile Kağıt-Rölyef Kursu açılmıģ, Zakir Buğdaycı ĠĢ Merkezi nde tutulan atölyede çalıģmalarına baģlamıģtır. Aerobik Kursu 01 Ocak Mayıs 2012 tarihleri arasında bayanlara yönelik aerobik kursu 20 kiģinin katılımı ile düzenlenmiģtir. Atbaba ġenliği - 25 Mart 2012 tarihinde Ģehrimizin tarihi isimlerinden Atlı Baba mezarı baģında anılmıģtır. Mezarı Askeri KıĢla içerisinde bulunan Atlı Baba için geleneksel olarak her yıl belirlenen bir günde Atbaba ġenliği düzenlenmektedir. Belediyemiz olarak Atbaba ġenliği çerçevesinde halkımıza ücretsiz olarak pilav-ayran ikram edilmiģtir. Kültür Sanat Günleri - 28 Mayıs Haziran 2012 tarihleri arasında Belediye ĠĢ Merkezi giriģinde Kültür Sanat Günleri düzenlenmiģtir. Kültür Sanat Günleri kapsamında Belediyemizin Resim Atölyesi Kursiyerleri tarafından yapılan resim çalıģmaları, ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini çektiği fotoğraflar ile sergileyen Fotoğraf Sanatçısı Ali Çıtak ın fotoğrafları, Sınıf Öğretmeni Zevcet Yüzer in ahģap ve kalem oyma sanatı çalıģmaları, Emekli Öğretmen Hasan Kavanoz un el iģi sanatlerı ve ahģap oyma iģi çalıģmaları, Uzunköprü Tarihi ve Belgelerle Osmanlı ArĢivi Sergisi yer almıģtır. 12 gün süren Kültür Sanat Günleri 5000 vatandaģımız tarafından ziyaret edilmiģtir. Ayrıca Milas Belediyesi Kukla Atölyesi nin çocuklarımıza yönelik Gülücük ve Sevimli Kuklalar isimli oyunu Öğretmen Evi Çay Bahçesinde öğrencilerimize ücretsiz olarak sahnelenmiģtir. 17

21 18

22 18 Kasım Uzunköprü nün KurtuluĢ Günü Etkinlikleri: - Ġlçemizin KurtuluĢunun 90. Yılı gündüz ve gece gerçekleģtirilen çeģitli etkinliklerle kutlandı. 19

23 Okullara ve Amatör Spor Kulüplerine Yapılan Mal ve Malzeme Yardımları - Cumhuriyet Ġlkokulu, Demokrasi Ġlkokulu, Ergene Ġlkokulu, Gazi Mahmut Ġlkokulu, Gazi Turhan Bey Ortaokulu, II Murat Ġlköğretim Okulu, Merkez Ortaokulu, Menderes Ġlköğretim Okulu, KadripaĢa Ġlkokul, ġinasi Ġlkokul, Yunus Emre Ortaokulu, Tev Orhan Çetin Anadolu Öğretmen Lisesi ve ġehsuvarbey Ortaokullarına 15 adet akıllı tahta alındı. - ġinasi Ġlkokuluna fen ve teknoloji laboratuvarına 30 adet çalıģma koltuğu alındı. - Atatürk Ortaokuluna 20 adet mandolin alındı. 20

24 - II. Murat Ortaokuluna 11 çift futbol takımına ayakkabı alındı. - Merkez Ortaokulu futbol ve kız voleybol takımlarına 25 adet forma alındı. - Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, II Murat Ġlköğretim Okulu ve Uzunköprü Anadolu Lisesine projeksiyon cihazı alındı - Yunus Emre Ortaokuluna 13 adet Folklor Kıyafeti alındı. - Kadri PaĢa Ġlkokuluna trampet takımı alındı - 18 Kasım KurtuluĢspor ve Uzunköprüspor Futbol Takımlarına malzeme yardımı yapılmıģtır. Sosyal Yardımlar: - Sosyal ÇarĢı projemiz gereği; 2012 yılında 287 aileden, toplam 768 kiģiye giyecek, ev eģyası vs. yardımında bulunulmuģtur. Diğer Sosyal Yardımlar: - Ġhtiyaç sahibi, 450 kiģiye ilaç yardımında bulunulmuģtur. - Ġhtiyaç sahibi, 78 kiģiye asker ailesi yardımı yapılmıģtır. -Ġhtiyaç sahibi 3 kiģiye ev tipi konteyner alınmıģtır. - Muhtaç, çalıģamayan durumda olan 175 vatandaģımıza fakir aylığı maaģı bağlanmıģtır. - Ġhtiyaç sahibi olan ve herhangi bir geliri bulunmayan, 212 muhtaç kiģiye maddi yardım yapılmıģtır. 21

25 b) Teknik Hizmetler FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ - Belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürlüğünce 2012 yılında yol yapım ve bakım çalıģmalarının yanında Atatürk Mahallesi, Çelikler Sokağında 2000 m 2 lik alanda park düzenlemesi yapmıģ, Hükümet Meydanında Meydan Düzenlemesi, Gazi Caddesinde yaya kaldırımı geniģletme ve yenilemesi yapmıģtır. Atıksu Arıtma Tesisi yapım iģi Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol ile 2012 yılında yapım iģi ihale edilmiģ ve yapımına baģlanmıģ 2013 yılı sonunda yapımı tamamlanacaktır. ġehrimizde faaliyet gösteren okullara Belediyemiz imkanları ölçüsünde hizmet ve yardımlar yapılmıģtır. Ayrıca Belediyemize ait Kilisenin Restorasyonu ile Hürriyet Anıtının Restorasyonları tamamlanmıģ, Eski Tekel Binasının Restorasyonu Trakya Kalkınma Ajansından alınan hibe kredi ile 2012 yılında ihale edilerek restorasyonu devam etmektedir. Asfalt ĠĢleri - Belediyemizce 2012 yılında yol yapım çalıģmalarında kullanılmak üzere aģağıda bilgileri verilen malzeme ve hizmet alımları yapılmıģtır. Satın alınan malzemeler ile Belediyemize ait asfalt plentinde toplam ton asfalt imalatı yapılarak aģağıda tabloda gösterilen mahallelerin cadde ve sokaklarında kısmen ve tamamen beton sıcak asfalt yol yapımı iģleri tamamlanmıģtır. Malın/ Hizmetin Cinsi Miktarı Tutarı (KDV Dahil) Asfalt Mıcırı (5-12mm) ton TaĢ Tozu (0-5mm) ton ,00.-TL Üst Temel Malzemesi (0-25mm) ton TüpraĢ tan alınan bitüm ton ,00.-TL Bitüm Nakli ton ,00.-TL TOPLAM ,00.-TL Beton Sıcak Asfalt Yapılan ve Tamir Edilen Yollarımız MAHALLE Mesçit Mahallesi ġehsuvarbey Mahallesi Habibhoca Mahallesi Atatürk Mahallesi Kavak Mahallesi Muradiye Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi ġehir Geneli SOKAK ĠSMĠ Hayat Sokak Manolya Sokak Ġftihar Sokak BüyükbaĢarlar Sokak Ġnönü Caddesi Hacı Ġsmail Efendi Sokak Mithat PaĢa Sokak Kırkkavak Yolu Kızılırmak Sokak ġht.jandr. Kom.Çav.Nevzat Meriç Sokak Bülent Çakır Caddesi Mazhar Müfit Kansu Caddesi 19 Mayıs Caddesi Zahireciler Sitesi Nehir Sokak Kısmi Tamirat 22

26 Beton Parke, TaĢ ĠĢleri Belediyemizce 2012 yılında m 2 beton aprke taģ ve mt beton bordür olmak üzere KDV dahil ,00.-TL harcama yapılmıģtır. ÇalıĢma yapılan yerler aģağıda açıklanmıģtır. Beton, Parke, TaĢ ĠĢleri MAHALLE ĠSMĠ Mesçit Mahallesi Atatürk Mahallesi Çöpköy Mahallesi Kavak Mahallesi Rızaefendi Mahallesi BüyükĢehsuvarbey Mahallesi Habibhoca Mahallesi Muradiye Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi SOKAK ĠSMĠ Güzelce Sokak 3 nolu KeĢan Çıkmazı Kılıçlı Sokağı Kılıçlı Çıkmazı Çelikler Sokak Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi Değirmen Sokak Kaktüs Sokak AcıçeĢme Sokak ġerif Sokak Tekkedere Sokak Kaya Sokak Kalfa Sokak Çolakoğlu Sokak Kavak Mahallesi Camii ġinasi Balaban Sokak Bahçeler Çıkmazı Arabacılar Sokağı Telveci Sokak Bahçeler Sokak Yunusemre Ortaokul Bahçesi Bayraktaroğlu Sokak Höyükepe Sokak 4 nolu Acıkuyu Çıkmazı 1 nolu Acıkuyu Çıkmazı Acıkuyu Çıkmazı Pazaryeri Emirhan Sokak 3 nolu Ġnönü Çıkmazı Latif Bağmen Bulvarı 23

27 Kavak Mahallesi Tekkedere Sokak Mescit Mahallesi Kılıçlı Sokak Kavak Mahallesi Çolakoğlu Sokak Kavak Mahallesi Camii Yunus Emre Ġlköğretim Okulu 24

28 Hükümet Meydanı Düzenleme - Belediyemizce 2012 yılında Hükümet Meydanında 330 mt 20x35x70 cm L ayırma bordür üst elemanı, 283 mt 20x20x70 cm L bordür alt elemanı, 76 mt 35x20x39 cm L ayırma bordür kavisli üst elemanı, 76 mt 25x25x42 cm L ayırma bordürü kavisli alt elemanı, 10 m 2 40x40x 8 cm kabartmalı yaģ döküm görme engelli taģı, 10 m 2 2 cm kalınlığında granit ile duvar kaplama yapımı, 140 adet pik döküm sınır elemanı, 1804 m 2 renkli olarak üretilmiģ 20x20x8 cm, 20x10x8 cm 10x10x8 cm beton parke taģı, m 2 50x50x8 cm ebatlarında renkli agrega kullanılarak üretilmiģ kumlamalı beton parke taģı kullanılarak düzenleme yapılmıģ ayrıca 1 adet adalet heykeli konulmuģtur. Düzenleme için KDV dahil ,00.-TL harcama yapılmıģtır. 25

29 Gazi Caddesi Kaldırımlarının Yenilenmesi Belediyemizce 2012 yılında m 2 8 cm lik beton parke taģı, m 2 8 cm yüksekliğinde 30x30 cm ebatlarında granüllü yıkamalı taģ, mt 50x20x10 ebatlarında renkli granüllü, yıkamalı bordür kullanılarak yaya kaldırım yenileme ve geniģletilmesi yapılmıģtır. Düzenleme için KDV dahil ,00.-TL harcama yapılmıģtır. 26

30 Atatürk Mahallesi Çelikler Sokağı Park Yapımı Atatürk Mahallesi, Çelikler Sokağı nda m 2 alanda yeģil alanları, gezinti yolları, çocuk oyun alanı, spor alanını ve ıģıklandırma yapılarak park düzenlemesi yapılmıģ bu iģler için KDV dahil ,00.-TL harcama yapılmıģtır. 27

31 Aziz Ġoannis Kilisesi Restorasyonu (Belediye Kültür ve Sanat Evi) yılında yapılarak günümüze kadar ulaģan ve 1994 yılından beri Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Aziz Ġoannis Kilisesi Restorasyonuna 2011 yılı Kasım ayında baģlamıģ ve 2012 yılında tamamlanmıģtır. Restorasyon iģi için KDV dahil toplam ,00.-TL harcama yapılmıģtır. - Aziz Ioannis Kilisesi Kültür ve Sanat Evi olarak kullanılacak ve turistlerin ziyaretine açık bulundurulacaktır. 28

32 Hürriyet Anıtı Aydınlatma ve Onarımı - II. MeĢrutiyetin ilanı anısına 1908 yılında yapılmıģ olan Hürriyet Anıtının (Özgürlük ÇeĢmesi) Restorasyonu yapılmıģtır. Restorasyon çalıģmaları kapsamında onarım, temizlik, aydınlatma iģleri yapılmıģ olup bu iģler için KDV dahil ,00 TL harcama yapılmıģtır. 29

33 Eski Tekel Ġdari Binası Restorasyonu - Eski Tekel Ġdari Binası Restorasyonu ihalesi ,00 TL bedel üzerinden 2012 yılında ihale edilmiģ, restorasyon iģleri halen devam etmektedir. Restorasyon iģleri için Trakya Kalkınma Ajansından Belediyemizce hazırlanan projeye hibe temin edilmiģtir. Restorasyon iģleri tamamlandıktan sonra binamız Kent Müzesi olarak hizmet verecektir. 30

34 Uzunköprü (Edirne) Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı - Belediyemizce Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğünce yapılan protokol gereği Atıksu Arıtma Tesisi ,00 TL bedel üzerinden 2012 yılında ihale edilmiģ, yapım iģine 2012 yılında baģlanmıģ ve halen devam etmektedir. ġehrimizin atıksularının Ergene Nehrine arıtılarak bırakılması ile ilgili olarak Belediyemizce yürütülen çalıģmalar sonuç vererek Atıksu Arıtma tesisinin yapımında Trakya da bir ilk olarak baģlanmıģtır. Belediyemiz ve Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereğince ihalesi yapılmıģ ve ,00 TL bedel ile ihale edilerek yapımına 2012 yılının son aylarında baģlanmıģtır yılında tamamlanması beklenen tesiste inģaat çalıģmaları devam etmektedir. Diğer ĠĢler - Kırkavak Deresinin düzenli olarak temizliği yapıldı. 31

35 - ġehir Merkezinde mevcut ızgaraların temizliği yapıldı. - ġehir Merkezinde ana yollarda ilkbahardan itibaren kaldırım ve bordürlerin boyaması yapıldı. - Cumhuriyet Mahallesi Yaya sokakta ve Yüksel Sönmez sokakta kanalizasyon hattı döģendi. - Kent görüntüsüne katkı sağlamak için Ģehir merkezine reklam panoları monte edildi. - Pazaryeri Hal binaları yanında mevcut WC iç kısmı yenilenerek hijyen hale getirildi. 32

36 - Hayrabolu Caddesi Kırkavak deresi üzerinde mevcut köprünün korkulukları yenilendi. - Ayaklı su deposu duvarı yenilendi. - Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2012 model JCB 4CX Beko loder satın alındı.( ,00.-tl) 33

37 - Atatürk Mahallesi, Yaprak sokakta 200 mt 1800 lük yağmur suyu borusu döģendi. - Atatürk Mahallesi, Lise Caddesi ile Hayrabolu caddesi arasında dere kenarına düzenleme yapıldı. - Ġlçenin Çöpköy Mahallesi, Değirmen Sokağında 200 mt Ø 200 kanalizasyon borusu döģendi. -Ġlçenin Yeniköy Mahallesinde önceki yıllarda Sağlık Ocağı olarak kullanılan bina düzenlenerek okul haline getirildi. 34

38 - Ġlçenin M.Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan kanalizasyon terfi Merkezi (TM3) Cumhuriyet Mahallesinde bulunan kanalizasyon terfi merkezi (TM2) kaba ızgaraları, kum tutucuları ve pompalarının rutin bakımları ve temizlikleri yapıldı. - Kanalizasyon sistemindeki tıkanıklıklar ve temizleme iģleri yıl boyunca kombine kanal temizleme aracı ile yapıldı. Karla Mücadele - Yoğun kar yağıģı dönemlerinde kar ve buzlanma ile mücadele çalıģmaları yapıldı. - Yoğun yağmur yağıģı dönemlerinde su baskınlarına karģı gerekli tedbirler alındı. Nöbetçi ekiplerle 24 saat hizmet verildi. - Belediyemiz ile ĠĢ Kur Edirne Ġl Müdürlüğü arasında Toplum Yararına ÇalıĢma Projesi dahilinde ücretleri ĠĢ Kur Ġl Müdürlüğü tarafından karģılanan 6 ay süre ile 10 iģçi Belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürlüğü bünyesinde çalıģtırılmıģ, çalıģan iģçiler Belediyemiz hizmetlerini icra etmekle birlikte mesleki eğitimlerini de kazanmıģlardır. 35

39 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ - Daha önceki yıllarda park, bahçe, orta refüj ve yol kenarlarına ekilmiģ olan ağaç ve çalı türü bitkiler yaz dönemi boyunca sulanmıģ, gerekli budamaları yapılmıģ, böcek, haģere ve zararlılarla mücadelesi yapılmıģ ve köklerinin etrafındaki otlar temizlenmiģtir. - ġehrimizdeki park, bahçe, orta refüj ve yeģil alan vb. yerlerdeki yabancı otların zirai ilaçlaması yapılarak gerektiğinde motorlu tırpanlarla biçilmesi yapılmıģtır. - ġehrimizdeki park, bahçe, orta refüjler ve yeģil alanlarda bulunan çimler yaz sezonu boyunca sulanmıģ, büyüyen çimler rutin olarak biçilmiģtir. Ayrıca çimenlere gerekli bakımları yapılmıģtır. - ġehrimizdeki Mezarlıkların duvarlarının ve bordürlerinin boyanması, ağaçlarının bakımı ve yabancı otlarla mücadelesi yapılmıģtır. Ayrıca cenazelerin defedilmesi iģleminin gerçekleģtirilmesi için gerekenler yapılmıģtır. - ġehrimize ait Kavak Mahallesi Yeni Mezarlığının etrafına tel örgü yapılmıģtır. 36

40 - ġehrimizde bulunan park, bahçe ve yeģil alanların çimlerinin, ağaçlarının, çalılarının ve çiçeklerinin her türlü bakımı yapılmıģ, yabancı ot, böcek ve zararlı haģereleriyle mücadele edilmiģtir. - ġehrimizdeki park, bahçe, yeģil alan, orta refüj ve saksılara dilmek için gerekli çiçeklerin yetiģtirilmesi için Belediyemize 2 adet toplam 416 m 2 sera yapılmıģtır. - ġehrimizdeki park, bahçe ve orta refüjler, yeģil alanlar ve saksılara son baharda dikilmek üzere adet Hercai MenekĢe ve yaz döneminde dikilme üzere adet yazlık çiçek Belediyemize ait seralarda yetiģtirilmiģ olup bu alanlara dikimleri yapılmıģtır. - ġehrimize ait park, bahçe, yeģil alan ve orta refüjlere adeti satın alınarak ve adeti yetiģtirilerek toplam adet lale soğanı dikilmiģtir. 37

41 - 6 adet Çocuk Oyun Aleti Grubu Cumhuriyet Mahallesi (2 adet), Atatürk Mahallesi (2 adet), Çöpköy Mahallesi ve MareĢal Fevzi Çakmak Mahallelerine konulmuģtur. 5 takım Açık Alan Spor Aleti Grubu satın alınarak; Atatürk Mahallesi (3 adet), Mescit Mahallesi ve Habibhoca Mahallelerine montajlaması yapılmıģ olup etrafları temizlenerek altlarına kum atılması iģlemleri yapılmıģtır. - Birimimizin iģlerinin daha sağlıklı yürümesi ve aksaklıklara sebebiyet vermemesi için Belediyemiz Mücavir Alanlarında bulunan park, bahçe, yeģil alan, orta refüj, kaldırım, saksı ve mezarlıklara her türlü bitki ekimi, ekim öncesi toprak hazırlığı, bu ekilen bitkilerle daha önceden mevcut olan bitkilerin her türlü bakımının yapılması ve bu yerlerde ki yabancı otlarla her türlü mücadele edilmesi iģlerinde 8 ay süre ile 8 düz iģçi ve 2 Ģoför çalıģtırılması hizmet alımı yapılmıģtır. - Orman Fidanlıklarından bedelsiz olarak alınan ağaç ve çalıların park ve yeģil alanlara dikimleri yapılmıģtır. - ġehrimiz Gazi Caddesine yeni yapılan düzenlemeden sonra Oya ağaççıklarının dikimleri yapılmıģtır. 38

42 - Hükümet Konağı arkasına yapılan meydan düzenlemesine Belediyemiz Atölyesinde yaptırılan ahģap bank ve saksılar konulmuģ olup bu saksıların içine ĢimĢir bitkileri dikilmiģtir. Yine ĢimĢir bitkilerinden ġehrimizin muhtelif yerlere dikimi yapılmıģtır. - Fen ĠĢleri Müdürlüğü tarafından ġehrimiz Atatürk Mahallesine yapılan park alanına fidan, çiçek ekilerek çimlendirilmesi yapılmıģtır. Ayrıca bu park alanına bank, çocuk oyun aleti, spor aletleri konulmuģ olup çocuk oyun aletlerinin altına kauçuk kaplaması yapılmıģtır takım döküm bank ayağı, kereste ve diğer gerekli malzemeler satın alınarak Belediyemiz Atölyesinde montajı yapılarak ġehrimizin muhtelif yerlerine konulmuģtur. 39

43 - ġehrimiz Cumhuriyet Mahallesi Gülçiçek Sitesi yanında yapılan park alanının bitkilendirme çalıģmaları yapılmıģtır. - ġehrimiz M. Fevzi Çakmak Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi karģısında bulunan park alanında Fen ĠĢleri Müdürlüğü ile birlikte yeni düzenleme yapılmıģtır. 40

44 - ġehrimiz Cumhuriyet Mahallesi Gülçiçek Sitesi yanında yapılan park alanının içinde bulunan çocuk oyun aletlerinin altına kauçuk kaplaması yapılmıģtır. - ġehrimiz Atatürk Mahallesinde bulunan park alanının etrafına panel çit yapılmıģtır. - ġehrimiz Çöpköy Mahallesinde ki kavģaklara, Muradiye Mahallesi Atatürk Parkının duvarına, Muradiye Mahallesi Kapalı Otopark KarĢısı yeģil alanın etrafına, Mescit Mahallesi Su Deposuna yakın alanda bulunan yeģil alanın etrafına ve Ġnönü caddesinde bulunan çocuk bahçesi ve spor aletlerinin bulunduğu alanın etrafına plastik ferforje çit yapılmıģtır. 41

45 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ - Müdürlüğümüzce 2012 yılı içerisinde 104 adet yapı ruhsatı, 173 adet yapı kullanma izin belgesi tanzim edilmiģtir. - Yapı kontrolü ve denetimi çalıģmaları kapsamında 2012 yılı içerisinde 3194 sayılı Ġmar Kanunun 32.maddesi gereğince 12 adet inģaat mühürlenerek durdurulmuģ olup 42.maddesi gereği para cezası uygulanmıģtır ve daha önceki yıllardan mühürlenerek durdurulan inģaatlardan 3 adedi yıkılmıģ, 12 adet yapı ruhsatlandırılarak imara uygunluğu sağlanmıģtır adet kat irtifakı projesi tasdik edilmiģtir. Ayrıca bu faaliyet döneminde Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünce 2372 adet iç ve dıģ yazıģma yapılmıģtır. - 5 adet yıkılacak derecede tehlikeli yapıya Mail-i Ġnhidam raporu hazırlanmıģ 4 adetinin sahiplerince yakımı yapılmıģ, 1 adedinin halen yazıģmaları devam etmektedir. Harita ve Planlama ÇalıĢmaları Adet imar durumu hazırlanmıģtır adet ifraz, tevhit ve yola terk iģlemi yapılmıģtır kiģiye basit tamir ve onarım için izin verilmiģtir. - Numarataj çalıģmaları kapsamında güncellemeler yapılarak imar planları ile eģleģtirilmiģtir. - Mücavir alan sınırları yenilenmesi çalıģmaları yapılmıģ Valilik Makamının onayına sunulmuģtur. - Çöpköy yolu üzerinde (ördekli göl) ada: 467, parsel: 47 de Hazine adına kayıtlı alanın Belediyemiz adına piknik ve mesire yeri olarak tahsisi talep edilmiģ tahsis iģlemleri devam etmektedir yılında yapılan revizyon ilave imar planına uygunluğunun sağlanması için Habibhoca Mahallesi Helvacı Dere mevkiinde 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 18. Madde uygulaması baģlanmıģ olup halen devam etmektedir. - Yeniköy Mahallesinde mevcut olan imar planında uygulama yapılmayan alanlara 3194 Sayılı Ġmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapımına baģlanmıģ halen devam etmektedir. - DemirtaĢ Mahallesinde mevcut olan imar planında uygulama yapılmayan alanlara 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapımına baģlanmıģ halen devam etmektedir. - Mescit Mahallesi 177 ada parselleri içine alan bölgede (terminal alanı) 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapılmıģ ilanı için askıya çıkartılmıģtır. - AĢçıoğlu Mahallesi 24 adayı kapsayan bölgede 2003 yılında yapılan revizyon ilave imar planına uygunluğunun sağlanması için 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 10-b uygulaması yapımına baģlanmıģ olup halen devam etmektedir. - ġehsuvarbey Mahallesi adaları içine alan bölgede yapılan imar planı tadilatına uygunluğun sağlanması için 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapılmıģ, Kadastro Kontrolünden geçmiģ tapuya gönderilmiģ KamulaĢtırma iģlemleri devam etmektedir. KamulaĢtırma ĠĢlemleri - 01/01/ /12/2012 tarihleri arasında 1993 yılında bedeli ödenmiģ ancak Kadastro ve Tapu iģlemleri bitirilmemiģ olan üç adet taģınmazın kamulaģtırma sonucu tapu tescil iģlemleri tamamlanmıģtır. - Terminal alnında kalan 921 ada 8 parseldeki kamulaģtırma iģlemi bedeli ödenmek suretiyle yapılmıģtır. 42

46 Ġmar Planı ÇalıĢmaları - 01/01/ /12/2012 dönemi içerisinde 10 adet plan tadilatı, 1 adet mevzi imar planı, 2 adet ilave imar planı yapılmıģtır. - Çöpköy ve Yeniköy ün Belediyemize mahalle olarak katılması sebebiyle ilçemize ait imar planlarının Revizyon ve ilave çalıģmasının yapılmasına karar alınmıģ halihazır harita, imar planına esas jeolojik, jeoteknik çalıģma ve imar planı hazırlanması için Ġller Bankasına yetki verilmiģ ve çalıģmalara baģlanmıģtır. Numarataj ĠĢlemleri ( UAVT ) - Adrese dayalı nüfus sisteminin veri tabanı güncellemesi iģi Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün sitesi üzerinden kullanıcı Ģifreleri kullanılarak yürütülmekte olup Ġlçe Nüfus Müdürlüğü ile irtibat içerisinde yerinde kontrol yapılarak değiģikliklerin ve hatalı kayıtların düzeltilmesi, yapı kullanma izinleri, yapı ruhsatlarına iliģkin baģvurular ile sistemde güncelleme yapılması, bina iç ve dıģ kapı numaralarının arazide güncellemesi yapılmaktadır Trakya Alt Bölgesi - Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ÇalıĢmaları tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığınca onanan 1/ ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni planı kapsamında hazırlanacak olan 1/ ölçekli Ġl Çevre Düzeni planı çalıģmaları ile ilgili resmi kurum ve kuruluģlarla birlikte yapılan çalıģmalar takip edilmiģ ve gerekli bilgi, dokümanlar TRAKAP a aktarılarak katılım sağlanmıģ olup planlar Ġl Genel Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiģ, Belediyemize ait imar planlarında olup ta Ġl Çevre Düzeni Planına aktarılmayan alanlar için gerekli düzeltme talepleri yapılmıģ ve Ġl Genel Meclisinden kararları geçmiģtir. Ġmar planı revizyonu kapsamında imar planı ile Ġl Çevre Düzeni Planı uyumlaģtırılacaktır. Asansör Tescil ĠĢlemleri yılında Ģehrimizde bulunan Asansörlü yapıların yapı kullanma izni aģamasında asansör tescilleri yapılmıģ 13 adet tescil iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Asansörlerin yıllık kontrolü için A tipi muayene kuruluģu Edirne Makine Mühendisleri Odası ile sözleģme yapılarak Belediyemiz adına kontrol yapmakla yetkilendirilmiģtir. 43

47 Eski Eser ÇalıĢmaları - Ġlçemiz Rızaefendi Mahallesinde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Eski Tekel Binasının Kent Müzesi olarak Restorasyonuna baģlanmıģ, restorasyon çalıģmaları kontrolü yapılmaktadır. - Ġlçemiz Muradiye Cami Mahallesinde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Kilise binasının restorasyonuna baģlanmıģ 2012 yılı sonu itibarıyla restorasyon çalıģmalarının kontrolü yapılmıģ, yapının onarımı tamamlanmıģtır. - Ġlçemiz sınırları içerisinde kalan tarihi tescilli 8 adet çeģmenin Röleve-Restütisyon-Restorasyon projelerinin hazırlatılması çalıģmalarına baģlanmıģ ihale aģamasına gelinmiģtir. - Ġlçemiz Muradiye Cami Mahallesinde tescilli Muradiye Camii nin Hazire duvarlarının restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ön çalıģma yapılmıģ restorasyon projesi ve onarım ihalesi için protokol aģamasına gelinmiģtir. - Ġlçemizde bulunan tescilli yatırlardan 4 adet yatırın Röleve-Restütisyon-Restorasyon projelerinin hazırlatılması ve onarımı için çalıģmalara baģlanmıģ, 2 adet yatırın Vakıflar Genel Müdürlüğüne tescilli olması sebebiyle protokol yapılması çalıģmalarına baģlanmıģtır. - Ġlçemiz Rızaefendi Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan Demokrasi Anıtının (Özgürlük Anıtı) restorasyon çalıģmalarının kontrolü yapılmıģ, yapının onarımı tamamlanmıģtır. - Ġlçemiz Muradiye Cami Mahallesinde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Eski Askerlik ġubesi Binasının röleve restitüsyon restorasyon projeleri ihalesi yapılmıģ, projelerin tamamlanması sonrası onay için Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmiģtir. Kültür Sitesi Projesi - Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Pafta: 130 Ada: 910 Parsel: 1 de 5969 m 2 alanlı taģınmaz üzerinde Belediyemizce yaptırılacak olan Uzunköprü Kültür Sitesi Binasının projelerinin hazırlatılması için Ġller Bankası A.ġ ye yetki verilmiģ, Ġller Bankası A.ġ. tarafından proje ihalesi yapılmıģ, Ġller Bankası A.ġ tarafından kontrolü yapılarak belediyemize teslim edilmiģ olup, projesi onaylanan Uzunköprü Kültür Sitesi 2013 yılı içerisinde Fen ĠĢleri Müdürlüğünce yapım ihalesine baģlanacaktır. 44

48 SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ - Ġlçemizin Ġçme Suyu ihtiyacı Kırcasalih te bulunan 7 Adet Çöpköy mahallesinde bulunan 1Adet Yeniköy Mahallesinde bulunan 2 Adet derin kuyudan sağlanmaktadır. - Ġlçe merkezi ve bağlı Mahallelerde isale hatları dahil toplam 274 adet ana boru arızası giderildi. - Ġlçe merkezi ve bağlı Mahallelerde 650 adet abone arızası giderildi. - Tüm Mahallelerde 493 adet yeni abone yapılarak su bağlandı. Toplam 810 adet arızalı su sayacı yenisi ile değiģtirildi. - Kırcasalih te bulunan yatay pompaların periodik bakım ve onarımları yapıldı. - Toplam 12 adet kuyu arızası yapıldı. - Ġnönü Caddesi Traktör galerilerine 300 metre Term boru döģenerek abonelere su verildi. - Kavak Mahalle Kalfa Sokağına 250 metre P.V.C. ana boru döģendi. - Rızaefendi Telveci sokakta yol yapım çalıģmalarından önce 180 metre ana boru döģenerek aboneler yenilendi. - Cumhuriyet Mahallesinde çeģitli sokaklara toplam 750 metre P.V.C. ana boru döģendi, - Belediyemizce yardıma muhtaç vatandaģlara yapılan evlerin ve konteynerlerin su tesisatları yapıldı. - Belediyemize ait umumi tuvaletlerin tesisatları yenilendi. 45

49 - TEV Anadolu Öğretmen Lisesine 200 metre P.V.C. ana boru döģenerek su verildi. - Ġçme Sularının dezenfeksiyonu için düzenli olarak Klorlama yapıldı. - Tüm Belediye birimlerinin tesisat arıza ve bakımları yapıldı. Elektrik ĠĢleri - Kırcasalih ve bağlı Mahallelerimizde bulunan su kuyuları Terfi Merkezlerindeki tüm A.G ve O.G. elektrik arızalar giderildi. - Su kuyularına 300 KVA Jeneratör Satın Alınarak devreye sokuldu. - Belediyemizce yapılan konutlar satın alınan Konteynırların Elektrik Tesisatları yapıldı. - Belediyemize ait umumi tuvaletlerin Elektrik tesisatları yenilendi 46

50 - Atatürk Mahallesi, Kırkavak deresi kenarına aydınlatma tesisatı yapıldı. - Mesçit Mahallesi Ayaklı su deposuna aydınlatma tesisatı yapıldı. - ġelale Evleri Kooperatifi arkasında bulunan yaya köprüsüne aydınlatma tesisatı yapıldı. 47

51 - Muradiye Mahalle Muhtarlığı yanına aydınlatma tesisatı yapıldı. - Yeni Çevre yolu kavģaklarında bulunan trafik ıģıkları devreye alındı. - Özgürlük anıtı aydınlatması devreye alındı. - Tüm Park Bahçe ve yeģil alan aydınlatmaları ile belediye binalarının Elektrik bakım ve onarımları yapıldı. - Tüm Bayram ve törenlerde Ses yayın sistemi kuruldu. - ġehir içi anons sisteminin bakımları düzenli yapılarak talep edilen uygun yerlere yeni cihazlar monte edildi. - Hükümet Konağı arkası Adalet Meydanına Ledli Aydınlatma yapıldı. - Yeni yapılan Gazi Caddesi kaldırımlarına 300 metre ledli bordür lambaları monte edilerek devreye sokuldu. 48

52 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Yetki Görev ve Sorumlulukları - Uzunköprü Belediyesi ne bağlı müdürlüklerin ihtiyacı olan mal ve / veya hizmet satın alma iģlemlerini, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa uygun olarak, alımını yapmak ve yaptırmak. - Müdürlüklerden gelen mal veya hizmet alım taleplerinin yaklaģık maliyetleri Ġhale Kanununa göre araģtırılıp tespit edip alım yapmak Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu amacı, politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesini ve kullanılması için mevzuatlar çerçevesinde alım yapmak ve yaptırmak. - Belediyemizin kültür, tanıtım, açılıģ ve sanat etkinlikleri gibi toplu organizasyonları tören hazırlıklarının koordinesini yaptırmak. - Araç ve iģ makinelerinin bakım onarım için gerekli yedek parça ve malzemelerinin alınmasını sağlamak. - Belediyenin araç ve iģ makinelerinin akaryakıt ve yağ ihtiyacını, binaların ısınma ihtiyacı olan fuil-oil yakıtının temini ve tedariki. - Araç ve iģ makinelerinin en kısa sürede ve en düģük maliyetle bakım-onarımının Atölye de veya serbest piyasada yaptırılması için gerekli çalıģmalarını planlamak ve yürütmek. - Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin, çalıģma usul ve esaslarına uygun etkin olarak yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri alır, yetkisini aģan hususları da üst makamlara intikal ettirir. - Diğer Resmi Kurum, okul, dernek gibi kuruluģların araç ve iģ makinesi taleplerini koordine etmek, yasalar ve imkanlar dahilinde görevlendirmektedir. - Donanım ve yazılım konfigürasyonları ile ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için görüģmeler yolu ile bilgisayar kullanıcı ihtiyaçlarını incelemek ve maliyet-fayda analizlerini hazırlamak. - Yapılan mal ve hizmet alımı ihalelerinin, hak ediliģlerinin düzenlenmesi ve kontrolünü yapmak - Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı kanunun 19 ve 21.f maddesine istinaden yapılan ihalelerin kdv hariç alımları Ģöyledir. - Belediyemiz, harcama birimlerinden gönderilen mal alımı, hizmet alımı ve yapım iģlerine ait ihale dosyaları ile müdürlüğümüzce düzenlenen ihale dosyalarının kontrolü, ilan iģlemleri, dokümanların satıģı, ihale komisyonu üyelerine doküman teslimi, ihale süreci yazıģmaları, teklif zarfı teslim alınması, yeterlilik belgesi onayları, ihale kararları tebliği, teminatların iadesi iģlemleri, yazıģmaları, sözleģmeye davet, sözleģme dosyasının ilgili birimlere dağıtılması, tüm birimlere doküman hazırlama konusunda teknik yardım verilmesi hizmetleri ihale birimimizce yürütülmektedir. 49

53 Bilgi ĠĢlem Birimi - Ana sistem ve bilgisayarların elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için hizmet veren güç kaynakları sistem de mevcut olup düzenli aralıklarla bakımının yapılması sağlanmaktadır. - VatandaĢlarımızın emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, adına tahakkuk eden su borcunu öğrenip internet ortamından ödeme iģlemini gerçekleģtirebilmesi için 2012 Ocak ayı içerisinde E- Belediye sistemine geçilmiģtir. - Su ödemelerinde kolaylık sağlamak amacı ile 7 banka ile protokol yapılarak otomatik ödeme hizmeti verilmeye baģlanmıģtır. Kademe - Belediyenin bütün araçlarına yağ değiģimi, filtre değiģimleri ve bakımları yapıldı LF 235 Plakalı kartal marka araç komple rektifiye edildi LP 055 Plakalı Renault kangoo aracının ön takımları değiģti LE 102 Plakalı Ġveco aracın arka kazan pistonları tamir edildi LP 874 Plakalı Cargo aracın baskı plakası değiģtirildi LP 959 Plakalı Cargo aracın yavru Ģanzımanı ve hidrolik hortumu değiģti HA 237 Plakalı Fatih aracın komple Ģanzımanı yapıldı LL 280 Plakalı Fatih kamyonun yavru Ģanzıman değiģti LF 036 Plakalı Doc kamyonun defransiyel kovanı indirildi ve diģlileri değiģtirildi LP 194 Plakalı Fatih kamyonun fren beyni değiģtirildi LP 958 Plakalı Cargo kamyonun baskı plakası değiģtirildi. - Hidromek kepçenin termostatı değiģtirildi AD 741 Plakalı Doc kamyonun orta askı ve freveze değiģtirildi LK 740 Plakalı Fatih kamyonun motor revizyon iģi yapıldı. - Çim makinelerinin tamiri yapıldı. - Çapalama makinesi tamiratı yapıldı LP 959 Plakalı Cargo aracın baskı plakası değiģtirildi. 50

54 - Belediyemiz araçlarının bozulan marģ dinamoları, Ģarj dinamoları, Ģanzımanları, tamir edilerek kullanılır hale getirildi. Atölye (Marangoz, Kaynak ve Boya ĠĢleri) - Ergene Stadyumuna büfe yapıldı. - Pazar yeri tuvaletleri sarkıtma yapıldı - BoĢnak Cami ne tuvaleti bekçi kulübesi yapıldı. 51

55 - Gül çiçek parkı büfe ve sarkıtma yapıldı. - Gazi Turhan Bey Ġlköğretim Okulu dolap, raf ve kapı yapıldı - Çöpköy Ġlköğretim Okuluna ahģap ve demir kapı yapımı, çevre tel demir, dolap yapıldı. - Demokrasi Ġlköğretim Okuluna 10 adet bank yapıldı - II Murat Ortaokuluna 8 m sürgülü kapı ve 4 adet sallamalı çöp kovası yapıldı 52

56 - Atatürk Ortaokulu, Merkez Ortaokulu ve II Murat Ortaokulu na basket potası yapıldı. - Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu 4 adet bank yapıldı - Kız Meslek Lisesine 10 adet bank ve kamelya yapıldı. -Muradiye Cami ne bekleme durağı yapıldı LC 992 Plakalı Fatih baskı plaka ve orta askı değiģtirildi. - Belediyemize ait araçların hidrolik boru ve hortumlarının değiģimi ve tamiratı yapıldı. - Arıtmanın helezon tamiratı ve pompalarının bakımları yapıldı. - Belediyemiz hizmetinde kullanılmakta olan araçların bazılarının sinyal kolları, stop lambası, ampulleri, silecek motorları takımı değiģtirildi. - Ördekli Göletin ahģap tamiri ve bakımı yapıldı. - Çamlığın ahģap tamiri ve bakımı yapıldı. 53

57 - ġehrimizin belirli park ve alanlarına 200 adet bank yapıldı. - Adalet Meydanına bank ve çiçeklik yapıldı. - Gazi Caddesi ve Gülçiçek Parkına konulmak üzere 40 adet ahģap çöp kovası yapıldı. - ġelale evleri arkası yaya köprüsü boyandı. - Habip Hoca Mahallesi Muhtarlık Binası dıģ cephesi boyandı. 54

58 -Müfit Kansu Parkı basket potaları boyandı. - Muhtelif miktarda bank boyama iģleri yapıldı. - Muhtelif miktarda çöp bidonu boyama iģleri yapıldı HD 103 plakalı traktör boyandı. - ġehrimizdeki dijital saatlerin direkleri boyandı. -Stadyum giriģi ve kapıları yenilenip boyanmıģtır. - Belediyemize ait depolara kapı yapılıp boyandı. - Ġlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan çöp kovaları boyandı. 55

59 - Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 2 adet sera yapıldı. - Pazar yerindeki zabıta tabelaları boyandı. - Mescit Cami, Habib Hoca Cami, BoĢnak Cami, AĢçıoğlu Cami ve ġehsuvarbey Camilerine tente yapıldı adet büyük çöp konteynırı yapılıp gerekli yerlere konuldu adet yeni 800 lük çöp konteynırı yapıldı adet eski 800 lük çöp konteynırı tamiri yapıldı. - Mezbahaya kesimhanesindeki kaynak iģleri yapıldı. 56

60 - Su deposu üstü kamelyanın demir iģleri yapıldı. - Yeniköy Mahallesi lojmanlarına korkuluk yapıldı. - Stadyumdaki su pompasının kaynak ve sehpa iģi yapıldı. - Ġtfaiye aracının su tankerinin bakımı yapıldı LP 194 plakalı aracın arka kapak tablosu kaynak iģleri yapıldı. - Yol süpürgesi aracımızın mekanik aksam kaynak iģleri yapıldı. Stadyum ve Spor Salonu - Ergene ġehir Stadı ve Spor Salonunda yıl boyunca amatör spor kulüpleri maçları, okulların müsabakaları, konser, kurum ve kuruluģ etkinliklerinde hizmet verilmiģtir. Ayrıca Belediyemizce düzenlenen yaz spor okulları, yüzme kursu, aerobik kursu vb. etkinlikler düzenlenmiģtir. - Çim sahanın yıl boyunca düzenli olarak bakımları yapılmaktadır. Spor Salonunun da gerekli bakım, tamir ve temizliği düzenli olarak yapılmaktadır. 57

61 TOPLAM 2778 ADET VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü, Muradiye mahallesi Meriç yolu üzeri 1.km de ki m² lik yerleģkesinde faaliyet göstermektedir. YerleĢkede 1622 m² lik kapalı alan mezbaha tesisleri, idari kısım ile köpek bakım evi ve ameliyathanesi bulunmaktadır. - Birim Yapısı: Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Sahipsiz Hayvan Barınağı Mezbaha Tesisi Vektör Mücadele Amaç ve Öncelikler - Veteriner Hekimliğimiz bağlı olduğu yasal dayanaklarla görevlerini en iyi Ģekilde yerine getirmeyi ve sürekli kılmayı amaçlar. Bu kapsamda halk sağlığının, çevre sağlığının ve hayvan sağlığının korunması Veteriner Hekimliğimizin öncelikli görevleri arasındadır. Mezbaha Tesisi Faaliyetlerine ĠliĢkin Bilgiler - Belediyemiz mezbahasında Veteriner Hekim kontrolünde hayvan kesimi yapılmakta olup yine Veteriner Hekim kontrolünde ve hijyenik Ģartlarda karkasların muhafazası ve nakliyesi yapılmaktadır yılında 2778 adet büyükbaģ hayvan kesimi yapılmıģtır yılında toplam 2096 adet küçükbaģ kesimi yapılmıģtır YILI BÜYÜKBAŞ KESİM ADETLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRA N TEMM UZ AĞUST OS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK BÜYÜKBAŞ

62 TOPLAM 2096 ADET YILI KÜÇÜKBAŞ KESİM ADETLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİR AN TEMM UZ AĞUST OS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Küçükbaş YILI ET MİKTARLARI ; 7% 2778 Adet B.B. Kesimindeki Et Miktarı (Kg) 2096 adet K.B. Kesimindeki Et Miktarı (Kg) ; 93% yılı içersinde kesimi yapılan; 2778 adet büyükbaģ hayvanın kesim sonrası muayenelerinde 206 adet iç organlarının, 54 adet karkasın ise tamamının imhasına karar verilmiģtir adet küçükbaģ hayvanların kesim sonrası muayenelerinde ise 113 adet iç organın 1 adet karkasın ise tamamının imhasına karar verilmiģtir. 59

63 yılı ile 2012 yılı kesim adetleri karģılaģtırması BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ Kesim yapılan günlerde et tevzi aracı ile kasaplara günlük olarak et sevkiyatı yapılmaktadır. - Et karkaslarının daha hijyenik Ģartlarda ve ortamın kirletici faktörlerinden etkilenmemesi için 2010 yılında karkasların et filesi geçirilerek nakledilmesine 2012 yılında da devam etmiģtir. Bu iģ için tamamen steril polyesterden imal edilmiģ steril et fileleri kullanılmaktadır. Et filesi ( karkasa giydirilmiģ ) 60

64 -Mezbaha Tesisi Arıtmasına, Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğüne yapılan baģvurular sonucu, tarihine kadar geçerli olmak üzere, ÇEVRE ĠZĠN BELGESĠ alınmıģtır. -Çevre ve ġehircilik Bakanlığı nın Enerji TeĢviki Uygulaması kapsamında 2011 yıl içinde arıtma için harcanılan elektrik masrafının %50 sine kadarının geri ödenmesi uygulamasından faydalanabilmek amacıyla arıtma tesisine diğer bölümlerden ayrı bir elektrik sayacı takılmıģ olup, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ile ortak çalıģmalar sonucu Çevre ve ġehircilik Bakanlığından Atıksu Arıtma Tesisi enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi alınarak uygulamadan yararlanmaya hak kazanılmıģtır. Mezbaha Arıtma Tesisi - 01/06/2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu nun 22, 30, 31 inci maddelerine dayanılarak; tarih ve sayılı Resmi Gazetede Gıda ĠĢletmelerinin Kayıt Ve Onay ĠĢlemlerine Dair Yönetmelik, Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine ĠliĢkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede Hayvansal Gıdalar Ġçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği yayınlanmıģtır. Sözkonusu yönetmelikler kapsamında, Mezbaha Tesisi için Modernizasyon Planı hazırlanarak, 27/12/2012 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü ne sunulmuģ ve kabul edilmiģtir. - Modernizasyon Planı ile HACCP (kritik kontrol noktaları tehlike analizi ) tespit edilerek hijyen koģullarının iyileģtirilmesi, hayvansal kaynaklı hastalıkların sıkı kontrolü sağlanarak insan ve çevreye bulaģmasının engellenmesi, hayvansal gıdaların ( et, sakatat ) Et Takip Sistemi aracılığı ile barkod etiketi takılarak çiftlikten sofraya izlenebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 61

65 - Bu amaçla Et Takip Sistemi Mezbaha Tesisimizde kurulmuģ olup, üreticisine ve hayvana ait tüm bilgiler kayıt edilerek, hayvansal gıdaların üzerlerine ( et, sakatat ),menģe bilgisi, kesim tarihi v.b. bilgiler bulunan, barkod etiketleri takılarak kasap ve sakatatçılara sevk edilmeye baģlanmıģtır. - Et ve Sakatatlarda Barkod Etiketi - Sahipsiz Hayvan Barınağı Ve Faaliyetlerine ĠliĢkin Bilgiler - Köpek barınağı 2010 yılı Kasım ayında faaliyete geçirilmiģtir. Birimimiz, 5199 sayılı Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği 2. kısım madde 7 ve Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı Ġle Mücadele Yönetmeliği nde bahsi geçen hususları titizlikle yerine getirmekte, Halk Sağlığı ve Çevre Sağlığının korunması amacı ile zoonoz (hayvandan insana bulaģan) hastalık olan kuduz ve hayvansal kaynaklı parazitlerle mücadele çalıģmalarını sürdürmektedir. - Bu kapsamda 2012 yılında Sahipli Evcil Hayvanlar için Ücretsiz Kuduz AĢısı Kampanyası yapılmıģtır. Kuduz aģıları yapılan evcil hayvanlar ve sahipleri kayıt altına alınarak sahiplerine hayvanlara ait aģı ve sağlık karneleri verilmiģtir. 62

66 - Ayrıca sağlık karnelerinde hayvan sahiplerinin konuyla ilgili sorumlulukları ve Belediyemizin sokak hayvanlarıyla ilgili çalıģmaları hakkında bilgi verilmiģtir. - Sahipli Evcil Hayvanlara Ücretsiz Kuduz AĢısı Kampanyası nda Yeniköy ve Çöpköy mahalleleri dahil olmak üzere ilçemizde toplam 264 evcil hayvana kuduz aģısı yapılarak kayıt altına alınmıģ ve aģı sağlık karnesi düzenlenmiģtir yılında Belediyemiz tarafından sahip sokak hayvanlarının sıcak yaz aylarında sokakta su ihtiyaçlarını karģılayabilmeleri için Ģehrimizin farklı noktalarına otomatik suluk takılmıģtır. - Sahipsiz sokak hayvanlarının sokaktan alındıktan sonra tedavi, kuduz aģısı ve parazit aģılarının, kısırlaģtırılmalarının yapılmasından sonra konulduğu barınağımız revize edilip bahçe yapılarak gölgelikler takılmıģ olup hayvanlara refah yönünden daha sağlıklı bir ortam oluģturulmuģtur. 63

67 - Barınak aracımıza giydirme yapılarak daha güzel bir görünüm kazanmıģtır. - Köpeklerini bakamayacak olan vatandaģlardan köpekleri alınarak barınağa bırakılmaktadır. Ayrıca vatandaģlarımızın birimimize ve belediye danıģma bürosuna ilettikleri Ģikayetleri ve ihbarları hemen değerlendirilmektedir. Ġlaçlama ve Vektör Mücadelesi - Ġnsanların daha sağlıklı, daha temiz bir çevrede yaģamasını sağlamak amacıyla, hayvanlardan insanlara bulaģabilen ciddi rahatsızlık ve salgınlara yol açabilecek olan vektörlere ( kan emen sinekler, kene, hastalık taģıyıcı parazit, pire ve kemirgenler ) karģı mücadele büyük önem taģımaktadır. Uzunköprü Belediyesi Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü 2012 yılında bu konuya yönelik olarak önemli çalıģmalarda bulunmuģtur. - Sıtma, kan paraziti, humma ve birçok hastalığa neden olabilecek olan, Haziran ayında baģlayarak 110 gün süre ile her gün, sivrisineklerin yoğun olduğu akģam saatlerinde ilçemizde, Yeniköy, Çöpköy ve Ġstasyon mahallelerinde ULV yöntemi ile uçkun sivrisinek mücadelesi ve larva mücadelesi yapılmıģtır. 64

68 - Kırım Kongo kanamalı ateģi, tularemi, salmonella enfeksiyonu ve çeģitli etkenlere dayalı beyin iltihabı gibi ciddi hastalıklara neden olabilen kene ve pire gibi zararlılara karģı ilçemizin tüm kamuya açık yeģil alan ve parkları, okullar ile camilerinde kene ve pire mücadelesi yapılmıģtır. Müfit Kansu Parkı Kene Mücadelesi Çocuk Parkı Kene Mücadelesi Dallık Alanı Kene Mücadelesi Park Alanı Kene Mücadelesi Park Alanı Kene Mücadelesi Okullarda Kene Mücadelesi 65

69 - Ayrıca ilçemizde park alanı ördekli göl, konser, dallık, açık hava etkinlikleri gibi birçok organizasyon öncesinde de söz konusu yerler ve evlerini kene ve pire basan fakat ilaçlama imkanı olmayan fakir vatandaģlarımızın evleri vektörlere karģı ilaçlanmıģtır. Vektörlere karģı yapılan tüm ilaçlamalarda kene pire ilaçlamasında 25lt, sivrisinek ilaçlamasında 135lt ilaç kullanılmıģtır. - Ġlçemizin tüm mahalleri ile Ģikayet konusu olan noktalarda da veba, listeriosiz ve parazitler hastalıklara neden olan kemirgenlere karģı da mücadele yapılmıģtır olup mücadelede yıl boyunca 40 kg kemirgen ilacı kullanılmıģtır. 66

70 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Tıbbi Atıkların Toplanması - Tıbbi atıkların ayrı toplanması, geçici depolanması, taģınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esasları içeren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği Belediyemiz Edirne Ġlinde bulunan, Çevre ve ġehircilik Bakanlığından lisanslı firma ile tıbbi atık protokolü imzalanmıģtır yılında Uzunköprü de bulunan doktorlar, diģ hekimleri, veteriner hekim muayeneleri, aile sağlığı merkezleri ve hastane ile tıbbi atık protokolleri imzalanmıģ olup, kg tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilip, steril hale getirilmiģtir. TOPLANAN TIBBİ ATIK MİKTARI TOPLANAN TIBBİ ATIK MİKTARI (KG)

71 Hava Kirliliği Kontrol ÇalıĢmaları - Müdürlüğümüz tarafından hava kirliliğini kontrol altında tutabilmek için Konut ve ĠĢyerlerinde yapılan IKHKK Yönetmeliği Denetimlerinde Kaloriferciye ait bilgiler (ateģçi belgesi, kaç apartman kaloriferini yaktığı), kazan-baca ve kazan dairesine ait bilgiler (kazanın TSE veya tip emisyon belgesi, kazan temizlik belgesi, baca temizlik belgesi, kazan dairesi havalandırması, kazan yakma talimatı, yakma tekniği ve boģ torbaların bertarafı bilgileri) ile satılan veya kullanılan yakıt ile ilgili bilgiler (türü, alındığı firmanın bilgileri, satıģ izin belgesi ve torba vasıfları ve etiket bilgilerinin MÇK kararlarına uygun olup olmadığı) denetlenmektedir. 180 adet denetim düzenlenmiģtir yılında olduğu gibi 2012 yılı kıģ sezonu öncesi TMMOB Edirne ġubesi iģbirliği ile Belediyemizde site yöneticisi ve kalorifer ateģçilerine kazan yakma sistemlerinin iyileģtirilmesi, çevre bilincinin oluģturulması, konut güvenliği, çalıģanların sağlığının korunması konularında eğitim semineri düzenlenmiģ olup katılımcılara eğitim sertifikaları verilmiģtir. 68

72 - Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında çevre ve insan sağlığı konularında çalıģmalar yapmak amacıyla Belediyemiz ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası Edirne ġubesi arasında imzalanan iģbirliği protokolü gereği oda ile birlikte kalorifer kazanlarının denetimleri yapılmaktadır. - Ġnsan sağlığını olumsuz etkileyen hava kirliliğinin kontrolü konusunda denetimler yapılmıģtır. Ancak özellikle çarģı-merkezde sabah ve akģam saatlerinde yoğunlaģan, görüģ mesafesini dahi kısaltan evlerden kaynaklanan hava kirliliğinin ölçülmesi amacıyla 2011ve 2012 yıllarında Çevre ve ġehircilik Bakanlığına ait hava kalitesi ölçüm aracı talep edilmiģtir. Ambalaj Atıkları Yönetimi - Ambalaj atıklarının Uzunköprü Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde çevreye zarar verecek Ģekilde doğrudan ve dolaylı Ģekilde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması için çalıģmalar yapılmıģtır. - 24/08/2011 tarihli Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince ambalaj atıklarının (kâğıt-karton-plastik-metal-cam v.b.) kaynağında (ev, endüstri, ticarethane, iģyeri, okul, hastane vb.) diğer (evsel) atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, toplanması taģınması türlerine göre ayrılması ve geri dönüģümünü sağlamak üzere bir firma ile sözleģme imzalanarak Uzunköprü deki ambalajların ayrıģtırılarak geri dönüģümü sağlanmıģtır. - Özel hazırlatılan bölmeli dıģ mekan kutuları Ġlçemizde çeģitli noktalara yerleģtirilmiģ olup, iç mekan kutuları kamu kurum kuruluģlar ile esnafımıza dağıtılmıģtır. 69

73 Elektrikli- Elektronik Atıkların Kontrolü - Atık Elektrikli ve Elektronik EĢyaların Kontrolü Yönetmeliği ne dayanılarak, kullanıcı için riskli olmayıp kontrolsüzce doğaya bırakıldıklarında tehlike oluģturan, kurģun, arsenik, selenyum, kadmiyum, krom, kobalt, civa gibi çevre ve insan sağlığı açısından tehlikeli ve zararlı birçok madde içeren elektronik atıkların çöpe atılmak yerine geri kazanılarak tehdit olmaktan çıkması amacıyla, Çevre ve ġehircilik Bakanlığından yetkili bir firma ile 24/07/2012 tarihinde protokol imzalamıģtır. Ġmzalanan protokol neticesinde halkımızın atıklarını Belediyemize getirmesi veya müdürlüğümüzü aramaları durumunda, vatandaģlarımızdan hiçbir ücret alınmadan tutanak karģılığında alınarak, çöp yerine Belediyemizde özel e-atık konteynerinlerde muhafaza edilip, geri dönüģüme gönderilmektedir. 5 ayda 1500 kg elektronik atık toplanarak lisanslı firmaya ait taģıma lisanslı araçlar ile geri dönüģüme gönderilmiģtir. 70

74 Bitkisel Atık Yağ ÇalıĢmaları - 13/06/2011 tarihinde Belediyemize Uzunköprü sınırları dâhilinde bitkisel atık yağ üreten otel, lokanta, yemek fabrikaları, sanayi mutfakları vb. yerleri denetlemek ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri gereğince cezai iģlemleri uygulamak amacıyla talebimiz doğrultusunda Çevre ve ġehircilik Bakanlığından yetki devri yapılmıģtır. Yetki devri neticesinde bitkisel atık yağ üreticilerine, yağları kanalizasyona ve çöpe dökmemeleri için 250 denetim yapılmıģtır. - Denetimler neticesinde iģyerlerinin, Çevre ve ġehircilik Bakanlığından lisanslı yetkili taģıyıcı firmalar ile bitkisel atık yağ sözleģmeleri yapmaları sağlanmıģ, halkımızın duyarlılığı sayesinde lisanslı firmaların bıraktığı bidonlarla kg bitkisel atık yağ toplanmıģ, geri dönüģüme yollanmıģtır. 1 litre kullanılmıģ yağ, 1 milyon litre içme suyunu yani 15 kiģinin bir yılda alması gereken suyu içilmez hale getirir. Uzunköprü den toplanan bitkisel atık yağlar ile kanalizasyon sistemlerinin tıkanmasının önüne geçilmiģ ve milyonlarca litre temiz suyun kirlenmesi önlenmiģtir. - Müdürlüğümüz, çevrenin korunmasındaki en büyük destekçi çocuklar ve ev hanımlarına yönelik 2 adet bitkisel atık yağ kampanyası düzenlemiģtir. - Çevre ve ġehircilik Bakanlığından lisanslı bir firma ile ortak çalıģma ile baģlatılan, Atık Yağını Getir Hediyeni Götür Kampanyası ve Okullar arası atık yağ toplama kampanyası ile çevre bilincinin oluģturulması ve sürdürülebilir korumanın sağlanması hedeflenmektedir. 71

75 - Kampanyalar 31 Aralık 2013 tarihine kadar devam edecek olup, toplanan atık yağ miktarlarına göre ödüller verilecektir. Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü - Uzunköprü de özellikle yaz aylarında artan lastik yangınların ve çöp depolama sahasına giden lastiklerin önüne geçebilmek amacıyla ilk defa 2011 yılında baģlatılan çalıģma ile ömrünü tamamlamıģ lastik üreten iģyerlerinden Çevre ve ġehircilik Bakanlığından yetkili, sözleģmemizin bulunduğu bir firma tarafından 2011 yılında 30 ton, 2012 yılında 60 ton toplamda 90 ton ömrünü tamamlamıģ lastik toplanarak, geri dönüģüme gönderilmiģtir. TOPLANAN ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK MİKTARLARI 30 TON 60 TON 2011 yılı 2012 yılı 72

76 - Halkımızın ömrünü tamamlamıģ lastiklerin geri dönüģümü konusunda bilinçlenmeleri ve özellikle çocuklarımızın geri dönüģümün öneminin farkına varmaları için talebimiz doğrultusunda Çevre ve ġehircilik Bakanlığından yetkili firma tarafından ömrünü tamamlamıģ lastiklerin geri dönüģüm ürünü olan 130 m 2 kauçuk granül çocuk oyun parkı tabanı Belediyemize hediye edilmiģtir. - Hediye edilen kauçuk granül plakalar, Belediyemiz ekiplerince Gülçiçek Sitesi karģısında bulunan yeni çocuk oyun parkının tabanına döģenmiģtir. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü - Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereği TaĢınabilir Pil Üreticileri ve Ġthalatçıları Derneği Ġktisadi ĠĢletmesi ile Belediyemiz arasında Atık Pillerin Edirne Ġli Uzunköprü Belediye BaĢkanlığınca Toplanması, TaĢınması ve Bertarafı Projesi imzalanmıģ olup protokol neticesinde yıl içerisinde atık pil üreten iģ yerleri ve okullarda 400 kg atık pil toplanıp TAP derneğine gönderilmiģtir. 73

77 - Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiģ tek kuruluģ olan TaĢınabilir Pil Üretici ve Ġthalatçıları Derneği (TAP) ile imzalamıģ olduğumuz sözleģme kapsamında Edirne ili Merkez, Ġpsala, Uzunköprü, KeĢan, Yenikarpuzlu ve Kırcasalih Belediyeleri sınırları içerisinde bulunan ilköğretim okulları, orta öğretim okulları ve liselerde 15 Kasım Nisan 2013 tarihleri arasında ödüllü atık pil toplama kampanyası baģlamıģtır. - Kampanyada süresince il genelinde öğrenci sayısına göre en çok atık pil toplayan 3 okul ödüllendirilecektir. Engelleri Beraber AĢalım Kampanyası (Kapak Toplama Kampanyası) - Uzunköprü de plastik kapakların toplanmasına dair Edirne Bedensel Engelliler Derneği ile birlikte Engelleri Beraber AĢalım kampanyası baģlatılmıģtır. - Ekim 2011 de baģlayan kampanya ile 2012 yılsonuna kadar 1500 kg kapak toplanarak Derneğe teslim edilmiģtir. Kampanya ile 8 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edilmiģtir. - Tüm okullarımız, duyarlılık göstererek kampanyalarımıza destek vermektedirler. 74

78 - Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, Müdürlüğümüz faaliyetleri, kampanya ve projelerimiz hakkında öğrencilerimiz bilinçlendirilmiģtir. Dünya Çevre Günü Etkinlikleri - Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlenmiģtir. Belediyemiz ile sözleģmesi bulunan lisanslı ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinin açılıģı gerçekleģtirilmiģtir. - Telli ÇeĢme Meydanında, Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması bilgilendirme standı, ilimizin ilk ve tek Engelleri Beraber AĢalım Kampanyası standı, plastik poģete hayır kampanyası standı, ömrünü tamamlamıģ lastikler bilgilendirme standı, atık pil toplama standı, fidan dağıtım stantlarında halkımıza çevre bilinçlendirilmesi yapılarak ve hediye ürünler dağıtılmıģtır. 75

79 - Ayrıca etkinlikte lisanslı firmalar ile sözleģme imzalayarak bitkisel atık yağlarını kanalizasyon ve çöpe dökmeyen yağ üreticisi iģyerlerine teģekkür belgelerinin dağıtımı, Belediye Bandosu Konseri ve Milas Belediyesi kukla atölyesinin bir dizi etkinliği gerçekleģtirilmiģtir. Ergene Nehri Analizleri - Ergene nehrinin kirliliğinin tespiti için Çevre ve ġehircilik Bakanlığından yetkili laboratuarlara 2011 yılından itibaren su analizleri yaptırılmaktadır sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler hükümleri gereği Belediyemiz tüm ayrıģtırılabilir atıklar ile ilgili çalıģmalar sürdüren Türkiye genelindeki ender belediyeler arasındadır. 76

80 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ - Birimimizin temel ilkeleri; vatandaģlarımızın yaģamlarını sağlıklı, çağdaģ ve temiz bir çevrede sürdürmesini sağlamak ve kentlilik bilincine sahip fertlerin temiz bir çevre konusunda her türlü ihtiyaçlarını sağlamak ve daha kaliteli hizmet sunmaktır Ocak 2012 tarihinden baģlayarak Ģehrin mahalle, sokak ve aralarında araçlarla ve elle temizliğine devam edilmiģtir. - Uzunköprü Belediye BaĢkanlığı 2011 yılından itibaren Ģehir temizlik iģini belediyemize ait araç ve gereçlerle yapma kararı alınmıģ olup, bu bağlamda gerekli olan 3 adet sıkıģtırmalı çöp kamyonuna ilave olarak 2012 yılında bir adet daha küçük sıkıģtırmalı çöp kamyonu temin ederek büyük araçların girmekte zorlandığı dar cadde ve sokaklarda iģ yükünü hafifletmeyi planlamıģtır. - ġehrimizin diğer mahalle ve sokaklarında eski konteynırlar tespit edilerek 2012 yılında yeni bir uygulama baģlatılmıģ olup bu çerçevede Ģehir estetiği ve çevre bilinci açısından 770 litrelik 50 Adet yeni plastik konteynır alınarak tespit edilen yerlere konulmuģtur. - Belediyemize park, cadde ve kaldırımlara atılan sigara izmaritlerin ve ağaçlardan düģen yaprakların temizliğinde kullanılmak üzere alınan (fil) aracı ile Ģehir temizliği yapılmaktadır. 77

81 - Çöpköy, Yeniköy Mahallemizde rutin olarak haftanın iki günü gidilerek çöpler toplanmaya devam edilmiģ olup, acil durumlarda anında müdahale edilerek sorunların çözümü yoluna gidilmiģtir. Bu mahallerimize 2011 yılında yeni konulan çöp konteynırları ile çöp toplama iģlemi yapılmakta olup, eskiyen bozulan çöp konteynırları toplanarak yerine yeni konteynırlar cadde ve sokaklara konulmuģtur. - Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü ile imzalanan 05/03/2012 Tarih ve nolu protokol ile Topluma Yararlı ÇalıĢma Projesi kapsamında bütün giderleri Türkiye ĠĢ Kurumu Tarafından KarĢılanarak 10 adet iģçi 6 ay süre ile El ile süpürme Ģehir temizliğinde çalıģtırılmıģtır. - ġehrimizin ana caddelerinde hareket yoğunluğu bulunan bölgelerde Ģehir yaģamına uygun bir Ģekilde çöplerin düzenli olarak toplanabilmesi için 2012 yılı içerisinde 300 adet Sallamalı Küllüklü Çöp Kovası alınarak gerekli olan yerlere montajı yapılmıģtır. 78

82 yılı içerisinde yaz aylarında çöp konteynırlarından yayılan kötü kokuların giderilmesi amacıyla konteynırların dezenfektan maddeler ile yıkanması ve ilaçlanması yapılmıģ olup bu konuda büyük ölçüde baģarı sağlanmıģtır. -Yeni Eğitim ve Öğretim Yılı BaĢında Ġlköğretim Okullarımızın genel çevre temizliği ve bahçelerinde oluģan ağaç yaprağı ve çöpler ekiplerimiz tarafından temizlenmiģtir. -ġehrimiz Genelinde Terk edilmiģ ve bakımsız durumda bulunan metruk binaların içerisinde kimliği belirsiz kiģilerce oluģturulan çöp birikintileri ekiplerimiz tarafından temizlenmiģtir. -Ayrıca ġehrimize Tasarımıyla yeni bir vizyon kazandıran minibüs duraklarının temizliği de yıl boyunca periyodik bir Ģekilde ekiplerimiz tarafından yapılmıģtır. 79

83 - Karayolları Tarafından Yapılan Duble yol çalıģmaları sırasında çıkan asfalt kırpıntılarını alarak Ģehir çöplüğünün içerisindeki yollara sermek suretiyle araçlarımızın güvenli ve düzenli olarak depolama yapabilmeleri için sağlam zemin oluģturulmuģtur. Bu sayede araçların bozuk zeminden kaynaklanan makas kırma vb. arızaları büyük ölçüde azalmıģtır. -ġehrimizde yapılan etkinlik, konser, kutlama ve eğlencelerin yapıldığı alanlar öncesi ve sonrasında ekiplerimiz tarafından özenle temizlenmiģ ve bu etkinliklerin sürdüğü sırada her an hazır bekletilerek acil durumlarda müdahale etmiģlerdir. - Belediyemize bağlı 16 mahallenin temizlik iģi 6 adet 13+1,5 m 3-2 adet 6+1 m 3 lük sıkıģtırmalı çöp kamyonu 1 adet vakumlu süpürgeli araç 2 damperli kamyon, bir kepçe, bir temizlik robotu (fil) ve 49 personelle kendi araç ve gereçlerimizle yapılmıģtır. -Yeni dönemle birlikte mahallelerde oluģturulan elle temizlik ekipleri temizliğe devam etmiģ olup, Her gün ekipler bir mahallenin cadde ve sokaklarını el ile süpürerek temizliği yapmaktadır. -Çöpköy Mahallesine daimi olarak verilen temizlik iģçisi bu mahallemizin cadde ve sokaklarını temizlemektedir. -Yeniköy Mahallemize gerektiğinde vakumlu süpürge aracı ve el ile süpürerek temizlik yapacak ekip gönderilmeye devam edilmiģtir. 80

84 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Meclis Toplantıları: - 11 defa olağan, 2 adet olağan üstü toplantı yapılmıģ olup, bu toplantılarda 151 adet karar alınarak gereği için ilgili servislere havale edilmiģtir. Encümen Toplantıları: - 52 adet toplantı yapılarak 988 adet karar alınmıģ olup, gereği için ilgili servislere gönderilmiģtir. Diğer ĠĢler: adet dilekçe gelerek normal iģlem görmüģ ve ilgili servislerine gönderilmiģtir adet evrak gelerek normal iģlem görmüģ olup, ilgili servislerine gönderilmiģtir adet evrak normal iģlem görmüģ olup, ilgili servislerine gönderilmiģtir. - Belediyemiz Personelinin özlük iģleri Yazı ĠĢleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Gerek Devlet Memurları gerekse iģ kanunu kapsamında olan personelin tayin, terfi, sosyal hakları tabi oldukları kanun ve yürürlükte olan yönetmelik, tüzük ve nizamlar çerçevesinde yerine getirilmektedir. Evlendirme Memurluğu: çift müracaatta bulunmuģ olup, 337 çiftin nikah akitleri yapılmıģtır çifte resmi ve özel kuruluģlarla Ģahsi münasebetlerinin temini için ULUSLARARASI AĠLE CÜZDANI verilmiģtir çifte ġehrimiz dıģında evlenebilmesi için izinname tanzim edilmiģtir. - 6 Adet yabancı uyruklu nikah yapılmıģtır Adet çiftin nikahları Belediyemizce yapılmıģtır. Sivil Savunma Memurluğu: - Ġlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli olarak çalıģıldı. 81

85 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ - Uzunköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde bulunan Sıhhi ve Gayrisıhhi Müesseseler sınıfındaki ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatları sınıfına giren iģyerlerinin baģvurularının kabul edilmesi, gerekli evrakların istenmesi denetlenmesi, gerek duyulduğunda ilgili diğer birimlerle koordine sağlanarak ortak denetimlerin yapılması, yapılan denetimler sonucunda tanzim edilen tutanaklara istinaden mevzuatın yetki verdiği konularda iģlem yapılması, ruhsatlarının düzenlenmesi veya reddedilmesi ile ilgili tüm iģlemleri gerçekleģtirerek 208 adet iģyerine ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı düzenlenmiģtir. Sıhhi M.Ruhsatı G.S.M. Ruhsat İçkisiz Umuma Açık İst-Eğl.Yerleri İçkili Umuma Açık İst-Eğl.Yerleri - ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarının iptal edilmesi ve bununla ile ilgili tüm iģlemler ve tebliğleri gerçekleģtirmek üzere vatandaģlarımızın Belediye BaĢkanlığımıza dilekçe ile müracaatları veya Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin tutanakları ile BaĢkanlık Oluru alınması sonucunda 11 adet iģyerinin ruhsatı iptal edilmiģtir. Ruhsat Ġptali Yapan ĠĢletme Türleri ve Adedi ĠġLETME TÜRÜ ĠġLETME ADEDĠ 3. Sınıf kahvehane 6 Adet Hamam 1 Adet Oyun Yeri 1 Adet Otel 1 Adet Ġnternet Salonu 1 Adet Ġçkili Lokanta 1 Adet sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmeliğe göre 2012 yılı içerisinde 56 adet Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı Belediyemizce verilmiģtir. 82

86 Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Alan ĠĢletme Türleri ve Adedi ĠġLETME TÜRÜ Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi Düğün Salonu Tehlikesiz Atık Top-Ayr-Geri Kazanım Tüp-Su SatıĢı ve Alkollü Ġçecek Deposu Odun-Kömür SatıĢ Deposu Kömür ve ĠnĢaat Malzemeleri SatıĢı Pasta ve Unlu Mamuller Ġmalatı Oto Yıkama Ġstasyonu Sucuk Üretimi Yufka ve Unlu Mamuller Ġmalatı Börek- Poğaça ve Simit Ġmalatı Lastik SatıĢı ve Servisi Gübre Deposu Su ve Tüp SatıĢı Metal ĠĢlenmesi Ekmek ve Unlu Mamuller Ġmalatı Zirai Ġlaç SatıĢı Pvc den Kapı EĢikleri Ġmalatı Nalburiye Oto Kiralama Yem-Kömür Deposu Fason Ġmalatı Yem-Küspe Deposu Kabuk Presleme Oto Bakımı ve Yedek Parça Alım Satımı ÇamaĢırhane Zirai Ġlaç ve Tohum SatıĢı Oto Motor Tamirciliği Çorba ve Yemek Ġmalatı Matbaa ĠġLETME ADEDĠ 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 11 Adet 2 Adet 2 Adet 4 Adet 1 Adet 2 Adet 4 Adet 1 Adet 2 Adet 1 Adet 1 Adet 3 Adet 2 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 4 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet - Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence yerlerinin ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsat baģvurularının değerlendirilmesi, bu tip iģyerleriyle alakalı olarak Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalıģma ve yazıģmalar, Ruhsat kriterleri açısından uygun olup olmadığı ile ilgili ruhsat düzenlenmeden önce kontrollerin yapılması, rapor tanzim edilmesi ve bunların sonucunda ĠĢyeri Ruhsatı düzenlenmesi veya talebin reddi ile ilgili tüm iģlemleri gerçekleģtirerek 21 adet ĠĢyerine Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı düzenlenmiģtir. Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı Alan ĠĢletme Türü ve Adedi ĠġLETME TÜRÜ Ġçkisiz Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence Yeri Ġçkili Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence Yeri ĠġLETME ADEDĠ 18 Adet 3 Adet 83

87 sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmeliğe göre 131 adet Sıhhi Müessese ruhsatı Belediyemizce verilmiģtir. Sıhhi Müessese Ruhsatı Alan ĠĢletme Türleri ve Adedi ĠġLETME TÜRÜ Traktör Alım Satım Tekel Bayii Tost-Hamburger SatıĢı Çorba Salonu Berber Halı SatıĢı Mobilya SatıĢı Bakkal Oto Komisyonculuğu Baklava-Börek SatıĢı Gübre SatıĢı Tavuk Döner SatıĢı Cep Telefonu ve Aksesuarları SatıĢı Kasap Bayan Kuaförü Köfte SatıĢı Kuyumculuk Parfümeri Çay Ocağı Mühendislik Bürosu Çorba ve Köfte SatıĢı Optisyenlik Zahirecilik Market Manifatura Telefon Bayii KuruyemiĢ ve Gıda SatıĢı Elektronik EĢya SatıĢı Müteahhitlik Hizmetleri Kasap ve Sakatat SatıĢı Ev Hayvanları Mamaları SatıĢı Yufka ve Unlu Mamuller SatıĢı Bijuteri Yem ve Un SatıĢı Balık SatıĢı Madencilik Ofisi Ġçkisiz Lokanta Zirai Alet Alım Satımı Terzi Büfe Telekomünikasyon Hizmetleri Kooperatifçilik Pide-Simit-Poğaça SatıĢı Tütün Ürünleri SatıĢı Gıda Ürünleri SatıĢı ĠġLETME ADEDĠ 1 adet 21 adet 1 adet 1 adet 1 adet 2 adet 2 adet 4 adet 3 adet 1 adet 1 adet 7 adet 3 adet 2 adet 2 adet 2 adet 1 adet 1 adet 7 adet 2 adet 2 adet 1 adet 1 adet 4 adet 3 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 2 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 3 adet 1 adet 3 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1adet 4 adet 84

88 Kokoreç ve Köfte SatıĢı Hazır Su SatıĢı Fatura Tahsilat Bürosu Pasta ve Tatlı SatıĢı Açık Otopark Çeyiz SatıĢ Mağazası Börek ve Muhallebi SatıĢı Konfeksiyon Muhasebe Bürosu Çay Ocağı ve Hamburger SatıĢı Gıda Tüketim Mad. ve Tohum SatıĢı Erkek Kuaförü Ayakkabı SatıĢı Kantin ĠĢletmesi Çiğ Köfte SatıĢı Bankacılık Bilgisayar Malzemeleri SatıĢı Parça KumaĢ SatıĢı Çorba ve Yemek SatıĢı Pirinç ve Bakliyat SatıĢı Gayrimenkul Hizmetleri 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 3 adet 1 adet 1 adet 1 adet 2 adet 2 adet 1 adet 1 adet 2 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Belediyemize baģvuru yapan 158 adet iģyerine Hafta Tatil Ruhsatı düzenlenmiģtir Verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Sayısı Verilen Hafta Tatil Ruhsat Sayısı 2011 YILI 2012 YILI sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsat Yönetmeliği hükümleri gereğince, iģyerinde Mesul Müdür çalıģtırmak isteyen 5 adet iģyeri için Mesul Müdür Uygunluk yazısı düzenlenmiģtir sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsat Yönetmeliğinde belirtilen bazı iģyerlerine canlı müzik yayın izni verilmesi ile ilgili tüm iģlem ve yazıģmaları yapmak ve gerektiğinde verilen canlı yayın müzik izninin iptali ile ilgili çalıģmalar yaparak iģyerinde Canlı Müzikli eğlence yapmak isteyen 5 adet iģyerine toplam 10 adet Canlı Müzik Ġzin Belgesi düzenlenmiģtir. 85

89 - Verilen ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarının Belediye Zabıta Müdürlüğünce hazırlanan Aylık Bildirim Raporları halinde Soysal Güvenlik Ġl Müdürlüğü ne ve ilgili Ticaret Sicili ne gönderilmesi, Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsatlarının da Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ġlçe Jandarma Komutanlığı na bildirilmesi iģlemi 2012 yılı içerisinde her ay baģında rutin olarak gerçekleģtirilmiģtir Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre asker ailesi yardım talebinde bulunan vatandaģlarımızın ve Belediyemize baģvurarak yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat eden vatandaģlarımız hakkında muhtaçlık durumu araģtırması yapılarak, tarafına Fakir Aylığı ve Asker Ailesi Yardımı talebinde bulunan 77 kiģinin tahkikatları sonucu, sırasına göre Belediye Encümenine sunulmuģtur. - Belediyemize yardım talebinde bulunan 592 kiģinin tahkikatları yapılarak sırasına göre Belediye Encümenine sunulmuģtur Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satıģ yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamıģ hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak ve kullananlar hakkında gerekli iģlemi yapmak üzere Ağustos 2012 yılında damgalanması gereken Ölçü ve Tartı Aletlerinin 88 adet müracaat beyannamesi Müdürlüğümüzce kabul edilerek kayıt altına alınmıģ ve bu aletlerin damgalanma iģlemleri yapılmıģtır. - Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere; Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin koymuģ olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli iģlemleri yaparak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 2012 yılı içerisinde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hükümlerine muhalefetten 17 adet tüzel kiģiye ,00.-TL.,7 adet gerçek kiģiye 1.190,00.-TL. olmak üzere toplam ,00.-TL. idari para cezası uygulanmıģtır. - ĠĢyerleri ile ilgili gerek duyulan konuların Belediye Encümeni ne veya Belediye Meclisi ne havale edilmesi, Ģikâyetlerin değerlendirilmesi ve denetimleri esnasında tanzim ettiği tutanaklar ve çıkan kararları, iģyeri sahiplerine tebliğ etmek ve benzeri konular ile ilgili her türlü iģlemleri yapmak ve yaptırmak üzere gönderilen 11 adet tutanak Belediye Encümenine sunulmuģtur. Belediyemizin birimlerince düzenlenen veya ilgili Makamlarca Müdürlüğümüze gönderilen 45 adet tebligat muhataplarına tebliğ edilmiģtir yılında Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce 1 adet kaçak inģaat tutanağı tutulmuģtur. 86

90 Sayılı Belediye Kanunu gereğince ġehir içerisinde çalıģan ve öğrenci taģıyan servis minibüslerine 28 adet ġehir Ġçi Toplu TaĢıma Ġzin Belgesi ve Öğrenci Servisi Güzergâh Ġzin Belgesi ve 1 Adet Personel Servisi Güzergah Ġzin Belgesi düzenlenmiģtir. 1 Adet ġehir Ġçi Minibüs Devri yapılmıģtır. - Belediye birimleri ile diğer Kamu Kurum ve KuruluĢlarından gelen ilanların ilan yayın süresince ilanı yapılarak 411 adet ilan zaptı düzenlenmiģtir. - Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taģıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek, Ģenliklerde kullanılmak üzere ve Ġlçemizde trafik akıģını düzenlemek amaçlı 2012 yılı içerisinde Müdürlüğümüz bütçe harcama kalemlerine göre 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu 22.d maddesi hükümleri çerçevesinde 49 adet mal ve hizmet alımı yapılmıģtır Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıģtan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satıģlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek üzere rutin denetimler yapılmıģtır. 87

91 - Belediyemizce halk sağlığını korumak amaçlı Gıda Hijyeni Yönetmeliği gereğince hijyen kuralları ve sağlıklı gıda tüketimine yönelik yapılan iģyeri denetimlerinde çalıģanların, imalathanelerin ve satıģ yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen Ģartlara uyulup uyulmadığı, kullanılan malzemelerin son kullanma tarihinin geçip geçmediği ile ilgili rutin kontroller yapılarak halkın sağlığına tehlike arz edebilecek olumsuzluklar kontrol edilmiģtir. - Müdürlüğümüzce ekmek, poğaça, yufka üretimi ve satıģı yapan, pastane vb. iģletmelerde iģ yeri açma ruhsatı, hafta sonu tatil ruhsatı, tarife - gramaj ve hijyen konularında denetim yapılarak, denetimlerde iģletme sahiplerine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri ve Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleģen belge değiģikliği hakkında bilgi verildi. 88

92 ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ Belediye sınırları içinde ve köylerinde müdahalede bulunduğumuz toplam 332 adet yangına müdahale edilmiģtir. Ġlçemiz Halise Hatun Mahallesinde Meydana Gelen Çatı Yangını - Ġlçemizde ve çevre köylerde; 33 adet ev, 8 adet iģyeri, 9 adet araç, 3 adet elektrik, 195 adet balya ve arazi yangını meydana gelmiģtir. Bu yangınlar genelde su ve kimyevi tozlarla itfaiye personeli tarafından tamamen söndürülmüģ olup zarar ve ziyanlar yangın raporlarında belirtilmiģtir. - Müdürlüğümüzün tanzim ettiği yangın tutanakları polis ve jandarmaya birer suretleri gönderilmiģtir. 3% 13% 4% 1% 79% Ev İş Yeri Araç Elektrik Arazi 89

93 Yangın Tatbikatları - Ġtfaiye Müdürlüğü tarafından ilçemiz okullarından, Ergene Ġlköğretim Okulu, Atatürk Ġlköğretim Okulu, Karapinar Ġlköğretim Okulu, Yunus Emre Ġlköğretim Okulu, Gazi Mahmut Ġlköğretim Okulu, Uzunköprü Teknik ve Endüstrü Meslek Lisesi, M. Arif Dilmen Ticaret Lisesinde yangın tatbikatları düzenlenmiģtir. - Müdürlüğümüzce, 264 adet iģyerine gereken kontroller yapıldıktan sonra Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğine göre raporları düzenlenmiģtir Yılında Yapılan ĠĢler Adet Ġçme Suyu - Su Verme 382 Yol Sulaması 562 Pankart Asma/ Kapı açma vs. 475 Çim Sulama 115 Baca Temizleme 90 Su Çektirme 30 ĠĢyeri Ruhsat 264 Diğer Yangınlar (Baca Çöp Vb.) 72 Toplam

94 ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ RAKAMLARLA FALĠYETLER AYLAR SU VERME FEN ĠġLERĠ-PARK BAHÇE VE ġehġr SULAMASI YIKAMA KAPI AÇMA-PANKART AĞAÇ KESME VE ELEKTRĠK OCAK 10 YOK 3 27 ġubat 27 YOK 1 25 MART 27 YOK 1 31 NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK 5 YOK TOPLAM AĞAÇ KESME ELEKTRİK SU VERME ŞEHİR SULAMASI YIKAMA 91

95 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür, 3 ġef, 1 Muhasebeci, 6 Memur ve 8 iģçi ile hizmet vermektedir. BaĢkanlığımızın her yıla ait kanun ve yönetmeliklerle belirtilen tarihler arasında Analitik esaslı Gelir ve Gider bütçesini hazırlamak, Bütçe kayıtlarını tutmak, Bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin veri hazırlamak, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması ilgililerine verilmesi iģlemlerinin yürütülmesi, Belediye mülkiyetinde bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini ve demirbaģ mevcutlarını ilgili müdürlüklerden gelen veriler doğrultusunda düzenleyerek ve muhasebe kaydına alınması, müdürlükçe verilecek hizmetlerin herkese eģit, günün teknolojik Ģartlarını kullanarak mümkün olduğunca hızlı iģ akıģını sağlamak Mali konularda Kanun, Tüzük, Yönetmelik gibi mevzuatla görevleri yapmaktadır. Diğer tüm Müdürlüklerin nakit durumunu da gözetmek suretiyle ödeneklerin kullanımını, yılsonu Kesin Hesap ve Yönetim Dönemi hesabının çıkarılarak ilgili kurumlara zamanında göndermek, Ġç ve DıĢ denetimlerde istenilen bilgi ve belgeleri hazır halde bulundurmak için arģivleme sistemini güncel halde tutulmasını sağlar. - Belediye personelinin maaģ, ikramiye, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal haklarına iliģkin bordroların hazırlanması ve tahakkukları ile ödemelerin zamanında yapılması, Meclis ve Encümen üyelerinin huzur ücretlerinin tahakkuk ve ödemelerinin, Stajyer öğrencilerin staj dosyalarını düzenlemek, raporlarını yazmak ve stajyer maaģlarına iliģkin tahakkukların ve maaģların zamanında ödenmesini sağlar. - ĠĢçi personelin görevlendirme, emeklilik, iģe giriģ-çıkıģ bildirimlerinin gönderilmesini, iģçi yevmiye çizelgelerinin incelenmesi, iģçi disiplin kurulunu oluģturmasını, disiplin kuruluna gönderilen evrak iģlerini takip edilmesini, disiplin kararını yazıp onaylatarak disiplin defterine iģlenmesini, yıllık izin, mazeret izni, ücretli ve ücretsiz izinlerin izin defterine ve bilgisayar ortamında iģlenmesini, sendikalar ile gerekli yazıģmaları yapmak, Toplu SözleĢme görüģmelerine katılıp sözleģmeleri hazırlamak, Memur ve ĠĢçi personelin hizmetlerinin e- bildirge ortamında giriģlerinin yapılmasını sağlar. - Emlak, Ç.T.V, Ġlan Reklam, Eğlence vergisi beyannamelerini alıp tarh eden vergi miktarını tahakkuk ettirmek, Beyan vermeyeni beyana çağırmak, iģgal harcı ve diğer belediye gelirlerinin tahakkuk iģlemlerinin yapılmasını sağlar. - Belediyemiz içme suyu hizmetinden faydalanan vatandaģlarımızın yeni abonelik, abone değiģikliği ve abone iptal iģ ve iģlemlerinin yapılmasını sağlar Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahsil edilmesi gerekli tüm gelirlerimiz takip ve tahsil edilmesini, yapılan tahsilatların zamanında banka hesaplarına aktarılmasını, Banka havalesi ile yapılan ödemelerin mahsuplarını yapmak, ilgili hesaplara iģleyerek yevmiye numarası alınmasını, zamanında ödenmeyen Amme alacaklarına 6183 sayılı kanun gereğince iģlem yapılmasını sağlar. - Ayrıca Mali Hizmetler Müdürü Encümen ve Ġhale Komisyonu daimi üyeliğini yürütmektedir. 92

96 Su Abonelik ĠĢlemleri - Kurumumuzun 2012 mali yılı sonu itibariyle adet su abonesi bulunmakta olup, adedi aktif abonedir. 493 adet yeni su abonesi, 193 adet abone kapatma iģlemi yapılmıģtır. Ġcra ve Ġhale ĠĢlemleri mali yılı sonu itibariyle mülkiyeti Belediyemize ait 87 adet iģyeri ve 1 adet arazi ihale edilerek kira sözleģmesine bağıtlanmıģ, Belediye Meclisimizce 2 adet iģyeri Resmi kurum ve derneklere tahsis edilmiģ, Belediye Encümenimizce 3 adet baz istasyonu, 4 adet ATM yeri, 4 adet Moba yeri kiralanmıģtır. - Belediyemizce kira ve ecrimisil alacaklarına ait 68 adet mükellefe ödeme ihtarı, 47 mükellefe alacaklarının tahsili için avukata, 9 mükellef için de taksitlendirme iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. -Belediyemiz Ġcra Servisimizce 269 mükellefe adres tahkikatı, 234 mükellefe ödeme emri tebliği, 177 mükellefe ihtarname, 194 mükellefe taģınmaz haczi için Tapu Sicil Müdürlüğü ne haciz yazısı, 13 mükellefe araç haczi, 7 mükellefe mevduat haczi, 83 adet ölü mükellefin mirasçılarının tespiti ve uyarı yazısı, 51 mükellefe alacak takibi sonrası taksitlendirme, 299 mükellefe talepleri üzerine taksitlendirme, alacak takibi için 24 adet abone avukata verilmiģ olup takip sonrası 121 adet mükellefin dosyası neticelenmiģtir. Emlak Servisi - Belediyemizce 2012 mali yılında 3813 adet bina beyanı, 3687 adet arsa beyanı, 5694 adet arazi beyanı, 247 adet çevre temizlik beyanına iģlem yapılarak tahakkuk iģlemi sağlanmıģtır. 93

97 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GELĠR BÜTÇESĠ TABLOSU KOD GELİR TÜRÜ GELİR BÜTÇESİ (TL) 01 VERGĠ GELĠRLERĠ ,00 TL 03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ,00 TL 04 ALINAN YARDIM VE BAĞIġ ,00 TL 05 DĠĞER GELĠRLER ,00 TL 06 SERMAYE GELĠRLERĠ ,00 TL TOPLAM ,00 TL SERMAYE GELĠRLERĠ 4% VERGĠ GELĠRLERĠ 13% TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 23% DĠĞER GELĠRLER 59% ALINAN BAĞIġ VE YARDIM 1% GERÇEKLEġEN GELĠR TABLOSU KOD GELİR TÜRÜ NET GELİR (TL) 01 VERGĠ GELĠRLERĠ ,91 TL 03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ,85 TL 04 ALINAN YARDIM VE BAĞIġ ,68 TL 05 DĠĞER GELĠRLER ,37 TL 06 SERMAYE GELĠRLERĠ 0,00 TL TOPLAM ,81 TL SERMAYE GELĠRLERĠ 0% VERGĠ GELĠRLERĠ 13% DĠĞER GELĠRLER 60% TEġEBBÜS VEMÜLKĠYET GELĠRLERĠ 26% ALINAN BAĞIġ VE YARDIM 1% 94

98 2012 YILI GELĠR BÜTÇESĠ RAPORU Hesap Kodu Açıklama Bütçe Devreden Gelir Yılı Tahakkuku Tahakkuk Toplamı Tahsil Edilen Kalan Ths.Or.(%) VERGĠ GELĠRLERĠ ,00 TL ,06 TL ,43 TL ,49 TL ,91 TL ,58 TL 63 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ,00 TL ,54 TL ,46 TL ,00 TL ,85 TL ,15 TL 54 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ,00 TL 0,00 TL ,68 TL ,68 TL ,68 TL 0,00 TL 290 DĠĞER GELĠRLER ,00 TL ,32 TL ,81 TL ,13 TL ,37 TL ,76 TL SERMAYE GELĠRLERĠ GENEL TOPLAM ,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL ,00 TL ,92 TL ,38 TL ,30 TL ,81 TL ,49 TL 76 95

99 2012 YILI GERÇEKLEġEN TAHAKKUK GRAFĠĞĠ Sermaye Gelirleri 0% Vergi Gelirleri 14% Diğer Gelirler 58% TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27% Alınan BağıĢ ve Yardımlar 1% 2011 YILINDAN 2012 YILINA DEVREDEN GELĠR GRAFĠĞĠ Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0% Diğer Gelirler 5% Sermaye Gelirleri 0% Vergi Gelirleri 26% TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 69% 96

100 2012 YILINDAN 2013 YILINA DEVREDEN GELĠR GRAFĠĞĠ Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0% Diğer Gelirler 4% Sermaye Gelirleri 0% Vergi Gelirleri 28% TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 68% 2011 YILI AYLAR ĠTĠBARI ĠLE GELĠR TABLOSU S.No Aylar Net Gelir 1 Ocak ,28 TL 2 ġubat ,40 TL 3 Mart ,35 TL 4 Nisan ,83 TL 5 Mayıs ,03 TL 6 Haziran ,82 TL 7 Temmuz ,94 TL 8 Ağustos ,90 TL 9 Eylül ,93 TL 10 Ekim ,89 TL 11 Kasım ,39 TL 12 Aralık ,05 TL TOPLAM ,81 TL 97

101 , , , , , , , , , , , , YILI AYLAR ĠTĠBARI ĠLE GELĠR TABLOSU GRAFĠĞĠ , , , , ,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 98 0,00

102 2012 MALĠ YILI AYRINTILI BÜTÇE GELĠRLERĠ Hesap Kodu Hesap Adı Bütçe Geliri TL BĠNA VERGĠSĠ ,94 TL ARSA VERGĠSĠ ,33 TL ARAZĠ VERĠGĠSĠ ,72 TL ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ,03 TL HABERLEŞME VERGİSİ ,25 TL ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ ,50 TL EĞLENCE VERGİSİ 4.600,14 TL YANGIN SİGORTASI VERGİSİ 9.809,81 TL İLAN VE REKLAM VERGİSİ ,43 TL BİNA İNŞAAT HARCI ,91 TL HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI ,04 TL İŞGAL HARCI ,37 TL İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI ,00 TL ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI 2.192,40 TL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI ,00 TL TELLALLIK HARCI ,33 TL DİĞER HARÇLAR ,71 TL DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ ,00 TL İLAN REKLAM GELİRLERİ 3.175,18 TL ÇEVRE VE ESEN.HİZ.GELİRİ ,00 TL SU HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER ,53 TL ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER ,10 TL TARIMSAL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER ,12 TL DİĞER HİZMET GELİRLERİ ,57 TL DİĞER KURUMLAR HASILATI 1.687,50 TL ECRİMİSİL GELİRLERİ ,69 TL 03,06,01,99 DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ ,16 TL DİĞERLERİNDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI ,68 TL TAKİPTEKİ KURUM ALACAK FAİZLERİ 35,44 TL MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR ,11 TL KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILIM PAYI 6.250,00 TL YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI 4.496,32 TL DİĞER HARCAMALARA KATILMA PAYI ,13 TL MADEN İŞLETMELERİNDEN ALINAN PAYLAR 599,00 TL DİĞER İDARİ PARA CEZALARI ,53 TL VERGİ VE DİĞ.AMME ALACAK.GECİKME ZAMMI ,12 TL VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI ,77 TL DİĞER VERGİ CEZALARI ,94 TL ZAMANINDA ÖDENMEYEN ÜCRET GEL. GEC. CEZASI 11,97 TL YUKARIDA TANIMLANAMAYAN DİĞER PARA CEZALARI 4.125,00 TL İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR ,00 TL KĠġĠLERDEN ALACAKLAR 13,92 TL OTOPARK YÖNETMELĠĞĠ UYAR.ALINAN ÜCRET ,99 TL TOPLAM YUKARIDA TANIM.DĠĞ.ÇEġ.GELĠR ,13 TL ,81 TL 99

103 GĠDER BÜTÇESĠ TABLOSU KODU GİDER TÜRÜ BÜTÇE İLE TAHMİN OLUNAN GİDER PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL ve HĠZMET ALIMLARI GĠDERĠ FAĠZ GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ (YATIRIM HARCAMALARI) YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Yedek Ödenekler 8% Personel Giderleri 21% Sermaye Giderleri 27% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3% Cari Transferler 6% Faiz Giderleri 1% Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 34% 100

104 GERÇEKLEġEN GĠDERLER KODU GİDER TÜRÜ GERÇEKLEŞEN GİDER PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL ve HĠZMET ALIMLARI GĠDERĠ FAĠZ GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ (YATIRIM HARCAMALARI) YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM ,00 TL ,71 TL ,32 TL ,41 TL ,73 TL ,32 TL 0,00 TL ,49 TL SERMAYE GĠDERLERĠ 26% YEDEK ÖDENEKLER 0% PERSONEL GĠDERLERĠ 24% CARĠ TRANSFERLER FAĠZ 4% GĠDERLERĠ 2% SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 4% MAL ve HĠZMET ALIMLARI GĠDERĠ 40% 101

105 BĠRĠMLERE GÖRE GĠDER BÜTÇESĠ DAĞILIMI ÖZEL KALEM YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR ve ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ SU ĠġLERĠ AMĠRLĠĞĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 4% DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 10% ÖZEL KALEM 6% YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1% PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 3% ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 3% TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 5% FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 30% SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 10% ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 7% ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 1% MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 15% ĠMAR ve ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 5% 102

106 BĠRĠMLERE GÖRE GERÇEKLEġEN GĠDER GRAFĠĞĠ ÖZEL KALEM YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR ve ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM ,38 TL ,27 TL ,17 TL ,45 TL ,31 TL ,58 TL ,15 TL ,04 TL ,87 TL ,79 TL ,36 TL ,39 TL ,73 TL ,49 TL TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 7% PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 3% ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ VETERĠNER ĠġLERĠ 13% MÜDÜRLÜĞÜ 2% ÖZEL KALEM 9% YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1% FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 34% SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA ve 12% KONTROL ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ 1% 4% MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 9% ĠMAR ve ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2% 103

107 2012 YILI AYRINTILI GĠDERLER Hesap Kodu Hesap Adı TUTARI (TL) Temel MaaĢlar ,14 TL Zamlar ve Tazminatlar ,60 TL Sosyal Haklar ,37 TL Ek ÇalıĢma KarĢılıkları ,41 TL Diğer Personel Giderleri ,50 TL Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel Ücretleri ,31 TL Sürekli ĠĢçilerin Ücretleri ,41 TL Sürekli ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem Tazminatı ,48 TL Sürekli ĠĢçilerin Sosyal Hakları ,97 TL Sürekli ĠĢçilerin Fazla Mesaileri ,29 TL Sürekli ĠĢçilerin Ödül ve Ġkramiyeleri ,81 TL Sürekli ĠĢçilerin Diğer Ödemeleri 780,00 TL Belediye BaĢkanına Yapılan Ödemeler ,69 TL Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler ,36 TL Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler ,66 TL Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri ,42 TL Sağlık Primi Ödemeleri ,27 TL ĠĢsizlik Sigortası Fonu 5.699,95 TL Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri ,36 TL ĠĢsizlik Sigortası Fonuna ,11 TL Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri ,96 TL Sağlık Primi Ödemeleri ,64 TL Kırtasiye Alımları ,48 TL Büro Malzemesi Alımları 3.921,51 TL Periyodik Yayın Alımları 4.035,44 TL Diğer Yayın Alımları 1.286,99 TL Temizlik Malzemesi Alımları ,63 TL Yakacak Alımları ,63 TL Akaryakıt ve Yağ Alımları ,36 TL Elektrik Alımları ,14 TL Yiyecek Alımları ,57 TL Giyecek Alımları (KiĢisel kuģam ve donanım dahil) ,41 TL Spor Malzemesi Alımları 9.841,00 TL Tören Malzemeleri Alımları 1.770,00 TL Bando Malzemeleri Alımı 1.325,14 TL Tıbbi Malzeme ve Ġlaç Alımları ,94 TL Zirai Malzeme ve Ġlaç Alımları ,63 TL Canlı Hayvan Alım Bakım ve Diğer Giderleri 1.935,20 TL Diğer Özel Malzeme Alımları ,77 TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri ,71 TL Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,29 TL Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,74 TL Kusursuz Tazminatlar ,00 TL Mahkeme Harç ve Giderleri ,58 TL 104

108 HESAP KODU HESAP ADI TUTARI (TL) Diğer Yasal Giderler ,13 TL ĠĢletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler ,91 TL Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 2.624,17 TL Etüt-Proje BilirkiĢi Ekspertiz Giderleri ,92 TL Bilgisayar Hizmeti Alımları 826,00 TL Müteahhitlik Hizmetleri 4.315,00 TL Posta ve Telgraf Giderleri ,08 TL Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri ,00 TL Yük TaĢıma Gideri 550,15 TL GeçiĢ Ücretleri 1.216,00 TL Diğer TaĢıma Giderleri 146,25 TL Ġlan Giderleri ,08 TL Sigorta Giderleri ,29 TL ĠĢ Makinası Kiralaması Giderleri ,00 TL Diğer Hizmet Alımları ,96 TL Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri ,37 TL Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri ,58 TL Büro ve ĠĢyeri Mal ve Malzeme Alımı ,34 TL Büro ve ĠĢyeri Makine ve Techizat Alımları ,86 TL Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 526,27 TL Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 8.747,44 TL Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,54 TL Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 475,00 TL Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri ,96 TL TaĢıt Bakım ve Onarım Giderleri ,96 TL ĠĢ Makinesi Onarım Giderleri ,09 TL Diğer Bakım ve Onarım Giderleri ,70 TL Büro Bakım ve Onarım Gideri 479,44 TL Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Gideri ,31 TL Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Gideri ,32 TL Sosyal Tesis Bakım Onarım Gideri ,59 TL Yol Bakım ve Onarımı Giderleri ,18 TL Diğer TaĢınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri ,43 TL Cenaze Giderleri 3.396,84 TL TL Cinsinden Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri ,41 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna ,11 TL Dernek, Birlik, Kurum, KuruluĢ, Sandık vb. KuruluĢlara ,88 TL Sağlık Amaçlı Transferler 6.292,48 TL Yiyecek Amaçalı Transferler 100,00 TL Diğer Barınma Amaçlı Transferler ,20 TL Muhtaç Asker Ailelerine Yardım ,00 TL Diğer Sosyal Amaçlı Transferler ,52 TL Ġller Bankasına Verilen Paylar ,54 TL Bilgisayar Alımları ,38 TL Diğer Makine Techizat Alımları ,00 TL Kara TaĢıtı Alımları(Zırhlı TaĢıt Alımı Dahil) ,87 TL 105

109 HESAP KODU HESAP ADI TUTARI (TL) Hareketli ĠĢ Makinesi Alımı ,00 TL Tablo - Heykel Yapım, Alım ve Onarımları ,00 TL Diğer Gayrimenkul Alımı ve KamulaĢtırma Giderleri 9.638,70 TL Yol Yapım Giderleri ,94 TL Kanalizasyon Tesisi Yapım Gideri ,27 TL Diğerleri ,16 TL TOPLAM Özel Tesisat Giderleri ,00 TL ,49 TL Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar mali yılı gelir ve gider bütçesi Belediye meclisince ,00.-TL olarak kabul edilmiģtir ,00.-TL ödenekten ,49-TL si harcanmıģ ,51-TL si imha edilmiģtir. Yıl içinde ödeneği yetmeyen tertiplere ,00 TL ödenek aktarması yapılmıģtır. Gider bütçesinin gerçekleģme oranı % 82,97 dir yılı gelir bütçesi gider bütçesine paralel olarak ,00.-TL olarak kabul edilmiģtir yılından devreden tahakkuk ,92.-TL olup 2012 yılı tahakkuku ,38.-TL dir. Yıl içinde yapılan tahsilatlar ,81.-TL olarak gerçekleģmiģtir. Gelir bütçesinin bütçeye göre gerçekleģme oranı % 89,31 toplam tahakkuka göre tahsilat oranı % 75,79 tir. - Özel Kalem Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00.-TL yedek ödenekten ve kendi içerisinde ödenek aktarması ,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.- TL yılsonu ödeneği oluģmuģ ve bu ödenekten ,38.-TL sı harcanılmıģtır. - Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00.-TL yedek ödenekten ve kendi içerisinde ödenek aktarması 5.230,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ ve bu ödenekten ,27.-TL sı harcanılmıģtır. - Fen ĠĢleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00.-TL ödenek aktarması, ,00.-TL -TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ ve bu ödenekten, ,17.-TL sı harcanılmıģtır. - Mali Hizmetler Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00.-TL ödenek aktarması, ,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ ve bu ödenekten ,31.-TL sı harcanılmıģtır. - Ġtfaiye Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00.-TL ödenek aktarması, ,00.-TL.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ ve bu ödenekten ,58.-TL sı harcanılmıģtır. - Destek Hizmetleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00.-TL ödenek aktarması, ,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yıl sonu ödeneği oluģmuģ ve bu ödenekten ,73 TL sı harcanılmıģtır. - Su ĠĢleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00-TL ödenek aktarması, 106

110 ,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ olup ve bu ödenekten ,04.-TL sı harcanılmıģtır. -Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından kendi bütçesi içerisinden ve yedek ödenekten ,00.-TL ödenek aktarması, ,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ ve bu ödenekten ,15.-TL sı harcanılmıģtır. - Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00-TL ödenek aktarması, ,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ olup ve bu ödenekten ,39.-TL sı harcanılmıģtır. - Zabıta Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00-TL ödenek aktarması, ,00.- TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ olup ve bu ödenekten ,87.-TL sı harcanılmıģtır. - Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine ,00.-TL ödenek aktarması ,00 ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ olup ,45.-TL sı harcanılmıģtır. - Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün bütçe içerisindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00.-TL ödenek aktarması, ,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ olup ve bu ödenekten ,79.-TL sı harcanılmıģtır. - Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü nün bütçe içerisindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00-TL ödenek aktarması, ,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ olup ve bu ödenekten ,36 TL sı harcanılmıģtır - Belediyemiz; yasaların kendine verdiği yetkilere dayanarak topladığı vergiler, belediye gelir bütçesi çerçevesi içinde tasnif edilmiģtir. Belediye gelirleri, Ġller Bankası nca dağıtılan paylar, emlak vergisi kanununa göre alınan emlak vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınan gelirler ve belediyenin ürettiği mal ve hizmetler karģılığı elde ettiği gelirlerden oluģmaktadır yılı gelir bütçesinde Vergi Gelirleri ,00.-TL olarak tahmin edilmiģ olup, bunun ,91.-TL sı tahsilat olarak gerçekleģmiģtir. - TeĢebbüs ve mülkiyet gelirleri ,00.-TL olarak tahmin edilmiģ olup, bunun ,85.-TL sı tahsilat olarak gerçekleģmiģtir. - Alınan BağıĢ ve Yardımlar ,00.-TL olarak tahmin edilmiģ olup, bunun ,68.- TL si tahsilat olarak gerçekleģmiģtir. - Diğer Gelirler ,00.-TL olarak tahmin edilmiģ olup, bunun ,37.-TL sı tahsilat olarak gerçekleģmiģtir. - Sermaye Gelirleri ,00.-TL olarak tahmin edilmiģ hiç tahsilat gerçekleģmemiģtir. 107

111 c) Diğer Hususlar: AB PROJELERĠ Tarihi Sınırsız Koruyalım Projesi (COVER HISTORY WITHOUT BOUNDARY) - Uzunköprü Belediyesi olarak Bulgaristan Türkiye IPA Sınır Ötesi ĠĢbirliği Programına sunmuģ olduğumuz Tarihi Sınırsız Koruyalım (COVER HISTORY WITHOUT BOUNDARY) projesi hibe almaya hak kazanmıģtır. Belediye BaĢkanımız Av. Enis ĠġBĠLEN tarafından 2 Temmuz 2011 de, imzaladığı hibe sözleģmesinin ardından proje süreci baģlamıģtır. Proje lideri Türkiye`de Uzunköprü Belediyesi dir. - Bu projenin amacı, Türkiye ve Bulgaristan arasında sınır bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkınma sürecine katkıda bulunmaktır. Proje kapsamında yapılacak olan etkinlikler bölgenin ortak tarihi ve kültürü paylaģtığını gün yüzüne çıkaracaktır. Proje sürecinin baģlaması ile verilecek olan eğitimlerle bölgenin ortak tarihi herkes tarafından daha iyi kavranacaktır. - Projemiz kapsamında bölgemizde çok önemli faaliyetler yürütülmüģtür. Tarihi Sınırsız Koruyalım (COVER HISTORY WITHOUT BOUNDARY) kapsamında proje süresince 3 ayrı grupta toplamda 120 gence, Bulgaristan`da ve Türkiye`de, bölgemizin ortak tarihi ve turizm konularında eğitim verilmiģtir. - Proje süresince, bölgemizde 40`ar kiģilik üç grup olmak üzere toplamda 120 gencimize eğitim verilmiģtir. - Projeyi baģarıyla tamamlayan kiģilere sertifika verilmiģtir. - Proje kapsamında, eğitimde baģarılı olan katılımcılar arasından seçilen 10 kiģi Ortak Kültürel Forum kapsamında Bulgaristan`a götürülmüģtür. Bu doğrultuda eģ zamanlı olarak Bulgaristan`da uygulanan eğitimlerde baģarılı olan katılımcılar arasından 10 kiģi bölgemize ziyaret gerçekleģtirmiģtir. 108

112 - Proje sonunda Kültür Turizm Günleri düzenlenmiģ olup, bölgenin önde gelen kurumlarının katıldığı bu organizasyonda eğitimlere iģtirak eden kiģilerin çalıģmaları tanıtılmıģtır. Yapılan bu çalıģmalar bir kitapçık halinde yayınlanmıģtır. - Proje sürecinin baģarıyla bitiren öğrencelerden üç öğrenciye çeģitli hediyeler verilmiģtir. Aquatic Projesi - IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi ĠĢbirliği Programı kapsamında, Aquatic isimli, 2007CB16IPO numaralı projede Uzunköprü Belediyesi ikinci ortaktır. Proje lideri Bulgarista`ın Svilengrad Belediyesi`dir. Projenin amacı çevremizde var olan çevra kirliğinin azaltılmasını sağlayacak ne gibi çalıģmalar yapılabileceği, elimizde doğal kaynakların nasıl kullanılması gerektiği ve Bulgaristan`da uygulanan çevre temizleme modellerinin neler olduğunun öğrenilmesi ve karģılıklı bilgi alıģveriģinde bulunulmasıdır. Proje çerçevesinde 2012 yılında bölgemizde doğal ve ekolojik hayatı, kirliliği, doğal kaynakların nasıl kullanılması gerektiğini anlatan bir çevre raporu hazırlatılmıģtır. Otopark Projesi - Bulgaristan Türkiye IPA Sınır Ötesi iģbirliği programı çerçevesinde, Uzunköprü Belediyemizin sunmuģ olduğu, Sınır Ötesi Ekonomik Potansiyel ( Cross Border Economic Potential)isimli proje Avrupa Birliği nin yetkili makamları tarafından kabul edilmiģtir. - Belediyemiz bu projede Bulgaristan dan Dimitrovgrad Belediyesi ile ortak olmuģtur proje ile birlikte Belediye Katlı otoparkının tam anlamıyla modern bir hale getirilmesi ve halkımızın hizmetine sunulması amaçlanmaktadır. Projeden Belediyemizin alacağı hibe tutarı Euro dur. Proje Faaliyetleri 2013 yılının ikinci çeyreğinde baģlayacaktır. AB KARADENĠZ HAVZASI ĠġBĠRLĠĞĠ PROGRAMI Geleceğimiz Ġçin Temiz Çevre Projesi - Belediyemizin Karadeniz Havzası Sınır Ötesi ĠĢbirliği Programı çerçevesinde Avrupa Birliğine SunmuĢ olduğu Geleceğimiz Ġçin Temiz Çevre Projesi (A Cleaner Environment For Our Future) isimli projesi yetkili makamlarca kabul edilmiģtir. - Belediyemiz bu projede Romanya dan bir kurumla olacaktır. Projenin amacı çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal su kaynaklarının yönetimidir. Proje tutarı yaklaģık Euro dur. Yürütülen Görevler: - Türkiye Belediyeler Birliği Üyeliği - Marmara Belediyeler Birliği Üyeliği ve Denetim Komisyonu Üyesi Görevi - Meriç Belediyeler Birliği Üyeliği ve Birlik BaĢkanlığı Görevi - Tarihi Kentler Birliği Üyeliği - Orta Edirne Katı Atık Birliği Üyeliği (OREKAB) ve Birlik BaĢkanlığı Görevi 109

113 7- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi sayılı Belediye kanunun 25. maddesi gereği Meclisçe oluģturulan Denetim Komisyonu tarafından, sayılı Belediye Kanunun 55.maddesi gereği belediyelerde iç ve dıģ denetim 5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Mali iģler dıģında kalan diğer iģlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından ĠçiĢleri Bakanlığı Mali iģler açısından SayıĢtay tarafından denetlenir. 110

114 II- AMAÇ VE HEDEFLER 111

115 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Kentimizin hazırlanan içme suyu Ģebekesi projesini hayata geçirmek 2012 yılında ihale edilip inģaatına baģlanan Atıksu Arıtma Tesisinin yapımının 2013 yılında tamamlanarak iģletmeye alınmasını sağlamak Projesi onaylanan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisini faaliyete geçirmek Hazırlatılmakta olan Yağmur Suyu ġebekesi Projesini gerçekleģtirmek Mevcut açık ve kapalı Pazar yerinin yeniden projelendirilmesini sağlamak Ġlçemizin geliģimi ve nüfus artıģı da göz önüne alınarak trafikte yaģanabilecek sorunları çözmek için gerekli tedbirleri almak, yapılan kaldırım, yol, meydan düzenlemeleri çalıģmalarına devam etmek Modern Ģehircilik ilkelerine göre yapılaģmayı devam ettirerek kaçak yapılaģmaya izin vermemek Sosyal donatı ve spor alanları yaratma çalıģmalarını sürdürmek ġehrimize sportif amaçlı bir yüzme havuzu kazandırmak Sınır Ötesi ĠĢbirliği Projesi kapsamında hibe almaya hak kazanan katlı otopark iyileģtirme projesini gerçekleģtirmek. Belediyemizce iģletilen çim ve toprak saha ve spor salonunun kalite ve faydasını arttırarak halkımızın daha fazla faydalanmasını sağlamak. Restorasyonu devam eden Eski Tekel Binasının Kent Müzesi olarak faaliyete geçirmek Projesi hazırlanan ve yapımı için Trakya Kalkınma Ajansına sunulan Tarihi Telli ÇeĢme Meydanı Projesini gerçekleģtirmek. Ġlçemizde bulunan tarihi çeģmelerin restorasyonlarının yapılabilmesi için hazırlanan projeleri uygulamak Ġlçemiz mücavir alanında bulunan Ördekli Göl ve çevresinin belediyemize tahsisinin sağlanarak, alanın düzenlemesini yapmak Kentimizin kurucusu olan II Murat ın anıtının yaptırılması. ġehir içerisinde kalan otobüs terminalinin Ģehir dıģına çıkarılması için imar planında Terminal Alanı olarak belirlenen yerin kamulaģtırma iģlemlerini gerçekleģtirip yeni terminal binasının yapımını sağlamak Ġstihdam alanlarını arttırma amaçlı olarak Uzunköprü ye yapılacak olan yatırımların önünü açmak üzere kanunlar çerçevesinde yatırımcılara yardımcı olmak 2012 yılı Ocak ayında faaliyete geçen E-belediye sistemini geliģtirerek halkımıza daha iyi hizmet vermek Ġlçemizde bulunan eğitim kurumlarının kalitelerini arttırmak amacıyla yapılan, çalıģmaların devam ettirilmesini sağlamak. Sunulan hizmetlerdeki kalitenin arttırılması için belediyemizce TSE ĠSO yönetim belgesinin alınması için çalıģmalara baģlamak Belediyemize baģvuran vatandaģların iģlemlerini en kısa sürede en doğru biçimde yaparak vatandaģ memnuniyeti sağlamak için hizmet masaları kurmak Belediyemizce yürütülmekte olan AB Sınır Ötesi ĠĢbirliği çalıģmalarını geliģtirerek yürütülen ve yeni hazırlanacak projelerle hibelerden faydalanmak - Üyesi olduğumuz Trakya Kalkınma Ajansına, Tarihi Kentler Birliğine sunduğumuz ve yürütülen projelerin yanında yeni projeler hazırlayıp, hibelerden yararlanmak Engelli vatandaģlarımıza yönelik baģlatılan çalıģmaları arttırarak ve yeni projelerle devam ettirmek 112

116 evcut köpek barınağımızın geliģtirilerek ve baģıboģ köpeklerin kayıt altına alınarak kısırlaģtırılması ile ilgili baģlatılan çalıģmaları devam ettirmek Ġlçemizde her yıl düzenli olarak festival gerçekleģtirmek Ġlçemizde kültürel ve sportif faaliyetleri arttırmak Belediyemizce açılan çeģitli kursları çoğaltarak devam ettirmek Belediyemizce yapılan sosyal yardımları çeģitlendirerek ihtiyaç sahibi vatandaģlarımıza yardım etmek Kentimizde oluģturulan Kent Konseyinin daha etkin bir Ģekilde çalıģmasını sağlamak Ergene Nehri kirliliğinin önlenmesi amacıyla her türlü giriģimde bulunmak ve sivil toplum kuruluģlarının çalıģmalarına destek olmak Halk sağlığı alanında yasa ve yönetmeliklerin vermiģ olduğu yetkilere dayanılarak çalıģmalar yapmak Ambalaj atıklarının Çevre ve ġehircilik Bakanlığından lisanslı firmalar ile iģbirliği içerisinde yürütülen ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması-taģınması çalıģmalarının devam ettirilmesini sağlamak. Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği Belediyemize yönetmelikte tanımlanan atıkların düzenli bertarafı için tahsis edilen alanda gerekli çalıģmaları yürüterek çevre kirliliğinin önüne geçmek. tahsis ve koordinasyon çalıģmalarında bulunmak. Halihazırda yürütülen tıbbi atıklar, hava kirliliği kontrolü, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamıģ lastikler, elektronik atıklar, atık piller, gürültü kirliliği kontrolü çalıģmaları ve baģta Çevre Kanunu olmak üzere mer i mevzuat ile sorumluluğumuzdaki tüm çalıģmaları sürdürülebilir biçimde devam ettirebilmektir. - Ġlçemizin ihtiyacı olan yeni mezarlık yerlerinin yapımını sağlamak - Belediyemizce cenaze nakil, mezarlık, gassal hizmetlerinin tek merkezden yürütümünün sağlanması. - Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde iģ makinası, araç vs. parkının yenileme çalıģmalarını devam ettirmek. 113

117 B- Temel Politikalar ve Öncelikler YaĢam kalitesi yüksek, kentteki insanların huzur ve dayanıģma içerisinde yaģadığı, çevre ve toplum yozlaģmasının yaģanmadığı, değiģim ve geliģime açık, katılımcı, birlikte yönetme anlayıģı ile idare edilen çağdaģ bir Uzunköprü yaratmak. HemĢehri hukukunun gözetildiği bir Uzunköprü yaratmak. Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taģındığı, insan odaklı projeler uygulamaları ile kamu hizmetinin daha verimli hale getirilmesini sağlamak. Bilgi donanımlı, güler yüzlü çalıģanlarımızla halkla daha iyi iletiģim kurabilmek. Tüm belediye çalıģanları olarak varlık sebebimiz Uzunköprü halkının daha güzel, modern ve geliģmiģ bir kentte yasamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet etmek. entsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaģmayı gerçekleģtirmek, imar uygularımızın temelinin bu anlayıģ olduğunu anlatmak. ÇalıĢmalarımızın her aģamasında açık ve Ģeffaf olarak; her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayıģından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayıģını gerçekleģtirmek. Kentin tarihsel dokusuna sahip çıkmak entimizi tanıtımına öncelik verecek projeler üretmek. Ġnsanlarımızın kültürel düzeyini yükseltici etkinlikler düzenlemek. Eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak. Modern bir kentte yaģamanın gerekliliği olan sosyal yapıları yapmak veya yapılmasını için teģvik etmek. Yapılan tüm hizmetlerin halka anlatılabilmesi ve halkında yapılan hizmetlerle ilgili memnuniyetini ve yönetimden beklentilerinin saptanabilmesi için belediye ile halk arasında güçlü bir iletiģim mekanizması oluģturmak. 114

118 III- FAALĠYETE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 115

119 A- Mali Bilgiler Yıllara göre Gelir hareketleri aģağıda gösterilmiģtir. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2010 YILI Bütçe Toplam Tahakkuk Tahsilat ,00.-TL ,56.-TL ,60.-TL Tahsilat Oranı % 74,84 Bütçeye Göre GerçekleĢme Oranı % 69,94 Vergi Gelirleri 16% Diğer Gelirler 59% TeĢ. Ve Mülkiyet Gel. 25% Alınan bağıģ ve yrd. - Özel Gelir 0% 2010 Yılı Gelir Dağılımı Grafiği Dağılımı Vergi Gelirleri TeĢ. Ve Mülkiyet Gel. Alınan bağıģ ve yrd. - Özel Gelir Diğer Gelirler ,65.-TL ,54.-TL 8.829,00.-TL ,65.-TL 116

120 2011 YILI Bütçe Toplam Tahakkuk Tahsilat ,00.-TL ,74.-TL ,82.-TL Tahsilat Oranı % 76,75 Bütçeye Göre GerçekleĢme Oranı % 99,11 Vergi Gelirleri; 16% Diğer Gelirler; 59% TeĢ. Ve Mülkiyet Gel.; 25% Alınan bağıģ ve yrd. - Özel Gelir; 0% 2011 Yılı Gelir Dağılımı Grafiği Dağılımı Vergi Gelirleri TeĢ. Ve Mülkiyet Gel. Alınan bağıģ ve yrd. - Özel Gelir Diğer Gelirler ,65.-TL ,54.-TL 8.829,00.-TL ,65.-TL 117

121 2012 YILI Bütçe Toplam Tahakkuk Tahsilat ,00.-TL ,30.-TL ,81.-TL Tahsilat Oranı % 75,79 Bütçeye Göre GerçekleĢme Oranı % 89,31 Vergi Gelirleri; 13% Diğer Gelirler; 60% TeĢ. Ve Mülkiyet Gel.; 26% Alınan bağıģ ve yrd. - Özel Gelir; 1% 2012 Yılı Gelir Dağılımı Grafiği Dağılımı Vergi Gelirleri TeĢ. Ve Mülkiyet Gel. Alınan bağıģ ve yrd. - Özel Gelir Diğer Gelirler ,91.-TL ,85.-TL ,68.-TL ,37.-TL 118

122 ,60 TL ,82 TL ,81 TL Yıllara Göre Tahsilat Oranı Yukarıdaki Gibidir 119

123 Yıllara göre gider durumu aģağıya çıkartılmıģtır YILI Bütçe ,00.-TL Gider ,02.-TL Ġptal olunan ödenek ,98.-TL GerçekleĢme Oranı %74,82 Cari Transferler 6% Faiz Gideri 0% Sermaye Gid. 18% Personel Giderleri 25% Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. 5% Mal ve Hiz. Al. Gid. 46% 2010 Yılı Gider Dağılımı Grafiği Dağılımı Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Gid ,84.-TL ,60.-TL ,02.-TL 2.951,47.-TL ,23.-TL ,86.-TL 120

124 2011 YILI Bütçe ,00.-TL Gider ,30.-TL Ġptal olunan ödenek ,70.-TL GerçekleĢme Oranı % 80,90 Sermaye Gid. 25% Personel Giderleri 23% Cari Transferler 5% Faiz Gideri 2% Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. 5% Mal ve Hiz. Al. Gid. 40% 2011 Yılı Gider Dağılımı Grafiği Dağılımı Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Gid ,60.-TL ,32.-TL ,46.-TL ,45.-TL ,61.-TL ,86.-TL 121

125 2012 YILI Bütçe ,00.-TL Gider ,49.-TL Ġptal olunan ödenek ,51.-TL GerçekleĢme Oranı % 82,97 Sermaye Gid. 26% Personel Giderleri 24% Cari Transferler Faiz 4% Gideri 2% Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. 4% Mal ve Hiz. Al. Gid. 40% 2012 Yılı Gider Dağılımı Grafiği Dağılımı Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Gid ,00.-TL ,71.-TL ,32.-TL ,41.-TL ,73.-TL ,32.-TL 122

126 BĠRĠMLERE GÖRE GERÇEKLEġEN GĠDER GRAFĠĞĠ ÖZEL KALEM YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR ve ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM ,38 TL ,27 TL ,17 TL ,45 TL ,31 TL ,58 TL ,15 TL ,04 TL ,87 TL ,79 TL ,36 TL ,39 TL ,73 TL ,49 TL TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 7% PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 3% ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ VETERĠNER ĠġLERĠ 13% MÜDÜRLÜĞÜ 2% ÖZEL KALEM 9% YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1% FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 34% SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA ve 12% KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 1% ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 4% MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 9% ĠMAR ve ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2% 123

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır.

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır. 1- Kasaba içi imar yolları kanalizasyon çalıģmaları sonucu kullanılamaz hale geldiğinden, bu yolların tam amı mıcır hafriyatı ile doldurup sulama ve sıkıģtırma iģlemi yapılarak asfalt yapılacak hale getirildi.

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1- Birliğimizin 2013 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi meclisimizce 1.958,00.TL.sı olarak kabul edilip yürürlüğe girmiģtir.

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU PERSONEL YAPISI Müdürlüğümüz bünyesinde 3 Kadrolu Tabip, 2 Kadrolu, 1 SözleĢmeli Vet. Hekim, 3 SözleĢmeli Gıda Mühendisi, 1 Kadrolu

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Çalışmaları Belediyemiz birimlerince ihtiyaç duyulan bilgisayar, bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar donanımları, otomasyon programı, medya takip sistemi, mobilyalar,

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR SUNUġU 5395 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi gereği Kamu Ġdarelerince

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

PARK VE YEŞİL ALANLAR

PARK VE YEŞİL ALANLAR Park Bahçeler Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü; imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış alanları amacına uygun olarak park, mahalle parkı, orta refüj, meydan ve kavşak düzenlemelerini projelendirerek

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ KÖYDES FAALĠYETLERĠ: Tortum Ġlçesine bağlı (47) köy bulunduğu, bu köylerin muhtelif alt yapı sorunları için; (2008) yılı içinde ( 11) adet

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER. A- Misyon ve Vizyon 2. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2

ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER. A- Misyon ve Vizyon 2. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2 ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2 1- Fiziksel Yapı 2 2- Örgüt Yapısı 3 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 5 4- Ġnsan Kaynakları

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FALİYET RAPORU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FALİYET RAPORU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ YILI FALİYET RAPORU GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELER: nce yılında gerçekleştirilen ihalelere ait liste aşağıda verilmiştir. 2/419 110 luk Sabit Aksamlı Kırma Eleme Tesisi Mal Alımı 2/66262

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar Tarihi : 02/04/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 13 BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak, 2012 Yılı Döneminin 4.Toplantısının 4.BirleĢiminin 1.Oturumunu açtığını üyelere duyurdu.

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Sarnıç Mahallesi meydanında bulunan kapalı

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :370 KARAR 370 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Aralık 2015 Salı günü

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Melis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ - Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı 1987 Yapacağımız ve hayata geçireceğimiz projeler, sizlerin mutluluğu, refah içinde yaşaması; daha da önemlisi güzel Beldemize bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan Karar No : 41850698.301.05-118 : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 130 Oturum : 1 Konusu : Devir BaĢkanlık Makamından havaleli ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.03.2017 tarih ve 23817205-301.01-E.687 sayılı yazı Belediye Meclisinin 14.03.2017

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ yılında Talas Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ yılında Talas Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 8 yılında Talas Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu -Ünvan ve görevlerine göre dağılımı : Belediyemizde //7-44 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve

Detaylı

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin temizlik ve ilaçlama işlerini yapmak, köpek barınağının bakımı ve düzenlenmesini gerçekleştirmek; belediyenin ulaşım

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2014/Kasım Ayı Faaliyet Raporu (Müdürlüğümüze Bağlı Elektrik Birimine ait 2014/Kasım Ayı Faaliyet Raporu İçeriktedir.) 2014 yılı Kasım Ayı içerisinde

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

REVIZYON: 0 SAYFA : 1

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 SAYFA : 1 PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MART 2017 31 MART 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2011 67 67 SATIN ALMA ŞEFLİĞİ FAALİYETLERİ Belediyemiz müdürlükleri ve bağlı birimlerince ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temini; 1. Bilgisayar, bilgisayar

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, a) Konak Belediyesi

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı