Motor Yağ Sistem Temizleyicisi Stok Kodu:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Motor Yağ Sistem Temizleyicisi Stok Kodu: 900455"

Transkript

1 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EG) No. 1907/2006 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : Revizyon Tarihi : Sayfa 1/6 Motor Yağ Sistem Temizleyicisi Stok Kodu: Madde tanımı, Hazırlama ve Firma Bilgiler Ürünün Ticari Adı : Madde veya karışımın tespit edilmiş kullanımı: Öl-Systemreiniger Motorlar için temizleme sıvısı. Tavsiye edilmeyen kullanımlar: Şu an bu konuda hiçbir bilgi yoktur. Firma: Technolit GmbH Industriestr Großenlüder Telefon: +49 (0) 6648 / 69-0 Fax: +49 (0) 6648 / Bilgi veren Saha : Kalite Emniyet Dr. U. Halle Tel.: +49 (0) 6648 / 69-0 Pazartesi Perşembe: arası / Cuma arası Zehirlenme durumunda acil bilgi Berlin: Tel.: +49 (0) 30 / Olası tehlikeler Madde veya karışımın sınıflandırılması Yönetmelik (EG) Nr. 1272/2008 e göre sınıflandırılması GHS08 H304 Asp. Tox. 1 Yutulursa ve solunum yolarına girerse ölümcül olabilir. 67/548/EWG veya 1999/45/EG sayılı direktifine göre sınıflandırılması Xn Sağlığa zararlı R36 Gözleri tahriş eder. R65 Sağlığa zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. R52/53 Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. İşaretleme Unsurları EWG direktiflerine göre işaretleme Bu ürün AB direktiflerine/gefstoffv göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir. Ürünün Tanım Harfi ve Xn Sağlığa zararlı Tehlike Sembolü: İşaretlenmesine için tehlikeli İçerir: Damıtıklar (petrol), hidrojen ile işlenmiş hafif; kerozen belirtilmemiş bileşenler: R-ibareleri: R36 Gözleri tahriş eder. R65 Sağlığa zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. R52/53 Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir S-ibareleri: S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S23 Aerosol solumayın. S25 Göz ile temasından sakının. S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. S46 S61 Yutulması halinde derhal doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Çevreye kontrolsüz bırakılmasından kaçının. Özel kullanma talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna bakın.

2 Motor Yağ Sistem Temizleyicisi Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa 2/6 3. Bileşim / Bileşenler hakkında bilgiler Kimyasal Karakterizasyon (Karışım) Tanımlama : Anti sürtünme bileşenleri, deterjanlar, dağıtıcılar (dispergenzien), sentetik etkileyici maddeler kombinasyonu, korozyon önleyicileri Bileşenlerin toplamı: % Tehlikeli Bileşenler CAS-No. İndeks-No. EINECS-No. Tanım Ağırlık % Yönetmelik (EG) No. 1272/2008 göre sınıflandırma Direktif 67/548/EWG göre sınıflandırma Damıtıklar (petrol), hidrojen ile işlenmiş hafif; kerozen belirtilmemiş Alkil ditio fosfat (Alkyldithiophosphat) %90-95 Asp. Tox. 1, H304 Xn R65 %5-10 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411 Xi, N R Ek Not: Belirtilmiş tehlike beyanların bilgilerini Bölüm 16 dan alınız. 4. İlk yardım önlemleri İlk yardım önlemleri açıklaması: Teneffüs sonrası: Ciltle temastan sonra: Gözlerle temastan sonra: Yutulduktan sonra: Doktor için bilgiler: En önemli akut ve gecikmeli çıkan semptomlar ve etkiler: Acil tıbbi yardım veya özel tedavi bilgileri: Etkilenen kişiyi/kazazedeyi temiz havaya çıkartınız. Kazazedeyi dinlenme pozisyonuna getiriniz ve sıcak tutunuz. İç çamaşırı, ayakkabı, çoraplar dahil, kirlenmiş giysileri derhal çıkartınız. Ardından temas edilen yeri su ve sabun ile yıkayınız. Şikayetler devam ederse doktora başvurunuz. Kontaktlensleri çıkarınız. Derhal açık göz kapağı ile dakika akan su ile yıkayınız. Maddeden büyük miktarlarda alındığında doktora başvurunuz. Kusturmaya çalışmayınız. Küçük yudumlar ile bol su içiriniz (sulanma etkisi). Doktora başvurunuz. Kusturmaya çalışmayınız. Sık ve uzun süreli (sürekli) cilt teması cilt tahrişine neden olabilir. Göz tahrişi: Tahriş edici etki olabilir. Yutulduktan sonra: Sağlığa zararlıdır: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. Aspirasyon riski uyarısı. 5.Yangınla mücadele önlemleri Yangın söndürme maddeleri: Uygun: Kuru toz, kum, karbondioksit (CO2), alkole dayanıklı köpük. Uygun Olmayan: Yüksek hacimli tazyikli su. Madde veya karışımdan Tehlikeli ayrışma ürünleri oluşabilir. Patlama ve yangın gazlarını solumayınız. kaynaklanan özel tehlikeler: Yangın söndürme için tavsiyeler: Yangın durumunda tüplü solunum cihazı kullanınız. Ek bilgiler: Yangın durumunda risk altında olan kapları su ile soğutunuz. Gazları/buharları/sisleri püskürtme suyu ile bastırınız. Kontamine söndürme suyunu ayrı toplayınız. 6.İstem dışında serbest kalma halinde önlemler Kişiye yönelik tedbirler, koruyucu ekipman ve acil durumlarda uygulanacak prosedürler: Çevre koruma önlemleri: Temizleme/emdirme ile ilgili işlemler malzemeler: Başka bölümlere ikaz: Tüplü solunum cihazı ve kimyasal koruyucu tulum kullanınız. Ateş kaynaklarından uzak tutunuz Sigara içmeyiniz. Gaz/duman/buhar/aerosol solumayınız. Gazları/buharları/sisleri püskürtme suyu ile bastırınız. Kanalizasyona veya sulara ulaşmasını önleyiniz. Gaz kaçağında veya sulara, toprağa veya kanalizasyona karıştığında yetkili makamlara bilgi veriniz. Geniş bir yüzey üzerinde yayılmasını önleyiniz (örneğin bent yaparak veya yağ toplama bariyerleri ile). Sıvı bağlayıcı malzeme (kum, diatomit, asit bağlayıcı, üniversal bağlayıcı) ile emdiriniz. Güvenli kullanım bilgileri için madde 7 ye bakınız. Kişisel koruyucu donam bilgileri için madde 8 e bakınız. İmha hakkında bilgiler için madde 13 e bakınız.

3 Motor Yağ Sistem Temizleyicisi Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa 3/6 7.Kullanım ve depolama: Kullanım: Güvenli kullanım için önlemler: Yangın ve patlamaya karşı koruma talimatları: Madde sadece kapalı tesislerde veya sistemlerde kullanılmalıdır. Buharlar/Aerosoller hemen oluşum yerinde emdirilmelidir. Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Ateş kaynaklarından uzak tutunuz Sigara içmeyiniz. Statik elektriklenmeye karşı önlemler alınız. Depolama: Uyumsuzlukları dikkate alarak güvenli saklama koşulları Depo alanlarının ve kaplarının gereksinimi: Kapları sıkıca kapalı tutunuz ve serin, iyi havalandırılmış yerde saklayınız. 50 C nin üzerindeki sıcaklıklarda saklamayınız. Birlikte depolama talimatları: Depolama hakkında diğer bilgiler: Statik elektriklenmeye karşı önlemler alınız. Depolama sınıfı: Belirli bir kullanım şekli: 8.Ekspozisyonun sınırlanması ve denetlenmesi / Kişisel koruyucu ekipman Kontrol edilmesi gerek parametreler İşyerine yönelik maddelerde, gözetilmesi gereken sınır değerleri: CAS-No.: Tanım: İş Alanı Sınır Değerleri: İlave açıklamalar: Tanzim esnasında geçerli liste ve tablolar esas alındı. AGW = İş alanı sınır değeri. E = solunabilir kısım, A =ak ciğere kadar teneffüs eden (alveol) kısım. Spb.-Üf. = Sınır değer Aşım faktörü (1 ile 8 arası) ve kategori (I, II) kısa süreli değerler için. "= =" = Anlık değer. Kategori (I) = lokal etkisi sınır değer belirleyen maddeler veya solunum hassaslaştıran maddeler, (II) = resorptif etkili maddeler. BGW = Biyolojik sınır değeri. Örnek alma zamanı: a) sınırlama yoktur, b) Ekspozisyon sonu, veya vardiya sonu, c) uzun süreli ekspozisyonda: birkaç vardiya sonra geçmiş vardiyalardan, d) bir sonraki vardiyadan önce, e) ekspozisyon sonu. Saat sonrası. Diğer bilgiler: ARW = İş alanı kılavuz değer, H = cilt resorptif. Y = AGW ve BGW değerlerine uyulduğunda embriyotoksik etkiden korkulması gerekmiyor. Z = AGW ve BGW değerlerine uyulduğunda bile embriyotoksik etki göz ardı edilemez (bak TRGS 900). DFG = Alman Araştırma Vakfı (MAK-Komisyon). AGS = Tehlikeli Maddeler Komitesi. Ekspozisyonun Sınırlanması ve Teknik önlemlere ve uygun iş süreçlerinin uygulaması, kişisel koruyucu ekipman Denetlenmesi: kullanımından önceliklidir. Teknik tesislerin teşekkülü için Başka açıklama yoktur, bakınız madde 7. İlave açıklamalar: Önerilen denetleme prosedürleri: Havalandırma etkinliğini ve/veya DIN EN 689 doğrultusunda solunum koruma cihazların kullanımı gerekliliğini belirlemek için ortam hava izleme. ("İşyeri atmosferi: Sınır değerleri ve ölçüm stratejisini karşılaştırmak için kimyasal maddelere karşı solunum ekspozisyonun belirlemek için kılavuz"). Kişisel Koruyucu Ekipman Genel koruma ve hijyen tedbirleri : Solunum koruyucu: Ellerin korunması: Gözlerin korunması: Vücudun korunması: Çevre ekspozisyonun sınırlanması ve izlenmesi: Uygulamada, kişisel koruyucu ekipmanları, tehlikeli maddenin karışımları ve miktarına göre işyeri türüne bağlıdır. Kirli, sıvı bulaşmış elbiseleri hemen değiştiriniz. Gaz/duman/buhar/aerosol teneffüs etmeyiniz. Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinde uzak tutunuz. Çalışırken yemek yemeğiniz, bir şey içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.molalara başlamadan önce ve iş sonunda ellerinizi yıkayınız. Buharlar/aerosoller oluşunca iyi havalandırma sağlayınız. Yangın durumunda tüplü solunum cihazı kullanınız. Havalandırma davlumbaz/kask harici, solunum koruma maskelerin kullanımı sürekli bir önlem olmamalıdır. Taşıma zaman sınırlandırması faaliyet tabanlı risk değerlendirmesi dahil ederek iş sağlığı hekimi ile belirlenir. Burada BGR 190 dikkate alınmalıdır. Test edilmiş koruyucu eldivenler kullanınız: NBR (Nitril kauçuk). FKM (Flor kauçuk (Viton)). (EN 374) Eldiven malzemesinin sızdırma süresi: Kesin delinme zamane koruyucu eldiven üreticisinden öğrenmelidir ve uyulmalıdır. Gözlerin içine olası sıçramalara karşı sıkıca oturan koruyucu gözlük kullanınız. (EN 166) EN 465 e göre uygun, solvende dayanıklı koruyucu giysi kullanınız.

4 Motor Yağ Sistem Temizleyicisi Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa 4/6 9.Fiziksel ve kimyasal özellikler Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler Görünüm Fiziksel Durum: sıvı Rengi: yeşil Kokusu : aromatik Kaynama noktası/sahası: C Alevlenme noktası: 65 C Yanma derecesi: > 200 C 20 C de buhar basıncı: 20 hpa 20 C de yoğunluk: 0,82 0,92 g/cm3 Su ile Çözünmez. Çözünürlük / Karışabilirlik: Diğer solventlerde çözünürlük: Organik solventler. Diğer Bilgiler: Başka bilgi yoktur. 10.Stabilite ve Reaktivite Reaktivite: Kimyasal stabilite: Olası tehlikeli reaksiyonlar: Termik ayrışma/ engellenmesi gereken koşullar: Uyumlu olmayan malzemeler: Tehlikeli ayrışma ürünleri: Malzemeyi sadece açık ışık, ateş ve başka yanıcı (ateş) kaynaklarından uzak yerlerde kullanınız. Talimatlara göre kullanıldığında ayrışma olmaz. Oksitleyici. Asit, konsantre edilmiş. Alkaliler (alkali çözümler), konsantre edilmiş. Tehlikeli ayrışma ürünleri bilinmemektedir. 11.Toksikolojik bilgiler Toksikolojik etkiler hakkında bilgiler: Akut toksisite Damıtıklar (petrol), hidrojen ile işlenmiş hafif; kerozen belirtilmemiş Oral LD50 > mg/kg sıçan Dermal LD mg/kg sıçan Solunum LC50/4h mg/l sıçan Alkil ditio fosfat (Alkyldithiophosphat) Oral LD mg/kg sıçan Dermal LD50 > 2000 mg/kg adatavşanı Tahriş edici ve aşındırıcı (yakıcı) etki: Duyarlılık: Tekrarlanan dozda toksisite: Karsinojenite: Mutajenite: Reprodüktif toksisitesi: Cilt temasından sonra: Sık veya uzun süreli (sürekli) cilt teması cilt tahrişine neden olabilir. Göz tahrişi: Tahriş edici etki olabilir. Hassaslaştırıcı değildir. 12.Ekolojik (çevre ) bilgiler Toksisite: Akuatik Toksisite Damıtıklar (petrol), hidrojen ile işlenmiş hafif; kerozen belirtilmemiş Akut balık toksisite LC50/96h 10 mg/l Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) Akut su yosunu toksisite ErC50/72h 4,6 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata Akut kabuklular (crustacea) toksisiste EC50/48h 10 mg/l Daphnia magna Alkil ditio fosfat (Alkyldithiophosphat) Akut balık toksisite LC50/96h Akut kabuklular (crustacea) toksisiste EC50/48h 1-10 mg/l Balık 1-10 mg/l Daphnia magna

5 Motor Yağ Sistem Temizleyicisi Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa 5/6 Direnme ve Ayrışılabilirlik: Ekolojik çevrede davranış Biyoakümülasyon: Topraktaki hareketlilik: Ekotoksisite Su tehlike sınıfı: Diğer zararlı etkiler: Konuyla ilgili başka bilgiler yoktur. Düşük biyoakümülasyon potansiyeli. Konuyla ilgili başka bilgiler yoktur. 2 (VwVwS uyarınca kendi sınıflandırma): su için tehlikelidir Kanalizasyona veya sulara karışmasını önleyiniz. 13.İmhayla ilgili açıklamalar Atık Arıtma Yöntemleri Tavsiye: Ambalaj Kirlenmiş ambalaj: Evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Kanalizasyona veya sulara karışmasına izin vermeyiniz. Uygun atık anahtarını (kodunu) bertaraf şirketine danışınız. Resmi makamların yönetmelikleri dikkate alınarak özel işleme verilmesi gerekir. Kapları tamamen boşaltınız. Temizlenmemiş kapları delmeyin, kesmeyin veya kaynak yapmayın. (Patlama riski) 14.Nakliye bilgileri Kara taşımacılığı ADR/RID İç su taşımacılığı Deniz taşımacılığı Hava taşımacılığı 15.Mevzuat hakkında bilgiler Güvenlik, sağlık ve çevre koruma ile ilgili yönetmelikler Madde veya karışım için mevzuatlar AB yönetmelikler EG-direktifleri (67/548/EWG ve 1999/45/WG) dahil GefStoffV ye göre işaretleme: Ulusal yönetmelikler Çalışma sınırlama hakkında bilgiler: VbF ye göre sınıflandırma: VOC: Su tehlike sınıfı: Madde güvenlik değerlendirmesi: Bölüm 2 ye bakınız. Gençlik istihdam yasası (JArbSchG) 22 ye göre gençler için çalışma kısıtlamaları ve işyerinde annelerin korunmasına ilişkin yönetmeliğin (MuSchArbV) 4 ve 5 e göre hamile ve emziren anneler için dikkate alınması gerekenler: bu şu anlamına gelir, madde 8 de belirtilmiş iş alanı sınır değerlerin kesinlikle altına kalındığı garanti edilemiyorsa gençler, hamileler ve emziren anneler çalıştırılamaz. AIII 55 C < Alevlenme noktası < 100 C olan sıvı 763 g/l WGK 2 (VwVwS göre öz-değerlendirme): Su için tehlikelidir Karışımın güvenlik değerlendirilmesi yapılmamıştır. 16. Diğer bilgiler Bu MSDS de yer alan bilgiler sadece bu yazıda belirtilen ürünler için geçerlidir. Yukarıdaki bilgiler yayım sırasındaki en iyi bilgilerimize dayanarak sağlanmıştır. Eksiksizlik ve doğruluk hakkında hiçbir iddia yoktur. Dolayısıyla yukarıdaki bilgiler sadece ilkesel anlamda dikkate alınmalıdır. Yönergelere uyulma sorumluluğu şahısların kendilerine aittir. Doldurulmamış bölümler bilgi belirsizliğinden veya tecrübe edinmediğinden boş bırakılmıştır. Yukarıdaki ürünün kullanımı ve teması sonucunda oluşan hasarlardan şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ürün farklı hazırlıklarda, formülasyonlarda veya karışımlarda kullanıldığında, kullanıcı tehlikelerin sınıflandırılmasının değişip değişmediğinden mutlaka emin olmalıdır. Kullanıcı, ürünü tavsiye edildiğinden başka amaçlarda kullandığında farklı risklerin ortaya çıkabileceğini dikkate almalıdır.

6 Motor Yağ Sistem Temizleyicisi Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa 6/6 Böyle bir durumda yeni bir değerlendirme gerekli olabilir ve kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Bu MSDS sadece iş sağlığı ve güvenliği hakkında gerekli tedbirler alınması için kullanılmalı ve çoğaltılmalıdır. Bu belgede yer alan tüm bilgilerin, herhangi bir şekilde bu ürün ile temas eden, işleyen veya kullanan takibi kişilere iletilmesi kullanıcının sorumluluğu altındadır. MSDS de yer alan bilgiler müşteriye / personele iletilmeden önce yeterli olup olmadığına dair kontrol edilmelidir. Gerekli güvenlik donanımları ile ilgili Technolit İş Güvenliği alanındaki ürünlere bakınız. Edebiyat ve veri kaynakları Hazırlama direktifi (1999/45/EG), son olarak yönetmelik (EG) No. 1272/2008 tarafından değiştirilmiştir. Madde direktifi (67/548/EWG), son olarak direktif 2009/2/EG tarafından değiştirilmiştir. REACh-yönetmelik (EG) No. 1907/2006, son olarak yönetmelik (EU) No. 453/2010 tarafından değiştirilmiştir. Yönetmelik (EG) No. 1272/2008, son olarak yönetmelik (EG) No. 790/2009 tarafından değiştirilmiştir. Madde 2 ve 3 de belirtilen tehlike bilgileri Yönetmelik (EG) No. 1272/2008 e göre H304 Yutulursa ve solunum yolarına girerse ölümcül olabilir. H315 Cilt tahrişine neden olur. H318 Ciddi göz hasarına neden olur. H411 Sudaki organizmalar için toksiktir, uzun süreli etki ile. Direktif 67/548/EWG e göre: R36 Gözleri tahriş eder. R38 Cildi tahriş eder. R41 Ciddi göz hasarları tehlikesi. R51 Sudaki organizmalar için toksiktir. R52/53 Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R53 Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R65 Sağlığa zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. Sınıflandırma amacı ile bilgileri değerlendirmek için yönetmelik (EG) No.1272/2008 Madde 9 a göre kullanılan metotlar: Yönetmelik (EG) No. 1272/2008 e göre sınıflandırma, Ek VII (dönüşüm tablosu) Kısaltmalar ve acronyms: ADR Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili uluslararası Avrupa Anlaşması Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the İnternational Carriage of Dangerous Goods bye Road) AOX Adsorbe edilebilir organik halojen bileşikleri BimSchV Federal Kirlilik Kontrol Yasasını uygulamak için yönetmelik CAS Chemical Abstracts Service EC Efektif Konsantrasyon GefStoffV: Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals IATA-DGR International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations IBC-Code Seri imalat ürünleri olarak tehlikeli kimyasal yük taşıyan gemilerin inşa ve teçhizat için uluslar arası kod ICAO-TI International Civil Aviation Organization-Technical İnstructions IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods IUCLID International Univorm Chemical Information Database LC Öldürücü Konsantrasyon / Lethal concentration LD Öldürücü Doz / Lethal dose MARPOL Maritime Pollution Convention Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi için Anlaşma PBT Kalıcı, biyoakümülatif, toksik RID: Tehlikeli Malların uluslar arası demir yolu taşımacılığı ilişkin düzenleme Reglement internationale concemant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) TRGS Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar VOC Volatile organic compounds (uçucu organik bileşikler) vpvb Çok kalıcı ve çok biyoakümülatif WGK Su kirletici maddelerin idari düzenlemelere göre su tehlike sınıfları VwVwS, Almanya WGK 1 WGK 1 = Su için az tehlike arz eder WGK 2 = Su için tehlike arz eder WGK 3 = Su için çok tehlike arz eder İşbu güvenlik bilgi formu yayınlanması ile daha önce mevcut olan tüm güvenlik bilgi formları geçersizlik kazanır. * Veriler bir önceki versiyon göre değiştirilmiştir [(*) alt öğe / ** bölüm komple değiştirilmiştir] Bu MSDS biçimsel olarak EG Yönetmeliği No. 1907/2006 ya tekabül etmektedir. Bu yönetmeliğe göre gerekli/gerekli olacak nitel bilgiler belirlenen süre içinde ve gerekli bilgilerin öğrenildiğinde eklenir veya ilave edilir.

2. Olası tehlikeler (*)

2. Olası tehlikeler (*) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EG) No. 1907/2006 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 03.07.2012 Revizyon Tarihi : 02.07.2012 Sayfa 1/8 Paslanmaz Çelik Aşındırma Pastası Stok Kodu: S970 041 1. Madde tanımı,

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/12 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 258 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanıldığı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. Ürün ve Şirket Bilgileri Ürün Numarası: 311 Ürün Adı: LEKE SÖKÜCÜ LİKİT Belge Tanzim Tarihi: 02.01.2009 Şirket Bilgileri: KARAMAN KİMYA ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Çavuşbaşı Beldesi, Cumhuriyet Cd. No: 201/C

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/16 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 488 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/14 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 221 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70 Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yapıştırıcılar,

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yazı masası temizleyici Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 104102 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen kullanım

Detaylı

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 5 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış ilgili kullanımları

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

Sayfa No: 1/11 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136087 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Polimer reçine esaslı sıvı membran 1.3 Üretici/Distribütör Firma: Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II Sayfa 1 / 14 1.1 Ürün identifikatörü GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Reiniger für Kühlsysteme Art.: 8PE 351 225-841 1.2 Maddenin

Detaylı

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i:

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i: Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 327016 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Mürekkep içeren kartuş. Normal kullanım koşullarında,

Detaylı

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 7 weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.TEC 905 1.2. Madde veya müstahzarın

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

VACSOL AQUA. Düzenleme Sayısı: 4 Form No: 176010 Hazırlama Tarihi: 21.09.2005 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 12.07.20111

VACSOL AQUA. Düzenleme Sayısı: 4 Form No: 176010 Hazırlama Tarihi: 21.09.2005 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 12.07.20111 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176010 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap koruyucu 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı ARCH

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/7 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Ürün kategorisi Elektrik

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/6 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 1863031, 1863004, 53010759, 10023114, 10028562 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı