Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete Tarh-No:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete Tarh-No:14.06.2003-25138"

Transkript

1 Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarh-No: Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğunu, bunların azami tamir sürelerini ve garanti belgesinin onaylanmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan, ekli listede yer alan ve tüketici işlemine konu olan mallara uygulanır. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci maddesi ve bu Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik, 13 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, b) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü, c) İl Müdürlüğü: Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünü, d) TSE: Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığını, e) Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, f) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça, bu Yönetmeliğin eki listede tespit ve ilan edilen, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malı, g) Garanti Belgesi: İmalatçı - üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi, h) Servis İstasyonu: İmalatçı - üretici ve/veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından ve/veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri, ı) İmalatçı-üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallardan, tüketiciye sunulmuş olanları üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları, i) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listede sayılan mallardan herhangi birini yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi, j) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder.

2 Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu Madde 5- İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar. Servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer. Garanti ve Tamir Süresi Madde 6- Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya ilişik listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır. Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin 2 yıl olduğu kabul edilir. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler Madde 7- Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer alır: a) İmalatçı-üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi, b) Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi, c) Fatura tarih ve sayısı, d) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası, e) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri, f) Garanti süresi, g) Azami tamir süresi, h) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu, ı) Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar, i) Kullanım hataları, j) Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar, k) Bakanlık izin tarihi ve sayısı.izin

3 Madde 8- İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen mallar haricinde, ürettikleri veya ithal ettikleri her cins ve/veya marka mal için, Bakanlıkça hazırlanmış garanti belgelerini merkezlerinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğü'ne onaylatmak zorundadırlar. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından İthalat Rejimi kapsamında yayımlanan, İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğde gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde isimleri yer alan malları imal veya ithal etmek isteyenlerin garanti belgeleri Genel Müdürlükçe onaylanır. Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirilecek ürünle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir. Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğinde yer alan mallara yönelik garanti belgeleri, Genel Müdürlük tarafından da onaylanabilir. Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğü'nün onayı bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir. Başvuru Madde 9- İmalatçı-üretici veya ithalatçılar bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe veya merkezlerinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne başvururlar. a) Bakanlığın internet sayfasında ilân edilen örneğe uygun Garanti Belgesi, (3 adet) b) Yetkililerin noter onaylı imza sirküleri, c) Firmaya ait Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin bir örneği, d) Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu. Malın bakım gerektirmemesi veya tamirinin mümkün olmaması ile yaygın olarak kullanılmaması durumlarında, kullanım ömrü süresince arızalanması halinde yenisi ile değiştirileceğinin imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından taahhüt edilmesi ve ürüne ait garanti belgesi üzerinde açıkça belirtilmesi kaydıyla, bu maddenin (c) bendinde belirtilen belge aranmayabilir. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karara bağlanır. Gerek ilk başvuru ve gerekse model ilavesi sırasında ibraz edilen Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzları görüldükten sonra başvuruda bulunan firmaya iade edilir. Firma bu kılavuzları istenildiğinde ibraz etmek üzere saklamak zorundadır. Garanti belgesi geçerlilik süresi ve diğer işlemler yıldır. MADDE 10 Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğünce onaylanan garanti belgelerinin geçerlilik süresi 2 Garanti belgelerine yönelik unvan, adres değişikliği, model ilavesi ile bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen muafiyet işlemleri ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir. Garanti Belgesi İptali Madde 11- Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün veya İl Müdürlüğü'nün yazılı uyarısına rağmen, verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, firmanın garanti belgesi iptal edilerek mensubu olduğu meslek odasına ve diğer ilgili kamu kuruluşlarına Genel Müdürlükçe ayrıca bildirilir. İhtiyari Garanti Belgesi

4 Madde 12- Bu Yönetmeliğe ekli listede yer almayan bir sanayi malı için yapılacak garanti belgesi başvurularında, imalatçı-üretici veya ithalatçılar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu tür talepler Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü Madde 13- Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir. Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir. Diğer Yükümlülükler Madde 14- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir. Satıcı, tüketicinin bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar. Hizmet Yükümlülüğü Madde 15- İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi Madde 16- Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Kullanım Hatası Madde 17- Tüketicinin malı kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü madde hükümleri uygulanmaz. Garanti Belgesi Muafiyet İşlemleri

5 Madde 18- Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz. Ceza Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, Kanunun idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır. Kaldırılan Hükümler Madde 20-21/12/2001 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair (TRKm-2001/6) Tebliğ" ile 13/06/2002 tarih, sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında (TRKGM-2002/2) Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1- TRKGM-2001/6 sayılı Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğin 11 inci maddesi gereğince belgeleri iptal edilen firmalar, bu Yönetmeliğin yürürlülük tarihinden itibaren başvurmaları halinde belgelerini yeniletebilirler. GEÇİCİ MADDE 2- Daha önce onaylanan ve geçerliliği devam eden garanti belgeleri, geçerlilik süresi bitmeden önce Bakanlığa müracaat edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre yenilenir. Yürürlük Yürütme Madde 22-Madde 21- Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. GARANTİ BELGESİ İLE SATILMAK ZORUNDA OLAN MALLAR VE BUNLARA AİT GARANTİ SÜRELERİ ÜRÜN CİNSİ 1 SAĞLIK SEKTÖRÜ 1-1 Anestezi, solunum ve reanimasyon cihaz ve ekipmanları ÖLÇÜ BİRİMİ DEĞERİ 1-2 Tıbbi laboratuvar cihazları 1-3 Röntgen, EMC tomoğraf,ultrason, Radyografik ve diğer teşhis cihazları 1-4 Terapi cihazları 1-5 Cerrahi el aletleri 1-6 Oftalmik cihazlar 1-7 Diş hekimliği cihazları

6 1-8 Sterilizasyon cihazları 1-9 Bedensel özürlülere ait bisiklet ve arabalar ile benzeri araçlar 1-10 Dolap,yatak,sedye,ameliyat masası,pansuman arabası,bebek küvezi ve benzeri hastane mefruşatı ve ekipmanları 1-11 Suni uzuv, protez ve benzeri ekipmanlar 1-12 Tüketiciler tarafından kullanılabilen kan şekeri ve tansiyon ölçüm aletleri, işitme cihazları ile masaj aletleri ve benzerleri 1-13 Alkolmetreler 1-14 Yukarıda adı geçmeyen, teşhis,tedavi ve diğer maksatlı bütün cihazlar ve benzerleri 2 OPTİK ALET VE CİHAZLAR 2-1 Her türlü optik aletler,mercekler, lensler ve çerçeveler dahil gözlükler 3 YANGINDAN KORUNMA EKİPMANLARI 3-1 Her türlü arabalı veya arabasız yangın söndürme cihazları ve ekipmanları 3-2 İtfaiye eri kaskı, maske ve benzeri yangından koruyucu elbise ve ekipmanlar 4 GENEL AMAÇLI AKIŞKAN SİSTEMLERİ VE BİLEŞENLERİ ALET VE CİHAZLARI 4-1 Hidrofor ve benzeri sabit kaplar ve tanklar 4-2 Araçlara takılmış tanklar 4-3 Basınçlı kaplar ve gaz silindirleri,blower 4-4 LPG, doğalgaz ve bütün yanıcı ve uçucu gazları depolamak amacıyla kullanılan tüpler 4-5 Küresel, bilyeli, sürgülü, termostatik,konik ve benzeri valfler ile vanalar Dedantörler dahil basınç regülatörleri Selenoid ve benzeri otomatik kapama valfleri Musluklar Mutfak, banyo ve benzeri yerlerde kullanılan bataryalar, armatürler ve benzerleri Rezervuar iç takımı dahil hela yıkayıcıları 4-6 Ultraviyole ekipmanları dahil su arıtma cihaz ve sistemleri 4-7 Su, yağ, akaryakıt ve benzerleri için pompa ve motorlar 4-8 Havalandırma ve klima sistemleri Vantilatörler, davlumbazlı olsun olmasın aspiratörler Fanlar Nem ayarı olsun olmasın klimalar Klima santralleri ve ekipmanları Hava temizleyicileri Hava nemlendiriciler ve nem gidericiler Hava perdeleri 4-9 Hermetik kompresörler dahil, diğer kompresörler, pnömatik makinalar ve benzerleri 4-10 Basınçlı hava kurutucular

7 5 İMALAT SANAYİ 5-1 Her türlü ağaç, metal, mermer, taş işleme ve benzeri takım tezgahları Tornalar Tornalama merkezleri dahil, metal işlemeye mahsus torna tezgahları Kızaklı işlem üniteleri ve tornalama merkezleri dahil olmak üzere, metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar Delme ve freze makinaları Planya makinaları Tesviye makinaları Matkap makinaları Taşlama, perdahlama makinaları Bıçkı makinaları 5-2 Talaşlı ve talaşsız çalışma makine ve ekipmanları Dövme makinaları Makaslar Haddeleme ve kalıplama cihaz ve ekipmanları Presler Kenet makinası ve benzeri 5-3 Elde kullanılan elektrikli aletler ve benzerleri Pnömatik aletler Elektrikli aletler Zincirli ve fırçalı testereler 5-4 Kaynak, lehimleme makinaları ve ekipmanları 5-5 Elektrikli, gazlı, sıvı veya katı yakıtlı endüstriyel fırınlar 5-6 Asfalt-beton kesme makinaları, çatlak derz genişletme makinaları, perdah makinaları, asfalt ve beton freze makinası, vibrasyonlu satıh mastarı, vakum pompası, kompaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betoniyerler, beton test çekici ve benzerleri SAAT Hangisi önce dolarsa 5-7 Hidrolik ve pnomatik deliciler ile bunlara ait ataşmanlar 5-8 Diğer sanayi makinaları: Yukarıda açıkça belirtilmeyen metal, taş, mermer, cam, plastik ve benzeri hammadde ve yarı mamülleri işlemeye mahsus cihaz, alet ve ekipmanlar SAAT Hangisi önce dolarsa SAAT Hangisi önce dolarsa ÜRÜN CİNSİ ÖLÇÜ BİRİMİ DEĞERİ

8 6 ENERJİ VE ISI TRANSFERİ MOTOR, CİHAZ VE ALETLERİ 6-1 İçten yanmalı motorlar 6-2 Gaz ve buhar türbinleri, buhar motorları 6-3 Brülör ve kazanlar Gaz, sıvı ve çift yakıtlı brülörler Kazanlar, boyler ve benzeri ısı eşanjörleri Kat kaloriferi kazanı Kombi Elektrikli katı, sıvı gaz yakıtlı sobalar ile ısıtıcılar ve benzerleri 6-4 Isı pompaları 6-5 Termal güç santralleri dahil enerji santralleri 6-6 Radyan ısıtma sistemleri 6-7 Konveksiyonlu ısı sistemleri 6-8 Güneş enerjisi ısıtma, aydınlatma ve benzeri sistemleri 6-9 Kalorifer radyatörleri ve apareyleri 7 ELEKTRİKLİ ALET CİHAZLAR VE EKİPMANLARI 7-1 Döner makinalar Jeneratörler ve benzeri elektrojen grupları ve rotatif elektrik konvertörleri Elektrik motorları 7-2 Transformatörler 7-3 Redresörler 7-4 Akümülatörler 7-5 Şalt cihazları, kontaktörler ve benzerleri 7-6 Kesintisiz güç kaynakları 7-7 Elektrikli panolar ve benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri 8 ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI 8-1 Telli telefon ve telli telgrafa mahsus elektrikli cihazlar, kuranportörlü ve nümerik telekomünikasyon cihazları Telefon santralları Telli telefon cihazları Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları Alıcısı bulunan verici portatif (Celluar) telsiz telefon cihazları Alıcısı bulunan verici araç (Celluar) telsiz telefon cihazları Portatif uydu telsiz telefon cihazları Telefon test cihazı, telefonla uzaktan kumanda cihazı, arayan numarayı gösteren cihazlar ve benzerleri Şarj cihazları, bataryalar ve benzerleri Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri

9 8-2 Teleks, telefaks, teletekst, data modem ve data terminal ara birim cihazları, network yan bişleşenleri, interaktif tele kontrol cihazları ve benzeri veri iletişim sistemleri 8-3 Telsizler Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayınlarını alıcı cihazlar 8-4 Çağrı cihazı 8-5 Bağımsız veya bir başka ürün üzerine monte edilmiş her türlü radyolar 8-6 Taşınabilir olanlar dahil kasetçalar, CD çalarlar müzik setleri ve benzerleri 8-7 Bağımsız veya bir başka cihaz üzerine monte edilmiş her türlü televizyonlar 8-8 Her türlü televizyon ve bilgisayar resim tüpü 8-9 Videolar, DVD, VCD ve benzeri cihazlar ile ev sinema ürünleri 8-10 Data ve video projeksiyon cihazı 8-11 Her türlü televizyon ve bilgisayara bağlanabilen oyun cihazları 8-12 Kumanda aletleri 8-13 Dijital ses kaydediciler dahil her türlü ses ve görüntü kayıt sistemleri 8-14 Amplifikatör, Equalizer,ses mikser cihazları ve benzerleri 8-15 Mikrofon, megafonlar, hoparlör, kulaklıklar ve benzerleri 8-16 Merkezi anons sistemleri 8-17 Uydu anten sistemleri Uydu alıcıları Antenler 8-18 Elektronik optik alet ve cihazlar Her türlü kameralar Fotoğraf makinaları Mikroskoplar Her türlü dürbün ve amatör teleskoplar Sinema film makinaları SAAT Hangisi önce dolarsa ÜRÜN CİNSİ ÖLÇÜ BİRİMİ DEĞERİ Fotokopi makinaları YIL veya ÇEKİM ADEDİ DAKİKADA BASKI HIZI YIL VEYA ÇEKİM ADEDİ OLARAK GARANTİ SÜRESİ YIL VEYA

10 ÇEKİM Teksir, ozalit, plan-kopya ve benzeri makinalar Topografya ve fotogrametri cihazları Tepegöz ve slayt makinaları 8-19 Fotograf baskı ve banyo makinaları 8-20 Bilgisayar sistemleri ve çevre birimleri Otomatik bilgi işlem makinaları ile bunlara ait birimler; manyetik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar ile merkezi işletim ünitesi (CPU), printer, klavye ve üzeri 2 YIL VEYA ÇEKİM 2 YIL VEYA ÇEKİM Scaner, Plotter, mouse, hard disk, modem ve benzerleri Digitizer, ışıklı kalem, el/araç terminali ve bunlara ait yazıcılar ile barkod yazıcıları Manyetik teyp birimi ve benzerleri Manyetik kod ve optik okuyucular ve benzerleri Anakart, ses kartları, televizyon, oyun, radyo kartları ve bilgi işlem cihazlarında kullanılan benzeri kartlar Birleşik olsun yada olmasın CD ve DVD okuyucuları ve yazıcıları T.V., bilgisayar ve benzerlerinde kullanılan arabirim cihazları Monitör 8-21 Gaz, yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları 8-22 Güvenlik sistemleri ve bu sistemlerde kullanılan cihazlar ve benzerleri Güvenlik sistemlerinde kullanılan video kayıt cihazları Güvenlik sistemlerinde kullanılan monitörler ve kameralar 8-23 Frekans bozucular, bastırıcılar ve kripto cihazları 8-24 GSM ağ (Network) engelleyicisi 8-25 Ev içi dinleme ve izleme cihazları 8-26 Dedektörler 8-27 Işıklı, sesli ikaz ve yönlendirme sistemleri 8-28 GPS ve benzeri uydu yardımıyla konum belirleme cihazları SAAT SAAT

11 8-29 Görüntülü, sesli-görüntülü kapı, telefon ve aksesuarları 9 KARAYOLU TAŞITLARI 9-1 Çekici, kamyon, otobüs YIL veya Km Km. 9-2 Kamyonet, minibüs, midibüs, 9-3 Otomobiller 9-4 Traktörler YIL veya Km. YIL veya Km Km Km SAAT 9-5 Römorklar 9-6 Motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler 9-7 Motosikletler,mopetler,triporterler, skuterler ve benzerleri 9-8 Bisikletler 9-9 Her türlü taşıt ve makinalar için iç ve dış lastikler YIL veya Km. YIL veya DİŞ DERİNLİĞİ 9-10 Özel amaçlı taşıtlar Çekiciler (Kurtarıcılar) İtfaiye araçları Ambulans Çöp temizlik araçları ve vidanjörler Arazi motorsikletleri Karla mücadele araçları ve kar motosikletleri Karavanlar Bedensel özürlüler için araçlar Km. 1.6mm Özel amaçlı taşıtlara ait üst yapı ekipmanları 9-11 Karayolu taşıtları için elektirikli,elektronik ve mekanik alet ve cihazları Komple fren sistemi Komple direksiyon sistemi Cam silecek motor ve mekanizması Aks ve dingiller Süspansiyon sistemi Farlar

12 Gösterge tablosu ve göstergeler Merkezi kilit Emniyet kemeri ve bağlantıları Güvenlik camları Egzoz susturucu ve boruları Şarj dinamosu (Oto alternatörü) Marş motoru Jant Katalitik konvertör Rot, rotil Amortisör Otomobil komple kornaları Rulmanlar hariç debriyaj baskı disk ve setleri Motor gücünü arttırıcı cihazlar Hidrolik silindirler

13 Tork konvertör Şanzuman Diferansiyel Radyatör Oto kaloriferi Oto klimaları 9-11 LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri ve benzerleri 9-12 Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları 9-13 Manyetik aparatlar vb. yakıt tasarruf cihazarı 10 DENİZ MOTOSİKLETİ DAHİL DENİZ VE HAVA TAŞITLARI : 11 İNSAN VE YÜK TAŞIMA MAKİNE VE ALETLERİ 11-1 Kaldırma ekipmanları SAAT Liftler,forkliftler SAAT Vinçler SAAT Asansörler ÜRÜN CİNSİ ÖLÇÜ BİRİMİ DEĞERİ Yürüyen-merdiven ve platformlar Krikolar 11-2 Endüstriyel kamyonlar ve treyler, semitreyler, dorse, karoser, konteyner ve benzerleri 11-3 İnşaat, tesviye ve kazı makinaları SAAT Hangisi önce dolarsa

14 Kendinden hareketli buldozerler, greyderler, dozer, loder, skreyper, silindir, toprak tesviyesine mahsus makinalar, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar, yol silindirleri, asfalt plenti, beton pompası, şap makinesi ve benzeri hafriyat ve inşaat makinaları ile yoldışı kaya kamyonu SAAT Hangisi önce dolarsa 11-4 Puset ve benzeri çocuk arabaları 12 GIDA, SÜT, İÇKİ SANAYİ MAKİNALARI VE BENZERLERİ 13 AMBALAJ SANAYİ MAKİNALARI VE BENZERLERİ 13-1 Etiketleme makinaları 13-2 İşaretleme, markalama ve kodlama makinaları 13-3 Daldırma, damgalama ve kapatma makinaları 13-4 Kağıt katlama ve kesme makinaları 13-5 Zımba 14 TEKSTİL SANAYİ 14-1 Tekstil makinaları İplik makinaları İplik bükme ve tekstüre makinaları Sentetik ve rejenere liflerin imalinde kullanılan makinalar v.b Çözgü makinaları 14-3 Dokuma tezgahları 14-4 Dokuma makinaları 14-5 Evlerde kullanılan örgü makinaları dahil trikotaj makinaları 14-6 Tekstil terbiye makinaları 14-7 Mensucatı şekilli kesmeye mahsus makinalar 14-8 Evlerde kullanılan dikiş makinaları dahil konfeksiyon makinaları 14-9 Yaylı ve sünger yataklar (Bazalı ve bazasız) Halı,kilim ve benzeri tekstil yer döşemeleri 15 DERİ VE KÜRK İŞLEME MAKİNALARI 16 EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ GAZLI ALET VE CİHAZLAR 16-1 Buzdolapları 16-2 Derin dondurucular 16-3 Mini barlar 16-4 Soğutucu cihazlar 16-5 Su sebilleri 16-6 Bulaşık makinaları 16-7 Çamaşır makinaları,çamaşır kurutma makinaları 16-8 Elektrikli ve gazlı fırın 16-9 Ocak ve fırınlı ocak Mikrodalga fırınlar Mikser,blender,meyve sıkacağı,et kıyma makinası,mutfak robotu, meyve ve sebze presi ve benzeri besin hazırlayıcılar ile ekmek kızartma, tost, ızgara, fritöz makinası ve benzeri mutfak gereçleri Elektrik süpürgeleri

15 16-13 Merkezi yerleştirilmiş elektrik süpürgesi Halı yıkama makineleri Elektrikli ve gazlı termosifon LPG,doğalgaz,elektrik ve benzeri yakıtlar ile çalışabilen şofbenler Elektrikli, yağlı radyatörler Elektrikli ütü makinaları El ütüleri Çöp öğütücüler Elektrikli battaniye v.b Ani su ısıtıcıları Elektrikli diş fırçası ve epilasyon aleti, el ve saç kurutma makinaları, elektrikli traş makinaları ve benzeri vücut temizlik ve bakım aletleri Hidromasaj sistemleri, elektronik klozet kapakları ve benzeri elektronik ve elektro- mekanik banyo ve tuvalet ürünleri Acil durum lambası ve benzerleri Elektrikli alet ve cihazların motorlu taşıtlarda kullanılan benzerleri Elektrikli alet ve cihazların sanayi tipi olanları Elektrikli alet ve cihazların batarya ile kullanılabilenleri 17 TARIM VE HAYVANCILIK ALET VE MAKİNALARI 17-1 Ekim,dikim ve gübreleme makinaları 17-2 Biçerdöverler, hasat ve harman alet - makinaları 17-3 Hayvancılık makina ve ekipmanları 17-4 Tarımsal mücadele ekipmanları 17-5 Pulluk,çapa,kültüvatör ve benzeri toprak işleme alet ve makinaları 17-6 Çim biçme makinaları 17-7 Çalı budama makinası, zincirli testere, ağaç kesme ve benzerleri 18 MATBAA MAKİNALARI 19 SANAYİ VE EV TİPİ MUTFAK EŞYALARI 19-1 Tencere,tava,çaydanlık,çatal,kaşık,bıçak takımı v.b Düdüklü tencereler 20 SERAMİK SANAYİ 20-1 Her türlü malzemeden yapılmış lavabo, küvet, klozet, duş teknesi ve benzerleri 21 ÖLÇME, TEST ALET VE CİHAZLARI 21-1 Uzunluk ve boyut ölçü aletleri ( Metre, şerit, kumpas, mikrometre ve mercekli ölçme mikroskobu) 21-2 Hacim, kütle, yoğunluk mastarları, cetvelleri ve viskozite ölçüm aletleri ( Havagazı sayacı, doğalgaz sayacı, hidrometre, su sayacı, elektrik sayaçları, basküller, PH metre v.b.) 21-3 Zaman, hız, ivme ve açısal hız ölçüm aletleri (Saat, takometre, v.b.)

16 21-4 Akışkanlık ölçü aletleri ve ekipmanları (Flowmetre v.b.) 21-5 Akustik ve ölçüm aletleri ( Ses seviyesi ölçüm aletleri, desibelmetre v.b.) 21-6 Titreşim ve darbe ölçüm aletleri 21-7 Optik ölçüm aletleri ( Spektroskoplar, jeodedit aletleri v.b.) 21-8 Sıcaklık ölçüm aletleri (Termometreler, kalorimetre termometreleri, klinik termometreler,termokupullar, termostatlar ) 21-9 Elektriksel ve manyetik büyüklük ölçü aletleri (Ampermetre, voltmetre, birleşik multimetre, sayaçlar, köprüler v.b.) Radyasyon ölçüm aletleri ( Dozimetre, doz hızı ölçerler v.b.) Basınç ve benzeri ölçü aletleri (Barometre, Manometre, Vakummetre v. b.) 22 OYUN, SPOR VE AV AMAÇLI ALET VE MAKİNELER 23 MÜZİK ENSTRÜMANLARI 24 BÜRO, MUHASEBE MAKİNELERİ 24-1 Yazar kasalar ve POS terminalleri 24-2 Hesap makineleri, data banklar, elektronik sözlükler ve benzerleri 24-3 Yazı makineleri ve benzerleri 24-4 Para sayma makineleri 24-5 Para kasaları 24-6 Evrak imha, laminasyon, ciltleme makinaları ve benzerleri 25 HERTÜRLÜ METAL, AHŞAP, PVC V.B. MALZEMELİ MOBİLYA 26 HERTÜRLÜ METAL, AHŞAP, PVC V.B. MALZEMELİ KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ 26-1 Her türlü mekanik ve elektronik kapı kilitleri ile kapı açma ve kapama sistemleri 27 PLASTİK SANAYİ (Şişme yatak, bot, cankurtaran yelekleri ve benzeri) 28 OTOMOTİV SANAYİ SERVİS HİZMETLERİ CİHAZ VE EKİPMANLARI 28-1 Elektrikli breyiz 28-2 Parça yıkama makinası 28-3 Avans tabancası 28-4 Buji temizleme ve kontrol cihazları 28-5 Akü şarj cihazı 28-6 Far ayar cihazı 28-7 Buharlı yıkama cihazı 28-8 Hidrolik pres 28-9 Motor yıkama cihazı Gaz analiz cihazı Ön düzen ayar cihazı Sabit balans Seyyar balans

17 28-14 Klima gaz dolum cihazları Şasi doğrultma cihazları Zımpara makinesi Polisaj makinesi Zımpara toz emici Boya tabancası Boya fırını Zımpara motoru (Tezgah üstü) Akü test cihazı Enjektör test ve temizleme cihazı Yakıt tüketimi ölçme cihazı Fren hidrolik test cihazı Fren test cihazı Fren havası alma cihazı Güç test cihazı Avuç taşlama Infrared panel kurutucu Sıcak hava üfleyicisi Boya mikser sistemi Sıcak sulu yıkama Sabit hava saati Gaz kaçak dedektörü Termik kesici Havalı somun sıkma makinesi Kompresör Vakummetre Lift Akü hidrometresi Antifriz hidrometresi Yağ emme ve basma ekipmanları Kriko Komparatör takımı Motor test cihazı Ön düzen lifti Oksiasetilen kaynak Gazaltı (Argon) kaynak makinesi Punto kaynak makinesi Punto kaynak sökücü Pnömatik saç testeresi Takograf test cihazı Yukarıda ifade edilmeyen ancak otomotiv sektöründe kullanılan tüm test alet ve cihazlar 29- EĞİTİM AMAÇLI ALET, CİHAZ VE SİSTEMLER: 29-1 Hidrolik, pnömatik, mekanik, elektromekanik, elektrik ve elektronik ve benzeri eğitim setleri ile eğitim amaçlı laboratuvar sistemleri ve benzerleri

GARANTİ SÜRELERİ 1 SAĞLIK SEKTÖRÜ Birim Yıl 1.1

GARANTİ SÜRELERİ 1 SAĞLIK SEKTÖRÜ Birim Yıl 1.1 GARANTİ SÜRELERİ 1 SAĞLIK SEKTÖRÜ Birim Yıl 1.1 Anestezi, solunum ve reanimasyon cihaz ve ekipmanları 1.2 Tıbbi laboratuvar cihazları 1.3 Röntgen, EMC tomoğraf, ultrason, Radyografik ve diğer teşhis cihazları

Detaylı

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl)

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Yönetmelikler Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli

Detaylı

Resmi Gazete: 14.06.2003-25138

Resmi Gazete: 14.06.2003-25138 Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 14.06.2003-25138 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj,

Detaylı

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan )

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ) Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET İSTENECEK ÜRÜNLER LİSTESİ

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET İSTENECEK ÜRÜNLER LİSTESİ 1- - SAĞLIK SEKTÖRÜ 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET İSTENECEK ÜRÜNLER LİSTESİ ÜRÜNLER En az Standart Bölge Servis No sayısı sayısı Topla m Servis sayısı

Detaylı

GARANTİ BELGESİ KAPSAMINDA UYGULANAN GARANTİ SÜRESİ VE KULLANIM ÖMÜRLERİ

GARANTİ BELGESİ KAPSAMINDA UYGULANAN GARANTİ SÜRESİ VE KULLANIM ÖMÜRLERİ 1- SAĞLIK SEKTÖRÜ GARANTİ BELGESİ KAPSAMINDA UYGULANAN GARANTİ SÜRESİ VE KULLANIM ÖMÜRLERİ ÜRÜNLER Her türlü elektrikli elektronik mekanik ve elektro mekanik teşhis, tedavi ve diğer maksatlı tıbbi cihazlar

Detaylı

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 4077 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'la ilgili olarak Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan malları kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan malları kapsar. 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 16 13.6.14 13 Haziran 14 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,

YÖNETMELİK. a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri, 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 24 Nisan 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27914 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/06/2003

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,

YÖNETMELİK. a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri, 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: SATIŞ SONRASI HİZM ETLER YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj,

Detaylı

SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK SANAYİ MALLAININ SATIŞ SONASI HİZMETLEİ HAKKINDA YÖNETMELİK esmi Gazete Tarihi: 14.06.2003 Sayısı: 25138 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası

Detaylı

Yabancı Kökenli Ticari İşletmelerin Türkiye de Şube Kuruluşu

Yabancı Kökenli Ticari İşletmelerin Türkiye de Şube Kuruluşu TEMMUZ 2014 HUKUK BÜLTENİ Bilgi Notları: Yabancı Kökenli Ticari İşletmelerin Türkiye de Şube Kuruluşu Şubenin Türk Hukukuna Göre Genel Tanımı Türk Hukuku uyarınca, şubenin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 27.04.2011 Sayı: 2011/108 Ref: 4/108

SĐRKÜLER Đstanbul, 27.04.2011 Sayı: 2011/108 Ref: 4/108 SĐRKÜLER Đstanbul, 27.04.2011 Sayı: 2011/108 Ref: 4/108 Konu: FATURANIN GARANTĐ BELGESĐ OLARAK KABUL EDĐLMEYECEĞĐ, GARANTĐ KAPSAMINDAKĐ MALLARIN TAMĐR SÜRELERĐ HAKKINDA VE GARANTĐ BELGESĐ KONUSUNDA DĐĞER

Detaylı

İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ

İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ 1 İTHALAT YÖNETMELİĞİ...4 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/1)...9 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin

Detaylı

Smmm. Mesut TOPCU Bursa SMMMO Başkanı

Smmm. Mesut TOPCU Bursa SMMMO Başkanı SUNUŞ Maliye Bakanlığı tarafından farklı nispetlerde amortisman oranlarının uygulamaya konması ile duran varlıklarda amortisman uygulaması oldukça zorlaşmış ve karmaşık hale gelmiştir. 28.04.2004 tarihinde

Detaylı

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 333 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 1 Binalar 11 Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları

Detaylı

333, 339, 365 ve 389 SIRA NUMARALI VUK TEBLİĞLERİNDE YER ALAN AMORTİSMAN ORANLARI

333, 339, 365 ve 389 SIRA NUMARALI VUK TEBLİĞLERİNDE YER ALAN AMORTİSMAN ORANLARI 333, 339, 365 ve 389 SIRA NUMARALI VUK TEBLİĞLERİNDE YER ALAN AMORTİSMAN ORANLARI Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Adı Faydalı Normal Tebliğ Ömrü Amortisman No (Yıl) Oranı (%) 1 Binalar Ticari, sınai,

Detaylı

Sayfa 1. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler. 333 1. Binalar

Sayfa 1. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler. 333 1. Binalar Tebliğ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 333 1. Binalar 333 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane,

Detaylı

8 %12,50 benzeyen yollar) 3. Demirbaşlar 3.1. İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf,

8 %12,50 benzeyen yollar) 3. Demirbaşlar 3.1. İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, Güncelleme Tarihi: 14.09.2012 VERGİ USUL KANUNU 333, 339, 365, 389 VE 399 N0.LU GENEL TEBLİĞLERİNE GÖRE İKTİSADİ KIYMETLERİN AMORTİSMAN ORANLARI VE FAYDALI ÖMÜRLERİ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Detaylı

2014 Amortisman Oranları

2014 Amortisman Oranları Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane,

Detaylı