ZENG N OLMANIN KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZENG N OLMANIN KURALLARI"

Transkript

1 ZENG N OLMANIN KURALLARI

2 ZENG N OLMANIN KURALLARI Bolluk çinde Yaflamaya Yönelik Kiflisel Bir Anahtar RICHARD TEMPLAR Çeviren: Ümit fiensoy

3 ISBN The Rules of Wealth Richard Templar 2007 Optimist Yay nlar Optimist Yay m Da t m Telefon: Faks : e-posta: Optimist yay n no. : 132 Konu : fl/yönetim Yay ma haz rlayan : Cemal Engin Birinci bas m Düzelti Düzenleme Bask ve cilt : Mart 2008, stanbul : Fevzi Gölo lu : Selim Talay : Acar Bas m ve Cilt San. Tic. A.fi. Beysan San. Sit. Birlik Cad. No: 26 Acar Binas Haramidere - AVCILAR / STANBUL Tel: Faks:

4 çindekiler Teflekkür 11 Girifl 12 Zenginmifl Gibi Düflünmek Herkes para kazanabilir; para adam seçmez, ayr mc l k yapmaz Zenginlik tan m n za karar verin Hedeflerinizi belirleyin Akl n zdakini kendinize saklay n nsanlar n ço u zengin olamayacak kadar tembeldir Parayla ilgili inançlar n z anlay n ve bunlar n nereden kaynakland n bulun Zengin olman n bir mükâfat de il de, bir fleyin sonucu oldu unu anlay n Zenginli i dost bilin, düflman de il Paray ne için istedi inize karar verin Paran n paray çekti ini anlay n Paray çözüm olarak görürseniz, karfl n za problem olarak ç kar Bol para kazanabilir, iflinizden keyif alabilir ve geceleri rahat bir uyku çekebilirsiniz Kötü yoldan para kazanmay denemeyin Para ile mutluluk aras ndaki iliflkiyi yakalay n Fiyat ile de er aras ndaki fark görün 48 5

5 16. Zenginlerin nas l düflündü ünü ö renin Baflkalar n n sahip oldu u fleylere imrenmeyin nsan n kendisini yönetmesi, paras n yönetmesinden zordur 54 Servet Sahibi Olmak Bafllamadan önce bulundu unuz noktay bilmelisiniz Bir plan yapmal s n z Hesaplar n z kontrol alt na al n Ancak zengin görünerek zengin olabilirsiniz Birikim sa lamak için spekülasyonu deneyin (yo, kumardan söz etmiyorum) Risk konusundaki tutumunuzu belirleyin Güvenmedi iniz kiflilerle ifl yapmay n Servet sahibi olmak için hiçbir zaman geç de ildir Tasarrufa genç yaflta bafllay n (ya da sizin için ifl iflten geçtiyse, bunu çocuklar n za ö retin) Parasal gereksinimlerinizin yaflam n z n de iflik aflamalar nda farkl olaca n bilin Çok çal flmak zorunda kalmayacak kadar zengin olmak için çok çal flman z gerekir Al flverifl sanat n ö renin Pazarl k sanat n ö renin Ufak tefek tasarruflarla zengin de il, olsa olsa mutsuz olursunuz Baflkalar için çal flarak zengin olamazs n z; ama olabilirsiniz de Kararlar n z geciktirerek bofla zaman harcamay n, parayla ilgili kararlar çabuk al n 92 6 Ç NDEK LER

6 35. Paraya ihtiyac n z yokmufl gibi çal fl n Kazand n zdan daha az harcay n Gerçekten, ama gerçekten zorunlu olmad kça borç almay n Borçlar n z tahkim yoluna gidin Bir beceri gelifltirirseniz, karfl l n kat kat al rs n z Önceli i borçlar n z ve kredilerinizi ödemeye verin Para kazanmay ihmal edecek kadar geçim derdine düflmeyin Tasarrufa çok para ay rmal m, ay rmamal m? Kiralamay n, sat n al n Yat r m yapman n gerçekten ne demek oldu unu anlay n Biraz sermaye oluflturun, sonra bunu ak ll ca bir yat r ma yöneltin Gayrimenkul uzun vadede hisse senedini geçemez Sat fl sanat n n ustas olun Her zaman kazanabilece inizi sanmay n Hisse senedi piyasas n n asl nda nas l iflledi ini ö renin Yaln zca ne oldu unu anlayabildi iniz hisseleri (ya da herhangi bir fleyi) al n Mutlaka yat r m uzman kullan n (ama onlar sizi kullanmas n) Finansal tavsiye almak istiyorsan z, bedelini mutlaka ödemelisiniz Fazla kurcalamay n Uzun erimli düflünün Zengin olma stratejiniz üzerinde çal flmaya günün belli bir saatini ay r n 136 Ç NDEK LER 7

7 56. Ayr nt lara dikkat edin Yeni gelir kaynaklar yarat n Ya olursa? oynamay ö renin Harcama dürtünüzü kontrol edin K sa yoldan zenginlik vaat eden reklamlara kanmay n çabuk zenginleflecek olan siz de ilsiniz Zenginli in s rr diye bir fley yoktur Bu kitab okumakla kalmay n, bir fleyler de yap n 150 Daha da Zengin Olmak Mali durumunuzu düzenli olarak finansal sa l k kontrolünden geçirin Kendinize para yönderleri bulun Önsezilerinize kulak verin Bofl oturmay n Yapamad n z iflleri baflkalar na yapt r n Kendinizi tan y n tek bafl na m daha baflar l s n z, ikili çal flmada m, yoksa ekip halinde mi? Gizli de erleri ve f rsatlar aray n Çok çabuk zengin olmaya çal flmay n Her zaman karfl n zdakinin bu iflten ne ç kar oldu unu sorun Paran z iflletin Yat r mlar n z ne zaman geri çekmek gerekti ini ö renin Kötü talihin pefline tak lmay n Bir bilançoyu neden ve nas l okuman z gerekti ini bilin Her zaman vergi memurundan bir ad m önde olun Ç NDEK LER

8 77. Varl klar n z nas l iflletece inizi ö renin Ald n z ücretin de erinizin karfl l oldu unu asla kabullenmeyin Herkesle ayn rotay izlemeyin 191 Servetinizi Korumak Bir fley al rken kaliteye önem verin Minik yaz lara dikkat edin Kazanmadan harcamay n Yafll l k günleri için kenara biraz para ay r n yo, o yetmez! Acil durumlar / kara günler için para ay rmak: Ola anüstü hal fonu Kaça ald n z? Pazar araflt rmas nas l yap l r? Dostlar n zdan ya da ailenizden borç almay n (ama yat r m yapmalar na izin verebilirsiniz) Özkaynaklar n zdan feragat etmeyin Ne zaman duraca n z bilin 214 Servetinizi Paylaflmak Servetinizi ak ll ca kullan n Gözden ç kartmaya raz de ilseniz, dostlar n za ya da ailenize borç vermeyin Borç vermeyin, özkaynak sat n al n Kefenin cebi yoktur Ne zaman ve nas l hay r ya da evet diyece inizi bilin nsanlara kendilerini borçlu hissettirmeden para verme yollar bulun Çocuklar n z afl r koruma alt na alarak, yokluk çekmenin de erli deneyimlerinden yoksun b rakmay n 232 Ç NDEK LER 9

9 96. Hay r iflleri ve iyi amaçlar nas l seçilir? Paran z kendiniz harcay n, kimse onu sizin kadar ak ll ca harcayamaz Tavsiye dinlemeden önce sorumlulu u üzerinize al n Sak n zenginli inizle hava atmay n S rada ne var? fieytanla anlaflma m? 242

10 Teflekkür Kitab n ilk aflamalar nda taslak metni okuyarak birçok konuda düzeltme yapma inceli ini gösteren Ba ms z Mali Dan flmanlar Clayden Associates in direktörü Dan Clayden a teflekkür etmek isterim. Dan benim meslek yaflam mda karfl laflt m mali dan flmanlar n en iyilerinden biriydi. Ayr ca bu kitab, paras n hem lütufkâr, cömert, dürüst ve ahlâkl bir flekilde yöneten, hem de onu profesyonelce ve verimli bir flekilde iflleten zevk sahibi kay npederime adamak isterim. Onun zenginlik kurallar n n hepimize örnek olacak kadar mükemmel bir uygulay c s oldu unu söyleyebilirim. 11

11 Girifl Dürüst olal m. Hepimiz hali vakti yerinde, varl kl, zengin olmak ve bolluk içinde yaflamak isteriz. Bu duruma ulaflm fl olanlar n büyüsüne kap l r z. Bunu nas l baflard lar acaba? Biz ayn fleyi nas l yapabiliriz? Zengin olmufl insanlar n di erlerinin anlamad ve yapamad fleyleri anlamaya ve yapmaya yatk n olduklar basit bir gerçektir. Onlar n kafa yap s ndan bafllay p somut eylemlere kadar uzanan servetleriyle ilgili belli davran fl kurallar vard r; onlar baflkalar ndan bu kurallar ay r r. Elinizdeki kitap daha zengin olmak için sizin de seçebilece iniz bu davran fllar derleyip sunuyor. Kurallar n temeli (öteki Kurallar kitaplar nda oldu u gibi) bunlar n hepsinin varl kl insanlarda gözlemledi im davran fllar olmas d r. Buna, uygun görürseniz, duygusal paylafl m n büyüsü diyebiliriz. Onlar gibi hareket edersek, biz de onlar gibi oluruz. Bu yaklafl m gerçekten de ifle yar yor. Bu kitap, oldukça yal n bir flekilde, flu unsurlara aç kl k kazand r yor: insanlar para kazanmak için ne yap yorlar para kazanmay nas l sürdürüyorlar bunu baflard ktan sonra, durumlar n nas l kal c laflt r yorlar paray nas l harc yorlar nas l yat r m yap yorlar paran n keyfini nas l ç kar yorlar paray özveriyle nas l kullan yorlar? Kuflku yok ki, mümkün olan en az çabayla zengin, varl kl ve bolluk içinde yaflayan biri olmak isterdik. ngiltere de kumar oyunlar na her y l 50 milyar pound gibi ak l almaz bir tutar harcan yor. Kumara harcanan paran n 50 milyar pound düzeyine ulaflm fl olmas, pek çok insan n kolay para kazanma peflinde oldu unu gösteriyor. Bu düzey ayn zamanda, hepsi olmasa bile, bunlar n büyük ço unlu unun düfl k r kl na u rayaca n da gösteriyor. Kumarhaneler bütün di er ifl- 12

12 letmeler gibi belli bir yüzde hesab yla çal fl rlar. Örne in kurallara uygun çal flt r lan bir rulet oyununda bu oran yüzde 28 dir. Yani, masada 100 pound dönüyorsa, bunun yüzde 28 i mutlaka içerde (kasada) kalacak demektir. Oyunculara verilecek olan para 72 poundu geçmez. Tabii her zaman ayn kiflilere ç kacak de il. Kimisi kaybedecek. Kimisi kazanacak. Kimisi de koydu unu geri alacak. Ama kasa eninde sonunda mutlaka her zaman kazanacak. Bu iflin kural d r. Demek ki, bu kadar çok insan kumara bunca para yat r yorsa, bu bana kumarhanede çal flt m s rada bolca tan k oldu um flu gerçekleri anlat r: bu insanlar n cebinde öyle çok para vard r ki, bir k sm ndan kurtulmak isterler 1 flansl olduklar na deli gibi inan rlar kendilerini kötü hissetmek hofllar na gitti i için kaybetmeyi severler kolay para kazanmaya can atarlar. Bu kitap, yukarda s ralad m amaçlardan hiçbirinin peflinde olmayanlar için yaz lm flt r. Hay r, kolay para kazanmak isteyenler için de de- il (kusura bakmay n). Buna karfl l k, elinizdeki kitap, genel parasal durumunuzda hat r say l r bir iyileflme sa layacakt r. Sizi çabucak zengin etmeyecek, ancak nezih bir kifli olmay sürdürerek, para kazanma ve servetinizi ço altma olana n z art racak bir ilkeler, stratejiler ve nesneler kümesini anlaman z ve uygulaman z sa layacakt r. Asl nda biz de kasa olabilir ve her zaman kazanabiliriz. Öyleyse, ne yapmal y z? Yapabilece imiz pek çok fley var. Baflar y garanti edebilecek tek bir kural yoktur. Fakat her biri olas l klar azalt r. Hepsi para kazanma flans m z ço alt r. Yirmi bir (blackjack) masas ndaki kadar kolay bir 1 Kimisi de para aklama derdindedir: Bu ifl için ay rd paray masaya koyar, sonra da oynamadan koydu unu kazanç çeki fleklinde geri alarak, vergi ödemekten kurtulur. Ne ay p de il mi? Tabi flöyle bir sorun var, o kifli ne kadar oynamamaya gayret etse de, bu paran n yüzde 28 ini kasa mutlaka al r. G R fi 13

13 kazanç vaat etmese de, daha emin ve uzun erimlidir; üstelik insan hem kumar al flkanl na, hem de sonu gelmeyen bir kay p bata na sürüklemez. Küçükken yoksul bir çocuk oldu umu söyleyece im, ama ac kl bir ara na meye gerek yok. Hiçbir fleyim yoktu. Baflkalar n n ne çok fleye sahip oldu unu görüyordum. Bu yoksulluktan kurtulman n bir yolunu mutlaka bulmam gerekti inin aç k bir biçimde fark ndayd m. Ama pek çok hatal ad m att m bafllarda; do ru yolu bulana kadar çok yanl fl yapt m. Ancak gerçek zenginlerin yapt klar n gözlemeye zaman ay r p bunun zahmetine katlanmay ö rendi imde do ru yolu bulabildim. Ve flimdi bu gözleme dayanan bilgiyi size aktarmaktan mutluluk duyuyorum. fiunlar istedi inizi varsay yorum: zengin olmak bunu yasal yollardan yapmak amac n za ulaflt ktan sonra, yararl ifller yapmak kenara bir fleyler ay rmak bunun bir k sm n yast k alt nda saklamak Ve biraz gayret göstermeye haz r oldu unuzu kabul ediyorum. Bu amaçla kitab befl bölüme ay rd m: zenginmifl gibi düflünmek; servet sahibi olmak; daha da zengin olmak; servetinizi korumak; servetinizi paylaflmak. Zenginmifl gibi düflünmekle bafll yoruz çünkü varl kla ilgili her fley bu temele dayan r. Hepimizin para konusunda birtak m inançlar vard r. Ço umuz, para insan mutlu etmese de (gerçi gizliden gizliye mutlu edece ine inan r z ya), hiç de ilse belirli bir konfor içinde mutsuz olaca m za inan r z. Hemen hepimiz paran n daha iyi fleyler almam za olanak verece ine ve iyi fleyler sat n almakla daha mutlu olaca m za inan r z. Bu inançlar n zdan herhangi biriyle ilgili olarak cesaretinizi k rmak bana düflmez. Benim iflim, bunun do ru olup ol- 14 G R fi

14 mad n kendi bafl n za bulabilmeniz için gereken araçlar size sunmaktan ibarettir. fle bafllama zaman geldi. Haydi, veryans n edelim. Her koflulda, varl n z n mutlaka artmas ad na. Richard Templar G R fi 15

15 ZENG NM fi G B DÜfiÜNMEK

16 Para bir kavramd r. Onu gerçekten göremez ve dokunamazs n z (elinizde bir alt n külçesi yoksa tabii). Bunu ancak banknot ya da çek gibi fiziksel bir sembol arac l yla gerçeklefltirebilirsiniz. Evet, bunlar kâ t parçalar d r, muazzam bir güce sahip kâ t parçalar Para kavram ard nda daha pek çok fley tafl r bizim için. Onun iyi mi kötü mü oldu u ya da onu istemenin iyi mi kötü mü oldu una iliflkin hepimizin içinde yer etmifl bir inanç vard r. Paray sevmenin ya da onu harcaman n iyi mi kötü mü oldu una iliflkin bir inanc m z vard r. lk birkaç Kural ile önerece im fley zenginlik hakk ndaki düflüncelerimizin bizi zenginli e ulaflmaktan al koydu u fikri olabilir. Olabilir, ama bu yaln zca bir olas l kt r. E er paran n kötü bir fley oldu una ve bol paran n gerçekten kötülü ün anas oldu una tüm kalbimizle inan rsak (bilinçalt nda bile olsa), istemeden de olsa çok paraya sahip olma yönündeki kendi çabalar m za sekte vurabiliriz. Ayr ca, para kazanma u rafl na ne kadar çaba harcamaya haz r oldu- unuzu size göstermeye çal flaca m. Biraz spora benzer bu ifl. Ne kadar pratik yaparsan z, o kadar iyi olursunuz. Bunun tersine, tembellikle para kazanamazs n z. Burada bir miktar çal flma yapman z gerekir. Ayn zamanda, ne istedi inizi, neden istedi inizi, buna nas l ulaflmay düflündü ünüzü, elde ettikten sonra onunla ne yapaca n z, bütün bu gibi fleyleri, tamamen içinizden geldi i flekliyle ö renmeniz gerekecektir. Kimse size bunun kolay olaca n söylemedi. ZENG NM fi G B DÜfiÜNMEK 19

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Dizinin kitaplar :

Cep Yönderi Dizisi. Dizinin kitaplar : nsanlar kna Etmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

PERFORMANSIN ÜÇ YASASI

PERFORMANSIN ÜÇ YASASI PERFORMANSIN ÜÇ YASASI PERFORMANSIN ÜÇ YASASI ÖRGÜTÜNÜZÜN VE YAfiAMINIZIN GELECE N YEN BAfiTAN YAZMAK Steve Zaffron Dave Logan Çeviren Ümit fiensoy ISBN 978-605-5655-25-9 2009 by Steve Zaffron and Dave

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi 44 GENÇ M MARLAR zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi KEND N YEN DEN ÜRETME, BULUNDU U YER SORGULAMA VE MESLEK GEL fi M N ARAÇLARINDAN B R OLARAK YARIfiMA YI TERC H EDEN GENÇ B R M MARLIK OF S NOT M MARLIK.

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi taraf ndan yay nlanm flt r

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Emin Ad mlarla Yürüyor

Emin Ad mlarla Yürüyor RÖPORTAJ YALTES Gelece e Emin Ad mlarla Yürüyor Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle YALTES ile ilgili genel bir de erlendirme yapar m s n z? Yola ç kt n z zaman koyulan hedefler nelerdi? Bu hedeflerin ne kadar na

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 24 BÖLÜM 1 - Yeni Dünya Düzeni BÖLÜM 1: YEN DÜNYA DÜZEN Bu kitapta 2000 y l ndan bu yana inceleyece imiz Türkiye ekonomisi ve ekonominin gelecekteki potansiyeli, do al olarak,

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı