Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...4 CS CS CS Display...7 Ocak Bilgileri...7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....9 Çevre Korumaya Katkýnýz...16 Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý...16 Ýlk Kullanýmdan Önce...17 Ýnduksiyon...18 Çalýþma Þekli...18 Sesler...19 Piþirme Kaplarý...20 Kullaným...21 Açma- ve Kapatma...21 Ayarlar...22 Piþirmeye Baþlama Otomatiði...23 Booster Fonksiyonu...24 Sýcak Tutma...26 Enerji Tasarrufu Önerileri...27 Güvenlik Sistemleri...28 Çalýþtýrma Kilidi...28 Emniyet Kapatmasý...28 Isý Emniyet Termiði Temizlik ve Bakým...30 Genel Bilgiler...30 Ne yapmalý, eðer...?

3 Ýçindekiler Sonradan Alýnabilen Aksesuar...34 Montaj Ýçin Güvenlik Tavsiyeleri...35 Cihaz- ve Montaj Ölçüleri...39 CS CS CS Tezgahýn Hazýrlanmasý...42 Birden Fazla Cihazýn Montajý...43 Kýskaç ve Ara Çýtalarýn Takýlmasý...46 Cihazýn/Cihazlarýn Yerleþtirilmesi Genel Montaj Bilgileri...49 Elektrik Baðlantýsý...50 Müþteri Hizmetleri, Tip Etiketi

4 Cihazýn Tanýtýmý CS 1212 a TwinBooster'li Ocak (BI/II) b Booster'li Ocak (BI) c Display d Ocak Düzeni Sembolleri e Göstergeler Ocak Düðmesi: f Arka g Ön Göstergeler l Çalýþma göstergesi m Booster Göstergesi n Kalan Isý Göstergesi 4

5 Cihazýn Tanýtýmý CS 1221 a TwinBooster'li Ocak (BI/II) b Display c Göstergeler d Ocak Düðmesi Göstergeler l Çalýþma Göstergesi m Booster Göstergesi n Kalan Isý Göstergesi 5

6 Cihazýn Tanýtýmý CS 1234 abd Booster'li Ocaklar (BI) c TwinBooster'li Ocak (B I/II) e Ocak Düzeni Sembolleri f Göstergeler k Display Ocak Düðmesi: g Arka sað h Ön sað i Arka sol j Ön sol Göstergeler l Çalýþma Göstergesi m Booster Göstergesi n Kalan Isý Göstergesi 6

7 Cihazýn Tanýtýmý Display ß = Eksik veya uygun olmayan tencere A = Piþirmeye baþlama otomatý I = Booster I II = Booster II (Sadece uygun donanýmlý ocaklarda) L = Çalýþtýrma kilidi ("Güvenlik Sistemleri" böl.bak.) Ocak Bilgileri Ocak CS 1212 Önde Arkada Minimum ile Maksimum arasý cm* normal: Booster ile: normal: Booster I ile: Booster II ile : Güç: Watt / 230 V** Toplam: 3700 * Verilen çerçeve içinde her çapta tencere kullanýlabilir. ** Verilen güç kademesi piþirme kabýnýn büyüklüðü ve malzemesine göre deðiþebilir. 7

8 Cihazýn Tanýtýmý CS 1221 Minimum ile Maksimum arasý cm* normal: Booster I ile: Booster II ile: Güç: Watt / 230 V Ocaklar CS 1234 Minimum ile Maksimum Güç: Watt / 230 V** arasý cm* Sol ön normal: Booster'li: Sol arka normal: Booster'li: Sað arka normal: Booster I ile: Booster II ile: Sað ön normal: Booster'li: Toplam: 7400 * Verilen çerçeve içinde her çapta tencere kullanýlabilir. ** Verilen güç kademesi tencerenin büyüklüðüne ve malzemesine göre deðiþebilir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu ocak yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Ocaðý kullanmaya baþlamadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný dikkatle okuyunuz. Burada cihazýn montajý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece hem kendinizi korumuþ hem de cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerekirse ocaðýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz! Kullaným Kurallarý Bu ocak evlerde ve ev benzeri ortamlarda kullanmak için tasarlanmýþtýr, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve diðer benzeri iþ yerlerinde, çiftlik evlerinde ve tarým bölgelerindeki evlerde, otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda. Bu ocaðý sadece evde yemek piþirmek ve ýsýtmak için kullanýnýz. Baþka amaçlarla kullanýma izin verilemez ve tehlikeli olabilir. Miele kurallara aykýrý veya hatalý kullanýmdan kaynaklanacak hasar ve zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Çocuklarýn ocaðý gizlice açmamalarý için çalýþtýrma kilidinden yararlanýnýz. Ocaðýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. Ambalaj malzemeleri (folyo veya stropor) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Ambalaj parçalarýný çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde saklayýnýz ve mümkün olduðu kadar çabuk evden çýkartýnýz. Çocuklar ancak ocaðýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Ocak çalýþýrken çok ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Yanýk tehlikesi açýsýndan ocak soðuyuncaya kadar çocuklarý ocaktan uzak tutunuz. Çocuklarýn ilgisini çekebilecek eþyalarý ocaðýn üstüne veya arkasýna koymayýnýz. Aksi halde çocuk onu almak için ocaðýn üstüne çýkmaya çalýþacaktýr. Yanýk tehlikesi! Çocuklarýn çok sýcak olan tencereleri veya tavalarý aþaðý çekmemeleri için çok dikkat edilmelidir. Yanýk ve haþlanma tehlikesi! 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Ocaðýnýz monte edilmeden önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir ocaðý asla çalýþtýrmayýnýz, güvenliðinizi tehlikeye sokabilir! Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun olarak döþenmiþ korumalý bir hatta baðlanmalýdýr. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu konuda emin olmak için uzman bir elektrikçiye tesisatý kontrol ettiriniz. Eksik veya arýzalý bir kablo nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu deðildir (örneðin elektrik çarpmasý gibi). Ocaðýnýzýn baðlantýsý yapýlmadan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerinin (frekans ve akým) evdeki elektrik þebekesinin verileri ile uyuþmasý þarttýr. Bir hasarýn meydana gelmemesi için bu deðerlerin ayný olmasý gerekir. Bu konuda uzman bir elektrikçiye danýþýnýz. Ocaðýn güvenle kullanýlabilmesi ancak montajý yapýldýktan sonra mümkün olabilir. Ocaðýn kasasýný asla açmaya kalkmayýnýz. Elektrik ileten kablolara temas etme olasýlýðý veya elektrikli veya mekanik parçalarýn deðiþtirilmesi sizin için tehlikeli olabilir veya gazlý ocakta fonksiyon bozukluklarý meydana gelebilir. Montaj- bakým ve tamir iþleri sadece üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman personel tarafýndan yapýlabilir. Hatalý montaj- ve bakým iþleri veya tamirler ocaðý kullanan kiþi için önemli tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bundan sorumlu deðildir. Montaj- bakým ve tamir iþlemleri sýrasýnda cihazýn þebekeye olan elektrik baðlantýsý çözülmelidir. Ancak aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde cihazýn elektrik baðlantýsý kesilmiþ olur: evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr, vidalý sigortalar yuvalarýndan tamamen çýkarýlmalýdýr, cihazýn kablosu ve fiþi prizden çekilmelidir. Prizden çýkarmak için kablodan çekerek fiþi çýkarmayýnýz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Garanti süresi içinde ocaðýn tamiri sadece Miele yetkili servisleri tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki tamir iþleminde garanti hakký geçerli olmayacaktýr.. Arýzalý yapý parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu parçalar kullanýldýðý takdirde, ocak ile ilgili güvenlik þartlarý yerine getirilmiþ olacaktýr. Baðlantý kablosu eskidiðinde veya hasar gördüðünde yerine özel H 05 VV-F (PVC-izolasyonlu) baðlantý kablosu takýlmalýdýr, bu kabloyu üretici firma veya yetkili servislerde bulabilirsiniz. Ocaðýn elektrik þebekesine baðlantýsý çoklu bir priz üzerinden yapýlmamalýdýr, bunlar gereken güvenliði saðlayamazlar (aþýrý ýsýnma tehlikesi). Ocak arýzalandýðýnda veya cam seramik tabla çatladýðýnda veya kýrýldýðýnda ocaðý çalýþtýrmayýnýz veya hemen kapatýnýz. Aksi halde cereyan çarpabilir! Eðer ocaðýn fiþi kablodan çýkarýlacaksa, o zaman bu montaja uzman bir elektrikçi de yardým ederek cihazýn montajý ve baðlantýsý yapýlmalýdýr. Baðlantý iþlemlerini lütfen ülkenizdeki yasal yönetmelikleri iyi bilen ve bunu dikkatle uygulayan personellere yaptýrýnýz. Hatalý montaj ve baðlantý sonucunda ortaya çýkabilecek zarar ve hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Kalp pili taþýyanlar için önemlidir: Lütfen dikkat:ocak çalýþýrken yakýn çevresinde elektromanyetik bir alan oluþur ve kalp pili taþýyan kiþiler bundan etkilenebilir. Bu konuda emin olmak için kalp pili üreticisine veya doktorunuza danýþýnýz. Kredi kartý, disket, cep hesap makineleri gibi manyetik malzemeler çalýþmakta olan induksiyonlu ocaðýn yakýnlarýnda olmamalýdýr. Fonksiyonlarý etkilenebilir. Ocak kullanýlýrken çok ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Ancak kalan ýsý göstergeleri söndükten sonra yanýk tehlikesi ortadan kalkar. Ocak çalýþýrken kontrolsüz býrakmayýnýz! Sýcak ocaktaki boþ tencereler cam seramiðin kýrýlmasýna sebep olabilir, üretici firma bu zararý karþýlamaz. Aþýrý ýsýnmýþ yað alev alabilir ve yangýn çýkabilir. Kýzgýn yað alev alýrsa, bunu asla su ile söndürmeye çalýþmayýnýz! Alevleri bir tencere kapaðý veya ýslak bir bez veya benzeri ile söndürünüz. Ocakta yaptýðýnýz tüm iþler için ýsýya dayanýklý mutfak eldiveni, tencere tutacaðý veya benzerlerini kullanýnýz. Bu bezlerin ocak yakýnýnda bulunmamasýna dikkat ediniz, tutuþabilir. Bu nedenle çok büyük bezler, bulaþýk bezleri v.s. kullanmayýnýz. Ayrýca bunlarýn ýslak olmamasýna da özen gösteriniz, çünkü ýslak bezler ýsýyý çok çabuk iletir. Yanýk tehlikesi. Davlumbaz altýnda asla alevde hazýrlanan bir yemek yapmayýnýz. Çýkan alevler davlumbazý tutuþturabilir. Cihazý bazý malzemeleri koymak için tezgah yerine kullanmayýnýz. Özellikle býçak, çatal, kaþýk v.s. veya diðer metal eþyalarý ocaðýn üzerinde býrakmayýnýz. Ocaðýn yanlýþlýkla açýlmasý veya kalan ýsý nedeniyle metal eþyalar ýsýnabilir (Yanýk tehlikesi). Diðer malzemeler ise cinslerine göre eriyebilir veya alev alabilir. Islak tencere kapaklarý tencereye yapýþýr kalýr. Kullandýktan sonra ocaklarý hemen kapatýnýz! Birden fazla cihazýn montajýnda Sýcak tencere ve tavalarý ara çýtalarýn üzerinde koymayýnýz, sýzdýrmazlýk contalarý ve ara çýtalar zarar görebilir. Ocaðýn üzerini bir örtü veya koruyucu bir folyo ile kapatmayýnýz. Yanlýþlýkla açýldýðýnda yangýn tehlikesi olabilir. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Plastik veya aluminyum folyo kaplar kullanmayýnýz. Bunlar yüksek ýsýda erir. Ayrýca yangýn tehlikesi vardýr! Ocaðýn üzerinde konserve kutularý gibi kapalý kaplarý ýsýtmayýnýz. Oluþan basýnç nedeniyle kuyu patlayabilir, yaralanma ve haþlanma tehlikesi! Bu ocakta kullandýðýnýz tencere ve tavanýn tabaný düz ve pürüzsüz olmalýdýr. Tabaný iyi perdahlanmamýþ ve çapaklý tencere ve tavalar cam seramiði çizebilir. Ýçi boþ tencere veya tavalarý üreticileri izin vermedikçe ýsýtmayýnýz. Dikkat edilmezse ocak zarar görebilir. Ýnduksiyonun yüksek ve hýzlý ýsýnma özelliði nedeniyle tencerenin tabaný en kýsa sürede aþýrý ýsýnan yað gibi kendi kendine tutuþma ýsý derecesine ulaþýr. Ocaðý temiz tutunuz. Tuz, þeker veya sebzelerden dökülecek toprak ve tozlar seramiði çizebilir. Sýcak tava ve tencereleri ekranýn bulunduðu alana koymayýnýz. Ekran altýndaki elektronik zarar görebilir. Cam seramik yüzeyin üzerine herhangi bir malzeme veya kabýn düþmemesine dikkat ediniz. Örneðin bir tuzluk bile düþtüðünde seramik yüzey çatlayabilir veya kýrýlabilir. Sýcak ocaða þeker, þekerli yiyecekler, plastikler veya aluminyum folyo gibi maddeler temas etmemelidir. Eðer ocaða þeker veya þekerli yiyecekler dökülürse, ocak henüz sýcakken cam kazýyýcý ile bunlarý kazýyýnýz. Ocak soðuk iken bunlarý çýkarmak zor zordur, seramik çatlayabilir. Dikkat yangýn tehlikesi! Ocaðý soðuduktan sonra silebilirsiniz. Ocaðýn çevresinde bir mikser kullanýyorsanýz, kablosunun sýcak ocaða deðmemesine dikkat ediniz. Kablo izolasyonu zarar görebilir. Cereyan çarpma tehlikesi! Bu cihazda bir adet soðutma faný bulunmaktadýr. Monte edilen cihazýn altýnda bir çekmece varsa, çekmece ile ocak altý arasýnda bir boþluk býrakýlarak yeterli havalandýrmanýn saðlanmasý lazýmdýr. Küçük ve sivri malzemeler bu çekmecede saklanmamalýdýr. Bunlar deliklerden içeri çekilerek ocak kasasýnýn içine kaçabilirler ve dolayýyla havalandýrmayý veya soðutmayý olumsuz yönde etkileyebilirler. 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn altýnda bir çekmece mevcutsa, burada sprey kutularý veya çabuk tutuþabilen maddeler ve malzemeler bulundurmayýnýz. Hatta buradaki çatal-kaþýk kutusu bile ýsýya dayanýklý olmalýdýr. Ocaðýn altýndaki çekmecede bulunan metal eþyalar ocaðýn yoðun kullanýlmasý durumunda çok ýsýnabilirler. Ocak ev dýþýnda açýk havada kurulamaz ve çalýþtýrýlamaz. Güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlar bölümünde yazýlý kurallara dikkat edilmemesi sonucunda meydana gelen zararlardan Miele sorumlu deðildir. Yemekleri her zaman yeterli derecede ýsýtýnýz. Yiyeceklerde bulunabilecek bakteriler ancak yüksek dereceli ýsýlarda ve yeterli sürede yok olabilirler. Bir ocak üzerinde ayný anda iki tencere kullanmayýnýz. Eðer ocak bir dolap kapaðý arkasýna monte edilmiþse, ocak ancak kapak açýkken çalýþtýrýlmalýdýr. Dolap kapaðýný ancak ocaðýn kalan ýsý ýþýklarý söndükten sonra kapatabilirsiniz. Ocak bir pirolitik-fýrýn üzerine monte edilmiþse piroliz iþlemi sýrasýnda ocaðý çalýþtýrmayýnýz, ýsý emniyet termiði devreye girer (ilgili bölüme bakýnýz). 15

16 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreyi koruyan geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþtir. Ambalaj malzemelerinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tüketimi ve çöp oluþumu azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 16

17 Ýlk Kullanýmdan Önce Cihazýn belgeleri arasýnda bulunan tip etiketini "Tip Etiketi" bölümünde ayrýlan yere yapýþtýrýnýz. Ýlk Temizlik Eðer ocaðýn üzerinde koruyucu bir folyo veya etiket varsa, çekip alýnýz. Ýlk kullanýmdan önce cihazý ýslak bir bezle siliniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Cam seramik ocaðýn temizlenmesi için bulaþýk deterjaný (elde yýkama) kullanmayýnýz, üzerinde mavimsi lekeler oluþabilir. Çalýþtýrma Ýnduksiyonlu ocaðýn ilk defa çalýþtýrýlmasý sýrasýnda veya bir elektrik kesintisinden sonra yaklaþýk 1 saniye kadar bazý göstergelerin ýþýklarý test amacýyla yanarlar. Bu ýþýklar söndükten sonra cihazý çalýþtýrabilirsiniz. Cihazýn ilk çalýþtýrýlmasýnda bir koku ve duman ortaya çýkabilir. Her kullanýmda bu koku azalacak ve sonunda tamamen yok olacaktýr. Bu koku ve duman cihazýn yanlýþ baðlandýðýný veya cihazýn bozuk olduðunu göstermez ve saðlýða zararlý deðildir. Ýnduksiyonlyu ocaklarda ýsýnma süresinin diðer ocaklara göre çok daha kýsa olduðunu unutmayýnýz. 17

18 Ýnduksiyon Çalýþma Þekli Her induksiyonlu ocaðýn altýnda bir induksiyon bobini bulunmaktadýr. Ocak açýldýðýnda bu bobin bir manyetik alan yaratýr ve doðrudan tencerenin tabanýný etkiler ve onu ýsýtýr. Ocak sadece tencereden iletilen ýsý sayesinde dolaylý olarak ýsýnýr. Ýnduksiyonlu ocaklar ancak manyetik tabanlý tencereler ile çalýþabilir ( "Piþirme Kaplarý" bölümüne bakýnýz). Ýnduksiyon ocaða oturtulan tencerenin büyüklüðünü otomatik olarak algýlar, bir baþka deyiþle sadece tencerenin tabanýnýn kapladýðý alanda çalýþýr. Ýnduksiyon þu durumlarda çalýþmaz: Ocaðýn üzerinde bir tencere yoksa veya bu sisteme uygun olmayan bir tencere ile (tabaný manyetik olmayan tencere gibi) çalýþtýrýlmak isteniyorsa. Ocaða bir tencere konulmazsa veya uygun olmayan bir kap oturtulursa, ocak otomatik olarak 3 dakika sonra kapanýr. Ekranda 0 ile C deðiþimli olarak yanýp söner. Ocaðý tekrar çalýþtýrabilmek için ocak düðmesi "0" pozisyonuna çevrilmelidir. Ocaðýn üzerine çatal, kaþýk gibi metalik eþyalar koymayýnýz. Cihaz açýk olduðunda bunlar çok fazla ýsýnýr ve yanlýþlýkla tutulduðunda el yakabilir. Ocaðýnýzý kullandýktan sonra kapatýnýz. Ocaða oturtulan tencerenin tabaný çok küçük ise. Tencere çalýþmakta olan bir ocaktan kaldýrýlmýþsa. Bu durumda display'de ß sembolü yanýp söner. 3 dakika içinde uygun bir tencere konulmadýðý takdirde ß iþareti söner, ve iþinize kaldýðýnýz yerden devam edebilirsiniz. 18

19 Ýnduksiyon Sesler Ýnduksiyonlu ocak çalýþýrken tencerenin içinden malzeme ve taban özelliði ile baðlantýlý olarak þu sesler duyulabilir: Yüksek çalýþma gücünde sesler duyulabilir. Güç kademesi düþtükçe sesler de azalýr. Tabaný çeþitli malzemelerden yapýlmýþ olan tencerelerden çýtýrdama sesleri gelebilir (Sandviç taban gibi). Her iki ocak da çalýþýyorsa bir ýslýk sesi duyulabilir. Buradaki tencerenin altý farklý malzemelerden yapýlmýþ ve baðlý olan ocaklardan biri ile çalýþtýrýlýyor olabilir. Ocak düþük ayarda çalýþýrken röle sesi duyulabilir. Cihaz ömrünün uzatýlmasý amacýyla bir soðutma faný ile donatýlmýþtýr. Cihaz yoðun bir þekilde kullanýldýðýnda, soðutma faný devreye girer ve ocaktan bir fan çevirme sesi duyulur. Soðutma faný cihaz kapandýktan sonra da çalýþmaya devam eder. 19

20 Ýnduksiyon Piþirme Kaplarý Kaplarýn Cinsi Aþaðýdaki malzemelerden üretilmiþ olan tencereler induksiyonlu ocaklar için uygundur: Tabaný manyetik olabilen çelik tencereler Emaye çelik tencereler Dökme demir tencereler Aþaðýdaki malzemelerden üretilen kaplar uygun deðildir: Tabaný manyetik olmayan çelik tencereler Aluminyum, bakýr tencereler Cam-/seramik kaplar, toprak çanaklar Bir tencerenin veya tavanýn induksiyon sistemi için uygun olup olmadýðýný anlamak için tencerenin tabanýna bir mýknatýs tutunuz. Mýknatýs tencereye yapýþýrsa, tencere induksiyonlu ocak için uygundur. Tencere tabanýnýn bu özelliði yemeðin eþit olarak piþmesini etkiler. Ocaktan mümkün olduðunca çok yararlanabilmek için tencere büyüklüðünün ocaðýn iç ve dýþ çaplarý arasýndaki iþaretlere uygun olmasýna dikkat ediniz. Tencere iç iþaretten daha küçük ise induksiyon sistemi çalýþmayabilir. Ocak bu durumda sanki üzerinde hiçbir kap veya tencere yokmuþ gibi etkisiz kalýr. Tava ve tencerelerde çoðu zaman çap ölçüsü olarak üst çap verilmektedir. Fakat önemli olan tencere veya tavanýn alt çapýdýr (üst çapa göre daha küçük), lütfen buna dikkat ediniz. Piþirme kaplarýný ocaðýn ortasýna yerleþtiriniz. Eðer tencere veya tava ocaðýn tam ortasýnda olmazsa, kulplarý çok ýsýnýr ve elinizi yakabilir. 20

21 Kullaným Açma- ve Kapatma Her ocak, kumanda düðmesi saða a istenilen ýsý kademesine çevrilerek açýlýr ve sola b "0" pozisyonuna çevrilerek kapatýlýr. Kalan Isý Göstergesi Ýnduksiyonlu ocak elinizi yakmayacak bir ýsý derecesine düþtükten sonra kalan ýsý göstergesinin ýþýðý söner. Kalan ýsý göstergesinin ýþýðý yandýðý sürece induksiyonlu-ocaða dokunmayýnýz ve üzerine ýsýya dayanýklý olmayan malzemeler koymayýnýz. Yanýk ve yangýn tehlikesi! Ocak düðmesi BI veya BI/II üzerinden saða "0" pozisyonuna döndürülemez. Bir ocak açýldýktan sonra çalýþma ýþýðý ve bir süre sonra da kalan ýsý göstergesinin ýþýðý yanar. Bütün ocaklar söndükten sonra çalýþma göstergesi söner. 21

22 Kullaným Ayarlar Piþirme Ýþlemleri Ayarlar* Sýcak tutma Tereyaðý eritilir. 1-2 Jelatin çözülür. Sütlü puding 2 Az miktarda su ýsýtýlýr 3 Pirinç ýslatýlýr Donmuþ sebzeler çözülür Buðday ýslatýlýr Sulu ve yarý katý yemekler ýsýtýlabilir Omlet ve sahanda yumurta piþirilebilir Meyveler buharda yumuþatýlýr Hamur kabartýlýr Sebze, balýk buðulama yapýlýr Dondurulmuþ gýdalar çözülür ve ýsýtýlýr Daha çok miktarda yemek piþirilmeye baþlanabilir, örn.: tencere yemeði Krema ve soslar hazýrlanýr Yaðý aþýrý kýzdýrmadan sahanda yumurta gibi yemekler özenle hazýrlanabilir. Yaðý aþýrý kýzdýrmadan balýk, þnitzel, sosis, gibi yemekler özenle hazýrlanabilir. Patates köfte, v.s. Ön kýzartma 8 Çok miktarda su kaynatabilir, 9 Piþirmeye baþlama * Tabloda gösterilen veriler ortalama deðerlerdir. Ýnduksiyon bobinin gücü piþirme kabýnýn taban boyuna ve malzemesine göre deðiþebilir. Bu nedenle güç kademeleri tencereye göre deðiþebilir. Günlük kullanýmda tencereleriniz için uygun olan ayarlarý not ediniz

23 Kullaným Piþirmeye Baþlama Otomatiði Piþirme devam kademesi Piþmeye Baþlama Süresi dak. ve san. (yakl.) 1 0:15 2 0:15 3 0:25 4 0:50 5 2:00 6 5:50 7 2:50 8 2: Piþirmeye Baþlama Otomatiðinin Çalýþtýrýlmasý Display'de A görülünceye kadar ocaðýn düðmesini sola dayanma noktasýna doðru çeviriniz ve burada tutunuz. Düðme çok uzun tutulursa ekranda bir L görülür ve çalýþtýrma kilidi devreye girer ("Çalýþtýrma Kilidi" böl.bak.). Ocak düðmesini saða istediðiniz piþirmeye devam ýsý ayarýna çeviriniz. 5 saniye içinde bir piþirmeye devam kademesi seçilmezse, piþirmeye baþlama otomatiði devreye girmez. Otomatik piþirmeye baþlatma sistemi devreye girdikten sonra ocaðý en yüksek kademede ýsýtýr (þok piþirme) ve daha sonra sizin seçmiþ olduðunuz piþirmeye devam ayarýnda çalýþmasýný sürdürür. Piþirmeye devam süresi seçilmiþ olan piþirmeye devam ayarýna baðlýdýr (Tabloya bakýnýz). Yüksek ýsý ayarlý piþirmeye devam sürelerinde piþirmeye baþlama süreci kýsa tutulmalýdýr, çünkü genelde bu ayarlarda kýzartma iþlemine baþlamak için boþ tencere veya tava ýsýtýlacaktýr. Piþirmeye baþlama sürecinde tencere ocaktan kaldýrýlýrsa, piþirmeye baþlama otomatiði durur. Tencere 3 dakika içinde tekrar ocaðýn üstüne oturtulduðu takdirde piþirmeye baþlama otomatiði çalýþmasýna devam eder. Piþirmeye baþlama otomatiði devreye girdikten sonra 10 saniye içinde piþirmeye devam ýsý ayarýný deðiþtirebilirsiniz, daha sonra bu mümkün deðildir. Piþirmeye devam ýsý derecesi bu süreden sonra deðiþtirilmek istenirse, piþirmeye baþlama otomatiði devreden çýkar. Piþirmeye baþlama süreci içinde display'de bir A görülür. Piþirmeye baþlama süresinde ekranda bir A iþareti aydýnlatýlýr. 23

24 Kullaným Booster Fonksiyonu Ocaklar bir Booster - (I) veya TwinBooster (I/II) ile donatýlmýþtýr (Cihazýn Tanýtýmý bölümüne bakýnýz). Booster fonksiyonu büyük miktarlardaki yiyeceklerin hýzla ýsýtýlmasý için ocaðýn gücünü kuvvetlendiren bir sistemdir, örneðin: makarna haþlamak için suyun kaynatýlmasý gibi. Booster I devreye alýndýðýnda ocaklar 10 dakika, Booster II devreye alýndýðýnda 15 dakika için ocaklar çok yüksek bir ýsý ayarýnda çalýþýr. Booster fonksiyonu ayný zamanda iki ocakta birden kullanýlamaz. Ýstisna: CS 1234 modelde bir ocaðýn saðýnda ve solunda kullanýlabilir. Booster süresinin sonunda ýsý kademesi otomatik olarak 9 seviyesine geri döner. Çalýþma göstergesindeki B ve display'deki I veya II sembolü silinir. Booster süreci içinde tencere ocaktan kaldýrýlýrsa, Booster fonksiyonu durur. Tencere 3 dakika içinde tekrar ocaðýn üstüne oturtulursa, Booster fonksiyonu çalýþmasýna devam eder. Booster gücü ancak baþka bir ocaðýn Booster süresinde bir kýsým gücün çekilmesi ile yapýlabilir. Bu nedenle iki ocak gösterildiði gibi bir biri ile baðlantýlýdýr. Örnek: Boosters/TwinBoosters 1. Kademesinin açýlmasý baðlý olduðu ocakta þöyle bir etki yapar: Piþirmeye baþlama otomatiði açýksa, devreden çýkar. Baðlý olduðu ocakta güç kademesi olarak 9 ayarlanmýþsa, bu kademe düþürülür. Ekranda düþürülen güç kademesi C ile deðiþimli olarak yanýp söner. TwinBoosters 2. Kademenin açýlmasý baðlý ocaðýn kapanmasýna sebep olabilir. Ekranda 0 ve C deðiþimli olarak yanýp söner. 24

25 Kullaným Booster I -Çalýþtýrma Booster 1 fonksiyonunu çalýþtýrmak için ocak düðmesini 9 kademesinin üzerinden BI veya BI/II üzerine çeviriniz ve tekrar 9 kademesine geri getiriniz. Ocak display'inde I görülür ve buna ilave olarak çalýþma göstergesinin ýþýðý B yanar. Booster II - Çalýþtýrma Ocak düðmesini 9 kademesinin üzerinden BI veya BI/II üzerine çeviriniz. Ocaðýn display'inde I görülür ve buna ilave olarak çalýþma göstergesinin ýþýðý B yanar. Ocaðýn düðmesini yeniden 9 kademesinin üzerinden BI/II pozisyonuna getiriniz. Ocaðýn display'inde II görülür. Booster Sisteminin Kapatýlmasý Booster sistemini süresi dolmadan da kapatabilirsiniz. Ocak düðmesini Display'de I veya II sembolü silininceye kadar 9 kademesi üzerinden BI veya BII üzerine çeviriniz ve 9 kademesine geri döndürünüz (Booster I I; veya ýsý kademesini azaltýnýz. 25

26 Kullaným Sýcak Tutma Bütün ocaklarda bir adet yemeði sýcak tutma ayarý bulunmaktadýr. Sýcak tutma iþlemi en fazla 2 saat kadar sürdürülebilir ve daha sonra kapanýr. Sýcak tutma ýsý kademesi yemek piþtikten sonra soðumamasý ve sýcak tutulmasý amacýyla kullanýlabilir. Bu ayar soðumuþ yemeðin ýsýtýlmasý için kullanýlamaz! Öneriler Yemekler sadece tencere veya tavalarýn içinde sýcak tutulabilir. Bu kaplarýn kapaklarý kapalý olmalýdýr. Yemekler sýcak tutulurken karýþtýrýlmalarýna gerek yoktur. Yemeklerin besin deðerleri piþirme iþlemi baþlarken kaybolmaya baþlar ve sýcak tutma sürecinde devam eder. Yemekler ne kadar uzun süre sýcak tutulursa, besin deðerlerinin kaybý o kadar fazla olur. Bu nedenle sýcak tutma sürecini mümkün olduðu kadar kýsa tutunuz. 26

27 Enerji Tasarrufu Önerileri Mümkün olduðunca kapaklý tencere ve tavalarda yemek piþiriniz. Böylece ýsýnýn gereksiz yere kaybolmasý önlenmiþ olur. açýk kapalý Az miktar malzemeye küçük tencere seçiniz. Küçük bir tencerenin az doldurmuþ büyük tencereye göre daha az enerjiye ihtiyacý olacaktýr. Yemeðinize fazla su koymayýnýz. Piþirmeye baþlama veya kýzartmaya baþlama sürecinden sonra hemen daha düþük bir ýsý kademesine geçiniz. Piþirme süresi düdüklü bir tencere sayesinde daha da fazla kýsaltýlabilir. 27

28 Güvenlik Sistemleri Çalýþtýrma Kilidi Yanlýþlýkla açýlmamasý için ocak çalýþtýrma kilidi ile donatýlmýþtýr. Çalýþtýrma kilidi ancak tüm ocaklar kapandýktan sonra devreye alýnabilir. 2 Ocaklý cihazlar: Çalýþtýrma kilidi saðdaki kumanda düðmesi ile devreye alýnýr ve devreden çýkarýlýr. 4 Ocaklý cihazlar: Saðdaki ocaklarýn çalýþtýrma kilidi sað kumanda düðmesini saða çevirerek devreye alýnýr ve devreden çýkartýlýr. Soldaki ocaklarýn çalýþtýrma kilidi soldaki ikinci kumanda düðmesi ile devreye alýnýr ve devreden çýkartýlýr. Çalýþtýrma kilidinin devreye alýnmasý: Ekranda bir L görülünceye kadar kumanda düðmesini sola dayanma noktasýna kadar çeviriniz. Ondan sonra kumanda düðmesini her kullanýþta ekranda 3 saniye için bir L görülür. Çalýþtýrma Kilidinin Ýptali: Ekranda L sönünceye ve kýsa süre bir 0 görülünceye kadar kumanda düðmesini sola dayanma noktasýna kadar çeviriniz ve sýkýca tutunuz. Emniyet Kapatmasý Cihazýnýzda güvenlik olarak bir adet otomatik kapatma sistemi bulunmaktadýr. Bir ocak normal sürecin üzerinde ayný ýsý gücü ile çalýþmaya devam ederse (Tabloya bakýnýz) ocak otomatik olarak kapanýr. O ocaða ait ekranda deðiþimli olarak C ve 0 yanýp söner. Bu ocaðý tekrar çalýþtýrabilmek için kumanda düðmesi önce "0" pozisyonuna çevrilmelidir. Çalýþma göstergesi ve ekrandaki görünüm söner. Isý Kademeleri Maks. Kullaným Süresi Saat

29 Güvenlik Sistemleri Isý Emniyet Termiði Bütün induksiyon bobinleri ve elektroniðin soðutma ünitesi bir ýsý emniyet termiði ile donatýlmýþtýr. Ýnduksiyon bobini ve soðuma ünitesi aþýrý ýsýnmadan önce ýsý emniyet termiði ilgili ocakta veya bütün ocaklarda þu önlemlerden birini alýr: Çalýþtýrýlan Booster fonksiyonu durdurulur. Ayarlanan güç kademesi düþürülür. Bir induksiyon bobini aþýrý ýsýnmýþsa, ilgili ocak kapanýr ve ekranda bir H görülür. Kýsa bir süre sonra diðer ocaklar da kapanýr. Sözü edilen ocaðýn kumanda düðmesini "0" pozisyonuna çeviriniz. Ancak H söndükten sonra ocak her zamanki gibi yeniden çalýþtýrýlabilir. Ekranda C ile 0 deðiþimli olarak yanýp söner. Ýlgili ocaðýn düðmesini "0" pozisyonuna çeviriniz. Ocaklar yeterli derecede soðuduktan sonra yeniden kullanmaya baþlayabilirsiniz. Isý emniyet termiði aþaðýdaki durumlarda atabilir: Tencere veya tava içi boþ olarak ýsýtýlýyorsa, Katý veya sývý yað yüksek ýsýda ýsýtýlýyorsa, Ocaðýn altýnda yeterli havalandýrma yapýlamýyorsa. Bu sebepler ortadan kaldýrýldýðý halde ýsý emniyet termiði yeniden atarsa, yetkili teknik servise haber veriniz. Kumanda düðmesi "0" pozisyonuna çevrilmezse, ekranda C ile deðiþimli olarak 0 yanýp söner. Ocaðý tekrar çalýþtýrabilmek için kumanda düðmesi önce "0" pozisyonuna çevrilmelidir. Soðutma ünitesi aþýrý ýsýndýðý takdirde ocaklara iletilen güç azaltýlýr. Soðutma ünitesi yeterli derecede soðuduktan sonra ocaklar tekrar eski güçlerinde çalýþmaya baþlar. Düþürülen güce raðmen ýsý yükselmeye devam ediyorsa, ocak kapatýlýr. Kýsa bir süre sonra diðer ocaklar da kapanýr. 29

30 Temizlik ve Bakým Genel Bilgiler Temizlik için asla buhar basýnçlý temizlik aletleri kullanmayýnýz. Buhar ocaðýn elektrik ileten parçalarýna sinebilir ve kýsa devreye neden olabilir. Her kullanýmdan sonra bütün ocaðý siliniz ve kurulayýnýz. Bunun için cihazýn soðumasýný bekleyiniz. Her ýslak temizlikten sonra ocaðý kireç artýklarýný temizlemek için bir bezle kurulayýnýz. Yüzeylere zarar vermesi açýsýndan temizlik için þu maddeleri kullanmayýnýz: soda-/alkali, asit- veya klor içeren maddeler, kireç sökücü temizlik maddeleri, Leke ve pas sökücüler, aþýndýrma özelliði olan toz deterjanlar, krem deterjanlar, çözücü madde içeren temizlik ürünleri, bulaþýk makinesi deterjaný, Gril- ve fýrýn spreyi, Cam temizleme maddesi, sert yüzeyli bulaþýk fýrça ve süngerleri, kir sökücü, sivri uçlu aletler (tezgah ile ocak arasýndaki aralýklarý temizlerken tezgah ve ocaða zarar verilebilir) 30

31 Temizlik ve Bakým Cam Seramik Kaba kirleri ýslak bir bezle alýnýz, yapýþýp kalan inatçý kirleri ise bir cam kazýyýcý ile temizleyiniz. Daha sonra ocaðý özel bir cam seramikve çelik temizleme ürünü ile siliniz ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" bölümüne bakýnýz) ve bir havlu kaðýt veya temiz bir bezle kurulayýnýz. Temizlik maddesini sýcak ocaðýn üzerine sürmeyiniz, lekeler oluþabilir. Bu maddelerin ambalajlarýnda verilen bilgileri lütfen dikkate alýnýz. En sonunda ocaðý ýslak bir bezle siliniz ve kurulayýnýz. Temizlik sýrasýnda deterjan artýklarýnýn kalmamasýna özen gösteriniz. Bunlar ocak yandýðýnda yanar ve cam seramik yüzeye zarar verirler. Kireç artýklarýnýn, su izleri ve aluminyum kalýntýlarýn (metalik yansýmalar) býraktýðý lekeleri bir cam seramik veya çelik temizleme maddesi ile çýkartýnýz. Sýcak ocaðýn üzerine þeker, plastik veya aluminyum folyo gibi maddeler temas ettiðinde, o ocaðý hemen kapatýnýz. Bu maddeleri cam kazýyýcýsý ile ocak henüz sýcak durumda iken hemen kazýyýnýz. Dikkat yanýk tehlikesi! Ocak soðuduktan sonra yukarýda belirtildiði gibi ocaðýnýzý temizleyiniz. Çelik Temizlik için aþýndýrýcý özelliði olmayan bir çelik temizleme maddesi uygun olur. Çelik yüzeylerin hemen tekrar kirlenmesini önlemek için çelik bakým maddesi kullanabilirsiniz ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" bölümüne bakýnýz). Bakým maddesini yumuþak bir bezin üzerine az miktarda damlatýnýz. Baskýlý olan bölgelerde çelik temizleme maddesi kullanmayýnýz. Baskýlý yazýlar silinebilir. Hafif deterjanlý sýcak su ve süngerli bir bezle bu alaný temizleyebilirsiniz. 31

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı