Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ."

Transkript

1 Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ýstanbul Deri Org. Sanayi Bölgesi Yan Sanayi Geliþme Alaný XX Blok No.24 Aydýnlý/Tuzla/ÝSTANBUL Tel / 18 Faks Web.

2 KONSANTRE SU BAZLI ÇÖZÜCÜ VE SÖKÜCÜLER CLEAN ALL Asit içermeyen Alüminyum yüzey temizleyici ve parlatýcý. Klima, Chiller, Kondenser ve merkezi soðutma sistemlerinde alüminyum peteklerin, yað, kir, rutubet ve bunlarýn oluþturduðu birikimlerden arýndýrýlmasýnda kullanýlýr. RESOLVER Konsantre su bazlý yað sökücü. Su ile karýþtýrýlarak kullanýlan güçlü yað sökücüdür. Yað sökmede; benzin, tiner, mazot gibi kimyasallarýn yaptýðý iþi yapar ancak onlar gibi yanýcý ve parlayýcý özellikte deðildir RESOLVER-EX Konsantre su bazlý yað sökücü. Su ile karýþtýrýlarak kullanýlan güçlü yað sökücüdür. Boyalý kaporta yüzeylerde bulunan yað ve kirlilikleri, boyaya zarar vermeden söker. Yüzeyde tortu ve tufal býrakmaz. Yer otomatlarýndan basýnçlý temizleyicilere kadar geniþ kullaným alanýna sahiptir. METCLEAN Konsantre metal yüzey hazýrlayýcý. Boya öncesi metal yüzeyin, pas, yað ve kirliliklerden arýndýrýlmasýnda etkilidir. METCLEAN - PR Konsantre metal yüzey hazýrlayýcý. Kaplama öncesi meyal yüzeyin, pas, yað ve kirliliklerden arýndýrýlmasýnda kullanýlýr. METCOAT Konsantre demir fosfat ürünü. Daldýrma ve silme uygulamalarýna uygundur. DESCALER Metal koruyucu formüllü konsantre kireç ve tortu sökücü. Tüm ýsýtma ve soðutma sistemlerindeki kireç, kýþýr, pas ve yosun tabakalarýný sistemdeki hassas metallere zarar vermeden çözer, temizler. DESCALER SD Organik asit içeren konsantre kireç ve tortu sökücü. Galvaniz ve Alüminyum malzemeler üzerinde güvenle kullanýlýr. CS Pasivasyon sývýsý. Pas alma banyolarý sonrasý metal yüzeyde pasivasyon iþlemini gerçekleþtirir, metal üzerinde pas oluþumunu geciktirir. Suyun metal yüzeyler üzerinde oluþturacaðý korozyonu engeller. CS Konsantre su bazlý yað sökücü. Boyaya alüminyum ve hassas metallere zarar vermeyen yapýsý sayesinde havalandýrma ve kaset tipi hücreli aspiratörlerde, yað tutucularda zamanla biriken ve katmanlaþan yað tabakalarýnýn temizlenmesi için geliþtirilmiþ bir üründür. CS Konsantre su bazlý yað sökücü. Su ile karýþtýrýldýðýnda yoðunlaþarak jel kývamýna gelir. Dik yüzeyden yað alma iþlemlerinde etkilidir. Özellikle aðýr sanayi ve hazýr yemek tesislerinde gýda yaðý sökme uygulamalarýnda etkilidir.

3 KONSANTRE SU BAZLI ÇÖZÜCÜ VE SÖKÜCÜLER CS 100 Alkali sýcak toz yað alma ürünü. Metal sanayinde daldýrma sistemli sýcak yað alma banyolarýnda kullanýlan, sýcak yað alma ürünüdür. Demir, çelik ve galvanizli malzemelerin yüzey iþlem öncesi temizliðinde kullanýlýr CS 101 Köpüðü kontrollü, alkali toz yað alma ürünü. Metal sanayinde daldýrma sistemli sýcak yað alma banyolarýnda kullanýlan, yað alma ürünüdür. Ultrasonik yýkayýcýlar gibi köpük oluþumunun Ýstenmediði proseslerde güvenle kullanýlýr. CS 104 Sprey hattý alkali yað alma ürünü. Metal sanayinde püskürtme yöntemi ile çalýþan; parça yýkama makineleri, yürüyen bant ve konveyör sistemlerde kullanýlýr. Makinede kullanýma uygun olarak köpüðü kontrollüdür. CS 100 AC Alkali yað alma katkýsý. Sprey ve daldýrma metal yüzey iþlem proseslerinde kullanýlan ürünlere yardýmcý olarak formülüze edilmiþ yað alma katkýsýdýr. CS 190 Beton sökücü. Hazýr beton tesisleri ve çimento fabrikalarýnda üretim, dolum ve nakliye araçlarýnýn; betondan arýndýrýlmasýnda kullanýlýr. METTOXIN P-10 PASLANMAZ ÇELÝK YÜZEYLER ÝÇÝN PÝCKLÝNG ÜRÜNÜ Paslanmaz yüzeyler üzerinde, kaynak lekeleri, ýsýl oksitler, kesme ve kumlama paslanmaz yüzeyler üzerinden, korozyon tabakalarýnýn temizliðinde kullanýlýr. METTOXIN B-21 PASLANMAZ ÇELÝK YÜZEYLER ÝÇÝN PASÝVÝZASYON ÜRÜNÜ Paslanmaz yüzeylerde mekanik yada kimyasal temizlik iþlemi sonrasý yüzey pasivizasyonu için kullanýlýr. METTOXIN B-27 PASLANMAZ ÇELÝK YÜZEYLER ÝÇÝN NÖTRALÝZASYON ÜRÜNÜ Paslanmaz çelik yüzeylerde; kimyasal pickling iþlemi sonrasý yüzey nötralizasyonunun saðlanmasý amacýyla kullanýlýr. PROMASS 500 Konsantre yað alma çapak alma ürünü. Yað alma çapak alma makinelerinde kullanýlýr. etkili yað alma efektinin yaný sýra; uygulandýðý yüzey üzerinde korozyona neden olmaz. Alüminyum malzeme temizliðinde güvenle kullanýlýr. Karartma yapmaz. PROMASS 510 Konsantre yað alma, parlatma ürünü. Yað alma çapak alma makinelerinde, yað alma ürününün etkisi arttýrýr ve etkin yüzey parlaklýðý saðlar.

4 ELEKTRÝKSEL SOLVENTLER SAFETYSOL YAÐ, KÝR RUTUBET GÝDERÝCÝ ELEKTRÝKSEL SOLVENT Elektrik motorlarýnýn kömür, sargý ve fýrçalarýnýn, elektrik kontaktörlerinin kontaklarýnýn ve elektrik baðlantýlarýnýn temizliðinde, makine iç aksamlarýnýn temizliðinde, jeneratörlerde, güç kulelerinde, baský ekipman ve makinelerinde kullanýlýr. Yanýcý ve parlayýcý solventler içermez volta kadar akým altýnda güvenle kullanýlýr. Temizlik sonrasý metaller üzerinde korozyona sebebiyet vermez. DEWY-GUARD KORUYUCU, YAÐ, KÝR RUTUBET ÖNLEYÝCÝ ELEKTRÝKSEL SOLVENT Uygulama sonrasý yüzeyi esnek, kýrýlgan olmayan solvent bazlý bir film tabakasýyla kaplar. Bu tabaka su, yað ve tozlarýn çalýþan aksamlarýn performansýný olumsuz etkilemesini engeller. Kontaktörler, elektrik motorlarý, jeneratörler, kontrol panelleri, bataryalar, transformatörler ve neme maruz metal aksamlarýn korunmasýnda kullanýlýr. CARDCLEAN CS ELEKTRONÝK KART TEMÝZLEYÝCÝ SOLVENT Elektronik kart yüzeyindeki yað, kir ve rutubet tabakalarýnýn temizliðinde kullanýlýr. Kart üzerinde bulunan koruyucu wax tabakasý, elektronik aksamlar üzerinde olumsuz etki göstermez. Devre sembol ve yazýlarý ile taþýyýcý sistemde tahribata neden olmaz.

5 ENDÜSTRÝYEL BOYA, MÜREKKEP SÖKÜCÜLER CS 200 BOYA SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT CS 200 farklý yapýda iki katmandan oluþur. Kýrmýzý renkli katman çok etkili ve uçucu olan ilk katmanýn hem boya sökmesine yardýmcý olacak þekilde kimyasal besleme yapar hem de uçmasýný engelleyen koruyucu yastýk tabakasý görevi görür. Boyayý bünyesine almadan, kabartarak yaprak yaprak söker. Süzme iþlemi ile ayný ürünün defalarca kullanýmý söz konusudur. CS 210 ASÝDÝK KARAKTERLÝ BOYA SÖKÜCÜ Özellikle standart yöntemler ile sökülemeyen çok katlý boyalar üzerinde etkilidir. Elektrostatik toz boya uygulamasýnda, aský, kanca ve aparatlarýn katlý boya tabakalarýndan arýndýrýlmasýnda kullanýlan sýcak uygulama asidik boya sökücüdür. CS 220 ASÝDÝK KARAKTERLÝ BOYA SÖKÜCÜ SOLVENT Metal yüzey üzerinden su bazlý solvent bazlý elektrostatik boyalarýn sökülmesinde kullanýlan güçlü bir boya sökücüdür. Güçlü formülü ile özellikle standart yöntemler ile boyalar üzerinde etkili sonuç verir. Boyayý bünyesine almadan, kabartarak yaprak yaprak söker. Süzme iþlemi ile ayný ürünün defalarca kullanýmý söz konusudur. CS GL ASÝDÝK KARAKTERLÝ JEL BOYA SÖKÜCÜ JEL kývamý sayesinde dik yüzeylerden boya sökme iþlemlerinde etkili sonuç verir. Klasik yöntemler gibi ürünün tamamýnýn boya sökücü içerisine girmesine gerek duyulmaz. Daldýrma iþlemi yapýlamayan büyük hacimli malzemelerin boyadan temizlenmesinde kullanýlýr.

6 ENDÜSTRÝYEL BOYA, MÜREKKEP SÖKÜCÜLER CS 240 ALKALÝ KARAKTERLÝ BOYA SÖKÜCÜ SOLVENT Güçlü formülü ile boya ve kaplamalarýn baðlayýcýlarýný çözer, boyayý yaprak yaprak parçalar halinde sökmek yerine eriterek bünyesine alýr. Bu sayede yüzeyde tam bir temizlik saðlar. CS 240 ile temizlenen malzemeler; hava tutma/fýrçalama gibi herhangi bir iþleme gerek olmaksýzýn yeniden boya veya kaplama iþlemine alýnabilir. CS 201 MATBAA MÜREKKEBÝ VE SERÝGRAFÝK BOYA SÖKÜCÜ Serigrafik baský temizliklerinde kullanýlýr. Kurumuþ ve kemikleþmiþ matbaa mürekkep ve boyalarýnýn temizlenmesinde de etkilidir. CS 202 MATBAA MÜREKKEBÝ VE SERÝGRAFÝK BOYA SÖKÜCÜ Serigrafik baský temizliklerinde kullanýlýr. Kumaþ yüzeylerden Kalem ve boya lekelerinin sökülmesinde etkilidir. CS 205 MÜREKKEP ÝNCELTÝCÝ, TEMÝZLEYÝCÝ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Ýnkjet için temizleyici, seyreltici solvent WAXSTRIP- 200 PARAFÝN MUM SÖKÜCÜ Yeni araçlar üzerindeki koruyucu Parafin-Mum tabakasýnýn pratik þekilde, kalýntý býrakmadan araç üzerinden sökülmesinde kullanýlýr. WAXSTRIP- 250 WAX VE CÝLA SÖKÜCÜ Plastik malzemeler üzerinden boya, kaplama ve cilalarýn sökülmesinde kullanýlýr. CS Konsantre su bazlý boya - mürekkep sökücü. Matbaa ve Oluklu mukavva sektöründe su bazlý mürekkep temizliklerinde kullanýlýr. Krom nikel ve seramikten mamül Anilox merdaneler üzerinde güvenle kullanýlýr.

7 ÖZEL SOLVENTLER METTOX PAS SÖKÜCÜ, GEVÞETÝCÝ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Sýkýþmýþ somun ve civatalarýn gevþetilmesi ve paslý yüzeylerden pasýn temizlenmesi amacý ile kullanýlýr. Uygulama sonrasý yüzeyde tekrardan pasýn oluþumunu geciktiren koruyucu yað tabakasý býrakýr. ACTÝVE POLÝSHER SOLVENT BAZLI METAL YÜZEY PARLATICI Paslanmaz yüzey üzerinden her türlü kir ve lekenin sökülmesi ve yüzeye kalýcý parlaklýk verilmesi amacýyla kullanýlýr. CARBOSOL YAÐ, KÝR, KARBON SÖKÜCÜ Yanýk yað ve karbon tortularýnýn sökülmesinde hýzlý ve etkili sonuç saðlar. Benzerlerinin aksine soðuk uygulanýr. Isýtma gerektirmez. Boya ve akaryakýt kirliliklerinin sökülmesinde de güvenle kullanýlýr. Özellikle aðýr bakým atölyelerinde; otomotiv ve uçak parçalarýnýn temizliðinde kullanýlýr. TRACESOL LEKE SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Tüm tekstil sektöründe üretilen kumaþlarýn üzerindeki istenmeyen lekelerin sökülmesinde güvenle kullanýlýr. TRACESOL 300 LEKE SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Tüm tekstil sektöründe üretilen kumaþlarýn üzerindeki istenmeyen lekelerin sökülmesinde güvenle kullanýlýr. Benzerlerinin aksinse Solvent esaslý bileþenlerden oluþmasýna raðmen kanserojen yapýda deðildir. Uygulama anýnda zehirli yada kanserojen gaz çýkýþýna sebebiyet vermez. TRACESOL 301 LEKE SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT ( KÖPÜKLÜ ) Tüm tekstil sektöründe üretilen kumaþlarýn üzerindeki istenmeyen lekelerin sökülmesinde güvenle kullanýlýr. Benzerlerinin aksinse Solvent esaslý bileþenlerden oluþmasýna raðmen kanserojen yapýda deðildir. CS 150 Pas lekesi sökücü. Tekstil fabrikalarý ve otel, hastane sektöründe kumaþ yüzeyler üzerinden pas lekelerinin sökülmesinde kullanýlýr

8 YAÐ ALMA YIKAMA SOLVENTLERÝ CS 702 YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr. Solvent esaslý bileþiklerden oluþmasýna raðmen yanýcý ve parlayýcý özellikte deðildir. Düþük oranda uçuculuða sahiptir. Daldýrma yöntemiyle yað sökme uygulamalarýnda tercih edilir. CS 703 MÜREKKEP SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Matbaa makinelerinde blanketlerin, su haznelerinin, mürekkep tahliye ünitelerinin, merdanelerin ayrýca yürüme platformlarý ve makine kaportalarý üzerindeki kurumuþ mürekkeplerin, baský merdanelerindeki renk deðiþikliði sýrasýnda temizlenmesi gereken aksamlarýn temizliðinde kullanýlýr. CS 704 YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr. Solvent esaslý bileþiklerden oluþmasýna raðmen yanýcý ve parlayýcý özellikte deðildir. Yüksek oranda uçuculuða sahiptir. Silme yöntemiyle yað sökme uygulamalarýnda tercih edilir. CS 705 YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr. Solvent esaslý bileþiklerden oluþmasýna raðmen yanýcý ve parlayýcý özellikte deðildir. Özellikle tekstil makinalarý ve iðne temizliklerinde etkilidir. CS 706 YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr. Solvent esaslý bileþiklerden oluþmasýna raðmen yanýcý ve parlayýcý özellikte deðildir. Özellikle otomotiv sektöründe; yanmýþ karbonlaþmýþ yað temizliklerinde etkilidir. CS 707 YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT BALATA SPREYÝ Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr. Yaðsýz solvent yapýsý nedeniyle; silme ve püskürtme uygulamasýyla yað sökme iþlemlerinde tercih edilir. CS 708 YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr. Yaðsýz solvent yapýsý nedeniyle; silme ve püskürtme uygulamasýyla yað sökme iþlemlerinde tercih edilir. CS 709 BOYA, WAX ve VERNÝK ÝNCELTÝCÝ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Selülozik yapýdaki boya wax ve verniklerin uygulama kolaylýðý amacýyla uygun viskoziteye getirilmesinde kullanýlýr. CS 730 YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT " YAÐSIZ" Yað sökmede; benzin, tiner, mazot gibi kimyasallarýn yaptýðý iþi yapar ancak onlar gibi yanýcý ve parlayýcý özellikte deðildir. Özellikle paslanmaz çelik ürünlerinin sevkiyat öncesi yaðdan arýndýrýlmasýnda kullanýlýr.

9 GENEL HÝJYEN GLEAM KONSANTRE TEKNÝK SIVI ELSABUNU Özel yað sökücü kimyasallarýn uygun karýþýmýndan oluþmuþtur. Gres katran dahil olmak üzere her türlü yaðýn sökülmesinde etkilidir. Lanolin katkýlýdýr. Temizlik sonrasý ellerde ve ciltte hissedilir bir yumuþaklýk býrakýr. Tamamen doðal kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr. CITROHAND GRANÜLLÜ EL TEMÝZLEME KREMÝ Yapýsýnda bulunan mikro granüller sayesinde en zorlu yað ve kirlerin çýkartýlmasýnda hýzlý, etkili sonuç verir. Ovucu granüller ile nasýr ve týrnak aralarýndaki birikimleri dahi kolayca söker. Tamamen doðal kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr. SHINY SÜPER KONSANTRE GENEL TEMÝZLÝK ÜRÜNÜ Her türlü zemin ve kirlilik üzerinde güvenle kullanýlan süper konsantre genel temizlik ürünüdür. Tamamen doðal kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr. Uygulandýðý yüzey üzerinde olumsuz etki göstermez. INTENS KONSANTRE GENEL TEMÝZLÝK ÜRÜNÜ Her türlü zemin ve kirlilik üzerinde güvenle kullanýlan süper konsantre genel temizlik ürünüdür. Tamamen doðal kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr. Uygulandýðý yüzey üzerinde olumsuz etki göstermez. CS 800 KÖPÜÐÜ KONTROLLÜ GENEL TEMÝZLÝK ÜRÜNÜ Yer otomatlarý ve Ultrasonik yýkayýcýlarda kullanýlan konsantre genel temizlik ürünüdür. Tamamen doðal kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr. CS 145 KONSANTRE SU BAZLI YAÐ VE KÝR SÖKÜCÜ Yer otomatlarýnda güvenle kullanýlýr. Köpürmez, makine ve ekipmanlarýna zarar vermez. Uygulandýðý yüzey üzerinde etkili ve kalýcý parfüm etkisi vardýr.

10 GENEL HÝJYEN CRYSTAL KONSANTRE ELDE BULAÞIK YIKAMA ÜRÜNÜ Ovma gerektirmeden zorlu yaðlarý dahi kolaylýkla temizler. Bol köpüklüdür, kolay durulanýr. Formülündeki kireç inhibitörleri sayesinde bulaþýklar üzerinde su ve kireç lekesi býrakmaz. Lanolin katkýlýdýr. Temizlik sonrasý ellerde ve ciltte hissedilir bir yumuþaklýk býrakýr. Tamamen doðal kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr. DW 300 ENDÜSTRÝYEL TÝP BULAÞIK MAKÝNASI DETERJANI Sanayi tipi bulaþýk makinalarý için köpüðü ayarlý. Sývý temizlik malzemesi. Yüksek sertlikteki su kullanýmda dahi etkili etkili sonuç alýnmasýný saðlar. DW 500 ENDÜSTRÝYEL TÝP BULAÞIK MAKÝNASI PARLATICISI Sanayi tipi bulaþýk makinalarý için sývý durulama malzemesi. Bulaþýklarýn hýzlý, lekesiz ve iz býrakmadan kurumasýný saðlar, parlaklýðýný korur, kireç birikimini önler. RESOLVER HT AÐIR GIDA YAÐI SÖKÜCÜ Otellerde, Hastanelerde, restaurant, cafe ve hazýr yemek üretim tesislerinde; özellikle yanýk yaðlarýn temizlenmesinde, karbonlaþmýþ yanýklarýn, katran tortularýnýn çýkartýlmasýnda, fýrýn ekipmanlarýnýn, tava ve tencerelerin, davlumbaz ve paslanmaz yüzeylerin temizliðinde güvenle kullanýlýr. PROPER KONSANTRE SERT YÜZEY ( TUVALET & BANYO ) TEMÝZLEYÝCÝ Derz aralarýndaki kirlilik ve kararmalarýn, kireç ve tortu lekelerinin, inþaat artýklarýnýn temizliðinde kullanýlýr. Özellikle soyunma kabinleri, zemin ve duvarlarda, mutfaklarda, tuvalet ve banyolarda etkili temizlik saðlar. CURE GÝDER AÇICI Giderlerde týkanmalara neden olan her türlü organik atýk ve kalýntý üzerinde etkilidir. Kaðýt ve bez gibi çözülmesi zorlu problemlerde dahi sonuç verir. CS FRESH KONSANTRE ODA PARFÜMÜ Uygulama sonrasý ortamda kalýcý ve hoþ bir koku býrakýr.

11 DEZENFEKTAN SAPHIRE KONSANTRE GENEL DEZENFEKTE ÜRÜNÜ Süper konsantre dezenfektandýr. 1/50 1/300 su ile karýþtýrýlarak kullanýlýr. Okullarda, kreþlerde, hastane ve otellerde, gýda iþletmelerinde, fabrikalarda özellikle soyunma kabinleri zemin ve duvarlarda, mutfaklarda, tezgah ve ahþap eþyalarda, tuvalet ve banyolarda güvenle kullanýlýr. SAPHIRE SP KONSANTRE DEZENFEKTE ÜRÜNÜ Konsantre dezenfektandýr. 1/100 su ile karýþtýrýlarak kullanýldýðýnda her türlü bakteri üzerinde tam etki saðlar. Hastane, gýda iþletmelerinde, fabrikalarda etkili þekilde kullanýlýr. PROHAND-EX ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI Direk olarak ele uygulanýr. Su kullanýmý yada yýkamaya gerek duyulmaz. Dezenfeksiyon iþlemi sonrasý kendiliðinden uçar. PROHAND-EX JEL ALKOL BAZLI JEL EL DEZENFEKTANI Jel kývamýnda yapýsý sayesinde kullaným oraný oldukça düþüktür. Gereksiz ürün sarfiyatýna engel olur. Su kullanýmý yada yýkamaya gerek CLEANOLIX ALKOL BAZLI YÜZEY DEZENFEKTANI Üretim ekipmanlarýnýn iç, dýþ kýsýmlarý ile çalýþma tezgahlarý ve diðer sert yüzeylerin hýzlý dezenfeksiyonunda kullanýlan, QAC takviyeli alkol bazlý dezenfektandýr. Durulama gerektirmez.

12 SU ÞARTLANDIRMA KATKILARI I. Kazan Suyu Katkýlarý BWT 5001 Yüksek basýnçlý kazanlar için koordine fosfat uygulamasý. BWT 5002 Düþük alkaliteli kazanlarda kullanýlýr. ( Özellikle demineralize yada R.O ile beslenen kazanlar ) BWT 5003 Yüksek alkaliteli kazanlar için. BWT 5003/J Buhar Jeneratörü için geliþtirilmiþ formül. BWT 5004 Düþük ve orta basýnçlý kazan, koordine fosfat uygulamasý. BWT 5005 Gýda üretim tesisleri ve gýda ile temas eden ürünlerin imalatýnda kullanýlýr. BWT 5006 Mültifonksiyonel, all-organik, gýda da kullanýlabilir. BWT 5007 Mültifonksiyonel, all-organik, yumuþak su ile beslenen kazanlar için. BWT 5008 Ýnorganik + oksijen tutucu DEHA içeren kýþýr ve korozyon önleyici. BWT 5109 Ýnorganik + oksijen tutucu MEKO içeren kýþýr ve korozyon önleyici. BWT 5120 Koordine fosfat uygulamasý; tercihen BWT 5130 veya BWT 5131 ile kombine kullaným BWT 5121 Fosfonat uygulamasý; tercihen BWT 5130 veya BWT 5131 ile kombine kullaným BWT 5130 Düþük ve orta basýnçlý buhar kazanlarýnda scale oluþum önleyici.i BWT 5131 Kýþýr önleyici + on-line kýþýr temizleyici ( Kazaný devre dýþý býrakmadan temizlik imkaný saðlayan, on-line scale çözücü ) BWT 5140 Kaynar su, kýzgýn su ve kalorifer devrelerinde kýþýr ve korozyon problemlerinin önlenmesinde, beklemedeki buhar kazanlarýnda korozyon ve birikimin önlenmesinde kullanýlýr. BWT 5141 Kombi-kat kaloriferi kazanlarýnda kireç ve korozyonun kontrolü ile birlikte; soðuk havalarda suyun donmasýnýn önlenmesi amacýyla kullanýlýr.

13 SU ÞARTLANDIRMA KATKILARI II. Oksijen Tutucular OSC 7210 Yüksek alkaliteli kazanlarda kullaným. OSC 7211 Gýda üretim Tesisleri için özel formül. ( Ýnorganik yapý katalize sülfit ) OSC 7212 Düþük alkaliteli kazanlarda kullaným. ( Özellikle demineralize yada R.O ile beslenen kazanlar) OSC 7213 Gýda üretim Tesisleri için özel formül. ( All-organic yapýda askorbik asit ( Vitamin C ) OSC 7214 Ýdeal ph ve alkaliteli kazanlarda kullaným OSC 7215 Yüksek basýnçlý kazanlarda kullaným ( 45 atm. ve üzeri ) SU ÞARTLANDIRMA KATKILARI III. Kondens Katkýlarý CND 6100 Genel Kullaným. Mix. Amin ( Nötralize edici - uçucu filming ) CND 6101 Genel Kullaným. Mix. Amin ( nötralize edici - uçucu ) CND 6102 Orta uzunluktaki ( m); Düþük ve orta basýnçlý (max.45 atü) kondens hatlarýnda kullanýma uygundur. CND 6103 Kýsa (1000 m den az); Düþük ve orta basýnçlý (max.45 atü) kondens hatlarýnda kullanýma uygundur. CND 6104 Uzun (1500 m den uzun); Düþük ve orta basýnçlý (max.45 atü) kondens hatlarýnda kullanýma uygundur. CND 6105 Gýda ve gýda ile temas eden ürünlerin yapýmýnda Düþük ve orta basýnçlý (max.45 atü) kondens hatlarýnda kullanýma uygundur. Mix. Alkol

14 SU ÞARTLANDIRMA KATKILARI IV. Soðutma Suyu Katkýlarý ( ph Kontrollü - Sülfürik Asit Dozajlý ) CWT 8100 Fosfonat-Disp.-Bakýr inhibitörü ( All-Organik ) CWT 8101 Fosfonat -Disp.-Çinko-Bakýr inhibitörü ( Çinko Ýnhibitör ) CWT 8103 Fosfonat-Fosfat-Disp.-Molibdat-Bakýr inhibitörü ( Molibdat Ýnhibitör ) CWT 8104 Fosfonat-Fosfat-Disp.-Çinko-Molibdat-Bakýr inhibitörü ( Ýnorganik ) CWT 8102 Fosfonat-Fosfat-Disp.-Bakýr inhibitörü ( Fosfat bazlý ) Soðutma Kulesi (FREE ph) Kapalý Devre CWT 8201 All organik Alkali karakterli, reverse ile beslenen kuleler için. CWT 8202 Sinerjistik anti-scale Asidik karakterli, online temizlik + Alkalinite yükselmesi yaþanan kulelerde kullaným. CWT 8203 Stabilize Fosfat bazlý CWT 8204 Stabilize Molibdat bazlý CWT 8400 Kapalý devre özellikle kýzgýn su hatlarý için ( Nitrit bazlý ) CWT 8401 Kapalý devre özellikle Chiller, Bakýr eþanjör ve sistemlerde. CWT 8402 Ýplik klima devresi ve nemlendirme ünitelerinde CWT 8403 Chiller kapalý devre için CWT 8404 ( Scale-birikinti-metal oksit ve biofilm ) oluþmuþ sistemlerde on-line temizlik

15 SU ÞARTLANDIRMA KATKILARI V. Microbiocide BCD 7600 Izothiazolin Bazlý & Genel kullaným + Hypo kombine kullaným BCD 7601 Karbamat Bazlý, Genel kullaným BCD 7602 Quaterner amonyum Bazlý, Genel kullaným BCD 7603 Halojen ( brom ) Bazlý + legionella kontrol BCD 7603-T Halojen ( brom ) Tablet Bazlý + legionella kontrol BCD 7604 Klorür Bazlý, iplik klima tesisi kullanýmý VI. Jeotermal Su Katkýlarý VII. Anti-Scalant GTH 4010 Fosfonat bazlý Jeotermal su kuyu ve hatlarý için GTH 4020 Fosfonat -Disp. bazlý Jeotermal su kuyu ve hatlarý için AS 9000 Reverse Osmoz Antiscalant Asidik AS 9001 Reverse Osmoz Antiscalant Alkali

16 ÖZEL ÜRÜNLER BIO FIRE KML YANGIN SÖNDÜRÜCÜ BÝYOLOJÝK KÖPÜK A ve B sýnýfý yangýnlarý söndürmekte ve petrokimyasal kirliliklerin temizliðinde kullanýlan; yeni nesil, yüksek konsantre, çevre dostu yangýn söndürme köpüðüdür. MISTOCLEAN GAZ/DUMAN TUTUCU MISTOCLEAN, krom endüstrisinin ihtiyaçlarýný karþýlamak amacý ile tasarlanmýþ özel bir üründür. Krom banyolarýnda; yüksek derecede istikrarlýdýr ve katalizör oranlarýný etkilemeden gazlarý/dumanlarý yok eder. Kromun tüm koþullarý altýnda tamamen güvenli bir ürün olarak kullanýlabilir. CS-FREEZE B-40 KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON EN ZOR MEVSÝMSEL ÞARTLAR ALTINDA DAHÝ KAR BÝRÝKMESÝNÝ VE BUZ OLUÞUMUNU ENGELLER. KARLI VE BUZLU ZEMÝNDE DONMAYI ÖNLER, GECÝKTÝRÝR VE KISA SÜRE ÝÇERÝSÝNDE MEVCUT BUZU ÇÖZER. CS-FREEZE B-70 KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON EN ZOR MEVSÝMSEL ÞARTLAR ALTINDA DAHÝ KAR BÝRÝKMESÝNÝ VE BUZ OLUÞUMUNU ENGELLER. KARLI VE BUZLU ZEMÝNDE DONMAYI ÖNLER, GECÝKTÝRÝR VE KISA SÜRE ÝÇERÝSÝNDE MEVCUT BUZU ÇÖZER.

17 ÖZEL ÜRÜNLER GREEN BLUE Dizel yakýt kullanan; aðýr vasýtalarýn egzozundan çýkan çevreye zararlý gazlarýn azaltýlmasý amacýyla üretilen kimyasal bir katkýdýr. Özellikle NOx deðerini düzenleyip istenilen uluslararasý limitlere düþüren GREENBLUE zararsýz ve suda çözünebilen bir kimyasaldýr. Çevre ve insana dost bir formülasyona sahiptir. Doðada biyolojik olarak parçalanýr. WASH N CLEAN FIRÇASIZ CÝLALI KÖPÜKLÜ ARAÇ YIKAMA ÜRÜNÜ Etkili ve pratik araç yýkama için geliþtirilmiþ cila içeren köpüktür. Fiziksel etkiye ihtiyaç duyulmadan temizlik saðlar. Uygulama sonrasý boyayý besleyip koruyan, uzun süreli parlaklýk saðlayan cila içerir. DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ýstanbul Deri Org. Sanayi Bölgesi Yan Sanayi Geliþme Alaný XX Blok No.24 Aydýnlý/Tuzla/ÝSTANBUL Tel / 18 Faks Web.

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük Sabun SIVI 5,00 5,27 4 117,02 TL 22,23 TL 468,08

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

YAĞ SÖKÜCÜLER. Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. RESOLVER -EX Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. Alkali Toz Yağ Alma Ürünü

YAĞ SÖKÜCÜLER. Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. RESOLVER -EX Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. Alkali Toz Yağ Alma Ürünü YAĞ SÖKÜCÜLER RESOLVER Yüksek Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü Su ile karıştırılarak kullanılan güçlü yağ sökücüdür. Tüm sanayi yağları üzerinde etkili ve hızlı sonuç verir. Katı yağlar, gıda yağları, gres

Detaylı

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU 1 KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU ASYA EL TEMÝZLEME KREMÝ Aðýr yað, zift, katran, silikon, matbaa boyalarý gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkin kullanýlan bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi

Detaylı

Kişisel Temizlik ve Hijyen

Kişisel Temizlik ve Hijyen Kişisel Temizlik ve Hijyen KATEGORİ ÜRÜN AİLESİ ÜRÜN TANIMI ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI CİNSİ L KG Kişisel Temizlik ve Hijyen Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI CİNSİ L KG Koli İçi Adet KG TL 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük Sabun SIVI 5,00 5,13 4 125,21 24,42 500,85

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN AİLESİ ÜRÜN TANIMI ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI CİNSİ L KG Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibak. Köpük

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN KİŞİSEL TEMİZLİK TANIMI ADI HF KOD CİNSİ L KG KG TL FİYATI KOLİ TL FİYATI Green Care Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225438 Soft Sensatıon - Ekolojik, Hipoalerjik Sıvı El Sabunu 9990256 SIVI 5,00

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ

ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ BİRLİK BİO TEKNOLOJİ ve SU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (0) 3 3 46 (0) 3 3 47 www.birbiotek.com BİRLİK BİO TEKNOLOJİ kurulduğu ilk günden itibaren yılların verdiği deneyimle, tedarik

Detaylı

Mutfak Hijyeni Ürünleri. İşin mutfağında. hijyen var!

Mutfak Hijyeni Ürünleri. İşin mutfağında. hijyen var! Mutfak Hijyeni Ürünleri İşin mutfağında hijyen var! Yüksek performans sunan Maratem Profesyonel mutfak hijyeni ürünleri markası Culina, enerji tasarrufuna ve mutfak maliyetinin kontrol altına alınmasına

Detaylı

Spreyler. www.interendustri.com

Spreyler. www.interendustri.com Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

Mutfak Hijyeni Ürünleri Culinary Hygiene Products

Mutfak Hijyeni Ürünleri Culinary Hygiene Products Mutfak Hijyeni Ürünleri Culinary Hygiene Products BULAŞIK DETERJANLARI / Dishwashing Detergents M30 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Yüksek Performanslı M305 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Manual Dishwashing

Detaylı

Temizligin Aydınlatan Gücü KİMYA

Temizligin Aydınlatan Gücü KİMYA Temizligin Aydınlatan Gücü ( KİMYA Firma Profili HAKKIMIZDA 1998 yılında, çamaşır suyu ve tuzruhu üretimiyle Eskişehir Baksan Sanayi Sitesinde imalat hayatına başlayan SİRAÇ ailesi üretim ve çalışma ağını

Detaylı

FWS & SHOWROOM ÜRÜNLERİ

FWS & SHOWROOM ÜRÜNLERİ FWS & SHOWROOM ÜRÜNLERİ NİYE MAFRA ÜRÜNLERİ?? * Müşteri memnuniyeti bağlamında siz FWS yöneticilerinin karşılaştığı zorlukları bilmekteyiz. Artık çağımızda otellerin temiz olması da yetmiyor. Temizliğin

Detaylı

Chemitag. www.paktemkimya.com

Chemitag. www.paktemkimya.com Chemitag www.paktemkimya.com Genel Hijyen Grubu Lotis Handclean Konsantre Teknik Sıvı El Sabunu Karbon, mürekkep ve yağların oluşturduğu kirleri cildi tahriş etmeden kolayca çözer. Yapısında koruyucu

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ. Genel Müdür Umut VELİDEDEOĞLU. gsm: 0532 580 19 00 e-mail: umut@velidedeoglu.com.tr

İLETİŞİM BİLGİLERİ. Genel Müdür Umut VELİDEDEOĞLU. gsm: 0532 580 19 00 e-mail: umut@velidedeoglu.com.tr Velidedeoğlu Kimya fiyat açıklamaları; * Bu fiyat listesi 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir ve bir önceki fiyat listesini geçersiz kılar. * Fiyat listemiz TÜRK LİRASI bazında geçerli olup, Doğru

Detaylı

Çiftlik ve Hayvancılık Endüstrisi. Gıda Endüstrisi. Süt Endüstrisi. İçecek Endüstrisi. Sağlık Sektörü. Otel & Mutfak Sektörü. Ulaşım & Kamu Alanları

Çiftlik ve Hayvancılık Endüstrisi. Gıda Endüstrisi. Süt Endüstrisi. İçecek Endüstrisi. Sağlık Sektörü. Otel & Mutfak Sektörü. Ulaşım & Kamu Alanları www.prokimsan.com BİOMİX ÜRÜNLERİ KATALOĞU PROKİMSAN KİMYA SANAYİ A.Ş olarak BİOMİX gurubu ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizin hijyen, temizlik ve bakım sorunlarınızın çözümünde, uzman danışman

Detaylı

9225035 10,00 10,20 1 9225036 20,00 20,40 1. M305 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Manual Dishwashing Detergent - Optima 9225024 20,00 20,20 1

9225035 10,00 10,20 1 9225036 20,00 20,40 1. M305 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Manual Dishwashing Detergent - Optima 9225024 20,00 20,20 1 Mutfak Hijyeni Bulaşık Deterjanları M30 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı - Yüksek Performanslı Manual Dishwashing Detergent Konsantre olduğu için birkaç damlası bile bulaşıkları temizlemeye ve yağları gidermeye

Detaylı

KİMYASAL ÜRÜNLERİ. Ürün Adı KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

KİMYASAL ÜRÜNLERİ. Ürün Adı KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KG Litre /Paket TL Koli TL Maratem 9225001 M101 El Yıkama ü Sedefli Beyaz 5L 4 5,13 5 97,57 390,30 Maratem 9225002 M101 El Yıkama ü Sedefli Beyaz 20L 1 20,44 20 337,42 337,42

Detaylı

gria Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

gria Endüstriyel Mutfak Ekipmanları gria Endüstriyel Mutfak Ekipmanları gria HAKKIMIZDA GRIA Endüstriyel Mutfak Ekipmanları, müşteri memnuniyeti ilkesi kabul ederek, genç ve tecrübeli kadrosuyla endüstriyel mutfak sektöründe hizmet vermektedir.

Detaylı

AL-100. Boyalı Yüzeyler İçin Konsantre Yağ Sökücü

AL-100. Boyalı Yüzeyler İçin Konsantre Yağ Sökücü AL-100 Boyalı Yüzeyler İçin Konsantre Yağ Sökücü ////////////////////////////////////////////////////// Sanayide kullanılan makinelerin çalışma koşullarından dolayı yüzeylerinde oluşan yağ ve kir artıklarının

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

SOLEX YAĞ ÇÖZÜCÜLER SOLVENT BAZLI YAĞ SÖKÜCÜ KÖPÜRMEYEN ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ DİK YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ ALÜMİNYUM TEMİZLEYİCİSİ

SOLEX YAĞ ÇÖZÜCÜLER SOLVENT BAZLI YAĞ SÖKÜCÜ KÖPÜRMEYEN ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ DİK YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ ALÜMİNYUM TEMİZLEYİCİSİ YAĞ ÇÖZÜCÜLER SOLVENT BAZLI YAĞ SÖKÜCÜ SOLEX Mekanik ve elektrikli parçaların etkili temizliği ve yağdan arındırılması için endüstriyel yağ çözücü. Yağı, gresi, baz yapıştırıcıları, mürekkepleri, balmumunu,

Detaylı

Formaldehyde free PERFECT RESTORE TEKNOLOJÝYÝ SAÐLIKLA BÝRLEÞTÝRDÝ NANO HAIR TEKNOLOJÝSÝ SAYESÝNDE FORMALDEHYDE VE KANSEROJEN MADDELER ÝÇERMEZ. PERFECT RESTORE ÝLE ARTIK DÜZLEÞTÝRME ÝÞLEMÝ 3 GÜNDE DEÐÝL

Detaylı

GÜVERTE ve GÖVDE TEMİZLİĞİ

GÜVERTE ve GÖVDE TEMİZLİĞİ S O F E TA M A R İ N E GÜVERTE ve GÖVDE TEMİZLİĞİ Tekne Güverte Ve Gövde Temizlik Maddesi Cleaner teknelerdeki kaymaz yüzeylerde oluşan ağır kirleri ve siyah lekeleri etkili bir şekilde ve kolaylıkla

Detaylı

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU 2015 YILI FİYAT LİSTESİ (01.10.2015) KOD ÜRÜN ADI VARYANT LT AD. OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU MT 001 30 OXY SIVI BULAŞIK DETERJANI Yeşil/ Limon kokulu 30 29,4 1 1,83 55,00 55,00 MT 001 5 OXY SIVI BULAŞIK

Detaylı

www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI

www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI Makine ve Kimya Kompleksi TEMİZLİK KAZANÇ Saruhan şirketler grubu olarak faaliyette bulunduğumuz sektörlerde uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek üretimimizi

Detaylı

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU 2016 YILI FİYAT LİSTESİ (09.12.2016) KOD ÜRÜN ADI VARYANT LT AD. OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU MT 001 30 OXY SIVI BULAŞIK DETERJANI Yeşil/ Limon kokulu 30 29,4 1 2,02 60,50 60,50 MT 001 5 OXY SIVI BULAŞIK

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Dostunuzu düşmanınızı tanıyın!

Dostunuzu düşmanınızı tanıyın! Dostunuzu düşmanınızı tanıyın! Sentetik temizlik ürünleri neden düşman? Hepimiz yıllarca kullandık. Mutfakta, banyoda, çamaşırlarımızda Yaşadığımız mekânların her köşesinde. Temizlemek, dezenfekte etmek

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BAKIM VE KORUMA ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİLER

ENDÜSTRİYEL BAKIM VE KORUMA ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİLER ENDÜSTRİYEL BAKIM VE KORUMA ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİLER PROFESYONEL ENDÜSTRİYEL ALANLARDA VE AĞIR SANAYİDE ÇALIŞAN İŞCİLERİN ELLERİNDE OLUŞAN, FORCEFUL İŞCİ EL VE CİLT TEMİZLEYİCİ EN AĞIR KİRİ, YAĞI, MÜREKKEP

Detaylı

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde T Ü R K Ý Y E G E N E L D A Ð I T I C I S I Salamon Habib ÝTHALAT - DAHÝLÝ TÝCARET - MÜMESSÝLLÝK TÜNEL CAD. NO.26 KARAKÖY 34420 ÝSTANBUL TEL: (0212) 245 03 80-81 FAX: (0212) 249 07 95 e-mail: s.habib@superonline.com

Detaylı

HYGIENE SAĞIM TEMİZLİK VE HİJYEN KİMYASALLARI CLEANING AND HYGIENE CHEMICALS FOR ANIMALS AND EQUIPMENT. hygiene

HYGIENE SAĞIM TEMİZLİK VE HİJYEN KİMYASALLARI CLEANING AND HYGIENE CHEMICALS FOR ANIMALS AND EQUIPMENT. hygiene HYGIENE SAĞIM TEMİZLİK VE HİJYEN KİMYASALLARI CLEANING AND HYGIENE CHEMICALS FOR ANIMALS AND EQUIPMENT hygiene AÇIK ALAN TEMİZLİĞİ (OPC) OPEN PLANT CLEANING DESAL FA 04 ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜ Gıda

Detaylı

Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız...

Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız... Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız... Element Effekt Atık ve Yağ Parçalayıcı Element Bio Atık ve Yağ Parçalayıcı Ev, hastane gibi bina atık sistemlerinde, mutfak giderleri ve borularında, otel ve site

Detaylı

Kimyasal Ürün Kataloğu

Kimyasal Ürün Kataloğu En yüksek beklenti, En üst kalite. Kimyasal Ürün Kataloğu Cilt Temizleme Ürünleri Furkan CITRUSSOL OVMAX Portakal Kokulu Yağ Sökücülü Granullü El Temizleme Kremi Ağır sanayide karşınıza çıkabilecek ağır

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

ETS BAKIM VE ONARIM BOYA KAPLAMA İNOVASYONU

ETS BAKIM VE ONARIM BOYA KAPLAMA İNOVASYONU ETS BAKIM VE ONARIM BOYA KAPLAMA İNOVASYONU MATIBA 977 C MATIBA 977 C Yüzey üzerinde herhangi bir kumlama ilşlemi yapmadan, ETS- MATIBA 977 yüzey kaplama işlemi uygulanır. ETS MATIBA 977, yüzey hazırlığında

Detaylı

ARC - RELAXTIVE OIL. Gelismis, Güvenilir, Kimyasallar YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ

ARC - RELAXTIVE OIL. Gelismis, Güvenilir, Kimyasallar YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ ARC - RELAXTIVE OIL YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ RELAXTIVE OIL HANGİ AMAÇLA GELİŞTİRİLDİ? RELAXTIVE OIL sıkışmış, paslanmış cıvataları, somunları, bağlantı elemanlarını, uzun süre kullanılmadığı için paslanarak

Detaylı

ELİOGARD MUCIZE KORUMA DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA

ELİOGARD MUCIZE KORUMA DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA ELİOGARD MUCIZE KORUMA DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA VİDEO İzlemek için linki tıklayın: https://www.youtube.com/watch?v=hgia1eskk90 VİDEO İzlemek için linki tıklayın: https://www.youtube.com/watch?v=5g7ctk7xpl8

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Teknik Bakım Ürünleri

Teknik Bakım Ürünleri ÇİMENTO TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ACIDEX CT 300 20,8 L(25 Kg) Çimento, harç, beton temizleme maddesi Özellikler: İnatçı kireç, çimento birikintileri ve inşaat sonrası temizlik için kullnılan bir üründür. Özellikle

Detaylı

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ Çorlu Makina ve Kimya Kompleksi Dünya daki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden SARUHAN, faaliyette bulunduğu sektörlerde uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek üretimini

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

GAZ TÜRBİN TEMİZLEYİCİLER

GAZ TÜRBİN TEMİZLEYİCİLER TURBOT www.turbotect.com GAZ TÜRBİN TEMİZLEYİCİLER TURBOTECT KİMYASALLARININ GEREKLİLİKLERİ & FAYDALARI TURB TURBOTECT LTD., SWITZERLAND TEMİZLİK MEKANİZMALARI Yüzey Etkinleştirme Yüzey etkinleştirme maddeleri

Detaylı

WHITEGOLD TEMÝZLÝK KÝMYALARI 4 IRON STONE / Astar Cila Tüm Butcher's cilalarý için bütünleþme ve alt kaplama kolay kullanýmlý, paspas izi býrakmaz, anýnda saðlam, zor yüzeyleri düzleþtirir ve mükemmel

Detaylı

1. Kanalizasyondan gelen kötü kokuların çözümü (boruların iç çeperlerin temizliği)

1. Kanalizasyondan gelen kötü kokuların çözümü (boruların iç çeperlerin temizliği) miler Benz İstasy in a onl rı uran a t s r tla Re Ca nkala Ba ullar M'l AV er denc esi e R Ok KÖTÜ KOKULARA SON! ast anel er H r Evler Doğanın Çözümü! Referans edinmiş olduğumuz ilke doğanın kendini temizlemesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 0 2 NEMLI MOP CM 7000 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 000 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI( MIKRON) 360000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 16000 6 TOZ BEZI (PEMBE) 30 7 CAMASIR YARDIMCI SIVI

Detaylı

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI ATIK SU BORULARI Hakan MAGIC PIPE 0 hakan plastik product catalogue 7 Hakan Plastik üretim kataloðu Hakan Plastik PVC Atýk su boru ve ekleme parçalarý TS 2- EN

Detaylı

Amacımız en iyisini yapmak tüketiciye en uygun fiyatla sunmak olup bu amaçla AR-GE bölümümüz sürekli yenilik sloganı ile devamlı çalışmaktadır.

Amacımız en iyisini yapmak tüketiciye en uygun fiyatla sunmak olup bu amaçla AR-GE bölümümüz sürekli yenilik sloganı ile devamlı çalışmaktadır. Firmamız 2010 yılında Arıkan Kimya Sanayi olarak Oto Bakım ürünlerinde faaliyete başlamıştır. Zamanın getirdiği sektörel boşluklardan dolayı endüstriyel bakım kimyasalları ve temizlik ürünleri üretimine

Detaylı

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt)

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt) İÇİNDEKİLER TEMİZLİK SETLERİ... 4 MOPLAR... 6 APARATLAR... SAPLAR... 14 CAM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ... 16 TEMİZLİK BEZLERİ... 18 SÜNGER VE OVMA ÜRÜNLERİ... 20 Temizlik Setleri Mop Temizleme alanı genişletilmiş

Detaylı

SP-500. Pas Sökücü Yağlayıcı Sprey

SP-500. Pas Sökücü Yağlayıcı Sprey SP-500 ///////////////////////////////////////////////////////////// Pas Sökücü Yağlayıcı Sprey Çevre koşulları nedeniyle paslanan ve sıkışan hareketli parçaların sökülmesi ve yağlanması için özel olarak

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

YAŞMAK HOTELS / ODA TEMİZLİK PLANI

YAŞMAK HOTELS / ODA TEMİZLİK PLANI Yapılacak İşler NE? Uygulama Sıklığı NE ZAMAN? Kullanılacak Deterjan ve Dezenfektan NE KULLANI- LACAK? Kullanılacak Araçları NE İLE? Maddesinin Kullanım Oranı NE KADAR? Metodu NASIL? Kat arabanızda kullanılması

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ EK-2 01 01 01, Metalik maden kazılarından kaynaklanan 01 01 02, Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan 01 03 08, 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına

Detaylı

Gelismis, Güvenilir, Kimyasallar ARC SOLVENT 1 YAĞ VE LEKE SÖKÜCÜ SOLVENT

Gelismis, Güvenilir, Kimyasallar ARC SOLVENT 1 YAĞ VE LEKE SÖKÜCÜ SOLVENT ARC SOLVENT 1 YAĞ VE LEKE SÖKÜCÜ SOLVENT SOLVENT 1 HANGİ AMAÇLA GELİŞTİRİLDİ? SOLVENT 1 mekanik tip ekipmanın ve metal parçaların temizlenmesi, polyester kumaşlardan leke çözme ve yağ giderimi için formüle

Detaylı

GEMİ İNŞAAT VE TAMİR SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİMİZ

GEMİ İNŞAAT VE TAMİR SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİMİZ GEMİ İNŞAAT VE TAMİR SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİMİZ Sayın Yetkili, Bildiğiniz üzere hizmet verdiğiniz sektörde, uzun yol yapan araçlara asfalttaki tüm yağlı kir yapışarak, size sıkıntılı bir temizlik süreci yaşatmaktadır.

Detaylı

ANTI-GERM Süt ve Et Endüstrisi Hijyen Ürünleri

ANTI-GERM Süt ve Et Endüstrisi Hijyen Ürünleri Süt ve Et Endüstrisi Hijyen Ürünleri PERSONEL HİJYEN ÜRÜNLERİ sayfa 2 CIP SİSTEMLERİNİN TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU sayfa 3 SOĞUK SÜT ALANLARINDA TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON sayfa 4-5 CIP TEMİZLİĞİ İÇİN

Detaylı

Yüzey İşlem Teknolojileri

Yüzey İşlem Teknolojileri indeks Net Kimya Sanayi Kalite Politikası Yüzey İşlem Teknolojileri Uygulama Alanları Yağ Alma Kimyasalları Fosfatlar Nano Teknolojik Kaplamalar Alüminyum Yüzey İşlemler Tozboya Öncesi Kullanılan Dönüşüm

Detaylı

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR ÜZERİNDE BUZ OLUŞUMUNU VE KARIN ZEMİN YÜZEYİNE YAPIŞMASINI ENGELLEYEN KİMYASAL BİR SIVIDIR. Perpa

Detaylı

Özkörfez, 1994 yılında otomotiv sektöründe başladığı ticari hayatına sürekli gelişmeyi ve müşteri memnuniyetini

Özkörfez, 1994 yılında otomotiv sektöründe başladığı ticari hayatına sürekli gelişmeyi ve müşteri memnuniyetini Hakkımızda Özkörfez, 1994 yılında otomotiv sektöründe başladığı ticari hayatına sürekli gelişmeyi ve müşteri memnuniyetini kendine ilke edinerek, 2000 yılında Kırtasiye Sektöründede çalışmaya başlayan

Detaylı

Markamızın garantisi firmamızdır. Ürünlerimizin ISO COMPANY belgesi bulunmaktadır. Kare kod uygulamasını uygulayarak, tüketicileremize

Markamızın garantisi firmamızdır. Ürünlerimizin ISO COMPANY belgesi bulunmaktadır. Kare kod uygulamasını uygulayarak, tüketicileremize Markamızın garantisi firmamızdır. Ürünlerimizin ISO 9001-2008 COMPANY belgesi bulunmaktadır. Kare kod uygulamasını uygulayarak, tüketicileremize markamızın arkasında Limit İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. vardır

Detaylı

Filtreler Hepa ve ulpa filtre nedir? Hepa nýn açýlýmý High Efficiency Particulate Arresting dir. Yüksek etkinlikte partikül yakalayýcý anlamýna gelir. Hepa filtreler, 0,3 mikrona kadar partikülleri %85

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi 4629 6,40 / adet Kesilen veya pah açýlan týrtýklý Alçýpan kenarlarýnýn düzeltilmesi için kullanýlýr. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Alçýpan

Detaylı

Moher Kimya, Türkiye nin önde gelen temizlik ürünleri üreten tesisine sahip firmalardan birisidir.

Moher Kimya, Türkiye nin önde gelen temizlik ürünleri üreten tesisine sahip firmalardan birisidir. Moher Kimya, Türkiye nin önde gelen temizlik ürünleri üreten tesisine sahip firmalardan birisidir. 2001 yılın da fiilen üretime başlayan tesisimiz aralıksız olarak üretime devam etmektedir.hes,mio ve Not

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga,

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar 030201*:Halojenlenmemiş

Detaylı

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret.

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret. Bayvızyon 2017 Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ürün Kataloğu www.bayvizyon.com DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (EKO) GENİŞ ISLAK MOP (EKO) NEMLİ MOP NEMLİ MOP (ORLON)

Detaylı

Malzemelerin Yüzey İşlemi MEM4043 / bahar. ön ve son işlemler. Prof. Dr. Gökhan Orhan

Malzemelerin Yüzey İşlemi MEM4043 / bahar. ön ve son işlemler. Prof. Dr. Gökhan Orhan Malzemelerin Yüzey İşlemi MEM4043 / 2016-2017 bahar ön ve son işlemler Prof. Dr. Gökhan Orhan istanbul üniversitesi / metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü Temizleme Yağ Giderme Yüzey Şartlama Ön İşlemler

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Su Şartlandırma Ürünleri Water Treatment Products

Su Şartlandırma Ürünleri Water Treatment Products Su Şartlandırma Ürünleri Water Treatment Products DEZENFEKTANLAR / Disinfectants M80 Stabilizatörlü %56 lık Hızlı Çözülen Granül Klor M802 Stabilizatörlü %90 lık Yavaş Çözülen Granül/Tablet Klor Quick

Detaylı

Direkt leke üzerine uygulayın,

Direkt leke üzerine uygulayın, Günlük Temizlik: Çimstone Yüzeylerde Temizleme Aracı : Çimstone Yüzeylerde Temizlik Maddesi : Çimstone Yüzeylerde Temizleme Şekli : Pamuklu nemli bir bez, hassas bulaşık süngeri Duru su, sıvı deterjan,

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ. Belge No: 2014/ 243

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ. Belge No: 2014/ 243 TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ EK-1 Belge No: 2014/ 243 İşbu Belge, 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri kazanımı Tebliği

Detaylı

OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA

OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA EM ETKİN MİKROORGANİZMA KULLANIMI 1 ***KOKU GİDERİMİ Kötü kokular

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

İÇ CEPHE BOYALARI ÜRÜN RESMİ ÜRÜN İSMİ İÇERİK SAFRİYAT FİYAT

İÇ CEPHE BOYALARI ÜRÜN RESMİ ÜRÜN İSMİ İÇERİK SAFRİYAT FİYAT İÇ CEPHE BOYALARI Silikonlu Duvar Boyası Silikon modifiye styren akrilik bazlı mat iç cephe boya, taş gibi mineral kullanılır 7-8 m2/l İpek Mat Silikonlu Duvar Styren akrilik bazlı ipek görünümlü mat iç

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 109 Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SERACARE Çimento Sökücü SERACARE Leke Çıkartıcı SERACARE Derz Temizleyici SERACARE Yüzey Koruyucu 110 Kalekim Yüzey Temizlik

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

EN DEĞERLİ SİZSİNİZ...

EN DEĞERLİ SİZSİNİZ... EN DEĞERLİ SİZSİNİZ... SET DEMOSET 9 Parça 125 TL ORGA DAMLA 24 Parça 115 TL 500 Gr. ORGA'DAMLA ORGA'HALI MATİK ORGA GENEL TEMİZLİK 1000 Gr. ORGA'JEL ORGA'HALI I ORGA YAĞ ATIK KAN TEM. 1000 Gr. ORGA'SIVI

Detaylı

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir.

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir. Kazan Kimyasalları FINEAMIN 06 Demineralize su kullanlan, yüksek basınçlı buhar sistemleri için korozyon ve kireçlenmeyi önleyici kimyasal Kullanıcı ve Çevre Dostu: FINEAMIN 06, doğada hemen hemen tümüyle

Detaylı

LİMİT İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

LİMİT İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. STAC PLASTIC (SP) İtalyan malı bakım & onarım ürünleri markasıdır. Firmamız yaklaşık olarak 20 yılı aşkın bir süredir SP markasının İç Anadolu bölge bayiliğini bir fiil yapmaktadır. Ürün kalitesi ve fiyat

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

SELECTION OF THE OPTIMUM CLEANING TECHNOLOGY

SELECTION OF THE OPTIMUM CLEANING TECHNOLOGY CLEANING AND SURFACE PROCESSING SELECTION OF THE OPTIMUM CLEANING TECHNOLOGY Ümit Tekeli, Global Area Sales Turkey Forum: Surfaces in the metalworking industry, Istanbul, February 2016 www.durr.com DÜRR

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

SAĞLIK SEKTÖRÜ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VİRA petrokimya Nisan 2010 yılında kurulmuş olup, faaliyet alanları otomotiv ve enerjidir. Otomotiv ve enerji sektöründeki distribütörlüklerimiz birbirini tamamlayan bir

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER

TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER Neslihan SÖZER Intertek Test Hizmetleri A.Þ. Kimya Laboratuar Müdürü Ýnsanlarýn ekoloji konusunda gittikçe hassaslaþtýðý günümüzde, hem Avrupa hem

Detaylı