Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ."

Transkript

1 Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ýstanbul Deri Org. Sanayi Bölgesi Yan Sanayi Geliþme Alaný XX Blok No.24 Aydýnlý/Tuzla/ÝSTANBUL Tel / 18 Faks Web.

2 KONSANTRE SU BAZLI ÇÖZÜCÜ VE SÖKÜCÜLER CLEAN ALL Asit içermeyen Alüminyum yüzey temizleyici ve parlatýcý. Klima, Chiller, Kondenser ve merkezi soðutma sistemlerinde alüminyum peteklerin, yað, kir, rutubet ve bunlarýn oluþturduðu birikimlerden arýndýrýlmasýnda kullanýlýr. RESOLVER Konsantre su bazlý yað sökücü. Su ile karýþtýrýlarak kullanýlan güçlü yað sökücüdür. Yað sökmede; benzin, tiner, mazot gibi kimyasallarýn yaptýðý iþi yapar ancak onlar gibi yanýcý ve parlayýcý özellikte deðildir RESOLVER-EX Konsantre su bazlý yað sökücü. Su ile karýþtýrýlarak kullanýlan güçlü yað sökücüdür. Boyalý kaporta yüzeylerde bulunan yað ve kirlilikleri, boyaya zarar vermeden söker. Yüzeyde tortu ve tufal býrakmaz. Yer otomatlarýndan basýnçlý temizleyicilere kadar geniþ kullaným alanýna sahiptir. METCLEAN Konsantre metal yüzey hazýrlayýcý. Boya öncesi metal yüzeyin, pas, yað ve kirliliklerden arýndýrýlmasýnda etkilidir. METCLEAN - PR Konsantre metal yüzey hazýrlayýcý. Kaplama öncesi meyal yüzeyin, pas, yað ve kirliliklerden arýndýrýlmasýnda kullanýlýr. METCOAT Konsantre demir fosfat ürünü. Daldýrma ve silme uygulamalarýna uygundur. DESCALER Metal koruyucu formüllü konsantre kireç ve tortu sökücü. Tüm ýsýtma ve soðutma sistemlerindeki kireç, kýþýr, pas ve yosun tabakalarýný sistemdeki hassas metallere zarar vermeden çözer, temizler. DESCALER SD Organik asit içeren konsantre kireç ve tortu sökücü. Galvaniz ve Alüminyum malzemeler üzerinde güvenle kullanýlýr. CS Pasivasyon sývýsý. Pas alma banyolarý sonrasý metal yüzeyde pasivasyon iþlemini gerçekleþtirir, metal üzerinde pas oluþumunu geciktirir. Suyun metal yüzeyler üzerinde oluþturacaðý korozyonu engeller. CS Konsantre su bazlý yað sökücü. Boyaya alüminyum ve hassas metallere zarar vermeyen yapýsý sayesinde havalandýrma ve kaset tipi hücreli aspiratörlerde, yað tutucularda zamanla biriken ve katmanlaþan yað tabakalarýnýn temizlenmesi için geliþtirilmiþ bir üründür. CS Konsantre su bazlý yað sökücü. Su ile karýþtýrýldýðýnda yoðunlaþarak jel kývamýna gelir. Dik yüzeyden yað alma iþlemlerinde etkilidir. Özellikle aðýr sanayi ve hazýr yemek tesislerinde gýda yaðý sökme uygulamalarýnda etkilidir.

3 KONSANTRE SU BAZLI ÇÖZÜCÜ VE SÖKÜCÜLER CS 100 Alkali sýcak toz yað alma ürünü. Metal sanayinde daldýrma sistemli sýcak yað alma banyolarýnda kullanýlan, sýcak yað alma ürünüdür. Demir, çelik ve galvanizli malzemelerin yüzey iþlem öncesi temizliðinde kullanýlýr CS 101 Köpüðü kontrollü, alkali toz yað alma ürünü. Metal sanayinde daldýrma sistemli sýcak yað alma banyolarýnda kullanýlan, yað alma ürünüdür. Ultrasonik yýkayýcýlar gibi köpük oluþumunun Ýstenmediði proseslerde güvenle kullanýlýr. CS 104 Sprey hattý alkali yað alma ürünü. Metal sanayinde püskürtme yöntemi ile çalýþan; parça yýkama makineleri, yürüyen bant ve konveyör sistemlerde kullanýlýr. Makinede kullanýma uygun olarak köpüðü kontrollüdür. CS 100 AC Alkali yað alma katkýsý. Sprey ve daldýrma metal yüzey iþlem proseslerinde kullanýlan ürünlere yardýmcý olarak formülüze edilmiþ yað alma katkýsýdýr. CS 190 Beton sökücü. Hazýr beton tesisleri ve çimento fabrikalarýnda üretim, dolum ve nakliye araçlarýnýn; betondan arýndýrýlmasýnda kullanýlýr. METTOXIN P-10 PASLANMAZ ÇELÝK YÜZEYLER ÝÇÝN PÝCKLÝNG ÜRÜNÜ Paslanmaz yüzeyler üzerinde, kaynak lekeleri, ýsýl oksitler, kesme ve kumlama paslanmaz yüzeyler üzerinden, korozyon tabakalarýnýn temizliðinde kullanýlýr. METTOXIN B-21 PASLANMAZ ÇELÝK YÜZEYLER ÝÇÝN PASÝVÝZASYON ÜRÜNÜ Paslanmaz yüzeylerde mekanik yada kimyasal temizlik iþlemi sonrasý yüzey pasivizasyonu için kullanýlýr. METTOXIN B-27 PASLANMAZ ÇELÝK YÜZEYLER ÝÇÝN NÖTRALÝZASYON ÜRÜNÜ Paslanmaz çelik yüzeylerde; kimyasal pickling iþlemi sonrasý yüzey nötralizasyonunun saðlanmasý amacýyla kullanýlýr. PROMASS 500 Konsantre yað alma çapak alma ürünü. Yað alma çapak alma makinelerinde kullanýlýr. etkili yað alma efektinin yaný sýra; uygulandýðý yüzey üzerinde korozyona neden olmaz. Alüminyum malzeme temizliðinde güvenle kullanýlýr. Karartma yapmaz. PROMASS 510 Konsantre yað alma, parlatma ürünü. Yað alma çapak alma makinelerinde, yað alma ürününün etkisi arttýrýr ve etkin yüzey parlaklýðý saðlar.

4 ELEKTRÝKSEL SOLVENTLER SAFETYSOL YAÐ, KÝR RUTUBET GÝDERÝCÝ ELEKTRÝKSEL SOLVENT Elektrik motorlarýnýn kömür, sargý ve fýrçalarýnýn, elektrik kontaktörlerinin kontaklarýnýn ve elektrik baðlantýlarýnýn temizliðinde, makine iç aksamlarýnýn temizliðinde, jeneratörlerde, güç kulelerinde, baský ekipman ve makinelerinde kullanýlýr. Yanýcý ve parlayýcý solventler içermez volta kadar akým altýnda güvenle kullanýlýr. Temizlik sonrasý metaller üzerinde korozyona sebebiyet vermez. DEWY-GUARD KORUYUCU, YAÐ, KÝR RUTUBET ÖNLEYÝCÝ ELEKTRÝKSEL SOLVENT Uygulama sonrasý yüzeyi esnek, kýrýlgan olmayan solvent bazlý bir film tabakasýyla kaplar. Bu tabaka su, yað ve tozlarýn çalýþan aksamlarýn performansýný olumsuz etkilemesini engeller. Kontaktörler, elektrik motorlarý, jeneratörler, kontrol panelleri, bataryalar, transformatörler ve neme maruz metal aksamlarýn korunmasýnda kullanýlýr. CARDCLEAN CS ELEKTRONÝK KART TEMÝZLEYÝCÝ SOLVENT Elektronik kart yüzeyindeki yað, kir ve rutubet tabakalarýnýn temizliðinde kullanýlýr. Kart üzerinde bulunan koruyucu wax tabakasý, elektronik aksamlar üzerinde olumsuz etki göstermez. Devre sembol ve yazýlarý ile taþýyýcý sistemde tahribata neden olmaz.

5 ENDÜSTRÝYEL BOYA, MÜREKKEP SÖKÜCÜLER CS 200 BOYA SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT CS 200 farklý yapýda iki katmandan oluþur. Kýrmýzý renkli katman çok etkili ve uçucu olan ilk katmanýn hem boya sökmesine yardýmcý olacak þekilde kimyasal besleme yapar hem de uçmasýný engelleyen koruyucu yastýk tabakasý görevi görür. Boyayý bünyesine almadan, kabartarak yaprak yaprak söker. Süzme iþlemi ile ayný ürünün defalarca kullanýmý söz konusudur. CS 210 ASÝDÝK KARAKTERLÝ BOYA SÖKÜCÜ Özellikle standart yöntemler ile sökülemeyen çok katlý boyalar üzerinde etkilidir. Elektrostatik toz boya uygulamasýnda, aský, kanca ve aparatlarýn katlý boya tabakalarýndan arýndýrýlmasýnda kullanýlan sýcak uygulama asidik boya sökücüdür. CS 220 ASÝDÝK KARAKTERLÝ BOYA SÖKÜCÜ SOLVENT Metal yüzey üzerinden su bazlý solvent bazlý elektrostatik boyalarýn sökülmesinde kullanýlan güçlü bir boya sökücüdür. Güçlü formülü ile özellikle standart yöntemler ile boyalar üzerinde etkili sonuç verir. Boyayý bünyesine almadan, kabartarak yaprak yaprak söker. Süzme iþlemi ile ayný ürünün defalarca kullanýmý söz konusudur. CS GL ASÝDÝK KARAKTERLÝ JEL BOYA SÖKÜCÜ JEL kývamý sayesinde dik yüzeylerden boya sökme iþlemlerinde etkili sonuç verir. Klasik yöntemler gibi ürünün tamamýnýn boya sökücü içerisine girmesine gerek duyulmaz. Daldýrma iþlemi yapýlamayan büyük hacimli malzemelerin boyadan temizlenmesinde kullanýlýr.

6 ENDÜSTRÝYEL BOYA, MÜREKKEP SÖKÜCÜLER CS 240 ALKALÝ KARAKTERLÝ BOYA SÖKÜCÜ SOLVENT Güçlü formülü ile boya ve kaplamalarýn baðlayýcýlarýný çözer, boyayý yaprak yaprak parçalar halinde sökmek yerine eriterek bünyesine alýr. Bu sayede yüzeyde tam bir temizlik saðlar. CS 240 ile temizlenen malzemeler; hava tutma/fýrçalama gibi herhangi bir iþleme gerek olmaksýzýn yeniden boya veya kaplama iþlemine alýnabilir. CS 201 MATBAA MÜREKKEBÝ VE SERÝGRAFÝK BOYA SÖKÜCÜ Serigrafik baský temizliklerinde kullanýlýr. Kurumuþ ve kemikleþmiþ matbaa mürekkep ve boyalarýnýn temizlenmesinde de etkilidir. CS 202 MATBAA MÜREKKEBÝ VE SERÝGRAFÝK BOYA SÖKÜCÜ Serigrafik baský temizliklerinde kullanýlýr. Kumaþ yüzeylerden Kalem ve boya lekelerinin sökülmesinde etkilidir. CS 205 MÜREKKEP ÝNCELTÝCÝ, TEMÝZLEYÝCÝ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Ýnkjet için temizleyici, seyreltici solvent WAXSTRIP- 200 PARAFÝN MUM SÖKÜCÜ Yeni araçlar üzerindeki koruyucu Parafin-Mum tabakasýnýn pratik þekilde, kalýntý býrakmadan araç üzerinden sökülmesinde kullanýlýr. WAXSTRIP- 250 WAX VE CÝLA SÖKÜCÜ Plastik malzemeler üzerinden boya, kaplama ve cilalarýn sökülmesinde kullanýlýr. CS Konsantre su bazlý boya - mürekkep sökücü. Matbaa ve Oluklu mukavva sektöründe su bazlý mürekkep temizliklerinde kullanýlýr. Krom nikel ve seramikten mamül Anilox merdaneler üzerinde güvenle kullanýlýr.

7 ÖZEL SOLVENTLER METTOX PAS SÖKÜCÜ, GEVÞETÝCÝ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Sýkýþmýþ somun ve civatalarýn gevþetilmesi ve paslý yüzeylerden pasýn temizlenmesi amacý ile kullanýlýr. Uygulama sonrasý yüzeyde tekrardan pasýn oluþumunu geciktiren koruyucu yað tabakasý býrakýr. ACTÝVE POLÝSHER SOLVENT BAZLI METAL YÜZEY PARLATICI Paslanmaz yüzey üzerinden her türlü kir ve lekenin sökülmesi ve yüzeye kalýcý parlaklýk verilmesi amacýyla kullanýlýr. CARBOSOL YAÐ, KÝR, KARBON SÖKÜCÜ Yanýk yað ve karbon tortularýnýn sökülmesinde hýzlý ve etkili sonuç saðlar. Benzerlerinin aksine soðuk uygulanýr. Isýtma gerektirmez. Boya ve akaryakýt kirliliklerinin sökülmesinde de güvenle kullanýlýr. Özellikle aðýr bakým atölyelerinde; otomotiv ve uçak parçalarýnýn temizliðinde kullanýlýr. TRACESOL LEKE SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Tüm tekstil sektöründe üretilen kumaþlarýn üzerindeki istenmeyen lekelerin sökülmesinde güvenle kullanýlýr. TRACESOL 300 LEKE SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Tüm tekstil sektöründe üretilen kumaþlarýn üzerindeki istenmeyen lekelerin sökülmesinde güvenle kullanýlýr. Benzerlerinin aksinse Solvent esaslý bileþenlerden oluþmasýna raðmen kanserojen yapýda deðildir. Uygulama anýnda zehirli yada kanserojen gaz çýkýþýna sebebiyet vermez. TRACESOL 301 LEKE SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT ( KÖPÜKLÜ ) Tüm tekstil sektöründe üretilen kumaþlarýn üzerindeki istenmeyen lekelerin sökülmesinde güvenle kullanýlýr. Benzerlerinin aksinse Solvent esaslý bileþenlerden oluþmasýna raðmen kanserojen yapýda deðildir. CS 150 Pas lekesi sökücü. Tekstil fabrikalarý ve otel, hastane sektöründe kumaþ yüzeyler üzerinden pas lekelerinin sökülmesinde kullanýlýr

8 YAÐ ALMA YIKAMA SOLVENTLERÝ CS 702 YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr. Solvent esaslý bileþiklerden oluþmasýna raðmen yanýcý ve parlayýcý özellikte deðildir. Düþük oranda uçuculuða sahiptir. Daldýrma yöntemiyle yað sökme uygulamalarýnda tercih edilir. CS 703 MÜREKKEP SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Matbaa makinelerinde blanketlerin, su haznelerinin, mürekkep tahliye ünitelerinin, merdanelerin ayrýca yürüme platformlarý ve makine kaportalarý üzerindeki kurumuþ mürekkeplerin, baský merdanelerindeki renk deðiþikliði sýrasýnda temizlenmesi gereken aksamlarýn temizliðinde kullanýlýr. CS 704 YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr. Solvent esaslý bileþiklerden oluþmasýna raðmen yanýcý ve parlayýcý özellikte deðildir. Yüksek oranda uçuculuða sahiptir. Silme yöntemiyle yað sökme uygulamalarýnda tercih edilir. CS 705 YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr. Solvent esaslý bileþiklerden oluþmasýna raðmen yanýcý ve parlayýcý özellikte deðildir. Özellikle tekstil makinalarý ve iðne temizliklerinde etkilidir. CS 706 YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr. Solvent esaslý bileþiklerden oluþmasýna raðmen yanýcý ve parlayýcý özellikte deðildir. Özellikle otomotiv sektöründe; yanmýþ karbonlaþmýþ yað temizliklerinde etkilidir. CS 707 YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT BALATA SPREYÝ Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr. Yaðsýz solvent yapýsý nedeniyle; silme ve püskürtme uygulamasýyla yað sökme iþlemlerinde tercih edilir. CS 708 YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr. Yaðsýz solvent yapýsý nedeniyle; silme ve püskürtme uygulamasýyla yað sökme iþlemlerinde tercih edilir. CS 709 BOYA, WAX ve VERNÝK ÝNCELTÝCÝ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT Selülozik yapýdaki boya wax ve verniklerin uygulama kolaylýðý amacýyla uygun viskoziteye getirilmesinde kullanýlýr. CS 730 YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT " YAÐSIZ" Yað sökmede; benzin, tiner, mazot gibi kimyasallarýn yaptýðý iþi yapar ancak onlar gibi yanýcý ve parlayýcý özellikte deðildir. Özellikle paslanmaz çelik ürünlerinin sevkiyat öncesi yaðdan arýndýrýlmasýnda kullanýlýr.

9 GENEL HÝJYEN GLEAM KONSANTRE TEKNÝK SIVI ELSABUNU Özel yað sökücü kimyasallarýn uygun karýþýmýndan oluþmuþtur. Gres katran dahil olmak üzere her türlü yaðýn sökülmesinde etkilidir. Lanolin katkýlýdýr. Temizlik sonrasý ellerde ve ciltte hissedilir bir yumuþaklýk býrakýr. Tamamen doðal kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr. CITROHAND GRANÜLLÜ EL TEMÝZLEME KREMÝ Yapýsýnda bulunan mikro granüller sayesinde en zorlu yað ve kirlerin çýkartýlmasýnda hýzlý, etkili sonuç verir. Ovucu granüller ile nasýr ve týrnak aralarýndaki birikimleri dahi kolayca söker. Tamamen doðal kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr. SHINY SÜPER KONSANTRE GENEL TEMÝZLÝK ÜRÜNÜ Her türlü zemin ve kirlilik üzerinde güvenle kullanýlan süper konsantre genel temizlik ürünüdür. Tamamen doðal kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr. Uygulandýðý yüzey üzerinde olumsuz etki göstermez. INTENS KONSANTRE GENEL TEMÝZLÝK ÜRÜNÜ Her türlü zemin ve kirlilik üzerinde güvenle kullanýlan süper konsantre genel temizlik ürünüdür. Tamamen doðal kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr. Uygulandýðý yüzey üzerinde olumsuz etki göstermez. CS 800 KÖPÜÐÜ KONTROLLÜ GENEL TEMÝZLÝK ÜRÜNÜ Yer otomatlarý ve Ultrasonik yýkayýcýlarda kullanýlan konsantre genel temizlik ürünüdür. Tamamen doðal kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr. CS 145 KONSANTRE SU BAZLI YAÐ VE KÝR SÖKÜCÜ Yer otomatlarýnda güvenle kullanýlýr. Köpürmez, makine ve ekipmanlarýna zarar vermez. Uygulandýðý yüzey üzerinde etkili ve kalýcý parfüm etkisi vardýr.

10 GENEL HÝJYEN CRYSTAL KONSANTRE ELDE BULAÞIK YIKAMA ÜRÜNÜ Ovma gerektirmeden zorlu yaðlarý dahi kolaylýkla temizler. Bol köpüklüdür, kolay durulanýr. Formülündeki kireç inhibitörleri sayesinde bulaþýklar üzerinde su ve kireç lekesi býrakmaz. Lanolin katkýlýdýr. Temizlik sonrasý ellerde ve ciltte hissedilir bir yumuþaklýk býrakýr. Tamamen doðal kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr. DW 300 ENDÜSTRÝYEL TÝP BULAÞIK MAKÝNASI DETERJANI Sanayi tipi bulaþýk makinalarý için köpüðü ayarlý. Sývý temizlik malzemesi. Yüksek sertlikteki su kullanýmda dahi etkili etkili sonuç alýnmasýný saðlar. DW 500 ENDÜSTRÝYEL TÝP BULAÞIK MAKÝNASI PARLATICISI Sanayi tipi bulaþýk makinalarý için sývý durulama malzemesi. Bulaþýklarýn hýzlý, lekesiz ve iz býrakmadan kurumasýný saðlar, parlaklýðýný korur, kireç birikimini önler. RESOLVER HT AÐIR GIDA YAÐI SÖKÜCÜ Otellerde, Hastanelerde, restaurant, cafe ve hazýr yemek üretim tesislerinde; özellikle yanýk yaðlarýn temizlenmesinde, karbonlaþmýþ yanýklarýn, katran tortularýnýn çýkartýlmasýnda, fýrýn ekipmanlarýnýn, tava ve tencerelerin, davlumbaz ve paslanmaz yüzeylerin temizliðinde güvenle kullanýlýr. PROPER KONSANTRE SERT YÜZEY ( TUVALET & BANYO ) TEMÝZLEYÝCÝ Derz aralarýndaki kirlilik ve kararmalarýn, kireç ve tortu lekelerinin, inþaat artýklarýnýn temizliðinde kullanýlýr. Özellikle soyunma kabinleri, zemin ve duvarlarda, mutfaklarda, tuvalet ve banyolarda etkili temizlik saðlar. CURE GÝDER AÇICI Giderlerde týkanmalara neden olan her türlü organik atýk ve kalýntý üzerinde etkilidir. Kaðýt ve bez gibi çözülmesi zorlu problemlerde dahi sonuç verir. CS FRESH KONSANTRE ODA PARFÜMÜ Uygulama sonrasý ortamda kalýcý ve hoþ bir koku býrakýr.

11 DEZENFEKTAN SAPHIRE KONSANTRE GENEL DEZENFEKTE ÜRÜNÜ Süper konsantre dezenfektandýr. 1/50 1/300 su ile karýþtýrýlarak kullanýlýr. Okullarda, kreþlerde, hastane ve otellerde, gýda iþletmelerinde, fabrikalarda özellikle soyunma kabinleri zemin ve duvarlarda, mutfaklarda, tezgah ve ahþap eþyalarda, tuvalet ve banyolarda güvenle kullanýlýr. SAPHIRE SP KONSANTRE DEZENFEKTE ÜRÜNÜ Konsantre dezenfektandýr. 1/100 su ile karýþtýrýlarak kullanýldýðýnda her türlü bakteri üzerinde tam etki saðlar. Hastane, gýda iþletmelerinde, fabrikalarda etkili þekilde kullanýlýr. PROHAND-EX ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI Direk olarak ele uygulanýr. Su kullanýmý yada yýkamaya gerek duyulmaz. Dezenfeksiyon iþlemi sonrasý kendiliðinden uçar. PROHAND-EX JEL ALKOL BAZLI JEL EL DEZENFEKTANI Jel kývamýnda yapýsý sayesinde kullaným oraný oldukça düþüktür. Gereksiz ürün sarfiyatýna engel olur. Su kullanýmý yada yýkamaya gerek CLEANOLIX ALKOL BAZLI YÜZEY DEZENFEKTANI Üretim ekipmanlarýnýn iç, dýþ kýsýmlarý ile çalýþma tezgahlarý ve diðer sert yüzeylerin hýzlý dezenfeksiyonunda kullanýlan, QAC takviyeli alkol bazlý dezenfektandýr. Durulama gerektirmez.

12 SU ÞARTLANDIRMA KATKILARI I. Kazan Suyu Katkýlarý BWT 5001 Yüksek basýnçlý kazanlar için koordine fosfat uygulamasý. BWT 5002 Düþük alkaliteli kazanlarda kullanýlýr. ( Özellikle demineralize yada R.O ile beslenen kazanlar ) BWT 5003 Yüksek alkaliteli kazanlar için. BWT 5003/J Buhar Jeneratörü için geliþtirilmiþ formül. BWT 5004 Düþük ve orta basýnçlý kazan, koordine fosfat uygulamasý. BWT 5005 Gýda üretim tesisleri ve gýda ile temas eden ürünlerin imalatýnda kullanýlýr. BWT 5006 Mültifonksiyonel, all-organik, gýda da kullanýlabilir. BWT 5007 Mültifonksiyonel, all-organik, yumuþak su ile beslenen kazanlar için. BWT 5008 Ýnorganik + oksijen tutucu DEHA içeren kýþýr ve korozyon önleyici. BWT 5109 Ýnorganik + oksijen tutucu MEKO içeren kýþýr ve korozyon önleyici. BWT 5120 Koordine fosfat uygulamasý; tercihen BWT 5130 veya BWT 5131 ile kombine kullaným BWT 5121 Fosfonat uygulamasý; tercihen BWT 5130 veya BWT 5131 ile kombine kullaným BWT 5130 Düþük ve orta basýnçlý buhar kazanlarýnda scale oluþum önleyici.i BWT 5131 Kýþýr önleyici + on-line kýþýr temizleyici ( Kazaný devre dýþý býrakmadan temizlik imkaný saðlayan, on-line scale çözücü ) BWT 5140 Kaynar su, kýzgýn su ve kalorifer devrelerinde kýþýr ve korozyon problemlerinin önlenmesinde, beklemedeki buhar kazanlarýnda korozyon ve birikimin önlenmesinde kullanýlýr. BWT 5141 Kombi-kat kaloriferi kazanlarýnda kireç ve korozyonun kontrolü ile birlikte; soðuk havalarda suyun donmasýnýn önlenmesi amacýyla kullanýlýr.

13 SU ÞARTLANDIRMA KATKILARI II. Oksijen Tutucular OSC 7210 Yüksek alkaliteli kazanlarda kullaným. OSC 7211 Gýda üretim Tesisleri için özel formül. ( Ýnorganik yapý katalize sülfit ) OSC 7212 Düþük alkaliteli kazanlarda kullaným. ( Özellikle demineralize yada R.O ile beslenen kazanlar) OSC 7213 Gýda üretim Tesisleri için özel formül. ( All-organic yapýda askorbik asit ( Vitamin C ) OSC 7214 Ýdeal ph ve alkaliteli kazanlarda kullaným OSC 7215 Yüksek basýnçlý kazanlarda kullaným ( 45 atm. ve üzeri ) SU ÞARTLANDIRMA KATKILARI III. Kondens Katkýlarý CND 6100 Genel Kullaným. Mix. Amin ( Nötralize edici - uçucu filming ) CND 6101 Genel Kullaným. Mix. Amin ( nötralize edici - uçucu ) CND 6102 Orta uzunluktaki ( m); Düþük ve orta basýnçlý (max.45 atü) kondens hatlarýnda kullanýma uygundur. CND 6103 Kýsa (1000 m den az); Düþük ve orta basýnçlý (max.45 atü) kondens hatlarýnda kullanýma uygundur. CND 6104 Uzun (1500 m den uzun); Düþük ve orta basýnçlý (max.45 atü) kondens hatlarýnda kullanýma uygundur. CND 6105 Gýda ve gýda ile temas eden ürünlerin yapýmýnda Düþük ve orta basýnçlý (max.45 atü) kondens hatlarýnda kullanýma uygundur. Mix. Alkol

14 SU ÞARTLANDIRMA KATKILARI IV. Soðutma Suyu Katkýlarý ( ph Kontrollü - Sülfürik Asit Dozajlý ) CWT 8100 Fosfonat-Disp.-Bakýr inhibitörü ( All-Organik ) CWT 8101 Fosfonat -Disp.-Çinko-Bakýr inhibitörü ( Çinko Ýnhibitör ) CWT 8103 Fosfonat-Fosfat-Disp.-Molibdat-Bakýr inhibitörü ( Molibdat Ýnhibitör ) CWT 8104 Fosfonat-Fosfat-Disp.-Çinko-Molibdat-Bakýr inhibitörü ( Ýnorganik ) CWT 8102 Fosfonat-Fosfat-Disp.-Bakýr inhibitörü ( Fosfat bazlý ) Soðutma Kulesi (FREE ph) Kapalý Devre CWT 8201 All organik Alkali karakterli, reverse ile beslenen kuleler için. CWT 8202 Sinerjistik anti-scale Asidik karakterli, online temizlik + Alkalinite yükselmesi yaþanan kulelerde kullaným. CWT 8203 Stabilize Fosfat bazlý CWT 8204 Stabilize Molibdat bazlý CWT 8400 Kapalý devre özellikle kýzgýn su hatlarý için ( Nitrit bazlý ) CWT 8401 Kapalý devre özellikle Chiller, Bakýr eþanjör ve sistemlerde. CWT 8402 Ýplik klima devresi ve nemlendirme ünitelerinde CWT 8403 Chiller kapalý devre için CWT 8404 ( Scale-birikinti-metal oksit ve biofilm ) oluþmuþ sistemlerde on-line temizlik

15 SU ÞARTLANDIRMA KATKILARI V. Microbiocide BCD 7600 Izothiazolin Bazlý & Genel kullaným + Hypo kombine kullaným BCD 7601 Karbamat Bazlý, Genel kullaným BCD 7602 Quaterner amonyum Bazlý, Genel kullaným BCD 7603 Halojen ( brom ) Bazlý + legionella kontrol BCD 7603-T Halojen ( brom ) Tablet Bazlý + legionella kontrol BCD 7604 Klorür Bazlý, iplik klima tesisi kullanýmý VI. Jeotermal Su Katkýlarý VII. Anti-Scalant GTH 4010 Fosfonat bazlý Jeotermal su kuyu ve hatlarý için GTH 4020 Fosfonat -Disp. bazlý Jeotermal su kuyu ve hatlarý için AS 9000 Reverse Osmoz Antiscalant Asidik AS 9001 Reverse Osmoz Antiscalant Alkali

16 ÖZEL ÜRÜNLER BIO FIRE KML YANGIN SÖNDÜRÜCÜ BÝYOLOJÝK KÖPÜK A ve B sýnýfý yangýnlarý söndürmekte ve petrokimyasal kirliliklerin temizliðinde kullanýlan; yeni nesil, yüksek konsantre, çevre dostu yangýn söndürme köpüðüdür. MISTOCLEAN GAZ/DUMAN TUTUCU MISTOCLEAN, krom endüstrisinin ihtiyaçlarýný karþýlamak amacý ile tasarlanmýþ özel bir üründür. Krom banyolarýnda; yüksek derecede istikrarlýdýr ve katalizör oranlarýný etkilemeden gazlarý/dumanlarý yok eder. Kromun tüm koþullarý altýnda tamamen güvenli bir ürün olarak kullanýlabilir. CS-FREEZE B-40 KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON EN ZOR MEVSÝMSEL ÞARTLAR ALTINDA DAHÝ KAR BÝRÝKMESÝNÝ VE BUZ OLUÞUMUNU ENGELLER. KARLI VE BUZLU ZEMÝNDE DONMAYI ÖNLER, GECÝKTÝRÝR VE KISA SÜRE ÝÇERÝSÝNDE MEVCUT BUZU ÇÖZER. CS-FREEZE B-70 KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON EN ZOR MEVSÝMSEL ÞARTLAR ALTINDA DAHÝ KAR BÝRÝKMESÝNÝ VE BUZ OLUÞUMUNU ENGELLER. KARLI VE BUZLU ZEMÝNDE DONMAYI ÖNLER, GECÝKTÝRÝR VE KISA SÜRE ÝÇERÝSÝNDE MEVCUT BUZU ÇÖZER.

17 ÖZEL ÜRÜNLER GREEN BLUE Dizel yakýt kullanan; aðýr vasýtalarýn egzozundan çýkan çevreye zararlý gazlarýn azaltýlmasý amacýyla üretilen kimyasal bir katkýdýr. Özellikle NOx deðerini düzenleyip istenilen uluslararasý limitlere düþüren GREENBLUE zararsýz ve suda çözünebilen bir kimyasaldýr. Çevre ve insana dost bir formülasyona sahiptir. Doðada biyolojik olarak parçalanýr. WASH N CLEAN FIRÇASIZ CÝLALI KÖPÜKLÜ ARAÇ YIKAMA ÜRÜNÜ Etkili ve pratik araç yýkama için geliþtirilmiþ cila içeren köpüktür. Fiziksel etkiye ihtiyaç duyulmadan temizlik saðlar. Uygulama sonrasý boyayý besleyip koruyan, uzun süreli parlaklýk saðlayan cila içerir. DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ýstanbul Deri Org. Sanayi Bölgesi Yan Sanayi Geliþme Alaný XX Blok No.24 Aydýnlý/Tuzla/ÝSTANBUL Tel / 18 Faks Web.

YAĞ SÖKÜCÜLER. Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. RESOLVER -EX Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. Alkali Toz Yağ Alma Ürünü

YAĞ SÖKÜCÜLER. Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. RESOLVER -EX Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. Alkali Toz Yağ Alma Ürünü YAĞ SÖKÜCÜLER RESOLVER Yüksek Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü Su ile karıştırılarak kullanılan güçlü yağ sökücüdür. Tüm sanayi yağları üzerinde etkili ve hızlı sonuç verir. Katı yağlar, gıda yağları, gres

Detaylı

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU 1 KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU ASYA EL TEMÝZLEME KREMÝ Aðýr yað, zift, katran, silikon, matbaa boyalarý gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkin kullanýlan bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi

Detaylı

Chemitag. www.paktemkimya.com

Chemitag. www.paktemkimya.com Chemitag www.paktemkimya.com Genel Hijyen Grubu Lotis Handclean Konsantre Teknik Sıvı El Sabunu Karbon, mürekkep ve yağların oluşturduğu kirleri cildi tahriş etmeden kolayca çözer. Yapısında koruyucu

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

WHITEGOLD TEMÝZLÝK KÝMYALARI 4 IRON STONE / Astar Cila Tüm Butcher's cilalarý için bütünleþme ve alt kaplama kolay kullanýmlý, paspas izi býrakmaz, anýnda saðlam, zor yüzeyleri düzleþtirir ve mükemmel

Detaylı

Kimyasal Ürün Kataloğu

Kimyasal Ürün Kataloğu En yüksek beklenti, En üst kalite. Kimyasal Ürün Kataloğu Cilt Temizleme Ürünleri Furkan CITRUSSOL OVMAX Portakal Kokulu Yağ Sökücülü Granullü El Temizleme Kremi Ağır sanayide karşınıza çıkabilecek ağır

Detaylı

KİMYASAL ÜRÜNLER SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

KİMYASAL ÜRÜNLER SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. - KİMYASAL ÜRÜNLER SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. GKD-OİL CLEANER GKD-KLAW GKD-MAX GKD-SİM PLUS GKD-PAS GKD-MİKS CLEAN GKD-FINISH GKD-PAINT STRIPPER GKD-JEL GKD-SPICK ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜCÜLER YAĞ ÇÖZÜCÜLER PAS SÖKÜCÜLER

Detaylı

Amacımız en iyisini yapmak tüketiciye en uygun fiyatla sunmak olup bu amaçla AR-GE bölümümüz sürekli yenilik sloganı ile devamlı çalışmaktadır.

Amacımız en iyisini yapmak tüketiciye en uygun fiyatla sunmak olup bu amaçla AR-GE bölümümüz sürekli yenilik sloganı ile devamlı çalışmaktadır. Firmamız 2010 yılında Arıkan Kimya Sanayi olarak Oto Bakım ürünlerinde faaliyete başlamıştır. Zamanın getirdiği sektörel boşluklardan dolayı endüstriyel bakım kimyasalları ve temizlik ürünleri üretimine

Detaylı

Green - Pro YAR-K M ENDÜSTR YEL TEM ZL K ÜRÜNLER SAN. ve T C. LTD. fit. GENEL PAZARLAMA - SATIfi - ÜRET M VE SEVK YAT MÜDÜRLÜ Ü Tel: (0216) 593 13 58-59 - 88-89 Faks: (0216) 593 13 85 www.yarkim.com.tr

Detaylı

SOLEX YAĞ ÇÖZÜCÜLER SOLVENT BAZLI YAĞ SÖKÜCÜ KÖPÜRMEYEN ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ DİK YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ ALÜMİNYUM TEMİZLEYİCİSİ

SOLEX YAĞ ÇÖZÜCÜLER SOLVENT BAZLI YAĞ SÖKÜCÜ KÖPÜRMEYEN ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ DİK YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ ALÜMİNYUM TEMİZLEYİCİSİ YAĞ ÇÖZÜCÜLER SOLVENT BAZLI YAĞ SÖKÜCÜ SOLEX Mekanik ve elektrikli parçaların etkili temizliği ve yağdan arındırılması için endüstriyel yağ çözücü. Yağı, gresi, baz yapıştırıcıları, mürekkepleri, balmumunu,

Detaylı

PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Professional Cleaning Products PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ CULİNA GRUP BİOFER CULİNA 100 BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI Donmuş yağ ve yemek artıklarını nişasta ve protein lekelerini etkili biçimde temizler.

Detaylı

o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 21 w o 37 z 41 u 47

o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 21 w o 37 z 41 u 47 o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 2 w o 37 z 4 u 47 ENDÜSTRİYEL YAG ÇÖZÜCÜLER GÜÇLÜ SU BAZLI YAG ÇÖZÜCÜ Endüstriyel alanlarda kullanılan güçlü bir yağ çözücüdür. Metallerde korozyona yol açmaz boyalı

Detaylı

MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik

Detaylı

KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ

KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ ARC - OIL and SOOT CLEANER KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ OIL and SOOT HANGİ AMAÇLA GELİŞTİRİLDİ? OIL and SOOT özellikle gıda sektörü için üretilmiş bir ürün olup, fırın, fırın tavaları, yanmış

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER

TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER Neslihan SÖZER Intertek Test Hizmetleri A.Þ. Kimya Laboratuar Müdürü Ýnsanlarýn ekoloji konusunda gittikçe hassaslaþtýðý günümüzde, hem Avrupa hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü

Detaylı

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

DEKORATÝF YAPIÞTIRICILAR PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý PK Profi Seal Dolgu Mastiði Parkett Acrylat

Detaylı

Kaporta Düzeltme Ürünler Kataloğu

Kaporta Düzeltme Ürünler Kataloğu En yüksek beklenti, En üst kalite. Kaporta Düzeltme Ürünler Kataloğu Kaporta Düzeltme ve Punta Kaynak Makineleri Furkan 13.000K Punta ve Kaporta Düzeltme 650 dan 9200Amp. Su Soğutmalı Furkan 13.000K Bölgesel

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Teknik-Kimyasal Ürünler

Teknik-Kimyasal Ürünler Teknik-Kimyasal Ürünler Temizleme Kimyasalları Asit bazlı temizleme kimyasalları Nötr temizleme kimyasalları Alkali bazlı temizleme kimyasalları XYLOQUAT Temizleme Sistemi Çözücü (Uçucu) Temizleyiciler

Detaylı

Profesyonel Tercih. Ürün Kataloğu

Profesyonel Tercih. Ürün Kataloğu Ürün Kataloğu - İnsan sağlığına zarar vermeyen, - Gereksiz kimyasal kullanımından kaçınan - Doğadan aldığını doğaya geri verme ilkesi edinen - % 100 e yakını doğada tamamen biyoçözünür - Ekolojik olarak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı