Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye baþkaný bize çile çektiriyor"

Transkript

1 Çok bulutlu YIL:3 SAYI: YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar rahatsýzlýk yaratýyor. Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, kapalý olan köy okullarýnýn camiye çevrilerek bu camilere köylüler istemediði halde imam atandýðý iddia ediliyor. Köylerde halkýn kendi imkânlarý ile yaptýklarý Rahatsýzlýðý Þakir Þenol SSGSS Bir sürü S harfi ve yenilik adý altýnda bir sürü kafa karýþýklýðý. Bir iþte reform sözcüðü geçiyorsa altýnda bir bit yeniði vardýr mutlak. ÝMF nin emredip Dünya Bankasý nýn destekleyip bir çok hükümetin planlayýp ta uygulamayý yapamadýðý Genel Saðlýk 2 DE Çoktan seçmeli sosyal güvenlik revizyonu Çalýþma Bakaný Çelik, sosyal güvenlik reformunda orta yol bulmak için iþçi ve iþveren temsilcileriyle biraraya geldi. Toplantýda 9000 gün olarak öngörülen prim gün sayýsýnýn 8000 e indirilebileceði belirtilirken, aylýk baðlama konusunda alternatifler sunuldu. 2 DE SU TV Satýldý mý? Alevi örgütlerinin desteði ve Sessizlerin Umudu sloganý ile yayýn hayatýna baþlayan, daha sonra Alevi örgütleriyle yollarý ayrýlan, yayýnabaþladýðý dönemdeki Pir Sultan 3 DE 7 DE Cemevleri de bulunuyor. Köylerde görev yapan imamlarýn, köylülerin camiye gelmemesi ve camilerin cemaatsiz kalmasý nedeniyle Kaymakamlýða ve Müftülüðe baþvurarak burada görev yapmak istemiyoruz, bizi daha yararlý olacaðýmýz, cemaati olan yerlere gönderin dediði iddia ediliyor. Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu 3 DE Hacýbektaþlý bazý vatandaþlar gazetemize gelerek Hacýbektaþýn adeta çöplüðe döndüðünü iddi ettiler. Tüm yollarýn bozuk olduðunu da ifade eden vatandaþlar Belediye baþkaný bize çile çektiriyor dediler. Her gün binlerce insanýn geldiði Hacýbektaþ'ýn bu halde bulunmasýný eleþtiren vatandaþlarýn, "Bu pisliði gören bir yetkili yok mu?diyerek mahaller ve çevresinin tamamen içler acýsý bir halde olduðunu belirttiler. Gazetemize gelerek þikayetlerini dile getiren bazý vatandaþlar Çöplerimiz alýnmýyor, kanalizasyonlarý derelere baðlanmýþ durumda, yaz geliyor çöp ve bozuk yol sorununa birde koku nedeni ile evimizde oturamamak eklenecek, sokaklar gurup halinde gezen köpeklerle ve inþaat molozlarýyla dolu. Sokakta kazý yapýldýðýnda kapatmadan öylece býrakýp gidiyorlar sokaklar delik deþik, bizde insanýz biz de burada yaþýyoruz hayvan deðiliz ki hayvan gibi yaþayalým. Ne kaldýrým var ne yol var dediler. 3 DE Cemil Ertem Böylesi istesek olmazdý herhalde. Þu Ergenekon operasyonu'nun üstüne TÜSÝAD ýn ve Merkez Bankasý nýn "hanehalký çalýþmasý" geldi. Ne alakasý var demeyin: Bu çalýþma döneminde hane halklarýnýn yapýsýný ortaya koyuyor. Ancak çalýþma Türkiye de bundan sonrasýnýn da sosyolojik ve ekonomik yapýsýnýn iþaretleri veriyor. Ergenekon operasyonu da Türkiye nin Ergenekon'un 'sivil kanadý', hanehalklarý ve ötesi bundan sonraki siyasi yapýsýný ve aktörlerini belirleyeceði gibi, Türkiye de "sol"un nasýl bir geçmiþten geldiðini de ortaya koydu. Bu kýsa yazýda bu iliþkileri analiz edeceðiz. Ama hem Ergenekon operasyonu hem de TÜSÝAD ýn hanehalklarý çalýþmasý bir AKP süreci özeti gibi. Hanehalklarý çalýþmasý dönemini kapsadýðý için AKP ye ayna tutuyor. 4 DE En Yüksek C o En Düþük C AÇIK BÝR DEMOKRASÝ VE HOÞGÖRÜ PLATFORMU SULUCAKARAHÖYÜK GAZETESÝ NE ULAÞMAK ÝÇÝN: www. hacibektaslilar.com www. hacibektasgazetesi.de GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN TEL: Abone bedelleri: Þehir dýþý için: 3 aylýk 35 YTL 6 aylýk 70 YTL Yýllýk 140 YTL Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çek Hacibektaþlýlar A.Þ adýna Seçim sonuçlarý nasýl deðiþtirildi 22 Temmuz seçimlerinin bilgisayar ortamýnda deðiþtirildiði ile ilgili bir yazý. Bize çok ilginç geldi. Söylenti çok oldu. Ancak neden hala araþtýrýlmýyor? Araþtýrýlýrsa, AKP ve kuþkulu kamuoyu rahatlamaz mý? Elektironik Postamýza gelen yazý çok ilginç ve düþündürücü.. konusu yazýnýn iddiasý 22 Temmuz seçimlerinde AKP nin seçim baþarýsýnýn gerçek olmadýðý þeklindedir. Yazýyý siz okurlarýmýzla paylaþýyoruz. Kapadokya'ya Japon çýkarmasý HACIBEK ECZANESÝ Ecz. Tel: o DE Japonya'da yayýn yapan CBC adlý radyo, dinleyicileri için Türkiye turu düzenledi. Radyo dinleyicileri ilk kez geldikleri Türkiye'de Kapadokya'ya hayran kaldý. 6 DA

2 2 26 Mart 2008 Çarþamba Çoktan seçmeli sosyal Þakir Þenol güvenlik revizyonu SSGSS Bir sürü S harfi ve yenilik adý altýnda bir sürü kafa karýþýklýðý. Bir iþte reform sözcüðü geçiyorsa altýnda bir bit yeniði vardýr mutlak. ÝMF nin emredip Dünya Bankasý nýn destekleyip bir çok hükümetin planlayýp ta uygulamayý yapamadýðý Genel Saðlýk Sigortasý sessiz sedasýz kabul görüyor. Sendikalarýn çabalarý nafile. Halk sanki memnunmuþ gibi. Bir SSK lý ile görüþtüm. Eskiden ilaç kuyruðu bekliyordum, þimdi istediðim yerde muayene oldum, istediðim eczaneden ilaç aldým dedi. Çok mutluydu. Bu günü yaþýyor çünkü. Mutlu olmakta haklý. Eskiden kendi kurumunun ilaçlarý çok düþük ücrete mal edip kendisine ücretsiz verdiðini unutmuþ. Kendi hastahanesinde her türlü cerrahi müdahalenin yapýlabildiðini unutmuþ Aklýnda yalnýzca sýra beklediði kalmýþ. AK Parti Hükümetinin Eylül 2007 da yapmayý planlayýp ta 2008 Ocak ayýna ertelediði uygulamalarýn ilk verileri belli oldu. Üniversite ve devlet hastanelerinin Eczane depolarýna olan 250 milyonluk borcu ödenemediði içi bir çok depo üniversite hastanelerine ilaç vermediði için hasta kabulü yapýlamamýþ. Ýnsanlar ceplerinden ilaç almýþlar. Acil vakalar dýþýnda hastalarýn tedavisi yapýlamamýþ. Yatan bir çok hasta kaloriferler arýzalý bahanesiyle taburcu edilmiþ. Televizyonlarda izlemiþinizdir, yazýlý basýnda okumuþunuzdur. Senin bir tansiyon hapý ya da bir aspirini sýra beklemeden eczaneden alýp evine gitmen yeterli olmuyormuþ demek ki. Amaç saðlýðý tamamen uluslar arasý ve uluslar üstü ilaç ve saðlýk tekel ve tröstlerinin hizmetine sunmak. Amaç paran kadar saðlýk hizmeti almandýr. Amaç, paran varsa eðitim gör. Amaç, paran varsa saðlýk hizmetlerinden yararlan demektir. Amaç özel saðlýk sigorta sistemini yerleþtirmektir. Yani ödersin özel saðlýk sigorta kurumuna yüksek paralarý, günü gelince de özel muamele görürsün. Paran yoksa öl demektir, bu mantýk. Zaten yaþamaný isteyen kim ki. Sen cellatlarýna aþýksýn arkadaþ. Sen aþýksýn diyor ya þarkýda. Aþýk olanýn gözünde perde vardýr, zaten. Bu gün çok hoþumuza giden özel hastaneler ve poliklinikler ecza depolarý gibi devletten alacaklarýný tahsil edemeyince sana hizmet vermeyecektir. O zaman anlayacaksýn sýra beklemek bile bir nimetmiþ, kendi kurumunda. Yapýlacak tek þey var. Terörü telin, bayrak ya da cumhuriyet mitinglerinde gösterdiðin duyarlýlýðý göstermen. Ancak, hiç bir hakim medya televizyonu ya da gazetesi seni bu konuda aydýnlatmýyor. Harekete geçmen için çaba sarf etmiyor. Yalnýzca TTB, KESK ve SES in çabalarý da yetersiz kalýyor. Demek ki bu günleri de görecekmiþiz. Kendi düþen aðlamaz Bir musibet bin nasihatten evladýr Çalýþma Bakaný Çelik, sosyal güvenlik reformunda orta yol bulmak için iþçi ve iþveren temsilcileriyle biraraya geldi. Toplantýda 9000 gün olarak öngörülen prim gün sayýsýnýn 8000 e indirilebileceði belirtilirken, aylýk baðlama konusunda alternatifler sunuldu Çalýþma Bakaný Faruk Çelik, sosyal güvenlik reformunda yoðun tartýþmalara neden olan bazý maddelerde görüþlerini almak üzere taraflarla biraraya geldi. Basýna kapalý olarak yapýlan toplantýda taraflara, bazý maddelerde esneme olarak nitelenibilecek öneriler sunulduðu öðrenildi. Çalýþma Bakanlýðý ndaki, toplantýya, Türk-Ýþ Baþkaný Mustafa Kumlu, DÝSK Baþkaný Süleyman Çelebi, Hak-Ýþ Baþkaný Salim Uslu, TÝSK Baþkaný Tuðrul Kudatgobilik, konfederasyonlarýn uzmanlarý ve bakanlýk bürokratlarý katýdý. Toplantýda, Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýsý na iliþkin uzmanlar düzeyindeki çalýþma deðerlendirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan iþçi örgütlerinin taleplerini karþýlamak amacýyla alternatifli önerilerin yer aldýðý bir çalýþma sunuldu. Tasarýda öngörülen 9000 prim ödeme gün sayýsýnýn, her yýl 100 yerine 50 gün artýrýlarak uzun yýllara yayýlabileceði önerisi getirilirken, Emek Platformu nun yaþ ve 7000 gündeki ýsrarýnýn sürmesi üzerine prim ödeme gün sayýsýnýn 8000 e düþürülmesi ve kademeli olarak her yýl 100 er gün artýrýlmasý önerisinin gündeme getirildiði kaydedildi. AYLIK BAÐLAMA Aylýk baðlama oraný konusunda ise sosyal taraflara üç öneri getirildi. Halen çalýþan sigortalýlarýn aylýk baðlama oranlarýnýn, Sosyal Sigortalar Kanunu nda öngörüldüðü üzere ilk 10 yýlda her yýl için yüzde 3.5, takip eden yýllar için yüzde 2, ilk defa iþe baþlayacak sigortalýlar için de yüzde 2 olarak düzenlenmesi önerisi getirildi. Ýþçi örgütlerinin, bu önerinin kanunun yürürlük tarihinde sigortalýlýðýnýn ilk 10 yýlýný tamamlamýþ olan veya bir iki yýlý kalan sigortalýlar için lehte bir durum getirmediði ve uygulamasýnýn zor olacaðý görüþünü ilettiði belirtildi. Bakanlýk, ikinci olarak, aylýk baðlama oranýnýn, yasa tasarýsýnýn yürürlüðe girmesinden 2015 yýlýna kadar yüzde 2.5, 2016 yýlýndan sonra yüzde 2 olarak uygulanmasý önerisini getirdi. Bu öneriye de iþçi örgütleri, tasarýda 9000 prim günü için aylýk baðlama oranýný yüzde 53.5 Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Rahatsýzlýðý Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar rahatsýzlýk yaratýyor. Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, kapalý olan köy okullarýnýn camiye çevrilerek bu camilere köylüler istemediði halde imam atandýðý iddia ediliyor. Köylerde halkýn kendi olarak düzenlediðini, mevcut durumda bu oranýn yüzde 65 olduðuna dikkat çekti. Bakanlýk çalýþanlarýn emeklilikteki hak kayýplarý için gündeme getirilen önerilere karþýlýk bir üçüncü öneri daha getirdi. Bu öneri ise aylýk baðlama oranýnýn ilk 10 yýl için yüzde 2.5, takip eden yýllarda yüzde 2 olarak uygulanmasýný kapsýyor prim günü için aylýk baðlama oraný da yüzde 55 olarak öneriliyor. PLATFORMUN ÖNERÝSÝ Emek Platformu ise sigortalýlarýn sistemde uzun kalmalarý için aylýk baðlama oranýnýn her yýl için yüzde 2 den baþlayýp kademeli olarak yüzde 2.5 ve yüzde 3 e yükseltilmesini önerdi. Bu arada, Sosyal sigortalar ve genel saðlýk sigortasý yasa tasarýsýyla ilgili olarak Bakan Faruk Çelik, nihai açýklamanýn pazartesi günü yapýlacaðýný söyledi. ( Taraf) imkânlarý ile yaptýklarý Cemevleri de bulunuyor. Köylerde görev yapan imamlarýn, köylülerin camiye gelmemesi ve camilerin cemaatsiz kalmasý nedeniyle Kaymakamlýða ve Müftülüðe baþvurarak burada görev yapmak istemiyoruz, bizi daha yararlý olacaðýmýz, cemaati olan yerlere gönderin dediði iddia ediliyor. Kaymakamlýk ve Müftülükten imamlara verilen cevapsa hayli ilginç; Okuyun ezanýnýzý, alýn maaþýnýzý, oturun oturduðunuz yerde! Bu durum devletin Alevi köylerine cami yapma ve imam atama yoluyla asimile etme konusundaki ýsrarýný gösteriyor. Alevi Haber Ajansý ile iletiþime geçerek yardým isteyen köylüler, köylerine istekleri dýþýnda atanan imamlarýn geri gönderilmesi konusunda yardým istediler. Alevi kamuoyunu bu iddialar hakkýnda bilgilendirmeyi bir görev kabul eden Alevi Haber Ajansý olarak, buradan Alevi örgütlerine ve tüm kamuoyuna iddialarýn araþtýrýlmasý konusunda çaðrýda bulunuyoruz. Özellikle Çorum yöre derneklerinin giriþimde bulunmasýnýn yararlý olacaðýna inanýyoruz. Bizimle iletiþime geçmek için adresini kullanabilirsiniz. Alevi Haber Ajansý Özel Haber

3 Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Pet þiþe, poþet ve diðer atýklar adeta bir çöp tenekesine çevirmiþ durumda Ýlçeyi. Hacýbektaþlý bazý vatandaþlar gazetemize gelerek Hacýbektaþýn adeta çöplüðe döndüðünü iddi ettiler. Tüm yollarýn bozuk olduðunu da ifade eden vatandaþlar Belediye baþkaný bize çile çektiriyor dediler. Haber: Aydýn Þimþek Hacýbektaþlý bazý vatandaþlar gazetemize gelerek Hacýbektaþýn adeta çöplüðe döndüðünü iddi ettiler. Tüm yollarýn bozuk olduðunu da ifade eden vatandaþlar Belediye baþkaný bize çile çektiriyor dediler. Her gün binlerce insanýn geldiði Hacýbektaþ'ýn bu halde bulunmasýný eleþtiren vatandaþlarýn, "Bu pisliði gören bir yetkili yok mu?diyerek mahaller ve çevresinin tamamen içler acýsý bir halde olduðunu belirttiler. Gazetemize gelerek þikayetlerini dile getiren bazý vatandaþlar Çöplerimiz alýnmýyor, kanalizasyonlarý derelere baðlanmýþ durumda, yaz geliyor çöp ve bozuk yol sorununa birde koku nedeni ile evimizde oturamamak eklenecek, sokaklar gurup halinde gezen köpeklerle ve inþaat molozlarýyla dolu. Sokakta kazý yapýldýðýnda kapatmadan öylece býrakýp gidiyorlar sokaklar delik deþik, bizde insanýz biz de burada yaþýyoruz hayvan deðiliz ki hayvan gibi yaþayalým. Ne kaldýrým var ne yol var dediler. Çöplerin doðru dürüst alýnmadýðýndanda yakýnan vatandaþlar Bazen geliyorlar bazen gelmiyorlar, gelseler de bazýlarýný almýyorlar. Bazý çöp tenekelerini gidin kontrol edin dibi yok. Çöpler dýþarýda duruyor. Hayvanlar geç alýnan çöpleri daðýtýyor.her taraf köpek gruplarý ile dolu çöplerimizi daðýtýyorlar eskiden çöp bidonlarýmýz vardý, o yüzden fazla sorun olmuyordu.ama þimdi çöp bidonlarýnýn bazýlarý iþ görmüyor, kalanlar ise yeterli deðil. Çoðu yerlerde çöpler dýþarýda tepecikler oluþturuyor. Sokak hayvanlarýna yol açtýlar hayvanlar evlerimize kadar geliyorlar, bizlere saldýrýyorlar. Çok üzücü bu memleket yeme memleketi oldu senin benim malýmý yiyorlarmýþ hiç onu düþünen yok. Seçim zamaný kapý kapý dolaþýp oy istiyorlar þöyle yapacaðýz böyle yapacaðýz oyu atýyoruz ama aslý yok BOZUK YOLLAT NEDEN YAPILMIYOR Hacýbektaþýn bir çok noktasýnda bulunan yol ve caddelerin bozuk olmasý vatandaþýn cilesi olmaya devam ediyor. Özellikle kýþ mevsimine baðlý olarak oluþan çukurlarýn bu güne deðin ilgilenilmeyen yolarýn kullanýlmaz hale gediðini iddia eden vatandaþlar yollarýn acilen yapýlmasý gerektiðine dikkat çekerek Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu Bozuk yollar neden yapýlmýyor dediler. BOZUK YOLLARA TEPKÝ Mahalle yollarýnýn adeta köstebek yuvasýna döndüðünü söyleyen vatandaþlar ana yollarýn ve ara sokaklarýnýn, çukur ve yaðmur yaðdýðýnda çamurdan dolayý geçilemez durumda olduðunu belirttiler. Yol kenarlarýnda kanal yapýlmadýðý için eriyen kar sularýnýn yolda oluþan çukurlara dolduðunu anlatan vatandaþlar þöyle konuþtu: ''Mahallelerimiz en büyük sorunu yolunun bozuk olmasýdýr. Mahalle yolumuz ve ara sokaklarýmýz köstebek yuvasýna döndü. 4 yýl önce Hacýbektaþý daha iyi bir yere getireceklerini söyledi Belediye Baþkaný. Fakat hiç bir þey yapýlmadý. Bu güne kadar da yollar yamalanarak, millet aldatýlýyor. Bir yaðýþ olunca yamalar yerinden sökülüyor, çukurlar yine ortaya çýkýyor. Belediye baþkanýmýz yollara yama dahi yapsa bundan yine daha iyi olur. Ama ne care yapmýyor. Ana ve ara sokaklarda çamurdan geçilmiyor. Hacýbektaþ mahrumiyet yaþýyor adeta.. Bize reva görülen rezalet içinde yaþamakmýþ. Rezalet içinde yaþýyoruz. Bir an önce yol sorunumuzun çözülmesini ve iyi hizmetin verilmesini istiyoruz.'' Bozuk olan yollardan en çok taþýyýcýlarýn ve araç sahibi esnaflarýn etkilendiðini belirten bazý araç sahibi vatandaþlar "''Bu yollardan en çokbiz etkileniyoruz. Çünkü günde bu yollardan araçlarýmýz geçiyor. Kredilerle aldýðýmýz arabalarýn hepsi 2007 ve 2008 model. Bu yollardasürekli arýzalanýyor. Bu nedenle kazandýðýmýz parayý arabalarýmýzýn tamir parasýna veriyoruz. Belediyeden hizmet bekliyoruz. Belediye baþkanýyla yol sorununu görüþüp görüþmediklerini sorduðumuz vatandaþlar tepki göstererek ''Belediye baþkaný ve meclis üyesi olanlar bu sorunu zaten biliyorlar. Ama sahip çýkmýyorlar. dediler. YOLLAR DÜÞMAN OLDU Bozuk yollarýn hem araclarýn hem de sürücülerin en büyük düþmaný olduðunu söyleyen araç sahibi vatandaþlar þunlarý anlattý: "Bozuk yollar arabalarýn tekerleklerini, jantlarýný, amortisör sistemlerini mahvediyor. Eðer bu hasarlar zamanýnda onarýlmazsa daha ölümcül sonuçlara da yol açabiliyor. Normal standartlarda üretilen lastiklerin ve jantlarýn hiçbiri bu yollardaki bozukluðu kaldýramaz. Her ne kadar dayanýklý olsalar da sonuçta bu lastikler düzgün yollar için üretiliyor. Bu çukurlar sadece mala zarar vermiyor. Çukura girmemek için direksiyonu ani bir refleksle kýrýp kontrolu kaybedenler de var. Bu þekilde çok sayýda ölümlü kaza olabilir.. Lastiðe zarar gelmesin diye canýndan olan, hatta can alanlar olabilir. Bunlar yaþanan olaylar. Belediyenin acilen bu probleme el atmasý gerekiyor." Belediye Baþkanýna tepki gösteren vatandaþlarýn söz konusu iddialarýný yerinde görmek için bizde gazete çalýþanlarý olarak Hacýbektaþý bir baþtan bir baþa gezdik. Ara sokaklara girdik. Bize söylenen bölgelerin dýþýnda kalan bölgeleri de gezdik. Gördüðümüz manzara þu; Kýrþehir Caddesi (Belediye yaný) bozuk baþlýyor. Yüksek Okul un alt kýsmý Belediyenin çöplüðüne baðlý olarak pis. Beþtaþlar ýn etrafý çöplük ve giriþ sað tarafta bulunan dere yatagýna inþaat molozu, tuðla vs dökülmüþ. Dedebað yolu ve Karahöyük Sitesi güzergahý tamamýna yakýný bozuk. Dedebað giriþ yolu (ana yoldan) ve Dedebað içeri meydan bozuk. Çamurlaþma ve çukurlaþma söz konusu. Bakýbað Yolu tamamýna yakýný çukurlaþmýþ ve topraklaþmýþ. Yolun etrafýnda seyir boyunca poþet vb bulunmaktadýr. 103 Evler Mahallesi giriþ yolu ölmüþ, ara sokak yollarýnýn tamamýna yakýný bozulmuþ durumda. Park etrafý kullanýlmaz halde. Jandarma Karakolunun üst tarafýndaki yollar tamamen bozuk, çamurlaþmaya baðlý çukurlaþmalar, killenme görüntüsü var. Bazý evelerin önünde çöpler duruyor. Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu nun sað tarafýndan aþaðýya Çevizli Çeþmeye inen yol tamamýna yakýný bozuk. Sol tarafta ise inþaat molozundan oluþmuþ bir tepe söz konusu. Belediye Lojmanlarý ve Erzurumlular Mahallesi olarak bilinen bölgede ise; yollar tamamen kullanýlamaz durumdadýr. Zir Mahallesi nin bazý bölgelerinde yollar bozuk ve çevrede dibi olmayan çöp tenekeleri ve yerde çöpler var. Bengi Çeþmesi güzergahýnda inþaat molozlarý var. Yollar bozuk. Hacýbektaþ Lilesi nin alt tarafýnda buluna yollarýn tamamýna yakýný bozuk. Karakolun alt kýsmý yollar bozuk ve etraf pis. Aþýklar Yolu giriþi hemen bozuk baþlýyor. Hacýbektaþ esnaflarýndan Canan Yýlmaz ve Belediye Meclis Üyesi Ali Demirci nin evinin bulunduðu yol tamamen bozuk. Çukurlaþma var. (Not: Bu iki isim o bölgenin adýný belirten bir levha olmadýðý için zorunlu olarak kullanýldý.) Hüseyin Akalýn ýn (Bego) elmalýðýnýn arka kýsmýnda bulunan yol tamamen çamurlaþmýþ ve kurumuþ, kullanýlamaz halde. (Not: Bu ismide o bölgenin yerini belirten bir levha olmadýðý için kullanmak zorunda kaldýk.) Hastanenin arkasýndaki yollar çukurlaþmýþ. Dosteli Sitesi ve Hükümet Sokak bölgesi yolarý kullanýlmaz halde. Bala Mahallesi Þehit Zafer Akpýnarlý Caddesi (Toki ye giden yol) bozuk ve kenarý çöplerle dolu. Cilehane de Ýnsanlýk Anýtý çevresi düzenlenmiþ. Tel çitler, inþaat molozu ve harfiyatýnýn altýnda kalmýþ durumda..

4 Böylesi istesek olmazdý herhalde. Þu Ergenekon operasyonu'nun üstüne TÜSÝAD ýn ve Merkez Bankasý nýn "hanehalký çalýþmasý" geldi. Ne alakasý var demeyin: Bu çalýþma döneminde hane halklarýnýn yapýsýný ortaya koyuyor. Ancak çalýþma Türkiye de bundan sonrasýnýn da sosyolojik ve ekonomik yapýsýnýn iþaretleri veriyor. Ergenekon operasyonu da Türkiye nin bundan sonraki siyasi yapýsýný ve aktörlerini belirleyeceði gibi, Türkiye de "sol"un nasýl bir geçmiþten geldiðini de ortaya koydu. Bu kýsa yazýda bu iliþkileri analiz edeceðiz. Ama hem Ergenekon operasyonu hem de TÜSÝAD ýn hanehalklarý çalýþmasý bir AKP süreci özeti gibi. Hanehalklarý çalýþmasý dönemini kapsadýðý için AKP ye ayna tutuyor. Evet, þimdi ilk önce kavramlardan baþlayalým. Ergenekon ve hanehalký kavramlarýndan. KÝMDÝR BU HANEHALKI Hanehalký olmanýz için bir konutta yaþamanýz ve kazanç ve masraflarýnýzý ayýrmamanýz gerekiyor. Yani ayný evde kalan ama diþ macunlarýný paylaþmayan öðrenci kardeþlerimiz hanehalký sayýlmýyor. Türkiye nin 72,6 milyon kurumsal olmayan nüfusu, ortalama büyüklüðü 4,1 olan yaklaþýk 17,7 milyon haneye daðýlmaktadýr. Burada hemen iki özelliðe dikkatinizi çekelim: Birincisi hanehalklarýnýn yaklaþýk 4 nüfustan oluþmasý Türkiye de kapitalist deðiþimin önemli sosyolojik iþaretlerinden biri sayýlan çekirdek aile olgusunun yakalandýðýný göstermektedir. Zaten bu olgu çalýþmada tarýmýn, çeþitli açýlardan, çözüldüðü vurgulanarak güçlendirilmektedir. Ancak ikinci önemli özellik ise; kýr ve kent arasýndaki gelir ve sosyal yaþam farkýnýn artmakta olduðudur. Bu olgu kýrýn küçüldüðünü ama küçülen kýrda yaþamak zorunda olanlarýnda çok güç þartlarda ve mecbur olduklarýný için yaþadýklarýný bize anlatmaktadýr. Kente oturan hanehalklarýnýn büyük bir bölümü kýrla olan iliþkisini ya tamamen koparmýþ ya da koparmak üzeredir. Bu durum Türkiye de yoksulluðun en önemli nedenlerindendir. Kentlerin kýrla olan ekonomik ve sosyal iliþkisinin kopmasý düþük ve orta gelirli ailelerde borçlanmaya dönük bütçe ekonomisine yol açmýþtýr. Türkiye de hanehalklarý okul çaðýnda ya da iþsiz genç bireyleri barýndýrmakta ve bunlarýn kent sosyal yaþamýna katýlýmý sorunlu olmaktadýr. Eðitim ve iþ sorunu çeken bu genç nüfus ayný zamanda kimlik sorununu da yaþamaktadýr. Bu nüfusun sosyal ve kültürel yalpalanmasý 'sol hareketlere' yansýmaktadýr. Geçmiþte gençliðin sola kazandýrdýðý dinamiði bugün göremiyoruz. Sol bu yüzden hala "soðuk savaþtan" kalma "teorileri" ezbere tekrarlayan örümcek kafalý ihtiyarlarýn elinde. ÞU 2001 SONRASI Türkiye nin 2001 krizinden sonraki ekonomik ve siyasi yapýlanmasý çok önemli. Çünkü bu yeniden inþa sayýlabilecek süreç hem ekonomik hem de siyasi aktörleri deðiþtirmektedir. Ekonomik olarak Türkiye AB mali pazarýna girmiþtir bile. Banka sistemi, sigortacýlýk ve sermaye piyasalarý AB sermayesi baþta olmak üzere uluslararasý sermayenin bir parçasýdýr artýk. Siyasi yapýlanmada bu ekonomik deðiþime uygun olarak kendini tamamlama sancýlarý çekmektedir. Bugün solun ve saðýn bütün yapýlarý ve aktörleri deðiþirken, Cumhuriyetin hukuki ve idari yapýsý bu köklü deðiþime direnmektedir. Þimdi ikinci kavramýnýzý açýklayarak hem Ergenekon operasyonun iki aþamasýný hem de 2001 sonrasý hanehalklarý rakamlarýný yorumlayalým. Ama önce 'ikinci anahtar kavramýmýzýn' tanýmý. NEDÝR BU ERGENEKON? Yapýlan operasyonlar ve ortaya çýkan isimlerle epey renklenen bu kavram, aslýnda þimdilerde Türkiye nin siyasi tarihinin bir özeti olabilecek tartýþmalarýn ve iktidar mücadelesinin en özlü anlatýmýdýr. Biraz dikkat edersek þimdiye kadar baþýmýza gelenlerin kaynaðýný bu kavramýn açýlýmýnýn karanlýk labirentlerinde bulabiliriz. Cumhuriyetin tarihiyle sýnýrlý kalmayan Osmanlý dan beri süren "devletçi geleneðin" izleri Ergenekon'da olduðu gibi, 12 Eylül öncesinin "faþist" katillerini ve örgütlenmesini bu yapýda görebilirsiniz. Ama Ergenekon tabii ki bu kadarla bitmiyor. Doksanlý yýllarýn "özelleþtirme" ve "çek-senet mafyalarý" (yeðen ve kara para ekonomisi) 2001 sonrasýnýn kavruk ve iþsiz "taþra faþistleri" ve nihayet bu ülkenin sol bildiði" ancak baþýndan beri devletçi-neo faþist bir geleneði (týpký Mussolini gibi) gizliden gizliye savunan ihtiyar larý da Ergenekon içinde. Peki, bu yapý niye þimdi çözülüyor? Çünkü Türkiye oligarþisi çözülüyor. Türkiye de ulusdevletle birlikte iktidarda olan sermaye güçleri artýk hem geleneksel devlet güçlerini yanlarýnda istemiyorlar hem de kendileri için her zaman koltuk deðneði olmuþ ve hükümetlerde (çoðu zaman içiþleri bakaný olarak) yer almýþ yarýfeodal, þimdilerde de militarist-feodal, unsurlardan kurtulmak istiyorlar. Artýk zaten Türkiye de, yerel homojen sermaye iktidarý olmayacak. Uluslar arasý finans-biliþim ve sanayi sermayesi hâkim güç olarak iktidara tek baþýna geliyor. Bu çok önemli bir deðiþim. Zaten bu sürecin ve deðiþimin tam ortasýnda olduðumuzu aþaðýda vereceðimiz hanehalklarý çalýþmasý rakamlarý kanýtlýyor. Þimdi çalýþmanýn sonuçlarýna bakalým ve buna baðlý olarak önümüzdeki günleri tahmin etmeye çalýþalým. TARIMDAKÝ ÇÖZÜLME VE ÝÞSÝZLÝK Türkiye de yukarýda özetlemeye çalýþtýðýmýz sürecin, çalýþmada sýkça vurgulanan, iki önemli dinamiði vardýr. Birincisi tarýmdaki çözülme; ikincisi ise artan genç nüfus ve buna baðlý iþsizlik. Ýncelenen dönemde istihdamýn sektörel daðýlýmý çok önemli ölçüde deðiþmiþtir. Tarým sektörünün istihdam içindeki payý döneminde ortalama yüzde 34,3 iken, 2005 ve 2006 yýllarýnda keskin bir çözülme yaþanmýþ ve bu oran 27,3 e düþmüþtür. Türkiye iþte bu deðiþim sürecinde ve bunun sosyal sancýlarýný çekiyor. "Ogün Samast"lar bu çözülmenin çocuklarýdýr. Öte yandan, bu süreçte kentlerde istihdam artýþ eðilimi sürmüþ ama eðitimli ve iþsiz genç nüfusun sayýsý artmýþtýr. Ýþgücüne dâhil olmama eðilimi en çok kýrsal kesimde görülmektedir. Son dört yýlda iþgücüne dâhil olmayan nüfusun payý 5,4 puan artmýþtýr. Ergenekon'un 'sivil kanadý', hanehalklarý ve ötesi Cemil Ertem GELÝR DAÐILIMI KENTLERDE GÖRELÝ DÜZELÝYOR Türkiye de 2005 yýlýnda, hane gelirinin yüzde 6 sý birinci yüzde 20 lik gelir grubundaki haneler tarafýndan paylaþýlýrken, beþinci yüzde 20 lik gelir grubundaki haneler toplam gelirin yüzde 44,4 ünü elde etmektedirler. Beþinci ve birinci yüzde 20 lik gruplar arasýndaki gelir farký 2002 yýlýnda 9,46 kat iken, 2005 yýlýnda 7,35 kata gerilemiþtir. Bu olguyu "Gini katsayý"nda izliyoruz yýlýnda 0,44 olan katsayý 2005 yýlýnda 0,38 e gerilemiþtir. Ancak burada atlanmamasý gereken olgu, bu göreli iyileþmenin borçlanarak yapýlmýþ olmasýdýr. Borçlanma, en yoksul yüzde 20 de 2002 de 3,6 milyar YTL iken, 2005 te 5,6 milyar YTL ye çýkýyor. Ýþin ilginci orta ve üst düzey gelir gruplarý bu süreçte doðru dürüst tasarruf yapmamýþlar. Bu gruplar kazandýklarýný harcamýþlar. Bu çok doðru bir sonuç deðil. Muhtemelen bu ankete yanýt verenler gerçek gelirlerini sakladýlar. Yalnýz kentlerde düzelen gelir daðýlýmýnýn borçla olduðu kesin. Öte yandan tasarruf eðilimimizde düþmektedir döneminde 16,8 olan tasarruf eðilimi, 2005 yýlýnda yüzde 10 seviyesine düþmüþtür. Türkiye yukarýda özetlediðimiz deðiþimi, dýþ dünyanýn tasarruflarýný kullanarak yapmaktadýr. Bu sürecin ve AKP nin yumuþak karnýdýr. YA KÜRESEL KRÝZ? Þimdilerde yaþadýðýmýz gel-gitlerin 1970 lerden beri yaþanýlanlardan farklý olduðunu artýk biliyoruz. Þimdi yaþadýðýmýz bir kriz deðil, daha doðrusu þimdi ortaya çýkmýþ bir kriz deðil. Bu olan, dünyadaki siyasi ve ekonomik güç dengesinin deðiþimi ve 1971 de baþladý de Nixon dolarý altýndan ayýrýp baþýboþ býraktýðýnda bugünlerinde adýmýný atmýþtý. O tarihten bu yana ABD ekonomisi kaynaklý birçok sarsýntý yaþadýk. Ama bu sonuncusu dolarýn ve ABD nin egemenliðine son vereceði için en güçlüsü ve sonuç alýcý olaný. Avro-dolar paritesi bu çok önemli gerçeði yansýtýyor. Þu an avro bölgesi milli geliri tarihte ilk defa ABD milli gelirini aþtý. Þimdi burada Türkiye açýsýndan tartýþmamýz gereken iki olgu var. Ýlki; ABD nin parasal ve ekonomik güç devrinin, dünyada siyasi ve ekonomik bir ayrýþmayla mý yoksa bütünleþmeyle mi sonuçlanacaðý, ikincisi ise bu süreçte Türkiye nin rolü ve duracaðý yer. Dünya ekonomisindeki yeni dengenin bir ayrýþma (geliþmiþ ülkeler-geliþmemiþ ülkeler ya da bölgeler) olarak deðil de tam anlamýyla küresel bir bütünleþmeyle oluþacaðýný söyleyebiliriz. Geliþen ülkeler ekonomilerine baktýðýmýzda bu gerçeði görüyoruz. Örneðin DAX endeksinin (Almanya) yýlbaþýndan beri kaybý yüzde 10 civarýnda. Geliþmekte olan ülkelerin kaybý da 12,5 civarýnda. Ancak burada ilginç bir nokta var. Bu süreçte dünya ekonomisinin üretim üssü olan ekonomilerinden Brezilya ve Arjantin in borsalarý Bovespa ve Meriva yüzde 3 seviyelerinde deðer kaybetti. Siyasi sorunlarla boðuþan ve yaðmacý ekonominin artýklarýný temizleyemeyen Türkiye nin ÝMKB si ise; yýlbaþýndan bu yana yüzde 23,3 deðer kaybetti. ÝMKB nin 14 Mart müdahalesinden sonraki kaybý ise yüzde 7,5. Ayný þekilde Brezilya reali yýlbaþýndan bu yana dolar karþýsýnda en iyi performansý gösteren para. YTL ise, yüzde 9 reel faize raðmen, eksi yüzde 4 ile dolar karþýsýnda en kötü performansý gösteren para. Bu rakamlar bize þu sonuçlarý veriyor: Dünya tam küreselleþmeye doðru gidiyor. Bu süreç, yeni bir dünya parasý, geliþmiþgeliþmemiþ ülke ayrýmlarýnýn ve kategorilerinin deðiþtiði yeni bir yapý, ABD-AB bütünleþmesi ve onlara eklemlenen bir Rusya yaratacak. Ortadoðu bu çerçevede þekillenecek. Ýþte Türkiye bu küresel koþullarda bir kere daha siyasi ve ekonomik kaosun içinde. TÜSÝAD ýn hanehalký çalýþmasýný bu küresel koþullarýn üzerine koyarsak hangi sonuçlarla karþýlaþýrýz. Buna bir bakalým: ÇALIÞMANIN VERDÝÐÝ SÝNYALLER 2001 sonrasý dönemde Türkiye nin en önemli sorunlarý, tarýmýn alternatifsiz çözülmesi, genç iþsiz nüfus, iþgücüne katýlýmýn giderek düþmesi ve kent yaþamýna uymaya çalýþan hanehalklarýnýn borçlanmasý olarak gözükmektedir. Bu sorunlara baðlý olarak artan bölgesel eþitsizlik, eðitim ve sosyal alt yapý sorunlarý siyasi gündeme yansýyacak baþlýklar olarak öne çýkmaktadýr. Dünyada büyüme ile istihdam arasýndaki iliþkinin kopmasý ve geleneksel sanayi yapýlarýnýn çözülmesi aslýnda þu sýralar yaþamakta olduðumuz küresel krizin en önemli özelliklerinden birisidir. Büyüme istihdam iliþkisi saðlayarak büyüyen ülkeler yaþanýlan krizlerden en az etkilenen ülkelerdir. (Bkz. Ýrlanda) Türkiye henüz bunu baþarmýþ deðildir. Bu geçiþ döneminin en önemli sorunu bu olacaktýr. Türkiye bu süreçte kentleþme (sanayileþme deðil ama) ile küreselleþmeyi birlikte yaþamaktadýr. Ýþte bu olgu yaþadýðýmýz siyasi ve ekonomik alt-üst oluþun en somut nedenidir. Ulusal yapýya göre oluþmuþ ekonomi, hukuk ve siyasi yapý çözülürken bunlarýn aktörleri hem saðda hem solda derin bir þaþkýnlýk içindedirler. Bu þaþkýnlýk, Ergenekon yanlýsý olmaktan, siz birbirinizi yiyin, biz zaten bu ülkede yaþamýyoruz a kadar varýyor þimdilik. Önümüzdeki günlerde AB sürecinin, ABD nin de desteðiyle, yeniden hýzlanmasýyla Kýbrýs ve Kürt sorunu açýlýmlarý gündeme gelecektir. Ýhtiyar Ergenekoncularý da kafanýza takmayýn: Onlara bir þey olmaz. Nazi savaþ suçlusu Michael Seifert yakalanýp Kanada dan Ýtalya ya iade edildiðinde 83 yaþýndaydý. Bir þey olmadý, yargýlandý sadece. Türkiye kendi darbecilerini, faþistlerini yargýlamadýkça refaha ve demokrasiye ulaþamaz. Bu süreçte "sol" sýfýrlanmýþtýr. Yeni bir solun ortaya çýkmasý ve yukarýdaki ekonomik ve siyasi sorunlarý kucaklamasý tek alternatiftir; ama bu zaman alacaktýr.

5 Annemlerin Kirkor u, Benim Kenan Pars ým Kenan Pars annemler için Kirkor Cezveciyan'dý. Öldükten sonra cenazesinin nasýl kaldýrýlacaðý medyada tartýþýldý. Ölü paylaþýlamadý. Çünkü her zaman sadece bir tarafa ait olmanýz beklenir: "Ermeni mi, Türk mü?" deðiþtirmediðini belirtmiþti. Kýzý Çiðdem Pars ýn açýklamasý ise "Babam Gayri Müslim idi ancak bir Müslüman gibi yaþadý. Son 2 gününü Kelime-i Þehadet getirerek ve Besmele çekerek geçirdi. O yüzden onu Müslümanlar'ýn cenaze aracýyla kiliseye getireceðiz" yönünde olmuþtu. Ýstanbul Ýl Müftü Yardýmcýsý Yusuf Izzettin Konuk,Kenan Pars ýn son nefesinde kelime-i þahadet getirmesiyle ilgili olarak, bir kiþinin Ermeni mezarlýðýnda defnedilmiþ olmasý, Ermeni kurallarýna göre cenaze iþlemlerinin yapýlmýþ olmasý halinde bile, onun arkasýndan gýyabi cenaze namazý kýlýnabileceðini söylemiþti. Ölüyü paylaþamama meselesi vuku buldu birden. Nitekim cenaze Bakýrköy Ermeni Kilisesinde gerçekleþtirildi. Zenginlik olarak farklýlýk Din eðer inanç meselesiyse bir insan inancýnýn rotasýný ve onun yaþanýþ þeklini dilediði gibi seçebilir. Mesela bir insan Hýristiyan doðup, Müslümanlýða da sempati duyup, Paskalyasýnda yumurta tokuþturup, Ramazan ayýnda oruç da tutabilir, farklýlýðý zenginlik olarak görüp onun sentezini kendi içinde yaþatabilir. Nayat KARAKÖSE Bizlerin Kenan Pars ý, eski Bakýrköylü olan annemlerin ise Kirkor Cezveciyan'ýydý o... Pars aramýzdan ayrýlýr ayrýlmaz birden camide mi cenazesi kýlýnacak, yoksa kilisede mi sorusu sorulmaya baþlandý... Ölüyü paylaþamama meselesiydi bu, sonuçta o makbul bir ölüydü, hem Kirkor olan ismini Kenan olarak deðiþtirmiþ hem de Kelimei Þehadet getirmiþti ölmeden, dolayýsýyla kimilerinin gözünde camide cenaze namazý kýlmak esastý. Çift kartvizit Pars zamanýnda ismini deðiþtiren Ermenilerden sadece bir tanesiydi. Cezveciyan ý muhtemelen bir sanatçý adý olarak yakýþtýramamýþtý ve kendisine "Kenan Pars" ismini seçmiþti. O da çift kartvizitli yüzlerce Ermeni den birisiydi. Ermeniler in bir kýsmý, özellikle de erkekler çift kartvizitlidirler. Yani hem bir Ermeni isimleri vardýr, hem de kendilerine sonradan edindikleri bir Türk ismi. Cemaat içinde görünür Ermenilik, kamusal alanda görünmez. Özellikle de bundan sene önce bu görünmez Ermenilik meselesi daha da yaygýndý. "Ermeni olmak" içinde "Ne kadar Ermeni olmak, kaç doz Ermeni olmak" sorusunu da barýndýrýr. Kimisi dozu az tutar, temkinlilik halidir bu nitekim, kimisi de dozu normal, olmasý gerektiði gibi tutar, tek bir ismi tercih eder, Ermeniliðini saklamaz. Aþýrý dozda Ermenilik yaþayanlara ise henüz rastlamadým hele hele Ermeniliðin yeniden damgalandýðý, çeþitli temsil törenlerle, ufacýk çocuklara milliyetçilik adýna Ermeniler den nefret etmenin dayatýldýðý günümüzde aþýrý dozda Ermeniliði yaþayamak daha da zor olsa gerek. Ayný kefeye konmak Pars da belki görünür Ermeni olmak ve görünmez Ermeni olmak ikilemini yaþadý ve de kendisine Kenan adýný seçti. Ermenilerin Kirkor u olmaktansa Yeþilçam ýn hýzýna hýz kattýðý günlerde Ermeniliðini sadece kimlik cüzdanýnda býrakmaya karar verdi. Azýnlýk olmanýn dertlerinden birisi sadece niceliksel azlýk deðil, ayný zamanda niteliksel aynýlýktýr. Elif Þafak ýn "Bit Palas" adlý romanýnda belirttiði gibi, bir azýnlýk mensubu bir diðer azýnlýk mensubuna bakarken benzemediði halde bir tutulduðu insaný görür. Azýnlýk bireyleri ötekinin aynasýnda aynýdýrlar ve bunun aðýrlýðýný yaþarlar. Hep "ayný kefeye konma" ve "bir tutulma" durumu var. Yani kültürlü, cahil, iyi, kötü bir Ermeni diðernin gözünde önce Ermenidir ve diðer özellikleri çok da mühim deðildir. Kirkor Cezveciyan da belki de kendini farklý bir kefeye koymayý seçti kendisine Kenan Pars ismini alarak. O kendisini Ermeni lik içine hapsetmemeyi seçti. Kirkor ismiyle kabul görmeme riskindense kendine Kenan ý seçti, belki de dar alanlara sýkýþtýrýlan kimliðinin sýnýrlarýný, kendine yeni sýnýrlar çizerek aþmak istedi. Temsiliyet meselesi Bir diðer yönden de bakarsak; Pars yýllarca "kötü adam"ý oynadý. Ermenilerin ve diðer azýnlýk gruplarýna mensup bireylerin çektiði dertlerden birisi de temsil meselesi. Bir Ermeni kötü bir þey yaptý mý bütün Ermeni toplumu bunun ceremesini çekebilir. Belki de Kirkor Cezveciyan bundan korkmuþtu, malum Türkiye toplumu aktörlerin gerçek kiþiliklerini filmdeki karakterleriyle özdeþleþtirir abartýlý bir þekilde. Belki de Kirkor Cezveciyan kötü karakterin kendisiyle özdeþleþtirileceðinden korkup, "kötü Ermeni" veya "zaten bu Ermeniler kötüdür" denilmesin istedi. Kim bilir belki de ismini Kenan diye deðiþtirerek Ermenilerin kötü insanlar olarak damgalanmasýna mani olmak istedi. Kenan Pars Ermeiler in hafýzasýnda da sinikleþti. Yeni nesil belki de Kenan Pars dan, onun Ermeniliðinden ölümüyle haberdar oldu. Ermeniler için de onun adýnýn aslýnda Kirkor Cezveciyan olduðu sadece bir dipnot olarak kaldý. Kenan Pars yaþarken dinini hiç Ben, mermer yerine mozaiðin tarafýnda olan bir Ermeni olarak, bir arada yaþamý, Kenan Pars'ýn (annemlerin Kirkor Cezveciyan) son nefesinde Besmele çekmesini yadýrgamayacaðým gibi kiliseye Müslümanlar ýn cenaze aracýyla gelmesini de yadýrgamazdým. Nitekim bir gazetenin attýðý manþet "Kenan Pars gibi yaþadý Kirkor Cezveciyan gibi gömüldü" oldu. Kimse bilemez belki de usta oyuncu için "Kenan" yaþadýðý hayat, Kirkor ise süresinin geçmesini beklediði bir ömürdü sadece. Fakat bir ihtimal Kenan Pars içinde hem Kirkor u hem de Kenan ý da yaþatmýþ da olabilir, belki farklýlýklarý içinde yaþatmayý bilmiþti. Günümüzde artýk hep bir tarafta yer almamýz, her daim bir seçim yapmamýz dayatýlýyor. Karþýmýza hep belirli seçenekler sunuluyor, ya siyah ya beyaz gibi, gri hep göz ardý ediliyor. Kenan Pars belki de griyi kendi içinde yaþatabilmiþti olabildiðince. Þu soruyu sorabiliriz kendimize; Kenan veya Kirkor hem Hat sanatý ile "Allah", "Muhammed" yazýp, hem Kelime-i Þahadet getirip, hem de paskalyada yumurta boyamýþ olamaz mýydý? Neden olmasýn?

6 Kapadokya'ya Japon çýkarmasý Kuo-Hsing Liu onuruna yemek Japonya'da yayýn yapan CBC adlý radyo, dinleyicileri için Türkiye turu düzenledi. Radyo dinleyicileri ilk kez geldikleri Türkiye'de Kapadokya'ya hayran kaldý. Japonya'nýn Naguna þehrinden yayýn yapan CBC adlý radyo kanalýnda sabah programlarý yapan Shigeo Tada, dinleyicilerinden gelen yoðun istek üzerine Türkiye turu düzenledi. 66 kiþiden oluþan dinleyicileri ile birlikte geçen hafta Türkiye'ye gelen Shigeo Tada, Kapadokya bölgesinde peribacalarýný gezdi. Ýlk kez geldikleri Türkiye ve Kapadokya'dan çok etkilendiklerini belirten Sulucakarahöyük/KIRÞEHÝR Kýrþehir'de, Makine Mühendisi Ömer Çetiner tarafýndan çekilen çiçek resminde ortaya çýkan semazenler, görenleri hayrete düþürüyor. Sütleðen otunun yapraklarýnýn üzerinde görülen semazenler, Makine Mühendisi Ömer Çetiner tarafýndan takvim haline getirildi. Yaklaþýk 2 bin adet takvim yaptýrarak kiþi ve kurumlara hediye eden Çetiner, vatandaþlarýn yoðun ilgisi nedeniyle tekrar bir çalýþma yapacaðýný söyledi. Çetiner, çektiði resimler içerisinde en fazla yapraklarýnda semazenlerin görüldüðü Sütleðen Çiçeði'nin ilgi odaðýný kaydederek, "Sütleðen dediðimiz otta görülen semazenler görenleri ve beni hayrete düþürdü. Dünya Semazen Yýlý'nda böyle bir resim yakalamak beni gururlandýrýyor. Konya'dan çok kiþi beni aradý. Özellikle Konya Mevlana Kültür Derneði'nden 'Bununla ilgili nasýl yardýmcý oluruz ve tanýtýrýz' diye konuþtuk. Ben hiçbir beklenti içerisinde deðilim. Bu fotoðrafý Shigeo Tada, "Japonya'da herkes Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduðunu ve Türk insanlarýnýn da Japonlarý çok sevdiðini söylüyor. Bizler de Türkiye'ye gelerek bu güzellikleri görmek istedik. Özellikle Kapadokya, Ýstanbul ve Pamukkale'yi çok merak ediyorduk ve kendi gözlerimizle gördük" dedi. Her sabah dinledikleri sunucularý ile birlikte eþsiz doða harikasý peribacalarýný gezen Japonlar, bölgede sýk sýk hatýra fotoðrafý çektirdi. Ürgüp ilçesinde bulunan ve Üç Güzeller olarak adlandýrýlan peribacalarýna hayran kalan gruptan Salamu ve Misa Horiuchi isimli çift de Türkiye ve Kapadokya hakkýndaki duygularýný, "Kapadokya'nýn ismini daha önce birçok kez duymuþtuk ve çok merak ediyorduk. Gelip gördüðümüzde çok þaþýrdýk. Sanki uzaya gelmiþ gibiyiz ya da farklý bir dünyadayýz. Yeniden gelmeyi çok isteriz" þeklinde aktardý. 4 gün boyunca Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri gezecek olan Japonlar, daha sonra Pamukkale'yi gezecek Kenthaber Mevlana çiçeði görenleri þaþýrtýyor istedikleri yerde sergileyebilirler" dedi. Mevlana'nýn tanýtýmý için yapýlacak her türlü faaliyete destek vermeye hazýr olduðunu belirten Çetiner, "Yapýlacak her türlü katkýya hazýrým. Mevlana'nýn dünyaya tanýtýlmasý noktasýnda bir faydamýz varsa ne mutlu bizlere" diye konuþtu. Hazýrladýðý resimlerin Kýrþehir Güçsüzler Yurdu'nun duvarlarýný süsleyeceðini vurgulayan Çetiner, yakýn zamanda sergi açacaðýný ve sergide satýlan fotoðraflarýn gelirini yine Güçsüzler Yurdu'na baðýþlayacaðýný sözlerine ekledi.(knthbr) Nevþehir'e gelen Tayvan'ýn Ankara Büyükelçisi Kuo-Hsing Liu onuruna Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan yemek verildi. Büyükelçi, Türkiye ile Tayvan arasýndaki iliþkilerin geliþmesinde turizmin önemli bir köprü olacaðýný belirtti. Tayvan'ýn Ankara Büyükelçisi Kuo-Hsing Liu beraberinde Türk-Tayvan Ýþ Konseyi Baþkaný Ýbrahim Güder ve bazý üst düzey Büyükelçilik yöneticileriyle birlikte Nevþehir'e geldi. Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan Kapadokya Dedeman Otel'de onuruna verilen yemeðe katýlan Büyükelçi Kuo-Hsing Liu, burada Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, Ak Parti milletvekilleri Ahmet Erdal Feralan ve Mahmut Dede, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver ve bölge turizmcileri ile bir araya geldi. Yemekte konuþan Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Tayvan'ýn Türkiye'deki üst düzey yöneticilerini Nevþehir'de görmekten büyük bir mutluluk duyduðunu söyledi. Kapadokya bölgesinin zengin doðal, kültürel ve tarihi deðerleri ile bir dünya kenti konumunda bulunduðunu belirten Ünver,Tayvan'dan daha fazla insanýn bölgeyi ziyaret etmesini arzu ettiklerini vurguladý. Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Meclis Baþkaný Sacit Uzer ise kiþi baþýna milli geliri 16 bin dolarýn üzerinde olan Tayvan'ýn 200 milyar dolarý aþan Ýthalatýndan Türkiye'nin aldýðý payýn 100 milyon dolarýn altýnda kaldýðýný söyledi. Bugüne kadar Türkiye'nin Tayvan'a yeterince tanýtýlamadýðýný ifade eden Uzer, Tayvan'ýn turizm potansiyelinin de oldukça yüksek olduðunu ve bundan Türkiye'nin faydalanmasý gerektiðini vurguladý. Bölge turizmcileri adýna konuþan Kapadokya Turistik Ýþletmeciler Derneði Baþkaný Ahmet Tok'da, 2007 yýlý içerisinde 15 bin Tayvanlý turistin Türkiye'ye geldiðini, bu rakamýn her yýl yurtdýþýna tatile çýkan Tayvanlý turist sayýsý ile kýyaslandýðýnda oldukça düþük kaldýðýný vurguladý.türkiye'nin Tayvan'da daha etkin bir turizm tanýtýmý yapmasý gerektiðini söyleyen Tok, bu konudaki destekleri için Büyükelçi Kuo-Hsing Liu'ya teþekkür etti. Ak Parti Nevþehir milletvekili Mahmut Dede ise konuþmasýnda Tayvan'ýn turizm ve ekonomik yapýsý hakkýnda bilgi verdi.tayvan'ýn 23 milyon nüfusa sahip olduðunu ve bu nüfusun 8 milyonunun her yýl yurtdýþýna çýkarak tatil yaptýðýný belirten Dede, "Tayvan gezmeyi çok seven bir ülke. Deniz turizmi yerine doða ve kültür turizmini tercih ediyorlar, termal þifalý sulara da büyük raðbet ediyorlar. Her yýl aralýk ayýnda Tayvan'da bir turizm fuarý yapýlýyor.bu fuara geçen yýl Türkiye 56 metrekarelik bir stant ile katýldý.bu fuara daha fazla önem vermemiz gerekiyor. 8 milyon turist az bir rakam deðil. Bu ülkenin neredeyse nüfusunun yüzde 40'ý yurtdýþýnda tatil yapýyor.tayvan'ýn sadece diz üstü bilgisayar ihracatý 42 milyar dolar. Savunma sanayiinde çok ciddi noktadalar ve saðlýk çok üst seviyede. Bu konularda da iþbirliði yapýlabilir. Bizim Tayvan ile hem turizm hem de ekonomik yönden iliþkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor" dedi. Nevþehir'e ilk kez gelen Büyükelçi Kuo- Hsing Liu'yu Kapadokya'da görmekten büyük mutluluk duyduðunu söyleyen Ak Parti milletvekili Ahmet Erdal Feralan da ileriki yýllarda her iki ülke arasýndaki iliþkilerin daha üst seviyelere ulaþmasýný umut ettiðini iletti. Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu da Kapadokya'nýn kültürel ve tarihi deðerleri ile dünyanýn bir turizm markasý olduðunu söyledi.vali Hacýmustafaoðlu, "Kapadokya'ya her yýl yaklaþýk 2 milyon turist geliyor. Bu sayý Türkiye'ye gelen turist sayýsýnýn yüzde 8'i civarýnda.turizm Bakanlýðý Kapadokya'nýn çok daha fazla tanýnmasý için büyük çaba veriyor. Amacýmýz Türkiye'ye gelen her yabancý 3 turistten birini Kapadokya'ya çekebilmek. Bütün dünya Kapadokya'yý tanýyor ama bu henüz Kapadokya'nýn ziyaretçi sayýsýnýn artmasýna sebep olmadý. Özellikle turizmcilerimize büyük görevler düþüyor, turizmcilerimizin biraz daha fazla gayret göstermeleri gerekiyor" diye konuþtu. Son olarak konuþan Tayvan Ankara Büyükelçisi Kuo-Hsing Liu ise kendisine gösterdikleri sýcak ilgiden dolayý Vali Hacýmustafaoðlu, milletvekilleri ve Belediye Baþkaný Hasan Ünver'e teþekkür etti. Dünyada hýzla büyüyen bir ekonomiye sahip olan ülkesinden Türkiye'ye gelen turist sayýsýnýn 15 bin dolayýnda olduðunu ve bu rakamýn oldukça düþük olduðunu ifade eden Liu, "Eðer Tayvan- Türkiye arasýnda direkt uçak seferleri olursa Türkiye'ye ve dolayýsýyla Kapadokya'ya gelen turist sayýsý da artacaktýr. Bence Türkiye'ye gelen Tayvanlý turist sayýsýnýn az olmasýnýn en önemli sebebi bu. Eðer bu seferler konulursa öyle inanýyorum ki Türkiye'ye gelen Tayvanlý sayýsý 100 bine çýkar. Her iki ülke arasýndaki iliþkilerin geliþmesinde turizm önemli bir köprü olacaktýr. Bu iliþkilerin güçlenmesi için biraz daha gayret göstermeliyiz" açýklamasýný yaptý kenthaber

7 7 Lugano Kapadokya'daydý Fenerbahçe'nin Uruguaylý yýldýzý Diego Lugano, gelecek hafta Beþiktaþ ile oynayacaklarý derbi maçý kazanarak þampiyonluk yarýþýnda bir adým öne geçmek istediklerini belirterek, "Beþiktaþ derbi maçý, þampiyonluk düðümünü çözebilecek bir maç. Ancak biz böyle maçlara ve zaferlere alýþýðýz" dedi. Lugano, Avrupa Þampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karþýlaþacaklarý Ýngiltere'nin Chelsea takýmýný da eleyerek bir üst tura yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. Eþi Karina ile Kapadokya'ya gelen Uruguaylý defans oyuncusu Diego Lugano, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi. Konakladýðý bölgenin ilk SPA oteli Kapadokya CRR'de ÝHA muhabirine özel açýklamalarda bulunan Lugano, Fenerbahçe'nin bu yýl Þampiyonlar Ligi'nde küçümsenemeyecek bir baþarýya imza attýðýný söyledi. Çeyrek finalde eþleþtikleri Chelsea'yi eleyerek bir üst tura çýkmak istediklerini ifade eden Lugano, "Bir Türk takýmý olarak Þampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin adýndan sýkça söz edildi. Türkiye'nin iyi bir reklamý oldu. Bu nedenle hepimizin bu noktaya gelmemizden mutlu olmasý lazým. Umarým çeyrek finalde eþleþtiðimiz Chelsea'yi eleriz ve bir üst tura yükseliriz. Ama bu noktaya gelmek bile çok güzel" dedi. Adýnýn son dönemde Juventus ile anýlmasýndan mutluluk duyduðunu söyleyen Lugano, bunun göz önünde olan bir futbolcu için normal olduðunu ifade etti. Fenerbahçe'de SU TV Satýldý mý? CHP Alevi örgütlerinin desteði ve Sessizlerin Umudu sloganý ile yayýn hayatýna baþlayan, daha sonra Alevi örgütleriyle yollarý ayrýlan, yayýna baþladýðý dönemdeki Pir Sultan logosunu deðiþtirerek Alevi toplumunun kafasýnda çeþitli soru iþaretleri oluþmasýna neden olan SU TV nin el deðiþtirdiði iddia ediliyor. Alevi Haber Ajansý nýn edindiði bilgiye göre SU TV nin, AKP'yle yakýn iliþkileri olduðu iddia edilen Ankaralý Alevi iþadamý Yalçýn ÖZDEMIR e satýldýðý ve SU TV de yaþanan mali krizin aþýldýðý, çalýþanlarýn paralarýnýn büyük kýsmýnýn ödendiði ifade ediliyor. AKP nin Alevi iftarýnýn organizatörü Reha ÇAMUROÐLU ve iftarýn finansörü olduðu iddia edilen bir aile ile iliþkileri gündeme gelen SU TV, Alevi öðrencilerin okullarda baský ve þiddete maruz kaldýðý çok tartýþmalý bir dönemde, Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik in SU TV ekranlarýnda düzenlenen bir programda saatlerce konuþturulmasý ile de dikkat çekmiþti. Bildiðiniz gibi SU TV bir süredir mali kriz yaþýyordu. 19 Þubat 2008 tarihli Radikal Gazetesine de yansýyan haberde, SU TV çalýþanlarýnýn paralarýnýn ödenmediði, Kanal çalýþanlarýnýn bunun üzerine, suzedeyiz.biz adlý internet sitesini kurarak seslerini duyurmaya ve haklarýný aramaya çalýþtýklarý ifade ediliyordu. SU TV son dönemde içine girdiði mali kriz nedeniyle hisselerinin bir kýsmýný satmak zorunda kaldý. Ýddiaya göre AKP'ye yakýnlýðý ile bilinen Ankaralý Alevi iþadamý Yalçýn ÖZDEMIR, SU TV hisselerinin önemli bir kýsmýný satýn aldý. Ankara nýn Mamak semtinde Su TV ye yeni bir bina kiraladýðý söylenen iþadamý Yalçýn ÖZDEMIR in, AKP nin Alevi Açýlýmý adýyla ortaya koyduðu Çengel Atma Operasyonunda SU TV yi kullanacaðý ifade ediliyor. Alevihaberajansi.com oldukça mutlu olduðunu kaydeden Lugano, "Þu anda Fenerbahçe'de olmaktan dolayý mutluyum. Bu sadece benim için geçerli deðil, bütün Fenerbahçeli futbolcular için geçerli. Ýsmimin Juventus ile anýlmasý mutluluk verici. Eðer futbol oynuyorsanýz ve ayný zamanda Þampiyonlar Ligi'nde belli bir noktaya geldiyseniz, bu gayet normal karþýlanmalý. Þu anda Fenerbahçe'den ayrýlmayý düþünmüyorum, ama göz önünde bulunmak mutluluk verici. Fenerbahçe'de çok mutluyum" diye konuþtu. Juventus'tan kendisine resmi bir teklifin gelmediðini belirten Lugano, "Þu anda bir transfer söz konusu deðil, ama Türkiye'de veya Ýtalya'da transfer haberleri her zaman çýkmakta. Bu haberleri normal karþýlýyorum. Þu anda bana gelen resmi bir teklif yok" dedi. Ligde gelecek hafta Beþiktaþ ile oynayacaklarý derbi maçla ilgili de deðerlendirmede bulunan Lugano, Fenerbahçe'nin bu tür maçlara ve zaferlere alýþýk bir takým olduðunu, Beþiktaþ maçýný kazanarak þampiyonluk yarýþýnda bir adým öne geçmek istediklerini söyledi. Beþiktaþ maçýnýn Samsun Milletvekili Haluk Koç, Nisan tarihlerinde Ankara da yapýlacak CHP kurultayý için iddialý konuþtu. Genel baþkan adaylýðý için imza sorunu bulunmadýðýný söyleyen Koç, Ankara dan sadece duyduklarýyla bu süreci takip edenler, sadece duymak istedikleri ile bu süreci deðerlendirenler, 26 Nisan akþamý ciddi bir siyasi sürprizle karþýlaþacaklar. Bu benim için bir sürpriz olmayacak dedi. CHP Parti Meclisi nin aldýðý karar gereðince Nisan tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kapalý Spor Salonu nda gerçekleþtirilecek 32 nci Olaðan Büyük Kurultay öncesinde muhalefet çalýþmalarýna hýz verdi. Yaþasýn Cumhuriyet Halk Partisi sloganýyla yola çýkan ve 18 Ekim de genel baþkanlýða aday olacaðýna duyuran Samsun Milletvekili Prof. Dr. Haluk Koç, yurt turuna devam ediyor. DELEGELERE TAM SAHA PRES CHP Ýstanbul Milletvekili Ali Topuz un þampiyonluk düðümünü çözebileceðini ifade eden Lugano, "Her þeyden önce bu bir derbi ve þampiyonluk düðümünü çözebilecek bir maç. Umarým Beþiktaþ maçýný kazanýrýz ve þampiyonluk yarýþýnda bir adým daha ilerlemiþ oluruz. Biz böyle maçlara ve baþarýlara alýþýðýz. Centilmence bir derbi olmasýný diliyorum" þeklinde konuþtu. Uruguaylý defans oyuncusu Lugano, daha sonra eþi Karina ile birlikte Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi. kenthaber CHP'li Koç iddialý konuþtu koordinatörlüðünde programlarýný yürüten Koç, kurultaya kadar delegelere adeta tam saha pres uygulayacak. Haluk Koç, yapýlan program çerçevesinde tüm delegeleri bizzat ziyaret etmeyi hedefliyor. Koç un yaný sýra, delegeler oluþturulan heyetlerle iki kez daha ziyaret edilecek. Böylelikle bir delege üç kez ziyaret edilmiþ olacak. Þu ana kadar toplam 36 ili ziyaret eden Koç, diðer illeri de kurultaya kadar olan 5 hafta içinde tamamlayýp, seçilen bin 213 delegenin hepsiyle birebir görüþmeler yapacak. Koç ayrýca, bin 213 delegenin tamamýna birer mektup göndererek destek istedi. kenthaber

8 Seçim sonuçlarý nasýl deðiþtirildi Profesyonel Satýcý olmadan önce 7 yýl bilgisayar programcýlýðý yaptým. Bu önemde öðrendiðim en önemli kavram þudur; sanal ortam literatüründe imkansýz benzeri bir kavram asla yoktur. Bir bilgisayar programcýsýnýn yaptýðý engelleme, þifreleme benzeri olaðan üstü olan bir güvenlik yazýlýmý, diðer bir programcý tarafýndan rahatça kýrýlabilir, kilitleri açýlabilir, verileri deðiþtirilebilir. Bir atasözü vardýr hani -el elden üstündür- der. Bu söz sanal ortam için çok Uygundur. Bir programcý çözemez ise baþka bir programcý mutlaka çözer istenen problemi. Son genel secim sonuçlarýnýn hiçbir zaman hilesiz, normal sonuçlar olduðuna inanmadým. Yýllardýr tek parti hükümeti görmemiþ ülkemizde, milyonlarca insanýn meydanlarda toplanarak tepki gösterdiði bir partinin böylesine büyük bir oy farký ile iktidara gelmiþ olmasý mümkün olamazdý. Bu konuda, açýklayýcý olduðunu düþündüðüm bir alýntý gönderisi aldým ve sizlerle de paylaþmak istedim. 22 TEMMUZ SEÇÝMLERÝNÝN SONUÇLARI BÝLGÝSAYARDA NASIL DEGÝÞTÝRÝLDÝ Temmuz sonuçlarýný AKP'nin ve Erdoðan ýn kendisi de beklemiyordu çünkü bu secim sonuçlarýný deðiþtirme sahtekârlýðý onlardan habersiz yapýldý, sadece halk ve AKP bu secim sonucuna Tarhan Erdem'in sözde anket sonuçlarýyla psikolojik olarak hazýrlandý. Türkiye genelinde Türkiye toplamýnýn %25 oylarý secimin bitmesinin ilk bir saatinde merkez bilgisayarý üzerinden tamamen AKP'ye aktarýldý ve AKP secime %25 oyla baþlarken diðerleri sýfýr oyla baþladý ve sonra normal daðýlýma býrakýldý. Bu yüzden AKP'nin gerçek oylarý %47 deðil % 22-%28' arasýndadýr. Bunun en büyük kanýtý da benim ve birkaç arkadaþýmýn incelediði tüm YSK sonuçlarýnda hiçbir sandýkta AKP oyunun %25 altýna düþmemesidir. Yani Türkiye nin her sandýk bölgesinde dört kiþiden en az birinin AKP'ye oy vermesi mümkün müdür? Özellikle Çankaya da, Alsancakta ve diðer tüm Atatürkçü ve milliyetçi sandýk bölgelerinde, kasabalarýnda, semtlerinde, köylerinde. HAYIR, mantýk olarak kesinlikle mümkün deðildir. Secimden emperyalist güçlerin istediði sonuçlar çýktý, Türkiye nin verdiði oylar deðil! SECÝM SONUCLARI NASIL DEGÝÞTÝRÝLDÝ? Seçim sonuçlarýnýn hýzlý bir þekilde duyurulmuþ olmasý 22 Temmuz seçimlerinin sonuçlarýna gölge düþürmek için yeterli mi? Ya da TSK nin bu seçime kýsmi bir bilgisayar sistemi ile girmiþ olmasý? Bizce yeterli. Özellikle gizli servislerin dünyada birçok seçime müdahale ettiði gerçeðini göz önüne alýrsak ve bazý güçlere göre bazý ülkelerin kaderini insanlarýnýn demokrasi kandýrmacasý altýnda attýklarý oylarýnýn seçim sonucunu haklý olarak deðiþtirebilmesinden haksýz olarak deðiþtirmek daha akýllýca ve daha önemli ise ve o ülke diðer büyük bir ülkenin planlarýnýn baþ aktörü olarak yer alýyorsa sadece ve sadece bu nedenden dolayý bile yeterlidir. Ýste biz yukarýda saydýðýmýz bu olasýlýklarý inceleyip þu sonuca vardýk. Gizli servislerin seçimleri etkilemeleri 1948 Ýtalya seçimleriyle 22 Temmuz seçimlerinin bilgisayar ortamýnda deðiþtirildiði ile ilgili bir yazý. Bize çok ilginç geldi. Söylenti çok oldu. Ancak neden hala araþtýrýlmýyor? Araþtýrýlýrsa, AKP ve kuþkulu kamuoyu rahatlamaz mý? Elektironik Postamýza gelen yazý çok ilginç ve düþündürücü.. Söz konusu yazýnýn iddiasý 22 Temmuz seçimlerinde AKP nin seçim baþarýsýnýn gerçek olmadýðý þeklindedir. Yazýyý siz okurlarýmýzla paylaþýyoruz. baþladý, daha sonra Türkiye de 1954 yýlýnda Menderes'le devam etti ve birçok ülkede yapýlan ve yapýlmaya çalýþýlanlardan sonra bugünlere gelindi. Bugün seçimlerin sonuçlarý deðiþtirmek bilgisayar ortamýnda daha kolaydýr. Türkiye deki secimde hilenin nasýl yapýldýðýný þu anda son aþamasýnda inceledik ve secim gecesinde tahmin ettiðimiz gibi hile yapýldýðý olasýlýðý çok yüksektir ve bazýlarýnýn dýþýnda bu müdahale yapýlýrken kimsenin ruhu da ne yazýk ki duymadý, hatta AKP'liler de hilenin nasýl olduðunu bilmedikleri için secimde baþarýlý olduklarýný zannettiler. Þu anda seçim sandýk sonuçlarýnýn çoðunluðunu tek tek kontrol ettik ve yüzdelerini dikkatle inceledik, bulgular tam tahmin ettiðimiz gibi, sonuçlar bilgisayarda saat 5:30'da ilk seçim soncularýnýn gelmeye baþladýðý zaman il il deðiþtirildi, AKP secime %25 fazla oyla baþladý, bizde tüm sandýk sonuçlarýnýn imzalý belgeleri olsa yapýlan hile hemen görülebilir. Þu ana kadar gördüðümüz durum AKP'nin hiçbir sandýkta %25 altýna düþmemesidir. Her sandýktan en az %25 AKP' ye oy çýkmasý mümkün mü? Hayýr. Çünkü çok partili demokrasilerde her bölgeden ayný þekilde oy çýkmasý matematiksel olarak milyonda bir olasýlýktýr ve mantýksal olarak mümkün deðildir. Peki, bu % 25' e tekabül eden yaklaþýk 7-8 milyon oy nereden ortaya çýkmýþtýr? Nüfus kütükleriyle seçmen kütükleri arasýndaki 7 milyon farktan mý; yani muhalefet oylarýnýn bir kýsmýnýn yok edilmesinden mi? Yoksa diðer partilerin oylarýnýn seçimin ilk bir saatinde sýfýrlanýp AKP'ye aktarýlmasý ve secimin diðer partiler %0 ile baçlarken AKP'nin %25 ile baþlamasý mý? Her ikisi de mümkün. Fakat bir gerçek var ki kesinlikle gözerdi edilemez. Secimin ilerleyen saatlerinde oylarý düþen bir partinin(akp) %25 ile baþlayýp secimi kaybetmesi imkânsýzdýr. Ýste hile de buradadýr! Hilenin sekli: Bizim basýndan beri tahmin ettiðimiz bu sekil sandýk secim sonuçlarýyla bu iddiamýzý tamamen güçlendirdi. Secim sonuçlarý YSK merkez bilgisayarýndan, Cihan (Fetullah' in) Haber ajansý aksam 6 dan sonra ilk secim sonuçlarýný açýklamadan önce,ilk secim sonuçlarýnýn gelmeye baþladýðý saat 5:30 civarýnda dakika bir görevli tarafýndan deðiþtirildi veya hack edildi ve AKP %25 oyla secim yarýsýna baslarken diðerleri de % 0 oyla baþladý ve saat 6:00-6:30 arasý o ana kadar alýnan sonuçlarýn Türkiye nin %50 'si olduðu ilan edildi, bu ayarlamadan sonra AKP'nin oylarý düþse de diðerlerinin yükselse de AKP'nin secimi kaybetme ihtimali yoktu ve plan AKP'nin en az 367 milletvekili çýkaracak kadar yani Türkiye nin en az %50 oyunu alabilecek þekilde yapýldý, oysaki ileriki saatlerde sonuçlar açýklandýðýndan müdahale yapýlamadý ve bu yüzden AKP'nin oylarý düþmeye ve CHP, MHP'nin oylarý yükselmeye baþladý, GP ve DP'nin oylarý da sýfýrdan baþladýðýndan oylarý yükselse bile %10 barajýný asma olanaklarý yoktu. Mantýki ve matematiksel olarak secim sonuçlarýnda ilk bir saatte Türkiye nin %50 oyunu almayý baþarmýþ bir parti diðer yüzde ellilik oylar da okunduktan sonra daha da yükselmesi gerekmektedir. Fakat öyle olmadý, merkez bilgisayarýn sonuçlarýna ilk bir saatte müdahale secimin sonucunu AKP lehine tamamen deðiþtirdi. Dikkat ettiyseniz web sitesindeki secim sonuçlarýndaki pdf. dosyalý dokumanlar Excel veya Access programýndan çýkma, yani ana dokumanda yapacaðýnýz bir deðiþiklik otomatikman diðer tüm il ve sandýk sonuçlarýný deðiþtirebilir, sandýk secim sonuçlarý fotokopi (scan) yoluyla pdf dosya programý yapýlmamýþ bu da þüphelerimizi tamamen doðruluyor. Bakýnýz Ýzmir de AKP'nin CHP ile ayný sayýda oy alýp 5 er millettekileri çýkarmalarý olanaksýzdý. Fakat ilk bir saatte müdahaleden dolayý AKP'nin (%25 + gerçek deðer) olarak deðiþtirilen oylarý müdahale sonrasý normal oylarýn gelmesiyle %30'a kadar geriledi. Yani tüm Türkiye sonuçlarýna müdahale olmasa AKP' nin gerçek oylarý gerçekte % 22 + % 6 veya % 8= % 28 veya %30 civarýnda olacaktý. CHP ve MHP ve diðer partilerin oylarý gerçekte ortalamada bir bucuk katlarýna yakýndý. CHP özellikle Ýzmir de 1 milyon seçmen üzerinden oylarýn % 60' ýný alýp 5 milletvekili yerine 8-9 milletvekili çýkaracaktý ve AKP'nin Ýzmirdeki toplam oy oraný % 13 olarak çýkacaktý. Ayný oraný Türkiye ye uygularsak AKP'nin gerçek milletvekili sayýsý 190, CHP'nin 190 ve MHP'nin ise 150 olacaktý. Artik eskisi gibi sandýklarda hile yapmaya gerek yok, basit bir bilgisayar müdahalesi bir ülkenin kaderini iste böyle çizebiliyor. Bu konuda tek izlenecek yol; Anayasa mahkemesinin huzurunda tüm imzalarý kontrol edilmiþ sandýk seçmen kaðýtlarýndaki seçmen sayýlarýnýn ve sandýk secim sonuçlarýnýn YSK elektronik kayýtlarýyla tek tek karþýlaþtýrýlmasý, YSK bunu yapabilir fakat yapmýyor (hatta sandýk dokümanlarýnýn aralarýndan 100 adedini seçip fotokopya yoluyla ellerindeki elektronik dokümanlarla birlikte web sitesine koyabilir ve karþýlaþtýrma bu þekilde yapýlabilir fakat bunu yapmýyorlar ve sandýk sonuçlarýný elektronik dokuman halinde web sitesine koyuyorlar,koymalarý gereken fotokopya dosyasý (pdf) halinde imzalarla birlikte gerçek sandýk dokümanlarýdýr elektronik dokumanlar deðil). Endiþelendiðimiz nokta yakýnda birileri bu iþin üzerine gidebilir ve gerçek ortaya çýkar diye merkeze getirilen sandýk resmi belgelerini elektronik kopyalarý var mazeretiyle imha yoluna bile gidebilir... Bu e-postayý lütfen ulaþtýrabileceðiniz en fazla kiþiye iletin edin.. Bir þeyler yapýlmalý ve bir yerden baþlanmalý çok geç olmadan...

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana hediye pide Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata!

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! PazaR Tarih: 24 Kasým 2013 YIL:(8) SAYI: 445 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! Aziz Þah Bu sayýda; Aziz Þah, Ümit Ýnatçý, Sungur Savran, Fatma Akilhoca,

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN ORTAÖĞRETİM TARİH 11 YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜBASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4894 DERS KİTAPLARI

Detaylı

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÜÇÜNCÜ BASKI THKP-C/HDÖ VE 15 YIL , Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri nin 1972-1987 yýllarý arasýndaki faaliyetlerini,

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mahir Çayan Bütün Yazýlar

MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mahir Çayan Bütün Yazýlar MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI Mahir Çayan 1 http://www.kurtuluscephesi.com http://www.kurtuluscephesi.org http://www.kurtuluscephesi.net BÝRÝNCÝ BASKI Eriþ Yayýnlarý, 2003. http://www.kurtuluscephesi.com

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı