KIRġEHĠR ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRġEHĠR ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 KIRġEHĠR ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ PROJE DÜZENLEME ESASLARI 02 Nisan 2012

2 Yapım iģlerinin yatırım programına alınması için, arsa ve mülkiyet problemlerinin olmaması ve projelerinin bulunması gerekmektedir. (4734 sayılı Kamu Ġhale Kanun'unun 62/c maddesinde "arsa temin edilmeden, mülkiyeti kamulaģtırma ve imar iģlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz" hükmü)

3 Yapılanmaya Uygun Arsa ile Arsaya Ait Hukuki ve Fiziki Bilgilerin Temini Zorunlu haller dıģında gereksiz maliyet artıģı getirecek sorunlu arsa seçiminden kaçınılması kamulaģtırılacak veya satın alınacak uygun arsaların temininde uzman kiģilerin bulundurulmasına özen gösterilmelidir. Arsa seçiminde; - Arsanın dere yataklarında olmaması ve su baskınına maruz kalmaması, - Heyelan ve bataklık bölgesinde bulunmaması, - Arsa eğiminin %5 i geçmemesine dikkat edilmesi, - Tip proje uygulanacak arsalarda proje ebatlarının kontrol edilmesi, - Projenin uygulanmasına mani olacak Ģekilde enerji nakil hattı, dere, korunması gereken bina, ağaç.. bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Arsa hukuki bilgileri; tapu, tapu tahsis belgesi, çap, imar planı ve imar durumu bilgilerini kapsamaktadır. Arsa hukuki bilgileri ilgili yatırımcı kuruluģ tarafından temin edilir. Arsa fiziki bilgileri; plankote, zemin sual fiģi (arsa bilgi formu) ve zemin etüt raporunudur. Ġl müdürlüklerince hazırlanacak plankote ve zemin sual fiģinin titizlikle ve bütün bilgileri gerçeğe uygun olacak Ģekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Zemin etüt raporları; gözlem çukuru açılarak rapor hazırlanabilecek durumlarda Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü veya Genel Müdürlük elemanları tarafından düzenlenebilmekte olup, zemini sorunlu olan yatırımlarda ihale edilerek sondaja dayalı zemin etüt raporlarının temin edilmesi gerekmektedir.

4 Bu verilerin elde edilmesinin ardından Yatırımcı KuruluĢlar ile koordinasyonlu çalıģılarak bina ve tesislerinde uygulamayı düģündükleri ön proje ihtiyaçlarını belirtir programlar temin edilir. Ġhtiyaç programına uygun olarak tip ya da daha önceden uygulanan özel projelerden seçim yapılarak uygulamaya geçilebilir. Bu türden projelerin ihtiyaç programına uymadığı durumlarda ise Bakanlığımızın merkez ya da taģra teģkilatında teknik kadro ve imkanlar dahilinde projeler hazırlanabilir ya da yarıģma yapılarak, ihale edilerek, üniversitelerle protokoller düzenlenerek, yatırımcı kuruluģların ilgili birimlerinde hazırlatılarak proje temin edilebilir. Proje hazırlamada ve incelemede, daha sonra da uygulamalarda aksaklıkların meydana gelmemesi ya da karģılaģılan aksaklıkların giderilmesi amacıyla proje düzenleme esasları mevcuttur sayılı Kamu ihale Kanununa göre ihale edildikten sonra imalat değiģikliği ve ilave iģ yapılmasının zorlukları uygulama projelerinin bütün detaylarıyla tam ve uyumlu olmasını gerektirmektedir. Bu düzenin sağlanması için mimari, statik, mekanik ve elektrik meslek disiplinlerinin eģ zamanlı olarak birlikte çalıģması gerekmektedir. Gerek yeni projelerin hazırlanması gerekse güncelliğini yitirmiģ projelerin değiģen yönetmelik, standart, Ģartname ve geliģen teknolojiler doğrultusunda revizyonlarının yapılması, uygulanan projelerin baģka arsalara da uygulanması halinde yapılacak adaptasyonlarda da bu husus göz ardı edilmemelidir.

5 Dikkat Edilmesi Gereken Projelendirme İlkeleri; Fonksiyonun en iyi Ģekilde yerine getirilmesi, bulunduğu yöre ve çevre yapılarla uyumlu olması, Ġlk inģaat, iģletme, bakım ve onarım aģamalarında ekonomik olması (Kullanılmayacak alanların düzenlenmemesi, cam açıklıklarının optimum büyüklükte olması vb), Nokta detaylarının çizilememesi durumunda, belirli bir bilgi birikimi sonucu uygulama sorunlarına cevap verecek Ģekilde tanzim edilen tip detayların kullanılması, Binaların güneģten en uygun Ģekilde yararlanması ve korunması için, konum yönlendirilmelerine dikkat edilmesi, Ġmalata esas her türlü malzeme seçiminde bölge iklim koģullarının dikkate alınması, Islak hacimlerin (wc-banyo vb) pencerelerinin dıģ cepheye açılması, zorunluluk halinde aspirasyon bacaları veya aydınlıklara wc-banyo pencerelerinin açılarak doğal sirkülasyon sağlanması. Merdivenlerin doğal hava ve ıģık almasının sağlanması,

6 Pencerelerin temizleme ve cam takma için kolaylıkla ve dıģarı çıkmadan kullanılabilir olması, Islak mahallerin en alt kata kadar üst üstte getirilmesi, Tesisat ve elektrik boruları için gerekli Ģaftların oluģturulması, Kazan dairesinde, kömürlük olduğunda kül deposu mahallerinin ölçü ve fonksiyonlarına gereken önemin verilmesi, Genellikte bodrum katlarda planlanan teknik hacimlere (kazan dairesi, trafo, jeneratör vb) araç ulaģımının sağlanması. Mimari, betonarme ve tesisat (makine+elektrik) projelerinin birbiri ile uyumlu olarak hazırlanması, Güncel genelge, yönetmelik ve standartlara dikkat edilerek tasarım yapılması

7 Zemin ve Temel Etüdleri Ġmar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda; yerleģime uygunluğu belirlenmiģ alanda kalan bir parselde temel tasarımı için gerekli olan zemin değerlendirmesi amacıyla, Zemin ve Temel Etüdü Raporu hazırlanmalıdır. Zemin ve Temel Etüdü Raporu, öncelikle zeminin jeolojik ve fiziki verilerini ve varsa çevresel faktörleri yansıtmalı; ayrıca bu verilerin değerlendirilmesi ile ortaya konulacak sonuçlar somut ve mesleki doğruluğa sahip önerileri içermelidir. Zemin ve Temel Etüdü Raporu Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına ĠliĢkin Esaslar doğrultusunda hazırlanmalıdır. Bu esaslar doğrultusunda hazırlanacak rapor, düzenlenme tarihinden itibaren bir yılı aģkın bir süre geçmesine karģın temel inģaatına halen baģlanmamıģ olması durumunda, raporun içeriğinde belirtilen koģullarda değiģiklik olabileceği göz önüne alınarak raporun halen mevcut durumu yansıttığı ek raporla doğrulanmalı, aksi halde ilave çalıģma yapılmalıdır.

8 Zemin ve Temel Etüdü Raporu, genel anlamda beģ bölümden oluģmalıdır. Genel Bilgiler baģlığı altındaki birinci bölümde, mevcut yerel zeminin fiziksel ve mekanik özellikleri ile jeolojik koģullara ait verilere iliģkin bilgilere yer verilmeli, Arazi AraĢtırmaları-Deneyler, Laboratuar Deneyleri-Analizler baģlığı altındaki ikinci ve üçüncü bölümlerde, tasarım için seçilen zemin parametreleri ve yapılan çalıģmalar literatüre atıfta bulunularak güncel bilimsel yöntemlere göre açıklanmalı, Mühendislik Analizleri ve Değerlendirmeler baģlığı altındaki dördüncü bölümde; temel tasarımına yönelik zemin parametreleri, sıvılaģma, oturma, ĢiĢme-büzülme, göçebilme, temel çukurunda stabilite gibi muhtemel problemlerin mühendislik analizleri ile ortaya konulmalı ve değerlendirilmeli, Sonuç ve Öneriler baģlığı altındaki beģinci bölümde ise, temel tasarımı ve inģaatına yön verecek öneriler ve uyarılar yer almalıdır.

9 Plankote Projelere altlık teģkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Doğal zemine ait eğim çizgileri, röper noktası, Ģevler, arazide varsa mevcut yapılar da plankotede gösterilir. Plankote, projenin araziye yerleģtirilmesi ve vaziyet planının oluģturulmasında kullanılır. HazırlanıĢ amaçlarından biri de arazinin doğal durumu ile tesviye durumuna göre kazı ve dolgu hesabının yapılmasını sağlamasıdır.

10

11 Vaziyet Planı Hazırlama Esasları Talep edildiği ve Bakanlıkça kabul edildiği takdirde özel idareler, katma bütçeli idareler ve belediyelere ait bina ve tesisler ile her türlü kuruluģ, gerçek ve tüzel kiģilerce kamu yararına yaptırılacak bina ve tesislerin vaziyet planları; BaĢka bir ölçekte istenmemiģse 1/200 çizilir. Kullanılan ölçek belirtilir. Hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü iģaretleri aynı yerde toplu olarak gösterilir. Mevcut durum (bina, hudut, yol, yeģil örtü vb.) imar hatları, teklif yapı konumları ve saha düzenlemesine ait çizgiler üstüste ve farklı teknikte çizilir. Korunması istenen bina, yeģil örtü ve benzeri ile teklif bloklar ve korunmayan kısımlar belirtilir. Korunmayan binaların yıkılma sıraları bloklar üzerine yazılır. Mevcuda bitiģik ilaveler yeni blok çizgileri ile çizilir. Bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar yüksekliklerine göre kalınlaģan çizgilerle belirtilir. Blokların içine kat adetleri, gabarileri, çatı örtü malzemesi, zemine oturma sahaları (m 2 olarak) ve belli edilmiģ ise inģaat sırası yazılır. Paftanın uygun bir yerinde toplam inģaat alanı verilir. Blokların; yol ve komģu hudutlara, korunacak binalara uzaklıkları, gerekiyorsa konum açıları ile birlikte, inģaat tatbikatına esas olmak üzere kesin olarak verilir. Korunması istenen bina, yeģil örtü vb. bir röpere bağlanır ve uzaklıkları gösterilir.

12 Hazırlanacak kusursuz karolajlı plankoteye göre; bina köģelerine tabii zemin ve düzenleme kotları verilir, binalar ve köģe koordinatlarına coğrafi bilgi, (x,y) koordinatları verilmesi suretiyle entegre edilir, arsa içi yaya yolu, oto yolu, otopark, istinat ve çevre duvarları, meyil, rampa ve merdivenlerin baģlangıç ve bitiģ noktaları, servis, merasim, tören, spor alanları, akaryakıt tankı yerleri, su deposu, tesisat galerileri, atık su, kanalizasyon, drenaj, temiz su, elektrik, doğalgaz telefon hatları ve gerekli baģka noktalar plankote röper kotuna göre kotlandırılır ve bu kotların altına ayırt edebilecek Ģekilde, halihazır duruma ait kot yazılır. Bunlarla ilgili inģaat sistemi, imalat koģulları, kesitler ve malzeme hakkında gerekli açıklama ve ölçülendirme yapılır. Bina esas giriģi bitmiģ döģeme üstü kotu ±0.00 olarak alınır. Plan, kesit ve görünüģler bu kota göre kotlandırılır. Ayrıca ±0.00 kotu altına, plankote kotuna göre değeri yazılır. Böylece, ±0.00 kotu ile plankote röper kotu bağlanmıģ olur. Bina adedi birden fazla ise, her bina giriģi bitmiģ döģeme üst kotu ±0.00 kabul edilir. Bu kotlar plankote röper kotuna göre değerlendirilerek altına yazılır. Birbirlerine bağlı bloklar bir bina olarak kabul edilir. Binanın önemi gerektiriyorsa, çevreyi de ihtiva eden, gerekmiyorsa arsa dahili iki siluet çizilir. Mevcut kanalizasyon veya muhafaza edilmesi gerekli binalar arasında, su kalorifer tesisatı Ģebekesi varsa, tabii ve teklif zemine göre kotları verilir ve hatları ile belirtilir. Bloklar haricinde detayı verilecek elemanlar iģaretlenir, bilahare detay projesi safhasına esas teģkil edecek detaylar listesine aynı numara ve harflendirme ile girer.

13 Kusursuz karolojlı plankoteye göre düzenlenmiģ vaziyet planı esas alınmak suretiyle bina ile arsa sınırları arasındaki zemin üstü ve zemin altındaki her türlü imalat için gerekli kazı ve dolgu miktarları belirtilerek hazırlanacaktır. Bu esaslara göre düzenlenen vaziyet planı Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüklerince tasdik edilecektir. Tapu bilgileri kaydedilmiģ vaziyet planı tapu kayıtlarına uygunluğu açısından tapu sicil müdürlüğüne onaylatılacaktır. Ġmar planına, imar durumuna ve imar yönetmeliğine uygun olduğu, talep edildiğinde ruhsat verilmesine mani bir hal bulunmadığı yazılarak mahalli belediyesine onaylatılacaktır. Ayrıca, arsanın niteliğine göre gerekmesi halinde diğer kuruluģlardan (Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü vb.) onay alınarak en az üç takım halinde hazırlanacaktır. Ġstenilen tüm bilgilerin tek pafta halinde düzenlenememesi halinde vaziyet planına ek paftalar hazırlanacaktır. (Alt yapı projeleri gibi) Genelgede istenilen, ancak vaziyet planına aktarılamayan bilgiler hakkında, bu bilgilerin vaziyet planında bulunmayıģ nedenleri açıklanarak alınması gerekli önlemler belirtilecek ve ihalesi sonrasında maliyetle ilgili hiçbir tereddüde mahal verilmeyecektir.

14

15

16

17 PROJE DÜZENLEMEDE GENEL ESASLAR: - Projeler pafta halinde olmalı, yaprak halinde veya cilt halinde olmamalıdır. - Planlar, her paftada ayni bakıģ yönünde yerleģtirilmeli, seçilen koordinat sistemi, mimarî, statik ve tesisat projelerinde aynen ve aynı yönde kullanılmalı, paftalar arasında uyuģma sağlanmalıdır. - Her paftanın sağ alt köģesinde anteti (tanıtma bölümü) bulunmalıdır. Bu antette yapının adı, paftanın hangi projeye ait olduğu, paftanın ait olduğu yapı bölümünün adı, ölçek ve pafta numarası, toplam pafta sayısı, projenin türüne göre müelliflerin, varsa bürolarının isimleri, diploma ve oda sicil numaraları, adresleri ve imzaları, paftanın çizim ve değiģim tarihleri bilgileri yer almalıdır. - Proje paftalarının ve içeriğinin belirtildiği bir dizin hazırlanması uygun olur.

18 Mimari Proje Safhaları Avan proje belirli bir konunun, kesin ihtiyaç programına, öngörülen maliyet tavanına, arsa verilerine göre çözüm getiren ve baģka bir ölçekte istenmediği takdirde 1 /200 ölçeğinde düzenlenen projesidir. Vaziyet planı, kat, planları, kesit ve görünüģler ile mimari rapor olarak düzenlenir. Kesin (Kat i) Proje yapının, onaylanan avan proje esaslarına göre ve baģka bir ölçekte istenmediği takdirde, 1/100 ölçeğinde düzenlenen, yapı elemanlarının tümünün kesin olarak ölçülendirildiği, inģaat sisteminin ve malzemenin belirtildiği projedir. Kesin projede; vaziyet planı ile kat planları, çatı planı, asma tavan planları, kesitler, görünüģler ve detay listesi bulunur.

19 Tatbikat (Uygulama) Projesi Yapının; inģa edilebilmesi için, statik projesinin tüm inģai ölçülerini, tesisat projesinin inģaatı etkileyen bütün elemanlarını, imalat detaylarına uygun ölçü ve karakterde mimari elemanları, detaylarla ilgili referansları ve tüm detayları kendi çizim teknikleri ile eksiksiz olarak içeren, gerekli bütün ölçülerin ve malzemenin yazıldığı; büro ve Ģantiyede her türlü çalıģma ve imalat safhasında kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaģılabilir çizim tekniği ile hazırlanmıģ, 1/50-1/20-1/10-1/5-1/1 ölçekli projesidir.

20 Planlar: Bütün kat planlan çizilir. Yığma inģaatlarda temel planı ilave edilir. Planlar, pafta veya paftalar üzerinde aynı bakıģ yönünde yer alır. DıĢ ölçüler, dıģtan bina cephesine doğru: 1.Çizgide blok ölçüsü 2.Çizgide cephe hareketleri 3.Çizgide taģıyıcı aksları 4.Çizgide doluluk ve boģluklar, olmak üzere düzenlenir. TaĢıyıcı aks sistemi statik projeye uygun harf ve sayılarla (koordinat sistemi esaslarına göre) belirtilir. Bloklar harflendirilir. Ġç ölçüler, her hacimde enine ve boyuna ikiģer ölçü çizgisi üzerinde gösterilir. Birinci çizgiler üzerinde hacmin net en ve boyu, ikinci çizgiler üzerinde kapı, pencere, kolon vb. elemanların geniģlikleri ile duvar üzerindeki yerlerinin komģu duvarlara uzaklıkları yazılır. Kat planlarının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü ve bakıģ yönü gösterilir. Diletasyonlar her katta gösterilir. Bütün mahallerde Mahal numarası, Mahal ismi yazılır. ĠnĢai elemanlar; kolon veya perde, duvar, pano vb. ayrı çizim tekniği ile ve hakiki ölçüleri ile çizilir, içleri koyulaģtırılır.

21 Pano, camlı bölme, alçak duvar vb. gibi mahal ve bina ayrım elemanları eksiksiz gösterilir. ġematik açıklamalar yapılır. Yükseklikleri yazılır. Mutfak, ofis, laboratuar, çamaģırhane, banyo, WC. gibi hacimlerde bütün tezgâhlar, lavabo, eviye, banyo ve duģ tekneleri, pisuvar ve WC. taģları tesisat projelerine ve birim fiyat tariflerine uygun çizilir. DöĢemelerdeki desenler ve varsa eğimler, süzgeç yerleri belirtilir. Bütün doğramalar detayına uygun ve Ģematik olarak çizilir, açılan kanatlar belirtilir, aksları gösteren çizgiler üzerinde en ve yükseklik (kaba inģaat boģluğu) yazılır. (K7 90/220 gibi) Tavandaki kiriģ sarkıntıları, nervür ve kasetler nokta nokta (ifade edilecek kadarı) gösterilir. Betonarme projesindeki ölçüleri iģlenir. Kolon ölçüleri yazılır. Esas giriģ bitmiģ döģeme üst kotu ~ 0.00 kabul edilerek döģemelerdeki bütün kot farklarına ait değerler, bitmiģ ve kaba inģaat kotu olarak ayrı çizim tekniği ile gösterilir.

22 Merdivenler konstrüksiyonlarına uygun olarak çizilir. Merdiven numarası, basamak adedi, geniģlik ve rıht yüksekliği yazılır. Merdiven ve sahanlık aksını gösteren çizginin basamakları kestiği noktalar çıkıģ yönünde numaralanır, ve bu çizgi en son basamakta ok ucu olarak bitirilir. Korkuluklar çizilir. BaĢlangıç ve bitiģ noktaları ile sahanlıklara ait kaba ve bitmiģ inģaat kotları ayrı çizim tekniği ile gösterilir. Rampaların çıkıģ okları, meyilleri, korkulukları, baģlangıç ve bitiģ noktalarının kaba ve bitmiģ inģaat kotu ayrı çizim tekniği ile gösterilir. Asansör ve monģarjlar kapasitelerine ve tesisat projesine uygun olarak çizilir. Zemin kat planlarında çevre tanzimi, (tretuvar, bağlantı yolları, giriģ platoları vb.) gerektiği kadar iģlenir. Kaba ve bitmiģ inģaat kotları ayrı çizim tekniği ile gösterilir. Asma tavan yapılması gerekli mahaller belirtilir. Malzemesi mahal listesinde gösterilir. Planın geçtiği düzlemle tavan arasında kalan imalat nokta nokta iģlenir. (Saçak, ara kat gibi) Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda hesap sonucu bulunan ölçülerine ve konstrüksiyonuna uygun çizilir ve ölçülendirilir. Eğik, eğimli imalatların hakiki ölçüleri hesaplanarak üzerlerine yazılır. Yağmur iniģ boruları hakiki ölçüleri ile çizilir, ölçüleri yazılır. Zemin kat planlarında, kuranglezlerin görünüģleri konstrüksiyonlarına uygun çizilir.

23

24 Kesitler : Her bloktan en az iki kesit çizilir. Biri merdivenden, diğeri yapıda konstrüktif özelliği olan yerlerden en çok bilgi verecek Ģekilde geçirilir. Gerektiği hallerde kesit sayısı çoğaltılır. Yapının inģai ve dekoratif elemanlar detaylarına uygun ve Ģematik çizilir. Malzeme açılımları yapılır. Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin numara ve isimleri yazılır. Esas giriģ bitmiģ döģeme üst kotu alınarak bütün farklı yükseklikteki döģemelerin kaba ve bitmiģ inģaat kotları yazılır. Bir ölçü çizgisi üzerinde, döģeme üstünden döģeme üstüne kaba inģaat kat yükseklikleri: ikinci bir çizgi üzerinde de, döģeme kaplama kalınlığı, parapet duvarı, pencere, kapı ve bölme duvarı yükseklikleri ile lento - tavan mesafesi, taģıyıcı sistem kalınlıkları, düģük döģeme yükseklikleri yer alır. Her değiģiklik gösteren mahal için bu ölçüler ayrıca verilir. Asma tavan yapılan mahallerde, asma tavan içindeki tesisat hakiki boyları ile gösterilir. Asma tavan alt yüzü ile bitmiģ döģeme arasındaki net kat yüksekliği ayrı bir ölçü çizgisi üzerine yazılır. Pencere altı dolu kısımlarının yapım Ģekli açık olarak belirtilir. KiriĢ bitiģi, duvar dolgusu ayrı ayrı kotlandırılır, radyatör yüksekliği gösterilir. Parapet - denizlik detaylarına uygun çizilir. Malzeme isimleri yazılır.

25 GiriĢ saçakları ve balkonlar; eğimleri, örtü ve yalıtım, malzeme açılımları yazılarak, nokta detaylarına uygun çizilir. Su toplama Ģekli gösterilir. Bodrum duvarlarında ve temelde yalıtım gerekiyor ise sistemi hakkında açıklama yapılır. Zemin suyunun minimum ve maksimum kotlan gösterilir. Kuranglezler konstrüksiyonlarına ve detaylarına uygun çizilir. Su toplama Ģekli ve yalıtım hususları ile diğer malzeme açılımları verilir. Kot ve ölçüleri yazılır. Drenaj sistemi gösterilir, malzeme açılımı yapılır. Kotlandırılır. Yol ve tretuvarlar çizilir. Açılımları ve kotları yazılır. Ölçülendirilir. Tabii zemin nokta nokta, teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve her ikisine ait gerekli kotlandırma eksiksiz yapılır. Cephelerde güneģ kırıcı bir sistem kullanılıyorsa detayına uygun çizilir; malzeme ve kot yazılır. Cephelerdeki hareketler iģlenir,gerekiyorsa not yazılır. «Pencere altlarında sıva 3 cm. içeridedir.» gibi. Çatı konstrüksiyonu hakiki Ģekli ve ölçüleri ile çizilir. Kullanılan bütün malzemenin isim ve ölçüleri ile derelerin, mahyalarını, asansör ve tesisat çıkıntıları, bacaların kotları, çatı eğimi yazılır. Kesit düzleminin arkasında kalan ve görünen kısımları, görünüģlerde istenen hususlara uygun Ģekilde çizilir. Planlarda görülmeyen ölçüler verilir. (Merdivenlerin hakiki boyu gibi)

26

27 Görünüşler : Bütün görünüģler çizilir. Bulundukları düģey düzlemlere göre farklı çizim tekniği ile ifadelendirilir. Tabii zemin nokta nokta, teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve kotlandırılır. Zemin altında kalan yapı kısımlarının dıģ hatları kesik çizgilerle belirtilir ve kotlandırılır. Cepheye arkadan bağlanan bütün duvar ve döģemeler nokta nokta (ifade edecek kadar) iģlenir. Cephe kaplama malzemesi ve renkler yazılır. Cephelerdeki hareketler belirtilir, gerekiyorsa not yazılır. Yağmur olukları, iniģ boruları ve varsa paratoner iniģleri gösterilir. Kapı ve pencere görünüģleri sistem detaylarına uygun çizilir. Açılan kanatları iģaretlenir, Saçaklar, balkonlar, döģeme, denizlik altı, lento altı, kalkan duvarları, oluk, mahya, baca ve çıkıntılar kotlandırılır. Plan ve kesitlerde gösterilmeyen ölçekler yazılır. (Saçak kalınlıkları, balkon korkuluğu yüksekliği, konsollar gibi).

28

29 DETAYLAR Yapı için gerekli çatı detayları, merdiven, doğrama, döģeme, duvar ve tavan kaplaması; aydınlatma, ısıtma, havalandırma ve klima cihazlarının mimari ile ilgili detayları; ses, ısı, buhar ve su yalıtım detayları; iç hacimlere ait sistem detayları; diletasyon, sabit mobilya ve tesisat projelerinde gösterilen yapı elemanlarının detayları ile bahçe düzenlemesi ile ilgili detaylar tanzim edilir. Detaylandırılacak yapı elemanlarına ait plan, kesit ve görünüģlerle bunların nokta detaylarının aynı paftada yer alması sağlanır. Detaylandırılan bütün imalat tam olarak ölçülendirilir ve kotlandırılır. Pencere, kapı vb. ahģap kısımlarının tüm en ve boyları, aksları; pano, camlı bölme vb. imalatların bütün ölçüleri verilir. Bütün sabit ve açılan kısımlar belirtilir. Nokta detaylarında, yapı elemanının her parçası, en küçük ayrıntısına kadar malzeme ve ölçü olarak doğru ve eksiksiz ifadelendirilir. Ġmalat özelliklerine ait gerekli bütün açıklamalar ve kullanılan her malzemenin ismi ayrı ayrı verilir. Mutfak, banyo, W.C, laboratuar vb. gibi tesisatın ağırlık kazandığı mahaller için 1/20 ölçeğinde plan, kesit ve iç görünüģler çizilir. Malzeme açılımı, bütün ölçü ve kotlar eksiksiz yazılır. Tesisat elemanları, tesisat proje ve birim fiyat tariflerine uygun, hakiki Ģekil ve ölçülerine göre çizilir.

30 Çatı Detayları: Çatı sistemine göre çatının inģa edilebilmesi için gerekli detaylar verilir. Mahya, baca dibi ve üstü, tesisat çıkıntıları, çatı birleģimleri, çıkıģ kapaklan, oluklar, dereler, su iniģleri, ısı ve su yalıtımları, çatı havalandırması, diletasyonlar, saçak, kalkan duvarı ve parapetler, çatı örtü malzemesinin bağlantı nokta detayları çizilir. Ölçek 1/5 ve 1/1 dir. Gerektiği hallerde, imalat kolaylığı sağlayacak Ģematik perspektifler ilave edilir. Merdiven Detayları: Her değiģik numaralı merdiven ve her merdivenin kendi içinde değiģiklik gösteren katlardaki durumlarına ait sistem detayları 1/20 veya 1/10 ölçeğinde plan, kesit ve görünüģ olarak çizilir. Merdivenle ilgili imalat için gerekli bütün nokta detayları 1/5 ve 1/1 ölçeğinde düzenlenir. Malzeme ve detay yönünden aynı olan merdiven bölümleri bir defa gösterilir. Normal basamakların kesit ve görünüģü, korkuluk, küpeģte, ankraj, süpürgelik, limon kiriģi ve döģeme-basamak birleģim detayları çizilir. Döner merdivenlerde, değiģik basamakların duvar ve kova tarafındaki ölçüleri ayrı ayrı verilir. Her türlü malzeme, ölçü ve kot yazılır. Özel imalat için ayrıca Ģema çizilir ve açıklamalar yapılır.

31 Doğrama Detayları: Kapı, pencere, pano, ahģap veya madeni bölme, dolap, banko, vitrin gibi ince inģaat elemanlarına ait 1/20-1 /10 ölçekli plan, kesit ve görünüģten ibaret sistem detayı ile imalat için gerekli bilgi ve ölçüleri 1 /1 olarak gösteren nokta detaylarını kapsar. DeğiĢik her noktanın detayı ayrı ayrı çizilir. DeğiĢen ölçüler aynı detay üzerinde gösterilmez. Kilit, kapı kolu, mandal, ispanyolet, menteģe vb. madeni aksam hakiki ölçü ve Ģekilleri ile tam olarak çizilir. Nokta detayları, çevresi ile ve izdüģümlerine göre alt alta veya yan yana gelecek Ģekilde paftalarda yer alırlar. Bir yapıda doğrama detaylarını konstrüksiyon ve ölçü yönünden mümkün olduğu kadar tipleģtirmek; yani pencere, kapı, bölme, banko duvar kaplaması, asma tavan, merdiven korkuluğu vb. gibi yapı elemanlarının imalatını kendi cinsinde az sayıda tip nokta detayı ile sağlamak öncelikle göz önünde tutulmalıdır. Kapı ve pencerelerde kesit; tavanla döģeme arasında tüm kat yüksekliğinde, lento üstü ve denizlik - parapet altı yapı elemanları nokta detaylarındaki ölçüleriyle ve tam olarak çizilir, (tavan kaplaması, sıva, döģeme kaplaması, süpürgelik, radyatör vb.) Cephede güneģ kırıcı elemanlar varsa, pencere veya kapı plan, kesit ve görünüģünde ölçüleri, malzeme isimleri ve imalat özellikleri eksiksiz yazılır. Kapı ve camekanlarda, varsa, asma tavan birleģimi gösterilir. DıĢ kapılarda eģik ve döģeme, ölçü ve kotları ile çizilir.

32 Asma Tavan Detayları : Asma tavan yapılacak mahaller için sistem detayı 1/50-1/20-1/10 ölçeğinde plan ve kesit olarak düzenlenir. Bunlara ait nokta detayları iģaretlenir. Asma tavan yapılacak mahallere ait tavan plan ve kesitlerinde o mahaldeki taģıyıcı sistem ve tesisat gösterilir. Aynı pafta üzerinde nokta detayları 1/5-1/1 ölçekli çizilir, malzeme açılımları yazılır. Bu detaylar birbirleri ile iliģkisine göre sıralanır ve bütün ölçüler eksiksiz verilir. Duvar Kaplama ve Lambri Detayları : 1 /20 veya 1/10 ölçekli plan, kesit ve görünüģten ibaret sistem detayı ile imalât, malzeme ve ölçü bakımından en küçük ayrıntılarına kadar bilgi veren 1/5 ve 1/1 ölçekli nokta detaylarını kapsar.

33 Yapının Fonksiyonu ile İlgili Özel İmalat Detayları: Yapının fonksiyonu ile ilgili özel imalat için, 1/20-1/10 ölçekli plan, kesit ve görünüģten ibaret sistem detayı ile eksiksiz bütün ölçüleri içeren 1/5-1/1 ölçekli nokta detayları çizilir. Ġmalatın özel oluģu göz önünde tutularak gerekli açıklamalar yapılır. Mahallin fonksiyonu gereği, mimari ve tesisat yoğun ve sıkı bir bağlantı halinde ise, bu detaylarda, tesisatın bütün hat ve cihazları hakiki ölçüleri ile gösterilir. Aydınlatma, ısıtma, havalandırma ve klima cihazlarının ilgili detayları 1/5-1/1 ölçeğinde ve projeleri ile uyuģacak Ģekilde düzenlenir. Isı, ses, buhar ve su yalıtım detayları 1/5-1/1 ölçeğinde çizilir. Eksiksiz olarak malzeme açılımları ve ölçüleri yazılır. Diletasyon detayları duvar, döģeme, tavan, dıģ duvar ve çatı için ayrı ayrı 1/1 ölçeğinde çizilir ve malzemeleri yazılır. Bu detaylar birbirleri ile iliģkisine göre sıralanır. Sabit mobilya detayları 1 /20-1/5-1/1 ölçeğinde düzenlenir.

34

35

36

37

38

39

40

41 İnşaat Mühendisliği Projesi Hazırlanması (Statik Proje): -Statik projede ölçek avan projede 1/200 ve 1/100 olmaktadır. - Kat ve temel kalıp planları 1/50, kolon aplikasyon planlarında akslar 1/50, kolonperde kesitleri, kiriģ ve temel detayları 1/20-25 ölçeklerinde çizilmelidir. - Gerekli durumlarda 1/ ölçeklerinde detaylar verilmelidir. - TaĢıyıcı elemanlar her iki yönde akslarla tariflenecek, bu akslar bir yönde harf diğer yönde rakam ile ifade edilecek, mimari proje ile uyumlu olmalıdır. - Kalıp planları binanın mimari konumu ile uyumlu olacaktır. Kolay anlaģılır Ģekilde tüm iç ve dıģ ölçüler, yapı elemanlarının isim ve boyutları, kotları belirtilmelidir. - ĠnĢaat sırasında uyulması gereken hususlar ve özellikler varsa çizim paftalarında kolay görülebilir Ģekilde yazılır.

42 S P K TK N M MK D DD L H T MT RK RD BK SP PT kolon perde kiriş ters kiriş nervür merdiven merdiven kirişi döşeme düşük döşeme lento hatıl tekil temel mütemadi temel radye kiriş radye döşeme bağ kirişi subasman perdesi perde altı temeli

43

44 Alt Yapı ve Diğer Proje Ayrıntıları: -Projelendirilen yapı veya yapı grubu için Ģehir Ģebekesine bağlantı noktasına kadar olmak üzere kanalizasyon için Ġller Bankası Genel Müdürlüğünün ilgili Ģartnamelerine göre gerekli projeleri hazırlanmalıdır. Gerekli durumlarda fosseptik projeleri de hazırlanır. - Vaziyet planı ve teknik gereklilikler dahilinde yapımı gerekecek her türlü alt yapı tesisine ait projeler ilgili kuruluģların da Ģartnamelerine uygun olarak hazırlanmalıdır. (istinat duvarları, ısı kanalları, bağlantı yolları, yağmur suyu toplama ve kanalizasyon sistemleri, drenaj sistemi, su deposu ) - Vaziyet planı ve plankote esas alınarak kazı planı hazırlanmalıdır. - Gerekli durumlarda özel önlem ve detay gerektiren kalıp ve kalıp iskelesi projeleri de hazırlanmalıdır.

45 Hesap Raporlarının Düzenlenmesi: - A4 formatında ve ciltlenerek hazırlanır. - Hesap baģlığı bölümünde projenin adı, kullanılan malzemeler (beton-demir), zemin emniyet taģıma gücü, projeyi düzenleyen-çizen-kontrol edenlerin isim, diploma ve oda sicil numaraları ve imzaları bulunmalıdır. - Hesap raporunda hesap fihristi, açıklama raporu, düģey yük analizleri, döģeme hesapları, tali eleman hesapları, yatay yük hesapları, kiriģ hesapları, kolon-perde hesapları, temel, merdiven hesapları istinat ve iksa yapılarına ait hesaplar yer almalıdır.

46 Elektrik Tesisatı Projesinin Hazırlanması: Elektrik tesisatı projelerinin düzenlenmesi öneri-ön-uygulama olmak üzere üç aģamada yapılır. Mimari avan projeye uygun olarak çalıģmaya baģlanmakla birlikte öneri projesi aģamasından sonra sistemler kesinleģtirilir. -Cihazların güç ve kapasiteleri - Aydınlatma hesapları, - Armatür tip ve güçleri - Armatür,anahtar, priz, dedektör, tablo, vb., yerleģimi -Asansör trafik hesapları tüm bu verilere bağlı olarak da uygulama projeleri hazırlanır. Mimari proje ile ilişkiler: Pano, tablo, asansör (makine dairesi ve kuyu), jeneratör, telefon, yangın ihbar ve alarm santralı, kesintisiz güç kaynağı, OG ve trafo odası vb. hususlarda gerekli bilgiler projelerde belirtilerek yeterli ve uygun hacimlerin belirlenmesi sağlanır. Makine tesisat projeleri ile ilişkiler: Elektrik projelerinde yangın dolapları, lavabo, eviye, tesisat kolonu, radyatör, klima vb. makine tesisat elemanları planlarda ince çizgilerle gösterilir.

47 Elektrik Uygulama Projesi; Uygulama projesi 1/50 ölçekli mimari uygulama projelerine ve onaylanan ön proje esaslarına uygun olarak hazırlanır. Bu projeler, yapılacak elektrik tesisatının binaya uygulanması ile ilgili bütün hususları, yapılacak imalat ile ilgili detay resimlerini ve iģin tam ve çalıģır Ģekilde teslim edilebilmesi için gerekli bütün hususları kapsamalıdır. Onay makamı ile anlaģarak bu projeler 1/100 ölçekli de yapılabilir. Elektrik projelerinde, kapı açılıģ yönleri, benzer hacimlerin bir adedindeki iç yerleģme (yatak, masa, koltuk vb) gibi hususlar da gösterilir. Adaptasyon projeleri; Adaptasyon projeleri hazırlanırken, değiģen yönetmelikler, standartlar, teknik Ģartnameler varsa bunlar dikkate alınır. Güncel projelerin baģka arsalara uygulanması halinde yapılacak adaptasyonlarda elektrik projelerinde, vaziyet planının değiģmesi ve proje mimarı tarafından veya idarece mimari projelerde yapılacak değiģiklikler ile mekanik tesisat projelerinde oluģan değiģikliklerden kaynaklananlar yanında, kendi disiplininden kaynaklanan gerekli düzeltmelerin de yapılması gerekmektedir.

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI

MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nca yapılacak veya onanacak projelerin, inceleme

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI BELGELERİN ÇOĞALTILMASI VE SUNULMASI : MİMAR, hazırladığı çizili ve yazılı belgeleri özenle düzenler ve düzgün, dayanıklı ve içindekilerin yıpranmasını ve dağılmasını

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET HAYIR AÇIKLAMA

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET HAYIR AÇIKLAMA ĐLAVE / TADĐLAT PROJESĐ MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:... Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ

Detaylı

Tablo 2: Farklı çizgi gruplarında çizgi tipleri için kalınlıklar (mm olarak) [4].

Tablo 2: Farklı çizgi gruplarında çizgi tipleri için kalınlıklar (mm olarak) [4]. MIM 244 Yapı Elemanları Tasarımı Mimari Teknik Çizim İlkeleri 1. Giriş Mimari teknik çizimde, nesnelere ilişkin verilerin ölçekli olarak ifade edilmesi gereken gerek çoğu uzmanlık alanında olduğu gibi;

Detaylı

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir.

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. BÜRO VE ŞANTİYE Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. İmalat öncesi yapılacak işler İmalat öncesi yapı projeleri hazırlanır. Yapı Projeleri;

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ. YAN CEPHE GÖRÜNÜġLERĠ ÇĠZME 581MSP051

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ. YAN CEPHE GÖRÜNÜġLERĠ ÇĠZME 581MSP051 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ YAN CEPHE GÖRÜNÜġLERĠ ÇĠZME 581MSP051 Ankara, 11 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizim Merdiven Çizimleri Bina Plan Çizimleri Çatı Çizimleri Bina Kesit Çizimleri Bina Görünüş Çizimler

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI Mimar MiMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER Sayın Leyla Hanım, İnşaatı devam etmekte olan Trabzon Marin City Projesi nde 2. parsel de bulunan B blok etabıyla ilgili güncel ilerleme raporunu bilgilerinize rica ederiz. Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA

Detaylı

A. MİMARİ PROJELERİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK GENEL ESASLAR

A. MİMARİ PROJELERİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK GENEL ESASLAR Bütün projeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Mimarlar Odası nın yürürlükte bulunan ilgili kanun, yönetmelik, şartname ve meslek kurallarına uygun olarak yapılacak ve teslim edilecektir. A. MİMARİ PROJELERİN

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme ÖLÇÜLENDİRME Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir. Örneğin, 180 mm. boyundaki bir kurşun kalemin kağıt üzerinde çizilmiş boyu 18 mm ise,

Detaylı

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip,

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, www.astasaries.com Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, beklenen konfor, güven ve rahatlığı sağlamayı ilke edinen ASTAŞARİES Yapı ortakları gerek yurtiçi gerek yurtdışı birçok önemli projede

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Uygulamalar-1 2/38 Genel Uygulamalar-1 Bina Projesi Mimari Proje Statik-Betonarme Projesi Elektrik Tesisat Projesi Genel Uygulamalar-1

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ASMA VE TERAS KAT PLANI ÇĠZĠM 581MSP046

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ASMA VE TERAS KAT PLANI ÇĠZĠM 581MSP046 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ASMA VE TERAS KAT PLANI ÇĠZĠM 581MSP046 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ Mahal Listesi, Tuzla Çınarlı Bahçe Konutları nda uygulanacak sistemlerin genel tasarım kriterlerini belirlemek ve kullanılacak malzemeleri tariflemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

1980 MİMARİ PROJE DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ

1980 MİMARİ PROJE DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ 1980 MİMARİ PROJE DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ [(7.11.1980 R.G.116 EK III A.E.227 Sayılı Yönetmeliğin), (19.12.1983 R.G.104 EK III A.E.512), (2.2.1984 R.G.12 EK III Düzeltme) ve (21.1.1993 R.G.4 EK III A.E.32)

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI Kaynak: http://www.mimarist.org/index.cfm?sayfa=md&sub=cizimstandart MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HERA-20388-130,00+13,60 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT PAKETİ

Detaylı

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler. Ruhsat Verme Aşamasında Tapu Kayıt Yerine Geçen Belgeler

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler. Ruhsat Verme Aşamasında Tapu Kayıt Yerine Geçen Belgeler BÖLÜM - 1 Şantiye Tanımı Mimari Proje İmalat Öncesi Yapılacak İşler Yer ve Arsa Seçimi Statik Betonarme Proje Bina Yapımında Hazırlanması Gereken Projeler İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Ruhsat

Detaylı

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen yazılı dokümanla ifade eder. Tasarladığı binanın eksiksiz ve

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ 1. PROJE KONTROL SÜRECİ 2. RUHSAT ALIM ve ONAY SÜRECİ 3. İNŞAAT YAPIM SÜRECİNİN BAŞLAMASI

Detaylı

enisehir yenisehir konakları

enisehir yenisehir konakları enisehir yenisehir konakları YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ Temel Taşıyıcı Sistem Duvarlar Temel İzolasyonu ve Drenaj Çatı İç Mekan Duvar Kaplamaları Betonarme radye temel olacaktır. Deprem

Detaylı

T.C. SĠVAS BELEDĠYE BAġKANLIĞI JEOLOJĠK JEOTEKNĠK ETÜT ÇALIġMALARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR YÖNETMELĠĞĠ GENEL HÜKÜMLER

T.C. SĠVAS BELEDĠYE BAġKANLIĞI JEOLOJĠK JEOTEKNĠK ETÜT ÇALIġMALARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR YÖNETMELĠĞĠ GENEL HÜKÜMLER T.C. SĠVAS BELEDĠYE BAġKANLIĞI JEOLOJĠK JEOTEKNĠK ETÜT ÇALIġMALARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR YÖNETMELĠĞĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu proje Sivas Belediyesi sınırları içerisinde imar planına esas jeolojik jeoteknik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA YAN CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM373

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA YAN CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM373 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA YAN CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM373 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: MİMOZA - 08437-185,65 + 29,30 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1 Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan doğanın içinde yer alan 0 m² alan üzerinde toplam blok, daire ve dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde Adet + (89,8-0, - 0,90 m²), 0 Adet + (,0 m²), Adet

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: LİLYUM - 07944-141,00 + 4,30 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

Tamda istediğim SİZİN İÇİN, 1972 DEN GÜNÜMÜZE

Tamda istediğim SİZİN İÇİN, 1972 DEN GÜNÜMÜZE Tamda istediğim SİZİN İÇİN, gibi... SINIRLI SAYIDA 1972 DEN GÜNÜMÜZE un arka bahçesi GEMLİK Gemlik, marmara denizinde zeytini ve güzellikleri ile ünlü ilçemizdir. Tarih boyu İstanbul ile ticari, sosyal,

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: ARMİNA - 05705-126,40 + 7,50 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: DORA - 07666-129,60 + 12,85 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder YÜKSEKOBA YILDIRIM LA KENDİNİZİ ÖZEL HİSSEDECEKSİNİZ İnşaat sektörünün yeni gözdesi olan, Yüksekoba imzalı pek çok kaliteli projenin de yer aldığı Millet Mahallesinde

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: AKASYA - 10888-122,40 + 2,70 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ DERS NOTU

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ DERS NOTU BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ DERS NOTU ÖĞR. GÖR. BERİVAN POLAT 1) Taban alanı: Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SAĞLIK MERKEZİ YER: BEYSUKENT TIP MERKEZİ / ANKARA 1. Konu Hakkında Genel Açıklama

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor

Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor www.yesilpark.com.tr YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ YEŞİLPARK HAYATINIZI GÜZELLEŞTİRECEK Sıra Dışı Tasarım, Konfor Ayrıcalık Yeşilpark Modern de Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor Yepyeni Bir Heyecan

Detaylı

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. ASANSÖR YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Planlama Aşamasında : - Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. - Asansör avan projesi tercihen

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk.

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen yazılı

Detaylı

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın.

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Modern mimari anlayışı, son teknolojiyle kurulmuş alt yapısı, sosyal donatıları, kaliteli hizmet anlayışıyla değer yaratarak manzarası güzel, nefes alan,

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

Mutluluğa Açılan Kapı

Mutluluğa Açılan Kapı Mutluluğa Açılan Kapı Yunuseli nin Yeni Yaşam Alanı Bostancıkent 35.Etap 4500 m2 Üzerinde 5 Er Katlı Binalarda Toplamda 76 Daire 5 Adet Ticari Alanıyla Sizlerin Yaşamına Değer Katıyor. Yaşamınıza Değer

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HAUS CORNER-15002-79,10 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Arfa- Taşıyıcı Magu Strüktür Yapı Donanımlı Sistemini Paket Ürün n

Detaylı

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası)

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası) Sn... A.Ş Mah... Cad. No:... / İstanbul Konu : Değerleme Raporu Talebiniz üzerine Bostanlı Mah... Sk No:.. Apt. D:.. Karşıyaka İzmir adresindeki a ait mülk 2014 tarihinde gezilerek dikkatle incelenmiştir.

Detaylı

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÇORLU BELEDİYESİ ATAKENT TİCARET MERKEZİ, KONFERANS SALONU VE KONUT YAPIMI İŞİNE AİT UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI VE YAPILMASI PLANLANAN YAPIM İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh.

Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh. Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh. ISITMA TEKNİĞİ 1. Tarihsel gelişim 2. Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli koşullar: Isıtılan ortamın sıcaklığı ± 1 C hassasiyetle kararlı

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT Kesit çıkarma ve Merdivenler MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay

Detaylı

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr G L O B A L L O F T GLOBAL LOFT Şehirde kendini gösteren yeni mimari arayışların en son temsilcisi olan projemiz şehir merkezinde 8000m2 inşaat alanına sahiptir. Tek katlı ve dubleks dairelerin bulunduğu

Detaylı

Kullanıcı işverenler ve şehiriçin önceliğimiz iddialı değil özgün ve tutarlı yapılar oluşturabilmektir.

Kullanıcı işverenler ve şehiriçin önceliğimiz iddialı değil özgün ve tutarlı yapılar oluşturabilmektir. Arte İnşaat, 2001 yılındaki kuruluşundan bu yana vizyonlarından ödün vermeden, sektörde hızla gelişerek ilerleyen güvenilir ve başarılı bir isim haline gelmiştir. Konut, turizm, eğitim ve sağlık sektörü

Detaylı

... 1/50 PROJE RAPORU. Düzenleyen :

... 1/50 PROJE RAPORU. Düzenleyen : ... 1/50 PROJE RAPORU Düzenleyen : GENEL İÇİNDEKİLER 1.0 KUVVETLİ AKIM SİSTEMLERİ 1.1. MERKEZİ GÜÇ KAYNAKLARI 1.1.1. O.G. Güç Merkezi Planlaması 1.1.2. O.G. Güç Merkezi Yerleşimi 1.2. A.G. DAĞITIM SİSTEMİ

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 2 ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü.

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü. İkebana Evleri FARKLI KONUT SEÇENEKLERİ Farklı bloklarda, 63 m2 ile 197 m2 arasında, 1+1 den 4+1 e farklı konut seçenekleri Daha geniş konut tercih edenler için 245 m2 ile 313 m2 arasında değişen özel

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgelerle ifade eder. Tasarladığı binanın eksiksiz ve kusursuz uygulanmasını sağlamak için çizili

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ Sistem Tasarım ve Ön Avan Proje - Temel Planları 1/200 - Kalıp Planları 1/200 - Kolon Yerleşim Planları 1/200 - Ön hesaplar

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: İRİS - 10408-84,50 + 8,50 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com Özgürlüğün Ev Hali www.ntepeyapi.com İki Adımda Tatil Keyfi NTEPE Panoramanın yaşama yer açan mimarisi içerisinde evinizden 5 yıldızlı bir tatile ulaşmak için yapmanız gereken tek şey evinizin kapısından

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SANAT OKULU YER: Ç.Ü. DIŞ İLİŞKİLER BİNASI 1. Konu Hakkında Genel Aç ıklama Çukurova

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı