T.C. P R RE S ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü SÜREKL E T M MERKEZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. P R RE S ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü SÜREKL E T M MERKEZ"

Transkript

1 T.C. P R RE S ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü SÜREKL E T M MERKEZ TUZLA/ STANBUL P R RE S ÜN VERS TES SÜREKL E T M MERKEZ (PÜSEM) GMDSS SINAVLARI VE MÜRACAAT HUSUSLARI LE LG L KURS YERLER B LG LEND RME NOTU (N SAN-2011)

2 A. YASAL DAYANAK 4 Haziran 2004 Tarih ve Say l Resmi Gazetede Yay nlanan Telsiz Operatör Yeterlikleri ve S nav Yönetmeli i B. KAPSAM T.C. Ba bakanl k Denizcilik Müste arl Gemiadamlar S navlar Merkezi Tuzla stanbul da yap lacak olan Telsiz Operatör Yeterlikleri S navlar a a da belirtilen yeterlikleri kapsamaktad r. 1) GMDSS 1'inci S n f Telsiz Elektronik Operatörü Yeterli i (REO 1 ) 2) GMDSS 2'inci S n f Telsiz Elektronik Operatörü Yeterli i (REO 2 ) 3) GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterli i (GOC) 4) GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterli i (ROC) 5) Uzun Mesafe Telsiz Operatörü (LRC) S nava Girecek Adaylarda Aranacak Ko ullar Telsiz Operatör Yeterlikleri S nav na girmek isteyen adaylarda a a da belirtilen artlar aran r: Türk vatanda olmak veya Türkiye de yahut Kuzey K br s Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili e itim-ö retim gören ve/veya mezun olan Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti vatanda olmak veyahut 2527 say l Türk Soylu Yabanc lar n Türkiye de Meslek ve Sanatlar n Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kurulu veya yerlerinde Çal t r labilmelerine li kin Kanun kapsam ndaki Türk soylu yabanc olmak, S nava girdi i tarihte 17 ya ndan küçük olmamak, Taksirli suçlar ve a a da say lan suçlar d nda tecil edilmi hükümler hariç olmak üzere, a r hapis veya bir y l yahut daha fazla hapis cezas veyahut affa u ram olsalar dahi basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rü vet, h rs zl k, doland r c l k, sahtecilik, inanc kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz k zart c veya eref ve haysiyeti k r c suçtan veya kaçakç l k, yurtd na adam kaç rma, resmi ihale ve al m sat mlara fesat kar t rma suçlar ndan veya Devletin ahsiyetine kar i lenen suçlardan veya 4422 say l Ç kar Amaçl Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu ile 765 say l Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesi kapsam na giren suçlardan hükümlü bulunmamak, GMDSS 1 inci S n f Telsiz Elektronik Operatör Yeterli i ve GMDSS 2 inci S n f Telsiz Elektronik Operatör Yeterli i için en az lise ve dengi okul mezunu, GMDSS Genel Telsiz Operatörü Yeterli i için en az ortaokul veya ilkö retim okulu mezunu ve GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterli i için en az ilkokul veya ilkö retim mezunu olmak, darenin onaylad bir e itim kurumunda aday olunan telsiz operatör yeterli inin gerektirdi i düzeye uygun ve müfredat Telsiz Operatör Yeterlikleri ve S nav Yönetmeli i kinci K s m Birinci Bölümünde belirtilen e itimi ald n belgelemek, GMDSS 1 inci S n f Telsiz Elektronik Operatör Yeterli i s navlar na ba vurmak için, GMDSS 2 inci S n f Telsiz Elektronik Operatörü Yeterli i ile denizde en az üç y l süreyle ehliyetinin gerektirdi i görevleri yapm oldu unu belgelemek, Gemiadamlar Yönetmeli ine ba l Gemiadamlar Sa l k Yönergesine göre sa l kl oldu unu belgelemek.

3 C. TELS Z OPERATÖR YETERL KLER SINAVLARINA L K N BA VURU KURALLARI T.C. Ba bakanl k Denizcilik Müste arl Gemiadamlar S navlar Merkezi Tuzla stanbul da yap lacak Telsiz Operatör Yeterlikleri S navlar için, sitesinde belirtilen tarihler aras nda (ÖRNEK-1) de verilen ba vuru formunun ilgili k s mlar n doldurarak Liman Ba kanl klar na ba vurmak gerekir. Telsiz operatörü yeterlikleri s navlar na girebilmek için, aday n sicil liman ba kanl na verece i bir ba vuru dilekçesi ve ekinde; a) Alt adet vesikal k foto raf, b) Nüfus hüviyet cüzdan asl ve iki adet fotokopisi, c) Ö renim durumunu gösterir onayl belge, d) Gemiadamlar Yönetmeli ine ba l Sa l k Yönergesi hükümlerine uygun olarak al nm Gemiadamlar Sa l k Yoklama Belgesi nin yeni tarihli onaylanm sureti ve öngörülen ko ullara ilave olarak düzgün ve ak c konu ma yeterli ini içeren bir sa l k raporu, e) Telsiz Operatör Yeterlikleri ve S nav Yönetmeli in 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen e itimi ald n ve ba ard n kan tlayan bir sertifika veya onayl suretini, içerecek ekilde düzenlenecek bir dosya ile liman ba kanl klar na müracaat edilmesi gerekmektedir. Liman ba kanl klar taraf ndan yap lan inceleme sonucunda, durumlar s navlara girmeye uygun olan adaylara, Liman Ba kanl klar nca foto rafl S nava Giri Kimlik Belgesi (ÖRNEK-3) verilir. Liman Ba kanl klar nca, s nav tarihine 15 gün kala mesai saati bitiminden sonra yap lan ba vurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Liman Ba kanl klar ; adaylara verilecek olan S nav Giri Formunun (ÖRNEK - 2) doldurulmas n sa lar. Her aday için (3 adet resim ekli) Kimlik Belgesi (ÖRNEK - 3) düzenler. D. PARASAL KONULAR Telsiz Operatör Yeterlikleri S navlar na girmek için; Tüm adaylar 86 TL olan s nav harc n Ula t rma Bakanl Merkez Saymanl k Müdürlü ü nün T.C. Ziraat Bankas Ankara Emek ubesindeki nolu hesab na dekonta TELS Z OPERATÖR SINAV HARCI kayd koydurularak yat racaklard r. Ayr ca söz konusu s nav ücretlerinin, Türkiye nin her yerinde Ula t rma Bakanl Merkez Saymanl k Müdürlü üne mal edilece i belirtilerek, herhangi bir genel bütçe saymanl k (defterdarl k muhasebe müdürlü ü veya ilçe mal müdürlü ü) veznelerine yat r lmas n n imkan dahilindedir. Banka dekontlar veya genel bütçe saymal k ödeme makbuzlar, s nava giren adaylar taraf ndan s nav görevlilerine teslim edilecektir. SINAV HARCI n yat rmayanlar, veya dekontunu / ödeme makbuzunu s nav yerinde yan nda bulundurmayanlar kesinlikle s nava al nmayacaklard r. nternet ortam nda ödenen s nav ücretlerinde internet ç kt lar bankaya onaylat lacakt r. Banka onays z internet ç kt lar kabul edilmeyecektir. S nav sonuçlar na itiraz ba vurular için, Ula t rma Bakanl Merkez Saymanl k Müdürlü ü nün T.C. Ziraat Bankas Ankara Emek ubesindeki nolu hesab na TELS Z OPERATÖR SINAV- T RAZ HARCI kayd koydurularak; 21,50 TL. yat r lacakt r.

4 Gemiadamlar s navlar sonuçlar na itiraz ba vurular, dilekçeye itiraz harc n n banka dekontu eklenerek yap labilecektir. TELS Z OPERATÖR YETERL KLER SINAVLARI LE LG L ESASLAR Mezuniyetleri Nedeniyle S nava Kabul Edilecekler Denizcilik e itimi veren kurumlardan mezun olanlar n s navlara kabul edilebilmesi için Telsiz Operatör Yeterlikleri ve S nav Yönetmeli i 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen e itim yerine a a daki ko ullar aran r. Sözle menin öngördü ü A-IV/2 ve B-IV/2 kurallara dayal olarak, ilgili idarenin onaylad ve Telsiz Operatör Yeterlikleri ve S nav Yönetmeli inin 20 nci maddesinde belirtilen konular içeren müfredat programlar n uygulayan dört y ll k Anadolu denizcilik meslek liselerinin veya meslek yüksek okullar n n gemi elektroni i ve haberle me veya Dz.K.K. astsubay güverte s n f okullar n n telsiz ve harekat elektronik bölümlerinden mezun olanlar GMDSS 2 inci S n f Telsiz Elektronik Operatör Yeterli i veya daha alt düzeydeki telsiz yeterlik s navlar na mezuniyetlerine istinaden kabul edilirler. Fakülte ve dört y ll k yüksek okullar n elektronik veya elektronik ve haberle me bölümü mezunu olanlar, Telsiz Operatör Yeterlikleri ve S nav Yönetmeli i nin 19 uncu maddesinde belirtilen müfredat program n n i letme, ngilizce ve mevzuatla ilgili konular n içerir onayl e itim ald n belgeleyerek, deniz hizmeti ko ulu aranmaks z n GMDSS 1 inci S n f Telsiz Elektronik Operatör Yeterli i veya daha alt düzeydeki telsiz yeterlik s navlar na kabul edilirler. Telsiz Operatör Yeterlikleri ve S nav Yönetmeli inin 21 inci maddesinde belirtilen Genel Telsiz Operatör Yeterli i müfredat n uygulayan ve Telsiz Operatör Yeterlikleri ve S nav Yönetmeli i nin 10 uncu maddesinde belirtilen nitelik standartlar n sa layan ve dare taraf ndan uygunlu u onaylanm, örgün ve yayg n e itim kurumlar ndan mezun olanlar, Genel Telsiz Operatör Yeterli i veya daha alt düzeydeki telsiz yeterlik s navlar na kabul edilirler. Ancak, e itim kurumlar n n Telsiz Operatör Yeterlikleri ve S nav Yönetmeli i 10 uncu maddede belirtilen nitelik standartlar n sa lad klar tarihten önceki mezunlar bu haktan yararlanamaz. S navlar n De erlendirilmesi Yaz l ve uygulamal s navlarda de erlendirme 100 puan üzerinden yap l r. Adaylar n ba ar l say labilmeleri için yaz l ve uygulamal s navlar n her ikisinden de en az 60 puan almalar zorunludur. Yeterlik Almaya Hak Kazanma Adaylar n yeterlik almaya hak kazanabilmesi için; alacaklar yeterlik s n f na göre girdikleri yaz l ve uygulamal s navda ba ar l olmalar ve 18 ya ndan küçük olmamalar gerekir. S navda Ba ar s z Olma Yaz l s navda geçer puan alamayan adaylar uygulamal s nava al nmazlar ve ba ar s z say l rlar. Yaz l s navda ba ar l olup, uygulamal s navda ba ar s z olan adaylar, bir y l içerisinde bir kere daha uygulama s navlar na girebilirler. Bir y l içerisinde bu hakk n kullanmayanlar veya girdikleri ikinci uygulama s nav nda yine ba ar s z olanlar, yeniden yaz l s nava girerek 60 puan almak zorundad rlar. S navlar, yeterlik düzeyine göre farkl olmakla birlikte telsiz operatörleri s nav ba l alt nda tek bir s nav olarak düzenlenir.

5 S nav Sonuçlar n n Yay nlanmas Telsiz Operatör Yeterlikleri S navlar yaz l s nav sonuçlar, GASM nin uygun görece i yer ve ortamlarda, en geç s nav gününü izleyen üç gün içinde duyurulur. Uygulamal s navlar, yaz l s navlar n biti inden itibaren en geç onbe gün içerisinde düzenlenir. S nav Sonuçlar na tiraz Telsiz Operatör Yeterlikleri Yaz l S nav sonuçlar na itirazlar, en geç s nav n tamamland tarihten sonra gelen ilk Çar amba günü mesai saati sonuna kadar GASM ye bir dilekçeyle ba vurularak yap labilecektir. tirazlar n incelenerek, de erlendirme sonuçlar ve de daha önce yaz l s navlardan geçti i halde uygulama s navlar nda ba ar l olamam ve girdi i uygulama s nav n n üzerinden bir tam y l geçmemi olan gemiadamlar ndan ikinci ve son uygulama s nav na girecek olanlar nda isimlerini içerir tüm uygulama s navlar kat l m listeleri Ba ar Belgesi S navlar n tümünden ba ar l olanlar için GASM taraf ndan foto rafl 3 adet ba ar belgesi düzenlenir ve Bölge Müdürlükleri arac l yla Liman ba kanl klar na gönderilir. Yeterlik Seviyesi ve S nav Konular na Göre Soru Da l m Kanun ve yönetmelik letme ngilizce TOPLAM GMDSS Genel Telsiz Operatörü GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü Uzun Mesafe Telsiz Operatörü Not: + - % 15 Kayma Olabilir. GMDSS Genel Telsiz Opertörü ( GOC) SINAV ADI SÜRES DERS GEÇME BA ARI NOTU TÜRÜ TAR H BA LAMA SAAT S navlarla Aç klama lgili Kanun-Yönetmelik letme ngilizce 20 Dakika 60 Dakika 40 Dakika 60 puan Yaz l 10.00

6 GMDSS Tahditli Telsiz Opertörü ( ROC) SINAV ADI SÜRES DERS GEÇME BA ARI NOTU TÜRÜ TAR H BA LAMA SAAT S navlarla Aç klama lgili Kanun-Yönetmelik letme ngilizce 30 Dakika 50 Dakika 40 Dakika 60 puan Yaz l 10.00

7 (ÖRNEK 1) TELS Z OPERATÖR YETERL KLER SINAVLARI Ç N BA VURU FORMU SINAVA G RECEK ADAYIN Uyru u Ad ve Soyad Baba Ad Do um Yeri - Y l E itim Durumu Yabanc Dili Adresi AÇIKLAMALAR S nav Merkezi S nav Türü Yukar da aç klanan bilgilerin do ru oldu unu, Taksirli suçlar ve a a da say lan suçlar d nda tecil edilmi hükümler hariç olmak üzere, a r hapis veya bir y l yahut daha fazla hapis cezas veyahut affa u ram olsa dahi basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rü vet, h rs zl k, doland r c l k, sahtecilik, inanc kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz k zart c veya eref ve haysiyeti k r c suçtan veya kaçakç l k, yurtd na adam kaç rma, resmi ihale ve al m sat mlara fesat kar t rma suçlar ndan veya Devletin ahsiyetine kar i lenen suçlardan veya 4422 say l Ç kar Amaçl Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu ile 765 say l Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesi kapsam na giren suçlardan hükümlü bulunmad m beyan ederim. Ad Soyad : mza :

8 (ÖRNEK 2) SINAV G R FORMU Aday No Ad Soyad S nav Türü S nav Tarihi Foto raf S nav Merkezi: Türk Deniz E itim Vakf (TÜDEV), E itim Merkezi Tuzla- stanbul Tel: Faks: Web:

9 ÖRNEK- 3 TELS Z OPERATÖR YETERL KLER SINAV K ML K BELGES Foto raf Resmi Mühür ADAY NO :. ADI SOYADI :.. BABA ADI :. DO UM YER - YILI :. Ö REN M DURUMU :. KAYIT L MANI :. G RECE SINAV TÜRÜ :. SINAVA G RD DÖNEMLER :. SINAV DÖNEM :. SINAVA G RECE YER :. SINAVA G RECE KONULAR :. ONAYLAYAN MAKAM

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482 Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482 TELSİZ OPERATÖR YETERLİKLERİ VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu

Detaylı

YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES

YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES BA KENT ÜN VERS TES YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönerge, 2010-2011 E itim ve Ö retim y ndan itibaren, Yabanc Uyruklu Ö renci nav n kald lmas nedeniyle,

Detaylı

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU RET M ÜYES YET RME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖ RET M KURULU BA KANLI I, Ankara 2013 1 Bu K lavuz uygulay lara ve ilgililere destek amac yla haz rlanm r. ÖYP'ye ba vuran adaylar ilgili mevzuatta yer

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.)

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.) DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numaras : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Say : 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ,

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü 2012-2013 1 Kurumlar n ba ar olabilmeleri öncelikle her çal an gerçekten ba ar olabilece i, bilgi, beceri ve yeteneklerini gösterebilece i do ru alanlarda

Detaylı

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i 18.07.2009

Detaylı

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu ana sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kurucular

Detaylı

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM Kat l m Öncesi Yard m Arac K rsal Kalk nma Program (IPARD) Tar msal letmelerin Yeniden Yap land r lmas ve Topluluk Standartlar na Ula t r lmas na Yönelik Yat r mlar SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeli in amac ; kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmaks

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR B R NC BÖLÜM - I. Tan mlar B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta ifllemlerine

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl sa KARAKA SGK Ba müfetti i Mahmut ÇOLAK SGK Müfetti i Ercüment ÖZTÜRK SGK Müfetti i ANKARA

Detaylı

UYARILAR BA VURU SÜREC

UYARILAR BA VURU SÜREC STANBUL, SARIYER LÇES, GAR PÇE KÖYÜ, 4 PAFTA 138 PARSEL LE 2 PAFTA 43 PARSELDE YER ALAN TA INMAZLAR stanbul li, Sar yer lçesi, Garipçe Köyü, 4 pafta, 138 parselde yer alan Kale vas fl ta nmaz ile 2 pafta

Detaylı