GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu"

Transkript

1 Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl, var olan baz eksikliklerin de giderilerek partinin çal flmalar na bafllayaca n ifade etti. 22 de Stavrupoli belediyesi Dan fltay a baflvurdu STAVRUPOL belediyesi ad na baflvuruyu yapan iki anayasa profesörü, Kallikratis Plan n n iptalini talep etti. 15 te Meydanda bayram namaz AT NA da yaflayan Müslümanlar, bayram namaz n Atina Belediyesi önündeki Kotzia Meydan nda k ld. 17 de 12,13 Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu Türk Baflkonsoloslu u ziyaretçi ak n na u rad DANIfiMA Kurulu Baflkan ve skeçe Müftüsü Ahmet Mete ile Türkiye nin Gümülcine Muavin Konsolosu Fatih Akarca bayram namaz n skeçe Sünne Mahallesi Camii nde; Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç, Gümülcine Müftüsü brahim fierif ve Rodop Milletvekili Ahmet Hac osman ise Gümülcine deki Eski Cami de k ld lar. Baz köylerimizde bayram geleneklerinin yaflat lmas dikkat çekti. 8 ve 9 da DÜNYA B L M EKONOM Tarihi sat fl için dü meye bas ld 19 da Facebook, Google geçti 11 de Papandreu dan sorumluluk ça r s 20 de Kas m ay nda yap lacak yerel seçimler öncesinde adaylar yavafl yavafl kesinleflmeye bafllad. Bu hafta skeçe iline ba l Mustafçova belediyesini ele ald k. Il ca, Kozluca ve Sinikova nahiyelerinin Mustafçova ile birleflmesiyle ortaya ç kan yeni belediyede yar fl her geçen gün k z fl yor. fiu ana kadar belediye baflkan Mustafa Aga n n haricinde eski belediye baflkan Mücahit Dükkanc, gazeteci Cemil Kabza, Yeni Nesil Hareketi baflkan ve belediye meclis üyesi Mustafa Cukal ve belediye meclis üyesi R dvan Delihüseyin liste oluflturma çal flmalar na devam ediyor. 6 ve 7 de ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d AVRUPA Bat Trakya Türk Federasyonu, Birleflmifl Milletler nsan Haklar Konseyi ne Yüksek Kaliteli Az nl k E itimi Sorunu ve SÖPA bafll kl yaz l bir bildiri sundu. Bildiride, a rl kl olarak Yunanca e itim veren SÖPA dan mezun olan kiflilerin yeterli düzeyde Türkçe ye hakim olmamalar nedeni ile az nl k okullar nda görev almas sonucunda e itim kalitesinin de düfltü ünü belirtiyor. 10 da SPOR Tarihin en baflar l basketbol flampiyonas 23 te

2 Toplumsal Hareket baflkan n seçti Sadettin fiakir: Amac m z belediyeye hizmet etmek GÜNDEM2 KOZLUKEB R belediyesine talip olan Toplumsal Hareket listesi baflkan n arife günü yap lan toplant yla seçti. 8 Eylül Çarflamba akflam Gümülcine?deki Chris & Eve otelinde yap lan toplant da ö retmen Sadettin fiakir Toplumsal Hareket listesinin baflkan oldu. Sadettin fiakir, bayram boyunca Sirkeli merkezli Kozlukebir belediyesine ba l köyleri ziyaret ederek seçmenlerle biraraya geldi. Kozlukebir belediye baflkan aday Sadettin fiakir GÜNDEM?in sorular - n yan tlad. B Z TABANDAN GELEN B R HAREKET Z Toplumsal Hareket in tabandan gelen bir hareket oldu unu ifade eden fiakir, Belediyemize ba l farkl köylerden, farkl mesleklerden insanlar biraraya geldi. Belediyenin daha iyi yönetilmesini isteyen bu insanlar bu hareketi do urdu. Toplumsal Hareket bir taban hareketidir. Halk hareketidir. nsanlar m z n y llardan beri de iflmeyen belediyecilik anlay fl ndan flikayetçi oldu unu gördük. Belediye baflkanlar n n veya azalar n de iflmedi inden insanlar flikayetçiydi. Bunu gözönünde bulundurarak bu insanlar biraraya geldi. Biz de birfleyler yapabiliriz, yapmal y z dediler. Önemli olan ekip iflidir diye düflündük. Hareket bu flekilde do du. Bu hareketin oluflmas yla birlikte bölgemize bir heyecan geldi. Demek ki böyle bir ihtiyaç varm fl. Hareketimizin yaratt bu heyecan biz de tahmin etmiyorduk. diye konufltu. AZA ADAYLARINI KOM SYON BEL RL YOR Toplumsal Hareket listesinin oluflmas ndan sonra baflkan n seçildi ini ifade eden Sadettin fiakir flöyle konufltu: Arkadafllar sa olsun, beni baflkanl k görevine lay k gördüler. Bu görevin gere ini yerine getirmeye çal flaca m. Birkaç gün önce aza aday seçme komisyonu oluflturduk. Bu komisyonun bir baflkan var. Bu baflkan benimle birlikte koordinasyon içinde çal fl yor ve aza adaylar n belirliyor. Kimleri listemize alabiliriz diye görüflüyoruz. nce bir elekten geçiriyoruz. Yani klasik anlamda her fleyi kendi elinde tutan bir baflkan yok bizde. Biz bir ekibiz ve ekip çal flmas yap yoruz. Aza adaylar n yemek masas nda, kuzu çevirme sofras nda belirlemiyoruz. Gitti imiz yerlerde insanlar m za sesleniyoruz ve seçimlerin birlik beraberlik içinde yap lmas gerekti ini söylüyoruz. Partiler bizi birbirimize düflman etmemeli. Biz ayr flmalara, kavgalara kesinlikle karfl y z. TEK AMACIMIZ BELED YEYE H ZMET Belediye yönetimine geldikleri halde ekip çal flmas n devam ettireceklerini vurgulayan fiakir, Tek amac - m z var o da belediyeye hizmet etmektir. Hiçbir partiyle alakam z yok. Biz ba ms z bir hareketiz. Aram za kat lan arkadafllara da e er herhangi bir partiyle alakalar varsa, parti kimliklerini bu iflin d fl nda b rakmalar n istiyoruz. yi bir ekip oluflturup, halk m za iyi bir hizmet götürmeyi amaçl yoruz. Köy ziyaretlerimiz sürüyor ve bundan sonra da sürecek. nsan m zdan bize destek vermesini istiyoruz çünkü biz de onlardan biriyiz. BAKEfi ten foto rafç l k semineri Galip Galip: Bir sonraki hedefimiz foto rafç l k kulübü kurmak BATI Trakya Az nl Kültür E itim fiirketi (BA- KEfi) ile stanbul Foto raf ve Sinema Amatörleri Derne inin ( FSAK) düzenledi i foto rafç l k semineri 13 Eylül Pazartesi günü Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i nde bafllad. Seminerin aç l fl nda konuflan BAKEfi Baflkan Galip Galip, bir ilki gerçeklefltirmekten mutlu olduklar n ve Bat Trakya da bir foto rafç l k kulübü de kuracaklar n belirtti. stanbul Foto raf ve Sinema Amatörleri Derne i ( FSAK) üyesi befl foto raf uzman n n verdi i seminer, 17 Eylül Cuma günü sona erdi.

3 GÜNDEM3 brahim fierif in ac l günü brahim fierif in babas Halil fierif Hasköy de topra a verildi. GÜMÜLC NE seçilmifl Müftüsü brahim fierif, babas n kaybetti. Müftü fierif in 85 yafl ndaki babas Halil fierif, 15 Eylül Çarflamba günü Gümülcine ye ba l Hasköy de topra a verildi. Halil fierif in cenaze töreni, do um yeri olan Hasköy de ikindi namaz ndan sonra gerçeklefltirildi. Cenaze törenine Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç, Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe Müftüsü Ahmet Mete, az nl k derneklerinin baflkan ve yöneticileri, belediye ve nahiye baflkanlar ve çok say da soydafl kat ld. Halil fierif in cenaze namaz n skeçe Müftüsü Ahmet Mete k ld rd. Babas n kaybeden Gümülcine Müftüsü brahim fierif, cenazeye kat larak ac lar n paylaflan herkese teflekkür etti. Tepedelenli Ali Pafla n n hazinesi aran yor... KUZEY Yunanistan daki Trikala kentinde, Osmanl döneminde Yanya Sultan olan Tepedelenli Ali Pafla ya ait oldu u zannedilen bir hazinenin arand bildirildi. Yunan internet sitelerinde yeralan haberlere göre, kentin Agi Theodori-Theopetra bölgeleri aras nda, özel kameralarla donat lm fl iki sondaj makinas yla, hazinenin bulunmas için kaz yap lacak. Yunan kökenli bir Avusturya vatandafl na araflt rma için tüm gerekli izinlerin ç kart ld kaydedildi. Sondaj makinalar n n yaklafl k 15 metre derinli e kadar inecekleri aç kland. AL PAfiA K MD R? Onsekizinci yüzy lda yaflam fl olan ve Yanya Sultan Tepedelenli Ali Pafla olarak da bilinen Ali Pafla, Yunanistan daki Yanya kentini merkez alan yönetimini Osmanl mparatorlu u ndan ba ms z hale getirme çabas üzerine Sultan II. Mahmut taraf ndan görevinden al nm flt. Bu karar dinlemeyerek isyan bafllatan Ali Pafla, Osmanl ordusuna karfl yenildi ve öldürülmemesi kofluluyla 1822 de teslim oldu. Tekrar isyan ç karma riski bulundu- u için hakk nda idam karar al n nca silah na davrand ve vurularak öldürüldü. Daha sonra bafl kesilerek stanbul a gönderildi. Ali Pafla n n, Yanya n n idaresini elinde bulundurdu u dönemde büyük bir servetin sahibi oldu u belirtiliyor. Sahibi: Hülya Emin Genel Müdür ve Yay n Yönetmeni: Hülya Emin Yaz flleri: Cemil Kabza, Ozan Ahmeto lu Adres: H. Trikupi 85 Komotini TelFax: web sitesi: Hülya EM N HAFTANIN YORUMU Bir kar nca olmaya ne dersiniz? Son günlerde, Rabia Kadir in otobiyografisi olan Ejderha Savaflç s Bir Uygur Türkü nün Çin e Karfl Özgürlük Mücadelesi kitab n okumaya bafllad m. Rabia Kadir ismini tahmin ediyorum ço unuz duymuflsunuzdur. Çin in Uygur Türklerine yönelik gerçekleflti i katliamlara karfl bar flç l mücadelesiyle tan nm fl, Uygur mülteci toplumunun lideri olan bir mücadele kad n. Rabia Kadir in inan lmaz hayat hikayesini okuman z hepinize tavsiye ediyorum. Ancak bugünkü konumuz Rabia Kadir in hayat de il. Sadece hayat felsefesini etkileyen bir hikayeyi sizlerle paylaflmak istedim. Rabia Kadir e, küçük bir k zken babas n n anlatt ve kendisinin ifadesiyle hayat n n geri kalan n her an nda ona efllik etti i bir hikayeyi Hikaye aynen flöyle: Bir vahfli do ada yaflayan bir kar ncan n öyküsü. Bir gün kar nca bir kuflla tan flm fl. Nereye gidiyorsun, diye sormufl ona kufl. Ben do uya gidiyorum, demifl kar nca ve devam etmifl yoluna. Nas l yapacaks n bunu? Çok büyük da lar var ve ak nt l nehirler var. Da lara t rmanaca m ve nehirleri de yüzerek geçece- im. Ama kesinlikle ölürsün. Büyük bir dalga gelse bile bir odun parças bulup ona tutunabilirim, demifl kar nca ve yoluna devam etmifl. Y llar sonra, ayn kufl bir a aca yuva yap yormufl. Bu arada bir kar nca ordusu onun yan na do ru a aca t rmanm fl ve yuvay y kmaya çal flm fl. Zavall kufl onlardan uzaklaflm fl ve tam gökyüzüne do ru kaçmak üzereyken kar ncalardan birinin konuflmas üzerine durmufl. Merhaba, gitmene gerek yok. Kar ncalar ma bu yuvay rahat b rakmalar n söyleyece im. Kufl çok flafl rm fl. Sen de kimsin, beni nas l tan yorsun? diye sormufl kar ncaya. Hat rlam yor musun? Buradan çok uzaklarda bir yerde karfl laflm fl ve konuflmufltuk seninle. lk önce yerinde öylece kalan ve sonra kar ncaya hayretle bakan kufl cevap vermifl; Evet, seni elbette çok iyi hat rl yorum. Sen flu an bana ikimizin de dünyan n s rlar n anlayabilecek güçte oldu umuzu gösterdin, yeter ki cesaret ve kendine güvenimiz olsun. flte cesaretin, kendine güvenin hiçbir fleye engel oluflturamayaca n n güzel bir hikayesi Toplum olarak karfl laflt m z sorunlar karfl s nda çekingenli imizi üzerimizden atamad m z anlarda, korkular - m zdan ar nman n baflar n n anahtar oldu unu anlamak yeterli diye düflünüyorum. nanmak, inand klar n n yolunda korkusuzca, y lmadan ilerlemek herfleyden önemlisi Bence, inançla yap lan herfleyin sonunda baflar gizli Siz de bir kar nca olmaya ne dersiniz?

4 Serbest Kürsü GÜNDEM4 BALKANLAR DA KAYBOLAN M RASIMIZIN ZLER MEHMET MEHMET (Avukat) Osmanl mparatorlu u nun Balkanlar a afl lam fl oldu u kültürel ve manevi de erler, üzerinden uzun y llar geçse de yine yaflayacak, yaflat lacak gibi. Fakat ne yaz kt r ki, ayn fleyi o tarihten bu co rafyaya miras kalan mimari eserler için söylemek pek de mümkün görünmüyor. Bak ma al nan veya sergi alan, müze, hatta kütüphane olarak kullan lma amac yla yeniden restore edilen birçok eserin yan nda say s z küçük ve büyük çapta eser henüz keflfedilmeden insano lunun umursamazl yüzünden tarihin derinliklerinde kaybolup gidece i an bekliyor. As rlar boyunca Rumeli ve Balkanlar n en önemli liman kenti olmas ndan ziyade, Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün do um yeri olarak bilinir Selanik. Fakat,bu özelli inin yan s ra öylesine gizli kalm fl, bir o kadar da hafife al nmamas gereken bir yönü de Osmanl dönemine ait tarihi eserlerinin say s d r. Yaz m zda de inece imiz nedenlerden dolay pek ço u günümüze ulaflamam fl olan bu eserlerin yan nda, tarihi flehirde yapaca m z küçük bir gezi bizleri göz göre göre yok olan bir tarihin ayakta kalan son kal nt lar ile karfl karfl ya b rak yor. Bugün Yunanistan n ikinci büyük kenti olan Selanik, y llar aras nda Osmanl hakimiyetinde kalm flt r. 19. yüzy l ortalar na kadar flehrin do al s n r n oluflturan tarihi Bizans surlar içinde kalan k sm, sosyal yap n n ana unsurlar olan Türk, Rum ve Yahudi topluluklar n n yegâne yaflam alan n teflkil etmifltir. Bu dönemde büyük inifl ve ç k fllara sahne olan, fakat genelde artarak ço alan nüfusun ço unlu unu Yahudiler olufltururken, onlar Türk ve Rum topluluklar takip etti. D flar dan bak ld nda ise flehri ziyaret eden bir kifli için buras n n Anadolu nun herhangi bir kentinden farkl olmayacak flekilde Osmanl kimli ini tafl d n görmek pek de zor de ildi. R ht mdan Yedikule ye kadar uzanan ve Hortiatis(HortacÈ) da n n eteklerinde bir amfitiyatroyu and racak flekilde kurulu olan flehir, ço u kiliseden bozma onlarca cami ve mescidin minaresini tafl yordu gö sünde. Bursa, Edirne ve stanbul gibi büyük kentlerden k skan lacak hiçbirfleyi olmayan ev ve konaklarla süslenmifl, han ve kervansaraylar nda do u ve bat n n tüm zenginliklerinin konaklad -, hamamlar nda bir dem huzur ve muhabbetin aray fl içindeki bey ve paflalar ve her dine mensup kiflilerin fleyhinin flefaat ve gücüne inan p ziyaret etti i Mevlevihanesi ile tüm olarak bir Osmanl kentiydi. Bu durum,tanzimat döneminin beraberinde getirdi i fleklen de olsabat l laflma ak m ndan da pek etkilenmedi. 19.yüzy l ortalar ndan itibaren bat standartlar na uyulacak flekilde infla edilen yeni yap lar flehrin çehresini modernlefltirirken, zarara u ratt klar tek fley, zaten yüzy llar içinde bak ms zl ktan y k lmaya yüz tutmufl birkaç mescid ve tekkeden baflka birfley olmad. En genifl yap lanma ve de iflim, flehrin vitrini konumunu tafl yan r ht m, liman ve çarfl s nda, bir de bir bölümü y k lan surlar n d fl nda imar edilen yeni mahallelerde göze çarp - yordu. Egnatia (Vardar) caddesinin kuzeyinde yer alan ve Tanzimat reformlar n n u ramad Türk mahalleleri sokak-sokak, çeflme-çeflme, as rlar içinde oluflan dokusunu tamamen muhafaza etti. Tabi olarak flehrin bu yap sal ve mimari dokusu çok k sa bir sürede Selani i bat metropollerinin modern flehir planlamac l ile tan flt ran yenilikçi reformlar sayesinde oluflmam flt. Tanzimat reformlar n n te et geçti i Türk mahallelerinin Rumeli ve Balkanlar a özgü flahniflinli konaklar, bir at arabas n n zorlukla s abildi i darac k sokaklar ve alt nda nargilelerin tüttürüldü ü ç nar a açlar zaman n durmufl oldu u bir tarih sahnesinin Nam ka Han m Çeflmesi,12 Temmuz 2010 (Foto raf:mehmet Mehmet) bugüne varan yans mas yd adeta. Yüzy llar içinde, flehirde görev yapan her pafla, her vali ve her yönetici giderken bu tabloya bir detay eklemeyi ihmal etmedi. Bu kimi bir çeflme, kimi de bir küçük ibadethane oldu. Her eylem de manzaray daha bir güzel, mahalleyi daha bir yaflan r k lmay bildi. skeçe Belediye Baflkan aday HR STOS PUL OS Tüm Müslüman hemflehrilerinin Ramazan Bayram n kutlar 19.yüzy l bafl na ait bir foto raf. ki fierefe mahallesi ve Nam ka Han m Çeflmesi V.Dimitriades, «I topografia tis Thessalonikis kata tin epohi tis Tourkokratias, »,s.424 sa l k ve mutluluklar diler.

5 GÜNDEM5 Pavlidis, baflkan yard mc s adaylar n aç klad DO U Makedonya Trakya Eyalet baflkan aday Yorgos Pavlidis in listesinde yer alacak eyalet baflkan yard mc s adaylar belirlendi. Pavlidis, befl ildeki eyalet baflkan yard mc s adaylar n n isimlerini aç klad. Pavlidis in listesinde yer alan baflkan yard mc s adaylar flöyle: Rodop ili: Kostas Mihelis (devlet memuru) skeçe ili: Kostas Zagnaferis (inflaat mühendisi müteahhit) Meriç ili: Dimitris Petroviç (gazeteci) Drama ili: Kostas Karavas (emekli general) Kavala ili: Andreas Balikas (ziraat mühendisi) Yerel seçimlere ba ms z Bölgesel Yeniden Do ufl listesi ad alt nda kat lan eyalet baflkan aday Yorgos Pavlidis yapt aç klamada, çok de erli kifliler aras ndan en iyi isimleri seçmeye çal flt klar n vurgulad. Pavlidis kendilerine destek verenlere teflekkür ederek, Bu mücadelede herkese yer var. Herkesin deste ini bekliyoruz. diye konufltu. ELEMAN ARANIYOR Rodop li Ba ml l k Yapan Madde Kullan m na Karfl Önlem Alma Merkezi (ORFEAS), çokkültürel faaliyetlerde yer alabilecek, az nl k üyelerinden gönüllü Sosyal Hizmetler Uzman ya da Psikolog aramaktad r. lgilenenler için tel: Ozan AHMETO LU HAYATIN Ç NDEN E T M YILI - 13 YIL SONRA KETENL K FEST VAL Zil çald ve yeni e itim ö retim y l bafllad. Çok klasik olarak ama yeni e itim y l yine sorunlarla bafllad. Ülke genelinde en önemli s k nt ö retmen eksikli i. Malum ülke derin bir ekonomik kriz içinde. Yunanistan a iflas etmekten kurtulmak için borç veren Uluslararas Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birli i harcamalar n k sacaks n diyor. Hatta emrediyor! Harcamalar k sman n yollar ndan biri de memur tayinlerini azaltmak. Bilindi i üzere krize kadar Yunanistan da hükümetlerin en önemli ve en çok sevdikleri iflti memur tayini. Ancak flimdi memur tayinlerine ciddi bir k s tlama getirildi. Bu durumdan en çok nasibini alan alanlardan biri de e itim alan. Dolay s yla okullardaki ö retmen s k nt s önümüzdeki y llarda da kolay kolay çözümlenemeyecek gibi görünüyor. Yine krizin etkisiyle tetiklenen bir di er s k nt da ö renci ulafl m. Küçük köylerde ikamet eden ö renciler -özellikle co rafi koflullar n zorluklar gösterdi i yerlerde- okullara taksilerle tafl n yordu. Ülkeyi etkisi alt na alan ekonomik kriz ö renci ulafl m n da sekteye u ratt. fiimdi hem ö renciler, hem bu iflten para kazananlar bu durumdan flikayetçi. Yeni e itim y l yla birlikte yaflanan problemlerin listesini uzatmak mümkün. Bakal m hükümet kriz ortam nda bunlar n üstesinden nas l gelecek. Bekleyip görece iz. Peki az nl k e itiminde zil nas l çald? Yeni e itim y l na yeni kitaplarla girebildik. Bu sene e itim y l gelmeden, ders kitaplar geldi. Türkiye den gönderilen kitaplar n zaman nda Bat Trakya ya ulaflmas sevindirici. Eme i geçenlere teflekkürler e itim y l Bat Trakya ve az nl k e itimi aç s ndan çok önemli bir de ifliklikle bafllad. Az nl n e itiminin statüsünü afl nd ran bir numaral etken olan SÖPA ya art k ö renci al nmayaca aç kland. Bu karar n neden 42 y l beklendikten sonra al nd na, neden sözkonusu karar n Türkiye mezunu ö retmenlerin tümünün emekliye sevk edildikten sonra al nd na falan flimdilik girmeyece im. Peki ne zaman geldi bu aç klama? Yeni e itim y l na birkaç hafta kala yap ld sözkonusu aç klama. SÖPA ya ö renci al nmamas tek bafl na endifle kayna olabilir mi? Endifle nedeni olmamas için SÖPA n n yerini alacak e itim kurumunun ne olaca, nas l olaca, statüsünün ne olaca, nas l çal flaca, kimleri ö renci olarak alaca n n aç klanmas laz m. Herfleyden önce baflta Lozan antlaflmas olmak üzere az nl k e itiminin özel ve özerk statüsüne uygun olarak az nl k okullar na e itimci yetifltirecek bir e itim kurumunun aç laca hükümet taraf ndan garanti edilmelidir. Bu garanti verilmedikçe az nl k endifle etmeye, inanmamaya, güvenmemeye ve nihayetinde flüphe etmeye devam edecektir. Az nl k e itimiyle ilgili diyalog bafllatt n söyleyen ve bu konuda bir aç l m çabas nda oldu unu ifade eden e itim bakanl, az nl n beklentilerini tatmin eden önlemleri almad sürece bunu ad na aç l m de il, aldatmaca denecektir. Az nl k yeni aldatmacalara, yeni yutturmacalara fazlas yla tok. * * * 1997 y l n n yaz tatili henüz bitmemiflti. Biz de genç GAT ç lar olarak Ketenlik in -henüz asfaltlanmam fl- yollar n arfl nl yorduk. Amac m z Genç Akademisyenler Toplulu u olarak Ketenlikli genç arkadafllarla birlikte bir genlik festivali düzenlemekti. O dönemde birer üniversite ö rencisi olan ve flimdi aile sahibi, meslek sahibi birer kifli olan Engin, Engiz, Aliddin, Recep, rfan, Hasan, Lütfü ve ismini sayamad m di er Ketenlikli arkadafllar canla baflla festival için çal fl yorlard y l n n 12 Eylül Cuma günü düzenledi imiz Ketenlik Gençlik Festivali, GAT n Dolaphan ve fiahin deki festivallerden sonra düzenledi i üçüncü festivaldi. GAT n ve skeçe Türk Birli i Gençlik Kolu nun organizasyonuyla Ketenlik Festivali ne giden üç otobüs ve 50 ye yak n özel arabayla etkinli e giden kalabal n, bölgeye gelmesine birkaç saat kala resmi kurumlar taraf ndan Ketenlik yolunda bafllat lan zamans z kanalizasyon çal flmas nedeniyle yolun geri kalan bölümünü yürüyerek Ketenlik e ulaflt n dün gibi hat rl yorum. Ketenlik teki o festival bir tohum ekti. Ve o tohum bugün hala filiz veriyor deki festivali çocuk gözlerle izleyenler bugün birer üniversite ö rencisi oldu. O festival gelene ini, gelifltirerek, zenginlefltirerek sürdürüyor. Gönülden tebrikler gençler!

6 GÜNDEM6 Mustafçova da seçim yar fl k z flt 7 KASIM tarihinde yap lacak yerel seçimler öncesinde adaylar yavafl yavafl kesinleflmeye bafllad. Bu hafta skeçe iline ba l Mustafçova belediyesini ele ald k. Il ca, Kozluca ve Sinikova nahiyelerinin Mustafçova ile birleflmesiyle ortaya ç kan yeni belediyede yar fl her geçen gün k z fl yor. fiu ana kadar belediye baflkan Mustafa Aga n n haricinde eski belediye baflkan Mücahit Dükkanc, gazeteci Cemil Kabza, Yeni Nesil Hareketi baflkan ve belediye meclis üyesi Mustafa Cukal ve belediye meclis üyesi R dvan Delihüseyin liste oluflturma çal flmalar na devam ediyor. Mustafçova belediye yönetimine talip olan adaylarla sizler için görüfltük. flte adaylar n görüflleri MUSTAFA AGA Biz yeni dönem için de çal flmalar m za bafllad k ve devam ediyoruz. Seçim dönemine girmifl bulunuyoruz. Ramazan ay yla birlikte seçim dönemi fiilen bafllam fl oldu. Ramazan ay ayn zamanda bir vesile de oldu. Köy ziyaretleri ve temaslar ço ald. Tahmin ediyorum bundan sonra da daha da ço alacak. Kallikratis plan yla birlikte belediyemiz büyüdü. Nüfusumuz artt. rili, ufakl köy ve mahallelerle birlikte 60?a yak n yerleflim birimimiz olacak. Nüfus olarak son say mda civar nda bir nüfusumuz var. Geçen dönemde Mustafçova ve di er üç nahiyeyi dikkate alacak olursak geçerli oy say s olmufltu. Biz geride b rakt m z dört y l içinde elimizden gelen en iyi yönetimi sergiledi imize inan yoruz. Unutulmamal d r ki bölgemiz son derece zor bir bölgedir. Hatta skeçe ilinin en zor belediyesi bizim belediyemiz. Belediyenin çözmesi çok zor, hatta imkans z sorunlar da var. Örne in çöp sorunu. Bu konu belediyenin kontrolü d fl nda olan çöpçüler birli ine ba l. Bu konuda bizim elimiz, kolumuz bir yerde ba l. Fakat yönetim olarak bizim u rafllar m z ve çabalar m z sayesinde bu çöp meselesini tatmin edici bir noktaya getirdik. Mustafçova belediyesi s n rlar içinde 13 çöplük ve di er nahiyelerde de 4 çöplük olmak üzere toplam 17 çöplü ü kald rd k. Yani bölgemizdeki çöplükleri geçen y l itibar yla ortadan kald rd k. Bu bizim bölgemiz için son derece önemli bir olayd. Fakat ne yaz k ki birçok kifli bunun ciddiyetinin fark nda de il. Toplumumuz böyle ciddi projelerden çok evinin önünde çimento var m, basamak var m buna bak yor. Tabii herkes böyle de il, ama bu flekilde düflünenler de var. Çöp sorununu dile getirerek sadece bir örnek vermek istedim. Yeni dönemle ilgili olarak tabii ki projelerimiz var. Belediyecelik ciddi bir ifltir ve zor bir ifltir. Kallikratis plan yla daha da zorlaflacak. Üstelik çok ciddi bir ekonomik kriz yafl yoruz. Bunlar gözönüne al nca yeni dönemin çok zor bir dönem olaca n herkesin bilmesini isterim. Tecrübe flart. Bilhassa bu dönemde belediyecilik alan nda, yerel yönetim alan nda tecrübe flart. Çünkü sadece yeni bir döneme girmiyoruz. Ayn zamanda kriz dönemine giriyoruz. Bu yüzden kriterleri bilmiyorsan vay ki haline. Deneyimin yoksa, belediyecili i bilmiyorsan çok zor bir döneme haz r olman laz m. Seçmenimize flunu söylemek istiyorum. Çok vaad edene inanmas n. At p tutana güvenmesin. Tecrübeli olana, bu ifli daha önce görmüfl olana inans n. Tabii güveniyorsa inans n. Güvenmiyorsa ona da inanmas n. Mustafçova belediyesinde bir de ifliklik olmufltu. Sonra tekrar biz seçildik. Seçmen bir düflünsün. Neden bizi tekrar göreve getirdi? Allah herkese yard m etsin. Muhakkak ki gençler laz m. Ama gençlerimizin ilk önce belirli bir tecrübeden geçmesi laz m. Bu ifl tecrübesiz olmaz. Hele hele yeni dönemde hiç olmaz. Ne milletvekilli ine benzer, ne de dernek yönetimine benzer. Burada çok zor bir bölgede ve binlerce insanla karfl karfl yas - n z. Bütün gün insanlarla u rafl yorsunuz, onlar n beklentilerine cevap vermeye çal fl yorsunuz. Biz liste olarak zaten belli bir ekibe sahibiz. Elemanlar m z mümkün mertebe do ru bir flekilde belirlemek istiyoruz. Liste tam olursa, yani eksiksiz ve maksimum say arzu edilirse 72 kifliden oluflacak. Bizim tabii ki liste konusunda bir s k nt m z yok. Düflünerek, araflt rarak, sorarak en iyisini yapmaya çal fl yoruz. Tüm arkadafllara baflar lar diliyorum. Halk - m za ve bölgemize hay rl olsun. MÜCAH T DÜKKANCI Biz yeni dönemde aday z. Mustafçova belediyesini yönetmeye talibiz. Eski bir belediye baflkan olarak yeni dönemde de var z. Elbette ki aday z ve belediyeye talibiz. Kendimizi ve ekibimizi en iddial adaylardan ve ekiplerden biri olarak görüyoruz. Çal flmalar m z sürdürüyoruz. E er yar n listeleri vermek gerekse, yar n listeyi sunmaya haz r z. Böyle bir zorunluluk olmufl olsayd bile biz haz r z. Biz bir dönem belediye baflkanl yapt k. Yapt m z ifller ortada. Mustafçova belediyesine verdi imiz hizmet ortada. Bunu herkes görebilir ve görmüfltür de. Dolaphan?da, Ketenlik te, fiahin de ve di- er köylerimizde yapt klar m z ortada. Görevde oldu umuz süre içinde altyap çal flmalar na önem verdik. Bu alanda yol kat ettik. fiu anda 55 in üzerinde köyümüz var. Belediyemiz büyüdü. Nüfus artt. Biz tüm bu köylere ve vatandafllara eflit hizmet götürmeye haz r z. Bölgemizin ihtiyaçlar n çok iyi biliyoruz. Bizim bölgemizde kültürel faaliyetler konusunda eksiklikler var. Görevde oldu- umuz süre için fiahin de büyük bir etkinlik yapt k. Bundan sonra kültürel çal flmalara a rl k vermek istiyoruz. Amac m z altyap s tamamlanm fl bir belediye yaratmak. Mustafçova belediyesinin ne yaz k hala altyap sorunlar var. Biz ekip olarak art k bu eksiklikleri bitirmek istiyoruz. Altyap sorunlar olmayan bir belediye hayal ediyoruz. nsanlar m z n ve onlar n sorunlar n n yan nda olan bir belediye yönetimi istiyoruz. Biz ekip olarak bunu baflaracak güçteyiz. Halk m z n da deste iyle bunu baflaraca z. Geride b rakt m z dört y l bofla geçen bir dönem olarak görüyoruz. Ne yaz k ki halk m z hak etti i hizmeti göremedi. Biz köyleri ziyaret etmeye devam ediyoruz. nsanlar m zla bir araya geliyoruz. Onlar n isteklerini dinliyoruz. Kimse unutmas n biz hizmet için var z ve insan m za hizmet edebilmek için bu ifle girifliyoruz. Herkesin de deste ini bekliyoruz.

7 GÜNDEM7 CEM L KABZA Mustafçova belediyesi için adayl - m z aç klam fl bulunuyoruz. On y ldan beri hem gazetecilik, hem dernekçilik ve özellikle özel ilgi alan m olan az nl k ve insan haklar yla u raflan bir kifli olarak bundan sonraki dönemde aktif yerel siyasette yer almaya karar vermifl bulunuyorum. Bu ba lamda Ramazan öncesi Halk Hareketi ad n verdi imiz bir hareket bafllatm fl bulunuyoruz. Bir ay boyunca insanlarla tan flma ve kendi düflüncelerimizi, amaçlar m z anlatma turlar düzenledik. Bu toplant larda halk m z n böyle bir harekete sahip ç kt n gördük. Zaten Mustafçova belediyesinde 12 y ldan beri belediyeyi yöneten kiflilerin afla- yukar ayn kadrodan olmas, milletimizde bir de iflikli in ihtiyac n hissettiriyor. Biz bunu insanlarla yapt m z temaslarda gördük. Bu ba lamda baz ilkeler de belirledik. Bu ilkelerden baz lar flöyle. Biz arkadafllarla birlikte yola ç kt m zda bu olaya inand k. Yani inanç ilkesine dayand r yoruz. kincisi birbirimize güveniyoruz. Güven ilkesine dayand r yoruz. Üçüncüsü hep beraber dayan flma içinde çal fl yoruz. Dördüncüsü ve en önemlisi sabrediyoruz. Beflincisi de bu ilkeler do rultusunda zafere ulaflaca m za inan - yoruz. Bütün bunlar yaparken siyasi bir tabelam z n olmad n ifade ediyoruz. Parti tabelam z yoktur. Hiçbir siyasi görüfl veya partiyle alakam z yoktur. Ba ms z bir harekettir. Temel ilkemiz milletimize hizmet etmektir. Zaten büyük bir ihtimalle slogan m z da hizmet için geliyoruz olacakt r. Az önce söyledi im gibi hiçbir partiyle alakam z yoktur. Ne de yerel siyasette bugüne kadar rol alm fl herhangi bir hareket veya listeyle alakam z yoktur. Yeni bir ekip oluflturuyoruz. Ekibimizde genç ve yetenekli insanlar var. üniversite mezunu, lise mezunu, ortaokul mezunu, ilkokul mezunu insanlar ve daha önce yerel yönetimde yer alm fl tecrübeli insanlardan oluflan bir ekip kurma aflamas nday z. fiu ana kadar ekibimizi yüzde 70 oran nda oluflturmufl durumday z. Sinikova ve Il ca nahiye müdürleri, Kozluca nahiye müdür yard mc s ve Yass ören yerel meclis baflkan bizim ekibe kat lm flt r. Yerel yönetimde tecrübe sahibi bu kiflilerin bize kat lmas hareketimize heyecan katm flt r. Baz bölgeler hariç listemiz haz rd r. Önümüzdeki günlerde eksikliklerimizi de giderece iz. Amac m z demokrasiye renk katmakt r. Bu yar fla girdi imiz zaman amac m z dost, arkadafl hatta belki akraba olan arkadafllar m zla siyasi çat flmaya girmek de ildir. Güzel bir yar fl olmas n diliyorum. Demokrasinin ve bölge halk n n bu siyasi yar fltan galip ç kmas n diliyorum. Biz iktidara gelirsek seçim öncesinde oluflturaca m z program do rultusunda hareket edece iz. Bölgenin sorunlar n biliyoruz. Bu sorunlar aflmak için çal flmaya haz - r z. Halk n bugüne kadar belediyeyi yönetenlerden flikayetçi oldu unu gördük. Muhalefetin de devams zl ktan s n fta kald n görüyoruz. Biz yeni bir ekibiz ve kimseyle u raflm - yoruz. En önemli rakibimiz bölgenin sorunlar d r. Di er arkadafllara da baflar lar diliyorum. MUSTAFA CUKAL Ben ve arkadafllar m tabandan gelen bir hareket olarak Mustafçova belediyesinin yönetimine talibiz. Bu kapsamda Kas m ay nda yap lacak yerel seçimlerde Yeni Nesil Hareketi ad alt nda seçimlere kat l yoruz. fiu ana kadar çal flmalar m z çok iyi gidiyor. Ben 2002 y l nda yap lan seçimlerden bu yana Mustafçova belediye meclisindeyim y l nda meclis üyesi seçildim ve 2004 y llar nda baflkan yard mc l ve baflkan vekilli i yapt m. Yerel yönetimde sekiz y ll k bir tecrübem var. Bu tebrübenin bizim için bir art oldu unu düflünüyorum. Listemiz büyük oranda tamamland. Tabii son güne kadar baz de ifliklikler olabilir, ama ekibimiz büyük ölçüde olufltu y l nda yap lan yerel seçimlerde PASOK partisi taraf ndan süper vali aday olarak gösterilen Gülbeyaz Karahasan da bizim ekibimizde yer al yor. Arkadafllarla köylerimizi dolaflmaya devam ediyoruz. Tabii bu ziyaretlerimiz önümüzdeki günlerde de sürecek. nsanlarla bulufluyoruz, konufluyoruz, görüfllerini dinliyoruz, fikirlerini dikkate al - yoruz. Çünkü halk n ne düflündü ü ve nas l düflündü ü bizim için çok önemli. Ayn zamanda belediye ile ilgili düflüncelerimizi, planlar m z anlatmaya çal fl yoruz. Bak n z bizim listemizin ad Yeni Nesil Hareketi. Bu tabii ki yafl olarak genç arkadafllar demektir, ama ayn zamanda yeni fikirler demektir. Biz ekip olarak belediyeye ve belediyecili e yeni bir anlay fl getirmek istiyoruz. Yeni nesil derken, zihniyet olarak, anlay fl olarak yeni anlam n n ç kmas n istiyoruz. Her aç dan de iflikli i arzu ediyoruz Bizim az nl m z art k kendi insan n, kendi gencini yetifltirdi. Gelece ini ve ç karlar n arayabilecek insanlar yetiflti. Elbette ki tecrübeli arkadafllar m zdan da faydalanaca- z. Belediye yönetimine talip olmam z n en önemli nedeni bu bölgeye faydal olabilece imize inanmamd r. Geri kalm fl veya geri b rak lm fl memleketimize, kendi bölgemize faydal olabilece ime ve faydal ifller yapabilece imize inan yoruz. Kendimizde art k bu birikimin var oldu unu görüyoruz. lk adayl k az çok tan t m içindir. Bir süre kendinizi tan tmak zorundas n z. Biz 8 y ll k yerel yönetim tecrübesinden sonra bu zor göreve haz r oldu umuza inan yoruz. Kallikratis plan yla birlikte köylerimizin say s artt. Zor bir görev bizleri bekliyor. Ekip çal flmas art k çok önemli. Hem e itimli hem tecrübeli insanlar n olmas flart. Böyle olursa bu bölgeye bir fleyler verebiliriz. nsanlar m z n oylar na talibiz. Onlar n deste ini istiyoruz. Kas m ay nda yap lacak seçimlerin flimdiden bölgemize ve insan m za hay rl olmas n diliyorum. RIDVAN DEL HÜSEY N 7 Kas m 2010 tarihinde yap lacak seçimler için adayl m z aç klam fl bulunuyoruz. Çal flmalar m z devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu çal flmalar m z daha da h zlanacak. Ekip olarak bekledi imizden daha iyi gidiyoruz. Tahmin etti imizden de çok daha iyi durumday z. Bu tabii ki sevindirici bir durum. Listemizin ismi konusunda henüz kesin bir karara varm fl de iliz. Fakat bu ay sonuna do ru listemizin ismi de kesinleflmifl olacak. Bunu da bir bas n aç klamas yla duyurmay düflünüyoruz. fiu anda geldi imiz nokta itibar yla ümit verici bir noktaday z. Efendili imizden ödün vermeden bu noktaday z. lkelerimizden vazgeçmeden, bu ilkelerden ödün vermeden yolumuzda ilerliyoruz. Ekibimizi, yani çal flma grubumuzu oluflturuyoruz. Yerel meclislerle birlikte kiflilik bir ekip oluyor. Biz bunu en iyi flekilde oluflturaca z. Biliyorsunuz ben 2006 y l nda Mustafa Aga n n listesinden 500 civar nda oy alarak en fazla oyu alan aday olarak belediye meclis üyesi seçildim. Belediye baflkan yard mc l ve baflkan vekilli i görevindeyken istifa ettim ve yeni bir liste oluflturaca m beyan ettim. Baz konularda anlaflmazl k içinde oldu um için henüz iflin bafl nda oldu umuz dönemde say n baflkana bunu ifade ederek belediye yönetiminden ayr ld m. Belediye baflkanl na ve dolay s yla belediye yönetimine aday olmam n en önemli sebebi belediyemizin iyi yönetilmedi ine inanmamd r. Ne yaz k ki Mustafçova belediyesi iyi yönetilmiyor. Bizim insan m z çok daha iyi bir yönetimi ve çok daha güzel yönetilmeyi hak ediyor. flte bizim amac m z bu eksikli i ortadan kald rmakt r. Bak n z belediyemiz nedense kültürel faaliyetlere yanaflm yor. Bu alanda bir fleyler yapmaya çal flm yor. Acaba neden? Belediye yönetiminde ciddiyetsizlik, karars zl k ve sorunlar çözememe durumu ön planda. Biz bu duruma bir dur demek istiyoruz. Bölgemizde ne yaz k ki son y llarda bir kültürel yozlaflma var. Biz bu yozlaflman n önüne geçmek istiyoruz. Bu ba lamda da gençlerimiz için özel çal flmalar - m z olacak. Belediyemiz s n rlar için tabii ki altyap sorunlar m z var. Fakat bu çal flmalar yapmak zaten belediyenin ana vazifesi. Bu çal flmalar yapmak zaten zorunlu. Belediye bunlar gerçeklefltirmek zorunda. Bafllatt m z köy ziyaretlerimiz sürüyor. Ramazan boyunca ziyaretlerimiz devam etti. Bayramdan sonra gündüz ziyaretlerimiz de bafllad. Eski Mustafçova belediyesi s n rlar içinde tan nma konusunda çok iyiyiz. Belediyeye dahil olan nahiyelere a rl k veriyoruz. O köylerimizde kendimizi tan tmaya çal fl yoruz. Hedeflerimizi, projelerimiz anlat yoruz. Bu projeleri hayata geçirmek için de seçmenin deste ini bekliyoruz. Biz daha iyi bir Mustafçova belediyesi için çal flmaya haz r z. Dört y l önce bir köyde söyledi im fleyi tekrarlamak istiyorum. Halk m z bir flahs tercih ederken, o kiflinin bu belediyeye ne hizmet verdi ine bir baks n. Bu adam n daha önce bize bir faydas olmufl mu? Bu adam nerede kal yor? Nerede yafl yor? Bu adam geçmifl dönemde ne yapt? Oy verdikleri adam n geçmiflini sorgulas nlar. Akrabal klar ndan, dostluklar ndan fazla etkilenmemeye çal fls nlar. Kaliteli bir yönetimi iflbafl na getirsinler. Hangi listeye oy verirlerse versinler yeter ki insanlar bir elekten geçirsinler. Art k bölgemizi iyi bir seviyeye getirmek zorunday z.

8 GÜNDEM 8 Bat Trakya da bayram coflkusu RAMAZAN Bayram, Bat Trakya da coflkuyla kutland. Bayram 9 Eylül Perflembe günü bafllad ve 11 Eylül Cumartesi günü sona erdi. Bayram dolay s yla komflu ve akraba ziyaretleri gerçekleflti, Gümülcine ve skeçe de birçok yerde bayram e lenceleri düzenlendi. Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe Müftüsü Ahmet Mete ile Türkiye nin Gümülcine Muavin Konsolosu Fatih Akarca bayram namaz n skeçe Sünne Mahallesi Camii nde k ld. Türkiyenin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç, Gümülcine Müftüsü brahim fierif ve Rodop Milletvekili Ahmet Hac osman ise bayram namaz için Gümülcine deki Eski Cami ye geldi. trafik zaman zaman aksad. Bu arada, Kas m ay ndaki yerel seçimlere haz rlanan adaylar da baflkonsoloslu a gelerek törene kat ld. Adaylar baflkonsolos ve soydafllarla bol bol foto raf çektirdiler. Öte yandan bayramlaflma törenine çok say da Yunanl yetkilinin de kat ld gözlendi. DERNEKLER PLATFORMU Öte yandan, Bat Trakya daki Türk az nl k derneklerinin geleneksel bayramlaflma töreni bu y l da Gümülcine Türk Gençler Birli i nde yap ld. Bayramlaflmak üzere dernek lokaline gelen konuklar GTGB Baflkan Koray Hasan ve yönetim kurulu üyeleri ile di er az nl k derneklerinin baflkan ve yöneticileri Türk Baflkonsoloslu u ndaki bayramlaflmaya Yunanl yetkileler de kat ld. Foto rafta Rodop Vali Vekili Kostas Kaçimigas görülüyor (üstte). Dernek baflkanlar da GTGB lokalinde tebrikleri kabul etti (afla da). BAfiKONSOLOSLU A AKIN Bayram n birinci günü Türkiye nin Gümülcine Baflkonsoloslu u nda gerçeklefltirilen geleneksel bayramlaflma törenine adeta ak n vard. Bat Trakya n n her köflesinden soydafllar bayramlaflma törenine kat lmak üzere baflkonsoloslu- a geldi. Konuklar burada baflkonsolos Mustafa Sarn ç, efli Esin Sarn ç ve baflkonsolosluk çal flanlar taraf ndan karfl - land. 9 Eylül Perflembe günü (bayram n birinci günü) gerçeklefltirilen bayramlaflma törenine yo un kat l m sebebiyle baflkonsoloslu un bulundu u caddede karfl lad. DEB PART S NDE HAREKETL L K Bu arada, yeni genel merkezine tafl - nan Dostluk Eflitlik Bar fl Partisi?nde de yo un bir hareketlilik yafland. Çok say da soydafl ve baz Yunanl yetkililer parti genel merkezine gelerek DEB üyeleriyle bayramlaflt. Her bayram oldu u gibi bu y l da bayram e lenceleri yap ld. Spor kulüpleri ile baz yerel organizatörlerin düzenledi i ve Türkiye den sanatç lar n davet edildi i e lenceler, bayrama ayr bir renk katt. Atina da bayramlaflma BAfiKENT Atina da yaflayan Bat Trakyal Müslüman Türkler, bayram namaz n hep birlikte k ld. Atina da yaflayan Bat Trakyal lar, flehir merkezindeki apartman dairesinden dönüfltürülmüfl mescitte bayram namazlar n k ld. Ço unlu u skeçelilerden oluflan cemaat, çocuklar n da yanlar na alarak mescidi doldurdu. Bat Trakyal - lar, önce verilen vaaz dinledi. Daha sonra k l nan namaz ve okunan hutbenin ard ndan hep birlikte kucaklaflarak bayramlaflt.

9 GÜNDEM 9 Büyük Derbent te gelenekler yaflat l yor Ercan Cafero lu MER Ç iline ba l Büyük Derbent köyünde Ramazan Bayram birlik, beraberlik içerisinde kutland. Sabah köy camiinde k l nan bayram namaz sonras nda Büyük Derbent köylüleri ve civar köylerden gelen soydafllar camii içinde bayramlaflt. Derbent köyünde as rlard r yaflat lan camii içinde bayramlaflma gelene i bu y l da devam etti. Yafl s ras - na göre dizilen halk küçükten büyü e do ru birbiriyle bayramlaflt. Bayramlaflma coflkusu daha sonra evlerde devam etti. ESK BAYRAMLAR Büyük Derbent köyünde y llardan beri devam eden davul adeti bu Ramazan ay nda da devam etti. Bir ay boyunca her gece köylüyü sahura uyand ran davulcular, bayram n birinci günü de köyün çocuklar yla birlikte ev ev dolafl p bahflifl toplad. Köy gençlerinin atalar ndan miras ald klar bu gelene i sürdürmeleri büyüklerin de takdirini toplad. Derbentliler evlerde davulcunun gelmesini sab rs zl kla beklediler. Ev sahipleri davulcudan maniler dinledikten, davulcuya bahflifl ve tatl s n verdikten sonra geleneklere uygun olarak davulcu ile gelen çocuklara avuç avuç fleker saçt. DAVULCU GELENE Gençlerin büyük bir istekle Köstence de folklor festivali 16. Uluslararas Milli K yafet, Halk Oyunlar ve Türküleri Festivali Eylül tarihlerin aras nda Romanya n n Köstence flehrinde gerçeklefliyor. Romanya Müslüman Tatar Türklerin Demokrat Birli- i ve Kültür Bakanl n n ortaklafla düzenledi i folklor festivaline Türkiye, K r m, Bulgaristan, Kazakistan ve Irak Türklerinden 11 misafir grup kat l yor. Konuklar n yan s ra Romanya dan da Türk ve Tatar halk oyunlar ekipleri ve müzik gruplar festivalde yer al yor. Festivalin aç l fl bu akflam (17 Eylül Cuma) Köstence Kültür Merkezi nde gerçeklefliyor. Festival kapsam nda, halk oyunlar ile ilgili paneller de düzenleniyor. sahip ç kt klar davulcu gelene i uzun y llardan bu yana yaflat lmaya devam ediliyor. Davulcu her y l mütevelli heyeti taraf ndan belirleniyor. Ramazan ay boyunca her sabah sahurdan birkaç saat önce kap kap her evi dolaflan davulcular, evlerde fl klar aç lana dek davul çalmaya devam ediyor. Bayram n birinci günü ise özel k yafetlerini giyen davulcular s ra ile tüm evleri ziyaret ediyor. Davulculara iki kifli efllik ediyor. Bunlardan biri bir de ne in iki uçuna as lan bak r kovalara verilen tatl ve baklavalar, di eri ise yörenin el ifli olan ve keçi k l ndan yap lan desenli torbalarla verilen bahfliflleri topluyor. Nerede eski bayramlar diye düflünenler, Büyük Derbent köyüne gidip, geçmiflte de günümüzde de ayn flekilde yaflat lmaya devam edilen Ramazan Bayram coflkusunu yaflayabilirler. SATILIK fiyer Gümülcinede merkezi yerde 120 metrekarelik iflyeri sahibinden sat l kt r. Bilgi için Fehim AHMET ANAL Z NEY KEND M ZE, ÇUVALDIZI BAfiKASINA Uzun bir yaz tatilinden sonra ö renciler ve ö retmenler için okul zili yeniden çald. Okula yeni bafllayan ö renciler hayatlar nda yeni bir çevreye girme heyecan yafl yorlar. Hayatlar boyunca unutamayacaklar güzel hat ralar, e itime ilk ad m att klar bu ilk günlerde olacakt r. Yeni okul çantas n n, kalem, silgi, kitap ve defterlerin kokusunu, bugün hala hissederim. K rtasiye dükkânlar nda, al flverifl merkezlerinde okul ihtiyaçlar n gideren velilerde ve çocuklarda bu heyecan ve bu telafl her gördü ümde okula bafllad m ilk y llar hat rlar m. Bu güzel hat ralar canlan rken, okullar m zdaki e itimin durumu da bir film fleridi gibi gözlerimin önünden geçmektedir y l nda bafllad m ilkokul e itimimden günümüze kadar neler de iflti? Az nl k e itimi nas l bir süreç geçirdi? E itimin kalitesi ne duruma geldi? Düne göre daha iyi bir noktada m y z? Sorular ço altmak mümkün. Ancak, san r m bu sat rlar okuyanlar da ayn kanaati benimle paylaflacaklard r. Uzun y llardan bu yana Az nl k E itimi nde de iflmeyen tek nokta, sorunlard r. Her yeni e itim y l bafllarken e itimdeki sorunlar m z gündeme getirilmektedir. Peki neler de iflti? Sorunlar n ne kadar çözümlenebildi? Ya da az nl k olarak e itim sorunlar m z n çözümlenebilmesi için hangi çal flmalar yapt k? Az nl k e itimimizdeki sorunlar n çözümünden çok, e itim konusunda az nl k olarak çözüldü ümüzü düflünüyorum. Her e itim y l bafl nda derneklerimiz temennilerini belirttikleri mesajlar yay nl yorlar. Elbette ki bunlar do ru mesajlar. Ama bir de gerçekler var, onlar da görmek gerekmez mi? Okullar n e itime bafllad bu ilk haftada gördü üm manzara e itimimizin gelece i aç s ndan kayg lanmama sebep oldu. Son y llarda az nl k çocuklar n n devlet okullar na yönelmelerinde sürekli olarak bir art fl n oldu una tan kl k ediyoruz. Bir devlet ana ve ilkokulunun kap s nda onlarca az nl k annesinin çocuklar n beklerken gördüklerim düflündürücü. Eskiden biz çocuklar m za sahip ç kar z- anlay fl nda olanlar çocuklar n devlet okullar na gönderiyorlard, ama flimdi herkes göndermeye bafllad. En iyi düflünenler çocuklar n ilkokul dördüncü s n f ndan itibaren devlet okullar na göndermeye bafllad. Birçoklar da; krefl, ana okulu, ilkokul konusunda devlet okullar n tercih eder duruma geldi. Bu tercihin ne kadar bilinçli oldu u konusunda yorum yapmayaca m. Ancak az nl k önde gelenleri, kurum ve kurulufllar bu durumu sadece sözle de il, her yönüyle iyi tahlil etmeleri gerekir. Sorunlar n çözümünde yer almayanlar n sözleriyle etkili olamayaca n n herkes fark nda olmal. Sorunlar n çözümünde yer almas gerekenlerin, çocuklar n az nl k okullar na de il de, devlet okullar na gönderirken az nl k insan - na, siz çocuklar n z az nl k okullar na gönderin telkini dün oldu u gibi bugün de havada kalmaktad r. Her y l az nl k okullar boflalmaktad r. Asl nda bu süreçle, az nl k e itimi de boflalmaktad r. Az nl k çocuklar n n ne kadar devlet krefl, anaokulu ve ilkokullar na kaymaktad r ve bunun nedenleri nelerdir? Ya da az nl k önde gelenlerimizin çocuklar n n ne kadar az nl k okullar na devam etmektedir? Sorusunun kapsaml bir flekilde araflt r lmas gerekmez mi? Bunlar için bugün geç kald k, ama yar n daha da geç kalaca z. Bir velinin flu sözünü hat rlatmadan geçmeyeyim. Az nl m z n a dan z ye tüm önde gelenleri çocuklar n az nl k okullar na göndermifl olsayd bugün bu sorunlar n ço- u çözümlenirdi. Bu söze ne kadar kat l rs n z bilmiyorum ama, toplum önderleri sorunlar n çözümünde toplumun önünde yer alm yorsa çok sa l kl bir mücadeleden söz etmek de mümkün de ildir. Önce i neyi kendimize, çuvald z baflkas - na bat ral m misali.

10 GÜNDEM10 Rodop - Meriç (Evros) lleri SÖPA Mezunu Ö retmenler Derne i E itim Y l Mesaj Sayg de er meslektafllar m, yar nlar n gelece i olan k ymetli ö rencilerimiz ve de erli veliler, e itim ö retim y l için 13 Eylül 2010 Pazartesi sabah ilk ders zili çalm flt r. Yeni e itim - ö retim y l na bafllarken, e itim camias n ve e itimle ilgilenen herkesi en içten muhabbetlerimle selâml yorum. Biz e itimciler, her e itim y l na heyecan dolu de iflik plân ve programlar uygulama gayreti içerisinde bafllamaktay z. nsanl k hayat nda, e itim - ö retim çok özel bir yere sahiptir. nsanlar n en hay rl lar ö renen ve ö retenlerdir anlay fl yla ö rencilerimizi hayata haz rlamam z gerekmektedir. De erli meslektafllar m! Bu münasebetle bizler e itmenler olarak çok önemli bir pozisyonda oldu umuzu asla unutmamam z gerekiyor. Hem bilgiyle ayd nlanma, hem de insani özellikleri, kazand rma sorumlulu umuz bulunmaktad r. Yeni bilgileri ö renme ve ö retmenin heyecan içerisinde yafl yoruz. Buna ö renme zevki de diyebiliriz. E itimci bu zevki sürekli yaflayan ve ö rencilerinin de yaflamas na arac l k yapan kimse olmak zorundad r. De erli meslektafllar m! Yeni e itim - ö retim y l nda daha baflar l olabilmek için elimizden gelen gayreti, büyük hedefler do rultusunda ortaya koymam z gerekir. Bizler, her ö rencimizin s n rs z kabiliyetleri ve ayr birer dünyalar n n var oldu unu biliyoruz. Ö rencilerimizin ço u bulunduklar zaman ve mekân içerisinde kabiliyetlerini aç a ç karamam fl veya ç - karma f rsat bulamam fl olabilir. Ancak, bizlerin sayesinde ö rencilerimizde var olan s n rs z potansiyel güç ve kabiliyetler aç a ç kacakt r. E itimci, her ö rencinin özünde sakl olan cevheri keflfeden ve o cevhere uygun ifllem ve yaklafl mlar sergileyen erdemli bir kiflidir. Bizler bu kutsal görevlerimizi yerine getirirken muhtaç oldu umuz enerjiyi ve motivasyonu yine kendi özlerimizden almak zorunday z. Zaten ö retmen, özü itibariyle insan motive edici karaktere sahip olan kiflidir. Ö renciler; lisanlar n, en iyi flekilde kullanmay ve medeni davran fllar sergilemeyi, örnek olan biz ö retmenlerden ö reneceklerdir. Sevgili ö renciler! Yar nlar n gelece isiniz; sizler cevherinizde var olan devasa enerjinizle ihtiyac n z olan her bilgiyi ö renecek konumdas n z. Gençlik kabiliyetlerinizi, bilgi ve becerinizi art rmaya yönelirseniz hem siz hem de toplumumuz yarar görecektir. E er, hayat n bahar nda büyük ideallerin sahibi olarak, ciddi gayretler ortaya koyarsan z, yaflayaca n z hayat sizlere daha iyi bir gelecek sunacakt r. Sevgili ö renciler! Okullarda her ö renciye eflit e itim - ö retim verilir ama her ö renci ayn düzeyde e itim alamaz. E er ö renci isterse kendini okulda gösterece i çaba ve gayretler sayesinde çok daha baflar l k lar. Sizin, baflar ve beceri kazanman zda en çok sorumluluk duyacak kimselerin yine kendiniz oldu unuzu unutmay n z. Ne kadar büyük hedefleriniz olursa, o oranda baflar lar elde edece inizi biliniz. Hayat boyu daha huzurlu olman n yolu, al nan e itimin kalitesiyle do ru orant l oldu unu akl n zdan ç karmay - n z. Yeni e itim - ö retim y l n n sizlere; bilgi, beceri ve mutluluklar kazand rmas n dilerim. De erli velilerimiz! Ö rencilerimiz sizin çocuklar n z. Onlar n, çal flmalar n takip etmek, hayata bak fl aç lar n gözden geçirmek, insanl a, kendilerine ve topluma yararl kifliler olmas için gerekli u rafl lar öncelikle sizlerin sorumlulu unda olan bir vazifedir. Çocuklar m z n üzerinde çok büyük sorumluklar m z vard r. Ö rencilerimizin ilk ö retmenleri sizlersiniz. En temel bilgilerin ve özelliklerin aile oca nda, hatta anne karn nda verildi i unutulmamal d r. En flerefli bir varl k olarak yarat lan insano lunun temeli aile oca nda at lmaktad r. Sevgi ve sayg n n, sa lam bir karakterin ve tüm olumlu-olumsuz kazan mlar n ilk verildi i yer aile oca d r. Dolay s yla, ö retmelerimizin hedeflerine ulaflmalar n kolaylaflt r c, destekleyici bir tav r sergilemeniz, çocuklar - m z n kaderini sadece ö retmenlerin omzuna yüklememeniz, üzerinize düflen sorumluluklar en iyi biçimde yerine getirmeniz gerekmektedir. Aile, e itimin ana befli idir. Bunu hiçbir zaman hat rdan ç karmayal m. Bu duygu ve düflüncelerle e itim - ö retim y l nda tüm yavrular m za, onlar büyük bir sab rla hem kalben, hem de zihnen e iten meslektafllar m za ve sorumluluklar n üstlenen anne babalara sa l k, mutluluk baflar lar ve güzellikler getirmesini temenni ediyor selam ve sayg lar m sunuyorum. Rodop Meriç (Evros) lleri SÖPA Mezunu Ö retmenler Derne i Baflkan Mehmet DERD MAN ABTTF, SÖPA sorununu BM nsan Haklar Konseyi gündemine tafl d AVRUPA Bat Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Birleflmifl Milletler (BM) nsan Haklar Konseyi ne Yüksek Kaliteli Az nl k E itimi Sorunu ve SÖPA bafll kl yaz l bir bildiri sundu. Bildiride ABTTF, BM nsan Haklar Yüksek Komiseri nin raporunda yer verildi i kadar ile BM Irk Ayr mc l n n Ortadan Kald r lmas Komitesi nin (CERD) Yunanistan ile ilgili sonuç gözlem raporunda bulunan unsurlar ile ilgili aç klama yapt ; yüksek kalitede e itim hakk ve Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA) sorununu da gündeme tafl d. KEND N TANIMLAMA HAKKI Yaz l bildiride ABTTF, nsan Haklar Konseyi 15. Oturumu nda görüflülecek BM nsan Haklar Yüksek Komiseri nin raporunda yer ald kadar ile CERD nin sonuç gözlem raporunda Bat Trakya Türk Az nl ile ilgili yer alan ifadelere aç kl k getiriyor. Raporda Bat Trakya Türk Az nl n (raporda Trakya daki Müslüman az nl k ifadesi kullan l yor) oluflturan gruplar n yap s ile hükümetin bu gruplar n kimlikleri ile insan haklar n korumak amac ile atm fl oldu u ad mlar ile ilgili bilgi talep edilmesi karfl s nda ABTTF, Yunanistan da nüfus say m n n etnik köken ile ilgili bir s n fland rma içermemesi nedeni ile Bat Trakya Türk az nl n n etnik-dilsel yap s konusunda kesin bir bilgiye ulafl lamayaca n not ediyor. Bununla birlikte Trakya daki Müslüman az nl n Türk olarak tan mlanmas ile ilgili olarak tarihi belgelere at fta bulunan ABTTF, kendini tan mlama hakk konusunda ise Yunanistan n bireysel anlamda bu hakk n kullan lmas karfl s nda bir itiraz n n bulunmamas na ra men kollektif anlamda buna izin vermedi ini kaydediyor. Daha da ilginç bir noktaya dikkat çeken ABTTF, Bat Trakya Türk az nl içerisinde iddia edildi i üzere bulunan di er gruplar n kendilerini tan mlama hakk karfl s nda destekte dahi bulunan Yunanistan n,türkler söz konusu oldu unda bu hakk n kollektif anlamda kullan lmas na karfl ç kt n belirtiyor. Bu konu ile ilgili olarak dernek kurma özgürlü ünün de ayr bir sorun haline dönüfltü ünü söyleyen ABTTF, Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin kararlar na ra men hala isminde Türk, hatta az nl k kelimesi bulunan derneklerin kurulmas na izin verilmedi ini hat rlat yor. SÖPA SORUNU CERD nin Türkçe konuflan kiflilerin istihdam, bar nma, sa l k ve e itim alanlar nda problemler ile karfl laflt n ifade etti i sonuç gözlem raporu konusunda ABTTF, özel olarak Bat Trakya Türk az nl - n n yüksek kalitede e itim sorunu ve son günlerin en çok tart fl lan konusu SÖPA sorununu gündeme tafl yor. Bildiride ABTTF, a rl kl olarak Yunanca e itim veren SÖPA dan mezun olan kiflilerin yeterli düzeyde Türkçe ye hakim olmamalar nedeni ile az nl k okullar nda görev almas sonucunda e itim kalitesinin de düfltü ünü belirtiyor. Yunanistan da cunta rejimi döneminde, 1968 y l nda anlaflmalara ayk r olarak kurulan SÖPA n n varl n bugüne dek devam ettirdi ini belirten ABTTF, Türkiye deki ö retmen okullar nda yetiflmifl ö retmenlerin bugün az nl k okullar nda görev almamalar nedeni ile az nl k e itiminde a rl kl SÖPA mezunu kiflilerin ö retmenlik yapt - n not ediyor. ABTTF, bu kötü e itim stratejisinin az nl n insan haklar ile ç karlar na zarar verdi ini kaydediyor. SÖPA sorununun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi nsan Haklar ve Hukuk flleri Komisyonu nda Michel Hunault taraf ndan kaleme al nan raporda da yer buldu unu belirten ABTTF, Türk az nl n SÖPA n n kapat larak yerine daha yüksek düzeyde e itim veren bir fakülte ya da bölüm oluflturulmas n talep etti ini ifade ediyor. Konu ile ilgili olarak 26 Haziran 2010 tarihli SÖPA: Geçmifl, Bugün ve Gelecek konulu panel düzenlendi ini hat rlatan ABTTF, 30 Temmuz 2010 tarihinde E itim, Yaflam Boyu Ö renim ve Din flleri Bakanl E itim Planlama ve Kültürleraras E itim Özel Sekreteri Thalia Dragona n n bir mektup ile SÖPA ya bu y l ö renci al nmayaca n bildirdi ini kaydediyor. Buna karfl l k ABTTF, SÖPA ile ilgili belirsizli in hala devam etti ini kaydederek Bat Trakya Türk az nl n do rudan ilgilendiren konularda Türk az nl n do rudan söz sahibi k l nmas gerekti ini belirtiyor.

11 B L M-TEKN K GÜNDEM11 Facebook, Google geçti ABD li internet kullan c lar Facebook ta art k Google ürünlerinden daha fazla zaman geçirmeye bafllad. Kullan c lar Google n ücretsiz Youtube, e-posta, arama ya da haber hizmetleri yerine do rudan Facebook a gidiyor. Biliflim araflt rmalar yla bilinen comscore'un yay mlad son verilere göre Facebook böylece ilk kez Google' geçmifl oldu. Facebook, Haziran ay nda da Yahoo'yu sollam flt. comscore'un verilerinin yaln zca ABD'yi kapsad na dikkat çeken uzmanlar, buna ra men Facebook'un büyüme yönündeki trendinin di er ülkeler için de k stas al nabilece ine iflaret ediyor. Almanya'da geçen y l n A ustos ay nda 3 milyon 850 bin 600 kifli Facebook kullan rken, bu say bir y l içinde 10 milyon 276 bin 120'ye ulaflt. YAHOO ÜÇÜNCÜLÜ E DÜfiTÜ comscore araflt rmas na göre, ABD'li internet kullan c s bu y l n A ustos ay nda Facebook sayfalar nda toplam 41,1 milyon dakika geçirdi. Bu, kullan c n n internetteki her 10 dakikas ndan birini Facebook'ta geçirdi ini ortaya koyuyor. Google grubuna ba l tüm hizmetlerde geçirilen süre 39,8 milyon dakikada kal rken, Yahoo 37,7 milyon dakikayla üçüncü s rada yer ald. Mars uydusuna 2011'de gidiliyor Rusya, 2011'de Mars' n uydular ndan Phobos'a gönderece i insans z uzay arac n n testlerine yak nda bafll yor. RUS haber ajanslar - n n bildirdi ine göre, Rus Merkez Aerodinamik Enstitüsü, Phobos-Grunt uzay arac n n Phobos'un yüzeyine inece ini, toprak numuneleri ald ktan sonra Dünya'ya dönece- ini belirtti. Testlerin amac n n, uzay arac n n Dünya'ya dönüflünde inifl için daha s n rl bir bölgeyi belirlemesini sa lamak oldu- unu belirten Rus bilimadamlar, insans z uzay arac nda sinyal teçhizat olmayaca ndan daha s n rl bir bölgeye inmesini sa laman n, arac bulmay kolaylaflt raca n kaydettiler. lk olarak 1999'da tasarlanan projede, uzay arac n n yap m na Haziran 2006'da Rus havac l k ve uzay flirketi NPO Lavochkin taraf ndan baflland. Uzay arac n n Kas m 2011'de uzaya f rlat lmas ve 330 gün sonra Dünya'ya dönmesi öngörülüyor. BUNLARI B L YOR MUYDUNUZ? Her 20 kifliden birinin ve ço unlukla da erkeklerin kaburga say s n n 1 fazla oldu unu, Kalbin günde ortalama 100 bin kez att n, Parmaklar n ortalama bir hayat boyunca yaklafl k 25 milyon kez k vr l p aç ld n, nsan n saç teli say s n n yaklafl k 100 bin oldu unu, Sa l kl bir insan n t rna n n tam olarak geliflmesinin 4-6 ay sürdü ünü, Her bin bebekten birinin tek diflle do du unu biliyor muydunuz? B U L M A C A SOLDAN SA A 1) Varl k, geçim Her yiyece i can çeken 2) Mal ederek, yükleyerek Talyum un simgesi fian, nam 3) Sodyum un simgesi Biyokatalizör madde 4) Kuflun a z ndaki ç k nt Belli, aç k 5) Tantal n simgesi laç Sabahleyin esen rüzgar 6) Rasyonel Telsi doku 7) Kufl tutma de ne i Adalet Baryum un simgesi 8) ri diflli törpü Masonlar n toplant yeri 9) Platin in simgesi Uyumsuz, yak flmam fl 10) Bir a aç türü (müzik) Keman yay 11) Rütbesiz asker Bildik, dost 12) Yas Yar 13) Taban, duraç Çok y ll k otsu bir süs bitkisi, a aç küpesi 14) çki da tan kimse Beceri gerektiren ifl. YUKARIDAN AfiA IYA 1) Ateflli ve salg n bir hastal k (mecaz) Genç, y pranmam fl Dingil 2) Söz dinleme, boyun e me Damla (k saca) Anadolu Ajans 3) Rutherfordyum un simgesi (fizik) Manyetik alan fliddet birimi Glütence zengin un 4) Bulgar para birimi De irmen tafl n n ekseni De ersiz, kötü 5) (halk dili) Kay n birader Notada duraklama iflareti fiebeke (felsefe) Tanr tan maz kimse 6) Açgözlülük Titreyifl, ürkme 7) Üç yafl na kadar olan at yavrusu Bir süs bitkisi Ortadan kald rma 8) Billurlaflm fl ar karbon (halk dili) Pulluk En k sa zaman 9) (felsefe) Dogma Bir senedi ciro eden kimse 10) Gece, Çocu u olan erkek Dolayl olarak anlatma 11) Yabani hayvan bar na (psikoloji) Kayg Derideki iltihapl hastal k. GEÇEN HAFTAK BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Soldan Sa a: 1) srafil Bom. 2) Naafl Mesane. 3) Mn Ananas. 4) Eseme Slayt. 5) Asabi Akil. 6) Ari Alet Ti. 7) Kat Dakik. 8) p Bibi Ak. 9) Tutu Akar. 10) Sahur Smaç. 11) Barbakan. 12) Alev Ate Ce. 13) Kelam Ortak. 14) Aya Gem Akü. Yukar dan Afla ya: 1) nme Asit Saka. 2) Sansar Pus Ley. 3) Ra Esik Tabela. 4) Aflama Abuhava. 5) Nebati Ur Mg. 6) ma l Barba. 7) Lens Edik Atom. 8) Salata Asker. 9) Basak Karma Ta. 10) Om Yitik Ancak. 11) Mertlik Uç Ekü.

12 BUKET GÜNDEM12 Sevgili dostlar m, Bu hafta sizlere çocuklar n beslenmesine iliflkin birkaç sözüm olacak. Çocuklar n iyi ve dengeli beslenmesi, her tür besinden tüketmesi biz annelerin en büyük iste idir. Bu konuda bazen gerekli, bazen de gereksiz ve yanl fl çabalara da girdi imiz bir gerçek. Beslenme konusunu bu kadar ciddiye al yor olmakta ise hiç de haks z say lmay z. Çünkü çocu un bedensel ve zihinsel gelifliminde do ru beslenme çok önemli. Okul ça nda iyi beslenen çocuk daha iyi bir zihinsel geliflim gösteriyor, do ru beslenmeyi de ö renerek gelecek yaflam nda zorluk çekmiyor. Tabii bu noktada ailelere büyük görevler düflüyor. Peynir, süt, yo urt, bal k, tavuk, s r eti, kuru baklagiller, meyve, sebze gibi g dalar, beslenmenin temel tafllar n olufltururken, eksiklikleri ise ifltah azalmas, sindirim bozuklu u, bafl a r s, a z içi yaralar, kans zl k, uyku bozuklu u gibi soruna yol açabilir. Çocuklarda okul ça ve okul öncesi beslenmede, kuflkusuz ki ailenin rolü çok büyük. Aile içerisinde birey olma özelli ini kazanan çocuk, bu yafllarda edindi i beslenme al flkanl klar n ilerleyen dönemlerde de devam ettirmektedir. Özellikle anne-baba ve varsa di er kardefllerin beslenme al flkanl klar çocuk için oldukça önemlidir ve örnek teflkil eder. Çocuklar, yafllar ne olursa olsun yetiflkinlerle ayn besinlere ihtiyaç duyarlar, ancak bu besinlerin al m miktarlar de iflir. Bu nedenle çocuklar n porsiyonlar n n 1/3 ile 1/4 aras nda olmas en do ru olan d r. Çocuklar sevdikleri besinleri tüketebilirler (örne in hamburger, patates k zartmas, dondurma gibi). Ancak bu konuda en çok dikkat edilmesi gereken nokta, bu besinleri tüketirken di er besinlerle denge kurulmas ve afl r ya kaç lmamas d r. Bak n uzmanlar, hamburger ve kola ile tan flma yafl n n 1 e indi i konusunda anne - babalar uyar yorlar. Anneler çocuklar n sürekli olarak koflma, so uk su içme, hasta olursun diye uyar yorlar. Ama as l tehlikeyi göz ard ediyorlar. fiimdi çocuklar n fastfoodla beslenmesine izin veren anneler, 20 y l sonra onlar n baflta kalp hastal klar olmak üzere obezite, diyabet gibi hastal klara yakalanmalar na sebep olacaklar. Bu uyar lara kulak vererek, çocuklar m z n neyi sevdi ine de il, dengeli olarak beslenmesine dikkat etmek gerekiyor. Sevgiler... Feride Memleketimden Manzaralar... rmikli Saray Tatl s Foto: Hasan Hasan Malzemeler: 14 Dilim Tost Ekme i 1 Litre Süt 1 Su B. Toz fieker 7 Çorba K. rmik 2 Parça Damla Sak z fierbeti çin: 2 Su B. Su 2 Su B. Toz fieker 1 Dilim Limon Üzeri çin: Pirinç Yeflil F st k Haz rlan fl : Tencereye sütü, irmi i, damla sak z n ve flekeri koyun. Topaklanmamas için kar flt rarak piflirin. Ekmeklerin kabuklar n kesip içini iyice ufalay n. Ya lanm fl kelepçeli f r n kab na koyup elinizle bast r n. rmikli krema kar fl m n ekmeklerin üzerine dökün. Önceden s t lm fl 180 derecelik f r nda piflirin. Tatl piflince so umaya b rak n. Suyu, flekeri ve limon dilimini tencerede kaynat n. So- uyan tatl ya flerbeti s cakken dökün. Üzerini süslemek için pirinç f st k serpin.

13 Sevgili kad nlar, BUKET Makara Motifi Dört parçal patchwork blo unda dört adet makara bloku vard r. Her bir makara bloku dört adet ikiz kenar yamuktan ve bir orta kareden oluflmufltur. ki ikiz kenar yamuk makaran n alt n ve üstünü oluflturmakta di er ikisi ise fon olmaktad r. Orta kare makaran n ipli ini göstermek için çizgili kumafltan kesilir. yi sonuç almak için makaran n ikiz kenar yamuklar n ve iplik k sm n ayn tonda kumafltan kesin. Fon için ikiz kenar yamuklar ise makara ve iplik için kullan lan kumafla çok z t bir kumafltan kesin. kiz kenar yamuklar arkadafl aç gibi alet kullanarak ya da afla da verilen flablona göre kesilebilir. Kolay gelsin... skeçe Türk Birli i Dikifl-Nak fl Ö retmeni Lütfiye N HATO LU GÜNDEM 13 Kad n n Güzellik S rr Güzellik hemen her kültürde ve statüde kad n n vazgeçilmezi Güzellik salonlar kad nlar için ikinci adres Ancak yeterince paras ve zaman olmayanlar için de mucizeler var. Hem de evde düflük maliyetli güzellik s rlar Cilt bak m, saç bak m, vücut bak m, manikür, pedikür ya da epilasyon kad n n vazgeçilmez kürleridir. flte size evde bitkilerle yapabilece iniz birkaç öneri MÜKEMMEL B R VÜCUDUN SIRRI F rçalay n: Banyoya girmeden önce selülit yumrular n azaltmak ve kan dolafl m n h zland rmak için cildinizi f rçalay n. Dufltan zevk al n: Bir banyo ya ile zenginlefltirilmifl l k küvette bafl n z dinleyin ve cildinizi yumuflat n. Cildinizi pürüzsüzlefltirin: Küvetten ç kt ktan sonra dizlerinizi, ayak topuklar n z ve dirseklerinizi ovalay n. Vücudunuzu nemlendirin: Ayak bilekleri gibi zor bölgelere nemlendirici kremle masaj yap n. Ayak bak m önemli: Meyve asitli kreminizi ayak topuklar n zdan parmaklar n za kadar yedirin ve daha sonra pamuklu çorap giyin. Bu uygulama hem pedikürünüzün daha kal c olmas na hem de ayaklar n z n yumuflamas na yard mc olacakt r. 5 ADIMDA YÜZ BAKIMI Yüzünüzü temizleyin: Bir temizleme sütüyle cildinize uzun, yukar do ru masaj yap n ve yüzünüzü durulay n. Kan dolafl m n harekete geçirin: Il k suyun içine bir miktar aromaterapik esans dökün ve kar flt r n. Bu kar fl m bir bez yard m yla yüzünüze sürün. Bezle yüzünüze dört-befl kez bask yap n. Böylece sirkülasyona yard m etmifl olursunuz. Peeling yap n: Düzenli olarak uygulad n z peeling, cildinizi ayd nlat r ve uygulayaca n z tedaviyi h zland rmak için haz rlar. Peeling ürünüyle dairesel hareketler yaparak nazik bir flekilde bask uygulay n ve masaj yap n. Boynunuzu unutmay n. Ard ndan cildinizi suyla temizleyin. Cildinizi maskeyle canland r n: Yüz temizli inin önemli bir bölümü maskedir. Özellikle kil özlü ürünler, t - kal gözenekleri açarak cildi ayd nlatmaya yard mc olurken, su bazl lar ise cildi nemlendirir. Yo un bak m kremleriyle cildi sakinlefltirin: Tüm bu uygulamalar n ard ndan ya ya da yo un bak m kremleri cildinizi yumuflatmaya yard mc olur. MÜKEMMEL C LTLER Par ldayan bir cilt için sadece kremlerin mucizeleri yeterli de il. Vücudunuzun do al ritmine ayak uydurman z, onun güzel görünmesine yard mc olacakt r. Ifl lt l bir cilde sahip olmak için uzmanlar n tavsiyelerine uyman z yeterli. Erken uyuyun: Bofluna "güzellik uykusu" denmiyor. E er cildiniz günün stresinden sonra kendine gelemezse, k r fl kl klara karfl cilt bak m n za ne kadar harcad n z n önemini yitirdi i amans z bir savafla girdiniz demektir. Hasar düzeltmek için alt ila sekiz saat aras nda bir zamana ihtiyac n z var. Sakin olun: Stresin yafllanma üzerinde büyük etkisi var. Stresin en büyük düflmanlar ndan biri ise yoga... Günlük birkaç basit hareket bile sirkülasyonu ve oksijen al flveriflini düzenler, stresi azalt r. Çok s cak ya da çok so uk ortama girmeyin: Cilt ekstrem fleyleri sevmez. So uktan s cak bir eve girmek ya da klimal bir ofisten ö le günefline ç kmak cildinizi büyük bir strese sokar. Her çevre de ifliminde cildiniz kendini yeni yere adapte etmek için büyük enerji harcar. Tatl iste inize hakim olun: Afl r çikolata yemek k r fl kl k tehlikesini beraberinde getirir. fieker, kalçam za nas l etki ediyorsa cildimize de ayn flekilde davran r. Yüksek fleker taraf ndan hasara u rat lan kolajenin vücuttan at lmas 15 y l sürer, o yüzden bugün flekeri keserseniz gelecekte genç bir cildiniz olur. Cildinizi nemlendirin: Nem, cildi sulu ve dolgun tutmaya yarar. Yatak odan za bir nemlendirici ya da geceleri radyatörünüzün üzerine slak bir havlu koyun. K r fl kl klar masajla yok edin: Lenf sirkülasyonunu harekete geçirmek ve cilt safl n z art rmak için cildinize masaj yap n. Yürüyün, koflmay n: Yüksek etkili egzersizler sadece vücut için de il, ayn zamanda cilt için de streslidir. Bu yüzden yürüyüfl ve oval hareketler daha yararl d r.

14 SA LIK Eyvah flekerim ç kt! Günümüzün en yayg n hastal klar ndan biri olan ve gelecekte de peflimizi b rakmayaca tahmin edilen fleker hastal na "dur" demenin yolu dengeli beslenmeden geçiyor. DÜNYA Sa l k Örgütü'nün gelece in en yayg n hastal klar ndan biri olaca n vurgulad fleker hastal ile ilgili veriler hayli ürkütücü. Dünya nüfusunun yüzde 2.1'i diyabet hastas y - l nda bu oran n ikiye katlanaca tahmin ediliyor. BES N DESTEKLER NEDEN POPÜLER? fieker hastal yla ilgili ilk bilgiler hayli eskilere dayan yor. lk yaz l kay t, M.Ö. 1500'lü y llarda eski M s r papirüslerinde bulunmufl. M.S. 100'lü y llarda Yunanl doktorlar en önemli belirtilerinden biri s k idrara ç kmak oldu u için bu hastal - a sifon anlam na gelen 'diyabetes' ad n vermifller. Kandaki fleker miktar yükseldi i için fleker hastal olarak da biliniyor. Binlerce y l önce Hintli doktorlar fleker hastal - n n 'dengesiz beslenen fliflman' kifliler aras nda yayg n oldu unu belirtmifllerdi. Gerçekten de h zl beslenme al flkanl klar ve fliflmanl n yayg n oldu u zengin ülkelerde diyabetli say s fakir ülkelere oranla daha yüksek. fieker HASTALI I NED R? Kimbilir belki de ad ndan dolay halk aras nda yanl fl bir kan var; San l yor ki çok tatl yemek fleker hastal na yol aç yor. Oysa suçlu, flekerli yiyecekler de il, flekeri enerjiye dönüfltüren insülin hormonu. Kimi fleker hastalar nda pankreas hücreleri yeterince insülin üretemiyor, kimi hastalarda ise bol insülin bulunuyor. Ancak pankreas hücreleri normal biçimde çal flamad için insülini gerekti i gibi kullanam yor. Bu durumda enerji kayna olan glikoz, hücrelere giremiyor ve kanda afl r fleker birikmesi sözkonusu oluyor. fieker sinsi bir hastal k. Bu hastal k herhangi bir belirti göstermeden y llarca sessiz kalabiliyor. Önlem al nmazsa yüksek kolesterol, damar t kan kl -, kol ve bacakta kangren, körlük ve böbrek hastal klar na sebebiyet veriyor. Ayr ca cinsel iktidars zl a, kiflilik de iflmesine, difl, deri, mide-ba rsak hastal klar na da yol aç yor. Kal t m, fliflmanl k, gebelik ve uzun süreli ilaç kullan m (diüretik, kortikosteroid gibi...) hastal n ortaya ç kmas n kolaylaflt r yor. Tip I ve Tip II olmak üzere iki tür fleker hastal var. Tip I yani insüline ba l fleker hastal kal tsal olup çocukluk ya da gençlikte ortaya ç k yor ve sürekli insülin tedavisini gerektiriyor. Oysa Tip II yani insüline ba ml olmayan diyabet yetiflkinlikte ortaya ç k yor ve insüline gerek kalmadan diyet ve kilo kayb yla kontrol alt na al nabiliyor. fieker HASTALI I BEL RT LER Afl r susama ve ac kma, çok s k idrara ç kma, afl r yorgunluk ve uyku hali, h zl kilo verme, bulan k görme, ciltte kuruma ve kafl nt, el ve ayaklarda kar ncalanma ve uyuflma, deride, vajinada ve mesanede iyileflmeyen enfeksiyonlar v.s. HANG SPORLAR YARARLI? Fiziki aktivite, yani spor vücuttaki flekerin h zla tüketilmesine yard mc olarak kan flekeri düzeyini dengeliyor.spor ayr c kan damarlar ve kalp için de yararl. Ancak spora bafllamadan önce mutlaka doktora dan flarak t bbi kontrolden geçmeli ve uygulanacak spora karar verilmeli.yürüyüfl, bisiklet, yüzme gibi sporlar ideal olabilir. BEYAK EKMEK YER NE KEPEKL EKMEK Beyaz ekmek yerine kepekli ekme i tercih edin. Ö ünlerde mutlaka piflmifl sebze yeme i ve salata yiyin. Meyveleri mümkün oldu unca kabu u ile yiyin. Posal yiyecekleri tercih edin. Kuru baklagillere, özellikle fasulye, bezelye, mercimek, barbunya ve nohuta sofrada s kça yer verin. Ölçülü miktarda zeytinya veya s v ya kullan n. K rm z et yerine beyaz et yiyin. Etli yemeklere ayr ca ya ilave etmeyin. Light süt ve yo urdu tercih edin. Az ya l peynir çeflitlerini tüketin. Krema,kaymak,tereya ve margarinden uzak durun. fieker,tuz ve alkolden sak n n.tatland r c l tatl lar tüketmeye çal fl n. Düzenli spor yap n.bu konuda mutlaka doktorunuza dan fl n. Günde en az 8 bardak su için. fieker HASTALARI NASIL BESLENMEL? Karbonhidratlar, günlük kalorinin yüzde 50-60' n oluflturmal. Yulaf, kuru baklagiller (özellikle fasulye), meyve ve sebzelerde bulunan lif içeri i yüksek karbonhidratlar, kan flekerinin yükselmesini önlerken, kolesterol düzeyini de kontrol alt nda tutabiliyor. So an, fleker hastalar için çok yararl çünkü içeri inde fleker düflürücü kimyevi maddeler bulunuyor. Brokoli, içeri indeki bol miktarda karbonhidrat ve krom minerali ile kandaki fleker düzeyini kontrol alt nda tutabiliyor. fieker hastalar az ya l yemekleri tercih etmeli. Çünkü bu hastal kta, damar t kanmas ve kalp hastal klar na yakalanma riski yüksektir. Ancak A, D, E ve K gibi baz vitaminlerin vücutta kalmas n sa lad için tamamen ya s z bir diyet de düflünülemez. Kat ya lar yerine zeytinya ve di er bitkisel ya lar tercih edilmeli. Protein, vücuttaki doku ve hücrelerin yap tafl oldu undan mutlaka al nmal. Proteinli besinler kan flekerini yükseltmiyor ama afl r al nd nda böbrek sorunlar na yol aç yor. Süt ve sütlü ürünlerinin light versiyonlar n seçin. Kolesterol içermeyen besinleri tercih edin. Vitamin ve mineralli sebze ve meyveler hazm kolaylaflt rman n yan s ra içerdikleri posa sayesinde kan flekerinin daha geç ve kontrollü yükselmesini sa l yor. Bu nedenle fleker hastalar için meyvenin kendisi meyve suyundan daha yararl - d r. C ve E vitaminleri fleker tedavisinin en önemli besin maddeleridir. C vitamini, insülinin hücrelere girmesine yard mc olurken E vitamini, hastal n yol açt komplikasyonlar giderip insülinin etkinli ini art r yor. Krom minerali, kan düzeyindeki dalgalanmalar önlüyor. Krom, tüm tah llar, m s - rözü ya, sütlü ürünler, et ve mantarda bulunuyor. GÜNDEM14 BURÇLAR KOÇ (21 Mart-20 Nisan) Baflka birinden bekledi iniz bir destek gecikebilir ya da hiç elinize ulaflmayabilir. Di er yandan efliniz ile sorunlar yaflayabilir, bunlar çevrenize de yans tabilirsiniz. BOĞA (21 Nisan-21 Mayıs) Kendi içinize kapanarak d fl dünyadan da soyutlanmak isteyebilirsiniz. fl yerinizde üstleriniz yada ifl vereniniz ile karfl karfl ya kalabilir, gerginlikler yaflayabilirsiniz. İKİZLER (22 Mayıs-21 Haziran) Aile içinde, bulundu unuz toplumsal s n f ve koflullarla ilgili baflkald ran bir tav r tak nabilirsiniz. Aflk konusunda olumlu geliflmeler sizi bekliyor. YENGEÇ (22 Haziran-22 Temmuz) liflkiniz veya evlili iniz konusunda ciddi kararlar verebilirsiniz. Aflk hayat n z n en güçlü oldu u dönemlerden birindesiniz. ASLAN (23 Temmuz-23 Ağustos Karl ç kabilece iniz anlaflmalar yapabilir, büyük kazançlara sahip olabilirsiniz. Bu arada yak n çevreniz ile iliflkiniz size s k nt verebilir. BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül) Aflk hayat n z ve çocuklarla iliflkilerinde farkl bir yöne do ru ilerlemeye bafll yorsunuz. Maddi konularda s k nt lar yaflayabilirsiniz. TERAZİ (23Eylül-23Ekim) Düflünceleriniz da labilir, konsantre olmakta güçlük çekebilirsiniz. Sizi ba layacak kararlardan ise kesinlikle uzak durmal s n z. AKREP (24 Ekim-22 Kasım) Gelecek planlar yapmak isteyebilir, bu konuda gerçek dostlar n z n desteklerini görebilirsiniz. Yarat c l n z n artaca günlerdesiniz. YAY (23 Kasım-21 Aralık) flle ilgili yeni kararlara varabilirsiniz. Di er yandan arkadafllar n zla zorunlu bir organizasyona kat lmak, sorumluluk alarak yük alt nda kalmak zorunda kalabilirsiniz. OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak) Kiflisel anlamda güçlü kararlar al p, bugüne kadarki tan nma fleklinizi temelli olarak de ifltirebilirsiniz. Hayat n za dair büyük sorumluluklar alaca n z bir döneme giriyorsunuz. KOVA (21 Ocak-18 Şubat) liflkinizi gözler önünde yaflamaktan zevk duydu unuz günlerdesiniz. Sosyal statünüzle ilgili konular ön plana ç kabilece i gibi kendinizi çevreye sergilemeniz, be endirmeniz gereken anlar da olabilir. BALIK (19 Şubat-20 Mart) Yabanc yerlere gitmek ve yeni kiflilerle tan flmak isteyebilir, k sa süreli olsa da bir yolculu a ç kabilirsiniz. fl yerinizdeki s k nt larla ilgili eflinizden yada sevgilinizden gelecek fikirlere karfl aç k olmal s n z.

15 GÜNDEM 15 Stavrupoli belediyesi Dan fltay a baflvurdu Kallikratis Plan n n iptali istendi SKEÇE deki Stavrupoli belediyesi, Kallikratis plan n yarg ya götürüyor. Stavrupoli belediyesi, skeçe yle birleflmeyi öngören plan n iptali için Dan fltay a baflvurdu. Baflvurunun 8 Eylül Sal günü yap ld ifade edildi. Stavrupoli belediyesi ad na baflvuruyu yapan iki anayasa profesörü, plan n iptalini talep etti. DA LIK BÖLGE ÖZELL D KKATE ALINMADI Dan fltay a yap lan baflvuruda, Stavrupoli nin skeçe belediyesiyle zorunlu olarak birleflmesini öngören plan n anayasaya ayk r oldu u iddia edildi. Kallikratis plan yla, Stavrupoli belediyesinin özellikleri dikkate al nmadan skeçe ile birlefltirilme karar n n al nd öne sürüldü. Stavrupoli belediyesi yöneticileri, iptal dilekçesinde bölgenin da l k bir bölge oldu unu ve bu özelli in dikkate al nmad n belirttiler. Stavrupoli belediyesinin, skeçe ile birlefltirilmesinin anayasaya ve Avrupa hukukuna ayk r oldu u iddia edildi. Ayr ca skeçe ile Stavrupoli belediyelerinin Kallikratis plan çerçevesinde zorunlu flekilde birlefltirilmesiyle ortaya ç kan yeni belediyenin ifllevsel olmad ve yeni sorunlar n yaflanmas na neden olaca öne sürüldü. Dan fltay a yap lan itirazda Stavrupoli belediyesinin ba ms z olmas ve tek belediye olarak kalmas talep edildi. Stavrupoli belediye baflkan Yorgos Karasakalidis, Dan fltay a yapt klar baflvurudan umutlu olduklar n belirtti. SATILIK ARSA Gümülcine de içerisinde 240 metrekarelik iflyeri bulunan inflaata müsait 2 dönüm arsa sat l kt r. Bilgi için tel Necmi Hasano lu OKU-YORUM BA IM-LI/SIZ-LAR Kallikratis ad yla hayata geçen yeni yerel yönetim düzenlemesinde bir konuda hakl düflündü ümüzü görüyoruz. Baflka ne tür etkisi olur bilemeyiz ama yerel yönetimlere bir rekabet ve dolay s yla yerel yöneticilerimize daha genifl imkanlar yönetme becerisi kazand raca n de erlendiren düflüncemizi hakl ç karan bir çok olay yafl yoruz. Öncelikle, kesinleflmese bile adlar gündeme giren aday adaylar na bak ld nda hem Gümülcine de, hem de skeçe de bir düzey yakalanaca n da gözlemek mümkün oluyor. Sab k mebuslar bile adayl a veya do rudan sahaya çeken bu yeni dönemin bafllang c nda ise ciddi ve güçlü bir toplumsal talep olarak ortaya ç kan ba ms z adaylar ve/veya listeler anahtar rol oynayacak gibi görünüyor. O kadar ki, partileriyle ba ml l tescilli isimlerin bile, toplumumuzun kemikleflmifl sorunlar na çözümü özleyen ve bugüne kadar yaflat lm fl oldu u aldat lm fll k hissini gideren hakl taleplerini benimseyen ba ms zlar aras nda rekabete/yar fla kat lmas bizi flafl rtmayacakt r. nsan m z n çok ciddi ve bir o kadar da güçlü bir arzusuna hangi adaylar, hangi programlarla ortaya ç kacak ve samimiyeti ve söylediklerine kendinin de inanmas yan nda bilgisi ve vizyonuyla vaatlerini hayata geçirebilece ine inand racak görece iz. Ancak emin oldu umuz bir husus varsa o da Bat Trakya Türk toplumu seçmeninin ciddi bir de iflim geçirdi ini ve insan m z n kendi deyimiyle art k masala para vermedi ini göremeyen aday veya parti kaybedecektir. Yeni dönem, yerel yönetici adaylar m z n, vizyon sahibi ve neyi ne için yapt - n bilen, kiflilerle de il yapaca hizmetlerle u raflan ekip anlay fl yla çal flmay baflaranlardan oluflmas n neredeyse zorunlu k l yor. Mevcut ve tecrübeli yerel yöneticilerimizin de kendilerini bu döneme haz rlama ve uydurma gereklili i olabilir. Toplumun o müthifl sa duyusu suyu getiren ile destiyi k ran ay racak basiret ve ferasete sahip çünkü. 7 Kas m yerel seçimlerinin ülke genelinde yaflanan ekonomik buhran içerisinde giriyor olmas H ristiyan hemflehrilerimizi de yerel ve temel ihtiyaçlar gözönünde bulunduran bir oy kullanmaya götürece ini düflünmek yanl fl olmaz. H ristiyan seçmenin de konjonktürel olarak küçük ve/veya marjinal partilere, hatta ba ms z adaylara veya listelere yönelmesi beklenmelidir. Olmaz olmaz demeyin olmaz olmaz. Yerel seçim heyecan n n gittikçe yükseldi i bir atmosfere girilmesi, genç ve dinamik ve bir çok aç dan istikbal vaadeden isimlerin yerel yönetim alan nda görev talep edecek olmas toplumumuzun da dikkatini çekecektir. Hatta çekmeye bafllam flt r bile. *** Yunanistan bir yandan yerel seçimlere haz rlan rken bir yandan da bir geceyar s operasyonuyla oluflan yeni Bakanlar Kurulu ile meflgul. Baflbakan Papandreu, uhdesinde bulunan D fliflleri Bakanl n Dimitris Druças a devretti. Genç Bakan da ilk d fl ziyaretini bir gelene in devam olarak ve bir mesaj vermek amac yla K br s Rum kesimine yapt. Bu ziyaretle, Druças n Lefkofla da do du unu; o zaman befl yafl ndayken bu trajediyi yaflad n ve bu nedenle K br s kalbinin derinliklerinde hissederek görev yapaca n bas ndan ö renmifl olduk. Druças, Ziyaretim, K br s Helenizmi ne ve üçüncü taraflara; K br s sorununun Yunan d fl politikas n n en önemli önceli i oldu u mesaj n vermek maksad n tafl yor. diyerek de bir gelene in takipçisi olaca n vurgulam fl oldu. Bakan n, K br s ta Avrupa n n son duvar n kald rma kararl l n belirtmesi, ekonomik buhranla bo uflan Yunan halk n n milli duygular na hitap eden, iç g - c klay c ve bu s k nt lardan biraz uzaklaflmas amac güdüyor olsa gerek. Yoksa Bakan n Avrupa daki as l meflruiyetten uzak ayr mc bariyerlerin Bat Trakya da bulundu unu bilmemesine ihtimal yok. Umar z genç Druças n heyacan yafll kurt Pangalos tan etkilenme de ildir. *** Haber do ruysa, Bat Trakya Türkleri anavatan m z eski Baflbakan yard mc lar ndan ve MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli yi a rlayacak önümüzdeki haftalarda. Anavatan m z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n bölgemize ziyaretleri yan nda CHP eski Genel Baflkan Deniz Baykal n da y llar önce Bat Trakya y ziyareti hala tarihi bir hat ra olarak toplumumuzun haf zas nda tazeli ini koruyor. Bat Trakya Türk toplumunun demokratl k alg s nda önemli etkiler b rakan ve öz güvenini artt ran bu sembolik ziyaretlerin Yunanistan aç s ndan da dostluk ve iflbirli inin geliflmesinde iyi komfluluk iliflkilerinin güçlenmesinde bir anlam oldu unu düflünüyoruz. Bat Trakya Türk toplumu yediden yetmifle geleneksel misafirperverli ini göstererek büyük mutlulukla Devlet Bahçeli Bey i ba r na basacak, hasretle kucaklayacakt r.

16 GÜNDEM16 Metin Edirneli PENCERE TURAN CEM YET Bulgaristan Türklerinin yaflam nda çok büyük rolü olan iki önemli Kemalist dernek Turan Cemiyeti ile Türk Ö retmenler Birli i dir. Bunlardan Türk Ö retmenler Birli i, geçmifli çok daha eskilere, 1906 y l na kadar gitmektedir. Fakat Bulgaristan Türklerinde örgütlenme konusunda as l patlama özellikle y llar nda yaflan r. Çünkü, biten 1. Dünya Savafl nda onbinlerce Türk Bulgaristan için savaflm fl, binlercesi can n vermifl, y llar aras ndaki Çiftçi Partisi iktidar döneminde Türk-Bulgar, daha do rusu Ankara-Sofya iliflkileri (3) en üst düzeye ç km fl, dahas Türkler, geçimini a rl kl olarak tar mdan sa layan ve k rsalda yaflayan insanlar olarak Çiftçi Partisi nin seçmen tabakas n oluflturan önemli bir toplumsal kesim olmufltur. Hal böyle olunca, örgütlenmenin önündeki engeller de otomatikman ortadan kalkm fl oluyor. Fakat örgütlenmenin as l itici gücü, Yunan Ordusunun zmir de Ege Denizi ne dökülmesinin, Türk Kurtulufl Savafl n n zaferle sonuçlanmas n n Bulgaristan Türklerinde yaratt coflku, heyecan ve özgüvendir. Zincirler k r lm flt r bir kere. Akan suyun önünde durmak zordur art k. Birçok kentten, birbiri ard na kurulan Türk derneklerinin haberleri gelir. nk lap, Ertu rul, Alt ny ld z, Y ld z, leri, Hilal, Rumeli, Atilla, Turan, Balkan, Alt nordu. Hepsi birer sportif organizasyon olan bu derneklerin di er bir ortak özelli i de isimlerinin de görüldü ü üzere hepsinin özellikle Türk tarih ve kültürüyle ilgili olmalar d r. Bulgaristan da 1923 te faaliyete geçen sadece Türk dernekleri de ildir. Günümüz Bulgar kaynaklar na göre, faflist bir örgüt olan ve 1936 da sadece resmen kapat lan Rodna Zafltita, yani Vatan Savunucular adl Bulgar derne inin kurulufl y l da 1923 tür. Ufukta kara bulutlar görülmektedir. Kötü haberler salt bu kadarla s n rl de ildir. Az nl k olarak özgürlükleri en iyi flekilde yaflad klar Çiftçi Partisi hükümeti 9 Haziran 1923 te gerçeklefltirilen bir askeri darbe ile y k lm flt r. fiimdi bafllayan Demokratiçeski Zgovor, yani Demokratik Birli i dönemidir (4). Fakat ad n n d fl nda ortada demokrasinin olmad bir dönem. (3) Birinci Dünya Savafl ndan ma lubiyetle ayr lan iki ülkenin 30 Ekim 1918 de imzalanan ateflkes antlaflmas yla art k kaderleri de ortakt r. kisi de iflgal alt ndad r. Fakat Türkler, Anadolu da Mustafa Kemal in önderli inde bir ba ms zl k savafl vermektedirler. Bu mücadelenin baflar yla noktalanmas durumunda, y rt l p at lacak Sevr Antlaflmas n n Bulgaristan a imzalat lan Neully Antlaflmas n n ortadan kald r lmas, yok say lmas için de bir örnek oluflturaca n düflünen Aleksand r Stamboliyski yönetimindeki Çiftçi Hükümeti, mücadelesinde Ankara y sonuna kadar destekler. Olanaklar ve kaç rabildikleri ölçüsünde Türk Kurtulufl Savafl na silah yard m nda bulunur. Ayr ca, Yunan iflgali esnas nda Yunan ordusuna ma lup olan birliklerden geri kalan askerlerin Bulgaristan a girmesine ve geçici olarak yerleflmesine izin verir. Asl nda Sofya n n Türk Kurtulufl Savafl n desteklemesinin ve Ankara ile iyi iliflkiler kurmak istemesinin as l nedenini, Stamboliyski nin 26 Ekim 1922 de Bulgar meclisi Sobranya da yapt Sevr Anlaflmas nda, Mustafa Kemal hareketinin baflar - ya ulaflmas yla yap lacak de ifliklikleri Neully gibi öteki antlaflmalar n da de- ifltirilmesi için bafllang ç kabul ediyoruz. cümlesi ortaya koymaktad r. (Kemalist htilal ve Bulgaristan Nisan 1969 stanbul, Kitafl Yay nlar sayfa 375) Yine Askeri Milliyetçilik adl bir broflüründe Sevr Anlaflmas, Türk milletinin direnmesi sonucu parçaland. Bu millet kuvveti, inanc ve yard mlar sayesinde emperyalizmin kayal klar nda ilk gedi i açm flt r diyen Vasil Kolarov un, Neuilly Anlaflmas da Sevr in ak betine u ramal d r sözleri de as l amac ve beklentiyi aç kça ortaya koymaktad r. (Kemalist htilal ve Bulgaristan Nisan 1969 stanbul, Kitafl Yay nlar sayfa 132) Birinci Dünya Savafl nda Bulgar ordusunda savaflan Türk az nl ktan 9604 kifli ölmüfltür (Prof. Dr. Hüseyin Memiflo lu, Bulgaristan da Türk Kültür Türk E itim Tarihi, s.112,) BTTÖB E itim ve Ö retm Y l Mesaj E itim ve Ö retim y l tüm Bat Trakya Türk Az nl na kutlu olsun. Sevgili ö renciler, siz bizim gelece imizsiniz. Türk Kültürü nün devam etmesi ve az nl m z n daha ayd nl k yar nlara umutla bakabilmesi sizin alaca n z e itime ve yapaca n z çal flmalara ba l d r. De erli ö retmenler, az nl m z n geliflmesi ça dafllaflmas, kültürümüzün zenginleflmesi, Türk Dili nin geliflmesinde ve az nl k fertlerinin ifade gücünün artmas nda en büyük görev sizlere düflmektedir. Amac n z çocuklar m za verilen e itim seviyesini ve kalitesini yükseltmek, tarihimize, kültürümüze, milli ve manevi de erlerimize ba l, bilgili ça dafl kuflaklar yetifltirmek olmal d r. Sayg de er anne-babalar en k ymetli varl klar n z olan çocuklar n z n iyi yetiflmesinde sizlerin de katk lar büyüktür. Sizler okulla ö retmenlerle iflbirli i halinde olun ve çocuklar n z her türlü etkinli e kat lmalar n teflvik edin. Çocuklar n z n dersleriyle ilgilenin. Çocuklar n zla ilgilendi iniz ölçüde baflar lar n n artt n göreceksiniz. Bat Trakya Türk Az nl k E itimi Lozan Antlaflmas na, 1951 Türk-Yunan Kültür Anlaflmas na, 1968 Türk-Yunan Kültür Protokolü ne uygun olmas gerekir. Bütün bu antlaflma ve anlaflmalara ra men e itim ve ö retimin önündeki sorunlar ç gibi büyüyerek devam etmektedir. Lozan Antlaflmas n n 40. Maddesi okul encümenlerine okul kurma, yönetme ve denetleme yetkisini vermifltir. Okullarda Türk dilini serbestçe kullanma hakk na sahiptirler. Lozan Antlaflmas n n 41. Maddesi de Yunanistan devletinin Türkçe e itimi konusunda her türlü kolayl sa layaca konular na de inmektedir. Türk-Yunan Kültür Protokolleri okullardaki kitap ve ders araçlar n n Türkiye den tedarik edilece i konular na temas etmektedir. Ayr ca Türkiye ile Yunanistan aras ndaki kültürel iflbirli ini temel almaktad r. Bat Trakya Türkleri e itimini ilgilendiren kanunlar, kararnameler ve bakanl k kararlar Bat Trakya Türk E itimi nden bir parça koparmak suretiyle bugün Bat Trakya Türk lkokullar ifllevini yapamaz hale gelmifltir. Bat Trakya Türkleri ile ilgili ilk Yunan kanunu 1954 y l nda ç kar lan 3065 say l kanun olmufltur. Bu kanun Bat Trakya Az nl k Okullar n Türk Okulu olarak tan - maktayd. Ayr ca okul encümenleri okullar na istedikleri ö retmeni seçebiliyorlard. Okul tabelalar m zda Türk lkokulu yaz yordu. Her gün Türk üm, do ruyum, çal flkan m diyerek ant içiyorduk. Türk-Yunan Kültür Komisyonu en k sa zamanda toplanmal ve iki devlet aras nda var olan 1951 Türk-Yunan Kültür Anlaflmas çerçevesinde az nl m z n e itim alan ndaki sorunlar na çözüm aranmal d r. 50 y l Bat Trakya Türk E itimi ne hizmet vermifl Türkiye ö retmen okullar mezunu formasyonlu ö retmenlerimiz zorunlu olarak Yunan yönetimi taraf ndan 60 yafl - n doldurduklar ve 35 y l hizmet ettiklerinden dolay ö retmenlikten ç kar lm fllard r e itim ve ö retim y l ndan sonra Bat Trakya da Türk ilkokullar m z Selanik Özel Pedagoji mezunu ö retmenlere kalm flt r. Bat Trakya da 193 ilkokulumuzda 6500 e yak n ö rencimiz say lar 450 yi bulan bu ö retmenler taraf ndan kötü bir biçimde e itilmektedirler. Ö renci velileri bu durumdan çok rahats zd rlar. Lozan Antlaflmas na ayk r olarak kurulan S.Ö.P:A. kapat lmal, T.C. e itim fakültelerine Bat Trakyal Türk ö renciler yönlendirilerek formasyonlu ö retmen aç giderilmelidir. T.C. e itim fakültelerinden mezun olan formasyonlu genç Bat Trakyal Türk e itimciler Bat Trakya Türk ilkokullar na da tayin edilmelidir. Bat Trakya da mülkiyeti az nl a ait olmak üzere iki dilde e itim yapacak yeni az nl k anaokullar, ortaokullar, liseleri aç lmal d r. Hemetli, fiahin Gökçep nar, Il - ca, Dolaphan da Lozan a ayk r olarak aç lm fl gimnazyumlar Türk okulu statüsüne çevrilmelidir. Halen faaliyet gösteren Gümülcine Hayriye Medresesi ile fiahin Medresesi, Gümülcine Celal Bayar Lisesi ile skeçe Muzaffer Saliho lu Az nl k Ortaokul- Lisesi statüsüne sahip e itim kurumu haline dönüfltürülmelidir. Bat Trakya da baz devlet okullar nda Türkçenin seçmeli ders olarak okutulmas uygulamas kald r lmal d r. Bat Trakya Türk lkokullar nda görev yapan T.C. kontenjan ö retmenlerinin say - s n n 1952 tarihli mutabakatta oldu u gibi yeniden 35 e yükseltilmeli, bu ö retmenlerimizin eskiden oldu u gibi skeçe, Gümülcine, Dedea aç illerinde görevlendirilmesi uygulamas na dönülmelidir. Bat Trakya da Türk Az nl k çocuklar nda Yunan devlet anaokulu, ilkokulu, ortaokul ve liselerine çok ciddi bir gidiflat var. E itim konusunda bir özelefltiri yapmam z gerekiyor. Türkçenin olmad anaokullar kabul edilemez. Çocuklar m z Yunan devlet okullar nda görmek istemiyoruz. Bu kötü durum karfl s nda acilen sadece e itim konusunu görüflmek için Bat Trakya Türk Az nl Yüksek Kurulu nun derhal toplanmas n öneriyoruz. Yar n, çok geç olabilir e itim ve ö retim y l nda, ikili antlaflma, anlaflmalara uygun bir flekilde e itim sorunlar m z n çözüme kavufltu u, umutlar m z n gerçekleflti i bir hoflgörü dönemi olmas dile iyle ö renci, ö retmen ve anne-babalara baflar lar dileriz. (4) Prof. Dr. Hüseyin Memiflo lu, Geçmiflten Günümüze Bulgaristan da Türk E itim Tarihi, s.159 Devam edecek BATI TRAKYA TÜRK Ö RETMENLER B RL YÖNET M KURULU ADINA ASBAfiKAN N HAT OSMANO LU

17 Meydanda bayram namaz Atina da bir bayram daha camisiz geçti. Ahmet Hralo lu skeçe Müftü Yard mc s D N ve TOPLUM GÜNDEM 17 RAMAZAN AYINA VEDA EDERKEN BAfiKENT Atina da yaflayan binlerce Müslüman, bayram namaz n Atina Belediyesi önündeki Kotzia Meydan nda k ld. Bayram sevinç içinde karfl layan Atinal Müslümanlar, infla edilmeyen cami sebebiyle ise bu y l da hüzünlüydü. Arap ülkeleri, Balkanlar, Afrika ve Ortado u co rafyas ndaki ülkelerden binlerce Müslüman ilk defa Atina merkezinde k l nan bayram namaz için Kotzia Meydan na ak n etti. Bayram coflku ve sevinç içinde karfl layanlar aras nda çok say da kad n ve çocu un da olmas dikkat çekerken, ran ve di er Ortado u ülkelerinden büyükelçiler de namazda saf tuttu. Müslümanlar, Atina Belediyesi önünde k ld klar namazla, Yunan yetkililere cami konusunda mesaj gönderdi. Bölgede bulunan baz gençlerin meydanda toplanan kalabal cep telefonlar yla görüntüledikleri görüldü. Atina da cami bulunmamas nedeniyle yo un kat l m dikkate alan Müslümanlar, geçen y llarda bayram namazlar için kiralad klar Olimpik Stadyum un yerine bu y l Atina Belediyesi nin yer ald meydan tercih etti. Belediyeden al nan izinle gerçekleflen organizasyon, ulafl - m n kolay olmas nedeniyle binlerce inanan flehir meydan na çekmeyi baflard. Kotzia Meydan?ndaki bayram namaz M s rl fleyh Hasan Arafa taraf ndan k ld r ld. Bayram hutbesinde Müslümanlara seslenen Arafa, birlik ve yard mlaflmaya dikkat çekerek, Pakistan için bafllat lan yard m kampanyas na destek olunmas ça r s nda bulundu. lk defa flehir meydan nda toplanan kalabal gören Yunanl lar, uzun uzun meydanda namaz k lan Müslümanlar izledi. BAYRAM NAMAZI CANLI YAYINLANDI Bu arada Yunan medyas, Yunanistan da gündem olan Atina ya cami konusu nedeniyle organizasyona yo un ilgi gösterdi. Ülkenin en çok izlenen televizyon kanal MEGA, namaz n k l nd meydandan canl yay n yapt. Di er ulusal kanallar da hem uzun süre çekim yapt, hem de Müslümanlarla röportajlar gerçeklefltirdi. MEZARLIK DA H ZMETE SUNULMADI Atina da yaflayan Müslümanlar n ileri gelenleri, MEGA televizyonun canl yay - n nda sorular cevapland rd. Atina Belediyesi ne ibadet yapmalar na izin verdi i için teflekkür eden Yunanistan Müslümanlar Birli i Baflkan Naim Alghandour, Ama böyle geçici çözümlerle bu ifl yürümez. Daha fazla geciktirilmeden cami ibadete aç lmal. Di er yandan Shisto bölgesinde tahsis edilen mezarl k yeri de hizmete sunulmal. Ma duriyetler giderilmeli. diye konufltu. ECZACI HÜSEY N ZEYBEK Tüm Bat Trakya Müslüman Türk az nl n n Ramazan Bayram n kutlar, esenlikler diler. Mübarek Ramazan ay na veda ettik. fieytanlar n ba land, bereketin, rahmetin, merhametin oluk oluk ya d, nefislerin terbiye görüp Rabbine yöneldi i bu aydan ayr lman n hüznü sar yor içimizi. Ramazan Ay n yeterince de erlendirebildik mi? sorusu zihnimizde dolafl rken; Ramazan Bayram na kavuflman n tatl ama buruk sevinciyle bir nebze de olsa teselli bulmaya çal fl yoruz. man edip, hayat - n n kontrolünü Rabbinin emir ve yasaklar na teslim etmifl olanlar n ümit, heyecan, piflmanl k, tövbe ve korku ile gözyafllar ak tarak geçirdi i geceler, ibadet ve teslimiyet ile flenlendirdi i gündüzler neticesinde bir ödül olarak geliyor Ramazan Bayram. Rabbimiz kat ndan bir hediye olarak Peki Ramazan da neler kazand k?... Ramazan ay boyunca tuttu umuz oruçlar sayesinde fakir fukaran n halini daha iyi anlama imkân bulduk. Elimizdeki nimetleri fark ederek k ymetini anlad k. sraf n kötülü ünü, iktisat ve kanaatin önemini bir kez daha kavrad k. Elimizden geldi i kadar iyilik peflinde kofltuk. Zekâtlar m z n yan s ra bol bol sadaka vererek infak etme fluur ve zevkini yaflad k. Yine bu mübarek ayda sab r ve tahammülün ne demek oldu unu bizzat yaflayarak anlama imkân bulduk. Açl k ve susuzlu a tahammül ettik. Nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen arzu ve isteklerine karfl direndik. K ymetini tam olarak kavrayamad m z zaman mefhumunun her saniyesinin ne kadar önemli oldu unu sahur ve iftar vaktinde imsak ve iftara bafllama an nda anlad k. Bu fluurla gün ve gecelerimizi en güzel flekilde de erlendirme gayretinde olduk. Farz olan befl vakit namaz ve teravih namaz n camilerde cemaatle k larak, bol bol Kur an okuyarak, dua ederek ve hay rda yar flarak yo un bir ibadet ortam nda bulunman n mutlulu unu yaflad k. Yaflad m z bu yo un maneviyat ikliminde ibadetlere sab rla devam etme al flkanl n kazand k. flte Ramazan ay boyunca elde etti imiz bu güzelliklerin sürdürülmesi esast r. badetlerde süreklilik Yüce Allah n istedi i, Sevgili Peygamberimiz arzu etti i bir durumdur. Hz. Peygamberimiz badetlerin Allah a karfl en sevimli olan, az da olsa devaml olarak yap lan - d r buyurmufltur. Ramazan boyunca sergiledi imiz bu güzellikler, toplumsal huzurun ve bar fl n kuvvetlenmesine yönelik fevkalade olumlu sonuçlar do urmufltur. Zaten yüce dinimiz slam n telkin etti i iman n amac da budur. Ramazan ay n n kazand rd klar n yeni bir hayat n flekillenmesinde bafllang ç noktas neden yapmayal m? Bunun için, sevinçle karfl lad - m z ve hüzünle u urlad m z bu ayda elde etti imiz erdemleri bir f rsat bilelim. Bu kutlu zaman dilimi, di er Ramazan aylar nda oldu- u gibi yaflan p, unutulmas n. Bizim için yeni bir bafllang ç olsun. man, ibadet, iyilik ve hizmet gibi de erleri yaflat p koruyabilmek ve Allah n r zas n elde edebilmek için bunlar devaml olarak yaflamak gerekti i flüphe götürmeyen bir gerçektir. Her insan mutlu olmay ve mutlulu unun da devaml olmas n ister. nsan için Allaha kul olarak yaflamak en büyük mutluluktur. Hâs l, devaml, ölçülü, disiplinli bir çaba ve çal flma içerisinde olmadan hiçbir alanda baflar y yakalay p mutlu sona eriflmek mümkün de ildir. Ayr ca Ramazan ay boyunca gösterdi imiz, birlik-beraberlik, kardefllik, bar fl, sosyal yard mlaflma ve dayan flma, toplumsal uzlaflma, kaynaflma vb. örnek davran fllar ; bireysel ve toplumsal hayat m z n her döneminde devam ettirelim. Bütünlü ümüzü ve huzurumuzu bozmak isteyenlere f rsat vermeyelim. Bu konuda sa duyulu davranmak rehberimiz olsun. Sevinç, nefl e, birlik-beraberlik ve kardefllik duygular n n yo unlaflt bayram havas n bu güzel duygular paylaflarak kutlayal m. Bir Ramazan ay n daha u urlarken, bu duygu ve düflünceler içerisinde, Yüce Allah tan, bizi daha nice Ramazan bayramlar na kavuflturmas n ve bu bayram n tüm insanl k alemi için bar fl, esenlik ve mutluluk getirmesini temenni ve niyaz ediyorum. Bu sevinçli günlerimizde aram zdan ayr lan bütün kardefllerimize de Allah tan rahmet diliyorum. Bayram n z mübarek olsun.

18 GÜNDEM18 nsanl k tarihin en iyi 10 y l yaflanm fl! ABD li Foreign Policy dergisinin raporuna göre aras ndaki 10 y l, insanl n küresel ölçekte yaflad en bar flç, en sa l kl en müreffeh 10 y l oldu li y llar 11 Eylül sald r s yla bafllay p, Irak ve Afganistan savafllar ile devam etti. Kapan fl ise küresel ekonomik kriz ve Haiti depremi ile yapt. Endonezya daki Tsunami felaketi, Katrina Kas rgas, SARS ve domuz gribi salg nlar, Sudan ve Kongo daki kanl içsavafllara ra men 2000 li y llar övmek zor, ancak Foreign Policy dergisinin Eylül say s nda yay nlanan küresel rakamlar, aras n, insanl n küresel ölçekte en iyi 10 y l oldu unu kaydetti. Bugüne kadar en fazla say da insan daha müreffeh, daha sa l kl ve daha bar fl içinde yaflad y l nda insanl n yüzde 50 si günde 1 dolar n alt nda yaflarken 2007 y l nda bu oran yüzde 28 e indi sonu itibar ile daha da düflük bir orana ulaflacak. Çünkü ekonomik krize ra men son 10 y lda genel olarak tüm dünyada gayri safi milli has lalar yükselifl e iliminde geçti. Yine, dünyan n kifli bafl na y ll k gelir ortalamas 2000 y l ndan beri yüzde 25 artarak 10 bin 600 dolara ulaflt. 1,3 milyar insan y lda günde 10 dolardan fazla gelirle yafl yor. Bu da dünyadaki orta s n f n tarihte hiç olmad kadar büyümesine yol aç yor. Daha önemlisi, Sahara n n güneyindeki Afrika da gelir oran dünyan n geri kalan ndan daha h zl oranda büyüyor. Dünyada hala akflamlar yata a aç giren 1 milyar insan var ancak tah l fiyatlar 1960 ve 1970 lerde oldu- undan art k çok daha düflük. Az geliflmifl ülkelerin yetersiz beslenme s n r ndaki nüfus oran 1970 teki yüzde 34 ten 2008 de yüzde 17 e geriledi. Tar msal üretim de art yor. Az geliflmifl ülkelerdeki tah l üretimi y llar aras nda iki kat na ç kt. nsanl k bulafl c hastal klarla mücadelesinde de önemli baflar lar kazand da bafllayan domuz gribi flu ana kadar 18 bin kiflinin ölümüne neden oldu. Ancak etkisi birkaç y l önceki k yametvari öngörülerin çok alt nda oldu. Salg nlar n etkisi azal yor. Dünyada yayg nlaflan afl lar nedeniyle y llar aras nda k zam ktan ölen çocuk say s y ll k yüzde 60 oran nda azald y llar aras nda difteri, bo maca, tetanoz afl s olan çocuk oran yüzde 40 lardan yüzde 82 ye yükseldi y llar aras nda y ll k çocuk ölüm oranlar yüzde 17 oran nda azald. Ortalama insan ömrü 2 y l uzad. Bütün bunlarda dünyada h zla artan okur yazarl k oran da etkili oldu. nsanl - n 5 te 4 ü art k okuyup yazabiliyor. Buna Afrikal lar n üçte ikisi de dahil. Üniversiteye giden genç say s 2000 deki yüzde 15 lerden 2007 de yüzde 25 lere yükseldi. Yüksek ö renim gören kad n say s artt de dünyadaki parlamenter kad n oran yüzde 11 iken 2009 da yüzde 19 a yükseldi. Çat flmalarda ölen insan say s y llar aras nda yüzde 40 azald. Sahara n n güneyindeki Afrika da çat flmalarda 2000 y l nda 46 bin kifli ölürken, 2008 y l nda 6 bin kifli hayat n kaybetti. Dünyada Milli Gelirlerin askeri harcamalara giden k sm 1990 y - l ndakinin yar s düzeyinde. Her ne kadar insanl n do ada sebep oldu u tahribatla y lda 50 bin tür bitki ve hayvan n nesli tükenmeye devam etse de bu alanda bile iyi haberler var. Kloro floro karbon gaz kullan m yasaklar yla ilk insan yap m küresel atmosferik krizi geri çevirmeyi baflard k itibar ile Antarktika daki ozon deli inin alan 1.03 milyon kilometrekare azalm fl olacak. Teknolojik hayat n nimetlerinden de art k daha fazla insan yararlan yor y - l nda dünyada 700 milyon cep telefonu abonesi varken bugün 4 milyardan fazla abone var. Cep telefonlar, Filipinlerde finansal hizmetlerde, Nijer de okuma yazma e itiminde kullan l yor. nternet üzerinden yay nlar nedeniyle, baflka ülkelerdeki televizyon yay nlar ve geliflmeler art k dünyan n her yerinden an an na takip edilebiliyor. Ancak ayn zamanda bu teknoloji, insanl n küresel anlamda çok daha iyiye gitti i gerçe ini görmemizi engelleyen unsur oldu- u ifade ediliyor. Çünkü milyonlarca insan n yaflad trajedileri tarihte hiçbir kufla- n sahip olmad oranda ve an nda görebilmesi, bu sebeple de dünyadaki birçok trajediye tarihte hiçbir kufla- n olmad kadar tepki vermesi örnek gösterildi. 1 milyon kamu çal flan iflten ç kar l yor Küba yönetimi, kamu sektörünü daraltmak için radikal bir karara imza att.küba da taksi floförleri de kamu çal flan olmaktan ç kar lacak. KÜBA, kamu sektörünü daraltmak için radikal bir ad m atarak 1 milyon kamu çal flan n iflten ç karaca n duyurdu. Küba hükümeti, ilk aflamada 500 bin kiflinin, toplamda ise yaklafl k 1 milyon kamu sektörü çal flan n n ifline son verilece ini belirtiyor. Hükümet, devletin masraflar n k sarak ekonomik kalk nmay art rmay hedefliyor. flten ç kar lan kiflilere ise alternatif ifl imkanlar sunulacak. Kübal lara, restoran, kafeterya, tamir atölyesi gibi kendi ifllerini kurmalar için lisans verilecek. TAKS LER KAMU SEKTÖRÜ OLMAYACAK Taksiler de kamu sektörü kapsam ndan ç kar lacak. fle girmeyi kabul etmeyenlere ise 3 ay boyunca maafllar n n yüzde 70 i oran nda iflsizlik yard m yap lacak. Küba da ifl gücünün yüzde 85 i kamu sektöründe çal fl - yor. Bu oran 5 milyondan fazla kifliye tekabül ediyor. Karar, 2008 de iktidar devralan Raul Castro nun özel sektöre geçiflte en radikal ad m olarak de erlendiriliyor. Ayasofya ya ayine geliyorlar ABD deki bir grup Yunan, Ayasofya da ayin yapmak için Türkiye ye geleceklerini duyurdu. Fener Rum Patrikhanesi eyleme karfl oldu unu duyurdu. Kendilerini Yunan as ll Amerikan vatandafl olarak tan - tan 200 kiflilik bir grup, 17 Eylül Cuma günü Ayasofya Müzesi nde ayin yapacaklar n duyurdu. Yunan-Amerikan Kültür Derne i baflkan Chris Spyrou baflkanl ndaki grup Cuma günü Ayasofya da ayin yapma haz rl içinde. psala s n r kap s ndan stanbul a yol almas beklenen kafile, müze içine biletsiz girifl yaparak ayin düzenlemeye çal flacak. Bu da mümkün olmazsa kafile müze d fl nda planlad ayini gerçeklefltirmeye çal flacak. stanbul Fener Rum Patrikhanesi, Türk makamlar na söz konusu eylemle ilgilerinin bulunmad bilgisini verdi. Eylemin gerçekleflip gerçekleflmeyece i henüz kesinlik kazanm fl de il.

19 17 Eylül 2009 DÜNYA GÜNDEM19 Tarihi sat fl için dü meye bas ld ABD nin tarihindeki en büyük silah sat fllar ndan birinin gerçekleflmesi için dü meye bas l yor. Wall Street Journal da yay nlanan bir habere göre, ABD yönetimi Suudi Arabistan a 60 milyar dolarl k askeri teçhizat ve silah n sat lmas için Kongre ye bilgi vermeye haz rlan yor. Obama yönetimi Suudi Arabistan n hava kuvvetlerinde köklü de iflimi sa layacak sat fl anlaflmas hakk nda Kongre yi bilgilendirdikten sonra, anlaflma Kongre nin gündemine al nacak. Daha önce Financial Times da yay nlanan bir haberde sat fl anlaflmas n n Kongre den fazla bir itirazla karfl laflmas n n beklenmedi i belirtilmiflti. Sat fl, ABD nin ran a karfl Arap müttefiklerini silahland rma plan n n bir parças olarak görülüyor. Anlaflma Suudi Arabistan a, Boeing taraf ndan üretilen 84 F15 savafl uça sat lmas n, ayr ca Riyad a Blackhawk ve Apache helikopterleri verilmesini öngörüyor. Kongre kaynaklar srail in de silah sat fl na itiraz etmemesine dikkat çekiyor. Frans z afl k efsanesi yalan ç kt! AB 2010 büyüme tahminlerini art rd AVRUPA Komisyonu Avrupa Birli- i ülkelerinin bu y lki büyüme oran - n, y l n ikinci çeyre inde özellikle güçlü bir büyüme görülmesi ard ndan de ifltirdi ve beklenenden daha iyi olaca tahmininde bulundu. Avrupa Komisyonu flimdi Avrupa Birli i nde 2010 y l büyüme oran - n n %1.8 olaca n düflünüyor. Bu daha önceki tahminden %1 lik bir art fla iflaret ediyor. Ortak para birimi euroyu kullanan 16 ülkedeki büyüme oran da %0.9 art flla %1.7 olarak tahmin ediliyor. Avrupa Komisyonu bu olumlu tahmine karfl n ekonominin düzelmesinin k r lganl n sürdürdü ünü ve üye ülkelerin geliflmesinin farkl oldu unu kaydetti. Avrupa Birli i bütününde enflasyon oran tahmini %1.8 olarak belirlenirken, Euro bölgesi içinde bu oran %1.4. Avrupa Komisyonu nun bildirisinde Ekonomik faaliyetlerin y l n ikinci yar s nda yavafllamas beklenmekle birlikte, y l n ikinci çeyre indeki hareketlenmenin daha sonraki döneme sarkmas n n ilkbahardaki tahminlerden daha olumlu bir tahmin yap lmas n mümkün k ld kaydedildi. ALMANYA DA BÜYÜME Avrupa Komisyonu nun istatistik kurumu Eurostat tahminlerini Avrupa n n en büyük yedi ekonomisi üzerine dayand r yor. Bu ülkeler, Almanya, Fransa, ngiltere, talya, spanya, Hollanda ve Polonya. Söz konusu ülkeler Avrupa Birli i Ülkeleri Gayri Safi Has las n nin yaklafl k %80 ini oluflturuyor. Eurostat n tahmini bu yedi ülkede büyüme oranlar na iliflkin tahminleri art r rken en fazla Almanya ya iliflkin tahmini yükseltti. Almanya n n ekonomisi ikinci çeyrekte %2,2 oran nda artt ki 20 y l aflk n süredir ilk kez bu kadar h zl bir büyümeye tan k olunuyor. Avrupa Birli i nin Ekonomik ve Para flleri nden sorumlu yetkilisi Ollie Rehn, fiimdi aya m z sa lam yere bas yoruz dedi. Rehn devamla, Yeniden gol atmaya bafllad k. Ama zafer ç l klar atmaya gerek yok. Dikkatli ve temkinli olmay sürdürmeliyiz diye konufltu. Fransa n n en eski ve sayg n araflt rma kurumlar ndan birinin yapt araflt rma, Frans zlar n ateflli afl k oldu u efsanesine büyük darbe indirdi. KAMUOYU Yoklamas Enstitüsü nün araflt rmas na göre, cinsel yaflam hiç de parlak olmayan Frans z çiftlerin oran dörtte üçten fazla. Araflt rmaya kat lan her üç kad ndan birinden fazlas, efliyle birlikte olmamak için bafl a r s, yorgunluk ya da çocuklar n yak nda olmas gibi bahanelere baflvurdu unu söyledi. Yaklafl k olarak her alt erkekten biri de benzer bahaneler ileri sürdüklerini itiraf etti. ÇARE, ARAfiTIRMAYI YAPTIRAN F RMADA! Romantizmiyle ün salan Frans zlar n Çapk n, flörtçü ve di er Avrupal lardan daha iyi afl k imaj bu araflt rmayla sars lm fl oldu den fazla yetiflkinle yap lan anket, Frans z öpücü ü ne ad n veren bu ulusun cinsel arzular nda azalma oldu unu gösteriyor. Öte yandan, araflt rmay yapt ran ilaç firmas n n Frans zlar n yard m na koflmaya haz r oldu unu aç klamas da kuflku uyand r yor. Söz konusu firma cinsel yaflam n düzeltmek isteyen Frans z çiftler için bu ay bir bilgilendirme kampanyas düzenleyece ini duyurdu.

20 EKONOM GÜNDEM 20 Baflbakan Papandreu dan sorumluluk ça r s BAfiBAKAN Yorgo Papandreu, ekonomik krizden ç k lmas ve Yunanistan' n hayatta kalmas için mücadele verildi ini söyledi. Selanik'te 75'incisi gerçeklefltirilen Uluslararas Fuar'da konuflan Papandreu, Yunanistan'da yaflanan kriz döneminde, kollektif çaba, sorumluluk ve kararl l k gösterilmesi gerekti i mesaj n verdi. ''Ülkede yeni bir bafllang ç için verilen mücadelenin baflbakan ve hükümetin kazanaca veya kaybedece i bir savafl olmad n '' söyleyen Papandreu, ''Bu savafl ya hep birlikte veririz ya da hep birlikte batar z'' diye konufltu. Papandreu ayr ca, ''Birlikte baflarabilir ve Yunanistan' düzene sokabiliriz'' ifadesini de kulland konuflmas nda, konunun partisel de il yurtseverlikle ba lant l oldu unu söyledi. ktidar olmas n n üzerinden geçen 11 ayl k dönemle ilgili de de erlendirmede bulunan Baflbakan Papandreu, PASOK Partisi'nin ülkenin iflasa sürüklenmesine engel oldu unu ve verilen büyük mücadele ile herkes taraf ndan kesin gözüyle bak - lan iflas n önüne geçilerek ülkenin kurtar ld n vurgulad. Papandreu verilen bu mücadelede gösterdi i iradeyle as l övülmesi gereken taraf n ise Yunan halk oldu unun alt n çizdi. Kalk nma konusundaki vizyonu hakk nda da bilgi veren Baflbakan Papandreu, demokrasinin güçlenmesi, sosyal devlet, insana yat r m yap lmas fleklindeki hedeflerini s ralad ve kal c kalk nman n insana yap lan yat r mla mümkün oldu unu söyledi. Bürokrasi ve iktidar düflkünlü ü dünyas kuruldu unu, vatandafl kar fl kl klar karfl s nda çaresiz b rakan düzenleme ve kanunlar bulundu unu belirten Papandreu, yolsuzluk, kanunsuzluk ve küçük hesaplar dünyas yarat ld na dikkati çekti. ''Bunlar n içine gelecek neslin hayallerini gömdük, flu an ise gençlerimizin gurbete giden yolda ilerlediklerini görüyoruz. 1960'l y llardan bu yana bunu görmemifltik'' diyen Papandreu, ''Bunun için bizi iflas n efli ine getiren olumsuzluklara karfl son bir y ld r mücadele veriyoruz'' ifadesini kulland. Hükümetin baflar l olamayaca yönündeki düflüncelere de de inen Papandreu, ''Her geçen gün bu düflüncenin yanl fll n ortaya koyuyoruz. Hiç kimse Yunanistan' n, Yunanl lar' n bütçeye düzen getirebilece ine, bütçe aç n n daralt labilece ine inanm yordu. 2010'un ilk sekiz ay içinde aç n daralt lmas yolunda benzeri görülmemifl bir ilerleme kaydedildi. Aç m z geçen y l n ayn dönemine oranla 7 milyar avro daha az. Y l sonunda bu, geçen y la k yasla yüzde 40 oran nda azalarak 12 milyar avroya ulaflacak'' dedi. Papandreu ayr ca, ''Ba ms z statistik Kurumunun oluflturuldu unu, vergi sisteminde kökten de iflikliklere gidildi ini, kamu harcamalar nda her avronun hesab n n halka verildi- ini, belediye say s n n azalt lmas n öngören 'Kalikratis' adl düzenleme ile ülkenin yönetim haritas n n de- ifltirildi ini, sosyal güvenlik reformu yap ld n '' anlatt. Y l sonuna kadar yap lacak düzenlemelere de de inen Papandreu, vergi sisteminde düzenlemelere gidilerek vergi kaçakç l n n önüne geçilece ini, yeni bir kalk nma yasas oluflturulaca n, özellefltirme ve kamu mallar n n kullan m hakk nda planlama yap laca n, bankac l k sisteminde düzenlemeye gidilece ini vurgulad. Baflbakan Papandreu, hükümetin yapt büyük de ifliklikleri, ''zay flar n yan nda olunmas, yat r mlar için yolun aç lmas, yolsuzluk ve vergi kaçakç l na son verilmesi, yeflil kalk nma ve e itim sisteminde devrim'' olarak s ralad. AYAKKABILI PROTESTO Bu arada, Uluslararas Selanik Fuar 'n ziyaret eden Baflbakan Yorgo Papandreu'ya ayakkab f rlatmas nedeniyle gözalt na al nan eylemcinin, serbest b rak ld bildirildi. Yunan televizyonlar, bütçe aç n n kapat lmas çal flmalar çerçevesinde yap lan ekonomik reformlar, Uluslararas Para Fonu (IMF) ile yap lan anlaflma ve iflsizli i protesto etmek amac yla Papandreu'ya ayakkab s n f rlatan 49 yafl ndaki Yunanl doktorun, götürüldü ü Selanik Polis Merkezi'nden serbest b rak ld n duyurdular. Protestocu doktorun f rlatt ayakkab n n Baflbakan koruyan polislerden birinin bafl na isabet etti i kaydedilen haberlerde, gerek sald r n n hedefi olan Papandreu gerekse darbeyi alan polisin, eylemciden flikayetçi olmad klar belirtildi. Eylemci doktorun fuar öncesinde halka, hükümete eski ayakkab lar n f rlatmas ve bu yolla kemer s kma politikas na karfl duyulan tepkinin gösterilmesi ça r s nda bulundu u, bu yönde binlerce ayakkab n n topland n n ö renildi i bildirildi. LÜZUMLU TELEFONLAR Do u Makedonya ve Trakya Bölge Genel Sekreterli i: T.C Gümülcine Baflkonsoloslu u: HASTANELER Dedea aç Hastanesi: Gümülcine Hastanesi: skeçe Hastanesi: Polis imdat: 100 tfaiye: 199 Elektrik Kurumu (DE ): 125 OTE: 122 OTOBÜS TERM NALLER Dedea aç: Gümülcine: skeçe: TREN STASYONLARI Dedea aç: Gümülcine: skeçe: HAVAYOLU fi RKETLER OLYMPIC Havayollar : AEGEAN Havayollar : VAL L KLER Dedea aç: Gümülcine: skeçe: Dedea aç Belediyesi: BELED YELER RODOP L Gümülcine Belediyesi: fiapç Belediyesi: Yass köy Belediyesi: Susurköy Belediyesi: Sirkeli Belediyesi: Kozlukebir Belediyesi: Maronya Belediyesi: Cambaz Belediyesi: Kavakl Belediyesi: NAH YELER Arabac köy Nahiyesi: Hemetli Nahiyesi: Mehrikoz Nahiyesi: SA LIK OCAKLARI Yass köy: fiapc : Hemetli: Mehrikos: BELED YELER SKEÇE L skeçe Belediyesi: Bulustra Belediyesi: Vistonida Belediyesi: Mustafçova Belediyesi: Topiros Belediyesi: Gökçeler Belediyesi: NAH YELER Il ca Nahiyesi: Sinikova Nahiyesi: Kozluca Nahiyesi:

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı