GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu"

Transkript

1 Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl, var olan baz eksikliklerin de giderilerek partinin çal flmalar na bafllayaca n ifade etti. 22 de Stavrupoli belediyesi Dan fltay a baflvurdu STAVRUPOL belediyesi ad na baflvuruyu yapan iki anayasa profesörü, Kallikratis Plan n n iptalini talep etti. 15 te Meydanda bayram namaz AT NA da yaflayan Müslümanlar, bayram namaz n Atina Belediyesi önündeki Kotzia Meydan nda k ld. 17 de 12,13 Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu Türk Baflkonsoloslu u ziyaretçi ak n na u rad DANIfiMA Kurulu Baflkan ve skeçe Müftüsü Ahmet Mete ile Türkiye nin Gümülcine Muavin Konsolosu Fatih Akarca bayram namaz n skeçe Sünne Mahallesi Camii nde; Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç, Gümülcine Müftüsü brahim fierif ve Rodop Milletvekili Ahmet Hac osman ise Gümülcine deki Eski Cami de k ld lar. Baz köylerimizde bayram geleneklerinin yaflat lmas dikkat çekti. 8 ve 9 da DÜNYA B L M EKONOM Tarihi sat fl için dü meye bas ld 19 da Facebook, Google geçti 11 de Papandreu dan sorumluluk ça r s 20 de Kas m ay nda yap lacak yerel seçimler öncesinde adaylar yavafl yavafl kesinleflmeye bafllad. Bu hafta skeçe iline ba l Mustafçova belediyesini ele ald k. Il ca, Kozluca ve Sinikova nahiyelerinin Mustafçova ile birleflmesiyle ortaya ç kan yeni belediyede yar fl her geçen gün k z fl yor. fiu ana kadar belediye baflkan Mustafa Aga n n haricinde eski belediye baflkan Mücahit Dükkanc, gazeteci Cemil Kabza, Yeni Nesil Hareketi baflkan ve belediye meclis üyesi Mustafa Cukal ve belediye meclis üyesi R dvan Delihüseyin liste oluflturma çal flmalar na devam ediyor. 6 ve 7 de ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d AVRUPA Bat Trakya Türk Federasyonu, Birleflmifl Milletler nsan Haklar Konseyi ne Yüksek Kaliteli Az nl k E itimi Sorunu ve SÖPA bafll kl yaz l bir bildiri sundu. Bildiride, a rl kl olarak Yunanca e itim veren SÖPA dan mezun olan kiflilerin yeterli düzeyde Türkçe ye hakim olmamalar nedeni ile az nl k okullar nda görev almas sonucunda e itim kalitesinin de düfltü ünü belirtiyor. 10 da SPOR Tarihin en baflar l basketbol flampiyonas 23 te

2 Toplumsal Hareket baflkan n seçti Sadettin fiakir: Amac m z belediyeye hizmet etmek GÜNDEM2 KOZLUKEB R belediyesine talip olan Toplumsal Hareket listesi baflkan n arife günü yap lan toplant yla seçti. 8 Eylül Çarflamba akflam Gümülcine?deki Chris & Eve otelinde yap lan toplant da ö retmen Sadettin fiakir Toplumsal Hareket listesinin baflkan oldu. Sadettin fiakir, bayram boyunca Sirkeli merkezli Kozlukebir belediyesine ba l köyleri ziyaret ederek seçmenlerle biraraya geldi. Kozlukebir belediye baflkan aday Sadettin fiakir GÜNDEM?in sorular - n yan tlad. B Z TABANDAN GELEN B R HAREKET Z Toplumsal Hareket in tabandan gelen bir hareket oldu unu ifade eden fiakir, Belediyemize ba l farkl köylerden, farkl mesleklerden insanlar biraraya geldi. Belediyenin daha iyi yönetilmesini isteyen bu insanlar bu hareketi do urdu. Toplumsal Hareket bir taban hareketidir. Halk hareketidir. nsanlar m z n y llardan beri de iflmeyen belediyecilik anlay fl ndan flikayetçi oldu unu gördük. Belediye baflkanlar n n veya azalar n de iflmedi inden insanlar flikayetçiydi. Bunu gözönünde bulundurarak bu insanlar biraraya geldi. Biz de birfleyler yapabiliriz, yapmal y z dediler. Önemli olan ekip iflidir diye düflündük. Hareket bu flekilde do du. Bu hareketin oluflmas yla birlikte bölgemize bir heyecan geldi. Demek ki böyle bir ihtiyaç varm fl. Hareketimizin yaratt bu heyecan biz de tahmin etmiyorduk. diye konufltu. AZA ADAYLARINI KOM SYON BEL RL YOR Toplumsal Hareket listesinin oluflmas ndan sonra baflkan n seçildi ini ifade eden Sadettin fiakir flöyle konufltu: Arkadafllar sa olsun, beni baflkanl k görevine lay k gördüler. Bu görevin gere ini yerine getirmeye çal flaca m. Birkaç gün önce aza aday seçme komisyonu oluflturduk. Bu komisyonun bir baflkan var. Bu baflkan benimle birlikte koordinasyon içinde çal fl yor ve aza adaylar n belirliyor. Kimleri listemize alabiliriz diye görüflüyoruz. nce bir elekten geçiriyoruz. Yani klasik anlamda her fleyi kendi elinde tutan bir baflkan yok bizde. Biz bir ekibiz ve ekip çal flmas yap yoruz. Aza adaylar n yemek masas nda, kuzu çevirme sofras nda belirlemiyoruz. Gitti imiz yerlerde insanlar m za sesleniyoruz ve seçimlerin birlik beraberlik içinde yap lmas gerekti ini söylüyoruz. Partiler bizi birbirimize düflman etmemeli. Biz ayr flmalara, kavgalara kesinlikle karfl y z. TEK AMACIMIZ BELED YEYE H ZMET Belediye yönetimine geldikleri halde ekip çal flmas n devam ettireceklerini vurgulayan fiakir, Tek amac - m z var o da belediyeye hizmet etmektir. Hiçbir partiyle alakam z yok. Biz ba ms z bir hareketiz. Aram za kat lan arkadafllara da e er herhangi bir partiyle alakalar varsa, parti kimliklerini bu iflin d fl nda b rakmalar n istiyoruz. yi bir ekip oluflturup, halk m za iyi bir hizmet götürmeyi amaçl yoruz. Köy ziyaretlerimiz sürüyor ve bundan sonra da sürecek. nsan m zdan bize destek vermesini istiyoruz çünkü biz de onlardan biriyiz. BAKEfi ten foto rafç l k semineri Galip Galip: Bir sonraki hedefimiz foto rafç l k kulübü kurmak BATI Trakya Az nl Kültür E itim fiirketi (BA- KEfi) ile stanbul Foto raf ve Sinema Amatörleri Derne inin ( FSAK) düzenledi i foto rafç l k semineri 13 Eylül Pazartesi günü Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i nde bafllad. Seminerin aç l fl nda konuflan BAKEfi Baflkan Galip Galip, bir ilki gerçeklefltirmekten mutlu olduklar n ve Bat Trakya da bir foto rafç l k kulübü de kuracaklar n belirtti. stanbul Foto raf ve Sinema Amatörleri Derne i ( FSAK) üyesi befl foto raf uzman n n verdi i seminer, 17 Eylül Cuma günü sona erdi.

3 GÜNDEM3 brahim fierif in ac l günü brahim fierif in babas Halil fierif Hasköy de topra a verildi. GÜMÜLC NE seçilmifl Müftüsü brahim fierif, babas n kaybetti. Müftü fierif in 85 yafl ndaki babas Halil fierif, 15 Eylül Çarflamba günü Gümülcine ye ba l Hasköy de topra a verildi. Halil fierif in cenaze töreni, do um yeri olan Hasköy de ikindi namaz ndan sonra gerçeklefltirildi. Cenaze törenine Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç, Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe Müftüsü Ahmet Mete, az nl k derneklerinin baflkan ve yöneticileri, belediye ve nahiye baflkanlar ve çok say da soydafl kat ld. Halil fierif in cenaze namaz n skeçe Müftüsü Ahmet Mete k ld rd. Babas n kaybeden Gümülcine Müftüsü brahim fierif, cenazeye kat larak ac lar n paylaflan herkese teflekkür etti. Tepedelenli Ali Pafla n n hazinesi aran yor... KUZEY Yunanistan daki Trikala kentinde, Osmanl döneminde Yanya Sultan olan Tepedelenli Ali Pafla ya ait oldu u zannedilen bir hazinenin arand bildirildi. Yunan internet sitelerinde yeralan haberlere göre, kentin Agi Theodori-Theopetra bölgeleri aras nda, özel kameralarla donat lm fl iki sondaj makinas yla, hazinenin bulunmas için kaz yap lacak. Yunan kökenli bir Avusturya vatandafl na araflt rma için tüm gerekli izinlerin ç kart ld kaydedildi. Sondaj makinalar n n yaklafl k 15 metre derinli e kadar inecekleri aç kland. AL PAfiA K MD R? Onsekizinci yüzy lda yaflam fl olan ve Yanya Sultan Tepedelenli Ali Pafla olarak da bilinen Ali Pafla, Yunanistan daki Yanya kentini merkez alan yönetimini Osmanl mparatorlu u ndan ba ms z hale getirme çabas üzerine Sultan II. Mahmut taraf ndan görevinden al nm flt. Bu karar dinlemeyerek isyan bafllatan Ali Pafla, Osmanl ordusuna karfl yenildi ve öldürülmemesi kofluluyla 1822 de teslim oldu. Tekrar isyan ç karma riski bulundu- u için hakk nda idam karar al n nca silah na davrand ve vurularak öldürüldü. Daha sonra bafl kesilerek stanbul a gönderildi. Ali Pafla n n, Yanya n n idaresini elinde bulundurdu u dönemde büyük bir servetin sahibi oldu u belirtiliyor. Sahibi: Hülya Emin Genel Müdür ve Yay n Yönetmeni: Hülya Emin Yaz flleri: Cemil Kabza, Ozan Ahmeto lu Adres: H. Trikupi 85 Komotini TelFax: web sitesi: Hülya EM N HAFTANIN YORUMU Bir kar nca olmaya ne dersiniz? Son günlerde, Rabia Kadir in otobiyografisi olan Ejderha Savaflç s Bir Uygur Türkü nün Çin e Karfl Özgürlük Mücadelesi kitab n okumaya bafllad m. Rabia Kadir ismini tahmin ediyorum ço unuz duymuflsunuzdur. Çin in Uygur Türklerine yönelik gerçekleflti i katliamlara karfl bar flç l mücadelesiyle tan nm fl, Uygur mülteci toplumunun lideri olan bir mücadele kad n. Rabia Kadir in inan lmaz hayat hikayesini okuman z hepinize tavsiye ediyorum. Ancak bugünkü konumuz Rabia Kadir in hayat de il. Sadece hayat felsefesini etkileyen bir hikayeyi sizlerle paylaflmak istedim. Rabia Kadir e, küçük bir k zken babas n n anlatt ve kendisinin ifadesiyle hayat n n geri kalan n her an nda ona efllik etti i bir hikayeyi Hikaye aynen flöyle: Bir vahfli do ada yaflayan bir kar ncan n öyküsü. Bir gün kar nca bir kuflla tan flm fl. Nereye gidiyorsun, diye sormufl ona kufl. Ben do uya gidiyorum, demifl kar nca ve devam etmifl yoluna. Nas l yapacaks n bunu? Çok büyük da lar var ve ak nt l nehirler var. Da lara t rmanaca m ve nehirleri de yüzerek geçece- im. Ama kesinlikle ölürsün. Büyük bir dalga gelse bile bir odun parças bulup ona tutunabilirim, demifl kar nca ve yoluna devam etmifl. Y llar sonra, ayn kufl bir a aca yuva yap yormufl. Bu arada bir kar nca ordusu onun yan na do ru a aca t rmanm fl ve yuvay y kmaya çal flm fl. Zavall kufl onlardan uzaklaflm fl ve tam gökyüzüne do ru kaçmak üzereyken kar ncalardan birinin konuflmas üzerine durmufl. Merhaba, gitmene gerek yok. Kar ncalar ma bu yuvay rahat b rakmalar n söyleyece im. Kufl çok flafl rm fl. Sen de kimsin, beni nas l tan yorsun? diye sormufl kar ncaya. Hat rlam yor musun? Buradan çok uzaklarda bir yerde karfl laflm fl ve konuflmufltuk seninle. lk önce yerinde öylece kalan ve sonra kar ncaya hayretle bakan kufl cevap vermifl; Evet, seni elbette çok iyi hat rl yorum. Sen flu an bana ikimizin de dünyan n s rlar n anlayabilecek güçte oldu umuzu gösterdin, yeter ki cesaret ve kendine güvenimiz olsun. flte cesaretin, kendine güvenin hiçbir fleye engel oluflturamayaca n n güzel bir hikayesi Toplum olarak karfl laflt m z sorunlar karfl s nda çekingenli imizi üzerimizden atamad m z anlarda, korkular - m zdan ar nman n baflar n n anahtar oldu unu anlamak yeterli diye düflünüyorum. nanmak, inand klar n n yolunda korkusuzca, y lmadan ilerlemek herfleyden önemlisi Bence, inançla yap lan herfleyin sonunda baflar gizli Siz de bir kar nca olmaya ne dersiniz?

4 Serbest Kürsü GÜNDEM4 BALKANLAR DA KAYBOLAN M RASIMIZIN ZLER MEHMET MEHMET (Avukat) Osmanl mparatorlu u nun Balkanlar a afl lam fl oldu u kültürel ve manevi de erler, üzerinden uzun y llar geçse de yine yaflayacak, yaflat lacak gibi. Fakat ne yaz kt r ki, ayn fleyi o tarihten bu co rafyaya miras kalan mimari eserler için söylemek pek de mümkün görünmüyor. Bak ma al nan veya sergi alan, müze, hatta kütüphane olarak kullan lma amac yla yeniden restore edilen birçok eserin yan nda say s z küçük ve büyük çapta eser henüz keflfedilmeden insano lunun umursamazl yüzünden tarihin derinliklerinde kaybolup gidece i an bekliyor. As rlar boyunca Rumeli ve Balkanlar n en önemli liman kenti olmas ndan ziyade, Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün do um yeri olarak bilinir Selanik. Fakat,bu özelli inin yan s ra öylesine gizli kalm fl, bir o kadar da hafife al nmamas gereken bir yönü de Osmanl dönemine ait tarihi eserlerinin say s d r. Yaz m zda de inece imiz nedenlerden dolay pek ço u günümüze ulaflamam fl olan bu eserlerin yan nda, tarihi flehirde yapaca m z küçük bir gezi bizleri göz göre göre yok olan bir tarihin ayakta kalan son kal nt lar ile karfl karfl ya b rak yor. Bugün Yunanistan n ikinci büyük kenti olan Selanik, y llar aras nda Osmanl hakimiyetinde kalm flt r. 19. yüzy l ortalar na kadar flehrin do al s n r n oluflturan tarihi Bizans surlar içinde kalan k sm, sosyal yap n n ana unsurlar olan Türk, Rum ve Yahudi topluluklar n n yegâne yaflam alan n teflkil etmifltir. Bu dönemde büyük inifl ve ç k fllara sahne olan, fakat genelde artarak ço alan nüfusun ço unlu unu Yahudiler olufltururken, onlar Türk ve Rum topluluklar takip etti. D flar dan bak ld nda ise flehri ziyaret eden bir kifli için buras n n Anadolu nun herhangi bir kentinden farkl olmayacak flekilde Osmanl kimli ini tafl d n görmek pek de zor de ildi. R ht mdan Yedikule ye kadar uzanan ve Hortiatis(HortacÈ) da n n eteklerinde bir amfitiyatroyu and racak flekilde kurulu olan flehir, ço u kiliseden bozma onlarca cami ve mescidin minaresini tafl yordu gö sünde. Bursa, Edirne ve stanbul gibi büyük kentlerden k skan lacak hiçbirfleyi olmayan ev ve konaklarla süslenmifl, han ve kervansaraylar nda do u ve bat n n tüm zenginliklerinin konaklad -, hamamlar nda bir dem huzur ve muhabbetin aray fl içindeki bey ve paflalar ve her dine mensup kiflilerin fleyhinin flefaat ve gücüne inan p ziyaret etti i Mevlevihanesi ile tüm olarak bir Osmanl kentiydi. Bu durum,tanzimat döneminin beraberinde getirdi i fleklen de olsabat l laflma ak m ndan da pek etkilenmedi. 19.yüzy l ortalar ndan itibaren bat standartlar na uyulacak flekilde infla edilen yeni yap lar flehrin çehresini modernlefltirirken, zarara u ratt klar tek fley, zaten yüzy llar içinde bak ms zl ktan y k lmaya yüz tutmufl birkaç mescid ve tekkeden baflka birfley olmad. En genifl yap lanma ve de iflim, flehrin vitrini konumunu tafl yan r ht m, liman ve çarfl s nda, bir de bir bölümü y k lan surlar n d fl nda imar edilen yeni mahallelerde göze çarp - yordu. Egnatia (Vardar) caddesinin kuzeyinde yer alan ve Tanzimat reformlar n n u ramad Türk mahalleleri sokak-sokak, çeflme-çeflme, as rlar içinde oluflan dokusunu tamamen muhafaza etti. Tabi olarak flehrin bu yap sal ve mimari dokusu çok k sa bir sürede Selani i bat metropollerinin modern flehir planlamac l ile tan flt ran yenilikçi reformlar sayesinde oluflmam flt. Tanzimat reformlar n n te et geçti i Türk mahallelerinin Rumeli ve Balkanlar a özgü flahniflinli konaklar, bir at arabas n n zorlukla s abildi i darac k sokaklar ve alt nda nargilelerin tüttürüldü ü ç nar a açlar zaman n durmufl oldu u bir tarih sahnesinin Nam ka Han m Çeflmesi,12 Temmuz 2010 (Foto raf:mehmet Mehmet) bugüne varan yans mas yd adeta. Yüzy llar içinde, flehirde görev yapan her pafla, her vali ve her yönetici giderken bu tabloya bir detay eklemeyi ihmal etmedi. Bu kimi bir çeflme, kimi de bir küçük ibadethane oldu. Her eylem de manzaray daha bir güzel, mahalleyi daha bir yaflan r k lmay bildi. skeçe Belediye Baflkan aday HR STOS PUL OS Tüm Müslüman hemflehrilerinin Ramazan Bayram n kutlar 19.yüzy l bafl na ait bir foto raf. ki fierefe mahallesi ve Nam ka Han m Çeflmesi V.Dimitriades, «I topografia tis Thessalonikis kata tin epohi tis Tourkokratias, »,s.424 sa l k ve mutluluklar diler.

5 GÜNDEM5 Pavlidis, baflkan yard mc s adaylar n aç klad DO U Makedonya Trakya Eyalet baflkan aday Yorgos Pavlidis in listesinde yer alacak eyalet baflkan yard mc s adaylar belirlendi. Pavlidis, befl ildeki eyalet baflkan yard mc s adaylar n n isimlerini aç klad. Pavlidis in listesinde yer alan baflkan yard mc s adaylar flöyle: Rodop ili: Kostas Mihelis (devlet memuru) skeçe ili: Kostas Zagnaferis (inflaat mühendisi müteahhit) Meriç ili: Dimitris Petroviç (gazeteci) Drama ili: Kostas Karavas (emekli general) Kavala ili: Andreas Balikas (ziraat mühendisi) Yerel seçimlere ba ms z Bölgesel Yeniden Do ufl listesi ad alt nda kat lan eyalet baflkan aday Yorgos Pavlidis yapt aç klamada, çok de erli kifliler aras ndan en iyi isimleri seçmeye çal flt klar n vurgulad. Pavlidis kendilerine destek verenlere teflekkür ederek, Bu mücadelede herkese yer var. Herkesin deste ini bekliyoruz. diye konufltu. ELEMAN ARANIYOR Rodop li Ba ml l k Yapan Madde Kullan m na Karfl Önlem Alma Merkezi (ORFEAS), çokkültürel faaliyetlerde yer alabilecek, az nl k üyelerinden gönüllü Sosyal Hizmetler Uzman ya da Psikolog aramaktad r. lgilenenler için tel: Ozan AHMETO LU HAYATIN Ç NDEN E T M YILI - 13 YIL SONRA KETENL K FEST VAL Zil çald ve yeni e itim ö retim y l bafllad. Çok klasik olarak ama yeni e itim y l yine sorunlarla bafllad. Ülke genelinde en önemli s k nt ö retmen eksikli i. Malum ülke derin bir ekonomik kriz içinde. Yunanistan a iflas etmekten kurtulmak için borç veren Uluslararas Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birli i harcamalar n k sacaks n diyor. Hatta emrediyor! Harcamalar k sman n yollar ndan biri de memur tayinlerini azaltmak. Bilindi i üzere krize kadar Yunanistan da hükümetlerin en önemli ve en çok sevdikleri iflti memur tayini. Ancak flimdi memur tayinlerine ciddi bir k s tlama getirildi. Bu durumdan en çok nasibini alan alanlardan biri de e itim alan. Dolay s yla okullardaki ö retmen s k nt s önümüzdeki y llarda da kolay kolay çözümlenemeyecek gibi görünüyor. Yine krizin etkisiyle tetiklenen bir di er s k nt da ö renci ulafl m. Küçük köylerde ikamet eden ö renciler -özellikle co rafi koflullar n zorluklar gösterdi i yerlerde- okullara taksilerle tafl n yordu. Ülkeyi etkisi alt na alan ekonomik kriz ö renci ulafl m n da sekteye u ratt. fiimdi hem ö renciler, hem bu iflten para kazananlar bu durumdan flikayetçi. Yeni e itim y l yla birlikte yaflanan problemlerin listesini uzatmak mümkün. Bakal m hükümet kriz ortam nda bunlar n üstesinden nas l gelecek. Bekleyip görece iz. Peki az nl k e itiminde zil nas l çald? Yeni e itim y l na yeni kitaplarla girebildik. Bu sene e itim y l gelmeden, ders kitaplar geldi. Türkiye den gönderilen kitaplar n zaman nda Bat Trakya ya ulaflmas sevindirici. Eme i geçenlere teflekkürler e itim y l Bat Trakya ve az nl k e itimi aç s ndan çok önemli bir de ifliklikle bafllad. Az nl n e itiminin statüsünü afl nd ran bir numaral etken olan SÖPA ya art k ö renci al nmayaca aç kland. Bu karar n neden 42 y l beklendikten sonra al nd na, neden sözkonusu karar n Türkiye mezunu ö retmenlerin tümünün emekliye sevk edildikten sonra al nd na falan flimdilik girmeyece im. Peki ne zaman geldi bu aç klama? Yeni e itim y l na birkaç hafta kala yap ld sözkonusu aç klama. SÖPA ya ö renci al nmamas tek bafl na endifle kayna olabilir mi? Endifle nedeni olmamas için SÖPA n n yerini alacak e itim kurumunun ne olaca, nas l olaca, statüsünün ne olaca, nas l çal flaca, kimleri ö renci olarak alaca n n aç klanmas laz m. Herfleyden önce baflta Lozan antlaflmas olmak üzere az nl k e itiminin özel ve özerk statüsüne uygun olarak az nl k okullar na e itimci yetifltirecek bir e itim kurumunun aç laca hükümet taraf ndan garanti edilmelidir. Bu garanti verilmedikçe az nl k endifle etmeye, inanmamaya, güvenmemeye ve nihayetinde flüphe etmeye devam edecektir. Az nl k e itimiyle ilgili diyalog bafllatt n söyleyen ve bu konuda bir aç l m çabas nda oldu unu ifade eden e itim bakanl, az nl n beklentilerini tatmin eden önlemleri almad sürece bunu ad na aç l m de il, aldatmaca denecektir. Az nl k yeni aldatmacalara, yeni yutturmacalara fazlas yla tok. * * * 1997 y l n n yaz tatili henüz bitmemiflti. Biz de genç GAT ç lar olarak Ketenlik in -henüz asfaltlanmam fl- yollar n arfl nl yorduk. Amac m z Genç Akademisyenler Toplulu u olarak Ketenlikli genç arkadafllarla birlikte bir genlik festivali düzenlemekti. O dönemde birer üniversite ö rencisi olan ve flimdi aile sahibi, meslek sahibi birer kifli olan Engin, Engiz, Aliddin, Recep, rfan, Hasan, Lütfü ve ismini sayamad m di er Ketenlikli arkadafllar canla baflla festival için çal fl yorlard y l n n 12 Eylül Cuma günü düzenledi imiz Ketenlik Gençlik Festivali, GAT n Dolaphan ve fiahin deki festivallerden sonra düzenledi i üçüncü festivaldi. GAT n ve skeçe Türk Birli i Gençlik Kolu nun organizasyonuyla Ketenlik Festivali ne giden üç otobüs ve 50 ye yak n özel arabayla etkinli e giden kalabal n, bölgeye gelmesine birkaç saat kala resmi kurumlar taraf ndan Ketenlik yolunda bafllat lan zamans z kanalizasyon çal flmas nedeniyle yolun geri kalan bölümünü yürüyerek Ketenlik e ulaflt n dün gibi hat rl yorum. Ketenlik teki o festival bir tohum ekti. Ve o tohum bugün hala filiz veriyor deki festivali çocuk gözlerle izleyenler bugün birer üniversite ö rencisi oldu. O festival gelene ini, gelifltirerek, zenginlefltirerek sürdürüyor. Gönülden tebrikler gençler!

6 GÜNDEM6 Mustafçova da seçim yar fl k z flt 7 KASIM tarihinde yap lacak yerel seçimler öncesinde adaylar yavafl yavafl kesinleflmeye bafllad. Bu hafta skeçe iline ba l Mustafçova belediyesini ele ald k. Il ca, Kozluca ve Sinikova nahiyelerinin Mustafçova ile birleflmesiyle ortaya ç kan yeni belediyede yar fl her geçen gün k z fl yor. fiu ana kadar belediye baflkan Mustafa Aga n n haricinde eski belediye baflkan Mücahit Dükkanc, gazeteci Cemil Kabza, Yeni Nesil Hareketi baflkan ve belediye meclis üyesi Mustafa Cukal ve belediye meclis üyesi R dvan Delihüseyin liste oluflturma çal flmalar na devam ediyor. Mustafçova belediye yönetimine talip olan adaylarla sizler için görüfltük. flte adaylar n görüflleri MUSTAFA AGA Biz yeni dönem için de çal flmalar m za bafllad k ve devam ediyoruz. Seçim dönemine girmifl bulunuyoruz. Ramazan ay yla birlikte seçim dönemi fiilen bafllam fl oldu. Ramazan ay ayn zamanda bir vesile de oldu. Köy ziyaretleri ve temaslar ço ald. Tahmin ediyorum bundan sonra da daha da ço alacak. Kallikratis plan yla birlikte belediyemiz büyüdü. Nüfusumuz artt. rili, ufakl köy ve mahallelerle birlikte 60?a yak n yerleflim birimimiz olacak. Nüfus olarak son say mda civar nda bir nüfusumuz var. Geçen dönemde Mustafçova ve di er üç nahiyeyi dikkate alacak olursak geçerli oy say s olmufltu. Biz geride b rakt m z dört y l içinde elimizden gelen en iyi yönetimi sergiledi imize inan yoruz. Unutulmamal d r ki bölgemiz son derece zor bir bölgedir. Hatta skeçe ilinin en zor belediyesi bizim belediyemiz. Belediyenin çözmesi çok zor, hatta imkans z sorunlar da var. Örne in çöp sorunu. Bu konu belediyenin kontrolü d fl nda olan çöpçüler birli ine ba l. Bu konuda bizim elimiz, kolumuz bir yerde ba l. Fakat yönetim olarak bizim u rafllar m z ve çabalar m z sayesinde bu çöp meselesini tatmin edici bir noktaya getirdik. Mustafçova belediyesi s n rlar içinde 13 çöplük ve di er nahiyelerde de 4 çöplük olmak üzere toplam 17 çöplü ü kald rd k. Yani bölgemizdeki çöplükleri geçen y l itibar yla ortadan kald rd k. Bu bizim bölgemiz için son derece önemli bir olayd. Fakat ne yaz k ki birçok kifli bunun ciddiyetinin fark nda de il. Toplumumuz böyle ciddi projelerden çok evinin önünde çimento var m, basamak var m buna bak yor. Tabii herkes böyle de il, ama bu flekilde düflünenler de var. Çöp sorununu dile getirerek sadece bir örnek vermek istedim. Yeni dönemle ilgili olarak tabii ki projelerimiz var. Belediyecelik ciddi bir ifltir ve zor bir ifltir. Kallikratis plan yla daha da zorlaflacak. Üstelik çok ciddi bir ekonomik kriz yafl yoruz. Bunlar gözönüne al nca yeni dönemin çok zor bir dönem olaca n herkesin bilmesini isterim. Tecrübe flart. Bilhassa bu dönemde belediyecilik alan nda, yerel yönetim alan nda tecrübe flart. Çünkü sadece yeni bir döneme girmiyoruz. Ayn zamanda kriz dönemine giriyoruz. Bu yüzden kriterleri bilmiyorsan vay ki haline. Deneyimin yoksa, belediyecili i bilmiyorsan çok zor bir döneme haz r olman laz m. Seçmenimize flunu söylemek istiyorum. Çok vaad edene inanmas n. At p tutana güvenmesin. Tecrübeli olana, bu ifli daha önce görmüfl olana inans n. Tabii güveniyorsa inans n. Güvenmiyorsa ona da inanmas n. Mustafçova belediyesinde bir de ifliklik olmufltu. Sonra tekrar biz seçildik. Seçmen bir düflünsün. Neden bizi tekrar göreve getirdi? Allah herkese yard m etsin. Muhakkak ki gençler laz m. Ama gençlerimizin ilk önce belirli bir tecrübeden geçmesi laz m. Bu ifl tecrübesiz olmaz. Hele hele yeni dönemde hiç olmaz. Ne milletvekilli ine benzer, ne de dernek yönetimine benzer. Burada çok zor bir bölgede ve binlerce insanla karfl karfl yas - n z. Bütün gün insanlarla u rafl yorsunuz, onlar n beklentilerine cevap vermeye çal fl yorsunuz. Biz liste olarak zaten belli bir ekibe sahibiz. Elemanlar m z mümkün mertebe do ru bir flekilde belirlemek istiyoruz. Liste tam olursa, yani eksiksiz ve maksimum say arzu edilirse 72 kifliden oluflacak. Bizim tabii ki liste konusunda bir s k nt m z yok. Düflünerek, araflt rarak, sorarak en iyisini yapmaya çal fl yoruz. Tüm arkadafllara baflar lar diliyorum. Halk - m za ve bölgemize hay rl olsun. MÜCAH T DÜKKANCI Biz yeni dönemde aday z. Mustafçova belediyesini yönetmeye talibiz. Eski bir belediye baflkan olarak yeni dönemde de var z. Elbette ki aday z ve belediyeye talibiz. Kendimizi ve ekibimizi en iddial adaylardan ve ekiplerden biri olarak görüyoruz. Çal flmalar m z sürdürüyoruz. E er yar n listeleri vermek gerekse, yar n listeyi sunmaya haz r z. Böyle bir zorunluluk olmufl olsayd bile biz haz r z. Biz bir dönem belediye baflkanl yapt k. Yapt m z ifller ortada. Mustafçova belediyesine verdi imiz hizmet ortada. Bunu herkes görebilir ve görmüfltür de. Dolaphan?da, Ketenlik te, fiahin de ve di- er köylerimizde yapt klar m z ortada. Görevde oldu umuz süre içinde altyap çal flmalar na önem verdik. Bu alanda yol kat ettik. fiu anda 55 in üzerinde köyümüz var. Belediyemiz büyüdü. Nüfus artt. Biz tüm bu köylere ve vatandafllara eflit hizmet götürmeye haz r z. Bölgemizin ihtiyaçlar n çok iyi biliyoruz. Bizim bölgemizde kültürel faaliyetler konusunda eksiklikler var. Görevde oldu- umuz süre için fiahin de büyük bir etkinlik yapt k. Bundan sonra kültürel çal flmalara a rl k vermek istiyoruz. Amac m z altyap s tamamlanm fl bir belediye yaratmak. Mustafçova belediyesinin ne yaz k hala altyap sorunlar var. Biz ekip olarak art k bu eksiklikleri bitirmek istiyoruz. Altyap sorunlar olmayan bir belediye hayal ediyoruz. nsanlar m z n ve onlar n sorunlar n n yan nda olan bir belediye yönetimi istiyoruz. Biz ekip olarak bunu baflaracak güçteyiz. Halk m z n da deste iyle bunu baflaraca z. Geride b rakt m z dört y l bofla geçen bir dönem olarak görüyoruz. Ne yaz k ki halk m z hak etti i hizmeti göremedi. Biz köyleri ziyaret etmeye devam ediyoruz. nsanlar m zla bir araya geliyoruz. Onlar n isteklerini dinliyoruz. Kimse unutmas n biz hizmet için var z ve insan m za hizmet edebilmek için bu ifle girifliyoruz. Herkesin de deste ini bekliyoruz.

7 GÜNDEM7 CEM L KABZA Mustafçova belediyesi için adayl - m z aç klam fl bulunuyoruz. On y ldan beri hem gazetecilik, hem dernekçilik ve özellikle özel ilgi alan m olan az nl k ve insan haklar yla u raflan bir kifli olarak bundan sonraki dönemde aktif yerel siyasette yer almaya karar vermifl bulunuyorum. Bu ba lamda Ramazan öncesi Halk Hareketi ad n verdi imiz bir hareket bafllatm fl bulunuyoruz. Bir ay boyunca insanlarla tan flma ve kendi düflüncelerimizi, amaçlar m z anlatma turlar düzenledik. Bu toplant larda halk m z n böyle bir harekete sahip ç kt n gördük. Zaten Mustafçova belediyesinde 12 y ldan beri belediyeyi yöneten kiflilerin afla- yukar ayn kadrodan olmas, milletimizde bir de iflikli in ihtiyac n hissettiriyor. Biz bunu insanlarla yapt m z temaslarda gördük. Bu ba lamda baz ilkeler de belirledik. Bu ilkelerden baz lar flöyle. Biz arkadafllarla birlikte yola ç kt m zda bu olaya inand k. Yani inanç ilkesine dayand r yoruz. kincisi birbirimize güveniyoruz. Güven ilkesine dayand r yoruz. Üçüncüsü hep beraber dayan flma içinde çal fl yoruz. Dördüncüsü ve en önemlisi sabrediyoruz. Beflincisi de bu ilkeler do rultusunda zafere ulaflaca m za inan - yoruz. Bütün bunlar yaparken siyasi bir tabelam z n olmad n ifade ediyoruz. Parti tabelam z yoktur. Hiçbir siyasi görüfl veya partiyle alakam z yoktur. Ba ms z bir harekettir. Temel ilkemiz milletimize hizmet etmektir. Zaten büyük bir ihtimalle slogan m z da hizmet için geliyoruz olacakt r. Az önce söyledi im gibi hiçbir partiyle alakam z yoktur. Ne de yerel siyasette bugüne kadar rol alm fl herhangi bir hareket veya listeyle alakam z yoktur. Yeni bir ekip oluflturuyoruz. Ekibimizde genç ve yetenekli insanlar var. üniversite mezunu, lise mezunu, ortaokul mezunu, ilkokul mezunu insanlar ve daha önce yerel yönetimde yer alm fl tecrübeli insanlardan oluflan bir ekip kurma aflamas nday z. fiu ana kadar ekibimizi yüzde 70 oran nda oluflturmufl durumday z. Sinikova ve Il ca nahiye müdürleri, Kozluca nahiye müdür yard mc s ve Yass ören yerel meclis baflkan bizim ekibe kat lm flt r. Yerel yönetimde tecrübe sahibi bu kiflilerin bize kat lmas hareketimize heyecan katm flt r. Baz bölgeler hariç listemiz haz rd r. Önümüzdeki günlerde eksikliklerimizi de giderece iz. Amac m z demokrasiye renk katmakt r. Bu yar fla girdi imiz zaman amac m z dost, arkadafl hatta belki akraba olan arkadafllar m zla siyasi çat flmaya girmek de ildir. Güzel bir yar fl olmas n diliyorum. Demokrasinin ve bölge halk n n bu siyasi yar fltan galip ç kmas n diliyorum. Biz iktidara gelirsek seçim öncesinde oluflturaca m z program do rultusunda hareket edece iz. Bölgenin sorunlar n biliyoruz. Bu sorunlar aflmak için çal flmaya haz - r z. Halk n bugüne kadar belediyeyi yönetenlerden flikayetçi oldu unu gördük. Muhalefetin de devams zl ktan s n fta kald n görüyoruz. Biz yeni bir ekibiz ve kimseyle u raflm - yoruz. En önemli rakibimiz bölgenin sorunlar d r. Di er arkadafllara da baflar lar diliyorum. MUSTAFA CUKAL Ben ve arkadafllar m tabandan gelen bir hareket olarak Mustafçova belediyesinin yönetimine talibiz. Bu kapsamda Kas m ay nda yap lacak yerel seçimlerde Yeni Nesil Hareketi ad alt nda seçimlere kat l yoruz. fiu ana kadar çal flmalar m z çok iyi gidiyor. Ben 2002 y l nda yap lan seçimlerden bu yana Mustafçova belediye meclisindeyim y l nda meclis üyesi seçildim ve 2004 y llar nda baflkan yard mc l ve baflkan vekilli i yapt m. Yerel yönetimde sekiz y ll k bir tecrübem var. Bu tebrübenin bizim için bir art oldu unu düflünüyorum. Listemiz büyük oranda tamamland. Tabii son güne kadar baz de ifliklikler olabilir, ama ekibimiz büyük ölçüde olufltu y l nda yap lan yerel seçimlerde PASOK partisi taraf ndan süper vali aday olarak gösterilen Gülbeyaz Karahasan da bizim ekibimizde yer al yor. Arkadafllarla köylerimizi dolaflmaya devam ediyoruz. Tabii bu ziyaretlerimiz önümüzdeki günlerde de sürecek. nsanlarla bulufluyoruz, konufluyoruz, görüfllerini dinliyoruz, fikirlerini dikkate al - yoruz. Çünkü halk n ne düflündü ü ve nas l düflündü ü bizim için çok önemli. Ayn zamanda belediye ile ilgili düflüncelerimizi, planlar m z anlatmaya çal fl yoruz. Bak n z bizim listemizin ad Yeni Nesil Hareketi. Bu tabii ki yafl olarak genç arkadafllar demektir, ama ayn zamanda yeni fikirler demektir. Biz ekip olarak belediyeye ve belediyecili e yeni bir anlay fl getirmek istiyoruz. Yeni nesil derken, zihniyet olarak, anlay fl olarak yeni anlam n n ç kmas n istiyoruz. Her aç dan de iflikli i arzu ediyoruz Bizim az nl m z art k kendi insan n, kendi gencini yetifltirdi. Gelece ini ve ç karlar n arayabilecek insanlar yetiflti. Elbette ki tecrübeli arkadafllar m zdan da faydalanaca- z. Belediye yönetimine talip olmam z n en önemli nedeni bu bölgeye faydal olabilece imize inanmamd r. Geri kalm fl veya geri b rak lm fl memleketimize, kendi bölgemize faydal olabilece ime ve faydal ifller yapabilece imize inan yoruz. Kendimizde art k bu birikimin var oldu unu görüyoruz. lk adayl k az çok tan t m içindir. Bir süre kendinizi tan tmak zorundas n z. Biz 8 y ll k yerel yönetim tecrübesinden sonra bu zor göreve haz r oldu umuza inan yoruz. Kallikratis plan yla birlikte köylerimizin say s artt. Zor bir görev bizleri bekliyor. Ekip çal flmas art k çok önemli. Hem e itimli hem tecrübeli insanlar n olmas flart. Böyle olursa bu bölgeye bir fleyler verebiliriz. nsanlar m z n oylar na talibiz. Onlar n deste ini istiyoruz. Kas m ay nda yap lacak seçimlerin flimdiden bölgemize ve insan m za hay rl olmas n diliyorum. RIDVAN DEL HÜSEY N 7 Kas m 2010 tarihinde yap lacak seçimler için adayl m z aç klam fl bulunuyoruz. Çal flmalar m z devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu çal flmalar m z daha da h zlanacak. Ekip olarak bekledi imizden daha iyi gidiyoruz. Tahmin etti imizden de çok daha iyi durumday z. Bu tabii ki sevindirici bir durum. Listemizin ismi konusunda henüz kesin bir karara varm fl de iliz. Fakat bu ay sonuna do ru listemizin ismi de kesinleflmifl olacak. Bunu da bir bas n aç klamas yla duyurmay düflünüyoruz. fiu anda geldi imiz nokta itibar yla ümit verici bir noktaday z. Efendili imizden ödün vermeden bu noktaday z. lkelerimizden vazgeçmeden, bu ilkelerden ödün vermeden yolumuzda ilerliyoruz. Ekibimizi, yani çal flma grubumuzu oluflturuyoruz. Yerel meclislerle birlikte kiflilik bir ekip oluyor. Biz bunu en iyi flekilde oluflturaca z. Biliyorsunuz ben 2006 y l nda Mustafa Aga n n listesinden 500 civar nda oy alarak en fazla oyu alan aday olarak belediye meclis üyesi seçildim. Belediye baflkan yard mc l ve baflkan vekilli i görevindeyken istifa ettim ve yeni bir liste oluflturaca m beyan ettim. Baz konularda anlaflmazl k içinde oldu um için henüz iflin bafl nda oldu umuz dönemde say n baflkana bunu ifade ederek belediye yönetiminden ayr ld m. Belediye baflkanl na ve dolay s yla belediye yönetimine aday olmam n en önemli sebebi belediyemizin iyi yönetilmedi ine inanmamd r. Ne yaz k ki Mustafçova belediyesi iyi yönetilmiyor. Bizim insan m z çok daha iyi bir yönetimi ve çok daha güzel yönetilmeyi hak ediyor. flte bizim amac m z bu eksikli i ortadan kald rmakt r. Bak n z belediyemiz nedense kültürel faaliyetlere yanaflm yor. Bu alanda bir fleyler yapmaya çal flm yor. Acaba neden? Belediye yönetiminde ciddiyetsizlik, karars zl k ve sorunlar çözememe durumu ön planda. Biz bu duruma bir dur demek istiyoruz. Bölgemizde ne yaz k ki son y llarda bir kültürel yozlaflma var. Biz bu yozlaflman n önüne geçmek istiyoruz. Bu ba lamda da gençlerimiz için özel çal flmalar - m z olacak. Belediyemiz s n rlar için tabii ki altyap sorunlar m z var. Fakat bu çal flmalar yapmak zaten belediyenin ana vazifesi. Bu çal flmalar yapmak zaten zorunlu. Belediye bunlar gerçeklefltirmek zorunda. Bafllatt m z köy ziyaretlerimiz sürüyor. Ramazan boyunca ziyaretlerimiz devam etti. Bayramdan sonra gündüz ziyaretlerimiz de bafllad. Eski Mustafçova belediyesi s n rlar içinde tan nma konusunda çok iyiyiz. Belediyeye dahil olan nahiyelere a rl k veriyoruz. O köylerimizde kendimizi tan tmaya çal fl yoruz. Hedeflerimizi, projelerimiz anlat yoruz. Bu projeleri hayata geçirmek için de seçmenin deste ini bekliyoruz. Biz daha iyi bir Mustafçova belediyesi için çal flmaya haz r z. Dört y l önce bir köyde söyledi im fleyi tekrarlamak istiyorum. Halk m z bir flahs tercih ederken, o kiflinin bu belediyeye ne hizmet verdi ine bir baks n. Bu adam n daha önce bize bir faydas olmufl mu? Bu adam nerede kal yor? Nerede yafl yor? Bu adam geçmifl dönemde ne yapt? Oy verdikleri adam n geçmiflini sorgulas nlar. Akrabal klar ndan, dostluklar ndan fazla etkilenmemeye çal fls nlar. Kaliteli bir yönetimi iflbafl na getirsinler. Hangi listeye oy verirlerse versinler yeter ki insanlar bir elekten geçirsinler. Art k bölgemizi iyi bir seviyeye getirmek zorunday z.

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar.

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 15 Ekim 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 705 Fiyatı: 0.80 Euro Pavlidis in listesindeki Türk adaylar ifle koyuldu EYALET meclisi seçimlerine kat

Detaylı

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler.

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 6 A ustos 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 697 Fiyatı: 0.80 Euro Yass köy belediyesine aday m Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor RODOP Vali

Detaylı

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala... 18 Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Detaylı

GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20.

GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20. Gündem oku, gündemi yakala... 9 Ocak 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 616 Fiyatı: 0.80 Euro GAT e itim paneli düzenledi GENÇ Akademisyenler Toplulu u nun düzenledi i panelde az nl k e itiminin

Detaylı

BOYACI. TB Kad nlar Kolu ndan iki etkinlik. SELAM fiehr N. Athens Airways uçufllara bafllad. Kavala Ticaret Odas Türkçe ö retecek

BOYACI. TB Kad nlar Kolu ndan iki etkinlik. SELAM fiehr N. Athens Airways uçufllara bafllad. Kavala Ticaret Odas Türkçe ö retecek Gündem oku, gündemi yakala... 6 fiubat 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 620 Fiyatı: 0.80 Euro Büyük Ayr l k Bat Trakya da tan t lacak CHP milletvekili Kemal Anadol un kaleme ald Büyük Ayr l

Detaylı

GÜNDEM. Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s. Gümülcine flehir park na ne oldu? Çevreye duyarl vatandafllar endifleli!...

GÜNDEM. Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s. Gümülcine flehir park na ne oldu? Çevreye duyarl vatandafllar endifleli!... Gündem oku, gündemi yakala... 27 fiubat 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 623 Fiyatı: 0.80 Euro TB Futbol Tak m Baflkonsolosla yemekte bulufltu SKEÇE Türk Birli i Futbol Tak m, Türkiye nin Gümülcine

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

GÜNDEM. Ba ms z listeler seçimlere haz r!.. fiimdi de Taliban olduk! Antakya Medeniyetler. Korosu büyüledi. ncemehmet ekibiyle Çolakidis ten aday

GÜNDEM. Ba ms z listeler seçimlere haz r!.. fiimdi de Taliban olduk! Antakya Medeniyetler. Korosu büyüledi. ncemehmet ekibiyle Çolakidis ten aday Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 22 Ekim 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 706 Fiyatı: 0.80 Euro Kozlukebir belediyesinde son anda birleflme ADAY listelerinin teslim edildi i gün

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Provokasyona Karfl Tek Yürek

Provokasyona Karfl Tek Yürek IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu: (0212) 558 59 90 Befltelsiz: (0212) 665 01 62 Dikilitafl: (0212) 679 46 32 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) 514 5518 Zeytinburnu: (0212) 582 80 27

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz

stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

UNIVERSITELERE teknolojik destek

UNIVERSITELERE teknolojik destek Tan k, yeni temizlik araçlar n tan tt Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Belediye nin temizlik filosuna dahil edilen yeni araçlar düzenledi i bas n toplant s yla tan tt. ÇANKALA Çankaya Belediyesi

Detaylı

DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ

DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan: Çubuk un yaflam kalitesini art raca z AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan, projeleri ve ilçeye kazand raca- de erler hakk nda

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı