GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam nda gerçekleflmesi, sa l kl yürütülmesi için al nan önlemler kapsam nda, sand klar n konulaca yerlerle çevrelerinin iyi ayd nlat lmas konusunda seçim kurullar yla iflbirli i yap larak, elektrik ar zas na karfl gerekli tedbirler önceden al nacak, özellikle oy verme gününde sürekli bak m ve tamir için ekipler haz r bulundurulacak. HABER 18 DE 29 MART 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Oylar n say m ve dökümü tamamland ktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sand k ve torbalar n ilgililer taraf ndan il ve ilçe seçim kurullar na nakli s ras nda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri koordineli bir flekilde güzergahta güvenlik tedbirlerini alacak. 52 milyondan fazla seçmen yar n yap lacak kritik seçimde 5 y l görev yapacak yerel yöneticileri seçecek SOZ MILLETIN Seçmenler, 5 y l boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yar n sand a gidecek. Yar n gerçeklefltirilecek mahalli idareler seçimlerinde, 26 milyon 704 bin 757'si kad n, 25 milyon 991 bin 75'i erkek toplam 52 milyon 695 bin 831 seçmen, 194 bin 310 sand kta oy kullanacak. Seçimlerde 26 siyasi parti yar flacak. Oylar nas l kullan lacak? Seçmenler oylar n il genel meclisi, belediye baflkanl, belediye meclis üyeli i, büyükflehir belediye baflkanl ve muhtarl klar olarak s ras na göre kullanacak. Seçimde s ras na göre, il genel meclisi üyeliklerine iliflkin turuncu renkli birleflik oy pusulas turuncu renkli zarfa konulacak. Belediye baflkanl na iliflkin mavi renkli birleflik oy pusulas, belediye meclis üyeli ine iliflkin sar renkli birleflik oy pusulas ile büyükflehir belediye baflkanl na iliflkin beyaz renkli birleflik oy pusulas mavi renkli zarfa yerlefltirilecek. Köy seçimlerinde köy muhtar ile köy ihtiyar meclisi üyelerinin birlikte yaz l oldu- u oy pusulas, mahalle seçimlerinde mahalle muhtar ile mahalle ihtiyar heyeti üyelerinin birlikte yaz l oldu u oy pusulas da mor renkli zarfa konularak sand a at lacak. Mühüre dikkat! Seçmenlerin 30 Mart yerel seçimlerinde oylar n n geçerli say lmas için oy pusulas n n üzerinde "evet" mühründen baflka bir iflaret, yaz veya imza bulunmamas gerekiyor. Vatandafllar n yerel seçimlerde kullanaca- oylar n geçersiz say lmamas için baz hususlara dikkat etmeleri önem tafl yor. HABER 17 DE Siyasi partiler, yar n yap lacak mahalli idareler seçimi sonuçlar n, oluflturduklar "seçim üslerinden" takip edecek. AK Parti, seçim sonuçlar n kendi teflkilat ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen verilerle karfl laflt rmal olarak izleyecek. CHP "Seçim Sonuçlar ve Sand k Takip Sistemi" ile MHP ise "Tek Çat " yaz l m yla sonuçlar an be an takip edecek. AK PART SEÇ M KOORD NASYON MERKEZ AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, seçim sonucunu sand klardaki resmi üyeleri olan temsilciler, gözlemciler, kat sorumlular ve bina sorumlular ile takip edecek. Seçim sonuçlar n n de erlendirilmesine iliflkin bir program üzerinde sand klarda görevli olan partililer sonuçlar alarak oy kullanma mahallindeki bina sorumlusuna verecek. KÖY, fieh R VE BÜYÜKfiEH RLERDE SEÇ M Köyde ikamet eden seçmenler, il genel meclisi üyeli i, köy muhtarl ve köy ihtiyar meclisi üyeli i seçimi, büyükflehir olmayan illerde yaflayan vatandafllar, il genel meclisi üyeli i, belediye baflkanl ve belediye meclis üyeli i, mahalle muhtarl ve mahalle ihtiyar heyeti üyeli i seçimi, büyükflehirlerde yaflayanlar ise büyükflehir belediye baflkanl, belediye baflkanl ve belediye meclis üyeli i, mahalle muhtarl ve mahalle ihtiyar heyeti üyeli i seçimi için oy kullanacak. Partiler yar na haz r... CHP DEN SANDIK TAK P S STEM Daha önce "e-seçmen" ve "e-sand k" uygulamalar n hizmete sokan CHP, seçim günü için de "Seçim Sonuçlar ve Sand k Takip Sistemi" gelifltirdi. Ülke çap nda her sand k sonucunun CHP görevlileri taraf ndan sisteme girilece i sistemle, YSK taraf ndan ilan edilen sonuçlar karfl laflt r lacak. Bu sistemle sonuçlara h zl itiraz edilebilmesi amaçlan yor. MHP, TEK ÇATIDAN TAK P EDECEK MHP, yerel seçim sonuçlar n n kontrolünü, "Tek Çat " yaz l m ile yapacak. Daha önceki seçimlerde de kullan lan "Tek Çat " yaz l m n, bu seçimlerde il, ilçe ve belde teflkilatlar da kendilerine verilen flifrelerle kullanacak. Böylece partinin tüm teflkilatlar, kendi sonuçlar ile YSK'n n sonuçlar n ayn anda karfl laflt rabilecekler.

2 2 YARIN SineMagazin Yönetmen Reis Çelik e Türk Sinemas nda Mükemmellik Ödülü WASHINGTON - Türk sinemas n n usta yönetmenlerinden Reis Çelik e, 13. Boston Türk Film Festivali nde Türk Sinemas nda Mükemmellik Ödülü verildi. ABD nin Boston kentinde düzenlenen 13. Boston Türk Film Festivali devam ediyor. Festival kapsam nda, Çelik in nad na Film Çekmek adl filminin Kuzey Amerika daki ilk gösterimi yap ld. Geçen eylül ay nda vefat eden usta oyuncu Tuncel Kurtiz in rol ald film, sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay ayn zamanda onun an s na gösterildi. Boston Güzel Sanatlar Müzesi nde gösterilen film, seyircilerin büyük be enisini kazan rken, yönetmen Çelik de gösterim sonras seyircilerle buluflarak, sorular n yan tlad. Söylefliden sonra Çelik e, Türk sinemas na katk lar ndan dolay s yla törenle Türk Sinemas nda Mükemmellik Ödülü takdim edildi. Çelik, törende yapt konuflmada, ödüle lay k görülmesinden duydu u mutlulu u dile getirerek, nad na Film Çekmek in Amerika daki ilk gösteriminin Boston da yap lmas ndan da ayr ca gururland n ifade etti. Filmlerine, binlerce y ld r nice medeniyeti bar nd rm fl Anadolu, M s r, Ortado u üçgeninin kadim ve zengin topraklar nda yaflayan kültürlerin esin verdi ini belirten Reis Çelik, Kurtiz in de bu topraklar n kültürünü en iyi yans tanlardan oldu unu vurgulad. Ödül töreninde konuflan Festival Direktörü Erkut Gömülü de Türk yönetmenlerinin baflar lar n n ça dafl Türkiye nin ve sinemas n n tan t m na çok önemli katk larda bulundu unu söyledi. Gömülü, bu y l 13 üncüsü düzenlenen Boston Türk Film Festivali ile ça dafl Türk sinemas n n seçkin örneklerini ve yönetmenlerini Amerikal sinemaseverlere tan tmaktan ve paylaflmaktan büyük mutluluk duyduklar n dile getirdi. Boston da yaflayan film elefltirmeni Matt Hanson da Çelik hakk ndaki yaz s nda, filmin yönetmenin yarat c l n n ne denli güçlü oldu unu gösterdi ini yazd. (AA) Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 29 Mart 2014 spanyol tenor Carreras bugün stanbul da konser verecek STANBUL - spanyol tenor Jose Carreras, konser vermek üzere stanbul a geldi. Tarifeli uçakla Barselona dan Atatürk Havaliman na gelen Carreras, burada gazetecilere yapt aç klamada, be endi i flehirlerinden biri olan stanbul da konser verece i için mutlu oldu unu söyledi. Jose Carreras, bugün Zorlu Center Performans Sanatlar Merkezi nde verece i konserde sanatseverle güzel bir gece geçireceklerine inand n ifade ederek, Daha önce de söyledi im gibi Türkiye çok güzel ve büyüyen bir ülke. Eminim ki gelecek y llarda ekonomik olarak daha da geliflecektir diye konufltu. Daha önce Domingo ve Pavarotti ile 3 Tenors grubun üyesi olan Carreras a bu konserinde soprano Simge Büyükedes ile orkestra flefi David Gimenez efllik edecek. Carreras, sahnede opera, operet ve müzikal flark lar n seslendirecek. (AA)

3 29 Mart 2014 Yaflam H CR 28 Cemaziye l Evvel 1435 RUM 16 Mart 1429 msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : YARIN 3 Arac n cam n k r p 104 bin lira çald lar GAZ ANTEP - Gaziantep te bir emlakç ya ait arac n içerisinde tapu ifllemleri için torpido gözüne konan 104 bin TL çal nd. Arac n cam n k ran kifli ya da kifliler emniyet güçleri taraf ndan aran yor. Olay, Belk s Mahallesi 1 nolu sokak üzerinde meydana geldi. ddialara göre, emlakç Hamit Koç, iki ay önce açt iflyerinin önüne 27 AAD 53 plakal arac n park etti. flyerine geçtikten sonra da kimli i belirsiz kifli ya da kifliler, arac n sa ön cam n k rarak torpido gözünde bulunan 104 bin TL yi alarak kay plara kar flt. Emlakç da emanet oldu u, tapu ifllemleri için kullan laca ö renilen paran n bulunmas için polis de harekete geçti. Araç sahibi Koç a komflular taraf ndan haber verilirken, olay yerine gelen polis ekipleri de araç yak n nda delil arad ve parmak izi çal flmas yapt. Olayla ilgili soruflturma sürüyor. (CHA) Engelli otosunda esrar kaçakç l AKSARAY - Aksaray da polisin flüphe üzerine durdurdu u engelli plakal otomobilin LPG tank nda 20 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Olay, akflam saatlerinde Aksaray Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray - Adana karayolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan l Emniyet Müdürlü ü Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) fiubesi ekipleri, flüphe üzerine Adana'dan Aksaray istikametine seyreden S.K. (31) idaresindeki engelli plakal arac durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sordu u sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden flüphelenen KOM ekipleri, vücudunun belden afla s felç nedeniyle tutmayan sürücünün arac nda arama yapt. Yap lan aramada LPG tank n n içine zulalanm fl 20 kilo 100 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Esrar n Mardin'den stanbul'a götürüldü ü ö renildi. Engelli sürücü gözalt na al n rken, polis olayla ilgili soruflturma bafllatt. (CHA) Bal kesir de 5 milyon liral k akaryak t kaçakç l ortaya ç kar ld ANKARA - Gümrük muhafaza ekipleri Bal kesir in Susurluk ilçesinde yapt klar denetimde 5 milyon liral k akaryak t kaçakç l n ortaya ç kard. Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, Bursa Gümrük Muhafaza ekipleri taraf ndan Susurluk taki istasyonda bulunan pompalar üzerinde yap lan incelemede, pompa otomasyon ara biriminden yazarkasaya giden kablo üzerine ekleme yap ld ve pompalar n herhangi bir plaka bilgisi girmeksizin akaryak t verebildi i, ayr ca otomasyon sistemi üzerinde görülen sat fl miktarlar ile yazarkasa üzerinden al nan sat fl miktarlar aras nda fark oldu u tespit edildi. Yap lan arama neticesinde; istasyona ait marketin içerisinde bulunan dolaplarda kaçak akaryak t sat fl mekanizmas n aktif hale getiren 3 adet uzaktan kumanda bulunarak mali sisteme girilmeksizin akaryak t sat ld belirlendi. Evraklar ve otomasyon sistemi üzerinde yap lan incelemelerde de akaryak t istasyonunun, manipülasyona aç k düzenek ve aparatlar kullanarak, yap lan pompa sat fl n n gösterilmedi i, bu flekilde piyasa de eri 5 milyon lira olan 1 milyon 450 bin litre kayd olmayan kaçak akaryak t satt ortaya ç kart ld. stasyon geçici olarak mühürlenerek kapat l rken, olayla ilgili olarak 6 kifli hakk nda suç duyurusunda bulunuldu. Gümrük Muhafaza Genel Müdürlü ü, vatandafllardan, her türlü kaçakç l kla mücadelenin etkin bir flekilde sürdürülebilmesi için benzer durumlarla karfl laflt klar nda ücretsiz Alo 136 Gümrük Muhafaza hbar Hatt na bildirimde bulunmalar n istedi. (AA)

4 4 YARIN 29 Mart 2014 ÖZEL GÜVENL K H ZMET ALINACAKTIR CUMHUR YET MÜZES MÜDÜRLÜ Ü KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I MÜSTEfiARLIK Cumhuriyet Müzesi, Kültür varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü Hizmet binalar n n, Bahçesinin ve Otoparklar n n 18 kifli ile 7 ayl k Özel Güvenlik Hizmeti ifli hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : FEVZ PAfiA MAH. CUMHUR YET BULVARI NO: ULUS ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ EKAP/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : Cumhuriyet Müzesi, Kültür varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü Hizmet binalar n n, Bahçesinin ve Otoparklar n n 18 kifli ile 7 ayl k Özel Güvenlik Hizmeti ifli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Cumhuriyet Müzesi, Kültür varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü Hizmet binalar n n, Bahçesinin ve Otoparklar c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : Cumhuriyet Bulvar Fevzi Pafla Mah. No:22 Ulus/ANK b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Say l Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde al nm fl Özel Güvenlik fiirketi Faaliyet zin Belgesi Say l kanun ve bu kanunun uygulanmas na iliflkin yönetmelikte belirtilen flartlar n tafl nmas ve koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için Bakanl klarca yetkili k l nm fl valiliklerden al nm fl Özel Güvenlik Alarm zleme Merkezi Kurma ve flletme Yeterlilik Belgesi, Özel Güvenlik Görevlilerinin 3. kiflilere verecekleri zararlar n tazmini amac yla, 5188 say l kanunun 21. maddesi hükmü gere ince Hazine Müsteflarl nca belirlenecek esas ve usullere göre, Türkiye de ilgili branflta çal flmaya yetkili sigorta flirketleri taraf ndan verilen ve sigorta flirketinin ba l oldu u bölge müdürlü ü taraf ndan teyit yaz s ile onaylanan ÖZEL GÜVENL K MAL SORUMLULUK S GORTASI n yapt raca - na dair sigorta flirketlerinden al nm fl 18 kifli üzerinden 7 ayl k proforma fatura veya teklif yaz s asl n vermek zorundad r Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli taraf ndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullan lmam fl nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde k s tlama bulunmayan mevduat n gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sa lanabilir. Resmi lanlar steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait y l sonu bilançosu veya eflde er belgeleri: a) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olan istekliler y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini, b) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olmayan istekliler, y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sa land n göstermek üzere yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eflde er belgelerde; a) Cari oran n (dönen varl klar / k sa vadeli borçlar) en az 0,75 olmas, b) Öz kaynak oran n n (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmas, c) K sa vadeli banka borçlar n n öz kaynaklara oran n n 0,50 den küçük olmas, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aran r. Yukar da belirtilen kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r. Serbest meslek erbab n n verece i, ilgili mevzuat na göre düzenlenmifl ve onaylanm fl serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen de erlere göre, son y la ait toplam gelirin toplam gidere oran n n veya son iki y la ait gelir ve giderlerin parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden bulunacak oran n en az (1,25) olmas flart aran r. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir ya da vergi dairesince onayl olmas gerekir. hale veya son baflvuru tarihi y l n ilk dört ay nda olan ihalelerde, bir önceki y la ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sa layamayanlar ise iki önceki y l n belgeleri ile üç önceki y l n belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r fl hacmini gösteren belgeler: a) halenin yap ld y ldan önceki y la ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt alt nda devam eden hizmet ifllerinin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen hizmet ifllerinin parasal tutar n gösteren, ihalenin yap ld y ldan önceki y lda düzenlenmifl faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmas yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt alt nda devam eden ifllerin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen ifllerin parasal tutar n n ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamas gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sa layan ve sa lad kritere iliflkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanamad na bak l r. Y l n ilk dört ay nda olan ihalelerde, bir önceki y la ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki y l n gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sa layamamas halinde, iki önceki y l n ve üç önceki y l n gelir tablolar sunulabilir. Bu durumda, gelir tablolar sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yurt binas, hastane, okul, otel, resmi kurum ve kurulufllar nda yap lan özel güvenlik hizmetleri benzer ifl olarak kabul edilecektir. Bu ifller ayr ayr kabul edilecektir 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Liras ) karfl - l Cumhuriyet Müzesi Müdürlü ü Maliifller fiubesi adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Cumhuriyet Müzesi Müdürlü ü adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ATMIfi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n-4145) (www.bik.gov.tr)

5 29 Mart 2014 YARIN GATA KOMUTANLI I TIBB B YOK MYA AD BAfiKANLI I HT YACI TIBB SARF MALZEME ALIMI GATA K.LI I M LL SAVUNMA BAKANLI I GENEL KURMAY BAfiKANLI I BA LILARI VE MÜSTEfiARLIK Resmi lanlar GATA KOMUTANLI I TIBB B YOK MYA AD BAfiKANLI I HT YACI TIBB SARF MALZEME ALIMI al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : GN.DR.TEVF K SA LAM CD. ETL K KEÇ ÖREN/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) :https://ekap.kik. gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : GATA K.LI I TIBB B YOK MYA AD BAfi- KANLI I HT YACI 17 KALEM TIBB SARF MALZEME ALIMI Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : GATA K.LI I TAfiINIR TÜKET LEB L R 706 MAL SAY- MANLI I ETL K KEÇ ÖREN ANKARA c) Teslim tarihleri : - flin süresi ilk teslim tarihinden itibaren en fazla 300 takvim günüdür. lk teslim tarihi fle bafllama tarihinden itibaren bafllay p 01 Aral k 2014 tarihinde sona erecektir. Mal ifle bafllama tarihi ile - 01 Aral k 2014 tarihleri aras nda Mal Saymanl n n tebligat n müteakip tebligatta istenilen tarihte ve miktarda teslim edilecektir ancak bu süre 01 Aral k 2014 tarihini aflmayacakt r. Mal n tamam bu tarihe kadar teslim edilmifl olacakt r. Yüklenici, t bbi sarf malzemeleri Mal Saymanl n n tebligatta bildirdi i tarih ve saatte teslim etmeye mecburdur. Ancak Mal Saymanl 20 Kas m 2014 tarihine kadar teslim edilmemifl olan malzemelerin teslimi için tebligatta bulunmam flsa yüklenici firma En geç 01 Aral k 2014 tarihine kadar telim edilmemifl olan mal n teslimini yapmak zorundad r. - Henüz ordu mal olmam fl mallar ( muvakkat al nm fl henüz muayeneye sunulmam fl mallar) için ihtiyati tedbir karar al nm fl ise, yüklenicinin hiç mal getirmedi i kabul edilecek ve al c taraf ndan yeniden mal getirmesi için tebligat yap lacakt r. Bu tebligat n al nmas n takiben en geç 20 (yirmi) gün içerisinde istenilen miktarda (Önceden getirilip ihtiyati tedbir karar konulmufl miktar kadar) Mal getirilerek teslim edilecektir. Teslim edilmedi i takdirde, sözleflme tasar s n n 35 nci madde ve 4735 say l Kamu hale Sözleflmeleri Kanununun 20 nci maddesi hükümleri uygulanacak Teslim al nan mal n ay pl ç kmas halinde tarih ve 4077 say - l Tüketicinin Korunmas hakk ndaki Kanunun kendisine verdi i yetkileri takip ve uygulamakta serbest ve yetkilidir. Yüklenici, bu Kanun hükümlerine uyaca n peflinen kabul eder. - Teslim edilen mal kesin kabulü yap l ncaya kadar geçen süre içerisinde ( red edilme hali d fl nda) yükleniciye geri verilmeyecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : GATA K.LI I 2.NU.LI HALE KOM SYON BAfiKANLI- I ETL K KEÇ ÖREN/ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu- u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu mal n sat fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere ince al nmas zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1. T.C. laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas na (TITUBB) sistemine kay tl malzemeler ( T bbi Cihaz kapsam nda olanlar) için ; a) Tedarikçi firma veya Bayi Tan mlama Formu b) laç ve T bbi Cihaz Tan mlama Formu veya Ürün Girifl Formu c) Sa l k Bakanl ndan; Onayl d r Formu veya Ürün Listesi teklifler ile birlikte verilecektir. Bu belgelerin üçü veya T TUBB taraf ndan verilen ve bu belgelerin yerine geçen güncel belgeleri teklif vermeye yetkili kifli veya kiflilerce kafleli ve imzal olarak teklif ile birlikte verilecektir. 2. T.C. laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas (TITUBB) na kay tl olmayan malzemeler ( T bbi Cihaz Kapsam D fl nda olanlar) için ; Üretici veya tedarikçi firman n ( Türkiye deki Yetkili Sat c Firma) TITUBB a kay tl olmad na dair.beyan n yaz l olarak sunulacakt r ve bu beyanla birlikte maddesindeki Belgeleri de sunacakt r Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. a) stekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) steklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu, c) steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen malat Yeterlik Belgesi, ç) steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenmifl ve teklif etti i mala iliflkin Yerli Mal Belgesi, d) steklinin al m konusu mal üretti ine iliflkin olarak ilgili mevzuat uyar nca yetkili kurum veya kurulufllarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatç oldu unu gösteren belgeler. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l GATA K.LI I 2.NU.LI HALE KOM SYON BAfiKANLI I ETL K KE- Ç ÖREN/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GATA K.LI I 2.NU.LI HALE KO- M SYON BAfiKANLI I ETL K KEÇ ÖREN/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n-4189) (www.bik.gov.tr)

6 6 YARIN KIRKLAREL - UFUK ERTOP - Tarih öncesindeki konumuyla dikkat çeken ve pek çok antik yerleflim merkezine sahip K rklareli de gerçeklefltirilen envanter çal flmas yla, kay tl tafl nmaz kültür varl say s n n bilinenden daha yüksek oldu u tespit edildi. K rklareli Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fikret Macit, AA muhabirine yapt aç klamada, farkl medeniyetlerin geçifl bölgesinde olan K rklareli nin kültür varl aç s ndan zengin oldu unu söyledi. K rklareli de tafl nmaz kültür varl envanterinin ilk kez ç kart ld na dikkat çeken Macit, K rklareli de hiç tafl nmaz kültür varl envanter çal flmas yap lmam fl. Çeflitli gezi ya da köylülerin haber vermesi üzerine görünen tarihi yap lar envanter listesine kaydedilmifl diye konufltu. Macit, envanter çal flmalar kapsam nda genifl ölçüde alan taramas yap ld n, 199 yerleflim biriminde, K rklareli nin tarihine fl k tutacak 937 eser bulundu unu vurgulad. Turizm 29 Mart 2014 K r kkale deki tafl nmaz kültür varl say s artt 3 KISIM (65 KLM) MARANGOZ, DEM R ve ALÜM NYUM malzemesi al - m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Fuat Börekçi Caddesi NI: ULUS ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik. gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar :3 KISIM (65 KLM) MARANGOZ,, DEM R ve ALÜM NYUM MALZEMELER ALIMI Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Turgut Özal Bulvar Gümüfldere Mah. No:2 Alt nda / ANKA- RA c) Teslim tarihi : Mal n/ flin teslim süresi 30 takvim günüdür. Sözleflmenin imzalanmas n takip eden 30 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçeklefltirecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : ASK Genel Müdürlü ü Fuat Börekçi Caddesi No: 70 Ulus/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu- u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu K rklareli Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fikret Macit Tarama çal flmalar n n 6 ay sürdü ünü belirten Macit, flöyle konufltu: Arazi çal flmalar bitti. Sisteme veri giriflleri yap l yor. Vak flar Bölge Müdürlü ü kabul komisyonu veri girifllerini kontrol ederek tescilleme ifllemini yap lacak. K rklareli de flimdiye kadar envanter çal flmas yap lmam fl. Çeflitli gezi ya da köylülerin haber vermesi üzerine görünen tarihi yap lar envanter listesine kaydedilmifl. Sanat tarihçisi, mimar, arkeolog ve flehir planc s n n yer ald ilk kez bu kadar genifl çapl bir arazi taramas yap ld. l, ilçe, belde ve köyler dahil 199 yerleflim alan nda tarama yap ld. Kay tlarda 460 gözüken tafl nmaz kültür varl say m z, yap lan arazi çal flmalar yla 937 ye yükseldi. Macit, bugüne kadar Trakya da sadece Edirne nin Lalapafla ilçesinde dolmenlerin oldu unun bilindi ini, çal flmalar s ras nda Kofçaz ilçesinde de iyi durumda olan dolmenler ve kay tlarda olmayan birçok kale tespit edildi ini dile getirdi. Macit, tespit edilen kültür varl klar n n haritaland rma çal flmalar nda da sona gelindi ini kaydetti. (AA) MARANGOZ, DEM R VE ALÜM NYUM MALZEMES SATIN ALINACAKTIR ANKARA SU VE KANAL ZASYON DARES GENEL MÜDÜRLÜ Ü MAK NE VE MALZEME KMAL DA RES BAfiKANLI I gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Malzeme isimleri yan nda Numuneye Göre "NG" yaz l kalemlerin örnekleri Atölyeler fiube Müdürlü ünde görülerek teklif verilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l ASK Genel Müdürlü ü Makina ve Malzeme kmal Dairesi Baflkanl 5. Kat 512 Nolu oda adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASK Genel Müdürlü ü Makina ve Malzeme kmal Dairesi Baflkanl 5. Kat 509 Nolu oda adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n ) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

7 29 Mart 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1.Bir fleyin düzgünlü ünü bozacak ç k nt, gedik ya da kusur. K zg n fleyleri tutmaya yarayan alet. 2. Aç kl k. 3. Peru nun plaka iflareti. ri yap l. 4. Da geçidi. Bir yerden al p baflka bir yere götürme, aktarma, iletme. 5. Yelkenli gemilerde üzerine dört köfle yalken açmak ve iflaret kald rmak için dire e yatay olarak ba lanan gönder. 6. Bir hayvan. Bayrak. 7. Çok de erli. Hitit. 8. Cana yak nl k, içtenlik. 9. Çölde esen rüzgâr. K z evlat. 10. Yabanc. Hamam böce i. 11. Tatl bir besin. 12. Efl, zevce. Alevi ve Bektafli topluluklar nda yayg n olarak ve müzik eflli inde uygulanan tören nitelikli oyun. 13. Uzakl k anlat r. Güneydo u Anadolu da yetiflen yerli bir koyun rk. 14. Özen. Paylama, azarlama. 15. Kola tak lan bir ziynet eflyas. 16. Yol üzerindeki çukur. Doku teli. 17. Pokerde ayn cinsten iki kâ - da verilen ad. Hile, düzen, entrika. Bir nota. 18. Kum, kül gibi fleyleri kar flt rmak. 19. Bir nota. Kulak y kama ayg t. 20. Gemilerde türlü ifllerde kullan lan demir halka. Tah l n tarladaki ad. Yukar dan afla ya: 1.Baz türleri konuflan bir kufl. Padiflahlar n kendi ad na yapt rd klar cami. Eskiden Beyo lu na verilen ad. 2. Hisse, pay. Kanuni. Özel gezinti gemisi. Zincirden yular ya da ayak köste i. 3. Renyumun simgesi. Hamam. Baryumun simgesi. Bir düflünce anlatan bir ya da birkaç cümlelik söz. 4. Birim. Parola. Bir tür ya mur kuflu. Parlak k rm - z renkte de erli bir tafl. 5. Saz n en ince teli. Kökten, köktenci. Anne. 6. Tekrarlamak. Tavlada bir say. Mant k. 7. Kimi çorbalara tat vermek için üzerine dökülen sos. stençsiz. Asalak bir böcek, sak rga. 8. Cüretkâr. E ilim. ki yüzü beyaz kaps z yorgan. Tatl bir tür çörek. 9. Eskiden Roma kentine verilen ad. Hofllanarak bakma. Yank, eko. Bir nota. 10. Us. Verimli, bitki veren toprak. Draje fleklinde al nan ilaç. Körpe a aç. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 YARIN Avrupa, Ukrayna ya gözlemci gönderiyor HELS NK - Ukrayna da yaflanan siyasi krizi denetlemek için Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat (AG T) bu hafta içerisinde Ukrayna ya 100 gözlemci gönderecek. AG T üyesi 57 ülkeden gözlemciler Ukrayna'n n do usundaki 9 flehri ziyaret edecek. AG T, çat flma önleme ve kriz yönetimi organizasyonu için 6 ayl - na Ukrayna'ya ilk etapta 100 gözlemci göndermeyi kabul etti. 100 kiflilik grubun geniflletilerek 500 gözlemciye kadar da ç kabilece i vurguland. Ukrayna'ya 10 ile 20 aras nda gözlemci gönderebilece ini aç klayan Finlandiya AG T Temsilcisi Katja Pehrman, Belirleyece imiz gözlemciler, polis yetkililerinin yan s ra, az nl k ve insan haklar uzmanlar ndan oluflturulacakt r. diye konufltu. Sivil gözlemcilerin görevini aç klayan Katja Pehrman, Gözlemcilerimizin görevi Ukrayna'da insan haklar durumunu izlemenin yan s ra az nl klar n durumlar n da rapor etmektir. Gözlemcilerin misyonu ve amac ise Ukrayna daki gerginli i hafifletmeye yard mc olmak ve yerinde somut bilgi sa lamakt r." dedi. Gözlemciler, Do u Ukrayna da yer alan ve a rl kl olarak Rusça konuflan kent dahil olmak üzere 9 flehirde görev yapacak. (CHA) D fl Haberler K r m da, Rus pasaportu izdiham Ukrayna dan ayr larak Rusya Federasyonu na ba lanan K r m Cumhuriyeti nde halk, Rusya pasaportu almak için günlerdir s rada bekliyor. S MFEROPOL - Moskova, K r m da yaflayanlara Rusya vatandafll na geçmeleri için bir ay süre verdi. Rusya Federasyonu göçmenlik bürosundan yap lan aç klamada, K r m daki, Rusya vatandafll n kabul etmeyenlerin, yabanc ülke vatandafllar gibi oturum iznini almas gerekti i duyurdu. Bunun yan s ra vatandafll k iflleminin ne kadar sürece ini ve prosedürün nas l yap laca konusuna ise aç kl k getirilmedi. Rusya Federasyonu Göçmenlik Servisi Baflkan Yard mc - s Sergiy Kalyujn y: K - r m da iki milyondan fazla insan yafl yor. Ayn anda bu kadar çok kifliye evrak haz rlamak kolay ifl de il. Bizleri çok ciddi ve yo un ifl bekliyor dedi. K r m n baflkenti Simferopol deki pasaport ifllemleri yapan flubeler önünde uzun s ralar olufltu. Saatlerce s ra bekleyenler, pasaport baflvuru evraklar n teslim ederek ifllem tarihi al yor. fiimdi baflvuranlar en erken ifllem s ras n, Haziran-Temmuz aylar - na alabiliyor. Pasaport ümidi ile gelen bir grup kad n Cihan Haber Ajans na (Cihan) yapt aç klamada; Biz iyi bir hayat ümit ediyoruz. Ülkemizin gelece inin iyi Rusya y ll k silah ihracat n 50 milyar dolara ç karmak istiyor MOSKOVA - Rusya Federal Askeri Teknik fiirketi Baflkan Aleksandr Fomin, Rusya n n yurt d fl silah ihracat n n her geçen artarak devam etti ini, 2020 de hedeflerinin y ll k bazda 50 milyar dolara ulaflmak oldu- unu söyledi için flimdiden sat fllar n 2 milyar dolar geçti ini hat rlatan Fomin, siparifl miktar n n da 47 milyar dolar oldu u bilgisini verdi. Rusya geçen y l bir önceki y la göre 2,5 milyar dolar art flla 15,7 milyar dolarl k silah ihracat gerçeklefltirmiflti. Rusya n n en çok silah satt ülkeler aras nda Hindistan, Çin, Vietnam, Endonezya, Venezüella, Cezayir ve Malezya yer al yor. M s r ve Suriye baflta olmak üzere Ortado u da etkinli ini art ran Rusya 55 ülkeye silah sat fl gerçeklefltiriyor. fiili de yap lacak savunma fuar ile ilgili bilgi veren Fomin, Güney Amerikal ortaklar ile Irkut MS-21 orta menzilli jetler, Sukhoi Superjet-100 ve Beriev Be- olmas n istiyoruz. Mutluyuz. Bundan sonras n Rusya iktidar belirleyecek. fiimdi pasaport için s raya girdik. Haziran ay nda pasaportumuz için evraklar m z teslim edece iz, daha sonra 10 gün içinde Rusya vatandafl olaca z. K r m, bir tatil bölgesi olacak. Geliflecek dünyan n tatil merkezi olacak. fleklinde konufltu. Pasaport flubesi önünde tam yedi saat s ra bekleyen bir emekli ise; Ben Rusya da do dum yeninden Rusya ya döndü ümüz için çok mutluyum. Buraya pasaport alma ümidi ile geldim. Hiç bekledi imiz gibi olmad. Epey beklememiz gerekecekmifl. diye konufltu. (CHA) 200 uçaklar sat fllar n müzakere ettiklerini belirtti. fiili ile ortak üretim yapmak içinde çal flmalar n sürdü ünü kaydeden Fomin, Brezilya ile Sukhoi T-50 beflinci nesil savafl uçaklar n n üretimini yapacaklar n kaydetti. Uzmanlar, Sukhoi T- 50 ler Ameirkan F-22 Raptor larla karfl laflt r yor. Dünya silah ihracat nda ilk s rada yer alan ABD nin rakam ise y ll k bazda milyar dolar civar nda.(cha)

9 29 Mart 2014 Timoflenko nun Ruslar yok etmeliyiz tapelerine Moskova dan ilginç yorum MOSKOVA - Ukrayna eski Baflbakan Yulia Timoflenko nun, Ukrayna Savunma Bakan Yard mc s Nestor fiufriç le yapt telefon görüflmesinde söyledi i Bunlar çizmeyi aflt, silahlan p bu Katsaplar n (Ukraynal lar n Ruslara hakaret için kulland terim) hepsini yok etmeliyiz. ifadeleri Moskova da tepki çekti. Rusya parlamentosu alt kanad Duma Uluslar aras liflkiler Komisyonu Baflkan Aleksey Puflkov yapt de erlendirmede, Seçim kampanyalar için geleneksel olmayan bir bafllang ç esprisi yapt. Timoflenko nun ses kay tlar n n bir k sm n do rulad n kaydeden Kremlin Bas n Sözcüsü Dmitri Peskov, Timoflenko bunun do ru oldu unu kabul ediyor. Ancak Timoflenko nun hangi sözleri do ru hangisi yanl fl de erlendiremem dedi. Timoflenko internete s zan ses kay tlar nda Ukrayna da yaflayan etnik Rus halk için nükleer silah kullanmay da önerdi i iddia ediliyor. Timoflenko Twitter den yapt aç klamada kendisine ait oldu u iddia edilen ses kay tlar ndan bir k sm n n do ru olmad n savundu. Timoflenko, Ukrayna da 8 milyon Rus yafl yor demedim. Gerçekte ben Ukrayna da yaflayan Ruslara Ukraynal dedim. savunmas yapt. Timoflenko küfürlü ifadeler için ise özür diledi. (CHA) D fl Haberler KUVEYT - Arap Birli i 25. Ola an Toplant s toplant s na kat lan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Milli Koalisyonu (SMDK) Baflkan Ahmed Carba, Suriye koltu unun muhaliflere devredilmemesini sert sözlerle elefltirdi. Carba, Suriye koltu unun bofl tutulmas Esed e öldürmeye devam et, koltuk seni bekliyor anlam tafl d n söyledi. Arap Birli i 25. Ola- an Toplant s bugün Kuveyt te bafllad. Zirvede Suriye krizi, Suriye s nmac lar n yaflad insani trajedinin yan s - ra Ortado u bar fl süreci LAHEY - Hollanda n n Lahey kentinde sona eren Nükleer Güvenlik Zirvesi nin kapan fl nda bas n n sorular - n cevaplayan ABD Baflkan, Rusya n n, Sovyetler Birli i nin y - k l fl ndan bu yana on y llard r Ukrayna üzerinde büyük etkisi oldu unu belirtti. Obama, ABD nin karfl karfl ya geldi i pek çok zorluk var. Bizim de komflular - m z üzerinde ciddi etkilerimiz var ama biz iliflkilerimizi yürütmek için onlar kesinlikle iflgal etmeyi düflünmüyoruz. diye konufltu. Barack Obama, Rusya n n kendisini askeri bir çözüme mecbur hissetmesi ve aç k bir flekilde uluslararas yasalar çi nemesi vakas n n jeopolitik etkisinin daha az oldu una iflaret etti- ini söyledi. Ukrayna sorununun Rusya y 5 y l öncesine göre daha yaln z b rakt - n ifade eden Obama, Bizim yapmam z gereken gücümüzün tüm unsurlar n hassas çözümler için kulland m za baflta olmak üzere bölgesel konular ele al nd. Beyan Saray nda gerçekleflen toplant da Esed yönetiminin 2011 y l nda sivil halka yönelik gerçeklefltirdi i sald r lar sebebiyle üyeli i dondurulan Suriye nin koltu unun bofl kalmas dikkatlerden kaçmad. SMDK Baflkan Carba, Suriye koltu unun muhaliflere devredilmemesi sebebiyle karfl ç kan ülkelere tepki gösterdi. Carba, Suriye koltu unun aran zda bofl kalmas n n devam etmesi, Esed e 'Sen öldürmeye devam et. Savafl n bitirinceye kadar koltu un emin olmak; uluslararas toplumla birlikte çal flmak; net bir biçimde ilkeler ve idealler arkas nda durmak. An olacak askeri ad mlar uygun olacak. Baz zamanlar olacak bu ABD ya da ortaklar m z için tehlikeli bir unsur olmayacak. Fakat bu bizim gayret göstermeye devam etmeyece imiz ya seni beklemeye devam edecek' gibi aç k bir mesaj tafliyor. dedi. Carba konuflmas nda, Arap ülkelerinden Arap Birli i ndeki Suriye ye ait koltu un yan s ra baflkentlerdeki büyükelçiliklerin de SMDK ya devretmesini istedi. YARIN Obama: Rusya n n Ukrayna y iflgali zay fl n gösteriyor ABD Baflkan Barack Obama, bölgesel güç olarak niteledi i Rusya n n etraf ndaki komflular n tehdit etmesi ve Ukrayna y iflgalini 'zay fl k' olarak de erlendirdi. da neyin yanl fl neyin do ru oldu unu söylemeyece imiz anlam na gelmiyor. fleklinde konufltu. Rusya n n tavr n bir problem olarak niteledi- ini söyleyen Obama, ancak ülkesi için bir numaral tehdidin kendilerine yöneltilebilecek bir nükleer füze oldu unu aç klad. (CHA) Carba, Arap Birli i nden Suriye nin koltu unu istedi Arap Birli i ndeki Suriye ye ait koltuk üye ülkeler aras nda önemli ölçüde çatlak oluflturuyor. Esed yönetimine yak n Lübnan, Irak ve Cezayir gibi ülkeler Suriye koltu- unun muhaliflere devredilmesine karfl ç k - yor. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi ZM R - zmir Banliyö Sistemi ( Z- BAN) trenlerindeki kap lar n yolcular taraf ndan aç lmas n sa layan çevre dostu yeflil renkli dü meler, y lda yaklafl k 700 bin kwh enerji tasarrufu sa larken trenlerin karbondioksit sal n m - n da y lda 400 bin kg. azalt yor. Z- BAN n kaynaklar n verimli kullan lmas felsefesi do rultusunda yerlefltirdi i yeflil renkli açma dü meleri, trenlerin 78 ton eflde er petrolün harcanmas n önlüyor. ZBAN trenlerinde yolcu vagonlar, konforlu bir seyahat için klimalar ve elektrikli s t c lar sayesinde iklimlendiriliyor. Kap lar n aç l p kapanmas esnas nda ise iç ortam s cakl de iflikli e u ruyor. Yeflil dü me sayesinde yolcu inifl biniflinin olmad kap lar kapal kal yor ve böylelikle ortam s s n n kaybedilmemesiyle gereksiz elektrik enerjisi sarfiyat engelleniyor. Bu sanfiyat, fark etkenlere göre de ifliklik gösterse de yeflil dü me sayesinde iflletmenin 29 Mart 2014 Avrupa da otomotiv sat fl artt Avrupa otomotiv pazar nda 2014 y l ocakflubat dönemi sat fllar bir önceki y l n ayn dönemine oranla yüzde 6,5 artt. STANBUL -Otomot iv Distribütörleri Derne i (ODD) taraf ndan Avrupa Otomobil Üreticileri Birli i nin (ACEA) flubat ay Avrupa otomotiv pazar verilerine iliflkin yap lan aç klamaya göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplam otomotiv pazar 2014 y l n n ocak-flubat döneminde yüzde 6,5 artt ve 2 milyon 130 bin 556 adet seviyesinde gerçekleflti y l n n ayn döneminde ise 1 milyon 999 bin 876 adet sat fl yap lm flt. Ocak-flubat döneminde en fazla düflüfl yüzde 4,7 ile Norveç te ve yüzde 3,5 ile Hollanda da görüldü. Daralma yaflayan di er ülkeler sviçre ve Fransa oldu. Ayn dönemde sat fllar n en çok art ran ilk üç pazar yüzde 38,5 ile Portekiz, yüzde 28,2 ile rlanda ve yüzde 27,6 ile zlanda olarak s raland. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplam otomotiv pazar 2014 y l flubat ay nda 2013 y l n n ayn ay na göre yüzde 8,3 büyüdü ve toplam pazar 1 milyon 25 bin 318 adet seviyesinde gerçekleflti y l ayn ay nda ise 946 bin 915 adet sat fl olmufltu. fiubat ay nda geçen y l n ayn ay na göre otomotiv pazar nda en fazla düflüfl yüzde 2 ile Norveç te, yüzde 0,7 ile sviçre de ve yüzde 0,6 ile Fransa da görüldü. Bu y l n flubat ay nda sat fllar n en çok art ran ilk üç pazar ise yüzde 44,5 ile Portekiz, yüzde 34,4 ile zlanda, yüzde 33,2 ile Polonya olarak s raland y l ocak-flubat döneminde Türkiye yüzde 18,5 daralmayla Avrupa otomotiv sat fllar s ralamas nda 8. oldu. Avrupa da otomobil sat fllar ndaki art fl sürüyor AB (28) ve EFTA ülkeleri toplam nda otomobil pazar bu y l n ocak-flubat döneminde geçen ayn dönemine göre yüzde 6,3 artarak 1 milyon 862 bin 597 adete ulaflt y l ayn dönemde ise 1 milyon 751 bin 821 adet sat fl gerçekleflmiflti. Bu dönemde otomobil pazar nda en fazla düflüfl yüzde 2,4 ile sviçre de, ard ndan yüzde 2,1 ile Hollanda da ve yüzde 1,4 ile Norveç te görüldü. Daralma yaflayan di er ülkeler; Fransa ve Belçika oldu y l ocak-flubat döneminde geçen y l n ayn dönemine göre sat fllar n en çok art ran ilk üç pazar yüzde 36,2 ile Portekiz, yüzde 27,6 ile Litvanya ve yüzde 26,7 ile rlanda olarak s raland. fiubat ay olarak bak ld nda ise Avrupa otomobil pazar, 2013 y l n n ayn ay na göre yüzde 7,6 artt ve pazar 894 bin 730 adet seviyesinde gerçekleflti y l flubat ay nda ise 831 bin 371 adet sat fl yap lm flt. Avrupa otomobil pazar nda 2013 y l eylül ay ndan beri aylar itibariyle görülen art fl, 2014 y l nda da devam etti. Otomobil pazar flubat ay nda geçen y l n ayn ay na göre Fransa da yüzde 1,4 daralma yaflarken, sviçre de yüzde 1,1, Norveç te ise yüzde 0,7 küçülme kaydetti. fiubat ay nda sat fllar n en çok art ran ilk üç pazar yüzde 40,2 ile Portekiz, yüzde 40,1 ile Litvanya ve yüzde 35,2 ile Polonya oldu y l ocak-flubat döneminde Türkiye yüzde 17,7 daralmayla Avrupa otomobil sat fllar s ralamas nda 10. oldu. Türkiye hafif ticari araç pazar 5. s rada yer ald Avrupa da hafif ticari araç pazar ise ocak-flubat döneminde geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 8 artarak 220 bin 512 adete yükseldi y l n n ayn döneminde 204 bin 201 adet sat fl gerçekleflmiflti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplam na göre bu dönemde hafif ticari araç pazar nda en fazla düflüfl yüzde 19,8 ile Norveç te olurken, Hollanda da yüzde 7, Romanya da ise yüzde 6,8 gerileme görüldü. Daralma yaflayan di er ülkeler aras nda Fransa ve Estonya yer ald. Hafif ticari araç sat fllar n en çok art ran ilk üç pazar ise yüzde 67,1 ile zlanda, yüzde 53,9 ile Portekiz ve yüzde 50,3 ile spanya oldu. fiubat ay olarak bak ld nda ise Avrupa hafif ticari araç pazar 2013 y l n n ayn ay na göre yüzde 12,3 art flla 107 bin 216 adet seviyesine ulaflt y l fiubat ay nda ise 95 bin 499 adet sat fl yap lm flt. fiubat ay nda geçen y l n ayn ay na göre hafif ticari araç sat fllar nda en fazla düflüfl yüzde 15,7 ile Romanya da ve yüzde 8,9 ile Norveç te görüldü. Daralma yaflayan di er ülkeler aras nda Hollanda ve sviçre yer ald. fiubat ay nda bu segmentte sat fllar n en çok art ran ilk üç pazar Portekiz, zlanda ve spanya oldu. Türkiye ise 2014 y l ocak-flubat döneminde hafif ticari araç pazar ndaki yüzde 23,7 daralmayla Avrupa hafif ticari araç sat fllar s ralamas nda 5. oldu.(aa) ZBAN' n yeflil dü meleri 700 bin kwh enerji tasarrufu sa lad ortalama yüzde 25 daha az iklimlendirme amaçl elektrik harcamas n sa l yor. Sefer bafl na 10 kwh l k bu tasarruf, bir günde 2 bin kwh, y lda 700 bin, hattâ 900 bin kwh a kadar ulafl - yor.(cha)

11 Ekonomi 29 Mart TEMA: Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretilirse su daha az tüketilir ANTALYA - TEMA Vakf Antalya l Baflkan fienay Malbora Kurto lu, karayolu tafl mac l nda biyoyak t kullan m n n yüzde 5 artmas halinde tar mdaki su kullan m n n yüzde 20 oran nda artaca n savundu. Baflkan Kurto lu, Manavgat'ta Ekolojik Okur-Yazar Belediye Baflkan Ar yoruz Projesi kapsam nda belediye baflkan adaylar yla görüfltü. Endüstriyel su kullan m n n yüzde 75'inin enerji üretiminde kullan ld - n belirten Kurto lu, enerji üretiminde kullan lan petrol, kömür, gaz ve uranyum gibi yak tlar n so utulmas için de suya ihtiyac var oldu unu söyledi. TEMA olarak toplumda e itim ve bilinçlendirme çal flmalar yla ormanlar n korunmas ve su kaynaklar n do ru kullan m ve israf n n önüne geçmeye çal flt klar n belirten Kurto lu, geçmiflten günümüze hayat n suyun ve ormanlar n bulundu u yerlerde var oldu unu; bir yerde su ve orman yoksa hayat nda olmayaca n kaydetti. Ormanlar ve su kaynaklar n n korunmas ve varl klar n devam n n birbirine ba l zincir gibi oldu unun alt n çizen Kurto lu, her y l milyar metreküp su kayna n n fosil yak t üretimi nedeniyle kirlendi ini söyledi. Kurto lu, "Kömür enerjisi nedeniyle oluflan asit ya murlar sular daha da asidik hale getiriyor. Oysa yenilenebilir kaynaklardan enerji üretildi inde çok daha az su kullan l r. Örne- in günefl enerjisinden elektrik üretildi inde gaz birim elektrik enerjisi için gerekli su miktar do algaz santrallerinden 5 kat, kömür santrallerinden 2 kat daha az suya ihtiyaç duyuluyor. Rüzgar enerjisi için suya ihtiyaç duyulmazken, jeotermal enerji için kullan lan su tekrar kayna a veriliyor. Günümüzde 2,8 milyar insan su k tl ile karfl karfl ya ve 2,5 milyar insan n elektri e eriflimi bulunmuyor." diye konufltu. YARIN KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ P Ü R Ü Z M A A 2 A L E N Y E T K 3 P E R Y A R I 4 A I T N A K L 5 S E R E N M 6 A Y I A L E M B 7 N A D D E E T 8 S A M M Y E T 9 S A M K E R M E 10 E L K A K A L A K 11 L B A L D 12 A Y A L S E M A H 13 T A V E S A 14 T N A T A P 15 N B L E Z K 16 K A S S L F 17 P E R D E K S 18 E E L E M E K D 19 R E A E N E M A 20 A N E L E E K N

12 12 YARIN Ekonomi ANKARA - Ukrayna, 2013 y l nda tüketti i 55 milyar metreküp do al gaz n yüzde 60 n Rusya dan ithal etti. K r m la birlikte bölgedeki zengin enerji sahalar n da kaybetmek, Ukrayna n n enerjide Rusya ya ba ml l ktan kurtulma çabalar n sekteye u rat rken, büyük bir gelir potansiyelini de kaybetmesine yol açacak. Merkezi Rusya da bulunan finansal dan flmanl k flirketi Macro-Advisory nin ortaklar ndan Chris Weafer, AA muhabirine yapt aç klamada, Ukrayna n n k sa vadede Rus do al gaz na ba ml l n azaltmas n n mümkün olmad n söyledi. S v do- al gaz (LNG) d fl nda uzun vadede en iyi çözümün ran gaz olabilece ini belirten Weafer, ancak yapt r mlar sona erse ve gereken yat r mlar yap lsa bile ran dan kayda de er bir gaz temininin 2020 den önce mümkün olamayaca n ifade etti. Weafer, söz konusu rezervleri de erlendirebilseydi, Ukrayna n n do al gazda kendi kendine yetebilen ve ayn zamanda Avrupal komflular na do al gaz ihraç eden bir ülke haline gelebilece ini kaydetti. Ukrayna hükümetinin resmi rakamlar na göre, K r m n aç k denizdeki do al gaz rezervlerinin 4 ila 12 trilyon metreküp oldu u tahmin ediliyor. Yaklafl k 10 milyar dolarl k bir yat r mla bölgeden ç kart lacak gaz y ll k 10 milyar metreküpe ulaflabilir. Öte yandan, geçti imiz Eylül ay nda Ukrayna hükümeti, Exxon Mobil ve Royal Dutch Shell firmalar yla K r m n Karadeniz de yer alan en büyük gaz sahas Skifska da y ll k 5 milyar metreküpe kadar üretim için anlaflm flt. Söz konusu sahada yaklafl k 250 milyar metreküp do al gaz bulundu u tahmin ediliyor. Ancak Ukrayna daki krizin patlak vermesiyle Exxon ocak ay nda söz konusu yat r m n donduruldu unu aç klam flt. Uluslararas enerji devlerinin bölgedeki kriz ortam ndan kaynaklanan itibar ve yapt r m risklerinden ötürü bir süre daha sessiz kalaca n belirten Weafer, bu durumun 2014 y l nda da böyle devam edece ini öngördü- ünü söyledi. Ancak 2015 te, e er politik riskler azal rsa, enerji firmalar bölgede faaliyet göstermek için Rusya ile yeni bir anlaflmaya yanaflabilirler fleklinde konuflan Weafer, Rusya n n ise Ukrayna hükümetinin K r m daki enerji sahalar yla ilgili yapt mevcut anlaflmalar dikkate almayacakt r dedi. Rus gaz n Karadeniz alt ndan geçerek Orta Avrupa ya iletecek Güney Ak m projesinin de K - r m n Rusya ya ba lanmas yla yeni bir rota kullanabilece i de gündeme gelen konulardan birisi. Boru hatt n n Karadeniz yerine K r m dan geçmesi, projeyi yürüten ana yat r mc Gazprom un maliyetini yaklafl k 10 milyar dolar düflürebilir. Polonya merkezli düflünce kuruluflu Institute for Structural Research ün Politika Analistlerinden Aleksander Szpor, Avrupa Komisyonu nun, üçüncü enerji paketini ihlal etti i ve Avrupa yasalar na uygun olmad için Güney Ak m projesine Ukrayna krizinden önce müdahale etti ini hat rlatarak, Gazprom un Avrupa daki itibar konusunda s k nt yaflad n söyledi. Projenin ikinci büyük orta talyan enerji devi ENI nin de geçti imiz günlerde Güney Ak m n ak betiyle ilgili flüphelerini dile getirdi ini ifade eden Szpor, projenin iptal olmas n n Avrupa için büyük bir kay p olmayaca n belirtti. Alternatif olarak Nabucco boru hatt projesi tekrar gündeme getirebilir. Nabucco, tedarikçi olarak Rusya y ve geçifl ülkesi olarak da Ukrayna y içermiyor, diyen Szpor, Türkiye nin geçifl ülkesi olarak yer ald ve ran, Azerbaycan ve Irak n tedarikçi olarak dahil oldu u bir sistemin gelece inin art k çok daha parlak bir hale geldi ini ifade etti.(aa) 29 Mart 2014 K r m n enerjisi de Rusya ya akacak K r m, Ukrayna n n toplam gayri safi yurtiçi has las n n (GSYH) sadece yüzde 4 ünü oluflturuyor ancak yar madan n Karadeniz k y lar ndaki do al gaz ve petrol sahalar Ukrayna n n ekonomik geliflme ve enerji güvenli i aç s ndan büyük önem tafl yor. Türkmenistan Boeing den vazgeçmiyor AfiKABAT - Orta Asya n n enerji zengin ülkesi Türkmenistan, Türkmenhavayollar filosuna yeni bir Boeing daha katt. Bu defa Boeing in uzun mesafelere uçufl yapabilen LR tipi uça, Aflkabat havaalan n inifl yapt. Türkmenistan siparifl etti i 2 adet Boeing LR tipi uça n birisi Aflkabat a getirildi. Boeing flirketi taraf ndan yap lan aç klamada; Türkmenistan ile iliflkilerimiz 20 y l aflk n süredir devam ediyor. Müflterilerimize en iyi hizmeti sunmaktan çok mutluyuz fleklinde ifadeler yer ald. Türkmenistan, sivil havac l k sektörünü 1992 y l nda modernize etmeye bafllad. Eski Sovyetler Birli i ülkelerinden ilk olarak Türkmenistan, Amerikan Boeing flirketi ile iflbirli ine bafllad. Boeing flirketi bugüne kadar Türkmenistan a 7 tane Boeing s, 3 tane Boeing s, 4 tane Boeing s, 5 tane Boeing s ve 4 tane Boeing s tipi uça satt. Türkmen yönetimi, yeni sat n ald Boeing 777 tipi uçakla Malezya, Vietnam ve Kanada ya yeni uçak seferleri bafllatacak. Türkmenhavayollar, bundan sonra Kuala Lumpur, Hoflimin ve Toronto ya kadar uçacak. 300 den fazla yolcu alabilen Boeing 777 uça, 15 bin 500 kilometre mesafeye kadar uçabiliyor. (CHA)

13 29 Mart 2014 ANKARA-Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2013 y l Hayvansal Üretim statistikleri ni aç klad. Verilere göre; toplam süt üretimi 2013 y l nda bir önceki y la göre yüzde 4,7 artt. Toplam süt üretimi 2013 y l nda 18 milyon ton olarak gerçekleflti. Bu miktar n yüzde 91,4 ünü inek sütü, yüzde 6 s n koyun sütü, yüzde 2,3 ünü keçi sütü ve yüzde 0,3 ünü ise manda sütü oluflturdu. Yapa, k l, tiftik, bal ve balmumu üretimi artarken, yafl ipek kozas üretimi azald. Bir önceki y la göre yapa üretimi yüzde 7, k l üretimi yüzde 37,3 ve tiftik üretimi ise yüzde 30,3 art fl elde etti. Bal üretimi 2013 y l nda bir önceki y la göre yüzde 6,2 artarak 94 bin 694 ton, balmumu üretimi ise yüzde 0,5 artarak 4 bin 241 ton oldu. pekböcekçili i faaliyeti yapan ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, birçok ilde do algaz n özellefltirilmesinin ard ndan esnaf ve ticaret hanelerden talep edilen güvence bedelleri ile proje ücretlerinin çok yüksek oldu unu belirtti. Bendevi Palandöken yapt yaz l aç klamada Acilen Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) özellefltirmenin ard ndan meydana gelen bu uygulamaya el koymal d r. Yüksek proje bedelleri esnaf n belini büküyor. ifadelerini kulland. Ekonomi köy say s 2013 y l nda 2012 y l na göre yüzde 4,4 azald ve 327 oldu. pekböcekçili iyle u raflan aile say - s da yüzde 8,9 oran nda azalarak 2 bin 343 oldu. Aç lan tohum kutusu say s bir önceki y la göre yüzde 5,7 azalarak 5 bin 261 adet, yafl ipek kozas bir önceki y la göre yüzde 9,1 azalarak 121 ton olarak gerçekleflti. Toplam kümes hayvan say s bir önceki y la göre yüzde 4,9 artt.y lsonu itibariyle et tavu u say s yüzde 5 art flla 177 milyon adet ve yumurta tavu u say s ise yüzde 4,8 art flla 89 milyon adet olurken hindi say s ise yüzde 6 art flla 2,9 milyon adet oldu. Ördek ve kaz say lar nda 2012 y l na göre art fl görüldü. Ördekteki art fl yüzde 3,1 olarak kazdaki art fl ise yüzde 11,7 olarak gerçekleflti(cha) YARIN Büyük ve küçükbafl hayvan say s 2013 y l nda artt Büyükbafl hayvan say s 2013 y l nda bir önceki y la göre yüzde 3,6, küçükbafl hayvan say s ise yüzde 7,6 artt. Y lsonu itibariyle s r say s 14 milyon 415 bin bafl, koyun say s 29 milyon 284 bin bafl, keçi say s ise 9 milyon 226 bin bafl olarak gerçekleflti. TESK: Yüksek proje bedelleri esnaf n belini büküyor Ücretler düflürülsün Türkiye genelinde birçok ilde do algaz n özellefltirilmesinin ard ndan abone flartlar nda de iflikliklere gidildi ini, esnaf ve sanatkârlardan baflta abonelik bedeli olmak üzere çok yüksek proje bedelleri talep edildi ini aktaran Palandöken, flunlar kaydetti: Birçok ilimizde Do algaz n özellefltirilmesinin ard ndan baflta Ankara stanbul ve zmir olmak üzere 100 binlerce esnaf ve ticarethanelerden proje ücreti olarak 10 bin lira, güvence bedeli olarak da 3 ile 7 bin lira aras nda ücret talep edilmektedir. Sermayemiz kadar 13 paray esnaf nas l yat racak? Bu ücretler uygun hale getirilerek esnaf ve sanatkârlar ma dur edilmemelidir. Özellikle aboneli i eski olan esnaf ve sanatkârlar ile ticarethaneler bu uygulamadan olumsuz etkilenmemelidir. Bu yeni uygulama için yeni sözleflmeler yap l rken müktesep haklar mutlaka korunmal d r. Konuya iliflkin mutlaka EPDK yeni bir düzenlemeye gitmelidir. Rekabete aç lmas önemli Türkiye de rekabetin yeterince oluflmad için beklenen fiyat düflüfllerinin gerçekleflmedi ine iflaerte eden Palandöken, Rekabete uygun olarak istedi i da t m flirketi ile düflük fiyattan anlaflabilmesinin alt yap s n n oluflturulmas gereklidir. Abone ticarethane say s 1,7 milyonu aflmas na ra men rekabet konusunda istekli de iller. görüflünü dile getirdi.(cha)

14 14 YARIN Ekonomi Dünya Bankas, Orta Asya-Güney Asya elektrik hatt n finanse edecek Dünya Bankas Yönetim Kurulu, Orta Asya'dan Güney Asya'ya elektrik ihracat n sa layacak CASA-1000 projesine finanse etme karar ald. AfiKABAT - Dünya Bankas, projede yer alan Afganistan, Pakistan, Tacikistan ve K rg zistan'a kredi ve hibe yard m nda bulunacak. Dünya Bankas, sözkonusu proje için 526,5 milyon dolar gözden ç kard. Tacik bas n nda yer alan habere göre, Dünya Bankas Afganistan'a 316,5 milyon dolar ve Tacikistan'a 45 milyon dolar hibe ederken, Pakistan'a 120 milyon dolar kredi, K rg zistan'a ise 45 milyon dolar hem kredi hem de hibe karfl l nda para yard m nda bulunacak. CASA-1000 projesi kapsam nda bin 200 kilometre uzunlu unda elektrik hatt çekilecek. Ayr ca, bu hat güzergah nda flalt merkezleri infla edilecek. Tacikistan ile K rg - zistan, yaz döneminde üretti i elektri in fazlas n bu proje sayesinde Afganistan'a ve Pakistan'a satacak. Projenin toplam maliyeti 1,17 milyar dolar. Dünya Bankas d fl nda slam Kalk nma Bankas ve ABD Uluslararas Kalk nma Ajans taraf ndan da mali yard m n sa lanmas bekleniyor. Afganistan, Pakistan, Tacikistan ve K rg zistan bu proje sayesinde bölgesel iflbirli ini güçlendirerek, enerji alan ndaki sorunlar n kendileri çözmeye çal flacak. CA- SA-1000 projesi iki bölge aras nda enerji güvenli inin sa lanmas - na ve enerji ihracat n tesis edilmesine önemli katk sa layacak. Dünya Bankas 'n n raporuna göre, Güney Asya'da, 400 milyon kifli elektrik s k nt s yafl yor. Afganistan ve Pakistan'da elektrik üretimi için mazot kullan l yor. Orta Asya'dan gelecek ucuz elektrik bu ülkeleri rahat nefes almas n sa layacak. Tacikistan ile K rg zistan su kaynaklar bak m ndan zengin ülkeler. Yaz döneminde bu ülkelerde kullan m kapasitesinden fazla elektrik üretiliyor. K fl n ise hem Tacikistan hem de K rg zistan elektrik s k nt s çekiyor. En az ndan yaz n üretilen fazla elektri in ihraç edilmesi bu ülkelere ek gelir sa layacak.(cha) Kaynak Holding: Kurumun isminin kara propagandaya alet edilmesini k n yoruz STANBUL -Kaynak Holding, 26 Mart 2014 tarihinde yap lan vergi incelemesiyle ilgili, baz medya kurulufllar nda yer alan yanl fl ve tarafl haberleri tashih etmek amac yla yeni bir aç klama daha yapt. Kaynak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Naci Tosun ismiyle yap lan aç klamada, gerçeklerin çarp t larak kurumun isminin baz medya kurulufllar nda yalan, tezvirat ve kara propagandaya alet edilmesinin fliddetle k nand belirtilerek flu görüfllere yer verildi: "fiirketler grubumuz, kuruldu u günden bu yana insani de erlere ve kanunlara sayg l, yenilikçi, toplum için de er üretmeyi hedefleyen ve ticari itibar n en önemli zenginli i olarak gören bir yönetim anlay fl n tüm faaliyetlerinde esas alm flt r verileri itibariyle Kaynak Holding ve ifltirakleri olarak do rudan veya dolayl istihdam yoluyla yaklafl k kifliye gelir kayna sa lam fl ve yine faaliyet gösterilen sektörlerde ortaya konulan yüksek vergi performans yla ba l bulunduklar vergi daireleri nezdinde en üst s ralarda yer alm flt r. Bütün bu gerçeklere ra men, siyasi beklenti ve toplum mühendisli i oyunlar yla gerçeklerin çarp t larak kurumumuzun isminin söz konusu medya organlar nda yalan, tezvirat ve kara propagandaya alet edilmesini fliddetle k n yor ve sorumlularla alakal her türlü kanuni ifllemin yap laca n kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Kurum olarak üzerimizde oluflturulmaya çal fl lan bask lara verilecek en güzel cevab n, en alt kademeden en üst kademeye kadar fleffaf, dürüst, erdemli, hukuka sayg l, aldanmayan ve aldatmayan bir ticari anlay fl devam ettirmek olaca na inan yoruz.

15 29 Mart 2014 Ankara YARIN Kardefllik halay Keçiören de çekildi Keçiören de oturan Do u ve Güneydo ulu vatandafllar n düzenledi i destek gecesine kat lan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, vatandafllarla birlikte halay çekti. Ak, Hepimiz kardefliz. 780 bin kilometrekarelik Türkiye topra n n her karesi bizimdir ve her vatandafl m z n eflit haklar vard r dedi. HABER MERKEZ - Keçiören Halil brahim Sofras nda düzenlenen gecede vatandafllar, halk müzi i sanatç s Ayd n Ayd n n söyledi i Türkçe ve Kürtçe türkülerle cofltular. Vatandafllar n coflkusuna ortak olan Baflkan Ak onlarla birlikte halay çekti. Keçiörenlilere hitaben bir konuflma da yapan Belediye Baflkan Mustafa Ak, kat l mc lar n coflkusunun en güzel söze denk oldu unu belirterek Birlik beraberli imizi ve kardeflli imizi gösterdiniz. Keçiörenimiz 81 vilayetten göç alm fl, Türkiye nin en büyük ilçesidir. 850 bin nüfusu ile Keçiören e ayn zamanda küçük Türkiye de diyebiliriz. Bununla birlikte Keçiören de huzur, kardefllik, komfluluk, dostluk iliflkileri de çok geliflmifltir. Ben görev sürem boyunca herkesin baflkan oldum. Din, dil, rk, ideolojik ayr m göstermeden herkese hizmet götürüp herkesi kucaklad m mesaj n verdi. Bar fl sürecinin öncesinde Gabar Da lar n geçerek fi rnak a gitti ini ve oradaki kardefllerine Kazan'a flelale HABER MERKEZ - Kazan Ovaçay Köprüsü'nün Ankara yönüne bakan k sm na Kazan Belediyesi taraf ndan büyük bir havuz, f skiye ve flelale yap ld. fiehit Binbafl Yavuz Baflayar Rekreasyon alan n n bafllang c say lan ve Ovaçay köprüsünün yan na Kazan Belediyesi taraf ndan yap lan havuz, f skiye ve flelale gece de fl k oyunlar ile süslenerek çok daha güzel bir görünüme kavuflturuldu. Ankara'n n d fl ilçeleri içerisinde geliflmifllik s ralamas nda birinci olan ve Türkiye genelinde de 30. s raya yükselen Kazan, belediyenin birbiri ard na gerçeklefltirdi i projelerle baflkentin cazibe merkezi haline geldi. Kazan' n hak etti i hizmetleri son 10 y l içinde alabildi ini ve geliflim h z yla da üniversitelerin ilgili bölümlerinde tez konusu oldu unu hat rlatan Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, "Kazan geç de olsa kabu unu k rd ve müthifl bir geliflim gösterdi. Elbette bunda belediye olarak bizim sürekli uygulanabilir proje üretmemiz ve bunlar kendi gücümüz çerçevesinde uygulamaya bafllamam z kadar, gücümüzün yetmedi i yerde Hükümetimiz ve Ankara Büyükflehir Belediyesi'nin bize verdi i deste in büyük pay var. Üçlü olsun güçlü olsun derken biz her zaman bunu ifade etmeye çal flt k. flte görüyorsunuz Kazan her geçen gün gelifliyor, her geçen gün güzellefliyor. Ovaçay köprüsü benim ilk icraat m olmufltur. Cumhuriyetin ilk y llar nda yap lan köprü dar olmas nedeniyle çok say da kazaya neden oluyordu. Her belediye baflkan aday n n vaad etti i ancak seçildikten sonra kimsenin bir türlü yapamad bu nedenle de ad vaad köprüsüne ç kan Ovaçay Köprüsü geniflletme çal flmas n ben yapt m. fiimdi köprünün her iki yakas na da biri demokrasi flehidi Muhsin Yaz c - o lu'nun di eri de terör flehidi 15 misafir olup çaylar n içti ini anlatan Baflkan Ak, konuflmas n flöyle sürdürdü: Ama elim bofl gitmedim, oraya da bir park yapt k. Van depreminin ikinci günü Vanl kardefllerimize yard m yapt k. Orada kardefl belediye edindik. Aç l fl na Baflbakan m z n da kat ld bir kültür merkezini açt k. Hepimiz kardefliz. Geçmiflte birlikte birçok imparatorluk kurduk. 780 bin kilometrekarelik Türkiye topra n n her karesi bizimdir ve her vatandafl m z n eflit haklar vard r. Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an n Türkiye yi 12 y lda çok gelifltirdi ini kaydeden Mustafa Ak, Ayn zamanda anneler a lamaz, canlar topra a düflmez oldu, bar fl sa land. Türkiye nin güçlenmesinden ve bar fltan rahats z olanlar oyun ve tuzaklar kurmaya bafllad - lar. Buna hep beraber f rsat vermeyece iz. Birlikte bu oyunlar bozaca z. Birlikte elele verip yeni Keçiören i ortaya ç karmak üzere Durmak yok yola devam diyorum sözleriyle konuflmas n tamamlad. Binbafl Yavuz Baflayar' n isimleri ile süslenen iki dev rekreasyon alan bulunuyor. Bir zamanlar çöplerin döküldü ü alan biz ele ald k ve Ankara'n n en güzel gezi ve dinlenme alan haline getirmeye çal fl yoruz. fiehidimiz Binbafl Yavuz Baflayar' n ad n yaflataca m z bu alan n ilk bölümü olan f skiye ve flelaleyi halk m z n hizmetine sunduk. Ankara'ya ve Kazan'a hay rl u urlu olsun." fleklinde konufltu.

16 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ - Akyurt un büyük bir h zla geliflti ini anlatan Baflkan Gökçek, Biz de bundan iftihar ediyoruz. Bunlar elbirli i ile yapt k diye konufltu. Baflkan Gökçek, gerçeklefltirilen ve yap lmas planlanan projeler hakk nda da flunlar söyledi: Fuar Alan n n altyap s na bafllad k. nflallah bu sene fuar alan na kavuflacaks n z. Önemli di er bir proje Havaalan Metrosu. Biliyorsunuz Havaalan Metrosu da Baflbakan - m z n talimatlar do rultusunda yap l yor. Bir talebiniz de Kazan ile Ülker aras ndaki yol. kincisi ise Karapürçek ile Akyurt aras ndaki yol Bu iki yolu da bu dönem bitirece iz. Otomobil galerilerinin de buraya ciddi manada katk s olaca- na inan yorum. O da bu dönem inflallah biter. Akyurt ta bu dönem yapaca m z birkaç tane park m z var. O parklar da buraya ayr bir güzellik katacak. CHP Aday Mansur Yavafl n Beypazar ile ilgili söylemleri ile Ankara için vaatlerinin do ru olmad n kaydeden Baflkan Gökçek, flöyle dedi: Özellikle Beypazar Belediye Baflkanl döneminde Beypazar n çok gelifltirdi ini, oradaki gelir düzeyinin artt n srarla söylerken, rakamlar tamamen bunu yalanl yor. Nas l yalanl - yor nüfus maalesef 51 binden, 45 bine düflmüfl. Bir yerde nüfus düflüyorsa orada demek ki sanayi geriliyor, ifller geriliyor. Buna karfl - l k sanayi gelifliyorsa, geliflmifllik art yor, nüfus da art yor. Nüfus art fl na en büyük iki örnek Akyurt ve Kazan. Akyurt taki geliflmelerle ilgili Belediye Baflkan, sanayici ve ifl adamlar n kutlayan Baflkan Gökçek, Tüm bunlar elbirli iyle yapt k. Acizane bizim Büyükflehir Belediyesi nin de pay var. Siz istihdam oluflturun biz de bedava alt yap yapal m demifltik. Siz o zaman yanl fl hat rlam yorsam 3 bin civar istihdam dediniz, 6 bin 500 tane istihdam sa lad n z. Teflekkür ediyoruz, flükranlar m z sunuyoruz diye konufltu. 29 Mart 2014 Gökçek ifl adamlar yla bulufltu Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Akyurt Sanayici ve fladamlar Derne i nin (AKS - AD) 11.Genel Kurul Toplant s na kat ld. Gökçek, ifl adamlar na güncel konular, projeler ve yerel seçimler konusunda aç klamalarda bulundu. HABER MERKEZ - Keçiören Belediyesi, ilçede asfalttan kald r ma, bordürden tretuvara ve yürüyüfl yollar na kadar seferberlik bafllatt. Türkiye nin en büyük ilçesi Keçiören in 3 bini aflk n cadde ve soka yla da çok büyük bir metropol oldu una dikkat çeken Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, geçmifl y llar n da birikimiyle ilçede ciddi bir asfalt s k nt s yafland n hat rlatarak Keçiören in genelinde birçok asfaltta ciddi y pranmalar meydana gelmifl, sadece yama çal flmalar yla giderilmek istenen bu s k nt geçen y llar itibariyle had safhaya ulaflm flt. Göreve geldi imizde yapt m z beklenti anketinde de Keçiörenlilerin en önemli ihtiyaç olarak gördü ü konulardan birisi asfalt n da içinde bulundu u altyap eksikli iydi. Bunu dikkate alarak büyük bir asfalt seferberli- i bafllatt k ve ilçemize befl y lda 1 milyon 556 bin 720 ton asfalt serdik diye konufltu. Keçiören nin h zl büyüyen bir ilçe oldu unu vurgulayan Baflkan Ak, Bir kentin, bir bölgenin geliflme sürecinde altyap çal flmalar n n önemi büyüktür. Altyap n n yetersiz kald bir kentte sa l kl bir kentleflmeden de söz etmek mümkün de ildir. Bu geliflme ve büyümeyi de dikkate alarak Keçiören Belediyesi olarak altyap hizmetlerine öncelik veriyoruz. Ankara da iflsiz olmad n, iflini be enmeyenlerin ço unlukta oldu- unu hat rlatan Baflkan Gökçek, Gazi Üniversitesi ile Büyükflehir Belediyesi nin iflbirli inde oluflturulan BELTEK kurslar nda ara eleman yetifltirildi ini anlatt. Konuflmas na son olaylardan örnekler vererek devam eden Baflkan Gökçek, Türkiye nin geliflmesinden uluslararas güçlerin büyük rahats zl k duydu unu söyledi. Baflkan Gökçek, Son zamanlardaki geliflmeler yerel seçimleri genel bir seçim haline getirdi. Ciddi anlamda ekonomimizin bozulmas için bir gayret var. stanbul a üçüncü havaliman n n yap lmak istenmesi, yeni bo az köprüsünün yap lmas, kanal projesi, iki tane nükleer santralin yap lmas engellenmek isteniyor. 17 Aral k ta 5 tane davay birlefltirip önümüze getirip koydular. Bir Kutu alg s yarat ld. Türkiye de. 2,5 milyon dolar n bir kutuya s mas mümkün de il. Ama alg yönetimi bunu böyle kabul ettirdi kamuoyuna. K - l çdaro lu kutuyu gösteriyor ve Türkiye de bir yolsuzluk alg s meydana getirmeye çal fl yor dedi. Keçiören'de asfalt çal flmalar sürüyor Amac m z Keçiören'de altyap problemlerini en aza indirmektir" dedi. Göreve geldi inde Keçiören in en önemli sorunlar ndan birisinin asfalt konusunda yafland n gören Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, befl y lda ilçenin dört bir yan n asfalt ile döfledi. lçe belediyelerinde ilk defa asfalt kaz ma makinesi kullan larak yap lan çal flmalar sonucunda art k yama kald rmayan sokaklar da yeni asfalta kavufltu. Asfalt kaz s sonucunda ç kan malzemeleri de çöpe atmayan Keçiören Belediyesi, oluflan asfalt k r klar n altyap s tamamlanmam fl sokaklarda kullanarak de erlendirdi.

17 29 Mart 2014 Ankara YARIN MÜHÜRE D KKAT!.. Seçmenlerin bugünkü yerel seçimlerde oylar n n geçerli say lmas için oy pusulas n n üzerinde evet mühründen baflka bir iflaret, yaz veya imza bulunmamas gerekiyor. Vatandafllar n yerel seçimlerde kullanaca oylar n geçersiz say lmamas için baz hususlara dikkat etmeleri önem tafl yor. Bu kapsamda, sand k kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmifl biçim ve renkte olmayan, arkas nda Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigram ve sand k kurulu mührü bulunmayan oy pusulalar ile hiçbir yerine evet mührü bas lmam fl, siyasi partilere veya ba ms z adaylara ayr lan alanlardan birden fazlas na evet mührü bas lm fl oy pusulalar geçerli say lmayacak. Sand n ait oldu u seçim çevresinden baflka bir seçim çevresi için düzenlenmifl oy pusulalar geçerli kabul edilmeyecek. Bütünlü ü bozacak flekilde y rt lm fl veya kopar lm fl, üzerinde evet mührü d fl nda veya evet mührü yerine herhangi bir özel iflaret, isim, imza kaflesi, mühür veya parmak izi bas lan, üzerinde yer alan siyasi partilere veya ba ms z adaylara ait bölümleri belirgin flekilde karalanm fl, çizilmifl veya iflaretlenmifl olan oy pusulalar da geçersiz olacak. Siyasi partiler, yar n yap lacak mahalli idareler seçimi sonuçlar n, oluflturduklar seçim üslerinden takip edecek. AK Parti, seçim sonuçlar n kendi teflkilat ve Yüksek Seçim Kurulu ndan gelen verilerle karfl laflt rmal olarak izleyecek. CHP Seçim Sonuçlar ve Sand k Takip Sistemi ile MHP ise Tek Çat yaz l m yla sonuçlar an be an takip edecek. AK Parti seçim koordinasyon merkezi AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, seçim sonucunu sand klardaki resmi üyeleri olan temsilciler, gözlemciler, kat sorumlular ve bina sorumlular ile takip edecek. Seçim sonuçlar n n de erlendirilmesine iliflkin bir program üzerinde sand klarda görevli olan partililer sonuçlar alarak oy kullanma mahallindeki bina sorumlusuna verecek. Seçimler için bir format haz rlayan AK Parti, program n yan Üzerinde yer alan matbu yaz lar n ve flekillerin d fl nda yaz lar, harfler veya say lar yaz lm fl, flekiller çizilmifl birleflik oy pusulalar geçerli kabul edilmeyecek. Zarf n içinde el ilan, broflür ya da özel bir iflaret, yaz, flekil tafl yan ka t veya iflaret amac tafl yan herhangi bir madde ç kmas halinde bu zarftan ç - kan oy pusulalar hesaba kat lmayacak. Partiler yar na haz r s ra sand k sonuç tutana gibi haz rlanan karta ise her siyasi partinin ald oy iflaretlenecek. Bina sorumlular ise telefon ve SMS yoluyla programa sonuçlar girecek ve veriler merkeze aktar lacak. Her ilde ayr ca call-center kuran AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, sand k sonucu gelmeyen yerleri de programda an nda görecek ve sand n sorumlusu ile irtibata geçerek sonuçlar n neden sisteme girilmedi ini araflt racak. Yaflan lan aksakl klara an nda müdahale edilerek t kan kl gidermek için gerekli tedbirler al nacak. Bunun yan s ra sand klardaki görevli partililer, resmi sand k sonuç tutana n n bir örne ini alarak ilgili il ve ilçe merkezine ulaflt racak ve buraya ulaflan sonuçlar sisteme girildikten sonra telefon ve SMS yoluyla bildirilen sonuçlar karfl laflt r larak kontrol edilecek. Öte yandan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, 2010 da ç kar - lan bir yasa ile YSK n n kendisine gelen sonuçlar siyasi partilere aktard bir sisteminden gelen sonuçlar da takip edecek. YSK dan gelen sonuçlarla, kendi kanal ndan gelen sonuçlar karfl laflt rarak teyidini almay planlayan AK Parti, sistematik bir çal flma ile en h zl, do ru flekilde sonuçlar almay hedefliyor. Zarflar n aç lmas veya oylar n okunmas s ras nda oy pusulas n n y rt lmas, bütünlü ü bozulmaks z n bir k sm n n kazaen y rt lmas durumunda ise oylar geçerli say lacak. Herhangi bir flekilde lekelenmifl olup da bunun özel olarak iflaret koymak amac yla yap lmad n n anlafl lmas durumunda da oy geçerli kabul edilecek. Birleflik oy pusulas n n katlanarak zarfa konulmas sebebiyle evet mührü ile oy pusulas n n arkas na bas lan sand k kurulu mührü izi nin oy pusulas n n di er k s mlar na geçmesi halinde de pusula geçerli olacak. Bir siyasi parti veya ba ms z aday alan na bas lan evet mührünün sadece iki parti alan n ay ran çift çizgili bölgeye taflm fl olmas durumunda oy geçerli say lacak. Baflka bir siyasi partinin veya ba- ms z aday n alan na taflmamak kayd yla bir siyasi partinin alan na birden çok evet mührü bas lmas halinde de oy geçerli kabul edilecek. Sand k seçmen listesine yaz l seçmenin kimli i, nüfus hüviyet cüzdan veya kimlik tespiti amac yla düzenlenmifl ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras n tafl yan resmi belgelerle belirlenecek. Oy vermeye gelen hamile, hasta ve engelliler bekletilmeyecek, yafll lara öncelik tan nacak. Seçmenler cep telefonu, foto raf veya film makinas gibi görüntü kaydedici veya haberleflme sa lay c cihazlarla kapal oy verme yerine giremeyecek. Bu tür cihazlar kapal oy verme yerine girmeden önce kapat larak sand k kurulu baflkan na teslim edilecek ve oy kullanma iflleminden sonra geri al - nabilecek. (AA) CHP den Sand k Takip Sistemi Daha önce e-seçmen ve e-sand k uygulamalar n hizmete sokan CHP, seçim günü için de Seçim Sonuçlar ve Sand k Takip Sistemi gelifltirdi. CHP yar n yap lacak yerel seçim sonuçlar n n kontrolünü, web ve mobil ortamlarda kullan labilecek CHP Seçim Sonuçlar Takip Sistemi (secimtakibi.chp.org.tr) ile gerçeklefltirilecek. Ülke çap nda her sand k sonucunun CHP görevlileri taraf ndan sisteme girilece i sistemle, YSK taraf ndan ilan edilen sonuçlar karfl laflt r lacak. Bu sistemle sonuçlara h zl itiraz edilebilmesi amaçlan yor. MHP, Tek Çat dan takip edecek MHP, yerel seçim sonuçlar n n kontrolünü, Tek Çat yaz l m ile yapacak. Daha önceki seçimlerde de kullan lan Tek Çat yaz l m n, bu seçimlerde il, ilçe ve belde teflkilatlar da kendilerine verilen flifrelerle kullanacak. Böylece partinin tüm teflkilatlar, kendi sonuçlar ile YSK n n sonuçlar n ayn anda karfl laflt rabilecekler. Yaz l m n kullan lmas yla seçim sonuçlar na itirazlar n h zla yap labilece i belirtiliyor. Seçim günü, tüm teflkilatlar n birbiri ve genel merkezle iletiflimi de Tek Çat üzerinden yap lacak. MHP, Tek Çat n n koordinasyonu sa lamak için her ilde bir MYK üyesi görevlendirdi. Ayr ca milletvekilleri de seçim günü illerinde bulunacak. Öte yandan, MHP nin 300 bin görevlisi ile parti gönüllüleri de sand k bafl nda olacak. (AA)

18 18 YARIN Ankara 29 Mart milyondan fazla seçmen yar n yap lacak kritik seçimde 5 y l görev yapacak yerel yöneticileri seçecek SÖZ M LLET N Seçmenler, 5 y l boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yar n sand a gidecek. HABER MERKEZ - Yar n gerçeklefltirilecek mahalli idareler seçimlerinde, 26 milyon 704 bin 757 si kad n, 25 milyon 991 bin 75 i erkek toplam 52 milyon 695 bin 831 seçmen, 194 bin 310 sand kta oy kullanacak.seçimlerde 26 siyasi parti yar - flacak... Köy, flehir ve Büyükflehirlerde seçim Köyde ikamet eden seçmenler, il genel meclisi üyeli i, köy muhtarl ve köy ihtiyar meclisi üyeli i seçimi, büyükflehir olmayan illerde yaflayan vatandafllar, il genel meclisi üyeli i, belediye baflkanl ve belediye meclis üyeli- i, mahalle muhtarl ve mahalle ihtiyar heyeti üyeli i seçimi, büyükflehirlerde yaflayanlar ise büyükflehir belediye baflkanl, belediye baflkanl ve belediye meclis üyeli i, mahalle muhtarl ve mahalle ihtiyar heyeti üyeli i seçimi için oy kullanacak. Seçmenin kimlik tespitinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras n tafl yan nüfus cüzdan, resmi daireler veya iktisadi devlet teflekküllerince verilen so- uk damgal kimlik kart, pasaport, evlenme cüzdan, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatl k kimlik belgesi gibi kimli ini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birinin ibraz gerekecek. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yan nda ayr ca seçmen bilgi ka d n veya nüfus müdürlüklerince verilmifl nüfus kay t örne ini ibraz etmesi flart olacak. Ceza infaz kurumlar ve tutukevlerinde tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden bu kimlik belgeleri bulunmayanlar için cezaevi idaresince verilmifl belge, kimlik belgesi yerine geçecek. Nas l oy kullanacaks n z? Seçmenler oylar n il genel meclisi, belediye baflkanl, belediye meclis üyeli i, büyükflehir belediye baflkanl ve muhtarl klar olarak s ras na göre kullanacak. Seçimde s ras na göre, il genel meclisi üyeliklerine iliflkin turuncu renkli birleflik oy pusulas turuncu renkli zarfa konulacak. Belediye baflkanl na iliflkin mavi renkli birleflik oy pusulas, belediye meclis üyeli ine iliflkin sar renkli birleflik oy pusulas ile büyükflehir belediye baflkanl na iliflkin beyaz renkli birleflik oy pusulas mavi renkli zarfa yerlefltirilecek. Köy seçimlerinde köy muhtar ile köy ihtiyar meclisi üyelerinin birlikte yaz l oldu u oy pusulas, mahalle seçimlerinde mahalle muhtar ile mahalle ihtiyar heyeti üyelerinin birlikte yaz l oldu u oy pusulas da mor renkli zarfa konularak sand a at lacak. Polis ve jandarma, seçim güvenli i için alarmda ANKARA - Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam nda gerçekleflmesi, sa l kl yürütülmesi için gerekli önlemler al nd. Yerel seçimlerde genel asayiflin ve huzur ortam n n sa lanmas nda, mülki idare amirlerine ve güvenlik güçlerine düflen görevler çerçevesinde gerekli haz rl klar yap ld. Bu kapsamda, seçimlerin huzur ve güven ortam içinde gerçekleflmesini sa lamak için haz rlanan genelge 81 ilin valilikleri ve emniyet müdürlüklerine gönderildi. Buna göre, seçim döneminde güvenlikle ilgili Emniyet Genel Müdürlü- ü, Jandarma Genel Komutanl ve çiflleri Bakanl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde Seçim Harekat Merkezleri oluflturuldu. çiflleri Bakanl, ayr ca merkez ve taflra birimlerinin görev alan nda koordinasyon, etkinlik ve kolayl k sa lamak amac yla seçim el kitab haz rlayarak ilgili kurumlara gönderdi. Valiler, seçimlerin huzur ve güven ortam içerisinde gerçekleflmesi için gerekli her türlü tedbiri önceden planlayarak uygulanmas n sa lamakla sorumlu olacak. Al nacak tedbirler kapsam nda gerekti inde komflu illerle koordinasyon sa lanacak. Seçim öncesi, seçim günü ve sonras nda kamu görevlileri ve güvenlik güçleri idarenin tarafs zl n zedeleyici tutum ve davran fllardan kaç nacak, seçmenlerin oylar n serbestçe kullanmalar için gerekli tedbirler al nacak. Siyasi partilerin ve adaylar n herhangi bir bask ya ve k s tlamaya maruz kalmadan ilgili mevzuat çerçevesinde propaganda ve benzeri çal flmalar yapmalar için tedbirler uygulanacak. Seçim döneminde halk suç ifllemeye tahrik ve teflvik etmeyi, huzur ortam n bozmay amaçlayan kifli ve gruplar n faaliyetlerinin önlenmesi, çarfl, pazar, durak, istasyon gibi yerlerde düzenlenecek her türlü miting ve gösterilerde yasa d fl eylemlere meydan verilmemesi için istihbarat çal flmalar na a rl k verilecek. Güvenlik tedbirlerinde emniyet ve jandarma teflkilat n n koordineli hareket etmesi esas al nacak, ilgili di er kurulufllarla iflbirli i sa lanacak. Seçimlere gölge düflürücü faaliyetleri amaçlayan propaganda, bask yoluyla seçmenin karar n de ifltirme, engelleme, oy sand klar n kaç rma ya da yakma, psikolojik bask amac yla kitlesel eylemlere baflvurma gibi faaliyetlere karfl gerekli tedbirler al nacak. Seçimlerde kullan lacak oy pusulalar n n bas ld yerlerde ve bas lm fl pusulalar n seçim kurullar na intikali s ras nda gerekli güvenlik önlemleri al nacak. Seçimleri izlemek üzere Türkiye ye gelebilecek yabanc temsilcilere gerekli misafirperverlik gösterilecek ve çal flmalar için uygun ortam sa lanacak.(aa)

19 29 Mart 2014 Ankara YARIN Turgut Alt nok: Bütün belediyeler bizim yapaca m z projeleri örnek al yorlar Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören Belediye Baflkan aday Turgut Alt nok, bütün belediye baflkan adaylar n n kendi projelerinden örnek ald klar n belirterek bu dönemde Keçiören e bir çok proje kazand racaklar n söyledi. HABER MERKEZ - Büyük Birlik Partisi Keçiören Belediye Baflkan aday Turgut Alt nok, seçim çal flmalar n vatandafllar tek tek ziyaret ederek tamamlad. Alt nok, seçim çal flmalar nda projelerini tek tek vatandafllara anlatt.. Yapaca projelerin bafl nda yar m kalan Cumhuriyet Kulesi ni bitirmek oldu unu söyleyen Alt nok, Asl nda bir Türkiye projesidir. Cumhuriyet Kulesi Keçiören e çok fley katacak çok fley kazand racak bir projedir. Dan fltay buna ruhsat ile ilgili bir iptal karar verdi. Ama y k m karar yok kamuoyu yanl fl yönlendiriliyor. Allah nasip ederse ruhsat n yenileyece iz Keçiören belediyesi verecek en geç 1.5 y l içerisinde kulemizi bitirece- iz. Çünkü kuleyi flimdi yapmaya çal flsan z milyondan afla yapamazs n z. Keçiören çok fley katacak çok fley kazand racak bir projedir. 19 Kuleyi y kmak demek Keçiören i y kmak demek kuleyi y kmak demek Keçiören nin gelece ini y kmak demek. Çünkü ben bu 5 y la bak yorum. Kule gibi veya kulenin yar s kadar Keçiören de yap lan bir tane eser yok eser yapmak kolay ifl de il onun için kulemizi yapaca z. fleklinde konufltu. 3 bine yak n cadde ve sokaklar n tamam n a açland raca n söyleyen Alt nok, " flsizler için belediyemizde bir ifl bulma bürosu bulunduraca z. Evde çal flmayan han mlar m z var onlara aile ekonomisine katk sa layacaklar yerler ve çal flmalarla ilgili imkanlar verece iz belediyemizde bir birim kuraca z. Engellilerle ilgili birimiz vard o kald r ld onun yerine tekrardan Keçiören Belediyesi nde kuraca z. Tabi HIZIR kart m z var yoksul vatandafllar m za g da maddesinin yerine ayda lira aras nda vatandafllar m z gidip bakkaldan marketten al verifl yapacaklar bir kart verece iz. HIZIR KART dönemini bafllataca z ama bu kart ile tekel ürünlerini alamayacak vatandafllar m z ayda mutfak masraflar sebzesidir meyvesidir bütün ihtiyaçlar karfl layacaklar bir miktar olacakt r. fiu an bütün belediyeler bütün belediye baflkanlar bizim yapaca m z projeleri örnek al yorlar. Büyükflehir belediyeleri ilçe belediyeleri yine bu dönemde flehrimize kentimize Keçiören imize bir çok proje kazand raca z. ifadelerini kulland. Seçime yaklafl rken bir sürü vatandafl n kafas n kar flt racak çamurlar ve iftiralar oldu unu belirten Alt nok, flöyle devam etti: Aman Alt nok a oy vermeyin böyle bir cezas var. Cezas olan zaten aday olamaz bunlar do ru de ildir. Belki seçimlere 1 gün kala diyecekler ki adayl ktan çekildi. Bunlar asla do ru de ildir bu tür haberleri yayabilirler. Çünkü karfl tarafta her yol mübah olan bir anlay fl var etik siyaset anlay fl yok yani dolay s yla böyle bir cezada yok böyle bir problemde yok böyle bir cezam z olsa kesinlikle aday olamay z bunlar do ru de il. Bir taraftan da Alt nok a oy versek Büyükflehir Belediyesi'nden kaynak gelir mi gibi söylentiler var. Büyükflehirden kaynak gelmez hükümetten de gelmez yasa yazm fl diyor ki nüfusuna göre her ay örnek veriyorum bütçeden toplanan paralar n yüzde 5 i belediyelere gönderece iz. Nüfusuna göre partisine göre yazm yor orada bu konuda da vatandafllar m z tereddüt etmesin. Baflkan Yaflar, sald r ya u rayan Akman ziyaret etti HABER MERKEZ -Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, önceki gün Bat kent te ba ms z sol aday n bildirisini da t rken bir grubun sald r s sonucu a r yaralanan Hasan Akman tedavi gördü ü bn-i Sina Hastanesi nde ziyaret etti. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü nde tedavisi sürün Akman a geçmifl olsun dileklerini ileten Yaflar, Gerginlik yaratarak 30 Mart seçimlerine gölge düflürmek isteyenlere hep birlikte f rsat vermeyece iz. dedi. Olaylardan duydu u üzüntüyü anlatan Yaflar, Bu yap lanlar kimsenin yan na kar kalmayacak. Onlara cevab, sand kta bu halk verecek. Ben de kat ld m radyo ve televizyon programlar nda bu çirkin olay anlataca m. Bu provokatörlerin gerçek yüzünü herkes görecek. Dilerim bu tür olaylar bir daha tekrarlanmaz ifadelerini kulland. Akman n ailesine de geçmifl olsun dileklerini ileten Yaflar, seçimlerin bar fl ve kardefllik içerisinde geçmesini temenni etti. Akman Ailesi, Yaflar n ziyaretinden duyduklar memnuniyeti ifade etti. Hasan Akman da Yaflar a duyarl davran fl ndan dolay teflekkür etti.

20 20 YARIN Ankara 29 Mart 2014 Gökçek, provokasyon iddialar n de erlendirdi AK Parti Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan aday Melih Gökçek, CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan aday Mansur Yavafl taraf ndan gündeme getirilen iddialara iliflkin aç klamalarda bulundu. 100 kifli. Say lar belli.nereden gelece i belli. Bildi i halde ihbar etmiyorsa, suç iflliyor. Yok, bilmeyip de böyle söylüyorsa, yalan söylüyor. Polis beni dikkate alm - yor. diyor. Niye polise müracaat etmiyor? Polis dün aç klama yapt, yalanlad. Bu konuda yalan al flkanl k haline getirmifl bulunuyorlar. aç klamalar n yapt. Melih Gökçek'in Mariot Otel de düzenledi i bas n toplant s na, AK Parti Genel Baflkan Yard mc lar Salih Kapusuz ve Emrullah fller kat ld. Gökçek, bas n toplant s nda yapt konuflmada mitinglerde çok güçlü olduklar na dikkat çekerek 30 Mart ta en az 10 puan farkla ipi gö üsleyeceklerini iddia etti. Gökçek, Seçilece imizden zerre kadar flüphe yok. dedi. Mansur Yavafl n 100 kiflinin Ankara ya getirildi ini ve pazar günü seçimleri provoke edece i yönünde iddialar vard. Bu konu ile ilgili duyumlar n z var m? sorusuna da Gökçek, flöyle cevap verdi: Benim yapt m aç klamalarda sonra, ben bunun siyasal tecrübelere istinaden ve bu konuda sa dan soldan ald m z duyumlar neticesinde söyledi imiz bir fleydir. Somut olarak, Ahmet Mehmet olsa gidip suç duyurusunda bulunabilirim. Ama, Mansur Yavafl n iddias do rudur. 100 kifli. Say lar belli. Nereden gelece i belli. Bildi i halde ihbar etmiyorsa, suç iflliyor. Yok, bilmeyip de böyle söylüyorsa, yalan söylüyor. Polis beni dikkate alm yor. diyor. Niye polise müracaat etmiyor? Polis dün aç klama yapt, yalanlad. Bu konuda yalan al flkanl k haline getirmifl bulunuyorlar. Salih Kapusuz ise yapt konuflmada, siyasetin nezih bir ifl oldu unu ve nezaket isteyen bir ifl oldu unu belirterek Milletimiz karar n vermifl görünüyor. fiu süre içerisinde biz hakaret etmeden, milletimize düflüncelerimizi anlatmaya çal flt k. Birileri sürekli sald rd lar. Fiili sald r lar ve sözlü sald r lar ve taciz yaflad k. Ama mümkün mertebe onlar n cezas z cevap vermekten imtina ettik. diye konufltu. Kapusuz, seçim güvenli ine iliflkin ald klar önlemler hakk nda da bilgi verdi. Kapusuz, flöyle devam etti: Ankara da bin 750 okulda oy kullanma ifllemi yap lacak. Bin 259 okulda oy kullan lacakt r. Biz, bütün haz rl klar m z kampanyam z ile birlikte yapt k. Sand k kurulundaki arkadafllar m z ellerinde her türlü bilgi ile de donanm fllard r. AK Parti Ankara da 60 bin kifli görevlendirmifltir. Her okulda her sand kta, kurul üyesi ve müflahitler olarak, s hhatli bir seçim geçirmek için her türlü tedbiri ald k. En az 2-3 e itim toplant lar gerçeklefltirdik. Elbette, seçimler milletin tecelli etti i sonucu ortaya koyacak." (CHA) Baflkan Yaflar a sar baretlilerden destek Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ilçenin düzgün yap - laflmas n sa layan sar baretli emekçilerle bir araya geldi. Düzenlenen toplant yla müteahhit, mühendis ve mimarlar a rlayan Yaflar, 5 y l boyunca Yenimahalle nin dev projelerini inflaatç lara tan tt. Türkiye de ilk kez bir belediyenin gerçeklefltirmifl oldu u Dijital mar Arflivi uygulamas nda ifllerinin oldukça kolaylaflt n belirten mühendis ve mimarlar, sa lam projeler gerçeklefltirdi i ve ücretlerin düzenli bir flekilde yat r ld için de Yenimahalle Belediyesi ile çal flman n bir ayr cal k oldu unu kaydetti. Yaflar, Siz de erli müteahhit, mühendis ve mimarlar n s k nt lar n biliyorum. Sizlerin ve vatandafl n ifllerini kolaylaflt rmak önceli im oldu. Mümkün oldu u takdirde imar ve iskân konusunda her zaman sizlere ve vatandafllara yard mc olmaya çal flt k. Belediyemiz de düzgün bir çal flma var, kaynaklar m z çok güçlü. Dijital arflivle sizlere rahat bir nefes ald rd k. Burada bekleyerek zaman n z harcam yorsunuz. dedi. Yaflar n, Yenimahalle de yap - lan dev projelerle ilçeyi tüm dünyaya duyurdu unu söyleyen mühendisler, Bu 5 y l içerisinde Yenimahalle, do rular n belediyesi oldu. Eskiden belediyelerle hiç ifl yapmak istemezdik. Param z düzgün ödenmezdi. Ama Baflkan Yaflar la çal flmak bir mühendisin flans diyebiliriz. diye konufltu.(cha)

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TRAMVAY SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tramvay Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/ 000774 07/03/2013 Konu : Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER 2013 / 081 OLAĞAN

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İşyeri Teslim Tutanağı 2 %20 Seviyesinde; 3 %60 Seviyesinde; SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2.İş Yeri Teslim Tutanağı 3.Ruhsat Fotokopisi 4.Personel

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

IHALE ILAN. TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği

IHALE ILAN. TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği IHALE ILAN. ihale Kay ıt Numaras ı : 3 TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği Kemer ilçesi Çamyuva Beldesi Silkar İlköğretim Okulu Tadilat Yap ım İşi Aç ık ihale (ihale Komisyonu gerekli

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77 T.C. GAZ İPA ŞA KAYMAKAMLIĞI Gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Say ı : M.07.9.GAK.0.00.00.00-755.02-2523 29/06/2012 Konu :ihale İlan ı Birliğimiz tarafından yap ılacak olan ; 1-09.07.2012 Pazartesi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı