CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008"

Transkript

1 Cargill - Türkiye CargillHaberler Eylül 2008 Bu sayýda neler var: Ticaretimiz, iþ ortaklýðýmýzdýr Adý: Baklava Þurubu! Hüseyin Yeþil: Marka demek; itibar demek, þahsiyet demek... Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi?

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Eylül 2008 bu sayýda 18 Kanola Küresel enerji ve gýda krizinin tam ortasýnda 20 Avrupa Aplikasyon Merkezi Dünya pazarlarýndaki farklýlýðý yaratan en önemli faktör 02 Cargill Türkiye den Ýþin sýrrý ortak büyüme hedefi 04 Aktüel - Mert, Cargill Türkiye yi gururlandýrdý - Gürle Daðý na dev bayrak direði 06 Dünyadan - Malezya lý çocuklara geri dönüþüm eðitimi - Frito Lay ve Burger King den Cargill e ödül 08 Ýçimizden biri Zaim Türk: Size nasýl bir ürün geliþtirelim ki probleminizi çözsün 18 Kapak konusu Gaz lambalarýndan soframýza kanola 20 Güncel Cargill Avrupa Aplikasyon Merkezi 22 Cargill çözümleri 26 Adý: Baklava Þurubu! 08 Zaim Türk Cargill in tatlý üreticileri ile en saðlam baðý Hüseyin Yeþil Cargill in amblemini gören alýyor Ýþ Ortaklarý Günü Cargill Türkiye, tedarikçileriyle bir araya geldi Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4 - A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 24 Güncel Ýkram ve paylaþma günleri Ramazan ve bayram 26 Sohbet Hüseyin Yeþil: Cargill den baþka bir yerle çalýþmayý düþünmedim 30 Ýlkeler Sýfýrdan zirveye 32 Güncel Ticaretimiz, iþ ortaklýðýmýzdýr CargillHaberler - içindekiler 1

3 Çocuk sevincinde bayramlar dileðiyle... Bayramýnýz kutlu olsun. Ýþin aslý ortak büyüme hedefi Cargill Türkiye, den Cargill, prensiplerinde sebat ederek bunlarý bize kabul ettirdi. Prensipler doðru olursa ve sebat edilirse, kazanýlacaðýný öðrendim ben. Bir de, kaliteden taviz vermediler, kalitesiz mal satmadýlar. Cargill in amblemini gören alýyor... Cargill in prensiplerinden birincisi eðiticilik, eleman eðitme. Sonra prensiplerini taviz vermeden tatbik etme. Müþteriye deðer verme. Müþteriyi ortak kabul ediyor kendine. Evvela kendi elemanlarýna da öðrettiði o: Müþteri bizim iþ ortaðýmýz. Ýþte 71 lik delikanlý, Konyalý Hüseyin Yeþil böyle anlatýyor Cargill Türkiye yi Uzun yýllarýn tanýþýklýðý var onda. Bu sayýmýzda aramýzdaki bu tanýþýklýðý, zevkle okuyacaðýnýz bir sohbete döktük. Ýþ ortaklarýmýzýn birbirlerini tanýmasý ve sinerji fýrsatlarýný yakalamasý Cargill in en önem verdiði önceliklerinden. Bu amaçla 7.si düzenlenen Ýþ Ortaklarý Günü nde (Tedarikçiler Günü), Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu, iþ ortaklarýyla birlikte büyümeyi hedefleyen Cargill i anlattý. Ayrýca son yýllarda enerji ve gýda krizlerinin tam ortasýndaki Kanola yý kapaðýmýza taþýdýk. Kanolanýn sofralarýmýza gelene kadar geçirdiði uzun evrelerin öyküsünü merakla okuyacaðýnýzdan eminiz. Ýslam âleminin Ramazan ayýný yaþadýðý ve bayramý beklediði bu günlerde geleneksel bir tatlýmýzýn, baklavanýn lezzetinin sýrrýný da açýklýyoruz bu sayýmýzda. Sofralarýmýzýn ve özel günlerimizin vazgeçilmez tatlýlarýndan baklava, Vaniköy Baklava Þurubu ile daha bir lezzetli. Vaniköy ün hikâyesini bir de Cargill Teknik Destek Uzmaný Zaim Türk ten dinleyin istedik. Bu vesileyle Cargill Türkiye ailesi olarak yaklaþan Ramazan Bayramýnýzý kutluyor, sofralarýnýzýn bereketli olmasýný diliyoruz. Saygýlarýmýzla. CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

4 Gürle Daðý na dev bayrak direði Avrasya Etnografya Vakfý öncülüðünde oluþturulan Orhangazi Bayrak Komitesi'nin organize ettiði Gürle Daðý na Türk Bayraðý projesi, Cargill Türkiye nin katkýlarýyla gerçekleþti. Cargill Türkiye, projeye 24 m lik bayrak direði hibe etti. Cargill Türkiye ayrýca, bayraðýn göndere çekilmesi amacýyla düzenlenen Bayrak Töreni ne katýlanlara, kumanya ve tören alanýna ulaþým için servis hizmeti de saðladý. Orhangazililerin büyük ilgi gösterdiði Bayrak Töreni, oldukça görkemli geçti. Törene Cargill Türkiye yi temsilen Orhangazi Fabrikasý ndan Hale Toker ve Erdil Taþan, Avrasya Etnografya Vakfý Baþkaný Mustafa Destereci ve ilçe protokolü katýldý. Cargill Beyin Fýrtýnasý Kulübü, Yeþiller deydi Aktüel Cargill Beyin Fýrtýnasý Kulübü, bu yýlýn müþteri odaklý ikinci Beyin Fýrtýnasý ný 12 Aðustos ta Konya ana bayii Yeþiller ile gerçekleþtirdi. Beyin Fýrtýnasý na Cargill Türkiye den 6 (Zaim Türk, Zerrin Zik, Vildan Tezman, Tuncay Zorlu, Ramazan Kaynak, Atilla Gönüllü) Yeþiller den 11 çalýþan (Hüseyin Yeþil, Hilmi Horasanlý, Özgür Gülcü, Selim Kutluca, Halil Sanýyar, Adem Bayram, Murat Patlak, Muzaffer Þener, Mehmet Demirel, Bahattin Uyanýk, Fatih Büyükkapancý) katýldý. "Cargill ve Yeþiller birbirine nasýl ayrýcalýklý deðer katabilir?" baþlangýç temasý ile 2 turlu yapýlan Beyin Fýrtýnasý nýn ilk seansýnda 100 e yakýn fikir ortaya çýktý. Yeni öðretim yýlýna hazýr! Cargill Türkiye, Cargill Ý.Ö.O nun hemen her ihtiyacý ile yakýndan ilgileniyor. Okul Müdürü Mehmet Yavuz, geçen öðretim yýlýnda okula modern bir fen laboratuarý ile birlikte resim iþ atölyesi kazandýran Cargill Türkiye nin bu yýl da bilgisayar laboratuarý projelerine tam destek verdiðini belirtti. Bilgisayar laboratuarýnýn tamamlanmasýyla hiçbir eksiklerinin kalmadýðýný belirten Yavuz, okullarýnýn gerek eðitim altyapýsý gerekse de baþarý seviyesi ile Orhangazi deki diðer okullara örnek olduðunu söyledi. Yavuz; Cargill Orhangazi Fabrikasý nýn, okulun 20+1 bilgisayar sistemli laboratuar projesine tam destek vermesi sayesinde yeni öðretim yýlýna eksiksiz ve en iyi þekilde girdiklerini açýkladý. Mert, Cargill Türkiye yi Gururlandýrdý Cargill Ýlköðretim Okulu öðrencisi Mert Çokluk, 2008 yýlý OKS sýnavýnda gösterdiði büyük baþarýyla Orhangazi birincisi oldu. 100 sorudan 99 una doðru cevap veren Mert, baþarýsýný okuluna ve ilçesine taþýrken, Cargill Türkiye yöneticilerini de sevindirdi. Baþarýsý nedeniyle Cargill Türkiye tarafýndan ödüllendirilen Mert Çokluk a bir dizüstü bilgisayar hediye edildi. Hediyesini vermek üzere düzenlenen törene Orhangazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Muharrem Bozkurt, Cargill Ýlköðretim Okulu yöneticileri ve Cargill Türkiye Halkla Ýliþkiler Müdürü Sera Baysal katýldý. Ödül töreninde yaptýðý konuþmada, sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda eðitime yaptýklarý katkýlarýn artarak devam edeceðini, bu tür baþarýlarýn ise kendilerini çok gururlandýrdýðýný kaydeden Baysal, baþarýsýnýn devamý halinde Mert Çokluk a öðrenim hayatý boyunca destek olma kararý aldýklarý müjdesini de verdi. Baysal, konuþmasýnda, Orhangazi deki diðer okullara da destek verdiklerini belirtti. Ýlk tur sonrasýnda katýlýmcýlarýn en çok oyladýðý 9 fikir için 2. seans yapýldý ve bu fikirlerin nasýl gerçekleþtirilebileceði üzerinde duruldu. Yeþiller katýlýmcýlarý, böyle bir uygulamaya ihtiyaçlarý olduðunu ve Beyin Fýrtýnasý seansýnýn çok verimli geçtiðini belirttiler. Beyin Fýrtýnasý sonrasýnda, ortaya çýkan fikirlerin aksiyona dönüþtürülmesi ve belirlenecek zaman diliminde bu fikirlerin en kýsa sürede uygulamaya geçirilmesi kararý alýndý. 4 CargillHaberler - Aktüel CargillHaberler - Aktüel 5

5 Dünyadan Frito-Lay ve Burger King den Cargill e ödül 5 Mayýsta Orlando da düzenlenen Burger King in yýllýk toplantýsýnda Cargill Meats Tayland a (önceki adýyla Sun Valley Tayland) Asya Pasifik bölgesinde Burger King Tedarikçi Takdir Ödülü verildi. Burger King in bölgede 700 restoraný bulunuyor. Pepsi Co nun alt kuruluþu olan Frito- Lay de; Lay s, Doritos, Tostitos ve Cheetos markalý ürünlerinin saðlýk profillerini iyileþtirmelerinde oynadýðý tamamlayýcý rol nedeniyle Cargill e mükemmel müþteri hizmeti, çalýþma kolaylýðý, sorunlarý çözmedeki hýzý ve yüksek kaliteli yaðlarý için bir plaket verdi. Cargill ayný zamanda Frito Lay in en iyi tedarikçisi ödülünü de aldý. Hastane için yardým K. Amerika Aberdeen deki kanola merkezi Cargill, þirketin gelecek yatýrýmý olan ve Kasým 2008 de açýlmasý planlanan kanola araþtýrma ve üretim merkezinin temellerini 26 Haziranda gerçekleþtirilen bir törenle Aberdeen de attý. Kanola Yaðý Özel Araþtýrma ve Üretim Merkezi Cargill in araþtýrma çiftliðinin bir parçasý olarak yüksek getirili tarýmsal uygulamalar ve yeni nesil ürün özellikleri geliþtirme amacýna yönelik uzmanlaþmýþ melez yetiþtirme ve üretim faaliyetlerini destekleyecek. Cargill Kanola Yaðlarý müdürü Jenny Verner, araþtýrma çiftliði ve üretim merkeziyle Cargill in melez yetiþtiricilik programýný ticari üretimlerinin merkezine yerleþtirdiðini belirtti ve Cargill, trans yað içermeyen ve doymuþ yað oraný düþük yað üretimi için Victory adlý yüksek getirili kanola tohumlarýný saðlayarak baþta çiftçiler olmak üzere tedarik zincirinin tamamýna hizmet ediyor. dedi. Ýngiltere Malezyalý çocuklara geri dönüþüm eðitimi Cargill in yem üretim grubu Cargill Animal Nutrition, Malezyalý çocuklar için bir geri dönüþüm eðitim etkinliði düzenledi. Çocuklara geri dönüþümün ne olduðu ve çevrenin korunmasý açýsýndan önemi anlatýldý. Etkinliðin sonunda da çocuklarýn öðrendiklerini pekiþtirecek küçük testler yapýldý ve tüm çocuklara geri dönüþtürülebilir Cargill çantalarý daðýtýldý. Malezya Cargill, en büyük ayçiçek yaðý rafinerilerinden birinin bulunduðu Krayova kentindeki Acil Servis Hastanesine $ baðýþta bulundu. Baðýþlar çalýþanlar, müþteriler ve tedarikçilerin katkýlarýnýn yaný sýra 200 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen bir kampanyayla toplandý. Krayova hastanesi Romanya nýn en büyük hastanelerinden biri olarak tüm ülkeye hizmet veriyor. Cargill Romanya Rafine ve Þiþelenmiþ Yaðlar Genel Müdürü Neþe Taðma Topluma böyle anlamlý bir katký saðlamaktan dolayý gurur duyuyoruz diyerek faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti. Cargill, bir sivil toplum kuruluþu olan World Vision ile birlikte Romanya da yürütmekte olduðu baþka bir proje için de engelli çocuklarýn eðitiminde kullanýlmak üzere $ topladý. Romanya 6 CargillHaberler - Dünyadan CargillHaberler - Dünyadan 7

6 Cargill Teknik Destek Uzmaný Zaim Türk Size nasýl bir ürün geliþtirelim ki Probleminizi çözsün Ýçimizden biri Zaim Türk, Cargill Gýda Türkiye nin tatlý üreticileri ile en saðlam baðlarýndan ve destekçilerinden biri. Teknik Destek Bölümü nde, baklava þurubunun geliþtirilmesi, piyasa tanýtýmý ve birebir müþteri uygulamalarýndan sorumlu olarak iþe baþlamýþ. Ogünlere dair hatýrladýðý en önemli hatýrasý; 21 yaþýnda bir genç olarak kendisine duyulan güven ve verilen destek. Vaniköy Baklava Þurubu baþta olmak üzere geliþtirilen bütün ürünlerin temelinde bu güven ve desteðin olduðunu düþünüyor. Zaim Bey iþini çok seviyor. Sevilmeyecek gibi de deðil doðrusu; çok tatlý bir iþi var. Çünkü bütün tatlý yiyecekler onun görev alanýnda Sürekli helva, reçel, lokum, baklava yiyorum düzenli olarak diyor. O bir tatlý uzmaný Hatta her türlü tatlýya reçete yazabilen bir tatlý doktoru Yýlda bin km yol yapýyor Zaim Türk. Yaptýðý iþ nedeniyle aklýnýza neresi geliyorsa gitmiþ, görmüþ. Hakkâri, Iðdýr, Artvin, Kars ve Aðrý hariç Türkiye yi dolaþmýþ. Yediði tatlýlar da cabasý... Mesela Antep ten bir müþteri aradý, þöyle bir problemim var dedi. Ne yapýyorsunuz? diye soruyoruz. Atlayýp gidiyoruz uçaða veya arabaya diyor. Açýkçasý biz de iþi konusundaki merakýmýzý gidermek istiyoruz ve röportaj sonrasýnda birlikte Ankara Atisan Sanayi Sitesi nde imalathanesi bulunan Camuzhanoðlu Baklava ya gidiyoruz. Böylece bayramda, seyranda afiyetle yediðimiz leziz baklavalarýn, tulumba tatlýlarýnýn nasýl yapýldýðýný ve Vaniköy Baklava Þurubu nun uygulamasýný da bizzat test ediyoruz. Tabii en önemli test yiyerek gerçekleþtiriliyor. Güzel bir tecrübe oluyor bizim için. Ýmalathanelerini bize açtýklarý ve ikramlarý için iþletmenin ortaklarýndan Mahmut Bey ile Gýda Yüksek Mühendisi ve Sorumlu Müdür Handan Haným a teþekkür ediyoruz. Önce sizi tanýyarak baþlayalým isterseniz. Sonra, nasýl bir iþ yaptýðýnýzý da gerçekten merak ediyoruz. Ýþinizle birlikte bugünlere geliþinizi de özetlerseniz seviniriz. Ýstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi Gýda Teknolojisi Bölümü mezunuyum. 1 Eylül 1999 da iþe baþladým. Özellikle 2 yýllýk Meslek Yüksek Okulu mezunu, gýda sektöründe deneyimli birisini arýyorlardý. Ýlk görüþmelerimizde, özellikle glikoz ve fruktoz þuruplarýndan bahsedildi, ürünler gösterildi. Teknik Destek Bölümünün müþterilere gidip ürünleri birebir anlattýðý, hatta yeni ürünler geliþtirdiði söylendi. Bu iþi bu bölümde çalýþan kiþilerden daha iyi bilecek baþka bir kiþinin olmayacaðý ya da en iyi benim bileceðim söylendi. 8-9 yýl öncesinde temel bilgilerle baþladýðým ilk dönemi düþündüðümde, zamanla helva, reçel, lokum, piþmaniye, baklava, sert þeker, kestane þekeri gibi geleneksel Türk tatlýlarýnda ciddi bilgi birikimine sahip olduðumu görüyorum. Ben, özellikle Vaniköy Baklava Þurubu nun geliþtirilmesi, piyasada tanýtýmý ve birebir müþteri demolarýndan sorumlu olarak iþe baþladým. O dönemde ürünün adý tam olarak belirlenmemiþti. Ýþe baþladýktan sonra yaklaþýk 6 aylýk süre içinde ürünü geliþtirdik ve adýný Vaniköy Baklava Þurubu olarak belirledik. Sonraki süreçte ilk önce oryantasyon eðitimine tabi tutulduk. Cargill in Pendik Kurtköy deki fabrikasýnda yaklaþýk 4 ay diðer ürünlerle ilgili eðitim aldým. 4 ayýn sonunda Teknik Destek Müdürümüzle beraber bölgesel müþteri ziyaretlerine baþladýk. Konya, Ýzmir ve Adana bölgesi; Ýstanbul ve Marmara Bölgesi; hatta Ankara, Samsun ve Kayseri bölgelerine beraber ziyaretler yaptýk. Distribütörlerimizi ve müþterilerini ziyaret ettik, tanýþtýk. Birebir helva, lokum, reçel, baklava, sert þeker, yumuþak þeker, akide þekeri, içecek sektörü ile ilgili üretimlerine girip, ürünleri yerinde uygulamayý gözlemledik. Hem fabrikada hem de piyasadaki müþterilerimizin ürünlerinde üretimlerimizi birebir görerek iki yönlü eðitimi tamamlamýþ olduk. Dört ayýn sonunda artýk müþteri ziyaretlerine yalnýz ziyaret etmeye baþladým. Bu da 8 CargillHaberler - Zaim Türk CargillHaberler - Zaim Türk 9

7 Özellikle Vaniköy Baklava Þurubu nun geliþtirilmesi, tanýtýmý ve birebir müþteri demolarýndan sorumlu olarak iþe baþladým. O dönemde ürünün adý tam olarak belirlenmemiþti. Ýþe baþladýktan sonra yaklaþýk 6 aylýk süre içinde ürünü geliþtirdik ve adýný Vaniköy Baklava Þurubu olarak belirledik bize güvenmeleriyle ilgili 9 yýldýr uzman olarak çalýþýyorum ve bugün sektörümle ilgili çok daha detaylý bilgiye sahip olduðumu düþünüyorum. Baþlangýçta sýfýr zeminde girdiðim bir sektörde þu an müþterinin tonajlarýna ve hangi tür ürünü kullanabileceðine kadar artýk bilebiliyorum. Ayrýca Türkiye de üretmiþ olduðumuz glikoz ve fruktoz þuruplarý, glikoz ve fruktoz þurubu karýþýmlarý ve doðal mýsýr niþastasýnda Cargill distiribütörlerinin þatýþ yaptýðý noktalardan sorumluyum. Bu denemeler, müþteriye gidip-gelmeler; aslýnda bir gününüzün nasýl geçtiðini de merak ediyoruz. Ýlk defa gittiðiniz bir yerde insanlarý nasýl ikna ediyorsunuz? Randevu alýp gittiðinizde önce firma sahibiyle anlaþmanýz gerekiyor. Ürünü anlatýp, onu ikna ettikten sonra, üretimde ustasýyla bunu paylaþmanýz ve onu da ikna etmeniz gerekiyor. Ben kullanmayacaðým, diyenlerin oraný az. Neye dayanarak söylüyorum? Þurubu geliþtirmeden önce pazarýn isteklerini araþtýrdýk. Size nasýl bir ürün geliþtirelim ki, problemlerinizi çözsün? Kristallenmesin, boðaz yakmasýn, parlak olsun; içinden partiküller, siyah parçalar çýkmasýn; raf ömrü uzun olsun, ekonomik olarak bize avantaj saðlasýn dendi. Ýþte bunlarýn hepsini baklava þurubu çözüyor. Ürünümüzün adý baklava þurubu olmasýna karþýn baklava, þekerpare, þöbiyet, kalburabastý, vezirparmaðý, havuç dilimi gibi tüm þerbetli, yufkalý ve hamur tatlýlarýnda kullanýlabilecek bir ürün olarak geliþtirildi. Firma sahibini ikna ettikten sonra Gelin sizin üretiminize girelim; boðaz yakmadýðýný, kristallenmediðini, aromayý çok ön plana çýkardýðýný gösterelim diyoruz. Çünkü baklavayý cevizli, fýstýklý ya da tereyaðlý yapabilirsiniz. Bu aromalarý çok daha ön plana çýkartacaðýný, þekerden kaynaklanan boðazdaki yanma hissini ortadan kaldýracaðýný anlatýp, sözü bir kenara býrakalým, ürün kendisini anlatsýn deyip üretime iniyoruz. Bu sefer ustayla ikinci bir adým, ikinci bir diyalog baþlýyor. Çünkü benim en büyük partnerim, en iyi çalýþma arkadaþým üretimdeki ustalar. Biz usta ile el ele vermezsek onun üretimine uygun bir ürün yapamayýz. Ben ona açýk olmayýp kartlarýmý ortaya koymazsam, usta da kartýný ortaya koymazsa doðru bir ürün çýkartamayýz ortaya. Örneðin, benim için en önemli etkenlerden bir tanesi, þekerle hazýrladýðý baklava þurubunun þeker-su oraný ve limontuzu ya da limon miktarý. Þu an Türkiye de kullanýlan sýcak þerbetli hamur tatlýlarý 1 kg þeker, 1 kg su karýþýmýyla baþlar. Üretici bunu kazanýna koyar, 1 gr kadar limon suyu ya da limon tuzu ilave edip belli derecelere kadar kaynatýrlar. Bu dereceler çok deðiþkendir. 1 kg þeker 1 kg sudan baþlar ya da 2 kg þeker 1 kg su oranýnda karýþýr ve bu arada deðiþik aralýklar vardýr. Bu, yaklaþýk 11 deðiþik reçetedir aslýnda. Her ustanýn yoðurt yiyiþi bulunduðu bölgeye ve mevsime göre deðiþir. Baklava þurubunun avantajlarý nedir? Baklava þurubu þekerle ya da þeker ilave etmeden de kullanýlabilir. %100 baklava þurubu kullanarak da baklava yapabiliriz, þekerle de çalýþabiliriz. Bu tamamen üreticinin bizden ne beklediðine baðlý, ona göre çözüm sunabiliyoruz. 11 reçete, belli rakamlarý karýþtýr ve ürünü gör! Çünkü o karýþýmlar yapýldýðýnda ortaya çýkan, blend adýný verdiðimiz ürün, yani bizim ürünümüz. Glikozla fruktoz karýþýmý, kodlama sistemine göre GF harfleriyle kodladýðýmýz ürünler. Tabii, bu ürünlerin bir de isimleri var: reçel þurubu, helva þurubu, baklava þurubu, lokum þurubu. Sýcak þuruplu tatlýlarýn yanýnda bir de soðuk þuruplu tatlýlar var: Tulumba, halka tatlýsý, vezirparmaðý, Arap kadayýfý gibi Þeker þurubu önceden hazýrlanýr, yaklaþýk bir gece soðutulur ve hamur yaðda kýzartýldýktan sonra soðuk þerbetin içerisine atýlýr. Baklava þurubunun buradaki en önemli avantajý; bir gece önceden kaynatmaya gerek olmamasý. Üretici isterse kýzartmýþ olduðu ürünü baklava þurubunun içerisine doðrudan atabilir ya da baklava þurubunun içerisine kaynatýlmýþ sýcak su ilave eder. Bu suyun kaynatýlmasý gerekiyor, bu þekilde su pastörize ediliyor. Çünkü suda bulunan bakterilerin ortamdan uzaklaþmasý gerekiyor ve homojen bir þekilde baklava þurubuna karýþmasý gerekiyor. Baklava þurubunun buradaki en büyük avantajý; örnek veriyorum, 25 kg bir tenekeyi ýsýtmaktansa içerisine ilave edeceði suyu ýsýtmasý yeterlidir. Bu ne demek? %10 u kadar bir ürünü kendi ocaðýnda ýsýtýyor ve müthiþ bir enerji tasarrufu var. Onun dýþýnda zaman tasarrufu var. Ýstediði an þerbetini hazýrlayabilecek. Bir gece beklemesine gerek yok. Ve ýsýnmayla beraber þekerin o karamel tadýný ortadan kaldýrmýþ olacaðýz. Baklava þurubunda glikoz kullanýyorsunuz. Peki, glikozun tatlýlýk oraný daha mý düþük? Tabii Þekerin tadý 100 ise baklava þurubunun tatlýlýðý yaklaþýk aralýðýnda. Yani þekerden neredeyse %35 daha az tatlý bir üründen bahsediyoruz. Bu nedenle ürün boðazdaki yanma hissini ortadan kaldýrýyor. Bu özelliðiyle diyet açýsýndan faydasý var mý? En çok karþýlaþtýðýmýz konu da bu. Hayýr, glikoz þurubu þeker gibi davranýr. Çünkü bu rakamlarý bir pastaneye, bir baklava üretimine gittiðimizde anlattýðýmýzda direkt ayný soru ile karþýlaþýyoruz: Tadý hafifse, bu neden diyet deðil?. Deðil, çünkü glikoz þurubu eþittir, þeker. Bunlarýn davranýþlarý, insüline karþý tepkimeleri ayný. Dolayýsýyla light ya da diyabetik diyemeyiz. Ama light ve diyabetik ürün çalýþacaksa üretici, bunlar için sorbitol, maltitol, isomalt, ksilitol, eritritol gibi doðal tatlandýrýcýlar kullanarak, tatlýsýna hem yapý verebilir hem de belli oranda tat verebilir. Bununla ilgili sorular geldiðinde de direkt reçete desteðinde bulunuyoruz üreticilere. Sizin aðýrlýklý olarak tanýtýmýný yaptýðýnýz, teknik desteðini verdiðiniz ürünlerin þekerden, Türkiye için pancar þekeri diyelim, net farklýlýðý nedir? Bir defa biz, þeker pancarýndan deðil, mýsýr niþastasýndan glikoz þurubu elde ediyoruz; niþasta bazlý þeker üretiyoruz. En büyük Mahmut Bey bize Vaniköy Baklava Þurubu nun kullanýmýný uygulamalý olarak anlattý. Ýçimizden biri 10 CargillHaberler - Zaim Türk CargillHaberler -Zaim Türk 11

8 Adý baklava þurubu olmasýna karþýn baklava, þekerpare, þöbiyet, kalburabastý, vezirparmaðý, havuç dilimi gibi tüm þerbetli, yufkalý ve hamur tatlýlarýnda kullanýlabilecek bir ürün olarak geliþtirildi. farklýlýðýmýz bu. Türk Gýda Kodeksi Þeker Tebliði ne göre glikoz ve fruktoz þuruplarýný üretiyoruz. Dolayýsýyla teknik olarak farklýlýklarýmýz var. Nedir? Þekere göre daha parlak, daha hijyenik bir ürün elde ediyoruz, çünkü toz þekerin içerisinde çuval parçalarý vb yabancý maddeler çýkabiliyor. Biz ise bu ürünü dökme sevk ediyoruz. Bizim tankýmýzdan çýkýyor, mühürlü bir þekilde müþterilerimize gönderiliyor, onun tankýna dökülüyor. Mührünü de müþterimiz açýyor. Teneke sevkiyatlarýmýzda 60 teneke ambalaj paletleri üzerine diziliyor ve üzeri kapatýlýyor. Bu þekilde üretici depolamada kolaylýk saðlýyor. Hijyenik ve saf bir ürün olarak kullanýlýyor. Toz þekerin silsilesine baktýðýmýzda, fabrikadan çýkýyor, kamyona dökme olarak yükleniyor, iþçi üzerine ayaklarýyla basarak geziyor; baklava üretimine gidiyor ve orada tekrar elle kesilip kazanlara ya da tencerelere dökülüyor. Teknik avantajlara baktýðýmýzda hijyenik bir ürün, yabancý maddeler içermiyor; saf; ticari olarak ise þekere göre daha avantajlý, daha ekonomik bir ürün. Bunun dýþýnda kullaným kolaylýðý, enerji ve zaman tasarrufu saðlayan farklýlýklarý var. Ekstra teknik özelliklerine baktýðýmýzda ise; reçetesine göre üreticinin limon tuzunu daha az kullanmasý saðlýyor veya bazý reçetelerde limon tuzunu tamamen ortadan kaldýrabiliyoruz. Limon tuzu kötü bir þey deðil, olmasý gereken bir þey çünkü asidik ortamda gerekiyor. Özellikle reçel sektöründe asidik ortamda olduðunda ürün mikrobiyolojik olarak daha geç bozulabiliyor. Glikoz þurubunun içerisinde belli oranda bu ortam var, Ph seviyesi belli seviyede. Dolayýsýyla daha az limon tuzu kullanarak ekonomik avantaj saðlýyor üreticiye. Bunun dýþýnda, glikoz þuruplarýnýn kristalizasyon riski yok. Bu büyük avantajlarýndan bir tanesi... Çünkü þekerli yapýlan reçeteler kristalleþme, þekerlenme riski taþýmaktadýr. En büyük özelliklerinden bir tanesi de, þekerin tadý 100, baklava þurubunun tadý aralýðýnda. Dolayýsýyla ürün boðazdaki yakma hissini ortadan kaldýrýyor ve fýndýk, fýstýk, ceviz gibi yufkanýn, baklavanýn arasýna döþediðiniz çeþitli maddelerin aromasýnýn çok daha ön plana çýkmasýný saðlýyor. Benim özellikle vurgulamak istediðim noktalardan bir tanesi, Cargill Gýda nýn baklava þurubu ile ilgili hammaddesi: Biz mýsýrdan niþasta bazlý þekerler üretiyoruz Türkiye de. Çünkü insanlarýn kafasýndaki en önemli soru iþaretlerden bir tanesi: Ya bunlar þekeri eritip tenekeyle göndermiyorlar mý bize? þeklinde bir soru geliyor bazen. Çünkü baklava þurubu ile ilgili piyasaya çýktýðýmýzda en çok karþýlaþtýðýmýz soru buydu: Ne fark edecek ki, siz de þekeri eritip yapmýyor musunuz? Deðil Biz, niþasta bazlý þeker üretiyoruz. Onun dýþýnda, baklava þurubu ile ilgili Ýstanbul Teknik Üniversitesi nin Gýda Mühendisliði Bölümü ile birlikte bir araþtýrmamýz da oldu. Ayný üreticide baklava þurubuyla yapýlmýþ baklava ile þekerle yapýlmýþ baklava insanlara tattýrýldý ve bununla ilgili bir rapor hazýrlandý. Aslýnda çok enteresan bir Türkiye gerçeði çýktý ortaya. Belli yaþýn altý, genç nesil dediðimiz kesim baklava þurubu ile yapýlmýþ baklavayý, daha az tatlý, boðazý yakmayan tatlýyý tercih etti. Belli yaþýn üstü insanlar ise þekerli tatlýyý tercih etti. Buradan alacaðýmýz ders þu: Türkiye nüfusunun çok genç olduðu ve baklava þurubunun iyi yolda gittiðinin, Türk insanýna hitap eden bir ürün olduðunun göstergesi. Burada vurgulamak istediðim noktalardan bir tanesi de, baklava þurubunun dýþýnda bir de özel bir baklava niþastamýz var. Piyasada bulunan, bizim ürettiðimiz doðal niþastaya göre bu niþasta farklý. Bu niþastanýn en büyük özelliði çok iyi tozumasý Çünkü baklava açýlýrken niþasta alýnýr, þöyle bir serpiþtirilir ve ortama homojen daðýlmasý gerekir; topak topak daðýlýyor ise o hamuru parçalar. Bu ürünün çok iyi tozumasý bir avantaj Biz bu ürünü daha ince granüllü niþasta olarak eliyoruz fabrikada. Dolayýsýyla hamuru daha az parçalayan bir niþasta elde ediyoruz. Bu maliyet açýsýndan dezavantaj yaratsa da, çok özel bir ürün baklava niþastasý Aslýnda baklava þurubu ile baklava niþastasý birbirinin kardeþi, çünkü baklava sektöründe olmazsa olmazlardan iki tanesi. Vaniköy Baklava Þurubu nun dýþýnda Cargill in ürettiði ya da ithalatýný yaptýðý baþka ürünlerin de müþterilerinize tanýtýmýný yapýyor musunuz? Diðer iþ ünitelerinin getirdiði iþler var bize. Bir tanesi kakao... Cargill Kakao Çikolata (CCC) bölümümüz var. Burada kakao tozu, kakao likörü ve kakao yaðý üretiyor Cargill ve Türkiye ye bunun ithalatýný yapýyor. Türkiye de satýþýndan sorumlu bir arkadaþýmýz ve teknik destek ekibi var. Alkalize ve naturel kakao tozlarý, kakao likörleri ve kakao yaðlarý ile ilgili Türkiye de teknik destek veriyoruz ve bunlarýn gittiði sektörlerin üretim çalýþmalarýna birebir giriyoruz. Bunun dýþýnda Cargill Saðlýklý Ürünler Bölümü (Health&Nutrition) yle ilgili ürünlerimiz var. Birkaçýný sayacak olursak: Sorbitol, maltitol, isomalt, ksilitol, eritritol gibi doðal tatlandýrýcýlarýmýz var. Bunlar Türkiye de diyabetik ve light ürün sektöründe, sakýz sektöründe, fonksiyonel özelliklerinden dolayý birçok üründe kullanýlabiliyor. Dolayýsýyla bu ürünlerin satýlabileceði pazarlara da teknik destek veriyoruz; diyabetik helvaya, diyabetik lokuma ya da diyabetik baklavaya reçete yazabiliyoruz. Bölgelerde bu iþten de sorumluyum. Bir de Cargill Texturizing Solutions yani Kývam Verici Çözümler bölümümüz var. Burada yaklaþýk 400 e yakýn çeþitte modifiye niþastamýz var. Bunlarýn deðiþik uygulamalarý var. Ketçapta, mayonezde, soslarda, keklerde, bisküvilerde, çerez sektöründe, soslu fýstýk kaplamada, hatta sakýz sektöründe kullanýlan modifiye niþasta tiplerimiz var. Ve bunlarýn birebir uygulamalarýyla ilgili üreticilere hem reçete desteðinde bulunuyoruz hem de teknik olarak ürünler hakkýnda bilgi aktarýmýndan sorumluyuz. Kývam verici ürünlere ayrýca yurt dýþýndan ithal ettiðimiz doðal niþasta çeþitlerini ekleyebiliriz. Buðday, tapioka, patates, waxy mýsýr gibi doðal niþastalarýmýz da var. Bunlarýn teknik desteðinden de sorumluyuz. Ýçimizden biri Baklava þurubu ile ilgili piyasaya çýktýðýmýzda en çok karþýlaþtýðýmýz soru buydu: Ne fark edecek ki, siz de þekeri eritip yapmýyor musunuz? Deðil Biz, niþasta bazlý þeker üretiyoruz. 12 CargillHaberler - Zaim Türk CargillHaberler - Zaim Türk 13

9 Gaz lambalarýndan soframýza kanola Küresel krizin seçeneði mi? Küresel çapta yaþanan enerji ve gýda krizi karþýsýnda tüm ülkeler farklý politikalar geliþtirirken, son yýllarda hemen herkes bir sorunun cevabýný netleþtirmeye çalýþýyor. Enerji tarýmý mý, gýda tarýmý mý? Günümüzde tüm dünyada tarým ürünlerinin enerji üretiminde kullanýmýna yönelik politikalar, kýsaca enerji tarýmý üzerine politikalar oluþturuluyor. Tabii beraberinde biyoethanol, biyodizel gibi bitkisel temelli yakýt üretimine ayrýlan tarýmsal alanlar, üretimde kullanýlan tarýmsal ürün çeþitleri ve miktarlarý gibi konular sorgulanýyor. Tarýmsal üretimde, gýda ve enerji dengesi nasýl saðlanacak? Birleþmiþ Milletler Raporlarý nda sýkça belirtilen ve her gün aç yatan 850 milyon insan nasýl doyurulacak? Evet, bu sorular, son yýllarýn üzerinde en çok tartýþýlan sorularý oldu. Tüm bu tartýþmalarýn arasýnda, bir bitki var ki son 50 yýldýr bu tartýþmalarýn tam da ortasýna geldi yerleþti. Öyle ki, hem biyodizelin aranan hammaddesi hem de saðlýklý bir gýda hammaddesi. Evet, ülkemizde kolza, rapiska, rapitsa isimleriyle bildiðimiz ve tarýmý yaygýnlaþmaya baþlayan Kanola dan (Brasicca napus Oleifera sp.) bahsediyoruz. Üretim tahminleri KOLZA TOHUMU 2008/09 F 2007/08 F AB Rusya 1 1 Ukrayna 3 1 Kanada 10 9 ABD 1 1 Güney Amerika 1 1 Çin Kanola; Bitkisel yað üretimi, yem sanayi, arýcýlýk, ekim münavebesi, biodizel üretimi ve yað fabrikalarýnýn kapasitelerinin arttýrýlmasýnda kullaným alaný bulan ender bitkilerden biri. Kapak konusu Günümüzden yýl önce insanlarýn tanýmaya baþladýðý ve Hindistan da kültüre alýndýðý bilinen bu bitki, 13. Yüzyýlda Avrupa ya gelir. Avrupa ve Asya da uzun yýllar boyunca yaðý gaz lambalarýnda kullanýlan kolzanýn, 1940 lý yýllarda üretimi artmaya baþlar. Sanayinin geliþmesi ve buhar enerji- Hindistan 6 5 Avustralya 1 1 Diðer Ülkeler 1 2 DÜNYA TOPLAMI Kaynak: Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði 14 CargillHaberler - Küresel krizin seçeneði CargillHaberler - Küresel krizin seçeneði 15

10 Kanola tohumu, sýfýra yakýn erüsik asit seviyesi ve yüksek oranda yað içeriði ile ayçiçeðine yakýn deðerleri nedeniyle iyi bir alternatif yaðlýk tohum olma özelliðini de taþýyor. Kanadalý uzmanlar, seçici tohumlama yöntemi ile gerçekleþtirdikleri tohum ýslah çalýþmalarý sonucu, erüsik asit içeriði %0,1 deðerine kadar düþürürler. sinin makinelerde kullanýlmaya baþlanmasý ile artýk kolza yaðý askeri ve ticari gemilerde kullanýlýr olmuþtur. Yenilebilir kolza yaðý ise 1950 li yýllarýn ortalarýnda dünya piyasasýna çýkar. Yenilebilir kolza çok yeni ve heyecan vericidir, ama o zamanki teknoloji ile üretilen kolza yaðý, içindeki klorofil kaynaklý yeþil renk ve kötü tadý, asit oranýndaki yükseklik nedeniyle çok da raðbet görmez. Üstelik fazla miktarda tüketildiðinde kansere yol açabileceði gibi bir risk de taþýmaktadýr. Çünkü kolza tohumlarýnýn yað miktarý % arasýnda deðiþmesine raðmen, % gibi yüksek oranda erüsik asit içermektedir. Türkiye bu bitkiyle, 2. Dünya Savaþý esnasýnda Bulgaristan ve Romanya üzerinden ülkemize göçenler aracýlýðý ile tanýþýr li yýllarda ülkemizde üretimi yapýlan Kolzanýn, 1977 yýlýnda Saðlýk Bakanlýðý nýn yaptýðý kontroller sonucu insan saðlýðý için zararlý olduðu bilinen erüsik asit muhtevasýnýn % 5 sýnýrýný aþtýðýnýn görülmesiyle kolza ekimine yasak getirilir. Kolza dan Kanola ya Ancak kolza bitkisinin ekonomik ve tarýmsal önemini kavramýþ olan Kanadalý uzmanlar, kolzanýn tohum ýslah çalýþmalarýnda büyük bir baþarý gösterirler ve 1968 yýlýnda düþük asit oranýna sahip seçici tohumlama yöntemi ni geliþtirirler. Bu yöntemle yapýlan tohum ýslah çalýþmalarý sonucu, erüsik asit içeriði yüzde 0,1 deðerine kadar düþürülür yýlýnda da düþük erüsik asit ve düþük glukosinolat içeren baþka bir çeþidini üretmeyi baþarýrlar. Bu yeni ürün Kanada da geliþtirildiði için Kanola (canola- Canadian Oil Low Acid) ismini alýr. Ýþte bu tarihten sonra özellikle Almanya ve Hindistan gibi ülkelerde, tarým ürünü olarak ekimi yaygýnlaþýr. Bugün AB de en büyük kanola üreticisi ülke, bu iþe o zamandan beri gereken önemi vermiþ olan Almanya dýr. Kullaným alanlarý Kanola, tanesinde bulunan ve % 38 ile %50 arasýnda deðiþen yüksek oranda yað seviyesi ile önemli bir yað bitkisi. Kýþlýk ve yazlýk olmak üzere iki fizyolojik döneme sahip. Bu nedenle, buðday ve þeker pancarý ile çok iyi münavebeye giriyor ve ülkemiz ekolojisine de uygun. Tüm bu özellikleri yanýnda Kanola tohumu, sýfýra yakýn erüsik asit seviyesi ve yüksek oranda yað içeriði ile ayçiçeðine yakýn deðerleri nedeniyle iyi bir alternatif yaðlýk tohum olma özelliðini de taþýyor. Kanada ve Avrupa da ýslah edilmiþ erüsik asitsiz, yað ve protein oraný yüksek yeni kolza çeþitleri kanola ismiyle ekiliyor. Kanola çeþitlerinden elde edilen bitkisel yað, besin deðeri ve içeriði bakýmýndan zeytinyaðý ve yerfýstýðý yaðýnýn kalitesine yakýn. Bu nedenle dünya kanola üretiminin önemli bir kýsmý insan beslenmesinde kullanýlýyor. Kanola insan beslenmesinin yanýnda, tohumlarýndan yað çýkarýldýktan sonra geriye kalan küspesi ile deðerli bir hayvan yemidir ayný zamanda. Küspesinde %38-40 oranýnda protein bulunduðundan, soya küspesi ile karýþtýrýlýp hayvan yemi olarak da kullanýlabilmektedir. Ayrýca arýlarý cezbeden sarý çiçeklere bol miktarda sahip olduðundan, arýcýlar içinde ayrý bir önemi var. Kanolanýn çiçek döneminde bal arýlarýnýn bir hektardan 15 günde 100 kg bal ve yaklaþýk 1 kg bal mumu yapabildikleri de biliniyor. Bunun yanýnda kolza olarak isimlendirilen erusik asit oraný yüksek olan çeþitlerden elde edilen yaðlar, sanayide, elektrik trafolarýnda ve biodizel üretiminde kullanýlýyor. Uzmanlar, Kanola tohumlarýndan soðuk presleme ile elde edilen ham yaðýn, metanol ile katalizör eþliðinde normal basýnç ve ýsýda estere dönüþtürüldüðünü ve 1 kg kanola tohumundan metanol ile reaksiyonundan sonra 450 gr biodizel yakýt elde edilebildiðini de belirtiyorlar. Kanolanýn bir önemli özelliði var ki çiftçiyi ve sanayiciyi yakýndan ilgilendiriyor. Gýda sanayine yað üretimi açýsýndan alternatif yerli kaynak saðlamasý yanýnda, ülkesel kaynak planlamasýnda kolaylýk saðlamasý bakýmýndan avantaj saðlayacaðý düþünülen Kanola, katý, sývý ve ham yað olarak kullanýlabiliyor. Ülkemiz yaðlý tohum iþleme tesisleri, son rakamlara göre ortalama % iþleme kapasitesiyle çalýþýyor. Dokuzuncu Kalkýnma Planý ( ) gýda sanayi özel ihtisas komisyonu raporunda; gýda sanayinde kapasite kullaným oranýnýn bitkisel ham yaðlar için %36 ve margarin için %60 iken, yem sanayinde bu oranýn karma yem için %45 olarak gerçekleþtiði belirtiliyor. Kanola, Haziran döneminde erken hasad edilmesi nedeniyle sanayici için atýl kapasitenin kullanýmýnýn artmasýna, dolayýsýyla istihdam ve katma deðer üretimini artýrmaya, çiftçi için de maddi sýkýntýlarýný çözmeye yarayan bir araç olarak görülüyor. Ancak bunlarýn gerçekleþmesi için, büyük oranda yerli kanola üretiminin arttýrýlmasý gerekliliði de ortaya çýkýyor. Üretim - tüketim rakamlarý Kapak konusu Dünya bitkisel ham yað üretimi (Milyon ton) Soya Yaðý 35,7 39,6 Pamuk Yaðý 4,7 5,1 Ayçiçek Yaðý 10,8 9,8 Kolza Yaðý Palm Yaðý Diðer Yaðlar 15,9 14,7 TOPLAM 124,1 130,2 Türkiye yaðlý tohum üretimi (bin ton) Ayçiçek Tohumu Pamuk Tohumu Soya Fasulyesi Kolza (Kanola) 5 28 TOPLAM Türkiye yemeklik likit yað iç tüketimi (bin ton) Ayçiçek Yaðý Soya Yaðý Pamuk Yaðý Mýsýr Yaðý Kolza (Kanola) Yaðý TOPLAM Kaynak: Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði 16 CargillHaberler - Küresel krizin seçeneði CargillHaberler - Küresel krizin seçeneði 17

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2009 Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler Avrupa nýn büyüyen tedarikçisi Emin Direkçi: Her þeyin baþý eðitim Bir küçük gönüllü ordusu! Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Bitkisel yaðýn çetin sýnavý. Mart 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Bitkisel yaðýn çetin sýnavý. Mart 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2011 Gemi taþýmacýlýðýnda bir ilk Tuba Çetin Alpa: Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks Tüketiciye saðlýk, üreticiye kolaylýk Sohbet: Prof. Dr. Aziz Tekin Bitkisel

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý. Mart 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý. Mart 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2010 Okulumuz örnek teþkil ediyor Biz ne yapýyoruz? Tatveren: Kestane þekerciliðinin ismi Bursa Koçlukta yeni bir model Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli Dostlarým, Kýsa bir süre önce Türkiye ekonomisinin orta vadeli programýna iliþkin açýklamalar yapýldý. Ticari çevreleri yakýndan ilgilendiren söz konusu program, büyüme rakamlarýnda iyimser

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler ÖNSÖZ...2 BAKAN MEHDÝ EKER ENERJÝ TARIMI MERKEZÝ'NÝ HÝZMETE AÇTI...3 TÜRKÝYE'DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI NIN PROJEKSÝYONU ve SAMSUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ...5 YAÐLI TOHUMLAR VE

Detaylı

Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Bu rapor, geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr. Ýçindekiler 1 2 4 6 9 10 12 16 20 21 24 26 29 33 37 42 45 Giriþ Önsöz Unilever Hakkýnda Sürdürülebilirlik Vizyonu

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Zaferiye Abalýoðlu ve Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Ýþ hayatýyla ilgili ilk deneyimini, öðrenciliði devam ederken baba tezgâhýnda dericilik yaparak kazanýr. Babasý Mehmet Ali Abalýoðlu'nun

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

2013 - XV BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz

Detaylı

GDO lar ve ETKÝLERÝ GDO

GDO lar ve ETKÝLERÝ GDO lar ve ETKÝLERÝ Baþkan Prof. Dr. Murat ÖZGEN (Ankara Üniversitesi ZF): Sayýn ODA Baþkanýmýz, deðerli hocalarým, deðerli meslektaþlarým, Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen deðerli konuklar, Teknik Kongremizin

Detaylı