CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008"

Transkript

1 Cargill - Türkiye CargillHaberler Eylül 2008 Bu sayýda neler var: Ticaretimiz, iþ ortaklýðýmýzdýr Adý: Baklava Þurubu! Hüseyin Yeþil: Marka demek; itibar demek, þahsiyet demek... Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi?

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Eylül 2008 bu sayýda 18 Kanola Küresel enerji ve gýda krizinin tam ortasýnda 20 Avrupa Aplikasyon Merkezi Dünya pazarlarýndaki farklýlýðý yaratan en önemli faktör 02 Cargill Türkiye den Ýþin sýrrý ortak büyüme hedefi 04 Aktüel - Mert, Cargill Türkiye yi gururlandýrdý - Gürle Daðý na dev bayrak direði 06 Dünyadan - Malezya lý çocuklara geri dönüþüm eðitimi - Frito Lay ve Burger King den Cargill e ödül 08 Ýçimizden biri Zaim Türk: Size nasýl bir ürün geliþtirelim ki probleminizi çözsün 18 Kapak konusu Gaz lambalarýndan soframýza kanola 20 Güncel Cargill Avrupa Aplikasyon Merkezi 22 Cargill çözümleri 26 Adý: Baklava Þurubu! 08 Zaim Türk Cargill in tatlý üreticileri ile en saðlam baðý Hüseyin Yeþil Cargill in amblemini gören alýyor Ýþ Ortaklarý Günü Cargill Türkiye, tedarikçileriyle bir araya geldi Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4 - A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 24 Güncel Ýkram ve paylaþma günleri Ramazan ve bayram 26 Sohbet Hüseyin Yeþil: Cargill den baþka bir yerle çalýþmayý düþünmedim 30 Ýlkeler Sýfýrdan zirveye 32 Güncel Ticaretimiz, iþ ortaklýðýmýzdýr CargillHaberler - içindekiler 1

3 Çocuk sevincinde bayramlar dileðiyle... Bayramýnýz kutlu olsun. Ýþin aslý ortak büyüme hedefi Cargill Türkiye, den Cargill, prensiplerinde sebat ederek bunlarý bize kabul ettirdi. Prensipler doðru olursa ve sebat edilirse, kazanýlacaðýný öðrendim ben. Bir de, kaliteden taviz vermediler, kalitesiz mal satmadýlar. Cargill in amblemini gören alýyor... Cargill in prensiplerinden birincisi eðiticilik, eleman eðitme. Sonra prensiplerini taviz vermeden tatbik etme. Müþteriye deðer verme. Müþteriyi ortak kabul ediyor kendine. Evvela kendi elemanlarýna da öðrettiði o: Müþteri bizim iþ ortaðýmýz. Ýþte 71 lik delikanlý, Konyalý Hüseyin Yeþil böyle anlatýyor Cargill Türkiye yi Uzun yýllarýn tanýþýklýðý var onda. Bu sayýmýzda aramýzdaki bu tanýþýklýðý, zevkle okuyacaðýnýz bir sohbete döktük. Ýþ ortaklarýmýzýn birbirlerini tanýmasý ve sinerji fýrsatlarýný yakalamasý Cargill in en önem verdiði önceliklerinden. Bu amaçla 7.si düzenlenen Ýþ Ortaklarý Günü nde (Tedarikçiler Günü), Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu, iþ ortaklarýyla birlikte büyümeyi hedefleyen Cargill i anlattý. Ayrýca son yýllarda enerji ve gýda krizlerinin tam ortasýndaki Kanola yý kapaðýmýza taþýdýk. Kanolanýn sofralarýmýza gelene kadar geçirdiði uzun evrelerin öyküsünü merakla okuyacaðýnýzdan eminiz. Ýslam âleminin Ramazan ayýný yaþadýðý ve bayramý beklediði bu günlerde geleneksel bir tatlýmýzýn, baklavanýn lezzetinin sýrrýný da açýklýyoruz bu sayýmýzda. Sofralarýmýzýn ve özel günlerimizin vazgeçilmez tatlýlarýndan baklava, Vaniköy Baklava Þurubu ile daha bir lezzetli. Vaniköy ün hikâyesini bir de Cargill Teknik Destek Uzmaný Zaim Türk ten dinleyin istedik. Bu vesileyle Cargill Türkiye ailesi olarak yaklaþan Ramazan Bayramýnýzý kutluyor, sofralarýnýzýn bereketli olmasýný diliyoruz. Saygýlarýmýzla. CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

4 Gürle Daðý na dev bayrak direði Avrasya Etnografya Vakfý öncülüðünde oluþturulan Orhangazi Bayrak Komitesi'nin organize ettiði Gürle Daðý na Türk Bayraðý projesi, Cargill Türkiye nin katkýlarýyla gerçekleþti. Cargill Türkiye, projeye 24 m lik bayrak direði hibe etti. Cargill Türkiye ayrýca, bayraðýn göndere çekilmesi amacýyla düzenlenen Bayrak Töreni ne katýlanlara, kumanya ve tören alanýna ulaþým için servis hizmeti de saðladý. Orhangazililerin büyük ilgi gösterdiði Bayrak Töreni, oldukça görkemli geçti. Törene Cargill Türkiye yi temsilen Orhangazi Fabrikasý ndan Hale Toker ve Erdil Taþan, Avrasya Etnografya Vakfý Baþkaný Mustafa Destereci ve ilçe protokolü katýldý. Cargill Beyin Fýrtýnasý Kulübü, Yeþiller deydi Aktüel Cargill Beyin Fýrtýnasý Kulübü, bu yýlýn müþteri odaklý ikinci Beyin Fýrtýnasý ný 12 Aðustos ta Konya ana bayii Yeþiller ile gerçekleþtirdi. Beyin Fýrtýnasý na Cargill Türkiye den 6 (Zaim Türk, Zerrin Zik, Vildan Tezman, Tuncay Zorlu, Ramazan Kaynak, Atilla Gönüllü) Yeþiller den 11 çalýþan (Hüseyin Yeþil, Hilmi Horasanlý, Özgür Gülcü, Selim Kutluca, Halil Sanýyar, Adem Bayram, Murat Patlak, Muzaffer Þener, Mehmet Demirel, Bahattin Uyanýk, Fatih Büyükkapancý) katýldý. "Cargill ve Yeþiller birbirine nasýl ayrýcalýklý deðer katabilir?" baþlangýç temasý ile 2 turlu yapýlan Beyin Fýrtýnasý nýn ilk seansýnda 100 e yakýn fikir ortaya çýktý. Yeni öðretim yýlýna hazýr! Cargill Türkiye, Cargill Ý.Ö.O nun hemen her ihtiyacý ile yakýndan ilgileniyor. Okul Müdürü Mehmet Yavuz, geçen öðretim yýlýnda okula modern bir fen laboratuarý ile birlikte resim iþ atölyesi kazandýran Cargill Türkiye nin bu yýl da bilgisayar laboratuarý projelerine tam destek verdiðini belirtti. Bilgisayar laboratuarýnýn tamamlanmasýyla hiçbir eksiklerinin kalmadýðýný belirten Yavuz, okullarýnýn gerek eðitim altyapýsý gerekse de baþarý seviyesi ile Orhangazi deki diðer okullara örnek olduðunu söyledi. Yavuz; Cargill Orhangazi Fabrikasý nýn, okulun 20+1 bilgisayar sistemli laboratuar projesine tam destek vermesi sayesinde yeni öðretim yýlýna eksiksiz ve en iyi þekilde girdiklerini açýkladý. Mert, Cargill Türkiye yi Gururlandýrdý Cargill Ýlköðretim Okulu öðrencisi Mert Çokluk, 2008 yýlý OKS sýnavýnda gösterdiði büyük baþarýyla Orhangazi birincisi oldu. 100 sorudan 99 una doðru cevap veren Mert, baþarýsýný okuluna ve ilçesine taþýrken, Cargill Türkiye yöneticilerini de sevindirdi. Baþarýsý nedeniyle Cargill Türkiye tarafýndan ödüllendirilen Mert Çokluk a bir dizüstü bilgisayar hediye edildi. Hediyesini vermek üzere düzenlenen törene Orhangazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Muharrem Bozkurt, Cargill Ýlköðretim Okulu yöneticileri ve Cargill Türkiye Halkla Ýliþkiler Müdürü Sera Baysal katýldý. Ödül töreninde yaptýðý konuþmada, sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda eðitime yaptýklarý katkýlarýn artarak devam edeceðini, bu tür baþarýlarýn ise kendilerini çok gururlandýrdýðýný kaydeden Baysal, baþarýsýnýn devamý halinde Mert Çokluk a öðrenim hayatý boyunca destek olma kararý aldýklarý müjdesini de verdi. Baysal, konuþmasýnda, Orhangazi deki diðer okullara da destek verdiklerini belirtti. Ýlk tur sonrasýnda katýlýmcýlarýn en çok oyladýðý 9 fikir için 2. seans yapýldý ve bu fikirlerin nasýl gerçekleþtirilebileceði üzerinde duruldu. Yeþiller katýlýmcýlarý, böyle bir uygulamaya ihtiyaçlarý olduðunu ve Beyin Fýrtýnasý seansýnýn çok verimli geçtiðini belirttiler. Beyin Fýrtýnasý sonrasýnda, ortaya çýkan fikirlerin aksiyona dönüþtürülmesi ve belirlenecek zaman diliminde bu fikirlerin en kýsa sürede uygulamaya geçirilmesi kararý alýndý. 4 CargillHaberler - Aktüel CargillHaberler - Aktüel 5

5 Dünyadan Frito-Lay ve Burger King den Cargill e ödül 5 Mayýsta Orlando da düzenlenen Burger King in yýllýk toplantýsýnda Cargill Meats Tayland a (önceki adýyla Sun Valley Tayland) Asya Pasifik bölgesinde Burger King Tedarikçi Takdir Ödülü verildi. Burger King in bölgede 700 restoraný bulunuyor. Pepsi Co nun alt kuruluþu olan Frito- Lay de; Lay s, Doritos, Tostitos ve Cheetos markalý ürünlerinin saðlýk profillerini iyileþtirmelerinde oynadýðý tamamlayýcý rol nedeniyle Cargill e mükemmel müþteri hizmeti, çalýþma kolaylýðý, sorunlarý çözmedeki hýzý ve yüksek kaliteli yaðlarý için bir plaket verdi. Cargill ayný zamanda Frito Lay in en iyi tedarikçisi ödülünü de aldý. Hastane için yardým K. Amerika Aberdeen deki kanola merkezi Cargill, þirketin gelecek yatýrýmý olan ve Kasým 2008 de açýlmasý planlanan kanola araþtýrma ve üretim merkezinin temellerini 26 Haziranda gerçekleþtirilen bir törenle Aberdeen de attý. Kanola Yaðý Özel Araþtýrma ve Üretim Merkezi Cargill in araþtýrma çiftliðinin bir parçasý olarak yüksek getirili tarýmsal uygulamalar ve yeni nesil ürün özellikleri geliþtirme amacýna yönelik uzmanlaþmýþ melez yetiþtirme ve üretim faaliyetlerini destekleyecek. Cargill Kanola Yaðlarý müdürü Jenny Verner, araþtýrma çiftliði ve üretim merkeziyle Cargill in melez yetiþtiricilik programýný ticari üretimlerinin merkezine yerleþtirdiðini belirtti ve Cargill, trans yað içermeyen ve doymuþ yað oraný düþük yað üretimi için Victory adlý yüksek getirili kanola tohumlarýný saðlayarak baþta çiftçiler olmak üzere tedarik zincirinin tamamýna hizmet ediyor. dedi. Ýngiltere Malezyalý çocuklara geri dönüþüm eðitimi Cargill in yem üretim grubu Cargill Animal Nutrition, Malezyalý çocuklar için bir geri dönüþüm eðitim etkinliði düzenledi. Çocuklara geri dönüþümün ne olduðu ve çevrenin korunmasý açýsýndan önemi anlatýldý. Etkinliðin sonunda da çocuklarýn öðrendiklerini pekiþtirecek küçük testler yapýldý ve tüm çocuklara geri dönüþtürülebilir Cargill çantalarý daðýtýldý. Malezya Cargill, en büyük ayçiçek yaðý rafinerilerinden birinin bulunduðu Krayova kentindeki Acil Servis Hastanesine $ baðýþta bulundu. Baðýþlar çalýþanlar, müþteriler ve tedarikçilerin katkýlarýnýn yaný sýra 200 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen bir kampanyayla toplandý. Krayova hastanesi Romanya nýn en büyük hastanelerinden biri olarak tüm ülkeye hizmet veriyor. Cargill Romanya Rafine ve Þiþelenmiþ Yaðlar Genel Müdürü Neþe Taðma Topluma böyle anlamlý bir katký saðlamaktan dolayý gurur duyuyoruz diyerek faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti. Cargill, bir sivil toplum kuruluþu olan World Vision ile birlikte Romanya da yürütmekte olduðu baþka bir proje için de engelli çocuklarýn eðitiminde kullanýlmak üzere $ topladý. Romanya 6 CargillHaberler - Dünyadan CargillHaberler - Dünyadan 7

6 Cargill Teknik Destek Uzmaný Zaim Türk Size nasýl bir ürün geliþtirelim ki Probleminizi çözsün Ýçimizden biri Zaim Türk, Cargill Gýda Türkiye nin tatlý üreticileri ile en saðlam baðlarýndan ve destekçilerinden biri. Teknik Destek Bölümü nde, baklava þurubunun geliþtirilmesi, piyasa tanýtýmý ve birebir müþteri uygulamalarýndan sorumlu olarak iþe baþlamýþ. Ogünlere dair hatýrladýðý en önemli hatýrasý; 21 yaþýnda bir genç olarak kendisine duyulan güven ve verilen destek. Vaniköy Baklava Þurubu baþta olmak üzere geliþtirilen bütün ürünlerin temelinde bu güven ve desteðin olduðunu düþünüyor. Zaim Bey iþini çok seviyor. Sevilmeyecek gibi de deðil doðrusu; çok tatlý bir iþi var. Çünkü bütün tatlý yiyecekler onun görev alanýnda Sürekli helva, reçel, lokum, baklava yiyorum düzenli olarak diyor. O bir tatlý uzmaný Hatta her türlü tatlýya reçete yazabilen bir tatlý doktoru Yýlda bin km yol yapýyor Zaim Türk. Yaptýðý iþ nedeniyle aklýnýza neresi geliyorsa gitmiþ, görmüþ. Hakkâri, Iðdýr, Artvin, Kars ve Aðrý hariç Türkiye yi dolaþmýþ. Yediði tatlýlar da cabasý... Mesela Antep ten bir müþteri aradý, þöyle bir problemim var dedi. Ne yapýyorsunuz? diye soruyoruz. Atlayýp gidiyoruz uçaða veya arabaya diyor. Açýkçasý biz de iþi konusundaki merakýmýzý gidermek istiyoruz ve röportaj sonrasýnda birlikte Ankara Atisan Sanayi Sitesi nde imalathanesi bulunan Camuzhanoðlu Baklava ya gidiyoruz. Böylece bayramda, seyranda afiyetle yediðimiz leziz baklavalarýn, tulumba tatlýlarýnýn nasýl yapýldýðýný ve Vaniköy Baklava Þurubu nun uygulamasýný da bizzat test ediyoruz. Tabii en önemli test yiyerek gerçekleþtiriliyor. Güzel bir tecrübe oluyor bizim için. Ýmalathanelerini bize açtýklarý ve ikramlarý için iþletmenin ortaklarýndan Mahmut Bey ile Gýda Yüksek Mühendisi ve Sorumlu Müdür Handan Haným a teþekkür ediyoruz. Önce sizi tanýyarak baþlayalým isterseniz. Sonra, nasýl bir iþ yaptýðýnýzý da gerçekten merak ediyoruz. Ýþinizle birlikte bugünlere geliþinizi de özetlerseniz seviniriz. Ýstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi Gýda Teknolojisi Bölümü mezunuyum. 1 Eylül 1999 da iþe baþladým. Özellikle 2 yýllýk Meslek Yüksek Okulu mezunu, gýda sektöründe deneyimli birisini arýyorlardý. Ýlk görüþmelerimizde, özellikle glikoz ve fruktoz þuruplarýndan bahsedildi, ürünler gösterildi. Teknik Destek Bölümünün müþterilere gidip ürünleri birebir anlattýðý, hatta yeni ürünler geliþtirdiði söylendi. Bu iþi bu bölümde çalýþan kiþilerden daha iyi bilecek baþka bir kiþinin olmayacaðý ya da en iyi benim bileceðim söylendi. 8-9 yýl öncesinde temel bilgilerle baþladýðým ilk dönemi düþündüðümde, zamanla helva, reçel, lokum, piþmaniye, baklava, sert þeker, kestane þekeri gibi geleneksel Türk tatlýlarýnda ciddi bilgi birikimine sahip olduðumu görüyorum. Ben, özellikle Vaniköy Baklava Þurubu nun geliþtirilmesi, piyasada tanýtýmý ve birebir müþteri demolarýndan sorumlu olarak iþe baþladým. O dönemde ürünün adý tam olarak belirlenmemiþti. Ýþe baþladýktan sonra yaklaþýk 6 aylýk süre içinde ürünü geliþtirdik ve adýný Vaniköy Baklava Þurubu olarak belirledik. Sonraki süreçte ilk önce oryantasyon eðitimine tabi tutulduk. Cargill in Pendik Kurtköy deki fabrikasýnda yaklaþýk 4 ay diðer ürünlerle ilgili eðitim aldým. 4 ayýn sonunda Teknik Destek Müdürümüzle beraber bölgesel müþteri ziyaretlerine baþladýk. Konya, Ýzmir ve Adana bölgesi; Ýstanbul ve Marmara Bölgesi; hatta Ankara, Samsun ve Kayseri bölgelerine beraber ziyaretler yaptýk. Distribütörlerimizi ve müþterilerini ziyaret ettik, tanýþtýk. Birebir helva, lokum, reçel, baklava, sert þeker, yumuþak þeker, akide þekeri, içecek sektörü ile ilgili üretimlerine girip, ürünleri yerinde uygulamayý gözlemledik. Hem fabrikada hem de piyasadaki müþterilerimizin ürünlerinde üretimlerimizi birebir görerek iki yönlü eðitimi tamamlamýþ olduk. Dört ayýn sonunda artýk müþteri ziyaretlerine yalnýz ziyaret etmeye baþladým. Bu da 8 CargillHaberler - Zaim Türk CargillHaberler - Zaim Türk 9

7 Özellikle Vaniköy Baklava Þurubu nun geliþtirilmesi, tanýtýmý ve birebir müþteri demolarýndan sorumlu olarak iþe baþladým. O dönemde ürünün adý tam olarak belirlenmemiþti. Ýþe baþladýktan sonra yaklaþýk 6 aylýk süre içinde ürünü geliþtirdik ve adýný Vaniköy Baklava Þurubu olarak belirledik bize güvenmeleriyle ilgili 9 yýldýr uzman olarak çalýþýyorum ve bugün sektörümle ilgili çok daha detaylý bilgiye sahip olduðumu düþünüyorum. Baþlangýçta sýfýr zeminde girdiðim bir sektörde þu an müþterinin tonajlarýna ve hangi tür ürünü kullanabileceðine kadar artýk bilebiliyorum. Ayrýca Türkiye de üretmiþ olduðumuz glikoz ve fruktoz þuruplarý, glikoz ve fruktoz þurubu karýþýmlarý ve doðal mýsýr niþastasýnda Cargill distiribütörlerinin þatýþ yaptýðý noktalardan sorumluyum. Bu denemeler, müþteriye gidip-gelmeler; aslýnda bir gününüzün nasýl geçtiðini de merak ediyoruz. Ýlk defa gittiðiniz bir yerde insanlarý nasýl ikna ediyorsunuz? Randevu alýp gittiðinizde önce firma sahibiyle anlaþmanýz gerekiyor. Ürünü anlatýp, onu ikna ettikten sonra, üretimde ustasýyla bunu paylaþmanýz ve onu da ikna etmeniz gerekiyor. Ben kullanmayacaðým, diyenlerin oraný az. Neye dayanarak söylüyorum? Þurubu geliþtirmeden önce pazarýn isteklerini araþtýrdýk. Size nasýl bir ürün geliþtirelim ki, problemlerinizi çözsün? Kristallenmesin, boðaz yakmasýn, parlak olsun; içinden partiküller, siyah parçalar çýkmasýn; raf ömrü uzun olsun, ekonomik olarak bize avantaj saðlasýn dendi. Ýþte bunlarýn hepsini baklava þurubu çözüyor. Ürünümüzün adý baklava þurubu olmasýna karþýn baklava, þekerpare, þöbiyet, kalburabastý, vezirparmaðý, havuç dilimi gibi tüm þerbetli, yufkalý ve hamur tatlýlarýnda kullanýlabilecek bir ürün olarak geliþtirildi. Firma sahibini ikna ettikten sonra Gelin sizin üretiminize girelim; boðaz yakmadýðýný, kristallenmediðini, aromayý çok ön plana çýkardýðýný gösterelim diyoruz. Çünkü baklavayý cevizli, fýstýklý ya da tereyaðlý yapabilirsiniz. Bu aromalarý çok daha ön plana çýkartacaðýný, þekerden kaynaklanan boðazdaki yanma hissini ortadan kaldýracaðýný anlatýp, sözü bir kenara býrakalým, ürün kendisini anlatsýn deyip üretime iniyoruz. Bu sefer ustayla ikinci bir adým, ikinci bir diyalog baþlýyor. Çünkü benim en büyük partnerim, en iyi çalýþma arkadaþým üretimdeki ustalar. Biz usta ile el ele vermezsek onun üretimine uygun bir ürün yapamayýz. Ben ona açýk olmayýp kartlarýmý ortaya koymazsam, usta da kartýný ortaya koymazsa doðru bir ürün çýkartamayýz ortaya. Örneðin, benim için en önemli etkenlerden bir tanesi, þekerle hazýrladýðý baklava þurubunun þeker-su oraný ve limontuzu ya da limon miktarý. Þu an Türkiye de kullanýlan sýcak þerbetli hamur tatlýlarý 1 kg þeker, 1 kg su karýþýmýyla baþlar. Üretici bunu kazanýna koyar, 1 gr kadar limon suyu ya da limon tuzu ilave edip belli derecelere kadar kaynatýrlar. Bu dereceler çok deðiþkendir. 1 kg þeker 1 kg sudan baþlar ya da 2 kg þeker 1 kg su oranýnda karýþýr ve bu arada deðiþik aralýklar vardýr. Bu, yaklaþýk 11 deðiþik reçetedir aslýnda. Her ustanýn yoðurt yiyiþi bulunduðu bölgeye ve mevsime göre deðiþir. Baklava þurubunun avantajlarý nedir? Baklava þurubu þekerle ya da þeker ilave etmeden de kullanýlabilir. %100 baklava þurubu kullanarak da baklava yapabiliriz, þekerle de çalýþabiliriz. Bu tamamen üreticinin bizden ne beklediðine baðlý, ona göre çözüm sunabiliyoruz. 11 reçete, belli rakamlarý karýþtýr ve ürünü gör! Çünkü o karýþýmlar yapýldýðýnda ortaya çýkan, blend adýný verdiðimiz ürün, yani bizim ürünümüz. Glikozla fruktoz karýþýmý, kodlama sistemine göre GF harfleriyle kodladýðýmýz ürünler. Tabii, bu ürünlerin bir de isimleri var: reçel þurubu, helva þurubu, baklava þurubu, lokum þurubu. Sýcak þuruplu tatlýlarýn yanýnda bir de soðuk þuruplu tatlýlar var: Tulumba, halka tatlýsý, vezirparmaðý, Arap kadayýfý gibi Þeker þurubu önceden hazýrlanýr, yaklaþýk bir gece soðutulur ve hamur yaðda kýzartýldýktan sonra soðuk þerbetin içerisine atýlýr. Baklava þurubunun buradaki en önemli avantajý; bir gece önceden kaynatmaya gerek olmamasý. Üretici isterse kýzartmýþ olduðu ürünü baklava þurubunun içerisine doðrudan atabilir ya da baklava þurubunun içerisine kaynatýlmýþ sýcak su ilave eder. Bu suyun kaynatýlmasý gerekiyor, bu þekilde su pastörize ediliyor. Çünkü suda bulunan bakterilerin ortamdan uzaklaþmasý gerekiyor ve homojen bir þekilde baklava þurubuna karýþmasý gerekiyor. Baklava þurubunun buradaki en büyük avantajý; örnek veriyorum, 25 kg bir tenekeyi ýsýtmaktansa içerisine ilave edeceði suyu ýsýtmasý yeterlidir. Bu ne demek? %10 u kadar bir ürünü kendi ocaðýnda ýsýtýyor ve müthiþ bir enerji tasarrufu var. Onun dýþýnda zaman tasarrufu var. Ýstediði an þerbetini hazýrlayabilecek. Bir gece beklemesine gerek yok. Ve ýsýnmayla beraber þekerin o karamel tadýný ortadan kaldýrmýþ olacaðýz. Baklava þurubunda glikoz kullanýyorsunuz. Peki, glikozun tatlýlýk oraný daha mý düþük? Tabii Þekerin tadý 100 ise baklava þurubunun tatlýlýðý yaklaþýk aralýðýnda. Yani þekerden neredeyse %35 daha az tatlý bir üründen bahsediyoruz. Bu nedenle ürün boðazdaki yanma hissini ortadan kaldýrýyor. Bu özelliðiyle diyet açýsýndan faydasý var mý? En çok karþýlaþtýðýmýz konu da bu. Hayýr, glikoz þurubu þeker gibi davranýr. Çünkü bu rakamlarý bir pastaneye, bir baklava üretimine gittiðimizde anlattýðýmýzda direkt ayný soru ile karþýlaþýyoruz: Tadý hafifse, bu neden diyet deðil?. Deðil, çünkü glikoz þurubu eþittir, þeker. Bunlarýn davranýþlarý, insüline karþý tepkimeleri ayný. Dolayýsýyla light ya da diyabetik diyemeyiz. Ama light ve diyabetik ürün çalýþacaksa üretici, bunlar için sorbitol, maltitol, isomalt, ksilitol, eritritol gibi doðal tatlandýrýcýlar kullanarak, tatlýsýna hem yapý verebilir hem de belli oranda tat verebilir. Bununla ilgili sorular geldiðinde de direkt reçete desteðinde bulunuyoruz üreticilere. Sizin aðýrlýklý olarak tanýtýmýný yaptýðýnýz, teknik desteðini verdiðiniz ürünlerin þekerden, Türkiye için pancar þekeri diyelim, net farklýlýðý nedir? Bir defa biz, þeker pancarýndan deðil, mýsýr niþastasýndan glikoz þurubu elde ediyoruz; niþasta bazlý þeker üretiyoruz. En büyük Mahmut Bey bize Vaniköy Baklava Þurubu nun kullanýmýný uygulamalý olarak anlattý. Ýçimizden biri 10 CargillHaberler - Zaim Türk CargillHaberler -Zaim Türk 11

8 Adý baklava þurubu olmasýna karþýn baklava, þekerpare, þöbiyet, kalburabastý, vezirparmaðý, havuç dilimi gibi tüm þerbetli, yufkalý ve hamur tatlýlarýnda kullanýlabilecek bir ürün olarak geliþtirildi. farklýlýðýmýz bu. Türk Gýda Kodeksi Þeker Tebliði ne göre glikoz ve fruktoz þuruplarýný üretiyoruz. Dolayýsýyla teknik olarak farklýlýklarýmýz var. Nedir? Þekere göre daha parlak, daha hijyenik bir ürün elde ediyoruz, çünkü toz þekerin içerisinde çuval parçalarý vb yabancý maddeler çýkabiliyor. Biz ise bu ürünü dökme sevk ediyoruz. Bizim tankýmýzdan çýkýyor, mühürlü bir þekilde müþterilerimize gönderiliyor, onun tankýna dökülüyor. Mührünü de müþterimiz açýyor. Teneke sevkiyatlarýmýzda 60 teneke ambalaj paletleri üzerine diziliyor ve üzeri kapatýlýyor. Bu þekilde üretici depolamada kolaylýk saðlýyor. Hijyenik ve saf bir ürün olarak kullanýlýyor. Toz þekerin silsilesine baktýðýmýzda, fabrikadan çýkýyor, kamyona dökme olarak yükleniyor, iþçi üzerine ayaklarýyla basarak geziyor; baklava üretimine gidiyor ve orada tekrar elle kesilip kazanlara ya da tencerelere dökülüyor. Teknik avantajlara baktýðýmýzda hijyenik bir ürün, yabancý maddeler içermiyor; saf; ticari olarak ise þekere göre daha avantajlý, daha ekonomik bir ürün. Bunun dýþýnda kullaným kolaylýðý, enerji ve zaman tasarrufu saðlayan farklýlýklarý var. Ekstra teknik özelliklerine baktýðýmýzda ise; reçetesine göre üreticinin limon tuzunu daha az kullanmasý saðlýyor veya bazý reçetelerde limon tuzunu tamamen ortadan kaldýrabiliyoruz. Limon tuzu kötü bir þey deðil, olmasý gereken bir þey çünkü asidik ortamda gerekiyor. Özellikle reçel sektöründe asidik ortamda olduðunda ürün mikrobiyolojik olarak daha geç bozulabiliyor. Glikoz þurubunun içerisinde belli oranda bu ortam var, Ph seviyesi belli seviyede. Dolayýsýyla daha az limon tuzu kullanarak ekonomik avantaj saðlýyor üreticiye. Bunun dýþýnda, glikoz þuruplarýnýn kristalizasyon riski yok. Bu büyük avantajlarýndan bir tanesi... Çünkü þekerli yapýlan reçeteler kristalleþme, þekerlenme riski taþýmaktadýr. En büyük özelliklerinden bir tanesi de, þekerin tadý 100, baklava þurubunun tadý aralýðýnda. Dolayýsýyla ürün boðazdaki yakma hissini ortadan kaldýrýyor ve fýndýk, fýstýk, ceviz gibi yufkanýn, baklavanýn arasýna döþediðiniz çeþitli maddelerin aromasýnýn çok daha ön plana çýkmasýný saðlýyor. Benim özellikle vurgulamak istediðim noktalardan bir tanesi, Cargill Gýda nýn baklava þurubu ile ilgili hammaddesi: Biz mýsýrdan niþasta bazlý þekerler üretiyoruz Türkiye de. Çünkü insanlarýn kafasýndaki en önemli soru iþaretlerden bir tanesi: Ya bunlar þekeri eritip tenekeyle göndermiyorlar mý bize? þeklinde bir soru geliyor bazen. Çünkü baklava þurubu ile ilgili piyasaya çýktýðýmýzda en çok karþýlaþtýðýmýz soru buydu: Ne fark edecek ki, siz de þekeri eritip yapmýyor musunuz? Deðil Biz, niþasta bazlý þeker üretiyoruz. Onun dýþýnda, baklava þurubu ile ilgili Ýstanbul Teknik Üniversitesi nin Gýda Mühendisliði Bölümü ile birlikte bir araþtýrmamýz da oldu. Ayný üreticide baklava þurubuyla yapýlmýþ baklava ile þekerle yapýlmýþ baklava insanlara tattýrýldý ve bununla ilgili bir rapor hazýrlandý. Aslýnda çok enteresan bir Türkiye gerçeði çýktý ortaya. Belli yaþýn altý, genç nesil dediðimiz kesim baklava þurubu ile yapýlmýþ baklavayý, daha az tatlý, boðazý yakmayan tatlýyý tercih etti. Belli yaþýn üstü insanlar ise þekerli tatlýyý tercih etti. Buradan alacaðýmýz ders þu: Türkiye nüfusunun çok genç olduðu ve baklava þurubunun iyi yolda gittiðinin, Türk insanýna hitap eden bir ürün olduðunun göstergesi. Burada vurgulamak istediðim noktalardan bir tanesi de, baklava þurubunun dýþýnda bir de özel bir baklava niþastamýz var. Piyasada bulunan, bizim ürettiðimiz doðal niþastaya göre bu niþasta farklý. Bu niþastanýn en büyük özelliði çok iyi tozumasý Çünkü baklava açýlýrken niþasta alýnýr, þöyle bir serpiþtirilir ve ortama homojen daðýlmasý gerekir; topak topak daðýlýyor ise o hamuru parçalar. Bu ürünün çok iyi tozumasý bir avantaj Biz bu ürünü daha ince granüllü niþasta olarak eliyoruz fabrikada. Dolayýsýyla hamuru daha az parçalayan bir niþasta elde ediyoruz. Bu maliyet açýsýndan dezavantaj yaratsa da, çok özel bir ürün baklava niþastasý Aslýnda baklava þurubu ile baklava niþastasý birbirinin kardeþi, çünkü baklava sektöründe olmazsa olmazlardan iki tanesi. Vaniköy Baklava Þurubu nun dýþýnda Cargill in ürettiði ya da ithalatýný yaptýðý baþka ürünlerin de müþterilerinize tanýtýmýný yapýyor musunuz? Diðer iþ ünitelerinin getirdiði iþler var bize. Bir tanesi kakao... Cargill Kakao Çikolata (CCC) bölümümüz var. Burada kakao tozu, kakao likörü ve kakao yaðý üretiyor Cargill ve Türkiye ye bunun ithalatýný yapýyor. Türkiye de satýþýndan sorumlu bir arkadaþýmýz ve teknik destek ekibi var. Alkalize ve naturel kakao tozlarý, kakao likörleri ve kakao yaðlarý ile ilgili Türkiye de teknik destek veriyoruz ve bunlarýn gittiði sektörlerin üretim çalýþmalarýna birebir giriyoruz. Bunun dýþýnda Cargill Saðlýklý Ürünler Bölümü (Health&Nutrition) yle ilgili ürünlerimiz var. Birkaçýný sayacak olursak: Sorbitol, maltitol, isomalt, ksilitol, eritritol gibi doðal tatlandýrýcýlarýmýz var. Bunlar Türkiye de diyabetik ve light ürün sektöründe, sakýz sektöründe, fonksiyonel özelliklerinden dolayý birçok üründe kullanýlabiliyor. Dolayýsýyla bu ürünlerin satýlabileceði pazarlara da teknik destek veriyoruz; diyabetik helvaya, diyabetik lokuma ya da diyabetik baklavaya reçete yazabiliyoruz. Bölgelerde bu iþten de sorumluyum. Bir de Cargill Texturizing Solutions yani Kývam Verici Çözümler bölümümüz var. Burada yaklaþýk 400 e yakýn çeþitte modifiye niþastamýz var. Bunlarýn deðiþik uygulamalarý var. Ketçapta, mayonezde, soslarda, keklerde, bisküvilerde, çerez sektöründe, soslu fýstýk kaplamada, hatta sakýz sektöründe kullanýlan modifiye niþasta tiplerimiz var. Ve bunlarýn birebir uygulamalarýyla ilgili üreticilere hem reçete desteðinde bulunuyoruz hem de teknik olarak ürünler hakkýnda bilgi aktarýmýndan sorumluyuz. Kývam verici ürünlere ayrýca yurt dýþýndan ithal ettiðimiz doðal niþasta çeþitlerini ekleyebiliriz. Buðday, tapioka, patates, waxy mýsýr gibi doðal niþastalarýmýz da var. Bunlarýn teknik desteðinden de sorumluyuz. Ýçimizden biri Baklava þurubu ile ilgili piyasaya çýktýðýmýzda en çok karþýlaþtýðýmýz soru buydu: Ne fark edecek ki, siz de þekeri eritip yapmýyor musunuz? Deðil Biz, niþasta bazlý þeker üretiyoruz. 12 CargillHaberler - Zaim Türk CargillHaberler - Zaim Türk 13

9 Gaz lambalarýndan soframýza kanola Küresel krizin seçeneði mi? Küresel çapta yaþanan enerji ve gýda krizi karþýsýnda tüm ülkeler farklý politikalar geliþtirirken, son yýllarda hemen herkes bir sorunun cevabýný netleþtirmeye çalýþýyor. Enerji tarýmý mý, gýda tarýmý mý? Günümüzde tüm dünyada tarým ürünlerinin enerji üretiminde kullanýmýna yönelik politikalar, kýsaca enerji tarýmý üzerine politikalar oluþturuluyor. Tabii beraberinde biyoethanol, biyodizel gibi bitkisel temelli yakýt üretimine ayrýlan tarýmsal alanlar, üretimde kullanýlan tarýmsal ürün çeþitleri ve miktarlarý gibi konular sorgulanýyor. Tarýmsal üretimde, gýda ve enerji dengesi nasýl saðlanacak? Birleþmiþ Milletler Raporlarý nda sýkça belirtilen ve her gün aç yatan 850 milyon insan nasýl doyurulacak? Evet, bu sorular, son yýllarýn üzerinde en çok tartýþýlan sorularý oldu. Tüm bu tartýþmalarýn arasýnda, bir bitki var ki son 50 yýldýr bu tartýþmalarýn tam da ortasýna geldi yerleþti. Öyle ki, hem biyodizelin aranan hammaddesi hem de saðlýklý bir gýda hammaddesi. Evet, ülkemizde kolza, rapiska, rapitsa isimleriyle bildiðimiz ve tarýmý yaygýnlaþmaya baþlayan Kanola dan (Brasicca napus Oleifera sp.) bahsediyoruz. Üretim tahminleri KOLZA TOHUMU 2008/09 F 2007/08 F AB Rusya 1 1 Ukrayna 3 1 Kanada 10 9 ABD 1 1 Güney Amerika 1 1 Çin Kanola; Bitkisel yað üretimi, yem sanayi, arýcýlýk, ekim münavebesi, biodizel üretimi ve yað fabrikalarýnýn kapasitelerinin arttýrýlmasýnda kullaným alaný bulan ender bitkilerden biri. Kapak konusu Günümüzden yýl önce insanlarýn tanýmaya baþladýðý ve Hindistan da kültüre alýndýðý bilinen bu bitki, 13. Yüzyýlda Avrupa ya gelir. Avrupa ve Asya da uzun yýllar boyunca yaðý gaz lambalarýnda kullanýlan kolzanýn, 1940 lý yýllarda üretimi artmaya baþlar. Sanayinin geliþmesi ve buhar enerji- Hindistan 6 5 Avustralya 1 1 Diðer Ülkeler 1 2 DÜNYA TOPLAMI Kaynak: Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði 14 CargillHaberler - Küresel krizin seçeneði CargillHaberler - Küresel krizin seçeneði 15

10 Kanola tohumu, sýfýra yakýn erüsik asit seviyesi ve yüksek oranda yað içeriði ile ayçiçeðine yakýn deðerleri nedeniyle iyi bir alternatif yaðlýk tohum olma özelliðini de taþýyor. Kanadalý uzmanlar, seçici tohumlama yöntemi ile gerçekleþtirdikleri tohum ýslah çalýþmalarý sonucu, erüsik asit içeriði %0,1 deðerine kadar düþürürler. sinin makinelerde kullanýlmaya baþlanmasý ile artýk kolza yaðý askeri ve ticari gemilerde kullanýlýr olmuþtur. Yenilebilir kolza yaðý ise 1950 li yýllarýn ortalarýnda dünya piyasasýna çýkar. Yenilebilir kolza çok yeni ve heyecan vericidir, ama o zamanki teknoloji ile üretilen kolza yaðý, içindeki klorofil kaynaklý yeþil renk ve kötü tadý, asit oranýndaki yükseklik nedeniyle çok da raðbet görmez. Üstelik fazla miktarda tüketildiðinde kansere yol açabileceði gibi bir risk de taþýmaktadýr. Çünkü kolza tohumlarýnýn yað miktarý % arasýnda deðiþmesine raðmen, % gibi yüksek oranda erüsik asit içermektedir. Türkiye bu bitkiyle, 2. Dünya Savaþý esnasýnda Bulgaristan ve Romanya üzerinden ülkemize göçenler aracýlýðý ile tanýþýr li yýllarda ülkemizde üretimi yapýlan Kolzanýn, 1977 yýlýnda Saðlýk Bakanlýðý nýn yaptýðý kontroller sonucu insan saðlýðý için zararlý olduðu bilinen erüsik asit muhtevasýnýn % 5 sýnýrýný aþtýðýnýn görülmesiyle kolza ekimine yasak getirilir. Kolza dan Kanola ya Ancak kolza bitkisinin ekonomik ve tarýmsal önemini kavramýþ olan Kanadalý uzmanlar, kolzanýn tohum ýslah çalýþmalarýnda büyük bir baþarý gösterirler ve 1968 yýlýnda düþük asit oranýna sahip seçici tohumlama yöntemi ni geliþtirirler. Bu yöntemle yapýlan tohum ýslah çalýþmalarý sonucu, erüsik asit içeriði yüzde 0,1 deðerine kadar düþürülür yýlýnda da düþük erüsik asit ve düþük glukosinolat içeren baþka bir çeþidini üretmeyi baþarýrlar. Bu yeni ürün Kanada da geliþtirildiði için Kanola (canola- Canadian Oil Low Acid) ismini alýr. Ýþte bu tarihten sonra özellikle Almanya ve Hindistan gibi ülkelerde, tarým ürünü olarak ekimi yaygýnlaþýr. Bugün AB de en büyük kanola üreticisi ülke, bu iþe o zamandan beri gereken önemi vermiþ olan Almanya dýr. Kullaným alanlarý Kanola, tanesinde bulunan ve % 38 ile %50 arasýnda deðiþen yüksek oranda yað seviyesi ile önemli bir yað bitkisi. Kýþlýk ve yazlýk olmak üzere iki fizyolojik döneme sahip. Bu nedenle, buðday ve þeker pancarý ile çok iyi münavebeye giriyor ve ülkemiz ekolojisine de uygun. Tüm bu özellikleri yanýnda Kanola tohumu, sýfýra yakýn erüsik asit seviyesi ve yüksek oranda yað içeriði ile ayçiçeðine yakýn deðerleri nedeniyle iyi bir alternatif yaðlýk tohum olma özelliðini de taþýyor. Kanada ve Avrupa da ýslah edilmiþ erüsik asitsiz, yað ve protein oraný yüksek yeni kolza çeþitleri kanola ismiyle ekiliyor. Kanola çeþitlerinden elde edilen bitkisel yað, besin deðeri ve içeriði bakýmýndan zeytinyaðý ve yerfýstýðý yaðýnýn kalitesine yakýn. Bu nedenle dünya kanola üretiminin önemli bir kýsmý insan beslenmesinde kullanýlýyor. Kanola insan beslenmesinin yanýnda, tohumlarýndan yað çýkarýldýktan sonra geriye kalan küspesi ile deðerli bir hayvan yemidir ayný zamanda. Küspesinde %38-40 oranýnda protein bulunduðundan, soya küspesi ile karýþtýrýlýp hayvan yemi olarak da kullanýlabilmektedir. Ayrýca arýlarý cezbeden sarý çiçeklere bol miktarda sahip olduðundan, arýcýlar içinde ayrý bir önemi var. Kanolanýn çiçek döneminde bal arýlarýnýn bir hektardan 15 günde 100 kg bal ve yaklaþýk 1 kg bal mumu yapabildikleri de biliniyor. Bunun yanýnda kolza olarak isimlendirilen erusik asit oraný yüksek olan çeþitlerden elde edilen yaðlar, sanayide, elektrik trafolarýnda ve biodizel üretiminde kullanýlýyor. Uzmanlar, Kanola tohumlarýndan soðuk presleme ile elde edilen ham yaðýn, metanol ile katalizör eþliðinde normal basýnç ve ýsýda estere dönüþtürüldüðünü ve 1 kg kanola tohumundan metanol ile reaksiyonundan sonra 450 gr biodizel yakýt elde edilebildiðini de belirtiyorlar. Kanolanýn bir önemli özelliði var ki çiftçiyi ve sanayiciyi yakýndan ilgilendiriyor. Gýda sanayine yað üretimi açýsýndan alternatif yerli kaynak saðlamasý yanýnda, ülkesel kaynak planlamasýnda kolaylýk saðlamasý bakýmýndan avantaj saðlayacaðý düþünülen Kanola, katý, sývý ve ham yað olarak kullanýlabiliyor. Ülkemiz yaðlý tohum iþleme tesisleri, son rakamlara göre ortalama % iþleme kapasitesiyle çalýþýyor. Dokuzuncu Kalkýnma Planý ( ) gýda sanayi özel ihtisas komisyonu raporunda; gýda sanayinde kapasite kullaným oranýnýn bitkisel ham yaðlar için %36 ve margarin için %60 iken, yem sanayinde bu oranýn karma yem için %45 olarak gerçekleþtiði belirtiliyor. Kanola, Haziran döneminde erken hasad edilmesi nedeniyle sanayici için atýl kapasitenin kullanýmýnýn artmasýna, dolayýsýyla istihdam ve katma deðer üretimini artýrmaya, çiftçi için de maddi sýkýntýlarýný çözmeye yarayan bir araç olarak görülüyor. Ancak bunlarýn gerçekleþmesi için, büyük oranda yerli kanola üretiminin arttýrýlmasý gerekliliði de ortaya çýkýyor. Üretim - tüketim rakamlarý Kapak konusu Dünya bitkisel ham yað üretimi (Milyon ton) Soya Yaðý 35,7 39,6 Pamuk Yaðý 4,7 5,1 Ayçiçek Yaðý 10,8 9,8 Kolza Yaðý Palm Yaðý Diðer Yaðlar 15,9 14,7 TOPLAM 124,1 130,2 Türkiye yaðlý tohum üretimi (bin ton) Ayçiçek Tohumu Pamuk Tohumu Soya Fasulyesi Kolza (Kanola) 5 28 TOPLAM Türkiye yemeklik likit yað iç tüketimi (bin ton) Ayçiçek Yaðý Soya Yaðý Pamuk Yaðý Mýsýr Yaðý Kolza (Kanola) Yaðý TOPLAM Kaynak: Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði 16 CargillHaberler - Küresel krizin seçeneði CargillHaberler - Küresel krizin seçeneði 17

11 Kanola nýn özellikleri Kanola, tohumlarýnda %38-50 oranýnda yað bulunuyor. Orta ve yüksek oleik asit ve düþük seviyede doymuþ yað asidi içeriyor. Kaynama noktasý yüksek olmasý nedeniyle (238 0 C) iyi bir kýzartma yaðý. Linoleic asid oranýnýn fazlalýðý nedeni ile merkezi sinir sistemi, göz ve trombositler için gerekli. E vitaminince zengin. Omega-3 ve Omega-6 yað asitlerini barýndýrýyor. Kolesterol seviyesini düþürdüðü, baðýþýklýk sistemini güçlendirdiði ve güçlü bir antioksidan olduðu biliniyor. Saðlýklý alternatif Yeni elde edilen sýfýr erüsik asitli kolza, yeni adýyla kanola yaðý, doymuþ ve yarý doymuþ yað bileþimi itibariyle oldukça saðlýk ve kalite yönünden önemli özellikler taþýyor. Saðlýk için zararlý doymuþ yaðlarý, diðer yemeklik yaðlara kýyasla %7 ile en düþük oranda olan kanola yaðý, zeytinyaðýndan sonra en az miktarda doymamýþ yað asidi içeriyor. Üstelik kalp dostu sayýlan yarý doymuþ yaðlarý da %61 oraný gibi yüksek bir seviyede bünyesinde bulunduruyor. Bu da yarý doymuþ yaðlar açýsýndan zeytinyaðýndan sonraki en yüksek deðer. Bu nedenle margarin yapýmýnda da tercih edilen bir yað. Kanada ve ABD de hekimler ve diyetisyenler Kanolanýn en iyi yað asidi oranýna sahip bitkisel yað olduðunu belirtecek þekilde etiketlenmesini öngörüyorlar. Yine Kanola yaðý; Amerikan Gýda Birliði nden Ürün Kabul Ödülü ve Amerikan Saðlýk Vakfý ndan Yýlýn Saðlýklý Ürün Ödülü nü aldý. Kapak konusu Görünümü ile ayçiçek yaðýný andýran bu yað; A, D, E ve K vitaminlerini içerdiði ve baðýþýklýk sistemini güçlendirdiði için, tüketimi Türk Kalp Vakfý (TKV) uzmanlarýnca da öneriliyor. TKV tarafýndan; Kanola yaðýnýn A, D, E ve K vitaminlerinin yanýnda, Omega 3 ve Omega 6 da içerdiði de belirtiliyor. Tüm bu vitaminleri içeren kanola yaðýnýn, raþitizm ve osteoropoz gibi hastalýklarý önlemede yardýmcý olduðu da biliniyor. Amerika ve Avrupa da kullanýmý giderek yaygýnlaþan kanola yaðýnýn tüketimi, bu özellikleri nedeniyle son yýllarda ülkemizde de artmaya baþladý. Dünyada ve ülkemizde Kanola Ülkemizde birkaç yýldýr, biyodizel politikalarý çerçevesinde yetiþtiriciliði desteklenen Kanola, dünyada gýda hammaddesi olarak kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý ve artan bitkisel yað fiyatlarý nedeniyle, sektörün alternatif ürünleri arasýna girdi. Özellikle geçen yýl küresel ýsýnma, biyoyakýt politikalarý ve emtia borsalarýndaki spekülatif alým ve hareketlerle fiyatý %100 ün üzerinde artan ayçiçeðine alternatif olmasý beklenen Kanola, tüm dünyada ve tabii ülkemizde bitkisel yað üretimi amaçlý da desteklenmeye baþlandý. Buna paralel olarak önde gelen birçok bitkisel yað markalarý da ürün portföylerine Kanola yaðýný eklemeye baþladýlar ve reklamlar basýnda yer almaya baþladý. Geçtiðimiz aylarda bir açýklama yapan Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði Baþkaný A. Edip Uður; geçen yýl 20 bin ton olan Kanola yaðý tüketiminin, bu yýl 60 bin ton civarýnda gerçekleþeceðini öngördüklerini açýkladý. Uður, ilk etapta ülkemizin biyodizel üretimini arttýrmak amacýyla düþünülen kanolanýn, Türkiye nin bitkisel yað açýðý nedeniyle yemeklik yaðlarda da kullanýlmaya baþlandýðýný vurguladýðý ve Kanola yaðýnýn yemeklik yað tüketiminde ayçiçeði ve mýsýr yaðýndan sonra 3. sýraya çýktýðýný belirtti. Dünya üretimi her yýl artýyor Kolza tohumu, 2007/2008 sezonunda 385,5 milyon ton olmasý beklenen Dünya Yaðlý Tohumlar Üretimi sýralamasýnda 50 milyon ton ile 2. sýrada yer alýyor. Üretim sýralamasýnda AB 18 milyon ton üretimle açýk ara önde gidiyor. AB yi sýrasýyla Çin, Kanada, Hindistan ve Ukrayna takip ediyor. 2008/2009 Dünya Kolza tohumu üretiminin ise 55 milyon ton civarýnda gerçekleþeceði tahmin ediliyor. Kanola yaðý; 2007 yýlý itibariyle 130,2 milyon ton olarak gerçekleþen Dünya Bitkisel Yað Üretimi nde 19 milyon ton üretimle 3. sýrada yer alýyor. Dünya üretiminde Palm yaðý ve soya yaðýnýn ardýndan gelen kanola yaðý üretimi, 2006 dan 2007 ye tam 1 milyon ton artýþ gösterdi. Ülkemizde de son yýllarda kanola ekiminde büyük bir artýþ gözleniyor yýlýnda 2bin ton olan Kolza tohumu üretiminin geçen yýl 28 bin tona çýktýðý görülüyor. (Kaynak: BYSD) Dünya genelinde yaþanan iki yönlü küresel krizin (enerji ve gýda) tam ortasýnda yer alan bu bitki, ülkemizde de giderek önem kazanýyor. Çevreci yakýt olarak bilinen biyodizelin hammaddesi olan kanola, ayný zamanda bitkisel yað sektörünün de en önemli alternatifi oldu. Hem petrolde hem de yað üretiminde ithalata dayalý bir politika izleyen ülkemizde, ithalatý azaltmak amacýyla çeþitli çalýþmalar yapýlýyor. Türkiye nin halen 2 milyar dolara yaklaþan yaðlý tohum ve ham yað ithalatýný önemli ölçüde azaltacaðý düþünülen kanolanýn, bu iki sektörde de baþat rol oynayacaða benziyor. Kanola üretimi, Avrupa'da 1., Dünya genelinde ise 3. sýrada yer alýyor. Ülkemizde, Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü (KTAE) verilerine göre sadece 300 bin dekarlýk alanda kanola üretiliyor. Hesaplamalara göre, sadece yað sektöründeki ithalatýn büyük ölçüde azaltýlmasý için bile 1 milyon hektarlýk alanda kanola ekiminin yapýlmasý gerekiyor. Kanola tohumu üretiminde AB birinci sýrada yer alýyor. AB yi Çin, Kanada ve Hindistan takip ediyor. Dünya üretiminin bu sezon 50 milyon ton olmasý bekleniyor. Ülkemiz yað açýðýnýn giderilmesi için yeterli destek verildiði takdirde ve sadece münavebeye alýnarak, üstelik hiçbir bitkinin üretim alanýndan kýsmadan kýsa zamanda 1 milyon hektarlýk alanda kanola yetiþtirilebileceði iþin uzmanlarý tarafýndan sýklýkla dile getiriliyor. Ülkemiz açýsýndan bakýldýðýnda, özellikle bitkisel yað sektörünün yaþadýðý krizi bu sayede fýrsata çevirmek mümkün görünüyor. Tabii bu durum, dünya genelinde de farklý deðil. Ýþte kanola, tüm bu çözüm arayýþlarýnýn tam da ortasýnda boy gösteriyor. Ve yaþanan iki yönlü krizin bugün için en önemli seçeneklerinden biri olarak karþýmýzda duruyor. 18 CargillHaberler - Küresel krizin seçeneði CargillHaberler - Küresel krizin seçeneði 19

12 Dünya pazarlarýndaki farklýlýðý yaratan en önemli faktör Güncel Cargill Avrupa Aplikasyon Merkezi Cargill global ürün gruplarý Kakao ve Çikolata Müþterileriyle birlikte son tüketiciler için geliþtirilmiþ ürünler sunuyor ya da maliyet optimizasyonu, daha yüksek kazanç, kaliteli, raf ömrü geliþimi saðlayan çözümler geliþtiriyor. Ýþte Cargill, tüm bunlarý müþterileriyle birlikte gerçekleþtiriyor... Cargill in uzun bir süredir bünyesinde uyguladýðý müþteri odaklý yenilikçilik sistemi SI-2015 (Stratejik Amaç 2015) ile paralel olarak, tüm Gýda Ýþ Üniteleri (Avrupa- Ortadoðu ve Afrika) 11 Nisan 2007 tarihinde "Appliboost" isimli bir proje ortaya çýkardý. Bu proje, iþ üniteleri arasýndaki çalýþmalarý ve bilgi alýþveriþini daha etkin biçimde kullanabilmek için, Cargill in çok rekabetçi bir alan olan gýda hammaddeleri pazarýndaki yerini daha da saðlamlaþtýran EMEA Avrupa-Ortadoðu ve Afrika Aplikasyon Teknolojilerine odaklandý. Bu karar, Cargill in daha kaliteli ve sürekli hizmet vermesi adýna müþterilerinin güçlü talepleri ile destekleniyor. Ýþte Cargill in pazardaki farklýlýðýný yaratan en büyük faktörler; Aplikasyon merkezleri ve geniþ ürün portföyü... Cargill in dünya pazarýndaki farklýlýðýnýn bir diðer önemli nedeni de, tüm bu yenilikçi çalýþmalarý stratejik ortak olarak nitelendirdiði müþterileriyle birlikte gerçekleþtirmesi. Avrupa merkezli 9 Aplikasyon Merkezi Cargill Türkiye nin de dahil olduðu Avrupa- Ortadoðu ve Afrika Bölgesi nde Cargill in, dört ülkede 9 aplikasyon merkezi bulunuyor. Cargill Gýda Ýþ Üniteleri için aplikasyon merkezine sahip olmak, ürün formülasyonlarý ve uygulamalarý çalýþmalarýnýn yaný sýra, Cargill in tüm gýda ürünleri ve fonksiyonel uzmanlýðýný kullanmak, eksiksiz ve yenilikçi çözümler ile müþteri ihtiyaçlarýna cevap vermek anlamýna geliyor. Bu aplikasyon merkezleri, Belçika, Hollanda, Fransa ve Ýspanya da bulunuyor. Her Aplikasyon merkezi, ayrý bir alanda ürün geliþtirme, uygulama ve Ar-Ge faaliyetlerini yürütüyor. Unlu Mamuller (Vilvoorde, Belçika) Endüstriyel ekmek, tava ekmeði, artisanal ekmek, peksimet, pide, tatlý ürünler (kekler, muffinler, þekerli çörek), pastacýlýk ürünleri, gofretler, bisküviler, likit karýþýmlar, toz karýþýmlar/hamur geliþtirme, eriþte, çerezler, hububatlar, hububat barlarý. Ýçecek (Amsterdam, Hollanda) Alkolsüz içecekler: Meyve sularý (Konsantreden veya 100% meyve suyu), nektarlar, meyveli içecekler, meyve&sebze içecekleri, smoothie ler, gazlý içecekler, spor içecekleri, enerji içecekleri, çay ve kahveli içecekler, Cargill Gýda Ýþ Üniteleri için, Aplikasyon Merkezleri yenilikçi çözümler demek! aromalý sular, þuruplar, toz içecekler, ev dýþý tüketim (dispenser) için içecek ürünleri Alkollü içecekler: bira, aromalý alkollü içecekler, likörler (meyve, krema), diðer alkollü içecekler (viski, cin, votka). Þekerleme (Vilvoorde, Belçika) Çikolata, Jelli þeker (sert/yumuþak), havalandýrýlmýþ þekerleme ürünleri (marshmallow, çiðnenebilir ürünler, bezeler), sert þekerler, sakýz, tablet ve pastiller, yað bazlý dolgular (sürülebilir ve marzipan dolgular). Hazýr Gýda (Vilvoorde, Belçika) Sývý veya katý bazlý sürülebilir yaðlar, beyaz soslar, domates bazlý soslar, dip soslar, çabuk çözünen (instant) karýþýmlar, besin ikamesi karýþýmlar, hazýr gýda (soðutulmuþ, dondurulmuþ, konserve), bebek mamalarý, yumurta stabilizasyonu, kaplamalar, kremalar (toz, likit), toz karýþýmlar (çorbalar, jöleler, tatlýlar, soslar), çeþniler. Sütlü Ürünler (Baupt, Fransa) Süt, krema (taze, ekþi, bitkisel yað bazlý, rekombine), sütlü içecekler (aromalý, çikolatalý, rekombine), asidik sütlü içecekler, özel ürünler (soya, yumurta, peyniraltý suyu), proses edilmiþ tatlýlar, havandýrýlmýþ sütlü tatlýlar (mousse, meyve sosu), fermente sütlü ürünler, peynirler (taze, proses, süzme peynir). Dondurma (Baupte, Fransa) Endüstriyel dondurma, artisanal dondurma, þerbetler, sorbeler, su-buzlar, dondurulmuþ tatlýlar, yoðurt bazlý dondurmalar, ev dýþý tüketim için sývý dondurma karýþýmlarý, toz karýþýmlar. Meyve (Baupte, Fransa) Reçel, meyve preperatý, dolgular, pasta kek üzerine sürülen þekerli kremalar (icing), meyve glasajlarý, meyveli tatlýlar, meyveli soslar, reçeller için toz karýþýmlar, yeniden þekillendirilmiþ meyve ve sebzeler. Et (Rubi, Ýspanya) Emülsifiye, taze etler, piþirilmiþ füme ürünler, piþirilmiþ emülsifiye edilmiþ ürünler, kurutulmuþ etler, fermente edilmiþ sucuklar, jeller, kanatlý ve su ürünleri bazlý ürünler. Farma & Kiþisel bakým ürünleri (Vilvoorde, Belçika) Katý dozaj formlarý (tablet, kapsül, poþet, süpozituar), likit dozaj formlarý (çözeltiler, süspansiyon, emülsiyon, merhem), medikal þekerlemeler (pastiller, sert þekerler, sakýzlar), oral besin destekleri (besleyici, diyetetik), parenteral aplikasyonlar medikal araçlar (yara bantlarý, dental empresyon, ostomi bakýmý), vücut bakýmý, renkli kozmetik, saç bakýmý, aðýz bakýmý, cilt&güneþ bakýmý. Kültür ve Enzimler Çeþniler: Doðal ekstraktlar, doðala özdeþ enzim takviyeli süt ürünü bileþenleri, fermantasyon sonrasý düzenleyiciler, aroma kimyasallarý Meyve Sularý ve Bileþikleri Fonksiyonel Gýdalar ve Bileþikleri Saðlýðý korumaya yardýmcý bileþikler: Kalp saðlýðý, yavaþ enerji salýmý, eklem saðlýðý, baðýrsak saðlýðý Hidrokoloidtler: Pektin, aljinat, karragenan, galaktomannan, xanthan gum, scleroglucan Lesitin ve Emulgatörler Malt Yaðlar Soya Proteini Niþastalar ve Maltodekstrinler Tatlandýrýcýlar: Glikoz ve fruktoz þuruplarý, dekstroz, polyoller (maltitol, mannitol, izomalt, sorbitol), özel polyoller (eritrol), özel tatlandýrýcýlar (isomaltulose, Treha trehalose) 20 CargillHaberler - Cargill Avrupa Aplikasyon Merkezi CargillHaberler - Cargill Avrupa Aplikasyon Merkezi 21

13 Tüm þerbet kullanýlan tatlýlar için Adý: Baklava Þurubu! Vaniköy Baklava Þurubu, adýnda baklava þurubu yazmasýna raðmen þöbiyet, kalburabastý gibi tüm yufka ve hamur tatlýlarýnda kullanýlmak için geliþtirildi. Baklava þurubu þekerle beraber veya þeker ilave etmeden de kullanýlabilir. Bu tamamen üreticinin ne istediðine baðlý %100 baklava þurubu ya da belli oranda þeker-baklava þurubu karýþtýrýlarak baklava yapýlabiliyor. Baklava üreticileri; Baklavamýz kristallenmesin, boðaz yakmasýn, parlak olsun; raf ömrü uzun olsun; ekonomik olarak da bize avantaj saðlasýn dediler. Cargill Gýda Türkiye, bu sorunlarýn tamamýný Vaniköy Baklava Þurubu ile çözdü. Çok daha doðal bir lezzet sunan Vaniköy Baklava Þurubu, boðazý rahatsýz etmeyen hafif tadýyla, tatlýlarýn tadýna tat katýyor. Baklava Þurubu nasýl üretildi? Baklava Þurubu, mýsýrýn yaþ öðütme teknikleriyle niþastasýnýn ayrýlmasý ve bu niþastanýn hidrolizi ve izomerizasyonuyla elde edilen ve þerbetli hamur tatlýlarýnýn yapýmýnda þekerin yerine kullanýlan niþasta bazlý bir þeker. Cargill in Vaniköy Baklava Þurubu, fruktoz ve glikoz þuruplarýnýn karýþýmýndan hazýrlanmýþ çok özel bir ürün. O, ustalarýn hüneriyle birleþerek, tatlýlarýn lezzetine lezzet katacak çok hafif bir niþasta bazlý þeker... Vaniköy Baklava Þurubu üretim aþamasýndan önce, tatlý ürünlerinde önem arzeden kalite kriterleri tespit edildi. Bu kriterler 3 baþlýk altýnda toplandý: Tatlýlýk ve tat; Yapý; Raf ömrü ve gýda hijyeni. Bu kriterlerin nelerden etkilenerek oluþtuklarý yapýlan deneylerle belirlendi. Bu etkenlerin baþýnda kaynama þekli ve sýcaklýðý geliyor. Ýkinci olarak þurubun ph deðeri, kuru madde oraný, hijyen ve saflýk, karbonhidrat profili gibi özellikleri ön plana çýkýyor. Bu kriterleri saðlamak amacýyla Cargill araþtýrma geliþtirme çalýþmalarýný baþlattý. Her þeker çeþidinin hamur tatlýsý yapýmýndaki etkileri belirlendi. Bahsi geçen kriterleri saðlayabilecek þurubun karbonhidrat þeker profili tespit edildi. Üretilen þurup deðiþik bölgelerdeki firmalarda denemelere tabi tutuldu. Bu firmalardan da alýnan olumlu cevaplar sonucunda þurubun üretimine karar verildi. BöyleceTürkiye de ilk defa Vaniköy Baklava Þurubu piyasaya sunuldu. Vaniköy Baklava Þurubu nun Ar-Ge çalýþmalarý esnasýnda ÝTÜ Gýda Mühendisliði Bölümü ile iþbirliðine gidildi. 500 ü aþkýn kiþi üzerinde tüketici tat paneli yapýldý. Cargill Avrupa Gýda Araþtýrma Merkezi nin tüm bilgi birikimi ve teknik desteðinden faydalanýldý. Þekerle hazýrlanan baklava yapýldýktan iki gün sonra kristallenmeye baþlýyor, boðaz yakýyor. Üstelik yüksek þekerle kullanýldýðýnda ceviz, fýndýk, fýstýk gibi çeþni maddelerinin aromasýný bastýrýyor. Þekerdeki tatlýlýk oraný 100 (Þekerin tatlýlýðý dünya literatüründe 100 kabul edilir.), baklava þurubunda ürünün tatlýlýðý 65 tir. Bu deðer boðazdaki yakma hissini ortadan kaldýrýyor. Vaniköy Baklava Þurubu ile hazýrlanan baklavalar bir haftaya kadar tazeliðini koruyabiliyor. Bu da tatlýlarýn raf ömrünün uzun olmasý anlamýna geliyor. Vaniköy Baklava Þurubu, üretilen tatlý çeþitlerindeki en mükemmel tadýn, daima ayný standartta müþteriye sunulmasýný kolaylaþtýrýyor. Böylece üründeki kalite dalgalanmalarýnýn da önüne geçilmiþ oluyor. Bir diðer özelliði kristallenmeyi, yani þekerlenmeyi tamamen önlüyor. Ayrýca limon tuzu kullanýmýný en az seviyeye indiriyor, hatta duruma gore limon tuzu kullanmanýza gerek bile kalmýyor. Bu özellikleriyle tatlý ürünlerine, yüksek özellikler katan Vaniköy Baklava Þurubu, modern, hijyenik ambalaj ve depolama seçenekleriyle ustalara ve imalatçýlara da çok özel çözümler sunuyor. Þeker kullanýmýnda, taþýma ve depolamada yaþanabilecek tüm sorunlarý ortadan kaldýrararak, enerji ve iþ gücü açýsýndan iþletmelere büyük avantaj saðlýyor. Bu yönleriyle ürünlere deðer katarken, iþletmelere de ekonomik yönden katký saðlayan çok özel bir ürün. Vaniköy baklava þurubu kullaným reçeteleri Baklava, þekerpare, revani, kemalpaþa, kadayýf türü tatlýlarda ve þurubunuzun kývamýný ayarlayarak tüm hamur tatlýlarýnda kullanabilirsiniz. Verdiðimiz bu reçetelerde limon tuzu kullanmanýza gerek yoktur. 1 1kg Þeker YERÝNE 1.282gr Þuruba 25kg Þuruba 1kg Su 718gr Su 14kg Su 2 1.1kg Þeker YERÝNE 1.410gr Þuruba 25kg Þuruba 1kg su 690gr Su 12.5kg Su 3 1.2kg Þeker YERÝNE 1.538gr Þuruba 25kg Þuruba 1kg Su 662gr Su 10.5kg Su 4 1.3kg Þeker YERÝNE 1.666gr Þuruba 25kg Þuruba 1kg Su 633gr Su 9.5kg Su 5 1.4kg Þeker YERÝNE 1.794gr Þuruba 25 kg Þuruba 1kg Su 605gr Su 8.6kg Su 6 1.5kg Þeker YERÝNE 1.923gr Þuruba 25kg Þuruba 1kg Su 577gr Su 7.5kg Su 7 1.6kg Þeker YERÝNE 1.744gr Þuruba 25kg Þuruba 1kg Su 616gr Su 8.5kg Su 240gr Þeker 3kg Þeker 8 1.7kg Þeker YERÝNE 1.743gr Þurup 25kg Þuruba 1kg su 340gr Þeker 4kg Þeker 617gr Su 8.3kg Su 9 1.8kg Þeker YERÝNE 1.730gr Þuruba 25kg Þuruba 1kg Su 450gr Þeker 4.9kg Þeker 631gr Su 8.2kg Su kg Þeker YERÝNE 1705 Þeker 25kg Þuruba 1kg Su 570gr Þeker 5.9kg Þeker 625gr Su 7.5kg Su 11 2kg Þeker YERÝNE 1667gr Surubu 25kg Þuruba 1kg Su 700gr Þeker 6.8kg Þeker 637gr Su 7.4kg Su Tulumba, lokma, halka, vezir parmaðý, arap kadayýfý gibi soðuk þurup gereken tatlýlar için verdiðimiz bu reçetelerde limon tuzu kullanmanýza gerek yoktur kg Þeker YERÝNE 1kg þuruba 25kg Þuruba 1kg Su 115gr Sýcak su ilave edilir 2.850gr sýcak su ilave edilir kg Þeker YERÝNE 1kg Þuruba 25kg Þuruba 1kg Su 85gr Sýcak su ilave edilir gr Sýcak su ilave edilir. 3 2kg Þeker YERÝNE 1kg Þuruba 25kg þuruba 1kg Su 40gr Sýcak su ilave edilir. 1kg Sýcak su ilave edilir kg þeker YERÝNE Þurubu %100 hiç 1kg Su su ilave etmeden kullanabilirsiniz. Not: Kullanýlan suyun pastörizasyonu açýsýndan kaynatýlmýþ olmasý gerekir. Cargill çözümleri 22 CargillHaberler - Adý: Baklava Þurubu CargillHaberler - Adý: Baklava Þurubu 23

14 Ýkram ve paylaþma günleri Ramazan ve bayram! Hangimizin Ramazan, oruç veya bayramla ilgili bir anýsý yok ki! Orucunu büyüklerine satan çocuklar, dört gözle beklenen iftar saatleri ve yastýklarýmýzýn altýnda sakladýðýmýz bayram hediyeleri Bir aylýðýna da olsa her yönüyle insaný deðiþtiren Ramazan ayý, genellikle ilk oruç tutmaya baþladýðýmýz hikâyelerimiz ile süsleniyor. Uykulu gözlerle sahura kalkýþlar, Tekne orucu yla baþlayan ve giderek iftar vaktine kadar uzayan oruçlar, akþama kadar sýcaðýn alnýnda yapýlan mahalle maçlarý ve iftar topunun atýlmasýnýn dört gözle beklenmesi Sofralarýmýzda ise en sevdiðimiz yemekler, çorbalar ve tatlýlar Ve tüm aileyle birlikte iftar vaktine kadar dayanabildiðimiz için gururla açtýðýmýz o ilk oruç. Büyüklere satýlan oruçlar karþýlýðýnda aldýðýmýz harçlýklar ve daha neler neler. Birçoðumuzun sýcak ve uzun yaz günlerine denk gelen çocukluk anýlarý, kimimizin de soðuk kýþ günlerine rastlýyor. Ramazan ayýnýn en güzel özelliklerinden biri de bu olsa gerek Yýlýn tüm aylarýný ve mevsimlerini ziyaret ediyor Ramazan. Ne hep sýcak, ne hep soðuk! Bazen soðuk ve karlý bir günde hayatýmýza giriyor, bazen de güneþli ve sýcak bir günde. Deðiþmeyen tek þey, hangi mevsimde gelirse gelsin ruh dünyamýzýn fýrtýnalarýný dingin bir havayla deðiþtirdiði gerçeði Tabii baþka deðiþimler de yaþýyoruz Ramazan ile birlikte Yeme-içme saatlerimizden tutun da, beslenme alýþkanlýklarýmýza kadar bir dizi deðiþim, kýsa bir süre için de olsa hayatýmýza yön veriyor. Ýki öðüne düþen yeme-içme iþi öyle bir hal alýyor ki insanýn caný, her kokusunu aldýðý yiyecekten tatmak istiyor. Ýftar sofralarýnýn zenginliðine ise akýlsýr erdirmek mümkün deðil Hurmasýndan zeytinine, yaðlýsýndan tuzlusuna, çorbasýndan kompostosuna kadar neredeyse yok yok iftar sofralarýnda! nebileceðimizi unutmamak gerekiyor. Oruç tutsak da tutmasak da öncelikle dikkat edeceðimiz hususlarýn baþýnda bu konu geliyor. Bu nedenle her zaman, beslenmede ölçüyü kaçýrmamak en ideali Ýstemeden de olsa yediðimiz aðýr iftar yemeklerinden sonra, hareket etmeyi de unutmamak gerekiyor. Kýsa yürüyüþler, Ramazan a has eðlenceler ve teravih namazý, iftar sonrasý hareketlilik saðlayan çeþitli etkinlikler olarak sayýlabilir. Tatlýlar, Bayramýn vazgeçilmezi Oruç sonrasý ise bayram dört gözle bekleniyor. Bayramda normal beslenme düzenine geçiþ baþlangýçta biraz yadýrgansa da, bayram lezzetlerinin tadýna kim bakmaz ki, hakkýmýz! Bayrama özel baklavalar, börekler, þeker ve çikolatalar hemen aklýmýza gelen ikram çeþitlerinden Beslenme uzmanlarý bayramda da yeme-içme konusunda dikkat edilmesini öneriyorlar. Dikkat! Baklava, çikolata, þeker yemeyin demiyorlar, sadece ölçülü tüketim konusunda uyarýyorlar. Herkes bayram öncesi son hazýrlýklarýný yapýyor. Tüketiciyi tatlý bir bayram telaþý sardýðý gibi, büyük fabrikalardan küçük üretim atölyelerine kadar üreticiyi de ayný heyecan kaplýyor. Her Ramazan Bayramý; þekerleme, baklava ve çikolata satýþlarýnda patlama yaþanmasýna neden oluyor. Öyle ki fabrikalarýn yýllýk üretim planlamalarýnda Ramazan ýn ayrý bir yeri var. Araþtýrmalar, yýlýn büyük bölümünde satýþlarý makul seviyelerde gerçekleþen þekerleme ve çikolata sektörünün, bayramda normal dönemlerden 7-8 kat fazla satýþ yaptýðýný gösteriyor. Veriler, Türkiye de üretilen çikolata ve çikolatalý ürünlerin %45 inin her iki bayramda (Ramazan ve Kurban Bayramlarý) tüketildiðini ortaya koyuyor. Yine de tüketim rakamlarýna baktýðýmýzda, çikolata ve çikolatalý ürünlerin kiþi baþýna tüketim rakamlarýnýn henüz 2 kg ý aþamadýðý görülüyor. Bayramlar, ikram ve paylaþma günleri olarak ön plana çýkýyor. Bu nedenle hem misafirlerimize ikram ettiðimiz hem de zevkle tükettiðimiz baklava, þekerleme ve çikolata gibi ürünlerde, bayram tadýmýzýn bozulmamasý için dikkat etmemiz gereken noktalar da var. Tükettiðimiz ürünlerin markalý, ambalajlý, etiketli ve üretim izni olan saðlýklý ürünler olmasýna dikkat etmemiz gerekiyor. Nitekim, nerede üretildiði belli olmayan ve içinde ne kullanýldýðý belli olmayan ürünler, sevinçli bayram gününde aðýz tadýmýzý bozabileceði gibi, saðlýðýmýzý da bozabilir. Güncel Her gün bir dolu beslenme önerilerini can kulaðýyla dinledikten sonra, ezanýn okunmasýyla birlikte, onlar da uçup gidiyor. Ama biz yine de uzmanlarýn söylediklerine muhakkak kulak verelim. Sonuçta hiç kimse; gün boyu aç kalan midesini týka basa doldurarak, kalp sýkýþmasý, tansiyon, gaz problemleri gibi istenmeyen durumlarla karþýlaþmak istemez. Ramazan ayýnda da yeterli ve dengeli besle- 24 CargillHaberler - Ramazan ve bayram CargillHaberler - Ramazan ve bayram 25

15 Cargill den baþka bir yerle çalýþmayý düþünmedim Marka demek; itibar demek, þahsiyet demek Konya da bizi 71 yaþýnda bir delikanlý karþýlýyor. Adý Hüseyin Yeþil. Sohbet Enerjik, dinamik ve büyük hedefleri olan biri o. Hüseyin Bey, iktisat ve ticaret okumuþ. Bir müddet memurluk yaptýktan sonra kardeþi Ýbrahim Bey le birlikte ticarete atýlmýþ. Sorularýmýza o kadar içten ve o kadar hoþ bir üslupla cevaplar veriyor ki, süremizi çoktan aþtýðýmýzý fark etmiyoruz bile. Gerçi konumuzla alakalý deðil ama diyerek önce bizi çocukluk yýllarýna götürüyor. O zamanlar yokluk vardý, ama huzur da vardý. Millet gani gönüllüydü; yatarken ne evlerimizin ne de ahýrlarýmýzýn kapýlarýný kapatýrdýk. diyor. Bunlarý anlatmasý sebepsiz deðil... Hayat dersi veriyor. Ýlk ticarethaneleri 1967 yýlýnda eniþtelerinden devraldýklarý Yeni Birlik Bakkaliyesi. O yýllarda Vaniköy Glikoz Þurubu nun da bayiliðini almýþlar. Glikoz ve niþastayý Süleymangil ailesinin Vaniköy deki fabrikasýndan alýyorlarmýþ. Belediye fabrikayý Vaniköy den kaldýrýn deyince Pendik e taþýmýþlar, 1989 da ise fabrikayý Cargill satýn almýþ. Hüseyin Bey, bundan sonrasýný þöyle anlatýyor: Bu fabrikaya kendi sistemlerini oturttular ve çalýþtýrmaya baþladýlar. Ýþçinin eðitimine çok deðer verdiler ve kendi teknolojilerini iþçilerine kabul ettirdiler. Artý, yönetici eðitimine çok deðer verdiler. Verdikleri maaþtan daha çok eðitime para harcadýlar. Ve kaliteli mallar üreterek þimdiki durumdaki Cargill i meydana getirdiler. Cargill in diðer baþarýsý da pazarlama da... Cargill, pazarlamada Anadolu kültürü ile Avrupa kültürünü birleþtirdi. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Ýmalatçýlar glikozun ne olduðunu bilmiyorlardý. Þekere göre ucuz olunca, dolgu maddesi olarak kullanýyorlardý, pahalandýðý zaman kullanmýyorlardý. Ben bunlarý buradan Cuma günü akþam alýyordum, sabah Ýstanbul a varýyordum, bir otele yerleþtiriyordum, oradan fabrikaya götürüyordum. Fabrikayý gezdiriyoruz; glikozun hususiyetlerini, imalattaki faydalarýný, artýlarýný-eksiklerini anlatýyoruz. Çoðu çocuðunu gönderiyor, kalfasýný gönderiyor; kendileri gelmiyor. Bu 89 ile 95 arasý. Daha önce de satýyorduk ama Cargill den önce yoktu böyle bir düþünce. Üretim de çok arttý Cargill le beraber. Ýmalatçýlarýn glikoz hakkýnda bilgileri, görgüleri arttýkça daha çok kullanmaya baþladýlar. Nasýl kullanýlýrsa renk verecek, nasýl kullanýrlarsa kývam verecek, bayatlamaya nasýl mani olacak; bunlarý öðrendiler. Patronlar gelmediler ama alýp, götürüp, öðretmenin faydasýný gördük: O glikoz yaramaz, Yeþillerin glikozu olacak demeye baþladýlar. Cargill in pazarlamada Anadolu Kültürü ile Avrupa Kültürünü birleþtirdiðine en güzel örnek de þu: Cargill Türkiye de ilk üretime baþladýðý yýllarda, Ian Stephenson adýnda bir yönetici vardý. Bir zaman sonra Ian, dünya çapýnda bir pozisyonla geldi buraya. Ben gül yapraklarýndan sýkýþtýrýlmýþ bir tespih verdim herkese, ona da verdim. O iki tane almýþ. Götürmüþ en büyük patronuna vermiþ. O da dünyadaki elemanlarýyla yaptýðý bir toplantýda demiþ ki: Muvaffakiyetin sýrrý, bulundu- Ýþçinin eðitimine çok deðer verdiler. Artý, yönetici eðitimine çok deðer verdiler. Verdikleri maaþtan daha çok eðitime para harcadýlar ve þimdiki durumdaki Cargill i meydana getirdiler. 26 CargillHaberler - Marka demek; itibar demek, þahsiyet demek... CargillHaberler - Marka demek; itibar demek, þahsiyet demek Hüseyin Yeþil

16 Her þeyin baþý eðitim, her þeyin baþý yenilik. Bir lokma, bir hýrka meselesi zamanýmýzda geçmez. Ben bu parayý kazanacaðým; cemiyetime, çalýþanýma faydalý olacaðým diye çalýþýlýrsa o iþin bereketi çok olur. ðunuz yerin örf ve âdetine uyacaksýnýz, yaptýklarýna saygý duyacaksýnýz. Bakýn, bu tespih. Parmak hareketleriyle çekilir. Gül yapraklarýndan sýkýþtýrýlmýþ bir tespih. Bir kültür gösteriyor. Onun o kültürüne hürmet edersen muvaffak olursun. Ian daha sonra bir Türk kýzýyla evlendi. 93 veya 94 te Londra ya gittiðimizde Avrupa yöneticisi Blankestein dedi ki: Türkiye den elemanlar yetiþtireceðiz, fabrikalarýmýzý ve müesseselerimizi onlara emanet edeceðiz. Müdürlerimiz, genel müdürlerimiz onlardan olacak. Ýþte Murat Tarakçýoðlu Yönetim Kurulu Baþkaný oldu. Gördük, dediklerini yaptýlar; Türklerin eline teslim ettiler fabrikalarý... Siz Cargill in en eski bayisisiniz. Tabii artýk distribütör demek lazým... Yeþiller, Vaniköy den beri Cargill in bayisidir. Bu alanda Cargill den baþka bir yerle çalýþmayý da düþünmedim. Cargill in hangi ürünlerini satýyorsunuz? Gýda ile ilgili her türlü malýný satýyoruz. Aðýrlýklý olarak glikoz ve niþasta... Glikozda kota olmasa daha da çok satarýz. Aslýnda þekerin yeri ayrý, glikozun yeri ayrý; imalatçý onu ürününe katýyor... Katýyorsa kotayý koyamazsýn. Önceleri portföyümüzde gýdanýn hepsi vardý. Bakkaliye iþi doyunca glikoz ve niþastaya döndük. Cargill Gýda Türkiye olarak yapýlan deðiþikliklerden sonra ise kakaosundan soya ununa, lesitinden buðday niþastasýna, esansýna kadar her türlü ürününü satmaya baþladýk. Ýyi, uyumlu bir kadro kurduk. Hedeflerimizi büyütüyoruz. Cargill Gýda Türkiye de bizim de katkýmýz var. Ben çok istedim, Bu kadar çeþidiniz var; Türkiye de bir þirkette olsun, bu çeþitlerin hepsini o kanaldan satalým dedim. Sadece burada deðil Avrupa da da söyledim. Demek ki, birlikte çalýþtýklarý insanlarýn düþüncelerini dikkate alýyorlar. Bu gerçekten önemli... Cargill in sizin ticari anlayýþýnýza katkýlarý nelerdir? Cargill, prensiplerinde sebat ederek bunlarý bize kabul ettirdi. Prensipler doðru olursa ve sebat edilirse, kazanýlacaðýný öðrendim. Bir de, kaliteden taviz vermediler, kalitesiz mal satmadýlar. Cargill in amblemini gören alýyor. Cargill, prensiplerini bize kabul ettirdi dediniz. Neler var bu prensiplerden örnek verebileceðiniz? Cargill in prensiplerinden birincisi eðiticilik, eleman eðitme. Sonra prensiplerini taviz vermeden tatbik etme. Ve müþteriye deðer verme. Müþteriyi ortak kabul ediyor kendine. Evvela kendi elemanlarýna da öðrettiði o: Müþteri bizim iþ ortaðýmýz. Bu prensipler boþuna deðil, bu prensipler sayesinde Cargill, dünyada gýdada ilkte geliyor artýk. Mesela bizim ürünümüz biraz pahalýdýr ama bundan da taviz verilmez. Cargill ürününe güvenir, çünkü kalitelidir. Bu ortaklýk dahilinde Cargill size hangi konularda destek veriyor. Kendilerinin imalat kalite kontrol laboratuvarý var. Bir de teknik destek kadrosu var, Rukiye Haným ýn baþýnda olduðu. Teknik destek kadrosu kendi mamullerinin hususiyetlerini biliyorlar, hangi imalatta nasýl kullanýlacaðýný biliyorlar; lazým olan yerlere bizzat gidip, önlüklerini giyip gösteriyorlar veyahut da mahalli seminerler yapýyorlar. Ben de buraya seminer salonu yaptým. Müþterileri çaðýrýyoruz, orada toplantý ve seminer yapýyoruz, ürünümüzü anlatýyoruz. 12 Aðustos ta Beyin Fýrtýnasý adý verilen bir projede Cargill le bir araya gelmiþsiniz. Biraz da bu proje hakkýnda bilgi verir misiniz? Cargill in yetkilileri buraya geldiler. Bizim elemanlara, Biz pazarlamada þöyle þöyle þeyler yaptýk, yapýyoruz. Siz bizden neler bekliyorsunuz? dediler. Fikir sorarak bizim elemanlarýmýza deðer verdiklerini gösterdiler, onlara güven verdiler. Sizin çalýþmalarýnýza ihtiyacýmýz var demiþ oldular. Bunlardan da, hiç tahmin etmedikleri, düþünmedikleri noktalarý yakaladýlar birkaç tane. Onlarý deðerlendirmeye gayret ettiler. Kendileri de toplantýdan memnun kaldýlar. Bu toplantýlarý isteyen de benim. Ticaretten daðýtýma, teknik desteðe kadar her þey konuþuldu, herkes bir þeyler söyledi. Yeþiller olarak bundan sonraki hedeflerinizi de anlatýr mýsýnýz? Tahýl ticaretine, mýsýr ticaretine girmek istiyorum. Ýstikbalde tahýl ticaretinin çok iyi olacaðýna inanýyorum. Biz 5-10 bin tonluk silolar yapmayý düþünüyoruz, adým adým. Besiciliðin de ileride çok iyi olacaðýna inanýyorum. Devlet ileride borçlarýndan kurtulur da besiciye, ziraatçýya destek olursa. Þimdi yapýlan desteklerin ziraatçýyý tembelleþtirdiðine inanýyorum. Ürün kaldýrana prim verecek, tarlaya vermeyecek. Son olarak; baþarýlý ve tecrübeli bir iþadamý olarak gençlere hem iþ hayatý hem de genel olarak tavsiyeleriniz neler olur? Çok baþarýlý bir iþadamý olamadým ama baþarýlý ve dürüst bir marka oldum. Ben ticari hayatýma baþladýðým günden beri, yanlýþ, sýkýntýlý mal satmadým hiç. Yeþiller in sattýðý malý, Yeþiller araþtýrmýþtýr, bana uygundur diye korkmadan alýrlar. Ticaret sýrf para kazanmak deðil, marka olmak... Marka demek; itibar demek, þahsiyet demek... Buna dikkat edilmeli. Para gelebildiði kadar gelir. Para sahibi olup da þahsiyet, itibar, marka sahibi olamayanlarýn sonradan nasýl hüsrana uðradýklarýný çok gördük. Zamanýnda eleman kullanmaya deðer vermedim, her þeyi kendim yapmaya çalýþtým. Ýdareci biraz boþta kalacak, yanlýþlar varsa düzeltecek, diðer iþleri elemanlar yapacak; böyle olmasý lazým. Kendini çok yormayacak fakat ense de yapmayacak. Dürüst olmasý lazým, ticareti kuralýna göre yapmasý lazým, Avrupalýnýn ticari prensiplerini elde etmesi lazým. Ama karþýndakinin de seni enayi zannetmesine de fýrsat vermeyeceksin, uyanýk olacaksýn. Ütopik, yani hayalperest de olmayacaksýn. Ve her þeyin baþý eðitim ve yenilik. Bir lokma, bir hýrka meselesi zamanýmýzda geçmez. Ben bu parayý kazanacaðým; cemiyetime, çalýþanýma faydalý olacaðým diye çalýþýlýrsan bereketli olur. Hep muvaffak olacaksýn. Tembellik yok. Dinimiz de çalýþmayý emrediyor, dürüstlüðü emrediyor. Avrupalý tatbik etmiþ, inþallah biz de tatbik ederiz. Sohbet Cargill, prensiplerinde sebat ederek bunlarý bize kabul ettirdi. Bir de, kalitede taviz vermediler, kalitesiz mal satmadýlar. Cargill in amblemini gören alýyor. Hüseyin Yeþil 28 CargillHaberler - Marka demek; itibar demek, þahsiyet demek... CargillHaberler - Marka demek; itibar demek, þahsiyet demek... 29

17 Pazarlama; Cargill in her noktasýndaki faaliyetleri için ortak bir dil Sýfýrdan zirveye Her þey, Cargill'in piyasa konumunda farklýlaþmayý tercih etmesiyle birlikte deðiþmeye baþladý. Cargill için memnun müþteriler ise zenginleþmiþ toplumlar demek... Kurumsal Marka Yönetiminden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Ann Ness; "Cargill bünyesinde pazarlama kendi haline býrakýlmýþ bir görevdi." diyor. Hatta Ness'e göre kurumsal yapý içinde pazarlamaya karþý geçmiþten gelen bir güvensizliðin olduðu bile söylenebilir. Bu durumu "Pazarlama için yatýrým yapmak, Cargill'in deðil diðer firmalarýn yapacaðý türden bir iþ olarak görülürdü " diyerek açýklýyor. Aslýnda Cargill'in pazarlama uzmanlýðýný geliþtirmek amacýyla ciddi bir çaba göstermeye ihtiyaç duymadýðý bir dönem gerçekten de vardý. Cargill kurumsal tarihinin önemli bir bölümünde emtia ürünleri alýp satan bir ticaret firmasý idi, dolayýsýyla bu iþin doðasý gereði pek pazarlamaya ihtiyacý yoktu. Her þey Cargill'in piyasa konumunda farklýlaþmayý tercih etmesiyle birlikte deðiþmeye baþladý. Cargill Gýda Sistemleri Ticari Birim Lideri ve Kuzey Amerika Gýda Katkýlarý ve Sistemleri'nde (FISna) Pazarlamadan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý olan Paul Hillen'e göre Cargill'in ticari faaliyetlerinin temel tabiatýný deðiþtirme arayýþýna girmesiyle birlikte, bu da bir sorun olarak ortaya çýktý. Bir Evrim Süreci Cargill son on yýl içinde pazarlama uzmanlýðýný geliþtirme konusunda adýmlar atmaya baþladý, tabi bu adýmlar atýldýkça kat edilecek daha çok yol olduðu da öðreniliyordu. Strateji ve iþ geliþiminden sorumlu genel baþkan yardýmcýsý Jim Haymaker'e göre aslýnda bu tartýþmanýn ilk çýkýþ noktasý Cargill'in üst düzey yöneticilere bir dizi pazarlama semineri vermesi için Minnesota Üniversitesinden bir profesör getirttiði 1970'lere kadar uzanýyor. Bu çalýþmalar son on yýl içinde daha da ciddiye alýnarak arttý. Haymaker, "1998 yýlýnda, farklýlýk yaratmayan ürün ve hizmetlerden, yüksek katma deðerli bir yaklaþýma geçtiðimiz Stratejik Hedefler 2010 planýný benimsediðimizde, iþlere gerçek anlamda dinamizm katan asýl sýçrama baþlamýþtý." diyor Haymaker. "Ýki buçuk yýl kadar önce þirketin çeþitli kademelerinden yükselen sesleri duyar hale gelmiþtik; hepsi de ayný þeyi söylüyordu: Cargill'in ciddi olarak kurum içi pazarlama eðitimi programýna ihtiyacý var." Hillen, Cargill Tarýmsal Tedarik Zinciri Pazarlama Direktörü Jim Bohlander ve Kurumsal Verimlilikten Sorumlu Danýþmanlýk Bölüm Baþkaný Ian Stephenson gibi kiþiler Haymaker'in Cargill bünyesinde bir "Pazarlama Akademisi" kurulmasý görüþüne yakýnlaþtýlar. Kýsa süre önce emekli olan Bohlander "Son dört beþ yýl içinde müþterilerimizle daha derin bir karþýlýklý anlayýþýn geliþtirilmesinde etkin bir pazarlamanýn oynayacaðý rolü gerçekten anlamaya baþlamýþtýk." diyor. Cargill Liderlik Ekibi (CLT) bu fikir önlerine konduðunda duyulan ihtiyacý kavramakta gecikmedi ve gerekli parayý saðlama kararý aldý, Baþkanvekili Dave Larson da Pazarlama Akademisi'nin CLT'deki ayaðý görevini üstlendi. Cargill Pazarlama Akademisinin geliþtirilmesi konusunda destek almak için Boston'da yerleþik Monitor Group adlý bir danýþmanlýk firmasýyla iþbirliðine girdi. Bir Sevk ve Ýdare Komitesi müfredatý hazýrlamaya baþladý. Haymaker "Ýki öncelikli hedef vardý. Bir, mümkün olduðunca kýsa süre içinde çok sayýda kiþiyi daha üstün ve standart bir beceri seviyesine getirmek. Ýki, hem pazarlamadaki hem Cargill'in her noktasýndaki faaliyetler için ortak bir lisan yaratmak." diyor. Haymaker "Bu deneyim bize, yeni bir rekabet gücünün tek bir kursla gelmeyeceðini öðretmiþti." diyor ve ekliyor "Yöneticilerin, profesyonel pazarlamacýlarýn ve pazarlama hakkýnda daha çok bilgi edinmek isteyen diðer çalýþanlarýn karþýsýna onlarýn farklý ihtiyaçlarýna cevap verecek farklý konularla çýkmamýz gerektiðini kavramýþtýk." Pazarlama Hizmetlerinden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý ve PA Sevk ve Ýdare Komitesi üyesi Jim Hield görüþlerini "Pazarlama ile yenilikçilik arasýnda doðal ve güçlü bir bað var. Yenilik yaratmaya, müþterilerinizin isteklerini ve ihtiyaçlarýný anlamadan baþlayamazsýnýz. Pazarlama becerileri iþte bu anlayýþa giden yolu açar." þeklinde dile getiriyor. Cargill Pazarlama Akademisi 2006 baharýnda, yani ilk adýmdan altý ay sonra, Pazarlama Akademisi (PA) artýk küresel çapta bir deneme eðitimi için hazýrdý. Ýlk kursta 15 katýlýmcý vardý. Cargill Pazarlama Akademisi (PA) çok süratli bir biçimde geniþ kapsamlý bir eðitim programý haline dönüþtü. Bugün itibarýyla dünya çapýnda 500'ün üzerinde Cargill çalýþaný en az bir PA programýný tamamlamýþ durumda. 9 günlük PA kursuna katýlan tüm Cargill profesyonel pazarlamacýlarý günlük iþlerinde karþýlaþtýklarý gerçek bir ticari problemi diðer katýlýmcýlara aktarýyor. Pazarlama Akademisi birinci yýlýný daha yeni doldurmuþ olmasýna karþýn, bu yaklaþým þimdiden deðeri milyon dolarla ölçülen ince ayarlara iliþkin temel sonuçlarý vermeye baþladý bile. Cargill AgHozirons'da Tahýl Pazarlamasýnda ürün sorumlusu olan Doug Roose, Pazarlama kursuna katýlmak konusunda biraz þüpheleri olduðunu itiraf ediyor. Ancak kurstan sonra "Ama daha ilk andan itibaren kafamýzda ýþýklarýn çakmasýna neden olan, Ýlkeler 1998 yýlýnda, farklýlýk yaratmayan ürün ve hizmetlerden, yüksek katma deðerli bir yaklaþýma geçildi. 'iþte bu!' dedirten pazarlama tekniklerini öðrenmeye baþladýk" diyor. PA programýnýn özünü, Cargill'in deneyimli pazarlamacýlarýndan oluþan çekirdek bir kadronun, kurum dýþýndan danýþmanlýk hizmeti alýnarak, iþbirliði içinde ortaya koyduðu 23 pazarlama aracý seti oluþturuyor (bunlar veri toplama, analiz, vs. þeklinde sýralanýyor). Cargill Gýda Sistemleri ticari birim lideri ve Kuzey Amerika Gýda Katkýlarý ve Sistemleri'nde Pazarlamadan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý olan Paul Hillen, ayný zamanda PA'daki iki baþ eðitimciden biri. Pazarlama araçlarýnýn geliþtirilmesinde de bizzat yer alan Hillen "Þu anda en büyük sorunumuz arkasý kesilmeyen yeni kurs talepleri." diyor. Cargill News - May-June 2008/Marketing adlý yazýdan alýntýlanmýþtýr. 30 CargillHaberler - Sýfýrdan zirveye CargillHaberler - Sýfýrdan zirveye 31

18 7. Ýþ Ortaklarý Günü (Tedarikçiler Günü) Ticaretimiz, iþ ortaklýðýmýzdýr Cargill Türkiye tedarikçileriyle, deðer yaratan, tercih edilen ve yüksek performansý hedefleyen uzun soluklu iþ ortaklýðý hedefliyor. Cargill in 30 Temmuz da Bursa Almira Hotel de düzenlediði Tedarikçiler Günü ne, 75 tedarikçi firmadan 118 kiþi katýldý. Bu yýla kadar Orhangazi Fabrikasý nda düzenlenen Ýþ Ortaklarý Günü (Tedarikçiler Günü), geçmiþ yýllardan farklý olarak ilk defa bir otelde düzenlendi. Yeni bir uygulamayla, Cargill in mýsýr tedarikçileri de bu yýl 7. si düzenlenen güne katýldýlar. Toplantýda yaptýðý konuþmayla, Cargill Türkiye nin hedefleri konusunda katýlýmcýlarý bilgilendiren Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu; Tedarikçilerimizle ticaretimizi hiçbir zaman basit bir alýcý-satýcý iliþkisi olarak görmedik. Bizim ticaretimiz iþ ortaklýðýdýr; beraber çözüm üretmek ve beraber kazanmaktýr dedi. Ýþ Ortaklarý Günü nün Rolü Cargill Gýda Türkiye-Ortak Tarakçýoðlu: Tedarikçilerimizle ticaretimizi hiç bir zaman basit bir alýcý-satýcý iliþkisi olarak görmedik. Tarakçýoðlu konuþmasýnda, her yýl düzenledikleri Tedarikçiler Günü nden amaçlarýnýn; iþ ortaklarýyla tanýþmak ve bu sayede hep birlikte yeni fýrsatlara kapý açmak olduðunun altýný çizdi. Cargill Gýda Türkiye nin hububat, niþasta ve tatlandýrýcý alanlarýndaki iþlerinin sektör tarafýndan iyi bilindiðini belirten Tarakçýoðlu, tedarikçilere, þirketin tüm dünyada ticaretini yapmýþ olduðu kakao, kýrmýzý et, beyaz et, bitkisel yaðlar, malt ve þeker ürünleri ile ilgili bilgiler de verdi. Cargill in 66 ülkedeki iþ ünitesinden elde ettiði 90 milyar dolarlýk cironun %50 sinin Kuzey Amerika daki tesislerden geldiðini de sözlerine ekleyen Tarakçýoðlu, 2009 yýlý ile birlikte aðýrlýðýn göreceli olarak Doðu ya kayacaðýný belirtti. Bunun bir yansýmasý olarak 2008 yýlýnda Cargill Gýda Türkiye nin bölge sorumluluk alaný içine Kuzey Afrika, Ortadoðu ve Türki Cumhuriyetlerin dahil edildiðini hatýrlatan Tarakçýoðlu Cargill in vizyonu ve iþ ortaklarýndan beklentileri konusunda þu bilgileri verdi: Bugün 300 ün üzerinde çalýþaný ve 400 milyon dolar cirosuyla, iþ ortaklarýyla birlikte karlý büyümeyi hedefleyen Cargill Gýda Türkiye, yüksek performanslý iþ gücü ve yaratýcý çözümleriyle bilgi ihraç etmeye baþladý. Sizler bizi iyi tanýyorsunuz! Ancak dýþarýda, kulaktan dolma yanlýþ bilgilerle bizi tanýyorlar, bu nedenle imajýmýz hak ettiðimiz yerde deðil! Fakat bizim için en önemlisi, iþ ortaklarýmýzla birlikte yarattýðýmýz zenginliði sosyal sorumluluk bilincimizle toplumumuzla paylaþýyor olmaktýr. Bu nedenle okul, saðlýk ocaðý gibi projeleri hayata geçiriyoruz. Bu da bize gurur veriyor Ýþ ortaklarýmýz olarak bize yaratýcý fikirlerle gelin! Türk insanýnýn giriþimciliði, diðer coðrafyalarda avantajlý olmamýzý saðlayacaktýr. Murat Tarakçýoðlu nun konuþmasýndan sonra Cargill Türkiye Halkla Ýliþkiler Müdürü Sera Baysal yaptýðý sunumla, Cargill Stratejik Amaç 2015 (SI 2015) ve Ýþ Mükemmelliði Sistemi hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Orhangazi-Vaniköy Fabrika Operasyonlarý Müdürü Alpar Tosun da; fabrikalarýndaki üretim odaklý yeni geliþmeleri, iþ, çevre ve gýda güvenliði konularýndaki çalýþmalarýný anlattý. Her yýl olduðu gibi bu yýl da Cargill Avrupa Satýnalma Grubunu temsilen Niþasta ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Satýnalma Direktörü Franz Behlau ve Satýnalma Analisti Otto Ganguli de toplantýya katýldýlar. Franz Behlau konuþmasýnda, Cargill Avrupa Satýnalma Bölümünü tanýttý ve projelerinden bahsetti. Behlau amaçlarýnýn, Türkiye deki tedarikçilere, Avrupa ve dünya ölçeðinde Cargill'in diðer lokasyonlarý ile olan baðlarýný göstermek ve olasý iþ fýrsatlarýnýn farkýndalýðýný arttýrmak olduðunu belirtti yýlýnda sistem deðiþti Cargill in 2008 yýlýnda farklýlýk olarak ortaya koyduðu bir diðer konu, Tedarikçi Deðerlendirme Sistemi'nden, Tedarikçi Ýliþkileri Yönetim Sistemi ne (Supplier Relations Management) geçilmesi. 7. Ýþ Ortaklarý Günü de dahil olmak üzere bu yýla kadar intranet üzerinden oylama sistemi ile yýlýn iþ ortaðý seçilip, ödül veriliyordu. Ancak bu yeni sistemle tedarikçiler, intranet üzerinden aldýklarý oylara ek olarak saha ziyaretlerinde aldýklarý skor ve ürettikleri mal ve hizmetlerden þikayet alýp almama (veya alýnan þikayetlere zamanýnda ve tatmin edici bir þekilde yanýt verip verememe) durumlarýna göre elde ettikleri skorun bütünleþtirilmesiyle ödül için yarýþtýlar. Ödül Alan Tedarikçiler Hizmet sektörü 1. SEM Laboratuvar Cihazlarý Pazarlama San. ve Tic. A.Þ. 2. Öz Ufuk Ýnþaat Ltd. Þti. 3. National Britannia Çevre Saðlýðý Sis. Tic. ve San. A.Þ. Ürün sektörü 1. SPS Kimyasal Teknolojileri Ltd. Þti. 2. OMS Orhangazi Makina Sanayii 3. AK-KÝM Kimya Sanayii ve Ticaret A.Þ. Güncel 7. Ýþ ortaklarý gününde birinci seçilen tedarikçilere ödülleri Murat Tarakçýoðlu ve Franz Behlau tarafýndan verildi. Hedefleri gerçekleþtirmede Ýþ Ortaklarýna Düþen Rol Global ölçekte Cargill ile iþ ortaklýðý fýrsatlarý Önceliklerin paylaþýmý Ýþ ortaklarýnýn birbirlerini tanýmasý ve sinerji fýrsatlarý 32 CargillHaberler - Ticaretimiz iþ ortaklýðýmýzdýr

19 -

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ülkemizde 1935 yýlýnda faaliyete baþlayan niþasta sektörü, günümüze kadar sürekli geliþme içinde oldu. O yýllardan itibaren genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte büyüyen Niþasta Sanayi, 50 yýl gibi kýsa

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi

Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi Faik Genç AgriPro Ltd. FOI 2010 -Fats& Oils Istanbul 2-3 Aralık 2010 Ana Başlıklar 1. Dünya Yağ ve Yağlı Tohumlar 2. Türkiye 3. TR Yağ ve Yağlı Tohum Ticaret Dengesi

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

Kanola Bitkisi, Yağı ve Özelikleri

Kanola Bitkisi, Yağı ve Özelikleri Kanola Bitkisi, Yağı ve Özelikleri Kanola, kolza bitkisinden geliştirilen ve şifalı özellik gösteren yağa verilen isimdi. Daha sonra, kolza bitkisinin istenmeyen özelliklerini elemeye yönelik bazı bitki

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2009 Önce insan... Cargill Rusya Yalçýn Arseven: Güllaç iþi, gönül iþi! Enver Fikrini Senver Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta Cargill - Türkiye CargillHaberler

Detaylı

www.nud.org.tr Baþkan dan Türkiye ekonomisi tüm sektörleri ile önemli bir büyüme kaydederken niþasta sektörü de bu büyümeye göz ardý edilemeyecek bir katký saðlýyor. Baþta gýda sanayi olmak üzere pek

Detaylı

EK-1. Mikrobiyolojik Kriterler

EK-1. Mikrobiyolojik Kriterler EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda Mikroorganizmalar Numune Limitler (1) alma planı c m M 1. Süt, süt ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt AKS (2) 5 2 104 105 E. coli 5 0

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Kolza

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2009 Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler Avrupa nýn büyüyen tedarikçisi Emin Direkçi: Her þeyin baþý eðitim Bir küçük gönüllü ordusu! Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

UHD HELAL GIDA BELGELENDİRİLMESİ YAPILACAK ÜRÜN GRUPLARI

UHD HELAL GIDA BELGELENDİRİLMESİ YAPILACAK ÜRÜN GRUPLARI Sayfa No 1/4 REVİZYON ve ONAY TAKİP TABLOSU Rev. No. Revizyon Gerekçesi Tarih Sayfa No 2/4 HELAL GIDA BELGELENDİRİLMESİ Ürün Grupları Birincil Üretim İkincil Üretim 1- Et ve Et Ürünleri 2-Süt ve Süt Ürünleri

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MARGARİN. İnsan tüketimine uygun. bitkisel ve/veya hayvansal yağlardan elde edilen, süt yağı içeriğine göre tanımlanan,

MARGARİN. İnsan tüketimine uygun. bitkisel ve/veya hayvansal yağlardan elde edilen, süt yağı içeriğine göre tanımlanan, MARGARİN NEDİR? MARGARİN İnsan tüketimine uygun bitkisel ve/veya hayvansal yağlardan elde edilen, süt yağı içeriğine göre tanımlanan, temel olarak yağ içinde su emülsiyonu tipinde, süt ve/veya süt ürünleri

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

STABİLİZERLER ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC

STABİLİZERLER ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC Açıklama : Yarı rafine karragenan. Kullanım Oranı : % 0,05-0,5 Kullanım Alanı : Süt ürünleri, şekerleme ürünleri, reçel, marmelat vb.tüm gıdalarda. ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Þeker Dünyada Þeker Dünyada þeker üç temel tarým ürününden üretilmektedir: Þeker Kamýþý Þeker Pancarý Mýsýr Pancar ve þeker kamýþýndan elde edilen þekere sakaroz denilmektedir. Dünyada

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com Hakkımızda Kuruluşumuz 1998 yılında Merih Gıda Süt Ürünleri Yem Hayvancılık Ltd. Şti. ünvanıyla 278 kg süt ile üretimine başlamıştır. Mutlak kalite ve lezzet prensibi ile

Detaylı

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda 1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt Mikroorganizmalar Numune alma planı Limitler ( 1 ) n c m M E. coli ( 3 ) 5 0

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler. Gıda Mikroorganizmalar Numune alma planı

EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler. Gıda Mikroorganizmalar Numune alma planı 8 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27456 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/68) MADDE

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi ALERJEN UYARISI Ürünlerimiz gluten, süt, yumurta, fındık gibi sert kabuklu meyveler, soya ve susam içerebilir. Detaylı bilgi için, ürün içerik bilgilerini incelemenizi

Detaylı

İki dilim baklavaya yarım litre su

İki dilim baklavaya yarım litre su İki dilim baklavaya yarım litre su Bayramların vazgeçilmez ikramı şerbetli tatlılar, Ramazan ayı boyunca susuz kalan bünyelere ilk günden aşırı yükleme yapılmasına neden olmamak için, iki dilim baklavaya

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi ALERJEN UYARISI Ürünlerimiz gluten, süt, yumurta, fındık gibi sert kabuklu meyveler, soya ve susam içerebilir. Detaylı bilgi için, ürün içerik bilgilerini incelemenizi

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğinde. Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ. (Tebliğ No: 2009/68)

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğinde. Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ. (Tebliğ No: 2009/68) 8 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27456 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/68) MADDE 1 6/2/2009

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Besin Gidaların Yararı ve Zararı

Besin Gidaların Yararı ve Zararı Besin Gidaların Yararı ve Zararı Yiyip içtiklerinizin sağlığınızı nasıl etkilediğini, ömrünüzü uzatıp uzatmadığını ya da sizi yavaş yavaş öldürüp öldürmediğini merak ediyormusunuz. Yiyeceklerin eksi ve

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

DiYABET VE BESLENME N M.-

DiYABET VE BESLENME N M.- DiYABET VE BESLENME Diyabet tedavisinin amacı;kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabetin seyrinde gelişebilecek bozuklukları (komplikasyonları) önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitenizi yükseltmektir.

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

sağlıklı nesiller için

sağlıklı nesiller için sağlıklı nesiller için Peynir Çeşitleri TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR Lokum Kıvamında 17 kg 4,5 kg 17 kg 4,5 kg - 2 kg (Tava) Paketleme : Tavada 4 adet Paketleme 1kg: Tavada 12 adet Paketleme

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

STABİLİZERLER ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC

STABİLİZERLER ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC Açıklama : Yarı rafine karragenan. Kullanım Oranı : % 0,05-0,5 Kullanım Alanı : Süt ürünleri, şekerleme ürünleri, reçel, marmelat vb.tüm gıdalarda. ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Lezzet kataloğu. Siyah Zeytinler. Yeşil Zeytinler. Endüstriyel Grup

Lezzet kataloğu. Siyah Zeytinler. Yeşil Zeytinler. Endüstriyel Grup Lezzet kataloğu Siyah Zeytinler Yeşil Zeytinler Endüstriyel Grup Kaanlar Gıda Grubu olarak peynir üretimindeki verimliliğimizi ve markamızın oluşturduğu güveni, zeytincilik sektörüne de taşımak amacıyla

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 MARGARİN

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı