"Ýddialar asýlsýzdýr,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Ýddialar asýlsýzdýr,"

Transkript

1 Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil... 2 DE ÝHH, Afrika'da görmeyen gözlere umut oluyor ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, "Afrika da Ameliyat Projesi" kapsamýnda Somali'nin Afgoye bölgesinde 1000 tane katarakt hastasýnýn ameliyatýna baþladý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Afrika'da katarakt ameliyatlarýna 2014 yýlýnda da devam ediyor. Özellikle Afrika'nýn kýrsal kesimlerinde týbbi yetersizlikler nedeniyle göremeyen binlerce hasta, katarakt projesi ile saðlýðýna kavuþuyor. 7 DE 40 KURUÞ Dodurga dan uyarý seslerine ilgili þirket cevap verdi: "Ýddialar asýlsýzdýr, Ocak da problem yoktur" Roman vatandaþlara Devlet'in þevkat eli uzandý Ýl Emniyet Müdürlüðü genellikle Ulukavak ve Gülabibey Mahallelerinde yaþayan ve hurdacýlýk, kâðýt toplama ve faytonculuk ile uðraþan Roman vatandaþlarýn çocuklarýnýn, maddi imkânsýzlýklar ve sosyo-kültürel bakýþ açýsý farklýlýklarý nedeniyle eðitim-öðretim ortamýna uyum saðlayamamalarýndan dolayý, "Mutlu Bir Gelecek Ýçin Elele" projesini hayata geçirdi. 7 DE -Nadir Yücel Gazetemizde 03 Haziran 2014 Salý günü yayýnlanan "Dodurga Kömür Ocaðýndan Uyarý Sesleri" baþlýklý haber ile ilgili olarak Çelikler Taah. Ýnþ. ve San. Þirket Avukatý Pýnar Evrensel, þirket adýna yazýlý bir açýklama gönderdi. Hukuken elde edilmiþ bir zorunluluk olmamasýna raðmen biz her ne kadar þirket ismi vermemiþ olsak da Objektif gazetecilik anlayýþýmýz gereði ilgili þirketin cevap hakký olduðu inancýmýz ile açýklamasýný yayýnlýyoruz. Kamuoyunun doðru bilgilendirilmesini saðlamak amacýyla: Haberde Maden Ocaðýnda gerçekleþtirilen denetlemelerin kaðýt üzerinde kaldýðýna ve Devlet tarafýndan yapýlan kontrollerin zamanýnýn önceden bilinmesi suretiyle Müvekkilin önlem aldýðýna yer verilmiþtir. Bilindiði üzere maden ocaklarýnda alýnmasý gereken önlemler anlýk olarak yerine getirilememekte, önlemler kalýcý ekipmanlarla ve yollarla saðlanmaktadýr. 5 TE Gören göz cihazý görme engellilerin eli ayaðý olacak Sungurlu MYO kampüsü temeli ay sonunda atýlacak 4 TE Görme engellilerin gitmek istedikleri yere GPS yoluyla ulaþmalarýný saðlayan, gören göz cihazlarýnýn Çorum'daki daðýtýmýna baþlandý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý iþbirliðiyle üretilen, görme engellilerin gitmek istedikleri yere sesli komutlar yardýmýyla yürüyerek ya da... 3 TE TSO'nun talepleri komisyonda Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüþülmeye baþlandý. Kamu alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý konusundaki yasal düzenleme çalýþmasý, iþ dünyasý tarafýndan ticari anlamda... 3 TE "Boðazkale, isminin Hattuþa olarak deðiþtirilmesi turizme katký saðlar" Ýl Genel Meclisi Haziran ayý toplantýlarý dün sona erdi. Halil Ýbrahim Kaya Baþkanlýðýnda gerçekleþen toplantýda Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Boðazkale ilçesinin isminin "Hattuþa" olarak deðiþtirilmesi ile ilgili husus görüþüldü. 6 DA Kapanan beldelerin çöplerini Özel Ýdare ve Ýlçe Belediyeleri toplayacak Kapatýlan ve köy statüsü alan beldelerin çöplerini Ýl Özel Ýdaresi ve baðlý bulunduklarý ilçelerin belediyeleri toplayacak. Ýl Genel Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nun konu hakkýnda hazýrladýðý rapor dün meclisin bilgisine sunuldu. Nurettin Karaca 6 DA Þemsi Bayraktar Afetler çiftçiyi vurdu Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çiftçinin baþýnýn dertten kurtulmadýðýný, bu üretim sezonunun kuraklýk, don, dolu, fýrtýna, aþýrý yaðýþ gibi tabii afetlerle geçtiðini, doðal afetlerin tarýmý vurmaya devam ettiðini bildirdi. 4 TE Uzunca, görevi devraldý Aþdaðul'da seçimi kazanan Belediye Baþkaný Dursun Uzunca, belde halkýna verdiði yemeðin ardýndan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, parti yöneticileri ve çok sayýda vatandaþ ile birlikte belediye binasýna giderek 30 Mart seçimlerinin ardýndan vekaleten göreve atanan Necmettin Güneþ'ten görevi devraldý. Devir teslim töreninde konuþan Necmettin Güneþ, "Sevgili baþkana yeni görevinde baþarýlar diliyorum seçim dönemi yaþanan gerginlikleri davranýþlarýyla düzelteceðine inanýyorum. 3 TE Abdurrahim Karakoç, Türkçe varoldukça dillerde ve hafýzalarda yaþayacak Çorum Alperen Ocaklarý Üniversite Teþkilatý Baþkaný Okan Baykara Abdurrahim Karakoç'un vefatýnýn yýldönümü nedeniyle açýlama yaptý. Abdurrahim Karakoç'un, Türk þiirinin son 50 yýlýna damgasýný vurmuþ, yüzlerce þairi etkilemiþ, davasýný þiir diliyle... 2 DE

2 2 Gençlerden yaþlýlara jest Ýmsâk : 03:05 Güneþ : 05:03 Öðle : 12:46 Ýkindi : 16:42 Akþam : 20:17 Yatsý : 22:04 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 23. Hafta Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil, Sunguroðlu Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde, iddialara göre sürücüsünün panikleyerek firen yerine gaza basmasý sonucu park halinde bulunan 19 SA 505, 35 GC 0239 ve 19 SP 043 plakalý otomobillere çarptý. Meydana gelen trafik kazasýnda ölen yada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar oluþtu. Polis kaza ile ilgili soruþturma baþlattý. Yasin YÜCEL ELEMANLAR ARANIYOR Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe Departmanýnda istihdam edilmek üzere bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz. Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gençlerin iyilik aðacý projesi kapsamýnda Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezinin organize ettiði huzur evi ziyareti Bahçelievler Ýlkokulu öðrencilerinin katýlýmlarýyla gerçekleþtirildi. Ziyaret esnasýnda gençler aldýklarý hediye ve karanfilleri huzur evi sakinlerine takdim edip onlarla sohbet ettiler. Ziyaret sonrasý bilgi veren yetkililer, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin toplumun tabanýna yayýldýktan sonra daha da anlamlý olacaðýný bunun için çaba sarf ettiklerini bildirerek, herkesi gençlerin iyilik aðacý projesine katký saðlamaya davet ettiler. NFK'dan bahar þenliði Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek (NFK) Gençlik Merkezi tarafýndan merkezde eðitim gören öðrencilere yönelik bahar þenliði düzenlendi. Hasan Zahir mesire alanýnda yapýlan ve 6., 7. ve 8. sýnýf öðrencilerine yönelik düzenlenen þenlikte öðrenciler yumurta taþýma, halat çekme, balon patlatma, mendil kapmaca, çuval yarýþý, bisküvi yeme yarýþmasý, sandalye kapma, penaltý atma, top sektirme v.b gibi deðiþik kategorilerde yarýþtý. Hem piknik yapan hem de geride býrakýlan bir eðitim-öðretim yýlýnýn stresini atýp moral bulan öðrenciler bu imkaný kendilerine sunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ettiler. Abdurrahim Karakoç, Türkçe varoldukça dillerde ve hafýzalarda yaþayacak Yýl: 10 Sayý: 2803 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum Alperen Ocaklarý Üniversite Teþkilatý Baþkaný Okan Baykara Abdurrahim Karakoç'un vefatýnýn yýldönümü nedeniyle açýlama yaptý. Abdurrahim Karakoç'un, Türk þiirinin son 50 yýlýna damgasýný vurmuþ, yüzlerce þairi etkilemiþ, davasýný þiir diliyle milyonlarca insana ulaþtýrmayý baþarmýþ özü ve sözü bir olan bilge bir halk þairi olduðunu kaydeden Baykara, "Hicivleriyle yanlýþý göstermiþ, Mihriban gibi þiirleriyle Anadolu insanýnýn saf ve samimi sevgisini terennüm etmiþtir. Halk þiiri geleneðine zenginlik katmýþ, heceyi doruða taþýmýþ olan Türkçenin bu büyük ustasý, Türkçe var olduðu sürece dillerde ve hafýzalarda yaþayacaktýr. Canýndan çok sevdiði Yüce Türk Milleti O'nu asla unutmayacaktýr. O yazdýðý þiirleri ve yaþadýðý örnek hayatýyla hepimizin geleceðine ýþýk tutmuþtur. Davamýzýn yüce boyutlarýný anlattýðý bir þiirindeki, sloganlaþmýþ o cümleyle O'na yeniden söz veriyoruz; ''Hak yol Ýslam yazacaðýz..!'' Hakka yürüyüþünün seney-i devriyesinde Üstad Abdurrahim Karakoç aðabeyimizi rahmetle ve özlemle yad ediyoruz" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Hata ve kusuru baþkalarýnda arayanlar,sevimsizleþir. Etraflarýnda insan kalmaz,dost edinemezler. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri ZORDAYIM ANNE Öðretmene kýzýp okuldan kaçtým eve Evi de terk ettim, babam dövünce Sonra maruz kaldým kötü þeylere Cicili bicili sözlere inandým Hep el üstünde tutulacaðým sandým Bilmiyorum, nasýl da aldandým Cahildim gerçeði göremedim Nasihatlarýn kýymetini bilemedim Ýçlerine girince de geri dönemedim Eski güzelliðimden eser kalmadý Yalvardým yakardým kimse duymadý Dost sandýklarým da uçuruma salladý Yaþayan bir ölü gibiyim Aklýný yitirmiþ deli gibiyim Sende anlamazsan kime ne deyim Duydum ki, kahrýndan ölmüþ babam Sende demiþsin 'çeksin cezasýný hiç acýmam' Ben cezamý çok aðýr çektim ama anlatamam Fýrsat bulup ta, kaçýp gelsem tekrar sana Kýzým deyip sarýlýr mýsýn eskisi gibi bana Yüzüm yok hepsini bir bir anlatmaya (Mahir Odabaþý / ) HAVA DURUMU Mahir Odabaþý Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,091 2,092 EUR 2,852 2,853 STERLiN 3,518 3,520 JPY YENi 0,204 0,205 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER AKMAN ECZANESÝ TEL: ÖMÜR ECZANESÝ TEL: ZÜLAL ECZANESÝ TEL: UYSAL ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 DÜNYANIN EN DEÐERLÝ OTOMOTÝV MARKASI TOYOTA'LARI ÇORUM Toyota Plaza ÞAMLIOÐLU'NDA HEM TEST EDÝN, HEM DE EÐLENÝN Toyota yenilenen yüzünü, geliþtirilen teknolojisini ve yükselen donaným seviyesini daha da yakýndan tanýmak isteyenlere ÇORUM'da bulunan Toyota Plaza ÞAMLIOÐLU'nda Gören göz cihazý görme engellilerin eli ayaðý olacak 7-8 Haziran tarihlerinde test sürüþ günleri ve hafta sonu þenlikleri düzenleyecek. Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleþtirilecek test sürüþ günlerinde Toyota Plaza ÞAMLIOÐLU'NA gelenler, 2014 BrandZ en deðerli 100 küresel marka raporunda tüm otomobil markalarýný geride býrakarak kendi sektöründe 2006 yýlýndan bu yana 7'nci kez "dünyanýn en deðerli otomotiv Görme engellilerin gitmek istedikleri yere GPS yoluyla ulaþmalarýný saðlayan, gören göz cihazlarýnýn Çorum'daki daðýtýmýna baþlandý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý iþbirliðiyle üretilen, görme engellilerin gitmek istedikleri yere sesli komutlar yardýmýyla yürüyerek ya da otobüs veya metro gibi toplu taþýma araçlarýný kullanarak gidebilmesine olanak saðlayan gören göz cihazý, Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan sahiplerine daðýtýlmaya baþlandý. Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan organize edilecek olan gören göz cihazý daðýtým ve eðitim programý, Vali Sabri Baþköy'ün Valilik makamýnda 5 görme engelliye gören göz cihazý daðýtýmý ile baþladý. Valilikteki daðýtým programýna, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Yýlmaz, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nda görevli eðitimci Sinan Saltýk, Çorum Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Kürþat Ahýshalý, Genel Merkez Bölge Yöneticisi Fazlý Koçak ve yönetim kurulu üyesi Arslan Þahin ile Altan Kocaseçer ve Durak Kocaseçer katýldý. Gören göz cihazýnýn görme engelli vatandaþlarýn hayatýný daha da kolaylaþtýracaðýna dikkat çeken Vali Baþköy, "Gören göz cihazý görme engelli vatandaþlarý adeta eli ayaðý olacaktýr. Bu cihaz, görme engelli vatandaþlarýmýzýn eriþilebilirliðini artýracak, onlarý istedikleri yerlere rahatça ulaþtýracaktýr. Dolayýsýyla görme engelli vatandaþlarýmýz, yaþamýn tüm alanlarýnda kolaylýkla yer alabileceklerdir. Sosyal devlet olmanýn bir gereði olan vatandaþlar arasýnda fýrsat eþitliðinin yakalanmasýna da önemli bir katký yapacaktýr. Gören göz cihazlarýnýn tüm görme engelli vatandaþlarýmýza hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nda görevli eðitimci Sinan Saltýk, gören göz cihazý hakkýnda Vali Sabri Baþköy'e bilgi verdi. Ülke genelinde ikinci etapta daðýtým yapýlacak 19 ilden biri olan Çorum'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan gönderilen 195 adet gören göz cihazý, talep eden, 15 yaþ üstü ve görme yetisinin %70'den fazlasýný kaybetmiþ olan engelli vatandaþlara daðýtýlacak. Gören göz cihazlarý Çorum'a 3 Mart 2014 tarihinde baþlayan baþvurular sonucunda ilk etapta baþvurusu kabul edilen 75 görme engelli vatandaþa daðýtýlacak. Gören göz cihazýnýn kullanýmý kapsamýnda Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan engellilere yönelik eðitim programý hazýrlarken gören göz cihazlarýnýn daðýtýmý öncesi cihazýn vatandaþlara tanýtýmý yapýlarak kullanýmý hakkýndaki eðitimi; Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý bünyesinde görevli eðitimci Sinan Saltýk tarafýndan verilecek. Ayrýca Ýl Müdürlüðü meslek elemaný Sosyal Hizmet Uzmaný Ýlhan Ünal da gören göz cihazlarýyla ilgili eðitici-sorumlu kiþi olarak belirlenirken ve Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þubesi temsilcilerinden de asistanlar belirlenerek kursa katýlamayan görme engellilere eðitim verecek ve ilerleyen zamanda karþýlaþacaklarý sorunlarýn çözülmesinde kendilerine yardýmcý olacak. markasý" seçilen Toyota'nýn kalitesine þahitlik edecekler. Dünyanýn en çok tercih edilen otomobili Yeni Corolla, þehiriçi yollarýn vazgeçilmez otomobili Yaris, Toyota'nýn heyecan verici yeni tasarým anlayýþýný ilk kez tam olarak yansýtan Auris'i test etmek ve yakýndan tanýma fýrsatý bulmak için 7 Haziran Cumartesi ya da 8 Haziran Pazar günlerinde Toyota Plaza ÞAMLIOÐLU herkesi bekliyor olacak. ÇORUM Toyota Plaza ÞAMLIOÐLU'NDA büyük ilgi gören hafta sonu þenliklerinde, mükemmel sürüþ keyfi sunan Toyota'larýn keyfine varmanýn yaný sýra, ailenin diðer fertleri de gün boyunca düzenlenecek aktivitelerde gönüllerince eðlenebilecekler. ÞAMLIOÐLU OTOMOTÝV ADRES : ANKARA YOLU 5.KM - TEL : Elma üreticilerine elma iç kurdu uyarýsý! Hac hazýrlýk kurslarý baþladý Ýl Müftülüðü'nün hacý adaylarýna yönelik hazýrlýk kurslarý baþladý. Azapahmet Camii'nde gerçekleþtirilecek olan seminerde hacý adaylarýnda Hac ile ilgili bilgiler verilecek. Ýlk kurs ise dün saatleri arasýnda Azapahmet Camiinde yapýldý. Kurslar ayný camide 14 Haziran Cumartesi, 18 Haziran Çarþamba ve 21 Haziran Çarþamba ise bayanlar özel yapýlacak. Yasin YÜCEL Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünden yapýlan açýklamada elma üreticileri elma kurduna kaþý uyarýldý. Açýklamada elma iç kurdu zararlýsý ve elmada karaleke hastalýðý baþlama riski oluþtuðu ifade edilerek, elma üreticilerinin bugünden itibaren ilaçlama için uygun hava þartlarý oluþtuðunda meyve bahçelerini karaleke hastalýðýna karþý ilaçlamalarý konusunda uyarýldý. Üreticiler Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Bitkisel Üretim ve Saðlýðý Þube Müdürlüðünden ayrýntýlý bilgi alabilirler. Kubilay Kaan YÜCEL TSO'nun talepleri komisyonda Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüþülmeye baþlandý. Kamu alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý konusundaki yasal düzenleme çalýþmasý, iþ dünyasý tarafýndan ticari anlamda bu sýkýntýlý dönemde çok doðru bir giriþim olarak deðerlendiriliyor. Ýþ dünyasýnýn, söz konusu yasal düzenlemeden beklentilerini tespit etmek ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na iletmek üzere TSO bünyesinde bir komisyon kuruldu. Komisyon, gerekli inceleme ve tespitlerini yaptýktan sonra, iþ dünyasýnýn taleplerini bir rapor haline getirerek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ulaþtýrdý. Komisyona iletilen bu komisyon çalýþmasý, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý ve diðer komisyon üyeleri tarafýndan deðerlendirmeye alýndý. TSO'dan yapýlan açýklamada Çorum iþ dünyasý olarak, söz konusu yasal düzenleme ile ilgili taleplerinin deðerlendirilmeye alýnmasýndan dolayý baþta Milletvekili Cahit Baðcý olmak üzere bütün komisyon üyelerine teþekkür edildi. Aþdaðul'da seçimi kazanan Belediye Baþkaný Dursun Uzunca, belde halkýna verdiði yemeðin ardýndan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, parti yöneticileri ve çok sayýda vatandaþ ile birlikte belediye binasýna giderek 30 Mart seçimlerinin ardýndan vekaleten göreve atanan Necmettin Güneþ'ten görevi devraldý. Devir teslim töreninde konuþan Necmettin Güneþ, "Sevgili baþkana yeni görevinde baþarýlar diliyorum seçim dönemi yaþanan gerginlikleri davranýþlarýyla düzelteceðine inanýyorum. Beldemize hizmet yolunda kendisine ve seçilen Belediye meclis üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" dedi. Aþdaðul Belediye Baþkaný Dursun Uzunca da yaptýðý konuþmada, "Seçim dönemi her iki aday açýsýndan sýkýntýlý geçti bu sýkýntýlarý el birliðiyle aþacaðýmýza inanýyorum seçimin bir Uzunca, görevi devraldý kazananý oluyor maalesef. Önümüzdeki 5 yýl boyunca beldemize hizmet etmek için elimden geleni yapacaðým bana verilen desteði hak edeceðim" þeklinde kaydetti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas da "Dursun baþkana yeni görevinden baþarýlar diliyorum. Kimseyi ötekileþtirmeden tüm belde halkýna hizmet edecek. Daha öncede söylemiþtim 1 Haziran'a kadar partimizin Belediye Baþkan adayýydý artýk Aþdaðul'un Belediye Baþkaný kendisi. Belde halkýnýn tamamýmýn yanýnda olacaktýr. Ayrýca AK Partili belediyelerden ihale alan özel þirketlerde çalýþan Aþdaðul'lu yurttaþlarýmýzýn pazar günü ve mesai olmamasýna raðmen Aþdaðul'a oy kullanmak için gelmelerine izin verilmemiþ. Bu yurttaþlarýmýz tüm baskýlara raðmen oy kullanmak üzere Aþdaðula gelen onlarca Aþdaðullu yurttaþýmýz sýrf demokratik haklarýný kullandýklarý için iþlerinden olmuþlardýr insanlarýn ekmeðiyle oynayan zihniyeti anlamak zor ama biz kötülüðe kötülükle cevap verme þiarýnda deðiliz olmadýk hiçbir zaman insanlarýn 1 lokma ekmeði ile uðraþan zihniyeti vicdanlarýyla baþ baþa býrakýyorum" ifadelerini kullandý.

4 4 Afetler çiftçiyi vurdu Mahir ODABAÞI ÖÐRENCÝ OKULDAN KAÇARSA EVE - YA EVDEN KAÇARSA NEREYE? Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çiftçinin baþýnýn dertten kurtulmadýðýný, bu üretim sezonunun kuraklýk, don, dolu, fýrtýna, aþýrý yaðýþ gibi tabii afetlerle geçtiðini, doðal afetlerin tarýmý vurmaya devam ettiðini bildirdi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, en son Mayýs ve 1 Haziran tarihlerinde yaþanan dolunun bazý bölgelerde ürüne büyük zarar verdiðini belirtti üretim döneminin baþladýðý Ekim ayýndan bu yana yaðýþlarýn yetersizliðinin yaný sýra, Mart ayý sonunda gerçekleþen dondan üreticilerin büyük zarar gördüðünü hatýrlatan Bayraktar, "Yaþanan bu felaketlerin üzerine Mayýs ve 1Haziran tarihlerinde ülkemizin bazý bölgelerinde meydana gelen dolu yaðýþý,bütün bunlarýn üzerine tuz biber olmuþtur. Büyük sýkýntýdaki çiftçiye yeni bir sorun yaþatmýþtýr" dedi. Ziraat Odalarýndan alýnan bilgiye göre, özellikle Bursa, Yozgat, Manisa, Mersin, Ankara,Eskiþehir, Kýrýkkale, Çorum, Kayseri, Samsun veamasya'nýn bazý ilçelerinde meyve, sebze, zeytin, buðday, arpa, mýsýr, nohut, pancar, yonca, bað alanlarýnda yüzde 20'lerden yüzde 100'lere yaklaþan oranlarda zarar yaþandýðýna dikkati çeken Bayraktar, tespit edilen zararla ilgili þu bilgileri verdi: "Bursa Gürsu: Meyve üretimi ile seracýlýðýn yoðun olarak yapýldýðý Bursa Gürsu'da, elma, armut ve þeftalide yüzde 20'den yüzde 90'lara varan oranlarda zarar meydana geldi. 400 dekar alanda bulunan seralarýn yüzde 50'si zarar gördü. Bursa Mudanya: 6 köy meydana gelen dolu yaðýþýndan olumsuz etkilendi. Özellikle 3 köyde yaðýþlar etkili oldu. Armut, elma ve þeftalide yüzde 40 ile yüzde 50 oranýnda hasar bekleniyor. Bursa Osmangazi: 2 köyde zarar görüldü. Özellikle çiçeklenme döneminde olan zeytin aðaçlarýnda zarar meydana geldi. Zeytinde bir sonraki yýl ürünü verecek olan meyve gözlerinde de hasarlar oluþtu. Bursa Nilüfer: Çaylýk köyünde 4 bin dönüm kadar bir alanda, buðday, zeytin ve meyvelerde zarar meydana geldi. Ýstanbul: Daha çok þehir merkezinde etkili olan yaðýþlar, tarým alanlarýnda zarara yol açmadý. Þemsi Bayraktar Yozgat Boðazlýyan ve Sarýkaya: HemBoðazlýyan hem de Sarýkaya ilçelerinde buðday, arpa, silajlýk mýsýr ve nohutta yüzde 100'e varan oranlarda hasar meydana geldi. Tarlalar biçer döver giremez durumda. Manisa: Merkez ilçede5-10 bin dönümalanda baþta bað, mýsýr, domates olmak üzere ekili tüm ürünlerde yüzde 100'e varan oranlarda dolu zararý görüldü. Manisa Akhisar: Buðday ekili alanlar ile baðlarda, bir miktar da mýsýr ekili alanlarda zarar meydana geldi. Mersin Silifke: Þeftali, elma, kiraz ve ceviz baþta olmak üzere tüm meyveler zarar gördü. Gelecek yýl sürgün verecek olan dallar da zarar meydana geldi. Bunun yaný sýra seralarda da büyük zarar oldu. Zararýn bazý alanlarda yüzde 100'e yaklaþtýðý görüldü. Ankara Sincan: Meydana gelen dolu yaðýþýndan meyve ve sebze alanlarý ile arpa ekili alanlar hasar gördü. Ýlçede yapýlan hasar tespit çalýþmalarý sonucuna göre, yüzde 30-40'dan yüzde 70-80'e varan oranlarda kayýp oldu. Ankara Çubuk: Meyve, sebze ve buðday alanlarýnda yüzde 70 üzerinde hasar bekleniyor. Eskiþehir: Toplam 400 bin dekar alanda hububat, meyve ve sebze doludan zarar gördü. Çankýrý: 2 köyde buðday ve arpada hasar olmakla birlikte büyük bir kayýp yaþanmadý. Kýrýkkale Sulakyurt: Hasar Tespit Komisyonu raporuna göre, buðdayda yüzde 41, ayçiçeðinde yüzde 50, baðlarda yüzde 35-50, kavun-karpuzda yüzde kayýp meydana geldi. KýrýkkaleKeskin: Buðday ve arpada zarar meydana geldi.yýldýrým düþmesi sonucu 3 hayvan telef oldu. Çorum: Merkez ilçede patates, sebze ve soðanda bir miktar hasar meydana geldi. Aþýrý yaðýþlar yer yer sel baskýnlarýna yol açtý. Yüksek yerlerde bir sorun görülmedi. ÇorumÝskilip:Bað ve bahçelerde bir miktar hasar meydana geldi. ÇorumBayat: 2 köyde etkili olan dolu yaðýþý arpa ve buðdaya yüzde 30 ile yüzde 40 arasýnda zarar verdi. ÇorumOsmancýk:Ýþyerlerinde hasar meydana geldi.sele kapýlan bir kiþi hayatýný kaybetti. KayseriKocasinan: 30 bin dönüm tarým alaný doludan zarar gördü. Dolu yaðýþý olana yerlerde ekili olan buðday, arpa, bað ve bahçelerde hasar bazý yerlerde yüzde 100'ü buldu. KayseriBünyan: 20 bin dönüm alan dolu zararý oldu. Dolu yaðýþý olan yerlerde ekili olan buðday, arpa, bað ve bahçelerde yüzde 100'e yaklaþan hasar meydana geldi. Samsun Canik, Atakum veýlkadým: Ýlk incelemelere göre, Canik, Atakum ve Ýlkadým ilçelerinde buðday ve meyvelerde dolu nedeniyle yüzde kayýp bekleniyor. Amasya: Merkez ilçededolu çok zarar vermezken, buðday, pancar, yonca selden tamamen zarar gördü." Ziraat Odalarýndan TZOB'a intikal eden raporlara göre baþka illerdeki hasar tespitlerini de takip ettiklerine dikkati çeken Bayraktar, zarar gören alanlarda TARSÝM sigorta eksperleri ve hasar tespit komisyonlarýnýn çalýþmalarýnýn devam ettiðini bildirdi. Üreticilerin iklimsel olumsuzluklar nedeniyle zorlu ve sýkýntýlý bir dönem geçirdiðini bildiren Bayraktar, "Her ne kadar dolu zararý sigorta kapsamýnda olsa da üreticilerin büyük bölümü çeþitli nedenlerle sigorta yaptýramamýþtýr. Ayrýca kuraklýk gibirisk kapsamý dýþýnda afetler için 2090 sayýlý Kanun ihtiyaca cevap verememektedir. Üreticilerin zararlarý telafi edilmelidir" dedi. Haber Sevisi Sungurlu MYO kampüsü temeli ay sonunda atýlacak Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Çocuðumun veli toplantýsýndayým. Okul müdürü arkadaþ velilere yönelik konuþma yaptý. Bu konuþmanýn içerisinde bir cümle çok hoþuma gitti. O da ' Çocuklarýmýz okuldan kaçarsa eve gider, ya evden kaçarsa nereye gider?' Belki de bu cümleden gelecek ilhamla bir kitap yazýlabilir. Saatlerce konuþulabilir. Çünkü bahse konu olan cümle hepimizi yakýndan ilgilendiriyor. Çocuklarýmýz canýmýz ciðerimiz, her þeyimiz. Onlarýn gözlerinden akacak bir damla yaþa dayanamayýz. Býrakýn insanoðlunu en vahþi hayvan bile yavrusuna karþý en merhametli konuma geçer. Baþkalarýný azýlý diþleri ile parçaladýðý halde yavrusunu merhametle, þefkatle ayný diþleri arasýnda taþýr. Buda Allah'ýn canlýlara verdiði bir nimetidir. Önceden çocuklarýmýz otur deyince oturur, kalk deyince kalkardý. Takdir edersiniz ki zaman ayný zaman deðil. Dünden bugüne çok þeyler deðiþti. Özellikle cep telefonlarý, sosyal paylaþým siteleri günümüzde çocuklarýmýzýn ayaðýnýn altýnda ne zaman olacaðý belli olmayan sýð deprem üretecek fay hattý gibi durmaktadýr. Buna birde ailelerin ilgisizliði eklendi mi küçük çarplý depremlerde yýkýlacak binalar gibi çocuklarýmýz periþan olacaktýr. Geçmiþ yýllarda köyden gelmiþ bir baba '' Liseye devam eden kýz çocuðuyla bir türlü baþa çýkamadýðýný, okula gidiyorum deyip gitmediðini, kötü arkadaþlara takýldýðýný, birden lüks hayat meraký sardýðýný, biraz sýkýþtýrdýðýnda 'ölseniz de özgürce yaþasam diyebilecek' kadar acýmasýz konuma geldiðini'' büyük bir üzüntüyle anlatmýþtý. Maalesef çocuklarýyla iletiþimde kopma noktasýna gelmiþ, her an mayýnlý tarlanýn yanýnda dolaþan onlarca aile var. Ýþler bu noktaya gelmeden okul- aile iþbirliði çok ama çok önem arz etmektedir. Gerekiyorsa bu tür aileler tüm iþlerini bir kenara býrakýp uçurumun kenarýnda dolaþan evladýný kurtarmak için gece gündüz çaba sarf etmelidir. Allah korusun yarýn çok geç olabilir. Diðer taraftan özellikle okullarýn kapanacaðý þu günlerde eðitimcilere ve ailelere çok büyük sorumluluklar düþmektedir. En haylaz öðrencilerinde mutlaka sevdiði bir öðretmen, idareci vardýr. Bir arkadaþ edasýyla bu çocuklarýmýza hayatý anlatmak lazýmdýr. Birinci olsa da sonuncu olsa da çocuklar bizim çocuklarýmýzdýr. Önemli olan birinci deðil BÝR-ÝNCÝ olarak hayata tutunmalarýný saðlayabilmektir. Anne-baba olarak baþarý açýsýndan gönül elbette en güzelini ister ama 'her beterin vardýr bir beteri, ne zaman çocuðum zayýf getirse aklýma gelir ondan daha kötüleri' hesabý notlar kötü olunca o çocuk yine ailesini yanýnda görebilmelidir. Yoksa çocuklar okuldan kaçarsa eve gelir ama evden kaçarsa nereye gider? Sorusunu aklýmýzdan çýkarmamalýyýz. Aþaðýda ki þiirimde ifade etmeye çalýþtýðým gibi önce cahillik yapýp sonra da: 'þimdi çok zordayým anne, ne olur býrakmayýn beni bu âlemde' türküsünü söyleyenlerin sayýsý az deðildir. (Yazara öneri - Eleþtiri: ) Rektör Alkan'dan, Baþkan Þahiner'e ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner 'i makamýnda ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Belediye Baþkaný Þahiner, "Sungurlu Meslek Yüksek Okulunun (MYO) kampüs inþaatýnýn temeli atýlarak kýsa zamanda inþaatýn tamamlanmasý için Sungurlu Belediyesi olarak üzerimize düþeni fazlasýyla yapmaya hazýrýz. Kampüs tamamlanmasýyla yeni bölümlerde açýlarak. Öðrenci sayýsýnýn artmasýyla ilçemizin ekonomisine geliþmesine katký saðlayacaktýr. Sungurlu Meslek Yüksek Okulu kurulurken de yönetimindeydim, belediye baþkanlýðýna seçilmemizle birlikte MYO yer teslimi ve inþaatýn baþlamasý da bizlere nasip oldu. Bizim sevdamýz Sungurlu.. Birlik ve beraberlik içinde Rektörümüzle, Çorum milletvekilleriyle, Valimizle, Kaymakamýmýzla siyasi parti temsilcileriyle, sivil toplum kuruluþlarý ile, iþ adamlarýmýzla ve halkýmýzla birlikte hareket ederek, þehrimiz için en güzelini yapmak için caba sarf edeceðiz" dedi. Ziyarete Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karaçif, Sungurlulu iþadamý Haydar Ali Öztaþ ve inþaatý üstlenen firmanýn yetkilileri eþlik etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, SUNKA Kaðýt ve Karton fabrikasýný ziyaret etti. SUNKA?Kaðýt ve Karton Fabrikasý ortaklarý Zeki ve Levent Öztekin ile bir süre görüþen Rektör Alkan, daha sonra ilçeden ayrýldý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak için Sungurlu 'ya geldi. Alkan, ilk olarak Sungurlu Meslek Yüksek Okulunun (MYO) kampüs inþaatýný inceledi. Alkan'a Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri Daire Baþkaný Hasan Baylavlý ve inþaatý üstlenen firmanýn yetkilileri eþlik etti. Ýnþaat alanýnda inceleme "Soma Madencisi Yalnýz Deðil" temalý yardým kampanyasý kapsamýnda Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öðrencileri tarafýndan, Yüksekokul personeli ve öðrencilerden toplanan baðýþlar Soma'ya iletilmek üzere Müdür Yardýmcý Öðr. Gör. Hamit Aksoy ve öðrenciler adýna Hülya Akgümüþ tarafýndan Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübü temsilcisi olan öðrencilere teslim edildi. Kampanyayý yürüten öðrenciler, Sungurlu Meslek Yüksekokulundaki öðrenci arkadaþlarýnýn ve Yüksekokul personelinin kampanyaya yoðun ilgi gösterdiklerini, Soma'daki maden faciasýnda hayatlarýný kaybeden madencilerin ailelerine az da olsa destek olabilirlerse bundan mutlu olacaklarýný belirttiler. Uður ÇINAR yapan Alkan, firma yetkililerinden bilgi aldý. Bu ayýn sonuna temel atma törenini yapmayý planladýklarýný belirten Alkan, "Geniþ kapsamlý bir tören yapacaðýz. Temel atma törenine eski valiler, kaymakamlar, okul müdürleri, belediye baþkanlarý kýsaca buraya emeði geçen herkesi davet edeceðiz. Uzun zamandýr herkes bu aný bekliyordu. Üniversite ve ilçenin iþadamlarýnýn desteði ile kampüsü kýsa sürede tamamlayýp öðrencilerimizin hizmetine açmayý düþünüyoruz" dedi. Yurt içinde çalýþmalarýn sürdüðünü ifade eden Alkan, Yüksek Öðrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafýndan buraya 300 öðrenci kapasiteli yurt yapýlacaðýný vurguladý. Sungurlu MYO'dan Soma'ya destek

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

"Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr"

Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr 04 MART 14 SALI www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Anne olmak büyük bir ayrýcalýktýr onun hakkýný vermek gerekiyor" Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Öncelikli hedefimiz tren yolu,

Öncelikli hedefimiz tren yolu, Valiliðe engelliler için asansör yapýlacak Vali Ahmet Kara, Altý Nokta Körler Derneðine dün iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette konuþan Vali Ahmet Kara, "Sizin meseleleriniz bizim meselelerimiz" dedi.kara,

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi!

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi! Kültür Merkezi için somut adým ÞUBAT 201 SALI www.yildizhaber.com 0 KURUÞ 5 TE 300 yýl önceki ismine tekrar kavuþacak Dünyanýn en büyük uygarlýklarý arasýnda yer alan Hitit medeniyetine Çorum'un Boðazkale'nin

Detaylı

SYDV'den 90 milyon lira yardým

SYDV'den 90 milyon lira yardým "Vatandaþlarýn, birlik ve beraberlik içinde seçim atmosferini yaþamasýný istiyoruz" Vali Sabri Baþköy, 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri öncesinde Yüksek Seçim Kurulu

Detaylı