"Ýddialar asýlsýzdýr,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Ýddialar asýlsýzdýr,"

Transkript

1 Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil... 2 DE ÝHH, Afrika'da görmeyen gözlere umut oluyor ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, "Afrika da Ameliyat Projesi" kapsamýnda Somali'nin Afgoye bölgesinde 1000 tane katarakt hastasýnýn ameliyatýna baþladý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Afrika'da katarakt ameliyatlarýna 2014 yýlýnda da devam ediyor. Özellikle Afrika'nýn kýrsal kesimlerinde týbbi yetersizlikler nedeniyle göremeyen binlerce hasta, katarakt projesi ile saðlýðýna kavuþuyor. 7 DE 40 KURUÞ Dodurga dan uyarý seslerine ilgili þirket cevap verdi: "Ýddialar asýlsýzdýr, Ocak da problem yoktur" Roman vatandaþlara Devlet'in þevkat eli uzandý Ýl Emniyet Müdürlüðü genellikle Ulukavak ve Gülabibey Mahallelerinde yaþayan ve hurdacýlýk, kâðýt toplama ve faytonculuk ile uðraþan Roman vatandaþlarýn çocuklarýnýn, maddi imkânsýzlýklar ve sosyo-kültürel bakýþ açýsý farklýlýklarý nedeniyle eðitim-öðretim ortamýna uyum saðlayamamalarýndan dolayý, "Mutlu Bir Gelecek Ýçin Elele" projesini hayata geçirdi. 7 DE -Nadir Yücel Gazetemizde 03 Haziran 2014 Salý günü yayýnlanan "Dodurga Kömür Ocaðýndan Uyarý Sesleri" baþlýklý haber ile ilgili olarak Çelikler Taah. Ýnþ. ve San. Þirket Avukatý Pýnar Evrensel, þirket adýna yazýlý bir açýklama gönderdi. Hukuken elde edilmiþ bir zorunluluk olmamasýna raðmen biz her ne kadar þirket ismi vermemiþ olsak da Objektif gazetecilik anlayýþýmýz gereði ilgili þirketin cevap hakký olduðu inancýmýz ile açýklamasýný yayýnlýyoruz. Kamuoyunun doðru bilgilendirilmesini saðlamak amacýyla: Haberde Maden Ocaðýnda gerçekleþtirilen denetlemelerin kaðýt üzerinde kaldýðýna ve Devlet tarafýndan yapýlan kontrollerin zamanýnýn önceden bilinmesi suretiyle Müvekkilin önlem aldýðýna yer verilmiþtir. Bilindiði üzere maden ocaklarýnda alýnmasý gereken önlemler anlýk olarak yerine getirilememekte, önlemler kalýcý ekipmanlarla ve yollarla saðlanmaktadýr. 5 TE Gören göz cihazý görme engellilerin eli ayaðý olacak Sungurlu MYO kampüsü temeli ay sonunda atýlacak 4 TE Görme engellilerin gitmek istedikleri yere GPS yoluyla ulaþmalarýný saðlayan, gören göz cihazlarýnýn Çorum'daki daðýtýmýna baþlandý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý iþbirliðiyle üretilen, görme engellilerin gitmek istedikleri yere sesli komutlar yardýmýyla yürüyerek ya da... 3 TE TSO'nun talepleri komisyonda Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüþülmeye baþlandý. Kamu alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý konusundaki yasal düzenleme çalýþmasý, iþ dünyasý tarafýndan ticari anlamda... 3 TE "Boðazkale, isminin Hattuþa olarak deðiþtirilmesi turizme katký saðlar" Ýl Genel Meclisi Haziran ayý toplantýlarý dün sona erdi. Halil Ýbrahim Kaya Baþkanlýðýnda gerçekleþen toplantýda Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Boðazkale ilçesinin isminin "Hattuþa" olarak deðiþtirilmesi ile ilgili husus görüþüldü. 6 DA Kapanan beldelerin çöplerini Özel Ýdare ve Ýlçe Belediyeleri toplayacak Kapatýlan ve köy statüsü alan beldelerin çöplerini Ýl Özel Ýdaresi ve baðlý bulunduklarý ilçelerin belediyeleri toplayacak. Ýl Genel Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nun konu hakkýnda hazýrladýðý rapor dün meclisin bilgisine sunuldu. Nurettin Karaca 6 DA Þemsi Bayraktar Afetler çiftçiyi vurdu Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çiftçinin baþýnýn dertten kurtulmadýðýný, bu üretim sezonunun kuraklýk, don, dolu, fýrtýna, aþýrý yaðýþ gibi tabii afetlerle geçtiðini, doðal afetlerin tarýmý vurmaya devam ettiðini bildirdi. 4 TE Uzunca, görevi devraldý Aþdaðul'da seçimi kazanan Belediye Baþkaný Dursun Uzunca, belde halkýna verdiði yemeðin ardýndan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, parti yöneticileri ve çok sayýda vatandaþ ile birlikte belediye binasýna giderek 30 Mart seçimlerinin ardýndan vekaleten göreve atanan Necmettin Güneþ'ten görevi devraldý. Devir teslim töreninde konuþan Necmettin Güneþ, "Sevgili baþkana yeni görevinde baþarýlar diliyorum seçim dönemi yaþanan gerginlikleri davranýþlarýyla düzelteceðine inanýyorum. 3 TE Abdurrahim Karakoç, Türkçe varoldukça dillerde ve hafýzalarda yaþayacak Çorum Alperen Ocaklarý Üniversite Teþkilatý Baþkaný Okan Baykara Abdurrahim Karakoç'un vefatýnýn yýldönümü nedeniyle açýlama yaptý. Abdurrahim Karakoç'un, Türk þiirinin son 50 yýlýna damgasýný vurmuþ, yüzlerce þairi etkilemiþ, davasýný þiir diliyle... 2 DE

2 2 Gençlerden yaþlýlara jest Ýmsâk : 03:05 Güneþ : 05:03 Öðle : 12:46 Ýkindi : 16:42 Akþam : 20:17 Yatsý : 22:04 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 23. Hafta Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil, Sunguroðlu Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde, iddialara göre sürücüsünün panikleyerek firen yerine gaza basmasý sonucu park halinde bulunan 19 SA 505, 35 GC 0239 ve 19 SP 043 plakalý otomobillere çarptý. Meydana gelen trafik kazasýnda ölen yada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar oluþtu. Polis kaza ile ilgili soruþturma baþlattý. Yasin YÜCEL ELEMANLAR ARANIYOR Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe Departmanýnda istihdam edilmek üzere bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz. Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gençlerin iyilik aðacý projesi kapsamýnda Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezinin organize ettiði huzur evi ziyareti Bahçelievler Ýlkokulu öðrencilerinin katýlýmlarýyla gerçekleþtirildi. Ziyaret esnasýnda gençler aldýklarý hediye ve karanfilleri huzur evi sakinlerine takdim edip onlarla sohbet ettiler. Ziyaret sonrasý bilgi veren yetkililer, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin toplumun tabanýna yayýldýktan sonra daha da anlamlý olacaðýný bunun için çaba sarf ettiklerini bildirerek, herkesi gençlerin iyilik aðacý projesine katký saðlamaya davet ettiler. NFK'dan bahar þenliði Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek (NFK) Gençlik Merkezi tarafýndan merkezde eðitim gören öðrencilere yönelik bahar þenliði düzenlendi. Hasan Zahir mesire alanýnda yapýlan ve 6., 7. ve 8. sýnýf öðrencilerine yönelik düzenlenen þenlikte öðrenciler yumurta taþýma, halat çekme, balon patlatma, mendil kapmaca, çuval yarýþý, bisküvi yeme yarýþmasý, sandalye kapma, penaltý atma, top sektirme v.b gibi deðiþik kategorilerde yarýþtý. Hem piknik yapan hem de geride býrakýlan bir eðitim-öðretim yýlýnýn stresini atýp moral bulan öðrenciler bu imkaný kendilerine sunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ettiler. Abdurrahim Karakoç, Türkçe varoldukça dillerde ve hafýzalarda yaþayacak Yýl: 10 Sayý: 2803 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum Alperen Ocaklarý Üniversite Teþkilatý Baþkaný Okan Baykara Abdurrahim Karakoç'un vefatýnýn yýldönümü nedeniyle açýlama yaptý. Abdurrahim Karakoç'un, Türk þiirinin son 50 yýlýna damgasýný vurmuþ, yüzlerce þairi etkilemiþ, davasýný þiir diliyle milyonlarca insana ulaþtýrmayý baþarmýþ özü ve sözü bir olan bilge bir halk þairi olduðunu kaydeden Baykara, "Hicivleriyle yanlýþý göstermiþ, Mihriban gibi þiirleriyle Anadolu insanýnýn saf ve samimi sevgisini terennüm etmiþtir. Halk þiiri geleneðine zenginlik katmýþ, heceyi doruða taþýmýþ olan Türkçenin bu büyük ustasý, Türkçe var olduðu sürece dillerde ve hafýzalarda yaþayacaktýr. Canýndan çok sevdiði Yüce Türk Milleti O'nu asla unutmayacaktýr. O yazdýðý þiirleri ve yaþadýðý örnek hayatýyla hepimizin geleceðine ýþýk tutmuþtur. Davamýzýn yüce boyutlarýný anlattýðý bir þiirindeki, sloganlaþmýþ o cümleyle O'na yeniden söz veriyoruz; ''Hak yol Ýslam yazacaðýz..!'' Hakka yürüyüþünün seney-i devriyesinde Üstad Abdurrahim Karakoç aðabeyimizi rahmetle ve özlemle yad ediyoruz" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Hata ve kusuru baþkalarýnda arayanlar,sevimsizleþir. Etraflarýnda insan kalmaz,dost edinemezler. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri ZORDAYIM ANNE Öðretmene kýzýp okuldan kaçtým eve Evi de terk ettim, babam dövünce Sonra maruz kaldým kötü þeylere Cicili bicili sözlere inandým Hep el üstünde tutulacaðým sandým Bilmiyorum, nasýl da aldandým Cahildim gerçeði göremedim Nasihatlarýn kýymetini bilemedim Ýçlerine girince de geri dönemedim Eski güzelliðimden eser kalmadý Yalvardým yakardým kimse duymadý Dost sandýklarým da uçuruma salladý Yaþayan bir ölü gibiyim Aklýný yitirmiþ deli gibiyim Sende anlamazsan kime ne deyim Duydum ki, kahrýndan ölmüþ babam Sende demiþsin 'çeksin cezasýný hiç acýmam' Ben cezamý çok aðýr çektim ama anlatamam Fýrsat bulup ta, kaçýp gelsem tekrar sana Kýzým deyip sarýlýr mýsýn eskisi gibi bana Yüzüm yok hepsini bir bir anlatmaya (Mahir Odabaþý / ) HAVA DURUMU Mahir Odabaþý Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,091 2,092 EUR 2,852 2,853 STERLiN 3,518 3,520 JPY YENi 0,204 0,205 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER AKMAN ECZANESÝ TEL: ÖMÜR ECZANESÝ TEL: ZÜLAL ECZANESÝ TEL: UYSAL ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 DÜNYANIN EN DEÐERLÝ OTOMOTÝV MARKASI TOYOTA'LARI ÇORUM Toyota Plaza ÞAMLIOÐLU'NDA HEM TEST EDÝN, HEM DE EÐLENÝN Toyota yenilenen yüzünü, geliþtirilen teknolojisini ve yükselen donaným seviyesini daha da yakýndan tanýmak isteyenlere ÇORUM'da bulunan Toyota Plaza ÞAMLIOÐLU'nda Gören göz cihazý görme engellilerin eli ayaðý olacak 7-8 Haziran tarihlerinde test sürüþ günleri ve hafta sonu þenlikleri düzenleyecek. Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleþtirilecek test sürüþ günlerinde Toyota Plaza ÞAMLIOÐLU'NA gelenler, 2014 BrandZ en deðerli 100 küresel marka raporunda tüm otomobil markalarýný geride býrakarak kendi sektöründe 2006 yýlýndan bu yana 7'nci kez "dünyanýn en deðerli otomotiv Görme engellilerin gitmek istedikleri yere GPS yoluyla ulaþmalarýný saðlayan, gören göz cihazlarýnýn Çorum'daki daðýtýmýna baþlandý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý iþbirliðiyle üretilen, görme engellilerin gitmek istedikleri yere sesli komutlar yardýmýyla yürüyerek ya da otobüs veya metro gibi toplu taþýma araçlarýný kullanarak gidebilmesine olanak saðlayan gören göz cihazý, Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan sahiplerine daðýtýlmaya baþlandý. Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan organize edilecek olan gören göz cihazý daðýtým ve eðitim programý, Vali Sabri Baþköy'ün Valilik makamýnda 5 görme engelliye gören göz cihazý daðýtýmý ile baþladý. Valilikteki daðýtým programýna, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Yýlmaz, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nda görevli eðitimci Sinan Saltýk, Çorum Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Kürþat Ahýshalý, Genel Merkez Bölge Yöneticisi Fazlý Koçak ve yönetim kurulu üyesi Arslan Þahin ile Altan Kocaseçer ve Durak Kocaseçer katýldý. Gören göz cihazýnýn görme engelli vatandaþlarýn hayatýný daha da kolaylaþtýracaðýna dikkat çeken Vali Baþköy, "Gören göz cihazý görme engelli vatandaþlarý adeta eli ayaðý olacaktýr. Bu cihaz, görme engelli vatandaþlarýmýzýn eriþilebilirliðini artýracak, onlarý istedikleri yerlere rahatça ulaþtýracaktýr. Dolayýsýyla görme engelli vatandaþlarýmýz, yaþamýn tüm alanlarýnda kolaylýkla yer alabileceklerdir. Sosyal devlet olmanýn bir gereði olan vatandaþlar arasýnda fýrsat eþitliðinin yakalanmasýna da önemli bir katký yapacaktýr. Gören göz cihazlarýnýn tüm görme engelli vatandaþlarýmýza hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nda görevli eðitimci Sinan Saltýk, gören göz cihazý hakkýnda Vali Sabri Baþköy'e bilgi verdi. Ülke genelinde ikinci etapta daðýtým yapýlacak 19 ilden biri olan Çorum'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan gönderilen 195 adet gören göz cihazý, talep eden, 15 yaþ üstü ve görme yetisinin %70'den fazlasýný kaybetmiþ olan engelli vatandaþlara daðýtýlacak. Gören göz cihazlarý Çorum'a 3 Mart 2014 tarihinde baþlayan baþvurular sonucunda ilk etapta baþvurusu kabul edilen 75 görme engelli vatandaþa daðýtýlacak. Gören göz cihazýnýn kullanýmý kapsamýnda Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan engellilere yönelik eðitim programý hazýrlarken gören göz cihazlarýnýn daðýtýmý öncesi cihazýn vatandaþlara tanýtýmý yapýlarak kullanýmý hakkýndaki eðitimi; Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý bünyesinde görevli eðitimci Sinan Saltýk tarafýndan verilecek. Ayrýca Ýl Müdürlüðü meslek elemaný Sosyal Hizmet Uzmaný Ýlhan Ünal da gören göz cihazlarýyla ilgili eðitici-sorumlu kiþi olarak belirlenirken ve Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þubesi temsilcilerinden de asistanlar belirlenerek kursa katýlamayan görme engellilere eðitim verecek ve ilerleyen zamanda karþýlaþacaklarý sorunlarýn çözülmesinde kendilerine yardýmcý olacak. markasý" seçilen Toyota'nýn kalitesine þahitlik edecekler. Dünyanýn en çok tercih edilen otomobili Yeni Corolla, þehiriçi yollarýn vazgeçilmez otomobili Yaris, Toyota'nýn heyecan verici yeni tasarým anlayýþýný ilk kez tam olarak yansýtan Auris'i test etmek ve yakýndan tanýma fýrsatý bulmak için 7 Haziran Cumartesi ya da 8 Haziran Pazar günlerinde Toyota Plaza ÞAMLIOÐLU herkesi bekliyor olacak. ÇORUM Toyota Plaza ÞAMLIOÐLU'NDA büyük ilgi gören hafta sonu þenliklerinde, mükemmel sürüþ keyfi sunan Toyota'larýn keyfine varmanýn yaný sýra, ailenin diðer fertleri de gün boyunca düzenlenecek aktivitelerde gönüllerince eðlenebilecekler. ÞAMLIOÐLU OTOMOTÝV ADRES : ANKARA YOLU 5.KM - TEL : Elma üreticilerine elma iç kurdu uyarýsý! Hac hazýrlýk kurslarý baþladý Ýl Müftülüðü'nün hacý adaylarýna yönelik hazýrlýk kurslarý baþladý. Azapahmet Camii'nde gerçekleþtirilecek olan seminerde hacý adaylarýnda Hac ile ilgili bilgiler verilecek. Ýlk kurs ise dün saatleri arasýnda Azapahmet Camiinde yapýldý. Kurslar ayný camide 14 Haziran Cumartesi, 18 Haziran Çarþamba ve 21 Haziran Çarþamba ise bayanlar özel yapýlacak. Yasin YÜCEL Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünden yapýlan açýklamada elma üreticileri elma kurduna kaþý uyarýldý. Açýklamada elma iç kurdu zararlýsý ve elmada karaleke hastalýðý baþlama riski oluþtuðu ifade edilerek, elma üreticilerinin bugünden itibaren ilaçlama için uygun hava þartlarý oluþtuðunda meyve bahçelerini karaleke hastalýðýna karþý ilaçlamalarý konusunda uyarýldý. Üreticiler Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Bitkisel Üretim ve Saðlýðý Þube Müdürlüðünden ayrýntýlý bilgi alabilirler. Kubilay Kaan YÜCEL TSO'nun talepleri komisyonda Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüþülmeye baþlandý. Kamu alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý konusundaki yasal düzenleme çalýþmasý, iþ dünyasý tarafýndan ticari anlamda bu sýkýntýlý dönemde çok doðru bir giriþim olarak deðerlendiriliyor. Ýþ dünyasýnýn, söz konusu yasal düzenlemeden beklentilerini tespit etmek ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na iletmek üzere TSO bünyesinde bir komisyon kuruldu. Komisyon, gerekli inceleme ve tespitlerini yaptýktan sonra, iþ dünyasýnýn taleplerini bir rapor haline getirerek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ulaþtýrdý. Komisyona iletilen bu komisyon çalýþmasý, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý ve diðer komisyon üyeleri tarafýndan deðerlendirmeye alýndý. TSO'dan yapýlan açýklamada Çorum iþ dünyasý olarak, söz konusu yasal düzenleme ile ilgili taleplerinin deðerlendirilmeye alýnmasýndan dolayý baþta Milletvekili Cahit Baðcý olmak üzere bütün komisyon üyelerine teþekkür edildi. Aþdaðul'da seçimi kazanan Belediye Baþkaný Dursun Uzunca, belde halkýna verdiði yemeðin ardýndan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, parti yöneticileri ve çok sayýda vatandaþ ile birlikte belediye binasýna giderek 30 Mart seçimlerinin ardýndan vekaleten göreve atanan Necmettin Güneþ'ten görevi devraldý. Devir teslim töreninde konuþan Necmettin Güneþ, "Sevgili baþkana yeni görevinde baþarýlar diliyorum seçim dönemi yaþanan gerginlikleri davranýþlarýyla düzelteceðine inanýyorum. Beldemize hizmet yolunda kendisine ve seçilen Belediye meclis üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" dedi. Aþdaðul Belediye Baþkaný Dursun Uzunca da yaptýðý konuþmada, "Seçim dönemi her iki aday açýsýndan sýkýntýlý geçti bu sýkýntýlarý el birliðiyle aþacaðýmýza inanýyorum seçimin bir Uzunca, görevi devraldý kazananý oluyor maalesef. Önümüzdeki 5 yýl boyunca beldemize hizmet etmek için elimden geleni yapacaðým bana verilen desteði hak edeceðim" þeklinde kaydetti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas da "Dursun baþkana yeni görevinden baþarýlar diliyorum. Kimseyi ötekileþtirmeden tüm belde halkýna hizmet edecek. Daha öncede söylemiþtim 1 Haziran'a kadar partimizin Belediye Baþkan adayýydý artýk Aþdaðul'un Belediye Baþkaný kendisi. Belde halkýnýn tamamýmýn yanýnda olacaktýr. Ayrýca AK Partili belediyelerden ihale alan özel þirketlerde çalýþan Aþdaðul'lu yurttaþlarýmýzýn pazar günü ve mesai olmamasýna raðmen Aþdaðul'a oy kullanmak için gelmelerine izin verilmemiþ. Bu yurttaþlarýmýz tüm baskýlara raðmen oy kullanmak üzere Aþdaðula gelen onlarca Aþdaðullu yurttaþýmýz sýrf demokratik haklarýný kullandýklarý için iþlerinden olmuþlardýr insanlarýn ekmeðiyle oynayan zihniyeti anlamak zor ama biz kötülüðe kötülükle cevap verme þiarýnda deðiliz olmadýk hiçbir zaman insanlarýn 1 lokma ekmeði ile uðraþan zihniyeti vicdanlarýyla baþ baþa býrakýyorum" ifadelerini kullandý.

4 4 Afetler çiftçiyi vurdu Mahir ODABAÞI ÖÐRENCÝ OKULDAN KAÇARSA EVE - YA EVDEN KAÇARSA NEREYE? Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çiftçinin baþýnýn dertten kurtulmadýðýný, bu üretim sezonunun kuraklýk, don, dolu, fýrtýna, aþýrý yaðýþ gibi tabii afetlerle geçtiðini, doðal afetlerin tarýmý vurmaya devam ettiðini bildirdi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, en son Mayýs ve 1 Haziran tarihlerinde yaþanan dolunun bazý bölgelerde ürüne büyük zarar verdiðini belirtti üretim döneminin baþladýðý Ekim ayýndan bu yana yaðýþlarýn yetersizliðinin yaný sýra, Mart ayý sonunda gerçekleþen dondan üreticilerin büyük zarar gördüðünü hatýrlatan Bayraktar, "Yaþanan bu felaketlerin üzerine Mayýs ve 1Haziran tarihlerinde ülkemizin bazý bölgelerinde meydana gelen dolu yaðýþý,bütün bunlarýn üzerine tuz biber olmuþtur. Büyük sýkýntýdaki çiftçiye yeni bir sorun yaþatmýþtýr" dedi. Ziraat Odalarýndan alýnan bilgiye göre, özellikle Bursa, Yozgat, Manisa, Mersin, Ankara,Eskiþehir, Kýrýkkale, Çorum, Kayseri, Samsun veamasya'nýn bazý ilçelerinde meyve, sebze, zeytin, buðday, arpa, mýsýr, nohut, pancar, yonca, bað alanlarýnda yüzde 20'lerden yüzde 100'lere yaklaþan oranlarda zarar yaþandýðýna dikkati çeken Bayraktar, tespit edilen zararla ilgili þu bilgileri verdi: "Bursa Gürsu: Meyve üretimi ile seracýlýðýn yoðun olarak yapýldýðý Bursa Gürsu'da, elma, armut ve þeftalide yüzde 20'den yüzde 90'lara varan oranlarda zarar meydana geldi. 400 dekar alanda bulunan seralarýn yüzde 50'si zarar gördü. Bursa Mudanya: 6 köy meydana gelen dolu yaðýþýndan olumsuz etkilendi. Özellikle 3 köyde yaðýþlar etkili oldu. Armut, elma ve þeftalide yüzde 40 ile yüzde 50 oranýnda hasar bekleniyor. Bursa Osmangazi: 2 köyde zarar görüldü. Özellikle çiçeklenme döneminde olan zeytin aðaçlarýnda zarar meydana geldi. Zeytinde bir sonraki yýl ürünü verecek olan meyve gözlerinde de hasarlar oluþtu. Bursa Nilüfer: Çaylýk köyünde 4 bin dönüm kadar bir alanda, buðday, zeytin ve meyvelerde zarar meydana geldi. Ýstanbul: Daha çok þehir merkezinde etkili olan yaðýþlar, tarým alanlarýnda zarara yol açmadý. Þemsi Bayraktar Yozgat Boðazlýyan ve Sarýkaya: HemBoðazlýyan hem de Sarýkaya ilçelerinde buðday, arpa, silajlýk mýsýr ve nohutta yüzde 100'e varan oranlarda hasar meydana geldi. Tarlalar biçer döver giremez durumda. Manisa: Merkez ilçede5-10 bin dönümalanda baþta bað, mýsýr, domates olmak üzere ekili tüm ürünlerde yüzde 100'e varan oranlarda dolu zararý görüldü. Manisa Akhisar: Buðday ekili alanlar ile baðlarda, bir miktar da mýsýr ekili alanlarda zarar meydana geldi. Mersin Silifke: Þeftali, elma, kiraz ve ceviz baþta olmak üzere tüm meyveler zarar gördü. Gelecek yýl sürgün verecek olan dallar da zarar meydana geldi. Bunun yaný sýra seralarda da büyük zarar oldu. Zararýn bazý alanlarda yüzde 100'e yaklaþtýðý görüldü. Ankara Sincan: Meydana gelen dolu yaðýþýndan meyve ve sebze alanlarý ile arpa ekili alanlar hasar gördü. Ýlçede yapýlan hasar tespit çalýþmalarý sonucuna göre, yüzde 30-40'dan yüzde 70-80'e varan oranlarda kayýp oldu. Ankara Çubuk: Meyve, sebze ve buðday alanlarýnda yüzde 70 üzerinde hasar bekleniyor. Eskiþehir: Toplam 400 bin dekar alanda hububat, meyve ve sebze doludan zarar gördü. Çankýrý: 2 köyde buðday ve arpada hasar olmakla birlikte büyük bir kayýp yaþanmadý. Kýrýkkale Sulakyurt: Hasar Tespit Komisyonu raporuna göre, buðdayda yüzde 41, ayçiçeðinde yüzde 50, baðlarda yüzde 35-50, kavun-karpuzda yüzde kayýp meydana geldi. KýrýkkaleKeskin: Buðday ve arpada zarar meydana geldi.yýldýrým düþmesi sonucu 3 hayvan telef oldu. Çorum: Merkez ilçede patates, sebze ve soðanda bir miktar hasar meydana geldi. Aþýrý yaðýþlar yer yer sel baskýnlarýna yol açtý. Yüksek yerlerde bir sorun görülmedi. ÇorumÝskilip:Bað ve bahçelerde bir miktar hasar meydana geldi. ÇorumBayat: 2 köyde etkili olan dolu yaðýþý arpa ve buðdaya yüzde 30 ile yüzde 40 arasýnda zarar verdi. ÇorumOsmancýk:Ýþyerlerinde hasar meydana geldi.sele kapýlan bir kiþi hayatýný kaybetti. KayseriKocasinan: 30 bin dönüm tarým alaný doludan zarar gördü. Dolu yaðýþý olana yerlerde ekili olan buðday, arpa, bað ve bahçelerde hasar bazý yerlerde yüzde 100'ü buldu. KayseriBünyan: 20 bin dönüm alan dolu zararý oldu. Dolu yaðýþý olan yerlerde ekili olan buðday, arpa, bað ve bahçelerde yüzde 100'e yaklaþan hasar meydana geldi. Samsun Canik, Atakum veýlkadým: Ýlk incelemelere göre, Canik, Atakum ve Ýlkadým ilçelerinde buðday ve meyvelerde dolu nedeniyle yüzde kayýp bekleniyor. Amasya: Merkez ilçededolu çok zarar vermezken, buðday, pancar, yonca selden tamamen zarar gördü." Ziraat Odalarýndan TZOB'a intikal eden raporlara göre baþka illerdeki hasar tespitlerini de takip ettiklerine dikkati çeken Bayraktar, zarar gören alanlarda TARSÝM sigorta eksperleri ve hasar tespit komisyonlarýnýn çalýþmalarýnýn devam ettiðini bildirdi. Üreticilerin iklimsel olumsuzluklar nedeniyle zorlu ve sýkýntýlý bir dönem geçirdiðini bildiren Bayraktar, "Her ne kadar dolu zararý sigorta kapsamýnda olsa da üreticilerin büyük bölümü çeþitli nedenlerle sigorta yaptýramamýþtýr. Ayrýca kuraklýk gibirisk kapsamý dýþýnda afetler için 2090 sayýlý Kanun ihtiyaca cevap verememektedir. Üreticilerin zararlarý telafi edilmelidir" dedi. Haber Sevisi Sungurlu MYO kampüsü temeli ay sonunda atýlacak Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Çocuðumun veli toplantýsýndayým. Okul müdürü arkadaþ velilere yönelik konuþma yaptý. Bu konuþmanýn içerisinde bir cümle çok hoþuma gitti. O da ' Çocuklarýmýz okuldan kaçarsa eve gider, ya evden kaçarsa nereye gider?' Belki de bu cümleden gelecek ilhamla bir kitap yazýlabilir. Saatlerce konuþulabilir. Çünkü bahse konu olan cümle hepimizi yakýndan ilgilendiriyor. Çocuklarýmýz canýmýz ciðerimiz, her þeyimiz. Onlarýn gözlerinden akacak bir damla yaþa dayanamayýz. Býrakýn insanoðlunu en vahþi hayvan bile yavrusuna karþý en merhametli konuma geçer. Baþkalarýný azýlý diþleri ile parçaladýðý halde yavrusunu merhametle, þefkatle ayný diþleri arasýnda taþýr. Buda Allah'ýn canlýlara verdiði bir nimetidir. Önceden çocuklarýmýz otur deyince oturur, kalk deyince kalkardý. Takdir edersiniz ki zaman ayný zaman deðil. Dünden bugüne çok þeyler deðiþti. Özellikle cep telefonlarý, sosyal paylaþým siteleri günümüzde çocuklarýmýzýn ayaðýnýn altýnda ne zaman olacaðý belli olmayan sýð deprem üretecek fay hattý gibi durmaktadýr. Buna birde ailelerin ilgisizliði eklendi mi küçük çarplý depremlerde yýkýlacak binalar gibi çocuklarýmýz periþan olacaktýr. Geçmiþ yýllarda köyden gelmiþ bir baba '' Liseye devam eden kýz çocuðuyla bir türlü baþa çýkamadýðýný, okula gidiyorum deyip gitmediðini, kötü arkadaþlara takýldýðýný, birden lüks hayat meraký sardýðýný, biraz sýkýþtýrdýðýnda 'ölseniz de özgürce yaþasam diyebilecek' kadar acýmasýz konuma geldiðini'' büyük bir üzüntüyle anlatmýþtý. Maalesef çocuklarýyla iletiþimde kopma noktasýna gelmiþ, her an mayýnlý tarlanýn yanýnda dolaþan onlarca aile var. Ýþler bu noktaya gelmeden okul- aile iþbirliði çok ama çok önem arz etmektedir. Gerekiyorsa bu tür aileler tüm iþlerini bir kenara býrakýp uçurumun kenarýnda dolaþan evladýný kurtarmak için gece gündüz çaba sarf etmelidir. Allah korusun yarýn çok geç olabilir. Diðer taraftan özellikle okullarýn kapanacaðý þu günlerde eðitimcilere ve ailelere çok büyük sorumluluklar düþmektedir. En haylaz öðrencilerinde mutlaka sevdiði bir öðretmen, idareci vardýr. Bir arkadaþ edasýyla bu çocuklarýmýza hayatý anlatmak lazýmdýr. Birinci olsa da sonuncu olsa da çocuklar bizim çocuklarýmýzdýr. Önemli olan birinci deðil BÝR-ÝNCÝ olarak hayata tutunmalarýný saðlayabilmektir. Anne-baba olarak baþarý açýsýndan gönül elbette en güzelini ister ama 'her beterin vardýr bir beteri, ne zaman çocuðum zayýf getirse aklýma gelir ondan daha kötüleri' hesabý notlar kötü olunca o çocuk yine ailesini yanýnda görebilmelidir. Yoksa çocuklar okuldan kaçarsa eve gelir ama evden kaçarsa nereye gider? Sorusunu aklýmýzdan çýkarmamalýyýz. Aþaðýda ki þiirimde ifade etmeye çalýþtýðým gibi önce cahillik yapýp sonra da: 'þimdi çok zordayým anne, ne olur býrakmayýn beni bu âlemde' türküsünü söyleyenlerin sayýsý az deðildir. (Yazara öneri - Eleþtiri: ) Rektör Alkan'dan, Baþkan Þahiner'e ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner 'i makamýnda ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Belediye Baþkaný Þahiner, "Sungurlu Meslek Yüksek Okulunun (MYO) kampüs inþaatýnýn temeli atýlarak kýsa zamanda inþaatýn tamamlanmasý için Sungurlu Belediyesi olarak üzerimize düþeni fazlasýyla yapmaya hazýrýz. Kampüs tamamlanmasýyla yeni bölümlerde açýlarak. Öðrenci sayýsýnýn artmasýyla ilçemizin ekonomisine geliþmesine katký saðlayacaktýr. Sungurlu Meslek Yüksek Okulu kurulurken de yönetimindeydim, belediye baþkanlýðýna seçilmemizle birlikte MYO yer teslimi ve inþaatýn baþlamasý da bizlere nasip oldu. Bizim sevdamýz Sungurlu.. Birlik ve beraberlik içinde Rektörümüzle, Çorum milletvekilleriyle, Valimizle, Kaymakamýmýzla siyasi parti temsilcileriyle, sivil toplum kuruluþlarý ile, iþ adamlarýmýzla ve halkýmýzla birlikte hareket ederek, þehrimiz için en güzelini yapmak için caba sarf edeceðiz" dedi. Ziyarete Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karaçif, Sungurlulu iþadamý Haydar Ali Öztaþ ve inþaatý üstlenen firmanýn yetkilileri eþlik etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, SUNKA Kaðýt ve Karton fabrikasýný ziyaret etti. SUNKA?Kaðýt ve Karton Fabrikasý ortaklarý Zeki ve Levent Öztekin ile bir süre görüþen Rektör Alkan, daha sonra ilçeden ayrýldý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak için Sungurlu 'ya geldi. Alkan, ilk olarak Sungurlu Meslek Yüksek Okulunun (MYO) kampüs inþaatýný inceledi. Alkan'a Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri Daire Baþkaný Hasan Baylavlý ve inþaatý üstlenen firmanýn yetkilileri eþlik etti. Ýnþaat alanýnda inceleme "Soma Madencisi Yalnýz Deðil" temalý yardým kampanyasý kapsamýnda Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öðrencileri tarafýndan, Yüksekokul personeli ve öðrencilerden toplanan baðýþlar Soma'ya iletilmek üzere Müdür Yardýmcý Öðr. Gör. Hamit Aksoy ve öðrenciler adýna Hülya Akgümüþ tarafýndan Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübü temsilcisi olan öðrencilere teslim edildi. Kampanyayý yürüten öðrenciler, Sungurlu Meslek Yüksekokulundaki öðrenci arkadaþlarýnýn ve Yüksekokul personelinin kampanyaya yoðun ilgi gösterdiklerini, Soma'daki maden faciasýnda hayatlarýný kaybeden madencilerin ailelerine az da olsa destek olabilirlerse bundan mutlu olacaklarýný belirttiler. Uður ÇINAR yapan Alkan, firma yetkililerinden bilgi aldý. Bu ayýn sonuna temel atma törenini yapmayý planladýklarýný belirten Alkan, "Geniþ kapsamlý bir tören yapacaðýz. Temel atma törenine eski valiler, kaymakamlar, okul müdürleri, belediye baþkanlarý kýsaca buraya emeði geçen herkesi davet edeceðiz. Uzun zamandýr herkes bu aný bekliyordu. Üniversite ve ilçenin iþadamlarýnýn desteði ile kampüsü kýsa sürede tamamlayýp öðrencilerimizin hizmetine açmayý düþünüyoruz" dedi. Yurt içinde çalýþmalarýn sürdüðünü ifade eden Alkan, Yüksek Öðrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafýndan buraya 300 öðrenci kapasiteli yurt yapýlacaðýný vurguladý. Sungurlu MYO'dan Soma'ya destek

5 TEK 5 Dodurga dan uyarý seslerine ilgili þirket cevap verdi: "Ýddialar asýlsýzdýr, Ocak da problem yoktur" -Nadir Yücel Gazetemizde 03 Haziran 2014 Salý günü yayýnlanan "Dodurga Kömür Ocaðýndan Uyarý Sesleri" baþlýklý haber ile ilgili olarak Çelikler Taah. Ýnþ. ve San. Þirket Avukatý Pýnar Evrensel, þirket adýna yazýlý bir açýklama gönderdi. Hukuken elde edilmiþ bir zorunluluk olmamasýna raðmen biz her ne kadar þirket ismi vermemiþ olsak da Objektif gazetecilik anlayýþýmýz gereði ilgili þirketin cevap hakký olduðu inancýmýz ile açýklamasýný yayýnlýyoruz. Kamuoyunun doðru bilgilendirilmesini saðlamak amacýyla: Haberde Maden Ocaðýnda gerçekleþtirilen denetlemelerin kaðýt üzerinde kaldýðýna ve Devlet tarafýndan yapýlan kontrollerin zamanýnýn önceden bilinmesi suretiyle Müvekkilin önlem aldýðýna yer verilmiþtir. Bilindiði üzere maden ocaklarýnda alýnmasý gereken önlemler anlýk olarak yerine getirilememekte, önlemler kalýcý ekipmanlarla ve yollarla saðlanmaktadýr. O halde habere konu Maden Ocaðýnda gerçekleþtirilen denetimlerin tamamýnýn hali hazýrda bulunan ve kullanýlan önlemler üzerinde gerçekleþtiðine þüphe bulunmamaktadýr. Yine haber içeriðinde bulunan, düþük kalitedeki kömürlerin, yýkanmasý veya preslenmesi suretiyle denetimlerden geçirildiði, denetimlerde kurum görevlilerinin bu duruma göz yumduðu veya göz yummayanlarýný görevlerinden alýndýðý iddiasý da, Müvekkil Maden Ocaðýndaki kömürlerin TKÝ Görevlilerince denetime tabi tutulmasý gibi bir kuralýn ve uygulamanýn olmadýðý, kömürün kalitesinin belirlenmesi usulünün kömürün gönderildiði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma kurumlarýnca test edilmesi suretiyle gerçekleþtiði, bu testlerin sonucunun da bilimsel verilere dayandýðý hususlarý gözetildiðinde tümüyle afakidir. Haber içeriðinde, açýk ocak adý verilen yer üstünden, kýlýfýna uydurulmasý suretiyle kömür alýnmaya baþlandýðý ifade edilmiþse de yer üstünden kömür alýnmasý faaliyetlerine, TKÝ'nin mevzuata ve madencilik kaidelerine uygun þekildeki izin ve kararý ile baþlanmýþtýr. Bu itibarla yer üstünden maden çýkarýlmasý ile ilgili "kýlýfýna uydurmak" þekilde nitelendirilebilecek hiçbir iþ ve eyleme giriþilmediðine kuþku yoktur. Haberde konu olan asýlsýz iddialardan biri de Müvekkil Þirketin kimi hukuka aykýrý iþ ve iþlemlerle veya yargý yollarýna baþvurma suretiyle sendikal faaliyetlerin önüne geçtiðine yöneliktir. Müvekkil Þirket sendika üyesi iþçilerin iþ akitlerini hiçbir dönemde fesih etmemiþtir. Öte yandan, bireylerin yargý yoluna baþvurma hakký Anayasal haklar arasýndadýr. Bu baðlamda, hukuka aykýrý þekilde baþlatýlan ve devam edilmeye çalýþýlan sendikalaþma çabalarý ile ilgili Müvekkil Þirketin yargý yollarýna baþvurmasý, müvekkilin en tabi hakkýdýr. Müvekkilin yargý yollarýna baþvurdu diye soyut suçlamalar ile itham edilmesinin kabulü mümkün deðildir. Habere konu edilen bir diðer husus ise Müvekkil Þirketin kamyonlarýnýn tonajýn üstünde yüklendiði, ancak Müvekkile trafik cezasý uygulanmadýðýdýr. Belirtmek isteriz ki, kamyonlara yüklenecek kömürler kömür bandýnýn altýnda yer alan aðýrlýk sensoru ile en hassas þekilde ölçülmekte, yükleme esnasýnda, her bir kamyona ne kadar yükleme yapýldýðý irsaliyeler ile kayýt altýna alýnmaktadýr. Keza Müvekkil ile TKÝ arasýnda yapýlan sözleþme uyarýnca kömür miktarý sürekli olarak TKÝ'nin denetimi altýndadýr. Kamyonlar maden sahasýndan ayrýlýrken tonajlarý ölçülmekte, aþýrý yükleme yapýlan araçlarýn trafiðe çýkmasýna izin verilmemektedir. Ýþ bu denetim karþýsýnda, Müvekkil Kamyonlarýna tonajýn üstünde yükleme yapýldýðý ve Müvekkile trafik cezasý uygulanmadýðýna yönelik haberin gerçeklik payý bulunmamaktadýr. Müvekkile ait Maden Ocaðýndaki çýkýþ yollarýnýn kapatýldýðý iddiasý da tümüyle müvekkili karalamaya yöneliktir. Müvekkilin Maden Ocaðý,Devlet ve/veya Müvekkilin görevlendirildiði danýþman þirketlerce sürekli olarak denetlenmektedir. Keza maden ocaðýnýn biçimi ve jeolojik özellikleri nedeni ile bir adet giriþi iki adette çýkýþý bulunmaktadýr. Anýlan çýkýþ sayýsý, habere konu maden ocaðýnýn yapýsý gözetildiðinde yeterlidir ve herhangi bir tehlike anýnda madenden kaçýþa uygun þekilde hazýr bulundurulmaktadýr. Öte yandan çalýþanlarýn tümüne kiþisel kurtarma ekipmanlarý verilmekte, olasý tehlike anlarýnda veya göçüklerde vakit kaybetmeksizin müdahale edilebilmesi için kurtarma ekibi günün 24 saati hazýr bulundurulmaktadýr. Bunlara ek olarak, maden ocaklarýnda kullanýlacak aðaçlarýn 30 cm olmasý gibi bir kaide olmayýp, ocaktaki zemin yapýsýna, kömür yoðunluðuna vb. deðiþkenlere göre aðaçlarýn ebatlarý farklýlýk göstermekte, mukavemeti az olan zeminlerde ahþap deðil çelik destek malzemeleri kullanýlmaktadýr. Müvekkile ait maden ocaðýnda madencilik kaidelerine uygun þekilde ve nitelikte malzemeler kullanýlarak göçük olmasýnýn önüne geçilmektedir. Bu itibarla bilimsel verilere ve sonuçlara dayanmayan bu iddialara itibar etmek mümkün deðildir. Maden Ocaðýnda 2005 yýlýnda meydana gelen tek ölümlü iþ kazasýnda ise, ocaðýn güvenliðinden sorumlu olan ve görev tanýmý "mukavemeti azalmýþ alanlara iþçi girmemesini saðlamak ve gerekli önlemleri almak" þeklinde belirlenmiþ Çalýþanýn, mukavemeti azalmýþ çökme tehlikesi olduðunu bildiði alanda, uyarýlmasma raðmen, uyumasýndan kaynaklanmýþtýr. Ýþbu kazada Müvekkilin hiçbir kusur ve sorumluluðu bulunmamaktadýr. Kazanýn meydana gelmesine, iþçinin kendi saðlýðýný ve vücut bütünlüðünü korumaktaki özen yükümlüðüne uygun hareket etmemesine sebep olmuþtur. Alaca Engelliler Derneði'nden yardým Alaca Engelliler Derneði ihtiyaç sahiplerine yardým etmeye devam ediyor. Þimdiye kadar 30 adeti akülü olmak üzere 150'nini üzerinde tekerlekli sandalye baðýþý yapan dernek yardýmlarýna bir yenisini daha ekledi. Dernek Baþkaný Ahmet Görür, birkaç senedir kýsmi felçle mücadele eden ve yürüme zorluðu çeken Rahmi Ýðneci'ye üç tekerli, direksiyonlu,akülü sandalye hediye ettiklerini belirtti. Sandalyeyi teslim alan Rahmi Ýðneci ise emeði geçen herkese teþekkür etti. Dernek Baþkaný Ahmet Görür, "Bu sandalyeyi Almanya'dan derneðimize gönderen Nizamettin Çelik abimize de teþekkürlerimizi sunuyor. Rahmi abimize de de bu sandalyeyi iyi günlerde kullanmasýný ve bir an önce þifa bulmasýný Allah'dan diliyoruz. Engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan,derneðimizin çorbasýnda tuzu olan bütün hayýrseverlerimizi tebrik ediyoruz" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL

6 6 "Boðazkale, isminin Hattuþa olarak deðiþtirilmesi turizme katký saðlar" Ýl Genel Meclisi Haziran ayý toplantýlarý dün sona erdi. Halil Ýbrahim Kaya Baþkanlýðýnda gerçekleþen toplantýda Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Boðazkale ilçesinin isminin "Hattuþa" olarak deðiþtirilmesi ile ilgili husus görüþüldü. Plan ve Bütçe Komisyon'u Baþkaný Mustafa Alagöz Boðazkale Belediye Meclisinin kararýyla Boðazkale Ýlçesinin isminin "Hattuþa" olarak deðiþtirilmesi konusunda karar aldýðýnýn görüldüðünü ve ayrýca Çorum Valiliði Ýl Ýdare Kurulu'nun 8473 esas nolu tarih ve 233 nolu kararýnda isim deðiþikliðinin uygun olacaðý kanaatine varýldýðýný söyledi. Alagöz, "Komisyonumuzca yapýlan deðerlendirme sonucunda, Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Örgütü' nün (UNESCO) Dünya Miraslarý listesinde 1986 'da 377 Liste Sýra No ile yer almýþtýr.hitit Medeniyetinin baþkentine adýný veren Hattuþa' nýn ismi Literatüre uygunluk ve tüm dünya tarafýndan bilinirlik açýsýndan öne çýkýyor. Çünkü tüm dünya Hattuþa'nýn neresi olduðunu, Boðazkale'nin ne ve nerede olduðundan daha iyi biliyor"dedi. Alagöz konuyla þu bilgiler verdi: "Ülkemiz ve Çorum Ýlimizin turizmine, tanýtýlmasýna ve ekonomisine katký saðlamasý açýsýndan Boðazkale Ýlçesinin isminin Hattuþa olarak deðiþtirilmesi turizm açýsýndan önem arz etmektedir.ýlçe halkýnýn Hattuþa ismini benimsediði ve ilçenin yaygýn olarak bu isimle anýldýðý,hattuþa isminde baþka bir yerleþim birimi bulunmadýðý ilgili resmi yazýlardan anlaþýlmýþtýr. Bir Beldenin adý,belediye meclis üye tam sayýsýnýn en az dörtte üç çoðunluðunun kararý ve valinin görüþü üzerine Ýçiþleri Bakanlýðýnýn onayý ile deðiþtirilir. Bu karar Resmi Gazetede yayýmlanýr. Bir beldenin adýnýn deðiþmesi ile belediyenin adý da deðiþir. Boðazkale Ýlçesinin isminin Hattuþa olarak deðiþtirilmesi Ülke turizmine ve ekonomisine katký saðlayacaðý ve bölgenin tanýtýmý açýsýndan önemli olduðu gözlemlenmiþtir." Kubilay Kaan YÜCEL Kapanan beldelerin çöplerini Özel Ýdare ve Ýlçe Belediyeleri toplayacak Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: Migros ikinci þubesini açtý Kapatýlan ve köy statüsü alan beldelerin çöplerini Ýl Özel Ýdaresi ve baðlý bulunduklarý ilçelerin belediyeleri toplayacak. Ýl Genel Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nun konu hakkýnda hazýrladýðý rapor dün meclisin bilgisine sunuldu. Rapor hakkýnda açýklama yapan Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz kapanan 22 adet belde belediyesinin köy statüsüne dönüþmüþ olsa da belediyenin saðlamýþ olduðu hizmetlerden dolayý oluþan bir þehir kültürünün kazanýldýðýný ifade ederek, "Söz konusu köylerde bu Nurettin Karaca kültürün devam edilebilmesi daha önceden kazanmýþ olduklarý bazý hizmetlerin devam etmesiyle mümkün olacaktýr. Bu noktada katý atýk toplama hizmetlerinin devam etmesinin önemi ortaya çýkmaktadýr. Bu itibarla katý atýk toplama hizmetinin 5302 sayýlý Özel Ýdaresi Kanununun 64. Maddesinin (a) bendi çerçevesinde ilçe belediyeleri ile ile ortak çalýþma yapýlarak yürütülmesi planlanmaktadýr. Söz konusu hizmetin yürütülmesi halinde doðacak maliyetler kiþi baþý günlük atýk miktarýna göre her belde için ayrý ayrý hesaplanmak suretiyle belirtilmiþ olup maliyet tablosu çýkartýlarak ekte sunulmaktadýr. Kapanan 22 adet belde belediyesinin tüzel kiþiliði sona ererek köy statüsüne dönüþtüðünden buralardaki katý atýk toplama hizmetinin 5302 sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanununun 64. Maddesinin (a) bendi çerçevesinde ilçe belediyeleri ile ortak çalýþma yapýlarak yürütülmesi için idaremizin yetkili kýlýnmasý komisyonumuz tarafýndan uygun görülmüþtür" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Migros Alýþveriþ Merkezi Çorum'a ikinci þubesini açtý. Bahçelievler Mahallesi Þenyurt Caddesinde bulunan ikinci þubenin açýlýþ törenine Migros Ankara Þube Müdürü Ekrem Yýldýz, Migros Bahabey Þube Müdürü Þule Çalýþkaner, Migros Þenyurt Þube Müdürü Erdem Ýpek, bazý bölge müdürleri ve vatandaþlar katýldý.migros Bahabey Þube Müdürü Þule Çalýþkaner verdiði bilgide, "Çorum'a 3 maðaza daha açacaðýz çalýþmalarýmýza hýz kesmeden devam ediyoruz. Kalitemizi, disiplinimizi ve uygun fiyatlarýmýzla Çorumlu vatandaþlarýmýzýn hizmetinde olacaðýz" dedi. Daha sonra yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini Migros Ankara Þube Müdürü Ekrem Yýldýz kesti. Yasin YÜCEL Ýnönü Anadolu Lisesi'nde doða sergisi Ýnönü Anadolu Lisesi'nde "Doða Sevgisi ve Destanlarýmýzdaki Mitolojik Öðelerimiz" konulu bir sergi düzenlendi. "Dünya Çevre Günü" nedeniyle düzenlenen sergiye Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Güngör'ün yaný sýra çok sayýda okul müdürü öðretmen ve öðrenciler katýldý. Ýnönü Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen serginin açýlýþ konuþmasýný okul müdürü Ahmet Güngör gerçekleþtirdi. Konuþmasýnda serginin düzenlenme amacýna ve hedeflerinin ne olduðu hususuna da bilgiler veren Güngör, Ýnönü Anadolu Lisesi olarak doðada yaratýlan ve geri dönüþümü olmayan yýkýmlara dikkat çekmek doða konusunda farkýndalýk yaratmak amacýyla böyle bir çalýþma içersine girmiþ olduklarýný belirtti. Sergide ayný zamanda destanlarda yer alan mitolojik öðelere de deðinildi. Serginin açýlýþ kurdelesini ise Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Güngör kesti. Yasin YÜCEL Bahçelievler Ýlkokulu 1/F sýnýfý öðrencileri tarafýndan yapýlan yýlsonu gösterisi büyük beðeni topladý. Minik öðrenciler bir yýl boyunca edindikleri kazanýmlarý ve hünerlerini yýlsonu gösterisinde sergilediler. Sýnýf öðretmeni Müjgan Þentürk, tarafýndan hazýrlanan, milli ve manevi deðerlerin ön planý çýktýðý programda koro, piyes gösterileri, halk oyunlarý gösterisi, jimnastik gösterisi, dans gösterisi ve Türk çocuðu gösterisi baþta olmak üzere çeþitli skeçler sergileyen öðrenciler, katýlýmcýlara hem güzel anlar yaþattýlar hem de düþündürdüler. Miniklere ailelerden tam not Yaklaþýk 3 saat süren etkinliðe okul idarecileri, öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý. Öðrenciler tarafýndan hazýrlanan serginin gezilmesinin peþinden program verilen kokteyl ile son buldu.

7 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Önce ziyaret sonra açýlýþ Roman vatandaþlara Devlet'in þevkat eli uzandý Ýl Emniyet Müdürlüðü genellikle Ulukavak ve Gülabibey Mahallelerinde yaþayan ve hurdacýlýk, kâðýt toplama ve faytonculuk ile uðraþan Roman vatandaþlarýn çocuklarýnýn, maddi imkânsýzlýklar ve sosyo-kültürel bakýþ açýsý farklýlýklarý nedeniyle eðitim-öðretim ortamýna uyum saðlayamamalarýndan dolayý, "Mutlu Bir Gelecek Ýçin Elele" projesini hayata geçirdi. Çocuk Þube Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ve uygulanan Vali Baþköy'e "Dünya Çevre Günü" ziyareti Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyit Ahmet Sancak "Dünya Çevre Günü" nedeniyle Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Ülkemizin doðal ve tarihi güzellikleri ile dünyanýn nadir ülkelerinden biri olduðunu ifade eden Vali Sabri Baþköy, "Temiz ve saðlýklý bir çevrede yaþamak temel proje kapsamýnda Aile ve Sosyal Politiklar Ýl Müdürlüðü tarafýndan 42 ailenin Sosyal Ýnceleme Raporu hazýrlandý ve 2 kiþiye aðýr özürlü aylýðý yardýmý, 5 kiþiye engelli aylýðý yardýmý, 2 kiþiye sosyal yardým maaþý, 2 aileye aylýk çocuk yardýmý, 16 kiþiye aylýk eðitim yardýmý, 10 kiþiye nakdi yardým ve 17 aileye kömür yardýmý yapýldý. Nüfus Müdürlüðü ise nüfus cüzdaný olmayan 3 kiþiye nüfus cüzdanlarýný çýkarttý. Nüfusta ölü görülen bir þahsýn nüfus kaydýnýn düzeltilebilmesi için de mahkemeye dava açýldý. Nüfus Müdürlüðünce nikahý olmayan 2 ailenin resmi nikahlarý yapýlýrken, diðer 2 ailenin nikah iþlemleri ise devam ediyor. ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüise 2013 yýlý sonlarýnda baþlatýlan Toplum Yararýna Çalýþma Programý kapsamýnda, proje ailelerinden 10 kiþi deðiþik iþlere yerleþtirildi. Çorum Belediyesi ise 10 aileye düzenli erzak yardýmý yapýyor. Öðrencilerden oluþan 23 çocuk, Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk, Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programý projesi kapsamýnda il içi geziye götürüldüler. Yasin YÜCEL bir insan hakkýdýr. Ülkemizdeki tüm bireyler olarak, deðiþen ve geliþen dünyada temiz ve saðlýklý çevre için üstümüze düþen gerekli sorumluluklarýmýzý yerine getirmeliyiz. "Dünya Çevre Günü", temiz ve saðlýklý bir çevre konusunda tüm toplumumuzda farkýndalýk oluþturmasý için son derece önemlidir. Bizlere emanet edilen doðanýn bizden sonraki kuþaklara korunarak devredilmesi de ayrýca önemlidir. Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðümüz koordinesinde, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluþlarýmýz, temiz ve saðlýklý çevre için çeþitli çalýþmalar yürütüyor. Bu çalýþmalarýnýn sosyal projelerle daha da artacaðýna inanýyorum. Dünya Çevre Günü etkinliklerinin tüm insanlarýmýzda çevre bilinci oluþturmasý bakýmýndan güzel bir etkinlik olmasýný diliyorum" dedi. Ziyarete, Ýl Müdür Yardýmcýsý Fazlý Yýldýrým ve Þube Müdürleri Birol Sayýn, Adnan Doðan ile Veysel Bulur da katýldý. TBMM Devlet Üstün Hizmet Ödülü sahibi, hayýrsever iþadamý Ömer Derindere Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Kendisinin maddi destekleri ile yapýlan "Ömer Durukan Kuran Kursu Merkezi" nin açýlýþý için Osmancýk'a gelen Ömer Derindere, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý makamýnda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerini iletti ve görevinde baþarýlar diledi. Ziyaret sonrasýnda Belediye Baþkaný Karataþ "Ömer Derindere beyefendinin bilhassa eðitim alanýndaki hayýr iþlerini takip ediyorduk. Bir çok öðrenciye burs veriyor, okullar yaptýrýyor, yurtlar yaptýrýyor. Ýnsana yapýlan yatýrýmýn en hayýrlý yatýrým olduðunun bilinciyle yaptýðý destekler için kendisine minnettarýz" dedi. Daha sonra Çorum Valisi Sabri Baþköy'ünde ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, "Afrika da Ameliyat Projesi" kapsamýnda Somali'nin Afgoye bölgesinde 1000 tane katarakt hastasýnýn ameliyatýna baþladý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Afrika'da katarakt ameliyatlarýna 2014 yýlýnda da devam ediyor. Özellikle Afrika'nýn kýrsal kesimlerinde týbbi yetersizlikler nedeniyle göremeyen binlerce hasta, katarakt projesi ile saðlýðýna kavuþuyor. ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý proje hakkýnda verdiði bilgide, ''Siz görürseniz onlar da görecek, sloganýyla Afrika'da baþlatýlan katarakt projesi kapsamýnda bugüne kadar Afrika genelinde 77 bin 761 katarakt ameliyatý gerçekleþtiren ÝHH, yeni ameliyatlar yapmaya hazýrlanýyor yýlýndan bu yana Afrika'da katarakt ameliyatlarý gerçekleþtiren ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, "Afrika'da katýlýmý ile Ömer Derindere tarafýndan yaptýrýlan "Ömer Durukan Kursu" nun açýlýþý gerçekleþtirildi. ÝHH, Afrika'da görmeyen gözlere umut oluyor Selim Özkabakçý Ameliyat Projesi" kapsamýnda Somali'nin Afgoye bölgesinde katarakt ameliyatlarýnýn baþlatýlmasý için Zamzam Foundation kurumuyla bir anlaþma yaptý. ÝHH ekiplerince de Zamzam Foundation ile yapýlan anlaþma doðrultusunda Somali'nin Afgoye bölgesinde 1000 katarakt hastasýnýn ameliyatlarýna baþlandý. -KATARAKT AFRÝKA'DA ÇOK YAYGIN GÖRÜLÜYOR- Genç yaþtaki hastalarýn yoðunluðu dikkat çekici düzeyde olmakla birlikte tedaviye eriþememekten kaynaklý oldukça ileri vakalara rastlanabiliyor. Ameliyatlarýn merkezi olarak belirlenen Somali'de yetersiz ve kötü beslenme ile yoðun güneþ ýþýnlarýnýn neden olduðu katarakta baðlý körlük vakalarý oldukça yaygýn. Siyasi istikrarsýzlýk, iç çatýþmalar ve kýtlýkla mücadele eden ülkede insanlarýn büyük çoðunluðu ömürleri boyunca belki hiç doktor yüzü görmüyor. Katarakt hastalarý da ülkede sýnýrlý sayýda bulunan göz doktorlarýna ya hiç ulaþamýyor ya da ameliyatlarýn maddi boyutunu karþýlayamýyor. -AFRÝKA'DA 10 MÝLYON GÖRME SORUNLU ÝNSAN BULUNUYOR- Afrika genelinde 10 milyon görme sorunu yaþayan insanýn bulunduðu ve bunlardan 5 milyonunun katarakt nedeniyle göremediði istatistiklerle ortaya konan bir gerçek. Kötü beslenme, vitamin eksikliði, güneþ ýþýklarýnýn dik açýyla gelmesi (ultraviyole ýþýnlara maruz kalma) gibi faktörlerin Afrika'da yoðun olarak görülmesi ve tedavi imkânlarýnýn yetersiz olmasý nedeniyle, her yýl 600 bin kiþinin bu sayýya eklendiði kaydediliyor. -KATARAKT AMELÝYATININ MALÝYETÝ- Katarakt ameliyatýnýn maliyeti ülkeden ülkeye deðiþmekle birlikte, tek göz için ortalama 200 TL'ye bu ameliyat yapýlabiliyor. Her bir göz ameliyatýnýn 200 TL maliyetle yapýlmasýna karþýn, daha düþük miktardaki baðýþlar da bir araya gelerek gözlerin ýþýða kavuþmasýna yardýmcý olabilecek. Kampanyaya ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'na baðýþta bulunarak kampanyaya katýlabilirsiniz. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý siteden online katarak baðýþý olarak. Bankalardan albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakýflar ve Ziraat Bankasý aracýlýðý ile. Ayrýca KATARAKT yazýp 3072'ye göndererek 5 TL baðýþta bulunabilirsiniz" dedi. Fatih AKBAÞ

8 YAÞAM Bakanlýk, emzik ve biberonlarý denetleyecek 8 Kelime Avý Temel'in derste telefonu çalar. Hoca: - Çýkýyorsun 10 dk sonra gelebilirsin diye kýzýyor ceza olarak. Tam kapýdan çýkýp kantine doðru yürürken arkadaþ seslenir hoca çaðýrýyor diye. Hoca: - En ön sýrada oturmuþ güzelce ders dinliyordun affettim ama dikkat et telefonuna. Temel: - Saðolun hocam. Ertesi hafta telefon ayný derste bir daha çalar. Hoca: - Çýkýyorsun bu defa gelmiyorsun! Temel: -Ben gelmiyorum ki hocam siz çaðýrýyorsunuz. Bu sefer çaðýrsanýz da gelmem. Günün Sudoku Bulmacasý Reflüde erken tedavi ameliyattan kurtarýyor! Doç. Dr. Tamer Karþýdað, pek çok insanda görülen reflü hastalýðýnda erken tedaviyle ameliyata gerek kalmadýðýný söyledi. Karþýdað, ilaç diyet ve önerilerle tedavi edilen reflü hastalýðýnýn bu evresini, 'Altýn dönem' olduðunu belirtti. Memorial Ataþehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Doktoru Doç. Dr. Tamer Karþýdað, göðüste yanma ve aðza acý su gelmesiyle bilinen reflü rahatsýzlýðýnýn, yaþam kalitesini bozmaya baþladýðýnda tedavi edilmesi gerektiðine dikkat çekti. Bilinçsiz ilaç kullanýmý ve gereksiz operasyonlarýn daha ciddi sonuçlara neden olabileceðini belirten Karþýdað, "Taný ve tedavi sürecinde son derece dikkatli olunmalýdýr. Kiþide göðüste yanma ve aðýza acý su gelmesi gibi þikayetler varsa reflü hastasý olma olasýlýðý vardýr. Ancak bu klasik ikili yanýnda, hastalarda 'minör bulgular' denilen baþka belirtiler de olabilmektedir. Bunlar öksürük, ses kýsýklýðý, orta kulak iltihabý, astým, tekrarlayan farenjit, larenjit, diþ çürükleri, yemek borusunda daralma, boðazda týkanma hissi, kalple ilgili olmayan göðüs aðrýsýdýr. Hastalýðýn tanýsý yalnýzca bu bulgulara bakýlarak deðil reflü ile birlikte göðüste yanma hissi ve 24 saatlik ph Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, emzik ve biberonlarýn bildirimi, piyasa gözetimi ve denetimi iþlemleri kapsamýnda ilk defa Haziran ayý içinde Ýstanbul ve Ankara'da denetimler gerçekleþtirileceðini duyurdu. Emzik ve biberonlarýn bildirimi, piyasa gözetimi ve denetimi iþlemleri 31 Ekim 2013 tarihinden itibaren Bakanlýðýn sorumluluðuna geçtiði ve o tarihten bugüne bakanlýk tarafýndan yürütüldüðüne iþaret edilen açýklamada, " 'Emzik, Biberon, Biberon Baþlýðý, Alýþtýrma Bardaðý, Alýþtýrma Bardaðý Kapaðý Ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, Ýthalatý, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Ýle Bildirim Esaslarýna Dair Teblið' çerçevesinde üretici ve ithalatçýlar ürünlerini piyasa arz etmeden önce Bakanlýðýmýza bildirmek ve uluslararasý akreditasyona sahip veya Bakanlýðýmýzca yetkilendirilmiþ laboratuvarlardan alýnmýþ test raporlarýný sunmakla yükümlüdürler. " denildi. ÖNLEM VE YAPTIRIMLAR UYGULANACAK Söz konusu ürünlerin, hassas tüketici grubunu oluþturan bebekler tarafýndan kullanýldýðýndan, bugüne kadar bildirim ve ithalat denetimi gerçekleþtirilen bu ürünlere yönelik olarak Türkiye'de ilk defa piyasa gözetimi ve denetimi de yapýlacaðýna iþaret eden açýklamada þunlar aktarýldý: "Bu baðlamda, Bakanlýðýmýza bildirim yükümlülüðünü yerine getirmeyen veya standartlara uygun olmayan ürünleri piyasaya süren firmalarýn tespit edilmesi amacýyla Haziran ayý içinde Ýstanbul ve Ankara'da denetimler gerçekleþtirilecektir. Denetimlerde, güvenli olmadýðýndan þüphe duyulan ürünlerden alýnacak numuneler akredite laboratuvarlarda bisfenol A, nitrozamin, uçucu maddeler, fitalat gibi tehlike oluþturan kimyasallar yönünden kontrol edilecek, ayrýca biberonlarýn gýda ile temasa uygun olup olmadýðý incelenecektir. Denetim sonuçlarýna göre güvenli olmadýðý tespit edilen ürünlerle ilgili olarak gerekli önlem ve yaptýrýmlar uygulanacaktýr. " (CÝHAN) monitörizasyonu adý verilen bir laboratuvar çalýþmasý ile konulmaktadýr." dedi. REFLÜ HASTALIÐININ TEDAVÝSÝ ÝÇÝN 'ALTIN DÖNEM' KAÇIRILMAMALI Reflü rahatsýzlýðýnýn hastalýk haline geldiðinde ilaç, diyet ve önerilerle sindirim sisteminin korunabileceði bir dönem olduðuna dikkat çeken Karþýdað, þöyle devam etti: "Bu, 'Altýn dönem' kaçýrýlýrsa tedavisi cerrahidir. Bu, çok kýsa bir süreç deðildir. Ancak iyi bir tedavi ve takip gerektirmektedir. Bu dönemdeki hastalar, çoðunlukla cerrahi bir giriþime ihtiyaç duymadan baþarý ile tedavi edilebilmektedir. Majör ve minör bulgularýn uzun süre göz ardý edilmesi ile veya yetersiz tedavi yöntemleri ile bu dönem kaçýrýlabilmektedir. Sonrasýnda cerrahi düzeltmelerin yapýlmasý gereken bir aþama gelmektedir. Medikal tedavinin yetersiz olmasý dýþýnda uzun süreli ilaç tedavini reddeden hastalarda da cerrahi tedavi düþünülür. Reflü hastalýðý bazen nadir görülen kas hastalýklarýna da baðlý olarak görülebilir. Bu hastalarda cerrahi, bir tedavi yöntemi deðildir. Dikkatli olmak gerekir." (CÝHAN) Dizi 19:55 Yýl Erdem bir zamanlar öðrencisi olduðu Kara Lise ye, yýllar sonra edebiyat öðretmeni olarak döner. Lise yýllarýnda sevdiði Zehra da ayný okulda coðrafya öðretmenidir. Erdem niþanlýdýr ve Zehra nýn bunu öðrenmesi uzun sürmez. Düðün hazýrlýklarýnýn baþladýðý Bayazýtlar konaðý, büyük bir telaþ içindedir. Konaðýn beslemesi Emine, çocukluðundan beri hayran olduðu Erdem in evlenecek olmasýný bir türlü kabullenemez. Konaða gelen çeyizleri gizlice parçalar, çeþitli planlar yapar. Naciye ve Erdem in arasý ise sürpriz bir þekilde, baþka bir konu yüzünden açýlýr. Sinema Yedi Güzel Adam 23:30 Tehlikeli Adam Eskidenözel kuvvetlerde görev yapan Shane Daniels, iþlemediði bir suçtan ötürü altý yýl hapis yattýktan sonra salýverilir. Özgürlüðe adýma atar atmaz kendini büyük bir hesaplaþmanýn ortasýnda bulur. Uyuþturucu parasý taþýyan ve genç bir kýzý rehin tutan Çin mafyasý, Daniels'ýn gözleri önünde bir polisi öldürür. Kýzý kurtarmak isteyen Daniels, mafya ve uluslararasý uyuþturucu tacirlerine karþý büyük bir mücadeleye giriþir 23:15 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Eðlence Kim Milyoner Olmak Ýster? Dünyanýn en çok seyredilen ve en çok kazandýran bilgi yarýþmasý Kim Milyoner Olmak Ýster?, Kenan Iþýk ýn sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye nin farklý yerlerinden ya da farklý ülkelerden baþvuru yapýp, mülakatla seçilen yarýþmacýlar katýlýyor. Yine moral desteði için yarýþmacýlarýn yakýnlarý da stüdyoda yerlerini alýyorlar. Toplamda on iki soruyu yanýtlamak için yarýþmacýlara dört joker hakký sunuluyor. Ayrýca iki baraj hakký veriliyor. Baraj sorulara doðru yanýt verildiðinde o ana kadar kazanýlan ödül, her durumda yarýþmacýnýn oluyor. On iki soru doðru yanýtlanýrsa kazanýlacak ödül 1 milyon TL... Aras Bulut Ýynemli Aras Bulut Ýynemli (d. 25 Aðustos 1990) Türk dizi oyuncusu. Aðabeyi tiyatrocu, ablasý da ses sanatçýsý olan Aras Bulut Ýynemli, Beþiktaþ Anadolu Lisesi mezunudur ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliði okumaktadýr. Patos reklamýnda da oynayan Ýynemli, baþka bir reklam filminde Ýtalyan futbolcuyu canlandýrýrken Yönetmen Zeynep Günay Tan'ýn dikkatini çekmiþ, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çaðrýlmýþ ve deneme çekimlerinde baþarýlý olmuþtur. Aras Bulut Ýynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete karakterini canlandýrdý yýlýnda çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayýnda gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin baþrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut Ýynemli'nin oyunculuðu birçok eleþtirmen tarafýndan beðenilmemiþtir.[1] Oyuncu son olarak Muhteþem Yüzyýl dizisinde Þehzade Beyazid karakterini canlandýrmaktadýr. Filmografisi: 2009 Arka Sokaklar Þeref Konuk Oyuncu, 122.bölüm, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Mete Akarsu Baþrol Oyuncusu 2013 Mahmut ile Meryem Mahmut Baþrol Oyuncusu, 2013 Muhteþem Yüzyýl Þehzade BayezidYardýmcý Oyuncu 2013 Tamam mýyýz? Ýhsan Baþrol Oyuncusu Ödüller: 2011 Antalya Televizyon Ödülleri En Ýyi Yardýmcý Erkek Oyuncu Öyle Bir Geçer Zaman Ki TelevizyonDizisi.com En Ýyiler Ödülleri En Ýyi Yardýmcý Erkek Oyuncu Öyle Bir Geçer Zaman Ki Çýtýr Börek Malzemeler 1 Kg Yufka 3 Yumurta 1 Su Bardaðý Yoðurt 1 Paket kabartma Tozu 1 Su Bardaðý Sývý Yað 1 Çay Kaþýðý Tuz Galeta unu ÝÇ HARÇI (isteðe baðlý olarak deðiþtirebilirsiniz) Kaþar Peyniri Pastýrma Çýtýr Börek Yapýlýþý 1 yumurtayý,yoðurdu,yaðý ve kabartma tozunu karýþtýrýp iyice çýrparak bir harç elde ediyoruz.yufkalarý 6 parçaya bölerek üçgenler elde ediyoruz.yufkalara yaptýðýmýz karýþýmý sürüp üzerine bir tane daha yufka seriyoruz.tekrar karýþýmý sürüyoruz(iki katlý bir yufka elde etmiþ oluyoruz.)ýçine kaþar peyniri ve pastýrmayý ekliyoruz.yanlarýný da içine katlayarak sigara böreði þeklinde sarýyoruz.2 yumurtayý çýrpýp sardýðýmýz yufkalarý önce yumurtaya daha sonra galeta ununa buluyoruz.son olarak kýzgýn yaðda kýzartýyoruz.eðer isterseniz galeta unu yerine çekip kuruttuðunuz bayat ekmekleri de kullanabilirsiniz.çok daha çýtýr ve lezzetli oluyor. Afiyet olsun. Kýr kalemin ucunu. Bundan sonraki yolculuðumuz aþk yolculuðudur. Aþký kalem yazmaz ki kitaplarda bulasýn. ~ Þems-i Tebrizi Bitmeyen Þarký Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili Kahvaltý Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Kim Milyoner Olmak Ýster? Hayat Dersi Kanal 7 de Sabah Yasemince Dr. Feridun Kunak Kardeþ Gibi Uður Arslan la Umut Var Ýki Annem Kanal 7 Ana Haber Hayat Dediðin Koltuk Belasý 21:00 Kanal 7 Haber Saat Vahþi Gelin Her Þey Dahil Cennet Mahallesi Pepee Yeni Bir Gün Her Þey Dahil Gülben Lezzet Haritasý Misafir Ol Bana Pepee Kukla Tipler Show Ana Haber Fatih Harbiye Tehlikeli Adam Akasya Duraðý Ýrfan Deðirmenci Ýle Ýle Günaydýn Belalý Ev Çok Güzel Hareketler Bunlar Gün Arasý Ben Bilmem Eþim Bilir Arka Sokaklar Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Þirinler Sarayýn Doktoru Sabah Haber Osmanlý Tokadý TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Eski Hikaye Ana Haber Bülteni Yedi Güzel Adam 22:50 Yapay Zeka Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Beþinci Boyut Ritmini Arayan Kalpler Yeþil Elma Aslý Hünel ile Mutfak Keyfi Ana Haber Bülteni 19:20 Ýki Dünya Arasýnda Hýyanet Sarmalý

9 9 Nusra Cephesi'nin terör listesine alýnmasýna tepki! Akýncý Üniversiteliler ve Suffa Kulübü tarafýndan, Suriye muhalif gruplarýndan Nusra Cephesi'nin haksýz yere terör listesine alýnmasýný kýnamak amacýyla bir basýn açýklamasý düzenlendi. Dün Cuma namazýnýn ardýndan PTT binasý önünde düzenlenen basýn açýklamasýnda Akýncý Üniversiteliler ve Suffa Kulübü üyeleri, bazý sloganlar atarak olayý protesto etti. Grup adýna bir açýklama yapan Musa Bilge, Suriye'nin Þam beldesinde Esed Rejimine karþý faaliyet gösteren muhalif gruplardan Nusra Cephesi'nin herhangi bir terör eyleminde bulunmamasýna raðmen ani bir kararla Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafýndan terör örgütleri listesine dahil edildiðini belirterek, bu durum karþýsýnda üzgün olduklarýný ve hayal kýrýklýðý yaþadýklarýný söyledi. Bilge, "Þurasý muhakkak ki Cephetun Nusra, ümmetin alnýný kara çýkartacak ve onu savunanlarýn yüzünü kýzartacak hiçbir þey kesinlikle yapmamýþtýr" dedi. Musa Bilge, açýklamasýnýn devamýnda özetle þunlarý söyledi: "Suriye'de devrimin ilk günlerinden bu yana, direniþin adeta bel kemiðini oluþturan ve hem zalim Esed'e karþý verdikleri mücadele hem de halka yönelik eðitim ve yardým çalýþmalarýyla halkýn da sevgisini kazanan Suriye'deki en büyük direniþ gruplarýndan Cephetun Nusra'nýn haksýz yere terör listesine alýnmasý bizleri üzmüþ ve hayal kýrýklýðýna uðratmýþtýr. Cephetun Nusra, devrimin ilk gününden bu yana oldukça etkin rol oynamýþ; savaþýn gidiþatýný sürekli Esed aleyhine çevirmiþ ve bununla beraber halka yönelik yardým faaliyetleriyle zor durumda kalanlara el de uzatmýþtýr. Cephetun Nusra, ayrýca Suriye'de projesini hazýrladýðý "Ýslam Enstitüsü" ile ve hali hazýrda faaliyete geçirdiði Guta Medresesi ile halkýn ve özellikle çocuklarýn ilmi eksikliðinin giderilmesi konusunda çalýþmalara da giriþmiþtir. Laik düzeni açýk bir þekilde reddetmekle beraber, tekfirciliði ve hariciliði de reddeden; saf Ýslami bir düzen hedefiyle direniþe devam eden Cephetun Nusra, Ýslam nizamýndaki bu kararlýlýðýyla þer bakýþlarý da üzerine çekmiþtir. Ýslam hukukunda yeri olmayan ve özellikle sivillerin katledildiði, bizim de kesin bir þekilde kabul etmediðimiz çeþitli odaklarýn düzenledikleri baþka saldýrýlar, bu karalama dalgasý arasýnda Cephetun Nusra'ya yýkýlmak ve olaylarý zaten araþtýrmayan halkýn nezdinde onlarýn da "aslýnda mücahid deðil, terör örgütü" olduðu kanýsý yaygýnlaþtýrýlmak istenmiþtir. Fakat ne yazýk ki, bunlarýn iftira olduklarý açýk ve net bir þekilde ortada olmasýna raðmen halkýmýz zaten bu konularý takip etmediðinden ve bölgeyle ilgili tüm bilgileri kulaktan dolma bilgiler olduðundan; maalesef Nusra'ya Ali Akkaya'dan Halk Danslarý kitabý karþý yürütülen bu karalamalarda bir nebze de olsa baþarýlý olunmuþtur. Kardeþlerimize nasihatimiz; kulaktan dolma bilgilerle veya sanal ortamda takýlýrken öylesine rastgeldikleri þeylerden ibaret olan bir takým mesnetsiz verilerle özellikle Müslümanlar hakkýnda hüküm vermekten dillerini sakýndýrmalarýdýr. Ortada gerçek bir terörist var ise þayet, bunlar sivil evlerin damlarýna tonlarca bombalar atarak kadýn, yaþlý ve çocuk ayýrt etmeden katleden ve baþka ülkelerin kaynaklarýný "ulusal menfaat" adý altýnda yaðmalayan Amerika, Avrupa, Ýsrail, Rusya ve Çin'in baþýný çektiði zalim taðutlarýn ta kendileridir. Ýþte gerçek teröristler dünyalýk menfaatleri uðruna son yüz yýlda yüz milyona yakýn insaný katleden bu taðutlar ve bunlarýn ayakçýlarýdýr! Bu taðutlar ve iþbirlikçileri terörle mücadele yasasý adý altýnda uydurduklarý kanunlar ile Müslümanlarý korkutarak onlarý Allah'ýn emirlerini yerine getirmekten alý koymayý ve birbirleri ile yardýmlaþmalarýný engellemeyi arzulamaktadýrlar. Bu kimseler için Müslümanlarýn kendilerini canlarýna, mallarýna ve ýrzlarýna kast edenlere karþý savunmalarý terör eylemidir. Müslümanýn din kardeþine yardým etmesi Allah ve Rasülullah tarafýndan emir edilmesine raðmen bu amel de onlar tarafýndan teröre yardým olarak adlandýrýlmaktadýr. Yine adýna Hizbullah adý verdikleri, Esed saflarýnda savaþan Lübnan Hizbullahýnýn Suriye'de yüz binlerce Müslümaný katletmesine raðmen nasýl oluyor da bunlar terör örgütü listesine eklenmiyor. Ne hikmetse Nusra Cephesi gibi hizmetleri ve ayný zamanda kurtarýlan bölgelerdeki eðitim çalýþmalarý ile Suriye halkýnýn gönlüne taht kurmuþ bir topluluk alelacele terör örgütü listesine ekleniyor. Bu iþin hikmeti nedir? Kimleri razý etmek için Ümmet'in göz bebeði olan böylesi bir topluluk oldu bittiye getirilerek bu uydurma listeye eklenivermiþtir? Bu alelacele ve bir o kadar haksýz alýnan kararýn içinde, Cephetun Nusra'nýn son günlerde, Ýsrail'in elinde bulunan Golan Tepeleri'ne günden güne daha çok yaklaþmasýnýn ve Ýsrail'i son derece tedirgin etmesinin de bir parmaðý var mýdýr diye sormadan edemiyoruz! Bunun yaný sýra Cephetun Nusra'nýn, laik sistemi reddedip saf ve kaynaðýný doðrudan doðruya Kur'an'dan alan bir devlet sistemini arzulamalarýnda son derece kararlý ve tavizsiz olmalarýnýn payýný da unutmamak gerek! Üstelik Nusra Cephesi liderinin kendilerine baðlý Mücahitlere "halký Müslüman olan Türkiye gibi ülkelerde kesinlikle bir damla kan dahi dökmelerini yasak ettiði halde! Þurasý muhakkak ki Cephetun Nusra, ümmetin alnýný kara çýkartacak ve onu savunanlarýn yüzünü kýzartacak hiçbir þey kesinlikle yapmamýþtýr." Kubilay Kaan YÜCEL Pedegog Yazar Ali Akkaya'nýn beþinci kitabý "Anadolu Halk Danslarý ve Halk Danslarý Üzerine Genel Deðerlendirmeler" adýnda çýktý. Ali Kaya gazetemizi ziyaret ederek yeni kitabý hakkýnda bilgi verdi. Çorum bölgesinde uzun yýllar halk danslarý ve halk kültürü üzerine yaptýðý çalýþmalarýnýn ilk ürününü 2011 yýlýnda iki cilt þeklinde "Köylerimiz" isimli kitapta yayýnladýðýný kaydeden Akkaya, "Bu kitap köylerin tarihini, köyde yaþayan ailelerin soy hikâyelerini, köylerde yaþanmýþ önemli olaylarý ve önemli kiþiliklere yer vermiþtim. Bu kitabýmda ise Halk danslarýný ele aldým. Kitabýn ilk bölümü halk danslarýný geniþ anlamda ele alýrken ikinci bölüm tamamen Çorum bölgesine ait halaylar, halay türküleri, sevilen türküler, aðýtlar ve manilerden oluþmaktadýr. Bunlarý Çorum halkýyla paylaþmak istiyorum. Bu konuda Çorum halk kültürüne önemli bir katký sunduðuma inanýyorum" dedi. Türkiye'de genel olarak halk danslarý konusunda yanlýþ bir anlatým ve algýlama olduðunu kaydeden Akkaya, "Þimdiye kadar Türkiye'de halk danslarý konusunda yazýlmýþ olan kitaplarda halk danslarýnýn kimlikleri ve halk danslarý konusunda kullanýlan kavramlarda önemli yanlýþlýklarýn olduðunu gördüm. Bu konulara açýklýk getirmek için insanýn duygusuna hitap etme yerine daha çok bilimsel ve tarafsýz bir araþtýrma yapma gereði duydum. Anadolu geçmiþten günümüze insanlýk tarihinde çeþitli halk topluluklarýna ve kültürlere ev sahipliði yapmýþ adeta bir medeniyetler havzasý gibidir. Anadolu'nun insanlýk tarihinde nasýl önemli bir yere sahip olduðunu anlamak için onun üzerinde yer alan Hitit, Urartu, Med, Frik, Roma, Bizans ve Selçuklu gibi eski medeniyetlerin yerleþim yerlerine bakmak sanýrým bunu anlamamýza yardýmcý olacaktýr. Bugün Urfa Göbekli tepede bulunan tarihi yerleþim yeri dünyanýn en eski yerleþim yeri ve merkezi olarak kabul edilmektedir. Çorum bölgesinde yer alan Hitit kültürü ülkemizin bir zenginliði olduðu gibi birinci derecede biz Çorumlularýn bir zenginliðidir. Ancak üzülerek belirteyim ki buralarda yapýlan kazýlar hala Alman, Fransýz ve genel olarak yabancý arkeologlar tarafýndan yapýlmakta Anadolu'nun birçok deðeri gün ýþýðýna çýkarýlýrken diðer taraftan birtakým tarihi eserler ise yurtdýþýna kaçýrýlmaktadýr. Aslýnda bu tarihi yerleri tespit edenlerde Alman ve Ýngiliz gezginler olmuþtur. Ülke olarak biz hala neyimiz var, neyimiz yok ve tam bir kültür taramasýný gerçekleþtirmiþ deðiliz. Geçmiþte ilk masal derlemeleri 1864 yýlýndan Rus Türkoloðu F. Wilhelm. Radloff ve Macar Dr. Kunos gibi yabancýlar tarafýndan yapýlmýþtýr. Bunlarý Albert Wesselski, George Jakob, Thedor Menzel ve Friedrich Giese'yi insanlar takip etmiþtir. Ülke olarak bunlarý derlemekte oldukça geç kalmýþýz. Ayný durum bugün de mevcuttur. Hala Türkiye'de tam olarak bir kültür taramasý yapýlýp açýða kavuþturulmuþ deðildir. Ben bunu Çorum bölgesinde yapmýþ olduðum kültürel çalýþmalar sýrasýnda gördüm. 20 yakýn masal derlemesi yaptým ve bu masallarýn önemli bir kýsmý hiç yayýnlanmamýþ masallardan oluþmaktadýr. Ayný durum halk danslarý konusunda da mevcuttur. Halk danslarý konusunda araþtýrma yapan insanlar sadece belli bölgelerde araþtýrma yapmýþlardýr. Yabancý ülkelerin kültürel çalýþmalara önem vermesine karþýn yapmýþ olduðum bu çalýþmalardan maalesef ne devlet kurumlarýnýzdan nede özel kuruluþlardan bir destek almýþ deðilim. Tamamen gönüllülüðe dayanan bu çalýþmalarýn önemli bir ekonomik boyutu ve zorluklarý bulunmaktadýr. Kitap okuma konusunda çok okuyan bir toplum olmadýðýmýzý bilmem söylemeye gerek var mý? Kültürel araþtýrmalar konusunda beklide üniversitelerin bu alana el atmasý gerektiðini düþünüyorum. Yazýlý hale getirilemeyen çoðu deðerlerimiz yaþlý insanlarla birlikte ölüp gitmekte. Halk danslarýna gelince keza bu konuda da önemli boþluklar ve yanlýþ aktarýmlar söz konusudur. Bir nebzede olsa ben bu çalýþmam ile bu konuya bir katký sunduðumu düþünüyorum. Böyle tarihsel bir görevi yerine getirdiðim için kendimi mutlu hissediyorum" þeklinde kaydetti. Fatih AKBAÞ HAZÝRAN ÝYOT YETERSÝZLÝÐÝ HASTALIKLARININ ÖNLENMESÝ HAFTASI Ýyot, insan ve hayvanlarda tiroit hormonlarýnýn oluþumu için gerekli olan ve çok küçük miktarlarý yeterli olan, vücutta çok az bulunan eser elementlerden biridir. Eðer kiþi yeterince iyot alamýyorsa iyot yetersizliði hastalýklarý ortaya çýkmaktadýr. Ýyot yetersizliði hastalýklarýndan en sýk görüleni Guatr' dýr. Kiþi yeterince iyot alamadýðý için boyundaki tiroid bezinde büyüme ve tiroid hormon yapýmýnda azalma olur. Ýyot eksikliði olan kadýnlarda düþük, erken doðum, ölü doðum, doðumsal anomalili bebek doðurma sýklýðý yüksektir. Çok küçük çocuklarda iyot yetersizliði; büyüme geriliði, þaþýlýk, saðýrlýk, dilsizlik, cücelik, algýlama ve öðrenme güçlüðü ile zekâ geriliðine neden olur. Ýyot eksikliði bulunan bölgelerde yaþayan çocuklar üzerinde yapýlan araþtýrmalarda okul performansýnýn ve zeka düzeyinin puan daha düþük olduðu bulunmuþtur" dedi. Ýyot yetersizliðini nasýl önleyebiliriz? Burada unutulmamasý gereken; iyotlu tuzun hastalýðý iyileþtirici deðil, oluþumunu önleyici olduðudur. Ýyot Yetersizliði Hastalýklarý tamamen ortadan kaldýrýlamasa bile ÖNLENEBÝLÝR bir sorundur. Ýyot vücutta depolanmadýðý için bu maddenin küçük miktarda ve düzenli olarak alýnmasý gerekir. Bu sorunun önlenmesi kolay ve ucuzdur. Bakkal ve marketlerden tuz alýrken iyotlu tuz olmasýna dikkat edilmelidir. Ýyot uçucu bir element olduðu için saklarken ve kullanýrken dikkat etmemiz gereken þeyler vardýr. Ýyotlu tuz alýndýktan sonra evde serin, kuru, ýþýk almayacak þekilde koyu renkli ve kapaklý kavanozlarda saklanmalýdýr. Eðer tuz kendi poþetinde saklanacaksa açýldýktan sonra naylon torbanýn aðzý çok iyi kapatýlmalýdýr. Sofrada kullandýðýmýz tuzluklarýnda ýþýk geçirmeyecek þekilde koyu renkli cam olmasýna dikkat edilmelidir. Yemek piþirirken iyot kaybýnýn en aza indirilmesi için tuz yemeklere piþirme sonrasý eklenmelidir. Ülkemizde de önemli bir halk saðlýðý sorunu olan iyot yetersizliði hastalýklarýnýn önlenmesine yönelik olarak, 1994 yýlýndan beri Bakanlýðýmýz-UNICEF iþbirliðinde 'Ýyot Yetersizliði Hastalýklarýnýn Önlenmesi ve Tuzun Ýyotlanmasý Programý'ný yürütmektedir. Programýn baþlangýcýnda iyotlu tuz tüketim oraný yüzde 18 iken, 2008 Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasýna göre, hane halkýnýn yüzde 85.3'ünün iyotlu tuz kullandýðý görülmüþtür. Kýrsal alanda hane halkýnýn yüzde 71.5'i iyotlu tuz kullanýrken, kentlerde bu oran yüzde 89.9'a çýkmaktadýr" dedi. Ýyot yetersizliði, dünyada görülen zihinsel bozukluk vakalarýnýn tek baþýna önemli bir nedenidir. Ýyot, insan bedeninin saðlýk geliþimi ve büyümesi açýsýndan zorunludur. Doðuþtan gelen iyot yetersizliði fiziksel ve zihinsel geliþimi önemli ölçüde engelleyebilir. Bu amaçla; tüm dünyada iyot yetersizliðinin önlenmesi için, ülkemizin de içinde bulunduðu birçok devlet özel programlar baþlatmýþtýr. Ülkemizde 1968 yýlýnda baþlayan tuzun iyotlanmasý çalýþmalarý 1994 yýlýnda baþlayan ''Ýyot Yetersizliði Hastalýklarýn Önlenmesi ve Tuzun Ýyotlanmasý Programý'' ile hýz kazanmýþtýr. Eðitim, yasal düzenleme, bilgilendirme, bilinçlendirme, izleme ve denetimler ile iyotlu tuz kullanýmýnda artýþ görülmüþtür. Ancak; iyot yetersizliði hastalýklarý ülkemiz için önemli bir halk saðlýðý sorunu olarak devam etmektedir. Bu nedenle iyodun önemini topluma daha çarpýcý ve etkili yöntemlerle aktarmak, ülkemizde iyotlu tuz kullanýmýný tüm topluma yaygýnlaþtýrmak ve toplum bilinci oluþturmak amacýyla; her yýl Haziran ayýnýn ilk haftasý "Ýyot Yetersizliði Haftasý" olarak kutlanmaktadýr. Ýyotlu tuz kullanýmýyla ilgili ülke genelinde duyarlýlýðýn artýrýlmasýna yönelik etkinlikler düzenlenmektedir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü Zülfikar Gazi imam hatip hatiplilerle buluþtu Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulunun hayata geçirdiði "Tecrübe Paylaþým Günleri" projesi devam ediyor. Daha önce Ýmam Hatip okullarýndan mezun ve mesleðinde model olmuþ isimleri konuk eden Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulu proje çerçevesinde Çorum eski milletvekili Zülfikar Gazi'yi öðrencilerle buluþturdu. Ýþadamý Cafer Karlý ve Kasým Yýldýz ile Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokuluna gelen Gazi öðretmenler odasýnda bir süre öðretmenlerle görüþtükten sonra programýna baþladý. Okul Müdürü Sakin Karakaþ ve Müdür Yardýmcýsý Ali Hýzarbaþ'ýnda hazýr bulunduðu programda Gazi minik imam hatiplilere birlikte TBMM'de yaptýðý çalýþmalarý anlattý. Öðrencilerin sorularýný da cevaplayan Gazi gelecek ile ilgili olarak onlara tavsiyelerde bulundu. Okul Müdürü Sakin Karakaþ'da katkýlarýndan dolayý Gazi'ye teþekkür etti.

10 10 Memur maaþlarý OECD ortalamasýnýn altýnda Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi'nin yaptýðý araþtýrmanýn, Türkiye'de memur maaþlarýnýn OECD ülkelerinin oldukça gerisinde kaldýðýný ortaya koyduðunu belirtti. Çalýþmaya göre Türkiye'de bir Ýl müdürü ve müdür unvanýna denk gelen orta düzey yönetici kamu görevlilerinin satýn alma gücü paritesine göre ABD'de aylýk 21 bin 667 dolar, Belçika'da 13 bin 750 dolar, Hollanda'da 13 bin 333 dolar, Ýtalya'da 10 bin 833 dolar, Fransa'da ise 10 bin 417 dolar maaþ aldýklarýný kaydeden Gül, "OECD ortalamasýnýn 9 bin 583 dolar olduðu il müdürü/ müdür maaþý, satýn alma gücü paritesine göre eþitlendiðinde Türkiye'de 4 bin 621 dolarda kalýyor. Türkiye'de müdür maaþlarý OECD ortalamasýnýn %107,4 gerisinde bulunuyor. Türkiye'de bir müdür maaþý OECD ortalamasýndan yaklaþýk 2,1 kat daha düþük ve bu seviye ile OECD'de sondan üçüncü sýrada yer alýyor. Türkiye, OECD ülkeleri arasýnda genel idari hizmet iþlerini yürüten memurlarýn maaþlarý konusunda da son sýralarda yer aldý. Buna göre memur maaþý Hollanda'da 7 bin 83 dolar, ABD'de 6 bin 330 dolar, Norveç'te 6 bin 80 dolar, Fransa'da 5 bin 750 dolar, ise 5 bin 500 dolar iken Türkiye, ortalama bin 919 dolarla Estonya ve Slovakya'nýn ardýndan sondan üçüncü olmaktadýr. OECD ortalamasýnýn 4 bin 250 dolar olduðu memur maaþý, satýn alma gücü paritesine göre eþitlendiðinde Türkiye'de memurlarýn OECD ülkelerindeki meslektaþlarýndan 2,21 kat daha düþük maaþ aldýðý ortaya çýktý. Memur maaþlarýnýn OECD ortalamasýndan %121,5 geride olduðu görülmüþtür. Yine satýn alma gücü paritesine göre hesaplandýðýnda 2014 yýlý için Türkiye'de kamu görevlilerine bütün bir yýl için yapýlan maaþ artýþý 114 dolar seviyesinde kalmýþtýr. Eðer memur maaþlarýnýn OECD ülkelerinde sabit kaldýðýný ve Türkiye'de her yýl dolar bazýnda 2014 yýlýndaki gibi satýn alma gücü paritesine göre 114 dolar yükseldiðini kabul edersek, Türkiye'de müsteþar maaþlarý 103,6 yýl sonra OECD'nin 2014 yýlý ortalamasýna eriþebilecektir" dedi. Ayný þekilde Türkiye'nin, OECD'nin 2014 yýlýndaki ortalama memur maaþlarýna 20 yýl sonra yani 2034 yýlýnda ulaþabileceðini kaydeden Gül, "Bu araþtýrma bize;oecd Mutlu ülkeler liginde sonunculuða abone olan Türkiye ne yazýk ki memurlarýna en az maaþ veren ülkeler listesinde de son sýraya yer almýþtýr. Dünyanýn en büyük 17. ekonomisi olmasýyla övündüðümüz ülkemizin, sosyal refah ve ücret seviyeleri bakýmýndan yerlerde sürünmektedir. OECD ülkeleri arasýnda "En mutsuz ülke" birinciliðini kimseye kaptýrmayan Türkiye, yine OECD ülkeleri arasýnda en az maaþ alan kamu çalýþanlarýnda da birinci sýrayý kimseye kaptýrmamýþtýr. Bu durum ülkemizdeki gelir daðýlýmýnda yaþanan adaletsizliði açýk bir göstergesidir. Ar-Ge merkezimizin OECD verilerinden hareketle yaptýðý bu araþtýrma yýllardýr ifade edilen memurlarýmýzýn içinde bulunduðu ekonomik açmazý bir kez daha ortaya koymuþtur. Araþtýrma neticesinde yapýlan maaþ artýþlarýyla Avrupa'daki kamu çalýþanlarýnýn seviyesini yakalamak için neredeyse 1 yüz yýla ihtiyaç duyulduðu net bir biçimde ortaya çýkmýþtýr. Gerçekler ortadayken üç kuruþluk enflasyon farkýnýn alýnmasý bile sýfýr zam anlamýna gelmekte iken; bunu bile göremeyip 123 TL'nin altýna imza atanlar bu vebalin altýnda kalmaya mahkûmdur" ifadelerini kullandý. Uður ÇINAR Hitit Vakfý'ndan taziye ve tebrik ziyaretleri Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi Çorumlu bürokrarlarý ziyaret etti. Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi Yönetim Kurulu üyeleri bir süre önce annesi vefat eden Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut Güney'e taziye, Ankara Baþsavcý Vekili Zafer Ediþ'e de yeni görevi için hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Oto Tamirciler, Terziler Odasý'ndan Kýlýç'a tebrik Buharaevler KTML'de mezuniyet sevinci Çorum Oto Tamirciler Odasý ile Sungurlu Terziler Odasý yöneticileri, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý kutladý. Yalçýn Kýlýç'ý Birlik Baþkanlýðý'na yeniden seçilmesinden dolayý kutlayan oda yöneticileri, birlik ve beraberlik mesajý verdi. Ziyarette Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Sungurlu Terziler Odasý Baþkaný Mutlu Karslý ve Yönetim Kurulu üyeleri hazýr bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Oto Tamirciler Odasý ve Sungurlu Terziler Odasý'nýn yapacaðý faaliyetlerde birlik olarak yanlarýnda olacaklarýný belirterek, yeni dönemde de bir ve beraber olacaklarýnýn mesajýný verdi. Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi son sýnýf öðrencileri için mezuniyet program düzenledi. Devlet Tiyatro Salonunda yapýlan etkinliði Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýl Milli Eðitim Þube Müdürleri Hüseyin Ünlü, Mahmut Aþýkoðlu, Özcan Kuþçu katýldý. Velilerinden katýlýmýnýn yüksek olduðu gece, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Okul Müdürü Sabriye Esen'in açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan okul birincisi olan 12/A sýnýfý öðrencisi Nazan Beygirlioðlu'da veda konuþmasý yaptý.okul birincisi Nazan Beygirlioðlu, konuþmasýnýn ardýndan Okul Mezuniyet Kütüðüne plaket çaktý. Ardýndan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün elinden baþarý plaketini ve mezuniyet belgesini aldý. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük öðrencileri baþarýlarýndan dolayý kutladý.bayrak devir-teslimi ve þiirlerin seslendirilmesinin ardýndan mezun olan öðrencilere belgeleri verildi. Mezuniyet pastasýnýn kesilmesinin ardýndan tören sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL After School programý baþarýyý getirdi Merkezi Ýstanbul'da olan Yaratýcý Çocuklar Derneði ve Aydýn Doðan Vakfý'nýn ortaklaþa organize ettiði Ulusal "Barýþ" konulu 7. Karikatür Yarýþmasýndan Çorum Özel Platin Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi'ne 3 ödül geldi. Ödül töreni 30 Mayýs'ta yapýlan yarýþmanýn sergisi de ayný gün izleyici ile buluþtu. Ýstanbul Kozzy Alýþveriþ Merkezi, Gazanfer Özcan Konferans Salonu'nda gerçekleþen ödül törenine okulumuz öðrencileri hazýr bulundu. Liseler kategorinde Türkiye ikinciliðini 9.sýnýf öðrencisi Yusuf Keleþ, mansiyon ödülünü Selçuk Alaboða ve sergileme ödülünü ise Hilal Genç kazandý. Öðrencilerin bu tür baþarýlarýnda Özel Platin Anadolu Saðlýk Koleji'nin After School programýnýn büyük katkýsý oldu. After Schol programý görsel sanatlar bölümünü Altan Özeskici yürütüyor. Yasin YÜCEL

11 SPOR Miniklerin heyecanla beklediði turnuva 11Haziran Çarþamba günü baþlayacak Mahalleler arasý Minikler Futbol Turnuvasý'nýn kuralarý çekildi 11 HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý þu þekilde: ASKF Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen teknik toplantýda Mahalleler arasý Minikler Futbol Turnuvasý'nýn gruplarý kura ile belirlendi. Turnuvaya iþtirak eden 14 takým 2 gruba ayrýlýrken, turnuva tek devreli lig usulüne göre oynanacak grup maçlarý ile 11 Haziran Çarþamba günü baþlayacak. Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali kutlamalarý kapsamýnda Çorum Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(ASKF) tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Mahalleler arasý Minikler Futbol Turnuvasý'nýn teknik toplantýsý dün gerçekleþtirildi. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ve Ýl Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer ile takým temsilcileri katýldý. Takým temsilcilerinin de görüþleri alýnarak turnuvaya katýlan 14 takým A ve B olmak üzere iki gruba ayrýldý. A GRUBU: Çöplü, Yavruturna, Mimar Sinan, Ulukavak, Akkent, Üçtutlar ve Gülalbibey takýmlarýndan oluþtu. B GRUBU: B. Evler, Buhara, Kale, Karakeçili, Çepni, Yeniyol, Kunduzhan STATÜ: Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan kura çekimi sonrasýnda turnuva statüsü hakkýnda kýsaca bilgiler verdi. Turnuvada 14 takým 7'þerli olarak A ve B gruplarýnda tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Grup maçlarýnýn sonunda ilk dört sýrayý alan takýmlar play off grubunda çapraz eþleþme sistemi eþleþecek takýmlar eliminasyon usulünde finale kadar karþýlaþacaklar. Grup maçlarý sonunda puan eþitliðinde genel averaja bakýlacak. Burada eþitlik çýkmasý halinde fazla gol atan avantajlý sayýlacak. Genel averaj ve atýlan gollerde eþitlik durumunda takýmlar arasýnda penaltý atýþlarýna gidilerek play off'a kalan takým belirlenecek. 11 Haziran'da start alacak turnuva 22 Haziran'da oynanacak final karþýlaþmasý ile sona erecek. Öte yandan toplantýda takým temsilcilerinden takýmlarýndaki sporcular için saðlýk raporlarý almalarý istendi. ADNAN YALÇIN Minik Erkekler Serbest Türkiye Güreþ Þampiyonasý Türkiye Güreþ Federasyonu'nun 2014 yýlý faaliyetleri kapsamýnda organize edilen müsabakalarda, yaþ grubu sporcular rakiplerine karþý ter dökecek. Türkiye Güreþ Federasyonu'nun organize ettiði Konya ve Çorum'da güreþ fýrtýnasý esiyor. 81 ilden yaklaþýk 400 sporcunun katýlýmýyla organize edilen Minik Erkekler Serbest Stil Türkiye Güreþ Þampiyonasý, 6-8 Haziran 2014 tarihleri arasýnda Konya ve Çorum'da yapýlýyor. Ata sporu güreþe gönül veren 400 minik sporcu, bu hafta sonu Konya ve Çorum'da madalya için mindere çýkýyor. Dün saat 10.00'da start alan Türkiye Þampiyonasý'nýn Yaþ Serbest Stil Müsabakalarý Çorum Atatürk Spor Salonu'nunda, Yaþ Serbest Stil Müsabakalarý ise Konya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtiriliyor. 12 sýklette tertip edilecek Yaþ Minik Erkekler Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasý ve 11 sýklette yapýlacak Yaþ Minik Erkekler Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasý, müsabakalarý tribünlerden takip edecek olan güreþseverlere heyecan dolu saatler yaþatacak. Çorumlu güreþçilerinde ter döktüðü güreþlerde mücadeleler Atatürk Spor Salonu'nda bugün ve yarýnda devam edecek. Spor Toto 3. Lig Sezon Planlamasý açýklandý 3. Lig 7 Eylül'de baþlýyor Futbol Sezonu'nda Spor Toto Süper Lig' 29 Aðustos, PTT 1. Lig'i 30 Aðustos, Spor Toto 2. Lig'i 31 Aðustos ve Çorum Belediyespor'un da mücadele ettiði Spor Toto 3. Lig'i ise 7 Eylül'de gelecek sezonun perdelerini açacak. Spor Toto 3. Lig maçlarý 7 Eylül'de oynanacak karþýlaþmalar ile baþlarken, ilk yarý maçlarý 21 Aralýk'ta tamamlanacak. Ligin ikinci yarýsý 25 Ocak 2015'te baþlayacak ve lig 10 Mayýs 2015'te son bulacak. DÝÐER LÝGLER Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta Fenerbahçe'nin þampiyonluk kutlamasý 14 Haziran'da Anitta'da Çorum Fenerbahçeliler Derneði, Fenerbahçe'nin 19. Þampiyonluðu nedeniyle 19 Mayýs tarihinde yapýlacaðý duyurulan þampiyonluk kutlamalarýný Soma'da yaþanan ve tüm Türkiye'yi yasa boðan maden faciasý nedeniyle ertelemiþti. Çorum Fenerbahçeliler Derneði'nden yapýlan yeni açýklamaya göre ertelenen þampiyonluk kutlamalarý 14 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Anitta Otel Balo Salonu'nda yapýlacak. SPOR SERVÝSÝ maçlarý Aðustos'ta oynanýrken, ilk yarý Ocak'ta sona erecek. Ýkinci yarýsý Ocak'ta baþlayacak olan Süper Lig Mayýs'ta oynanacak maçlarla sezonu tamamlayacak. PTT 1. Lig'de ise perde 30 Aðustos'- ta oynanacak. Ýlk yarýsý 3-4 Ocak'ta sona erecek olan ligin ikinci yarýsý ise 24 Ocak'ta baþlayacak ve Mayýs'ta ligin son maçlarý oynanacak. Spor Toto 2. Lig'de sezonu 31 Aðustos'ta start alacak. Beyaz Grup'ta ilk yarý 21 Aralýk'ta sona ererken, ikinci yarý 11 Ocak'ta baþlayacak. Beyaz Grup'ta sezon 3 Mayýs'ta sona erecek. Kýrmýzý Grup'ta ise Ýlk yarý 31 Aðustos'ta baþlayacak ve 14 Aralýk'ta tamamlanacak. 18 Ocak'ta baþlayacak ikinci yarý ise 3 Mayýs'ta tamamlanacak. ADNAN YALÇIN ASGD yönetiminden Emniyet Müdürü'ne ziyaret Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi Yönetim Kurulu, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý makamýnda ziyaret ederek görevinde baþarý dileklerinde bulundu. Dün saat 16.00'da gerçekleþen ziyarete, ASGD Þube Baþkaný Okan Ateþ, Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Aþkýn, Genel Sekreter Ali Atan ve Muhasip Halil Öztürk katýldý. Þube Baþkaný Okan Ateþ, derneðin faaliyetleri ile ilgili Tarancý'ya bilgi verirken, Geleneksel Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý'nýn 21 Haziran'da oynanacak final maçýna davet etti. Gayet samimi bir ortamda geçen ziyarette sporla ilgili konular konuþulurken, Emniyet Müdürü Tarancý, memleketi Adapazarý'nda da Olgunlar Turnuvasý adý altýnda futbol turnuvasý düzenlendiðini ve organizasyonun þölen havasýnda geçtiðini anlattý. Tarancý, Adapazarý'ndaki Olgunlar Turnuvasý'nýn þampiyonu ile Çorum'daki Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nýn þampiyonu arasýnda dostluk maçý oynanmasý fikride de sýcak bakarken konunun deðerlendirilebileceðini kaydetti. SPOR SERVÝSÝ

12 Yeþil Bursa Faruk Korkmaz'la anlaþtý Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alan Yeþil Bursa'da teknik direktör Þenol Ulusavaþ'ýn ayrýlmasýnýn ardýndan yerine Faruk Korkmaz getirildi. Uzun yýllar Gençlik Geliþtirme Programý Sorumlusu olarak Bursaspor'a sayýsýz oyuncu kazandýran Faruk Korkmaz, geçtiðimiz sezon baþýnda A Takým antrenörleri arasýna dahil edilmiþti. Yeni sezonda Þenol Güneþ'in teknik kadrosunda yer almayan Faruk Korkmaz Yeþil Bursa takýmýn teknik direktörlüðüne getirildi. Baþkan Ýlyas Acar, Faruk Korkmaz ile önümüzdeki günlerde resmi sözleþmeyi imzalayacaklarýný açýkladý. Yavuz Ýncedal olacak gibi! Belediyespor teknik direktör sorununun çözümünde sona geldi. Son iki gündür Erzurum Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal ile yoðun görüþme trafiðine giren kýrmýzý siyahlý yönetimin mutlu sona yakýn olduðu açýklandý. Teknik adamla yapýlan görüþmelerde maaþ konusunda anlaþýldýðý ancak peþinat konusunda anlaþýlmadýðý bilgisine ulaþýlýrken dün Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün þehir dýþýnda olmasý nedeniyle görüþmelerden kesin bir netice alýnamamýþtý. Dün Çorum'a gelen baþkan Zeki Gül ile birlikte konuyu tekrar masaya yatýran kýrmýzý siyahlý yönetimin tecrübeli teknik adam ile anlaþmaya çok yakýn olduðu belirtildi. ADNAN YALÇIN Bilal için sahaya çýkýlacak Emir Yeni Diyarbakýrspor Emir ile Okan'ý istiyor Geçtiðimiz günlerde ölümüyle Çorum spor camiasýný üzüntüye boðan Bilal Gökmen için organize edilen eski Çorumsporlu futbolcularýn yardým amaçlý maçý bugün saat 18.00'da 1 Nolu Sentetik Saha'da oynanacak. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül baþkanlýðýndaki komitede Haþim Eðer, Engin Ayan, Sefer Kurtaran, Ömer Dinç, Nihat Armutçu, Ömer Altýkerdeþ, Selahattin Karaca, Remzi Karahan, Hamit Iþýk ve Yetkin Özbey yer aldý. Komite bastýrýlan davetiyelerle Çorumlu sanayici ve iþadamlarýndan yardým talep etti. Daveti karþýlýðýnda verilecek baðýþa makbuz verilecek ve toplanacak bu para ile Bilal Gökmen'in ailesine ekonomik katký saðlanacak. Bugün saat 18.00'de 1 Nolu Sentetik Çim Saha'da eski Çorumspor'lu futbolcularýn forma giyeceði maça tüm Çorumlu futbolseverlerin ilgi göstermesi bekleniliyor. ADNAN YALÇIN Ayka Enerji Okan Avcý Ayka Enerji ile Çorum Park kritik maçta karþý karþýya Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yeni Diyarbakýrspor A.Þ. takýmýnýn Çorum Belediyesporlu Okan Avcý ile Emir Gökçe'yi istediði öðrenildi. Bu sezon play off'un final karþýlaþmasýndan Menemen Belediyespor'a yenilerek 3. Lig fýrsatýný kaçýran Yeni Diyarbakýrspor yönetimi þampiyonluk için önümüzdeki sezonda ligde iddialý kadro kurmak istiyor. Yeni Diyarbakýrspor teknik heyetinin sezon içinde takip ettiði isimlerin baþýnda gelen Emir Gökçe ve Okan Avcý için yönetime ayrýntýlý rapor sunduðu ve Güney ekibinin yönetiminin önümüzdeki günlerde bu futbolcular için Belediyespor'un kapýsýný çalacaðý iddia edildi. Hatýrlanacaðý üzere geçtiðimiz sezon Çorum Belediyespor formasý altýnda 12 gole imza atan Serdar Karaduman'da Yeni Diyarbakýrspor formasý giyiyor. ADNAN YALÇIN CEZAEVÝ MÝ, BÝLGÝ ÇAÐI KIRTASÝYE MÝ? ASGD 19. Geleneksel Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý'nda yarýn oynanacak olan 3 karþýlaþma ile grup mücadeleleri sona erecek. Pazar günü 2 Nolu Dýþ Saha'da ilk karþýlaþma saat 16.00'da Ayka Enerji ile Çorum Park arasýnda oynanacak. Bu karþýlaþmanýn sonucu grubun birinci ve ikincisini belirleyecek. Ayka Enerji takýmýna bu maçta beraberlik grup birinciliði için yetecek. Çorum Park ise grup birincisi olmak için Ayka Enerji karþýsýnda mutlak galibiyet ihtiyacý var. Maçýn berabere sonuçlanmasý durumunda ise Ayka Enerji gruptan lider çeyrek finale yükselirken, Çorum Park takýmý ise çeyrek final vizesini grup ikinci olarak alacak ÇORUM PARK YENÝLÝRSE PENALTI ATIÞLARI OLACAK Bu karþýlaþma Ayka Enerji'nin galibiyeti ile sonuçlanmasý halinde grupta Ýþkur ve Çorum Park yediþer puanla maçlarýný tamamlayacaklar. Bu nedenle saat 16.00'da oynanacak Ayka Enerji - Çorum Park arasýndaki maçýn sonucuna göre Ýþkur ile Çorum Park takýmlarý arasýnda penaltý atýþlarý yapýlarak çeyrek finale yükselen takýmý belirlenecek. ASGD 19. Geleneksel Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý'nda yarýn B grubunda grup ikinciliði vizesini almak için Cezaevi ile Bilgi Çaðý Kýrtasiye rakipleri karþýsýna çýkacak. B grubunda Çorum Sürücü Kursu liderliðini ilan ederek çeyrek finale yükselirken bu grupta ikinci olacak takým son maçlara kaldý. Grubun ikinci sýrasýnda yer alan Cezaevi takýmý grup ikinciliði için rakibi Bilgi Çaðý Kýrtasiye karþýsýnda bir adým önde görülürken, Bilgi Çaðý Kýrtasiye Abdalata Efe Otomotiv maçýný kazanarak, Cezaevi takýmýnýn Göktuð Mobilya önünde maðlubiyetini bekleyecek. Yarýn saat 17.30'da oynanacak olan Bilgi Çaðý Kýrtasiye-Abdalata Efe Otomotiv takýmlarý arasýndaki karþýlaþmada Bilgi Çaðý Kýrtasiye takýmýna galibiyet dýþýnda hiçbir sonuç yaramýyor. Saat 19.00'da oynanacak Cezaevi-Göktuð Mobilya karþýlaþmasýnda grup ikinciliði için ikili averajda Bilgi Çaðý Kýrtasiye takýmýna üstünlüðü bulunan Cezaevi takýmýna beraberlik dahi yetecek. 1. Maçlar: Çorumpark-Çorum Barosu: 10-0, Ýþkur-Elit Otomotiv: 2-1 Ayka Enerji(BAY) 2. Maçlar: Çorumpark-Elit Otomotiv: 7-0, Ayka Enerji-Çorum Barosu: 8-0, Ýþkur(BAY) 3. Maçlar: Ayka Enerji-Elit Otomotiv: 5-0, Çorumpark-Ýþkur: 1-1, Çorum Barosu(BAY) 4. Maçlar: Elit Otomotiv-Çorum Barosu: 4-0, Ayka Enerji-Ýþkur: 4-1, Çorumpark(BAY) 1. Maçlar: Çorum Sürücü Kursu-Göktuð Mobilya: 4-0, Cezaevi-Bilgi Çaðý Kýrtasiye: 1-0, Abdalata Efe Otomotiv(BAY) 2. Maçlar: Abdalata Efe Otomotiv-Cezaevi: 2-3, Bilgi Çaðý Kýrtasiye-Çorum Sürücü Kursu: 0-0, Göktuð Mobilya(BAY) 3. Maçlar: Çorum Sürücü Kursu-Abdalata Efe Otomotiv: 3-1, Bilgi Çaðý Kýrtasiye-Göktuð Mobilya: 5-0, Cezaevi(BAY) 4. Maçlar: Çorum Sürücü Kursu-Cezaevi: 3-0, Abdalata Efe Otomotiv-Göktuð Mobilya: 4-2, Bilgi Çaðý Kýrtasiye(BAY) Çorumpark

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

"Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr"

Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr 04 MART 14 SALI www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Anne olmak büyük bir ayrýcalýktýr onun hakkýný vermek gerekiyor" Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı