"Ýddialar asýlsýzdýr,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Ýddialar asýlsýzdýr,"

Transkript

1 Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil... 2 DE ÝHH, Afrika'da görmeyen gözlere umut oluyor ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, "Afrika da Ameliyat Projesi" kapsamýnda Somali'nin Afgoye bölgesinde 1000 tane katarakt hastasýnýn ameliyatýna baþladý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Afrika'da katarakt ameliyatlarýna 2014 yýlýnda da devam ediyor. Özellikle Afrika'nýn kýrsal kesimlerinde týbbi yetersizlikler nedeniyle göremeyen binlerce hasta, katarakt projesi ile saðlýðýna kavuþuyor. 7 DE 40 KURUÞ Dodurga dan uyarý seslerine ilgili þirket cevap verdi: "Ýddialar asýlsýzdýr, Ocak da problem yoktur" Roman vatandaþlara Devlet'in þevkat eli uzandý Ýl Emniyet Müdürlüðü genellikle Ulukavak ve Gülabibey Mahallelerinde yaþayan ve hurdacýlýk, kâðýt toplama ve faytonculuk ile uðraþan Roman vatandaþlarýn çocuklarýnýn, maddi imkânsýzlýklar ve sosyo-kültürel bakýþ açýsý farklýlýklarý nedeniyle eðitim-öðretim ortamýna uyum saðlayamamalarýndan dolayý, "Mutlu Bir Gelecek Ýçin Elele" projesini hayata geçirdi. 7 DE -Nadir Yücel Gazetemizde 03 Haziran 2014 Salý günü yayýnlanan "Dodurga Kömür Ocaðýndan Uyarý Sesleri" baþlýklý haber ile ilgili olarak Çelikler Taah. Ýnþ. ve San. Þirket Avukatý Pýnar Evrensel, þirket adýna yazýlý bir açýklama gönderdi. Hukuken elde edilmiþ bir zorunluluk olmamasýna raðmen biz her ne kadar þirket ismi vermemiþ olsak da Objektif gazetecilik anlayýþýmýz gereði ilgili þirketin cevap hakký olduðu inancýmýz ile açýklamasýný yayýnlýyoruz. Kamuoyunun doðru bilgilendirilmesini saðlamak amacýyla: Haberde Maden Ocaðýnda gerçekleþtirilen denetlemelerin kaðýt üzerinde kaldýðýna ve Devlet tarafýndan yapýlan kontrollerin zamanýnýn önceden bilinmesi suretiyle Müvekkilin önlem aldýðýna yer verilmiþtir. Bilindiði üzere maden ocaklarýnda alýnmasý gereken önlemler anlýk olarak yerine getirilememekte, önlemler kalýcý ekipmanlarla ve yollarla saðlanmaktadýr. 5 TE Gören göz cihazý görme engellilerin eli ayaðý olacak Sungurlu MYO kampüsü temeli ay sonunda atýlacak 4 TE Görme engellilerin gitmek istedikleri yere GPS yoluyla ulaþmalarýný saðlayan, gören göz cihazlarýnýn Çorum'daki daðýtýmýna baþlandý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý iþbirliðiyle üretilen, görme engellilerin gitmek istedikleri yere sesli komutlar yardýmýyla yürüyerek ya da... 3 TE TSO'nun talepleri komisyonda Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüþülmeye baþlandý. Kamu alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý konusundaki yasal düzenleme çalýþmasý, iþ dünyasý tarafýndan ticari anlamda... 3 TE "Boðazkale, isminin Hattuþa olarak deðiþtirilmesi turizme katký saðlar" Ýl Genel Meclisi Haziran ayý toplantýlarý dün sona erdi. Halil Ýbrahim Kaya Baþkanlýðýnda gerçekleþen toplantýda Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Boðazkale ilçesinin isminin "Hattuþa" olarak deðiþtirilmesi ile ilgili husus görüþüldü. 6 DA Kapanan beldelerin çöplerini Özel Ýdare ve Ýlçe Belediyeleri toplayacak Kapatýlan ve köy statüsü alan beldelerin çöplerini Ýl Özel Ýdaresi ve baðlý bulunduklarý ilçelerin belediyeleri toplayacak. Ýl Genel Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nun konu hakkýnda hazýrladýðý rapor dün meclisin bilgisine sunuldu. Nurettin Karaca 6 DA Þemsi Bayraktar Afetler çiftçiyi vurdu Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çiftçinin baþýnýn dertten kurtulmadýðýný, bu üretim sezonunun kuraklýk, don, dolu, fýrtýna, aþýrý yaðýþ gibi tabii afetlerle geçtiðini, doðal afetlerin tarýmý vurmaya devam ettiðini bildirdi. 4 TE Uzunca, görevi devraldý Aþdaðul'da seçimi kazanan Belediye Baþkaný Dursun Uzunca, belde halkýna verdiði yemeðin ardýndan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, parti yöneticileri ve çok sayýda vatandaþ ile birlikte belediye binasýna giderek 30 Mart seçimlerinin ardýndan vekaleten göreve atanan Necmettin Güneþ'ten görevi devraldý. Devir teslim töreninde konuþan Necmettin Güneþ, "Sevgili baþkana yeni görevinde baþarýlar diliyorum seçim dönemi yaþanan gerginlikleri davranýþlarýyla düzelteceðine inanýyorum. 3 TE Abdurrahim Karakoç, Türkçe varoldukça dillerde ve hafýzalarda yaþayacak Çorum Alperen Ocaklarý Üniversite Teþkilatý Baþkaný Okan Baykara Abdurrahim Karakoç'un vefatýnýn yýldönümü nedeniyle açýlama yaptý. Abdurrahim Karakoç'un, Türk þiirinin son 50 yýlýna damgasýný vurmuþ, yüzlerce þairi etkilemiþ, davasýný þiir diliyle... 2 DE

2 2 Gençlerden yaþlýlara jest Ýmsâk : 03:05 Güneþ : 05:03 Öðle : 12:46 Ýkindi : 16:42 Akþam : 20:17 Yatsý : 22:04 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 23. Hafta Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil, Sunguroðlu Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde, iddialara göre sürücüsünün panikleyerek firen yerine gaza basmasý sonucu park halinde bulunan 19 SA 505, 35 GC 0239 ve 19 SP 043 plakalý otomobillere çarptý. Meydana gelen trafik kazasýnda ölen yada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar oluþtu. Polis kaza ile ilgili soruþturma baþlattý. Yasin YÜCEL ELEMANLAR ARANIYOR Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe Departmanýnda istihdam edilmek üzere bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz. Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gençlerin iyilik aðacý projesi kapsamýnda Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezinin organize ettiði huzur evi ziyareti Bahçelievler Ýlkokulu öðrencilerinin katýlýmlarýyla gerçekleþtirildi. Ziyaret esnasýnda gençler aldýklarý hediye ve karanfilleri huzur evi sakinlerine takdim edip onlarla sohbet ettiler. Ziyaret sonrasý bilgi veren yetkililer, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin toplumun tabanýna yayýldýktan sonra daha da anlamlý olacaðýný bunun için çaba sarf ettiklerini bildirerek, herkesi gençlerin iyilik aðacý projesine katký saðlamaya davet ettiler. NFK'dan bahar þenliði Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek (NFK) Gençlik Merkezi tarafýndan merkezde eðitim gören öðrencilere yönelik bahar þenliði düzenlendi. Hasan Zahir mesire alanýnda yapýlan ve 6., 7. ve 8. sýnýf öðrencilerine yönelik düzenlenen þenlikte öðrenciler yumurta taþýma, halat çekme, balon patlatma, mendil kapmaca, çuval yarýþý, bisküvi yeme yarýþmasý, sandalye kapma, penaltý atma, top sektirme v.b gibi deðiþik kategorilerde yarýþtý. Hem piknik yapan hem de geride býrakýlan bir eðitim-öðretim yýlýnýn stresini atýp moral bulan öðrenciler bu imkaný kendilerine sunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ettiler. Abdurrahim Karakoç, Türkçe varoldukça dillerde ve hafýzalarda yaþayacak Yýl: 10 Sayý: 2803 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum Alperen Ocaklarý Üniversite Teþkilatý Baþkaný Okan Baykara Abdurrahim Karakoç'un vefatýnýn yýldönümü nedeniyle açýlama yaptý. Abdurrahim Karakoç'un, Türk þiirinin son 50 yýlýna damgasýný vurmuþ, yüzlerce þairi etkilemiþ, davasýný þiir diliyle milyonlarca insana ulaþtýrmayý baþarmýþ özü ve sözü bir olan bilge bir halk þairi olduðunu kaydeden Baykara, "Hicivleriyle yanlýþý göstermiþ, Mihriban gibi þiirleriyle Anadolu insanýnýn saf ve samimi sevgisini terennüm etmiþtir. Halk þiiri geleneðine zenginlik katmýþ, heceyi doruða taþýmýþ olan Türkçenin bu büyük ustasý, Türkçe var olduðu sürece dillerde ve hafýzalarda yaþayacaktýr. Canýndan çok sevdiði Yüce Türk Milleti O'nu asla unutmayacaktýr. O yazdýðý þiirleri ve yaþadýðý örnek hayatýyla hepimizin geleceðine ýþýk tutmuþtur. Davamýzýn yüce boyutlarýný anlattýðý bir þiirindeki, sloganlaþmýþ o cümleyle O'na yeniden söz veriyoruz; ''Hak yol Ýslam yazacaðýz..!'' Hakka yürüyüþünün seney-i devriyesinde Üstad Abdurrahim Karakoç aðabeyimizi rahmetle ve özlemle yad ediyoruz" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Hata ve kusuru baþkalarýnda arayanlar,sevimsizleþir. Etraflarýnda insan kalmaz,dost edinemezler. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri ZORDAYIM ANNE Öðretmene kýzýp okuldan kaçtým eve Evi de terk ettim, babam dövünce Sonra maruz kaldým kötü þeylere Cicili bicili sözlere inandým Hep el üstünde tutulacaðým sandým Bilmiyorum, nasýl da aldandým Cahildim gerçeði göremedim Nasihatlarýn kýymetini bilemedim Ýçlerine girince de geri dönemedim Eski güzelliðimden eser kalmadý Yalvardým yakardým kimse duymadý Dost sandýklarým da uçuruma salladý Yaþayan bir ölü gibiyim Aklýný yitirmiþ deli gibiyim Sende anlamazsan kime ne deyim Duydum ki, kahrýndan ölmüþ babam Sende demiþsin 'çeksin cezasýný hiç acýmam' Ben cezamý çok aðýr çektim ama anlatamam Fýrsat bulup ta, kaçýp gelsem tekrar sana Kýzým deyip sarýlýr mýsýn eskisi gibi bana Yüzüm yok hepsini bir bir anlatmaya (Mahir Odabaþý / ) HAVA DURUMU Mahir Odabaþý Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,091 2,092 EUR 2,852 2,853 STERLiN 3,518 3,520 JPY YENi 0,204 0,205 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER AKMAN ECZANESÝ TEL: ÖMÜR ECZANESÝ TEL: ZÜLAL ECZANESÝ TEL: UYSAL ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 DÜNYANIN EN DEÐERLÝ OTOMOTÝV MARKASI TOYOTA'LARI ÇORUM Toyota Plaza ÞAMLIOÐLU'NDA HEM TEST EDÝN, HEM DE EÐLENÝN Toyota yenilenen yüzünü, geliþtirilen teknolojisini ve yükselen donaným seviyesini daha da yakýndan tanýmak isteyenlere ÇORUM'da bulunan Toyota Plaza ÞAMLIOÐLU'nda Gören göz cihazý görme engellilerin eli ayaðý olacak 7-8 Haziran tarihlerinde test sürüþ günleri ve hafta sonu þenlikleri düzenleyecek. Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleþtirilecek test sürüþ günlerinde Toyota Plaza ÞAMLIOÐLU'NA gelenler, 2014 BrandZ en deðerli 100 küresel marka raporunda tüm otomobil markalarýný geride býrakarak kendi sektöründe 2006 yýlýndan bu yana 7'nci kez "dünyanýn en deðerli otomotiv Görme engellilerin gitmek istedikleri yere GPS yoluyla ulaþmalarýný saðlayan, gören göz cihazlarýnýn Çorum'daki daðýtýmýna baþlandý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý iþbirliðiyle üretilen, görme engellilerin gitmek istedikleri yere sesli komutlar yardýmýyla yürüyerek ya da otobüs veya metro gibi toplu taþýma araçlarýný kullanarak gidebilmesine olanak saðlayan gören göz cihazý, Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan sahiplerine daðýtýlmaya baþlandý. Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan organize edilecek olan gören göz cihazý daðýtým ve eðitim programý, Vali Sabri Baþköy'ün Valilik makamýnda 5 görme engelliye gören göz cihazý daðýtýmý ile baþladý. Valilikteki daðýtým programýna, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Yýlmaz, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nda görevli eðitimci Sinan Saltýk, Çorum Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Kürþat Ahýshalý, Genel Merkez Bölge Yöneticisi Fazlý Koçak ve yönetim kurulu üyesi Arslan Þahin ile Altan Kocaseçer ve Durak Kocaseçer katýldý. Gören göz cihazýnýn görme engelli vatandaþlarýn hayatýný daha da kolaylaþtýracaðýna dikkat çeken Vali Baþköy, "Gören göz cihazý görme engelli vatandaþlarý adeta eli ayaðý olacaktýr. Bu cihaz, görme engelli vatandaþlarýmýzýn eriþilebilirliðini artýracak, onlarý istedikleri yerlere rahatça ulaþtýracaktýr. Dolayýsýyla görme engelli vatandaþlarýmýz, yaþamýn tüm alanlarýnda kolaylýkla yer alabileceklerdir. Sosyal devlet olmanýn bir gereði olan vatandaþlar arasýnda fýrsat eþitliðinin yakalanmasýna da önemli bir katký yapacaktýr. Gören göz cihazlarýnýn tüm görme engelli vatandaþlarýmýza hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nda görevli eðitimci Sinan Saltýk, gören göz cihazý hakkýnda Vali Sabri Baþköy'e bilgi verdi. Ülke genelinde ikinci etapta daðýtým yapýlacak 19 ilden biri olan Çorum'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan gönderilen 195 adet gören göz cihazý, talep eden, 15 yaþ üstü ve görme yetisinin %70'den fazlasýný kaybetmiþ olan engelli vatandaþlara daðýtýlacak. Gören göz cihazlarý Çorum'a 3 Mart 2014 tarihinde baþlayan baþvurular sonucunda ilk etapta baþvurusu kabul edilen 75 görme engelli vatandaþa daðýtýlacak. Gören göz cihazýnýn kullanýmý kapsamýnda Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan engellilere yönelik eðitim programý hazýrlarken gören göz cihazlarýnýn daðýtýmý öncesi cihazýn vatandaþlara tanýtýmý yapýlarak kullanýmý hakkýndaki eðitimi; Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý bünyesinde görevli eðitimci Sinan Saltýk tarafýndan verilecek. Ayrýca Ýl Müdürlüðü meslek elemaný Sosyal Hizmet Uzmaný Ýlhan Ünal da gören göz cihazlarýyla ilgili eðitici-sorumlu kiþi olarak belirlenirken ve Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þubesi temsilcilerinden de asistanlar belirlenerek kursa katýlamayan görme engellilere eðitim verecek ve ilerleyen zamanda karþýlaþacaklarý sorunlarýn çözülmesinde kendilerine yardýmcý olacak. markasý" seçilen Toyota'nýn kalitesine þahitlik edecekler. Dünyanýn en çok tercih edilen otomobili Yeni Corolla, þehiriçi yollarýn vazgeçilmez otomobili Yaris, Toyota'nýn heyecan verici yeni tasarým anlayýþýný ilk kez tam olarak yansýtan Auris'i test etmek ve yakýndan tanýma fýrsatý bulmak için 7 Haziran Cumartesi ya da 8 Haziran Pazar günlerinde Toyota Plaza ÞAMLIOÐLU herkesi bekliyor olacak. ÇORUM Toyota Plaza ÞAMLIOÐLU'NDA büyük ilgi gören hafta sonu þenliklerinde, mükemmel sürüþ keyfi sunan Toyota'larýn keyfine varmanýn yaný sýra, ailenin diðer fertleri de gün boyunca düzenlenecek aktivitelerde gönüllerince eðlenebilecekler. ÞAMLIOÐLU OTOMOTÝV ADRES : ANKARA YOLU 5.KM - TEL : Elma üreticilerine elma iç kurdu uyarýsý! Hac hazýrlýk kurslarý baþladý Ýl Müftülüðü'nün hacý adaylarýna yönelik hazýrlýk kurslarý baþladý. Azapahmet Camii'nde gerçekleþtirilecek olan seminerde hacý adaylarýnda Hac ile ilgili bilgiler verilecek. Ýlk kurs ise dün saatleri arasýnda Azapahmet Camiinde yapýldý. Kurslar ayný camide 14 Haziran Cumartesi, 18 Haziran Çarþamba ve 21 Haziran Çarþamba ise bayanlar özel yapýlacak. Yasin YÜCEL Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünden yapýlan açýklamada elma üreticileri elma kurduna kaþý uyarýldý. Açýklamada elma iç kurdu zararlýsý ve elmada karaleke hastalýðý baþlama riski oluþtuðu ifade edilerek, elma üreticilerinin bugünden itibaren ilaçlama için uygun hava þartlarý oluþtuðunda meyve bahçelerini karaleke hastalýðýna karþý ilaçlamalarý konusunda uyarýldý. Üreticiler Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Bitkisel Üretim ve Saðlýðý Þube Müdürlüðünden ayrýntýlý bilgi alabilirler. Kubilay Kaan YÜCEL TSO'nun talepleri komisyonda Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüþülmeye baþlandý. Kamu alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý konusundaki yasal düzenleme çalýþmasý, iþ dünyasý tarafýndan ticari anlamda bu sýkýntýlý dönemde çok doðru bir giriþim olarak deðerlendiriliyor. Ýþ dünyasýnýn, söz konusu yasal düzenlemeden beklentilerini tespit etmek ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na iletmek üzere TSO bünyesinde bir komisyon kuruldu. Komisyon, gerekli inceleme ve tespitlerini yaptýktan sonra, iþ dünyasýnýn taleplerini bir rapor haline getirerek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ulaþtýrdý. Komisyona iletilen bu komisyon çalýþmasý, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý ve diðer komisyon üyeleri tarafýndan deðerlendirmeye alýndý. TSO'dan yapýlan açýklamada Çorum iþ dünyasý olarak, söz konusu yasal düzenleme ile ilgili taleplerinin deðerlendirilmeye alýnmasýndan dolayý baþta Milletvekili Cahit Baðcý olmak üzere bütün komisyon üyelerine teþekkür edildi. Aþdaðul'da seçimi kazanan Belediye Baþkaný Dursun Uzunca, belde halkýna verdiði yemeðin ardýndan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, parti yöneticileri ve çok sayýda vatandaþ ile birlikte belediye binasýna giderek 30 Mart seçimlerinin ardýndan vekaleten göreve atanan Necmettin Güneþ'ten görevi devraldý. Devir teslim töreninde konuþan Necmettin Güneþ, "Sevgili baþkana yeni görevinde baþarýlar diliyorum seçim dönemi yaþanan gerginlikleri davranýþlarýyla düzelteceðine inanýyorum. Beldemize hizmet yolunda kendisine ve seçilen Belediye meclis üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" dedi. Aþdaðul Belediye Baþkaný Dursun Uzunca da yaptýðý konuþmada, "Seçim dönemi her iki aday açýsýndan sýkýntýlý geçti bu sýkýntýlarý el birliðiyle aþacaðýmýza inanýyorum seçimin bir Uzunca, görevi devraldý kazananý oluyor maalesef. Önümüzdeki 5 yýl boyunca beldemize hizmet etmek için elimden geleni yapacaðým bana verilen desteði hak edeceðim" þeklinde kaydetti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas da "Dursun baþkana yeni görevinden baþarýlar diliyorum. Kimseyi ötekileþtirmeden tüm belde halkýna hizmet edecek. Daha öncede söylemiþtim 1 Haziran'a kadar partimizin Belediye Baþkan adayýydý artýk Aþdaðul'un Belediye Baþkaný kendisi. Belde halkýnýn tamamýmýn yanýnda olacaktýr. Ayrýca AK Partili belediyelerden ihale alan özel þirketlerde çalýþan Aþdaðul'lu yurttaþlarýmýzýn pazar günü ve mesai olmamasýna raðmen Aþdaðul'a oy kullanmak için gelmelerine izin verilmemiþ. Bu yurttaþlarýmýz tüm baskýlara raðmen oy kullanmak üzere Aþdaðula gelen onlarca Aþdaðullu yurttaþýmýz sýrf demokratik haklarýný kullandýklarý için iþlerinden olmuþlardýr insanlarýn ekmeðiyle oynayan zihniyeti anlamak zor ama biz kötülüðe kötülükle cevap verme þiarýnda deðiliz olmadýk hiçbir zaman insanlarýn 1 lokma ekmeði ile uðraþan zihniyeti vicdanlarýyla baþ baþa býrakýyorum" ifadelerini kullandý.

4 4 Afetler çiftçiyi vurdu Mahir ODABAÞI ÖÐRENCÝ OKULDAN KAÇARSA EVE - YA EVDEN KAÇARSA NEREYE? Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çiftçinin baþýnýn dertten kurtulmadýðýný, bu üretim sezonunun kuraklýk, don, dolu, fýrtýna, aþýrý yaðýþ gibi tabii afetlerle geçtiðini, doðal afetlerin tarýmý vurmaya devam ettiðini bildirdi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, en son Mayýs ve 1 Haziran tarihlerinde yaþanan dolunun bazý bölgelerde ürüne büyük zarar verdiðini belirtti üretim döneminin baþladýðý Ekim ayýndan bu yana yaðýþlarýn yetersizliðinin yaný sýra, Mart ayý sonunda gerçekleþen dondan üreticilerin büyük zarar gördüðünü hatýrlatan Bayraktar, "Yaþanan bu felaketlerin üzerine Mayýs ve 1Haziran tarihlerinde ülkemizin bazý bölgelerinde meydana gelen dolu yaðýþý,bütün bunlarýn üzerine tuz biber olmuþtur. Büyük sýkýntýdaki çiftçiye yeni bir sorun yaþatmýþtýr" dedi. Ziraat Odalarýndan alýnan bilgiye göre, özellikle Bursa, Yozgat, Manisa, Mersin, Ankara,Eskiþehir, Kýrýkkale, Çorum, Kayseri, Samsun veamasya'nýn bazý ilçelerinde meyve, sebze, zeytin, buðday, arpa, mýsýr, nohut, pancar, yonca, bað alanlarýnda yüzde 20'lerden yüzde 100'lere yaklaþan oranlarda zarar yaþandýðýna dikkati çeken Bayraktar, tespit edilen zararla ilgili þu bilgileri verdi: "Bursa Gürsu: Meyve üretimi ile seracýlýðýn yoðun olarak yapýldýðý Bursa Gürsu'da, elma, armut ve þeftalide yüzde 20'den yüzde 90'lara varan oranlarda zarar meydana geldi. 400 dekar alanda bulunan seralarýn yüzde 50'si zarar gördü. Bursa Mudanya: 6 köy meydana gelen dolu yaðýþýndan olumsuz etkilendi. Özellikle 3 köyde yaðýþlar etkili oldu. Armut, elma ve þeftalide yüzde 40 ile yüzde 50 oranýnda hasar bekleniyor. Bursa Osmangazi: 2 köyde zarar görüldü. Özellikle çiçeklenme döneminde olan zeytin aðaçlarýnda zarar meydana geldi. Zeytinde bir sonraki yýl ürünü verecek olan meyve gözlerinde de hasarlar oluþtu. Bursa Nilüfer: Çaylýk köyünde 4 bin dönüm kadar bir alanda, buðday, zeytin ve meyvelerde zarar meydana geldi. Ýstanbul: Daha çok þehir merkezinde etkili olan yaðýþlar, tarým alanlarýnda zarara yol açmadý. Þemsi Bayraktar Yozgat Boðazlýyan ve Sarýkaya: HemBoðazlýyan hem de Sarýkaya ilçelerinde buðday, arpa, silajlýk mýsýr ve nohutta yüzde 100'e varan oranlarda hasar meydana geldi. Tarlalar biçer döver giremez durumda. Manisa: Merkez ilçede5-10 bin dönümalanda baþta bað, mýsýr, domates olmak üzere ekili tüm ürünlerde yüzde 100'e varan oranlarda dolu zararý görüldü. Manisa Akhisar: Buðday ekili alanlar ile baðlarda, bir miktar da mýsýr ekili alanlarda zarar meydana geldi. Mersin Silifke: Þeftali, elma, kiraz ve ceviz baþta olmak üzere tüm meyveler zarar gördü. Gelecek yýl sürgün verecek olan dallar da zarar meydana geldi. Bunun yaný sýra seralarda da büyük zarar oldu. Zararýn bazý alanlarda yüzde 100'e yaklaþtýðý görüldü. Ankara Sincan: Meydana gelen dolu yaðýþýndan meyve ve sebze alanlarý ile arpa ekili alanlar hasar gördü. Ýlçede yapýlan hasar tespit çalýþmalarý sonucuna göre, yüzde 30-40'dan yüzde 70-80'e varan oranlarda kayýp oldu. Ankara Çubuk: Meyve, sebze ve buðday alanlarýnda yüzde 70 üzerinde hasar bekleniyor. Eskiþehir: Toplam 400 bin dekar alanda hububat, meyve ve sebze doludan zarar gördü. Çankýrý: 2 köyde buðday ve arpada hasar olmakla birlikte büyük bir kayýp yaþanmadý. Kýrýkkale Sulakyurt: Hasar Tespit Komisyonu raporuna göre, buðdayda yüzde 41, ayçiçeðinde yüzde 50, baðlarda yüzde 35-50, kavun-karpuzda yüzde kayýp meydana geldi. KýrýkkaleKeskin: Buðday ve arpada zarar meydana geldi.yýldýrým düþmesi sonucu 3 hayvan telef oldu. Çorum: Merkez ilçede patates, sebze ve soðanda bir miktar hasar meydana geldi. Aþýrý yaðýþlar yer yer sel baskýnlarýna yol açtý. Yüksek yerlerde bir sorun görülmedi. ÇorumÝskilip:Bað ve bahçelerde bir miktar hasar meydana geldi. ÇorumBayat: 2 köyde etkili olan dolu yaðýþý arpa ve buðdaya yüzde 30 ile yüzde 40 arasýnda zarar verdi. ÇorumOsmancýk:Ýþyerlerinde hasar meydana geldi.sele kapýlan bir kiþi hayatýný kaybetti. KayseriKocasinan: 30 bin dönüm tarým alaný doludan zarar gördü. Dolu yaðýþý olana yerlerde ekili olan buðday, arpa, bað ve bahçelerde hasar bazý yerlerde yüzde 100'ü buldu. KayseriBünyan: 20 bin dönüm alan dolu zararý oldu. Dolu yaðýþý olan yerlerde ekili olan buðday, arpa, bað ve bahçelerde yüzde 100'e yaklaþan hasar meydana geldi. Samsun Canik, Atakum veýlkadým: Ýlk incelemelere göre, Canik, Atakum ve Ýlkadým ilçelerinde buðday ve meyvelerde dolu nedeniyle yüzde kayýp bekleniyor. Amasya: Merkez ilçededolu çok zarar vermezken, buðday, pancar, yonca selden tamamen zarar gördü." Ziraat Odalarýndan TZOB'a intikal eden raporlara göre baþka illerdeki hasar tespitlerini de takip ettiklerine dikkati çeken Bayraktar, zarar gören alanlarda TARSÝM sigorta eksperleri ve hasar tespit komisyonlarýnýn çalýþmalarýnýn devam ettiðini bildirdi. Üreticilerin iklimsel olumsuzluklar nedeniyle zorlu ve sýkýntýlý bir dönem geçirdiðini bildiren Bayraktar, "Her ne kadar dolu zararý sigorta kapsamýnda olsa da üreticilerin büyük bölümü çeþitli nedenlerle sigorta yaptýramamýþtýr. Ayrýca kuraklýk gibirisk kapsamý dýþýnda afetler için 2090 sayýlý Kanun ihtiyaca cevap verememektedir. Üreticilerin zararlarý telafi edilmelidir" dedi. Haber Sevisi Sungurlu MYO kampüsü temeli ay sonunda atýlacak Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Çocuðumun veli toplantýsýndayým. Okul müdürü arkadaþ velilere yönelik konuþma yaptý. Bu konuþmanýn içerisinde bir cümle çok hoþuma gitti. O da ' Çocuklarýmýz okuldan kaçarsa eve gider, ya evden kaçarsa nereye gider?' Belki de bu cümleden gelecek ilhamla bir kitap yazýlabilir. Saatlerce konuþulabilir. Çünkü bahse konu olan cümle hepimizi yakýndan ilgilendiriyor. Çocuklarýmýz canýmýz ciðerimiz, her þeyimiz. Onlarýn gözlerinden akacak bir damla yaþa dayanamayýz. Býrakýn insanoðlunu en vahþi hayvan bile yavrusuna karþý en merhametli konuma geçer. Baþkalarýný azýlý diþleri ile parçaladýðý halde yavrusunu merhametle, þefkatle ayný diþleri arasýnda taþýr. Buda Allah'ýn canlýlara verdiði bir nimetidir. Önceden çocuklarýmýz otur deyince oturur, kalk deyince kalkardý. Takdir edersiniz ki zaman ayný zaman deðil. Dünden bugüne çok þeyler deðiþti. Özellikle cep telefonlarý, sosyal paylaþým siteleri günümüzde çocuklarýmýzýn ayaðýnýn altýnda ne zaman olacaðý belli olmayan sýð deprem üretecek fay hattý gibi durmaktadýr. Buna birde ailelerin ilgisizliði eklendi mi küçük çarplý depremlerde yýkýlacak binalar gibi çocuklarýmýz periþan olacaktýr. Geçmiþ yýllarda köyden gelmiþ bir baba '' Liseye devam eden kýz çocuðuyla bir türlü baþa çýkamadýðýný, okula gidiyorum deyip gitmediðini, kötü arkadaþlara takýldýðýný, birden lüks hayat meraký sardýðýný, biraz sýkýþtýrdýðýnda 'ölseniz de özgürce yaþasam diyebilecek' kadar acýmasýz konuma geldiðini'' büyük bir üzüntüyle anlatmýþtý. Maalesef çocuklarýyla iletiþimde kopma noktasýna gelmiþ, her an mayýnlý tarlanýn yanýnda dolaþan onlarca aile var. Ýþler bu noktaya gelmeden okul- aile iþbirliði çok ama çok önem arz etmektedir. Gerekiyorsa bu tür aileler tüm iþlerini bir kenara býrakýp uçurumun kenarýnda dolaþan evladýný kurtarmak için gece gündüz çaba sarf etmelidir. Allah korusun yarýn çok geç olabilir. Diðer taraftan özellikle okullarýn kapanacaðý þu günlerde eðitimcilere ve ailelere çok büyük sorumluluklar düþmektedir. En haylaz öðrencilerinde mutlaka sevdiði bir öðretmen, idareci vardýr. Bir arkadaþ edasýyla bu çocuklarýmýza hayatý anlatmak lazýmdýr. Birinci olsa da sonuncu olsa da çocuklar bizim çocuklarýmýzdýr. Önemli olan birinci deðil BÝR-ÝNCÝ olarak hayata tutunmalarýný saðlayabilmektir. Anne-baba olarak baþarý açýsýndan gönül elbette en güzelini ister ama 'her beterin vardýr bir beteri, ne zaman çocuðum zayýf getirse aklýma gelir ondan daha kötüleri' hesabý notlar kötü olunca o çocuk yine ailesini yanýnda görebilmelidir. Yoksa çocuklar okuldan kaçarsa eve gelir ama evden kaçarsa nereye gider? Sorusunu aklýmýzdan çýkarmamalýyýz. Aþaðýda ki þiirimde ifade etmeye çalýþtýðým gibi önce cahillik yapýp sonra da: 'þimdi çok zordayým anne, ne olur býrakmayýn beni bu âlemde' türküsünü söyleyenlerin sayýsý az deðildir. (Yazara öneri - Eleþtiri: ) Rektör Alkan'dan, Baþkan Þahiner'e ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner 'i makamýnda ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Belediye Baþkaný Þahiner, "Sungurlu Meslek Yüksek Okulunun (MYO) kampüs inþaatýnýn temeli atýlarak kýsa zamanda inþaatýn tamamlanmasý için Sungurlu Belediyesi olarak üzerimize düþeni fazlasýyla yapmaya hazýrýz. Kampüs tamamlanmasýyla yeni bölümlerde açýlarak. Öðrenci sayýsýnýn artmasýyla ilçemizin ekonomisine geliþmesine katký saðlayacaktýr. Sungurlu Meslek Yüksek Okulu kurulurken de yönetimindeydim, belediye baþkanlýðýna seçilmemizle birlikte MYO yer teslimi ve inþaatýn baþlamasý da bizlere nasip oldu. Bizim sevdamýz Sungurlu.. Birlik ve beraberlik içinde Rektörümüzle, Çorum milletvekilleriyle, Valimizle, Kaymakamýmýzla siyasi parti temsilcileriyle, sivil toplum kuruluþlarý ile, iþ adamlarýmýzla ve halkýmýzla birlikte hareket ederek, þehrimiz için en güzelini yapmak için caba sarf edeceðiz" dedi. Ziyarete Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karaçif, Sungurlulu iþadamý Haydar Ali Öztaþ ve inþaatý üstlenen firmanýn yetkilileri eþlik etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, SUNKA Kaðýt ve Karton fabrikasýný ziyaret etti. SUNKA?Kaðýt ve Karton Fabrikasý ortaklarý Zeki ve Levent Öztekin ile bir süre görüþen Rektör Alkan, daha sonra ilçeden ayrýldý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak için Sungurlu 'ya geldi. Alkan, ilk olarak Sungurlu Meslek Yüksek Okulunun (MYO) kampüs inþaatýný inceledi. Alkan'a Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri Daire Baþkaný Hasan Baylavlý ve inþaatý üstlenen firmanýn yetkilileri eþlik etti. Ýnþaat alanýnda inceleme "Soma Madencisi Yalnýz Deðil" temalý yardým kampanyasý kapsamýnda Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öðrencileri tarafýndan, Yüksekokul personeli ve öðrencilerden toplanan baðýþlar Soma'ya iletilmek üzere Müdür Yardýmcý Öðr. Gör. Hamit Aksoy ve öðrenciler adýna Hülya Akgümüþ tarafýndan Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübü temsilcisi olan öðrencilere teslim edildi. Kampanyayý yürüten öðrenciler, Sungurlu Meslek Yüksekokulundaki öðrenci arkadaþlarýnýn ve Yüksekokul personelinin kampanyaya yoðun ilgi gösterdiklerini, Soma'daki maden faciasýnda hayatlarýný kaybeden madencilerin ailelerine az da olsa destek olabilirlerse bundan mutlu olacaklarýný belirttiler. Uður ÇINAR yapan Alkan, firma yetkililerinden bilgi aldý. Bu ayýn sonuna temel atma törenini yapmayý planladýklarýný belirten Alkan, "Geniþ kapsamlý bir tören yapacaðýz. Temel atma törenine eski valiler, kaymakamlar, okul müdürleri, belediye baþkanlarý kýsaca buraya emeði geçen herkesi davet edeceðiz. Uzun zamandýr herkes bu aný bekliyordu. Üniversite ve ilçenin iþadamlarýnýn desteði ile kampüsü kýsa sürede tamamlayýp öðrencilerimizin hizmetine açmayý düþünüyoruz" dedi. Yurt içinde çalýþmalarýn sürdüðünü ifade eden Alkan, Yüksek Öðrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafýndan buraya 300 öðrenci kapasiteli yurt yapýlacaðýný vurguladý. Sungurlu MYO'dan Soma'ya destek

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor

IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor Kimse Yok Mu Derneði 1.500 kiþiye kumanya paketi daðýtacak Kimse Yok Mu Derneði Þube Ýl Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki Ramazan faaliyetlerini deðerlendirdi.

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi.

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı