Ýçme suyundan þikâyet var! Katliama lanet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýçme suyundan þikâyet var! Katliama lanet"

Transkript

1 Ýçme suyundan þikâyet var! Ekmekçioðlu YOL u mahkemeye veriyor * HABERÝ 5 DE Çorum da içme suyunda yoðun kireç bulunduðu bildirildi. Haber Merkezimizi telefonla arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren vatandaþlar, þehir þebekesindeki suda ciddi miktarda kireç gözlemlediklerini söylediler. * HABERÝ 11 DE Çevre sakinleri Sizlere oy verdik, parkýmýzýn park olarak kalmasýný istiyoruz, hani milletin kölesiydiniz, parka bina yapýlmasýný istemiyoruz.' dövizleri Mahalle park için ayaða kalktý 15 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Akþemseddin ile Akpýnar Caddesi'nin kesiþtiði noktada hizmet veren üçgen parkýn eðitim merkezi yapýlacaðý söylentileri vatandaþý ayaða kaldýrdý. * HABERÝ 4 DE Katliama lanet Adeviye Meydaný'nda demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren Mýsýrlý Müslümanlar'a karþý darbecilerin zulmü, Çorum'da düzenlenen protesto eylemi ile kýnandý. Çorum Mýsýrlý Müslümanlar'la Dayanýþma Platformu tarafýndan organize edilen protesto eylemine, toplumun pek çok kesiminden geniþ destek geldi. Açýklamalarda, Mýsýr ýn Firavun un uþaðý olarak nitelendirilen Sisi ve yandaþlanýna býrakýlmayacaðýný vurgulandý. AK Parti Teþkilatlarý büyük bir coþkuyla kutlamak için hazýrlandýklarý 12. yaþ gününde, Mýsýr da yaþanan olaylar nedeniyle buruk bir kutlama yaptý. * HABERÝ 7 DE Mýsýrlý Müslümanlar la Dayanýþma Platformu tarafýndan düzenlenen protestoda, darbecilere lanet edilirken, Mýsýr halkýna destek verildi. Baþbakanlýk tan sert açýklama Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kahire'deki Adeviyye ve Nahda meydanlarýn-da günlerdir darbe karþýtý gösteri yapan halka yönelik Mýsýr güvenlik güçlerinin müdahalesi hakkýnda erken saatlerde bilgilendirildi. Recep Tayyip Erdoðan * HABERÝ 8 DE Ahmet Aþýk ýn acý günü Ýhlas Holding Çorum Temsilcisi Ahmet Aþýk'ýn annesi Emine Aþýk (90) hayatýný kaybetti. * HABERÝ 5 DE Çorum da asbest çalýþmasý Çatýþma ortasýnda yardým daðýtýyorlar ÝHH ekipleri Halep'te çatýþmalar sürerken bölgedeki halka Ramazan kumanyasý ulaþtýrdý. ÝHH ekipleri Halep'te çatýþmalar sürerken bölgedeki halka Ramazan kumanyasý Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL), 2013 LYS yerleþtirme sonuçlarýna göre büyük bir baþarý elde etti. Sýnav sonuçlarý ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan Anadolu ÝHL Müdür Vekili Mustafa Aktaþ, sýnava giren öðrencilerinin týp ve hukuk baþta olmak üzere çeþitli fakülteleri kazandýðýný açýkladý. * HABERÝ 14 DE Kamu Sen e baðlý sendikalar, toplu sözleþmeyi protesto etti. Kamu çalýþanlarý satýldý * HABERÝ 14 DE * HABERÝ 10 DA Çorum a hayran kaldýlar Güneþ Gölge Arýyor adlý Avrupa Birliði Gençlik Deðiþim Projesi için Çorum a gelen Avrupalý gençler ülkelerine döndü. Saðlýk Bakanlýðý, saðlýða zararlý pek çok etkisinin yanýnda doðrudan mezotelyoma (akciðer zarý kanseri) ve akciðer kanserine neden olduðu belirlenen 'asbest' ile ilgili önemli bir çalýþmayý hayata geçiriyor. * HABERÝ 9 DA AK Parti Ýl Baþkanlýðý'nda AK Parti'nin 12. Kuruluþ yýlý kutlamasý yapýldý. Mýsýr Adeviye Meydaný'nda darbecilerin hain saldýrýlarýyla þehit olan Mýsýrlý Müslümanlar'ýn hüznünün gölgelediði kutlama, yaþ pasta kesimiyle gerçekleþtirildi. * HABERÝ 6 DA ÝHL nin üniversite baþarýsý Mustafa Aktaþ AK Parti de buruk kutlama Avrupalý gençler, Çorum dan ayrýlmadan önce Serenad Müzik Eðitim Merkezi ni ziyaret ettil- * HABERÝ 11 DE KESK Çorum Þubeler Platformu Belediye Binasý yanýndakib parkta eylem yaptý. TÝS deðil, satýþ sözleþmesi * HABERÝ 16 DA

2 2 PERÞEMBE 15 AÐUSTOS 2013 Yozgat Polis Okulu büyüyor Z aman Gazetesi'nde Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulu ile ilgili bir habere göre, AK Parti Milletvekili Yusuf Baþer, Yozgat Polis Okulu'na yapýlan ek bina inþaatýný incelemiþ yýlýnda tamamlanacak ek binada 500 kiþilik derslik, 500 kiþilik yatakhane, 500 kiþilik spor salonu, bin kiþilik yemekhane, 12 kulvarlý atýþ poligonu ve okul nizamiyesi bulunuyormuþ. Yozgat Milletvekili Yusuf Baþer, polis okulunun sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kentin geliþmesine büyük katký saðladýðýný, okulun 140 olan çalýþan sayýsýnýn ek bina tamamlandýðýnda 250'ye çýkacaðýný, ayrýca okulun öðrenci kapasitesinin 500'den 1000'e çýkarýlmasýnýn önemli olduðunu ifade etmiþ. Baþer'e göre, Yozgat Polis Okulu'nun kente yýllýk ekonomik katkýsý 15 milyon lira... Yozgat Polis Okulu'na yapýlan ek bina inþaatý 2015 te bitecek. ek binada 500 kiþilik yatakhane, 500 kiþilik spor salonu, bin kiþilik yemekhane, 12 kulvarlý atýþ poligonu ve okul nizamiyesi bulunacak. Okulun öðrenci kapasitesi ek bina ile birlikte 500'den 1000'e çýkarýlacak. Ayrýca 140 olan çalýþan sayýsýnýn ek bina tamamlandýðýnda 250'ye çýkacak. Anlaþýlan o ki, uzun yýllardýr mezun veren Yozgat Polis Okulu, yeni ek binalarla kapasitesini artýrýp büyümeye geçmiþ. Bu arada Çorum Polis Okulu'nun akýbetini merak edenler çýkabilir. Konuya dair en son geliþmeyi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu duyurmuþtu.. Uslu, partisinin il ve merkez ilçe danýþma meclislerinde yaptýðý konuþmada, Polis Okulu nda siyaseten yapýlabileceklerin tamamlandýðýný, bundan sonra iþin bürokraside olduðunu söyledi. Karaca köyü sýnýrlarýnda 130 dönüm arazi üzerine yapýlacak okulla ilgili Uslu'nun teknik olarak verdiði bilgiler ise þöyleydi: "50. Hükümet döneminde Polis Okulu'nun ihalesi yapýlmýþ ancak deprem koþullarýna uygun olmadýðý gerekçesiyle 19 yýldýr eðitime baþlayamamýþtý. Polis Meslek Yüksek Okulu alaný olarak ayrýlan arazinin; 29 Mayýs 2013'te Maliye Bakanýmýz Mehmet Þimþek'in imzasý ile 2012/15 No'lu genelgeye istinaden Baþbakanlýk'tan tahsis talebinde bulunulmuþtu. Baþbakanlýk Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Ýþler Baþkanlýðý arazi tahsisine 14 Haziran 2013 tarihinde izin vermiþtir. Ön tahsis iþlemlerinin yürütülmesi amacýyla da Milli Emlak Genel Müdürlüðü Çorum Valiliðimizi (Defterdarlýk) 18 Haziran 2013 tarihli yazýsý ile yetkilendirilmiþtir. Tahsis iþlemlerinin tamamlanmasýyla proje süreci baþlamýþ olacaktýr. Sayýn milletvekillerimizin, Çorum Valiliðimiz, Belediye Baþkanlýðýmýz ve diðer kamu kurumlarý ile güvenlik bürokrasisinin koordineli ortak çabasý Çorum'u her þeyi ile yepyeni bir Polis Okulu'na kavuþturacaktýr." Çorum Polis Okulu Karaca köyü sýnýrlarýnda 130 dönüm arazi üzerine yapýlacak.

3 PERÞEMBE 15 AÐUSTOS ADI SOYADI OKULU KAZANDIÐI OKUL AKÝF BENZEÞ TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL Ý.Ö ÇORUM FEN LÝSESÝ AHMET DAÞDEMÝR MUSTAFA KEMAL Ý.Ö ÇORUM FEN LÝSESÝ BERRANUR SEÇER MAYIS Ý.Ö ÇORUM FEN LÝSESÝ ALP BERKE ARDIÇ SAMANYOLU KOLEJÝ ÇORUM FEN LÝSESÝ YASÝN ATCIOÐLU BEKÝR AKSOY Ý.Ö ÇORUM FEN LÝSESÝ TUÐÇE YANDIM MEHMET AKÝF ERSOY Ý.Ö ÇORUM FEN LÝSESÝ A.FARUK ARLIER MUSTAFA KEMAL Ý.Ö ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ BÜÞRA AVCI YAVUZ SULTAN SELÝM Ý.Ö ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ FATMA ERASLAN MEHMET AKÝF ERSOY Ý.Ö ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ FEYZAN SARICA ALBAYRAK Ý.Ö ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ FURKAN DOÐAN TOPRAK SANAYÝ Ý.Ö ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ ÝLKER ERDEMLÝ MUSTAFA KEMAL Ý.Ö ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ KÜRÞAT ÝNCEKARA MAYIS Ý.Ö ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ NÝSA BOZDUMAN HÜRRÝYET Ý.Ö ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ ÖMER BUÐRA ALTINORDU TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL Ý.Ö ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ SEMANUR ÞEN CUMHURÝYET Ý.Ö ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ VAHDETTÝN KARADEMÝR YILDIRIM BEYAZIT Ý.Ö ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ ZEHRA SARAYCIKLI BEKÝR AKSOY Ý.Ö ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ CANSU ÇAKIR ALBAYRAK Ý.Ö ÇORUM ANADOLU LÝSESÝ GÝZEMNUR TORUN YÝBO Ý.Ö ÇORUM ANADOLU LÝSESÝ KAAN YILDIZ MÝMAR SÝNAN Ý.Ö ÇORUM ANADOLU LÝSESÝ KÜBRA KAYNAK MEHMET AKÝF ERSOY Ý.Ö ÇORUM ANADOLU LÝSESÝ METE KÜRÞAT ÞAHÝN MEHMET AKÝF ERSOY Ý.Ö ÇORUM ANADOLU LÝSESÝ ALEYNA GÜNAY BEKÝR AKSOY Ý.Ö MUKADDER AKAYDIN ANADOLU LÝSESÝ ATÝLLAHAN CEYLAN BEKÝR AKSOY Ý.Ö MUKADDER AKAYDIN ANADOLU LÝSESÝ AYÞEGÜL KARADAÞ ALBAYRAK Ý.Ö MUKADDER AKAYDIN ANADOLU LÝSESÝ BAHADIR YAVUZ BUÐDAYLI NÝSAN Ý.Ö MUKADDER AKAYDIN ANADOLU LÝSESÝ BEYZANUR ERAY NÝSAN Ý.Ö MUKADDER AKAYDIN ANADOLU LÝSESÝ ESMA ÝBÝK BAÞÖÐRETMEN Ý.Ö MUKADDER AKAYDIN ANADOLU LÝSESÝ MERVE AYDIN CUMHURÝYET Ý.Ö MUKADDER AKAYDIN ANADOLU LÝSESÝ RIDVAN DEMÝR YAVUZ SULTAN SELÝM Ý.Ö MUKADDER AKAYDIN ANADOLU LÝSESÝ YAÐMUR ÇAM MÝMAR SÝNAN Ý.Ö MUKADDER AKAYDIN ANADOLU LÝSESÝ AHMET FARUK BÝÇÝCÝ MAYIS Ý.Ö ÇORUM ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BENGÜSU TÜMER TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL Ý.Ö ÇORUM ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BEYZA NUR ÖZER ALBAYRAK Ý.Ö ÇORUM ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BURCU KARA MUSTAFA KEMAL Ý.Ö ÇORUM ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ FEYZANUR YILDIZ BEKÝR AKSOY Ý.Ö ÇORUM ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ FURKAN ERVERDÝ ALBAYRAK Ý.Ö ÇORUM ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KADER ÇETÝN TOPRAK SANAYÝ Ý.Ö ÇORUM ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ M.BEKÝR OZDOÐAN TOPRAK SANAYÝ Ý.Ö ÇORUM ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ MERAL ÞAHÝN KOCATEPE Ý.Ö ÇORUM ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ MUHSÝN ÖZYILMAZ MUSTAFA KEMAL Ý.Ö ÇORUM ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÞEYMA UYMAZ FATÝH SULTAN MEHMET Ý.Ö ÇORUM ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ MELÝKENUR TEKELÝ TÜRKÝYEM Ý.Ö ÇORUM SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ MÜCAHÝT ALTINKESE KOCATEPE Ý.Ö ÇORUM SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ÞEYMA TAÞKIN TÜRKLER Ý.Ö ÇORUM SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ SEFA ÇINAR BAÞÖÐRETMEN Ý.Ö ÇORUM TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SEMÝH UÇAY TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL Ý.Ö ÇORUM TÝCARET MESLEK LÝSESÝ YUSUF KAAN TEKNECÝ SAKARYA Ý.Ö ÇORUM TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ZEYNEP ÇAKMAK TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL Ý.Ö DURAÐAN ANADOLU SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ FERÝDE ÖZTÜRK MEHMET AKÝF ERSOY Ý.Ö ÝSKÝLÝP SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ FURKAN ÇETÝNKAYA YAVUZ SULTAN SELÝM Ý.Ö KEMAL ÞAHÝN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ DÝLARA DOÐAN SAKARYA Ý.Ö ÝSMAÝL KARATAÞ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ESRA AYVA BAÞÖÐRETMEN Ý.Ö ÝSMAÝL KARATAÞ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ALPEREN SONGÜT ATATÜRK Ý.Ö ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ BATUHAN EFE MUSTAFA KEMAL Ý.Ö ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ BERKAY ÖZBULUT YILDIRIM BEYAZIT Ý.Ö ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ ELÝF ÜNLÜ BAHÇELÝEVLER Ý.Ö ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ HAMÝDE EDA YALÇIN MEHMET AKÝF ERSOY Ý.Ö ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ MERVE AYTEN MÝMAR SÝNAN Ý.Ö ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ MUSTAFA ÇELÝK YILDIRIM BEYAZIT Ý.Ö ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ NUR BETÜL SALMAN FATÝH SULTAN MEHMET Ý.Ö ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ MÜCAHÝT GÖKER MEHMET AKÝF ERSOY Ý.Ö ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ ÖZGE TAÞKIN MUSTAFA KEMAL Ý.Ö ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ SEMANUR BENLÝ TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL Ý.Ö ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ ÞEYMANUR ERTUÐRAL YAVUZ SULTAN SELÝM Ý.Ö ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ BUSENUR SONDÜL YILDIRIM BEYAZIT Ý.Ö MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSESÝ CANSEL DAÐCI SAKARYA Ý.Ö MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSESÝ FEYZA YETER YILDIRIM BEYAZIT Ý.Ö MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSESÝ ÝLKNUR TÜZÜN CUMHURÝYET Ý.Ö MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSESÝ KÜBRA ABUKAN NÝSAN Ý.Ö MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSESÝ KÜBRA YILDIRIM MAYIS Ý.Ö MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSESÝ MESUT YETÝÞGEN ÇAMLICA Ý.Ö MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSESÝ METEHAN UZLU YILDIRIM BEYAZIT Ý.Ö MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSESÝ MUHAMMED ALPEREN ÇETÝN MÝMAR SÝNAN Ý.Ö MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSESÝ NÝSANUR TAÞDEMÝR NÝSAN Ý.Ö MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSESÝ OÐULCAN ÇABIK YAVUZ SULTAN SELÝM Ý.Ö MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSESÝ TUNCAY ÇALIÞKAN ÖZEL PINAR Ý.Ö MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSESÝ ABDURRAHÝM DOÐAN MEHMET AKÝF ERSOY Ý.Ö FATÝH ANADOLU LÝSESÝ ADEM BERKER YAVUZ SULTAN SELÝM Ý.Ö FATÝH ANADOLU LÝSESÝ AHMET GÜLHAN MEHMET AKÝF ERSOY Ý.Ö FATÝH ANADOLU LÝSESÝ ALÝ GÜZEL YILDIRIM BEYAZIT Ý.Ö FATÝH ANADOLU LÝSESÝ BATUHAN ÇELÝK BEKÝR AKSOY Ý.Ö FATÝH ANADOLU LÝSESÝ BERKAY ERDEN MEHMET AKÝF ERSOY Ý.Ö FATÝH ANADOLU LÝSESÝ GAMZENUR ALTUN YÝBO Ý.Ö FATÝH ANADOLU LÝSESÝ ÝRFAN DEMÝRCÝ ATATÜRK Ý.Ö FATÝH ANADOLU LÝSESÝ ÞEYMANUR SÖYLEMEZ MÝMAR SÝNAN Ý.Ö FATÝH ANADOLU LÝSESÝ YUSUF ÇÖL ÖZEL PINAR Ý.Ö FATÝH ANADOLU LÝSESÝ AHMET SELÝM ÞAÝR MAYIS Ý.Ö CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ FATÝH CAN KARTAL ATATÜRK Ý.Ö CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ GAMZE TEKELI MÝMAR SÝNAN Ý.Ö CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ HAMÝT DEMÝR MAYIS Ý.Ö CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ HÜMEYRA ALEYNA ÖZKÖMÜRCÜ ATATÜRK Ý.Ö CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ SAMET BULANIK BEKÝR AKSOY Ý.Ö CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ UGURCAN AVLAR NÝSAN Ý.Ö CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ ELÝF TUTKU ÇOLAK NÝSAN Ý.Ö AZÝZ ATÝK ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ SILA TUÐCE AK TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL Ý.Ö HURÝYE SÜER ANADOLU LÝSESÝ FERDANE AÐIR MEHMET AKÝF ERSOY Ý.Ö OÐUZLAR ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ TAYYÝP DOÐAN YIL Ý.Ö AKÞEMSEDDÝN ANADOLU LÝSESÝ SENA SARIASLAN MAYIS Ý.Ö SUGURLU ANADOLU LÝSESÝ EREN BEKER YIL Ý.Ö ÝSKÝLÝP ANADOLU LÝSESÝ AHMET GÜMÜÞ ÇAMLICA Ý.Ö ÝSKÝLÝP ÝMAM HATÝP LÝSESÝ EDANUR BOLAT MÝMAR SÝNAN Ý.Ö SUNGURLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ M.MERT ÖZER MEHMET AKÝF ERSOY Ý.Ö ALACA ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BERAT ARMUTLU MÝMAR SÝNAN Ý.Ö PENDÝK DENÝZCÝLÝK ANADOLU LÝSESÝ AKÝF ÞENTÜRK DODURGA ESENTEPE Ý.Ö ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BATUHAN KARACA MUSTAFA KEMAL Ý.Ö ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ESAT ATEÞ SAKARYA Ý.Ö ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ EMRE ÞANAL DANÝÞMENT GAZÝ Ý.Ö BÝLGE KAÐAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ERTUÐRUL BURUNSUZ ÝNKILAP Ý.Ö BÝLGE KAÐAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ GÝZEM LAÇÝN YILDIRIM BEYAZIT Ý.Ö BÝLGE KAÐAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ MEHMET CEYLAN ERTUÐRUL GAZÝ Ý.Ö BÝLGE KAÐAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SEDANUR KÜÇÜKGÜLER MÝMAR SÝNAN Ý.Ö BÝLGE KAÐAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SEFA OKUMUÞ CUMHURÝYET Ý.Ö BÝLGE KAÐAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SEDA YÜCEL ÝNKILAP Ý.Ö ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ DÝLAY FERUZOÐLU MEHMET AKÝF ERSOY Ý.Ö ANADOLU OTELCÝLÝK VE TURÝZÝM EDA YÜCEL ÝNKILAP Ý.Ö ANADOLU OTELCÝLÝK VE TURÝZÝM FATÝH AYKAÇ MUSTAFA KEMAL Ý.Ö ANADOLU OTELCÝLÝK VE TURÝZÝM KAAN ÞAHÝNER MUSTAFA KEMAL Ý.Ö ANADOLU OTELCÝLÝK VE TURÝZÝM MURAT EKER MAYIS Ý.Ö ANADOLU OTELCÝLÝK VE TURÝZÝM OSMAN TEKELÝ ALBAYRAK Ý.Ö ANADOLU OTELCÝLÝK VE TURÝZÝM BEYZA AKSUNGUR YAVUZ SULTAN SELÝM Ý.Ö ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ GÝZEM KÖLE TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL Ý.Ö ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ KÜBRA AVCI MEHMET AKÝF ERSOY Ý.Ö ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ MERVE BILGILI TÜRKÝYEM Ý.Ö ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ ZÜBEYDE KILIÇ TÜRKÝYEM Ý.Ö ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ BAÞARININ ADRESÝ SBS SINAVI SONUCUNDA ÖÐRENCÝLERÝMÝZÝN YERLEÞMESÝNDE EMEÐÝ GEÇEN VELÝLERÝMÝZE OKUL ÖÐRETMENLERÝNE VE ÝDARECÝLERÝNE AYRICA ÇÖZÜM DERGÝSÝ DERSHANELERÝNÝN TÜM PERSONELÝNE TEÞEKKÜR EDERÝM. MURAT YILDIRIM KURUCU (Ç.HAK:2087)

4 4 PERÞEMBE 15 AÐUSTOS 2013 Ramazan ve bayramdan sonra önemli birkaç husus Erol Taþkan Mahalle park için ayaða kalktý A Mustafa Demirer kþemseddin ile Akpýnar Caddesi'nin kesiþtiði noktada hizmet veren üçgen parkýn eðitim merkezi yapýlacaðý söylentileri vatandaþý ayaða kaldýrdý. Mahallede imza kampanyasý Dün sabah saatlerinden itibaren evlerinden çýkarak parka akýn eden çevre sakinleri, imza kampanyasý baþlattý. Kampanyaya vatandaþýn gösterdiði yoðun destek dikkatlerden kaçmadý. Aðaçlar ve spor aletleri söküldü Çorum Belediyesi'ne baðlý ekipler HakÝþ Bloklarý karþýsýnda yaklaþýk 10 yýldýr park olarak hizmet veren alanda bazý aðaçlar ile spor-kondisyon aletlerini sökmeye baþladý. Habersiz yaptýlar Çevre sakinleri aðaçlarýn ve spor yaptýklarý aletlerin kaldýrýl- dýðýný görünce parka kendilerinden habersiz bir tasarrufta bulunulduðunu anladý. Aydýnlatma direkleri yanmadan söküldü Çorum Belediyesi parkýn aydýnlatýlmasý için yaklaþýk 15 gün önce diktiði aydýnlatma lambalarýný da tekrardan kaldýrmaya baþladý. Mahalle sakinleri direklerin parký aydýnlatamadan kaldýrýlmaya baþladýðýný ifade etti. Þartlý olarak park yapýlmýþtý Akþemseddin Caddesi olarak adlandýrýlan caddede yýllar önce bazý mülk sahiplerinin arsalarýný yola terk ettiðini, ancak yeþil alan iþaretlenmesi þartý koyduðunu belirten çevre sakinleri, Çorum Belediyesi'nin bu tasarrufu görmezden gelmesini eleþtirdiler. arttý Zaten yoðunluk Bölgede araç ve yaya trafiði yoðunluðunun her geçen gün arttýðýna dikkat çeken mahalle sakinleri, park alanýna yapýlacak bir inþaatýn mevcut yoðunluðu daha fazla artýracaðýný dile getirdiler. Vatandaþýn soluðunu kesiyorlar Bölgede yapýlaþma ile birlikte insan yoðunluðunun arttýðýný hatýrlatan mahalle sakinleri, gündüzleri kadýn ve çocuklarýn oturup dinlendiði, akþamlarý ailece semaver ve mangal keyfi, sabahlarý ise spor yaptýklarý parka dokunulmamasýný istediler. 'Ben yaptým oldu' mantýðý! Çorum Belediyesi'ne ait ekiplerin parktan aðaçlarý sökmeye baþladýðýnda olumsuz bir þeyler olduðunun farkýna vardýklarýný belirten sakinler, ardýndan daha yeni yerleþtirilen spor aletlerinin yerinden alýndýðýný, 15 gün önce dikilen ancak he- Üçgen parkta yeni dikilen aydýnlatma direkleri sökülüyor. Çevre sakinleri Sizlere oy verdik, parkýmýzýn park olarak kalmasýný istiyoruz, hani milletin kölesiydiniz, parka bina yapýlmasýný istemiyoruz.' dövizleri taþýdý. nüz çalýþtýrýlmayan aydýnlatma direklerinin tekrardan kaldýrýldýðýný hatýrlatarak, Spor aletleri yeni konulmuþtu, kaldýrýldý. Aydýnlatma direkleri 15 gün önce dikilmiþti. Daha aydýnlatma yapmadan yeniden sökülüyor. 'Ben yaptým oldu' mantýðýyla hareket ediliyor. Yapboz anlayýþý var. Plansýz, programsýz hareket ediliyor. Oysa harcanan paralar Belediye Baþkaný'nýn deðil, Çorumlu'nun cebinden çýkýyor. Vatandaþýn dikkate alýndýðý söylemi tamamen boþ ve asýlsýz. Belediye Baþkaný'nýn vatandaþa bakýþ açýsý bu." diye konuþtular. Öncelik mevcut belediye baþkanlarýnda AK Yaþlý bir mahalle sakini Hani milletin kölesiydiniz. diye sordu. Sonuna kadar mücadele Bazý spor-kondisyon aletleri kaldýrýlýyor. Mahalle sakinleri, park içinde yaptýklarý tepki eyleminde, "Sizlere oy verdik, parkýmýzýn park olarak kalmasýný istiyoruz, hani milletin kölesiydiniz, parka bina yapýlmasýný istemiyoruz.' dövizleri taþýdý. Ýmza kampanyasýnýn geniþleyerek devam edeceðini belirten sakinler, imarda yeþil alanýn þartlý olarak iþaretlenmesinden dolayý yargý yolunun da araþtýrýldýðýný belirterek, belediye yönetimine parký yapýlaþmaya açmaktan vazgeçme çaðrýsýnda bulundular. Park civarýnda imza kampanyasý baþlatýldý. Parti kulislerine göre, adaylýk açýklamalarýna mecut belediye baþkanlarý ile yola devam edilecek illerden baþlanýlacak. AK Parti'de 2014'teki yerel seçimler nedeniyle revizyon heyecaný yaþanýyor. Parti tüzüðündeki üç dönem engeli nedeniyle parlamento dýþý kalacak bakanlar yerel yönetimlere kaydýrýlacak. Vatan'ýn haberine göre Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve kurmaylarýný, eylül ayý ile birlikte yoðun bir gündem bekliyor. AK Parti, baþta büyükþehirler olmak üzere her il için en uygun adayý belirlemek üzere 2009'dan bu yana yerel düzeyde sürekli anketler yaptýrýyor. AK Parti kurmaylarýndan edinilen bilgiye göre, Erdoðan son yerel seçimlerde bazý illerde adaylarýn geç, bazý illerde ise erken açýklanmasýnýn çeþitliði olumsuzluklara yol açtýðýný düþünüyor. Erdoðan'ýn bu kez aday açýklamasýnýn zamanlamasý konusuna özel önem verdiðini vurgulayan AK Parti kurmaylarý, isimleri üzerinde gözden çýkarýldýlar, baþarýsýz oldular þeklinde spekülasyonlar yaþanmamasý için adaylýk açýklamalarýna mevcut belediye baþkanlarý ile yola devam edilecek illerden baþlanýlmasýnýn düþünüldüðünü bildirdiler. Kabinede revizyon Parkýn bir bölümünde kaldýrma çalýþmasý sürüyor Bu arada parkda aydýnlatma direklerinin ve aðaçlarýn bir kýsmýnýn söküldüðü, bazý aydýnlatma direklerinin söküm iþleminin de devam ettiði gözlendi. Mahalleli parklarý için ayaklandý. Ýslam alemi için çok deðerli olan Ramazan ayýný geride býrakmanýn hüznü, her bir saniyesi rahmetle dolu günleri yaþamanýn þükrüyle bayrama ulaþtýk. Ramazan'ýn ardýndan birkaç hususu not düþmek amacýyla þunlarý dile getireceðim; Ramazan'da özellikle televizyon ekranlarýný istila eden kola reklamlarý, iftar sofralarýný konu edinip, kendisini de sofranýn baþ tacý, olmazsa olmazý gibi sunuyor. Reklamdaki unsurlar, kullanýlan müzik, aile yapýsý, Ramazan hürmeti öyle zirvede ki, sanýrsýnýz söz konusu firmalar bizim orucumuza hürmet edip, Ramazan'ý ziyadesiyle önemsiyor. Fakat ne kurumsal mantýðýnda, ne de icraatlarýnda Müslümanlar'a en küçük bir sabrý, sevgisi ve tahammülü olduðunu görmediðimiz bu firmalar, ne hikmetse Ramazan'da dini deðerlerin tüccarý kesiliyor. Hakikaten de dini deðerlerin tüccarlýðýný yapýp, saygý ve sevgi duymadýklarý Müslümanlar'ýn oruçlarý üzerinden para kazanmaya çýrpýnýyorlar ve bunu da pekâla baþarýyorlar. Öte yandan kimi firma ve markalar da, Ramazan süresince hiç bir melanetinden kaçýnmayýp, Müslümanlar'ýn bu mübarek günlerine saygý göstermezken, bayramýn getireceði ticari pastadan büyük dilimi kapmak için bayram terennümleri ederek, saygý göstermedikleri Ramazan'ýn bayramýný kutlamaya baþlýyorlar. Üstelik de adýný da deðiþtirip, 'þeker bayramý' gibi dipsiz doruksuz bir isimle kutlama yapýyorlar. Benim dinime saygý duymayan, tüm varlýðýný ve sermayesini din düþmanlýðý üzerine yýllardýr kullanan kola firmalarýna da; benim orucuma saygý göstermeyip, bayram alýþveriþime göz diken, bayramýn içini boþaltýp 'Ramazan Bayramý' bile demeye tenezzül etmeksizin, bayramý 'þeker'e indirgeyen zihniyete de benden zerre kadar kâr çýkmaz. Uyanýk olmalý, bizi kimin nereden vurmaya çalýþtýðýna dikkat etmeliyiz. Aslýnda bu firmalarýn cahilce din ticareti yapýþý, malûmun ilanýdýr ve kendilerini açýk etmeleridir. Onlarýn bu fýrsatçýlýðýný algýlama feraseti de deðerlerine sahip çýkan Müslümanlar'ýn iþi olmalýdýr. Sen tutup benim dinimle alay et ve sonra da utanmadan benim orucum ve bayramým üzerinden bana þirin gözükmeye çalýþ. Biraz dürüst olun ve deðer vermediðiniz, sürekli düþmanlýk ettiðiniz Müslümanlar'ýn parasýna da tenezzül edecek kadar çukurlaþmayýn. Onlarýn bu hadsizliðine karþý, bize de uyanýk davranmak, bilinçli bir tüketici olup, alýþveriþlerimizi ona göre yapmak kalýyor. Aksi takdirde bu saflýktan kurtulmayýp, günü birlik yalan ve süslü görüntülere aldanýrsak, onlarýn deðirmenine su taþýmaktan öte bir þey yapmayýz. Vatandaþlar, parkýn içine yapýlacak her türlü inþaata karþý olduklarýný belirtti. Eylül ya da en geç ekim ayý içinde yeniden aday gösterilecek mevcut baþkanlarýn adaylýklarýnýn ilan edilebileceði ifade edilirken, parti tüzüðündeki 3 dönem sýnýrlamasý nedeniyle genel seçimlerde yeniden aday olamayacak bazý bakanlarýný büyükþehir belediye baþkanlýðýna kaydýrmayý düþünen Erdoðan'ýn, kabinede buna yönelik eylülekim gibi revizyona gitmesi de bekleniyor. Üç dönem engeline takýlacak milletvekilleri arasýnda ise, kabine revizyonu ile parlamentoya bakan olarak veda etme heyecaný yaþanýyor.

5 PERÞEMBE 15 AÐUSTOS Ekmekçioðlu YOL u mahkemeye veriyor Ç orum da belediye meclisince yapýlan imar deðiþikliðinin ardýndan trafiðe kapatýlan yol yargýya taþýnýyor. Ekmekçioðlu Grup, Çorum Belediyesi ne ait benzinliðin satýþ ihalesi ile söz konusu bölgede Belediye Meclisi nin 5 Temmuz tarihli imar planý deðiþikliðinin iptali için harekete geçti. Geçtiðimiz aylarda ihale edilen belediye benzinliðini Uður Grup tarafýndan satýn alýnmýþtý. Belediye Meclisi nde yapýlan plan deðiþikliði ile benzinlik yan tarafýnda bulunan yolun bir bölümü benzinliðe katýlarak otel olarak iþaretlenmiþti. Bu kararýn ardýndan þehir terminalinin yan tarafýnda bulunan yol araç trafiðine kapatýlmýþtý. Ekmekçioðlu Grup, Terminal den Ýnönü Caddesi nde çýkýþý saðlayan yolun kapatýlmasýnýn haksýz rekabete yol açtýðý, benzinlik satýþý ihalesinin þartnamesinde yolun benzinliðe dahil edilerek otel iþaretlenmesi hükmünün yer almadýðý, bu durumun ihaleyi alan firmaya Ahmet Aþýk ýn acý günü hlas Holding Çorum Temsilcisi Ahmet Aþýk'ýn Ýannesi Emine Aþýk (90) hayatýný kaybetti. Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma Hastanesi morgundan alýnan Emine Aþýk'ýn cenazesi Ulu Cami'ye getirildi. Aþýk için Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül ve Turhan Candan, Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) Çorum Bölge Müdürü Bülent Özkaleli, Türkiye Gazetesi Çorum Temsilcisi Þerif Bilgin, Aþýk ailesi, yakýnlarý ve vatandaþlar katýldý. Aþýk'ýn cenazesi Ulu Cami'de öðle namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Hýdýrlýk'ta topraða verildi. Hakimiyet, merhumeye Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. amazan Bayramý bo- ülke genelinde Ryunca meydana gelen 83 orman yangýnýnda toplam 120,38 hektar alan zarar gördü. Orman Genel Müdürlüðü verilerine göre, Ramazan Bayramý'nýn birinci günü Kocaeli, Karabük, Ankara, Muðla, Denizli, Isparta, Kütahya, Adýyaman ve Zonguldak'ta birer, Aydýn, Antalya, Çanakkale, Ýstanbul, Manisa ve Kahramanmaraþ'ta ikiþer olmak üzere toplam 21 orman yangýný meydana geldi. Bu yangýnlarda 61,39 hektar ormanlýk alan zarar gördü. Yangýnlarýn çýkýþ nedenleri arasýnda anýz yakma, sigara, piknik ateþi ve çöplük yangýný yer alýrken, Muðla'nýn Kavaklýdere ve Aydýn'ýn Bozdoðan ilçelerindeki yangýnlarýn kundaklama sonucu çýktýðý tespit edildi. Bayramýn ikinci günü olan 9 Aðustos'ta da Çorum, Çanakkale, Bursa, Yalova, Afyonkarahisar, Burdur, Manisa, Konya, Kütahya, lkemizde oldukça Üsýk görülen tiroid rahatsýzlýðý, özellikle kadýnlarý daha çok etkisi altýna alýyor. Tiroid büyük oranda iyi huylu olmalarýna raðmen ortalama olarak 100 tiroid nodülünden 15'inde kansere rastlanýyor. Tiroidin ani kilo deðiþikliði, kalpte ritim bozukluðu, saç dökülmesi, terleme ve üþüme gibi belirtileri olduðunu söyleyen Dr. Bilsay Akalýn, tiroid ile ilgili merak edilen sorularý yanýtlandý. Tiroidun, boynun ön bölgesinde iki taraflý olarak yerleþmiþ, kelebek þeklinde bir iç salgý bezi olduðunu belirten Dr. Bilsay Akalýn 'Salgýladýðý hormonlarla (T3, T4) vücudumuzda birçok görevin yapýlmasýný sað- 100 tiroid nodülünden 15'inde kansere rastlanýyor. layan tiroid bezinin hastalýklarý, pek çok organýn ler. Ýçinde sývý bulunan veya çok sayýda olabilir- çalýþmasýný da etkiler. kistler halinde olabilirler. Boynun ön kýsmýnda yer Diffüz guatrda ise tiroid alan tiroid bezinden türeyen çeþitli boyutlarda müþtür. Çok sýk görül- bezi genel olarak büyü- olabilen kitlelerdir. Tek mesine raðmen çok bü- haksýz ve fahiþ kazanç saðladýðý, bu yönde imar deðiþikliði yapýlarak ihaleyi alan firma ile idare arasýnda herhangi bir anlaþma bulunup bulunmadýðý, ayný minvalde taraflar arasýnda kasýtlý bir irade veya anlaþmanýn söz konusu olup olmadýðý iddialarýný yargýya taþýyor. Ekmekçioðlu Grup, Belediye Meclisi nin 5 Temmuz 2013 tarihli imar planý deðiþikliðinin iptali için þu itirazlarý sýralýyor; Plan deðiþikliðinde kamu yararý bulunmamaktadýr. Ýdari iþlem haliyle sadece 43 parsel malikine haksýz menfaat saðlamaktadýr. Yapýlan deðiþiklikle kamu yararý iddia olunuyorsa, lehine deðiþiklik yapýlan parselin 2 ay önce eski malik belediye tarafýndan henüz satýlmadan söz konusu plan deðiþikliðinin yapýlmasý gerekirdi. Ýtiraza konu plan deðiþikliði planlamanýn temel ilkelerinden olan süreklilik ilkesine aykýrýdýr. Ýtiraza konu deðiþiklik yönetmelik hükümlerine de açýkça aykýrýdýr. (ÝHA) Ýhlas Holding Çorum Temsilcisi Ahmet Aþýk'ýn annesi Emine Aþýk (90) hayatýný kaybetti. Bayramda alevlerle mücadele ettiler Ramazan Bayramý boyunca ülke genelinde meydana gelen 83 orman yangýnýnda toplam 120,38 hektar alan zarar gördü. Mardin, Þanlýurfa, Karabük ve Zonguldak'ta birer, Samsun, Ýstanbul ve Mersin'de ikiþer, Antalya, Ýzmir ve Muðla'da üçer olmak üzere toplam 28 yangýn çýktý. Piknik ateþi, anýz yakma, çöplük yangýný, sigara ve elektrik hatlarý gibi nedenlerden kaynaklandýðý belirlenen yangýnlarda 24,53 hektar alan zarar gördü. Bayramýn son gününde ise Tokat, Ankara, Kýrþehir, Balýkesir, Çanakkale, Afyonkarahisar, Isparta, Kýrklareli, Tekirdað, Ýzmir, Gaziantep, Niðde, Yozgat, Muðla, Adýyaman ve Karabük'te birer, Manisa, Uþak ve Bursa'da ikiþer, Adana'da üç, Aydýn'da dört ve Ýstanbul'da beþ olmak üzere 34 orman yangýný meydana geldi. Söz konusu yangýnlarda 34,46 hektar alan zarar görürken, çýkýþ nedenleri arasýnda anýz yakma, piknik ateþi ve sigara yer aldý. Ýstanbul'un Gaziosmanpaþa ve Aydýn'ýn Nazilli ilçelerindeki yangýnlarýn ise kundaklama sonucu çýktýðý saptandý. ( A.A.) Ani kilo kaybýna dikkat! yük oranda iyi huyludurlar. Nodüller milimetrik boyutlarda olabileceði gibi boynun tamamýný kaplayan büyük boyutlara ulaþabilirler. Tiroid nodülleri mutlaka incelenmelidir' dedi. Eðer tiroid bezi normal çalýþýyorsa kandaki T3, T3 ve TSH normal seviyedeyse tiroid hastalýklarýnda kilo sorunu olmadýðýný ama tiroid bezinin yavaþ çalýþtýðý hipotirodi (Yani bu hormonlarýn düþük, TSH'ýn yüksek olduðu) varsa kolay kilo alýmý görüldüðünü belirten Dr. Bilsay Akalýn 'Tersine bu hormon düzeyleri yüksekse, kolay bir þekilde kilo kaybý yaþanýr.tiroid nodüllerinin tedavi yöntemi, kaynaklandýðý sebebe baðlýdýr. Eðer tiroid iyi huylu ve büyüme eðilimi göstermeyen küçük nodüller þeklinde ise takibe alýnýr. Bazen nodüllerin büyümesini engellemek veya küçültmek amacýyla tiroid hormon tedavisi tercih edilebilir' diye konuþtu. Tiroid ameliyatý hakkýnda da bilgi veren Dr. Bilsay Akalýn 'Tiroid cerrahisi, tiroid bezinin kýsmen veya tamamen çýkartýlmasýdýr. Genellikle operasyonda tiroid bezi nodül olduðu parçasý ile birlikte çýkartýlýr. Hýzlý bir patolojik inceleme (dondurma yöntemi) ile karar verilir. Operatör bu sonuca göre bezin tümünü çýkartabilir. Tiroid operasyonu geçiren hastalar operasyon sonrasý tiroid hormonlarýna gereksinim duyarlar. Tiroid hormonlarý doktor tarafýndan verilecek ilaçlarla replase edilir' dedi.(ýha) Ýki kaza, 7 yaralý orum'un Osmancýk Ýlçesinde meydana gelen Çiki ayrý kazada 7 kiþi yaralandý. Ýlçenin Yeni Daniþment Köyü Kýnalýtaþ mevkisinde meydana gelen ilk kazada, Samsun'dan Ýstanbul'a giden Adem Koyun (43) yönetimindeki 34 KB 1394 plakalý otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole uçtu. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan çocuklarý Züleyha Koyun (18), Rabia Zeynep Koyun (16), Hamza Kerem Koyun (9) ile Zehra Çelik (23) Otomobil devrildi, 6 yaralý Ç orum un Osmancýk ilçesinde kontrolden çýkan otomobilin þarampole uçmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 6 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Samsun un Havza ilçesinden Ýstanbul a giden Ýsmail Kalpaklý (35) yönetimindeki 34 ZF 1586 plakalý otomobil, Temençe Mahallesi yol ayrýmýna geldiði sýrada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýktý. Takla atan otomobil, yol kenarýnda bulunan þarampole uçtu. orum'un Osman- Ýlçesinde kýr- Çcýk mýzý ýþýkta geçen otomobil, motosiklete çarptý. Kazada motosiklet sürcüsü 16 yaþýndaki Uysal Soluðan yaralandý. Kaza, Osmancýk Ýlçesi'nde meydana geldi. 24 yaþýndaki Ýsmet Dað yönetimindeki 04 P 3049 plakalý otomobil, kýrmýzý ýþýkta durmayýp geçince ehliyetsiz Uysal Soluðan yönetimindeki 19 HR 566 plakalý motosiklete çarptý. Kazada sol ayaðý kýrýlan ve belinden aðýr yaralanan Soluðan, ambulansla Osmancýk ta meydana gelen iki ayrý kazada 7 kiþi yaralandý. Kazada otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü Ýsmail Kalpaklý ile Þahine Kalpaklý (57), Ýftade Kalpaklý Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hayati tehlikesi bulunan Uysal Saluðan burada yapýlan müdahale yaralandý. Ýkinci kaza da ise Belçika'dan yýllýk iznini geçirmek için Türkiye'ye gelen Çoþkun Þenel (42) yönetimindeki W Y plakalý otomobil Temençe Çiftliði mevkisinde yoldan çýkýp takla atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Çoþkun Þenel ile araçta yolcu olarak bulunan kýzý Elif Þenel (16) yaralandý. Her iki kazada yaralanan toplam 7 kiþi ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. (DHA) ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltýna alýnan Dað ise (19), Nafiye Kalpaklý (22), Hafize Nur Kalpaklý (10) ve Þeymanur Kalpaklý (7) yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý. Kaza ile ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü bildirildi. (ÝHA) Motosiklet otomobile çarptý Motosikletle çarpýþtý smancýk ta meydana gelen kazada bir kiþi yara- Ý.D. araçla giderken, Ömer Derindere Bulvarý nda Olandý. U.S. ýn kullandýðý motosikletle çarpýþtý. Yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altýna alýndý. Trafik kazasýnda 6 kiþi yaralandý. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandý. nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. (DHA) Kaldýrýma çarptý rtaköy de kaldýrýma çarpan sürücü yaralan- A.C. aracýyla giderken Celal Bayar Cadde- Odý. si nde direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldýrýma çarptý. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altýna alýndý. Bahabey Caddesi nde meydana gelen kazada ise, C.Y. isimli sürücü aniden önüne çýkan H.Þ. isimli yaþlý adama çarptý. Yaþlý adam kazayý ucuz atlattý.

6 6 PERÞEMBE 15 AÐUSTOS 2013 Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz S 7 milyonluk 2. altyapý yatýrýmý baþlýyor smancýk Beledi- ilçenin 50 Oyesi'nin yýllýk alt yapý sorununa neþter vurduðu büyük alt yapý projesinin ikinci etabý olan su hatlarýnýn deðiþtirilmesi için çalýþmalarýn haftaya baþlayacaðýný açýklayan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, 7 milyonluk yatýrýmýn ilçeye kazandýrýlacaðýný ve tarihi sorunlarýn çözüme ulaþacaðýný belirtti. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk'ta geçtiðimiz yýl baþlatýlan büyük alt yapý projesinin ikinci etabý olan su þebeke hatlarýnýn deðiþtirilmesi için Ýller Bankasý tarafýndan yapýlan ihale kesinleþti. Ýhalede belirtilen iþ bölümlerini yapmaya hak kazanan Alken Ýnþaat yetkilileri ilçeye gelerek Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile görüþtü. ALT YAPIYA 7 MÝLYONLUK ÝKÝN- CÝ YATIRIM Büyük alt yapý projesi kapsamýnda kanalizasyon þebeke hatlarýnýn deðiþiminin tamamlandýðýný ve ikinci etap olan su þebeke hatlarýnýn deðiþimi, iki modern su deposunun kurulmasý ve yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþimi iþinin haftaya baþlayacaðýný açýklayan Baþkan Yazýcý, Ýller Bankasý tarafýndan yapýlan ihalede uygun teklif sunan Alken Ýnþaat'ýn 7 milyonluk ikinci etap alt yapý iþi için haftaya kazma vuracaðýný bildirdi. Baþkan Yazýcý, ikinci etap alt yapý yatýrýmlarý ile ilgili þu bilgileri verdi: 55 KM'LÝK SU aadet Partisi Antalya Ýl Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Mustafa Sýr, Mýsýr'daki katliam ile ilgili basýn açýklamasý yaptý. Darbecileri ve arkasýndakileri sert bir dille yen Sýr, Kur'an-ý Kerim'den Ali Ýmran Suresi 12. Ayeti hatýrlatarak "Ey Zalimler, yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz" diye seslendi. Mýsýr'da binlerce kiþinin þehit olduðunu vurgulayan Sýr, Üzüntülüyüz, celalliyiz. Mýsýr'daki kardeþlerimiz devrin firavunlarý tarafýndan vahþice þehit edildi. Kardeþlerimizi þehit edenler elbet zulümden kurtulamayacaklardýr. Þehit edilen kardeþlerimiz ise Rabbimizin katýna Peygamber ile çýkacaklardýr ve onlar arzularýný yerine getirip þehadet þerbetini içmiþlerdir. ifadelerini kullandý. Ýslam coðrafyalarýnýn hep zulüm altýnda ve boynu bükü olduðunu belirten Mustafa Sýr, çözümün Ýslam Birliði olduðunu vurgulayarak, þöyle dedi; Þehit olan kardeþlerimizin intikamý elbet alýnacaktýr ve kafirler istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktýr. Bugün Ýslam coðrafyalarý hep zulüm altýnda olabilir ama zafer Müslümanlarýn olacaktýr, zafer inananlarýndýr ve zafer yakýndýr. Allah'ýn izniyle galip geleceðiz nasýl ki Peygamberimiz Ebu Cehil'e, Hz. Musa Firavun'a galip geldiyse ÞEBEKE HATTI Yedi milyon TL deðerindeki ikinci etap alt yapý yatýrýmlarýmýz üç bölümden oluþuyor. Ýlk bölümde ilçemizde 50 yýldýr kullanýlan, çeþitli sýkýntýlar nedeniyle su kesintisi sorunlarýný beraberinde getiren, saðlýksýz ve ömrünü tamamlayan su þebeke hatlarýnýn deðiþimidir. Bu kapsamda 55 kilometre uzunluðundaki su þebeke hatlarý, modern ve saðlýklý su ulaþýmýný saðlayacak yeni borularla deðiþtirilecektir. MODERN ÝKÝ SU DEPOSU OS- MANCIK'IN Ýkinci bölümde ise yine uzun yýllardýr kullanýlan yetersiz olan su depolarýmýzdýr. Gemici mahallemizde bulunan 100 tonluk su deposu bin tonluk depo ile deðiþtirilecek, Çiftlikler Mahallesi Damatoðlu mevkiinde bulunan 200 tonluk su deposu da 2 bin tonluk depo ile deðiþtirilecek. Seramik kaplama ve paslanmaz bölümler- Mustafa Sýr den oluþan bu iki su depomuz ile su depolarýmýzýn hacimleri 10 kat artýrýlacak böylece hijyenik depolar sayesinde saðlýklý su ulaþýmý saðlanacak, daha fazla su depolama imkaný sunulacaktýr. OSMANCIK'TA SEL BASKINLARI YAÐMUR SUYU ÝLE SONA ERECEK Üçüncü bölümde yer alan ve diðerleri kadar önemli olan yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþiminde de önemli adýmlar atacaðýz. Beþ kilometre uzunluðundaki yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþiminin ilçemizdeki sel ve su baskýnlarýna karþý önlemdir. Ýlçemizde bulunan daðlardan yaðýþlar sonrasýnda merkeze ulaþan ve baskýnlara neden olan sel sularýný direkt olarak Kýzýlýrmak'a akýþý saðlanarak sel baskýnlarýnýn önüne geçilecektir. SU KESÝNTÝLE- RÝNE SON VERÝLE- CEK, OSMANCIK SAÐLIKLI SUYA ULAÞACAK Osmancýk Belediyesi'nin alt yapý yatýrýmlarý baþlýyor. Müslüman Kardeþler'de ayný þekilde Sisi'lere galip gelecektir. Bizler 81 ilde yapýlan eylemlerle Mýsýr'daki kardeþlerimizin yanýndayýz. Bugün de yanýndayýz yarýn da yanýnda olacaðýz. Mýsýr'ýn seçilmiþ tek cumhurbaþkaný Muhammed Mursi býrakýlana dek protesto ve eylemlerle Mýsýr halkýna destek vereceðiz. Bugün katliamlar yapýlýyor ama bunun karþýsýnda görüyoruz ki Mýsýr halký sokaklarda ve "Defol Sisi, Cumhurbaþkanýmýz Mursi" diyerek baðýrýyorlar ve þanlý bir direniþ örneðiyle Ümmet-i Muhammed'e ve bütün dünyaya büyük bir insanlýk dersi veriyorlar. Bugün hiçbir suçu bulunmayan sadece demokrasi isteyen Mýsýr'da binlerce kiþi katledilerek þehit edildi. Bunun yanýnda bebekler dahi katlediliyor. Biz inanýyoruz ki darbeci Firavunlar bütün çocuklarý öldürseler de, elbet bir Musa sað kalacaktýr ve elbet zalimlerin sonu gelecektir, zafer inananlarýn olacaktýr. Bugün Mýsýr'da firavunluk görevini üstlenmiþ olan Abdülfettah es-sisi basit bir kukladýr. Zulmün Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý arkasýnda Amerika vardýr, Ýsrail vardýr, Siyonizm vardýr. Amerika ile iþbirliði yapan onlarla beraber olan her yönetici ve devlet bu katliamlardan sorumludur. Sisi'nin yaptýðý ne kadar büyük bir katliam ise Ýslam Dünyasýnýn bir araya gelmeyerek sessiz kalýþý da o kadar büyük bir katliamdýr. Bu nedenle Ýslam Dünyasý ayaða kalkmalý ve Ýslam Birliði kurulmalýdýr, Ýslam Kardeþliði tesis edilmelidir. Müslüman ülkelerde akan kanýn durmasý ve Ýslam Birliði'ne giden yolda acil D-8 harekete geçirilmelidir. Ýslam Dünyasý güçsüz deðildir lakin baþsýzdýr. Yaþadýðýnýz felaketler bunun içindir. Gerçekleþtirilecek olan yatýrýmlarla ilçenin tarihi sorunlarýna tarihi çözümler bulacaklarýný ifade eden Baþkan Yazýcý, kanalizasyonun yaný sýra üç kalemden oluþan bu yatýrýmlarýn her birinin ayrý ve bir o kadar da önemli olduðunu vurguladý. Gelecek hafta içerisinde kazmanýn vurulmasý ile su þebeke hatlarýnýn deðiþiminin gerçekleþtirileceðini, su depolarýnýn kurulup, yaðmur suyu hatlarýnýn devreye sokulacaðýný kaydeden Baþkan Yazýcý, bu yatýrýmlarla topraða su kaçaklarýnýn önleneceðini, su kesintilerinin önüne geçeceklerini ve ilçenin saðlýklý suya ulaþacaðýnýn altýný çizdi. Devlet Su Ýþleri tarafýndan Dereboðazý mevkisinde baþlatacaðý içme suyu göletinin gerçekleþtirilen ihale ile çizim iþleminin devam ettiðini kaydeden Baþkan Yazýcý, projenin hayata geçirilerek gölet yapýmýna baþlanacaðýný belirtti. Gerek belediye tarafýndan gerçekleþtirilen alt yapý yatýrýmlarý ve gerekse DSÝ tarafýndan hayata geçirilecek olan Dereboðazý içme suyu göleti projesi ile Osmancýk'ýn su sorununa neþter vurulduðunu dile getirdi. Baþkan Yazýcý, su hatlarýnýn deðiþimi, su depo yapýmý ve yaðmur suyu hatlarýný içeren ikinci etap alt yapý projesinde haftaya Alken Ýnþaat'ýn kazma vurarak baþlangýç vereceðini kaydederek Osmancýk'a hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. DGS için tercihler alýnýyor ikey Geçiþ Sýnavý (DGS) tercihleri Dbugünden itibaren alýnmaya baþlanacak. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, adaylar tercih iþlemlerini Aðustos arasýnda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. kimlik numaralarý ve þifrelerini kullanarak yapacak. Genel bilgilerle ilgili tablo ve koþullara ÖSYM'nin internet sitesinden eriþilebilecek. Bu bilgilerin dikkatle incelenip tercihlerin yapýlmasý gerekiyor. Adaylar Tablo-1'den en fazla 30 tercihte bulunabilecekler. Söz konusu süreçte tercihlerde deðiþiklik de yapýlabilecek.(aa) ÝHH ekipleri Halep'te çatýþmalar sürerken bölgedeki halka Ramazan kumanyasý ulaþtýrdý. Çatýþma ortasýnda yardým daðýtýyorlar Selim Özkabakçý HH ekipleri ÝHalep'te çatýþmalar sürerken bölgedeki halka Ramazan kumanyasý ulaþtýrdý. Suriye'de halkýn Ramazan ýn son günlerini yaþarken saldýrýlarýn da artarak devam ettiðini kaydeden ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, Yaþanan çatýþmalarla birlikte bazýlarý Halep'i terk etmeyi baþarýrken bazýlarý da evlerinde hapsolmuþ durumda. dedi. Özkabakçý, ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý ekiplerinin, günlerdir süren çatýþmalara yakýn bölgelerde yaþayan ve dýþarý ile ermometrenin ölçtüðü ak- fiziksel hava sýcaklý- Ttüel, ðýndan farklý olarak insan vücudunun hissettiði sýcaklýðýn nem ile birlikte arttýðý, sýcaklýðýn 42 dereceden fazla hissedildiði yerlerin saðlýk açýsýndan tehlikeli olduðu bildirildi. Yetkililer, vatandaþlarýn iþleri olmadýkça dýþarý çýkmamasý uyarýsýnda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün, internet sitesinden yapýlan açýklamada hissedilen sýcaklýðýn, termometrenin ölçtüðü aktüel fiziksek hava sýcaklýðýndan farklý olarak, insan vücudunun hissettiði, algýladýðý sýcaklýk olduðu, bu sýcaklýðýn, iklimsel çevre, giysilerin ýsý direnci, vücut yapýsý ve kiþisel durumdan olduðu kadar, termometre sýcaklýðý, nispi nem, rüzgar ve radyasyon gibi dört meteorolojik faktörden etkilendiði için subjektif bir kavram olduðu belirtildi. Sýcaklýðý algýlamanýn ve hissetmenin kiþiden kiþiye deðiþiklik gösterdiðinin belirtildiði açýklama þöyle devam edildi: "Sýcak havalarda hava sýcaklýðýný daha da sýcak hissetmemizde yaptýðýmýz etkinliklerin seviyesi, giysilerin ýsý direnci, ortalama radyant sýcaklýk, baðýl hava hýzý ve çevre ile havanýn su buhar basýncý etkilidir. Herkesin sýcaklýðý farklý hissediyor olmasý bu kavramýn bilimsel olarak ele alýnmasýna ve kullanýlmasýna engel deðildir. baðlantýlarý son derece sýnýrlý olan Halepliler e yaþam malzemeleri ulaþtýrdýðýný söyledi. ÝHH Suriye Çalýþmalarý Suriye halkýna kuru gýda yardýmý yapýlýyor. ÝHH bölgede aktif çalýþma yapýyor. Koordinasyon Merkezi Hatay Masasý ekipleri, çatýþmalarla birlikte çocuklarý ile birlikte evlerine kapanan halka mercimek, nohut, bulgur, kuru Bu bilgi insan saðlýðý açýsýndan önemlidir. Bu nedenle diðer tüm bilimsel çalýþmalarda olduðu gibi bu çalýþmada da kýstaslar uç deðerlere göre deðil ortalama deðerlere göre belirlenmiþtir. Konuya bu açýdan bakýldýðýnda insan fizyolojisi yanýnda psikolojik etkenler nedeni ile kiþiden kiþiye deðiþen farklý hissetmeleri bilimsel olarak karþýlayacak ortalama deðerlerin kullanýlmasýnda toplumsal fayda olduðu kuþkusuzdur. Hissedilen sýcaklýk, vücudun dýþ ortam sýcaklýðý ile kendi sýcaklýðý arasýndaki farký gidermek için giriþeceði çabanýn bir nevi ölçüsü olduðundan herkes tarafýndan farklý hissedileceði unutulmamalýdýr. Yaygýn olarak kullanýlan 'gölgede sýcaklýk' tanýmý, dýþ ortam þartlarýndan (direkt güneþ ýþýðý, rüzgar, yaðýþ vb.) arýndýrýlmýþ bir ortamda ölçülen sýcaklýk deðeridir. Meteorolojik amaçlý sýcaklýk ölçümleri bu þekilde yapýlmaktadýr. Hissedilen sýcaklýk deðeri hesaplanýrken hem nem deðerinin hem de sýcaklýk deðerinin kullanýlmasý gerekmektedir. Bu iki deðerden birisi bulunmadýðýnda hissedilen sýcaklýk hesaplanamaz. Sýcaklýðýn 27 derece veya nemin yüzde 40'ýn altýnda olduðu durumlarda hissedilen sýcaklýk deðeri hesaplanmaz. Ancak sýcaklýðýn 35 derecenin üzerine fasulye, pirinç, makarna, helva, hurma gibi gýda malzemelerinden oluþan kumanya paketlerini teslim etti. Meteoroljiden sýcak uyarýsý çýktýðý nemin ise yüzde 50'lileri bulduðu yerlerde hissedilen sýcaklýk 45 derecenin üzerine çýkar." Meteorolojinin verilerine göre sýcaklýk deðerlerinin etkisi þöyle: "27-32 derece arasýnda fiziksel etkinliðe ve etkilenme süresine baðlý olarak oluþan termal stresten dolayý halsizlik, sinirlilik, dolaþým ve solunum sisteminde bir çok rahatsýzlýk meydana gelebilir derece çok sýcak fiziksel etkinliðe ve etkilenme süresine baðlý olarak kuvvetli termal stres ile birlikte ýsý çarpmasý ýsý kramplarý ve ýsý yorgunluklarý oluþabilir derece tehlikeli sýcak güneþ çarpmasý, ýsý kramplarý veya ýsý bitkinliði meydana gelebilir. 55 tehlikeli sýcak ýsý veya güneþ çarpmasý tehlikesi oluþur. Termal þok an meselesidir." Bu verilere bakýldýðýnda Adana'da bugün beklenen gölgede hava sýcaklýðý 36 dereceyken nemin yüzde 66 olmasý hissedilen sýcaklýðýn 51 dereceye kadar çýkmasýna neden oluyor. Meteorolojinin verilerine göre hissedilen sýcaklýðýn bu kadar fazla olmasý tehlikeli sýcaklýk olarak deðerlendiriliyor. Bu sýcaklýkta vatandaþlarda derece tehlikeli sýcak güneþ çarpmasý, ýsý kramplarý veya ýsý bitkinliði meydana gelebilir. Bu nedenle yetkililer vatandaþlarýn iþleri olmadýkça dýþarý çýkmamasý uyarýsýnda bulunuyor.(ýha)

7 PERÞEMBE 15 AÐUSTOS Çorum Mýsýr'daki katliam için ayakta 'Mýsýr'ý Firavun uþaklarýna asla teslim etmeyeceðiz' A deviye Meydaný'nda demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren Mýsýrlý Müslümanlar'a karþý darbecilerin zulmü, Çorum'da düzenlenen protesto eylemi ile kýnandý. Çorum Mýsýrlý Müslümanlar'la Dayanýþma Platformu tarafýndan organize edilen protesto eylemine, toplumun pek çok kesiminden geniþ destek geldi. Mýsýr'da masum halkýn üzerine ateþ açarak, çok sayýda insanýn hayatýný kaybetmesine neden olan darbecileri Firavun'un uþaklarýna benzeten konuþmacýlar, "Mýsýr'ý Firavun'un uþaklarýna teslim etmeyeceðiz." dedi. ÝHH, Çorum Ýlkeder, Çorum Özgürder ve Eðitim Bir Sen tarafýndan oluþturulan Çorumlu Mýsýrlý Müslümanlar'la Dayanýþma Platformu'nun protestosuna, Anadolu Gençlik Derneði, Ýlim Yayma Cemiyeti, Gül Der, ÝHL Mezun ve Mensuplarý Platformu ve Öðder de destek verirken, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Özgürder adýna Murat Ýslam, ÝHH adýna Selim Özkabakçý ve Ýlkeder adýna Cemal Ak AK Parti Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve parti yöneticileri de eyleme destek verdi. Çocuklar, Mýsýr da yaþanan zulme, tüm samimiyetleri ve cesaretleriyle karþý durdu. Çorumlular ýn destek verdiði protesto eyleminde, Sisi ve destekçilerine lanet okundu. birer konuþma yaptý. Mýsýr'da atýlan sloganlardan atan protestocular, kendi dilinden Sisi'ye defol mesajlarý gönderdi. Konuþmacýlar yaptýklarý konuþmalarda þunlarý dile getirdi; ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý; Kýsa bir zaman önce Mýsýr'ýn modern firavunlarýnýn Adeviye Meydanýnda 200 den fazla kiþiyi katletmesi, 4 bin den fazla kiþiyi yaralamasý nedeni ile toplanmýþ ve zalimleri lanetlemiþtik. Hatýrlarsanýz bu iþin bu kadarla bitmeyeceðini, katillerin Müslüman kanýna doymayacaðýný ve Müslümanlarý katledeceklerini söylemiþtim. Ýþte bu gün yine Mýsýr'ýn o modern firavunu halka saldýrdý kiþiyi katletti. Bunlardan 30 tanesi El Ezher Üniversitesi Ulemasý. Ayrýca 10 binden fazla kiþi yaralý. Bu olaylar hala devam ediyor. Silahsýz Müslümanlarý keskin niþancýlarla vuruyorlar. Tanklarla eziyorlar. Çocuklarý, kadýnlarý ayakaltý ediyorlar. Namussuzluðu o kadar ileri götürdüler ki ambulanslarý durduruyorlar. Hastanelere yaralýlarý koymuyorlar. Ýnsanlarý ölüme terk ediyorlar. Netice ne olursa olsun Müslüman Mýsýr Halký büyük bir iþ üzeredir. Bu mücadeleyi Mýsýr halký kazanýrsa Mýsýr'a yeniden Ýslam güneþi doðacaktýr ve insanlýk adalet bulacaktýr. Ama firavunlar kazanýrsa bu hareketin ileri gelenleri ve mýsýr halký Amerika ve Ýsrail'in istihbaratçýlarýnýn iþbirliði ile tek tek yok edilecek ve Mýsýr'daki Müslüman halkýn belki de yarýsý katledilecektir. Bu katliamý her zaman ve þimdi yaptýklarý gibi demokrasi adýna yapacaklardýr. Hepiniz duymuþsunuzdur Amerikan bakanýnýn Mýsýrda ordu demokrasiyi kurtarmaya çalýþýyor sözünü. Seçim yapýlýyor, halk Mursi'yi büyük çoðunlukla seçiyor. Halkýn seçtiði kiþiye demokrasi adýna mýsýr ordusu darbe yapýyor bunun adý demokrasiyi kurtarma oluyor. Biz bu masallarý 1400 yýl öncesinden beri duyuyoruz. Bir de þeytanýn kâtipleri BBC gibiler var. Her þeyi tersinden göstermeye çalýþýyorlar. Olaylarý zayýflatýp dünya kamuoyunu yanýltýyor- Mýsýrlý Müslümanlar la Dayanýþma Platformu tarafýndan düzenlenen protestoda, darbecilere lanet edilirken, Mýsýr halkýna destek verildi. lar. Mýsýr'da yapýlan katliamlarý çatýþma diye gösteriyorlar. Mýsýrlý askerlerin çatýþma görüntüsü versin diye Müslümanlarýn çadýrlarýna býraktýklarý silahlarý dünya kamuoyuna fotoðraflýyorlar. Biz bu BBC gibi alçaklarý daha baþka birçok yerden tanýyoruz. Kanmayýn bu demokrasi putçularýna. Bu putçularýn Afganistan da, Pakistan'da, Irak'da, Viyetnam'da, Filistin'de ve Türkiye'de neler yaptýklarýný görün artýk. Bunlar 1950 ler de yaptýklarý demokrasi putunu 27 Mayýs 1960 da yemediler mi? Bunlar 1970 lerde yaptýklarý demokrasi putunu 12 Eylül 1980 de yemediler mi? sessiz kalmasý hayra alamet deðildir. Daha önce de söyledim, bir kere daha söylüyorum: Müslümanlarýn gür sesi zalimleri korkutur. Öyle ise hep beraber alçaklarý lanetleyelim. Ýlkeder Temsilcisi Cemal Ak; Baþta Siyonist Ýsrail olmak üzere neredeyse istisnasýz olarak uluslararasý toplum denilen istikbar güçlerinin Mýsýr cuntasýna dost kesilmeleri ibretle izlediðimiz bir durumdur. Biz Ýlke-Der olarak, Çorumlu Müslümanlar olarak, Muhammed Mursinin ve Müslüman Mýsýr halkýnýn yanýndayýz. Kahraman Mýsýr direniþini selamlýyoruz. Bugün Mursi'yi ve Ýhvan'ý yalnýz býrakmak demek Mýsýr'ý fi- bit kýl. Özgürder Temsilcisi Yusuf Ýslam; Bizler burada namazýmýz, orucumuz gibi bir ibadet saydýðýmýz vahye þahitliðin gereði olarak zalime karþý mazlumun yanýnda olduðumuzu haykýrmak için toplandýk. Ýþbirlikçi yönetimler kendi halklarýna namlu doðrultmaya ve ellerine masumlarýn kan ve gözyaþýný aktýmaya devam ediyorlar. Hiçbir kutsallarý yok zalimlerin, ne Ramazan, ne bayram dinlediler. Bugün ABD, Batý destekli Mýsýr Cuntasý yeni bir katliama daha imza attý. Bir ayý aþkýndýr seçilmiþ ilk cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'yi görevinden uzaklaþtýran darbeye PTT önünde bir araya gelen çok sayýda Çorumlu, Müslüman kardeþlerinin acýsýný paylaþtý de yaptýklarý demokrasi putlarýný 28 Þubatta yemediler mi? 28 Þubatta yaptýklarý balans ayarlý putu da gezi parký olaylarýyla yemeye çalýþmadýlar mý? Ve hala bu iþte çalýþmýyorlar mý? Müslümanlar her zaman imtihan üzeredirler. Küfür bitmez zulüm bitmez, biterse imtihan biter. Ey Müslümanlar zalimler müþrikler bu kadar canla baþla gayret içindeyken Müslümanýn ravunun uþaklarýna teslim etmek demektir. Bugün Mursi'yi ve Ýhvan'ý yalnýz býrakmak demek Ortadoðu intifadasýný kesintiye uðratmak isteyenlere fýrsat vermek demektir. Bugün Mursi'yi ve Ýhvan'ý yalnýz býrakmak demek Þam'ý, Kudüs'ü ve Kahire'yi ABD, Ýsrail ve yandaþlarýna teslim etmek demektir. Rabbimiz Mýsýrlý kardeþlerimize yardým et. Katil darbecilere fýrsat verme, Ayaklarýmýzý sa- karþý direnen ve göreve iadesini talep eden onurlu Mýsýr halký yeni bir katliamla karþý karþýya. Nobel ödüllü Baradey ve Darbeci Sisi ekibi keskin niþancýlar eþliðinde asker, polis ve tanklarla Nahda ve Adeviye meydanlarýný boþaltmaya çalýþýyor. Ve bunu yaparken rastgele ateþ ediyor ve çadýrlarý ateþe veriyor. Nahda Meydanýndan diri diri yanmýþ cesetlerin görüntüleri müdahalenin vahþetini göz- ler önüne sermekte. Son bilgilere göre 50'si çocuk olmak üzere þehitlerin sayýsýnýn 300'ü geçtiði, yaralýlar ise 2200'ü kiþiyi aþtýðý bildirilmektedir. Ve Adeviyye ve Nahda'daki çadýrlarý yakan Mýsýr ordusu ve güvenlik güçleri yaktýklarý çadýrlara silah býrakarak darbe karþýtlarýna karþý dezenformasyon yapmaya çalýþmaktadý.r Sadece orduya ve Esed rejimine yakýn televizyon kanallarýnýn yayýn yaptýðý ve diðer basýn kuruluþunun girmesine izin verilmeyen meydanlarda mühimmat ve silahlarýn ele geçirildiðine dair bilgiler verilerek propaganda amaçlý yayýn yapýlmaktadýr. Öte yandan Mýsýr'ýn seçilmiþ ilk Cumhurbaþkaný Mursi'nin liderliðini yaptýðý Müslüman Kardeþler'e (Ýhvan) mensup 200 kiþinin gözaltýna alýndýðý haberleri de basýnda yer almakta. Mýsýr cuntasý ve atadýðý hükümet sergilediði katliamlarla Esed rejimini aratmamaktdýr. Bu anlamda kendi halkýna kurþun sýkan bir yönetim hiçbir þekilde meþru deðildir. Ne acýdýr ki bunca katliamý dünya boþ gözlerle izlemektedir. Sözde birleþmiþ milletler birleþerek bir kýnama bile yayýnlayamýyorlar Ayný zamanda bunca saldýrý ve katliamlara raðmen dünya medyasý kan gölüne dönen meydanlarý görmemeye devam ediyor. Oysa Gezi parký olaylarýnda canlý yayýn yapan CNN, BBC vd. medya kuruluþlarý yaþananlarý görmezden geliyor. Batýnýn Arap Baharý olarak isimlendirdiði bizlerin Ýntifada dediði- miz Orta Doðu Halklarý insanlýk onuru ve özgürlük adýna ayaða kalktýlar. Ancak; iþbirlikçi diktatörler ve darbecilerin yerine Ýslami hareketlere ait partilerin iþ baþýna gelmesi Batýyý ve Körfez ülkelerini tedirgin etti. Ve gerek Suriye'de, gerekse de Mýsýr'da yaþananlara batýnýn sessiz kalmasýnýn sebebi iþte budur. Batý aslýnda, desteklediði ancak bir türlü adýný koyamadýðý bu darbe ile hem Gazze'yi, hem de Suriye'de direniþi cezalandýrmýþ ve olasý ayaklanmalara karþý Orta Doðu halklarýna gözdaðý vermektedir. Ve Türkiye'nin sergilediði dýþ politika ile tüm Ýslam coðrafyasýnda kazandýðý itibarýný zedelemeye ve yalnýzlaþtýrmaya çalýþmaktadýr. Aslýna olup biden oldukça açýktýr. Yani "küfür tek millettir" Demokrasi, Ýnsan Haklarý gibi ve diðer batýlý söylemlerin içinin boþ olduðu bir kez daha görülmektedir. Bugün bölgemizde yaþananlardan bir kez daha anlaþýlmýþtýr ki ulus devletlerle birbirinden koparýlan farklý etnik kimliklere sahip Müslümanlar ümmet bilinci ile hareket etmek zorundadýrlar. Bugün Mýsýr'da þehit olan kardeþlerimize Allah'dan rahmet diliyorum. Onlar Ramazan ayý boyunca kavurucu sýcaða raðmen " iftarý burada yaptýk, sahuru cennete" diyerek adanmýþlýðýn ne olduðunu ve sahip olduklarý bilinci ifade etmekteydiler. Bu anlamda Rabbimizden tüm Müslümanlara kendi yolunda mücadele etmek ve direnme bilinci ve duyarlýlýðý vermesini niyaz ediyorum.

8 8 PERÞEMBE 15 AÐUSTOS 2013 Korkulan oldu; MISIR DA KATLÝAM M ýsýr güvenlik güçleri, baþkent Kahire'nin Rabiatul Adeviyye Meydaný'ndaki göstericilere gerçek mermi ile müdahale etti. Bazý kaynaklara göre ölü sayýsý 460'ý bulurken Darbe Karþýtý Ýttifak'ýn resmi twitter hesabýndan yapýlan açýklamaya göre ölü sayýsý Ayrýca ölenler arasýnda 50'den fazla çocuðun olduðu iddia edildi. Mýsýr istihbaratý tarafýndan Elminya'da 4 kilise ateþe verildi. Ýhvan Üyesi Hayrat Þatýr'ýn kýzý ve kocasý bugünkü saldýrýlarda hayatýný kaybetti. Mýsýr'ýn baþkenti Kahire'deki Rabiatul Adeviyye Meydaný'ndaki darbe karþýtlarýna bu sabah itibarý ile güvenlik kuvvetleri müdahale etmeye baþladý. Meydanýn güneyindeki caddelerden zýrhlý araçlar ve iþ makineleri ile darbe karþýtlarýna müdahale etmeye baþlayan güvenlik güçlerinin rastgele ateþ açtýðý bildirildi. Darbe Karþýtý Ýttifak adlý bir örgüt, resmi twitter hesabýnda yaptýðý açýklamada saldýrý sonucu ölenlerin sayýsýnýn 2200'e ulaþtýðýný bildirdi. Açýklamada ölü sayýsýnýn 10 bini aþtýðý kaydedildi. Ayrýca ölenler arasýnda 50'den Darbe karþýtý yüzlerce müslüman katledildi. fazla çocuðun olduðu iddia edildi. Gulf News muhabiri Habiba Abdelaziz, açýlan ateþ sonucu aðýr yaralandý. Tüm müdahalelere raðmen kurtaralamayan Abdelaziz hayatýný kaybetti. Ayrýca Al-Jazeera Televizyonuna göre Mýsýr'da bulunan yabancý uyruklu bir fotoðrafçý, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatýný kaybetti. Milyonlar sokakta Mýsýr'ýn baþkenti Kahire'de darbe karþýtý göstericilere güvenlik kuvvetlerinin kanlý müdahalesinin ardýndan protesto gösterileri ülke geneline yayýldý. Anadolu Ajansý'na göre Baþkent Kahire'deki Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarýnda 300'den fazla kiþinin hayatýný kaybettiði, binlerce kiþinin yaralandýðý müdahalenin ardýndan Rabiatul Adaviye Meydanýnda göstericilerin bekleyiþi sürerken, Heliyepolis bölgesinde bulunan Nuzha caddesinde toplanan yüzlerce kiþi katliamý protesto etti. Lübnan Caddesi ile El Mühendisin semtinde toplanan binlerce kiþi barýþçýl göstericilere yönelik operasyonu kýnayan gösterilere baþladý. Faysal ve Haram caddelerinde toplanan göstericiler yollara barikatlar kurarak lastik yaktýlar. Bölgeden zaman zaman silah seslerinin geldiði bildiriliyor. Kahire yakýnlarýnda bulunan Helvan kentinde de darbeye karþý gösteri baþlatan göstericilere polis müdahale etti. Binlerce kiþi Hilvan Merkez'de bulunan emniyet müdürlüðü binasýný kuþattý. Kente polislerin karakollarý terk ettikleri belirtiliyor Baþkent Kahire'nin tüm ana artelleri askeri birlikler ve zýrhlý araçlar tarafýndan kontrol ediliyor. Müdahalenin yaþandýðý yerlere çýkan caddelerin tamamý polis ve askerler tarafýndan trafiðe kapatýldý. Mýsýr ordusuna baðlý helikopterlerin baþkent Kahire'nin üzerinde devamlý alçak uçuþ gerçekleþtirdiði gözleniyor. Sina'daki Bedevi kabileleri ise Kuzey Sina'nýn en büyük kenti Mursi destekçisi halka zulüm devam ediyor. Ariþ'te valilik binasýný kuþattý. Ariþ kent merkezinden silah sesleri yükseldiði kaydediliyor. Ýskenderiye kentinde binlerce göstericinin bekleyiþi devam ederken, kentteki bazý karakollarýn göstericiler tarafýndan sarýldýðý kaydedildi. Kanal boyunca sýralanan Süveyþ, Ýsmailiye, Port Said kentlerinde de katliamý protesto eden halk meydanlara indi. Ýsmailiye kentinde polis otosuna saldýran protestocular 4 polisi yaraladýktan sonra polis aracýný ateþe verdiler. Saldýrýlarda binlerce yaralý olduðu belirtiliyor. iyanet Ýþleri Baþkanlýðý, dünyadaki bü- uluslararasý kuruluþlarý, insan hak- Dtün larý örgütlerini, dini kurumlarý ve Ýslam dünyasýnýn maþeri vicdanýný, Mýsýr'da yaþananlar karþýsýnda daha duyarlý olmaya, insanlarýn meþru taleplerini dikkate almaya ve masum insanlarýn katledilmesine "dur" demeye çaðýrdý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada, son yýllarda Ýslam coðrafyasýnda yaþanan acý hadiselerin giderek artmasýnýn, insanlýðýn geleceði, barýþ ve huzuru adýna son derece üzüntü verici olduðu belirtildi. Dünyanýn neresinde olursa olsun, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapýlýrsa yapýlsýn, dini, ýrký, rengi ve coðrafyasý ne olursa olsun insanlýða karþý gerçekleþtirilen zulmün, haksýzlýk ve öldürme eylemlerinin hiçbir þekilde kabul edilemeyeceði bildirildi. Geçtiðimiz ramazan ayýnda ve Ramazan Bayramý'nýn hemen ardýndan bugün Mýsýr'da yaþanan katliamýn, tüm Müslümanlarý derinden üzdüðü ve acýlarý kat be kat artýrdýðý vurgulanan açýklamada, "Bu katliamlarýn kararýný verenler, planlayanlar ve gerçekleþtirenler iyi bilmelidirler ki hiçbir saltanat ve hükümranlýk masum insanlarýn kanlarý üzerinden ayakta duramaz. Hiçbir dünyevi hýrs, çýkar ve siyaset bir insaný yaþatmaktan daha deðerli olamaz. Mýsýr'da masum insanlarý katledenler, bu duruma maddi ve manevi destek verenler, gerçekte bütün bir insanlýðý öldürmüþlerdir. Bu dünyada er geç cezalarýný bulacaklarý gibi ahirette de büyük bir azap þüphesiz onlarý beklemektedir. Dünyada kazandýklarý hiçbir þey onlarý bu can yakýcý azaptan kurtaramayacaktýr. Kötü bir son onlarý beklemektedir" ifadesine yer verildi. Tarih boyunca Ýslam medeniyetinin ilim ve irfan beþiði olan Ezher yönetiminin, Mýsýr'da yaþanan bu acý hadiseler karþýsýnda Mýsýr halkýnýn sulh ve salahý, huzur ve saadeti için çaba göstermesi gerekirken, yanlýþlýða taraf olmasýnýn, dini ve ilmi müesseselerde bulunmasý gereken basiret, feraset, þeref ve itibara gölge düþürdüðü vurgulanan açýklamada þunlar kaydedildi: Mýsýr'daki çatýþmalarda polisin zaman zaman demokrasi yanlýsý göstericilere, "Baltacý" diye tabir edilen suç gruplarýyla beraber müdahale ettiði belirtiliyor. Meydandan yapýlan canlý yayýnlarýn kesildiði ve jammer marifeti ile göstericilerin iletiþim kanallarýný kullanmalarýnýn engellendiði belirtildi. Nahda meydaný boþaltýldý Mýsýr güvenlik güçlerinin, Nahda meydanýndaki darbe karþýtlarýna yönelik zýrhlý birliklerle yaptýðý müdahalede, göstericiler alandan uzaklaþtýrýldý. Bazý göstericilerin gözaltýna alýndýðý Nahda meydanýndaki çadýrlar, sökülmeye baþlandý. Nahda meydanýnýn kontrolü tamamen güvenlik güçlerinin eline geçti. Helikopterlerin alçak uçuþu sürdürdüðü meydandan dumanlar yükselmeye devam ediyor. Çok sayýda yaralýnýn bulunduðu Nahda meydanýnýn etrafýnda zýrhlý araçlar beklemeyi sürdürüyor. Bölgede bulunan Ýsrail, Suudi Arabistan ve Birleþik Arap Emirlikleri'nin büyükelçilikleri çevresinde geniþ güvenlik önlemleri alýnmýþ durumda. Keskin niþancýlar rastgele ateþ açýyor Nahda meydaný yakýnýnda yer alan El-Orman Parký ile Kahire Hayvanat Bahçesi'nde yangýn çýktýðý, burada bazý aðaçlarýn yandýðý, meydanlardaki göstericilere gaz bombalarý ve gerçek mermilerle ateþ açýldýðý bildirildi. Rabiatul Adeviyye Meydaný'na yakýn güvenlik birimlerine ait binalarýn çatýlarýndan, keskin niþancýlarýn hedef aldýðý göstericiler arasýnda ölenler olduðu, Nahda meydanýndaki bazý göstericilerin ise saldýrýlardan korunmak için Kahire Üniversitesi Mühendislik Fakültesine sýðýndýðý kaydedildi. Ýçinde keskin niþancýlarýn yer aldýðý helikopterlerin meydanlarýn üzerinde alçak uçuþ yaptýðý, özellikle kameramanlarý hedef aldýðý iddia ediliyor. Þiddetli gaz bombasý ve saldýrýlara raðmen meydanlardan ayrýlmayan kalabalýklara katýlmak için hareket eden kitlelere de ordu birliklerinin müdahale ettiði kaydediliyor. Hastanelerde ekipman ve doktor yetersizliði Yoðun þekilde gaz bombalarýnýn atýldýðý ve silahlarýn kullanýldýðý meydandaki yaralýlarýn dýþarýya çýkartýlmasýna izin verilmediði, meydan hastanelerindeki ekipman ve doktorlarýn yetersiz kaldýðý, kan kaybýndan dolayý çok sayýda sivilin hayatýný kaybettiði bildiriliyor. Binlerce kiþi Mustafa Camii önüne akýn etti RNN Haber Ajansý'na göre Mýsýr'da gerçekleþen müdahale sonrasý evlerinde bulunan binlerce Mýsýr vatandaþý polislerin geçtiði yolu týkamak için Mustafa Mahmud Camii önünde toplandý. Mustafa Camii önündeki göstericilere müdahale geldi Mustafa Camii önünde toplanan darbe karþýtý göstericilere ordu güçleri tarafýndan müdahale geldi. RNN'ye göre güvenlik güçleri, gaz bombasýnýn ardýndan göstericilerin üzerine gerçek mermiyle ateþ açtý. Sahra hastanesine çok sayýda yaralý getirildi Kahire'deki Rabiatül Adeviyye meydanýndaki cami ve çevresine kurulan sahra hastanesine çok sayýda yaralý getiriliyor. Müslüman Kardeþler'in internete yüklediði görüntülerde camiye getirilen kanlar içindeki yaralýlar görülüyor. Bazý görgü tanýklarý ise güvenlik güçlerinin göstericilere helikopterden ateþ açtýðýný ifade ediyor. Hastanenin elektrikleri kesildi Al-Jazeera Televizyonu'na göre polis müdahalesinde yaralananlarýn kaldýrýldýðý meydan hastanesinde elektrikler kesildi. Yaralalýlara yapýlacak olan müdahalelerde zorluk yaþanýyor. Diyanet'ten Mýsýr çaðrýsý "Bu vahþete sessiz kalanlar iyi bilmelidir ki din-i mübin-i Ýslam'a göre kiþi, sesini yükseltmesi gereken yerde yükseltmediðinden sorumlu olduðu gibi hakkýn, hakikatin, adaletin, ahlakýn, barýþ ve huzurun tarafýnda yer almayýþýndan da sorumludur. Olaylar karþýsýnda Ezher yönetiminden farklý olarak baþýndan beri tepki gösteren Ýslam alimlerinin duruþu ise Ýslami duyarlýlýðý ve maþeri vicdaný göstermesi bakýmýndan önemlidir. Bu vesileyle dünyadaki bütün uluslararasý kuruluþlarý, insan haklarý örgütlerini, dini kurumlarý ve Ýslam dünyasýnýn maþeri vicdanýný, Mýsýr'da yaþanmakta olan hadiseler karþýsýnda daha duyarlý olmaya, insanlarýn meþru taleplerini dikkate almaya ve masum insanlarýn katledilmesine 'dur' demeye davet ediyoruz. Son olarak Mýsýr'da yaþanan olaylarda hayatýný yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil þifalar diliyor; Mýsýrlý kardeþlerimize de içinde bulunduklarý zor durumdan bir an evvel kurtulmalarý için Allah'a dua ve niyaz ediyoruz." (AA) Darbe karþýtý bir Mýsýrlýnýn kendisine saldýran cunta askerlerine karþý duruþu güne damgasýný vurdu Ýþte Ýhvan direniþi ýsýr'da dün gerçekleþtirilen katliamda darbe kar- bir Mýsýrlýnýn kendisine saldýran cunta asker- Mþýtý lerine karþý duruþu güne damgasýný vurdu Mýsýr'da cunta yönetiminin darbeye direnen halka yönelik katliamýnda 300'den fazla kiþi hayatýný kaybetti. Katliama raðmen halk meydanlardan çekilmedi ve ýsýr'da dün yapý- katliamda Ýh- Mlan van yöneticilerinin aile fertleri arasýndan da çok sayýda kiþi katledildi. Mursi'nin Basýn Danýþmaný Ahmed Abdulaziz'in kýzý, güvenlik güçlerinin açtýðý ateþ sonucu hayatýný kaybetti, 2 çocuðu da yaralandý. Ýhvan lideri Hayrat Þatýr'ýn damadý ve kýzý Adeviye Meydaný'nda yaþamýný yitirdi. Darbeyle görevin- direniþini sürdürüyor. Aþaðýdaki fotoðrafta ise darbe karþýtý bir Mýsýrlý, kendisine kaldýrýlan joplara ve jopun sahibi cunta askerlerine sanki "Öldürseniz de þiddete bulaþmadan direniþimizi sürdüreceðiz" diyor. (Dünya Bülteni) Ýhvan liderlerinin çocuklarý katledildi! B aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kahire'deki Adeviyye ve Nahda meydanlarýnda günlerdir darbe karþýtý gösteri yapan halka yönelik Mýsýr güvenlik güçlerinin müdahalesi hakkýnda erken saatlerde bilgilendirildi. Önce Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'yla telefonla görüþen Baþbakan Erdoðan, uluslararasý temaslara baþladý. Türkiye, Mýsýr'daki olaylarla ilgili yoðun bir diplomasi trafiði yürütüyor. DAVUTOÐLU: KABUL EDÝLEMEZ Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Mýsýr'daki son durumla ilgili Suudi Arabistan, Katar ve Almanya Dýþiþleri Bakanlarý yla görüþtü. Müdahalenin "kabul edilemez" olduðunu belirten Davutoðlu, "Mýsýr'da günlerdir þiddet eylemine karýþmadan demokratik tepkilerini gösteren kitlelere yapýlan müdahale hiçbir þekilde kabul edilemez. Kahire yönetiminden bir an önce bu müdahaleye son vermesini bekliyoruz" dedi. BAÞBAKAN- LIK: SÝVÝLLERÝ HE- DEF ALMAK AÐIR SUÇ Konuyla ilgili Baþbakanlýk tan açýklama yapýldý. Açýklamada þu ifadeler kullanýldý: Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan "Tüm uyarýlara reci sonucunda demokrasiye raðmen Mýsýr'daki yönetimin yeniden barýþçýl gösterilere dönüþü yönündeki karþý bir kez da- ha þiddete baþvurmasýný en sert þekilde kýnýyoruz. Hiçbir þiddet olayýna karýþmayan sivil halkýn üzerine ateþ açýlmasý ve keskin niþancýlar vasýtasýyla sivil halkýn hedef alýnmasý aðýr bir suç teþkil ümitlere ciddi bir darbe vurmuþtur. Bu müdahale, mevcut yönetimin bütün taraflarýn katýlýmýyla demokrasiye geçiþ saðlanmasý konusunda nasýl bir tavýr içinde olduðunu açýkça ortaya koymuþtur. Bu durumu, kardeþ etmektedir. 30 Haziran'dan bu yana, kar- huzuru için son derece Mýsýr halkýnýn barýþ ve deþ Mýsýr halkýnýn yaþadýðý can kayýplarýnruz. endiþe verici buluyodan darbe yoluyla demokratik ve sivil yö- Mýsýr'daki geçici netime el koyan mevcut idare sorumludur. yönetimi kendi halkýna karþý kanlý eylemlerde bulunmaya son BM Güvenlik vermeye, 30 Haziran Konseyi ve Arap Ligi 2013 tarihinden bu yana yaþanan katliamlarý baþta olmak üzere uluslararasý topluluk, gerçekleþtirenler hakkýnda inandýrýcý ve bu katliamýn durdurulmasý için derhal harekete geçmelidir. þeffaf adli soruþturma yürütmeye, baþta Muhammed Mýsýr güvenlik Mursi olmak güçlerinin sivil ve barýþçýl göstericilere yönelik bu kanlý müdahalesi, kardeþ Mýsýr'ýn üzere tüm siyasi tutuklularý serbest býrakmaya ve gerçek ve kapsayýcý bir siyasi geçiþ sü- kapsayýcý bir geçiþ sü- den alýnan Muhammed Mursi'nin Basýn Danýþmaný Ahmed Abdulaziz'in kýzý Habibe güvenlik güçlerinin açtýðý ateþ sonucu hayatýný kaybetti, 2 çocuðu da yaralandý. Mýsýr'da Müslüman Kardeþler yöneticilerinden Muhammed Beltaci'nin 17 yaþýndaki kýzý Esma'nýn da Rabiatul Adeviyye Meydanýnda göðsünden ve sýrtýndan aldýðý kurþunlarla öldüðü bildirildi. Beltaci'nin oðlu Ammar, kardeþinin öldüðünü katýldýðý televizyon programýnda açýkladý. Öte yandan Muhammed Baltaci'nin gözaltýna alýndýðý yönündeki haberler yalanlandý. (Týmetürk) Baþbakanlýk tan sert açýklama reci baþlatmaya davet ediyoruz." AK PARTÝ'DEN DÜNYAYA ÇAÐRI AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik da yaptýðý açýklamada, darbecilerin, Mýsýr halkýna uyguladýðý katliamý þiddetle ve nefretle kýnadýklarýný belirterek, "AK Parti olarak baþta BM olmak üzere etkili ve yetkili tüm uluslararasý kuruluþlarý ve camialarý, Mýsýr'daki bu vahþeti, bu katliamý, bu insanlýk dramýný sona erdirmek için acilen müdahil olmaya, Mýsýr'ýn gayrimeþru yönetimine gereken tavrý takýnmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. ÇÝÇEK: EM- PERYALÝST OYUN- LARA SON VERÝL- SÝN TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ise darbe karþýtlarýna yönelik katliamý þiddetle kýnadýðýný belirterek, "Saðduyunun ve sükunetin bir an evvel gerçekleþmesini diliyorum. Artýk Müslüman halklar üzerinde emperyalist oyunlarýn oynanmasýna son verilmelidir. Akan kan ve vahþet karþýsýnda medeni dünya bir þey yapacaksa, uluslararasý kuruluþlar gayret içinde olacaksa tam da zamanýdýr" dedi. (Ajanslar)

9 Çorum da asbest çalýþmasý S aðlýk Bakanlýðý, saðlýða zararlý pek çok etkisinin yanýnda doðrudan mezotelyoma (akciðer zarý kanseri) ve akciðer kanserine neden olduðu belirlenen 'asbest' ile ilgili önemli bir çalýþmayý hayata geçiriyor. Bakanlýk, 24 üniversiteden 39 öðretim üyesi, 4 yabancý danýþman ile 'Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planý' hazýrladý. 62 il ve bin 683 köyde þüpheli asbest maruziyetinin bulunduðunu tespit etti. Bu köylerin muhtarlarýna yönelik bilgilendirme ve eðitim çalýþmalarýna baþlandý. Köylerde yaþayan ve asbest temasý olduðu kabul edilen yaklaþýk 90 bin kiþiye ulaþýlacak. Bakanlýk, Adana, Bursa, Ýzmir, Diyarbakýr, Sivas, Çanakkale, Çorum, Denizli, Isparta ve Kayseri'de ilk saha çalýþmalarýný yapacak. Köylerde aile hekimleri de olasý uzun süreli etkiler için bireyleri takip edecek. Bu bölgelerde sýklýkla görülen akciðer kanseri, mezotelyoma (akciðer zarý kanseri) ve solunum yetmezliði gibi önemli saðlýk sorunlarý önlenmeye çalýþýlacak. Proje ile asbest temasýnýn en az seviyeye indirilerek bu hastalýklarýn önüne geçilecek. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Kanser ve ýda Tarým ve Hay- Bakanlýðý Gvancýlýk yumurtanýn kurallarýný yeniden yazýyor. Bakanlýk tarafýndan hazýrlanan ve birkaç gün önce görüþe açýlan yeni yumurta taslaðýnýn en önemli özelliði; yumurtada soðuk zincir koþulunu kaldýracak olmasý. Buna göre artýk yumurtalarýn yumurtlama tarihinden itibaren 18. güne kadar soðutulmamasý gerekecek. Halen yürürlükteki mevzuata göre ise, yumurtalarýn 5 ila 12 derece arasýnda korunmasý gerekiyor. Taslak, 30'luk bir Asýnýfý yumurta kolisinde 4 taneye kadar kýrýk veya kirli yumurtaya da "tolerans" kapsamýnda izin verme dönemini de baþlatýyor. Yumurta sektörü ise, getirilmesi öngörülen düzenlemelerden memnun. Geçtiðimiz günler- uh Naci Yazgan NÜniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, Ramazan ayýnda ve bayramda, deðiþen beslenme alýþkanlýðýnýn kilo alýmýna neden olabildiðini belirterek, her gün düzenli olarak 2 bardak süt içmenin, bu kilolarýn verilmesine yardýmcý olacaðýný söyledi. Prof. Dr. Ýnanç yaptýðý yazýlý açýklamada, ramazan ayýnda alýþýlan uzun süreli açlýðýn, bazal metabolik hýzda yavaþlamaya neden olduðunu ve bir ay sonra vücut dengesinin yeniden deðiþtiðini ifade ederek, "Bu dönemde kilo alýmlarý meydana geliyor. Ayrýca bayramda tüketilen gýdalar Çevre Daireleri, Türkiye Mezotelyoma Çalýþma Grubu, ESOGÜ Akciðer ve Plevra Kanserleri Araþtýrma Merkezi tarafýndan 'Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planý' hazýrladý. Plan, yaygýn asbest temasý sorununun tümünü kapsayacak ölçekte hazýrlandý. Projeye 24 üniversite, 4 eðitim hastanesi, 2 meslek hastanesi katýlacak. Projede, Türkiye de görüþe açýlan "Türk Gýda Kodeksi Yumurta Tebliði"nde yumurtalarýn tüketiciye ulaþana kadar dönemdeki taþýma ve depolama koþullarý deðiþtiriliyor. Halen yürürlükte olan tebliðe göre, A ve B sýnýfý yumurtalar 5 ila 12 derece arasýnda muhafaza edilebilir ve taþýnýrken; pastörize ürünlerde depolama sýcaklýðý 4 derece olarak uygulanýyor. Taslak ise, bu oranlarýn tümünü birden kaldýrýyor. Buna göre artýk yumurtalar yumurtlama tarihinden sonraki 18. güne kadar soðutulmayacak. 18. günden sonra ise 8 derecenin altýndaki bir sýcaklýkta korunabilecek. Yumurta Üreticileri Merkez Birliði Baþkaný Derya Pala, yumurtada soðuk zincirinin kaldýrýlmasýnýn sektörü memnun edecek bir geliþme olduðunu söyledi. Pazarlarda soðuk zincirine uyulamadýðýný belirten Pala, "Yumurtayý en çok Mezotelyoma Grubu üyesi 14'ü profesör, 21'i doçent, 4'ü yardýmcý doçent toplam 39 öðretim üyesi, 4 uzman hekim, üç mineralog (2 profesör, 1 Dr.), 4 yurt dýþý danýþman bilim insaný görev alacak. Projeye Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu 2 daire baþkanlýðý ile katýlacak. Projede 63 ilin halk saðlýðý müdürleri ve yaklaþýk 70 il görevlisi görev alacak. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Kanser Daire Baþkanlýðý'nýn öncülük ettiði projede, köy ve iþyerlerinden asbest temaslý toprak örnekleri alýnacak. Toprak örneklerinin mineral analizi TÜBÝTAK'a yaptýrýlacak. Akciðer kanseri ve mezotelyoma hastalýklarýnýn erken taný ve tedavisi için aile hekimlerine eðitim verilecek, riskli vatandaþlar yakýn izlemeye alýnacak. Proje sonrasý sorun saptanan bölgelerden köken alan kiþiler aile hekimlerince daha duyarlý olarak izlenecek. Kýrsal alanda asbest temasý, temasýn Uzmanlar Çorum bölgesinde saha çalýþmasý yapacak. ýsý deðiþikliði bozuyor derecede yumurtayý tutmak, ömrünü uzatýyor; ama üç beþ saatlik bir ýsý deðiþimi bile sýkýntý oluþturuyor. Bu nedenle, hiç soðutulmamasý daha saðlýklý. Avrupa Birliði'nde ülkelerin çoðunda böyle "diye konuþtu. Güneþin altýnda uzun süre bekleyen yumurtanýn tazeliðini kaybedeceðini ancak bakkal ve pazarlarda tüketimin hýzlý olduðunu gerçekleþme þekillerine baðlý olarak 5 ayrý önlem ile engellenecek. Evlerin asbest karýþýmlý toprak ile yapýlan sýva ve badanalarý 'plastik boya' ile kaplanacak. Asbest karýþýmlý toprak örtülü ev çatýlarý (damlarý) plastik çatý örtü malzemesi ile kapatýlacak. Köy içi ya da etkili yakýn çevresinde bulunan asbest karýþýmlý toprak örtüleri, uygun toprak tabakasý ile kapatýlacak ve yeþillendirilecek. Köy içinde terk edilmiþ ve kullanýlmayan evler usulüne uygun þekilde, köylüden de onay alýnarak ortadan kaldýrýlacak. Köy yaþam ortamýndaki sokak yollarý asbest karýþýmlý toprak ile kaplýysa buralarýn 'stabilize' olarak düzeltilmesi istenilecek. YAKLAÞIK 500 BÝN TON ASBEST HAYATTA DOLAÞI- YOR 'Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planý'na göre ülke genelinde 2012 yýlý itibariyle asbest ile kýrsal alanda temas etmiþ bir milyona yakýn insanýn yaþadýðý kabul edildi. Bu popülasyonun 332 bin 600'ünün asbest nedenli hastalýklar geliþecek ölçüde asbest ile temas ederek risk almýþ durumda bulunduðu belirlendi. Asbest ile temas etmiþ ve halen temasý Yumurtada soðuk zincir koþulu kaldýrýlacak. belirten Pala, "Marketlerde yine dolaplarda bekleyebilir. Tüketici ise evine götürdükten sonra buzdolabýnda tutar" dedi. A sýnýfý yumurtalarda, belli bir sayýya kadar kirli veya kýrýk olmalarý durumunda "tolerans deðerleri" devre girecek. Paketleme tesisinde sevkten önce yüzde 10, pazarlama ve satýþýn diðer aþamalarýnda ile birlikte sindirim sisteminin dengesini düzenlemek iyice zorlaþýyor ve kiþi kilo almaya devam ediyor. Ramazan ayýnda deðiþen beslenme düzenine uyum saðlama sürecinde vücut yað tutabili- 2 bardak süt içmenin, bu kilolarýn verilmesine yardýmcý olacað belirtildi. yor" dedi. Ramazan ayýnda meydana gelebilecek kilo deðiþikliklerinin saðlýk sorunlarýna neden olduðunu, bayram döneminde de yeme konusunda aþýrýya kaçýldýðýný anlatan Ýnanç, ramazan sonrasý her gün düzenli olarak içilen iki bardak sütün, bu dönemde alýnan kilolarýn verilmesine yardýmcý olduðunu bildirdi. kesilmiþ olan popülasyon için 2013 yýlý sonrasý önümüzdeki yirmi yýl boyunca 7 bin 638 mezotelyoma, 2 bin 984 akciðer kanseri olgusu bekleniyor. Yine bu popülasyonda diffüz plevral fibrozisli olgu sayýsý 34 bin 590, bunlarýn içinde 2 bin 847 tanesinde solunum yetmezliði geliþmesi bekleniyor yýlý içinde, 473 köyde asbest içerikli toprak kullanýldýðý, buralarda yaþayan yaklaþýk 88 bin köylünün halen asbest ile temasa devam ettiði belirlendi. Asbest kullanýmý ve ticareti 31 Aralýk 2010 tarihi itibariyle yasaklandý yýlý öncesi son 30 yýlda asbest ithalat miktarýnýn yaklaþýk 500 bin ton olduðu ve halen bu miktar asbestin sanayide ve hayatta dolaþtýðý vurgulandý. Eski sanayi ürünleri ile çalýþan ortamlarda, örneðin gemi tamir, araba tamir-fren balata, inþaat yýkým, kaynakçýlýk, izolasyon, yangýn önleme, jeneratör çalýþanlarýnda ve belki de kayýt dýþý olarak küçük sanayi alanlarýnda asbest temasýnýn hala olduðu belirtildi. Gemi Geri Dönüþüm Sanayicileri Derneði verilerine göre sadece 2010 yýlýnda sökülen gemi sayýsýnýn 238 olduðu, mesleksel asbest temasý ve oluþturduðu sorunlar hakkýnda tek bir araþtýrma verisi olmadýðý hatýrlatýldý. (Ci- Yumurtaya esneklik geliyor ise yüzde 14'e kadar tolerans uygulanacak. 30'luk bir yumurta paketinde 4 taneye kadar kýrýk ve kirli yumurta tolerans kapsamýnda olacak. A sýnýfý aðýrlýðýný taþýmayan yumurtalar için de tolerans deðeri olacak. 30'lu pakette 3 taneye kadar, aðýrlýk koþullarýný taþýmayan yumurtaya izin verilecek. (Hürriyet) 2 bardak süt içerek zayýflayýn Süt þekerinin acýkma süresini uzattýðýna deðinen Ýnanç, ramazan ayýnda alýnan kilolardan kurtulmak için sabah ve akþam birer bardak süt içilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Ýnanç, þöyle devam etti: "Protein içeriði yüksek olan besinler, midenin boþalma süresini uzatarak acýkmayý geciktirir. Her sabah düzenli olarak içilen süt, içeriðindeki þeker sayesinde kan þekerini dengeleyerek, gün içinde tokluk hissi saðlayacak, çok ve aðýr gýda tüketme eðilimini de azaltacaktýr. Ayrýca akþam yemeklerinden sonra bir bardak süt tüketerek gece acýkmaya da engel olunabilir." ürkiye Emeklileri TDerneði Çorum Þubesi Yönetimi, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý ziyaret etti. Dernek Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile yönetim kurulu üyelerinin de katýldýðý ziyarette, Aþýk'ýn geçmiþ Ramazan Bayram'ý kutlandý. Kýnýklý, ayrýca dernek çalýþmalarý hakkýnda Aþýk'a bilgiler verdi. Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyetini dile getiren Mehmet Aþýk ise, ziyaretlerin önemine deðinerek, "Gönül ne çay ister ne kahve, gönül sohbet ister" diyerek, bu tür ziyaretlerin toplumsal kaynaþmayý pekiþtirdiðini ifade etti. S on Torba Kanun kapsamýnda muhtaç aylýðý ve malulen emeklilikte yapýlan düzenlemelerle yüz binlerce kiþi 1 Eylül'den itibaren yeni maaþ almaya baþlayacak. Bugün'den Sadettin Orhan'ýn verdiði bilgiye göre; Yeni kanunla aylýk geliri 244 liradan az olanlar artýk muhtaç kabul edilecek. Sadece 65 yaþýndan büyükler deðil, bakýma muhtaç çocuðu olan aileler ile 18 yaþýndan büyük engelliler de bundan yararlanabilecek. Sürekli hastaya emeklilik Malulen emeklilikte yapýlan düzenlemelerle de birçok maðduriyet giderilecek. Organ nakli olanlarýn malullük aylýðý kesilmeyecek. Tek tarafý felçlilere ve kronik rahatsýzlýklarý olanlara malullük aylýðý baðlanacak. Torba Kanun'dan yönetmeliklere kadar çalýþanlarý ve emeklileri yakýndan ilgilendiren pek çok düzenleme yürürlüðe girdi. Söz konusu düzenlemelerin satýr aralarýnda yüz binlerce insanýmýza yeni maaþ imkâný saðlayan hükümler bulunuyor. Muhtaçlýk aylýðý kolaylaþtý Son Torba Kanun kapsamýnda, halk arasýnda muhtaçlýk aylýðý olarak bilinen 65 yaþ aylýðýnda, muhtaçlar lehine düzenleme yapýldý. Daha önce aylýk geliri 125 liranýn altýnda olanlar muhtaç sayýlýrken, bundan sonra 244 liradan az geliri olanlar muhtaç kabul edilecek. Yapýlan deðiþiklikten sadece 65 yaþýndan büyük vatandaþlar deðil, bakýma muhtaç çocuðu bulunan aileler ile 18 yaþýndan büyük engelliler de yararlanabilecek. Malullük kapsamý geniþliyor PERÞEMBE 15 AÐUSTOS Türkiye Emeklileri Derneði Çorum Þubesi Yönetimi, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý ziyaret etti. Emeklilerin Müftü ziyareti Ziyarette bayram kutlamasý yapýldý. Sungurlu Garnizon Komutaný göreve baþladý orum un Sungurlu Ýlçe Jandarma ve Garni- Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sir- Çzon keci göreve baþladý. Sungurlu Ýlçe Jandarma ve Garnizon eski komutaný Yüzbaþý Kývanç Saðlam ýn tayini çýkmasýnýn ardýndan Sungurlu Ýlçe Jandarma ve Garnizon Komutanlýðý görevini Siirt Eruh Komando Bölük Komutaný olarak görev yapan Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci devraldý. Evli ve 3 çocuk babasý olan ve görevine yeni baþlayan Ýlçe Jandarma Komutaný ve Garnizon Komutaný Yüzbaþý Necip Sirkeci Sungurlu yu çok güzel bulduðunu belirtti.(ýha) Necip Sirkeci Malulen emeklilik þartlarý deðiþti Yine binlerce vatandaþýmýzý ilgilendiren bir diðer deðiþiklik de malulen emeklilik konusunda yapýldý. Geçtiðimiz günlerde Resmi Gazete'de yayýmlanan yeni yönetmelik hasta vatandaþlar için malulen emekliliði kolaylaþtýrýrken, ayný zamanda yýllardýr devam eden pek çok problemi de çözmüþ oldu. Ýþte onlardan bir kaçý: - Böbrek, kalp ve karaciðer gibi organ nakli olan vatandaþýn malullük aylýðý kesilmeyecek. - Sara hastalarýna da malullük aylýðý baðlanacak. - Malulen emeklilik talebinde bulunan vatandaþýn farklý kronik rahatsýzlýklarýnýn tamamý göz önünde bulundurularak aylýk baðlanmasýna karar verilecek. - Tek taraflý felçlilere de malullük aylýðý baðlanacak. Yapýlan düzenleme 1 Eylül 2013 itibariyle yürürlüðe girmiþ olacak. Daha önce talebi reddedilen vatandaþlar bu tarihten sonra SGK'ya baþvurabilecek. Gerek muhtaçlýk aylýðýnda gerekse malulen emeklilik konusunda yapýlan deðiþikliklerle birlikte yaklaþýk 500 bin muhtaç, engelli ve hasta vatandaþýn aylýða kavuþmasý mümkün olacak. Yüzbinlerce kiþi 1 Eylül'den itibaren yeni maaþ almaya baþlayacak.

10 10 PERÞEMBE 15 AÐUSTOS 2013 ÝHL nin üniversite baþarýsý Ç Recep Mebet orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL), 2013 LYS yerleþtirme sonuçlarýna göre büyük bir baþarý elde etti. Sýnav sonuçlarý ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan Anadolu ÝHL Müdür Vekili Mustafa Aktaþ, sýnava giren öðrencilerinin týp ve hukuk baþta olmak üzere çeþitli fakülteleri kazandýðýný açýkladý. Önlisans dahil bu yýl üniversiteyi kazanan öðrenci sayýlarýnýn 119 a ulaþtýðýný anlatan Mustafa Aktaþ, fakültelere göre daðýlýmýn ise þu þekilde olduðunu söyledi: 2013 LYS sonuçlarýna göre 1 öðrencimiz týp, 1 öðrencimiz hukuk, 1 öðrencimiz inþaat mühendisliði, 1 öðrencimiz matematik, 1 öðrencimiz psikolojik danýþmanlýk ve rehberlik, 2 öðrencimiz saðlýk yönetimi, 2 öðrencimiz iktisat, 6 öðrencimiz din kültürü öðretmenliði, 55 öðrencimiz ilahiyat, 14 öðrencimiz ise diðer fakülteleri kazandý. Baþarýda emeði geçen idareci ve öðretmenlerimize teþekkür ediyor, öðrencilerimizin baþarýsýnýn devamýný diliyorum. Gelecek yýl baþarýlarýmýzýn artarak devam edeceðine inanýyorum. Gülabibey Derneði 700 aileyi sevindirdi Gülabibey Derneði, esnafýn katkýlarýyla yaklaþýk 700 aileye bayramlýk giysi daðýttý. G Üniversiteyi kazanan öðrencilerin isim listesi, Gurur Tablomuz baþlýðýyla duyuruldu. A Beypazarý ndaki termal yatýrýma Çorum dan ilgi nkara nýn Beypazarý ilçesinde yapýmý devam eden Akropol Termal Turizm Merkezi ne Çorum dan ziyaretçi akýný yaþandýðý bildirildi. Akropol Mega Kent adýyla tanýtýmý yapýlan projeye geçtiðimiz günlerde Zaman Gazetesi nde geniþ yer verildi. Cihan Haber Ajansý Ankara Muhabiri Eyyüb Boðazkesen in haberine göre inþaasý süren tesislere Çorum dan da ciddi sayýda ziyaretçi olduðu kaydedildi. Beypazarý termal turizm merkezi oluyor baþlýklý haberde þu bilgilere yer verildi: NOM ÝNÞAAT TAN DEV PROJE ÝHL Müdür Vekili Mustafa Aktaþ Akropol Mega Kent'in yönetim kurulu üyesi Fatih Kuru, sektörde 24 yýldýr var olduklarýný anlatýrken, termal ve deniz turizmini devre tatil þeklinde birleþtirecek projenin müjdesini veriyor. Termal su kadar deniz suyunun insan saðlýðýna faydalarýný anlatan Kuru, " Antalya'da ailemizin iþlettiði bir otelimiz var. Burasý ile Beypazarý arasýnda kuracaðýmýz köprü sayesinde her iki tatili tercih eden insanlarýmýza devre mülk þeklinde yeni bir konsept hazýrlýðýmýz var. Beypazarý'nda ilk etapta 19 bin 200 devre mülkü 15'er günlük ve aralarýnda en az bir gün boþluk olacak þekilde ayarladýk. Ýnsanlar 1+1'den baþlayan imkanlardan 3+1'e, lüks villalara kadar her türlü imkaný bulacak. Burayý yaþayan mega bir tatil köyüne dönüþtüreceðiz. " dedi. KESÝNTÝSÝZ SU KAYNAÐIMIZ VAR Termal kaynaklarý, 600 yýllýk çarþýsý, tarihi konaklarý ve doðal güzellikleriyle bir sayfiye yeri olan Beypazarý; saðlýk ve tatil Beypazarý'nýn otantik mimarisinden esinlenerek inþa edilturizminin baþkenti olmaya hazýrlanýyor. mekte olan Akropol, 1. etabýn tamamlanmasýna az bir zaman kala yine adýna yakýþýr bir hamleyi gerçekleþtirdi. Akropol, Ankara Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 2009 seçimlerinden önýl Özel Ýdaresi'nden Beypazarý ve çevre bölgelerini kapsayan topce açýkladýðý "Beypazarý'ný Türkiye'nin termal turizm merkezi yalam 140 milyon 270 bin metre kare alan üzerinde jeotermal kaypacaðýz" sözü yerine getiriliyor. Bölgede hýzla yükselen termal tenak su arama ruhsatýný da alarak saðlýk ve turizm alanýndaki yatýsislerin sayýsý artarken, bölgeye en büyük yatýrýmý yapan Akropol rýmlarýný rekor setermal Turizm yýl soviyeye ulaþtýrdý. nunda ilk devre mülklebin 453 daireden ri teslim etmeye baþlaoluþacak 36 bin yacak. Beypazarý havzadevre mülk inþa sýnda 2007 yýlýnda sýcak edeceklerini anlasu aramasý yapan firma tan Fatih Kuru, geçtiðimiz yýl yapýlan güzergahýn öneihalelerle birlikte topmine vurgu yapýlam 140 milyon metre yor. Eski Ýpek yokarelik alanda su iþletlu üzerine yer alan me ruhsatýna sahip. ÝnBeypazarý Esenþaat alaný olarak 1 milboða hava limanýyon 350 bin metre karena 45 dakika, Ýslik alan üzerinde toplam tanbul'a ise milyar liralýk yatýrým km mesafede buyapmayý planlayan Aklunmasý Akropol'a ropol Termal Otel ve olan ilgiyi de artýdevre mülklerinde 7 etaakropol Termal Turizm Merkezi ne Çorum dan ziyaretçi akýný yaþandýðý bildirildi. rýyor. Perþembe, býn tamamý bittiðinde cumartesi ve pazar ayný anda 40 bin kiþi kogünleri Eskiþehir, Konya, Ankara, Kýrýkkale ve Çorum'dan ciddi naklayabilecek. Bu rakam Türkiye ve Avrupa'da bir ilk olacak. Ýlk ziyaretçi aldýklarýný anlatan Yönetim kurulu Üyesi Fatih Kuru etabý 2014 baþýnda tamamlanacak olan tesislerin tamamý bittiðingünlük turlarda ikramlar, Beypazarý turu ve devre mülk tanýtýmýde 5 yýldýzlý otel, 2 bin adet villa, hastane, okul ve camiden oluþanýn yapýldýðýný anlatýrken, pazarlama ve satýþ birimininde kendilecak. Teslime hazýrlanan binalarda ince iþçilikler süratle devam ri tarafýndan yürütüldüðü bilgisini veriyor. ederken, 822 dairenin tünellerle baðlanacaðý sosyal tesislerde eþ zamanlý hizmet vermeye baþlayacak. Toplam daire sayýsý 1453 TERMAL SUYUN ÖZELLÝKLERÝ devre mülk sayýsý ise 36 bin olacak. 3 ayrý kuyudan saniyede 100 litre su çýkartýlan bölgede sýcak600 yýllýk Osmanlý beldesi olan Beypazarý bundan böyle salýk ise 55 derece. Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Týbbi Ekolodece ürettiði havuç ve tarihi evleri, Ýnözü Vadisi ile deðil termal ji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalý'nda Prof. Dr. Zeki Karagültesisleriyle de kendini gösterecek. Bölgede yapýmý devam eden le imzasýný taþýyan analiz raporda þu bilgilere yer verildi: Ankara termal tesislerin en büyüðünü ise Nom Ýnþaat'ýn yaptýðý Akropol Beypazarý 1'nolu kuyu isimli sondajýndan 3 Mart 2010 tarihinde Mega Kent'ten bu güne kadar 11 bin devre mülk satýþý yapýlmýþ. yapýlan su örneði incelenmiþtir. TERMAL VE DENÝZ TURÝZMÝ BÝRLÝKTE YAPILACAK Su hipertermal su özelliðinde olup toplam mineralizasyonu Ýçerisinde 36 bin adet devre mülk, Beypazarý mimarisine de ile mineralli su niteliðindedir. Banyo kürlerinde Romatizmal hassadýk kalýnarak inþa edilecek özel yüzme havuzlu ultra-lüx villatalýklar, genel saðlýk güçlendirme amaçlý her yaþta, ileri yaþlýlýkta, lar, hastane, rehabilitasyon merkezi, cami, fizyoterapist eðitim strese karþý, aþýrý kilo sorununa karþý dinç vücut ve saðlýklý organ okulu olacak. Ayrýca 110 dönüm üzerine kurulacak olan Avrufonksiyonlarý için koruyucu özelliði vardýr. Ýçme kürlerinde ise pa'nýn en büyük Aqua Parký ve su oyunlarý merkezi, futbol, voleybeslenmede florür eksikliði, çocuk ve gençlerde diþ çürüklerinin bol ve basket sahalarý, tenis kortlarý, mini hayvanat bahçesi ve biönlenmesi, üst batýn organlarýnda fonksiyonel rahatsýzlýklar, banicilik kulübü ile özellikle çocuklar için özel alanlar oluþturulaðýrsak bozukluklarý(özellikle kabýzlýk), safra yollarý ve pankreas cak. Saðýlýk için gelenler ise 50 bin metrekarelik sosyal tesisler uyarýlmasý konusunda etkilidir. Sonuç olarak sondajdan alýnan su içerisinde yer alacak Türk hamamý, Fin hamamý, saðlýk üniteleri, termomineral sular gurubuna dahildir. Ayrýca sodyum, magnezsauna, termal havuzlar, çamur banyolarý, bay, bayan ve karýþýk olyum, sülfatlý, florürlü ve silikatlý doðal özel balneolojik su nitelimak üzere yüzme havuzlarý ile 15 günde kendilerini yenileme imðindedir. kaný bulacak. Recep Mebet ülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Büyük Zafer Çarþýsý esnafýnýn katkýlarýyla yaklaþýk 700 aileye bayramlýk kýyafet hediye etti. Ramazan Bayramý arefesinde ihtiyaç sahiplerini sevindiren Dernek, Yaz Kuran Kurslarý nda öðrenim gören öðrenciler için ise Kuran-ý Kerim hediye kampanyasý baþlattý. Hayýrseverlerin desteði ile yürütülen yardým faaliyetleri hakkýnda açýklama yapan Dernek Baþkaný Yunus Erdal, Daha önceden tespit ettiðimiz muhtaç durumdaki ailelere yönelik yardýmlarýmýz sürüyor dedi. R a m a z a n Ayý nda ihtiyaç sahibi ailelere hergün 150 adet pide daðýttýklarýný belirten Yunus Erdal, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn önemine iþaret etti. R a m a z a n Ayý nda 50 aileye un, 280 aileye ise gýda paketi daðýttýklarýný hatýrlatan Erdal, sosyal sorumluluk çalýþmalarýnýn süreceðini vurguladý. Hayýrseverlerin baðýþlarýný muhtaç ailelere ulaþtýrýyoruz diyen Erdal, ve- Gülabibey Derneði, alan ile veren eli buluþturmaya devam ediyor. Dernek yönetimi, hayýrseverlerin desteðini bekliyor. ren el ile alan el arasýnda köprü oluþturduklarýný söyledi. Gülabibey Mahallesi sakinlerini, yardýma muhtaç aileler için ele ele verme- ye davet eden Erdal, Evlerinde ihtiyaç fazlasý kullanýlabilir durumda giysi, ayakkabý ve kuru gýda maddesi olanlar baðýþlarýný Malazgirt Sokak taki Gülabibey Mahallesi eski muhtarlýk bürosunda faaliyet gösteren Derneðimize ulaþtýrabilirler diye konuþtu. Öz Þenliði Aðustos ta Ö Recep Mebet rencik Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen 2. Geleneksel Öz Þenliði Aðustos 2013 tarihlerinde gerçekleþecek. Dernek Baþkaný Mustafa Uysal la birlikte program hakkýnda bilgi veren Organizatör Hasan Filiz, þenlikle ilgili hazýrlýklarýn tamamlandýðýný söyledi. Þenlik programýnýn 24 Aðustos Cumartesi günü saat de Aþýk Mahsuni Þerif Parký nda gerçekleþecek fotoðraf sergisi ve sinevizyon gösterisiyle baþlayacaðýný belirten Hasan Filiz, ertesi gün saatleri arasýnda gerçekleþecek programda ise Oðuz Aksaç, Nergiz Ay, Ercan Aygün, Yaðýz Kamsýz, Sürmelican, Rýza Taþ ve Reha Palabýyýk gibi isimlerin sahne alacaðýný söyledi. Ahmetoðlan, Sazak, Karagöz, Gökçepýnar, Hýmýroðlu, Koyunaðlý, Çýkrýk, Ýbek, Kýþlacýk, Doðla, Emirbað, Buðse, Karacuma, Totali, Yeþilova, Kargý, Söðütönü ve Çayköy dahil toplam 19 köyün katýlýmýyla düzenlenen þenliðin Örencik Köyü Öz mevkiinde gerçekleþeceði bildirildi. Þenliðe tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu ifade edildi. Öz Þenliði Aðustos ta düzenlenecek. Dernek Baþkaný Mustafa Uysal ve Organizatör Hasan Filiz gazetemizi ziyaret etti.

11 PERÞEMBE 15 AÐUSTOS Ýçme suyundan þikâyet var! Ç Recep Mebet orum da içme suyunda yoðun kireç bulunduðu bildirildi. Haber Merkezimizi telefonla arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren vatandaþlar, þehir þebekesindeki suda ciddi miktarda kireç gözlemlediklerini söylediler. Özellikle yaz aylarýnda artýþ gösteren sudaki kirecin, cam sürahilerde ve çay bardaklarýnda yoðun bir þekilde görüldüðünü anlatan vatandaþlar, yetkililere seslenerek önlem alýnmasýný istediler. Ýçme suyundaki kirecin insan saðlýðý kadar evlerde kullanýlan çamaþýr ve bulaþýk makinesi gibi elektrikli ev aletlerini de tehdit ettiðine dikkat çeken vatandaþlar, problemin bir an önce çözülmesini beklediklerini ifade ettiler. Çorum a hayran kaldýlar Avrupalý gençler, Çorum dan ayrýlmadan önce Serenad Müzik Eðitim Merkezi ni ziyaret ettiler. Þehir þebekesindeki suda ciddi miktarda kireç gözlemlendiði kaydedildi. Avrupalý gençler ülkelerine uðurlandý Recep Mebet Vatandaþlar, yetkililere seslenerek önlem alýnmasýný istediler. Ýçme suyunda yoðun kireç bulunduðu bildirildi. Avea dan büyüme rekoru M obil iletiþim sektörünün en hýzlý büyüyen GSM operatörlerinden Avea, 2013 yýlý ikinci çeyrek dönem finansal sonuçlarýný açýkladý. Aksiyon Dergisi nden Esin Kaya nýn haberine göre Avea, 2013 yýlýnýn ikinci çeyreðinde, 1 milyar TL üzerinde toplam gelir elde ederek yüzde 30 u akýllý telefon kullanýcýsý olmak üzere abone sayýsýný 13,9 milyona çýkardý. GSM sektörünün en hýzlý büyüyen operatörlerinden Avea, 2013 yýlý ikinci çeyrek dönem finansal sonuçlarýný açýkladý. Rakamlara göre Avea; toplam gelir, kiþi baþý konuþma süresi, abone baþý aylýk gelir, toplam müþteri sayýsý ve müþteri tabanýndaki akýllý cihaz sahiplik oranýnda gösterdiði büyüme ile rekor kýrdý. Finansal veriler Avea nýn tek çeyrekte 1 milyar TL üzerinde toplam gelir elde ettiðini gösteriyor. Bu dönemde toplam gelirini geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 17 oranýnda artýran Avea, EBITDA da (faiz amortisman vergi öncesi kârlýlýðý) yýlýn ikinci çeyreðini yüzde 49 oranýnda artýþla 129 milyon TL ile kapattý. Avea CEO su hemþehrimiz Erkan Akdemir, 2013 birinci çeyrekte Toplam abone büyümesi, Faturalý abone oraný, Numara taþýma net kazanýmý, Data gelir büyümesi, Akýllý cihaz penetrasyonu ve Toplam ARPU (Abone baþý aylýk gelir) gibi sekiz alaný lider tamamladýklarýný hatýrlatýyor senesinde Avrupa da mobil pazar geliri yerinde sayarken hatta yüzde 0,5 küçülürken; ülkemizde ortalama yüzde 11 büyüdü. Avea nýn büyüme oranýysa yüzde 13 olarak gerçekleþti. Toplam mobil internet gelirini bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 43 artýþla 132 milyon TL ye çýkaran þirket, akýllý cihaza sahip müþteri oranýný da 11 puanlýk artýþla yüzde 30 a yükselti. 1 Ocak-30 Haziran 2013 tarihli endeks verilerine göre; erkekler kadýnlara göre yüzde 24 oranýnda daha fazla data kullanýmý gerçekleþtirmiþ. Avealý gençler sosyal medya sitelerinden sonra en çok haber ve video sayfalarýný ziyaret ederken, profesyoneller alýþveriþ ve haber sayfalarýna yönelmiþ. Buna ek olarak, Avealý profesyonellerin en çok data kullanýmý yaptýðý iller; ilk üç büyükten sonra Adana, Mersin ve Gaziantep olarak sýralanýyor. Ýkinci çeyrek dönemde kendilerini en çok gururlandýran konulardan birinin de AR-Ge de olduðunu belirten Akdemir, Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý Araþtýrma Fonu desteðiyle 5G nin geleceðini þekillendirmek üzere kurulan konsorsiyumda yer alan 8 kurumdan biri olduklarýný ifade ediyor. Konsorsiyum, geçen günlerde üçüncü toplantýsýný Avea ev sahipliðinde Ýstanbul da gerçekleþtirmiþti. Avea, MOTO (Mobile Opportunistic Traffic Offloading) Projesi adý altýnda çalýþmalarýný baþlatan konsorsiyumda Avrupa ülkelerini temsil eden tek mobil operatör olarak yer aldý. Avea CEO su hemþehrimiz Erkan Akdemir, büyüme rakamlarýný açýkladý. Avea, 2013 yýlý ikinci çeyrek dönem finansal sonuçlarýný açýkladý. Güneþ Gölge Arýyor adlý Avrupa Birliði Gençlik Deðiþim Projesi için Çorum a gelen Avrupalý gençler ülkelerine döndü. Koordinatörlüðünü Halk Oyunlarý Uzmaný hemþehrimiz Bahri Ertek in yaptýðý projeye katýlan Ýtalya, Polonya ve Letonya dan toplam 25 genç, geçtiðimiz Cuma günü Anitta Otel de düzenlenen programla ülkelerine uðurlandý. Proje Asistaný Deniz Yayla nýn da katýldýðý programda Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen e ve ekip liderlerine teþekkür plaketi verildi. Çorum dan ayrýlmadan önce Serenad Müzik Eðitim Merkezi ni de ziyaret eden misafir kafile, Çorumlu sanatçý Cemalettin Kurtoðlu nu canlý olarak dinleme imkaný buldu. Semra-Cengiz Ertek çiftinin evsahipliðindeki programda Avrupalý gençler için hazýrlanan ve üzerinde Hitit Güneþ Kursu figürünün yer aldýðý pasta kesildi. Ziyarette öðrendikleri Türkçe þarkýlarý söyleyerek eðlenen gençler, Çorum da gördükleri misafirperverliðe hayran kaldýklarýný ifade ettiler. Kültür turizmi açýsýndan önemli bir organizasyona daha imza attýklarýný belirten Bahri Ertek ise, Projemize verdikleri destekten dolayý baþta Çorum Valisi Sabri Baþköy olmak üzere Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan a, Çorum Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Fatih Þanlý ya ve Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen e teþekkür ediyorum diye konuþtu. Çorumlu sanatçý Cemalettin Kurtoðlu, yabancý kafileye þarkýlar söyledi. Bahri Ertek, Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen e plaket verdi. Yabancý gençler, Çorum yöresine ait halk oyunlarýný öðrendiler. Çorum a gelen Avrupalý gençler ülkelerine uðurlandý. Karadeniz Birlik emanet alýmlara baþladý K Avea, 2013 yýlýnýn ikinci çeyreðinde, 1 milyar TL üzerinde toplam gelir elde ederek abone sayýsýný 13,9 milyona çýkardý. aradeniz Birlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçeði üreticilerinin maðdur olmamasý için emanet alýmlara baþladýklarýný bildirdi. Erarslan, yaptýðý açýklamada, dün itibarýyla üreticilerden emanet alýmlarýna baþladýklarýný hatýrlatarak, ayçiçeði üreticilerinin maðdur edilmeyeceðini kaydetti.

12 12 PERÞEMBE 15 AÐUSTOS 2013 emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen MÇorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Mýsýr da ordunun yaptýðý katliamla ilgili þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýldýðý bir basýn toplantýsý düzenledi. Büyük Memur-Sen ailesi olarak, Mýsýr da kadýn, çocuk, yaþlý genç demeden katliamlarýný sürdüren darbeci katilleri bir kez daha kýnýyor ve lanetliyoruz. diyerek darbeci katillere seslenen Saatçi, Askeri darbe yaparak Mýsýr halkýnýn iradesini katleden darbeci katiller, bugün de Mýsýr halkýný katletmeye devam etmektedir. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý, Birleþmiþ Milletler ve Avrupa Birliði baþta olmak üzere uluslararasý kuruluþlarýn Mýsýr da hem demokrasinin katledilmesine hem de insanlarýn öldürülmesine seyirci kalmakta, darbecilere bazen açýktan bazen de örtülü destek vermeye devam etmektedirler. Mýsýr daki darbeye açýktan destek veren ve darbeyi fýrsat bilen katil Ýsrail devleti Filistin de yeni yerleþim Zalime karþý ortak isyan çaðrýsý yerleri inþa etmekte, karþý çýkanlarý da katletmektedir. Bütün bu olaylar göstermektedir ki, Mýsýr daki darbenin arkasýnda Ýsrail ve emperyalistlerin Ortadoðu daki çýkarlarýný korumak ve geliþtirmek yatmaktadýr. Ýsrail insansýz hava araçlarý ile darbecilerin Sina Yarým Adasý nda ortak katliamlar yapmasý bunun açýk kanýtýdýr. þeklinde konuþtu. Üç maymunu oynayanlarý tarih affetmeyecek. diyen Saatçi, açýklamasýnda þöyle konuþtu; Deniz kaplumbaðalarýnýn yaþamý ile yakýndan ilgilenen Batý, insanlarýn, özellikle de Müslümanlarýn yaþamý söz konusu olunca sessizliði tercih edip, katliamlar karþýsýnda üç maymunu oynamaktadýr. Mýsýr daki insanlýk dýþý katliamlara karþý bazý Ýslam ülkeleri ve Batýlý ülkelerinin yöneticileri üç maymunu oynasa da insanlýk vicdaný ve tarih onlarý asla affetmeyecektir. Ýsrail baþta olmak üzere darbesever þer ittifakýn antidemokratik ve gayri insani tutumu bizlere Üstad Sezai Karakoç un þu sözlerini hatýrlatýyor: Onlar sanýyorlar ki, biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanýyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki, bizden kurtulsalar vicdan azabýndan kurtulamayacaklar, vicdan azabýndan kurtulsalar tarihin azabýndan kurtulamayacaklar. Tarihin azabýndan kurtulsalar, Tanrý nýn gazabýndan kurtulamayacaklar. Büyük Memur-Sen ailesi olarak, susmayacaðýz. Katilleri kýnamaya ve lanetlemeye devam edeceðiz. Buradan bütün insanlýk vicdanýný katillere ve zalimlere karþý ortak isyana çaðýrýyoruz. Memur-Sen olarak, katilleri ve katillerin iþbirlikçilerini bütün dünyaya ifþa etmeye devam edeceðiz. 707 bin üyesiyle güçlü Memur-Sen ailesi olarak, canilerin ve katillerin karþýsýnda mazlumlarýn ve maðdurlarýn yanýnda olduðumuzu belirtiyor, darbecilerin katlettiði Mýsýrlý kardeþlerimize Allah tan rahmet, yaralýlarý acil þifalar diliyoruz. Ýl Genel Meclisi Tarým Komisyonu üyeleri, Çorum Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Tarým Komisyonu Borsa da l Genel Meclisi Ta- Komisyonu üye- Ýrým leri, Çorum Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Tarým Komisyonu üyeleri Celal Güngör, Ýbrahim Çýrakoðlu, Erhan Ekmekçi ve Mehmet Özüdoðru nun katýldýðý ziyarette komisyon üyeleri Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ a hayýrlý olsun dileklerinde bulundular. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, tarým sektörü ve borsanýn iþleyiþi hakkýnda komisyon üyelerini bilgilendirdi. Bektaþ, sulanabilir ve parçalý araziler hakkýnda da komisyon üyeleri ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu. Ziyarette Borsa Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Turan Ünlü ile Borsa Genel Sekreteri Funda Ertekin de hazýr bulundu. (ÝHA) Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Ziyarette Borsa Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Turan Ünlü ile Borsa Genel Sekreteri Funda Ertekin de hazýr bulundu. Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Mýsýr da yaþanan katliamý lanetledi. Saldýrganlar hakkýnda gereken yapýlsýn Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay TErözgün, Saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayan saldýrganlarýn, caydýrýcý olacak þekilde cezalandýrýlacaðý hüküm altýna alýnsýn. dedi. Erözgün, artan þiddet olaylarý ile ilgili olarak yaptýðý açýklamada, Þiddetin diðer iþyerlerine göre en çok saðlýk alanýnda ortaya çýktýðýný, bunun da saðlýk çalýþanlarýný tedirgin ettiðini belirtti. Ýki gün önce Afyon da 112 doktoru Ýrfan Yavuz u döverek býçakla kovaladýlar. Son olarak Hakkari Yüksekova'da hasta yakýný 50 kiþi bir doktora saldýrýrdý, Ýstanbul Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde de 4 farklý doktora saldýrý olayý gerçekleþti. Yapýlan saldýrýlar kabul edilemez, nefretle kýnýyoruz. diyerek saldýrýnýn fail ya da failleri hakkýnda gerekenin yapýlmasýný istedi. Saðlýk alanýndaki iþ yeri þiddetinin, diðer sektörlerdeki þiddetten doðasý gereði farklýlýklar gösterdiðini belirten Erözgün, saðlýk kurumlarýnda çalýþmanýn, diðer iþ yerlerine göre þiddete uðrama yönünden daha yüksek oranlarda seyretmekte olduðunu ve risk teþkil ettiðini vurguladý. Resmi veriler yetersiz Saðlýk kurumlarýndaki þiddetin az oranda bildirildiði, bunun nedeni olarak da, sadece yaralanma gibi ciddi olaylarýn þiddet olarak algýlanarak resmiyete intikal ettirildiðini, diðerlerinin önemsenmediðini iddia eden Erözgün, Saðlýk çalýþanlarý uðradýklarý þiddeti özel sorun olarak deðerlendirdikleri için adli takibat yapýlmadýðýndan kayýtlara yansýma oraný düþük kalmaktadýr. Gerçek medyaya yansýyan oranlarýn çok üstündedir. Kaldý ki son günlerde medyaya yansýyanlarda bile ciddi artýþ meydana gelmektedir. dedi. Alýnan tüm önlemlere ve önerilere raðmen, yýllardýr saðlýk çalýþanlarýna karþý þiddetin gittikçe arttýðýný ve saðlýk personelinin þiddet yönünden risk altýnda olduðunu vurgulayan Erözgün, þiddetle karþýlaþmanýn, hekimler kadar diðer saðlýk personeli ve hatta hastalar için de ciddi bir sorun haline geldiðini, hasta ya da yakýnlarýnýn deðiþik nedenlerden kaynaklanan gecikmeleri kabullenemeyip saldýrganlaþma eðilimi göstermekte olduklarýný söyledi. Aylardýr saðlýk çalýþanlarýna uygulanan þiddeti anlatmak için her platformu kullanarak konuya dikkat çekmiþ olmamýza raðmen herhangi bir tedbir alýnmadý diyen Erözgün, Saðlýk çalýþanlarýna uygulanan þiddetin daha da artacaðýný görmek herhalde kehanet deðildir. Bakanlýðý, saðlýkta þiddetle mücadele konusunda daha etkin önleyici tedbirleri almaya ve saðlýkta þiddetle mücadelenin alt yapýsýný oluþturmaya davet ediyoruz. diye konuþtu. Ýlkokula kayýtta yenilik illi Eðitim Bakanlý- okula kayýt yaþý Mðý, konusunda yönetmenlik deðiþikliði yaptý. Eðer velileri dilekçe verirse 66, 67 ve 68 aylýk çocuklarýn kayýtlarý 1 yýl ertelenebilecek. Milli Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim Kurumlarý Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Resmi Gazete'de yer alan Milli Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim Kurumlarý Yönetmeliði'nin 15'inci maddesinin ikinci fýkrasýnda yapýlan deðiþiklik þöyle: "Okul müdürlükleri, yaþça kayýt hakkýný elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylýk olanlarý, velisinin vereceði dilekçeyle, 69, 70 ve 71 aylýk olanlarý ise ilkokula baþlamaya hazýr olmadýklarýný belgeleyen saðlýk raporuya okul öncesi eðitime yönlendirebilir veya kayýtlarýný bir yýl erteleyebilir." Ýþte yeni SBS BS'nin yerine getirilecek Syeni sistemde Türkçe, Fen, Matematik, Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancý Dil ve Din Kültürü'nden sýnavlar aralýk ve nisan ayý sonunda yapýlacak. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Eylül ayýnda açýklayacaðý, SBS'nin yerine getirilecek yeni sistemin detaylarý ortaya çýktý. Buna göre sýnav, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Ýnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancý Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden yapýlacak. Sýnava giremeyen öðrenci 1 hafta sonra telafi sýnavýna girebilecek. Testlerde yanlýþlar doðruyu götürmeyecek. Vatan'ýn ulaþtýðý bilgiye göre yeni sistem birçok yeniliði de beraberinde getiriyor. Son dakika deðiþikliði olmazsa, yeni sistem þöyle iþleyecek: - DÝN KÜLTÜRÜ DE ORTAK SINAV: Ortaokul 8. sýnýfta öðretmen tarafýndan dönemsel olarak yapýlan yazýlý sýnavlardan bir tanesi merkezi sýnav olarak gerçekleþtirilecek. Sýnavlar temel dersler olan Türkçe, Fen ve Teknoloji, Matematik, T.C. Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancý Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini içerecek. - ARALIK VE NÝ- SAN'DA: Sýnavlar Aralýk ve Nisan ayý sonunda ve o zamana kadar iþlenilen müfredata uygun konulardan yapýlacak. Merkezi sýnavlar her ders için ayrý ayrý yapýlacak. - YANLIÞLAR DOÐRU- LARI GÖTÜRMEYECEK: Sýnavda çoktan seçmeli sorular (4 seçenekli) sorulacak. Yanlýþ cevaplar doðru cevaplarý etkilemeyecek. 3 sýnavý olan derslerden 2. sýnav, 2 sýnavý olan derslerden ise 1. sýnav merkezi olarak yapýlacak. - BAÞKA ÖÐRETMEN- LE: Öðrenciler kendi okullarýnda (olaðanüstü haller dýþýnda) sýnava girecekler. Sýnav salon baþkanlarý ve gözetmenler, görev yaptýklarý okulun dýþýnda farklý bir okulda görev yapacaklar. Sýnav görevlendirmeleri il/ilçe millî eðitim müdürlüklerince gerçekleþtirilecek. - TELAFÝ: Geçerli bir özrü sebebiyle sýnava giremeyen öðrenciler için sýnavý takip eden haftada telafi sýnavý yapýlacak. Telafi sýnavý, il ve ilçe merkezindeki sýnav merkezlerinde yapýlacak, öðrenciler bu sýnava kendi okullarýnda giremeyecek. - ÖÐRETMEN NOTU YÜZDE 40 ETKÝLÝ: Öðrencilerin dönem puaný, merkezi ortak sýnavlar ile öðretmenler tarafýndan verilen puanlardan oluþacak. Öðrencinin merkezi yazýlýlardan aldýðý puanlar yüzde 60 oranýnda etkileyecek.öðretmeni tarafýndan verilen notlar ise yüzde 40 olarak etki edecek.yerleþtirme ortalamasý bulunacak. - HER YIL FARKLI: Öðrencilerin 6. sýnýftaki puanlarý yüzde 10, 7. sýnýftaki puanlarý yüzde 20, 8. sýnýftaki puanlarý da yüzde 70 oranýnda etki edecek. 6, 7 ve 8. sýnýflarýn yýl sonu baþarý puanlarýnýn aðýrlýklandýrmasýna göre oluþan puan, öðrencinin bir sonraki eðitim basamaðýnda devam edeceði okulu belirleyecek. Öðrencilerin gitmek istedikleri okullara yönelik olarak yaptýklarý tercihler, puan esasýna göre ve þeffaf bir þekilde deðerlendirilecek ve liselere merkezi yerleþtirme gerçekleþtirilecek. Devamsýzlýk dahi etkili Liseye yerleþtirmede puanlarýn eþit olmasý durumunda Tercih önceliði, Sýrasýyla 8, 7 ve 6. sýnýflardaki yýl sonu Baþarý puaný yüksekliði, Okula özürsüz devamsýzlýk oranýnýn azlýðý, Doðum tarihinin daha sonra olmasý, Tercih baþvuru tarihinde öðrencinin ikametine yakýnlýk durumu na bakýlacak. MEB, okullarda yapýlacak sýnavlarda yazýlý uygulamasýndan geçici bir süre vazgeçti. Sistem oturana kadar merkezi sýnavlar test olarak yapýlacak. Sistemin oturmasýnýn ardýndan ise merkezi sýnavlarýn yazýlý þeklinde yapýlmasý hedefleniyor. Testlerdeyanlýþlar da doðrularý götürmeyecek.

13 PERÞEMBE 15 AÐUSTOS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 8 - Þevvâl: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:2 Aðustos 1429 Hýzýr: AÐUSTOS HATIRLATMA: VERGÝ Banka ve Sigorta Muameleri Vergisi ile Özel Ýletiþim vergisi, beyannamesi verilip ödenecek. Özel Tüketim vergisi beyannameleri verilecek.. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Merhum Ýhsan AÞIK' ýn eþi, Merhum Mustafa ve Ahmet AÞIK' ýn annesi, Serdar AÞIK' ýn babannesi; Emine AÞIK. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kur an ve sünnette müslümanlarýn vasýflarý Yüce Rabbimiz Kur'an-ý Kerim'de biz insanlarý en güzel bir þekilde, sorumlu bir varlýk olarak yarattýðýný ve sorumluluklarýmýzýn da neler olduðunu bildirmiþtir. Peygamberimiz ve ashabý da en güzel bir þekilde yaþayarak bize örnek olmuþlardýr. Yüce Allah sonsuz ilim, irade, kudret sahibidir. Her þeyi bilen, insanlardan sorumluluklarýný yerine getirmesini isteyen, eðiten, nâsuh bir tövbe ile tövbe edenleri baðýþlayan ve daha birçok güzel isimleri (Esma-il Hüsna) olan sonsuz yaratýcýmýzdýr. Allah, bu isim ve sýfatlarýn bizce tasavvuru mümkün olmayan en yüce derecelerine sahiptir. Yeryüzünde bu sýfatlara kendi sýnýrlý imkânlarý (cüz-i irade) ölçüsünde sahip olan tek varlýk insandýr. Bundan dolayýdýr ki insanýn üstün bir varlýk "Allah'ýn halifesi" olmasýnýn sýrrý buradadýr. Ýnsanlarý diðer canlýlardan farklý ve üstün kýlan özelliklerin baþýnda aklý, iradesi, imaný ve salih amelleri gelir. Hucrat sur. 13 "Ey insanlar, biz sizleri bir erkekle bir kadýndan yarattýk, kabileler ve milletler haline koyduk ki birbirlerinizi kolayca tanýyasýnýz diye. Muhakkak ki Allah yanýnda en deðerli olanýnýz, O'ndan en çok korkanýnýzdýr. Þüphesiz ki Allah bilendir. Her þeyden haberdardýr." Peygamberimiz de, Veda Hutbesi'nde "Ey insanlar, Rabbiniz birdir. Babanýzda birdir. Hepiniz Âdem'densiniz, Âdem ise topraktandýr. Bir ýrkýn diðerine üstünlüðü yoktur. Üstünlük takva iledir." Buyurmuþtur. (Takva sahibi: Allah'ýn emirlerine uyan, yasaklarýndan sakýnan kimsedir.) Dinimiz birlik ve beraberlik dinidir. Ýslam'da birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için anlayýþý vardýr. Peygamberimiz: "Müslümanlar bir binanýn tuðlalarý gibidirler." Bir müslüman'ýn ayaðýna bir diken battýðý zaman diðerinin onu sinesinde hissetmesi gerekir. Diðer bir hadiste ise "Bir Müslüman kendi nefsi için istediði bir iyiliði diðer Müslümanlar için de istemedikçe iman etmiþ olamaz, yine bir müslüman ki kendi nefsine reva görmediði bir kötülüðü baþkalarýna reva görüyorsa o da iman etmiþ olmaz, iman etmedikçe de cenneti bulamaz." buyurmuþtur. Saðlýklý bir fert toplum iliþkisinin kurulabilmesi için dinimiz bir takým tavsiye ve tedbirler öngörerek, doðruluk, adalet, kardeþlik ve yardýmlaþma üzerine kurulmuþ olan bir ahlak toplumunu varlýk alanýna çýkarmayý hedeflemiþtir. Müslümanlarýn oluþturduklarý toplumlarda ýrk, renk, cinsiyet ve inanç ayrýmý yapýlmaz. Müslümanlar Kur'an'ýn dili ile "Ýnsanlar için ortaya çýkarýlan iyiliði buyuran, fenalýktan alýkoyan, Allah'a inanan hayýrlý bir topluluktur." (Âli Ýmran 110) "Sizden, hayra çaðýran, iyiliði emredip kötülükten sakýndýran bir topluluk bulunsun. Ýþte onlar kurtuluþa erenlerdir" (Âli Ýmran 104) "Muhammed Allah'ýn elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirler karþýsýnda mukavemetli, kendi aralarýnda merhametlidirler. Onlarý rükûa varýrken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rýza isterler. Onlarýn niþanlarý yüzlerindeki secde izidir." (Fetih 29) "Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanýrlar; iyiliði emreder, kötülükten men ederler; hayýrlý iþlerde yarýþýrlar" (Âli Ýmran 114) " Ýyilik ve (Allah'ýn yasaklarýndan) sakýnma üzerinde yardýmlaþýn, günah ve düþmanlýk üzerine yardýmlaþmayýn. Allah'tan korkun çünkü Allah'ýn cezasý çetindir" (Maide 2) Dinimiz zenginlik kaynaklarýnýn belli ellerde dolaþarak sosyal adalet dengesinin bozulmasýný önlemek için de zekat, fitre, sadaka vb. sosyal yardýmlarý öngörmüþtür. " Böylece o mallar içinizden yalnýz zenginler arasýnda dolaþan bir devlet olmaz. Peygamber size ne Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com getirdiyse onu alýn, size neyi yasakladýysa ondan da sakýnýn. Allah'tan korkun, çünkü Allah'ýn azabý çetindir." (Haþr 7) Müslümanlar bir meseleleri olduðu zaman danýþarak hallederler. Fitne ve fesat çýkarma, anarþiye kapý açma en büyük kötülük ve suç olarak görülmüþtür. "Fitne adam öldürmekten daha kötüdür." (Bakara 191) "O, gerek daha önce (gönderilen kitaplarda) gerekse Kur'an'da size Müslümanlar adýný verdi. Öyle ise namazý kýlýn; zekatý verin ve Allah'ýn yoluna sýmsýký sarýlýn. O, sizin Mevla'nýzdýr. Ne güzel Mevla (dost) ve ne güzel yardýmcýdýr." (Hacc 78) Mü'minûn suresinin ilk on bir ayetinde ise Müslümanlarýn vasýflarý þöyle bildirilmiþtir. "Gerçekten müminler kurtuluþa ermiþtir; onlar ki namazlarýnda huþû içindedirler, boþ ve yararsýz þeylerden yüz çevirirler, zekâtlarýný verirler, iffetlerini korurlar, haramlardan sakýnýrlar, Haddi aþmazlar, emanetlerine ve ahiretlerine riayet ederler ve yine onlar ki namazlarýna devam ederler. Firdevs cennetlerine varis olanlar bunlardýr ve orada ebedi kalýcýdýrlar." Peygamberimiz: "Kim bu on ayetin hükmünü yerine getirirse cennete girer." Yine peygamberimiz "Müslüman; insanlarýn elinden ve dilinden emin olduðu kimsedir." Derken akýllý bir Müslüman'ý da þöyle tarif etmiþtir "Akýllý Müslüman odur ki; dünyasý için ahiret'ini, Ahiret'i için de dünyasýný terk etmeyen kimsedir." Buyurmuþtur. Müslümaným diyen bir kimsenin elinden geldiðince, Müslüman kimliðini korumaya çalýþmasý, haktan, adaletten, doðruluktan, dürüstlükten ayrýlmamasý, Allah'ýn emirlerine uyup ibadetlerini düzenli bir þekilde yerine getirip, haramlardan, yasaklardan sakýnýp iyilik ve güzelliklerin yeryüzünde hâkim olmasý için gayret göstermesi gerekir. Eðer insanlar inandýklarý gibi yaþamazlarsa, yaþadýklarý gibi inanmaya baþlarlar. Hasan'ý Basri'ye sahabe nasýldý diye sorarlarda, o "Eðer siz onlarý görseydiniz bunlar deli derdiniz, onlar da sizi görselerdi bunlar Müslüman deðiller derlerdi." Der. Ýngiliz vatandaþý sonradan Müslüman olan malý, caný ve yaþantýsý ile Ýslam'ý en güzel bir þekilde yaþayan ve hizmet eden Yusuf Ýslam, Müslüman bir ülkeye ilk gezisinde þöyle der "Allah'tan ki Müslümanlarla tanýþmazdan önce Kur'an la tanýþmýþým." Sezai Karakoç ise "Müslüman Ýslam'ý öyle yaþa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin." Milli þairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy: Ah o din nerde, o azmin, o sebatýn dini O yerin, gökten inen dini, hayatýn dini Ölüler dini deðil sen de bilirsin ki bu DÝN; Diri doðmuþ, duracak dipdiri, durdukça zemin Müslümanlýk nerde? Bizden geçmiþ insanlýk bile Âlem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile! Kaç hakîkî Müslüman gördümse hep makberdedir Müslümanlýk bilmem amma galiba göklerdedir! Yüce Rabbimiz "Ey iman edenler! Yarýn için (ahiret) önden ne gönderdiðinize bakýn" (Haþr 18) "Müminler ancak o kimselerdir ki; Allah anýldýðý zaman kalpleri ürperir, imanlarý artar." (Enfal 2) Müslüman; Allah'a ve ahiret gününe inanan, imanýn gereklerini yerine getiren, malda ne müsrif ne cimri, helal yoldan kazanan, doðruluktan ayrýlmayan, haramlardan sakýnan, hatýr için günah iþlemeyen, emanete riayet eden, ibadetlerini huþu içerisinde yapan, bütün iþ ve davranýþlarýnda Allah'ýn rýzasýný kazanmayý amaçlayan kimsedir. Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi "Seyahat Ediniz" 1 Bu nurlu tavsiyeye uydu ehli iman "Seyahat ediniz, sýhhat bulunuz" Türkülerde dile getirilen : "Seyyah olup þu alemi gezerim" sözü bir çok manalarý dillendiriyordu. Gýyabi bir duanýn neticesi mi, yoksa benim haleti ruhiyem mi bilemiyoruz. Seyahati bu anlamda yýllarca çok sevdim. Misafirlik ve ev sahipliði usul ve kaideleri oldukça önemlidir. Ýnsan, sayýldýðý ve sevildiði yere misafir olmalý.. Sevilmeyen misafir ev ve hane sahibine bir sýrtýnda yük gibidir. Bu denge iyi muhafaza edilmelidir. Eskilerin kervansaraylarý bu vazifeyi ifa edermiþ. Yolcunun üç gün kalýþý ile bütün masraflarý kervansarayýndan karþýlanýr, merkebine veya atýna da bakýlýrmýþ. Þimdi böyle hallerin yaþandýðý mekanlarý bilemiyoruz. Devlet konuk evleri veya benzeri kurumlarda ancak ücret ile kalabilirsiniz. Bediüzzaman hazretleri Darulhikmeti islamiye de görevli iken maaþýný yeðeni Abdurrahman muhafaza edermiþ. Birinci cihan savaþýnda iki yýl gönüllü Alay komutaný olarak görev yapan Bediüzzaman, savaþ esnasýnda kaleme aldýðý Ýþaratül Ýcaz adlý eserini Ýstanbul da bastýrmak ister. Merhum, þehit Enver Paþa kaðýdýný temin eder. Matbaa ücretini de Bediüzzaman hazretleri karþýlayacaktýr. (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 82,511 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER BEZGÝNOÐLU HÜRRÝYET MEYDANI NO:13 ( SAAT KULESÝ YANI) BOSTANCI GÜLABÝBEY MH. ATA CD. NO:30/A , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 83,059 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 15 AÐUSTOS 2013 AK Parti de buruk kutlama AK Parti Ýl Baþkanlýðý'nda AK Parti'nin 12. Kuruluþ yýlý kutlamasý yapýldý. Mýsýr Adeviye Meydaný'nda darbecilerin hain saldýrýlarýyla þehit olan Mýsýrlý Müslümanlar'ýn hüznünün gölgelediði kutlama, yaþ pasta kesimiyle gerçekleþtirildi. Ýl Baþkanlýðý Toplantý Salonu'nda bir araya gelen çok sayýda partilinin yer aldýðý programa, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, ilçe ve belde teþkilat yöneticileri ve belediye baþkanlarý katýldý. Parti yöneticilerinin tek tek konuþtuðu kutlama birinci gündem maddesi Mýsýr'da yaþanan olaylar oldu ve üzüntüler dile getirildi. AK Parti'nin 12 yýllýk varlýðýnýn Türkiye baþta olmak üzere tüm dünya ülkeleri için belirleyici bir konum oluþturduðuna deðinen konuþmacýlar, AK Parti ile birlikte Türkiye'nin demokrasi ve özgürlükler konusunda ciddi mesafeler aldýðýnýn altýný çizerek, seçimlerde daha çok çalýþmalarý için hem Türkiye, hem de tüm dünyadaki mazlum milletlere karþý sorumlu olduklarýný sözlerine eklediler. Konuþmalarýn ardýndan parti binasý önündeki balonlarla süslü alana inen parti yöneticileri ve partililer, burada 12. Yýl pastasý kesti. Birlik ve beraberlik görüntüsüne özen gösteren parti yöneticileri, 12 yýldýr hedefimizden taviz vermedik AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve artýk bu yükseliþe mani olamazlar. Baþbakanýmýzýn da ifade ettiði gibi, Türkiye'nin istikametini milli irade belirler. Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, AK Parti nin 12. kuruluþ yýldönümünü nedeniyle bir mesaj yayýmladýya, ne sosyal medya, ne sermaye ne de terörize edilen so- Türkiye'nin rotasýný sadece ve sadece millet çizer. Ne med- Kurulduðu 14 Aðustos 2001 gününden bugüne ülkemizin demokratikleþmesi ve geliþmesi için çalýþan AK sandýk belirler. kaklar deðil, Türkiye'nin geleceðini sadece millet, sadece Parti nin 12. kuruluþ yýldönümünün hayýrlý olmasýný dilerim. diyerek sözlerine baþlayan Baðcý, AK Parti ye miz bu noktada artýk bir kitapçýðýn bir krize neden olama- Sandýkla göreve geldiðimiz yaklaþýk 11 yýlda geldiði- gönül vermiþ tüm vatandaþlara bu vesileyle teþekkür ettiðini ifade ederek, Yeter! Söz de Karar da Milletindir' kes biliyor. Bugüne kadar, ayrýlýkçý ve nifakçý bir dil deðil, yacaðýný, planlý tuzaklarýn gölgesine düþmeyeceðimizi her- anlayýþýmýz ile kurulduðumuz 2001 yýlýndan beri istikametimizi deðiþtirmeden hizmet vermeye devam ediyo- barýþçýl ve kardeþçil bir dili, birlik ve beraberliðin dilini benimsedik, halkýmýzýn desteðini arkamýza aldýk. Bundan sonra da halkýmýzý birbirinden ayýrmak isteyen bölücülerin ruz. Türkiye nin yol haritasýný sadece Türk milletinin oyunlarýna alet olmadan, halka doðrularý göstererek, halkýmýzla beraber emin adýmlarla ve kararlýlýkla geleceðe yü- çizdiðini tüm dünyaya gösterdik. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, dýþ güçlerden etkilenen bir ülke deðildir aksine, rüyeceðiz. Hep beraber el ele, tek yumruk olarak, AK Par- Cahit Baðcý bölgesinde sorunlara duyarlýlýðý ve izlediði sorunsuz dýþ politika anlayýþý ile bölgesinin etkili ülkelerinden birisi konumunda, tüm dünyanýn hedeflerimize ulaþtýracak, vizyonu geniþ ve dinamik kadrolarla, halkýti olarak bu güzel ve kutlu ülkeyi geleceðe taþýyacaðýz. Ülkemizi 2023 yakýndan takip ettiði bir ülke haline gelmiþtir. mýza hizmet için projeler üretmeye devam edeceðiz. Geçtiðimiz 12 yýlda ülkemiz, milletimiz ve vatandaþlarýmýzý refaha ve daha demokratik bir geleceðe kavuþturma hedefimizden hiçman, zihin ve duygularýný bizimle paylaþan herkese ve özellikle AK Kuruluþundan bu yana AK Partimize gönül veren ve emek, zabir zaman taviz vermedik. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan önderliðinde, Türkiye 2001 yýlýndan beri kutlu bir yürüyüþ gerçekleþtir- hayýrlara vesile olmasýný diliyor, selam ve saygýlarýmý sunuyorum. di- Parti gönüllülerine teþekkür ediyorum. 12. kuruluþ yýldönümümüzün mektedir. Türkiye'nin kararlýlýkla yükselmesine mani olmak isteyenler ye konuþtu. Ýskilip AK Parti de 12. yýl kutlamasý dalet ve Kalkýnma lometrekarenin doðusu, batýsý, kuzeyi, güneyi diye ay- APartisi (AK Parti) nin kuruluþunun 12. yýldönümü Ýskilip te kutlandý. Ýskilip Ýlçe Teþkilat binasýnda gerçekleþtirilen kutlamaya AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye rým yapmadan herkesi kucaklayan bir partiyiz. Herkese eþit mesafeli olan, herkese hizmet götürmeye çalýþan bir partiyiz. Sayýn Baþbakanýmýzýn da dediði gibi, biz sadece bize oy verenle- Meclisi Üyesi rin deðil, bize oy vermeyenrým Mürsel Kaya, Ýl Genel Meclisi Üyesi Yaþar Aðzýkara, eski Ýlçe Baþkaný Hüseyin Balcý, ilçe yönetimi ve partililer katýldý. lerin de partisiyiz. Onlara da hizmet götürmekteyiz. Elimizden geldiðince, gücümüzün yettiði oranda, yurdumuzun her noktasýna hizmet götürmeye çalýþan bir Toplantý havasýnda siyasi partiyiz. geçen kutlamada konuþan Ýskilip AK Parti teþkilatý, AK Parti nin 12. yýlýný kutladý. Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, TÜRKÝYE ESKÝ Baþbakan Recep Tayyip TÜRKÝYE DEÐÝL Erdoðan ve yol arkadaþlarýnýn yola çýkýþýnýn 12. yýlýný kutladýklarý için mutlu olduklarýný söyledi. Türkiye'nin partisi AK Parti'nin 12. kuruluþ yýldönümünü beraberce kutladýklarýný söyleyen Koçkaya, Daha nice 12 yýllara. Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve yanýndaki arkadaþlarý tam 12 yýl önce uzun ve ince bir yola çýktýlar. Bu yola çýkarken siyasetin ince ve uzun bir yol olduðunu biliyorlardý. Siyaset gerçekten de öyledir. Bunlara raðmen yýlmadan bütün engellere raðmen Türkiye artýk eskisi gibi olmayacak dediler. 12 yýl sonra bu gün geldiðimiz noktada Türkiye gerçekten eski Türkiye deðildir. dedi. GÝRDÝÐÝ HER SEÇÝMÝ KAZANAN TEK PARTÝ OLDUK Türkiye artýk eski Türkiye deðildir. Karþýmýzda ekonomisiyle, eðitimiyle, darbelerle mücadelesiyle yeni bir Türkiye var hedefini koyup 2071 hedefine yürüyen, gündemi belirlenen Türkiye deðil gündem belirleyen bir Türkiye var artýk. Tüm Ýslam dünyasýna örnek olan bir baþbakanýmýz var. Ortadoðu ülkelerinin model aldýðý bir ülke oldu artýk Türkiye. Koalisyon dönemlerinde ÝMF kapýlarýnda bir milyon dolar için dilenen bir Türkiye yok bu gün, kapýsýnda bir milyon dolar için beklediðimiz ÝMF'ye 5 milyar dolar hibede bulunabilen bir Türkiye var. Bunda da halkýmýzýn teveccühü ve hayýr dualarý etkili olmuþtur. Daha nice 2023'lere ve 2071'lere. Biz göremesek de çocuklarýmýz, torunlarýmýz sorunsuz, sýkýntýsýz, müreffeh Türkiye'yi görecektir inþallah. AK Parti'nin girdiði her seçimden oyunu yükselterek çýktýðýný HALKIMIZ PARTÝMÝZÝN YÜRÜYÜÞÜNE DESTEK OLkaydeden Koçkaya, Cumhuriyet tarihinde 3 dönem üst üste tek baþýna iktidar olan tek partinin AK Parti olduðunu anýmsattý. Koçkaya MALI Daha güzel günler ülkemizin olacaktýr. Son yapýlan 12 Haziran konuþmasýný þöyle sürdürdü; seçimlerinde de halkýmýz zaten bunu söylemiþtir. Halkýmýz için ne Girdiðimiz ilk seçimde yüzde 34 oy alýp tek baþýna iktidar olduk. Ondan sonra girdiðimiz referandumda yüzde 58 oy alarak, her girdiði seçimde oyunu arttýran ve üç dönem üst üste iktidar olan tek parti olduk. AK PARTÝ KENDÝSÝNE OY VERMEYENLERÝN DE PAR- TÝSÝDÝR yapsak azdýr. Hayal bile edilemeyenleri bir bir gerçekleþtiren Türkiye'nin bu yürüyüþünde bizim de bir katkýmýz olsun, baþbakanýmýza yardýmcý olalým diye bu yolda ona eþlik ediyoruz. Bütün halkýmýzý partimize omuz vermeye çaðýrýyorum. Vatandaþlarýmýzý AK Parti'ye destek vermeye çaðýrýyorum. Bu destek baþbakanýmýz ve ekibinin önünü açacaktýr. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun. AK Parti milletin partisidir. 75 milyonu kucaklayan, 780 bin ki- 'Millet odaklý hizmet anlayýþý' Parti Ortaköy Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, partisi- AK nin 12. Kuruluþ yýldönümü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. AK Parti'nin Türk milletinin yoðun teveccühü ile iktidara geldiðini, millet odaklý hizmet anlayýþý ile gönüllere taht kurduðunu belirten Uysal, "Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan önderliðinde, kutlu yürüyüþ devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgesinin etkili ülkelerinden birisi konumunda ve tüm dünyanýn yakýndan takip ettiði bir ülke haline geldi. AK Parti kadrolarý halka hizmet için durmadan çalýþmaya devam edecek. Kuruluþundan bu yana partimize gönül veren herkese teþekkür ediyorum. 12. kuruluþ yýldönümümüzün hayýrlara vesile olmasýný diliyorum." hep birlikte pastayý keserken, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, birbirlerine pasta dilimi ikram etti. Konuþmalar bölümünde söz alan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, dünya kamuoyunun Mýsýr katliamý karþýsýnda sessiz kalýþýný kamuoyunun vicdanýna havale ettiðini vurgularken, partisinin 12. kuruluþ yýlýnýn hayýrlara vesile olmasýný temenni etti. Programdan sonra partililerini Mýsýr için düzenlenen eyleme destek vermeye davet eden Ceylan, "Dünya'da liderimiz Recep Tayyip Erdoðan'ýn elini uzatmasýný bekleyen mazlum milletler ve kendi milletimizin özgür geleceði için, AK Parti'nin baþarýsý çok önemlidir. bu sorumluluk bilinciyle çalýþmalarýmýza devam ediyoruz." dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de konuþmasýnda, Mýsýr'da yaþananlardan duyduðu üzüntüyü dile getirirken, Mýsýr'a göz yumanlarý ise sahte demokratlar olarak nitelendirdi. Külcü, AK Parti'nin bu milletin gönlünde kurulan bir parti olduðunu, 14 Aðustos tarihinin Türkiye için milat olduðunu sözlerine ekledi. Daha sonra söz alan Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ve Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar da yaptýklarý konuþmalarda, parti çalýþmalarýnýn önemine ve seçimlerin dünya ve Türkiye açýsýndan taþýdýðý deðere iþaret etti. AK Parti Teþkilatlarý büyük bir coþkuyla kutlamak için hazýrlandýklarý 12. yaþ gününde, Mýsýr da yaþanan olaylar nedeniyle buruk bir kutlama yaptý. Mustafa Uysal Kamu Sen e baðlý sendikalar, toplu sözleþmeyi protesto etti. Kapalý kapýlar ardýnda kamu çalýþanlarý satýldý amu Sen Çorum Temsilciliði tarafýndan Ktoplu sözleþme protesto edildi. PTT önünde yapýlan protesto eyleminde konuþan Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan, yetkili sendikanýn kapalý kapýlar ardýnda yaptýðý toplu sözleþmede kamu çalýþanlarýna ihanet ettiðini söyledi. Kamu Sen'e baðlý þube baþkanlarý ve sendika üyelerinin de destek verdiði basýn açýklamasýnda, "Malum sendikaya ne gösterildi ki, günler öncesinden 3+3'ü kabul etmeyeceklerini açýklamalarýna raðmen, itiraz etmeden imza attýlar" diye soran Alparslan, toplu sözleþmeyi kabul etmediklerini bildirdi. AK Parti'nin kendi memurlarýnýn var olduðunu ileri süren Alparslan, "AKP'nin kendi yandaþlarýndan, vekil yakýnlarýndan oluþturduðu memurlar, iþe gitmeden kamu çalýþanlarýnýn üç katýný alýyor. Bizim itirazýmýz, kamu kaynaklarýnýn eþit paylaþýlmamasýdýr." diye konuþtu. 124 TL'yi baþarý olarak görenlerin, kamu çalýþanlarýný yokluða ve sefalete mahkum ettiðini sözlerine ekleyen Mahmut Alparslan, "Bu imzayý atanlar, yarýn kamu çalýþanlarýnýn önüne hangi yüzle çýkacak?" diye sordu. Toplu sözleþme sonuçlarýna asla razý olmayacaklarýnýn altýný çizen Alparslan, Kamu Sen olarak mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan, basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi; Memurlar, emekliler ve aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaþýmýzý doðrudan ilgilendiren toplu sözleþme süreci mahkûm konfederasyonun attýðý imza sonucu baþlamadan bitmiþtir. Bu Konfederasyon, Hükümetle kapalý kapýlar ardýnda yaptýðý pazarlýklarýn ardýndan memurlarýmýz ve emeklilere hiçbir fayda saðlamayan bir anlaþmaya imza atmýþtýr. Bugün memurlarýmýz toplu sözleþme görüþmelerinin neden 2 oturumda bitirildiðini ve daha önümüzde 23 gün gibi uzun bir süre varken, yüz yüze olduklarý yüzlerce sorununun neden konuþulmadýðýný merak etmektedir. Malum Konfederasyon ve Hükümet iþ birliði neticesinde memurlar, adeta daha maça çýkmadan hükmen maðlup olmuþlardýr. Bu ortaklar, heyet üyelerinden kaçarak, kapalý kapýlar orum Milli Türk Talebe Birliði ÇBaþkaný (MTTB) Uður Alkan yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, Mýsýr'da yaþanan katliamlara dikkat çekerek, bütün dünyanýn sessizliðini eleþtirdi. "Ölenler Müslüman ve onlar demokrasi için direniyorlar." diyen Uður Alkan, Ýslam devletlerinin suskunluðunun ise asla kabul edilemez olduðunu vurguladý. Çorum MTTB Baþkaný Uður Alkan, açýklamasýnda þunlarý söyledi, "Katliam sürüyor, 3 Temmuz'da baþlayýp tam 47 gündür devam eden Mýsýr halkýnýn demokrasi mücadelesi bugün farklý bir boyut kazandý. Askeri cunta, daha önce kýsa ve küçük provalarýný yaptýðý katliamýna bütün dünyanýn gözleri önünde baþladý. Kendi halkýna savaþ açan bu menfur cuntaya karþý tüm Müslümanlar bir olmalý ve tepkilerini en sert þekilde vermelidirler. Cunta o kadar azgýn ve yoldan çýkmýþ bir durumdadýr ki, Bosna'daki Müslümanlar keskin niþancýlar ile avlayan Sýrplar gibi keskin niþancýlar kullanmaktadýrlar. Meydandaki Müslümanlarýn üstüne rastgele ateþ açýlmakta, mevcut hastanelere kaldýran yaralýlarýn doðrudan infaz edilmeye yönelik yara aldýklarý görülmektedir. Askeri cunta, insani ihtiyaçlarýn karþýlanmasýna, - saðlýk merkezlerinin bile hizmet vermesine engel olmaktadýr. Yüzlerce þehit, binlerce yaralý. Morglar ve hastaneler cevap veremez durumda. Þehitlerin yaralarý ölümcül, açýlan ateþ öldürmeye yönelik. Demokrasi için savaþan Mýsýr halký herþeye raðmen ardýnda bir araya gelmiþler ve 4688 sayýlý Kanuna aykýrý olarak, Kamu Görevlileri heyetinden gizli bir pazarlýk gerçekleþtirmiþlerdir. Bilinmelidir ki, Türkiye Kamu-Sen toplu sözleþme masasýna Faruk Çelik'in inayeti ile oturmamýþtýr sayýlý Kanunun ilgili hükümlerine dayanarak ve tam 445 bin üyesinden aldýðý güç ve yetki ile masadaki yerini almýþtýr. Sonuçta hukukun ve ahlaki deðerlerin ayaklar altýna alýndýðý bir toplu sözleþme süreci, müzakere edilecek yüzlerce konuya, memurlarýn çözüm bekleyen onlarca sorununa raðmen üstelik yasal süresinden tam 23 gün önce, bütün Türkiye'nin gözleri önünde oynanan bir çadýr tiyatrosuyla son bulmuþtur. Memurlara müjde olarak sunulan maaþ artýþý, 2014 yýlýnýn tamamý için net, yaklaþýk olarak 123 TL'ye denk gelmektedir. Üstelik bu artýþ, bütün bir yýl boyunca geçerli olacak, memur 2014 yýlýnda enflasyon yüksek çýksa dahi fark alamayacaktýr. Ýmzalanan toplu sözleþme, tam anlamýyla bir hezimettir. Bütün bunlarýn ötesinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecini de eklediðimizde önümüzde pazarlýk yapýlacak daha 23 gün varken, 2 gün içinde alel acele imza atýlmýþtýr. Biz Türkiye Kamu-Sen ve memurlar olarak 2014 yýlýnýn Ocak ayýnda geçerli olacak bir zam pazarlýðýnýn yangýndan mal kaçýrýr gibi alelacele sonlandýrýlmasýný asla kabul etmiyoruz. Anlaþýlan odur ki, memurlarýmýza hiçbir yeni kazaným saðlamayan bu anlaþmaya karþý çýkmamýzdan endiþe edilmiþ ve kapalý kapýlar ardýnda yürütülen pazarlýklarda, Türkiye Kamu-Sen masadan uzak tutulmak istenmiþtir. Bu toplu sözleþme, sendikacýlýk tarihine kara bir leke olarak geçmiþtir. Bütün memurlar ve emekliler, bu kara lekenin mimarlarýný asla unutmayacak ve mutlak surette bu rezaletin hesabýný soracaktýr. Her þeye "Evet" demeyi alýþkanlýk haline getirip, pazarlýk etmeden toplu sözleþmeyi bitiren sendikalarý bir kez daha kýnarken, Faruk Çelik'i de ayrýmcý davranýþlardan vazgeçmeye ve yalnýzca bir kesimin deðil, bütün sendikalarýn, bütün çalýþanlarýn ve bütün vatandaþlarýn Bakaný olmaya davet ediyoruz. Çorum Milli Türk Talebe Birliði Baþkaný Uður Alkan; Firavun a alkýþ tutanlar da o denizde onunla boðuldu Uður Alkan askeri cuntaya karþý ayakta, dimdik. Çünkü onlar inanýyor. Adeviye meydanýný silah zoruyla susturmaya çalýþanlar ise fikirlere kurþun iþlemediðinden bihaberler. Bütün dünya sessiz. Nerede 24 saat canlý yayýn yapan CN?, nerede düzenli olarak haber servis eden Reuters, nerede medya devleri? Neden suskunsunuz? Ölenler Müslüman, ölenler demokrasi için direniyorlar. Bu mu sizleri rahatsýz etti? Nerede evrensel medya etiðiniz? Yoksa sadece bazý odaklar tarafýndan oynatýlan kuklalardan mý ibaretsiniz? Ýnsan haklarýnýn yýlmaz savunucularý nerede Avrupa Birliði, nerede Amerika, neredesiniz ey özgürlük neferleri? Gözünüzün önünde katliam var, sivillere yöneltilmiþ namlular var. Nerede o gür çýkan sesiniz? Srebrenica'da ölen uluslararasý vicdaný þimdi topraða mý gömüyorsunuz? 'Nerede Ýslam Devletleri? Nerede Suudi Arabistan, nerede Emirlikler, Fas, Pakistan, Endonezya... Neden saðýrsýnýz Müslüman kardeþlerinizin þehadet çýðlýklarýna, neden gözleriniz görmüyor rabbine yürüyen yüzlerce þehidi. Siz de mi dinini dünyaya satan o gafillerden oldunuz? Milli Türk Talebe Birliði susmayacak. Bu katliama sessiz kalmayacak. Ey Müslümanlar, birleþin ve sesinizi yükseltin. Demokrasi uðruna katledilen bu þehitlerin ruhlarýný huzura kavuþturun. O güzel insanlar þiddetle deðil, fikirleriyle ve sesleriyle dik durdular. Dik durun. Unutmayýn, Hz. Musa asasýyla denizi vardýðýnda sadece Firavun deðil, ona alkýþ tutanlar da boðulmuþtu."

15 PERÞEMBE 15 AÐUSTOS Ziraat Odasý olaðan toplandý Ç orum Ziraat Odasý Baþkanlýðý Oda Meclisi Aðustos ayý olaðan toplantýsý yapýldý. Çorum Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Sadettin Karaarslan, Oda Meclisi olaðan toplantýsýnda Temmuz ayý Oda ve Ýþletmeler bütçelerinin onaylanmasý yanýnda, alýnan kararlarý da þöyle açýkladý: Tarýmsal yayým ve danýþmanlýk hizmetlerinin daha aktif hale getirilmesi için mevcut Re- Ý&D Ýletiþim ve Diplomasi yayýn hayatýna baþladý asýn Yayýn ve En- Genel Bformasyon Müdürlüðü (BYEGM) tarafýndan hazýrlanan ve editörlüðünü iletiþim alanýnýn önde gelen akademisyenlerinden olan Prof. Dr. Naci Bostancý nýn üstlendiði B ilim adamlarý, ölümden dönenlerin betimlediði deneyimlere beyindeki artan aktivitenin neden olduðunu ortaya çýkardý. "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, Michigan Üniversitesi araþtýrmacýlarý, laboratuvar ortamýnda fareler üzerinde yaptýklarý deneylerde beyin dalgalarýnda ölüm anýnda önemli oranda artýþ olduðunu belirledi. Araþtýrmayý yöneten Jimo Borjigin, beyin dalgalarýndaki artýþýn insanlarda bilinç düzeyinin de artmasýna yol açacaðýna iþaret etti. Borjigin, sözlerine þöyle devam etti: "Birçok insan, kalbin durmasý ve beyne kan akýþýnýn sona ermesi olarak tanýmlanan klinik ölümde beynin ya çok az çalýþtýðýný ya da hiç çalýþmadýðýný nault Toros marka aracýmýzýn satýlarak daha uygun pikap tipi bir aracýn alýnmasý huzurunda Yönetime görev ve yetki verilmesi ayrýca hizmetlerin bütünlüðü konusunda taleplerin Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðüne bildirilerek çalýþmalar yapýlmasýna, Çiftçi Kayýt Sistemi nin yenilenmesi için Odamýz kayýtlarýnda bulunan listelerin Köy ve Mahalle muhtarlýklarýna Ý&D Ýletiþim ve Diplomasi adlý hakemli derginin Yeni Medya temalý ilk sayýsý çýktý. Her sayýsýnýn ana konusu tematik olarak belirlenecek derginin, kendi alanýnda temel düþünür. Oysa yaptýðýmýz araþtýrma, bize durumun hiç de böyle olmadýðýný gösterdi. Fareler üzerinde yaptýðýmýz deneyler, ölüm sýrasýnda beynin son derece aktif olduðunu ispatladý. Beyin, ölüm gibi bilinmeyen bir durumda aþýrý derecede uyarýlýyor." Deney sýrasýnda laboratuvar ortamýnda kalp krizi geçirmesi saðlanan farelerin beyin aktiviteleri elektroensefalogram (EEG) ile gözlemlendi. Borjigin, þunlarý kaydetti: "Kalbin durmasýndan sonraki 30 saniyelik süre zarfýnda gama osilasyonlarý olarak da bilinen yüksek frekanslý beyin dalgalarýnda büyük bir artýþ belirledik. Bu dalgalar, insanlarda özellikle beynin farklý bölgelerinden gelen bilgiler arasýnda baðlantý kurmaya çalýþýrken bilinç düzeyinin artmasýna yardýmcý olan nöronal özellikler arasýnda yer alýyor. Farelerde yaptýðýmýz deneylerde kalbin durmasýndan sonra bu elektrik dalgalarý- baþvuru kaynaklarý arasýnda yer almasý, farklý dillerde yayýn yaparak uluslararasý bir boyut kazanmasý, iliþkili çevrelerde karþýlýk bulmasý ve katký saðlamasý amaçlanýyor. Bir kamu kurumu olan Prof. Dr. Naci Bostancý nýn üstlendiði Ý&D Ýletiþim ve Diplomasi adlý hakemli derginin Yeni Medya temalý ilk sayýsý çýktý. nýn, hayvanlar yaþarken ve uyanýkkenkine oranla çok daha yüksek seviyelere çýktýðýný gözlemledik." Farelerin oksijensizlik nedeniyle ölen beyinlerinde neredeyse tamamen ayný özelliklere rastladýklarýný belirten Borjigin, beyindeki aktivitenin ve biliç düzeyinin önemli oranda artmasýnýn ölümden dönen insanlar tarafýndan betimlenen parlak beyaz ýþýklar, tüm yaþamlarýnýn film þeridi gibi gözlerinin önünden akmasý, Beyin ölürken daha da aktif Bilim adamlarý, ölümden dönenlerin betimlediði deneyimlere beyindeki artan aktivitenin neden olduðunu ortaya çýkardý. kendilerini bedenlerinin dýþýnda hissetmeleri gibi deneyimlere neden olabileceðini söyledi. Beyindeki nöronlarýn ölüm sýrasýnda aþýrý derecede hareketlilik kazandýðýna iþaret eden Borjigin, "Bu araþtýrma, bize ölümden dönenlerin anlattýðý deneyimleri açýklayabilmek için bir tür çerçeve saðlayacak. Ölümden dönen bazý insanlar, son derece parlak beyaz bir ýþýk gördüklerini ileri sürüyor. Bu kiþilerin görsel korteksi, aþýrý derece uyarýlmýþ olabilir. Ölen farelerin görsel korteksinin hemen üzerindeki beyin bölgelerinde gama dalgalarýnda büyük bir artýþ gördük. Düþük frekanslý dalgalar ile gama dalgalarý arasýnda gözlemlediðimiz eþleþmelerin, görsel farkýndalýðýn ve duyarlýlýðýn artmasýna neden olduðunu sanýyoruz" dedi.(aa) Sadettin Karaarslan bildirilerek yasa gereði her yýl Eylül ayýnda yapýlmasý gereken düzenlemeler konusunda eylül ayý içerisinde muhtarlarla ortak toplantý yapýlmasýna, Ziraat Odalarý ve Ziraat Odalarý Birliði Kanunu nun tarafýmýza verdiði yetkiye dayanarak ve yapýlan duyum ve þikayetler çerçevesinde iliþkili kurumlarda yasal haklarýný gözetmek konusunda giriþimlerde bulunulmasý, Ýlimizde 2013 yýlýnda geniþ çapta ekimi yapýlan ayçiçeði alýmlarý konusunda ilgili kuruluþun bir an önce çiftçi lehine tavrýný belirlemesi için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasýna, Özellikle mahsule çok zarar veren yaban domuzu mücadelesi için ilgili makamlarla yasalar çerçevesinde iþbirliði yapýlarak bu konuda çiftçilerimize yardýmcý olmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kararlarý alýnmýþtýr. BYEGM nin sosyal sorumluluk anlayýþý doðrultusunda ve öngörülen yayýn planlamasý çerçevesinde dergi, akademik çevrelere, medya ve düþünce kuruluþlarýna, basýn meslek örgütlerine ve ilgili kurumlara ücretsiz olarak daðýtýlacak. Ayrýca, daha geniþ kitlelere ulaþtýrýlmasý amacýyla Genel Müd ü r l ü ð ü n ve derginin internet sayfalarýnda elektronik olarak ve dijital yayýn ortamýnda sunulacak. Yeni Medya temalý ilk sayýda iletiþim ve yeni medya alanlarýnýn önde gelen akademisyen ve uzmanlarýnýn kaleme aldýðý; Web 1.0'dan Web 2.0'a Barýþ ve Demokrasi Partisi: 2011 Genel Seçimlerinde Facebook Kullanýmýndan Bir Kesit, Bâb-ý Âli'den Tablet Gazetelere Basýn Ýþletmeciliði, Boston Maratonu Patlamalarý Sonrasýnda Yeni Medya, Gazetecilik ve Kredibilite Meseleleri, Sýradan Ýnsanýn Yükseliþi: Sosyal Medya Þöhretleri, Teknolojik Deðiþimin Siyasal Alana Yansýmalarý: Ýsveç Korsan Partisi Üzerine Bir Araþtýrma, Yeni Medya Çaðýnda Dönüþen Toplumsal Hareketler ve Dijital Aktivizm Hareketleri baþlýklý makalelerin yaný sýra Türkiye'de Sosyal Medya Raporu, Teknoloji ve Ýnternetle Yeniden Þekillenen Medya ve Yeni Medya ve Siber Protesto Hareketleri baþlýklý rapor ve yorum yazýlarý yer alýyor. Altý ayda bir yayýmlanacak olan derginin ikinci sayýsýnda Çocuk ve Medya temasý ele alýnacak olup, makale kabul süreci baþladý. Tayini çýkan müdürlere veda Çorum un Uðurludað ilçesinde baþka illere atanan kamu kurum müdürleri onuruna veda yemeði verildi. orum un Uður- ilçesinde Çludað baþka illere atanan kamu kurum müdürleri onuruna veda yemeði verildi. Yemeðe Ýlçe Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, Belediye Baþkaný Adem Ýpek, Ýlçe Emniyet Amiri Ahmet Deðirmenci, SYDV Müdürü Yakup Yalman, ile kamu karum ve kuruluþlarýnda görev yapan personel katýldý. Ýlçe Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, atamasý baþka illere yapýlan Mal Müdürü Mehmet Gürsel Oktar, Milli Eðitim Müdürü Lütfi Öztürk, Milli Eðitim Þube Müdürü Mustafa Bir ve Tapu Sicil Müdürü Nesibe Akkan a ilçeye yaptýklarý hizmetlerinden dolayý teþekkür ederek, yeni görevlerinde baþarýlar diledi.(ýha) Yemeðe ilçe yetkilileri katýldý. Ýlçe Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, hizmetlede teþekkür etti. Çatýlardaki muhtemel tehlikeler Bilmiyorum meslek icabý mý yoksa alýþkanlýk mý nedendir? Oldum olasý çarþý pazarda dolaþýrken bakan deðil, gören olmaya çalýþýrým. Bir olumsuzluk, tedbirsiz görsem eyvah þöyle bir sonuç doðurabilir diye evhamlanýrým. Ýmkanlar oranýnda ya bir telefonla "Antenler : Çatýlarda, balkonlarda bulunan çanak veya normal antenler saðlam bir þekilde montaj edilmeli ve periyodik bakýmý yapýlmalýdýr. "Doðalgaz bacalarý : Saðlam olarak montajý yapýlmalý ve periyodik kontrol edilmelidir. ya da bir maille görevlileri uyarmaya çalýþýrým. "Çatý kapaklarý : Büyük bir fýrtýnada uçmamasý Çünkü görevliler her þeyi göremeyebilir. Bu nedenle için gerekirse çatý içinden sabitlenmeli. Çatý üzerinde vatandaþlarýn, yurttaþlýk görevi olarak bir olumsuzluk unutulmamalýdýr. gördüklerinde ilgili birimleri nezaket kurallarý dahilinde mutlaka uyarmalarý gerekir ki; kimsenin burnu "Yaðmur suyu oluklarý : Saðlam olarak montaj Mahir ODABAÞI kanamasýn Analar aðlamasýn, çocuklar öksüz yetim edilmeli ve uzaktan da olsa kontrolü yapýlmalýdýr. Milli Eðitim Müdürlüðü kalmasýn.velhasýl can ve mal kaybý olmasýn "Çatýlardaki reklam panolarý : Saðlam olarak Sivil Savunma Uzmaný Tabi bu arada en önemlisi haberdar edilen ilgili birimlerin gecikmeden titizlikle ilgilenmeleridir. montaj edilmeli ve periyodik kontrolü yapýlmalýdýr. Özellikle fýrtýnalarda iþlek caddelere düþebilir. Çünkü, güvenlik tedbirlerinin gecikmesi telafisi mümkün olmayan " Çatýda çalýþan ustalar, iþçiler : Çatý tamiratýnda veya diðer can ve mal kaybýna sebep olabilmektedir Bunun örneklerini görsel ve yazýlý medyada sürekli görmekteyiz Bu baðlamda; ''Corum'luyuz, birbirimizden sorumluyuz!'' hesabý kimsenin zarar görmemesi için, olasý çatý ve binalardaki diðer tehlikelerden bahsetmek iþler dolaysýyla çatýya çýkan insanlar çok dikkat etmeli. Tedbiri elden býrakmamalý. Biz alýþkýnýz bir þey olmaz yerine, her an olabilir diye düþünmeli. Çünkü ''insanlarý felakete uðratan bilmedikleri deðil, bildiklerini sandýklarýdýr'' istiyorum. Çünkü ''Tedbir gibi akýllýlýk yoktur!'' Belki bu ma- " Çatýlardaki buz kütleleri : Özellikle okullarýn, resmi ku- kalemi okuyan bir okuyucu tedbir alýp ta bir can kurtarýrsa, acizane bende mutlu olurum. sý yazýlmalý. Bilhassa kýþýn saçak altýndan yürürken dikkatli olunrumlarýn duvarlarýna 'SAÇAK ALTINDA DURMAYINIZ' uyarý- " Çatýnýn kendisi : Çatý yapýlýrken planýna uygun olarak yapýlmalýdýr. malý.basit tedbir olarak þapka, bere takýlmasý faydalý olabilir. Bazen çatý toptan uçabilmektedir. Geçmiþte bir ilimizde " Klimalar : Bina dýþ duvarýna montajlanmýþ klimalarýn pemalý.basit 4 öðrenci hayatýný kaybetmiþti. riyodik kontrolü yapýlmalýdýr. " Bacalar : Özellikle yüksek ve çatlak bacalara dikkat edilmelidir. Büyük bir fýrtýnada yýkýlabilir. Maalesef ihtiyaç olmadan larda dikkatli olunmalýdýr.çarpýp kýrýlarak aþaðý düþebilir. " Balkon camlarý veya pencereler : Fýrtýnalý, rüzgarlý hava- çatýya çýkýp periyodik kontrol etme alýþkanlýðýmýz yok. " Ýskeleler : Burada çalýþan insanlar en ufak güvenlik tedbirini ihmal etmemelidir.bilhassa cep telefonu kullanýrken dikkat " Baca temizliði : Yangýn güvenliði için yýllýk baca temizliðinin mutlaka yapýlmasý gerekir. edilmeli. Gayri ihtiyari yapacaðýmýz bir hatanýn faturasýný canýmýzla " Bakýmý yapýlmayan güneþ enerji sistemleri : Bunlarýn periyodik ödeyebiliriz. bakýmlarý mutlaka yapýlmalýdýr.antifriz veya depo üzerindeki kapak rüzgarýn etkisiyle aþaðý düþebilir.daha da önemlisi; kýþatlarýn etrafýnda mutlaka güvenlik þeridi vb. bulunmalý.bazen yu- " Çatýya malzeme çekme kabini :Çok dikkatli olunmalý, inþýn donan güneþ enerji sistemi borularý patlatýnca alt katlarý su basabilir. Prizlerden, avizelerden su akmaya baþlar. Gece tuvalete karýdan düþebilmektedir. gitmek için uyanan çocuk veya büyük bilmeden düðmeye dokununca elektrik akýmýna kapýlabilir. Bunun için; bizim kazancýmýz " Balkondaki malzemeler : Çiçek saksýlarý - LPG tüpleri - semaver vb. bunlar balkon köþe demirleri üzerine rast gele konulabilmekte ve rüzgarda veya çocuklarýn dokunmasýyla aþaðý düþe- komþunun maddi, manevi kaybýna asla sebep olmamalýdýr.komþularýn zarar görmemesi için periyodik bakýmý yapýlmalýdýr. bilmektedir.veya alevlenen piknik tüpü balkondan aþaðý atýlmaktadýr.kime denk gelirse " Havalandýrma veya baca üzerindeki kapaklar: Havalandýrma veya baca üzerinde bulunan yaðmurluklara dikkat edilmelidir. Zamanla yýpranýr veya kaynaklarý kopabilir " Balkona asýlan halýlar :Balkon demirinin üzerine halý asýlýp, düþmesin diye üzerine sandalye konulmaktadýr.bu da rüzgarda veya çocuklarýn dokunmasýyla aþaðý düþebilmektedir. " Kiremitler : Çatý tamiratý sonrasý; kullanýlmayan baca üzerinde, baca kenarlarýnda veya çatý ortalarýnda býrakýlan tek türk kýrýk kiremitler büyük tehlike yaratmaktadýr. Özetin özeti : ''Çatý güvenliði için küçük küçük tedbir almaktan çekinmeyiniz. Zira büyük büyük gemileri küçük küçük delikler batýrýr. Aman sende bir þey olmaz derseniz, birde olursa yoldan " Çatýdaki elektrik : Açýk unutulmamalý geçen masum insanlarý yere yatýrýr.'' Bu nedenle; zarar görmemek " Çatý temizliði : Çatý daima temiz olmalý.yanýcý malzeme ve vermemek için gördüðümüz olumsuzluklarý sorumlulara mutlaka konulmamalý. Kapýsý kilitli tutulup, girilmez yazýlmalý. El feneri bulunmalý. bildirelim. Ne dersiniz? * " Tahtalar : Bilhassa eski evlerin çatý saçaklarýndan sarkan BAÞSAÐLIÐI: Laçin / Çamlýca Beldesinden hakkýn rahmetine kavuþan Saadet KARADENÝZ teyzemize Allahtan rahmet, ai- tahtalar büyük tehlike yaratmaktadýr. Bazen þehir merkezinde de bu durumu görmekteyiz. lesine ve sevenlerine sabrý cemil dilerim.

16 16 PERÞEMBE 15 AÐUSTOS 2013 Saðlam yattýðým ameliyattan % 65 engelli olarak kalktým Ö zel bir hastanede ameliyat olduðunu söyleyen 36 yaþýndaki Osman Kaya, ameliyat sonunda % 65 engelli duruma düþtüðünü belirterek, hakkýný yargý karþýsýnda aradýðýný söyledi. Gerekli ilgiyi görmediði ve yanlýþ ameliyatýný düzeltmediði iddiasýyla ilgili doktor hakkýnda Cumhuriyet Savcýlýðý na suç duyurusunda bulunduðunu bildiren Osman Kaya, Rahatsýzlýklarým arttýkça, þikayetimi dile getirmeme raðmen, ameliyatýmý yapan doktor, konu- Osman Kaya isimli vatandaþ, yanlýþ ameliyat sonucu engelli kaldýðýný iddia etti. nun psikolojik olduðunu ileri sürdü. Baþka hastanelerde konulan tanýyla, belime konulan platinlerden ikisinin gereðinden uzun olduðu ve sinirlere baský uyguladýðýný tespit edildi. dedi. Hayatýnýn karardýðýný söyleyen Osman Kaya, Herkesin hayatý ve saðlýðý önemlidir. Þifa bulacaðým diye yattýðým ameliyat masasýndan kalkýp ta bu hale gelmek çok acý. þu an hayatým alt üst olduðu gibi, ayrýca pisikolojik tedavi desteði ile hayata tutunmaya çalýþýyorum. 'TÝS deðil, satýþ sözleþmesi K ESK Çorum Þubeler Platformu, Toplu Sözleþme(TÝS) þartlarýný kabul etmediklerini ve mücadelelerine devam edeceklerini açýkla- Enflasyon Altýnda Zam Verildi! "Bayram müjdesi vermek istedik" denilerek acelece, hiç kimsenin bile kabul etmeyeceði sahte zam ile kamu emekçilerinin kandýrýlmak Belediye Binasý yanýndakib parkta düzenlenen eyleme KESK'e istenme çabasý boþunadýr. Rakamlar ve gerçekler ortadadýr. baðlý sendika baþkanlarý ve üyeleri katýldý. Mutabakata göre; 2014 yýlýnda enflasyon ne olursa olsun maaþlaplatform adýna konuþan Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Özra ek fark yansýtýlmayacaktýr. Oysa toplu görüþmelerde bile enflasyon türk, kamu emekçilerinin yüzlerce talebinin olduðunu, yýllafarký yansýtýlýyordu. Memur Sen bunun vebali altýnda kalacak, kamu rý Toplu Sözleþme (TÝS) sürecinin iktidar liderliðinde büyüyen Memur emekçilerine er ya da geç hesap verecektir. Sen'in, sarý sendikacýlýk tarihine geçecek þekilde, bayram arefesinde, Merkez Bankasý enflasyonun 2014 yýlý sonunda, orta noktasý yüzyangýndan mal kaçýrýrcasýna hükümetle uzlaþmasýyla sonuçlandýðýný sade 5 olmak üzere yüzde 3,3 ile yüzde 6,7 aralýðýnda gerçekleþeceðini vundu. tahmin etmiþtir. Ayný Merkez Bankasý'nýn 2013 yýl sonu enflasyon tahöztürk, 4688 sayýlý yasa gereði TÝS sürecinin, Aðustos ayýnýn ilk minini þimdiden 0.9 puan yukarýya çektiðini hatýrlatmakta fayda var. iþ günü baþladýðýný belirterek, þöyle dedi; "Kamu Görevlileri Hakem 2013 Temmuz ayý itibarýyle yýllýk enflasyon %8,8'dir. Yapýlan zam orakurulu süreci de dâhil olmak üzere 31 Aðustos 2013 itibariyle sona erer. nýnýn 2014 yýlý enflasyon altýnda kalacaðýný tahmin etmek için dört iþlenitekim bu yýl TÝS sürecinin ilk günü TÝS görüþme takvimi belirlenmiþ, mi bilmek yeterlidir, kâhin olmaya gerek yok! Þimdiye kadar rakamlarhizmet kollarý ve genel taleplerin ele alýnmasý, Hükümetin teklifini sunla oynayan ve pembe tablo çizen AKP idi, þimdi buna Memur Sen de masý ve mutabakat saðlanýp saðlanmamasý konusunda son gün olarak eklenmiþ oldu. Enflasyonun altýnda bir artýþa Memur Sen fit olmuþtur. 21 Aðustos belirlenmiþti. Takvim ve gündem kamuoyuna da açýklanöðretmenlere yapýlan 75'þer liralýk eðitim öðretim tazminatý 666 mýþtý. Bu takvimde 7 Aðustos 2013 tarihi için herhangi bir görüþme sayýlý KHK ile ortaya çýkan maðduriyeti gidermemiþtir. Ek ödemeler yoktu ve o gün saat 13.00'de resmi tatil baþlýyordu. Buna raðmen ayný emekliliðe dahil edilmediði gibi, öðretmenlere yapýlan sembolik artýþ gün saat 12.05'te Genel Baþkanýmýz Devlet Personel Baþkanlýðý tarafýndýþýnda diðer tüm kamu emekçilerinin ek ödeme oranlarýna 2014 yýlý dan "yeni bir durum var" denilerek toplantýya çaðrýlmýþtý. Toplantý için için sýfýr zam yapýlmýþtýr. Bu durum ýsrarla gizlenmek istenmektedir. heyetimiz yola çýktýðý sýralarda TV'lerde TÝS için uzlaþma saðlandýðý Öðretmenler için ek göstergenin 3600'e çýkarýlmasý talebimiz kabul þeklinde alt yazý geçiyordu! Toplantý baþlamadan Bakan'a bu durum haedilmiþ olsaydý en azýndan öðretmenler açýsýndan emeklilik dönemi de týrlatýldýðýnda "Doðrudur, MEMUR SEN yetkilileriyle sabaha kadar çadahil bir haksýzlýk giderilmiþ olacaktý. Ancak AKP-MEMUR SEN "kutlýþtýk, uzlaþma saðladýk. Ýmzalar atýlacak" dedi. sal" ittifaðýnda bu talebimiz gündeme bile alýnmamýþtýr. TÝS'le ilgili 4688 sayýlý yasada 2012 yýlýnda yapýlan deðiþikliklere 4/C'lilere iliþkin Memur Sen, yer yer kadro talebinde bulunsa da yaptýðýmýz itirazýmýzýn ve karþý çýkýþýmýzýn ne kadar haklý olduðu bugün bunda samimi olmadýðý mutabakatla kanýtlanmýþtýr. Nihayetinde kýsmi açýkça anlaþýlmýþtýr. Memur Sen ise o sýralarda can hýraþ bu deðiþiklikbir artýþ oranýyla 4/C'lilerin çaðdaþ kölelilik koþularýnda yaþamaya delerin kabulü için her türlü giriþimde bulunmuþtu. Ancak bu ikili kendi vam etmesini kabul etmiþtir. MEMUR SEN ve Hükümet el ele vererek yaptýklarý yasaya bile uymamýþtýr. Yasada en çok üyeye sahip üç konfe4/c 'lilere ölümü gösterip sýtmaya razý etmek için seferber olmuþtur. derasyonun TÝS'e katýlacaðý tarif edilmesine karþýn süreç MEMUR 4/C'li kamu emekçileri kadroya alýnmadan yaþanan maðduriyet giderisen ile resmi ve gayri resmi görüþmeler halinde götürülmüþ ve sonlanlemeyecektir. dýrýlmýþtýr. En önemli hususlardan biri de; bu mutabakatta 2014 yýlý için ek Özcesi Toplu deðil ders, aile yardýmý, çocuk patekli, Ýþ Sözleþmesi deðil, rasý, özel hizmet tazminatý, satýþ sözleþmesi yapýlmýþtýr fazla mesai ücreti artýþý yokkonfederasyonumuz, tur. Yine ikramiye, kira, ulakamu emekçilerinin mali, þým, giyecek, yiycek yardýsosyal ve demokratik haklamý talebimiz görmezden gerýný korumayý, geliþtirmeyi linmiþtir. Kamu emekçileri ve yeni kazanýmlar elde ethükümetin "kaynak yok" meyi esas aldýðýndan son bahanesinin yaný sýra MEgüne kadar da Memur MUR SEN duvarýyla karþý Sen'in iþbirlikçi, yandaþ nikarþýya kalmýþtýr. teliðini ve duruþunu teþhir AKP-MEMUR SEN etmeyi tali planda ele almýþuzlaþmasýnda 2015 yýlý için týr. Ama Memur Sen son %3 + 3 artýþ ve varsa enflasgünü beklemeden ilk günyon farkýnýn ödenmesi oladen sahibinin sesi olduðunu rak kararlaþtýrýlmýþtýr. Her bir kez daha 76 milyona iki taraf da bunu toplamda göstermiþtir. % 6 olarak sunmaktadýr. KESK Çorum Þubeler Platformu Belediye Binasý yanýndakib parkta eylem yaptý. AKP ile Memur Sen el Burada da bir yanýltma, ele vererek, masada yan yakandýrmaca vardýr. Þöyle ki; na oturarak en genel sendikal ilke ve ahlaký bir yana býrakýp, sendika100 TL alan bir kamu emekçisi 2015 yýlý ilk altý ayý için: 103 x 6 larýn yanýnda deðil de hükümetin yani iþverenin yanýnda oturmayý ter= 618 TL alacaktýr. Yani toplamda 18 TL'lik bir artýþ oluyor. Ýkinci altý cih etmiþti. KESK ve Kamu Sen'in olmadýðý "Ankara'nýn karanlýk dehay için: 106,09 x 6 = TL alacaktýr. Yýllýk toplam TL artýþ lizlerinde" çirkin bir uzlaþmayla kamu emekçilerini yoksulluða ve sefaolmaktadýr. Oransal olarak yýllýk bazda % 4.54 etmektedir. Dolaysýyla lete mahkûm etmenin yandaþlýðýný yapmýþtýr. enflasyonun altýnda bir artýþa Memur Sen kamu emekçilerini satmýþtýr. Takke Düþtü Kel Göründü Hizmet kollarýna iliþkin geçen yýl Kamu Görevlileri Hakem KuruGerek Hükümet kaynaklarý ve gerekse Memur Sen yetkilileri, bu lu kararlarýnýn aynen devam ettirilmesi dýþýnda herhangi ciddi bir iyileþmutabakatý büyük bir baþarýymýþ gibi sunma noktasýnda da anlaþtýlar. tirme yoktur. Kültür ve Sanat Hizmet Kolu'nda yetkili Sendikamýz KülMilyonlarca kamu çalýþaný bir kez daha kandýrýlmýþtýr. tür Sanat-Sen'in ortaya çýkan mutabakatta imzasý ve haberi bile olmamutabakata göre; 2014 yýlý için taban aylýða 175 TL artýþ yapýlmasýna raðmen basýn önünde "uzlaþmaya vardýk" açýklamasýnýn yapýlmýþtýr. 175 TL brüt artýþ olup Ocak 2014'te 123 TL olarak maaþlara yanmasý bir baþka hukuksuzluktur. Sendikamýz Kültür Sanat Sen, Kamu sýyacaktýr. En düþük maaþ alan kamu emekçisi Eylül 2014'te vergi diligörevlileri Hakem Kurulu'na baþvuracaktýr. mine girdiðinde bu miktar 116'TL'ye kadar düþecektir. Yasa ve Memur Sen''e güvenerek Hükümet kendisini garantiye altaban aylýða artýþ yapýlmasýna yönelik bir itirazýmýz yok. Aksine dýðýný hiç düþünmesin. Fiili ve meþru mücadele geleneðinden gelen talebimiz kabul edilseydi, taban aylýk 2340 TL olacak ve tüm kamu emekçilerinin yaný sýra emekliler de enflasyon karþýsýnda ezilmemiþ KESK, bu oyunlarý da bozacaktýr. olacaktý. Oysa MEMUR SEN - AKP ittifaðýnda taban aylýða yapýlan AKP; KESK üyelerini tutuklayarak ve her türlü baský aracýný devzam oraný bir aldatmacadan ibaret kalmýþtýr. reye sokarak bizleri engelleyeceðini düþünüyorsa kýsa sürede yanýldýðý175 TL'lik brüt, TL'lik net artýþ farklý derecelerdeki kamu ný görecektir. Mücadele devam ediyor. Bugün tüm illerde kamu emekemekçilerine farklý yansýyacaktýr. Oransal olarak en düþük maaþ alan çileri alanlarda, bu ilkesiz uzlaþmayý protesto ediyor, kýnýyorlar. 16 kamu emekçisi için yaklaþýk 6.7'lik bir artýþa denk gelmektedir. Doktor, Aðustos'ta Trabzon, Ýstanbul, Ýzmir ve Diyarbakýr'dan yani Türkiye'nin mühendis gibi bazý kamu emekçilerine ortalama % 3.2 ile %3.8 arasýndört bir tarafýndan Ankara'ya yürüyüþümüzü baþlatacaðýz. Trabzon'dan da yansýrken, ortalama olarak %5.2'lik bir artýþ olacaktýr. Dolaysýyla gelecek olan Metin Lokumcu Yürüyüþ Kolu 19 Aðustos Pazartesi günü Hükümetin 6 Aðustos'ta önerdiði 2014 yýlý için % 3 + 3'lük teklifin alilimizde olacak ve arkadaþlarýmýzý büyük bir coþku ile karþýlayacaðýz. týna MEMUR SEN Baþkaný ve yetkilileri imza atmýþtýr. Ayný gün PTT önünde basýn açýklamasý ve akþam saatlerinde Yunus Emre Parký (Hýfzý Veldet Velidedeoðlu) Parký'nda halka açýk forum gerteklif ilk geldiðinde "Bu teklif memurlarý sokaða davet etmektir" çekleþtireceðiz. diyen MEMUR SEN'in daha yirmi dört saat geçmeden nasýl olup da ayný içerikteki artýþlara imza attýðýný kamuoyunun takdirine býrakýyoruz. Kamu emekçileri ve kamuoyu da biliyor ki, KESK hiçbir zaman Bir zorlama ile mi imza attýlar yoksa yakýnlaþmakta olan seçimlere yökendisini salt ekonomik taleplerle sýnýrlý görmedi. Aksine mali, demoknelik vaadler mi verildi, bilemiyoruz. Zaman bunu da ortaya çýkaracakratik ve sosyal taleplerini toplumun ezilen diðer kesimlerin talepleriyle týr. Ancak þu kesindir ki, Memur Sen diyet ödemeye devam ediyor. Mebirleþtirmeyi ve ortak mücadeleyi esas aldý. Bundan sonra da bu ilkesel mur Sen, hükümet sendikasý olduðunu tescillemiþtir. duruþumuz aynen korunacak, mücadeleyi büyütmek esas alýnacaktýr." dý. Çorum Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural ve Ýl Kültür ve Turizm Müdür Yardýmcýsý Mehmet Bayrak, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Kaya, hakkýný adalet karþýsýnda arayacaðýný dile getirdi. Kayýt dýþýný önleyerek ekonomiye katký saðlýyoruz Ç orum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, borsa olarak yaptýklarý iþlemlerde kayýt dýþý ekonomiyi kayýt altýna alarak ülke ekonomisine katký sunduklarýný söyledi. Çorum Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural ve Ýl Kültür ve Turizm Müdür Yardýmcýsý Mehmet Bayrak, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ý ziyaret etti. Borsa Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hasan Kýlýçarslan ýn da hazýr bulunduðu ziyarette Tural ve Bayrak, borsanýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Amaçlarýnýn Çorumlu tüccar, sanayi ve üreticilere en iyi hizmeti sunmak olduðunu dile getiren Bektaþ, bunun için ellerinden gelen çabayý gösterdiklerini dile getirdi. Bektaþ, kayýt dýþý ekonominin kayýt altýna alýnmasý ile birlikte vergi gelirlerinide artýrarak devlete kaynak saðlandýðýný kaydetti. Bektaþ ve beraberindekiler daha sonra borsa satýþ salonu ve laboratuarýnda incelemelerde bulundu. (ÝHA) Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, kayýt dýþýyý önlediklerini belirtti. Bektaþ ve beraberindekiler daha sonra borsa satýþ salonu ve laboratuarýnda incelemelerde bulundu. Damar týkanýklýðý tanýsýyla ameliyat oldu G eçirdiði ani rahatsýzlýk sonucu Ankara'ya kaldýrýlan CHP eski Ýl Baþkaný Gazi Özkubat, ameliyata alýndý. Özkubat, Ankara Kavaklýdere Umut Hastanesi'nde Prof. Dr. Cüneyt Köksoy tarafýndan kalp ve þeker hastalýðýna baðlý damar týkanýklýðý tanýsýyla acilen ameliyat edildi. Baþarýlý bir ameliyat geçirdiði belirtilen Özkubat ýn saðlýk durumunun iyi olduðu ve kendisine kirvesi Fatih Topçu nun refakat ettiði kaydedildi. CHP eski Ýl Baþkaný Gazi Özkubat, ameliyata alýndý.

17 Kurban Bayramý nda ithalat olmayacak t ve Süt Kurumu E(ESK) Genel Müdürü Ýsmail Kemaloðlu, "Son hesaplamalara göre Kurban Bayramý için herhangi bir hayvan varlýðý sýkýntýsý görünmüyor. Dolayýsýyla þu anda Kurban Bayramý için ithalat söz konusu deðil" dedi Kemaloðlu, yaptýðý açýklamada, Kurban Bayramý'nýn Türkiye'deki et piyasasýnda çok önemli bir nokta olduðunu anýmsatarak, büyükbaþ hayvanlarýn yüzde 28'inin, küçükbaþ hayvanlarýn ise yaklaþýk yüzde 33'ünün Kurban Bayramý'nda ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 15 AÐUSTOS T.C. Çorum 4. Ýcra 19 KT 983 plakalý, 2005 model, Fiat marka, Doblo Cargo 1.3 tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çepni Mah. Ýskilip Cad. No: 75 Özkiremit yaný (Kültür Yedieminli Otoparký) Çorum Hitit Üniversitesi Felaket Kurtarma Merkezi Sistemi alýmý iþi. Yer: Yeni Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlükleri - Çorum Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Spor Genel Müdürlüðü Çorum ili Kargý ilçesi sentetik çim yüzeyli futbol sahasý yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Çorum Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü Sývý klor ve klor tablet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: AÐUSTOS Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tadilatý yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Ýhale Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý 20 dairelik Þht J. Kom. Er Hacý Topdal ve Þht Er Habil Atak Lojmanlarý onarým yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 21 parsel no, Kadýkýrý köyü mahalle/mevkii, ,00 m2 lik alan üzerinde yumurta kesildiðini kaydetti. Kurban kesimi sonrasýnda tüketicilerin etin bir kýsmýný stokladýðý için belirli bir süre talepte azalma görüldüðünü belirten Kemaloðlu, bu durumun da et fiyatlarýnýn artmasýna engel olduðuna dikkati çekti. üretimtesisi olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Mezat Salonu Saat: Çorum 3. Ýcra 19 UC 552 plakalý, 2006 model, BMW marka, gümüþ renkli aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü 54. Þube Müdürlüðü Çorum Obruk Barajý ve HES Tesisleri onarýmý yapým iþi. Yer: DSÝ 54. Þube Müdürlüðü Ankara Yolu 2. km Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Meydan Camii mermer kaplama, abdesthane ve WC yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 3060 ada no, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 5 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, merkez ilçe, 306 ada, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 4 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 23 kalem ilaç alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: Türkiye'de son dönemde yaþanan et fiyatlarýndaki hareketlenmenin, Kurban Bayramý'na kadar devam edebileceðini, daha sonrasýnda bir hareketlenme beklemediklerini ifade eden Kemaloðlu, "Bakanlýðýmýz 3 milyon hayvanýn Kurban Bayramý için hazýrlandýðý T.C. Çorum 1. Ýcra 19 EV 519 plakalý, 1986 model Renault marka, L- 423 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köylerde (9 köy) 5. grup parke taþý döþeme yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2013/2014 kampanya dönemi sekili kantarý seyyar pancar boþaltma makinesinin bakým, onarým ve iþletilmesi hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Toplantý Salonu Ankara Yolu 9. km. Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Bina yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra 06 DK 8423 plakalý, 2011 model, Mitsubishi marka, L200CR102, 5DIDÇK 4X2 tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü K.K.No lu (Çankýrý (180-02) D.Y.AYR, - Çorum (180-02) D.Y,AYR.) il yolunda Bayat þehir geçiþinde heyelan ýslahý ve sanat yapýlarý yapýmý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Esenevler Mah. No: 380 Atakum / Samsun mesajýný verdi. Son hesaplamalara göre Kurban Bayramý için herhangi bir hayvan varlýðý sýkýntýsý görünmüyor. Dolayýsýyla þu anda Kurban Bayramý için ithalat söz konusu deðil" diye konuþtu. ESK kurban bayramýnda ithalat olmayacaðýný açýkladý. Saat: AÐUSTOS Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 29 kalem týbbi sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köylerde (9 köy) 6. grup beton parke taþý döþeme yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 4. Ýcra 19 ES 363 plakalý, 2004 model, Volvo marka aracýn satýþý iþi Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. Kaynar Yedieminli Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Akýllý kavþak kontrol sistemi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 12 EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum merkez ilçe Karakeçili Mahallesi muhtelif yer ve muhtelif kýymetlerde taþýnmazlarýn satýþý iþi. Ýsmail Kemaloðlu, ESK'nin, besicilerin Kurban Bayramý'nda satamadýklarý hayvanlarýný daha önceki yýllarda aldýðýný, bu sayede üreticiye destek olduðunu hatýrlattý. Kurumun piyasayý düzenlediðini ve yerli besicinin yanýnda olduðunu vurgulayan Kemaloðlu, þunlarý kaydetti: "Bu manada ola ki besicilerin satamadýðý, elinde kalan hayvanlarý almamýz açýsýndan hiçbir sorun yok. Et ve Süt Kurumu arz-talep dengesini gözeterek fiyat istikrarý saðlamaya uðraþýyor. Kurban Bayramý sonrasý elde kalan, satýlamayan hayvanlar için Kurumumuzun stoklama, kombina altyapýsý müsait." Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 81 ada no, 2 parsel no, Ýbrahim Çayýrý Mah. Mahalle/Mevkii de arazinin satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 3664 ada no, Bahçelievler Mah/Mevkii, arsa baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,80 Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 3704 ada no, 117 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Kapaklý Mevkii köyü, 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 956 ada no, 8 parsel no, MÝlönü mevkii, Tepecik Mahallesi nde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 644 ada no, 1 parsel no, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii köyünde 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: amsun Büyükþehir SBelediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, sayýlarý her gün artan Suudi Arabistanlý turistlere Samsun a gelin çaðrýsý yaptý. Baþkan Yýlmaz bir süre önce gittiði Umre ziyaretinde tanýþtýðý ve Türkiye ye davet ettiði Cidde kentinde yaþayan Muhammed Dayýf Allah Süheni isimli Suudi eðitim görevlisi ve iþadamýný konuk etti. Eþiyle beraber Türkiye ye gelen Suudi iþadamý Samsun da geçirdiði zaman ve gördüðü ilgi karþýsýnda çok þaþýrdýðýný belirterek, Burasý beni çok þaþýrttý. Bu kadar güzel bir þehirle karþýlaþacaðýmý bilmiyordum. Unutulmaz bir gün geçirdim. Döndüðümde burayý tüm tanýdýklarýma anlatýp gönüllü turizm elçiniz olacaðým. Beni bir oðlunuz gibi kabul edin. Gerçekten çok etkilendim dedi. Baþkan Yýlmaz da Samsun baþta olmak üzere Orta Karadeniz Bölgesi nde Amasya, Çorum, Tokat ve daha batý da Sinop gibi turizm potansiyeli yüksek birçok il olduðunu belirterek, Sizin aracýlýðýnýz ile tüm Suudi Arabistanlý kardeþlerimizi Samsun a davet ediyorum. Samsun artýk her yönüyle buraya gelen ziyaretçilerini mutlu PERÞEMBE 15 AÐUSTOS Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, Suudi Arabistanlý turistlere Samsun a gelin çaðrýsý yaptý. Suudi turistlere davet zmanlar idrarý fazla tutmanýn Uçok büyük bir risk olduðu uyarýsýnda bulunuyor. Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Hoþcoþkun, herhangi bir darbe ile oluþacak travmalarda idrar torbasýnýn patlama riski olduðuna dikkati çekerek, "Yolculuða çýkýldýðýnda araçlara binerken idrar torbasýnýn boþ olmasýna dikkat edilmeli" dedi. Hoþcoþkun, yaptýðý açýklamada, idrar tutmanýn herhangi bir sýkýntýsýný týbbi yönden söylemenin mümkün olmadýðýna ancak sýk idrara gitmeyerek biriktirmenin en büyük sakýncalarýndan birinin herhangi bir travma sýrasýnda yaþanabileceðine iþaret etti. Yusuf Ziya Yýlmaz, Orta Karadeniz Bölgesi nde Amasya, Çorum, Tokat ve daha batý da Sinop gibi turizm potansiyeli yüksek birçok il olduðunu belirtti. edip güzel vakit geçirebilecekleri bir þehir. Biz bu güzel kentte Suudi kardeþlerimizi görmek ve aðýrlamaktan büyük mutluluk duyarýz. Bunun için de her türlü kolaylýðý gösteririz diye konuþtu. Çarpma, vurma gibi herhangi bir darbe ile oluþacak travmalarda idrar torbasýnýn patlama riskinin bulunduðunu belirten Hoþcoþkun, "Örneðin yolculuða çýkýldýðýnda, araçlara binerken idrar torbasýnýn boþ olmasýna dikkat edilmeli. Ýçindeki idrar fazlalýðý nedeniyle gergin vaziyette olan idrar torbasýnýn alacaðý bir darbe ile patlama riski fazladýr" dedi. "Ýdrar tutmanýn böbreklere zarar verdiði inancý yanlýþ" Halk arasýnda "idrar tutmanýn, böbreklere zarar verdiði" bilgisinin ise doðru bilinen yanlýþlardan olduðunu dile getiren Hoþcoþkun, þöyle konuþtu: Yapýlan sohbetin ardýndan konuðu tarafýndan baþkan Yýlmaz a memnuniyet ve teþekkür duygularýný belirten bir yazýnýn bulunduðu plaket hediye edildi.(ýha) Ýdrarýnýzý sakýn tutmayýn! "Böbreklere doðru idrar kaçýþýný engelleyen bir takým kapakçýk sistemleri var. Bu mekanizmalar yaþla beraber bazen yýpranýyor. Bazen de doðuþtan olan bir takým kapakçýk sorunlarý olabiliyor. Bu gibi durumlarda idrar geriye kaçýyor. Ama bu idrar tutma ile alakalý deðil. Ýdrarýný yaptýktan sonra, idrar torbasý kasýldýðý zaman kapakçýklardaki sorun nedeniyle idrar böbreklere kaçýyor. Kasýlma bittikten sonra böbreðe kaçan o idrar tekrar idrar torbasýna geliyor. Dolayýsýyla idrar torbasýnda devamlý idrar birikmiþ oluyor ve bu biriken idrar iltihaplanabiliyor, mikrop kapabiliyor. Bu da böbrek yetmezliðine yol açacak iltihabi olaylara yol açabiliyor."(aa)

18 18 PERÞEMBE 15 AÐUSTOS 2013 BÖLGESEL AMATÖR LÝG 6. GRUP FÝKSTÜRÜ (1. HAFTA) EYLÜL ÝSKÝLÝP BLD. GENÇ. VE SPOR - ÇORUMSPOR BARTINSPOR - SAFRANBOLU SPOR GÖLBAÞI BLD. SPOR - ETÝMESGUT BLD.SPOR NEVÞEHÝR SPOR GENÇLÝK - TOSYA BLD. SPOR KASTAMONU SPOR - MKE KIRIKKALESPOR KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR - SÝNCAN BLD. SPOR AKSARAY BELD.SPOR - YEÞÝL KIRÞEHÝR SPOR 2. HAFTA) EYLÜL ÇORUMSPOR (13. HAFTA) ARALIK ÇORUMSPOR - NEVÞEHÝR SPOR GENÇLÝK MKE KIRIKKALESPOR - ÝSKÝLÝP BLD.SÝ GENÇ. VE SPOR YEÞÝL KIRÞEHÝR SPOR - KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR SÝNCAN BLD. SPOR - KASTAMONU SPOR TOSYA BLD. SPOR - GÖLBAÞI BLD. SPOR ETÝMESGUT BLD. SPOR - BARTINSPOR AKSARAY BLD. SPOR - SAFRANBOLU SPOR (12. HAFTA) 7-8 ARALIK GÖLBAÞI BLD. SPOR - ÇORUMSPOR ÝSKÝLÝP BLD.SÝ GENÇ. VE SPOR - SÝNCAN BLD. SPOR SAFRANBOLU SPOR - ETÝMESGUT BLD. SPOR BARTINSPOR - TOSYA BLD. SPOR NEVÞEHÝR SPOR GENÇLÝK - MKE KIRIKKALESPOR KASTAMONU SPOR - YEÞÝL KIRÞEHÝR SPOR KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR- AKSARAY BLD. SPOR ÇORUMSPOR - KASTAMONU SPOR TOSYA BLD. SPOR - ÝSKÝLÝP BLD.SÝ GENÇ. VE SPOR SÝNCAN BLD. SPOR - YEÞÝL KIRÞEHÝR SPOR MKE KIRIKKALESPOR - KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR ETÝMESGUT BLD. SPOR - NEVÞEHÝR SPOR GENÇLÝK SAFRANBOLU SPOR- GÖLBAÞI BLD. SPOR BARTINSPOR - AKSARAY BLD. SPOR (3. HAFTA) 5-6 EKÝM (11. HAFTA) 30 KASIM - 1 ARALIK ÇORUMSPOR - BARTINSPOR YEÞÝL KIRÞEHÝR SPOR - ÝSKÝLÝP BLD.SÝ GENÇ. VE SPOR SÝNCAN BLD. SPOR - NEVÞEHÝR SPOR GENÇLÝK MKE KIRIKKALESPOR - GÖLBAÞI BLD. SPOR TOSYA BLD. SPOR - AFRANBOLU SPOR KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR - KASTAMONU SPOR AKSARAY BLD. SPOR - ETÝMESGUT BLD. SPOR KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR- ÇORUMSPOR ÝSKÝLÝP BLD.SÝ GENÇ. VE SPOR - ETÝMESGUT BLD. SPOR YEÞÝL KIRÞEHÝR SPOR - MKE KIRIKKALESPOR GÖLBAÞI BLD. SPOR - BARTINSPOR NEVÞEHÝR SPOR GENÇLÝK - SAFRANBOLU SPOR KASTAMONU SPOR - TOSYA BLD. SPOR AKSARAY BLD. SPOR- SÝNCAN BLD. SPOR ÇORUMSPOR A VE ÝSKÝLÝP BELEDÝYE SPOR A BAÞARILAR DÝLER ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR (10. HAFTA) KASIM SAFRANBOLU SPOR - ÇORUMSPOR ÝSKÝLÝP BLD.SÝ GENÇ. VE SPOR - KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR ETÝMESGUT BLD. SPOR - TOSYA BLD. SPOR BARTINSPOR - MKE KIRIKKALESPOR GÖLBAÞI BLD. SPOR - SÝNCAN BLD. SPOR NEVÞEHÝR SPOR GENÇLÝK - YEÞÝL KIRÞEHÝR SPOR KASTAMONU SPOR - AKSARAY BLD. SPOR (4. HAFTA) EKÝM ÇORUMSPOR - YEÞÝL KIRÞEHÝR SPOR (9. HAFTA) KASIM SAFRANBOLU SPOR - ÝSKÝLÝP BLD.SÝ GENÇ. VE SPOR MKE KIRIKKALESPOR - SÝNCAN BLD. SPOR ÇORUMSPOR - ETÝMESGUT BLD. SPOR KASTAMONU SPOR - ÝSKÝLÝP BLD.SÝ GENÇ. VE SPOR TOSYA BLD. SPOR - KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR YEÞÝL KIRÞEHÝR SPOR - GÖLBAÞI BLD. SPOR ETÝMESGUT BLD. SPOR - KASTAMONU SPOR BARTINSPOR - NEVÞEHÝR SPOR GENÇLÝK GÖLBAÞI BLD. SPOR - AKSARAY BLD. SPOR SÝNCAN BLD. SPOR - BARTINSPOR MKE KIRIKKALESPOR- SAFRANBOLU SPOR KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR - NEVÞEHÝR SPOR GENÇLÝK AKSARAY BLD. SPOR - TOSYA BLD. SPOR (5. HAFTA) EKÝM (6. HAFTA) EKÝM (7. HAFTA) 2-3 KASIM (8. HAFTA) 9-10 KASIM SÝNCAN BLD. SPOR - ÇORUMSPOR ÝSKÝLÝP BLD.SÝ GENÇ. VE SPOR - BARTINSPOR YEÞÝL KIRÞEHÝR SPOR - TOSYA BLD. SPOR NEVÞEHÝR SPOR GENÇLÝK - GÖLBAÞI BLD. SPOR KASTAMONU SPOR - SAFRANBOLU SPOR KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR - ETÝMESGUT BLD. SPOR AKSARAY BLD. SPOR - MKE KIRIKKALESPOR ÇORUMSPOR - MKE KIRIKKALESPOR GÖLBAÞI BLD. SPOR - ÝSKÝLÝP BLD.SÝ GENÇ. VE SPOR TOSYA BLD. SPOR - SÝNCAN BLD. SPOR ETÝMESGUT BLD. SPOR - YEÞÝL KIRÞEHÝR SPOR SAFRANBOLU SPOR - KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR BARTINSPOR - KASTAMONU SPOR NEVÞEHÝR SPOR GENÇLÝK - AKSARAY BLD. SPOR AKSARAY BLD. SPOR - ÇORUMSPOR ÝSKÝLÝP BLD.SÝ GENÇ. VE SPOR - NEVÞEHÝR SPOR GENÇLÝK YEÞÝL KIRÞEHÝR SPOR - SAFRANBOLU SPOR SÝNCAN BLD. SPOR - ETÝMESGUT BLD. SPOR MKE KIRIKKALESPOR - TOSYA BLD. SPOR KASTAMONU SPOR - GÖLBAÞI BLD. SPOR KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR - BARTINSPOR TOSYA BLD. SPOR - ÇORUMSPOR ÝSKÝLÝP BLD.SÝ GENÇ. VE SPOR - AKSARAY BLD. SPOR ETÝMESGUT BLD. SPOR - MKE KIRIKKALESPOR SAFRANBOLU SPOR - SÝNCAN BLD. SPOR BARTINSPOR - YEÞÝL KIRÞEHÝR SPOR GÖLBAÞI BLD. SPOR - KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR NEVÞEHÝR SPOR GENÇLÝK - KASTAMONU SPOR'

19 PERÞEMBE 15 AÐUSTOS (Ç.HAK:2351) ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM VE TASARIM BÖLÜMLERÝNDE ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE, EKÝP ÇALIÞMASINA VE ESNEK ÇALIÞMA SAATLERÝNE UYUM SAÐLAYABÝLECEK ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ALINACAKTIR. TASARIM ÝÇÝN 3DS MAX PROGRAMINA HAKÝM BAY, BAYAN ÜRETÝM ÝÇÝN CNC OPERATÖRÜ PANEL EBATLAMA OPERATÖRÜ USTA, KALFA VE YETÝÞÝTÝRÝLMEK ÜZERE ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR DOÐU MOBÝLYA ADNAN TIÐLI ADRES: KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 9. CAD NO: 4 TEL: * ÇORUM MERKEZE 7 KM UZAKLIKTA * 500 M2 * ELEKTRÝK (SOKAK AYDINLATMASI MEVCUTTUR) * YOL+ÜCRETSÝZ SU KULLANIMI * TEL ÖRGÜ ÖDEMEDE KOLAYLIK * MÜCAVÝR ALAN ÝÇÝNDE ÖDEME ÞEKLÝ: PEÞÝN FÝYATI: TL TAKSÝTLÝ FÝYATI: TL Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM Satýlýk Otomobil (Ç.HAK:1982) 2006 model Skoda Octavia 1.9 TDÝ orjinal, hatasýz, bakýmlý SATILIK DAÝRE Akkent Mahallesi nde Sevgi Evleri karþýsý, Ýktisat Fakültesi yanýnda, kombili, laminantlý, duþakabinli 3. kat, 120 m2, 3+1 daire (Ç.HAK:2355) (Ç.HAK:1993) satýlýktýr KÝRALIK DEPO Ilýca Caddesi nde 350 m2 depo kiralýktýr. Ýrtibat Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ankara Yolu 1. Km. ÇORUM (Ç.HAK:2387) Sahibinden Satýlýk Lüks yapýlý Dubleks Daire (Ç.HAK:2377) (Ç.HAK:2367) (Ç.HAK:2360) BAY-BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Fabrikamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz Bay-Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Tel: (Pbx) Adres: Ankara yolu 16.km Çorum ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere tornacý, planyacý, kaynakçý elemanlar alýnacaktýr. Uyar Makina Tel: (Ç.HAK:2368) Ýlim Yayma Cemiyeti arkasýnda Mür. Tel: Adres: Küçük Sanayi Sitesi 21. Cad. No: 54 Gökkuþaðý Sürücü Kursu na Bayan Sekreter Alýnacaktýr Müracaatlarýn fotoðraflý cv ile yapýlmasý rica olunur. Gazi Cad. No: 17 Mahmut Akaydýn Ýþmerkezi Kat: 6 Tel: Satýlýk Bað Ýbrahim Çayýrý nda 1000 m2 her çeþit meyveden olan bakýmlý iki tarafý yol bað (Ç.HAK:2390) (Citroen Otomotiv Karþýsý) Tel: satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2264) (Ç.HAK:2392) ELEMAN ARANIYOR Oto yýkama iþinde çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Sarýca Yýkama Adres: Býyýkoðlu Tesisleri Yýkama Yaðlama Çevreyolu Bulvarý ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2358) SATILIK DAÝRELER 1- Bahçelievler Mah. Öðretmenevi arkasý 320 m2 7+1 birinci sýnýf full yapýlý güney-doðu cepheli daire fiyatý: 265 bin TL 2- Bahçelievler Mah. Öðretmenevi arkasý 300 m2 triplex 6+1 full yapýlý daire fiyatý: 195 bin TL 3- Bahçelievler Mah. Dalgýçlar Otel Arkasý 195 m2 4+1 ara dublexs full yapýlý daire fiyatý: 160 bin TL 4- Yazýçarþý Tomaklar Ekmek Fýrýný karþýsýnda 120 m2 2+1 full yapýlý 4. kat asansörlü kombili daire fiyatý: 70 bin TL 5- Eti Lisesi arkasý 135 m2 3+1 sýfýr mantolamalý full (Ç.HAK:2357) PÝRAMÝT MAKÝNA ELEMAN ARIYOR * Ustalýk ve Usta Eðitici belgesi olan * Kaynakçý Ustasý, * Kaynakçýlar * Taþlamacýlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2363) (Ç.HAK:2362) Küçük Sanayi Sitesi 21. Cadde No: 50 Tel: yapýlý daire fiyatý: 70 bin TL Mür. Tel: Ýþ: ELEMANLAR ALINACAKTIR FLEXO ve OFSET BASKI MAKÝNALARINDA YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE ELEMANLAR ALINACAKTIR. ADRES: ANKARA YOLU BULVARI 6 KM NO:49 ÇORUM TEL: Devren Satýlýk Kýraathane ve Bilardo Oyun Salonu Saðlýk sorunlarým nedeniyle halen (Ç.HAK:2374) KIZ YURTLARI VE APARTLARI Bünyesinde istihdam edilmek üzere aþaðýdaki niteliklere sahip bayan personeller alýnacaktýr. HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÝRESÝ " En az lise mezunu " Diksiyonu düzgün " Ýnsan iliþkileri kuvvetli SEKRETER " Diksiyonu düzgün " En az lise mezunu " Deneyimli dinamik " Ýletiþim yeteneðine sahip AÞÇI " Ekibe uyumlu disiplinli " Yemek idaresini iyi yapacak " Kýlýk kýyafetine özen gösteren " Aktif olan yoðun çalýþma temposuna ayak uyduracak KAT GÖREVLÝSÝ " Zamaný iyi kullanabilen " Ekip çalýþmalarýnda uyumlu " Ýþini titizlikle ve ciddiyetle yapabilen Müracaatlarýn resimli CV ile þahsen yapýlmasý gerekmektedir. BAÞVURU ÝÇÝN Gazi cad. vergi dairesi yaný no:56 ÇORUM NOT: Telefonla yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. faal olan iþyeri devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3429) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ALINACAKTIR SERVÝS BÖLÜMÜMÜZDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE -30- YAÞINI AÞMAMIÞ KONUSUNDA DENEYÝMLÝ BOYA TEKNÝKERLERÝ ALINACAKTIR. FÝRMAMIZIN MUHASEBE BÖLÜMÜMÜZDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE -30- YAÞINI AÞMAMIÞ ÖN MUHASEBE KONUSUNDA DENEYÝMLÝ BAY-BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR ÞÝRKETÝMÝZÝN ÇAY VE TEMÝZLÝK ÝÞLERÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR. Yukarýda belirtilen özelliklere sahip adaylarýn aþaðýdaki adrese þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Baþvurular kesinlikle gizli tutulacaktýr. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV ÇORUM FÝAT BAYÝÝ (Ç.HAK:2380) ELEMANLAR ALINACAKTIR (Ç.HAK:2110) Izgara ve Kebap Ustasý Aranýyor Antep Ocakbaþý Dürümcüsü Adres: Yeniyol Gazi 5. Sok. No: 3/A (Ç.HAK:2074) Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Tercihen LKS kullanabilen bay ön muhasebe elemaný, Motor Ustasý ve Kalfalarý, Ýþ makinasý sektöründe yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gereklidir. K.S.S 3. Cad 31/B Cami Karþýsý Çorum ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Teknik lise motor bölümü mezunu elemanlar yeni mezun olmuþ makine mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Erat Makine Adres: Kunduzhan Mah. Kiremitçiler 3. Sok. (Ç.HAK:2369) Çevre yolu Ýskilip Kavþaðý No: 304 ÇORUM Tel:(364) ELEMAN ALINACAK FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE TORNACI-BORWERKCI USTA VE KALFALARI CNC TORNA VE FREZE OPERATÖRLERÝ ALINACAKTIR.DOLGUN ÜCRET MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI (Ç.HAK:2389) ELEMANLAR ARANIYOR MOBÝLYA SATIÞ BÖLÜMÜNDE GÖREVLENDÝRÝLECEK EN AZ 3 SENE TERCÜBESÝ OLAN EVLÝLÝK VE ASKERLÝK SORUNU OLMAYAN YAÞLARINDA BAY SATIÞ DANIÞMANI ARANMAKTADIR. MOBÝLYA MONTAJ ELEMANI ARANIYOR EHLÝYETÝ OLAN EVLÝLÝK VE ASKERLÝK SORUNU OLMAYAN YAÞLARINDA MOBÝLYA MONTAJ ELEMANI ARANIYOR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR ÇAÐ MOBÝLYA (Ç.HAK:2388) TAÞHAN CD NO 56 ÇORUM EMNÝYET SARAYI ARKASI GEREKMEKTEDÝR No: 3 Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: (Ç.HAK:2024) Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) ELEMAN ARANIYOR Yönetici vasfýna sahip, iþletme iktisat mezunu veya makina mühendisi deneyimi olan sigara kullanmayan ehliyetli olan eleman aranýyor. Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2359) Satýlýk Besi Ahýrý Ýskilip Karlýk Köyü nde Pafta: G33, Ada: D1130 Parsel: 33 de m2 alanlý cins tahsisi yapýlmýþ içinde 2 adet kuyusu, 2 adet betonarme ev ve samanlýk, 130 baþlýk açýk ve kapalý besi ahýrý bulunan tarla sahibinden acilen satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2366) (Ç.HAK:2372) ELEMANLAR ALINACAKTIR AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZUN MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; 30 YAÞINI AÞMAMIÞ BAY KASÝYER GÖREVLÝLERÝ ALINACAKTIR. AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE 30 YAÞINI AÞMAMIÞ POMPA GÖREVLÝLERÝ ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARIN DÝKSÝYONU DÜZGÜN, MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE DENEYÝMLÝ, ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ LÝSE MEZUNU OLMALARI GEREKMEKTEDÝR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAKAÞLAR OPET-AYGAZ AKARYAKIT ÝSTASYONU ÇEVRE YOLU ÜZERÝ ÝSKÝLÝP KAVÞAÐI TEL (Ç.HAK:2379) KÝRALIK ÝÞYERÝ Gazi Saðlýk Ocaðý karþýsýnda eczane olmaya uygun iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel:

20 B PERÞEMBE 15 AÐUSTOS 2013 Bölgesel Amatör Lig Fikstürü çekildi Temsilcilerimiz ilk hafta karþýlaþacak Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele edecek temsilcilerimiz ilk hafta birbirleriyle karþýlaþacaklar Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla baþlayacak 6. grupta ilk haftada Ýskilip Belediyespor ile ölgesel Amatör Lig Fikstürü çekildi. Temsilcilerimiz Ýskilip Belediyespor ile Çorumspor ilk haftada Ýskilip de karþýlaþacaklar. Dün Ýstanbul Orhan Saka Amatörler Evinde yapýlan kura çekimine Çorumspor Ýskilip de puan mücadelesine çýkacaklar. orum Belediyespor Çyeni sezon hazýrlýklarýný Fenerbahçe Topuk Yaylasý tesislerinde sürdürüyor. Kýrmýzý Siyahlý takým yoðun çalýþma temposu içinde hem dinlenmek hemde moral TFF Birinci Baþkan Vekili Ufuk Özerten, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Amatör Ýþler Kurulu Baþkaný Ali Düþmez, TFF Genel Sekreter Yardýmcýsý Adnan Ersan, Amatör Ýþler Kurulu Üyeleri ile BAL kulüpleri temsilcileri katýldý. Toplantýda ilk olarak Ýstanbul ve Ýzmir takýmlarýnýn mücadele edeceði gruplar belirlendi. Ardýndan da 1. gruptan bulmak amacýyla antrenman dýþýndaki bölümlerde tesisde deðiþik etkinlikler düzenliyor. Kýrmýzý Belediyespor mükemmel manzaralý Yayya göletinde sandal turu yapýyorlar itibaren fikstür çekimine geçildi. Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor un mücadele edeceði 6. grupta ilk haftada iki temsilcimiz Eylül tarihlerinde Ýskilip Ýlçe sahasýnda karþýlaþacaklar. Ýlk haftada Ýskilip ilçe sahasýnda karþýlaþacak temsilcilerimizden Çorumspor ikinci haftada kendisi gibi geçen sezon 3. ligden düþen Kastamonuspor ile sahasýnda karþýlaþacak. Ýskilip Belediyespor ise Tosya Belediyespor deplasmanda puan mücadelesi verecek. Üçüncü haftada Ýskilip Belediyespor sahasýnda Etimesgut Belediyespor ile karþýlaþýrken Çorumspor ise Keçiören Baðlumspor deplasma- Belediyespor un Hazýrlýk maçlarý programý netleþti Bugünki rakip Beyköy orum Belediyes- Fenerbahçe Çpor un Topuk Yaylasý Tesislerinde devam eden sezon baþý kampýnda oynayacaðý hazýrlýk maçlarý programý kesinleþti. Kýrmýzý Siyahlý takým ikinci hazýrlýk maçýnda bugün Beyköyspor ile karþýlaþacak son günki rakibi ise Göztepe oldu. Genel Kaptan Hamit Iþýk, bugün oynayacaklarý hazýrlýk maçýnda Düzce nin Bölgesel Amatör Lig deki iddialý takýmý Beyköyspor ile saat de Topuk Yaylasý Tesislerinde ikinci karþýlaþmalarýný oyna- Çorum Belediyespor bugün BAL takýmý Beyköyspor ile karþýlaþacak günleri 20 Aðustos Salý günü ise Göztepe ile Topuk Yaylasýndaki son karþýlaþmaya çýkacaklarýný söyledi. Bolu da kampta bulunan Göztepe ile oynayacaklarý hazýrlýk yacaklarýný söyledi. Iþýk, bu maçtada kadrodaki futbolculardan ilk maçta fazla süre almayan isimlere forma þansý verileceðini belirtti. Iþýk, 17 Aðustos cumartesi günü Çankýrý Belediyespor, 18 Aðustos ta ise Alanyaspor ile oynayacaklarý hazýrlýk maçlarýnýn ardýndan kamptaki son maçýnýn saat de baþlayacaðýný ve takýmýn bu maçýn ardýndan Kamptan ayrýlacaðýný belirten Iþýk, diðer maçlarýn baþlama saatlerinin ise olduðunu belirtti. Siyahlý futbolcularýn en büyük neþe kaynaðý için tesis havuzu ve tesisin hemen önünde bulunan gölet. Yorucu antrenmanlarýn ardýndan tesis havuzunda yüzen futbolcular ve teknik heyet bu arada birbirleriyle þakalaþarak oyunlar oynayarak eðleniyorlar. Futbolcularýn diðer neþe ve stres atma kaynaðý ise Topuk Yaylasý tesislerindeki gölette sandan üzerinde yapýlan turlar. Futbolcular gruplar halinde gölette kürek çekerek sters atýyorlar ve bu arada sohbet etme imkaný buluyorlar. Bu sezon Belediyespor Teknik Heyetinde görev alan antrenör Arif Ceylan da antrenmanlar dýþýnda da futbolculara bu eðlencelerinde eþlik ederek moral veriyor. nýnda mücadele edecek. Dördüncü haftada Çorumspor Çorum da Yeþil Kýrþehirspor ile karþýlaþýrken Ýskilip Belediyespor ise Safranbolu Belediyespor deplasmanýna gidecek. Beþinci haftada Çorumspor Sincan Belediyespor a giderken Ýskilip Belediyespor ise sahasýnda Bartýnspor u konuk edecek. Altýncý haftada Çorumspor evinde MKE Kýrýkkalespor ile karþýlaþýrken Ýskilip Belediyespor Ankara Gölbaþý Belediyespor deplasmanýna çýkacak. Yedinci haftada Çorumspor Aksaray Belediyespor deplasmanýnda mücadele ederken Ýskilip Belediyespor ise Nevþehir Gençlikspor u sahasýnda konuk edecek. Sekizinci hafta mlaçýnda Çorumspor, Tosya Belediyespor deplasmanýna giderken Ýskilip Belediyespor ise sahasýnda Aksaray Belediyespor u konuk edecek. Dokuzuncu hafta maçlarýnda ise Çorumspor evinde Etimesgut Belediyespor u konuk ederken Ýskilip Belediyespor ise Kastamonuspor deplasmanýna çýkacak. Onuncu hafta maçýnda Çorumspor Safranbolu da Ýskilip Belediyespor ise evinde Keçiören Baðlumspor önünde puan mücadelesi verecek. Onbirinci haftada Çorumspor evinde Bartýnspor u konuk edecek Ýskilip Belediyespor ise Yeþil Kýrþehirspor deplasmanýnda karþýlaþacak. On ikinci haftada Çorumspor Gölbaþý Belediyespor deplasmanýna çýkarken Ýskilip Belediyespor ise sahasýnda ise Sincan Belediyespor ile karþýlaþacak. Ýlk yarýnýn son haftasýnda ise Çorumspor sahasýnda Nevþehir Gençlik i konuk ederken Ýskilip Belediyespor ise MKE Kýrýkkalespor deplasmanýna çýkacak. Yorgunluk atýyorlar Belediyespor da durmak yok eni sezon hazýrlýklarýný dört gündür Fenerbahçe YTopuk Yaylasý Tesislerinde sürdüren Çorum Belediyespor dün sabah ve akþam yaptýðý çift antrenmanla devam ettirdi. Kýrmýzý Siyahlý takým dün sabah kuvvet ve çabukluk akþam ise teknik taktik aðýrlýklý çalýþma yaptýlar. Teknik Direktör Halit Kýlýç yönetiminde yapýlan çalýþmalara bonservis sorununu çözmek için Tarsus a giden Harun dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Sabah saat da yapýlan antrenmanda saha içinde kurulan Ýskilip Belediye start verdi B Çaðrýcan ve Kývanç kampa katýldý Tesis havuzunda Belediyespor lu futbolcular hem yüzüyor hem oyunlar oynuyorlar istasyon aletlerinde çabukluk ve kuvvet hareketleri yapan Belediyespor akþam antrenmanýnda ise topla teknik ve taktik ile duran top çalýþmasý yaptýlar. Güngören Belediyespor maçýnda aldýðý diz darbesi nedeniyle maçý yarýda býrakan Oðuzhan Yalçýn ýn ciddi bir þeyi olmadýðý ve dünki çalýþmada takýmla birlikte antrenmana katýldýðý belirtildi. Belediyespor bugün sabah yapacaðý çabukluk ve topla teknik geliþtirici çalýþmanýn ardýndan akþamda ikinci hazýrlýk maçýnda Beyköy Belediyespor ile karþýlaþacak. ölgesel Amatör Lig deki temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýna baþladý. Teknik Direktör Nihat Armutçu nun il dýþýnda olmasý nedeniyle yardýmcý antrenör Galip Gökmen yönetiminde baþlayan sezonun ilk çalýþmasýna kadrodaki anlaþmalý tüm futbolcular katýldýlar. Teknik Direktör Nihat Armutçu nun verdiði program doðrultusunda baþlayan sezonun ilk çalýþmasý tempolu koþular ve dar alanda pas çalýþmasý ile tamamlandý. Ýskilip Belediyespor de yeni sezon hazýrlýklarý yoðun bir program dahilinde aralýksýz olarak devam edecek. Ýlk etap çalýþmalarýna anlaþma saðlanan futbolcularýn yaný sýra denenmek üzere gelen isimlerde katýlacaklar. Bu isimlerle ilgili Teknik Heyetin kararýna göre kadroya katýlýp katýlmayacaklarý belirlenecek. Ýskilip Belediyespor da ilk hafta fiziksel çalýþmalar yapýlacaðý bir haftalýk çalýþmanýn ardýndan ise topl çalýþmalara geçileceði belirtildi. Kaptanlar belirlendi Öte yandan Ýskilip Belediyespor da yeni sezonda görev yapacak takým kaptanlarý belirlendi. Teknik Heyetin görüþü ve Yönetim Kurulu nun kararý doðrultusunda Ýskilip Belediyespor da yeni sezonda birinci kaptan Hüseyin Eðer, ikinci kaptan Osman Gýdýk üçüncü kaptan Salih Yaramýþ dördüncü kaptan olarakta Murat Sak görev yapacaklar. Ýlk tatlý Ýskilipliyim.com dan Ýskilip Belediyespor un sezonun ilk çalýþmasýna tatlýlar Ýskilipliyim.com sitesinden geldi. Sezonun ilk çalýþmasýný yapan Ýskilip Belediyespor a Ýskilipliyim.com ailesi tatlý ikram ederek yeni sezon hazýrlýklarýnýn hayýrlý uðurlu ve sakatlýksýz geçmesi dileðinde bulundular ve baþarý dileklerini ilettiler. Futbolcularda tatlýdan dolayý teþekkür ettiler. Ýskilip Belediyespor un ilk antrenmanýna Ýskilipliyim.com site yöneticileri futbolculara tatlý ikramýnda bulundu orum Belediyespor da anlaþma saðlanan Anadolu ÇÜsküdar kalecisi Çaðrýcan ve Trabzonspor dan Kývanç dün kampa katýldýlar, Önceki gün yapýlan görüþmeler sonunda kesin anlaþma saðlanan Anadolu Üsküdar takýmýndan kaleci Çaðrýcan Tanrýbilir ile Trabzonspor dan forvet oyuncusu Kývanç Salihoðlu dün akþam saatlerinde Düzce ye geldiler. Genel Kaptan Hamit Iþýk iki yeni transferi Topuk Yaylasý Tesislerine getirdi. Dün akþam tesislerde arkadaþlarý ile tanýþan Çaðrýcan ve Kývanç bugün sabah yapýlacak antrenmanda yeni takýmlarý ile ilk antrenmanlarýna çýkacaklar. Bölgesel Amatör Lig de temsilcilerimiz Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor un ilk yarý fikstürlerini 18. sayfamýzda bulabilirsiniz. Harun, bonservisini çözmek için ayrýldý Ç orum Belediyespor un Tarsus Ýdman Yurdu ndan transfer etmek istediði Harun bonservis sorunun çözmek için kamptan ayrýldý. Hafta baþýnda kesin anlaþma saðlanan ve Belediyespor kampýna katýlan Harun, bu haberlerin çýkmasý üzerine kulübü Tarsus Ýdman Yurdu daha önce on bin liraya vereceðini bildirdiði bonservisi rakamýný bin liraya çýkardý. Tarsus Ýdman Yurdu takýmýnýn ayrýca bu futbolcuyu kiralýk verme isteðine sýcak bakmayan Belediyespor Yönetimi, Harun dan bonservisini hallederek gelmesini istedi. Bunun üzerine Harun dün sabah saatlerinde kamptan ayrýlarak Bonservis sorununu çözmek için Tarsus a gitti. Bu futbolcu kulübü ile bonservis sorununu çözememesi halinde Belediyespor un yeni bir stoper arayýþýna gireceði öðrenildi.

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Hissedilen Sıcaklık Hissedilen Sıcaklık, termometrenin ölçtüğü aktüel fiziksek hava sıcaklığından farklı olarak, insan vücudunun hissettiği, algıladığı sıcaklıktır. Bu sıcaklık, iklimsel çevre, giysilerin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Cumhurbaþkanlýðý Seçimi sürecini deðerlendiren Külcü:

Cumhurbaþkanlýðý Seçimi sürecini deðerlendiren Külcü: Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Baþkan Külcü yü ziyaret etti. Ýþbirliðine devam kararý aldýlar * HABERÝ 7 DE ÇORUM 12 TEMMUZ 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :300 KARAR 300 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ağustos ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 5 Ağustos 2016 Cuma

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Yeniden istihdam teþviði

Yeniden istihdam teþviði orumgaz dan 2 bin aileye yardým orumgaz A.Þ., Ramazan ayý nedeniyle 2 bin aileye gýda yardýmýnda bulundu. * HABERÝ 5 DE Kýzýlay Kadýnlar Komisyonu Baþkaný Fatma Paþaoðlu, yaklaþýk 3 bin aileye yardým eli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı