EKTOPK OLARAK UYGULANAN DÜÜK DOZ REKOMBNANT NSAN KEM MORFOGENETK PROTEN-2 NN KEMK OLUUMUNU BALATICI ETKSNN DEERLENDRLMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKTOPK OLARAK UYGULANAN DÜÜK DOZ REKOMBNANT NSAN KEM MORFOGENETK PROTEN-2 NN KEMK OLUUMUNU BALATICI ETKSNN DEERLENDRLMES"

Transkript

1 EKTOPK OLARAK UYGULANAN DÜÜK DOZ REKOMBNANT NSAN KEM MORFOGENETK PROTEN-2 NN KEMK OLUUMUNU BALATICI ETKSNN DEERLENDRLMES EVALUATION OF OSTEOINDUCTIVE EFFECTS OF LOW DOSE RECOMBINANT HUMAN BONE MORPHOGENETIC PROTEIN-2 AT AN ECTOPIC SITE lker ÖZEÇ Erdem KILIÇ Mustafa ÖZTÜRK Fahrettin GÖZE ÖZET SUMMARY Amaç: Kas içine lokal olarak uygulanan 0.2µg rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 nin kemik oluumunu balatc etkisinin deerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Çalmada sekiz adet Wistar albino rat kullanlm ve masseter kas içerisine 0.2µg rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 jelatin sünger tayc kullanlarak implante edilmitir. &mplantasyondan sonra birinci haftadan balayarak 8 hafta boyunca osteoindüktif etki radyolojik ve histolojik olarak deerlendirilmitir. Bulgular: Histolojik deerlendirme sonucunda rekombinant insan kemik morfogenetik protein-2/jelatin implantn kas dokusu içinde kemik oluumu salad görülmütür. Ektopik olarak oluan kemik dokusu birinci ve ikinci haftalarda histolojik olarak gösterilebilirken, takip eden haftalarda gösterilememitir. Radyolojik incelemede de kemik varlnn göstergesi olan radyoopak görüntüye sekiz hafta boyunca rastlanmamtr. Sonuç: Lokal olarak kas içine 0.2µg dozda uygulanan rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 nin ektopik olarak yeterli osteoindüktif etkiyi gösteremedii sonucuna varlmtr. Anahtar kelimeler: Doku mühendislii, rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2, ektopik kemik oluumu Purpose: To observe the osteoinductive effect of 0.2µg recombinant human bone morphogenetic protein-2 at an ectopic site. Material and Methods: Gelatin sponge carrier with 0.2µg of recombinant human bone morphogenetic protein-2 was implanted into the masseter muscle in eight rats. The bone induction capacity was histologically and radiologically analyzed weekly for eight weeks after the implantations. Results: Histologic examinations showed that recombinant human bone morphogenetic protein-2/gelatin implant resulted in active bone formation at the intramuscular site at 1 and 2 weeks, but no signs of bone formation was detected between 3 and 8 weeks. On radiological examination, there was no sign of opacity indicative of bone formation during eight weeks. Conclusion: Recombinant human bone morphogenetic protein-2, at a 0.2µg dosage failed to show enough osteoinductive effect intramuscularly. Key words: Tissue engineering, recombinant human bone morphogenetic protein-2, ectopic bone formation GR Kemik oluumu için morfogenetik uyar, kemik hücresine dönüebilme kapasitesine sahip kök hücreler ve yeni oluan kemie çat görevini yapacak uygun tayc matriks gereklidir. 1 Hücresel büyüme faktörleri ve biyolojik yollar kullanlarak kemik oluturulmas doku mühendisliinin önemli bir parçasdr. Bu olay in vitro olarak serum, tayc ve hücre kullanlarak oluturulabilecei gibi in vivo olarak da konak dokusu, tayc ve hücre kullanlarak oluturulabilmektedir. 2 Rekonstrüksiyon uygulamasnda otojen greft kullanlmas, günümüzde altn standart olarak kabul edilmektedir. Fakat otojen greft uygulamalarnn problemlerinden birisi baz vakalarda karlalan verici saha yetersizliidir. Günümüzde bu problemin de çözümü olabilecek; doku mühendislii ile ektopik olarak oluturulan kemiin rekonstrüksiyon uygulamalarnda kullanlabilmesi için çalmalar yaplmaktadr. 3 Kemik morfogenetik proteini ilk olarak 1965 ylnda Urist tarafndan tanmlamtr. Kemik morfogenetik proteinler, transforming growth factor-d ailesi üyeleri Cumhuriyet Üniversitesi, Di Hekimlii Fakültesi, Az, Di, Çene Hastalklar ve Cerrahisi Anabilim Dal, S%VAS. Erciyes Üniversitesi, Di Hekimlii Fakültesi, Az, Di, Çene Hastalklar ve Cerrahisi Anabilim Dal, KAYSER%. Gazi Üniversitesi, Di Hekimlii Fakültesi, Az, Di, Çene Hastalklar ve Cerrahisi Anabilim Dal, ANKARA. Cumhuriyet Üniversitesi, Tp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal, S%VAS. Bu çalma, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernei 8. Bilimsel Sempozyumunda tebli edilmitir. 5

2 içinde bulunan büyüme ve farkllama faktörleridir. Günümüzde 15 adet kemik morfogenetik proteini tanmlanmtr. Bu proteinler arasnda osteoindüktif özellii en fazla olan kemik morfogenetik proteini- 2 dir. 4-6 Dardan organizmaya kemik morfogenetik proteini-2 uygulanarak, kemik oluumunun tetiklenmesi ile kök hücrelerin çoalmas ve farkllamas salanarak, yeni kemik hücreleri oluturulabilmektedir. Dardan uygulanan farkllama faktörü ile balatlan kemik oluturma ilemini, organizmada oluan yeni kemik hücreleri tarafndan salnan kemik morfogenetik proteinlerinin ve dier büyüme ve farkllama faktörlerinin devam ettirdii düünülmektedir. 7-9 Kemik defektlerinin rekonstrüksiyonu için klinik kullanmda kemik morfogenetik proteini en umut verici biyomateryallerden birisidir. Bundan dolay osteoindüktif özellii en güçlü olan kemik morfogenetik proteini-2 nin çeitli bölgelerde ve çeitli dozlarda kemik oluumunu balatc özelliklerinin aça çkarlmas önemlidir. Bu çalmann amac 0.2µg kemik morfogenetik proteini-2 nin jelatin sünger tayc kullanlarak ektopik uygulanmas ile oluan kemik oluumunu balatc özelliklerinin deerlendirilmesidir. GEREÇ ve YÖNTEM Çalma protokolü yerel etik kurul tarafndan incelenmi ve onaylanmtr. Çalma için 8 adet yaklak 10 haftalk ortalama 250 gram arlnda Wistar albino rat kullanlmtr. Kemik morfogenetik protein-2 (R&D Systems, Inc., Minneapolis, Minn.) tampon fosfatl serum fizyolojik kullanlarak mikrolitrede 0.01µg rhbmp-2 konsantrasyonunda olacak ekilde hazrlanmtr. Jelatin sünger (Curaspon, Absorbable Gelatin Sponge, Netherlands) tayc olarak kullanlmtr. Kemik morfogenetik protein-2 jelatin sünger implantn oluturulabilmesi için, 10x5x5mm boyutlarnda hazrlanan jelatin sünger üzerine hazrlanan solüsyondan 20µl eklenmitir. Deney hayvanlarnn anestezisi intramuskuler ketamin (Ketalar, Eczacba-Warner Lambert, %stanbul, Türkiye) 35mg/kg ve xylazine (Rompun 2%, Bayer, %stanbul, Türkiye) 5mg/kg kullanlarak salanmtr. Angulus mandibula bölgesinde bulunan deri tra edilmi ve betadin kullanlarak dezenfekte edilmitir. Mandibulada 1cm uzunluunda cilt insizyonu yapldktan sonra künt diseksiyon ile kas içerisinde jelatin sünger yerletirilebilmesi için bir yer hazrlanmtr. Deney grubunda kemik morfogenetik protein-2/jelatin sünger masseter kas içerisine yerletirilirken kontrol grubuna sadece jelatin sünger yerletirilmitir. Her hayvanda mandibula sa taraf deney grubunu olutururken sol taraf kontrol grubunu oluturmutur. Operasyondan itibaren sekiz hafta boyunca her hafta bir deney hayvan sodyum pentobarbital overdoz olarak uygulamas ile sakrifiye edilmi ve radyovizyografi (CDR, Schick Technologies INC, New York, USA) kullanlarak implantasyon yaplan bölgeden radyografiler elde edilmitir. Takiben implantasyon yaplan bölge çevre doku ile birlikte çkarlarak %10 formalin ile fikse edilmi ve dekalsifiye edildikten sonra eksize edilen örnekler rutin prosedürler kullanlarak parafin içerisine gömülmütür. Seri olarak elde edilen kesitler hematoksilin eosin kullanlarak boyanm ve k mikroskopu ile incelenmitir. BULGULAR Genel olarak deney hayvanlarnn iyilemesinin sorunsuz olduu görülmütür. Postoperatif olarak beslenme zorluu, infeksiyon veya kanama ile karlalmamtr. Resim 1. Birinci hafta; mezenimal hücre çoalmasi ile birlikte baz alanlarda olgunlamam kemik ve kkrdak dokusu (HE X 25) Histolojik inceleme sonucunda deney grubunda birinci ve ikinci haftalarda yaplan deerlendirmelerde 6

3 ektopik kemik oluumu tespit edilmitir. Üçüncü ve sekizinci haftalar arasnda yaplan deerlendirmede ektopik kemik oluumu gösterilememitir. Birinci haftada yaplan deerlendirmede implant yerletirilen bölgede mezenimal hücre çoalmas ile birlikte baz alanlarda olgunlamam kemik ve kkrdak dokusu tespit edilmi, osteoblast ve kondroblast hücreleri görülmütür (Resim 1). %kinci haftada yaplan deerlendirmede osteoblastlar ile çevrili trabeküler kemik oluumu ve kkrdak doku varl gözlenmitir. Kemik oluumunun implant yerletirilen bölgede birinci haftaya göre daha geni bir alan kapsad belirlenmitir (Resim 2,3). Kontrol grubunda yaplan incelemede ektopik kemik oluumu tespit edilmemitir. Yaplan deerlendirmede her iki grupta da yerletirilen implantlara kar yabanc cisim reaksiyonuna rastlanmam ve tayc olarak kullanlan jelatin süngerin rezorbe olduu görülmütür. Sekiz hafta süresince yaplan radyolojik inceleme sonucunda deney grubunda ve kontrol grubunda radyolojik olarak bulguya rastlanmamtr (Resim 4). TARTIMA Kemik morfogenetik proteini-2 bütün kemik morfogenetik protein ekilleri arasnda en yüksek osteoindüktif etkiye sahiptir. Bu çalmada da bu nedenden dolay kemik morfogenetik proteini-2 kullanlmtr. Kemik oluum miktar uygulanan kemik morfogenetik proteini-2 dozuna baldr ve farkl dozlar ile yaplan çalmalar sonucunda; yüksek dozda uygulamalarda, düük doza göre daha fazla yeni kemik olutuu tespit edilmitir Resim 4. Radyografik görüntü; ikinci haftaya ait implant uygulanan bölgede kemik oluumuna dair opasite görülmedi Resim 2. &kinci hafta; kas içi yeni kemik oluumu (HE X 25) Resim 3. &kinci hafta; osteoblastlar ile çevrili trabeküler kemik oluumu (HE X 50) Büyüme ve farkllama faktörleri günümüzde rekombinant teknoloji kullanlarak istenilen miktarlarda üretilebilmektedir, fakat fiyatlar pahaldr. Bundan dolay minimal dozda faktör kullanarak, optimal etkinin elde edilmesi önemlidir ve optimal etkinin elde edilebilmesi için gerekli olan en düük miktara eik doz ad verilmektedir. Kemik morfogenetik proteini-2'nin ektopik uygulamasnda optimal etki ise, istenilen miktarda kemiin minimal dozda faktör kullanlarak oluturulmasdr. Bu çalmada elde edilen verilerden; 0.2µg rekombinant insan kemik morfogenetik proteini- 2 nin osteoindüktif etkisinin, optimal etki elde etmek için gerekli olan eik dozdan daha düük olduu sonucu çkarlmtr. Bu etki 8 hayvandan sadece 2 sinde (1/4 orannda) oluturulabilmitir. Çalmamzda yaplan histolojik deerlendirme ile birinci ve ikinci haftalarda yeni kemik oluumu tespit 7

4 edilmitir. Üçüncü haftadan sekizinci haftaya kadar olan dönemde 6 rat için kemik varl gözlenmemitir. Alpaslan ve ark. 14 ektopik olarak 20µg rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 implante etmiler ve 7-9 hafta içerisinde tam olarak olgunlam kemik oluumu tespit etmilerdir. Kusumato ve ark. 15 intramuskuler olarak 50µg rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 kullanm ve histolojik olarak 4. haftada kemik ilii ihtiva eden yeni kemik oluumu görmülerdir. Bu çalmalarda kullanlan rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 dozu bizim çalmamzda kullandmz doza göre 100 kat ve 250 kat daha fazladr. Bu sonuçlara göre çalmamzda uyguladmz rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 miktar (0.2µg) optimum kemik oluumunu balatc etkisini 1/4 orannda göstermitir. Kemik oluumu için dardan uygulanan kemik morfogenetik proteini-2 bir süre sonra ortamdan uzaklamakta ve kemik oluumu kök hücrelerden farkllaan yeni osteojenik hücreler tarafndan, organizmann kendi salglad proteinler ile devam ettirilmektedir. Çalmamzda üçüncü ve sekizinci haftalar arasnda kemik oluumunun gösterilememesi; dardan uygulanan kemik morfogenetik proteini tarafndan yeterli derecede osteoindüktif etki oluturulamamasna bal olarak yeterli osteojenik hücre farkllamasnn olumamas ve bundan dolay da organizmadan salnan büyüme ve farkllama faktörlerinin kemik oluum basamaklarnn devam ettirilmesi için yeterli olamamas olarak açklanabilir Kemik morfogenetik proteini solüsyon olarak etki gösterebilmektedir, fakat tayc ile birlikte uyguland zaman daha az miktarda kemik morfogenetik proteini kullanlarak daha fazla miktarda kemik elde edilebilmektedir. Kemik morfogenetik proteini için birçok materyal tayc olarak kullanlm ve yaplan çalmalar sonucunda kollagenin tayc olarak iyi özellikler gösterdii belirlenmitir. Jelatin kollagen yapsndadr, kollagenin parsiyel olarak hidrolize edilmesi ile elde edilmektedir ve kemik morfogenetik proteini uygulamalarnda tayc olarak kullanlmaktadr. 3,19-22 Bu çalmada da tayc olarak jelatin sünger kolay elde edilebilmesi, rezorbe olabilmesi ve sitotoksik olmamasndan dolay tercih edilmitir. Kollagen osteokondüktif özellii olan bir materyaldir ve kemik morfogenetik protein ile birlikte uyguland bölgede bu özellii ile kemik oluumuna katlmaktadr. Ektopik bölgede osteoindüktif özellik olmadan sadece osteokondüktif özellii olan bir materyalin ektopik kemik oluturmas mümkün deildir. Kontrol grubunda kemik oluumuna rastlanmamas da bu bilgiyi dorulamaktadr. SONUÇ Sonuç olarak, 0.2µg rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 nin ektopik bölgede kemik dokusu oluturacak yeterli osteoindüktif etkisinin ratlarn ancak 1/4 ünde ortaya çkt görülmütür. Ektopik olarak kemik oluturulabilmesi için gerekli olan minimal dardan uygulanacak rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 miktarnn belirlenmesi üzerine baka çalmalarn da yaplmas gerekmektedir. KAYNAKLAR 1. Reddi AH. Symbiosis of biotechnology and biomaterials: Applications in tissue engineering of bone and cartilage. J Cell Biochem 1994; 56: Ahsan T, Nerem RM. Bioengineered tissues: The science, the technology, and the industry. Orthod Craniofac Res 2005; 8: Inoda H. rh-bmp2-induced ectopic bone for grafting critical size defects: A preliminary histological evaluation in rat calvariae. Int J Oral Maxillofac Surg 2006; doi: /j.ijom Schilephake H. Bone growth factors in maxillofacial skeletal reconstruction. Int J Oral Maxillofac Surg 2002; 31: Özeç %, Öztürk M, Klç E, Yeler H, Göze F, Gümü C. Effect of recombinant human bone morphogenetic protein-2 on mandibular distraction osteogenesis. J Craniofac Surg 2006; 17: Özeç %, Yeler H. Bone morphogenetic proteinler ve osteoindüksiyon. CÜ Di Hek Fak Derg 2003; 6: Okubo Y, Bessho K, Fujimura K, Konishi Y, Kusumoto K, Ogawa Y, Lizuka T. Osteoinduction by recombinant human bone morphogenetic protein-2 at intramuscular, intermuscular, subcutaneous and intrafatty sites. Int J Oral Maxillofac Surg 2000; 29: Groeneveld EH, Burger EH. Bone morphogenetic proteins in human bone regeneration. Eur J Endocrinol 2000; 142: Peel SA, Hu ZM, Clokie CM. In search of the ideal bone morphogenetic protein delivery system: In vitro studies on demineralized bone matrix, purified, and recombinant bone morphogenetic protein. J Craniofac Surg 2003; 14:

5 10. Wang EA, Rosen V, D'Alessandro JS, Bauduy M, Cordes P, Harada T, Israel DI, Hewick RM, Kerns KM, LaPan P. Recombinant human bone morphogenetic protein induces bone formation. Proc Natl Acad Sci USA 1990; 87: Takuwa Y, Ohse C, Wang EA, Wozney JM, Yamashita K. Bone morphogenetic protein-2 stimulates in cultured osteoblastic cells, MC3T3-E1. Biochem Biophys Res Commun 1991; 174: Fujimura K, Bessho K, Kusumoto K, Ogawa Y, Lizuka T. Experimental studies on bone inducing activity of composites of atelopeptide type I collagen as a carrier for ectopic osteoinduction by rhbmp-2. Biochem Biophys Res Commun 1995; 208: Aspenberg P, Turek T. BMP-2 for intramuscular bone induction: effect in squirrel monkeys is dependent on implantation site. Acta Orthop Scand 1996; 67: Alpaslan C, Irie K, Takahashi K, Ohashi N, Sakai H, Nakajima T, Ozawa H. Long-term evaluation of recombinant human bone morphogenetic protein-2 induced bone formation with a biologic and synthetic delivery system. Br J Oral Maxillofacial Surg 1996; 34: Kusumoto K, Bessho K, Fujimura K, Ogawa Y, Lizuka T. Intramuscular osteoinduction and bone marrow formation by the implantation of rhbmp-2 with atelopeptide type I collagen. Br J Oral Maxillofac Surg 1997; 35: Reddi AH, Ma SS, Cunningham NS. Induction and maintenance of new bone formation by growth and differentiation factors. Ann Chir Gynaecol 1988; 77: Canalis E, McCarthy TL, Centrella M. The role of growth factors in skeletal remodeling. Endocrinol Metab Clin North Am 1989; 18: Reddi AH, Muthukumaran N, Ma S, Carrington JL, Luyten FP, Paralkar VM, Cunningham NS. Initiation of bone development by osteogenin and promotion by growth factors. Connect Tissue Res 1989; 20: Peel SA, Hu ZM, Clokie CM. In search of the ideal bone morphogenetic protein delivery system: In vitro studies on demineralized bone matrix, purified, and recombinant bone morphogenetic protein. J Craniofac Surg 2003; 14: Bessho K, Kusumoto K, Fujimura K, Konishi Y, Ogawa Y, Tani Y, Lizuka T. Comparison of recombinant and purified human bone morphogenetic protein. Br J Oral Maxillofac Surg 1999; 37: Urist MR, Lietze A, Dawson E. Beta-tricalcium phosphate delivery system for bone morphogenetic protein. Clin Orthop 1984; 187: Wang EA, Rosen V, D'Alessandro JS, Bauduy M, Cordes P, Harada T, Israel DI, Hewick RM, Kerns KM, LaPan P. Recombinant human bone morphogenetic protein induces bone formation. Proc Natl Acad Sci USA 1990; 87: Yaz<=ma Adresi: Yard. Doç. Dr. %lker ÖZEÇ Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimlii Fakültesi Az, Di, Çene Hastalklar ve Cerrahisi Anabilim Dal Kampüs / S%VAS Tel: / 2784 Faks: E-posta: 9

LOKAL OLARAK ÜÇ FARKLI DOZDA SMVASTATN UYGULAMASININ KEMK DEFEKT YLEMES ÜZERNE ETKSNN DEERLENDRLMES

LOKAL OLARAK ÜÇ FARKLI DOZDA SMVASTATN UYGULAMASININ KEMK DEFEKT YLEMES ÜZERNE ETKSNN DEERLENDRLMES LOKAL OLARAK ÜÇ FARKLI DOZDA SMVASTATN UYGULAMASININ KEMK DEFEKT YLEMES ÜZERNE ETKSNN DEERLENDRLMES EVALUATION OF EFFECTS OF THREE DIFFERENT DOSES OF LOCAL SIMVASTATIN APPLICATION ON HEALING OF BONE DEFECTS

Detaylı

REKOMBİNANT İNSAN KEMİK MORFOGENETİK PROTEİNİ-2 TARAFINDAN INDÜKLENEN KEMİK OLUŞUMUNDA HÜCRESEL CEVABIN İNCELENMESİ ÖZET SUMMARY

REKOMBİNANT İNSAN KEMİK MORFOGENETİK PROTEİNİ-2 TARAFINDAN INDÜKLENEN KEMİK OLUŞUMUNDA HÜCRESEL CEVABIN İNCELENMESİ ÖZET SUMMARY G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII. Sayı 1, Sayfa 7-11, 1995 REKOMBİNANT İNSAN KEMİK MORFOGENETİK PROTEİNİ-2 TARAFINDAN INDÜKLENEN KEMİK OLUŞUMUNDA HÜCRESEL CEVABIN İNCELENMESİ Cansu ALPASLAN* ÖZET Kemik

Detaylı

BONE MORPHOGENETIC PROTEİNLER ve OSTEOİNDÜKSİYON

BONE MORPHOGENETIC PROTEİNLER ve OSTEOİNDÜKSİYON BONE MORPHOGENETIC PROTEİNLER ve OSTEOİNDÜKSİYON Dr. İlker ÖZEÇ* Yrd. Doç. Dr. Hasan YELER* ÖZET Kemik deformitelerinin tedavisi ve rekonstrüksiyonu için ideal implant materyalinin bulunması amacıyla çalışmalar

Detaylı

ARAŞTIRILMASI ÖZET SUMMARY

ARAŞTIRILMASI ÖZET SUMMARY G.U. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 1, Sayfa 1-6, 1995 REKOMBİNANT İNSAN KEMİK MORFOGENETİK PROTEİNİ - 2'NİN İNVİVO ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Cansu ALPASLAN* ÖZET SUMMARY Rekombinant teknikle üretilen

Detaylı

DEMİNERALİZE KEMİK TOZUNUN KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

DEMİNERALİZE KEMİK TOZUNUN KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 1999 DEMİNERALİZE KEMİK TOZUNUN KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Dr. Dt. H. Önder ÇILBIR*, Doç.

Detaylı

GA/J ÜNİVERSİTESİ DIŞIIEKIMLIGI FAKÜLTESİ DERGİSİ

GA/J ÜNİVERSİTESİ DIŞIIEKIMLIGI FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN : 1300-3100 GA/J ÜNİVERSİTESİ DIŞIIEKIMLIGI FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL OF THE DENTAL FACULTY OF GAZİ UNIVERSITY CİLT : 12 OCAK-1995 SAYI : 1 ISSN : 1300-3100 GAZI ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKIMLIGI FAKÜLTESİ

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

ENÜKLEASYONU SONRASINDA DEMİNERALİZE KEMİK MATRİKSİ İLE REKONSTRÜKSİYONU

ENÜKLEASYONU SONRASINDA DEMİNERALİZE KEMİK MATRİKSİ İLE REKONSTRÜKSİYONU ÇENELERDE BÜYÜK KEMİK DEFEKTİ OLUŞTURAN DENTİGERÖZ KİSTİN ENÜKLEASYONU SONRASINDA DEMİNERALİZE KEMİK MATRİKSİ İLE REKONSTRÜKSİYONU Yrd.Doç.Dr. Nurhan GÜLER* Dr. B.Çağrı DELİLBAŞI* Yrd.Doç.Dr. Mehmet İLGÜY**

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

KEMİK MORFOJENETİK PROTEİNLER VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIM ALANLARI. Sevgi ZORLU 1, Gamze AREN 1

KEMİK MORFOJENETİK PROTEİNLER VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIM ALANLARI. Sevgi ZORLU 1, Gamze AREN 1 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 46, Sayı: 1 Sayfa: 65-70, 2012 65 DERLEME KEMİK MORFOJENETİK PROTEİNLER VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIM ALANLARI Bone Morphogenetic Proteins and

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

ARAŞTIRMA. Trombositten Zengin Fibrin in Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 91-95 http://www.fusabil.

ARAŞTIRMA. Trombositten Zengin Fibrin in Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 91-95 http://www.fusabil. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 91-95 http://www.fusabil.org Trombositten Zengin Fibrin in Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri * Havva Nur CAN Ali Said DURMUŞ Fırat Üniversitesi, Veteriner

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET G.U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 173-179 1991 MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI Yrd. Doç. Dr. Selçuk BASA* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Maksiller sinüste yabancı maddelere

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

ATROFİK ALVEOLER KRETLERİN YENİDEN YAPILANMASINDA GRANÜL HİDROKSİLAPATİT UYGULANMASI (3 OLGU NEDENİYLE) ÖZET

ATROFİK ALVEOLER KRETLERİN YENİDEN YAPILANMASINDA GRANÜL HİDROKSİLAPATİT UYGULANMASI (3 OLGU NEDENİYLE) ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 193-202, 1993 ATROFİK ALVEOLER KRETLERİN YENİDEN YAPILANMASINDA GRANÜL HİDROKSİLAPATİT UYGULANMASI (3 OLGU NEDENİYLE) Onur İÇTEN*, Funda TUĞCU** ÖZET Son yıllarda

Detaylı

MANDBULADA BLATERAL DENTGERÖZ KST: VAKA RAPORU BILATERAL DENTIGEROUS CYST IN MANDIBLE: A CASE REPORT

MANDBULADA BLATERAL DENTGERÖZ KST: VAKA RAPORU BILATERAL DENTIGEROUS CYST IN MANDIBLE: A CASE REPORT MANDBULADA BLATERAL DENTGERÖZ KST: VAKA RAPORU Cumhuriyet Üniversitesi BILATERAL DENTIGEROUS CYST IN MANDIBLE: A CASE REPORT Dt. Yavuz Tolga KORKMAZ * Prof. Dr. 3hsan Levent ARAL* ÖZET Dentigeröz kistler

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal Döküm Yöntemleri Dr.-Ing. Rahmi Ünal 1 HASSAS DÖKÜM Hassas Döküm Son derece kark parçalar temiz ve tam bir ekilde elde edilebilir. Özellikle tala kaldrlarak ilenmesi veya dövülebilmesi mümkün olmayan alamlardan

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Cell growth differentiation Inflamation Cytokine production Extracellular-regulated

Detaylı

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Özellikle yara bakımıyla ilgili pek çok yeni yöntem,

Detaylı

Taner Arabacı, Alper Kızıldağ, Oğuz Köse. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Erzurum - Turkey

Taner Arabacı, Alper Kızıldağ, Oğuz Köse. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Erzurum - Turkey MÜSBED 2013;3(2):97-101 DOI: 10.5455/musbed.20130411090604 Olgu Sunumu / Case Report Periodontal Kemikiçi Defektlerin Rejeneratif Tedavisinde Trombositten Zenginleştirilmiş Fibrin Membran Ve Otojen Kemik

Detaylı

Kemik Doku Mühendisliği

Kemik Doku Mühendisliği ARŞİV 2010; 19: 206 Kemik Doku Mühendisliği Uzm. Dr. Pınar YILGÖR HURİ* Prof. Dr. Nesrin HASIRCI** Prof.Dr. Vasıf HASIRCI*** Giriş Organ ve dokuların hastalara nakledilmek üzere laboratuvar koşullarında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: belde.arsan@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 107 - ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Doç. Dr. smail Hakk Aksoy TÜ naat Fakültesi, naat Mühendislii Bölümü, Maslak stanbul,

Detaylı

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği,Yara Bakım Merkezi İstanbul Tanım Diabetik

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

BOYUN CERRAHİSİ SONRASI ADEZYONLARIN ÖNLENMESİNDE SİMVASTATİNİN ROLÜ

BOYUN CERRAHİSİ SONRASI ADEZYONLARIN ÖNLENMESİNDE SİMVASTATİNİN ROLÜ BOYUN CERRAHİSİ SONRASI ADEZYONLARIN ÖNLENMESİNDE SİMVASTATİNİN ROLÜ Dilek Işık, Özer Makay, Gökhan İçöz, Gülten Gezer, Yeşim Ertan, Ömer Özütemiz, Mahir Akyıldız, Mustafa Yılmaz, Enis Yetkin Ege Üniversitesi

Detaylı

ORTOPEDİK CERRAHİDE KEMİK KUSURLARININ ONARIMINDA ODUN KULLANIMI ÖZET ABSTRACT

ORTOPEDİK CERRAHİDE KEMİK KUSURLARININ ONARIMINDA ODUN KULLANIMI ÖZET ABSTRACT ORTOPEDİK CERRAHİDE KEMİK KUSURLARININ ONARIMINDA ODUN KULLANIMI III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1867-1873 Adem YILDIZ 1, Hafız AYDIN 1, Ahmet Uğur TURHAN 1, Bedri

Detaylı

Özdal Kurt F 1 Vatansever H S 2 Tuğlu İ 2 Deliloğlu Gürhan S İ 3. Özet

Özdal Kurt F 1 Vatansever H S 2 Tuğlu İ 2 Deliloğlu Gürhan S İ 3. Özet Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 51(1): 15-20, 2012 Farklı implant materyalleri üzerinde osteoblasta farklılaştırılmış kemik iliği stromal kök hücrelerinin

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

Periodontal Kemik Kaybında Simetrinin Deerlendirilmesi

Periodontal Kemik Kaybında Simetrinin Deerlendirilmesi Esra GÜZELDEMR ve Ark. PERODONTAL KEMK KAYBINDA SMETRNN DEERLENDRLMES Periodontal Kemik Kaybında Simetrinin Deerlendirilmesi EVALUATION OF SYMMETRY IN PERIODONTAL BONE LOSS Esra GÜZELDEMR*, Cem A. GÜRGAN**,

Detaylı

ATAMIZI ÖZLEM VE SAYGIYLA ANDIK

ATAMIZI ÖZLEM VE SAYGIYLA ANDIK Ocak 2017 İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tarafından Hazırlanmıştır. ATAMIZI ÖZLEM VE SAYGIYLA ANDIK 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

maxillary sinus floor augmentation with a 2:1 beta-tricalcium phosphate (Cerasorb) alone compared to autogenous bone grafts.

maxillary sinus floor augmentation with a 2:1 beta-tricalcium phosphate (Cerasorb) alone compared to autogenous bone grafts. SİNÜS TABANI YÜKSELTİLMESİ İÇİN GEREKLİ GRAFT HACMİNİN ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF NEEDED GRAFT VOLUME FOR SINUS FLOOR AUGMENTATION USING THREE-DIMENSIONAL

Detaylı

Periodontal rejeneratif ilemler, inflamasyon

Periodontal rejeneratif ilemler, inflamasyon PERODONTAL REJENERASYON VE BÜYÜME FAKTÖRLER PERIODONTAL REGENERATION AND GROWTH FACTORS Dt. Müge LÜTFO.LU ÖZET Periodontal rejeneratif ilemler, inflamasyon nedeniyle ykma u1ram dieti ba1 dokusunun rejenerasyonunu,

Detaylı

İki Farklı Kemik Greftinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi. Investigation Histopathologically of two Different Bone Grafts

İki Farklı Kemik Greftinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi. Investigation Histopathologically of two Different Bone Grafts Dicle Tıp Dergisi, 2005 Cilt:32, Sayı: 4, (172-178) İki Farklı Kemik Greftinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi Mehtap Herdem Atay*, Fetin Rüştü Yılmaz** ÖZET Bu çalışma, demineralize kemik matriksinin

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 1 : 239-247 (2009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE MC3T3-E1 HÜCRE DİZİSİNİN

Detaylı

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI Bitirme Tezi Stj. Dişhekimi Ceren

Detaylı

PARAFORMALDEHTN NEDEN OLDU)U GNGVAL VE MANDBULAR KEMK NEKROZU (OLGU SUNUMU)

PARAFORMALDEHTN NEDEN OLDU)U GNGVAL VE MANDBULAR KEMK NEKROZU (OLGU SUNUMU) PARAFORMALDEHTN NEDEN OLDU)U GNGVAL VE MANDBULAR KEMK NEKROZU (OLGU SUNUMU) GINGIVAL AND MANDIBULAR BONE NECROSIS FOLLOWING THE USE OF PARAFORMALDEHYDE (CASE REPORT) Dr Serhat ATILGAN * Prof. Dr. Gülten

Detaylı

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM 2 MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM 3 Kemik Dostu HA Kalsiyum Fosfat Morfolojisi Hydroxyapatite Calcium Phosphate CaP Kasiyum-Fosfat seramikler HA Hidroksiapatit ve TCP Trikalsiyum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

T.C. ANKARA.ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ORTOGNATİK CERRAHİ SONRASI TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE

T.C. ANKARA.ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ORTOGNATİK CERRAHİ SONRASI TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE T.C. ANKARA.ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ORTOGNATİK CERRAHİ SONRASI TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLERİN DENTAL PANORAMİK TOMOGRAFİ İLE İZLENMESİ Proje Yürütücüsü:

Detaylı

SAF MiNERALiZE KEMiK GREFTi PYROSTUN MEMBRANLI VE MEMBRANSIZ UYGULAMALARININ KEMiK iyileşmesi ÜZERiNDEKi ETKiLERiNiN DENEYSEL OLARAK incelenmesi

SAF MiNERALiZE KEMiK GREFTi PYROSTUN MEMBRANLI VE MEMBRANSIZ UYGULAMALARININ KEMiK iyileşmesi ÜZERiNDEKi ETKiLERiNiN DENEYSEL OLARAK incelenmesi Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 1999 SAF MiNERALiZE KEMiK GREFTi PYROSTUN MEMBRANLI VE MEMBRANSIZ UYGULAMALARININ KEMiK iyileşmesi ÜZERiNDEKi ETKiLERiNiN DENEYSEL

Detaylı

Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ

Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Saygun I, Sahin S, Musabak U, Enhos S, Kubar A, Gunhan O, Slots J Human cytomegalovirus in peripheral giant cell

Detaylı

ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI

ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI Prof. Dr. Harzem ÖZGER İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. ALLOGREFT Chips Strüktürel İnterkaler Osteoartiküler Masif allogreftler,kemikler de

Detaylı

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 12, No. 2, (178-182 182), 2001 AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS REZEKSÝYONU ÝLE TEDAVÝSÝ Özcan PEHLÝVAN*, Erkal BÝLGÝÇ** ÖZET Amaç: Evre II ve III ayak

Detaylı

PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI

PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 177-181, 1986 PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI Yurdaer KILIÇ* Tayfun ALAÇAM** Çocuklarda

Detaylı

S çan tibia diafiz k r klar nda kalsiyum sülfat n k r k iyileflmesi üzerine etkileri

S çan tibia diafiz k r klar nda kalsiyum sülfat n k r k iyileflmesi üzerine etkileri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2001;35:431-437 S çan tibia diafiz k r klar nda kalsiyum sülfat n k r k iyileflmesi üzerine etkileri The effect of calcium sulfate

Detaylı

MPLANT D HEKMLNDE KULLANILAN AIZ Ç OTOJEN KEMK GREFTLER INTRAORAL AUTOGENOUS BONE GRAFTS IN IMPLANT DENTISTRY

MPLANT D HEKMLNDE KULLANILAN AIZ Ç OTOJEN KEMK GREFTLER INTRAORAL AUTOGENOUS BONE GRAFTS IN IMPLANT DENTISTRY MPLANT D HEKMLNDE KULLANILAN AIZ Ç OTOJEN KEMK GREFTLER Cumhuriyet Üniversitesi INTRAORAL AUTOGENOUS BONE GRAFTS IN IMPLANT DENTISTRY Bahadr ERSU * ÖZET mplant di hekimliinde daha iyi bir estetiin salanmas

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4, Sayfa: 42-50, 2005. *Yrd. Doç. Dr. Sema S. HAKKI, **Prof. Dr. Rahime M.

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4, Sayfa: 42-50, 2005. *Yrd. Doç. Dr. Sema S. HAKKI, **Prof. Dr. Rahime M. ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4, Sayfa: 42-50, 2005 Basic-Fibroblast Growth Factor (b-fgf) ve Dexamethasone (Dex) un Pre-osteoblastların (MC3T3-E1) Proliferasyonu,

Detaylı

OSTEOMA (1 Olgu) Büyüklüğü, radyolojisi, kliniği ve histopatolojisi açısından ilginç olan bir osteoma vakamızı takdim ediyoruz.

OSTEOMA (1 Olgu) Büyüklüğü, radyolojisi, kliniği ve histopatolojisi açısından ilginç olan bir osteoma vakamızı takdim ediyoruz. G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 221-227, 1985 OSTEOMA (1 Olgu) Mustafa TÜRKER* Nadir GÜNGÖR** Şule YÜCETAŞ** Ender ERGUN*** Derviş YILMAZ**** Osteoma, çenelerin nonodontojenik benign tümörlerindendir.

Detaylı

Olgu ŞENÇİMEN, Sunumu/ GÜLSES, Case Report VAROL, MANDİBULER SİMFİZ BÖLGESİNDEN KEMİK GREFTİ ALINMASINA YÖNELİK İKİ BASİT CERRAHİ TEKNİK TWO SIMPLE TECHNIQUES FOR BONE GRAFT HARVESTING FROM MANDIBULAR

Detaylı

Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu

Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4 (A), Sayfa: 11-15, 2005 Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu Maxillary

Detaylı

Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone

Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone BMT Calsis, insan sağlığına yönelik ileri malzeme ve teknolojileri, rekabetçi ve yenilikçi yaklaşımlar ile tıbbın ve insanlığın hizmetine sunmak üzere 2008 yılında kurulmuş, Türkiye nin ortobiyolojik malzeme

Detaylı

Kemik Doku Yamaları. Uzm.Bio.Mustafa Koçkaya

Kemik Doku Yamaları. Uzm.Bio.Mustafa Koçkaya Kemik Doku Yamaları Uzm.Bio.Mustafa Koçkaya 1 VÜCUT ÜZERİNDE, ÇEŞİTLİ ETMENLERCE OLUŞAN KEMİK DOKU İHTİYACININ, KARŞILANMASI AMACI İLE KULLANILAN DESTEKLEYİCİ YAMALAR 2 Kemik Doku Yamaları ALINDIĞI KAYNAĞA

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS)

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) ADRES: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş.Hek.Fak. Ağız Diş Çene Cerrahisi A.B.D. TEL: 0555 557 33 10 E-MAİL:mkparlar@yahoo.com Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ UZMANI

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

1989-1995 Kandilli Kız Lisesi

1989-1995 Kandilli Kız Lisesi Burcu ÇEVRELİ KİŞİSEL BİLGİLER Adres :Eski Ankara Cad. Aydınlar Sit. B Blok Yenişehir Kurtköy-Pendik- İstanbul GSM : 0537 942 82 69 e-mail : burcucevreli@uskudar.edu.tr burcu-vet1978@hotmail.com Doğum

Detaylı

Diyabetik Sıçanlarda Vitre İçine Uygulanan Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkisi

Diyabetik Sıçanlarda Vitre İçine Uygulanan Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkisi Diyabetik Sıçanlarda Vitre İçine Uygulanan Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkisi Eren Çerman 1, Ülkü Arığ 2, Muhsin Eraslan 1, Fatih Mahmut Bulut 2, Özlem Şahin 1, Selvinaz Özkara 3, Fügen Vardar Aker 3, Erdal

Detaylı

Pediatrik Nörolojik modeller

Pediatrik Nörolojik modeller Pediatrik Nörolojik modeller Prof. Dr. Semra Hız Kurul Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nörolojisi BD Pediatrik Nörolojik modeller Migren Modeli Epilepsi Modeli

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adres: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Çiğli, İzmir, Türkiye. E-Posta: enhosukru@yahoo.com ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

Elaz yöresi vi ne mermer tozu katk hafif betonun bas nç ve ultrasonik ses geçirgenli i özelli inin ara lmas

Elaz yöresi vi ne mermer tozu katk hafif betonun bas nç ve ultrasonik ses geçirgenli i özelli inin ara lmas 1 Tanyld ve Cokun, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 27(2): 1-14 (211) Elaz yöresi vine mermer tozu katk hafif betonun basnç ve ultrasonik ses geçirgenlii özelliinin aralmas Harun TANYILDIZI,

Detaylı

Ta k n Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etraf nda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Ara t r lmas

Ta k n Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etraf nda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Ara t r lmas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 443 - Takn Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etrafnda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Aratrlmas M. ükrü Güney

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : ESRA YÜCE İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : ESRA YÜCE İletişim Bilgileri Adres 1. Adı Soyadı : ESRA YÜCE İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail ÖZGEÇMİŞ Atakent Mah. 2. Etap Çiçekli Vadi Cad. Sümbül Sok. A-402 Dr. 16 Halkalı,Küçükçekmece/İSTANBUL : 0531 666 0803 : dt.esrayuce@gmail.com

Detaylı

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II .YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II GÜNLER SAATLER 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 6 KASIM BİYOFİZİK BİYOFİZİK TIB.BİY.VE GEN. TIB.BİY.VE GEN. MES.İNG. SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 7 KASIM

Detaylı

BUKKAL BÖLGEDE PLEOMORFK ADENOMA: BR OLGU SUNUMU # PLEOMORPHIC ADENOMA IN THE BUCCAL REGION: A CASE REPORT #

BUKKAL BÖLGEDE PLEOMORFK ADENOMA: BR OLGU SUNUMU # PLEOMORPHIC ADENOMA IN THE BUCCAL REGION: A CASE REPORT # BUKKAL BÖLGEDE PLEOMORFK ADENOMA: BR OLGU SUNUMU # PLEOMORPHIC ADENOMA IN THE BUCCAL REGION: A CASE REPORT # Prof.Dr.Mustafa ÖZTÜRK* Dr.Dt.Filiz TAHTABAB** Dt.Esma BOYSAN* Ar.Gör.Defne AKPINAR*** ÖZET

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS Tolga UÇAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Danıman:

Detaylı

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI 5. Uluslararasleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), 13-15 Mays 2009, Karabük, Türkiye R BETONRME SNY YPISININ BLGSYR ORTMIND PTLYICILR LE KONTROLLÜ YIKIMI THE CONTROLLED DEMOLITION OF INDUSTRIL BUILDING

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

OPERASYON ÖNCES MPLANT YERLERNN BELRLENMESNDE RADYOLOJK KRTERLER VE RADYOLOJK TEKNK SEÇM

OPERASYON ÖNCES MPLANT YERLERNN BELRLENMESNDE RADYOLOJK KRTERLER VE RADYOLOJK TEKNK SEÇM OPERASYON ÖNCES MPLANT YERLERNN BELRLENMESNDE RADYOLOJK KRTERLER VE RADYOLOJK TEKNK SEÇM RADIOLOGICAL CRITERIA AND CHOICE FOR RADIOLOGICAL TECHNIQUE IN THE DETERMINATION OF IMPLANT SITES BEFORE OPERATION

Detaylı

Nüksün engellenmesi Ağrısız, fonksiyonel eklem! Uygun cerrahi işlem ve antimikrobiyal tedavi kombinasyonu ESAS!

Nüksün engellenmesi Ağrısız, fonksiyonel eklem! Uygun cerrahi işlem ve antimikrobiyal tedavi kombinasyonu ESAS! Nüksün engellenmesi Ağrısız, fonksiyonel eklem! Uygun cerrahi işlem ve antimikrobiyal tedavi kombinasyonu ESAS! Multidisipliner yaklaşım; ortopedist, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, klinik mikrobiyolog

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

YA-LI B0REYLERDE ST0LO0D PROÇES0N RADYOLOJ0K OLARAK DE6ERLEND0R0LMES0 RADIOLOGICAL EVALUATION OF STYLOID PROCESS IN THE ELDERLY

YA-LI B0REYLERDE ST0LO0D PROÇES0N RADYOLOJ0K OLARAK DE6ERLEND0R0LMES0 RADIOLOGICAL EVALUATION OF STYLOID PROCESS IN THE ELDERLY YA-LI B0REYLERDE ST0LO0D PROÇES0N RADYOLOJ0K OLARAK DE6ERLEND0R0LMES0 RADIOLOGICAL EVALUATION OF STYLOID PROCESS IN THE ELDERLY Yrd. Doç. Dr. Rana NALÇACI * Dr. Melda MISIRLIO6LU * ÖZET Amaç: Bu çalmann

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alkali Fosfataz Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5057-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Kan, kemik iliği veya doku numunelerinde

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok

rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok Dokuz Eylül Üniversitesi TpT Fakültesi laç Aratrmalar rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok Etik, bakalar bakmad zaman ne yaptnzdr. Bilimle paralel gitmelidir. Vural Özdemir, 19. Ulusal Farmakoloji

Detaylı

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET G. U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 167-171 1991 (RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU Yrd. Doç. Dr. Sina UÇKAN* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Ranulanın prognozunun

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

MANDİBULA PERİFERAL OSTEOMU PERIPHERAL OSTEOMA OF MANDIBLE Baş Boyun Cerrahisi

MANDİBULA PERİFERAL OSTEOMU PERIPHERAL OSTEOMA OF MANDIBLE Baş Boyun Cerrahisi MANDİBULA PERİFERAL OSTEOMU PERIPHERAL OSTEOMA OF MANDIBLE Baş Boyun Cerrahisi Başvuru: 29.05.2016 Kabul: 26.07.2016 Yayın: 26.07.2016 Nurdoğan Ata 1, Tahir Bülbül 1, Gültekin Övet 2, Esra Yılmaz 2, Fatmanur

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD BİYOUYUMLULUK (BIO-COMPATIBILITY) 10993-1 Bir materyalin biyo-uyumluluğunun test edilmesi için gerekli testlerin tümünü içerir. (Toksisite, Hemoliz, sitotoksisite, sistemik toksisite,...vs.) Hammaddelerin

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

TP II DABETK BR HASTAYA AT PALATAL PLEOMORFK ADENOMANIN TEDAVS: VAKA RAPORU #

TP II DABETK BR HASTAYA AT PALATAL PLEOMORFK ADENOMANIN TEDAVS: VAKA RAPORU # TP II DABETK BR HASTAYA AT PALATAL PLEOMORFK ADENOMANIN TEDAVS: VAKA RAPORU # TREATMENT OF PALATAL PLEOMORPHIC ADENOMA S OF TYPE II DIABETIC PATIENT S: CASE REPORT Yrd. Doç. Dr. Emel UZUN BULUT * Ara3.

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

Farklı Araştırma Türleri Ve Farklı Başvuru Dosyaları

Farklı Araştırma Türleri Ve Farklı Başvuru Dosyaları Farklı Araştırma Türleri Ve Farklı Başvuru Dosyaları Uzm. Meral Demir İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Öğretim Üyesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burcu KARADUMAN 2. Doğum Tarihi: 15.03.1980 3. Unvanı: Diş Hekimi Periodontoloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Gazi Üniversitesi

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

Vital Pulpa Tedavilerinde Protein ve Gen Terapileri

Vital Pulpa Tedavilerinde Protein ve Gen Terapileri DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 2, Sayfa: 54-63, 2007 Vital Tedavilerinde Protein ve Gen Terapileri The Protein and Gene Therapies for Vital Pulp Treatments *Doç.Dr.

Detaylı

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Yeni Ülkeler isimli kategoride Bircok ülke hakk?nda (?uana kadar 30 kadar üke icin yaz?lar haz?rlad?k) bilgiler veriyoruz ve beraberinde o ülke hakk?nda

Detaylı

Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler

Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler Aykın Şimşek, Gökhan Çakmak, Erdal Cila Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler Aykın Şimşek*, Gökhan Çakmak**, Erdal Cila*** Travma, kemik enfeksiyonları, konjenital anomaliler,

Detaylı

ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI

ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI Ar.Gör. Ozan KAYACAN Doç.Dr. Ender Yazgan BULGUN Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Müh. Böl. ÖZET Günlük ya antmzn ayrlmaz bir parças olan konfeksiyon

Detaylı