EKTOPK OLARAK UYGULANAN DÜÜK DOZ REKOMBNANT NSAN KEM MORFOGENETK PROTEN-2 NN KEMK OLUUMUNU BALATICI ETKSNN DEERLENDRLMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKTOPK OLARAK UYGULANAN DÜÜK DOZ REKOMBNANT NSAN KEM MORFOGENETK PROTEN-2 NN KEMK OLUUMUNU BALATICI ETKSNN DEERLENDRLMES"

Transkript

1 EKTOPK OLARAK UYGULANAN DÜÜK DOZ REKOMBNANT NSAN KEM MORFOGENETK PROTEN-2 NN KEMK OLUUMUNU BALATICI ETKSNN DEERLENDRLMES EVALUATION OF OSTEOINDUCTIVE EFFECTS OF LOW DOSE RECOMBINANT HUMAN BONE MORPHOGENETIC PROTEIN-2 AT AN ECTOPIC SITE lker ÖZEÇ Erdem KILIÇ Mustafa ÖZTÜRK Fahrettin GÖZE ÖZET SUMMARY Amaç: Kas içine lokal olarak uygulanan 0.2µg rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 nin kemik oluumunu balatc etkisinin deerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Çalmada sekiz adet Wistar albino rat kullanlm ve masseter kas içerisine 0.2µg rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 jelatin sünger tayc kullanlarak implante edilmitir. &mplantasyondan sonra birinci haftadan balayarak 8 hafta boyunca osteoindüktif etki radyolojik ve histolojik olarak deerlendirilmitir. Bulgular: Histolojik deerlendirme sonucunda rekombinant insan kemik morfogenetik protein-2/jelatin implantn kas dokusu içinde kemik oluumu salad görülmütür. Ektopik olarak oluan kemik dokusu birinci ve ikinci haftalarda histolojik olarak gösterilebilirken, takip eden haftalarda gösterilememitir. Radyolojik incelemede de kemik varlnn göstergesi olan radyoopak görüntüye sekiz hafta boyunca rastlanmamtr. Sonuç: Lokal olarak kas içine 0.2µg dozda uygulanan rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 nin ektopik olarak yeterli osteoindüktif etkiyi gösteremedii sonucuna varlmtr. Anahtar kelimeler: Doku mühendislii, rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2, ektopik kemik oluumu Purpose: To observe the osteoinductive effect of 0.2µg recombinant human bone morphogenetic protein-2 at an ectopic site. Material and Methods: Gelatin sponge carrier with 0.2µg of recombinant human bone morphogenetic protein-2 was implanted into the masseter muscle in eight rats. The bone induction capacity was histologically and radiologically analyzed weekly for eight weeks after the implantations. Results: Histologic examinations showed that recombinant human bone morphogenetic protein-2/gelatin implant resulted in active bone formation at the intramuscular site at 1 and 2 weeks, but no signs of bone formation was detected between 3 and 8 weeks. On radiological examination, there was no sign of opacity indicative of bone formation during eight weeks. Conclusion: Recombinant human bone morphogenetic protein-2, at a 0.2µg dosage failed to show enough osteoinductive effect intramuscularly. Key words: Tissue engineering, recombinant human bone morphogenetic protein-2, ectopic bone formation GR Kemik oluumu için morfogenetik uyar, kemik hücresine dönüebilme kapasitesine sahip kök hücreler ve yeni oluan kemie çat görevini yapacak uygun tayc matriks gereklidir. 1 Hücresel büyüme faktörleri ve biyolojik yollar kullanlarak kemik oluturulmas doku mühendisliinin önemli bir parçasdr. Bu olay in vitro olarak serum, tayc ve hücre kullanlarak oluturulabilecei gibi in vivo olarak da konak dokusu, tayc ve hücre kullanlarak oluturulabilmektedir. 2 Rekonstrüksiyon uygulamasnda otojen greft kullanlmas, günümüzde altn standart olarak kabul edilmektedir. Fakat otojen greft uygulamalarnn problemlerinden birisi baz vakalarda karlalan verici saha yetersizliidir. Günümüzde bu problemin de çözümü olabilecek; doku mühendislii ile ektopik olarak oluturulan kemiin rekonstrüksiyon uygulamalarnda kullanlabilmesi için çalmalar yaplmaktadr. 3 Kemik morfogenetik proteini ilk olarak 1965 ylnda Urist tarafndan tanmlamtr. Kemik morfogenetik proteinler, transforming growth factor-d ailesi üyeleri Cumhuriyet Üniversitesi, Di Hekimlii Fakültesi, Az, Di, Çene Hastalklar ve Cerrahisi Anabilim Dal, S%VAS. Erciyes Üniversitesi, Di Hekimlii Fakültesi, Az, Di, Çene Hastalklar ve Cerrahisi Anabilim Dal, KAYSER%. Gazi Üniversitesi, Di Hekimlii Fakültesi, Az, Di, Çene Hastalklar ve Cerrahisi Anabilim Dal, ANKARA. Cumhuriyet Üniversitesi, Tp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal, S%VAS. Bu çalma, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernei 8. Bilimsel Sempozyumunda tebli edilmitir. 5

2 içinde bulunan büyüme ve farkllama faktörleridir. Günümüzde 15 adet kemik morfogenetik proteini tanmlanmtr. Bu proteinler arasnda osteoindüktif özellii en fazla olan kemik morfogenetik proteini- 2 dir. 4-6 Dardan organizmaya kemik morfogenetik proteini-2 uygulanarak, kemik oluumunun tetiklenmesi ile kök hücrelerin çoalmas ve farkllamas salanarak, yeni kemik hücreleri oluturulabilmektedir. Dardan uygulanan farkllama faktörü ile balatlan kemik oluturma ilemini, organizmada oluan yeni kemik hücreleri tarafndan salnan kemik morfogenetik proteinlerinin ve dier büyüme ve farkllama faktörlerinin devam ettirdii düünülmektedir. 7-9 Kemik defektlerinin rekonstrüksiyonu için klinik kullanmda kemik morfogenetik proteini en umut verici biyomateryallerden birisidir. Bundan dolay osteoindüktif özellii en güçlü olan kemik morfogenetik proteini-2 nin çeitli bölgelerde ve çeitli dozlarda kemik oluumunu balatc özelliklerinin aça çkarlmas önemlidir. Bu çalmann amac 0.2µg kemik morfogenetik proteini-2 nin jelatin sünger tayc kullanlarak ektopik uygulanmas ile oluan kemik oluumunu balatc özelliklerinin deerlendirilmesidir. GEREÇ ve YÖNTEM Çalma protokolü yerel etik kurul tarafndan incelenmi ve onaylanmtr. Çalma için 8 adet yaklak 10 haftalk ortalama 250 gram arlnda Wistar albino rat kullanlmtr. Kemik morfogenetik protein-2 (R&D Systems, Inc., Minneapolis, Minn.) tampon fosfatl serum fizyolojik kullanlarak mikrolitrede 0.01µg rhbmp-2 konsantrasyonunda olacak ekilde hazrlanmtr. Jelatin sünger (Curaspon, Absorbable Gelatin Sponge, Netherlands) tayc olarak kullanlmtr. Kemik morfogenetik protein-2 jelatin sünger implantn oluturulabilmesi için, 10x5x5mm boyutlarnda hazrlanan jelatin sünger üzerine hazrlanan solüsyondan 20µl eklenmitir. Deney hayvanlarnn anestezisi intramuskuler ketamin (Ketalar, Eczacba-Warner Lambert, %stanbul, Türkiye) 35mg/kg ve xylazine (Rompun 2%, Bayer, %stanbul, Türkiye) 5mg/kg kullanlarak salanmtr. Angulus mandibula bölgesinde bulunan deri tra edilmi ve betadin kullanlarak dezenfekte edilmitir. Mandibulada 1cm uzunluunda cilt insizyonu yapldktan sonra künt diseksiyon ile kas içerisinde jelatin sünger yerletirilebilmesi için bir yer hazrlanmtr. Deney grubunda kemik morfogenetik protein-2/jelatin sünger masseter kas içerisine yerletirilirken kontrol grubuna sadece jelatin sünger yerletirilmitir. Her hayvanda mandibula sa taraf deney grubunu olutururken sol taraf kontrol grubunu oluturmutur. Operasyondan itibaren sekiz hafta boyunca her hafta bir deney hayvan sodyum pentobarbital overdoz olarak uygulamas ile sakrifiye edilmi ve radyovizyografi (CDR, Schick Technologies INC, New York, USA) kullanlarak implantasyon yaplan bölgeden radyografiler elde edilmitir. Takiben implantasyon yaplan bölge çevre doku ile birlikte çkarlarak %10 formalin ile fikse edilmi ve dekalsifiye edildikten sonra eksize edilen örnekler rutin prosedürler kullanlarak parafin içerisine gömülmütür. Seri olarak elde edilen kesitler hematoksilin eosin kullanlarak boyanm ve k mikroskopu ile incelenmitir. BULGULAR Genel olarak deney hayvanlarnn iyilemesinin sorunsuz olduu görülmütür. Postoperatif olarak beslenme zorluu, infeksiyon veya kanama ile karlalmamtr. Resim 1. Birinci hafta; mezenimal hücre çoalmasi ile birlikte baz alanlarda olgunlamam kemik ve kkrdak dokusu (HE X 25) Histolojik inceleme sonucunda deney grubunda birinci ve ikinci haftalarda yaplan deerlendirmelerde 6

3 ektopik kemik oluumu tespit edilmitir. Üçüncü ve sekizinci haftalar arasnda yaplan deerlendirmede ektopik kemik oluumu gösterilememitir. Birinci haftada yaplan deerlendirmede implant yerletirilen bölgede mezenimal hücre çoalmas ile birlikte baz alanlarda olgunlamam kemik ve kkrdak dokusu tespit edilmi, osteoblast ve kondroblast hücreleri görülmütür (Resim 1). %kinci haftada yaplan deerlendirmede osteoblastlar ile çevrili trabeküler kemik oluumu ve kkrdak doku varl gözlenmitir. Kemik oluumunun implant yerletirilen bölgede birinci haftaya göre daha geni bir alan kapsad belirlenmitir (Resim 2,3). Kontrol grubunda yaplan incelemede ektopik kemik oluumu tespit edilmemitir. Yaplan deerlendirmede her iki grupta da yerletirilen implantlara kar yabanc cisim reaksiyonuna rastlanmam ve tayc olarak kullanlan jelatin süngerin rezorbe olduu görülmütür. Sekiz hafta süresince yaplan radyolojik inceleme sonucunda deney grubunda ve kontrol grubunda radyolojik olarak bulguya rastlanmamtr (Resim 4). TARTIMA Kemik morfogenetik proteini-2 bütün kemik morfogenetik protein ekilleri arasnda en yüksek osteoindüktif etkiye sahiptir. Bu çalmada da bu nedenden dolay kemik morfogenetik proteini-2 kullanlmtr. Kemik oluum miktar uygulanan kemik morfogenetik proteini-2 dozuna baldr ve farkl dozlar ile yaplan çalmalar sonucunda; yüksek dozda uygulamalarda, düük doza göre daha fazla yeni kemik olutuu tespit edilmitir Resim 4. Radyografik görüntü; ikinci haftaya ait implant uygulanan bölgede kemik oluumuna dair opasite görülmedi Resim 2. &kinci hafta; kas içi yeni kemik oluumu (HE X 25) Resim 3. &kinci hafta; osteoblastlar ile çevrili trabeküler kemik oluumu (HE X 50) Büyüme ve farkllama faktörleri günümüzde rekombinant teknoloji kullanlarak istenilen miktarlarda üretilebilmektedir, fakat fiyatlar pahaldr. Bundan dolay minimal dozda faktör kullanarak, optimal etkinin elde edilmesi önemlidir ve optimal etkinin elde edilebilmesi için gerekli olan en düük miktara eik doz ad verilmektedir. Kemik morfogenetik proteini-2'nin ektopik uygulamasnda optimal etki ise, istenilen miktarda kemiin minimal dozda faktör kullanlarak oluturulmasdr. Bu çalmada elde edilen verilerden; 0.2µg rekombinant insan kemik morfogenetik proteini- 2 nin osteoindüktif etkisinin, optimal etki elde etmek için gerekli olan eik dozdan daha düük olduu sonucu çkarlmtr. Bu etki 8 hayvandan sadece 2 sinde (1/4 orannda) oluturulabilmitir. Çalmamzda yaplan histolojik deerlendirme ile birinci ve ikinci haftalarda yeni kemik oluumu tespit 7

4 edilmitir. Üçüncü haftadan sekizinci haftaya kadar olan dönemde 6 rat için kemik varl gözlenmemitir. Alpaslan ve ark. 14 ektopik olarak 20µg rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 implante etmiler ve 7-9 hafta içerisinde tam olarak olgunlam kemik oluumu tespit etmilerdir. Kusumato ve ark. 15 intramuskuler olarak 50µg rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 kullanm ve histolojik olarak 4. haftada kemik ilii ihtiva eden yeni kemik oluumu görmülerdir. Bu çalmalarda kullanlan rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 dozu bizim çalmamzda kullandmz doza göre 100 kat ve 250 kat daha fazladr. Bu sonuçlara göre çalmamzda uyguladmz rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 miktar (0.2µg) optimum kemik oluumunu balatc etkisini 1/4 orannda göstermitir. Kemik oluumu için dardan uygulanan kemik morfogenetik proteini-2 bir süre sonra ortamdan uzaklamakta ve kemik oluumu kök hücrelerden farkllaan yeni osteojenik hücreler tarafndan, organizmann kendi salglad proteinler ile devam ettirilmektedir. Çalmamzda üçüncü ve sekizinci haftalar arasnda kemik oluumunun gösterilememesi; dardan uygulanan kemik morfogenetik proteini tarafndan yeterli derecede osteoindüktif etki oluturulamamasna bal olarak yeterli osteojenik hücre farkllamasnn olumamas ve bundan dolay da organizmadan salnan büyüme ve farkllama faktörlerinin kemik oluum basamaklarnn devam ettirilmesi için yeterli olamamas olarak açklanabilir Kemik morfogenetik proteini solüsyon olarak etki gösterebilmektedir, fakat tayc ile birlikte uyguland zaman daha az miktarda kemik morfogenetik proteini kullanlarak daha fazla miktarda kemik elde edilebilmektedir. Kemik morfogenetik proteini için birçok materyal tayc olarak kullanlm ve yaplan çalmalar sonucunda kollagenin tayc olarak iyi özellikler gösterdii belirlenmitir. Jelatin kollagen yapsndadr, kollagenin parsiyel olarak hidrolize edilmesi ile elde edilmektedir ve kemik morfogenetik proteini uygulamalarnda tayc olarak kullanlmaktadr. 3,19-22 Bu çalmada da tayc olarak jelatin sünger kolay elde edilebilmesi, rezorbe olabilmesi ve sitotoksik olmamasndan dolay tercih edilmitir. Kollagen osteokondüktif özellii olan bir materyaldir ve kemik morfogenetik protein ile birlikte uyguland bölgede bu özellii ile kemik oluumuna katlmaktadr. Ektopik bölgede osteoindüktif özellik olmadan sadece osteokondüktif özellii olan bir materyalin ektopik kemik oluturmas mümkün deildir. Kontrol grubunda kemik oluumuna rastlanmamas da bu bilgiyi dorulamaktadr. SONUÇ Sonuç olarak, 0.2µg rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 nin ektopik bölgede kemik dokusu oluturacak yeterli osteoindüktif etkisinin ratlarn ancak 1/4 ünde ortaya çkt görülmütür. Ektopik olarak kemik oluturulabilmesi için gerekli olan minimal dardan uygulanacak rekombinant insan kemii morfogenetik proteini-2 miktarnn belirlenmesi üzerine baka çalmalarn da yaplmas gerekmektedir. KAYNAKLAR 1. Reddi AH. Symbiosis of biotechnology and biomaterials: Applications in tissue engineering of bone and cartilage. J Cell Biochem 1994; 56: Ahsan T, Nerem RM. Bioengineered tissues: The science, the technology, and the industry. Orthod Craniofac Res 2005; 8: Inoda H. rh-bmp2-induced ectopic bone for grafting critical size defects: A preliminary histological evaluation in rat calvariae. Int J Oral Maxillofac Surg 2006; doi: /j.ijom Schilephake H. Bone growth factors in maxillofacial skeletal reconstruction. Int J Oral Maxillofac Surg 2002; 31: Özeç %, Öztürk M, Klç E, Yeler H, Göze F, Gümü C. Effect of recombinant human bone morphogenetic protein-2 on mandibular distraction osteogenesis. J Craniofac Surg 2006; 17: Özeç %, Yeler H. Bone morphogenetic proteinler ve osteoindüksiyon. CÜ Di Hek Fak Derg 2003; 6: Okubo Y, Bessho K, Fujimura K, Konishi Y, Kusumoto K, Ogawa Y, Lizuka T. Osteoinduction by recombinant human bone morphogenetic protein-2 at intramuscular, intermuscular, subcutaneous and intrafatty sites. Int J Oral Maxillofac Surg 2000; 29: Groeneveld EH, Burger EH. Bone morphogenetic proteins in human bone regeneration. Eur J Endocrinol 2000; 142: Peel SA, Hu ZM, Clokie CM. In search of the ideal bone morphogenetic protein delivery system: In vitro studies on demineralized bone matrix, purified, and recombinant bone morphogenetic protein. J Craniofac Surg 2003; 14:

5 10. Wang EA, Rosen V, D'Alessandro JS, Bauduy M, Cordes P, Harada T, Israel DI, Hewick RM, Kerns KM, LaPan P. Recombinant human bone morphogenetic protein induces bone formation. Proc Natl Acad Sci USA 1990; 87: Takuwa Y, Ohse C, Wang EA, Wozney JM, Yamashita K. Bone morphogenetic protein-2 stimulates in cultured osteoblastic cells, MC3T3-E1. Biochem Biophys Res Commun 1991; 174: Fujimura K, Bessho K, Kusumoto K, Ogawa Y, Lizuka T. Experimental studies on bone inducing activity of composites of atelopeptide type I collagen as a carrier for ectopic osteoinduction by rhbmp-2. Biochem Biophys Res Commun 1995; 208: Aspenberg P, Turek T. BMP-2 for intramuscular bone induction: effect in squirrel monkeys is dependent on implantation site. Acta Orthop Scand 1996; 67: Alpaslan C, Irie K, Takahashi K, Ohashi N, Sakai H, Nakajima T, Ozawa H. Long-term evaluation of recombinant human bone morphogenetic protein-2 induced bone formation with a biologic and synthetic delivery system. Br J Oral Maxillofacial Surg 1996; 34: Kusumoto K, Bessho K, Fujimura K, Ogawa Y, Lizuka T. Intramuscular osteoinduction and bone marrow formation by the implantation of rhbmp-2 with atelopeptide type I collagen. Br J Oral Maxillofac Surg 1997; 35: Reddi AH, Ma SS, Cunningham NS. Induction and maintenance of new bone formation by growth and differentiation factors. Ann Chir Gynaecol 1988; 77: Canalis E, McCarthy TL, Centrella M. The role of growth factors in skeletal remodeling. Endocrinol Metab Clin North Am 1989; 18: Reddi AH, Muthukumaran N, Ma S, Carrington JL, Luyten FP, Paralkar VM, Cunningham NS. Initiation of bone development by osteogenin and promotion by growth factors. Connect Tissue Res 1989; 20: Peel SA, Hu ZM, Clokie CM. In search of the ideal bone morphogenetic protein delivery system: In vitro studies on demineralized bone matrix, purified, and recombinant bone morphogenetic protein. J Craniofac Surg 2003; 14: Bessho K, Kusumoto K, Fujimura K, Konishi Y, Ogawa Y, Tani Y, Lizuka T. Comparison of recombinant and purified human bone morphogenetic protein. Br J Oral Maxillofac Surg 1999; 37: Urist MR, Lietze A, Dawson E. Beta-tricalcium phosphate delivery system for bone morphogenetic protein. Clin Orthop 1984; 187: Wang EA, Rosen V, D'Alessandro JS, Bauduy M, Cordes P, Harada T, Israel DI, Hewick RM, Kerns KM, LaPan P. Recombinant human bone morphogenetic protein induces bone formation. Proc Natl Acad Sci USA 1990; 87: Yaz<=ma Adresi: Yard. Doç. Dr. %lker ÖZEÇ Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimlii Fakültesi Az, Di, Çene Hastalklar ve Cerrahisi Anabilim Dal Kampüs / S%VAS Tel: / 2784 Faks: E-posta: 9

REKOMBİNANT İNSAN KEMİK MORFOGENETİK PROTEİNİ-2 TARAFINDAN INDÜKLENEN KEMİK OLUŞUMUNDA HÜCRESEL CEVABIN İNCELENMESİ ÖZET SUMMARY

REKOMBİNANT İNSAN KEMİK MORFOGENETİK PROTEİNİ-2 TARAFINDAN INDÜKLENEN KEMİK OLUŞUMUNDA HÜCRESEL CEVABIN İNCELENMESİ ÖZET SUMMARY G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII. Sayı 1, Sayfa 7-11, 1995 REKOMBİNANT İNSAN KEMİK MORFOGENETİK PROTEİNİ-2 TARAFINDAN INDÜKLENEN KEMİK OLUŞUMUNDA HÜCRESEL CEVABIN İNCELENMESİ Cansu ALPASLAN* ÖZET Kemik

Detaylı

Kemik Doku Mühendisliği

Kemik Doku Mühendisliği ARŞİV 2010; 19: 206 Kemik Doku Mühendisliği Uzm. Dr. Pınar YILGÖR HURİ* Prof. Dr. Nesrin HASIRCI** Prof.Dr. Vasıf HASIRCI*** Giriş Organ ve dokuların hastalara nakledilmek üzere laboratuvar koşullarında

Detaylı

HİDROKSİLAPATİTİN ÇENE KEMİĞİ DEFEKT İYİLEŞMESİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET

HİDROKSİLAPATİTİN ÇENE KEMİĞİ DEFEKT İYİLEŞMESİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 51-70, 1991 HİDROKSİLAPATİTİN ÇENE KEMİĞİ DEFEKT İYİLEŞMESİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Erol BAL* Doç. Dr. Onur ŞENGÜN* Doç. Dr. Ömer GÜNHAN** ÖZET

Detaylı

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI Bitirme Tezi Stj. Dişhekimi Ceren

Detaylı

ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS

ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS EFFECT OF ER, CR:YSGG LASER IRRADIATION ON THE COMPOSITION AND MICROHARDNESS OF DENTIN Esra UZER ÇELK * Zeynep ERGÜCÜ * L. &ebnem

Detaylı

Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler

Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler Aykın Şimşek, Gökhan Çakmak, Erdal Cila Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler Aykın Şimşek*, Gökhan Çakmak**, Erdal Cila*** Travma, kemik enfeksiyonları, konjenital anomaliler,

Detaylı

OKLÜZAL TRAVMA OCCLUSAL TRAUMA: A REVIEW

OKLÜZAL TRAVMA OCCLUSAL TRAUMA: A REVIEW OKLÜZAL TRAVMA OCCLUSAL TRAUMA: A REVIEW Alparslan DLSZ* Hatice YA"IZ* Meltem ZHN* ÖZET Okluzal travma, insan vücudunda oluabilen ve özelikle stomatognatik sistemi etkileyen fiziksel bir travma eklidir.

Detaylı

KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI

KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI MANAGEMENT OF CROWN AND ROOT FRACTURES IN ENDODONTICALLY TREATED TEETH WITH LASER APPLICATION: CASE REPORTS

Detaylı

Trombositten Zengin Plazma ve Trombositten Zengin Fibrinin Ağız, Çene ve Yüz Cerrahisinde Kullanım Alanı

Trombositten Zengin Plazma ve Trombositten Zengin Fibrinin Ağız, Çene ve Yüz Cerrahisinde Kullanım Alanı Trombositten Zengin Plazma ve Trombositten Zengin Fibrinin Ağız, Çene ve Yüz Cerrahisinde Kullanım Alanı Apllication of the Platelet Rich Plasma and Platelet Rich Fibrin in Oral and Maxillofacial Surgery

Detaylı

Köpeklerde Otojen Kortikal ve Spongiyöz Kemik Greftlerinin Uygulanması ile Oluşan Kallusun Çekme ve Basma Dayanımlarının İncelenmesi [1]

Köpeklerde Otojen Kortikal ve Spongiyöz Kemik Greftlerinin Uygulanması ile Oluşan Kallusun Çekme ve Basma Dayanımlarının İncelenmesi [1] Kafkas Univ Vet Fak Derg 15 (6): 863-868, 2009 DOI:10.9775/kvfd.2009.162 RESEARCH ARTICLE Köpeklerde Otojen Kortikal ve Spongiyöz Kemik Greftlerinin Uygulanması ile Oluşan Kallusun Çekme ve Basma Dayanımlarının

Detaylı

Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal flma

Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal flma DENEYSEL ÇALIfiMA Acta Orthop Traumatol Turc 2012;46(3):208-214 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal

Detaylı

Trombositten Zengin Materyaller ve Periodontolojideki Kullanımı

Trombositten Zengin Materyaller ve Periodontolojideki Kullanımı 18 ƘŰƬƑƊ Derleme / Review Trombositten Zengin Materyaller ve Periodontolojideki Kullanımı Platelet-Rich Materials and Use in Periodontology H. Ebru Olgun ERDEMİR 1, Serdar Yücel ÖZKAN 1 1 Kırıkkale Üniversitesi,

Detaylı

ÇENELK TEDAVSNDE LNGUAL ARK UYGULAMASININ DENTO-ALVEOLAR YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN NCELENMES

ÇENELK TEDAVSNDE LNGUAL ARK UYGULAMASININ DENTO-ALVEOLAR YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN NCELENMES ÇENELK TEDAVSNDE LNGUAL ARK UYGULAMASININ DENTO-ALVEOLAR YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN NCELENMES EFFECTS OF LINGUAL ARCH APPLICATION ON THE DENTO-ALVEOLAR STRUCTURES IN CHIN-CUP TREATMENT Yrd. Doç. Dr. brahim

Detaylı

D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY

D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY Dr. Defne YALÇIN YELER* Yrd. Doç. Dr. Sevgi KAMBEK TA'VEREN ** Dr. O8uz KAYNAR *** ÖZET 1895 ylnda X nlarnn kefinden

Detaylı

maxillary sinus floor augmentation with a 2:1 beta-tricalcium phosphate (Cerasorb) alone compared to autogenous bone grafts.

maxillary sinus floor augmentation with a 2:1 beta-tricalcium phosphate (Cerasorb) alone compared to autogenous bone grafts. SİNÜS TABANI YÜKSELTİLMESİ İÇİN GEREKLİ GRAFT HACMİNİN ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF NEEDED GRAFT VOLUME FOR SINUS FLOOR AUGMENTATION USING THREE-DIMENSIONAL

Detaylı

Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar

Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar Yeni Tp Dergisi 2014;31:31-36 Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin Karlatrlmas (Comparison of the effects of the sevoflurane-nitrous

Detaylı

Seramikler. Ceramics TARİHÇE

Seramikler. Ceramics TARİHÇE TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2011;10(2):87-95 Seramikler Ceramics Mehmet Bulut, Lokman Karakurt Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji

Detaylı

Başkanın Mektubu TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M - ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:1301-1073

Başkanın Mektubu TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M - ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:1301-1073 TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:13011073 Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği Adına Sahibi Prof. Dr. Atilla Hıncal Sorumlu Yazı şleri

Detaylı

POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS

POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS Serdar ARIKAN* ÖZET Son yllarda, restoratif di hekimliindeki gelimeler ve hastalarn estetik beklentilerindeki arta paralel olarak posterior

Detaylı

E ve C Vitaminlerinin Cisplatin Hepatotoksisitesini Önlemedeki Etkilerinin Histolojik Olarak ncelenmesi

E ve C Vitaminlerinin Cisplatin Hepatotoksisitesini Önlemedeki Etkilerinin Histolojik Olarak ncelenmesi TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(3):124-131 DENEYSEL ÇALIfiMA E ve C Vitaminlerinin Cisplatin Hepatotoksisitesini Önlemedeki Etkilerinin Histolojik Olarak ncelenmesi Histologic Examination of the Protective

Detaylı

Duodenum perforasyonlar nda basit kapama ve omentoplasti,

Duodenum perforasyonlar nda basit kapama ve omentoplasti, Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2004;10(1):11-16 Duodenum perforasyonlar nda basit kapama ve omentoplasti, basit kapama ve fibrin yap flt r c yla onar m yöntemlerinin karfl

Detaylı

SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES

SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES THE ANALYSIS OF THE DENTAL FEAR LEVELS OF THE PATIENTS ATTENDING SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY

Detaylı

DİSHEKİMLİGİ FAKÜLTESİ DERGİSİ

DİSHEKİMLİGİ FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ Ü N İ VERSİ TESİ DİSHEKİMLİGİ FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL OF THE DENTAL FACULTY OF GAZİ UNIVERSITY CİLT: 5 OCAK 1988 SAYI: 1 i i, i GAZİ Ü N İ VERSİ TESİ DÎŞHEKÎMLI61 FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL

Detaylı

KONVANSYONEL VE FAN TP HIZLI ÜST ÇENE GEN(LETMESNN DENTOALVEOLER YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN KAR(ILA(TIRILMASI

KONVANSYONEL VE FAN TP HIZLI ÜST ÇENE GEN(LETMESNN DENTOALVEOLER YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN KAR(ILA(TIRILMASI KONVANSYONEL VE FAN TP HIZLI ÜST ÇENE GEN(LETMESNN DENTOALVEOLER YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN KAR(ILA(TIRILMASI A COMPARISON OF THE EFFECTS OF RAPID MAXILLARY EXPANSION AND FAN- TYPE RAPID MAXILLARY EXPANSION

Detaylı

PERİODONTAL DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN İSKELE YAPILARI

PERİODONTAL DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN İSKELE YAPILARI BENGİ, Derleme/Review SAYGUN PERİODONTAL DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN İSKELE YAPILARI SCAFFOLDS USED IN PERIODONTAL TISSUE ENGINEERING Dt. V.Umut BENGİ* Prof. Dr. N.Işıl SAYGUN* Makale Kodu/Article

Detaylı

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Hacer DEN Z ARISU* Emin TÜRKÖZ Oya BALA ÖZET Amaç: Bu çal flman

Detaylı

Z"RKONYUM VE SAB"T PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES

ZRKONYUM VE SABT PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES Z"RKONYUM VE SAB"T PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES Dt. Seçil KARAKOCA* Prof. Dr. Handan YILMAZ* ÖZET SUMMARY Zirkonyum oksit, son yllarda tüm seramik restorasyonlarn güçlendirilmesi

Detaylı

Spinal Cerrahi Sonrası Epidural Fibrozisin Önlenmesinde Omentum Greftinin Etkinliği: Deneysel Çalışma

Spinal Cerrahi Sonrası Epidural Fibrozisin Önlenmesinde Omentum Greftinin Etkinliği: Deneysel Çalışma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 33 (3) 115-119, 2007 ORİJİNAL YAZI Spinal Cerrahi Sonrası Epidural Fibrozisin Önlenmesinde Omentum Greftinin Etkinliği: Deneysel Çalışma Güray BULUT, Şeref DOĞAN,

Detaylı

Sıçanlarda karaciğer laserasyon modelinde Ankaferd Blood Stopper ve fibrin yapıştırıcının hemostatik etkinliğinin karşılaştırılması

Sıçanlarda karaciğer laserasyon modelinde Ankaferd Blood Stopper ve fibrin yapıştırıcının hemostatik etkinliğinin karşılaştırılması Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Experimental Study Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2011;17 (4):308-312 Deneysel Çalışma doi: 10.5505/tjtes.2011.38455 Sıçanlarda karaciğer laserasyon modelinde

Detaylı

Anormal uterin kanama, vajinitlerden sonra jinekoloji polikliniklerine en s k ba vuru nedenidir 1. Süleymaniye E itim ve Ara t rma Hastanesi, stanbul

Anormal uterin kanama, vajinitlerden sonra jinekoloji polikliniklerine en s k ba vuru nedenidir 1. Süleymaniye E itim ve Ara t rma Hastanesi, stanbul Yeni Tp Dergisi 2014;31:53-57 Pipelle ile Alnan Endometrial Örnekleme Sonuçlarmz: 1950 Olgunun Analizi (Results of our endometrial samplings with pipelle: Analysis of 1950 cases) Süleymaniye Eitim ve Aratrma

Detaylı