Önder Göçer 1, Doç.Dr. Sevinç Gülseçen 1, Prof.Dr. Tamer L. Erdem 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önder Göçer 1, Doç.Dr. Sevinç Gülseçen 1, Prof.Dr. Tamer L. Erdem 2"

Transkript

1 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinde Dijital Radyografi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi Önder Göçer 1, Doç.Dr. Sevinç Gülseçen 1, Prof.Dr. Tamer L. Erdem 2 1 İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü 2 İstanbul Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji Bölümü Özet: Sağlık bilişim teknolojilerinin ilk uygulama yerleri, öncü konumları ile üniversiteler olmuşlardır. Günümüzde sağlık alanında bilişim teknolojilerinin kullanım alanlarından birisi de dijital radyografidir. Dijital radyografi, bilimsel araştırmalar için önemli bir bilgi kaynağı olduğu gibi ekonomik ve çevreci bir boyutu da vardır. Bilişim teknolojileri ile doğru entegre edildiği taktirde yukarıdaki faydaları sağlayacağı gibi, yanlış yapılandırılması durumunda ise mevcut sistemin çalışmasını aksatacağı için riskler de içermektedir. Dişhekimliği Fakültesi Hastanelerinin bazı bölümlerinde dental dijital radyografiye geçilmiş olsa da konvansiyonel sistemin de büyük ölçüde devam ettiği gözlenmektedir. Dijital Radyografiye geçişte karşılaşılan sorunlar, bilişim teknolojileri açısından değerlendirilerek yeni teknolojiler ışığında çözüm önerileri tartışılacaktır. Anahtar Sözcükler: Sağlık Bilişim, Dijital Radyografi, Dental Dijital Radyografi, PACS. Abstract: Universities have become the leading institutions in the application of information technology in healthcare. Nowadays, one application of information technology in healthcare is digital radiography. Digital radiography is an important source of information for scientific research and it also has economic and environmental dimensions. When digital radiography is integrated with information technology correctly, it provides the above benefits; but it includes risks of disrupting the operation of existing system in case of the wrong configuration. In certain departments of the Faculty Hospital of Dentistry, dental digital radiography is in use; at the same time it is also observed that conventional system continue to be used. Problems, encountered in the transition to digital radiography, are assessed in terms of information technology and solutions will be discussed in the light of new technologies. Keywords: Health information, Digital radiography, Dental Digital radiography, PACS. 1. Giriş Sağlık sistemi içerisinde önemli bir yeri olan hastanelerin yönetiminde; rekabetin artması, harcamaların önü alınmaz bir şekilde yükselmesi, kalite ve verimlilik arayışları kaynakları daha etkin şekilde kullanmayı zorunlu kılmaktadır [1]. Bu sebeple sağlık sektöründe bilgisayar kullanımı, 1980 lerin sonunda muhasebede mali kayıtların tutulması ve faturalama amacıyla başlamıştır. Günümüzde ise bilişim teknolojileri olmaksızın sağlık hizmetlerinin sürdürülmesini düşünmek bile mümkün değildir. Sağlık sektöründe bilgisayar kullanımını, Hastane Yönetim Bilişim Sistemlerinden (HYBS), tanı ve tedaviyi destekleyici sistemlere kadar her alanda görmek mümkündür. Bir hastalığa tanı konması en az tedavi kadar önemli bir aşamadır. Başarılı bir tedavi ancak 561

2 Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinde Dijital Radyografi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi - Önder Göçer, Sevinç Gülseçen, Tamer L. Erdem doğru tanı konulduğunda gerçekleşebilir. Bu açıdan bakıldığında radyolojik görüntülemenin ayrı bir önemi vardır [3]. Dijital radyografi ile elde edilen görüntüler üzerinde bir bölgeye odaklanma ve ölçme gibi değişik görüntü işleme yöntemleri uygulanabilmektedir. Dijital radyografi kullanıldığında; hasta düşük dozda radyasyon almakta, film banyosu ortadan kalktığı için zaman ve maliyet tasarrufu getirmekte, doktorlar açısından daha detaylı görüntü imkânı sunmakta tüm bu özellikleriyle verimlilik ve kalite artışı sağlamaktadır. 2. Dijital Radyografi Radyoloji Türkçeye Işın Bilimi olarak çevrilebilir. Konvansiyonel radyografide görüntü hastayı değişik oranlarda geçen x-ışınlarının röntgen filmi üzerindeki fotografik etkisi ile oluşuyordu. Dijital röntgende ise hastayı geçen x-ışınları röntgen filmi üzerine değil, dijitalize edilebilecek bir düzenek üzerine düşürülür. Bu düzenek, x-ışınlarının miktarını ölçen bir dedektör sistemi olabileceği gibi, laser ışını ile taranabilecek bir fosfor plağı da olabilir. Dijitalizasyon yöntemi ne olursa olsun sonuçta yapılan iş, hastayı geçen x-ışınlarının her noktada yarattığı etkinin sayısal olarak ölçülmesi ve görüntünün bu ölçümlerden oluşturulmasıdır [6]. Dijital radyografi kullanımının getirdiği avantajları şu şekilde özetleyebiliriz; Hastaya ulaşan radyasyon dozunun konvansiyonel filme kıyasla büyük oranda azalması (%80-90) [5]. Görüntü kalitesinin çeşitli işlemler ile artırılabilmesi ve ölçüm yapılma olanağı sağlaması, Dijital görüntü bilgisayar bağlantısı olan her yere hızla gönderilebilir. Bu yolla istenilen merkezle konsültasyon da yapılabilir [6]. Sağlıklı bir şekilde arşivleme imkânı sağlar. Yine dijital radyografiye geçişle birlikte film ve banyo kullanılmadığı için, film ve banyo maliyeti, banyo zamanı ve çevreye zararlı solüsyonların kullanımı ortadan kalkmaktadır. 562 Günümüzde kullanılan dijital radyografik sistemlerde; direkt sensör sistemleri (CCD, CMOS) ve fosfor plak sistemleri olmak üzere 2 farklı tip görüntü reseptörü kullanılmaktadır. Fosfor plakların x-ışınına duyarlılığı ve görüntü alanı hem konvansiyonel hem de direkt sensörlere oranla daha fazladır. Bunun yanı sıra, plakların esnekliği konvansiyonel filmlere çok yakındır ve dolayısıyla klinik kullanımı kolaydır [6]. Hangi yöntemle elde edilirse edilsin, dijital radyografinin saklanması ve görüntülenmesi aşamalarının etkin ve kolay bir yolunun bulunması gerekecektir. Bu amaca yönelik olarak röntgen, ultrason, MR, bilgisayarlı tomografi, mamografi, ağız içi görüntü gibi tıp alanında kullanılan görüntü kaydedici cihazların sağladığı görüntülerin tek bir kaynaktan yönetilmesini sağlayan sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemler PACS (Picture Archiving And Communication System - Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi) olarak anılmaktadır. 3. PACS PACS adından da anlaşılacağı üzere tıbbi görüntülerin arşivlenmesini ve iletilmesini sağlayan sistemlerdir. PACS sisteminin Bölüm 3.1 de yer alan temel nitelikleri taşıması beklenmektedir [7]; 3.1 PACS in Nitelikleri Görüntülere, yetkilendirme aşamasından sonra, istenen biçimde, istenen zamanda, istenen yerden ulaşılabilmeli. Tüm işlemler, film basılmasına gereksinim duyulmadan yürütülebilmelidir, DICOM uyumlu tüm cihazlar sisteme entegre edilebilmelidir, Tüm görüntü ve görüntülere ilişkin veriler, tek bir kaynaktan yönetilebilmelidir, HYBS ya da Radyoloji Bilgi Sistemi(RBS) ile bütünleşik çalışabilmelidir. Görüntüsü alınacak hastaların yönlendirilmesi, sıraya konulması ve randevularının yönetimi gibi işlemlerin PACS ile uyumlu yürütülmesi gerekmektedir.

3 Tüm kullanıcılar, kendi bilgisayarlarındaki HYBS yazılımı üzerinden, kendi yetkileri oranında, görüntülere ve eğer mevcutsa raporlara ulaşabilmelidir. Görüntüleyici (Viewer), görüntüler üzerindeki ışık ayarı, beyaz dengesi, döndürme, büyültme, çoğaltma, ölçüm yapma, gruplama, karşılaştırma, imleme gibi isteklerini karşılayacak teknik araçlara sahip olmalıdır. Hastane içinde dağıtımı yapılan görüntü ve raporlar, danışmak için veya ihtiyaç halinde internet üzerinden dış kullanıcılar ile paylaşılabilmelidir. 3.2 PACS E Geçişte Karşılaşılan Sorunlar PACS e geçişte sıklıkla aşağıdaki sorunlarla karşılaşılmaktadır [8] [9]: Hedefin belirlenmemiş ya da doğru belirlenmemiş olması, Ön araştırmasının geniş olması, Kuruluş maliyetinin yüksek olması (Radyoloji cihazlarının dijitale dönüşüm masrafının yüksek olması ve PACS maliyeti), Genel olarak yazılıma para ödeme konusunda isteksiz olunması, Yetişmiş insan gücü; - Sağlık Bilişimi konusunda yetişmiş uzman eksikliği, - Doktorların bakış açısı, Veriler adli kayıt niteliğindedir. Bunun öneminin bilinmemesi veya yeterince bilinmemesi. Kamu olmanın getirdiği klasik sorunlar, (Hizmette kalite, verimlilik, yetkinlik gibi konulardaki eksiklikler), Büyük bir yapının dönüştürülecek olması, Ara çözümlerde görüntü kaybının olması, Büyük ve başarılı örneklerin olmaması ya da bilinmemesi, Kablosuz iletişimde (3G) veri indirme sınırının olması, sınırın üzerine çıkıldığında ayrı tarifeden ücretlendirilmesi. Dijital filmin en uçtaki hekime ulaştırılma- sında karşılaşılan teknik zorluklara çözüm üretilmemiş olması. Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Güncel Bilişim Teknolojilerindeki Durum Her ne kadar bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin Dijital Radyografi kullanımını etkileyebilecek olanları aşağıda kısaca incelendiyse de gelişmeleri ne kadar geniş ele alırsak alalım yine de yeterli olamayacağı açıktır. 4.1 Ağ ve iletişim İyi çalışan bir PACS için, sağlıklı bir ağ (Network) altyapısının kurulmuş olması gerekmektedir. Günümüzde kullanılmakta olan Fiber optik ve UTP kablolar ile kablolu altyapıyı, doğru konumlandırılmış Access Pointler kablosuz altyapıyı, PACS in gerektirdiği şekilde ve makul maliyetler ile kurmak mümkündür. PACS te yüksek kapasitede görüntü dosyaları kullanımı sebebiyle kablosuz iletişimde (3Gmobil internet) teknolojisi kullanımı için fiyatların uygun olduğunu söylemek için ise henüz erkendir. Tablo-1 de 06 Şubat 2010 tarihi itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren 3 operatörün fiyat tarifelerinden örnekler verilmiştir [10]. Şirket Kota Fiyat Avea 4GB 39 TL Turkcell 4 GB 39 TL Turkcell 8 GB 69 TL Vodafone 5GB 45 TL Tablo-1: Türkiye de faliyet gösteren 3 operatörün fiyat tarifeleri 4.2 USB 3.0 USB (Universal Serial Bus-Evrensel Seri Veriyolu) dış donanımların bilgisayar ile bağlantı kurabilmesini sağlayan seri yapılı bir bağlantı biçimidir. Yaygın kullanılan sürümü 2.0 dır. Bu 1.1 den 40 kat hızlıdır. Tak çalıştır (plug and play) özelliğinden dolayı birçok cihazın bağlantısında kullanılmaktadır. USB 2.0 ın 480 Mbit/sn lik hızına karşılık Usb 3.0 ın 4.8Gbit/s lik bir aktarım hızı mevcuttur [13]. Böylece yeni standart, teori bazında USB 2.0 dan 10 kat daha hızlı olmakta ve verileri esata arabiriminden (3000 Mbit/s) 1,6 kat daha hızlı aktarabilmektedir. Bu oran şu an için piyasadaki

4 Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinde Dijital Radyografi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi - Önder Göçer, Sevinç Gülseçen, Tamer L. Erdem sabit disk ve SSD lerin ihtiyaç duyduğunda çok daha fazladır [14]. 4.3 SATA-3 Serial Ata II olarak (SATA II) olarak bilinen disklerin transfer hızı 3.0 Gb/s (300MB/s) iken, SATA-III bunu 6.0 Gb/s oranını standart hale getirmeyi planlamaktadır. Teorik olarak işlem hacminin iki katına çıkmasına rağmen, geleneksel sabit diskler bu hıza ulaşamamıştır. Bununla birlikte 6.0 Gb/s standardı geçit çoklayıcılarıyla (port multipliers) birleştirmede kullanışlı bir çözüm sağlanacak ve böylece bir Seri ATA geçidine birçok sürücü bağlanabilecektir. Ayrıca bu arabirime RAM diskleri gibi katı hal sürücüleride (solid-state drives) bağlanabilecektir [13]. 4.4 CPU Yeni geliştirilen CPU ların Parelel işlem yapma kapasiteleri, grafik ve çoklu ortam (multimedya) desteği, mobil cihazlar için pil ömrü optimizasyonu, etkin önbellek kullanımı gibi özellikleri ile yüksek performans sağladıkları görülmektedir. 4.5 Sabit Disk Sabit Diskler, bilgisayar dünyasının en eski ve en az değişime uğrayan bileşenleri olmuştur. Yıllar boyu bebek adımlarıyla geliştirilmekte olan mekanik sabit diskler teknolojinin sınırlarına fazlasıyla takılmış durumdalar. Bu durum artık devrim niteliğinde sayılabilecek Solid State Drive (SSD) teknolojisi sayesinde ortadan yavaş-yavaş kalkacaktır. Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır sözünü hatırlayıp sabit diskleri bilgisayarları frenleyen en büyük etken olarak düşünebiliriz [12]. 564 Mekanik disklerdeki artan rpm (revolutions per minute) daha fazla performans ve beraberinde sıcaklık problemi de getirmiştir. Problemlerin çözümünde kullanılan teknikler artık son limitlerine gelmiştir. Mekanik diskler yerini yavaşyavaş kendisinden tamamen farklı ve potansiyeli oldukça yüksek olan SSD yani Katı Hal Sürücülere bırakmaktadır. SSD lerin içerisinde normal harddiskler gibi dönen bir başlık/mekanizma bulunmamaktadır. Bunun sonucu diğer harddiskler sarsılmalarda problem oluştururken, SSDler daha dayanıklıdır. Yine içerisinde hareketli parça olmadığı için daha sessizdirler [13]. SSD lerin diğer avantajlarını ise Hızlı başlangıç, hızlı veri erişimi, az enerji tüketimi ve az ısınma, hareketli parçalar olmadığı için daha fazla mekanik dayanıklılık, normal harddiske göre daha az yer kaplama, yazma ve okumada daha az hata şeklinde saymak mümkündür. Dezavantajlarına gelince normal harddisklere göre kapasiteleri az ve fiyatları daha yüksektir. HDD nin 30 yıllık gelişim süreci göz önüne alındığında henüz 3-5 yıllık SSD teknolojisinin, kısa sürede kapasite olarak HDD yi geride bırakmasını ve fiyatının daha makul seviyelere inmesini bekleyebiliriz. 4.6 Taşınabilir Bilgisayarlar Xerox PARC ta çalışan Alan Kay ın 1968 yılında öngördüğü, en fazla 1 kilogram ağırlığında, bir çanta içinde başka nesnelerle birlikte taşınabilecek kalınlıkta ve büyüklükte olarak tasarladığı ilk Dynabook u, çocukların kullanabileceği basitlikte bir bilgisayar olarak resmetmişti. Kay, Dynabook u kullanıcının işini kolaylaştıracak -bir şeyler öğrenmesine ihtiyacı olmadan kullanılabilecek- cihazlar olarak tasvir eder. Kay, bugün 40 yıl geçtiği halde ürünlerin birçoğunun bu standartları bile yakalayamadığını ifade ediyor [15]. Her ne kadar Kay gelinen noktadan çok memnun olmasa da Notebooklar performans, Netbook lar ise uygun fiyatı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında Apple firması tarafından üretilen ipad ve Microsoft-HP işbirliği ürünü olarak duyurulan Tablet PC nin kat ettikleri yol küçümsenemeyecek boyuttadır. Bu tablet bilgisayarlar henüz çok yeni duyurulduğu için yorum yapmak için erken olsa da multitouch (çoklu-dokunmatik) ekranları ile ciddi bir paradigma değişiminin yaşanması kaçınılmaz görünüyor. Çünkü klavye-mouse ikilisinin yapaylığından dokunmanın kolaylığına giden bir yolu açıyorlar.

5 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Tıp alanında kullanım için geliştirilmiş Tablet PC leri ise MCA (Medical/Mobile Clinical Assistant ya da Medikal Klinik Asistan) olarak görmekteyiz. MCA ler Tıp alanında kullanım için geliştirildiklerinden sterilizasyon imkânı, düşme ve çarpmalara karşı sağlamlığı ve kolay tutma ve taşıma için kulpları ile dikkati çekmektedirler. Dokunmatik ekranıyla dokunarak ya da kalem ile digitizer özelliğiyle kullanılabilmektedir. Uzun pil kullanım süresi (10 saat) ve kolay şarj imkanı sağladıkları görülmektedir. MCA ler Ülkemizde de belli başlı bir-kaç hastanede kullanılmaktadır. 4.7 NComputing NComputing Erişim Cihazı UXP (User extention Protocol) protokolünü kullanan tek bir PC üzerinde eş zamanlı ve bağımsız çalışma imkânı sağlayan network tabanlı bir sistem aygıtıdır. Tüm ofis programları, grafik uygulamaları ve e-posta, internet sayfaları, birçok uygulamayı ayrı bir bilgisayardaki gibi kullanabilme imkânı sağlar. Birden fazla bilgisayarın kullanıldığı şirketler, eğitim kurumları, hastaneler, devlet kurumları ve ev kullanıcıları hedeflenerek geliştirilmiş bir çözümdür. Yenileme maliyetlerini ve yönetim zorluklarını ortadan kaldırdığı için daha ucuzdur [16]. 4.8 Diğer Gelişmeler Server tarafında, yüksek kapasiteli Raid diskleri, gelişmiş yedekleme (Backup) sistemlerini ve artık sorunsuz çalışan işletim sistemlerini, Görüntüleme alanında ise üç boyutlu görüntüleme (3D) için geliştirilmiş monitörlerden, e-gazete olarak tasarlanan 130 gr ağırlığındaki 19inch esnek e-gazetelere kadar geniş bir yelpazede ürünleri saymak mümkündür. Yazılım tarafında ise içerik tabanlı sorgulama, sanal gerçeklik ve üç boyutlu modellemeye dikkat çekmek yerinde olacaktır. Bunun yanı sıra yine ses ve görüntü tanıma alanındaki diğer çalışmalar yavaş ilerlese de, bilgisayarla iletişimin şeklini değiştirmeye aday olduğu gerçeği göz ardı edilemez. 5. Dental Dijital Radyografi Diş ve ağız sağlığının yeniden kazanılması ve devamında gereken periyodik muayeneler için dental radyografiler son derece önemlidir. Röntgenler diş hekiminin dişler ve çenelerdeki sorunları teşhis etmesine yardımcı olur. Radyografiler; gözle yapılan muayenede fark edilemeyen çürük alanlarının görülmesini, mevcut olan dolguların altında gelişen çürük ve çatlak ya da diğer zararların fark edilmesini, dişeti hastalığı nedeniyle oluşan kemik kaybı ya da enfeksiyon veya canlı dokunun ölmesi (nekroz) ve kök kanalındaki sorunların tesbiti için gereklidir. İmplant hazırlığı ve yerleştirilmesinde, ortodontik tedavi ve bunların diş hekimliği çalışmalarında diş hekimi için yararlı ve gereklidir. Radyografiler ile kist, ağız kanserleri ve metabolik ve sistemik hastalıklarla birlikte oluşan değişikliklerin saptanması da mümkündür. Radyografilerin yardımı ile diş hekimleri, çocukların ağzındaki diş gelişimi ve büyümelerini de görebilirler [18]. 5.1 Diş Hekimliğinde Kullanılan Röntgenler Ağız içi ve ağız dışı olmak üzere iki çeşit röntgen mevcuttur [18]: Ağız içi röntgen çeşitleri Periapikal radyografi Oklüzal radyografi Isırma (bite-wing) radyografisi Ağız dışı röntgen çeşitleri Ağız dışı röntgen çeşitlerini iki grupta incelemek mümkündür; X-ışını teknikleri Panoramik radyografiler El-Bilek Sefalometrik projeksiyonlar Kafanın çeşitli pozisyonlardaki görüntüleri Sinüs grafileri Temporomandibuler eklem (Alt çene eklemi) grafileri Sialografi (tükürük bezi radyografisi) 565

6 Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinde Dijital Radyografi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi - Önder Göçer, Sevinç Gülseçen, Tamer L. Erdem Bilgisayarlı tomografi ve dental volumetrik tomografi Nükleer tıp X-ışını kullanılmayan teknikler Elektromanyetik rezonans görüntüleme Ultrasonografi 6. Dişhekimliği Fakültesi Hastanelerinde PACS Dişhekimliği Fakültesi Hastanelerinde aynı anda birçok hekimin çalıştığı çok sayıda ünit (Diş tedavi koltuğu) bulunmaktadır. Bazı bölümlerde filme daha çok tanı aşamasında ihtiyaç duyulurken bazılarında tedavi aşamasında da hekim radyografik inceleme yapmayı isteyebilmektedir. Zorluk da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Konvansiyonel film kullanımında, hekim ihtiyaç duyduğu anda film elinin altındadır. Dijital film kullanımında ise her an hekimin elinin altında olacak şekilde bilgisayarların kliniklere yerleştirilmesi çok pahalı ve yönetimi zor olabilmektedir. Dişhekimliği Fakültesi Hastanelerinde genel olarak hastaneye başvuran yeni bir hasta, öncelikle Oral Diagnoz ve Radyoloji bölümünde muayene edilir, gerekiyorsa röntgeni çekilir, tedavi planlaması yapılarak ilgili bölümlere yönlendirilir. Hastanın tedavisinin yapılacağı bölümde ilk muayenesi yapılarak tedaviyi yürütecek hekime yönlendirilebildiği gibi, doğrudan bir hekime de yönlendirilebilmektedir. Bu hasta mahremiyeti açısından filmi görmeye hangi hekimlerin yetkili olacağı konusunda belirsizliğe sebebiyet verebilmekte veya yetkilendirme yönetimi zor bir iş halini alabilmektedir. Hasta sirkülasyonunun yoğun olmasının yanı sıra bazı durumlarda tedavi başlangıcında, ortasında ve sonunda filmler alınması gerekebilmektedir. Bu da operasyonel zorluklara sebebiyet vermektedir. 566 İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Hastanesini ele alacak olursak, 8 katlı bir binaya yerleşmiş öğretim üyesi, öğrenci, asistan klinikleri; ek binada ise Oral İmplantoloji bölümü ve Temel Tıp Bilimleri bölümleri mevcuttur. Bazı katlar da iki farklı bölüm tarafından paylaşılmaktadır. Bazı kliniklerde yan-yana 20 Unit yer almaktadır. Yapılan incelemede Ortodonti gibi bazı bölümlerde bağımsız olarak dijital radyografi kullanıldığı görülmüştür. Bu uygulamada kullanılan sistemin HYBS ve RBS ile bütünleşik çalışmadığı 150 GB kapasiteli bir bilgisayarın diskinin paylaşıma açılarak bölümde yerleşik 5 bilgisayar ile görüntülemenin yapıldığı görülmüştür. Fakültenin Oral Diagnoz ve Radyoloji Bölümü ise Dijital Radyografiye geçiş için çalışmalar yürütmektedir. Bu kadar karmaşık bir yapı içerisinde doğru yapılandırılmış bir PACS olmadan dijital radyografiyi sağlıklı olarak kullanmanın mümkün olamayacağı düşünülmektedir. 6.1 Durum Tesbiti İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde yıllar itibariyle değişim göstermekle birlikte, bir yılda yaklaşık Panoramik ve adet periapikal film çekilmektedir. Dijital filmlerin yer aldığı dosya büyüklüklerine gelince, çözünürlük ve dosya türüne göre değişiklik göstermekle birlikte panoramik filmler yaklaşık 4 MB, periapikal filmler ise yaklaşık 0,5 MB yer tutmaktadır. Bu da yıllık toplam 200GB kullanılabilir disk kapasitesi gerektirmektedir. 6.2 Çözüm Önerileri Dijital radyografiye geçiş belirli bir strateji dâhilinde planlı ve sistemli bir şekilde yapılmalıdır. Şayet bazı bölümlerde (ortodonti gibi) öncelikle uygulanacaksa dahi, mutlaka tüm fakülte için bir PACS kurulması öngörülerek buna yönelik yapı oluşturulmalıdır. Server ın yaklaşık mevcut 200 kullanıcıya ve ek olarak kliniklere yerleştirilecek görüntüleme bilgisayarlarına hizmet vereceği göz önüne alınarak planlama yapılmalıdır. Öncelikle ağ (network) altyapısı gözden geçirilmeli ge-

7 rekiyorsa iyileştirilmelidir. Server a işletim sisteminin kurulması için SSD kullanılması performansı artıracaktır. Bununla birlikte SSD fiyatları ve ürün yelpazesinin henüz tam olarak oturmadığı görülmüştür. Depolama için Raid5 diskler kullanılmalı ve başlangıç olarak 500GB ın üstünde bir disk kapasitesi tercih edilmelidir. Bununla birlikte 2TB a kadar genişleme imkânı da gözetilmelidir. Önerilen sistem en az 2 adet GigaBit Ethernet ile ağa bağlanması yerinde olacaktır. Server da güç ünitesinin yedekli olması ve çalışırken takılabilme özelliği bulunması önerilir. Sağlıklı bir yedekleme ve virüs koruma sistemi oluşturulmalı ve belirli periyotlarda yedekleme sisteminin çalışması kontrol edilmelidir. PACS kurulurken her ne kadar iletişim altyapısı ve server önemli ise de asıl verimli kullanımı sağlayacak olan HYBS ve RBS ile bütünleşik çalışacak yazılımdır. PACS yazılımına karar verilirken, firmanın referansları, daha önce yaptığı işlerin büyüklüğü, görüntüleme yazılımının diş hekimliği için yeterliliği ve standartlara uygunluğu (HL7, DICOM ve IHE) titizlikle üzerinde durulması gereken noktalardır. PACS yazılımının edinme maliyetinin yanı sıra yıllık bakım maliyetinin de satın alma aşamasında kullanıcı sayısı veya kapasite ile orantılı olarak belirlenmesi yerinde olacaktır. Ayrıca ek özellik ve yeni sürümlerin bakım maliyeti içerisinde mi değerlendirileceği, yoksa ayrıca bedel ödenip ödenmeyeceği satın alma aşamasında üzerinde durulması gereken noktalardandır. Piyasada mevcut yazılımların birbirlerine üstünlükleri iyi araştırılmalı gerekiyorsa bu aşamada danışmanlık alınmalıdır. Görüntüleme çözümlerinde heterojen bir yapı öngörmek yerinde olacaktır. Hekimlerin odalarındaki bilgisayarlarından görüntüleme yapılabilmeli, bunun yanı sıra klinikler için uygun çözümler geliştirilmelidir. Klinikler için masaüstü bilgisayarlar, NComputing benzeri sanal çoklaştırıcılar ve mobil sistemler bir arada uygulanabilir. Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2010 Muğla Üniversitesi 567 Mobil cihazlarda uzun pil süreleriyle yeni nesil çoklu-dokunmatik tablet bilgisayarların kullanımının verim artışı sağlayacağı düşünülse de, pudralı eldiven ile kullanımının cihaza zarar verip vermeyeceği ya da verimliliği ile ilgili bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu açıdan bakıldığında klinik kullanım için MCA ler iyi bir alternatif oluşturmaktadır. Mobil cihazların çalınma ve kaybolmasına karşı çözüm üretilmesi gerekecektir. Bu aşamada Radyo Frekansı (RF) etiketler yardımıyla korunma bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mobil cihazlar için PACS görüntüleme yazılımı özel olarak geliştirilmiş olmalıdır. Bu yazılımın arayüzü, masaüstü bilgisayarlar için geliştirilen detaylı menüler ve giriş yöntemleri içeren bir yapıda değil daha çok düğmelerle (buton) seçerek kolay girişe imkan tanıyan yapıda olmalıdır. 6.3 Geleceğe Yönelik Beklentiler Diş hekimliği alanında; içerik tabanlı sorgulama, üç boyutlu (3D) görüntüleme ve üç boyutlu (3D) modelleme konularında yazılım geliştirme imkânlarının geniş olduğu ve gelişmeye açık olduğu düşünülmektedir. Bu alanlardaki gelişmelerin kullanımı da artıracağı beklenmektedir.bunun yanı sıra kablosuz iletişimde yaşanacak gelişmelerin de kullanımı yaygınlaştıracağı, konvansiyonel filmin (dijital fotoğrafçılıkta yaşandığı gibi) dramatik bir şekilde kullanım imkânının azalacağı, çözünürlük, kalite ve iletişim (veri paylaşımı) alanında da yeni teknolojilerin kısa zamanda büyük mesafeler kat edileceği düşünülmektedir. 7. Sonuç Özellikle amatör fotoğrafçılar Dijital Fotoğraf Makineleri ile ilk tanıştıklarında biraz bocaladılar, sanki büyü bozulacaktı. O güne kadar yerleşik düzende; fotoğraflar çekilir, banyo yapılır siyah-beyaz ise baskı, dia pozitif ise çerçeve yapılır ve adeta büyülü bir şekilde ışığa tutulur sonuç incelenirdi. Sanki dijitale geçilince bu büyü bozulacaktı. Oysaki korkulan olmadı, iyi fotoğrafçılar hala çok iyi fotoğraflar çekiyorlar.

8 Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinde Dijital Radyografi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi - Önder Göçer, Sevinç Gülseçen, Tamer L. Erdem Yeni teknolojiler Economy (düşük maliyet), Efficiency (verimlilik), Effectiveness (etkinlik) getiriyorsa kabul görmeleri kaçınılmazdır. Özellikle çoklu-dokunmatik tablet bilgisayarların ve MCA lerin yaygın kullanımı ile dijital filmlerin kliniklerdeki her noktaya ulaşması sağlanabilecektir. Diş Hekimliği Fakültelerinde iyi bir planlama ile PACS kullanımına geçiş; sağlıklı arşivleme imkanı, maliyetlerde düşüş, verimlilik artışı getirecektir. Kaynaklar [1] Göçer, Ö., Uzaktan Randevu Takip Modülü İçeren Bir Diş Hekimliği Hastane Yönetim Bilişim Sisteminin Geliştirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, 1, [2] Özmen M. (2007), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yönetimi ve Bilişim. (12 Ocak 2010). [3] Özbek F. ve diğerleri, (207) Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Laboratuar Ve Radyoloji Bilgi Sistemi Mimarisi, Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 31 Ocak-02 Şubat [4] Önay E.O. ve Üngör M, 2007, Periapikal lezyonlu altkesici dişlerin endodontik ve cerrahi tedavileri:iki yıllık takip, Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,Cilt:10, Sayı:1. [5] Soğur, E., Akdeniz,B.Güniz, (2005), Dişhekimleri ve Dişhekimliği öğrencilerinin Dijital Radyografi hakkındaki bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 32(3) , [6] Tuncel, E., Radyolojiye Giriş ve Temel Kavramlar, Uludağ Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, sayfa113.htm#_toc , (04 Şubat 2010 tarihinde erişildi). 568 [7] (12 Ocak 2010 tarihinde erişildi) [8] Özkaya, Y.A., Extreme PACS, (18 Ocak 2010), İstanbul, yüz-yüze görüşme. [9] Kılınç, M., (2007), 4. Ulusal Tıp Bilişim Kongresi Sunusu, files/67.pdf(11 Ocak 2010). [10] pagemenu=servisler.internet.internetpaketleri; (06 Şubat 2010 tarihinde erişildi). [11] overview/ htm (06 Şubat 2010 tarihinde erişildi). [12] (06 Şubat 2010 tarihinde erişildi). [13] (06 Şubat 2010 tarihinde erişildi). [14] (16 Ocak 2010 tarihinde erişildi). [15] asp (15 Kasım 2009 tarihinde erişildi). [16] aspx (04 Şubat 2010 tarihinde erişildi). [17] e98d81f _ek.pdf (12 Ocak 2010 tarihinde erişildi). [18] asp?id=2 (09 Şubat2010 tarihinde erişildi).

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim Dijital hastanenin kalbi teknoloji Yeşil Bilişim önsöz vizyon >> Dijital hastaneye dönüşüm süreçlerinizde yanınızda olacak önemli bir kaynak Sağlık sektöründe yaşadığımız hızlı değişim, biz sağlık kuruluşlarının

Detaylı

Sağlık Bilişim Sistemlerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma: İzmir Örneği

Sağlık Bilişim Sistemlerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma: İzmir Örneği SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2009, Sayı:19, ss.211-232. Sağlık Bilişim Sistemlerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma: İzmir Örneği Nuri ÖMÜRBEK * Fatma Gül ALTIN ** ÖZET

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL ÜRETİM İŞLEVİ VE MALİYET MUHASEBESİ ETKİLEŞİMİNDE MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER: UYGULAMA EĞİTİMİ MODEL ÖNERİSİ * Öğr. Gör. Dr. Vedat ACAR Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü

Detaylı

Her şey sağlıklı yaşam için

Her şey sağlıklı yaşam için Temmuz 2008 Her şey sağlıklı yaşam için Bir ülkedeki sosyal refahın ve gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olan sağlık alanına yapılan yatırımlar her geçen gün biraz daha artıyor. Doktorlar,

Detaylı

TEKNOLOJİ PERAKENDECİLİĞİ

TEKNOLOJİ PERAKENDECİLİĞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2890 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1847 TEKNOLOJİ PERAKENDECİLİĞİ Yazarlar Doç.Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU (Ünite 1, 2, 4) Öğr.Gör.Dr. Zeynep ÖZATA (Ünite 3) Begüm

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Ders Notları Bursa, 27 Şubat 2009 Bursa, 27 Şubat 2009 Öğr.Gör.Fikret CEYLAN Öğr.Gör.Fikret CEYLAN Elinizdeki

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE MUHASEBEDE KULLANIMI

BULUT BİLİŞİM VE MUHASEBEDE KULLANIMI BULUT BİLİŞİM VE MUHASEBEDE KULLANIMI Prof.Dr. Cemal ELİTAŞ * Yrd.Doç.Dr. Serkan ÖZDEMİR ** Muhasebe MÖDAV Bilim Dünyası 2014/2 Dergisi 2014/16/2 93 ÖZ Web teknolojisinin ikinci büyük dalgası olarak adlandırılan

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2D:4D PARMAK UZUNLUKLARI ORANI İLE KİŞİLERİN SAYISAL-SÖZEL DALLARA YATKINLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN UZMAN SİSTEM İLE TESPİTİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Betül CEBE

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE ETKİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE ETKİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 2237 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE THE EFFECTIVE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AT UNIVERSITIES: A CASE STUDY Vahap TECİM * ve Yılmaz GÖKŞEN ** ÖZET Bilişim teknolojilerinin kullanımı gün geçtikçe

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI UNDERGRADUATE THESIS Erdem Karagöz Gürkan Yıldız Ömer Uzun Mustafa Halit Özaygün Yazılım Mühendisliği Tez Danışmanı:

Detaylı

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Bu yayın T.C. Sağlık bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANAKARTLAR VE KASALAR 481BB0011 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet : Bu doküman, Bakanlığımıza bağlı Birinci Basamak Sağlık Kurumları nın hizmet sunumu sürecinde elde edilen verilerin güvenli bir

Detaylı

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Hüseyin ODABAŞ * Özet : Günümüzde özel ve kamu sektörlerinde geçmişe oranla çok daha fazla elektronik

Detaylı

AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA OLUŞTURULAN ELEKTRONİK GIDA PAZARI PROJESİNİN UYGULANMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA OLUŞTURULAN ELEKTRONİK GIDA PAZARI PROJESİNİN UYGULANMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA OLUŞTURULAN ELEKTRONİK GIDA PAZARI PROJESİNİN UYGULANMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Nur Ersun* Kahraman Arslan** Özet Internet üzerinden pazarlama faaliyetlerinin

Detaylı

Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler

Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler editörden Yasin Keleş Saðlýk Biliþim Yöneticileri Açýlýmý Platformu Baþkaný Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler Değerli dostlar, Geride bıraktığımız dopdolu bir yıl ve önümüzde büyük

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ Yalın Kılıç TÜREL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ, 2002 T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Anahtar sözcükler: Elektronik belge yönetimi, e-arşivleme, e-belge bütünlüğü, e-belge gerçekliği, Dijital koruma, Dijital imza.

Anahtar sözcükler: Elektronik belge yönetimi, e-arşivleme, e-belge bütünlüğü, e-belge gerçekliği, Dijital koruma, Dijital imza. Elektronik Belgelerin Arşivlenmesinde Gerçekliğin ve Bütünlüğün Korunması* Preservation of Integrity and Authenticity in the Archiving of Electronic Records Cengiz AYDIN** ve Fahrettin ÖZDEMİRCİ*** Öz

Detaylı

Merhaba. İkinci sayıyı çıkarmanın heyecanını SABİYAP

Merhaba. İkinci sayıyı çıkarmanın heyecanını SABİYAP Merhaba Yasin Keleş Sağlık Bilişim Yöneticileri Açılımı Platformu Başkanı İkinci sayıyı çıkarmanın heyecanını sizler ile paylaşmak istiyorum. İlk sayı belki heyecanlıydı ama ikinci sayıyı çıkarmak çok

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

SAYISAL KARASAL TELEVİZYON YAYINCILIĞI

SAYISAL KARASAL TELEVİZYON YAYINCILIĞI Dijital İletişim Teknolojileri İhtisas Dergisi OCAK 2015 SAYI: 6 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR TUYAD DAN ELEKTRONİK GERİ DÖNÜŞÜM HAMLESİ SAYISAL KARASAL TELEVİZYON YAYINCILIĞI DÜZLEMSEL UYDU ANTENLERİ

Detaylı

KAMU KURUMLARININ BULUT BİLİŞİME HAZIRLIK DURUMU

KAMU KURUMLARININ BULUT BİLİŞİME HAZIRLIK DURUMU KAMU KURUMLARININ BULUT BİLİŞİME HAZIRLIK DURUMU ÇALIŞMA RAPORU - 5 M. RAŞİT ÖZDAŞ Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Ağustos 2014 ANKARA www.bilgitoplumu.gov.tr Bu çalışma Kalkınma Bakanlığı nın

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Alper HUBAR Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Programı : ENDÜSTRİ

Detaylı