Çorum'da 38 derece sýcaklýk bekleniyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum'da 38 derece sýcaklýk bekleniyor"

Transkript

1 Çorum'da 38 derece sýcaklýk bekleniyor Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada bölgede kuvvetli sýcak hava dalgasýnýn etkili olmaya devam etmesinin beklendiði dile getirildi tarihleri arasýnda yurtta etkili olan sýcak hava dalgasýnýn etkisini artýrarak sýcaklýklarýn mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceði ediliyor. tahmin 28 TEMMUZ 2015 SALI 40 KURUÞ SAYFA 3 TE Yakup Karaca BÝK Genel Müdürü Karaca Çorum'a geliyor Bir süre önce göreve baþlayan Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Müdürü Yakup Karaca bugün Çorum'a gelecek. Ýlk olarak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret edecek olan Karaca daha sonra Ýkinci Bahar Lokantasýnda basýn mensuplarý ile bir araya gelecek. MHP'den AKP li Bekiroðlu'na suç duyurusu ÇFK'nýn Photoshop kursu 10 yýl önce Irak savaþýnda ülkelerinden baþlýyor ayrýlmak Fatoþ Aykaç Çorum Fotoðraf Kulübü tarafýndan düzenlenen photoshop kursunun 4 Aðustos günü baþlayacaðý bildirildi. SAYFA 7 DE Hitit'te elektronik kayýtlar bugün baþlýyor Hitit Üniversitesinde yeni öðrenciler için elektronik kayýtlar bugün baþlýyor. SAYFA 6 DA Sungurlu Ýlçesine baðlý Arifegazili köyüne içme suyu saðlayan pompanýn elektriði borç sebebiyle kesilmiþ susuz kalan köylüler yardým için AK Parti Ýl Baþkanýný aramýþtý. Ýl Baþkanýnýn kendilerine aðýr hakaretlerde bulunduðunu iddia eden Baðcý ve Kurt'tan Sungurlu'ya iki müjde AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ile Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Sungurlu... SAYFA 9 DA MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na Arifegazili köylülere hakaret ettiði iddiasýyla savcýlýða suç duyurusunda bulundu. köylüler, yaþadýklarýna tepki için Ankara-Samsun karayolunu trafiðe kapatmýþtý. Köy muhtarý Þükrü Yadigar, AK Parti Ýl Baþka- Ahmet Dursunoðlu'dan TSO'ya veda Obruk Barajý Havzasýnda bulunan çeltik üreticilerinin yaþadýðý su sýkýntýsý çözüme kavuþturuldu. SAYFA 9 DA ný'nýn kendisine ve köy halkýna aðýr hakarette bulunduðunu iddia etmiþti. SAYFA 7 DE Çorum KOSGEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Samsun KOSGEB Ýl Müdürlüðü'ne tayin oldu. Dursunoðlu, Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek... SAYFA 5 TE Çeltik üreticisinin su sorunu çözüldü Ilýca caddesi üzerinde kulllandýðý araca çarpýlmasýndan dolayý sinirleri bozularak duygusal anlar yaþayan bayan sürücüyü vatandaþlar ve polis sakinleþtirmeye çalýþtý. Trafik kazasý memuru mesaisine geciktirdi Dün sabah Ilýca caddesi üzerinde meydana gelen Trafik kazasý memur bayan sürücünün mesaisine gecikmesine neden oldu. Ilýca caddesi üzerinde hastana istikametine gitmekte olan bayan sürücü ye yan yoldan gelen araç çarptý. SAYFA 10 DA Av yasaðý 15 Aðustos'ta bitiyor Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada avcýlarýn dikkat etmesi gereken konular dile getirildi. Ülkemizde kara avcýlýðýný düzenleyen temel yasanýn tarihinde yürürlüðe giren "4915 Sayýlý Kara Avcýlýðý Kanunu" (Kanun) olduðunun hatýrlatýldýðý açýklamada... SAYFA 3 TE ANALÝZ Rumi Bekiroðlu ile AKP Kan kaybetmeye devam ediyor Nadir YÜCEL Bazý kiþiler vardýr hangi makamda konumda olursa olsun bir kurumu temsil ederken,'makamdan kendisine katma deðer saðlar! ' Bazý kiþiler de vardýr gerek makamýndan kendisine, gerekse temsil ettiði makama pozitif temsilcilik sýfatlarý, vizyon ve misyon katkýlarý v.s. ile kendinden bulunduðu kuruma katma deðer saðlar ' TBMM Ýdare amiri ve ayný zamanda Çorum milletvekili Salim Uslu, geçtiðimiz günlerde ne demiþti: ' AK Parti rozeti takarak kimse çaka satmasýn!' yerinde ve doðru bu tespite uymayan üsluplarýna, tavýrlarýna, dikkat etmeyen ve kendisini dev aynasýnda gören onlarca kiþinin kendi partisine verdiði zararý muhalefet partilileri vermemiþtir. Baþbakan Davutoðlu yüzde 50 Koalisyon yüzde 50 erken seçim derken, Ýl baþkaný Ramazan bayramýndan önce 'Ben 4 Gün yokum diyor' sonrasýnda AKP li Milletvekillerinin halkýn arasýna bayramlaþmaya dalacaðý duyurulunca da Ýl baþkaný bu kararýndan çark edip bayramlaþmalara katýlýyor! Ýktidar partisinin Ýl baþkanlýk makamý ayný zamanda Genel baþkan ve Baþbakanýn Çorumda ' Siyasi Temsilcilik makamýdýr' Daire müdürlerine v.s. talepleriniz makul ve nezih üsluplar ile olmalýdýr. Zaten sýnýrlý özellikle taþeron þirket eleman alýmlarýnda 'tanýdýklar ' deðil, gerçek ihtiyaç sahipleri ve iþin ehli olmasý ön planda tutulmalýdýr. AKP Merkez Ýlçe baþkaný Ünal Sarýoðlu döneminde ( CHP li elemanlar dahi iþe alýnmýþ ve taktir görmüþlerdi) Belediye meclisi ya da baþkan olabilirsiniz. Belediye baþkaný ile kötü olmanýzý gerektirecek konu dürüstlük, memleket meselesi ve kamu menfaati adýna olabilir! ' Kendi iþiniz görülmedi diye Belediye baþkaný ile kötü olunmamalýdýr' Arifegaziler kendilerine içme suyu ulaþtýrýlan pompanýn elektrik kesintisi sebebi ile sularýnýn kesilmesinden dolayý Ýl Baþkanýndan yardým istemiþler. Bundan daha normal bir durum olamaz. Buradaki asýl yanlýþlýk, AKP ye yanlýþ Ýl baþkanýnýn getirilmiþ olmasýdýr. ( Bu gerçeði yetkili organlar anlamýþlardýr ) Doðru isim Ýl baþkaný yapýlmýþ olsa makul çözüm yollarý ve ikna üslubu ile bu konu adýna çözüm aranýrdý. Ýddialar ise telefonda kendisini arayan vatandaþa ' Ýl baþkanýnýn hakaret ettiði yönündedir.' Bu ve benzer konularýn yaþanabileceðini önceden dile getirmiþtim. Tekrar ediyorum bu ne ilk ne de son olacaktýr. Yaþananlar fýtrat ile doðru orantýlýdýr. Bu konu 7 haziran seçimlerinden önce yaþanmýþ olsa acaba ayný durum yaþanýr mýydý! Kurulduðu günden bugüne kadar AKP yi yakýndan takip eden bir gazeteci olarak Çorum adýna bugüne kadar görev yapmýþ 6 Ýl baþkaný içerisinde bu kadar ' Diyalog fakiri bir dönem yaþanmadý. ' Ýstikrarsýz, Salvolar yapan bir iletiþim görülmedi. Ayný durumdan mevcut AKP Yönetim kurulu üyelerinden muzdalip olduklarýný dile getirenler de vardýr. Hatta Rumi Bekiroðlu' nun 'yerel parti organlarýndan bazýlarýnýn yerine kendince alternatif gördüðü isimler ile farklý diyaloglar sergilediði de ifade edilmektedir.' Bu yaþananlar karþýsýnda Salim Uslu ve Cahit Baðcý'nýn partilerinin menfaatine gerekli giriþimlerde bulunmalarý kan kaybýný önlemeleri adýna önemlidir. Çorumun aðbiliði de bunu gerektirmektedir. Ya da çýkýp günahý ve sevabý ile Ýl Baþkanýmýzýn arkasýndayýz. Açýklamasýný da yapma haklarý vardýr! Kamuoyunda Koalisyon sorularý operasyonlar arasýna sýkýþtýrýlarak sorulmaya devam ediyor. AKP li bir dostumuzun aktardýðýna göre 'AKP, CHP ile Sol gösterecek, MHP ile Ýktidar ortaðý olacak' dendi. Kýlýç'tan oda üyesi esnafa aidat çaðrýsý SAYFA 5 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:39 05:26 12:54 16:47 20:09 21: III.Selim Hânýn þehâdeti ve II. Mahmut Hânýn taht'a çýkmasý (1808) - I.Cihân Harbi'nin baþlamasý (1914) - Burak Reis'in Þehadeti (1499) Hikmetli söz, müslümanýn kaybolmuþ malý gibidir. Hadis-i Þerif Günün Þiiri ÝKÝMÝZ BÝRLÝKTE Kapýlarý öfkeyle iten çocuklarýn ellerine bakýyorum Su içen uzun boyunlu kadýnlarýn göðündeki bulutlara Uçurumlarý derinleþtiren yaðmur damlalarýna bir de Yýkýntý veren güleçliðine geç gelen sevinçlerin Takvimlerle aramdaki uzlaþmazlýðý anlamýyor kimse Ýkimiz birlikte baksak aynaya daha iyi olacak her þey Aþkýn kýyýcýlýðý bir sandalla açýlacak bitimsiz deniz yolculuðuna Sesinin ezgileriyle bir þarkýnýn yorgunluðunda dinlenip Güz ün renklerinde yer bulacaðým mekânsýzlýðýma Günler uzayacak, canýmý yakmayacak sarýþýn akþamlar Yayvan m aðýzlý kadýnlarýn çürük dudaklarýyla gülüþleri Solmuþ gülleri ýþýtmayan deniz fenerinin fanusundaki buðu Her gün 20 Mg Fluoksetin dinginliðiyle unutuyorum Aþýnmýþ sözcükler kalýyor aklýmda yalnýzca Tabip Odasýndan Çorum Özel Hastanesi Baþhekimine tebrik Çorum Tabip Odasý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine getirilen Uzm. Dr. Gökhan Bilgili'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve yönetim kurulu üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla Asafov ve Dr Ýzzet Ezer katýldý. Ziyarette konuþan Dr. Mustafa Azak, "Zor bir görevi devralan Uzm. Dr. Biligili'ye yeni görevinde baþarýlar dilerim. Çorum Tabip Odasý'na destek olmanýz bizim için çok önemli. Ýlerleyen günlerde yapmayý planladýðýmýz organizasyonlarda tüm Çorum Özel Hastanesi doktorlarýnýn yer almasýný bekliyoruz. Hekimlerimizin katýlýmlarý bizleri çok memnun edecektir" dedi. Dr. Bilgili'de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Tabip Odasý yönetimine teþekkür etti. Ýkimiz birlikte dinlesek aynayý daha iyi olacak her þey Kilitleriyle boðazýma sarýlan zamanýn hükmü yok olacak Soluðumun kokusunu duyumsayacaðým sönmüþ ciðerlerimde Seni sormayacak bana hiç kimse, uzun bacaklý kadýnlar bile Mekânsýzlýðýma yer bulacaðým baharýn renklerinde Bitimsiz heyecanla tutunduðum kitaplar ve Aydýðým bu sürükleniþ eskitiyor neyim varsa Belirsiz döngüsünün içinde beni sallayan deprem Ne zaman bitecek, ne zaman yýkýlacaðým belli deðil Takvimlerle aramdaki uzlaþmazlýðý anlamýyor kimse Öldürülen mahpuslarýn bedeni gibi paramparçayým Uykularýmdaki aðýrlýk her gece biraz daha çöküyor üstüme Yaz mevsimini mutlu anlarýmdan sildikçe cellatlarým Aþkýna abanýyorum, aþkýna abanýyorum, aþkýna abanýyorum Ýkimiz birlikte sevsek aynalarý daha iyi olacak her þey!.. C. Hakký ZARÝÇ Alaca TMO çiftçinin iþini kolaylaþtýrýyor ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7705 2,7717 EUR 3,0669 3,0682 STERLiN 4,2976 4,2995 2,2472 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Toprak Mahsulleri Ofisi Alaca Ajans Amirliðini ziyaret ederek çalýþmalarý yerinde inceledi. Ýncelemede 2015 mahsulu buðdayýn ortalama 820 kuruþ fiyat bulduðu ve deðerleri yüksek çýkan ürününde 852 kuruþ ve daha üzeri fiyat aldýðý kaydedildi. Ýlhan Yýlmaz yaptýðý ziyarette TMO Alaca Ajans Amirliðinin iþini iyi bilen bir personelle çalýþtýðýný ve çiftçiler için sýkýntý oluþturmayacak bir düzende çalýþtýklarýný dil getirerek, Ajansýn bu duruma gelmesinden dolayý Milletvekili Salim Uslu'ya tüm üreticiler adýna teþekkür etti. Yýlmaz açýklamasýna þöyle devam etti: "2014 yýlýnda yaþanan olumsuz iklim koþullarýna baðlý olarak ülkemiz buðday üretimi bir önceki yýla göre %14 azalýþla 19 milyon ton, arpa üretimimiz ise %20 azalýþla 6,3 milyon ton olarak gerçekleþmiþtir yýlýnda iklim þartlarýnýn hububat üretimi açýsýndan uygun seyretmesi nedeniyle buðday üretiminin geçen yýla göre %18 artýþla 22,5 milyon ton, arpa üretiminin ise %27 artýþla 8 milyon ton olarak gerçekleþeceði tahmin edilmektedir. Bu yýl Cumhuriyet tarihinin en yüksek buðday rekoltesi beklenmektedir. TMO bu güne kadar ekiliþ durumu, bitki geliþimi, üretim durumu ve ürün maliyeti gibi konularda çalýþmalar yürüterek alým politikalarýný þekillendirmiþtir." Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz bütün üreticilere hayýrlý bol ve bereketli bir hasat sezonu geçirmeleri dileklerinde bulunarak 2015 yýlý üretim sezonunun tüm çiftçilere hayýrlý uðurlu geçmesini ve Türkiye'ye birlik, beraberlik ve huzur getirmesini diledi. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: NÖBETÇÝ ECZANELER Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ SALI 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Ýzciler Borabay Gölünde kamp yaptýlar Çorum Atlas Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü izcileri, Türkiye Ýzcilik Federasyonu tarafýndan düzenlenen kulüp kampýna katýldý. Amasya Borabay Gölünde gerçekleþtirilen kampa, Amasya Ferhat Ýzcilik Gençlik Spor Kulübü ile Osmancýk Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü izcileri de katýldý. Kampa üç kulüpten 43 izci ile 5 lider katýldý. 3 gün süren kamp boyunca izciler dostluðu, kaynaþmayý, paylaþmayý, eðlenceyi ve eðitimi doyasýya yaþadýlar. Ýzcilerin kiþisel becerileri geliþtirildi, gece eðitimlerinde izcilerin karanlýkta yön bulma ve yýldýzlarla yön bulma, doða yürüyüþleri, temel izcilik bilgileri, izcilik oyunlarý, manevi geliþim seminerleri, slogan ve afiþ yarýþmýþlarý ile istasyonlarýn yaný sýra (okçuluk, oryantirig, hazine avý gibi)yapýlýp kamp ateþi de yakýldý. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Çorum'da 38 derece sýcaklýk bekleniyor Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada bölgede kuvvetli sýcak hava dalgasýnýn etkili olmaya devam etmesinin beklendiði dile getirildi tarihleri arasýnda yurtta etkili olan sýcak hava dalgasýnýn etkisini artýrarak sýcaklýklarýn mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceði tahmin ediliyor. Meteoroloji açýklamasýnda bu hafta en yüksek hava sýcaklýklarýnýn bölgenin kýyý kesiminde 30-32, iç kesimlerde ise 30 ila 40 derece arasýnda gerçekleþmesi beklendiði ifade edilerek, "Sýcaklýklarýn Samsun'da 29-30, Sinop'da 28-30, Ordu'da 30-32, Kastamonu'da 32-36, Çorum'da 34-38, Amasya'da 36-40, Tokat'da dereceye ulaþacaðý tahmin ediliyor. Kýyý kesimlerde, deniz üzerinden esen rüzgarlarla birlikte nem oraný artacaðýndan, en yüksek hava sýcaklýklarýnýn derece tahmin edilmesine karþýn, hissedilen sýcaklýklarý oldukça yüksek (37-39 derece) olacaktýr. Bu hafta hava sýcaklýklarýnýn normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyretmesi ile birlikte geçtiðimiz yýllarda kaydedilen en yüksek sýcaklýk deðerlerine yaklaþmasý tahmin ediliyor. Vatandaþlarýmýzýn sýcak havadan ve güneþ çarpmasýndan korunmak için mümkün olduðunca güneþten korunmalarý, gölgede bulunmalarý ve zorunlu olmadýkça saatleri arasýnda dýþarýya çýkmamalarý tavsiye olunur" denildi. BAÞSAÐLIÐI Odamýz Üyelerinden SM Mustafa Fazýl Dirim in Vefatýndan dolayý üzüntümüzü belirtir, Merhuma Alllah tan rahmet, kederli ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Mekaný Cennet olsun. Çorum SMMMO Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Basýn: Bu bir reklamdýr. Muzaffer Yýldýrým Av yasaðý 15 Aðustos'ta bitiyor Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada avcýlarýn dikkat etmesi gereken konular dile getirildi. Ülkemizde kara avcýlýðýný düzenleyen temel yasanýn tarihinde yürürlüðe giren "4915 Sayýlý Kara Avcýlýðý Kanunu" (Kanun) olduðunun hatýrlatýldýðý açýklamada, "Kanun, av ve yaban hayvanlarýný ve yaþama ortamlarýyla birlikte korunmasýný ve geliþtirilmesini amaçlamaktadýr. Dünyanýn ortak mirasý olan ve her geçen gün nesilleri tehlike altýna giren av ve yabanýl kaynaklarý sürdürülebilir kýlarak gelecek kuþaklara aktarmak, Bakanlýðýmýzýn yaný sýra tüm kurum ve kuruluþlarýn ortak hedefi olmalýdýr. Ülkemizde 18 yaþýný doldurmuþ silah taþýma ehliyetine sahip av ve yaban hayatý ile ilgili eðitim alarak sýnavda baþarýlý olan avcýlar, avcýlýk belgesi ve avlanma izin kartý alma þartýyla yasal olarak av yapabilmektedirler. Kanunun 3. maddesi uyarýnca oluþturulan Merkez Av Komisyonu (MAK) her yýl av ve yaban hayatýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi için karar almaktadýr. 26 Mayýs 2015 tarihinde toplanan MAK Av Döneminde avcýlýðýn düzenlenmesine iliþkin 14 sayýlý kararý almýþtýr" denildi. Karara göre; Av Döneminde ülke genelinde avlanmanýn 15 Aðustos 2015 tarihinde kuþlardan býldýrcýn üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargasý, leþkargasý, saksaðan avý ve memelilerden yaban domuzu ve çakal avý ile baþlayacaðýný ifade edildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarþamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbesttir. Ayrýca, yaban domuzu býldýrcýn ve üveyik avý bu avlanma günlerine ek olarak salý gününde de yapýlabilecektir. Avcý baþýna bazý av hayvanlarýnýn günlük avlanma limitleri; Býldýrcýn 10, üveyik 8, karatavuksakarca 3, çulluk-sakarmeke 4, yabani tavþan 1, kýnalý keklik - kum kekliði ve çil kekliði toplamda 2, yeþilbaþ-boz ördek- fiyu- çamurcun- macar ördeði-tepeli patka- elmabaþ patka ve çýkrýkçýn toplamda 6, adatavþaný-kaya sansarý 2, yaban domuzu 2', tilki 2 adet olarak belirlenmiþtir. Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarýnda ise Bakanlýkça avlak bazýnda belirlenen yýllýk avlanma kotalarýnýn kullanýmý þeklinde gerçekleþtirilecektir. Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarýnýn avlaklarda ve av dönüþünde nakil vasýtasý ve/veya avcýlarýn üzerinde taþýnabilecek en fazla miktarý; her bir avcý için yukarýda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aþamazlar. Ancak bulunduðu ilin dýþýna avlanmaya gidecek avcýlar beyanlarý doðrultusunda, birbirini takip eden ava açýk iki gün, av dönüþlerinde bagajlarýnda avcý baþýna iki günlük limiti bulundurabilirler sayýlý Kanun ve MAK Kararý Uyarýnca; Namludaki fiþek hariç haznesi iki fiþek alacak þekilde sýnýrlandýrýlmamýþ otomatik, yarý otomatik pompalý vb yivsiz av tüfekler ile havalý tüfek ve tabancalar, canlý mühre ve çýðýrtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma þeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü deðiþtiriciden oluþan gece avý cihazlarý avlanma araç ve gereci olarak kullanýlamaz. Zehirli veya uyuþturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanýlamaz. Bakanlýkça izin verilen geleneksel avcýlýk hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, að, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanýlamaz. Kiþilerin kendi ihtiyaçlarýný karþýlayacak mahiyetteki kullandýklarý aydýnlatma araçlarý hariç, ýþýk yayan araç ve gereçler, þarzlý el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalýþan el projektörleri; petrol türevleriyle çalýþan her türlü ýþýk kaynaðý avda kullanýlamaz, avlaklarda vasýta içinde bulundurulamaz. Tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanýlabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri kapatýlarak güme haline getirilemez. Yivli av tüfekleri kuþ avýnda kullanýlamaz. Sulak sahalarda; saz, kamýþ, diken, ot, çuval vb. þeylerle yapýlmýþ veya toprakta çukur açýlarak hazýrlanmýþ üstü açýk gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalý, korunaklý gümeler yapýlamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanýlamaz. Kara ve hava araçlarýyla hareket halindeyken avlanýlamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kýlýfýnda taþýnmak zorundadýr. Yaban hayvanlarýnýn yavrularýný yakalayarak alýkoymak; boþ dahi olsa yaban hayvanlarýnýn yumurtalarýný toplamak ve bulundurmak yasaktýr. Av ve yaban hayvanlarýný, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlý ya da yaralý olarak avlamak yasaktýr, herhangi bir þekilde canlý yakalanan av hayvanlarý öldürülemez, alýkonamaz. Ýzin almaksýzýn av ve yaban hayvanlarýný beslemek, büyütmek, üretmek ve bulundurmak yasaktýr. Tavþan haricinde tazý ile avlanmak yasaktýr. Ürünlerini ve hayvanlarýný korumak için tarla, bað ve bahçelerinde, arý kovanlarýnýn bulunduðu yerde ve ormanda çalýþtýklarý için çadýr ve barýnaklarýnda, kendilerini korumak amacýyla ruhsatlý yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, þube müdürlüklerinden koruma amaçlý av tüfeði taþýma belgesi almak zorundadýrlar. Ancak bu kiþiler yanlarýnda tek kurþun fiþek dýþýndaki diðer fiþekleri bulunduramazlar. Bu kiþiler tarla, bað ve bahçelerine, arýlarýna, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diðer av ve yaban hayvanlarýný ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine raðmen öldürmek mecburiyetinde kalmalarý halinde, derhal þube müdürlüðü veya orman iþletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanaðý tutturmak zorundadýrlar. Avlaklara kedi ve köpekler baþýboþ býrakýlamaz. Mülki amirler, köy muhtarlarý, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcýlýk kuruluþlarý ve diðer kuruluþlar kendi bölgelerindeki avlaklarý, avcýlara yasaklayamazlar, avlanmanýn yasaklandýðý sahalarda avlanmaya izin veremezler. Bu karardaki yasaklara, kýsýtlamalara ve düzenlemelere aykýrý hareket edenler hakkýnda, Kanun, 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu, 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu, 2872 sayýlý Çevre Kanunu ve diðer mevzuata göre yasal iþlem yapýlýr sayýlý Kara Avcýlýðý Kanununda men edilen fiilleri iþleyenler ile Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlanma esas ve usullerine uymayanlar hakkýnda her bir aykýrýlýk için 29,00 Türk Lirasý ile Türk Lirasý arasýnda idari para cezasý verilecek, ayrýca av hayvaný türüne göre 50 Türk Lirasý ile Türk Lirasý arasýnda deðiþen tazminat bedelleri talep edilecektir. Avcýlarýn avlanma hakkýný elde edebilmeleri için Avcýlýk Belgesi almalarý ve belirlenen avlanma izin ücretini il þube müdürlüðü döner sermaye hesaplarýna yatýrmalarý, Merkez Av Komisyonun 05 Haziran 2015 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'nin mükerrer sayýsýnda yayýmlanan 14 sayýlý Kararýndaki diðer avlanma esas ve usullerine uymalarý zorunludur." Ortaköy'ü hem gezdiler hemde gösteri yaptýlar Festival için Çorum'a gelen yabancý folklor ekipleri Ortaköy'ü hem gezdiler hemde gösteri yaptýlar. Konu ile ilgili bir açýklama yapan Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, "Bu sene 35. Çorum Hitit Festivali etkinlik programýnda Þapinuva'da da gösteri yapýlacaktý. Suruç'taki terör olayýndan sonra bütün etkinlikler iptal olunca festival ayaðý da iptal olmuþtu. Ne var ki Ortaköy ayaðýndaki ekipler Çorum'a geldiði için ilçemize davet ederek doðal ve tarihi yerlerimizden Ýncesu Kanyonu ve Þapinuva ören yerini gezdirdik. Bu geziden ve misafirperverliðimizden mutlu olan ekipler ilçe meydanýnda ilçe halkýna gösteri düzenleme yapmak istediklerini söylediler. Ben ve Ýlçe halkým bu teklifi memnuniyetle karþýladý ve ilçe halkýmýza 1 saat'te olsa yaptýklarý gösterilerle unutulmaz bir zaman geçirttiler. Bunun için emeði geçen Çorum Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye Baþkan Yardýmcýmýz Zeki Gül'e ve Kültür Ýþleri Müdürümüz Mustafa Ercan'a emeði geçen Çorum Belediye Personeline, Fransa ve Portoriko ekiplerine Ýlçe halkým adýna teþekkür ediyorum" dedi.

4 Kronikleþen Hepatit toplum saðlýðýný tehdit ediyor Her yýl 1 milyon kiþinin yaþamýný yitirmesine neden olan hepatit; kan, cinsel iliþki ve vücut sývýlarý ile bulaþýyor. Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) tarafýndan 28 Temmuz olarak belirlenen 'Dünya Hepatit Günü'nde hepatit türlerini, bulaþma yollarýný ve korunma yöntemlerini anlatan Anadolu Saðlýk Merkezi Gastroenteroloji Uzmaný Doç. Dr. Murat Gürsoy, "Karaciðerde meydana gelen iltihabi reaksiyon olarak tanýmlanan hepatit Þemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, bademde üretimin tüketimi karþýlamadýðýný bildirerek, "dünyanýn en lezzetli, en kaliteli bademlerini yetiþtiriyoruz ama tüketime yetiþemiyoruz" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Karadeniz Bölgesi ile ilkbahar geç donlarý nedeniyle Ýç Anadolu Bölgesi haricinde Türkiye'nin her bölgesinde yaþam bulan bademin, verimsiz, çorak, taþlý, atýl arazilerde, son derece düþük su ihtiyacýyla rahatlýkla yetiþebildiðini belirtti. Bundan dolayý fýndýktan sonra büyük alanlarda yetiþtirilebilecek, getirisi ve ihracat potansiyeli yüksek sert kabuklu meyve olabileceðini bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Badem alanlarý son 10 yýlda 3,5 katýna çýktý. Üretim alaný 2004 yýlýnda 78 bin dekardý yýlýnda 100 bin, 2011'de 200 bin dekarý geçti. 2014'de 270 bin 203 dekara çýktý. Üretim, 2004'de 37 bin tondu. 2013'de 82 bin 850 tona yükseldikten sonra, geçen yýl 73 bin 230 tona indi. Geçen yýl hariç üretim 2006'dan beri artýyor. Ýklim koþullarý neticesinde geçen yýl aðaç baþýna verimin kilogramdan 13 kilograma düþmesi nedeniyle üretimde azalma oldu. Ülkemizde, Datça yöresindeki üretimiyle bilinen Datça bademinin üretimi, ABD'de ýslah edilen çeþitlerinin devreye girmesiyle giderek yaygýnlaþýyor.verilen destekler nedeniyle, çiftçilerimiz, çok fazla para harcamadan bahçe kurarak, bir dekardan diðer ürünlerden elde edilen gelirin 2-3 katýný kazanabiliyor. Çiftçilerimiz, atýl býraktýklarý taþlý, boþ ve kýraç arazilerinde badem üretebilirler." Ayrýca, badem yetiþtiriciliðinin süneyle mücadelede saðladýðý kolaylýk açýsýndan, buðday üretimini de olumlu etkilediðine dikkati çeken Bayraktar, "badem aðacý süne zararlýsýnýn konukçu aðacýdýr. Badem aðacýnýn salgýladýðý nektarin süne zararlýsýnýn kendine çeker. Kabuklarýnýn arasýndaki parazitler ile süne zararlýsýný yok eder." Anadolu'nun bademin gen kaynaðý olmasýna karþýn Türkiye'nin üretimde, ABD, Ýspanya, Ýran, Fas, Suriye, Ýtalya ve Yunanistan'ýn ardýndan 8'nci sýrada yer aldýðýný belirten Bayraktar, dünya badem gerekli önlemler alýnmadýðýnda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bu hastalýðýn özellikle de virüs kaynaklý Hepatit B ve Hepatit C türlerindeki kronikleþme riski toplum saðlýðý açýsýndan büyük önem taþýyor" dedi. "Ýnsan saðlýðýný etkileyen en büyük hastalýklardan biri olarak kabul edilen hepatit ile ilgili farkýndalýðý arttýrmak için Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) tarafýndan her yýl 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü olarak kutlanmaktadýr. Hepatit tipleri arasýnda özellikle hepatitb ve C virüslerine baðlý hepatitin kronikleþme riski vardýr ve toplum saðlýðýný tehdit eder" diyen Gürsoy, "Kronik hepatit dünya genelinde hem maddi hem de manevi açýdan toplumsal bir sorun olarak kabul edilmektedir" þeklinde kaydetti. Gürsoy, hepatitin tanýmlanmasýnýn yaný sýra nasýl bulaþtýðýnýn bilinmesi ve gerekli önlemlerin alýnmasý ile yeni kuþakta görülme sýklýðýnýn azalacaðýna dikkat çekti. HANGÝ HEPATÝT TÜRÜ NASIL BULAÞIYOR? Hepatit A: Aþýsý bulunan Hepatit A, mikroplu yiyeceklerden, sudan ya Bademde üretim, tüketimi karþýlamýyor üretiminin 2,9 milyon tona ulaþtýðýný vurguladý. -AÐAÇ BAÞINA VERÝM BÝZDE KÝLOGRAM, ABD'DE 50 KÝLOGRAM- Ülkemizde ise badem yetiþtiriciliðinin, gerekli altyapý çalýþmalarýnýn yapýlmamýþ olmasý nedeniyle, henüz istenilen düzeye gelmediðini bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ülkemizde aðaç baþýna ortalama badem verimi yýllara göre 11 ile 17 kilogram, ýslah edilmemiþ yerli bademlerde 5-10 kilogram arasýnda deðiþirken, Amerikan bademinde verim 50 kilograma kadar çýkmaktadýr. Yüksek verime ulaþmýþ ABD, dünya badem ihracatýnýn yüzde 60'ýný karþýlamaktadýr. Bademin anavataný olmamýza, hemen her bölgemizde milyonlarca yabani badem aðacý bulunmasýna raðmen, son 5 yýlda 89 bin 361 ton badem ithal ettik. Ýhracatýmýz ayný dönemde 33 bin 216 tonda kaldý. Yýllýk ortalama ithalat 17 bin 872 tonu, ihracat ise 6 bin 643 tonu geçiyor döneminde 311,9 milyon dolarlýk badem ihraç ederken, ithalat 399,2 milyon dolarý buldu. Buna göre, yýllýk ortalama badem ihracatýmýz 62,37 milyon dolarken, ithalat 79,84 milyon dolara ulaþýyor. Bu bize yakýþmýyor. Badem yetiþtiriciliðinin yaygýnlaþtýrýlmasý, verim ve üretimin artýrýlmasý için, badem üretiminde çeþit standardizasyonu saðlanmalý, standart ve kaliteli çeþitlerden elde edilen fidanlar üreticiye ulaþtýrýlmalý, kapama bahçe kurulmasý teþvik edilerek desteklenmeli, ihracat potansiyelini arttýrmak için dýþ pazarlara yönelik çalýþmalara önem verilmeli, badem üreticisinin girdi ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için destekler zamanýnda ödenmeli, gübre, mazot, toprak analiz desteðinin yaný sýra prim desteði ya da fýndýktaki gibi alan bazlý destek verilmeli, üreticimizin, ürününü deðerine pazarlayabilmesi, kaliteli ürünün her an piyasada bulunabilmesi için lisanslý depoculuk ve ürün ihtisas borsalarý hayata geçirilmeli, bademin, mekanizasyon yoluyla el deðmeden saðlýklý koþullarda iþlenerek iç badem olarak pazarlanmasý saðlanmalý." Getirisi yüksek, sanayide de kullanýmý yaygýn, þifa kaynaðý olan bademin, pazarlama sorunu bulunmadýðýný belirten Bayraktar, "Yabani badem aðaçlarý aþýlanýr, modern badem bahçeleri kurulursa, üretim olaðanüstü hýzla artar ve Türkiye fýndýk gibi deðerli bir ihraç ürününe kavuþur" dedi. da oral yolla bulaþabiliyor. Çocuklarda hastalýk daha hafif þikâyetlerle seyredebiliyorken büyüklerde daha aðýr þikâyetlere neden olabiliyor. Hepatit B - Hepatit C - Hepatit D: Kan ve vücut sývýlarý ile bulaþabiliyor. Anneden çocuða doðum sýrasýndaki travmaya baðlý olarak da geçebiliyor. Hepatit D, Hepatit B virüsü ile birlikte görülüyor. Hepatit B'ye karþý aþý ile önlem alabilmek mümkün iken hepatit C'ye karþý bir aþý yapýlamamaktadýr. Hepatit E: Mikroplu sulardan ve oral yolla bulaþarak çoðunlukla gebelerde görülüyor. HEPATÝT B, C VE D'NÝN KRONÝKLEÞME SÜRECÝ 6 AY Hepatitin birçok türü olduðunu belirten Dr. Gürsoy, "Hepatit A kronikleþmeyen ve anneden geçmeyen bir tür iken, Hepatit B, C ve D virüsleri anneden çocuða doðumda geçebiliyor" dedi. Hepatit durumunun akut ve kronik olabileceðini belirten Dr. Gürsoy, "Bu durumlarý kabaca tanýmlamak gerekirse; kiþinin kanýnda 6 aydan uzun bir süre Hepatit B, C ve D virüsünün bulunmasý, hepatitin kronikleþtiðini göstererek bu kiþileri taþýyýcý konumuna geçiriyor" þeklinde Dt. Ayça Tenli Kurt kaydetti. Baðýþýklýk sisteminin virüsü altý ay içinde vücuttan temizleyip attýðý durumu akut hepatit, vücudun virüsü ilk altý ayda temizleyemediði durumu ise kronik hepatit olarak özetlendiðini söyleyen Dr. Gürsoy, "Akut hepatitte, vücut virüsün yol açtýðý iltihaba karþý savaþý kazanýp vücudu virüsten temizliyor. Ancak Hepatit B, C ve D türlerinde kronikleþme görülebiliyor. Sürekli vücutta bulunan virüs ilerleyen zamanlarda karaciðerde siroz oluþumuna yol açabiliyor" ifadelerini kullandý. Hepatit virüsüne baðlý hepatitlerde, soðuk algýnlýðý-gribal enfeksiyonlarý andýran, halsizlik, yorgunluk, bulantý,eklem ve kas aðrýlarý, mide aðrýsý gibi semptomlarýn yaný sýra daha aðrý seyreden vakalarda sarýlýk, koyu renk idrar gibi semptomlarýnda görülebildiðini söyleyen Gürsoy, hatta ölümcül seyredebilen 'fulminan' hepatitlerin de nadirde olsa geliþebildiðini ifade etti. Gürsoy, tam tersi durumlarýn da olabileceðini ve hastalýðýn her zaman belirti vermeyebileceðini ancak basit testler yardýmý ile taný koymanýn mümkün olduðunu da dile getirdi. Uður Çýnar Diþ eti kanamanýz varsa ciddiye alýn! Ülkemizde en sýk karþýlaþan hastalýklarýn baþýnda diþ ve diþ eti hastalýklarý ve buna baðlý olarak geliþen diþ eti kanamalarý olduðunu belirten Fatih Hospitadent Diþ Hastanesi Baþhekimi Dt. Ayça Tenli Kurt, diþ ve diþ eti hastalýklarýndan korunmak için yapýlmasý gerekenlerin baþýnda doðru fýrçalama tekniklerini bilmek, diþ ipi ve arayüz fýrçasý kullanmak olduðunu söyledi. Diþ eti hastalýklarýnýn ülkemizde her 10 kiþiden 9'unda olduðunu kaydeden Fatih Hospitadent Diþ Hastanesi Baþhekimi Dt. Ayça Tenli Kurt, "Diþ eti kanamalarý genelde ciddiye alýnmayan bir hastalýktýr. Ancak önlem alýnmadýðý takdirde diþ kayýplarýna ve hatta çene kemiðinde erimelere kadar gidebilir. Diþlerinizi kaybetmek istemiyorsanýz diþ eti kanamanýzý ciddiye alýn" dedi. Dt. Ayça Tenli Kurt, diþ eti kanamasý ile ilgili merak edilen þu sorulara cevap verdi. Diþ eti neden kanar? Diþ etinde meydana gelen kanamalar diþ eti rahatsýzlýðýnýn habercisi olabilir. Bakteri plaðý ve diþ taþý (tartar) birikimleri sonucunda, diþ etlerinde ve diþleri çene içerisinde tutan kemikte iltihapsal bir alan oluþmakta ve diþ eti kanamasý ortaya çýkmaktadýr. Diþ eti kanadýðýnda ne yapýlmalýdýr? Öncelikle kanama geliþen bölgeler için daha dikkatli fýrçalama ve diþ ipi kullanýlmasý ile beraber aðýz hijyeni en iyi seviyeye getirilmelidir ki vücudun kendini yenileme kapasitesi kendini gösterebilsin. Kanama oluþan bölgeler tüm aðýz hijyeni uygulamalarýna raðmen iyileþme göstermiyorsa en kýsa zamanda diþ hekimine baþvurulmalýdýr. Diþ eti kanamalarý için nasýl önlem alýnmalýdýr? Mutlaka önceden önlem alýnmalý, aðýz hijyeni uygulamalarýna azami derecede önem gösterilmelidir. Diþler mutlaka günde 2 kere, sabah kahvaltýsýndan sonra ve gece yatmadan önce fýrçalanmalýdýr. Fýrçalama süresi en az 2 dakika olmalýdýr. Fýrçalama esnasýnda hem diþler hem de diþ etleri masaj yapýlacak þekilde fýrça hareketleri uygulanmalýdýr. Fýrçalama sonrasý için ise diþ arasý bakýmlarý tam olarak yapýlmalýdýr. Bunun için diþ aralarýnda diþ ipi veya diþ arasý fýrçasý gibi aðýz hijyenine katkýda bulunacak yardýmcý temizleyiciler kullanýlmalýdýr. Diþ eti kanamasý diþ kaybýna neden olur mu? Önlem alýnmadýðý takdirde diþ kayýplarýna ve hatta çene kemiðinde erimelere kadar gidebilir. Böyle bir durumda implant ya da protez yaptýrmakta zorlaþýr. Diþ eti kanamasý olanlara tavsiyeler Diþ eti kanamasý yaþayan bireylerin diþ fýrçalama ve diþ arasý bakým yapma alýþkanlýklarýna devam etmeleri gerekmektedir. Aðýz hijyeni iyi duruma getirildiðinde vücudun kendini yenileme kapasitesi ve hastalýklarla savaþmasý çok daha kolay olacaktýr. Diþ eti kanamasý nedeniyle diþ fýrçalama iþlemini býrakmak, olayý kýsýr bir döngü içine sokacak ve var olan durumun daha da kötüleþmesine neden olacaktýr. En yakýn zamanda diþ hekimine gitmeleri de gerekmektedir. Herkesin bir keþkesi var / Senin de bir keþken var / Bu keþkelere neler neler sýðar / Ders almasýný bilenler için keþkeler yarar Ne beðen, ne yorumla ne de paylaþ / Kiramen Katibi herkesin yanýnda kardaþ Menfaat bittiðinde alkýþ bitiyorsa / Samimiyet yoktur bunda, asla 4 NOT DEFTERÝMDEN - 24 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Yað yaðmur yað, serinlesin þu gönlüm / Memleket hasretiyle gelip geçti ömrüm Dedi. Cuma akþamlarýný pek severim / Çünkü yarýn tatil ya, rahat ederim Kimi gaz verir, kimi de gaz alýr / Gaz veren çok olurda, alan zor bulunur Biliyorum arkadaþ anlamadýn beni anlayamayacaksýn da / Çünkü zaman deðiþti, plastik türü insanlar var karþýnda Ýnsan sevdiði insanlarý rahatsýz etmez / Sadece motive eder, o da hoþuna gider Ben cefa bahçesinde kurumuþ bir aðaç / Sen ise sefa deryasýnda yüzen bir balýk / Demek ben cefaya sen ise sefaya layýk Nice güller vardýr dikenlerin gölgesinde açar / Gül ferahlýk verirken, dikenler korku saçar Her kimsesizin vardýr bir kimsesi / Önemli olan duyabilmektir o sesi Nefret bahçesine kin ekme / Ahir ömründe yalnýzlýk çekme Her salataya maydanoz olma sakýn / Herkes çekilirse inine ortada kalýn Öyle bir geçer ki zaman / Maziye de atiye de baksan anlaman Herkes beðeniyor da sen neden beðenmiyorsun? / Yoksa o kerhen beðenenlerin içine girmek mi istemiyorsun? Dedi: Her þey var bir þey yok, stresteyim dostum streste / Dedim: çaresi beklentileri birazcýk eksiltmekte Yine ne diye karýþtýrýyorsun siyah beyaz resimleri / Hani unutacaktýk mazide yaþanan anýlarý Kelam selama / Selam kitaba / Kitap insana güç verir / Gücü Hak için harcamaya da / Hizmet denir Hayat bu, bir var bir yok / Biz daha oynaya duralým çelik çomakla çok / Belki de Azrail kapýda tövbeye vaktimiz yok Cami avlusunda seyyar satýcý / Kurmuþ tezgâhý, baðýrýr 'pantolon 10 lira' / Emekliler alabilmek için sýrada / Derler bundan sonra, bize yakýþýr bura Ýyinin de kötünün de sýðýnacaðý yer ilahi adalet / Þayet ahiret olmasaydý, ne yapardý dünyada bu aziz millet? / Savaþlar felaket (Görüþ ve öneri için: ) Hareket halindeki traktörün yakýt kapaðýný kapatmak istedi Sungurlu'da hareket halindeki traktörden düþen kiþi aðýr yalandý. Alýnan bilgiye göre, Çulhalý köyünde yaþayan M.E. (52) Sungurlu-Yörüklü köyü yolu Tuzlabaþý mevkisindeki akaryakýt istasyonundan mazot aldýktan sonra köyüne gitmek üzere yola çýktý. Ýddialara göre M.E, Dertli köyüne geldiðinde traktörün yakýt depo kapaðýnýn iyi kapanmadýðýný fark etti. Hareket halindeki traktörün yakýt depo kapaðýný kapatmak isteyen M.E, dengesini kaybederek düþtü. Traktörün altýnda kalan ME, aðýr yaralandý. Yanýnda bulunan oðlu traktörü durdurarak yoldan geçenlerden yardým istedi. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlan M.E burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. sungurlugündem

5 5 ÇOFSAD'dan Tokat'a foto safari Ahmet Dursunoðlu'dan TSO'ya veda Çorum KOSGEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Samsun KOSGEB Ýl Müdürlüðü'ne tayin oldu. Dursunoðlu, Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek, Çorum'daki dostlarýyla ve yakýn çalýþma arkadaþlarýyla vedalaþtý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Emniyet eski Müdürü Salih Erkan Tarancý, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Votorantim Çorum Çimento Fabrikasý Genel Müdürü Murat Çaðlayan ve Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen ziyarette konuþan Ahmet Dursunoðlu, Çorum'da görev yaptýðý süre içerisinde TSO ile olan iliþkilerinin her zaman iyi olduðunu söyledi. Her iki kurumun da birbirlerine destek olduðunu ve kurumlar arasýnda kurulan bu baðýn çok güçlü olduðunu ifade eden Dursunoðlu, Çorum'u ve Çorum'da edindiði dostluklarý hiçbir zaman unutmayacaðýný vurguladý. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Ahmet Dursunoðlu'nun görev yaptýðý süre içerisinde KOSGEB ile olan baðlarýn daha da güçlendiðini belirterek, yeni görevinde baþarýlar diledi. Ziyaretten dolayý teþekkür eden Baþaranhýncal, Çorum'da bürokrasi çevresinin birbiriyle ahenk içerisinde çalýþtýðýný, iþ dünyasýnýn da bu ahengin bir parçasý olduðunu vurguladý. Baþaranhýncal, Ahmet Dursunoðlu'nun Çorum'a ciddi katkýlarýnýn olduðunu belirterek, Samsun'da yapacaðý çalýþmalarda baþarýlar diledi. Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði (ÇOFSAD) fotoðraf severlere 1 Aðustos 2015 tarihinde Tokat foto safarisi düzenleyecek. ÇOFSAD Basýn Sözcüsü Zekiye Çalýþkan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Doðu Karedeniz fotoðraf gezisini tamamlayan ÇOFSAD'ýn, Tokat merkez ve ilçelerine foto safarisi düzenleyeceðini belirterek gezi güzergahý hakkýnda açýklamalarda bulundu, Jül Sezar'ýn aslý Veni Vidi Vici olan "Geldim, Gördüm, Yendim" sözü sütunlarýnda yazýlý ola Zile Kalesini, Selçuklu Sultaný Aleattin Keykubat'ýn annesi Mahperi Hatun adýna yaptýrdýðý Mahpere Hatun Kervansarayýný, Sazlýklarla kaplý olup bir çok kuþ türünü içinde barýndýran gözetleme kulesi ile gözlem yapabilme olanaðý sunan Kaz Gölünü, Tokat'ýn eski yerleþim merkezi olan Sulusokak da her adýmda bir tarihi eser olan ülkemizde tek olan ve 900 adýmda 900 tarihi eserin olduðu sokakta Ali Paþa Camii, Takyeciler Camii,Ulu Camii, Tokat müzesi, Sultan Hamamý, Sýk Diþini Helasý, Paþa Hamamý ile pek çok cami ve tarihi eserler ile bölge halkýnýn doðal yaþamýný fotoðraflayacaklarýný belirtti. Geziye Dernek üyelerinin yaný sýra fotoðraf severlerinde katýlabileceðini belirten Çalýþkan katýlýmcýlarýn https://twitter.com/cofsadtr https://www.facebook.com/groups/cofsad adreslerinde iletiþim saðlayacaklarýný belirtti. Kýlýç'tan oda Yalçýn Kýlýç Memur Sen'in üyesi esnafa aidat çaðrýsý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇE- SOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, yaptýðý yazýlý açýklamada Birliðe baðlý oda üyelerine aidat borçlarýný ödemeleri çaðrýsýnda bulundu. Çorum'da faaliyet gösteren tüm oda üyesi esnaf ve sanatkarlara odalarýna yýllýk ödedikleri aidatlarý düzenli ödemeleri konusunda uyaran Baþkan Kýlýç, "Siz deðerli esnaf ve sanatkarlarýmýza daha iyi hizmet sunabilmek için odalarýmýzýn aidat paralarýna ihtiyacý vardýr. Bu konuda aidatlarýný düzenli ödeyen tüm oda üyelerine teþekkür ediyor, ödemeyenlerinde biran önce ödemelerini rica ediyorum" dedi. Aidatlarýn gecikmesi ile birlikte üyenin borçlu duruma düþtüðünü ve faiz uygulandýðýný hatýrlatan Yalçýn Kýlýç, "Bu hususlar, Birliðimizin uhdesinde deðildir, tamamen yasal zorunluluktur. Aidatýný belli bir süre ödemeyen üye için icra takibi de baþlatýlmaktadýr" þeklinde kaydetti. Baþkan Kýlýç ayrýca, kapanan iþyerlerinin yalnýzca Vergi Dairesi'ndeki kayýtlarýnýn silinmesinin yeterli olmadýðýnýn altýný çizerek, aidat borcu tahakkuk etmemesi için Oda sicil kaydýnýn da sildirilmesi gerektiðini kaydetti. Kýlýç, "Vergi Dairesi kaydýný kapatmak, vergi mükellefiyetinin dýþýna çýkmayý ifade eder. Vergi Dairesi'nde yapýlan iþlemin ardýndan Oda üyeliðinin de sildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde esnafýmýzýn Oda üyeliði devam etmekte ve her yýl aidat borcu doðmaktadýr" diye konuþtu. Oda üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için Birliðe baðlý odalarýn maddi açýdan güçlü olmasý gerektiðini yineleyen ÇESOB Baþkaný Kýlýç, aidat borcu olan üyelere de evrak verilmeyeceðini sözlerine ekledi. Uður Çýnar Milletvekili Baðcý'dan Rektör Alkan'a yüzde 99 teþekkürü AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve NATO-PA Üyesi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve parti yöneticileri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ettiler. Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, üniversitenin %99.5 doluluk oranýna ulaþmasýnda emeði geçen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile ekibine baþarýlý ve gayretli çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Rumi Bekiroðlu ise Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn özveriliyle yapmýþ olduðu çalýþmalarýn ve ektiði tohumlarýn semerelerini aldýðýný, üniversiteyi tercih eden öðrencilere yapmýþ olduklarý bu tercihin hayýrlara vesile olmasýný diledi. Çorum'un öðrencilere iyi bir ev sahipliði yapacaðýný ifade eden Av. Bekiroðlu, Rektör Alkan ve ekibine bu baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversiteyi tercih eden Çorum dýþýndan kente gelen öðrencilerin kendilerini evlerinde hissedebilecekleri sýcak bir ortamýn beklediklerini söyleyerek tüm Çorum halkýnýn onlarý kendi evlâtlarý gibi görüp sahip çýkacaklarýna inandýðýný belirterek ziyaretlerinden dolayý AK Parti Ýl Teþkilâtýna teþekkür etti. Ziyarete AK Parti Ýl Baþkan Yrd. Adem Oðuzhan Kaya, Ýl Baþkan Yrd. Mesut Ceylan, AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Yýldýrým, AK Parti Ýl Meclis Grup Baþkaný Nurettin Karaca ve Özel Kalem Müdürü Serdar Gökkaya'da katýldý. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Memur-Sen'e baðlý sendikalarýn baþkanlarý ile yaptýðý basýn açýklamasýnda " Toplu Sözleþme Talepleri" hakkýnda dönemi talepleri bilgi verdi. Saatcý, maaþ ve ücretlere zam tekliflerinin yüzdelik zam+taban aylýða zam+refah payý+enflasyon farký olacaðýný kaydetti. Kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerine 2016 yýlýnda birinci altý ayda %8, ikinci altý ayda %8 ve 1 Ocak 2016'dan geçerli olmak üzere taban aylýðýna 150 TL zam yýlý ekonomik büyüme oanýnýn %50'si ve üç aylýk dönemlerdeki büyüme oranlarý kadar refah payý artýþý+enflasyon farký istediklerini dile getiren Saatcý, "2017 yýlýnda birinci altý ayda %7, ikinci altý ayda %7 ve 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere taban aylýðýna 100 TL zam yýlýnda üç aylýk dönemlerdeki ekonomik büyüme oraný kadar refah payý artýþý+enflasyon farký istiyoruz. Gelir Vergisi Kaynaklý Maaþ Kayýplarýnýn Telafisi; Kamu görevlilerinin yýl boyunca %15 vergi diliminde vergi ödemesini ve bunu aþan tutarýn iþveren tarafýndan karþýlanmasýný istiyoruz. Böylece yýl içerisindeki maaþ ve gelir kaybýný önlemiþ olacaðýz. Uygulanmakta olan yan ödeme katsayýsý ile yan ödeme gösterge rakamlarýnýn % 50 artýrýmlý ödenmesini isteyeceðiz. Bu gerçekleþtiðinde örneðin öðretmen için 18,86 TL olan yan ödeme tutarý 37,72 TL'ye çýkmýþ olacak yýlýnda sonra göreve baþlayan kamu görevlilerine 1 derece verilmesini istiyoruz. Bu konuda seçim öncesinde Sayýn Baþbakanýmýzla yaptýðýmýz görüþmede mutabýk kalmýþtý. Toplu sözleþmede mutabakatý kazanýma dönüþmesini isteyeceðiz. Fazla çalýþma ücretleri konusunda hem miktar hem de kapsam yönüyle adaletsizlik var. Bunu mutlaka gidermek istiyoruz. Bu çerçevede fazla çalýþma ücretleriyle ilgili olarak, Büyük þehir merkezlerinde ve nüfusu 50 bini geçen il ve ilçelerde fazla çalýþma ücreti saat baþý 2,50-TL olmalý, mevcut çalýþma ücretleri %50 artýrýlmalý, hafta sonlarý ve resmi tatillerde fazla çalýþma ücreti 4 kat artýrýmlý ödenmeli diyoruz. Halen 177,30 TL olan eþ yardýmýnýn 275 TL'ye, 6 yaþ üstü için 20,80 TL ve 0-6 yaþ için 41,60TL olan çocuk yardýmýnýn da herhangi yaþ sýnýrý uygulanmadan her çocuk için 75 TL'ye çýkarýlmasýný istiyoruz. Halen üç ayda bir 60 TL olan Toplu sözleþme ikramiyesinin; yüzde 50 artýrýmlý (90 TL) yetkili sendika üyelerine ise yüzde 100 (120TL) olarak ödenmesini teklif ediyoruz" dedi. Ek ödemelerin emekliliðe esas aylýðýn içinde sayýlmasý yardýmcý hizmetler sýnýfýnýn ek göstergeden yararlanmasý ve ek göstergelerin 600 puan artýrýlmasý emeklilerin aile yardýmý ödeneðinden faydalandýrýlmasýný isteyeceklerini dile getiren Saatcý, "KÝT'ler ve kamuda çalýþan, memur iþi yapan fakat memur olmayan personelin KÝT'lerde 2 sayýlý cetvele, diðer kamu kurumlarýnda çalýþanlarýn memuriyet kadrolarýna geçirilmesinin saðlanmasý, 4/B statüsünde görev yapan personel ile 4/C'li personele kadro verilmesi, 4/C'li personelin 4/A ya da sözleþmeli olarak kadro almasýnýn saðlanmasý Mahkeme kararlarý çerçevesinde 4/C'li personelin ek ödemeden yararlanmasý KÝT'lerde temel ücret gruplarýnýn 5 ten 3 e indirilmesi ve yeniden düzenlenmesi sözleþmeli personelin izinlerinin ertesi yýla devredilmesi iþçilikte geçen sürelerin kazanýlmýþ hak aylýðýnda deðerlendirilmesi önümüzdeki hafta baþlayacak olan Toplu Sözleþme sürecinin, genel seçimlerin hemen sonrasýna gelmesi ve seçim sonuçlarýna dayalý bir hükümetin oluþmamasý nedeniyle farklý bir atmosferde geçecek" þeklinde belirtti. Saatcý, "Kamu görevlilerinin paylarýný alacaðý kasa, toplu sözleþmeyi düzenleyen yasa, toplu sözleþme müzakerelerinin yürütüleceði masa, Memur- Sen'in de kamu görevlilerine daha çok kazaným üretecek tasa olduðunu dile getirerek, "Güçlü devlet, güçlü kamu personelini gerektirir. Güçlü kamu personeli ise emeðinin hakký olan ekmeði almakla mümkündür. Bu noktada, hükümete, kamu iþverenine kamu görevlilerinin refahýný artýracak tekliflerle masaya gelmek sorumluluðu düþüyor. Toplu Sözleþme büyük bir fýrsat. Hükümet ve Kamu Ýþveren Heyetine buradan sesleniyoruz. Kamu görevlilerinin refahýný artýrma, geliþmiþlik düzeylerini yükseltme startýný gelin 3 Aðustos'ta birlikte verelim. Kamu görevlilerinin maaþlarýnda yapýlacak artýþ, tulumbayý çalýþtýrmak için dökülecek su hükmündedir. Tulumbadan su gelmeye baþladýðýnda o su tekrar kaynaðýna geri döner. Bu yüzden, bu toplu sözleþmeyi kamu görevlilerine ve emeklilere yönelik "sosyal teþvik paketi" olacak þekilde mutabakatla baðlayýp sözleþme imzalayalým" diyerek açýklamasýný tamamladý.

6 6 HGYD'den kýnama Birkan Demirci Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, Gazeteci Servet Seyfettin Mete'ye yapýlan saldýrýyý kýnadý. Hafta sonunda düzenlenen bir þenlikte sunuculuk yapan Dost Haber Gazetesi Haber Yönetmeni Servet Seyfettin Mete'nin, organizasyonun düzenini bozmaya çalýþan bir kiþinin saldýrarak darp edildiðini hatýrlatan HGYD Baþkaný Birkan Demirci, yaþanan çirkin saldýrýdan duyduðu üzüntüyü ifade ederken, saldýrýyý da þiddetle kýnadýðýný vurguladý. Gazetecilik mesleðinde olduðu gibi, þenlik ve benzeri etkinliklerde de organizasyonun güzel geçmesi için baþaralý bir þekilde görevini yerine getiren Servet Seyfettin Mete'ye uðradýðý saldýrýdan dolayý geçmiþ olsun dileklerini ileten Birkan Demirci, yaþanan talihsiz olayýn bundan sonraki organizasyonlarda tekrardan yaþanmamasý için de organizasyon sorumlularýndan gerekli tedbirleri almalarýný istedi. Bünyamin ve Aylin Canbolat çiftinin mutlu günü Hakkari Valisi hemþehrimiz Yakup Canbolat, oðlu Bünyamin Canbolat'ý evlendirdi. Bünyamin ve Aylin Canbolat çiftinin düðün törenlerine; Ýçiþleri Bakaný Sebahattin Öztürk, Adalet eski Bakaný Bekir Bozdað, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýçiþleri Bakan Yardýmcýsý Osman Güneþ, AK Parti Çorum eski Milletvekili Agah Kafkas ve çok sayýda davetli katýldý. Çiftin nikah þahitliðini Ýçiþleri Bakaný Sebahattin Öztürk, Adalet eski Bakaný Bekir Bozdað, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýçiþleri Bakan Yardýmcýsý Osman Güneþ, AK Parti Çorum eski Milletvekili Agah Kafkas yaptý. TBMM Baþkaný ve Baþkanlýk Divaný'ndan Cumhurbaþkaný Erdoðan'a ziyaret Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, TBMM Baþkaný Ýsmet Yýlmaz ve beraberindeki 25. Baþkanlýk Divaný üyelerini kabul etti. Cumhurbaþkaný Erdoðan, Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda TBMM Baþkaný Ýsmet Yýlmaz ve beraberindeki TBMM Baþkanlýk Divaný üyelerini kabul etti. AK Partili ve MHP'li Baþkanlýk Divaný üyelerinin tam kadro katýldýðý ziyarete TBMM Baþkanvekilleri Mehmet Naci Bostancý(AK Parti Amasya Milletvekili), Koray Aydýn(MHP Trabzon Milletvekili), TBMM Ýdare Amirleri Salim Uslu(AK Parti Çorum Milletvekili), Ahmet Gündoðdu (AK Parti Ankara Milletvekili), Seyfettin Yýlmaz (MHP Adana Milletvekili),TBMM Katip Üyeleri; Sema Kýrcý (AK Parti Balýkesir Milletvekili), Fehmi Küpçü (AK Parti Bolu Milletvekili), Bülent Turan(AK Parti Çanakkale Milletvekili), Mücahit Durmuþoðlu (AK Parti Osmaniye Milletvekili),Emin Çýnar (MHP Kastamonu Milletvekili) yer aldý. Ziyaret sonrasý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Devlet nezaketine uygun biçimde TBMM Baþkanlýk Divaný olarak Sayýn Cumhurbaþkanýmýzý ziyaret ettik. Ziyaretimizde Sayýn Cumhurbaþkanýmýzdan istikamet verici tavsiyelerini al- Hitit'te elektronik kayýtlar bugün baþlýyor Hitit Üniversitesinde yeni öðrenciler için elektronik kayýtlar bugün baþlýyor. Elektronik kayýt iþlemleri, 28 Temmuz - 05 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda e-devlet þifresi ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriþ yapýlarak Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý bölümünden yapýlabilecek. Kayýtlarýný elektronik kayýt iþlemi ile yapamayacak olan öðrencilerin kayýtlarýnýn Aðustos 2015 tarihleri ve saat arasýnda Hitit Üniversitesi Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý Kayýt Kabul Bürosu'nda yapýlacak.haber Servisi HASRET ÝPLÝÐÝYLE ÖMÜR DOKUTTUM Hey gidi yýllar! yýllar var ki dönüp baktýðýnda çok þeyler gelip geçmiþ. Fakirlikler, yoksulluklar, acýlar, sýzýlar. Hüzün ve kederler, hepsinin yanýnda kahkahalar, sevinçler, çocukluk yýllarým tarlalarda toprak içinde geçmiþ. Toprak dolmuþ avuçlarýma, böcekler ýsýrmýþ ayaklarýmý, ne hastalýk yapmýþ ne de mikrop kapmýþ. Sýrrý galiba vücudun baðýþýklýk kazanmasýndan olsa gerek. Hayvanlarla iç içe yaþarmýþýz kuzularla koþmuþ, taylarla zýplamýþýz, nice unutulmaz anýlarla dolu bir hayat. On yaþýnda delikanlý adamdým, çaputtan dikilmiþ okul çantamýn o gün bana aðýr gelmesi garipti. Üstelik Nisan ayýnýn sonu olmasýna raðmen saç diplerimden boynuma kadar tere batmam da hayra alamet deðildi. Biraz sonra iþleyeceðim ve gerçek yükünü yýllar sonra anlayabileceðim suçun bilmeden de olsa aðýrlýðýný mý hissediyordum? Zaten Nazlý Bibimin bana verdiði görevden sonra nasýl da içime kapanmýþtým."bibin kurban olsun sana Halit'im," demiþti. Bana bir þiþe süt vermiþ bunu evinize götür demiþti o ki babamýn bacýsýydý. O ki elinden ekmek yediðim, su içtiðim, anamla bir tuttuðum halamdý. Anacýðýmýn evde olmadýðý zamanlarda beni emanet ettiði tek kucaktý. Kardeþlerimle bir olup tenceredeki kabak gül sarmasýný yarýya indirdiðimiz zaman söðüt dalýyla bizi kovalayan, yer misin yemez misin kýçýmýza tekmeler atan da oydu. Çoðu akþam yer sofrasýnda aþýmýzý paylaþtýðýmýz babam Almanya'dan gelince Bibim (halam) köyden gelmeden bavulun açýlmadýðý can dostumuzdu. Nazlý Bibimdi iþte. Yani ailemdi, yani bizdik.. Analar ki her þeyin en iyisini bilmez miydi, Nazlý Bibim de anam sayýlmaz mýydý? Benden istediði küçücük bir süt þiþesini esir germiydim ondan? Boz bulanýk bakýþlarýný çivilemiþti gözlerime. Çocukluðumuzda bibim veya büyüklerimiz çaðýrsa koþar adýmla gider koþar adým gelirdik. Çok iyi hatýrlýyorum; elimde çanta ve süt þiþesi ile düþtüm süt þiþesi kýrýldý bibim bu halimi gördü koþtu geldi, acýdan kývranýrken baþýmda durdu cam parçasý batmýþ mý diye boynumu yokladý ve yüzümü okþamaya ardýndan öpmeye baþladý, kalkmadan ayrýlmadý yanýmdan. Çok duygusaldý,düþtüðümde çok üzüldüðünü hissetmiþtim. Köyde mahallemize çöreklenen matemin baþladýðý kara günün ardýndan bir yýl bile geçmemiþti. O günlerde neler olduðunu anlayamýyordum ama harmanlarý Yörüklerin ateþe vereceði dedikodularý yayýlmýþtý ortalýða. Ýnsanlar tedirgindi. Yürekleri aðýzlarýnda eller tetikte bekler olmuþtu. Köylüleri her gün av tüfeði ile nöbet tutarken, iki gündür okula gitmemiþtik. Bahçede oynamamýza bile izin verilmiyordu. O sabah gün yeni aðarmýþtý ki annemin çýðlýklarýyla uyandým. Kardeþlerimle korku içinde annemin paçalarýna saklandýk. Camýn perdesini aralayýp sokaða bakýnca anamýn gözleri büyüdü komþumuzun evli oðlu Zühtü hastanede vefat etmiþ Cenazesi(tabutu) köye gelmiþti gençti ölümü köyü daðlamýþtý. Cenaze evini amcamðilin tuvalet tahtalarýnýn aralýklarýndan dýþarýyý gözetliyordum. uzaktan da olsa sokaðý görebiliyordum Nazlý bibimin eviyle bizim evin arasýndaki dereden feryat ederek koþuyordu,. Cenaze evine sayamadýðým kadar çok adam yokuþ aþaðý sel gibi akýyordu. Kadýnlar gözyaþlarýný etekleri ile siliyordu.. Bibimin cenaze evinden çýðlýk feryatlarýný duyuyordum ama olduðum yerden kýmýldayamýyordum, arkamýzdan "Þiþþt, korkmayýn, ben buradayým," sesini duyduðumda tahtalarýn arasýndan abýmýn aðlamadan kýzarmýþ gözlerini gördüm. Bana çok uzun gelen bir zamanýn ardýndan korkudan abýmýn ellenirine ufacýk ellerimle sýmsýký sarýlýyordum, babam hýçkýrýklarýný gizlemeye gerek görmeden sesini salmýþ aðlýyordu. Her ne kadar bibime bir manevî kiþiye baðlanýr gibi baðlanmam, benim bir pervane, onunsa bir mum kesilmesi, geçmiþiyle, geçmiþine baðlýlýðý ve bu baðlýlýk saygým hep yücelmiþtir. Halam evlenmeden, ev bark kuramadan, önce baba evinde, sonra da anasýnýn ve kardeþinin yanýnda yaþamasý, kendisi için genç kýzlýk düþleriyle süslediði bir hayatýn yanýnda tek erkek kardeþine ablalýk deðil aðabeylik yapmasý hala köylerde dilden dile anlatýlmaktadýr. Evlendiðinde göz nuru dökerek gece gündüz yaptýðý terzilik, yüzünden hiç eksik etmediði süzgün tebessümle giyeceðe yama yaptýrdýðý devirde köyün tek terzisi idi...çocuðunun olmamasý hep yalnýzlaþtýkça sevgisinin tümünü en yakýnýndaki kimselere ve onlara yöneltmesi Nazlý ana olarak analýk vasfýný almýþtýr. Bütün bunlarýn ötesinde ve hatta üstünde, hayat karþýsýndaki mazlûmiyetini, sille yemiþliðini, dik bir omuzla, ýþýltýlý ama dokunaklý bir bakýþla, hep sessiz ama hiçbir þeyi de cevapsýz býrakmayan bir dille, vakarlý ve razý bir duruþla karþýlamasý, bu karþýlamadaki kararlýlýðý, bir ayak bile olsa geri çekilmeden, sarsýlsa bile düþmeden durmasýydý. Ayagý çarýklý eli deðnekli yüce bir Türk kadýnýydý. O bir ermiþtir. Ýbadet aþýðý, sabýr abidesi, sevgi örneðidir rahmetli ebemle köyde çok zikir çekerlerdi. Kanaatkâr, mürebbi, iþçimen, yardýmsever bir insandýr. Her iþte rýzasý alýnan, baþkalarýndan beklenen rýzalara, baþkalarýnca üretilen umutlara da aracýlýk eden Osmanlý anasýydý.kadýnlar, genç kýzlar rüyalarýný yorumlatmak için uzak demez, yakýn Halit ÝNALTEKÝN(Turizmci) Çavuþoðlu Turzim demez halama gelirlerdi. Onun yorduðu rüyalarýndan hayýr çýkacaðýna inanýrlardý belli ki. Hamile kadýnlar, sað salim doðum yapabilmek için gelip okunurlardý halama. ( ) Doðacak çocuklarýnýn adlarýný halama verdirirlerdi ( ) Genç kýzlar beklentileri, kadýnlar kocalarý ve çocuklarý, hastalar saðlýklarý, darda olanlar sýkýntýlarý için halamýn duasýný alýrlardý. bir geçim ehli, düzen kurucu ve gerektiðinde düzen koyucuduydu. Her köye gidiþimizde yazýn elma kýþýnsa elma kurusu verirdi. Ýlçede çarþamba, Perþembe, Cuma, Cumartesi günleri kurulan semt pazarlarýnda sebze meyve satarak geçimini temin eden 85 yaþýndaki Nazlý halam Þereflikoçhisar'da Panlýda kurulan pazarlarda on sene öncesine kadar esnaflýk yapardý. Pazar esnafýnýn en renkli simasý olarak Nazlý halamý gösteren vatandaþlar, bu yaþta pazar pazar dolaþarak geçimini temin eden ve çalýþmadan kolay para kazanma yolunu seçenlere örnek gösterilirdi. Nazlý bibim seksen beþ yaþýna gelmiþ yataða mahkûm olmuþtu. Hayatýnda pek çok açýlar görmüþ aðlaya aðlaya göz pýnarlarý çoktan kurumuþ, aðlayamýyordu artýk. Felek enson altý ay önce kardeþ açýsýný da tattýrmýþtý, bazen günlerce hiçbir þey konuþmaz feri geçmiþ gözleriyle boþ boþ bakar bazen de,"böyle elsiz ayaksýz yaþamaktansa al canýmý Allah'ým," diye, yalvarýrdý. Annemle konuþurken duyardým. "Aðýrýma gidiyor ahretliðim" derdi. Kumasýnýn, evlatlýðýnýn ve gelininin iyi baktýðýný yatalak olursam oðlana geline yük olurum diye korkuyordu. Bir gün yanýna gittiðimde kimseye söylememem için sýkýca tembihler edip koynundan çýkardýðý boþ ilaç kutusunu "Ýþte bunun aynýsýný alacaksýn," dedi. "Halit'im bibin yoluna gurban olsun. Aðrýlarým çok, bu ilaç iyi geliyor," diye yalvaran dilinden ziyade gözlerindeki ufak bir oðlan çocuðundan medet uman çaresizliði daha da çok iþlemiþti içime. Bibimdi benim, anamýn yarýsýydý. Beni oðlunun yerine koyup bir þey istemiþti. Ýlacýný alýp yine yanýna gittiðimde bibim duvara dönük yüzünü kapýnýn sesiyle bana çevirdi."gel Halit'im hoþ gelmiþsin oðlum " dedi ve yorganý çekip oturmam için yanýnda yer açtý. Yataðýn kýyýsýna iliþtim. Emanetini verip kaçmak istiyordum."getirdin mi ilacýmý?" diye sordu, poþeti açtým, ellerim titriyordu. En dibe sakladýðým kutuyu el yordamýyla buldum. "Bibi!"Sarý soluk gözlerinin en derinlerine ulaþtýrdým bakýþlarýmý, dudaðýmý yamultup anacýðýma söyler gibi söyledim."hemen iyileþ tamam mý?"kutuyu elimden alýp yorganýn altýna sakladý. "He ya yiðidim. Ýyileþe cem "Birden bakýþlarýný kararttý.. Dudaklar yarým gülümsemeyle yana kaymýþtý. Üst bedenini yetim býrakan alt bedeni yorganýn altýnda yok gibiydi. Gidiyordu, sonunda Eren'ine kavuþuyordu. Yaþadýðým sürece aðýrlýðýnýn altýnda eðim ezim ezileceðim aðýr yükün altýndaki küçük bedenimi bibimin ayakucuna iliþtirdiðimde burnuma ýtýr kokusu doldu, biraz konuþtuktan sonra "Hadi git karanlýða kalma gelin araba kullanamaz diyordu." Kendine çekip yanaklarýma deðdirdi kaný çekilmiþ dudaklarýný. Bir zamanlar beni öperken mis gibi ýtýr kokardý bibim. Göðsüne burnumu dayar gözlerimi kapatýrdým baygýn baygýn. Genzimi yakýyor, nefesimi daraltýyordu. Ellerini benden çekip yorganýn altýndaki ilacýný yokladý."herkese benden selam ilet. Haklarýný helal etsinler" dedi. Bakýþýný cama çevirip harman yerine baktý." Eren gard aþýmýn hakký çok bende diye aðýt söylemeye çalýþýyordu Anasýz kuzunun caný çýkar mý? Bacý dediðin gardaþtan býkar mý? Yoldaþlarým cenazemi yýkar mý? Surat astý hiç gülmedi bahtýmýz Gardaþ bacýn senin yoluna ölür Ne dert var ise bacýna gelir Gardaþým olsaydý acýmý bilir Yýkýldý bak viran oldu tahtýmýz Þöyle gücünü topladý canlý bir eda ile beni unutmayýn Sen de Allah'a emanet ol oðul." anana selam söyle diye söyleniyor bende acele kalkýp kapýya yöneldim. Nazlý halamýn iyileþip yeniden ýtýr kokmasý umuduyla, arkama bakmadan evden ayrýldým. Dört gece sonra sabah telefonun sesi ile uyanýp bacýmýn feryadýyla uyku uyuþukluðundan kurtulup soluðu köyde aldýðýmda cenazesi köy mezarlýðýna gidiyordu. Bibim aylardýr hiç kalkmadan yattýðý somyasýnda ilk defa bu kadar güzeldi. Hayalimde renksiz yanaklarýnýn çukurlarýnda belli belirsiz gamzeler duruyordu, Ýlk defa o odada huzur gördüm, o benim her zaman kalbimde bibimdi,(halamdý), O Göllü köyün Nazlý anasýydý. Can kafeste durmaz uçar Dünya bir han, konan göçer Ay dolanýr yýllar geçer Dostlar beni hatýrlasýn Can bedenden ayrýlacak Tütmez baca yanmaz ocak Selam olsun kucak kucak Dostlar beni hatýrlasýn Ýnna lillah ve inna ileyhi raciun( Biz Allah'tan geldik ve O'na döneceðiz) Allah rahmet eylesin.

7 7 MHP'den Bekiroðlu'na suç duyurusu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Bekir Çetin MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na Arifegazili köylülere hakaret ettiði iddiasýyla savcýlýða suç duyurusunda bulundu. Sungurlu Ýlçesine baðlý Arifegazili köyüne içme suyu saðlayan pompanýn elektriði borç sebebiyle kesilmiþ susuz kalan köylüler yardým için AK Parti Ýl Baþkanýný aramýþtý. Ýl Baþkanýnýn kendilerine aðýr hakaretlerde bulunduðunu iddia eden köylüler, yaþadýklarýna tepki için Ankara- Samsun karayolunu trafiðe kapatmýþtý. Köy muhtarý Þükrü Yadigar, AK Parti Ýl Baþkaný'nýn kendisine ve köy halkýna aðýr hakarette bulunduðunu iddia etmiþti. Bunun üzerine köye giden MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin Çetin, "Su kesiminden daha üzücüsü, AK Parti'nin Ýl Baþkaný köyün muhtarýna hakaret etti. Bütün Arifegazililere de aðza alýnmayacak hakaret ve küfürler savurdu. AK Parti'nin Ýl Baþkaný olacak þahsa bu iþin hesabýný hem siyasi olarak soracaðýz hem de mesleðim gereði hukuken muhtarým ve köy halkýnýn yanýnda olacaðým. Pazartesi günü kime hakaret edildiyse hepsinin avukatý olarak savcýlýða þikayette bulunacaðýz ve bu iþin takipçisi olacaðýz" demiþti. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin dün Adliye Sarayýna giderek Rumi Bekiroðlu hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basýn açýklamasý yapan MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin AK Parti'nin seçim zamaný milletin ayaðýna gidip boþ vaatlerde bulunup, seçim bittikten sonra da milleti önemsemediðini iddia etti. Çetin, "Muhtarýmýza ve bütün Arifegazililere hakaret eden AK Parti'nin Ýl Baþkaný olacak þahsý savcýlýða hakaretten dolayý þikayet edeceðiz. Ýnanýyoruz ki Türkiye'de hala adalet var inanýyoruz ki Türkiye de hala adaletin bekçileri var ve hala inanýyoruz ki Türkiye de hukuk hala iþlemektedir. Þikayet dilekçemizi savcýlýða sunuyoruz. Bundan sonra çözüm yeri Türk adaletidir. Türk adaletine de güvenimiz sonsuzdur. Hepinize teþekkür eder saygýlar sunuyorum" þeklinde konuþtu. Basýn açýklamasýna Arifegazili Köyü Muhtarý Þükrü Yadigar ve partililerde katýldý. Yýlmaz MERT ÝHALE ÝLANI Kristal Þeker Ambalajlanmasý Hizmeti Satýn Alýnacaktýr. T.Þ.F.A.Þ. Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2015/2016 Kampanya Dönemi Kristal Þeker Ambalajlanmasý Hizmet Alýmý iþi T.Þ.F.A.Þ. Genel Müdürlüðü Mal ve Hizmet Alýmý Yönetmeliði Esaslarýna Göre Açýk Ýhale Usulü Ýle Ýhale Edilecektir. Ýhale kayýt numarasý : 2015/ Ýdarenin a) adresi : Ankara Yolu 9.km ÇORUM b) telefon ve faks numarasý : Tel: (6 hat) - Faks: Ýhale konusu hizmetin a) niteliði, türü ve miktarý : Çorum Þeker Fabrikasý 2015/2016 Kampanya Döneminde her vardiyada 20 iþçi olmak üzere toplam 60 iþçi ile ±%20 toleranslý ton kristal þekerin ±%20 toleranslý 80 gün süresince ambalajlanmasý iþidir. b) yapýlacaðý yer : Çorum Þeker Fabrikasý c) iþin süresi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren Ýdarece yazýlý olarak bildirilen tarihte iþe baþlanýr. Ýþin süresi iþe baþlama tarihinden itibaren Çorum Þeker Fabrikasý 2015/2016 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslý 80 gün). 3-Ýhalenin a) yapýlacaðý yer : Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM b) tarihi ve saati : 11/08/2015 Sah günü, saat Ýhale dokümaný Çorum Þeker Fabrikasý Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirasý) karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 5. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kýrkbeþ) takvim günü olmalýdýr. 7. Mezkur alým 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 Sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayýp, ihale Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ. Genel Müdürlüðü Mal ve Hizmet Alýmý Yönetmeliði esaslarýna göre yapýlacaktýr. Teþekkülümüz ihaleyi yapýp yapmamakta veya kýsmen yapmakta serbesttir. Basýn: Resmi ilanlar de Rektör Alkan Dodurga'da organik tarým uygulamalarýný inceledi ÇFK'nýn Photoshop kursu baþlýyor Çorum Fotoðraf Kulübü tarafýndan düzenlenen photoshop kursunun 4 Aðustos günü baþlayacaðý bildirildi. Çorum Fotoðraf Kulübü Basýn Sözcüsü Fatoþ Aykaç yaptýðý açýklamada, Halk Eðitim Merkezi iþbirliðiyle açtýklarý "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi"nin devam ettiðini, þimdi de fotoðrafla uðraþanlarýn vazgeçilmezi Photoshop kursunu baþlatacaklarýný söyledi. Aykaç, "Photoshop kursunda, photoshop arayüzü, çözünürlük ve resim boyutlandýrma, renk düzenlemeleri, fotoðraf arka planýný deðiþtirme, fotoðraf üzerine yazý yapmak gibi bir çok konuda, alanýnda uzman ekipler tarafýndan eðitim verilecek. Kurs Salý ve Perþembe günleri saat Fatoþ Aykaç 18-30, saatleri arasýnda yapýlacak ve toplam 4 hafta sürecek. Kursiyerler bu eðitim tamamladýðýnda fotoðraflar üzerinde kolaylýkla düzenlemelerini yapabilir duruma gelecek ve kurs sonunda kursiyerlere "Katýlým Belgesi" verilecek" dedi. Photoshop kursuna kayýtlarýn devam ettiðini ifade eden Aykaç, kursa katýlmak ya da bilgi almak isteyenlerin adresinden, ÇFK'nýn facebook sayfasýndan ve (Atakan Akman) ile (Ahmet Yazýcý) numaralý telefonlarý arayabileceklerini kaydetti. ÝÝBF Dekanlýðýný Rektör Alkan yürütecek Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý'yý makamýnda ziyaret ederek üniversite hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulundu. Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý da Dodurga ilçesi ile ilgili fikir alýþveriþinde bulunarak Rektör Alkan'a çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Dodurga Kaymakamlýk ziyaretinin ardýndan Dodurga Belediyesine yaptýðý ziyarette AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve NATO-PA Üyesi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve AK Parti Ýl Teþkilatý Yönetim Kurulu Üyeleri bulundu. Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn'ý ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Baþkan Aydýn'ý baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý tebrik etti. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduðunu ifade eden Baþkan Aydýn, üniversitenin bugün geldiði noktanýn Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn ve ekibinin gece gündüz demeden çalýþmalarýnýn çýktýlarý olduðunu belirterek baþarýlarýnýn devamýný diledi. Heyet ziyaretlerin ardýndan, organik tarým uygulamasý yapýlan Çatar ve Kýrklar Mevkii'nde incelemelerde bulundu. Kapari ile baþlayan organik tarým, rezene, ekinezya, sarýkantaron, melissa otu, adaçayý, kekik, týbbi nane, lavanta ve karabuðday denemelerini incelediler. Organik tarým potansiyelinin araþtýrýlmasý, ilçe ve bölgede yoðunlaþtýrýlmasý konusunda çalýþmalar yapýlmasý ele alýndý. Milletvekili Cahit Baðcý, "Dodurga Ýlçesi'nde ceviz, çilek ve kapari yanýnda týbbi ve aromatik bitkilerin üretiminde iddialý hale gelinmesinde üniversitemizin bilimsel katkýsý ve üniversitemizin bu konuda yapacaðý teknik çalýþmalarla birlikte eðitimle yapacaðý çalýþmalarý çok önemsiyoruz. Rektörümüzün ilk ziyaretinin ardýndan proje çalýþmalarýnýn teknik ekipler düzeyinde sürdürülmesi konusunda bir anlayýþ birliðine varýlmýþtýr" diye konuþarak üniversitenin Ýl'e ve ekonomisine kýrsal katký saðlamasýnýn daha hissedilir hale gelmesini amaçladýklarýný ifade etti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl ve ilçe olmak üzere yapýlacak her türlü destek ve katkýya tüm akademik ve idari personel ile hazýr olduklarýný sözlerine ekledi. Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Dekanlýðý görevini yürütürken bu görevden alýnan ve mahkeme kararý ile yeniden dönen Prof. Dr. Abdulkadir Þatýroðlu YÖK tarafýndan yeniden görevden alýndý. Hitit Üniversitesi Rektörlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Yükseköðretim Genel Kurulu'nun 14 Temmuz 2015 tarihli toplantýsýnda, Üniversitemiz Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Abdulkadir Þatýroðlu görevinden alýnmýþ olup, yeni dekan atamasý yapýlýncaya kadar ÝÝBF Dekanlýðý Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan uhdesinde yürütülecektir" denildi.

8 YAÞAM 8 Ruhu Duymaz Anne kýz büyük bir alýþveriþ merkezinde dolaþýrlarken annenin gözü vitrinde son derece pahalý bir kürkün fotoðrafýný görmüþ, "Ahh.." demiþ kýzýna "Bundan mutlaka bir tane ýsmarlamalýyým." Kýzý:"Ama anne.." diye cevap vermiþ "Sen ona sahip olacaksýn diye savunmasýz hayvan kim bilir ne kadar acý çekecek." Anne cevaplamýþ " Aa? Kredi kartýna taksitle bilmem kaça bölüyorlar kýzým." demiþ kadýn. "Merak etme Babanýn ruhu bile duymaz!" Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü AIDS'ten deðil Hepatit B virüsünden korkun! Dünya Saðlýk Örgütü ve Dünya Hepatit Birliði tarafýndan 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü olarak belirlenmiþtir. Peki, hepatitle ilgili neler biliyoruz? Meydan Gazetesi'nde yer alan Dr. Fevzi Özgönül'ün yazýsýna göre; karaciðerin iltihaplý hastalýðýna týpta hepattis' denir. Bu hastalýðý yapan virüslere göre A, B, C diye türlere ayrýlmýþtýr. Ülkemizde hepatit dendiði zaman akla hemen B hepatit gelir. Fakat hepatit sadece virüsler nedeniyle oluþmaz. Bakteriler, uzun süreli alkol tüketimi, bazý ilaçlarýn etkisi ve çeþitli endüstriyel atýklarýn etkilemesiyle de oluþabilir. Hepatit çoðunlukla virüslerden bulaþýr. Hepatit hastalýðýnýn 7 türü olup A, E, F tipi hepatitler, virüs bulaþan su ve besin maddelerinin aðýzdan alýnmasýyla oluþur. B, C, D, G türü hepatitler ise kanla temas, tükürük ve cinsel iliþki yoluyla bulaþýr. Dünyada 350 milyon kronik Hepatit B ve 170 milyon kronik Hepatit C hastasý vardýr. Çoðu insan hepatitten ziyade AIDS'e yakalanmaktan daha çok endiþelenir, fakat her sene dünya çapýnda 1,5 milyon insan AIDS'ten çok hepatit B veya C hastalýðýndan ölmektedir. Hepatit B virüsü, AIDS virüsüne göre kat daha bulaþýcýdýr. Hepatit B aþýyla önlenebilir bir hastalýktýr. Bu nedenle hastalýðýn erken aþamada tespit edilebilmesi için saðlýk taramasý yapýlmasý, virüsle karþýlaþmadan önce koruyucu aþý yapýlmasý ve bu virüslerden korunma yollarýnýn bilinmesi çok önemlidir. Hepatit A Hepatit A, bir karaciðer hastalýðýdýr. Ülkemizde, genellikle okul çaðý çocuklarýnda sýk görülür. Tuvalet hijyeni kötü olan kiþilerin ellerini yýkamamasý ve sonrasýnda yiyecek-içeceklere dokunmasý sonucu kiþiden kiþiye bulaþýr. Bu nedenle, kiþisel hijyenin ve saðlýk koþullarýnýn yetersiz ve kötü olduðu toplu yaþanan yerlerde kolayca yayýlýr. Fakat diðer 2 türe göre daha az hasar oluþturduðu ve daha kolay tedavi edildiði için B ve C hepatit kadar korkunç deðildir. Hasta olan kiþiler genelde evde yatak istirahatiyle bu hastalýðý yenebilirler. Çok nadir hastaneye yatmalarý gerekebilir. Hepatit A kronikleþmez, yani bir defa geçiren ömür boyu bu hastalýðý bulaþtýrmaz. Hastalýk riski taþýyan iþlerde çalýþan kiþiler aþýyla bu hastalýktan korunabilir. Hepatit B ve C Hepatit B ve C, karaciðer hücre iltihabýdýr. Hastalýk, bulaþanlarýn % 90-95'inde geçirilir ve ömür boyu baðýþýklýk geliþir. Geri kalan kýsmýnda ise müzminleþir, hatta siroz, karaciðer kanseri, karaciðer yetmezliði ve ölümle sonlanýr. Hastalarýn bir kýsmýnda ise taþýyýcýlýk þeklinde devam eder.hepatit B ve hepatit C hastalýðý risk gruplarý þöyle sýralanabilir: Hepatit B ve Hepatit C'li anneden doðan bebekler, Hepatit B taþýyýcýsý ile aile içi temas edenlerden aþýsýz olanlar, hemodiyaliz uygulanan kiþiler, damar içi ilaç baðýmlýlarý, hastayla temasý bulunan tüm saðlýk personeli, toplu halde bulunulan yerlerde (okullar, kreþler, kýþlalar, yurtlar, huzurevleri gibi) yaþayanlar, steril olmayan aletlerle yapýlan sünnet ve kulak delme gibi iþlemler, kan ve kan ürünleri kullananlar, berberler, kuaförler, manikür-pedikürcüler, itfaiye personeli, askerler, polis memurlarý, kazalarda ve afetlerde ilk yardým uygulayan kiþiler. Nasýl korunabiliriz? * Týraþ býçaðý, ustura, diþ fýrçasý, diþ macunu, küpe, týrnak makasý gibi kiþisel malzemeleri diðer insanlarla paylaþmayýn. * Saðlýk çalýþanlarý iðne uygularken ve çöpe atarken dikkat etmeli. * Hamileler mutlaka B ve C tipi sarýlýk mikrobu olup olmadýðýna iliþkin test yaptýrmalý. * Ailede (özellikle anne-baba, kardeþ, eþ gibi yakýn akrabalar) sarýlýk, siroz veya karaciðer kanseri hastasý varsa mutlaka test yaptýrmalý. BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ? * Bir erkeðin hayatýnýn ortalama 3350 saatini týraþ olmak için harcadýðýný, * Ýnsanlarýn vücutlarýnda 300 adet kemikle doðduklarýný fakat yetiþkin olduklarýnda bu sayýnýn 206'ya düþtüðünü... NE ZAMAN ZAYIFLARIZ? * Yemekleri fazla kaçýranlar, yemek sonrasý karýn þiþliði ve sindirim problemleri yaþadýklarýný anladýðýnda,* Zayýflamanýn, aç kalarak deðil düzenli ve besleyici gýdalar ile olabileceðini anladýðýmýzda Dizi 21:45 Yunus Emre Yunus, Konya nýn meþhur medreselerinde, önemli müderrislerin eðitiminden alarak Sivrihisar kazasýnda Kadý lýk yapmaktadýr. Ýlmiye sýnýfý mensubu bir medreseli olan Yunus un da ana meselesi, Moðol baskýsýyla bozulan liyakat düzenidir. Kadý Yunus için de kurtuluþ reçetesi, liyakat sisteminin iþlemesidir. Liyakat sisteminin iþlemesi için kendisini bu yola gark eden Yunus yaþadýðý olaylar vesilesi ile Tapduk Emre ile karþýlaþýr. Bu karþýlaþma hem kendisini hem de yetiþtiði ilmiye sýnýfýný ve bilgi kaynaklarýný sorgulamasýna vesile olur. Yaþadýðý sorgulama, Yunus u yeni sorulara sevk edecektir. 20:30 Kapýþma Kapýþma'da her hafta 18 yarýþmacý, hem finale kalmak hem takým kaptanlarýyla düet yapabilmek hem de 20 bin liralýk ödülün sahibi olabilmek için kýyasýya kapýþýyor. Bunun için yapmalarý gereken tek þey, iki tur boyunca ayakta kalarak gecenin en iyi sesi olmayý baþarabilmek... Her þey bu kadarla da bitmiyor. 18 isim seslerini kapýþtýrýrken, kaptanlar da kendi takýmýný birinci yapabilmek için kapýþýyor ve gecenin sonunda elenen takýmýn kaptaný da yarýþmacýsýyla birlikte bu oyunlardan nasibini alýyor. Limit Yok 21:30 Sinema Daðýnýk, derbeder bir yaþam süren, beþ parasýz bir yazar olan Edward Morra, eski kayýnbiraderinin verdiði enerji hapýný içince çok deðiþir. Bu sayede paraya, akla ve çekiciliðe sahip olur. Fakat Edward kýsa bir süre sonra sonsuz güce bedelsiz sahip olunamayacaðýný anlar.oyuncular : Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Andrew Howard, Anna Friel Yönetmen : Neil Burger Alexandre Dumas Alexandre Dumas doðum Dumas Davy de la Pailleterie, 24 Temmuz Aralýk 1870), ayrýca Alexandre Dumas, père olarak da bilinen Fransýz yazar. Macera türündeki tarihi romanlarýyla ünlüdür. Eserlerinin 100 dile çevrilmesi sayesinde en çok okunan Fransýz yazarlardan biri olmayý baþardý. Monte Kristo Kontu, Üç Silahþörler, Yirmi Yýl Sonra vedemir Maskeli Adam gibi romanlarýndan bazýlarý dizi þeklinde yayýnlanmýþtý. Yirminci yarattý.iii. yüzyýlýn baþlarýndan beri romanlarý yaklaþýk 200 kadar filme uyarlandý. Dumas'ýn öldüðü için bitiremediði son romaný Le Chevalier de Sainte- Hermine bir uzman tarafýndan tamamlandý ve 2005'te okuyuculara sunulduðunda en çok satanlara girdi. Roman Türkiye'de 2010'da Son Þövalye adýyla basýldý.birçok türde eserler veren Dumas yazarlýk kariyerine tiyatro oyunlarýyla baþlayarak ilk baþarýlarýný elde etti. Ayrýca bir hayli dergi makalesi ve gezi kitabý yazdý; basýlmýþ eserleri toplamda sayfayý bulur. Dumas 1840'larda Paris'te Tarih Tiyatrosu'nu kurdu. Babasý general Thomas- Alexandre Davy de la Pailleterie Fransýz bir asilzade ve köle bir siyah kadýnýn oðlu olarak Saint- Domingue'de doðdu. Soylu bir olmasý genç Alexandre'a Louis- Philippe ile birlikte çalýþma fýrsatý Napolyon'un seçilmesinin ardýndan Dumas gözden düþtü ve Fransa'dan ayrýlarak birkaç yýl kalacaðý Belçika'ya gitti. Belçika'dan ayrýldýktan sonra birkaç yýl için de Rusya'ya taþýndý, ardýndan da Ýtalya'ya hareket etti. 1861'de Ýtalyanlarýn birleþme çabalarýný destekleyen L' Indipendente isimli gazeteyi kurdu ve basmaya baþladý. 1864'te Paris'e döndü. ETLÝ MÝLFÖY Malzemeler 1 Su Bardaðý Sývý Yað 1 Adet Soðan 1/2 Kg Kuþbaþý Et 1 Çorba Kaþýðý Salça 1 Bardak Su 1 Tatlý Kaþýðý Karabiber 12 Adet Milföy Hamuru 1 Adet Yumurta Sarýsý Tuz Yemeðin Tarifi Bir tencereye 1 su bardaðý sývý yaðý koyun. 1 Adet soðaný yemeklik doðrayýn. Yaðýn içinde soðanlarý pembeleþinceye kadar kavurun. Ýçine yarým kg. kuþbaþý eti atýp, kavurun. Daha sonra tencerenin kapaðýný kapatýn. Kýsýk ateþte etleri kendi suyuyla piþirin. 1 çorba kaþýðý salça 1 su bardaðý su, 1 tatlý kaþýðý karabiber ve yeterli miktarda tuzu ilave edin. Etler Yaþam, çok zalim bir öðretmendir. Önce sýnav yapar, sonra dersi verir. Andre Gide iyice piþince bir kenarda soðumaya býrakýn. Milföylerin birine bardakla yuvarlak þekil verin. Ýkinci milföye simit þekli verip birinci milföyün üzerine koyun. En üste de bir fýrça yardýmýyle yumurta sarýsý sürüp önceden 180 derece ýsýtýlmýþ fýrýnda kýzartýn. Milföyler sararýnca fýrýndan çýkarýn. Ortalarýna hazýrladýðýnýz etleri koyun. Daha sonra milföyleri tekrar fýrýna verip birkaç dakika daha fýrýnda tutun. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Ölümüne Savaþ 2 21:30 Limit Yok 23:30 Hayatýn Rengi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Japon Ýþi 20:45 Ana Haber 22:00 Deli Deli Küpeli 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:30 Ana Haber 19:30 Piramit 20:30 Kapýþma 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Yusuf Yusuf Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Güle Güle 21:45 Yunus Emre 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Tv Filmi 20:00 Genç Üstad 22:00 Sungurlar

9 2 AÐUS- 28 TEMMUZ 2015 SALI 9 Çalyayla'da buruk þenlik Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan bu yýl 9.'su gerçekleþtirilen Kösedað Keþkek Þenliði yoðun bir katýlýmla düzenlendi. Þenlik, son günlerde yaþanan terör olaylarý nedeniyle buruk geçerken Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun da þenlikte yaptýðý konuþmasýnda Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde 32 vatandaþýmýzýn ayrýca PKK tarafýndan asker ve polislerimizin katledilmesini kýnarken, þehitlerimize Allah'tan rahmet diledi. Birlik ve beraberliðin önemine deðinen Uzun, þenliklerin bir araya gelerek birlik ve beraberliklerin pekiþtirildiði özel günler olduðuna da deðindi. Þenliðe Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Çeltik üreticisinin su sorunu çözüldü Obruk Barajý Havzasýnda bulunan çeltik üreticilerinin yaþadýðý su sýkýntýsý çözüme kavuþturuldu. Geçtiðimiz hafta sonu Dodurga Ýlçesi'nde AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Kuyumcu, Güvercinlik, Berk, Gökgözler, Kumbaba ve Çatar Köylerinin kooperatif baþkanlarý ve üyeleriyle birlikte bir toplantý yaptýlar. Toplantýda çeltik üreticilerinin yaþadýklarý su sýkýntýsý ile ilgili taleplerini dinleyen Ýl Baþkaný Bekiroðlu ve Milletvekili Baðcý'ya üreticiler, barajdan býrakýlan su miktarýnýn yeterli olmadýðýný, su yetersizliðinden dolayý da çeltik tarlalarýný yeteri kadar sulayamadýklarýný belirttiler. Üreticiler, 80m3 su salýndýðýný lakin 20 m3 altýna düþen suyun 700 dekara yakýn çeltik tarlalarý için yetersiz kaldýðýný ve ürünlerin adeta su yetersizliði nedeniyle kuruma noktasýna geldiðinden dert yanan üreticiler, bu konuda Milletvekili Baðcý ve Ýl Baþkaný Bekiroðlu'nda soruna köklü bir çözüm getirmelerini talep ettiler. Sorunun çözümü noktasýnda gerek baraj yetkilileri, gerekse diðer firma yetkilileri ile görüþen Ýl Baþkaný Bekiroðlu ve Milletvekili Baðcý, sorunun çözülmesini, geçimini çeltik üreticiliðinden saðlayan vatandaþlarýn maðdur edilmemesini aktardýlar. Yapýlan görüþmeler neticesinde üreticileri maðdur etmeyecek þekilde su ihtiyacýnýn karþýlanacaðýnýn sözünü alan Ýl baþkaný Bekiroðlu ve Milletvekili Baðcý, yöre halkýnýn önemli bir problemini daha çözmenin kendilerini mutlu ettiðini dile getirdiler. Üreticiler de sorunlarýnýn çözümü noktasýnda gösterdikleri duyarlýlýktan dolayý AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ve Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na teþekkür ettiler. Yýldýrým, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ýl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, AK Parti ve CHP Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Taksiciler ve Minibüsçüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Ýskilip Þoförler Odasý Baþkaný Abdurrahman Uysal, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, iþadamý Halis Durkaya, Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, Çalyayla Köyü Muhtarý Yüksel Güreli ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Þenlik, þehitlerimiz için saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlarken, þenlikte sýrasýyla Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu birer konuþma yaptý. Konuþmacýlarýn ortak noktasý ise son günlerde yaþanan terör olaylarý olurken, tüm konuþmacýlar teröre lanet yaðdýrdý ve ülkede silah seslerinin yerini halaylarýn ve türkülerin almasýný istediler. Daha sonra keþkek kazanýnýn kapaðý protokol tarafýndan açýlýrken, Erkunt Traktör tarafýndan bir gösteri sunuldu. Ardýndan yerel sanatçýlarýn sahne aldýðý þenlikte sýrasýyla çocuklar için çuval ve Baðcý ve Kurt'tan Sungurlu'ya iki müjde yumurta yarýþmasý, köy aðasý seçimi ve hediye çekiliþleri yapýldý. Hacý Bektaþ-i Veli Kültür Vakfý Semah Ekibi de bir gösteri sundu. Türkülerin hanýmefendisi olarak adlandýrýlan Havvanur'un da güzel sesiyle türkü ziyafeti sunduðu þenlikte son olarak þenliðe katkýda bulunanlara plaketleri protokol tarafýndan takdim edildi. Þenliði ise baþtan sona güzel yorumuyla gazeteci Seyfettin Servet Mete sundu. Kösedað Keþkek Þenliði'nde türkülerin hanýmefendisi olarak adlandýrýlan Havvanur sahne aldý. Havvanur güzel sesiyle büyülerken, þenliðe katýlan yüzlerce kiþi Havvanur'un okuduðu birbirinden güzel türkülere eþlik ettiler. Konser boyunca Havvanur hayranlarý ile hatýra fotoðrafý çektirirken Havvanur konser sonunda ise ülkemizde yaþanan terör olaylarýnýn yerini halaylarýn ve türkülerin almasýný temenni etti. 9. Kösedað Keþkek Þenliði'nde çocuklar da unutulmadý. Þenlikte doyasýya gökyüzünde uçurtmalar dalgalandýran çocuklar için ayrýca çuval ve yumurta yarýþmalarý da düzenlendi. Oldukça heyecanlý ve çekiþmeli geçen yarýþmalar sonunda ilk üçe giren çocuklara çeyrek altýn ve saat ödülleri Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Dost Haber Gazetesi Sahibi Volkan Sakallý tarafýndan takdim edildi. KÖY AÐASI DÝLEK CEYHUN OLDU Þenlikte köy aðasý seçimi kýran kýrana AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ile Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Sungurlu yatýrýmlarýný görüþmek üzere bir dizi görüþme ve ziyarette bulundular. Milletvekilleri Baðcý ve Ceritoðlu Hitit Üniversitesi Sungurlu Yerleþkesinde halihazýrda yapýmý devam edep Meslek Yüksek Okulunun bulunduðu alanda 150 kýz, 150 erkek öðrenci kapasitesi bir Yükseköðrenim Yurdu yapýlmasý ile ilgili süreci hýzlandýrmak amacýyla Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette Baðcý ve Ceritoðlu, "Arsa iþlemleri tamamlanan yurtlarýn TOKÝ tarafýndan yapýlmasý ile ilgili süreçte zaman kaybý yaþandý. Bu nedenle projenin ve yapým ihalesinin KYK tarafýndan yapýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Yüksek Okulumuzun yapýmý hýzla devam ediyor. Bu yýl yerleþerek kayýt yaptýran öðrencilerimizle birlikte Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'nun öðrenci sayýsý 1027 olacaktýr. Bu nedenle öðrenci yurdu projesinin bir an önce yapýlarak 2015 yýlý sonuna kadar ihale edilmesini istiyoruz" dediler. SUNGURLU YÜKSEK OKUL YURDU EKÝM'DE ÝHALE EDÝLECEK Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Aksu konuyla ilgili Milletvekilleri Baðcý ve Ceritoðlu'na yaptýðý açýklamada, Sungurlu Yüksek Öðrenim Yurdunun projesinin halen yapýlmakta olduðunu ve 30 Eylül 2015 tarihinde projenin teslim tarihinin alýnacaðýný söyleyerek, ekim ayý içinde ihale edileceðini söyledi. Baðcý ve Ceritoðlu KYK Genel Müdürü Aksu'ya, "Sungurlu Yüksek Okul Yurdunun bu yýl ihale edilecek olmasýný son derece önemsiyoruz. Bir aksilik olmamasý için özel ilginizi bekliyoruz" diyerek teþekkür ettiler. SUNGURLU BARAJI PROJE ÝHALESÝNE GÖNDERÝLDÝ Yaklaþýk dekar arazinin sulamasý ve Sungurlu'ya yýlda 6,3 milyon m3 su verilmesini amaçlayan Sungurlu Barajýnda yeni bir aþamaya geçildi. Baðcý ve Ceritoðlu DSÝ Bölge Müdürü Mahmut Dündar'a yaptýklarý ziyaret sonrasý ortak açýklamalarýnda þu bilgilere yer verdiler: "Planlama, etüt ve ÇED çalýþmalarý 2014 yýlý sonunda tamamlanan ve 2015 yýlý yatýrým programý çerçevesinde proje ihalesine çýkýlmasý planlanan Sungurlu Barajý sahasýnda Höyük tespit edilmesi geçti. Þükrü Demirci, Hasan Özoðan, Kamil Altunkaya, Ali Sayar, Mehmet Murat Ýlter, Hüseyin Taþ, Satýlmýþ Kaymaz ve Dilek Ceyhun'un köy aðasý için yarýþtýðý seçimde köy aðalýðý ilk defa bir bayan da kaldý. Köy aðalýðý için koç üzerinden gerçekleþtirilen açýk artýrmada koça 6 bin 600 TL veren Dilek Ceyhun, Çalyayla'nýn Hanýmaðasý oldu. Seçimi kazanan Ceyhun, köyde yaþayanlarýn talepleri olduðu taktirde herkese elinden geldiði kadar yardýmcý olacaðýnýn sözünü de verdi. KATKIDA BULUNANLARA PLAKET Keþkek Þenliði'ne katkýda bulunanlara plaket verildi. Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan hazýrlanan plaketler daha önce köy aðasý seçilerek þenliðe katký veren köy aðalarýna ve 2014 yýlýnda düzenlenen þenliðe destek olan Al-Ka Ýnþaat, Özsaraç Kuyumculuk ve Özkar Hafriyat yetkililerine verildi. Þenlikte ayrýca hediye çekiliþi de düzenlendi. Derneðe katký için gerçekleþtirilen çekiliþte yüzlerce hediye sahiplerini buldu. Dernek Baþkaný Necmettin Uzun ise, hediye çekiliþine katkýda bulunan tüm hayýrsever esnafa teþekkür etti. nedeniyle kýsmi gecikme yaþanmýþtýr. Konu DSÝ ve Kültür Bakanlýðýmýzca deðerlendirilmektedir. Ancak uygulama projesinin yapýlmasýnýn önünde bir engel olmadýðýndan barajýn uygulama (tatbikat) projesinin ihaleye gönderilerek kýsa sürede yapýlmasý talep edilmiþtir. DSÝ Bölge Müdürlüðümüz Sungurlu Barajýnýn Projesinin yapýlmasýný talimatlandýrmýþ olup 3 ay içinde yapýmýnýn tamamlanmasý amaçlanmýþtýr. Projenin kabulü ile Barajýn 2016 yýlý Bütçe programý çerçevesinde yapýlmasý hedeflenmektedir. Sungurlu ilçemizde halkýmýzýn kaliteli içme suyu kullanmasý ve sulanabilir arazi miktarýnýn artýrýlmasý en öncelikli hedefimizdir. Milletin temsilcileri olarak milletimizin yaþam kalitesinin ve refah seviyesinin artmasý için hizmete, yatýrýma kesintisiz devam edeceðiz. Sungurlu Ýlçemiz Merkezi Hükümetten hak ettiði payý alacak ve geliþmeye devam edecektir. Bu iki sevindirici haberi hemþerilerimize duyurmayý siyasi bir sorumluluk olarak gördüðümüzü saygýyla duyururuz."

10 Bayan sürücü kullandýðý aracaý ile memur olarak çalýþtýðý hastanedeki mesaisine geç baþlamak zorunda kaldý. 10 YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Ilýca caddesi üzerinde kulllandýðý araca çarpýlmasýndan dolayý sinirleri bozularak duygusal anlar yaþayan bayan sürücüyü vatandaþlar ve polis sakinleþtirmeye çalýþtý. Trafik kazasý memuru mesaisine geciktirdi Dün sabah Ilýca caddesi üzerinde meydana gelen Trafik kazasý memur bayan sürücünün mesaisine gecikmesine neden oldu. Ilýca caddesi üzerinde hastana istikametine gitmekte olan bayan sürücü ye yan yoldan gelen araç çarptý. Bayan sürücünün kullandýðý araç ta maddi hasar meydana gelirken çarpma sonrasýnda araçtan inen bayan sürücünün sinirleri boþalarak duygusallaþtý. Vatandaþlar ve Polis bayan sürücüyü teskin etmeye çalýþtý. Kazada can kaybý ve yaralanma meydana gelmedi. Bahadýr Ömer Yücel Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Alaca ilçesi þehir merkezinin tamamýna ve Kýzýlýrmak Gýda, Çaðdaþ Gübrecilik, Irgatoðlu Beton, Çopuroðlu Un Fabrikasý, Hatip Un Fabrikasý, Fen Yem Fabrikasý, Unay Un Fabrikasý, Hüseyinova Un Fabrikasý, Hasaþ Un Fabrikasý, Alaca Belediyesi Ýç Suyu Tesisleri tarihinde saatleri arasýnda: Alaca ilçesi Denizhan Mahallesinin bir kýsmý, Cengizhan Mahallesinin bir kýsmý ve Ankara Caddesine tarihinde saatleri arasýnda: Yaydiðin köyü ve Karaca köyündeki müþterilerine, Çorum Belediyesi Atýk Su Arýtma Tesisi'ne." Tüp bebek tedavisinde baþarýyý ne etkiler? Tüp bebek tedavisinde baþarýyý etkileyen çeþitli faktörler, hastalarýn kontrolü altýndadýr. Doç. Dr. Ulun Uluð tüp bebek tedavisinde baþarýyý olumsuz etkileyen faktörler hakkýnda bilgi verdi. Sigara kullanýmý, hastanýn gebelik þansýný olumsuz etkileyecektir. Hem baba adayýnýn hem de anne adayýnýn sigara kullanýmý terk etmezi gerekmektedir. Baþarýyý olumsuz etkileyen faktörler: Sigara Kullanýmý, Obezite, Aþýrý Zayýflýk, Hareketsiz Yaþam Tarzý, Stres Kafein, Bu etkenlerin dýþýnda ise; Dýþ Etkenler Maruz kalýnan radyasyon ve hormonlu besinler doðurganlýk yetisini olumsuz olarak etkilemektedir. Pestisit (tarým zehiri) ve temizlik ve yað çözücü maddeler, boya ve boya çýkarýcýlar, yapýþtýrýcýlar gibi maddelerde bulunan zararlý kaynaklar, sperm kalitesini ve sayýsýný düþürmektedir. Kadýnýn Yaþýnýn Ýleri Olmasý Anne adayýnýn çocuk sahibi olma yaþýný ertelemesi, çocuk sahibi olma þansýný azaltmaktadýr. Yaþýn ilerlemesi durumunda, yumurtalýk rezervlerinin azalmasý söz konusudur. Bu sebeple de kýsýrlýk sorunu gündeme gelebilir. Özellikle kadýnýn yaþý 35'i geçtikten sonra doðurganlýk yetisi azalmaktadýr. Yaþýn 40 ve üzeri olmasý durumunda tüp bebek tedavisinde dahi baþarý þansý azalmaktadýr. Cinsel Hastalýklar Cinsel yolla bulaþan hastalýklar, kadýnlarýn tüplerinde yapýþýklýklara yol açabilir. Bu sebeple de kýsýrlýk sorunu meydana gelebilir. Bunun dýþýnda enfeksiyon sorunlarý; vajinal duþ ile daha yaygýn duruma gelebilir. Sanayi esnaflarýndan 2 kiþi vefat etti Sanayici esnaflarýndan vefat eden iki sanayici dün Ulumezarlýkta defnedildi. Sanayide oto yedek Parçacýlýðý yapan Halit Çetenoðlu ( 60 ) öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan ve yine eski kaportacý esnaflarýndan Recep Büyükbörekçi de ( 75 ) Ýkindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Uluz mezarlýkta defnedildiler. Oto Tamirciler oda baþkaný Necmettin Uzun her iki meslaktaþlarýný da kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarýný belirterek," Her iki merhum meslektaþlarýmýz sevilen sayýlan esnaflarýmýzdandý. Her ikisini de ayný gün ebedi istirahetlerine uðrlamak acýmýzý elbette artýrdý. Kendilerine Allah dan rahmet kederli aileleri ve camimamýza sabýrlar diliyoruz' þeklinde konuþtu. B. Ömer Yücel Otomobil takla attý: 1 ölü Bayat ilçesinde kontrolden çýkan bir otomobilin takla atmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 4 kiþi aðýr yaralandý. Kaza, Bayat-Çankýrý karayolunun 44. kilometresindeki Eskialibey köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Bayat'tan Çankýrý istikametine giden H.Y. (55) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çýkarak takla attý. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 16 yaþýndaki A.Y. olay yerinde hayatýný kaybetti. Araç sürücüsü ile birlikte M.Y. (55), D.E. (31) ve 3 yaþýndaki Ö.Y.E. aðýr yaralandý. Çankýrý Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýnan yaralýlarýn saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. Çorum-Samsun karayolunda meydana gelen bir baþka trafik kazasýnda ise 8 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, i.a. (46) yönetimindeki minibüs, Çorum- Samsun karayolunun 18. kilometresindeki Eskice köyü yakýnlarýnda kontrolden çýkarak bariyerlere çarptý. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolu olarak bulunan R.A. (38), R.A. (9), E.A. (12), H.A. (38), Z.A. (41), S.A. (12) ve S.N.A. (14) yaralandý. Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi edilen yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu bildirildi. Sahte parayla benzin aldý Alaca ilçesindeki bir benzin istasyonundan yakýt alan bir þüphelinin verdiði 200 TL sahte çýktý. Edinilen bilgiye göre, Alaca'nýn Ýbrahim köyü yakýnlarýndaki petrol istasyonunun sahibi A.K.K. (28), önceki gün gece saatlerinde E.G. (29) isimli þahsýn aracýna yakýt koydu. Þahýstan 2 adet 100 TL'lik banknot alan iþletme sahibi, bir gün sonra yaptýðý kontrolde paralarýn sahte olduðunu anladý. A.K.K. jandarmayý arayarak sahte para verdiðini öne sürdüðü þahýstan þikayetçi oldu. Cumhuriyet savcýsýnýn talimatý ile þüphelinin yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý.

11 2 AÐUS- 28 TEMMUZ 2015 SALI 11 Gölcükspor'da moraller yüksek Hazýrlýklarýný The Ness Thermal Otel'de yaptýðý kampla sürdüren Gölcükspor'da oyuncularýn hýrsý, teknik heyet ve yönetimi memnun ediyor. Oyuncular hýrs küpü Spor Toto 3. Lig temsilcilerimizden Gölcükspor, yeni sezon hazýrlýklarýný The Ness Thermal Otel'de yaptýðý kampla sürdürüyor. Kýrmýzý siyahlýlarda oyuncularýn oldukça istekli oluþu, teknikheyet ve yönetimi de memnun ediyor. Oyuncularda forma savaþýndan galip çýkmak ve teknik heyetin gözüne girmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Taktik çalýþma yapýyorlar Günde çift antrenmanla yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Gölcükspor, sabah The Ness Thermal Otel'de çalýþýrken, akþam antrenmanlarýný ise Ýhsaniye Stadý'nda yapýyor. Ýhsaniye Stadý'ndaki çalýþmalarda taktik üzerine yoðunlaþan Gölcük temsilcisinde oyuncular teknik heyetin gözüne girebilmek için canla baþla çalýþýyor. Kýrmýzý siyahlýlarýn yeni sezon öncesi oldukça keyifli olduðu gözlendi. Hazýrlýk maçlarý baþlýyor Teknik direktör Ali Beykoz nezaretinde önceki akþam yaklaþýk iki saatlik bir çalýþma gerçekleþtiren kýrmýzý siyahlýlar, antrenmana ýsýnma koþusu ile baþladý. Ardýndan 5'e 2 çalýþan kýrmýzý siyahlý oyuncularý daha sonra Beykoz iki gruba ayýrdý. Bir grup gol çalýþmasý gerçekleþtirirken, diðer grup ise defans çalýþmasý gerçekleþtirdi. Kýrmýzý siyahlýlarýn önümüzdeki günlerde kampta hazýrlýk karþýlaþmalarýna baþlamasý bekleniyor. Ýki takýmdan haber bekliyorlar Kamp dönemi boyunca en azýndan dört hazýrlýk maçý yapmayý planlayan Gölcükspor yönetiminin, takýmlarla görüþmelerini sürdürdüðü öðrenildi. Gölcükspor Baþkan Yardýmcýsý Musa Þenol, Samsunspor ve Boluspor ile görüþtüklerini, haber beklediklerini ifade etti. Þenol, kampýn da oldukça verimli geçtiðinidile getirdi. Hitit Kupasý trap atýþlarý nefes kesti Çorum Belediyesi'nin katkýlarýyla Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Derneði tarafýndan düzenlenen trap atýþlarý yoðun ilgi gördü. Avcýlarýn ve atýcýlarýn büyük heyecanýna sahne olan trap atýþlarý sonucu dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Derneði Baþkaný Fatih Koç'un da katýldýðý trap atýþlarýný belirli aralýklarla düzenlediklerini söyleyen dernek baþkaný Fatih Koç, kendilerine verdikleri destek nedeniyle Çorum Belediyesi'ne teþekkür etti. Çorum Belediyesi tarafýndan döner ve ayran ikram edildi. 5 ayrý kategoride yapýlan atýþlar sonucu dereceye giren sporcularýn isimleri þöyle: Lisanslý Büyükler 1- Mehmet Ersavaþ 2- Mehmet Koç 3- Cemal Beker Avcýlar: 1- Fatih Kara 2- Atilla Ahýska 3- Mustafa Taþdelen Veteranlar: 1- Aslan Özkaya 2- Bahri Apraþ 3- Orhan Çakýr Genç Erkekler: 1- Mustafa Aksoy Genç Bayanlar: 1- Selcan Ersavaþ 2- Ceren Özkaya Avcýlardan, þehitler için saygý atýþý Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Derneði'nin Çorum Belediyesi'nin katkýlarýyla Melikgazi Atýþ Poligonunda düzenlediði trap atýþlarýnda þehitlerimiz de unutulmadý. Çeþitli çatýþmalarda þehit olan asker ve emniyet güçleri için saygý atýþýnda bulunan trap atýþlarýna katýlan yarýþmacýlar, terör olaylarýnýn bir an önce sona ermesi ve Türkiye'nin huzur ortamýna kavuþmasý temennisinde bulundular. Spor Servisi Mýsýr arasý kenevir Ýskilip ilçesinde mýsýr tarlasý içine ekilmiþ 5 bin 331 kök kenevir ile 5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýstihbarat ve KOM Þube Müdürlüðü ekipleri, uyuþturucu madde ihbarý üzerine Ýskilip'in Karmýþ köyünde operasyon düzenledi. S.K. (45) isimli þahsýn mýsýr ekili tarlalarýnda araþtýrma yapan ekipler, 5 bin 331 kök kenevir bitkisi ile 5 kilo 300 gram aðýrlýðýnda kubar esrar maddesi ele geçirdi. Cumhuriyet savcýsýnýn talimatý üzerine þüpheli S.K. gözaltýna alýndý. Ele geçirilen 5 bin kök kenevir imha edildi. Kubar esrar maddesi ise jandarma ekipleri tarafýndan muhafaza altýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. Yýllardýr sýtmaya karþý ilaç geliþtirmek için çalýþmalar yürüten bilim insanlarý çabalarýnýn ilk sonucunu aldý. Bilim insanlarýnýn sýtmaya karþý geliþtirdiði aþý Avrupa Ýlaç Ajansý tarafýndan onayýný aldý. Dünya çapýndaki ilk sýtma aþýsýna çýkan izin özellikle Afrika'da sýtma ile mücadele açýsýndan Sýtmaya karþý aþý geliþtirildi büyük bir adým olarak deðerlendiriliyor. Avrupa Ýlaç Ajansý, aþýnýn öncelikli olarak sýtmanýn en tehlikeli olduðu 6 hafta ila 17 ay aralýðýndaki çocuklarda kullanýlmasýný önerdi. Bunu bir dönüm noktasý olarak deðerlendiren Dünya Saðlýk Örgütü Sözcüsü Gregory Hartl, DSÖ'nün bu konudaki tavsiyesini kasým ayýna kadar sunacaðýný belirtti. Aþýnýn fiyatýnýn karþýlanabilir olmasý gibi mali unsurlarýn da dikkate alýnacaðý belirtiliyor. Sýnýrlý bir etkisi olmasýna raðmen aþýnýn yararlarýna dikkat çeken Avrupa Ýlaç Ajansý, Afrika ülkelerinde yýllardýr yapýlan araþtýrmalarda aþýnýn küçük çocuklarda dört yýla kadar yüzde 26 ile 36 oranýnda koruma saðladýðýna dikkat çekti.dünya Saðlýk Örgütü'nün verilerine göre yýlda 600 bin kiþi sýtma nedeniyle hayatýný kaybediyor. Aþýyla ilgili Alman haber ajansý dpa'ya deðerlendirmede bulunan Tübingen Üniversitesi'nden Peter Kremsner, aþýnýn verdiði sonucun tatmin edici olmamakla birlikte 100 yýldýr yapýlan araþtýrmalardan elde edilenin en iyisi olduðunu kaydetti. Sözkonusu aþýnýn en geç 2015'in sonundan piyasaya sürüleceði tahmin ediliyor. Dünya genelinde her iki kiþiden biri sýtma riskinin olduðu bölgelerde yaþýyor. (DW Türkçe) Su almak için girdikleri kuyuda boðuldular Osmancýk ilçesinde içme suyu almak için kuyuya giren 2 arkadaþ boðularak hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre olay, Osmancýk'ýn Daniþment köyünde meydana geldi. Özkan Saðlam (20) ile Yasin Uzun (19)isimli arkadaþ çalýþmak için köy yakýnýndaki tarlalarýna gitti. Bir süre tarlada çalýþan iki arkadaþ, içme suyu almak için su kuyusuna girmeye çalýþtý. Yaklaþýk 3 metre yüksekliðindeki kuyuya giren Yasin Uzun, havasýzlýk nedeniyle fenalaþtý. Onu kurtarmak için kuyuya atlayan Özkan Saðlam'da fenalaþarak 40 santimetre derinliðindeki suya düþtü. Gençlerden haber alamayan yakýnlarý, tarla çevresinde yaptýklarý aramada içe suyu için kullanýlan su kuyusunun kapaðýnýn açýk olduðunu fark ettiler. Gençleri kuyunun içinde hareketsiz halde gören yakýnlarý jandarmayý arayarak yardým istedi. Olay yerine gelen jandarma ve Osmancýk Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekiplerinin çalýþmasýyla Saðlam ve Uzun kuyudan çýkarýldý. Saðlýk ekiplerince yapýlan kontrolde iki gencin olay yerinde hayatýný kaybettiði tespit edildi. Ýlk belirlemelere göre, Saðlam ve YSK'dan çok önemli erken seçim açýklamasý! Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný Sadi Güven, erken seçim için önemli açýklamalarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný Sadi Güven, erken seçim için önemli açýklamalarda bulundu. Yasanýn "en geç 90 gün" dediðini hatýrlatarak, geçmiþte 63 günde seçim yaptýklarýna dikkat çekti. YSK Baþkaný Sadi Güven, yazar Yavuz Donat'a yaptýðý açýklamada ilginç tespitlerde bulundu. Eski listelerle seçime gidilemeyeceðini belirten Güven, her þeyin sil baþtan yapýlmasý gerektiðini söyledi. Önceki seçime katýlmayan bir partinin bu seçime katýlma þartlarýný masý yapan Güven, YSK olarak her zaman seçime hazýr olduklarýný ifade etti. Cumhurbaþkanýnýn "erken seçim" dediðinden itibaren "en geç 90 gün"de sandýðýn halkýn önüne konulmasý gerektiðine dikkat çeken Sadi Güven, YSK'nýn bu süreyi kýsaltma yetkisinin olduðuna dikkat çekti. Bunun örneðinin de olduðunu belirten Güven, daha önce 63 günde yaptýklarý seçim olduðu bilgisini paylaþtý. YSK'nýn bütçe sýkýntýsý olmadýðýný ifade eden Güven, kaðýt ihalesinin de sonuçlandýðýný belirterek þunlarý söyledi: Uzun'un oksijensiz kalmalarý nedeniyle öldüðü bildirildi. Cesetler, cumhuriyet savcýsýnýn yaptýðý incelemenin ardýndan otopsi için Osmancýk Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Acý haberi alan gençlerin yakýnlarý, sinir krizi geçirdi. Uzun ve Saðlam'ýn arkadaþ olduklarý, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye hazýrlandýklarý öðrenildi. hiçbir zaman sýkýntý çýkarmadý. Kâðýdýmýz eksikti... Her an seçim gündeme gelebilir diye sürekli stok bulundururuz... Erken seçimi falan düþünmeden ihale yaptýk... Devlet Malzeme Ofisi aracýlýðý ile. Slovenya grubu kazandý... Filigranlý beyaz kâðýt... Eylüle gelir... En geç ekimde burada olur. Yani... Erken seçim olur veya olmaz bu ayrý konu... Biz her þartta seçime hazýrlýklýyýz... Seçim kararý verilince, gerekeni yaparýz."

12 28 TEMMUZ 2015 SALI Bursa Nilüfer Mazlum'la güldü! Bursa Nilüferspor sezon öncesý ilk ciddi hazýrlýk maçýný Bursa'nýn 3. Lig 2. grup temsilcisi olan Orhangazispor'la yaptý. Bursa Nilüferspor, hazýrlýk karþýlaþmasýndan 65. ve 90. dakikalarda Mazlum Güneþ'in attýðý gollerle 2-0 galip ayrýldý. Teknýk direktör Ferda Cevizci maçýn ardýndan yaptýðý açýklamada, takýmýnýn göstermiþ olduðu performanstan dolayý memnun olduklarýný dile getirdi.27 Temmuz Pazartesi günü Nevþehir'de kampa gireceklerini ve sezon öncesi tüm hazýrlýklarýný tamamlayacaklarýný belirten Cevizci, "Lig baþladýðýnda iddiamýz olan play off için sonuna kadar mücadele edeceðiz" diyerek sözlerini noktaladý. 3.etap baþlýyor Fahrettin Sayhan 2.etap hazýrlýklarýný Pazar günü yaptýðý antrenmanla tamamlayan Çorum Belediyespor'da 3.etap çalýþmalarý bugün baþlýyor. Geçtiðimiz hafta pazartesi günü 2.etap çalýþmalarýna baþlayan ve Pazar günü yaptýðý çift kale ile Çorum hazýrlýklarýný tamamlayan Çorum Belediyespor, Kýzýlcahamam kampýna bugün baþlayacak. Dünü izinli olarak tamamlayan Çorum Belediyespor bugün sabah saatlerinde Kýzýlcahamam'a hareket ederken, kamp yapacaðý Patalya Otel'e yerleþti. Burada 4 hazýrlýk maçýna çýkacak olan Çorum Belediyespor'da kamp kadrosu ise 26 kiþiden oluþtu. Geçtiðimiz sezon devre arasýnda Çorum Belediyespor'a gelen ve sezon sonunda sözleþmesi sona eren Samet Bayrak kamp kadrosuna alýnmazken, Hitit Üniversitesi ile Polonya'da yapýlacak olan þampiyonaya katýlacak olan Bilal kampa sonradan dahil olacak. Yasin Yücel Elmas stat arýyor Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Uður Akdeniz, Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner ile birlikte Devrek ve Çaycuma sahasýnda incelemelerde bulundu. Kapalý tribünlerinde yýkým çalýþmalarý devam eden, açýk tribünlerinin bazý bölümlerinde duvarlarda çatlaklar olduðu için sezonunda maçlarýn oynanmasý zor gibi görünen Karaelmas Kemal Köksal stadyumuna alternatif saha aranýyor. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Uður Akdeniz, Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner ile birlikte dün Devrek ve Çaycuma sahalarýnda incelemelerde bulundular. Kapalý tribünleri tamamlanan Devrek sahasýnda zemine serme doðal çim yapýlmasý için alt yapý çalýþmalarý devam ediyor. Devrek kapalý tribünlerini ve soyunma odalarýný gezen Süleyman Caner, ve Uður Akdeniz tesislerin son durumunu görme imkaný buldular. Caner ve Akdeniz, daha sonra Çaycuma'ya geçerek oradaki çim saha ve tribünlerde incelemelerde bulundular. Karaelmas Kemal Köksal stadyumunda belirtilen eksikler sezon baþlayana kadar giderilemez ve burada maç oynanmaz ise Devrek veya Çaycuma sahalarýnýn alternatif olarak düþünüldüðü ifade edildi. Batman'da Eþkaptanlýk dönemi Kýrmýzý-beyazlýlar, yönetimin aldýðý kararla takýmda 'eþkaptanlýk' sistemine geçti. Kýrmýzý-beyazlýlar, yönetimin aldýðý kararla takýmda 'eþkaptanlýk' sistemine geçti. Eþkaptanlýklara Muhammed Kalkan ile kaleci Süleyman Kasap seçildi. Yönetimin verdiði görevi en iyi þekilde yapacaklarýný belirten eþkaptanlar Muhammed Kalkan ve Süleyman Kasap: "Takýmdaki arkadaþlýk ortamý mükemmel. Teknik heyet ile birlikte uyumlu çalýþmamýz lig maçlarýna olumlu yansýyacak" dedi. Petrolspor Genel Kaptaný Reþit Kaygu ise: "Baþkanýmýz Aydýn Gülmez'in talimatlarý doðrultusunda takýma eþkaptanlýk sistemini getirdik. Ýki kaptanýmýzýn da takýmdaki birlikteliðe katký sunacaktýr" diye konuþtu. "Çorum kampý oldukça verimli geçti" Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan Çorum kampýnýn oldukça verimli geçtiðini dile getirdi. Yaklaþýk 20 gün Çorum'da kamp yaptýklarýný dile getiren Teknik Direktör Fahrettin Sayhan bir çok futbolcuyu izleme þansý bulduklarýný ve kendileri açýsýnda kampýn çok verimli geçtiðini belirtti. Kýzýlcahamam'da yapacaklarý kamp ile birlikte sezona hazýr olarak gireceklerini belirten Fahrettin Sayhan " sezonu öncesinde hazýrlýklarýmýza Çorum'da yaptýðýmýz antrenmanlarla baþladýk. Pazar günü yaptýðýmýz çift kale ile de hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Bugün baþlayacak olan Kýzýlcahamam kampýný da en iyi þekilde deðerlendirerek, sezona hazýr halde baþlamak istiyoruz. Tüm gayretimiz bunun için olacak. Çorum'da yaptýðýmýz antrenmanlarda bazý futbolcularýn yetersiz olduðunu gözlemledik. Gelecek sezon oyun tarzýmýza uyum saðlayamayacak futbolcularý kamp kadrosuna dahil etmedik. Kampta yapacaðýmýz hazýrlýk maçlarýnda takýmý daha iyi görme ve deðerlendirme þansý yakalayacaðýz. Ýhtiyaç duyulmasý halinde yönetiminde durumunu göz önünde bulundurarak transfer yapabiliriz. Kimse þüphe etmesin Çorum Belediyespor sezona hazýr halde baþlayacaktýr" ifadelerini kullandý. Yasin Yücel Yaðlý güreþe ilimizden 5 yeni hakem Türkiye Güreþ Federasyonu Yaðlý Güreþler Ýç Anadolu Bölge Sorumlusu Mustafa Ercan, Çorumlu 5 güreþ hakem adayýnýn katýldýklarý sýnavlarý baþarýyla tamamlayarak güreþ hakemi olduklarýný açýkladý. Þubat ayýnda yapýlan yazýlý sýnavý kazanan yaðlý güreþ hakem adaylarýnýn 18 Temmuz 2015 tarihinde Çankýrý Yapraklý güreþlerinde uygulamalý sýnava tabi tutulduklarýný ve bu sýnavý baþarýyla geçtiklerini dile getiren Mustafa Ercan, "Hakem adaylarýmýz sözlü sýnavý da kazanarak ilimizi yaðlý güreþlerde hakem olarak temsil etmeye hak kazandýlar. Ýsmail Damatoðlu, Kahraman Kýrýcý, Kazým Karabýyýk, Abdullah Çakýrer, Çelebi Bayýr bundan sonra yapýlacak olan yaðlý güreþlerde federasyonumuz tarafýndan görevlendirilecekler" diye konuþtu. Yaðlý Güreþler Ýç Anadolu Bölge Sorumlusu Mustafa Ercan, yapýlan sýnavý baþarýyla geçerek hakemliðe hak kazanan 5 kiþiyi tebrik ederek, bundan sonra yapacaklarý görevlerinde baþarýlar diledi.spor Servisi

AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR Ülkemizde kara avcılığını düzenleyen temel yasa 11.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu (Kanun)dur.

Detaylı

Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza

Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri, yasak sahada avlanarak Liça balığı avlayan kişiye para cezası uyguladı. Bodrum da yasak sahada halk arasında çıplak, akya, çatal

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir.

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir. BAKANLIKTAN DUYURU 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak 03 Mayıs 2017 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2017-2018 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 16 sayılı

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Yaz sezonunun son günlerinde Belediye Fen İşleri Müdürü ile görüşen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yeni dönemde yapılacak işler ve projelerle

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

İHBAR 0412 251 23 05-06

İHBAR 0412 251 23 05-06 İHBAR 0412 251 23 05-06 ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa Yolu 3. Km (Dedaş Bitişiği) DİYARBAKIR Tel: 0412 251 23 05-06 DİYARBAKIR

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı