Çorum'da 38 derece sýcaklýk bekleniyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum'da 38 derece sýcaklýk bekleniyor"

Transkript

1 Çorum'da 38 derece sýcaklýk bekleniyor Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada bölgede kuvvetli sýcak hava dalgasýnýn etkili olmaya devam etmesinin beklendiði dile getirildi tarihleri arasýnda yurtta etkili olan sýcak hava dalgasýnýn etkisini artýrarak sýcaklýklarýn mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceði ediliyor. tahmin 28 TEMMUZ 2015 SALI 40 KURUÞ SAYFA 3 TE Yakup Karaca BÝK Genel Müdürü Karaca Çorum'a geliyor Bir süre önce göreve baþlayan Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Müdürü Yakup Karaca bugün Çorum'a gelecek. Ýlk olarak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret edecek olan Karaca daha sonra Ýkinci Bahar Lokantasýnda basýn mensuplarý ile bir araya gelecek. MHP'den AKP li Bekiroðlu'na suç duyurusu ÇFK'nýn Photoshop kursu 10 yýl önce Irak savaþýnda ülkelerinden baþlýyor ayrýlmak Fatoþ Aykaç Çorum Fotoðraf Kulübü tarafýndan düzenlenen photoshop kursunun 4 Aðustos günü baþlayacaðý bildirildi. SAYFA 7 DE Hitit'te elektronik kayýtlar bugün baþlýyor Hitit Üniversitesinde yeni öðrenciler için elektronik kayýtlar bugün baþlýyor. SAYFA 6 DA Sungurlu Ýlçesine baðlý Arifegazili köyüne içme suyu saðlayan pompanýn elektriði borç sebebiyle kesilmiþ susuz kalan köylüler yardým için AK Parti Ýl Baþkanýný aramýþtý. Ýl Baþkanýnýn kendilerine aðýr hakaretlerde bulunduðunu iddia eden Baðcý ve Kurt'tan Sungurlu'ya iki müjde AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ile Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Sungurlu... SAYFA 9 DA MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na Arifegazili köylülere hakaret ettiði iddiasýyla savcýlýða suç duyurusunda bulundu. köylüler, yaþadýklarýna tepki için Ankara-Samsun karayolunu trafiðe kapatmýþtý. Köy muhtarý Þükrü Yadigar, AK Parti Ýl Baþka- Ahmet Dursunoðlu'dan TSO'ya veda Obruk Barajý Havzasýnda bulunan çeltik üreticilerinin yaþadýðý su sýkýntýsý çözüme kavuþturuldu. SAYFA 9 DA ný'nýn kendisine ve köy halkýna aðýr hakarette bulunduðunu iddia etmiþti. SAYFA 7 DE Çorum KOSGEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Samsun KOSGEB Ýl Müdürlüðü'ne tayin oldu. Dursunoðlu, Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek... SAYFA 5 TE Çeltik üreticisinin su sorunu çözüldü Ilýca caddesi üzerinde kulllandýðý araca çarpýlmasýndan dolayý sinirleri bozularak duygusal anlar yaþayan bayan sürücüyü vatandaþlar ve polis sakinleþtirmeye çalýþtý. Trafik kazasý memuru mesaisine geciktirdi Dün sabah Ilýca caddesi üzerinde meydana gelen Trafik kazasý memur bayan sürücünün mesaisine gecikmesine neden oldu. Ilýca caddesi üzerinde hastana istikametine gitmekte olan bayan sürücü ye yan yoldan gelen araç çarptý. SAYFA 10 DA Av yasaðý 15 Aðustos'ta bitiyor Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada avcýlarýn dikkat etmesi gereken konular dile getirildi. Ülkemizde kara avcýlýðýný düzenleyen temel yasanýn tarihinde yürürlüðe giren "4915 Sayýlý Kara Avcýlýðý Kanunu" (Kanun) olduðunun hatýrlatýldýðý açýklamada... SAYFA 3 TE ANALÝZ Rumi Bekiroðlu ile AKP Kan kaybetmeye devam ediyor Nadir YÜCEL Bazý kiþiler vardýr hangi makamda konumda olursa olsun bir kurumu temsil ederken,'makamdan kendisine katma deðer saðlar! ' Bazý kiþiler de vardýr gerek makamýndan kendisine, gerekse temsil ettiði makama pozitif temsilcilik sýfatlarý, vizyon ve misyon katkýlarý v.s. ile kendinden bulunduðu kuruma katma deðer saðlar ' TBMM Ýdare amiri ve ayný zamanda Çorum milletvekili Salim Uslu, geçtiðimiz günlerde ne demiþti: ' AK Parti rozeti takarak kimse çaka satmasýn!' yerinde ve doðru bu tespite uymayan üsluplarýna, tavýrlarýna, dikkat etmeyen ve kendisini dev aynasýnda gören onlarca kiþinin kendi partisine verdiði zararý muhalefet partilileri vermemiþtir. Baþbakan Davutoðlu yüzde 50 Koalisyon yüzde 50 erken seçim derken, Ýl baþkaný Ramazan bayramýndan önce 'Ben 4 Gün yokum diyor' sonrasýnda AKP li Milletvekillerinin halkýn arasýna bayramlaþmaya dalacaðý duyurulunca da Ýl baþkaný bu kararýndan çark edip bayramlaþmalara katýlýyor! Ýktidar partisinin Ýl baþkanlýk makamý ayný zamanda Genel baþkan ve Baþbakanýn Çorumda ' Siyasi Temsilcilik makamýdýr' Daire müdürlerine v.s. talepleriniz makul ve nezih üsluplar ile olmalýdýr. Zaten sýnýrlý özellikle taþeron þirket eleman alýmlarýnda 'tanýdýklar ' deðil, gerçek ihtiyaç sahipleri ve iþin ehli olmasý ön planda tutulmalýdýr. AKP Merkez Ýlçe baþkaný Ünal Sarýoðlu döneminde ( CHP li elemanlar dahi iþe alýnmýþ ve taktir görmüþlerdi) Belediye meclisi ya da baþkan olabilirsiniz. Belediye baþkaný ile kötü olmanýzý gerektirecek konu dürüstlük, memleket meselesi ve kamu menfaati adýna olabilir! ' Kendi iþiniz görülmedi diye Belediye baþkaný ile kötü olunmamalýdýr' Arifegaziler kendilerine içme suyu ulaþtýrýlan pompanýn elektrik kesintisi sebebi ile sularýnýn kesilmesinden dolayý Ýl Baþkanýndan yardým istemiþler. Bundan daha normal bir durum olamaz. Buradaki asýl yanlýþlýk, AKP ye yanlýþ Ýl baþkanýnýn getirilmiþ olmasýdýr. ( Bu gerçeði yetkili organlar anlamýþlardýr ) Doðru isim Ýl baþkaný yapýlmýþ olsa makul çözüm yollarý ve ikna üslubu ile bu konu adýna çözüm aranýrdý. Ýddialar ise telefonda kendisini arayan vatandaþa ' Ýl baþkanýnýn hakaret ettiði yönündedir.' Bu ve benzer konularýn yaþanabileceðini önceden dile getirmiþtim. Tekrar ediyorum bu ne ilk ne de son olacaktýr. Yaþananlar fýtrat ile doðru orantýlýdýr. Bu konu 7 haziran seçimlerinden önce yaþanmýþ olsa acaba ayný durum yaþanýr mýydý! Kurulduðu günden bugüne kadar AKP yi yakýndan takip eden bir gazeteci olarak Çorum adýna bugüne kadar görev yapmýþ 6 Ýl baþkaný içerisinde bu kadar ' Diyalog fakiri bir dönem yaþanmadý. ' Ýstikrarsýz, Salvolar yapan bir iletiþim görülmedi. Ayný durumdan mevcut AKP Yönetim kurulu üyelerinden muzdalip olduklarýný dile getirenler de vardýr. Hatta Rumi Bekiroðlu' nun 'yerel parti organlarýndan bazýlarýnýn yerine kendince alternatif gördüðü isimler ile farklý diyaloglar sergilediði de ifade edilmektedir.' Bu yaþananlar karþýsýnda Salim Uslu ve Cahit Baðcý'nýn partilerinin menfaatine gerekli giriþimlerde bulunmalarý kan kaybýný önlemeleri adýna önemlidir. Çorumun aðbiliði de bunu gerektirmektedir. Ya da çýkýp günahý ve sevabý ile Ýl Baþkanýmýzýn arkasýndayýz. Açýklamasýný da yapma haklarý vardýr! Kamuoyunda Koalisyon sorularý operasyonlar arasýna sýkýþtýrýlarak sorulmaya devam ediyor. AKP li bir dostumuzun aktardýðýna göre 'AKP, CHP ile Sol gösterecek, MHP ile Ýktidar ortaðý olacak' dendi. Kýlýç'tan oda üyesi esnafa aidat çaðrýsý SAYFA 5 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:39 05:26 12:54 16:47 20:09 21: III.Selim Hânýn þehâdeti ve II. Mahmut Hânýn taht'a çýkmasý (1808) - I.Cihân Harbi'nin baþlamasý (1914) - Burak Reis'in Þehadeti (1499) Hikmetli söz, müslümanýn kaybolmuþ malý gibidir. Hadis-i Þerif Günün Þiiri ÝKÝMÝZ BÝRLÝKTE Kapýlarý öfkeyle iten çocuklarýn ellerine bakýyorum Su içen uzun boyunlu kadýnlarýn göðündeki bulutlara Uçurumlarý derinleþtiren yaðmur damlalarýna bir de Yýkýntý veren güleçliðine geç gelen sevinçlerin Takvimlerle aramdaki uzlaþmazlýðý anlamýyor kimse Ýkimiz birlikte baksak aynaya daha iyi olacak her þey Aþkýn kýyýcýlýðý bir sandalla açýlacak bitimsiz deniz yolculuðuna Sesinin ezgileriyle bir þarkýnýn yorgunluðunda dinlenip Güz ün renklerinde yer bulacaðým mekânsýzlýðýma Günler uzayacak, canýmý yakmayacak sarýþýn akþamlar Yayvan m aðýzlý kadýnlarýn çürük dudaklarýyla gülüþleri Solmuþ gülleri ýþýtmayan deniz fenerinin fanusundaki buðu Her gün 20 Mg Fluoksetin dinginliðiyle unutuyorum Aþýnmýþ sözcükler kalýyor aklýmda yalnýzca Tabip Odasýndan Çorum Özel Hastanesi Baþhekimine tebrik Çorum Tabip Odasý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine getirilen Uzm. Dr. Gökhan Bilgili'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve yönetim kurulu üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla Asafov ve Dr Ýzzet Ezer katýldý. Ziyarette konuþan Dr. Mustafa Azak, "Zor bir görevi devralan Uzm. Dr. Biligili'ye yeni görevinde baþarýlar dilerim. Çorum Tabip Odasý'na destek olmanýz bizim için çok önemli. Ýlerleyen günlerde yapmayý planladýðýmýz organizasyonlarda tüm Çorum Özel Hastanesi doktorlarýnýn yer almasýný bekliyoruz. Hekimlerimizin katýlýmlarý bizleri çok memnun edecektir" dedi. Dr. Bilgili'de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Tabip Odasý yönetimine teþekkür etti. Ýkimiz birlikte dinlesek aynayý daha iyi olacak her þey Kilitleriyle boðazýma sarýlan zamanýn hükmü yok olacak Soluðumun kokusunu duyumsayacaðým sönmüþ ciðerlerimde Seni sormayacak bana hiç kimse, uzun bacaklý kadýnlar bile Mekânsýzlýðýma yer bulacaðým baharýn renklerinde Bitimsiz heyecanla tutunduðum kitaplar ve Aydýðým bu sürükleniþ eskitiyor neyim varsa Belirsiz döngüsünün içinde beni sallayan deprem Ne zaman bitecek, ne zaman yýkýlacaðým belli deðil Takvimlerle aramdaki uzlaþmazlýðý anlamýyor kimse Öldürülen mahpuslarýn bedeni gibi paramparçayým Uykularýmdaki aðýrlýk her gece biraz daha çöküyor üstüme Yaz mevsimini mutlu anlarýmdan sildikçe cellatlarým Aþkýna abanýyorum, aþkýna abanýyorum, aþkýna abanýyorum Ýkimiz birlikte sevsek aynalarý daha iyi olacak her þey!.. C. Hakký ZARÝÇ Alaca TMO çiftçinin iþini kolaylaþtýrýyor ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7705 2,7717 EUR 3,0669 3,0682 STERLiN 4,2976 4,2995 2,2472 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Toprak Mahsulleri Ofisi Alaca Ajans Amirliðini ziyaret ederek çalýþmalarý yerinde inceledi. Ýncelemede 2015 mahsulu buðdayýn ortalama 820 kuruþ fiyat bulduðu ve deðerleri yüksek çýkan ürününde 852 kuruþ ve daha üzeri fiyat aldýðý kaydedildi. Ýlhan Yýlmaz yaptýðý ziyarette TMO Alaca Ajans Amirliðinin iþini iyi bilen bir personelle çalýþtýðýný ve çiftçiler için sýkýntý oluþturmayacak bir düzende çalýþtýklarýný dil getirerek, Ajansýn bu duruma gelmesinden dolayý Milletvekili Salim Uslu'ya tüm üreticiler adýna teþekkür etti. Yýlmaz açýklamasýna þöyle devam etti: "2014 yýlýnda yaþanan olumsuz iklim koþullarýna baðlý olarak ülkemiz buðday üretimi bir önceki yýla göre %14 azalýþla 19 milyon ton, arpa üretimimiz ise %20 azalýþla 6,3 milyon ton olarak gerçekleþmiþtir yýlýnda iklim þartlarýnýn hububat üretimi açýsýndan uygun seyretmesi nedeniyle buðday üretiminin geçen yýla göre %18 artýþla 22,5 milyon ton, arpa üretiminin ise %27 artýþla 8 milyon ton olarak gerçekleþeceði tahmin edilmektedir. Bu yýl Cumhuriyet tarihinin en yüksek buðday rekoltesi beklenmektedir. TMO bu güne kadar ekiliþ durumu, bitki geliþimi, üretim durumu ve ürün maliyeti gibi konularda çalýþmalar yürüterek alým politikalarýný þekillendirmiþtir." Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz bütün üreticilere hayýrlý bol ve bereketli bir hasat sezonu geçirmeleri dileklerinde bulunarak 2015 yýlý üretim sezonunun tüm çiftçilere hayýrlý uðurlu geçmesini ve Türkiye'ye birlik, beraberlik ve huzur getirmesini diledi. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: NÖBETÇÝ ECZANELER Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ SALI 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Ýzciler Borabay Gölünde kamp yaptýlar Çorum Atlas Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü izcileri, Türkiye Ýzcilik Federasyonu tarafýndan düzenlenen kulüp kampýna katýldý. Amasya Borabay Gölünde gerçekleþtirilen kampa, Amasya Ferhat Ýzcilik Gençlik Spor Kulübü ile Osmancýk Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü izcileri de katýldý. Kampa üç kulüpten 43 izci ile 5 lider katýldý. 3 gün süren kamp boyunca izciler dostluðu, kaynaþmayý, paylaþmayý, eðlenceyi ve eðitimi doyasýya yaþadýlar. Ýzcilerin kiþisel becerileri geliþtirildi, gece eðitimlerinde izcilerin karanlýkta yön bulma ve yýldýzlarla yön bulma, doða yürüyüþleri, temel izcilik bilgileri, izcilik oyunlarý, manevi geliþim seminerleri, slogan ve afiþ yarýþmýþlarý ile istasyonlarýn yaný sýra (okçuluk, oryantirig, hazine avý gibi)yapýlýp kamp ateþi de yakýldý. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Çorum'da 38 derece sýcaklýk bekleniyor Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada bölgede kuvvetli sýcak hava dalgasýnýn etkili olmaya devam etmesinin beklendiði dile getirildi tarihleri arasýnda yurtta etkili olan sýcak hava dalgasýnýn etkisini artýrarak sýcaklýklarýn mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceði tahmin ediliyor. Meteoroloji açýklamasýnda bu hafta en yüksek hava sýcaklýklarýnýn bölgenin kýyý kesiminde 30-32, iç kesimlerde ise 30 ila 40 derece arasýnda gerçekleþmesi beklendiði ifade edilerek, "Sýcaklýklarýn Samsun'da 29-30, Sinop'da 28-30, Ordu'da 30-32, Kastamonu'da 32-36, Çorum'da 34-38, Amasya'da 36-40, Tokat'da dereceye ulaþacaðý tahmin ediliyor. Kýyý kesimlerde, deniz üzerinden esen rüzgarlarla birlikte nem oraný artacaðýndan, en yüksek hava sýcaklýklarýnýn derece tahmin edilmesine karþýn, hissedilen sýcaklýklarý oldukça yüksek (37-39 derece) olacaktýr. Bu hafta hava sýcaklýklarýnýn normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyretmesi ile birlikte geçtiðimiz yýllarda kaydedilen en yüksek sýcaklýk deðerlerine yaklaþmasý tahmin ediliyor. Vatandaþlarýmýzýn sýcak havadan ve güneþ çarpmasýndan korunmak için mümkün olduðunca güneþten korunmalarý, gölgede bulunmalarý ve zorunlu olmadýkça saatleri arasýnda dýþarýya çýkmamalarý tavsiye olunur" denildi. BAÞSAÐLIÐI Odamýz Üyelerinden SM Mustafa Fazýl Dirim in Vefatýndan dolayý üzüntümüzü belirtir, Merhuma Alllah tan rahmet, kederli ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Mekaný Cennet olsun. Çorum SMMMO Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Basýn: Bu bir reklamdýr. Muzaffer Yýldýrým Av yasaðý 15 Aðustos'ta bitiyor Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada avcýlarýn dikkat etmesi gereken konular dile getirildi. Ülkemizde kara avcýlýðýný düzenleyen temel yasanýn tarihinde yürürlüðe giren "4915 Sayýlý Kara Avcýlýðý Kanunu" (Kanun) olduðunun hatýrlatýldýðý açýklamada, "Kanun, av ve yaban hayvanlarýný ve yaþama ortamlarýyla birlikte korunmasýný ve geliþtirilmesini amaçlamaktadýr. Dünyanýn ortak mirasý olan ve her geçen gün nesilleri tehlike altýna giren av ve yabanýl kaynaklarý sürdürülebilir kýlarak gelecek kuþaklara aktarmak, Bakanlýðýmýzýn yaný sýra tüm kurum ve kuruluþlarýn ortak hedefi olmalýdýr. Ülkemizde 18 yaþýný doldurmuþ silah taþýma ehliyetine sahip av ve yaban hayatý ile ilgili eðitim alarak sýnavda baþarýlý olan avcýlar, avcýlýk belgesi ve avlanma izin kartý alma þartýyla yasal olarak av yapabilmektedirler. Kanunun 3. maddesi uyarýnca oluþturulan Merkez Av Komisyonu (MAK) her yýl av ve yaban hayatýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi için karar almaktadýr. 26 Mayýs 2015 tarihinde toplanan MAK Av Döneminde avcýlýðýn düzenlenmesine iliþkin 14 sayýlý kararý almýþtýr" denildi. Karara göre; Av Döneminde ülke genelinde avlanmanýn 15 Aðustos 2015 tarihinde kuþlardan býldýrcýn üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargasý, leþkargasý, saksaðan avý ve memelilerden yaban domuzu ve çakal avý ile baþlayacaðýný ifade edildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarþamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbesttir. Ayrýca, yaban domuzu býldýrcýn ve üveyik avý bu avlanma günlerine ek olarak salý gününde de yapýlabilecektir. Avcý baþýna bazý av hayvanlarýnýn günlük avlanma limitleri; Býldýrcýn 10, üveyik 8, karatavuksakarca 3, çulluk-sakarmeke 4, yabani tavþan 1, kýnalý keklik - kum kekliði ve çil kekliði toplamda 2, yeþilbaþ-boz ördek- fiyu- çamurcun- macar ördeði-tepeli patka- elmabaþ patka ve çýkrýkçýn toplamda 6, adatavþaný-kaya sansarý 2, yaban domuzu 2', tilki 2 adet olarak belirlenmiþtir. Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarýnda ise Bakanlýkça avlak bazýnda belirlenen yýllýk avlanma kotalarýnýn kullanýmý þeklinde gerçekleþtirilecektir. Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarýnýn avlaklarda ve av dönüþünde nakil vasýtasý ve/veya avcýlarýn üzerinde taþýnabilecek en fazla miktarý; her bir avcý için yukarýda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aþamazlar. Ancak bulunduðu ilin dýþýna avlanmaya gidecek avcýlar beyanlarý doðrultusunda, birbirini takip eden ava açýk iki gün, av dönüþlerinde bagajlarýnda avcý baþýna iki günlük limiti bulundurabilirler sayýlý Kanun ve MAK Kararý Uyarýnca; Namludaki fiþek hariç haznesi iki fiþek alacak þekilde sýnýrlandýrýlmamýþ otomatik, yarý otomatik pompalý vb yivsiz av tüfekler ile havalý tüfek ve tabancalar, canlý mühre ve çýðýrtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma þeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü deðiþtiriciden oluþan gece avý cihazlarý avlanma araç ve gereci olarak kullanýlamaz. Zehirli veya uyuþturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanýlamaz. Bakanlýkça izin verilen geleneksel avcýlýk hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, að, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanýlamaz. Kiþilerin kendi ihtiyaçlarýný karþýlayacak mahiyetteki kullandýklarý aydýnlatma araçlarý hariç, ýþýk yayan araç ve gereçler, þarzlý el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalýþan el projektörleri; petrol türevleriyle çalýþan her türlü ýþýk kaynaðý avda kullanýlamaz, avlaklarda vasýta içinde bulundurulamaz. Tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanýlabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri kapatýlarak güme haline getirilemez. Yivli av tüfekleri kuþ avýnda kullanýlamaz. Sulak sahalarda; saz, kamýþ, diken, ot, çuval vb. þeylerle yapýlmýþ veya toprakta çukur açýlarak hazýrlanmýþ üstü açýk gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalý, korunaklý gümeler yapýlamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanýlamaz. Kara ve hava araçlarýyla hareket halindeyken avlanýlamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kýlýfýnda taþýnmak zorundadýr. Yaban hayvanlarýnýn yavrularýný yakalayarak alýkoymak; boþ dahi olsa yaban hayvanlarýnýn yumurtalarýný toplamak ve bulundurmak yasaktýr. Av ve yaban hayvanlarýný, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlý ya da yaralý olarak avlamak yasaktýr, herhangi bir þekilde canlý yakalanan av hayvanlarý öldürülemez, alýkonamaz. Ýzin almaksýzýn av ve yaban hayvanlarýný beslemek, büyütmek, üretmek ve bulundurmak yasaktýr. Tavþan haricinde tazý ile avlanmak yasaktýr. Ürünlerini ve hayvanlarýný korumak için tarla, bað ve bahçelerinde, arý kovanlarýnýn bulunduðu yerde ve ormanda çalýþtýklarý için çadýr ve barýnaklarýnda, kendilerini korumak amacýyla ruhsatlý yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, þube müdürlüklerinden koruma amaçlý av tüfeði taþýma belgesi almak zorundadýrlar. Ancak bu kiþiler yanlarýnda tek kurþun fiþek dýþýndaki diðer fiþekleri bulunduramazlar. Bu kiþiler tarla, bað ve bahçelerine, arýlarýna, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diðer av ve yaban hayvanlarýný ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine raðmen öldürmek mecburiyetinde kalmalarý halinde, derhal þube müdürlüðü veya orman iþletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanaðý tutturmak zorundadýrlar. Avlaklara kedi ve köpekler baþýboþ býrakýlamaz. Mülki amirler, köy muhtarlarý, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcýlýk kuruluþlarý ve diðer kuruluþlar kendi bölgelerindeki avlaklarý, avcýlara yasaklayamazlar, avlanmanýn yasaklandýðý sahalarda avlanmaya izin veremezler. Bu karardaki yasaklara, kýsýtlamalara ve düzenlemelere aykýrý hareket edenler hakkýnda, Kanun, 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu, 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu, 2872 sayýlý Çevre Kanunu ve diðer mevzuata göre yasal iþlem yapýlýr sayýlý Kara Avcýlýðý Kanununda men edilen fiilleri iþleyenler ile Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlanma esas ve usullerine uymayanlar hakkýnda her bir aykýrýlýk için 29,00 Türk Lirasý ile Türk Lirasý arasýnda idari para cezasý verilecek, ayrýca av hayvaný türüne göre 50 Türk Lirasý ile Türk Lirasý arasýnda deðiþen tazminat bedelleri talep edilecektir. Avcýlarýn avlanma hakkýný elde edebilmeleri için Avcýlýk Belgesi almalarý ve belirlenen avlanma izin ücretini il þube müdürlüðü döner sermaye hesaplarýna yatýrmalarý, Merkez Av Komisyonun 05 Haziran 2015 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'nin mükerrer sayýsýnda yayýmlanan 14 sayýlý Kararýndaki diðer avlanma esas ve usullerine uymalarý zorunludur." Ortaköy'ü hem gezdiler hemde gösteri yaptýlar Festival için Çorum'a gelen yabancý folklor ekipleri Ortaköy'ü hem gezdiler hemde gösteri yaptýlar. Konu ile ilgili bir açýklama yapan Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, "Bu sene 35. Çorum Hitit Festivali etkinlik programýnda Þapinuva'da da gösteri yapýlacaktý. Suruç'taki terör olayýndan sonra bütün etkinlikler iptal olunca festival ayaðý da iptal olmuþtu. Ne var ki Ortaköy ayaðýndaki ekipler Çorum'a geldiði için ilçemize davet ederek doðal ve tarihi yerlerimizden Ýncesu Kanyonu ve Þapinuva ören yerini gezdirdik. Bu geziden ve misafirperverliðimizden mutlu olan ekipler ilçe meydanýnda ilçe halkýna gösteri düzenleme yapmak istediklerini söylediler. Ben ve Ýlçe halkým bu teklifi memnuniyetle karþýladý ve ilçe halkýmýza 1 saat'te olsa yaptýklarý gösterilerle unutulmaz bir zaman geçirttiler. Bunun için emeði geçen Çorum Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye Baþkan Yardýmcýmýz Zeki Gül'e ve Kültür Ýþleri Müdürümüz Mustafa Ercan'a emeði geçen Çorum Belediye Personeline, Fransa ve Portoriko ekiplerine Ýlçe halkým adýna teþekkür ediyorum" dedi.

4 Kronikleþen Hepatit toplum saðlýðýný tehdit ediyor Her yýl 1 milyon kiþinin yaþamýný yitirmesine neden olan hepatit; kan, cinsel iliþki ve vücut sývýlarý ile bulaþýyor. Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) tarafýndan 28 Temmuz olarak belirlenen 'Dünya Hepatit Günü'nde hepatit türlerini, bulaþma yollarýný ve korunma yöntemlerini anlatan Anadolu Saðlýk Merkezi Gastroenteroloji Uzmaný Doç. Dr. Murat Gürsoy, "Karaciðerde meydana gelen iltihabi reaksiyon olarak tanýmlanan hepatit Þemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, bademde üretimin tüketimi karþýlamadýðýný bildirerek, "dünyanýn en lezzetli, en kaliteli bademlerini yetiþtiriyoruz ama tüketime yetiþemiyoruz" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Karadeniz Bölgesi ile ilkbahar geç donlarý nedeniyle Ýç Anadolu Bölgesi haricinde Türkiye'nin her bölgesinde yaþam bulan bademin, verimsiz, çorak, taþlý, atýl arazilerde, son derece düþük su ihtiyacýyla rahatlýkla yetiþebildiðini belirtti. Bundan dolayý fýndýktan sonra büyük alanlarda yetiþtirilebilecek, getirisi ve ihracat potansiyeli yüksek sert kabuklu meyve olabileceðini bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Badem alanlarý son 10 yýlda 3,5 katýna çýktý. Üretim alaný 2004 yýlýnda 78 bin dekardý yýlýnda 100 bin, 2011'de 200 bin dekarý geçti. 2014'de 270 bin 203 dekara çýktý. Üretim, 2004'de 37 bin tondu. 2013'de 82 bin 850 tona yükseldikten sonra, geçen yýl 73 bin 230 tona indi. Geçen yýl hariç üretim 2006'dan beri artýyor. Ýklim koþullarý neticesinde geçen yýl aðaç baþýna verimin kilogramdan 13 kilograma düþmesi nedeniyle üretimde azalma oldu. Ülkemizde, Datça yöresindeki üretimiyle bilinen Datça bademinin üretimi, ABD'de ýslah edilen çeþitlerinin devreye girmesiyle giderek yaygýnlaþýyor.verilen destekler nedeniyle, çiftçilerimiz, çok fazla para harcamadan bahçe kurarak, bir dekardan diðer ürünlerden elde edilen gelirin 2-3 katýný kazanabiliyor. Çiftçilerimiz, atýl býraktýklarý taþlý, boþ ve kýraç arazilerinde badem üretebilirler." Ayrýca, badem yetiþtiriciliðinin süneyle mücadelede saðladýðý kolaylýk açýsýndan, buðday üretimini de olumlu etkilediðine dikkati çeken Bayraktar, "badem aðacý süne zararlýsýnýn konukçu aðacýdýr. Badem aðacýnýn salgýladýðý nektarin süne zararlýsýnýn kendine çeker. Kabuklarýnýn arasýndaki parazitler ile süne zararlýsýný yok eder." Anadolu'nun bademin gen kaynaðý olmasýna karþýn Türkiye'nin üretimde, ABD, Ýspanya, Ýran, Fas, Suriye, Ýtalya ve Yunanistan'ýn ardýndan 8'nci sýrada yer aldýðýný belirten Bayraktar, dünya badem gerekli önlemler alýnmadýðýnda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bu hastalýðýn özellikle de virüs kaynaklý Hepatit B ve Hepatit C türlerindeki kronikleþme riski toplum saðlýðý açýsýndan büyük önem taþýyor" dedi. "Ýnsan saðlýðýný etkileyen en büyük hastalýklardan biri olarak kabul edilen hepatit ile ilgili farkýndalýðý arttýrmak için Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) tarafýndan her yýl 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü olarak kutlanmaktadýr. Hepatit tipleri arasýnda özellikle hepatitb ve C virüslerine baðlý hepatitin kronikleþme riski vardýr ve toplum saðlýðýný tehdit eder" diyen Gürsoy, "Kronik hepatit dünya genelinde hem maddi hem de manevi açýdan toplumsal bir sorun olarak kabul edilmektedir" þeklinde kaydetti. Gürsoy, hepatitin tanýmlanmasýnýn yaný sýra nasýl bulaþtýðýnýn bilinmesi ve gerekli önlemlerin alýnmasý ile yeni kuþakta görülme sýklýðýnýn azalacaðýna dikkat çekti. HANGÝ HEPATÝT TÜRÜ NASIL BULAÞIYOR? Hepatit A: Aþýsý bulunan Hepatit A, mikroplu yiyeceklerden, sudan ya Bademde üretim, tüketimi karþýlamýyor üretiminin 2,9 milyon tona ulaþtýðýný vurguladý. -AÐAÇ BAÞINA VERÝM BÝZDE KÝLOGRAM, ABD'DE 50 KÝLOGRAM- Ülkemizde ise badem yetiþtiriciliðinin, gerekli altyapý çalýþmalarýnýn yapýlmamýþ olmasý nedeniyle, henüz istenilen düzeye gelmediðini bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ülkemizde aðaç baþýna ortalama badem verimi yýllara göre 11 ile 17 kilogram, ýslah edilmemiþ yerli bademlerde 5-10 kilogram arasýnda deðiþirken, Amerikan bademinde verim 50 kilograma kadar çýkmaktadýr. Yüksek verime ulaþmýþ ABD, dünya badem ihracatýnýn yüzde 60'ýný karþýlamaktadýr. Bademin anavataný olmamýza, hemen her bölgemizde milyonlarca yabani badem aðacý bulunmasýna raðmen, son 5 yýlda 89 bin 361 ton badem ithal ettik. Ýhracatýmýz ayný dönemde 33 bin 216 tonda kaldý. Yýllýk ortalama ithalat 17 bin 872 tonu, ihracat ise 6 bin 643 tonu geçiyor döneminde 311,9 milyon dolarlýk badem ihraç ederken, ithalat 399,2 milyon dolarý buldu. Buna göre, yýllýk ortalama badem ihracatýmýz 62,37 milyon dolarken, ithalat 79,84 milyon dolara ulaþýyor. Bu bize yakýþmýyor. Badem yetiþtiriciliðinin yaygýnlaþtýrýlmasý, verim ve üretimin artýrýlmasý için, badem üretiminde çeþit standardizasyonu saðlanmalý, standart ve kaliteli çeþitlerden elde edilen fidanlar üreticiye ulaþtýrýlmalý, kapama bahçe kurulmasý teþvik edilerek desteklenmeli, ihracat potansiyelini arttýrmak için dýþ pazarlara yönelik çalýþmalara önem verilmeli, badem üreticisinin girdi ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için destekler zamanýnda ödenmeli, gübre, mazot, toprak analiz desteðinin yaný sýra prim desteði ya da fýndýktaki gibi alan bazlý destek verilmeli, üreticimizin, ürününü deðerine pazarlayabilmesi, kaliteli ürünün her an piyasada bulunabilmesi için lisanslý depoculuk ve ürün ihtisas borsalarý hayata geçirilmeli, bademin, mekanizasyon yoluyla el deðmeden saðlýklý koþullarda iþlenerek iç badem olarak pazarlanmasý saðlanmalý." Getirisi yüksek, sanayide de kullanýmý yaygýn, þifa kaynaðý olan bademin, pazarlama sorunu bulunmadýðýný belirten Bayraktar, "Yabani badem aðaçlarý aþýlanýr, modern badem bahçeleri kurulursa, üretim olaðanüstü hýzla artar ve Türkiye fýndýk gibi deðerli bir ihraç ürününe kavuþur" dedi. da oral yolla bulaþabiliyor. Çocuklarda hastalýk daha hafif þikâyetlerle seyredebiliyorken büyüklerde daha aðýr þikâyetlere neden olabiliyor. Hepatit B - Hepatit C - Hepatit D: Kan ve vücut sývýlarý ile bulaþabiliyor. Anneden çocuða doðum sýrasýndaki travmaya baðlý olarak da geçebiliyor. Hepatit D, Hepatit B virüsü ile birlikte görülüyor. Hepatit B'ye karþý aþý ile önlem alabilmek mümkün iken hepatit C'ye karþý bir aþý yapýlamamaktadýr. Hepatit E: Mikroplu sulardan ve oral yolla bulaþarak çoðunlukla gebelerde görülüyor. HEPATÝT B, C VE D'NÝN KRONÝKLEÞME SÜRECÝ 6 AY Hepatitin birçok türü olduðunu belirten Dr. Gürsoy, "Hepatit A kronikleþmeyen ve anneden geçmeyen bir tür iken, Hepatit B, C ve D virüsleri anneden çocuða doðumda geçebiliyor" dedi. Hepatit durumunun akut ve kronik olabileceðini belirten Dr. Gürsoy, "Bu durumlarý kabaca tanýmlamak gerekirse; kiþinin kanýnda 6 aydan uzun bir süre Hepatit B, C ve D virüsünün bulunmasý, hepatitin kronikleþtiðini göstererek bu kiþileri taþýyýcý konumuna geçiriyor" þeklinde Dt. Ayça Tenli Kurt kaydetti. Baðýþýklýk sisteminin virüsü altý ay içinde vücuttan temizleyip attýðý durumu akut hepatit, vücudun virüsü ilk altý ayda temizleyemediði durumu ise kronik hepatit olarak özetlendiðini söyleyen Dr. Gürsoy, "Akut hepatitte, vücut virüsün yol açtýðý iltihaba karþý savaþý kazanýp vücudu virüsten temizliyor. Ancak Hepatit B, C ve D türlerinde kronikleþme görülebiliyor. Sürekli vücutta bulunan virüs ilerleyen zamanlarda karaciðerde siroz oluþumuna yol açabiliyor" ifadelerini kullandý. Hepatit virüsüne baðlý hepatitlerde, soðuk algýnlýðý-gribal enfeksiyonlarý andýran, halsizlik, yorgunluk, bulantý,eklem ve kas aðrýlarý, mide aðrýsý gibi semptomlarýn yaný sýra daha aðrý seyreden vakalarda sarýlýk, koyu renk idrar gibi semptomlarýnda görülebildiðini söyleyen Gürsoy, hatta ölümcül seyredebilen 'fulminan' hepatitlerin de nadirde olsa geliþebildiðini ifade etti. Gürsoy, tam tersi durumlarýn da olabileceðini ve hastalýðýn her zaman belirti vermeyebileceðini ancak basit testler yardýmý ile taný koymanýn mümkün olduðunu da dile getirdi. Uður Çýnar Diþ eti kanamanýz varsa ciddiye alýn! Ülkemizde en sýk karþýlaþan hastalýklarýn baþýnda diþ ve diþ eti hastalýklarý ve buna baðlý olarak geliþen diþ eti kanamalarý olduðunu belirten Fatih Hospitadent Diþ Hastanesi Baþhekimi Dt. Ayça Tenli Kurt, diþ ve diþ eti hastalýklarýndan korunmak için yapýlmasý gerekenlerin baþýnda doðru fýrçalama tekniklerini bilmek, diþ ipi ve arayüz fýrçasý kullanmak olduðunu söyledi. Diþ eti hastalýklarýnýn ülkemizde her 10 kiþiden 9'unda olduðunu kaydeden Fatih Hospitadent Diþ Hastanesi Baþhekimi Dt. Ayça Tenli Kurt, "Diþ eti kanamalarý genelde ciddiye alýnmayan bir hastalýktýr. Ancak önlem alýnmadýðý takdirde diþ kayýplarýna ve hatta çene kemiðinde erimelere kadar gidebilir. Diþlerinizi kaybetmek istemiyorsanýz diþ eti kanamanýzý ciddiye alýn" dedi. Dt. Ayça Tenli Kurt, diþ eti kanamasý ile ilgili merak edilen þu sorulara cevap verdi. Diþ eti neden kanar? Diþ etinde meydana gelen kanamalar diþ eti rahatsýzlýðýnýn habercisi olabilir. Bakteri plaðý ve diþ taþý (tartar) birikimleri sonucunda, diþ etlerinde ve diþleri çene içerisinde tutan kemikte iltihapsal bir alan oluþmakta ve diþ eti kanamasý ortaya çýkmaktadýr. Diþ eti kanadýðýnda ne yapýlmalýdýr? Öncelikle kanama geliþen bölgeler için daha dikkatli fýrçalama ve diþ ipi kullanýlmasý ile beraber aðýz hijyeni en iyi seviyeye getirilmelidir ki vücudun kendini yenileme kapasitesi kendini gösterebilsin. Kanama oluþan bölgeler tüm aðýz hijyeni uygulamalarýna raðmen iyileþme göstermiyorsa en kýsa zamanda diþ hekimine baþvurulmalýdýr. Diþ eti kanamalarý için nasýl önlem alýnmalýdýr? Mutlaka önceden önlem alýnmalý, aðýz hijyeni uygulamalarýna azami derecede önem gösterilmelidir. Diþler mutlaka günde 2 kere, sabah kahvaltýsýndan sonra ve gece yatmadan önce fýrçalanmalýdýr. Fýrçalama süresi en az 2 dakika olmalýdýr. Fýrçalama esnasýnda hem diþler hem de diþ etleri masaj yapýlacak þekilde fýrça hareketleri uygulanmalýdýr. Fýrçalama sonrasý için ise diþ arasý bakýmlarý tam olarak yapýlmalýdýr. Bunun için diþ aralarýnda diþ ipi veya diþ arasý fýrçasý gibi aðýz hijyenine katkýda bulunacak yardýmcý temizleyiciler kullanýlmalýdýr. Diþ eti kanamasý diþ kaybýna neden olur mu? Önlem alýnmadýðý takdirde diþ kayýplarýna ve hatta çene kemiðinde erimelere kadar gidebilir. Böyle bir durumda implant ya da protez yaptýrmakta zorlaþýr. Diþ eti kanamasý olanlara tavsiyeler Diþ eti kanamasý yaþayan bireylerin diþ fýrçalama ve diþ arasý bakým yapma alýþkanlýklarýna devam etmeleri gerekmektedir. Aðýz hijyeni iyi duruma getirildiðinde vücudun kendini yenileme kapasitesi ve hastalýklarla savaþmasý çok daha kolay olacaktýr. Diþ eti kanamasý nedeniyle diþ fýrçalama iþlemini býrakmak, olayý kýsýr bir döngü içine sokacak ve var olan durumun daha da kötüleþmesine neden olacaktýr. En yakýn zamanda diþ hekimine gitmeleri de gerekmektedir. Herkesin bir keþkesi var / Senin de bir keþken var / Bu keþkelere neler neler sýðar / Ders almasýný bilenler için keþkeler yarar Ne beðen, ne yorumla ne de paylaþ / Kiramen Katibi herkesin yanýnda kardaþ Menfaat bittiðinde alkýþ bitiyorsa / Samimiyet yoktur bunda, asla 4 NOT DEFTERÝMDEN - 24 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Yað yaðmur yað, serinlesin þu gönlüm / Memleket hasretiyle gelip geçti ömrüm Dedi. Cuma akþamlarýný pek severim / Çünkü yarýn tatil ya, rahat ederim Kimi gaz verir, kimi de gaz alýr / Gaz veren çok olurda, alan zor bulunur Biliyorum arkadaþ anlamadýn beni anlayamayacaksýn da / Çünkü zaman deðiþti, plastik türü insanlar var karþýnda Ýnsan sevdiði insanlarý rahatsýz etmez / Sadece motive eder, o da hoþuna gider Ben cefa bahçesinde kurumuþ bir aðaç / Sen ise sefa deryasýnda yüzen bir balýk / Demek ben cefaya sen ise sefaya layýk Nice güller vardýr dikenlerin gölgesinde açar / Gül ferahlýk verirken, dikenler korku saçar Her kimsesizin vardýr bir kimsesi / Önemli olan duyabilmektir o sesi Nefret bahçesine kin ekme / Ahir ömründe yalnýzlýk çekme Her salataya maydanoz olma sakýn / Herkes çekilirse inine ortada kalýn Öyle bir geçer ki zaman / Maziye de atiye de baksan anlaman Herkes beðeniyor da sen neden beðenmiyorsun? / Yoksa o kerhen beðenenlerin içine girmek mi istemiyorsun? Dedi: Her þey var bir þey yok, stresteyim dostum streste / Dedim: çaresi beklentileri birazcýk eksiltmekte Yine ne diye karýþtýrýyorsun siyah beyaz resimleri / Hani unutacaktýk mazide yaþanan anýlarý Kelam selama / Selam kitaba / Kitap insana güç verir / Gücü Hak için harcamaya da / Hizmet denir Hayat bu, bir var bir yok / Biz daha oynaya duralým çelik çomakla çok / Belki de Azrail kapýda tövbeye vaktimiz yok Cami avlusunda seyyar satýcý / Kurmuþ tezgâhý, baðýrýr 'pantolon 10 lira' / Emekliler alabilmek için sýrada / Derler bundan sonra, bize yakýþýr bura Ýyinin de kötünün de sýðýnacaðý yer ilahi adalet / Þayet ahiret olmasaydý, ne yapardý dünyada bu aziz millet? / Savaþlar felaket (Görüþ ve öneri için: ) Hareket halindeki traktörün yakýt kapaðýný kapatmak istedi Sungurlu'da hareket halindeki traktörden düþen kiþi aðýr yalandý. Alýnan bilgiye göre, Çulhalý köyünde yaþayan M.E. (52) Sungurlu-Yörüklü köyü yolu Tuzlabaþý mevkisindeki akaryakýt istasyonundan mazot aldýktan sonra köyüne gitmek üzere yola çýktý. Ýddialara göre M.E, Dertli köyüne geldiðinde traktörün yakýt depo kapaðýnýn iyi kapanmadýðýný fark etti. Hareket halindeki traktörün yakýt depo kapaðýný kapatmak isteyen M.E, dengesini kaybederek düþtü. Traktörün altýnda kalan ME, aðýr yaralandý. Yanýnda bulunan oðlu traktörü durdurarak yoldan geçenlerden yardým istedi. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlan M.E burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. sungurlugündem

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Kanser kaderimiz olmayacak

Kanser kaderimiz olmayacak 2 genç isale hatýnda boðuldu Çorum'un Osmancýk ilçesi Kýnalýtaþ köyünde, belediyeye ait isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. HABERÝ 5 DE Osmancýk ta isale hattýna su almak için giren 2 genç

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Oy devþirmek için deðil terörle mücadele için yapýlacak her hamleye destek veririz

Oy devþirmek için deðil terörle mücadele için yapýlacak her hamleye destek veririz Kültür Merkezine ihtiyaç var Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek, Þef Osman Keser Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.salim Uslu'nun

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler!

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler! Sürücülere bayram trafiði uyarýsý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Kurban Bayramý tatilinin 5 gün olmasýnýn karayollarýndaki araç yoðunluðunu artýracaðýný belirtti. Bayram tatillerindeki

Detaylı

LYS'de 3 birincilik. 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' Çorum FEM öðrencisinden. "Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu"

LYS'de 3 birincilik. 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' Çorum FEM öðrencisinden. Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu Çorum FEM öðrencisinden LYS'de 3 birincilik 2015 Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýna göre, Çorum FEM Dershanesi öðrencilerinden Mehmet Emin Kaynak MF-1, MF-2 ve MF-4 puan türünde il birincisi oldu.

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu.

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. Zorlu ailesi iþyerlerinde Mevlidi Þerif okuttu Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. SAYFA 7 DE Tüm gümüþ taký

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor

Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor Fatih Baþak, Kocaeli Milli Eðitim Müdürü oldu Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürü olan hemþehrimiz Fatih Baþak, Kocaeli Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atandý. Baþak, 2 yýldýr Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini

Detaylı

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor Çorum, Kore'de tanýtýlýyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum baþta olmak üzere Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda yapýlýyor. SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha BAYRAM KAMPANYASI BARCELONA LC 4900 KLASÝK GÝTAR SADECE 180 TL AYRICA 1 ALANA 1 BEDAVA EMEKTAR MÜZÝK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ ADRES : BAHÇELÝEVLER MAH. POLÝS KARAKOLU YANI TEL: 0534 829 55 45 TEK

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Özel Ýdareye 24,8 milyon TL'lik ek bütçe

Özel Ýdareye 24,8 milyon TL'lik ek bütçe Erdoðan Oruç'a bir ödül daha Lezzet Pýnarýndan hesaplý lezzetler Amasya Belediyesi tarafýndan düzenlenen 'Amasyalý Strabon ve Coðrafya' konulu 6.Ulusal 1.Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý sonuçlandý. Yarýþmada

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı