Çorum'da 38 derece sýcaklýk bekleniyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum'da 38 derece sýcaklýk bekleniyor"

Transkript

1 Çorum'da 38 derece sýcaklýk bekleniyor Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada bölgede kuvvetli sýcak hava dalgasýnýn etkili olmaya devam etmesinin beklendiði dile getirildi tarihleri arasýnda yurtta etkili olan sýcak hava dalgasýnýn etkisini artýrarak sýcaklýklarýn mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceði ediliyor. tahmin 28 TEMMUZ 2015 SALI 40 KURUÞ SAYFA 3 TE Yakup Karaca BÝK Genel Müdürü Karaca Çorum'a geliyor Bir süre önce göreve baþlayan Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Müdürü Yakup Karaca bugün Çorum'a gelecek. Ýlk olarak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret edecek olan Karaca daha sonra Ýkinci Bahar Lokantasýnda basýn mensuplarý ile bir araya gelecek. MHP'den AKP li Bekiroðlu'na suç duyurusu ÇFK'nýn Photoshop kursu 10 yýl önce Irak savaþýnda ülkelerinden baþlýyor ayrýlmak Fatoþ Aykaç Çorum Fotoðraf Kulübü tarafýndan düzenlenen photoshop kursunun 4 Aðustos günü baþlayacaðý bildirildi. SAYFA 7 DE Hitit'te elektronik kayýtlar bugün baþlýyor Hitit Üniversitesinde yeni öðrenciler için elektronik kayýtlar bugün baþlýyor. SAYFA 6 DA Sungurlu Ýlçesine baðlý Arifegazili köyüne içme suyu saðlayan pompanýn elektriði borç sebebiyle kesilmiþ susuz kalan köylüler yardým için AK Parti Ýl Baþkanýný aramýþtý. Ýl Baþkanýnýn kendilerine aðýr hakaretlerde bulunduðunu iddia eden Baðcý ve Kurt'tan Sungurlu'ya iki müjde AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ile Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Sungurlu... SAYFA 9 DA MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na Arifegazili köylülere hakaret ettiði iddiasýyla savcýlýða suç duyurusunda bulundu. köylüler, yaþadýklarýna tepki için Ankara-Samsun karayolunu trafiðe kapatmýþtý. Köy muhtarý Þükrü Yadigar, AK Parti Ýl Baþka- Ahmet Dursunoðlu'dan TSO'ya veda Obruk Barajý Havzasýnda bulunan çeltik üreticilerinin yaþadýðý su sýkýntýsý çözüme kavuþturuldu. SAYFA 9 DA ný'nýn kendisine ve köy halkýna aðýr hakarette bulunduðunu iddia etmiþti. SAYFA 7 DE Çorum KOSGEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Samsun KOSGEB Ýl Müdürlüðü'ne tayin oldu. Dursunoðlu, Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek... SAYFA 5 TE Çeltik üreticisinin su sorunu çözüldü Ilýca caddesi üzerinde kulllandýðý araca çarpýlmasýndan dolayý sinirleri bozularak duygusal anlar yaþayan bayan sürücüyü vatandaþlar ve polis sakinleþtirmeye çalýþtý. Trafik kazasý memuru mesaisine geciktirdi Dün sabah Ilýca caddesi üzerinde meydana gelen Trafik kazasý memur bayan sürücünün mesaisine gecikmesine neden oldu. Ilýca caddesi üzerinde hastana istikametine gitmekte olan bayan sürücü ye yan yoldan gelen araç çarptý. SAYFA 10 DA Av yasaðý 15 Aðustos'ta bitiyor Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada avcýlarýn dikkat etmesi gereken konular dile getirildi. Ülkemizde kara avcýlýðýný düzenleyen temel yasanýn tarihinde yürürlüðe giren "4915 Sayýlý Kara Avcýlýðý Kanunu" (Kanun) olduðunun hatýrlatýldýðý açýklamada... SAYFA 3 TE ANALÝZ Rumi Bekiroðlu ile AKP Kan kaybetmeye devam ediyor Nadir YÜCEL Bazý kiþiler vardýr hangi makamda konumda olursa olsun bir kurumu temsil ederken,'makamdan kendisine katma deðer saðlar! ' Bazý kiþiler de vardýr gerek makamýndan kendisine, gerekse temsil ettiði makama pozitif temsilcilik sýfatlarý, vizyon ve misyon katkýlarý v.s. ile kendinden bulunduðu kuruma katma deðer saðlar ' TBMM Ýdare amiri ve ayný zamanda Çorum milletvekili Salim Uslu, geçtiðimiz günlerde ne demiþti: ' AK Parti rozeti takarak kimse çaka satmasýn!' yerinde ve doðru bu tespite uymayan üsluplarýna, tavýrlarýna, dikkat etmeyen ve kendisini dev aynasýnda gören onlarca kiþinin kendi partisine verdiði zararý muhalefet partilileri vermemiþtir. Baþbakan Davutoðlu yüzde 50 Koalisyon yüzde 50 erken seçim derken, Ýl baþkaný Ramazan bayramýndan önce 'Ben 4 Gün yokum diyor' sonrasýnda AKP li Milletvekillerinin halkýn arasýna bayramlaþmaya dalacaðý duyurulunca da Ýl baþkaný bu kararýndan çark edip bayramlaþmalara katýlýyor! Ýktidar partisinin Ýl baþkanlýk makamý ayný zamanda Genel baþkan ve Baþbakanýn Çorumda ' Siyasi Temsilcilik makamýdýr' Daire müdürlerine v.s. talepleriniz makul ve nezih üsluplar ile olmalýdýr. Zaten sýnýrlý özellikle taþeron þirket eleman alýmlarýnda 'tanýdýklar ' deðil, gerçek ihtiyaç sahipleri ve iþin ehli olmasý ön planda tutulmalýdýr. AKP Merkez Ýlçe baþkaný Ünal Sarýoðlu döneminde ( CHP li elemanlar dahi iþe alýnmýþ ve taktir görmüþlerdi) Belediye meclisi ya da baþkan olabilirsiniz. Belediye baþkaný ile kötü olmanýzý gerektirecek konu dürüstlük, memleket meselesi ve kamu menfaati adýna olabilir! ' Kendi iþiniz görülmedi diye Belediye baþkaný ile kötü olunmamalýdýr' Arifegaziler kendilerine içme suyu ulaþtýrýlan pompanýn elektrik kesintisi sebebi ile sularýnýn kesilmesinden dolayý Ýl Baþkanýndan yardým istemiþler. Bundan daha normal bir durum olamaz. Buradaki asýl yanlýþlýk, AKP ye yanlýþ Ýl baþkanýnýn getirilmiþ olmasýdýr. ( Bu gerçeði yetkili organlar anlamýþlardýr ) Doðru isim Ýl baþkaný yapýlmýþ olsa makul çözüm yollarý ve ikna üslubu ile bu konu adýna çözüm aranýrdý. Ýddialar ise telefonda kendisini arayan vatandaþa ' Ýl baþkanýnýn hakaret ettiði yönündedir.' Bu ve benzer konularýn yaþanabileceðini önceden dile getirmiþtim. Tekrar ediyorum bu ne ilk ne de son olacaktýr. Yaþananlar fýtrat ile doðru orantýlýdýr. Bu konu 7 haziran seçimlerinden önce yaþanmýþ olsa acaba ayný durum yaþanýr mýydý! Kurulduðu günden bugüne kadar AKP yi yakýndan takip eden bir gazeteci olarak Çorum adýna bugüne kadar görev yapmýþ 6 Ýl baþkaný içerisinde bu kadar ' Diyalog fakiri bir dönem yaþanmadý. ' Ýstikrarsýz, Salvolar yapan bir iletiþim görülmedi. Ayný durumdan mevcut AKP Yönetim kurulu üyelerinden muzdalip olduklarýný dile getirenler de vardýr. Hatta Rumi Bekiroðlu' nun 'yerel parti organlarýndan bazýlarýnýn yerine kendince alternatif gördüðü isimler ile farklý diyaloglar sergilediði de ifade edilmektedir.' Bu yaþananlar karþýsýnda Salim Uslu ve Cahit Baðcý'nýn partilerinin menfaatine gerekli giriþimlerde bulunmalarý kan kaybýný önlemeleri adýna önemlidir. Çorumun aðbiliði de bunu gerektirmektedir. Ya da çýkýp günahý ve sevabý ile Ýl Baþkanýmýzýn arkasýndayýz. Açýklamasýný da yapma haklarý vardýr! Kamuoyunda Koalisyon sorularý operasyonlar arasýna sýkýþtýrýlarak sorulmaya devam ediyor. AKP li bir dostumuzun aktardýðýna göre 'AKP, CHP ile Sol gösterecek, MHP ile Ýktidar ortaðý olacak' dendi. Kýlýç'tan oda üyesi esnafa aidat çaðrýsý SAYFA 5 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:39 05:26 12:54 16:47 20:09 21: III.Selim Hânýn þehâdeti ve II. Mahmut Hânýn taht'a çýkmasý (1808) - I.Cihân Harbi'nin baþlamasý (1914) - Burak Reis'in Þehadeti (1499) Hikmetli söz, müslümanýn kaybolmuþ malý gibidir. Hadis-i Þerif Günün Þiiri ÝKÝMÝZ BÝRLÝKTE Kapýlarý öfkeyle iten çocuklarýn ellerine bakýyorum Su içen uzun boyunlu kadýnlarýn göðündeki bulutlara Uçurumlarý derinleþtiren yaðmur damlalarýna bir de Yýkýntý veren güleçliðine geç gelen sevinçlerin Takvimlerle aramdaki uzlaþmazlýðý anlamýyor kimse Ýkimiz birlikte baksak aynaya daha iyi olacak her þey Aþkýn kýyýcýlýðý bir sandalla açýlacak bitimsiz deniz yolculuðuna Sesinin ezgileriyle bir þarkýnýn yorgunluðunda dinlenip Güz ün renklerinde yer bulacaðým mekânsýzlýðýma Günler uzayacak, canýmý yakmayacak sarýþýn akþamlar Yayvan m aðýzlý kadýnlarýn çürük dudaklarýyla gülüþleri Solmuþ gülleri ýþýtmayan deniz fenerinin fanusundaki buðu Her gün 20 Mg Fluoksetin dinginliðiyle unutuyorum Aþýnmýþ sözcükler kalýyor aklýmda yalnýzca Tabip Odasýndan Çorum Özel Hastanesi Baþhekimine tebrik Çorum Tabip Odasý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine getirilen Uzm. Dr. Gökhan Bilgili'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve yönetim kurulu üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla Asafov ve Dr Ýzzet Ezer katýldý. Ziyarette konuþan Dr. Mustafa Azak, "Zor bir görevi devralan Uzm. Dr. Biligili'ye yeni görevinde baþarýlar dilerim. Çorum Tabip Odasý'na destek olmanýz bizim için çok önemli. Ýlerleyen günlerde yapmayý planladýðýmýz organizasyonlarda tüm Çorum Özel Hastanesi doktorlarýnýn yer almasýný bekliyoruz. Hekimlerimizin katýlýmlarý bizleri çok memnun edecektir" dedi. Dr. Bilgili'de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Tabip Odasý yönetimine teþekkür etti. Ýkimiz birlikte dinlesek aynayý daha iyi olacak her þey Kilitleriyle boðazýma sarýlan zamanýn hükmü yok olacak Soluðumun kokusunu duyumsayacaðým sönmüþ ciðerlerimde Seni sormayacak bana hiç kimse, uzun bacaklý kadýnlar bile Mekânsýzlýðýma yer bulacaðým baharýn renklerinde Bitimsiz heyecanla tutunduðum kitaplar ve Aydýðým bu sürükleniþ eskitiyor neyim varsa Belirsiz döngüsünün içinde beni sallayan deprem Ne zaman bitecek, ne zaman yýkýlacaðým belli deðil Takvimlerle aramdaki uzlaþmazlýðý anlamýyor kimse Öldürülen mahpuslarýn bedeni gibi paramparçayým Uykularýmdaki aðýrlýk her gece biraz daha çöküyor üstüme Yaz mevsimini mutlu anlarýmdan sildikçe cellatlarým Aþkýna abanýyorum, aþkýna abanýyorum, aþkýna abanýyorum Ýkimiz birlikte sevsek aynalarý daha iyi olacak her þey!.. C. Hakký ZARÝÇ Alaca TMO çiftçinin iþini kolaylaþtýrýyor ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7705 2,7717 EUR 3,0669 3,0682 STERLiN 4,2976 4,2995 2,2472 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Toprak Mahsulleri Ofisi Alaca Ajans Amirliðini ziyaret ederek çalýþmalarý yerinde inceledi. Ýncelemede 2015 mahsulu buðdayýn ortalama 820 kuruþ fiyat bulduðu ve deðerleri yüksek çýkan ürününde 852 kuruþ ve daha üzeri fiyat aldýðý kaydedildi. Ýlhan Yýlmaz yaptýðý ziyarette TMO Alaca Ajans Amirliðinin iþini iyi bilen bir personelle çalýþtýðýný ve çiftçiler için sýkýntý oluþturmayacak bir düzende çalýþtýklarýný dil getirerek, Ajansýn bu duruma gelmesinden dolayý Milletvekili Salim Uslu'ya tüm üreticiler adýna teþekkür etti. Yýlmaz açýklamasýna þöyle devam etti: "2014 yýlýnda yaþanan olumsuz iklim koþullarýna baðlý olarak ülkemiz buðday üretimi bir önceki yýla göre %14 azalýþla 19 milyon ton, arpa üretimimiz ise %20 azalýþla 6,3 milyon ton olarak gerçekleþmiþtir yýlýnda iklim þartlarýnýn hububat üretimi açýsýndan uygun seyretmesi nedeniyle buðday üretiminin geçen yýla göre %18 artýþla 22,5 milyon ton, arpa üretiminin ise %27 artýþla 8 milyon ton olarak gerçekleþeceði tahmin edilmektedir. Bu yýl Cumhuriyet tarihinin en yüksek buðday rekoltesi beklenmektedir. TMO bu güne kadar ekiliþ durumu, bitki geliþimi, üretim durumu ve ürün maliyeti gibi konularda çalýþmalar yürüterek alým politikalarýný þekillendirmiþtir." Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz bütün üreticilere hayýrlý bol ve bereketli bir hasat sezonu geçirmeleri dileklerinde bulunarak 2015 yýlý üretim sezonunun tüm çiftçilere hayýrlý uðurlu geçmesini ve Türkiye'ye birlik, beraberlik ve huzur getirmesini diledi. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: NÖBETÇÝ ECZANELER Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ SALI 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Ýzciler Borabay Gölünde kamp yaptýlar Çorum Atlas Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü izcileri, Türkiye Ýzcilik Federasyonu tarafýndan düzenlenen kulüp kampýna katýldý. Amasya Borabay Gölünde gerçekleþtirilen kampa, Amasya Ferhat Ýzcilik Gençlik Spor Kulübü ile Osmancýk Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü izcileri de katýldý. Kampa üç kulüpten 43 izci ile 5 lider katýldý. 3 gün süren kamp boyunca izciler dostluðu, kaynaþmayý, paylaþmayý, eðlenceyi ve eðitimi doyasýya yaþadýlar. Ýzcilerin kiþisel becerileri geliþtirildi, gece eðitimlerinde izcilerin karanlýkta yön bulma ve yýldýzlarla yön bulma, doða yürüyüþleri, temel izcilik bilgileri, izcilik oyunlarý, manevi geliþim seminerleri, slogan ve afiþ yarýþmýþlarý ile istasyonlarýn yaný sýra (okçuluk, oryantirig, hazine avý gibi)yapýlýp kamp ateþi de yakýldý. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Çorum'da 38 derece sýcaklýk bekleniyor Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada bölgede kuvvetli sýcak hava dalgasýnýn etkili olmaya devam etmesinin beklendiði dile getirildi tarihleri arasýnda yurtta etkili olan sýcak hava dalgasýnýn etkisini artýrarak sýcaklýklarýn mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceði tahmin ediliyor. Meteoroloji açýklamasýnda bu hafta en yüksek hava sýcaklýklarýnýn bölgenin kýyý kesiminde 30-32, iç kesimlerde ise 30 ila 40 derece arasýnda gerçekleþmesi beklendiði ifade edilerek, "Sýcaklýklarýn Samsun'da 29-30, Sinop'da 28-30, Ordu'da 30-32, Kastamonu'da 32-36, Çorum'da 34-38, Amasya'da 36-40, Tokat'da dereceye ulaþacaðý tahmin ediliyor. Kýyý kesimlerde, deniz üzerinden esen rüzgarlarla birlikte nem oraný artacaðýndan, en yüksek hava sýcaklýklarýnýn derece tahmin edilmesine karþýn, hissedilen sýcaklýklarý oldukça yüksek (37-39 derece) olacaktýr. Bu hafta hava sýcaklýklarýnýn normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyretmesi ile birlikte geçtiðimiz yýllarda kaydedilen en yüksek sýcaklýk deðerlerine yaklaþmasý tahmin ediliyor. Vatandaþlarýmýzýn sýcak havadan ve güneþ çarpmasýndan korunmak için mümkün olduðunca güneþten korunmalarý, gölgede bulunmalarý ve zorunlu olmadýkça saatleri arasýnda dýþarýya çýkmamalarý tavsiye olunur" denildi. BAÞSAÐLIÐI Odamýz Üyelerinden SM Mustafa Fazýl Dirim in Vefatýndan dolayý üzüntümüzü belirtir, Merhuma Alllah tan rahmet, kederli ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Mekaný Cennet olsun. Çorum SMMMO Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Basýn: Bu bir reklamdýr. Muzaffer Yýldýrým Av yasaðý 15 Aðustos'ta bitiyor Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada avcýlarýn dikkat etmesi gereken konular dile getirildi. Ülkemizde kara avcýlýðýný düzenleyen temel yasanýn tarihinde yürürlüðe giren "4915 Sayýlý Kara Avcýlýðý Kanunu" (Kanun) olduðunun hatýrlatýldýðý açýklamada, "Kanun, av ve yaban hayvanlarýný ve yaþama ortamlarýyla birlikte korunmasýný ve geliþtirilmesini amaçlamaktadýr. Dünyanýn ortak mirasý olan ve her geçen gün nesilleri tehlike altýna giren av ve yabanýl kaynaklarý sürdürülebilir kýlarak gelecek kuþaklara aktarmak, Bakanlýðýmýzýn yaný sýra tüm kurum ve kuruluþlarýn ortak hedefi olmalýdýr. Ülkemizde 18 yaþýný doldurmuþ silah taþýma ehliyetine sahip av ve yaban hayatý ile ilgili eðitim alarak sýnavda baþarýlý olan avcýlar, avcýlýk belgesi ve avlanma izin kartý alma þartýyla yasal olarak av yapabilmektedirler. Kanunun 3. maddesi uyarýnca oluþturulan Merkez Av Komisyonu (MAK) her yýl av ve yaban hayatýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi için karar almaktadýr. 26 Mayýs 2015 tarihinde toplanan MAK Av Döneminde avcýlýðýn düzenlenmesine iliþkin 14 sayýlý kararý almýþtýr" denildi. Karara göre; Av Döneminde ülke genelinde avlanmanýn 15 Aðustos 2015 tarihinde kuþlardan býldýrcýn üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargasý, leþkargasý, saksaðan avý ve memelilerden yaban domuzu ve çakal avý ile baþlayacaðýný ifade edildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarþamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbesttir. Ayrýca, yaban domuzu býldýrcýn ve üveyik avý bu avlanma günlerine ek olarak salý gününde de yapýlabilecektir. Avcý baþýna bazý av hayvanlarýnýn günlük avlanma limitleri; Býldýrcýn 10, üveyik 8, karatavuksakarca 3, çulluk-sakarmeke 4, yabani tavþan 1, kýnalý keklik - kum kekliði ve çil kekliði toplamda 2, yeþilbaþ-boz ördek- fiyu- çamurcun- macar ördeði-tepeli patka- elmabaþ patka ve çýkrýkçýn toplamda 6, adatavþaný-kaya sansarý 2, yaban domuzu 2', tilki 2 adet olarak belirlenmiþtir. Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarýnda ise Bakanlýkça avlak bazýnda belirlenen yýllýk avlanma kotalarýnýn kullanýmý þeklinde gerçekleþtirilecektir. Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarýnýn avlaklarda ve av dönüþünde nakil vasýtasý ve/veya avcýlarýn üzerinde taþýnabilecek en fazla miktarý; her bir avcý için yukarýda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aþamazlar. Ancak bulunduðu ilin dýþýna avlanmaya gidecek avcýlar beyanlarý doðrultusunda, birbirini takip eden ava açýk iki gün, av dönüþlerinde bagajlarýnda avcý baþýna iki günlük limiti bulundurabilirler sayýlý Kanun ve MAK Kararý Uyarýnca; Namludaki fiþek hariç haznesi iki fiþek alacak þekilde sýnýrlandýrýlmamýþ otomatik, yarý otomatik pompalý vb yivsiz av tüfekler ile havalý tüfek ve tabancalar, canlý mühre ve çýðýrtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma þeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü deðiþtiriciden oluþan gece avý cihazlarý avlanma araç ve gereci olarak kullanýlamaz. Zehirli veya uyuþturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanýlamaz. Bakanlýkça izin verilen geleneksel avcýlýk hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, að, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanýlamaz. Kiþilerin kendi ihtiyaçlarýný karþýlayacak mahiyetteki kullandýklarý aydýnlatma araçlarý hariç, ýþýk yayan araç ve gereçler, þarzlý el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalýþan el projektörleri; petrol türevleriyle çalýþan her türlü ýþýk kaynaðý avda kullanýlamaz, avlaklarda vasýta içinde bulundurulamaz. Tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanýlabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri kapatýlarak güme haline getirilemez. Yivli av tüfekleri kuþ avýnda kullanýlamaz. Sulak sahalarda; saz, kamýþ, diken, ot, çuval vb. þeylerle yapýlmýþ veya toprakta çukur açýlarak hazýrlanmýþ üstü açýk gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalý, korunaklý gümeler yapýlamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanýlamaz. Kara ve hava araçlarýyla hareket halindeyken avlanýlamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kýlýfýnda taþýnmak zorundadýr. Yaban hayvanlarýnýn yavrularýný yakalayarak alýkoymak; boþ dahi olsa yaban hayvanlarýnýn yumurtalarýný toplamak ve bulundurmak yasaktýr. Av ve yaban hayvanlarýný, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlý ya da yaralý olarak avlamak yasaktýr, herhangi bir þekilde canlý yakalanan av hayvanlarý öldürülemez, alýkonamaz. Ýzin almaksýzýn av ve yaban hayvanlarýný beslemek, büyütmek, üretmek ve bulundurmak yasaktýr. Tavþan haricinde tazý ile avlanmak yasaktýr. Ürünlerini ve hayvanlarýný korumak için tarla, bað ve bahçelerinde, arý kovanlarýnýn bulunduðu yerde ve ormanda çalýþtýklarý için çadýr ve barýnaklarýnda, kendilerini korumak amacýyla ruhsatlý yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, þube müdürlüklerinden koruma amaçlý av tüfeði taþýma belgesi almak zorundadýrlar. Ancak bu kiþiler yanlarýnda tek kurþun fiþek dýþýndaki diðer fiþekleri bulunduramazlar. Bu kiþiler tarla, bað ve bahçelerine, arýlarýna, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diðer av ve yaban hayvanlarýný ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine raðmen öldürmek mecburiyetinde kalmalarý halinde, derhal þube müdürlüðü veya orman iþletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanaðý tutturmak zorundadýrlar. Avlaklara kedi ve köpekler baþýboþ býrakýlamaz. Mülki amirler, köy muhtarlarý, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcýlýk kuruluþlarý ve diðer kuruluþlar kendi bölgelerindeki avlaklarý, avcýlara yasaklayamazlar, avlanmanýn yasaklandýðý sahalarda avlanmaya izin veremezler. Bu karardaki yasaklara, kýsýtlamalara ve düzenlemelere aykýrý hareket edenler hakkýnda, Kanun, 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu, 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu, 2872 sayýlý Çevre Kanunu ve diðer mevzuata göre yasal iþlem yapýlýr sayýlý Kara Avcýlýðý Kanununda men edilen fiilleri iþleyenler ile Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlanma esas ve usullerine uymayanlar hakkýnda her bir aykýrýlýk için 29,00 Türk Lirasý ile Türk Lirasý arasýnda idari para cezasý verilecek, ayrýca av hayvaný türüne göre 50 Türk Lirasý ile Türk Lirasý arasýnda deðiþen tazminat bedelleri talep edilecektir. Avcýlarýn avlanma hakkýný elde edebilmeleri için Avcýlýk Belgesi almalarý ve belirlenen avlanma izin ücretini il þube müdürlüðü döner sermaye hesaplarýna yatýrmalarý, Merkez Av Komisyonun 05 Haziran 2015 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'nin mükerrer sayýsýnda yayýmlanan 14 sayýlý Kararýndaki diðer avlanma esas ve usullerine uymalarý zorunludur." Ortaköy'ü hem gezdiler hemde gösteri yaptýlar Festival için Çorum'a gelen yabancý folklor ekipleri Ortaköy'ü hem gezdiler hemde gösteri yaptýlar. Konu ile ilgili bir açýklama yapan Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, "Bu sene 35. Çorum Hitit Festivali etkinlik programýnda Þapinuva'da da gösteri yapýlacaktý. Suruç'taki terör olayýndan sonra bütün etkinlikler iptal olunca festival ayaðý da iptal olmuþtu. Ne var ki Ortaköy ayaðýndaki ekipler Çorum'a geldiði için ilçemize davet ederek doðal ve tarihi yerlerimizden Ýncesu Kanyonu ve Þapinuva ören yerini gezdirdik. Bu geziden ve misafirperverliðimizden mutlu olan ekipler ilçe meydanýnda ilçe halkýna gösteri düzenleme yapmak istediklerini söylediler. Ben ve Ýlçe halkým bu teklifi memnuniyetle karþýladý ve ilçe halkýmýza 1 saat'te olsa yaptýklarý gösterilerle unutulmaz bir zaman geçirttiler. Bunun için emeði geçen Çorum Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye Baþkan Yardýmcýmýz Zeki Gül'e ve Kültür Ýþleri Müdürümüz Mustafa Ercan'a emeði geçen Çorum Belediye Personeline, Fransa ve Portoriko ekiplerine Ýlçe halkým adýna teþekkür ediyorum" dedi.

4 Kronikleþen Hepatit toplum saðlýðýný tehdit ediyor Her yýl 1 milyon kiþinin yaþamýný yitirmesine neden olan hepatit; kan, cinsel iliþki ve vücut sývýlarý ile bulaþýyor. Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) tarafýndan 28 Temmuz olarak belirlenen 'Dünya Hepatit Günü'nde hepatit türlerini, bulaþma yollarýný ve korunma yöntemlerini anlatan Anadolu Saðlýk Merkezi Gastroenteroloji Uzmaný Doç. Dr. Murat Gürsoy, "Karaciðerde meydana gelen iltihabi reaksiyon olarak tanýmlanan hepatit Þemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, bademde üretimin tüketimi karþýlamadýðýný bildirerek, "dünyanýn en lezzetli, en kaliteli bademlerini yetiþtiriyoruz ama tüketime yetiþemiyoruz" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Karadeniz Bölgesi ile ilkbahar geç donlarý nedeniyle Ýç Anadolu Bölgesi haricinde Türkiye'nin her bölgesinde yaþam bulan bademin, verimsiz, çorak, taþlý, atýl arazilerde, son derece düþük su ihtiyacýyla rahatlýkla yetiþebildiðini belirtti. Bundan dolayý fýndýktan sonra büyük alanlarda yetiþtirilebilecek, getirisi ve ihracat potansiyeli yüksek sert kabuklu meyve olabileceðini bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Badem alanlarý son 10 yýlda 3,5 katýna çýktý. Üretim alaný 2004 yýlýnda 78 bin dekardý yýlýnda 100 bin, 2011'de 200 bin dekarý geçti. 2014'de 270 bin 203 dekara çýktý. Üretim, 2004'de 37 bin tondu. 2013'de 82 bin 850 tona yükseldikten sonra, geçen yýl 73 bin 230 tona indi. Geçen yýl hariç üretim 2006'dan beri artýyor. Ýklim koþullarý neticesinde geçen yýl aðaç baþýna verimin kilogramdan 13 kilograma düþmesi nedeniyle üretimde azalma oldu. Ülkemizde, Datça yöresindeki üretimiyle bilinen Datça bademinin üretimi, ABD'de ýslah edilen çeþitlerinin devreye girmesiyle giderek yaygýnlaþýyor.verilen destekler nedeniyle, çiftçilerimiz, çok fazla para harcamadan bahçe kurarak, bir dekardan diðer ürünlerden elde edilen gelirin 2-3 katýný kazanabiliyor. Çiftçilerimiz, atýl býraktýklarý taþlý, boþ ve kýraç arazilerinde badem üretebilirler." Ayrýca, badem yetiþtiriciliðinin süneyle mücadelede saðladýðý kolaylýk açýsýndan, buðday üretimini de olumlu etkilediðine dikkati çeken Bayraktar, "badem aðacý süne zararlýsýnýn konukçu aðacýdýr. Badem aðacýnýn salgýladýðý nektarin süne zararlýsýnýn kendine çeker. Kabuklarýnýn arasýndaki parazitler ile süne zararlýsýný yok eder." Anadolu'nun bademin gen kaynaðý olmasýna karþýn Türkiye'nin üretimde, ABD, Ýspanya, Ýran, Fas, Suriye, Ýtalya ve Yunanistan'ýn ardýndan 8'nci sýrada yer aldýðýný belirten Bayraktar, dünya badem gerekli önlemler alýnmadýðýnda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bu hastalýðýn özellikle de virüs kaynaklý Hepatit B ve Hepatit C türlerindeki kronikleþme riski toplum saðlýðý açýsýndan büyük önem taþýyor" dedi. "Ýnsan saðlýðýný etkileyen en büyük hastalýklardan biri olarak kabul edilen hepatit ile ilgili farkýndalýðý arttýrmak için Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) tarafýndan her yýl 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü olarak kutlanmaktadýr. Hepatit tipleri arasýnda özellikle hepatitb ve C virüslerine baðlý hepatitin kronikleþme riski vardýr ve toplum saðlýðýný tehdit eder" diyen Gürsoy, "Kronik hepatit dünya genelinde hem maddi hem de manevi açýdan toplumsal bir sorun olarak kabul edilmektedir" þeklinde kaydetti. Gürsoy, hepatitin tanýmlanmasýnýn yaný sýra nasýl bulaþtýðýnýn bilinmesi ve gerekli önlemlerin alýnmasý ile yeni kuþakta görülme sýklýðýnýn azalacaðýna dikkat çekti. HANGÝ HEPATÝT TÜRÜ NASIL BULAÞIYOR? Hepatit A: Aþýsý bulunan Hepatit A, mikroplu yiyeceklerden, sudan ya Bademde üretim, tüketimi karþýlamýyor üretiminin 2,9 milyon tona ulaþtýðýný vurguladý. -AÐAÇ BAÞINA VERÝM BÝZDE KÝLOGRAM, ABD'DE 50 KÝLOGRAM- Ülkemizde ise badem yetiþtiriciliðinin, gerekli altyapý çalýþmalarýnýn yapýlmamýþ olmasý nedeniyle, henüz istenilen düzeye gelmediðini bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ülkemizde aðaç baþýna ortalama badem verimi yýllara göre 11 ile 17 kilogram, ýslah edilmemiþ yerli bademlerde 5-10 kilogram arasýnda deðiþirken, Amerikan bademinde verim 50 kilograma kadar çýkmaktadýr. Yüksek verime ulaþmýþ ABD, dünya badem ihracatýnýn yüzde 60'ýný karþýlamaktadýr. Bademin anavataný olmamýza, hemen her bölgemizde milyonlarca yabani badem aðacý bulunmasýna raðmen, son 5 yýlda 89 bin 361 ton badem ithal ettik. Ýhracatýmýz ayný dönemde 33 bin 216 tonda kaldý. Yýllýk ortalama ithalat 17 bin 872 tonu, ihracat ise 6 bin 643 tonu geçiyor döneminde 311,9 milyon dolarlýk badem ihraç ederken, ithalat 399,2 milyon dolarý buldu. Buna göre, yýllýk ortalama badem ihracatýmýz 62,37 milyon dolarken, ithalat 79,84 milyon dolara ulaþýyor. Bu bize yakýþmýyor. Badem yetiþtiriciliðinin yaygýnlaþtýrýlmasý, verim ve üretimin artýrýlmasý için, badem üretiminde çeþit standardizasyonu saðlanmalý, standart ve kaliteli çeþitlerden elde edilen fidanlar üreticiye ulaþtýrýlmalý, kapama bahçe kurulmasý teþvik edilerek desteklenmeli, ihracat potansiyelini arttýrmak için dýþ pazarlara yönelik çalýþmalara önem verilmeli, badem üreticisinin girdi ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için destekler zamanýnda ödenmeli, gübre, mazot, toprak analiz desteðinin yaný sýra prim desteði ya da fýndýktaki gibi alan bazlý destek verilmeli, üreticimizin, ürününü deðerine pazarlayabilmesi, kaliteli ürünün her an piyasada bulunabilmesi için lisanslý depoculuk ve ürün ihtisas borsalarý hayata geçirilmeli, bademin, mekanizasyon yoluyla el deðmeden saðlýklý koþullarda iþlenerek iç badem olarak pazarlanmasý saðlanmalý." Getirisi yüksek, sanayide de kullanýmý yaygýn, þifa kaynaðý olan bademin, pazarlama sorunu bulunmadýðýný belirten Bayraktar, "Yabani badem aðaçlarý aþýlanýr, modern badem bahçeleri kurulursa, üretim olaðanüstü hýzla artar ve Türkiye fýndýk gibi deðerli bir ihraç ürününe kavuþur" dedi. da oral yolla bulaþabiliyor. Çocuklarda hastalýk daha hafif þikâyetlerle seyredebiliyorken büyüklerde daha aðýr þikâyetlere neden olabiliyor. Hepatit B - Hepatit C - Hepatit D: Kan ve vücut sývýlarý ile bulaþabiliyor. Anneden çocuða doðum sýrasýndaki travmaya baðlý olarak da geçebiliyor. Hepatit D, Hepatit B virüsü ile birlikte görülüyor. Hepatit B'ye karþý aþý ile önlem alabilmek mümkün iken hepatit C'ye karþý bir aþý yapýlamamaktadýr. Hepatit E: Mikroplu sulardan ve oral yolla bulaþarak çoðunlukla gebelerde görülüyor. HEPATÝT B, C VE D'NÝN KRONÝKLEÞME SÜRECÝ 6 AY Hepatitin birçok türü olduðunu belirten Dr. Gürsoy, "Hepatit A kronikleþmeyen ve anneden geçmeyen bir tür iken, Hepatit B, C ve D virüsleri anneden çocuða doðumda geçebiliyor" dedi. Hepatit durumunun akut ve kronik olabileceðini belirten Dr. Gürsoy, "Bu durumlarý kabaca tanýmlamak gerekirse; kiþinin kanýnda 6 aydan uzun bir süre Hepatit B, C ve D virüsünün bulunmasý, hepatitin kronikleþtiðini göstererek bu kiþileri taþýyýcý konumuna geçiriyor" þeklinde Dt. Ayça Tenli Kurt kaydetti. Baðýþýklýk sisteminin virüsü altý ay içinde vücuttan temizleyip attýðý durumu akut hepatit, vücudun virüsü ilk altý ayda temizleyemediði durumu ise kronik hepatit olarak özetlendiðini söyleyen Dr. Gürsoy, "Akut hepatitte, vücut virüsün yol açtýðý iltihaba karþý savaþý kazanýp vücudu virüsten temizliyor. Ancak Hepatit B, C ve D türlerinde kronikleþme görülebiliyor. Sürekli vücutta bulunan virüs ilerleyen zamanlarda karaciðerde siroz oluþumuna yol açabiliyor" ifadelerini kullandý. Hepatit virüsüne baðlý hepatitlerde, soðuk algýnlýðý-gribal enfeksiyonlarý andýran, halsizlik, yorgunluk, bulantý,eklem ve kas aðrýlarý, mide aðrýsý gibi semptomlarýn yaný sýra daha aðrý seyreden vakalarda sarýlýk, koyu renk idrar gibi semptomlarýnda görülebildiðini söyleyen Gürsoy, hatta ölümcül seyredebilen 'fulminan' hepatitlerin de nadirde olsa geliþebildiðini ifade etti. Gürsoy, tam tersi durumlarýn da olabileceðini ve hastalýðýn her zaman belirti vermeyebileceðini ancak basit testler yardýmý ile taný koymanýn mümkün olduðunu da dile getirdi. Uður Çýnar Diþ eti kanamanýz varsa ciddiye alýn! Ülkemizde en sýk karþýlaþan hastalýklarýn baþýnda diþ ve diþ eti hastalýklarý ve buna baðlý olarak geliþen diþ eti kanamalarý olduðunu belirten Fatih Hospitadent Diþ Hastanesi Baþhekimi Dt. Ayça Tenli Kurt, diþ ve diþ eti hastalýklarýndan korunmak için yapýlmasý gerekenlerin baþýnda doðru fýrçalama tekniklerini bilmek, diþ ipi ve arayüz fýrçasý kullanmak olduðunu söyledi. Diþ eti hastalýklarýnýn ülkemizde her 10 kiþiden 9'unda olduðunu kaydeden Fatih Hospitadent Diþ Hastanesi Baþhekimi Dt. Ayça Tenli Kurt, "Diþ eti kanamalarý genelde ciddiye alýnmayan bir hastalýktýr. Ancak önlem alýnmadýðý takdirde diþ kayýplarýna ve hatta çene kemiðinde erimelere kadar gidebilir. Diþlerinizi kaybetmek istemiyorsanýz diþ eti kanamanýzý ciddiye alýn" dedi. Dt. Ayça Tenli Kurt, diþ eti kanamasý ile ilgili merak edilen þu sorulara cevap verdi. Diþ eti neden kanar? Diþ etinde meydana gelen kanamalar diþ eti rahatsýzlýðýnýn habercisi olabilir. Bakteri plaðý ve diþ taþý (tartar) birikimleri sonucunda, diþ etlerinde ve diþleri çene içerisinde tutan kemikte iltihapsal bir alan oluþmakta ve diþ eti kanamasý ortaya çýkmaktadýr. Diþ eti kanadýðýnda ne yapýlmalýdýr? Öncelikle kanama geliþen bölgeler için daha dikkatli fýrçalama ve diþ ipi kullanýlmasý ile beraber aðýz hijyeni en iyi seviyeye getirilmelidir ki vücudun kendini yenileme kapasitesi kendini gösterebilsin. Kanama oluþan bölgeler tüm aðýz hijyeni uygulamalarýna raðmen iyileþme göstermiyorsa en kýsa zamanda diþ hekimine baþvurulmalýdýr. Diþ eti kanamalarý için nasýl önlem alýnmalýdýr? Mutlaka önceden önlem alýnmalý, aðýz hijyeni uygulamalarýna azami derecede önem gösterilmelidir. Diþler mutlaka günde 2 kere, sabah kahvaltýsýndan sonra ve gece yatmadan önce fýrçalanmalýdýr. Fýrçalama süresi en az 2 dakika olmalýdýr. Fýrçalama esnasýnda hem diþler hem de diþ etleri masaj yapýlacak þekilde fýrça hareketleri uygulanmalýdýr. Fýrçalama sonrasý için ise diþ arasý bakýmlarý tam olarak yapýlmalýdýr. Bunun için diþ aralarýnda diþ ipi veya diþ arasý fýrçasý gibi aðýz hijyenine katkýda bulunacak yardýmcý temizleyiciler kullanýlmalýdýr. Diþ eti kanamasý diþ kaybýna neden olur mu? Önlem alýnmadýðý takdirde diþ kayýplarýna ve hatta çene kemiðinde erimelere kadar gidebilir. Böyle bir durumda implant ya da protez yaptýrmakta zorlaþýr. Diþ eti kanamasý olanlara tavsiyeler Diþ eti kanamasý yaþayan bireylerin diþ fýrçalama ve diþ arasý bakým yapma alýþkanlýklarýna devam etmeleri gerekmektedir. Aðýz hijyeni iyi duruma getirildiðinde vücudun kendini yenileme kapasitesi ve hastalýklarla savaþmasý çok daha kolay olacaktýr. Diþ eti kanamasý nedeniyle diþ fýrçalama iþlemini býrakmak, olayý kýsýr bir döngü içine sokacak ve var olan durumun daha da kötüleþmesine neden olacaktýr. En yakýn zamanda diþ hekimine gitmeleri de gerekmektedir. Herkesin bir keþkesi var / Senin de bir keþken var / Bu keþkelere neler neler sýðar / Ders almasýný bilenler için keþkeler yarar Ne beðen, ne yorumla ne de paylaþ / Kiramen Katibi herkesin yanýnda kardaþ Menfaat bittiðinde alkýþ bitiyorsa / Samimiyet yoktur bunda, asla 4 NOT DEFTERÝMDEN - 24 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Yað yaðmur yað, serinlesin þu gönlüm / Memleket hasretiyle gelip geçti ömrüm Dedi. Cuma akþamlarýný pek severim / Çünkü yarýn tatil ya, rahat ederim Kimi gaz verir, kimi de gaz alýr / Gaz veren çok olurda, alan zor bulunur Biliyorum arkadaþ anlamadýn beni anlayamayacaksýn da / Çünkü zaman deðiþti, plastik türü insanlar var karþýnda Ýnsan sevdiði insanlarý rahatsýz etmez / Sadece motive eder, o da hoþuna gider Ben cefa bahçesinde kurumuþ bir aðaç / Sen ise sefa deryasýnda yüzen bir balýk / Demek ben cefaya sen ise sefaya layýk Nice güller vardýr dikenlerin gölgesinde açar / Gül ferahlýk verirken, dikenler korku saçar Her kimsesizin vardýr bir kimsesi / Önemli olan duyabilmektir o sesi Nefret bahçesine kin ekme / Ahir ömründe yalnýzlýk çekme Her salataya maydanoz olma sakýn / Herkes çekilirse inine ortada kalýn Öyle bir geçer ki zaman / Maziye de atiye de baksan anlaman Herkes beðeniyor da sen neden beðenmiyorsun? / Yoksa o kerhen beðenenlerin içine girmek mi istemiyorsun? Dedi: Her þey var bir þey yok, stresteyim dostum streste / Dedim: çaresi beklentileri birazcýk eksiltmekte Yine ne diye karýþtýrýyorsun siyah beyaz resimleri / Hani unutacaktýk mazide yaþanan anýlarý Kelam selama / Selam kitaba / Kitap insana güç verir / Gücü Hak için harcamaya da / Hizmet denir Hayat bu, bir var bir yok / Biz daha oynaya duralým çelik çomakla çok / Belki de Azrail kapýda tövbeye vaktimiz yok Cami avlusunda seyyar satýcý / Kurmuþ tezgâhý, baðýrýr 'pantolon 10 lira' / Emekliler alabilmek için sýrada / Derler bundan sonra, bize yakýþýr bura Ýyinin de kötünün de sýðýnacaðý yer ilahi adalet / Þayet ahiret olmasaydý, ne yapardý dünyada bu aziz millet? / Savaþlar felaket (Görüþ ve öneri için: ) Hareket halindeki traktörün yakýt kapaðýný kapatmak istedi Sungurlu'da hareket halindeki traktörden düþen kiþi aðýr yalandý. Alýnan bilgiye göre, Çulhalý köyünde yaþayan M.E. (52) Sungurlu-Yörüklü köyü yolu Tuzlabaþý mevkisindeki akaryakýt istasyonundan mazot aldýktan sonra köyüne gitmek üzere yola çýktý. Ýddialara göre M.E, Dertli köyüne geldiðinde traktörün yakýt depo kapaðýnýn iyi kapanmadýðýný fark etti. Hareket halindeki traktörün yakýt depo kapaðýný kapatmak isteyen M.E, dengesini kaybederek düþtü. Traktörün altýnda kalan ME, aðýr yaralandý. Yanýnda bulunan oðlu traktörü durdurarak yoldan geçenlerden yardým istedi. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlan M.E burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. sungurlugündem

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

İHBAR 0412 251 23 05-06

İHBAR 0412 251 23 05-06 İHBAR 0412 251 23 05-06 ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa Yolu 3. Km (Dedaş Bitişiği) DİYARBAKIR Tel: 0412 251 23 05-06 DİYARBAKIR

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

döneminde imara açýldý!

döneminde imara açýldý! Hitit Gýda Fatih Þubesini açtý 5 yeni þubede yolda Hitit Gýda Fatih Caddesi Þubesi düzenlenen tören ile hizmete girdi. Hitit Gýda Fatih Caddesi Þubesi'nin açýlýþýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

Kanser kaderimiz olmayacak

Kanser kaderimiz olmayacak 2 genç isale hatýnda boðuldu Çorum'un Osmancýk ilçesi Kýnalýtaþ köyünde, belediyeye ait isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. HABERÝ 5 DE Osmancýk ta isale hattýna su almak için giren 2 genç

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı