DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ"

Transkript

1 DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ Cilt/Volume 11 Sayı/Number DENTAL JOURNAL OF DİCLE dergi/dergi.htm

2 Sahibi Prof.Dr. Remzi NİGİZ Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Editör Dr. İzzet YAVUZ Yayın Kurulu Üyeleri Dr. Ahmet DAĞ Dr. Filiz ACUN KAYA Dr. Mehmet ÇOLAK Dr. S. Zelal ÜLKÜ Dr. Sadullah KAYA Dr. Seher GÜNDÜZ ARSLAN Dr. Süleyman AGÜLOĞLU Dr. Senem YİĞİT ÖZER Dr. Yalçın DEĞER Dr. Zelal SEYFİOĞLU POLAT DDD 2010 Yılı Bilimsel Danışma Kurulu Dr. Abubekir HARORLI Atatürk Üniversitesi Dr. Ahmet Berhan YILMAZ Atatürk Üniversitesi Dr. Ali Erdemir Kırıkkale Üniversitesi Dr.Aslan GÖKBUKET Istanbul Üniversitesi Dr. Atilla Stephan ATAÇ Hacettepe Üniversitesi Dr. AyĢe Nil ALTAY Hacettepe Üniversitesi Dr. Belgin GÖRGÜN Dicle Üniversitesi Dr. Betül KARGÜL Marmara Üniversitesi Dr. Beyza KAYA Dicle Üniversitesi Dr. Cemal ERONAT Ege Üniversitesi Dr. Derya ÖZTAġ Ankara Üniversitesi Dr. Emrah AYNA Dicle Üniversitesi Dr. Fahinur ERTUĞRUL Ege Üniversitesi Dr. Feriha ÇAĞLAYAN Hacettepe Üniversitesi Dr. Figen SEYMEN Ġstanbul Üniversitesi Dr. Filiz KEYF Hacettepe Üniversitesi Dr. Gamze Aren Ġstanbul Üniversitesi Dr. Gülay KANSU Ankara Üniversitesi Dr. Gulfem Ergün Ankara Üniversitesi Dr. Gülten ÜNLÜ Dicle Üniversitesi Dr. Gürcan ESKĠTAġÇIOĞLU Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Dr. Hayriye SÖNMEZ Ankara Üniversitesi Dr. H. Cem Güngör Hacettepe Üniversitesi Dr. Ġlken KOCADERELĠ Dr. Ġsmail MARAKOĞLU Selçuk Üniversitesi Dr. Ġzzet YAVUZ Dicle Üniversitesi Dr. Jalen DEVECĠOĞLU KAMA Dicle Üniversitesi Dr. Korkut DEMĠREL Ġstanbul Üniversitesi Dr. Köksal BEYDEMĠR Dicle Üniversitesi Dr. Melek D. TURGUT Hacettepe Üniversitesi Dr. Mine Betül ÜÇTAġLI Gazi Üniversitesi Dr. M.Mutahhar ULUSOY Ankara Üniversitesi Dr. Nejat TUNCER Ġstanbul Üniversitesi Dr. Nihal AVCU Hacettepe Üniversitesi Dr. Nuri YAZICIOĞLU Ankara Üniversitesi Dr. Nurhan ÖZALP Ankara Üniversitesi Dr. Nüket SANDALLI Yeditepe Üniversitesi Dr. Orhan HAMAMCI Dicle Üniversitesi Dr. Özant ÖNÇAĞ Ege Üniversitesi Dr. Remzi NĠGĠZ Dicle Üniversitesi Dr. Rezzan GÜNER Dicle Üniversitesi Dr. Rıza ALPÖZ Ege Üniversitesi Dr. Sadullah ÜÇTAġLI Ankara Üniversitesi Dr. Sema Belli Selcuk Üniversitesi Dr. Sema ÇELENK Dicle Üniversitesi Dr. Sibel YILDIRIM Selçuk Üniversitesi Dr. ġebnem ESKĠMEZ Dicle Üniversitesi Dr. Törün ÖZER Dicle Üniversitesi Dr. Ufuk HASANREĠSOĞLU Ankara Üniversitesi Dr. Yasemin KESKĠN Ankara Üniversitesi Dr. Yücel YILMAZ Atatürk Üniversitesi Dr. Zeki AKKUġ Dicle Üniversitesi Dr. Zuhal KIRZIOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Adresi Dicle Üniversitesi, DiĢhekimliği Fakültesi, Dicle DiĢhekimliği Dergisi Diyarbakır. Tlf : , Fax : , Makale Gönderme ile adresine veya posta yolu ile elektronik kaydı yapılmıģ olarak iletiģim adresimize yapılmalıdır.

3 DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DENTAL JOURNAL OF DİCLE Cilt / Volume 11 Sayı / Number

4 Dicle DiĢhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle Contents / Ġçindekiler Contents / Ġçindekiler 1- RENKLENMĠġ, ENDODONTĠK TEDAVĠLĠ, PERĠAPĠKAL LEZYONLU SANTRAL DĠġĠN TEDAVĠSĠ: OLGU SUNUMU THE TREATMENT OF DISCOLORED ENDODONTICALLY TREATED CENTRAL TOOTH WITH PERIAPICAL LESION: A CASE REPORT Bağdagül Helvacıoğlu KIVANÇ, Hacer Deniz ARISU Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2010; Cilt 11, Sayı: 1, SÜRNÜMERER MĠKRODONTĠ: ĠKĠ OLGU SUNUMU SURNUMERARY MICRODONTY: REPORT OF TWO CASES ġeref EZĠRGANLI, Hasan Hüseyin KÖġGER Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2010; Cilt 11, Sayı: 1, TRAVMAYA BAĞLI KIRILMIġ ANTERĠOR DĠġTE ALTERNATĠF BĠR TEDAVĠ YAKLAġIMI: 1 YILLIK VAKA RAPORU AN ALTERNATIVE TREATMENT APPROACH IN ANTERIOR TOOTH FRACTURES CAUSED BY TRAUMA: A CASE REPORT ONE YEAR Emin Caner TÜMEN, Sema ÇELENK, Engin AĞAÇKIRAN, Fatma ATAKUL Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2010; Cilt 11, Sayı: 1, GENĠġ PERĠAPĠKAL LEZYON BULUNAN DĠġLERĠN ENDODONTĠK TEDAVĠSĠ ENDODONTIC TREATMENT OF TEETH WITH A LARGE PERIAPICAL LESION Evrim ELĠGÜZELOĞLU Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2010; Cilt 11, Sayı: 1, SONLU ELEMANLAR ANALĠZĠ: DERLEME BÖLÜM I: DiĢhekimliğinde Kullanım Alanları, Temel Kavramlar ve Eleman Tanımları FINITE ELEMENT ANALYSIS: REVIEW PART I: The Uses in Dentistry, Basic Concepts and Description of Elements Özkan ADIGÜZEL Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2010; Cilt 11, Sayı: 1, DĠġ HEKĠMLĠĞĠNDE LAZER UYGULAMALARI: DERLEME LASER APPLICATIONS IN DENTISTRY: A MINI REVIEW Gökçen AKÇĠÇEK, M. Sinan AKÇĠÇEK, Serdar UYSAL, L. Berna ÇAĞIRANKAYA, Nihal AVCU Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2010; Cilt 11, Sayı: 1, DENTAL AĞARTMA TEKNĠKLERĠ VE KLĠNĠK UYGULAMALAR 1 DENTAL BLEACHING TECHNIQUES AND CLINICAL APPLICATIONS 1 Hatice AĞAN, Gülay KANSU, Özgür IRMAK Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2010; Cilt 11, Sayı: 1, ORTODONTĠDE KÖK REZORPSĠYONU ROOT RESORPTION IN ORTHODONTICS Pınar ġahġn VESKE, Semra CĠĞER Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2010; Cilt 11, Sayı: 1, LAMĠNA VENEER RESTORASYONLARIN PREPARASYON TĠPLERĠ VE YAPIM TEKNĠKLERĠ PREPARATION TYPES AND MANUFACTURING METHODS OF LAMINATE VENEERS IĢıl Damla ġener, ġ. Begüm TÜRKER Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2010; Cilt 11, Sayı: 1, Cilt / Volume 11 Sayı / Number

5 Dicle DiĢhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle Contents / Ġçindekiler 10- DUDAK DAMAK YARIKLARININ TEDAVĠSĠNDE ORTODONTĠ NĠN ROLÜ THE ROLE OF ORTHODONTICS IN THE TREATMENT OF CLEFT LIP-PALATE PATIENTS Türkan Nadire GÜVENÇ, Müge AKSU, Ġlken KOCADERELĠ Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2010; Cilt 11, Sayı: 1, DĠġ HEKĠMLĠĞĠ VE BĠYOUYUMLULUK DENTISTRY AND BIOCOMPATIBILITY Ülkü Tuğba TERZĠ, Gülay KANSU Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2010; Cilt 11, Sayı: 1, PERĠODONTAL HASTALIK VE KORONER KALP HASTALIĞI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ ASSOCIATION BETWEEN PERODONTAL DISEASE AND CORONARY HEART DISEASES Filiz ACUN KAYA, Esma BARAN, Tuba TALO YILDIRIM Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2010; Cilt 11, Sayı: 1, Cilt / Volume 11 Sayı / Number

6 Dicle Dișhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle PERİAPİKAL LEZYONLU SANTRAL DİȘİN TEDAVİSİ Bağdagül Helvacıoğlu KIVANÇ ve Hacer Deniz ARISU RENKLENMİȘ, ENDODONTİK TEDAVİLİ, PERİAPİKAL LEZYONLU SANTRAL DİȘİN TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU THE TREATMENT OF DISCOLORED ENDODONTICALLY TREATED CENTRAL TOOTH WITH PERIAPICAL LESION: A CASE REPORT 1 *Bağdagül Helvacıoğlu Kıvanç, 1 Hacer Deniz Arısu 1 Gazi Üniversitesi Dișhekimliği Fakültesi Diș Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara. Özet Amaç: Bu olgu sunumunun amacı, endodontik tedavili, periapikal lezyonlu ve renklenmiș sol üst santral dișinin fonksiyonel ve estetik olarak tedavisini anlatmaktır. Olgu sunumu: Hastanın renklenmiș, endodontik tedavili, periapikal lezyonlu, daha önceden kırık restorasyonu yapılmıș sol üst santral dișinin mevcut vidalı metal postu uzaklaștırıldı ve endodontik tedavisi yenilendi. Dișe ağartma ișlemi uygulandı ve diș, fiber post ve direkt kompozit rezin ile restore edildi. Sonuç: Endodontik tedavinin yenilenmesi, ağartma ișlemi yapılması, fiber post uygulaması ve direkt kompozit restorasyon uygulaması gibi çok așamalı konservatif yaklașımla maliyeti yüksek olan protetik yaklașımlara gerek duyulmadan hastanın diși tedavi edildi ve hasta memnuniyeti sağlandı. rezin Anahtar Kelimeler: Ağartma,endodontik tedavili dișler, cam fiber post, direkt kompozit Abstract Aim: The aim of this case report is to present the treatment of the discolored endodontically treated maxillary central tooth with a periapical lesion functionally and aesthetically. Case Report: The metal secrew post was removed from the discolored tooth with periapical lesion which was previously endodontically treated and restored for fracture. Then the tooth was endodontically retreated. Bleaching was done and the tooth was restored with glass fiber post and direct composite resin. Conclusion: The tooth was treated with the progressive conservative approach as retreatment of tooth, bleaching and restoring with fiber post and direct composite resin without requiring expensive prosthetic restoration and the satisfaction of the patient was provided. post. Key words: Bleaching, direct composite resin, endodontically treated teeth, glass fiber Giriș Günümüzde, önceden yapılmıș olan kök kanal tedavisi herhangi bir nedenle bașarısızlığa uğradığı zaman, "retreatment" (endodontik tedavinin yeniden yapılması) sıklıkla uygulanmakta ve bașarı İletișim Adresi *Dr. Bağdagül HELVACIOĞLU KIVANÇ Gazi Üniversitesi Diș Hekimliği Fakültesi Diș Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, Emek (06510)/ Ankara Tel: (312) Faks: (312) sağlanabilmektedir(1,2). Kanal dolgusunun tekrarlanmasını gerektiren bașarısızlıkların bașında ilk tedavinin teknik yetersizliğine bağlı olarak gelișen mikrobiyal enfeksiyon veya kök kanal sisteminin ortograt yoldan yeniden enfekte olması(3), kök kanalının yetersiz temizlenmesi ve doldurulması(4), bașarısız olmuș retreatment ve apikal rezeksiyon vakaları(5) sayılabilir. Koronal sızıntı, vertikal kırık, gözden kaçmıș kanallar, kısa veya tașkın kanal dolguları, basamak olușumu, perforasyonlar, transportasyonlar, kırık alet gibi sebepler ve ABCC DEFABC C

7 Dicle Dișhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle PERİAPİKAL LEZYONLU SANTRAL DİȘİN TEDAVİSİ Bağdagül Helvacıoğlu KIVANÇ ve Hacer Deniz ARISU post uygulanmasına bağlı hatalar bașarısızlığa neden olabilir(6). Estetik dișhekimliğinin son yıllardaki bașlıca konularından birisini herhangi bir nedenle renk değiștirmiș dișlerin tedavileri olușturmaktadır 7. Özellikle renk değiștirmiș anterior dișler tedavi gerektiren önemli bir estetik problemdir. Devital dișlerde walking bleach tekniği, kolay, ekonomik ve konservatif bir yaklașım olarak protetik çözüme alternatif olmaktadır. Kök kanal tedavisini takiben sodyum perboratın hidrojen peroksit veya su ile kombinasyonuyla yapılan intrakoronal ağartmanın değișik nedenlerle renklenmiș dișlerin doğal rengine döndürülmesinde bașarılı sonuçlar sağladığı görülmüștür. Bu teknikte okside edici amaçla kullanılan bu maddeler, 3-7 günlük geçici bir süre pulpa odası içerisine yerleștirilir. Bu süre içerisinde okside edici maddeden açığa çıkan serbest oksijenin renklenmeye neden olan moleküllerle reaksiyona girmesi ve daha az ıșığı yansıtan basit moleküllere dönüșmesiyle ağartma ișleminin gerçekleșmesi amaçlanır (8,9). Adeziv rezinler, simanlar, kompozit restoratif materyaller ve kanal içi postlarda meydana gelen teknolojik gelișmeler, endodontik olarak tedavi görmüș ve yüksek oranda harabiyet gösteren dișlerin daha estetik ve kök kırıklarına neden olmayacak șekilde rehabilitasyonuna izin vermektedir. Son yıllarda, metal postlar yerine dentine daha yakın elastisite modülüne sahip fiberle güçlendirilmiș post sistemleri kullanılmaktadır(10). Endodontik olarak tedavi görmüș dișlerin mekanik dayanımları ile ilgili yapılan çalıșmalarda fiber post sistemleri ile restore edilen dișlerin metal postlarla restore edilenlere oranla daha az kök kırığına neden olduğu bildirilmiștir(11-15). Bu olgu sunumunun amacı, endodontik tedavili, periapikal lezyonlu ve renklenmiș sol üst santral dișinin fonksiyonel ve estetik olarak tedavisini anlatmaktır. kole bölgesinde gözle görülür renklenme olduğu (Resim 1), palatinalden bakıldığında kole bölgesindeki dișetinin hiperemik olduğu gözlendi. Resim 1. Hastanın renlenmiș sol üst santral dișinin tedavi öncesi görünümü. Klinik muayenede, diște hafif perküsyon hassasiyeti olduğu, ancak palpasyon hassasiyeti olmadığı belirlendi. Radyografik muayenede, periapikal bölgede radyolüsensi olduğu ve köke vidalı post yerleștirildiği görüldü (Resim 2). Dișin restorasyonu uzaklaștırıldı (Resim 3) ve post açığa çıkarıldı. Vidalı post bir pens yardımı ile çevirilerek yuvasından çıkartıldı (Resim 4). Olgu Sunumu 15 yașındaki kadın hasta üst sol santral dișindeki renklenme sonucu tarihinde kliniğimize bașvurdu. Hastadan alınan anamnezde hastanın 3 yıl önce travma sonucu dișinin kole seviyesinden kırıldığı ve kök kanal tedavisi yapıldıktan sonra direkt kompozit rezinle restore edildiği öğrenildi. Hastanın Resim 2. Periapikal bölgedeki radyolüsensi ve intraoral muayenesinde, üst sol santral dișin kökteki vidalı postun radyografik görüntüsü. ABCC DEFABC C

8 Dicle Dișhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle PERİAPİKAL LEZYONLU SANTRAL DİȘİN TEDAVİSİ Bağdagül Helvacıoğlu KIVANÇ ve Hacer Deniz ARISU Resim 3. Dișin restorasyonu uzaklaștırıldıktan sonraki görünümü. Resim 4. Kök kanalından çıkartılan vidalı post. Resim 5. Kök kanal tedavisi yenilendikten sonra alınan radyografi. ABCC DEFABC C Restorasyon uzaklaștırıldıktan sonra palatinal kırık hattının dișetinin altına ilerlediği ve o bölgedeki dișetinin hiperemik olduğu gözlendi. Bu amaçla palatinaldeki dișeti Nd:YAG lazer (American Dental Technologies, IQ 600, Amerika) kullanılarak kırık seviyesine kadar uzaklaștırıldı. Dișin kalan parçaları rubber dam takılmasına imkan vermediğinden pamuk rulo ile izolasyon sağlandı ve kök kanal dolgusu uzaklaștırıldı. Çalıșma boyutu K tipi eğe ve apeks bulucu cihaz ile 16 mm olarak ölçüldü ve radyografik olarak doğrulandı. Kök kanal tedavisi guta perka ve AH26 (Dentsply/Caulk, Milford, De, Amerika) ile lateral kondenzasyon tekniği kullanılarak tamamlandı (Resim 5). Dișteki metal postun olușturduğu renklenmenin tedavisi için walking bleach yöntemi uygulandı. Dișin kanal ağzındaki kanal dolgusu elmas rond frezle 2-3 mm uzaklaștırılarak izolasyon için 2 mm cam iyonomer siman kavite içerisine yerleștirildi. Devital ağartma ajanı (Starbrite, Dentramar, Hollanda) kaviteye yerleștirilerek kavite geçici olarak kapatıldı ve hastaya 3 gün sonrasına randevu verildi. Hasta 3 gün sonra geldiğinde dișindeki renklenmenin kısmi olarak azaldığı ancak tam olarak ortadan kaldırılamadığı tespit edildiğinden ağartma ajanı tekrar yerleștirildi ve hastaya 3 gün sonrasına randevu verildi. Hasta geldiğinde dișinin tamamen ağardığı gözlendi. Bir sonraki randevuda post uygulaması için kökün apikalinde 4 mm gutta perka kalacak șekilde kök kanal dolgusu post drili (Reforpost no:3, Angelus, Londrina, Brezilya) ile uzaklaștırıldı. Kök kanalına uygun bir cam fiber post (Reforpost no:3) seçildi. Cam fiber post 15 mm uzunluğunda olacak șekilde su soğutması altında kesildi. Kök kanalı %37 lik fosforik asit ile 30 saniye asitlendi, bol su ile yıkandı ve kağıt konlar ile kurulandı. Adeziv rezin (Single Bond, 3M ESPE, Seefeld, Almanya) kök kanalına yine kağıt kon ile uygulandı, hafif hava ile kurutulduktan sonra 20 saniye görünür ıșık kaynağı ile polimerize edildi. Post yüzeyi dual sertleșen kompozit rezin yapıștırma simanı ile (Rely X ARC, 3M ESPE) kaplandı ve post hafif parmak basıncı ile kök kanalına adapte edildi (Resim 6,7). Krondaki rezin siman artıkları bir fırça yardımı ile uzaklaștırıldı ve 40 saniye polimerize edildi. Direkt kompozit rezin ile kron yapımı için renk belirlendi. Kompozit rezin (Clearfil Majesty Esthetic, Kuraray, Osaka,

9 Dicle Dișhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle PERİAPİKAL LEZYONLU SANTRAL DİȘİN TEDAVİSİ Bağdagül Helvacıoğlu KIVANÇ ve Hacer Deniz ARISU Japonya) ile tabakalama tekniği kullanılarak kron tamamlandı (Resim 8). Bitirme için kompozit bitirme frezleri ve diskleri sırasıyla kullanılarak polisaj tamamlandı. Hastanın 3, 6 ve 12 aylık kontrolleri yapıldı. Hastadan 12 ay sonra alınan radyrografide (Resim 9) periapikaldeki radyolüsensinin kaybolduğu, restorasyonda herhangi bir kırık ve renk değișikliği olmadığı gözlendi (Resim 10). Resim 6. Kök kanalına uygulanan cam fiber post. Resim 9. Dișin 1 yıl sonraki radyografik görüntüsü. Resim 7. Kök kanalına uygulanan cam fiber postun radyografik görüntüsü. Resim 8. Dișe yapılan direkt kompozit rezin restorasyon. ABCC DEFABC C Resim 10. Dișin 1 yıl sonraki görünümü. Tartıșma Kök kanal tedavisi bașarısızlığa uğramıș bir diște ortrograd (koronal yönde kök kanallarına girișin sağlanması) yoldan retreatment uygulanması ile %65-80 arasında

10 Dicle Dișhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle PERİAPİKAL LEZYONLU SANTRAL DİȘİN TEDAVİSİ Bağdagül Helvacıoğlu KIVANÇ ve Hacer Deniz ARISU değișmektedir(1,16-18). Hastanın periapikal lezyonlu endodontik tedavili dișine ortograd yoldan retreatment uygulandı. Kırık hattının ortaya çıkartılması amacı ile Nd:YAG lazerle palatinal bölgeye gingivoplasti yapıldı. Lazer kullanımı, yumușak dokuların uzaklaștırılması sırasında anestezi gerektirmeden hem bölgenin steril edilmesi hem de kanama kontrolünün sağlanması gibi avantajlarından dolayı günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır(19). Hastanın 1 yıllık kontrol radyografisinde dișin periapikal bölgesindeki mevcut radyolüsensinin kaybolduğu gözlendi. Hastanın dișinde daha önce yapılan kanal tedavisine ve metal post uygulamasına bağlı olarak olușan renklenme walking-bleach tekniği uygulanarak ağartıldı. Devital dișlerde walking-bleach tekniği, ağartma ișlemi sırasında renk değișiminin takibinin kontrollü olarak yapılabilmesini sağlamaktadır. Bunun yanında teknik, kolay, ekonomik ve konservatif bir yaklașım olarak pahalı protetik ișlemlere alternatif olmaktadır (8). Endodontik tedavili așırı harabiyet gösteren dișlerin restorasyonunda genellikle post ve kor uygulaması gerekmektedir. Günümüzde metal postların yerini zirkonyum ve fiberle güçlendirimiș estetik postlar almıștır. Fiber postların elastisite modülünün dentinin elastisite modülüne çok yakın olması en önemli avantajlarından birisidir. Fiber postlarla birlikte rezin siman ve kompozit rezin kullanımı homojen bir bütünlük sağlamakta ve güçlü bir monoblok sistem olușturarak, kırılma riskini en aza indirmektedir(14,15). Bunun yanında, cam fiber postlar kökün ve dișetinin altından ıșık geçirgenliğini arttırarak üstün estetik özellik sağlamaktadır(19). Bu amaçla, hastanın dișinin renklenmesine sebep olan metal postu sökülüp yerine cam fiber post uygulandı. Hastanın yașının küçük olması da göz önünde bulundurularak protetik yaklașıma gerek duyulmadan konservatif olarak dișin restorasyonu yapıldı. Günümüzde așırı harabiyet gösteren endodontik tedavili dișler, adeziv teknikler ve kompozit rezinlerin kullanılmasıyla geleneksel kron restorasyonlarına gerek duyulmadan bașarılı bir șekilde restore edilebilmektedir(11). Sonuç Endodontik tedavinin yenilenmesi, ağartma ișlemi yapılması, fiber post uygulaması ABCC DEFABC C A ve direkt kompozit restorasyon uygulaması gibi çok așamalı konservatif yaklașımla maliyeti yüksek olan protetik yaklașımlara gerek duyulmadan hastanın diși tedavi edildi ve hasta memnuniyeti sağlandı. Kaynaklar 1. Hülsmann M, Stotz S. Efficacy, cleaning ability and safety of different devices for gutta-percha removal in root canal retreatment. Int Endod J 1997;30: Barrieshi-Nusair KM. Gutta-percha retreatment: effectiveness of nickel-titanium rotary instruments versus stainless steel hand files. J Endod 2002;28: Saunders WP, Saunders EM. Coronal leakage as a cause of failure in root-canal therapy: a review. Endod Dent Traumatol 1994;10: Abou-Rass M. Evaluation and clinical management of previous endodontic therapy. J Prosthet Dent 1982;47: Sedgley CM, Wagner R. Orthograde retreatment and apexification after unsuccessful endodontic treatment, retreatment and apicectomy. Int Endod J 2003;36: Ruddle CJ. Micro-endodontic nonsurgical retreatment. Dent Clin North Am 1997; 41: Gökay O, Müjdeci A. Ağartma ajanları uygulanmıș ve uygulanmamıș dișlerde restoratif materyaller ve mine dokusu arayüz ilișkisinin SEM ile değerlendirilmesi. A Ü Dișhek Fak Derg 1998;25: Goldstein RE, Garber DA. Comple Dental Bleaching, 1st ed Quintessence Publishing Co, Inc.Ed :Adam Haus, Hong Kong, 1995, p Walton RE, Torabinejad M. Principles and Practice of Endodontics Philadelphia:WB Saunders Company, 1996, Qualtrough AJ, Mannocci F. Tooth-colored post system: a review. Oper Dent 2003; 28: Sirimai S, Riis DN, Morgano SM. An in vitro study of the fracture resistance and the incidence of vertical root fracture of pulpless teeth restored with post-and-core systems. J Prosthet Dent 1999;81: Saupe WA, Gluskin AH, Radke RA. A comparative study of fracture resistance between morophological dowel and cores and a resin-reinforced dowel system in the intraradicular restoration of structurally compromised roots. Quintessence Int 1996;27: Fokkinga WA, Kreulen CM, LeBell-Ronnlof AM, Lassila LV, Vallittu PK, Greugers NH. Fracture behavior of structurally compromised non-vital maxillary premolars restored using experimental fiber reinforced composite crowns. Am J Dent 2006;19: Hayashi M, Takahashi Y, Imazato S, Ebisu S. Fracture resistance of pulpless teeth restored with post core and crowns. Dent Mater 2006;22: Pegoretti A, Fambri L, Zappini G, Bianchetti M. Finite element analysis of a glass fiber reinforced composite endodontic post. Biomaterials 2002;23: Stabholz A, Friedman S. Endodontic retreatment--case selection and technique. Part 2: Treatment planning for retreatment. J Endod 1988;14: Allen RK, Newton CW, Brown CE Jr. A statistical analysis of surgical and nonsurgical endodontic retreatment cases. J Endod 1989;15: Sjogren U, Hagglund B, Sundqvist G, Wing K. Factors affecting the long-term results of endodontic treatment. J Endod 1990;16: Miserendino LL. The laser apicoectomy: Endodontic application of CO2 laser for periapical surgery. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1998;66: Boschian Pest B, Cavalli G, Bertani P, Gagliani M. Adhesive post-endodontic restorations with fiber posts: Push out tests and SEM observations. Dent Mater 2002;18:

11 Dicle Dișhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle PERİAPİKAL LEZYONLU SANTRAL DİȘİN TEDAVİSİ Bağdagül Helvacıoğlu KIVANÇ ve Hacer Deniz ARISU 21. Dean JP, Jeansonne BG, Sarkar N. In vitro evaluation of a carbon fiber post. J Endod 1998;24: Purton DG, Chandler NP, Qualtrough AJ. Effect of thermocycling on the retentıon of glass-fiber root canal posts. Quintessence Int 2003;34: Garoushi S, Vallittu PK, Lassila LVJ. Direct restoration of severely damaged incisors using short fiber-reinforced composite resin. J Dent 2007;35: ABCC DEFABC C B

12 Dicle Dișhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle SÜRNÜMERER MİKRODONTİ Șeref EZİRGANLI ve Hasan Hüseyin KÖȘGER SÜRNÜMERER MİKRODONTİ: İKİ OLGU SUNUMU SURNUMERARY MICRODONTY: REPORT OF TWO CASES 1 *Șeref EZİRGANLI, 2 Hasan Hüseyin KÖȘGER 1 Dt.Cumhuriyet Üniversitesi Diș Hekimliği Fakültesi Ağız Diș Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Sivas. 2 Yrd. Doç.Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Diș Hekimliği Fakültesi Ağız Diș Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sivas. Özet Sürnümerer dișler (hiperdonti), 32 tane sürekli ve 20 tane süt dișinden olușan normal dentisyona ilave olarak fazladan sürmüș veya gömülü kalmıș diș ya da diș benzeri yapılardır. Sürnümerer dișler tek veya çok sayıda, tek veya çift taraflı ve tek veya her iki çenede olabilir. Tek sürnümerer diș en sık rastlanan ekstra diș olup genel popülasyonunda %0,15-1,9 arası bir prevalansa sahiptir ve erkeklerde kadınlardan daha sıktır. Sürnümerer dișlerin nedeni henüz tam olarak belli değildir ve etiyolojileri hakkında çok farklı teoriler vardır. Diș anomalisi herediter ve otozomal dominant bir bozukluktur. Bazen diğer dișlerin de bu anomaliden etkilendikleri gözlenebilir. Bu olgu sunumunda, herhangi bir sistemik hastalık veya sendromla ilișkili olmayan sürnümerer mikrodontiye sahip 21 ve 25 yașında olan iki erkek hasta sunulmuștur. Anahtar Kelimeler: Sürnümerer diș, mikrodonti. Abstract Surnumerary teeth (hyperdontia) are additional to the normal series extra teeth or tooth like structures which may have either erupted or unerupted in addition to the 20 deciduous and the 32 permanent teeth. Surnumerary teeth might be single or multiple, unilateral or bilateral, and in one or both jaws. Single surnumerary tooth is the most commonly determined extra tooth, with prevalence in the general population of %, and with a higher frequency in males than females. The cause of surnumerary teeth is not completely clear, yet and a lot of different theories are about aetiology of surnumerary teeth. Tooth anomaly is a hereditary and autosomal dominant disorder. Sometimes, also the other teeth can be affected by this anomaly. In this case report, 21 and 25 years old male two patients who have surnumerary microdonty not associated with systemic condition or irrelevant to any syndrome, was presented. Key words: Surnumerary teeth, microdonty. Giriș Sürnümerer dișler (hiperdonti), 32 tane sürekli ve 20 tane süt dișinden olușan normal dentisyona ilave olarak fazladan sürmüș veya gömülü kalmıș diș ya da diș benzeri yapılardır(1). Hem süt hem de kalıcı dișlenme döneminde meydana gelebildikleri gibi tek ya da çok sayıda da olabilirler. Çoğunlukla bu İletișim Adresi *Dt. Șeref EZİRGANLI Cumhuriyet Üniversitesi, Diș Hekimliği Fakültesi Ağız Diș Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı SİVAS Tel: / 2756 Faks: E-posta: dișler semptomsuzdur ve eğer gömülü olarak kalmıșlarsa sadece radyolojik muayene sonucu fark edilebilirler(2). Tek sürnümerer dișler sürekli dentisyonda daha yaygındır ve en fazla anterior maksillada görülür. Sürnümerer dișler tek taraflı veya çift taraflı olabildikleri gibi, hem maksilla hem de mandibulada veya her ikisinde birlikte olabilir (3-5). Erkeklerde kadınlardan iki kat daha fazla görülür(3). Maksillada mandibulaya oranla daha sık meydana geldiğini rapor eden araștırmacılar olduğu gibi, mandibuler premolar bölgede daha sık olduğunu rapor eden araștırmacılar da mevcuttur(5,6). Sürnümerer dișlerin sürekli dentisyonda görülme oranı %0,1-3,6 arasında iken, tek sürnümerer diș en sık rastlanan ekstra ABCC DEFABC C

13 Dicle Dișhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle SÜRNÜMERER MİKRODONTİ Șeref EZİRGANLI ve Hasan Hüseyin KÖȘGER diș olup genel popülasyonunda %0,15-1,9 arası bir prevalansa sahiptir (3). Hiperdontinin etiyolojisi henüz tam olarak bilinmemesine rağmen, olușumuna yönelik atavism, dental laminanın așırı büyümesi, diș germinin ikiye bölünmesi, kalıtım ve genetik gibi belli bazı durumları içeren çeșitli teoriler mevcuttur(1-4). Sürnümer dișler kleidokraniyal displazi ve Gardner sendromu gibi birçok genetik sendromla birlikte rapor edilmiștir(3,6). Tek yumurta ikizi olan kardeșler üzerinde yapılan çalıșmalar ailesel geçiș olduğunu göstermiștir (5). Konik diș anomalisi; genellikle üst daimi lateral dișleri ve 3. büyükazı dișlerini etkileyen herediter ve otozomal dominant bir bozukluktur. Bazen diğer dișlerin de bu anomaliden etkilendikleri gözlenebilir. Genel olarak, etkilenen dișlerin normalden daha küçük boyutlarda oldukları ve genellikle bu dișlerin çivi, kama, silindir, konik veya fıçı vb. șekillerdeki formlara sahip oldukları gözlenir. Çeșitli genetik veya çevresel faktörlerin bu tür anomalilerin ortaya çıkmasında etkili olduğu bilinmektedir(7). Bu olgu sunumunda, konik ve tüberküllü forma sahip mikro sürnümerer diși olan iki olgu sunulmuștur. Olgu 1 Kliniğimize sağ mandibuler posterior bölgede mevcut ağrı șikayeti ile bașvuran 21 yașındaki erkek hastanın yapılan klinik muayenesi sonucu, sol üst kanin ve ikinci premolar dișleri arasında sürnümerer dișe rastlandı(resim 1-2). Hastadan alınan anamnezde, herhangi bir mevcut veya geçirilmiș sistemik hastalık veya sendromun olmadığı ve hastanın bir ay önce sol üst birinci premolar dișini çektirdiği öğrenildi. Alınan anamnezde, hastanın bu sürnümerer mikro diși çekim sonrası arta kalan kök parçası olduğunu düșündüğü ve daha önce ağızda mevcut olmayan kemik içersinde gömülü olan bu dișin çekim sonrası kendiliğinden sürdüğü saptandı. Hastanın asıl șikayeti olan ve ağrıya sebep olan sağ alt birinci molar dișe ait kök ile birlikte sol üst birinci premolar bölgesindeki sürnümerer dișin çekimi de yapıldı. Çekilen sürnümerer diș 6 mm boyutunda idi ve konik bir muayenede hastanın görünümünde herhangi bir anomali saptanmadı. Olgu 2 Kliniğimize bașvuran 25 yașındaki erkek hastanın yapılan klinik muayenesi sonucu, sağ maksiler küçük azı dișleri arasında bir sürnümerer dișe rastlandı(resim 5). Hastanın yapılan ekstra ve intra oral muayenesi sonucu, herhangi bir patolojiye rastlanmamıștır. Hastanın isteği üzerine çekilen sürnümerer diș, yaklașık 8 mm boyutundaydı ve tüberküllü bir șekle sahipti(resim 6). Tartıșma Fazladan diș olarak tanımlanan sürnümerer dișlerin etiyolojisi tam olarak anlașılamamasına rağmen; vitamin D yetersizliği, dental laminanın hiperaktivitesi, çeșitli genetik faktörler, kleidokranial disostozis, Gardner s sendromu ve Down sendromu, dudak-damak yarıkları gibi doğumsal defektler ve endokrin bozukluklar gibi çeșitli faktörlerin etiyolojisinde rol oynadıkları birçok araștırıcı tarafından bildirilmekle birlikte en çok desteklenen teori dental laminanın etiyolojileri teorisidir. Sürnümerer dișleri belirlemenin en iyi yolu klinik ve radyolojik muayenedir. Sürnümerer dișlerin sürmelerinin gecikmesi ya da gömülü olarak kalmaları sıklıkla karșılașılan bir problemdir. Eğer gömülü olarak kalmıșlarsa, çoğunlukla radyolojik muayenelerde tesadüfen tespit edilirler. Bazen gömülü kalan sürnümerer bir diș daha sonra kendiliğinden sürebilmektedir(2,8-11). Hastalarımızdan alınan anamnezde, herhangi bir sistemik hastalık veya sendromun varlığı tespit edilmemiș ve bu mikro sürnümerer dișlerin etiyolojisi anlașılamamıștır. Birinci olguda, gömülü olan sürnümerer dișin bu bölgedeki birinci premolar dișin çekimini takiben bir ay sonra kendiliğinden sürdüğü öğrenilmiștir. İnsanlarda çeșitli genetik ve çevresel faktörlerden dolayı dental anomalilerin meydana geldiği bilinmektedir(12). Șekil anomalileri, diș gelișiminin morfodiferansiyasyon safhasında bașlayan ve daha sonra ilgili dișin kuron veya kök șeklini etkileyen anomalilerdir(7). Diș boyutlarındaki anomaliler diș arkı içinde olduğu kadar alt ve üst arklar arasında da uyumsuzluklara sebep șekle sahipti(resim 3). Dișin kuron ve kök boyu uzunlukları arasında fazla bir farkın olmadığı ve kök gelișimini tamamlamamıș olduğu görüldü(resim 4). Ayrıca yapılan fizik olmakla birlikte, ideal oklüzyonun ABCC DEFABC C

14 Dicle Dișhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle SÜRNÜMERER MİKRODONTİ Șeref EZİRGANLI ve Hasan Hüseyin KÖȘGER 1 sağlanmasında da problem olușturabilmektedirler(13). Bunun yanısıra, anomalinin görülme sıklığının cinsiyetler arasında da farklı olduğu gözlenmekte ve erkeklere oranla kadınlarda daha sık görüldüğü bildirilmektedir(7). Ezoddini,Sheikhha ve Ahmadi ise yaptıkları çalıșmada, mikrodontinin kadınlarda daha sık görüldüğünü saptamıșlardır(14). Șișman ve ark. yaptıkları çalıșmada, Türk toplumunda sürnümerer premolar dișlerin görülme prevalansını %0,49 olarak saptamıșlar ve ayrıca gömülü kalmıș sürnümerer dișlerin sürmüș olanlara oranını 5:1 olarak bulmușlar ve sürnümerer premolar dișlerin radyograf kullanmaksızın teșhis edilemeyeceğini öne sürmüșlerdir(9). Sunulan olgularda, premolar bögede mikro boyutta olan sürnümerer diș klinik muayene sonucu tespit edilmiș, radyografi ve hastadan alınan anamnezle de doğrulanmıștır. Rajab ve Hamdan sürnümerer dișleri morfolojilerine göre; konik, tüberküllü, odontoma ve suplemental (normal diș formu) olmak üzere dört sınıfa ayırmıșlar, sürekli dentisyonda konik formun en yaygın olarak görüldüğünü bildirmișlerdir(15). Birinci olgu sunumundaki hastamızda tespit edilen sürnümerer diș, konik olarak sınıflandırılabilir. Hastamızda çekimi yapılan dișin boyut olarak mikro düzeyde sayılacak kadar küçük (6 mm) olduğu, kuron kök oranının birbirine çok yakın olduğu ve ayrıca kök gelișimini henüz tamamlamamıș olduğu görülmektedir. İkinci olgu sunumundaki hastamızda tespit edilen sürnümerer dișin ise, tüberküllü ve boyut olarak çok küçük (yaklașık 8 mm) olduğu görülmüștür. Bu tür diș anomalileri hastalarda bazı fizyolojik ve psikolojik problemlere yol açabilir. Bu yüzden bu tür olguların erken ve doğru teșhis edilmesi ve tedavisinin planlanması fonksiyonel, estetik ve ortodontik nedenlerden dolayı önemlidir(7). Bizim vakalarımızdan biri 21 diğeri ise 25 yașında erkek idi. Oldukça geç fark edilmesine rağmen, hastalarımızın erkek olmalarından kaynaklansa gerek görünümlerinden oldukça memnun idiler. İlk olgu sunumundaki hastada oklüzal problemler vardı. Ortodontik tedavi önermemize rağmen kabul etmedi. İkinci olgu sunumundaki hastada ise, oklüzyon iyi olduğundan dolayı herhangi bir tedaviye gerek kalmamıștır. Resim 1: Konik sürnümerer mikrodontinin panoramik radyografisi. Resim 2: Konik sürnümerer mikrodontinin periapikal radyografisi. Resim 3: Konik sürnümerer mikrodontinin boyutu AB1CC1 1DEF 161 9A B 1C1 11 C

15 Dicle Dișhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle SÜRNÜMERER MİKRODONTİ Șeref EZİRGANLI ve Hasan Hüseyin KÖȘGER 1 Resim 4: Konik sürnümerer mikrodontinin çekim sonrası görüntüsü. Resim 5: Tüberküllü sürnümerer mikrodontinin ağız içi görünümü. 3. Batra P, Duggal R, Parkash H. Non-syndromic multiple supernumerary teeth transmitted as an autosomal dominant trait: Case report. J Oral Pathol Med. 2005; 34: Mason C, Azam N, Holt RD, Rule DC. A retrospective study of unerupted maxillary incisors associated with supernumerary teeth. Br J Oral Maxillofac Surg. 2000; 38: Langowska-Adamczyk H, Karmanska B. Similar locations of impacted and supernumerary teeth in monozygotic twins: A report of 2 cases. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2001; 119: Moore SR, Wilson DF, Kibble J. Sequential development of multiple supernumerary teeth in the mandibular premolar region: A radiographic case report. Int J Paediatr Dent. 2002; 12: Küçükeșmen Ç, Küçükeșmen HC. Konik diș anomalisi bulunan üç farklı olgunun, kompozit veneer restorasyonlarla estetik ve fonksiyonel tedavisi: Olgu bildirimi. AÜ Diș Hek Fak Derg. 2005; 32: Liu JF. Characteristics of premaxillary supernumerary teeth: A survey of 112 cases. ASDC J Dent Child. 1995; 62: Șișman Y, Ertaș ET, Akgünlü F. Süpernümerer premolar dișlerin değerlendirilmesi: Klinik bir çalıșma. Sağ Bil Derg. 2007; 16: Ozan F, Kara I, Ay S. Impacted mandibular permanent incisors associated with a supernumerary tooth: a case report. Eur J Dent. 2009; 3: Kökten G, Balcıoğlu H, Büyükerten M. Supernumerary fourth and fifth molars: a report of two cases. J Contemp Dent Pract 2003; 4: Suprabha BS, Sumanth KN, Boaz K, George T. An unusual case of non-syndromic occurrence of multiple dental anomalies. Indian J Dent Res ;20: Gelgör İE, Șișman Y, Malkoç S. Daimi dentisyonda boyut anomalisi gösteren dișlerin görülme sıklığı. Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2005; 11: Ezoddini AF, Sheikhha MH, Ahmadi H. Prevalence of dental developmental anomalies: a radiographic study. Community Dent Health. 2007; 24: Rajab LD, Hamdan MA. Supernumerary teeth: Review of the literature and a survey of 152 cases. Int J Paediatr Dent. 2002; 12: Resim 6: Sürnümerer mikrodontinin çekim sonrası görüntüsü ve boyutu. Kaynaklar 1. Proff P, Fanghanel J, Allegrini Jr. S, Bayerlein T, Gedrange T. Problems of supernumerary teeth, hyperdontia or dentes supernumerarii. Ann Anat. 2006; 188: Bayrak S, Dalci K, Sari S. Evaluation of supernumerary teeth with computerized tomography: Case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005; 100: AB1CC1 1DEF 161 9A B 1C1 11 C A

16 Dicle Dișhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle ANTERİOR DİȘTE ALTERNATİF BİR TEDAVİ Emin Caner TÜMEN ve ark. *TRAVMAYA BAĞLI KIRILMIȘ ANTERİOR DİȘTE ALTERNATİF BİR TEDAVİ YAKLAȘIMI: 1 YILLIK VAKA RAPORU AN ALTERNATIVE TREATMENT APPROACH IN ANTERIOR TOOTH FRACTURES CAUSED BY TRAUMA: A CASE REPORT ONE YEAR 1 **Emin Caner TÜMEN, 2 Sema ÇELENK, 3 Engin AĞAÇKIRAN, 4 Fatma ATAKUL 1 Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Dișhekimliği Fakültesi, Pedodonti A.D. Diyarbakır. 2 Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Dișhekimliği Fakültesi, Pedodonti A.D. Diyarbakır. 3 Araș. Gör. Dr.Dt., Dicle Üniversitesi Dișhekimliği Fakültesi, Pedodonti A.D. Diyarbakır. 4 Prof. Dr., Dicle Üniversitesi Dișhekimliği Fakültesi, Pedodonti A.D., Diyarbakır. Özet Amaç: Anterior diș kırıkları, ağrı, fonksiyon kaybı ve kötü estetiğin yanı sıra hastada psikolojik sorunlara da yol açabilmesi itibariyle özel öneme sahiptir. Travma sonucu kırılmıș dișlerin, orjinal parçası ile tekrar yerine yapıștırılması, kompozit restorasyonlardan daha üstün çeșitli avantajlara sahip, önemli bir tekniktir. Bu teknik daha iyi bir estetik görünüm, doğal diș formu ve renginin korunması, minimal diș kaybı, yüksek așınma direnci ve böylece geliștirilmiș bir fonksiyon sağlamaktadır. Olgu Sunumu: Sunulan vaka, düșmeye bağlı travma sonucu komplike kron kırığı olușan üst sol santral dișin, kendi kırık parçasıyla ve sol üst lateral dișin de kompozit rezinle, hastayı ve hekimi memnun eden bașarılı tedavisinin, bir yıllık takibini içermektedir. Sonuç: Sonuç olarak sürekli kesici dișlerde kron kırıklarının restorasyonlarında, kırık parçanın yerine yapıștırılmasının doğal diș dokularının devamlılığını sağlaması nedeniyle, geleneksel uygulamalara alternatif bir tedavi seçeneği olduğunu düșünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Travma, Komplike kron kırığı, Re-ataçman tekniği. Abstract Aim: Anterior dental injuries developed after trauma have a special importance, because besides causing pain, lose of function in teeth or poor esthetics seen, they may also lead to psychological problems in patient life. Compared to other composite restorations, reattaching the fractured tooth back into original place is an important technique, which has significantly higher advantages. This technique protects the natural colour and form of tooth, provides a better esthetics, higher resistance and minimum lose of tooth. These are all highly essential for a developed tooth function. Case Report: The case includes one year follow of reattachment procedure of fractured maxillary left central tooth and restoration with composite resin of maxillary left lateral tooth. The treatment is conserned as highly satisfied for both of patient and the dentist. Conclusion: We consider that the restorations of fractured teeth by reattaching, its fractured fragments back into place in permanent incisive teeth, as an alternative choice of treatment, because, this treatment will provide continuity in the development of natural textures of tooth. Key Words: Trauma, Complicated crown fracture, Re-attachment technique. Giriș Dișlere gelen ani ve șiddetli darbelerle, kronlarda çatlaklar veya kırıklar olabilir. İletișim Adresi **Yrd. Doç. Dr. Emin Caner TÜMEN Dicle Üniversitesi Dișhekimliği Fakültesi, Pedodonti A.D , Diyarbakır Tel: Fax: *Bu vaka raporu, E.Ü. Dișhekimliği Fakültesi Uluslararası Dișhekimliği Kongresinde sunulmuștur. 29 Eylül- 01 Ekim 2005, İZMİR ABCC DEFABC C Travmatik diș kırılmaları, genelde çocuklarda ya da genç yetișkinlerde rastlanan bir durumdur (1,2). Çocuklarda daimi kesicilerin kırılma sıklığının %5 ile %20 arasında olduğu bildirilmiștir. Diș dokusu kaybının vertikalden çok horizontal olduğu izlenmektedir (3). Travmadan en çok üst santral ve lateral dișler etkilenir ve bu dișlerin konumları da yaralanma șiddetinde önemlidir (4,5). Anterior diș kırıkları, ağrı, fonksiyon kaybı ve kötü estetiğin yanı sıra hastada psikolojik sorunlara da yol açabilmesi itibariyle özel öneme sahiptir (6).

17 Dicle Dișhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle ANTERİOR DİȘTE ALTERNATİF BİR TEDAVİ Emin Caner TÜMEN ve ark. Adeziv tekniklerin ve kompozit reçinelerin geliștirilmesi, dișhekimlerinin karmașık vakaları tedavi edebilmesini kolaylaștırmıștır (7). Travma nedeniyle bașvuran hastaların direkt adeziv yöntem yardımıyla tek seansta, eski görünümlerine tekrar kavușmaları, hastaları psikolojik açıdan rahatlatmaktadır. Sürekli kesici dișlerdeki kron kırıklarının geleneksel restorasyonu, kompozit reçineler ya da sabit protetik restorasyonlarla gerçekleștirilmektedir(8). Ancak, travma nedeniyle kırılmıș olan keser dișlerin tedavilerinde, kırık parçanın mevcut olduğu durumlarda, adeziv teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde, dișin kendi parçası ile restore edilmesi alternatif bir tedavi olarak güncelleșmeye bașlamıștır. Bu yöntemle ilgili pek çok araștırmalar yapılmakta olup, uzun süreli takipler gerçekleștirilmiș ve yapılan tedavilerin bașarılı estetik ve fonksiyona ulașabildiği gösterilmiștir (1). Sunulan vaka, düșmeye bağlı travma sonucu komplike kron kırığı olușan üst sol santral dișin, kendi kırık parçasıyla ve sol üst lateral dișin de kompozit rezinle, hastayı ve hekimi memnun eden bașarılı tedavisinin, bir yıllık takibini içermektedir. Alınan anamneze göre; kazanın, hasta kliniğimize bașvurmadan 1 saat önce gerçekleștiği belirlendi. Sol üst santral dișin kırık parçası, ebeveyn tarafından kuru bir șekilde saklanarak getirildiği için hafif opak bir renk değișimi olduğu gözlendi (Resim 2). Resim 2. Kırık kronal parça. Hastanın klinik muayenesinde, sol üst santral dișteki kırık parçanın kronun yaklașık üçte birini kapsadığı, kırık hattının mine, dentin ve pulpayı içerdiği tespit edildi (Resim 3,4). Olgu Sunumu 14 yașındaki erkek hasta, düșmeye bağlı çarpma sonucu sol üst santral ve lateral dișlerinde meydana gelen horizontal kırık nedeni ile kliniğimize bașvurdu (Resim 1). Resim3. Kırık parçanın yapıștırılmadan önceki adaptasyonu. Olgunun tedavisinde ilk olarak 21 nolu dișe Cvek amputasyonu yapıldı ve ebeveyn tarafından getirilen kırık parça, bonding ajan ve rezin siman özelliklerini bir arada bulunduran "C&B Metabond"(Parkell, Japonya) ile dișe sabitlendi. Daha sonra, optimal fonksiyon ve Resim 1. Travmaya uğramıș dișlerin tedavi estetiği sağlamak amacıyla, kırık hattı boyunca öncesi vestibül yüzden görünümü. açılan V șeklindeki eksternal oluk üzerine yapılan küçük düzeltmelerde ve 22 nolu dișin ABCC DEFABC C

18 Dicle Dișhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle ANTERİOR DİȘTE ALTERNATİF BİR TEDAVİ Emin Caner TÜMEN ve ark. restorasyonunda Ecusit ( DMG- Hamburg) ıșıkla sertleșen hibrit kompozit kullanıldı (Resim 5). Resim 4. Travmaya uğramıș dișin okluzal yüzden görünümü. Resim 6. Dișlerin tedavi sonrası radyografik görünümü. Resim 5. Tedavi tamamlandıktan sonra dișlerin görünümü. Restorasyon sonrası yapılan radyografik muayenede, dișin kök gelișimini tamamladığı, periapikalinin sağlıklı bir yapı gösterdiği ve kök boyunca kırık olmadığı gözlendi (Resim 6). Hastanın 1 yıl sonraki muayenesinde, dișinde mobilite ve perküsyona karșı hassasiyet olmadığı, estetik ve fonksiyon açısından oldukça memnun olduğu gözlendi (Resim 7). Resim 7. Tedaviden 1 yıl sonraki görünümü. Tartıșma Travma sonucu kırılmıș dișlerin, orijinal parçası ile tekrar yerine yapıștırılması, kompozit restorasyonlardan daha üstün çeșitli avantajlara sahip, önemli bir tekniktir. Bu teknik daha iyi bir estetik görünüm, doğal diș formu ve renginin korunması, minimal diș kaybı, yüksek așınma direnci ve böylece geliștirilmiș bir fonksiyon sağlamaktadır. Günümüzde, kullanımda bulunan adeziv sistemlerin pulpaya olan biyolojik uyumları yeterli düzeydedir. Dentin kanalları tamamen tıkandığında ve kronik irritasyon ABCC DEFABC C

19 Dicle Dișhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle ANTERİOR DİȘTE ALTERNATİF BİR TEDAVİ Emin Caner TÜMEN ve ark. engellendiğinde, adeziv bağlantının pulpada neden olduğu kısa süreli irritasyon kendiliğinden düzelmektedir (9). Bonding rezinlerin ve yapıștırıcı simanların fiziksel ve mekanik özellikleri geliștirildikçe, diș dokularına bağlanma dayanımları da artmakta, pek çok dental problemin çözümünde artık daha minimal doku kaybı ile restorasyonlar gerçekleștirilebilmektedir. Biz de, adeziv teknolojisindeki bu ilerlemelerden ve biyouyumluluğundan yararlanarak bu vakada, pulpası açığa çıkmıș kırık bir dișin orjinal parçasının yapıștırılması ile diși restore etmeyi amaçladık. Ayrıca çalıșmamızda, açığa çıkan pulpa dokusunun dıș etkenlerle direkt temasındaki sürenin kısa olmasının, dișin 1. yılın sonunda vitalitesini korumasında oldukça önemli olduğunu düșünmekteyiz. Burke adlı araștırmacı yaptığı bir çalıșmasında, pulpası açığa çıkmıș fraktüre bir kesici dișin daha sonra vitalitesini kaybedebileceği düșüncesiyle, öncelikle kanal tedavisini yapmıș ve akabinde kırık parçayı yapıștırarak restorasyonunu tamamlamıștır (6). Ancak, çalıșmamıza benzer șekilde Kanca, pulpa perforasyonu ile sonuçlanmıș bir kesici dișin kırık parçasını yerine yapıștırmıș ve 1 yıl sonunda dișin vital ve asemptomatik olduğunu rapor etmiștir (10). Trushkowsky adlı araștırmacı da, kırık bir dișin yapıștırılması ile ilgili yapmıș olduğu in vivo çalıșmasının 8 aylık takibinde bașarılı sonuçlar elde ettiğini bildirmiștir. Tedavide dișin kırık parçasını kullanmanın, geleneksel kompozit restorasyonlara alternatif bir yöntem olduğunu belirtmiștir (8). Buna paralel bir çalıșmada da, Karakaya ve Özer, kırık bir dișin orijinal parçasının yapıștırılması ile restore edilen üst sağ santral dișin 2 yıl içerisinde hastayı ve hekimi memnun edecek șekilde fonksiyona devam ettiğini gözlediklerini bildirmișlerdir(11). Bizim çalıșmamızda da, 1 yıl sonunda estetik ve fonksiyon açısından kabul edilebilir bir bașarı sağlanmıștır. Sonuç olarak, sürekli kesici dișlerde kron kırıklarının restorasyonlarında, kırık parçanın yerine yapıștırılmasının, doğal diș dokularının devamlılığını sağlaması nedeniyle, geleneksel uygulamalara alternatif bir tedavi seçeneği olduğunu düșünmekteyiz. Kaynaklar 1. Murchison DF, Burke FJT, Worthington RB: Incisal edge reattachment: indications for use and clinical technique. Br Dent J, 1999; 186: Sanchez AV, Garcia-Godoy F: Traumatic dental injuries in 3 to 13-year-old boys in Monterrey, Mexico. Endod Dent Traumatol, 1990; 6: Chan DCN, Cooley RL: Direct anterior restorations in: Schwarlz RS, Summitt JB, Robbins JW (eds). Fundamentals of Operative Dentistry. Illinois: Quintessence publishing Co, s , Hunter ML, Hunter B, Kingdon A, Addy M, Dummer PMH, Shaw WC: Traumatic injury to maxiallary incisor teeth in a group of South Wales school children. Endod Dent Traumatol,1990; 6: Scott J, Burke FJT, Watts DC: A review of dental injuries and the use of mouthguards in contact team sports. Br Dent J, 1994; 176: Burke FJT: Reattachment of a fractured central incisor tooth fragment. Br Dent J, 1991; 170: Dickerson WG: Conservative re-attachment of a pulpally exposed fractured incisors. Dental Economics, 1994; 84: Trushkowsky RD: Esthetic, biologic and restorative considerations in coronal segment reattachment for a fractured tooth: a clinical report. J Prosthet Dent, 1998; 79: Katoh Y: Histopathological reactions of pulp in direct capping of adhesive resinuous materials. J Dent Res, 1994, 73: 293, Abstr Kanca J: Replacement of a fractured incisor fragment over pulpal exposure: a case report. Quint Int, 1993; 24: Karakaya Ș, Özer F: Kırılmıș bir anterior dișin kendi kırık parçası ile restore edilmesi: 2 yıllık vaka raporu. OMÜ Dișhek Fak Derg, 2004; 5: ABCC DEFABC C

20 Dicle Dișhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle LEZYOLU DİȘLERİN ENDODONTİK TEDAVİSİ Evrim ELİGÜZELOĞLU GENİȘ PERİAPİKAL LEZYON BULUNAN DİȘLERİN ENDODONTİK TEDAVİSİ ENDODONTIC TREATMENT OF TEETH WITH A LARGE PERIAPICAL LESION 1 *Evrim Eligüzeloğlu 1 Evrim Eligüzeloğlu, YYU Dișhekimliği Fakültesi Restoratif Tedavi ve Endodonti Anabilim Dalı, Kampüs, VAN. Abstract To report the repair of a large periapical lesion following non-surgical root canal treatment. A 38 year old female patient with a large periapical lesion around the apices of mandibular central incissors is described. The lesion formed because of the traumatic occlusion. During root canal treatment, sodyum hypocloride was used for irrigation, and calcium hydroxide was used intracanal dressing. After two weeks the canals were obturated with gutta-percha and AH26. Periapical healing was observed after 1 year. Conventional root canal treatment, including the use of sodyum hypocloride and calcium hydroxide showed successful results in promoting healing of a large periapical lesion. Key Words: periapical lesion, sodyum hypocloride, calcium hydroxide. Giriș Akut ve kronik travmalar sonrasında pulpa nekrozu sıklıkla görülmektedir. Pulpa nekrozuna mikrobiyal enfeksiyon da eșlik ettiğinde kök ucunda periapikal lezyon gelișebilmektedir(1). Kök ucunda periapikal lezyon gelișmiș bir dișe endodontik tedavi yeterli düzeyde yapıldığında, periapikal lezyon sert doku yapımıyla sağlığına kavușabilir(2). Periapikal iyileșme, tedavi sonrası belli aralıklarla alınan radyografilerde lezyonun olduğu bölgede radyolusensi azalmasıyla belirlenmektedir(3,4). Bu vaka sunumunun amacı, kronik okluzal travma nedeniyle kök ucunda gelișmiș periapikal lezyonun, geleneksel kök kanal tedavisi ile bașarısını değerlendirmektir. bașvurdu. Ağız içi muayenesi esnasında yumușak dokularda skar veya fistüle rastlanmadı. Dișlerde bir miktar renk değiștirme gözlendi, perküsyonda hassasiyet ve mobilite belirlendi ancak herhangibir çürük lezyonuna raslanmadı. Okluzal ilișki incelendiğinde mandibular kesicilerin direk üst kesicilerle temasta olduğu, over-jet bulunmadığı tespit edildi. Dișlerden alınan periapikal radyograflarda mandibular sağ ve sol 1 numaralı kesicilerin kök uçlarını içine alan periapikal lezyon gözlendi(resim 1). Olgu Bildirimi 38 yașında bayan hasta, mandibular sağ ve sol kesici dișlerinin tedavisi için Gazi Üniversitesi Diș Hekimliği Fakültesi Diș Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı kliniğine İletișim Adresi *Yrd. Doç. Dr. Evrim Eligüzeloğlu YYU Dișhekimliği Fakültesi Restoratif Tedavi ve Endodonti Anabilim Dalı Kampüs VAN Resim 1. Periapikal lezyonlu alt santral kesici dișlerin ișlem yapılmadan önceki radyografileri. Tel: ABCC DEFABC C Bu dișlere yapılan elektrik pulpa testi sonucunda dișlerin devital olduğu tespit edildi.

ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU

ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU ENDODONTIC TREATMENT OF A MAXILLARY CENTRAL INCISOR WITH TYPE III DENS INVAGINATUS: A CASE REPORT Mesut Enes ODABAŞ 1

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ II. ULUSAL KONGRESİ. 2-3 KASIM 2013 Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi - Diyarbakır

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ II. ULUSAL KONGRESİ. 2-3 KASIM 2013 Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi - Diyarbakır DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ II. ULUSAL KONGRESİ 2-3 KASIM 2013 Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ve Diyarbakır Dişhekimleri Odası Katkılarıyla

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977.

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Taşdemir T, Aydemir H, İnan U, Ünal O. Canal preparation with Hero 642 rotary NiTi instruments compared with stainless steel hand K-file

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

Maksiller Lateral Diş ile Süpernümerer Diş Füzyonu ve Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Maksiller Lateral Diş ile Süpernümerer Diş Füzyonu ve Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Doi: 10.17944/mkutfd.39174 OLGU SUNUMU / CASE REPORT Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi Cilt: 6, Sayı:21, Yıl:2015 Maksiller Lateral Diş ile Süpernümerer Diş Füzyonu ve Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Fused

Detaylı

PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI

PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 177-181, 1986 PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI Yurdaer KILIÇ* Tayfun ALAÇAM** Çocuklarda

Detaylı

Araş.Görv.Dt.Ersan ÇİÇEK * Araş.Görv.Dt.Esra PARLAK * Yrd.Doç.Dr., Umut TUNGA **

Araş.Görv.Dt.Ersan ÇİÇEK * Araş.Görv.Dt.Esra PARLAK * Yrd.Doç.Dr., Umut TUNGA ** Olgu Sunumu/ Case Report CAM FİBER POST UYGULAMASI: İKİ OLGU SUNUMU VE İKİ YILLIK TAKİBİ. # APPLİCATİON OF GLASS FİBER POST: TWO CASE REPORTS AND TWO YEARS FOLLOW UP Makale Kodu/Article code: 478 Makale

Detaylı

FÜZYONLU MAKSĐLLER LATERAL DĐŞĐN MULTĐDĐSĐPLĐNER TEDAVĐSĐ: OLGU SUNUMU

FÜZYONLU MAKSĐLLER LATERAL DĐŞĐN MULTĐDĐSĐPLĐNER TEDAVĐSĐ: OLGU SUNUMU A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 38(2) 83-87, 2011 FÜZYONLU MAKSĐLLER LATERAL DĐŞĐN MULTĐDĐSĐPLĐNER TEDAVĐSĐ: OLGU SUNUMU The Multidisciplinary Management of a Fused Maxillry Lateral Incisor: A Case Report Tuğba

Detaylı

Endodontik muayene, pulpal ve periapikal doku hastalıkların teşhisi ve tedavi planlaması

Endodontik muayene, pulpal ve periapikal doku hastalıkların teşhisi ve tedavi planlaması II DERSİN / UYGULAMANIN ADI : ENDODONTİ ( T ) DERSİN / UYGULAMANIN KODU : DİŞ 204 DERSİN KREDİSİ : 2 DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ : Doç.Dr.Çağın YÜCEL DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYE / ÜYELERİ : Doç.Dr.Çağın YÜCEL 1. HAFTA

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

KIRILMIŞ BİR ANTERİOR DİŞİN PREFABRİK POST DESTEĞİ VE KENDİ KIRIK PARÇASI İLE RESTORE EDİLMESİ: OLGU RAPORU

KIRILMIŞ BİR ANTERİOR DİŞİN PREFABRİK POST DESTEĞİ VE KENDİ KIRIK PARÇASI İLE RESTORE EDİLMESİ: OLGU RAPORU KIRILMIŞ BİR ANTERİOR DİŞİN PREFABRİK POST DESTEĞİ VE KENDİ KIRIK PARÇASI İLE RESTORE EDİLMESİ: OLGU RAPORU RESTORATION OF A FRACTURED ANTERIOR TOOTH SUPPORTED WITH PREFABRIC POST AND ORIGINAL TOOTH FRAGMENT:

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Şerife ÖZALP 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran 1979 3. Unvanı: Yrd Doç Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Gazi Üniversitesi 2002

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Ebru HAZAR BODRUMLU Doğum Yeri : Tosya Tarihi : 06/ 06 / 1979 E mail hazarebru@yahoo.com Telefon 0 372 2613659 EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR:

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Murat KOÇAK Doğum Tarihi ve Yeri: 22.03.1977-Karabük E-mail: mmuratkocak@yahoo.com Telefon: 0372 2613404 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma

Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2010; 11 (2) : 52-57 Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma Evaluation

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şeyda ERŞAHAN EROĞLU Ünvanı: Endodonti uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Dişhekimliği Fakültesi Marmara Üniversitesi 2000 Doktora Endodonti GATA Sağlık Bilimleri

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler

ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler ENDODONTİ Program Koordinatörü: Doç. Dr. Atakan Kalender, atakankalender@gmail.com Ders Sorumluları: Prof.Dr. Nuran Ulusoy nuranulusoy@gmail.com Prof. Dr. Meltem Dartar Öztan, Meltem.Dartar@dentistry.ankara.edu.tr

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİSİ YAPILMIŞ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU DİŞLERİN UZUN DÖNEM RADYOGRAFİK TAKİBİ: 2 OLGU SUNUMU

ENDODONTİK TEDAVİSİ YAPILMIŞ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU DİŞLERİN UZUN DÖNEM RADYOGRAFİK TAKİBİ: 2 OLGU SUNUMU Olgu Sunumu/ Case Report ENDODONTİK TEDAVİSİ YAPILMIŞ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU DİŞLERİN UZUN DÖNEM RADYOGRAFİK TAKİBİ: 2 OLGU SUNUMU LONG-TERM RADIOGRAPHIC FOLLOW UP OF ENDODONTICALLY TREATED TEETH ASSOCIATED

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL * Yrd. Doç. Dr. Faik TUĞUT ** Doç. Dr. Hakan DEMİR **

Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL * Yrd. Doç. Dr. Faik TUĞUT ** Doç. Dr. Hakan DEMİR ** Olgu Sunumu/ ÜNAL, Case TUĞUT, Report DEMİR TRAVMATİK KOMPLİKE KURON KIRIĞI VE LATERAL LÜKSASYON TEDAVİSİNİN ÜÇ YILLIK TAKİBİ: OLGU RAPORU THREE YEARS FOLLOW UP OF TRAUMATIC COMPLICATED CROWN FRACTURE

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

Arş.Gör.Dt.Pınar GÜL * Yrd.Doç.Dr. Nilgün AKGÜL *

Arş.Gör.Dt.Pınar GÜL * Yrd.Doç.Dr. Nilgün AKGÜL * Olgu Sunumu/ Case Report DİREKT FİBER ADEZİV KÖPRÜ UYGULAMALARI (İKİ OLGU SUNUMU) DIRECT FIBER REINFORCED ADHESIVE BRIDGE APPLICATIONS (TWO CASE REPORTS) Arş.Gör.Dt.Pınar GÜL * Yrd.Doç.Dr. Nilgün AKGÜL

Detaylı

Üç kanallı ve fraktür hattına sahip üst birinci küçük azı dişin retreatment tedavisi: Olgu sunumu *

Üç kanallı ve fraktür hattına sahip üst birinci küçük azı dişin retreatment tedavisi: Olgu sunumu * OLGU SUNUMU Üç kanallı ve fraktür hattına sahip üst birinci küçük azı dişin retreatment tedavisi: Olgu sunumu * Durmuş Alperen Bozkurt 1, Hale Arı Aydınbelge 1 Selcuk Dental Journal, 2015; 1: 20-24 Root

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK D İ Z İ N Addison Hastalığı Turc 2013;30(2):90-2 (12 ref) TK Adeziv Sistemler Odontol Turc 2013;30(1):18-24 (40 ref) TK Adezivler ref) TK Adezyon Restoratif Materyallerin Yüzeylerinde Candida albicans

Detaylı

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit

Detaylı

OLGU. Ali Rıza Çetin 1, Erhan Özcan 2. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti AD Kampüs, Konya, Türkiye.

OLGU. Ali Rıza Çetin 1, Erhan Özcan 2. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti AD Kampüs, Konya, Türkiye. S.D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 4 / Sayı 3 / 2013 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OLGU Travma geçirmiş anterior dişlerde gelişen kök kırıklarında restoratif tedavi yaklaşımı (üç olgu nedeniyle)

Detaylı

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:23, Sayı:1, Yıl: 2013, Sayfa: 89-97

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:23, Sayı:1, Yıl: 2013, Sayfa: 89-97 Olgu AĞAÇKIRAN, Sunumu/ TOPTANCI, Case Report TOTAL KRON KAYBI OLAN GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU MAKSİLLER SANTRAL KESİCİ DİŞİN ÇOK SEANSLI ENDODONTİK TEDAVİSİ VE FİBER POST DESTEKLİ KOMPOZİT REZİN İLE RESTORASYONU:

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Muayene (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi İSTENEN BELGELER ; 1- SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com 2.

Detaylı

SAĞ ÜST 1. BÜYÜK AZI DİŞİNDE KRON VE İNTRAALVEOLAR KÖK KIRIĞI TEDAVİSİ (BİR OLGU RAPORU)

SAĞ ÜST 1. BÜYÜK AZI DİŞİNDE KRON VE İNTRAALVEOLAR KÖK KIRIĞI TEDAVİSİ (BİR OLGU RAPORU) A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 36(2) 109-114, 2009 SAĞ ÜST 1. BÜYÜK AZI DİŞİNDE KRON VE İNTRAALVEOLAR KÖK KIRIĞI TEDAVİSİ (BİR OLGU RAPORU) The Treatment of Crown and Intraalveoler Root Fracture of Right Maxillary

Detaylı

OLGU SUNUMU (Case Report)

OLGU SUNUMU (Case Report) OLGU SUNUMU (Case Report) TRAVMA SONUCU KOMPLİKE KRON KIRIĞI MEYDANA GELEN GENÇ DAİMİ DİŞİN APEKSİFİKASYON TEDAVİSİ: VAKA RAPORU The Apexification Therapy of an Immature Tooth with Complicated Crown Fracture:

Detaylı

Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu Bildirimi

Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu Bildirimi OLGU RPORU (ase Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi ilt: 30, Sayı: 1, Sayfa: 83-89, 2006 Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu ildirimi Tooth Movement Through Maxillary Midline: ase Report

Detaylı

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PREKLİNİK PUANLARI ENDODONTİ ANABİLİM DALI 2. SINIF Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi Üst kanin diş kök kanal tedavisi Üst premolar diş

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

SÜPERNÜMERER PREMOLAR DİŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ : KLİNİK BİR ÇALIŞMA The Evaluation of Supernumerary Premolar Teeth: A Clinical Study

SÜPERNÜMERER PREMOLAR DİŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ : KLİNİK BİR ÇALIŞMA The Evaluation of Supernumerary Premolar Teeth: A Clinical Study Süpernümerer premolar dişlerin değerlendirilmesi: ARAŞTIRMA Klinik bir (Research çalışma Report) SÜPERNÜMERER PREMOLAR DİŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ : KLİNİK BİR ÇALIŞMA The Evaluation of Supernumerary Premolar

Detaylı

Endodontic treatment of a maxillary first molar having three mesiobuccal canals: a case report

Endodontic treatment of a maxillary first molar having three mesiobuccal canals: a case report Cumhuriyet Dental Journal Volume 18 Issue 2 doi: 10.7126/cdj.58140.1008001646 Cumhuriyet Dental Journal available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumudj/ Volume 16 Number 1 e-issn : 2146-2852 Official

Detaylı

Başarısız Olmuş Apikal Cerrahi Sonrası Cerrahi Olmayan Retreatment ve Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu

Başarısız Olmuş Apikal Cerrahi Sonrası Cerrahi Olmayan Retreatment ve Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2015; 37_1: 32-37 Başarısız Olmuş Apikal Cerrahi Sonrası Cerrahi Olmayan Retreatment ve Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu Non-Surgical Retreatment And Apexification of a Failed

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

Olgu Sunumu/ TUĞUT, ÜNAL, Case KAPDAN, Report Makale Kodu/ Article code: 49 Makale Gönderilme Tarihi: 11.05.2009 Kabul Tarihi: 13.08.2009 KOMPLİKE KURON KIRIĞI OLGUSUNDA CAM FİBER POST DESTEKLİ KOMPOZİT

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2014-2015 KLİNİK STAJ 22.08.2014 SINIF 4. SINIF STAJ 5. SINIF STAJ PEDODONTİ ANABİLİM DALI TEDAVİ Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 40 Tüm dolgu tedavileri,

Detaylı

HORİZONTAL KÖK KIRIĞININ ENDODONTİK TEDAVİYLE İYİLEŞMESİ: BİR OLGU SUNUMU

HORİZONTAL KÖK KIRIĞININ ENDODONTİK TEDAVİYLE İYİLEŞMESİ: BİR OLGU SUNUMU A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 38(1) 39-44, 2011 HORİZONTAL KÖK KIRIĞININ ENDODONTİK TEDAVİYLE İYİLEŞMESİ: BİR OLGU SUNUMU Endodontic Healing of Horizontal Root Fractures: A Case Report Burcu NAMAZOĞLU * Berkan

Detaylı

Devital diþlerin ýntrakoronal aðartmasýnda kullanýlan iki farklý materyalin klinik etkinliðinin karþýlaþtýrýlmasý

Devital diþlerin ýntrakoronal aðartmasýnda kullanýlan iki farklý materyalin klinik etkinliðinin karþýlaþtýrýlmasý 4 ARAÞTIRMA Devital diþlerin ýntrakoronal aðartmasýnda kullanýlan iki farklý materyalin klinik etkinliðinin karþýlaþtýrýlmasý Diljin Keçeci Süleyman Demirel Üniversitesi Diþhekimliði Fakültesi Diþ Hstalýklarý

Detaylı

KONİK DİŞ ANOMALİSİ BULUNAN ÜÇ FARKLI OLGUNUN, KOMPOZİT VENEER RESTORASYONLARLA ESTETİK VE FONKSİYONEL TEDAVİSİ (OLGU BİLDİRİMİ)

KONİK DİŞ ANOMALİSİ BULUNAN ÜÇ FARKLI OLGUNUN, KOMPOZİT VENEER RESTORASYONLARLA ESTETİK VE FONKSİYONEL TEDAVİSİ (OLGU BİLDİRİMİ) A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(3) 215-221, 2005 KONİK DİŞ ANOMALİSİ BULUNAN ÜÇ FARKLI OLGUNUN, KOMPOZİT VENEER RESTORASYONLARLA ESTETİK VE FONKSİYONEL TEDAVİSİ (OLGU BİLDİRİMİ) The Esthetic and Functional

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 127-134, 1987 BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ Y. BURGAZ* Prognatik anomaliler hasta üzerinde ciddi sosyal ve fonksiyonel bozukluklar yaratır.

Detaylı

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit.

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M Oral Care 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M post ve kor çözümleri. RelyX Fiber Post 3D nin sağladığı faydalar. Daha kısa sürede öngörülebilir sonuçlar. Biliyoruz ki endodonti

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA 4. SINIF 5. SINIF Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 30 Anterior ve posterior dişlere yapılan tüm amalgam,

Detaylı

GİRİŞ Normal bir çene kadranında bir santral keser, bir lateral keser, bir kanin, iki premolar ve 3 molar diş bulunur 1. Dental arkta, normalden fazla

GİRİŞ Normal bir çene kadranında bir santral keser, bir lateral keser, bir kanin, iki premolar ve 3 molar diş bulunur 1. Dental arkta, normalden fazla Araştırma/ BEREKET, Research ÇAKIR-ÖZKAN, Article SÜRNÜMERER MOLAR DİŞLERİN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ: KLİNİK VE RADYOLOJİK BİR ÇALIŞMA RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SURNUMERARY MOLARS: A CLINICAL AND

Detaylı

KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU)

KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU) KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU) OVERFILLING GUTTA-PERCHA TO THE MAXILLARY SINUS DURING ROOT CANAL TREATMENT (A CASE REPORT) Evren OK 1, Necdet ADANIR 2

Detaylı

AMELOGENEZİS İMPERFEKTALI İKİ HASTADA ESTETİK VE FONKSİYONUN SAĞLANMASI: OLGU SUNUMU

AMELOGENEZİS İMPERFEKTALI İKİ HASTADA ESTETİK VE FONKSİYONUN SAĞLANMASI: OLGU SUNUMU AMELOGENEZİS İMPERFEKTALI İKİ HASTADA ESTETİK VE FONKSİYONUN SAĞLANMASI: OLGU SUNUMU RESTORING FUNCTION AND ESTHETICS REHABILITATION İN TWO PATIENTS WİTH AMELOGENESIS IMPERFECTA: CASE REPORT Yrd. Doç.

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

TALON TÜBERKÜLÜ (ÜÇ VAKA NEDENİY7E)

TALON TÜBERKÜLÜ (ÜÇ VAKA NEDENİY7E) G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt V, Sayı 2, Sayfa 173-181, 1988 TALON TÜBERKÜLÜ (ÜÇ VAKA NEDENİY7E) Hülya KÖPRÜLÜ* GİRİŞ Dişhekimleri, ağız boşluğunun sert ve yumuşak dokularıyla ilgili anormallikleri tesbit,

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2016-2017 KLİNİK STAJ SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF STAJ BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI BARAJI 5. SINIF BARAJ PUANI

Detaylı

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir:

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir: Laminate kaplama (Laminat Vener-dental veneer) nedir? (Laminey, Lamine ya da lamina olarak da bilinir.=yaprak Porselen) Görünüşünüzü olumsuz yönde etkileyen bir çok diş bozukluklarında mükemmel bir kozmetik

Detaylı

Endodontik tedavi görmüş dişlerin konservatif restorasyonları

Endodontik tedavi görmüş dişlerin konservatif restorasyonları Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):44-8 Derleme Endodontik tedavi görmüş dişlerin konservatif restorasyonları İhsan Yıkılgan,* Oya Bala Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Diş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII. Sayı 1, Sayfa 147-152, 1990 CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET Bu makalede, cerrahi rezeksiyon sonucunda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 3. AN Dincer, O Er, BC Canakci: Evaluation of apically extruded debris during root canal. 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer

ÖZGEÇMİŞ. 3. AN Dincer, O Er, BC Canakci: Evaluation of apically extruded debris during root canal. 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer 2. Doğum Tarihi : 11/06/1986 3. Unvanı : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2017-2018 KLİNİK SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF KLİNİK BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI Subgingival küretaj x1 (Yarım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: kubra.olkun@okan.edu.tr

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BİLAL YAŞA

Yrd.Doç.Dr. BİLAL YAŞA 1 Yrd.Doç.Dr. BİLAL YAŞA Özgeçmiş ve Eserler Listesi İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ AD. İZMİR, TURKEY 1 Yrd.Doç.Dr. BİLAL YAŞA Address : İzmir Katip Çelebi

Detaylı

MEVCUT RESTORASYONLARA GÖRE POST YAPIMI

MEVCUT RESTORASYONLARA GÖRE POST YAPIMI İ. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi CİLT : 23, SAYI: 3, TEMMUZ İ989 MEVCUT RESTORASYONLARA GÖRE POST YAPIMI CONSTRUCTION OF POSTS FOR EXISTING RESTORATIONS Emine NAYIR*, Selim PAMUK*. Mehmet S. BEYLİ*

Detaylı

KİST BENZERİ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

KİST BENZERİ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU Olgu Sunumu/ Case Report KİST BENZERİ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU NON-SURGICAL ENDODONTIC TREATMENT OF LARGE CYST-LIKE PERIAPICAL LESIONS: A CASE REPORT

Detaylı

ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDA YAPILAN ENDODONTİK TEDAVİLERİN DİŞLERE GÖRE DAĞILIMI

ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDA YAPILAN ENDODONTİK TEDAVİLERİN DİŞLERE GÖRE DAĞILIMI ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDA YAPILAN ENDODONTİK TEDAVİLERİN DİŞLERE GÖRE DAĞILIMI Dr.Dt. Semih SERT (*), Dr.Dt. Cengiz ÖZÇELİK (**), Dr.Dt. Yaşar Meriç TUNCA (***), Dr.Dt. Güneş ŞAHİNKESEN (***) Gülhane Tıp

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET G.U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 173-179 1991 MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI Yrd. Doç. Dr. Selçuk BASA* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Maksiller sinüste yabancı maddelere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: SERPIL MELEK ALTAN KÖRAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: SERPIL MELEK ALTAN KÖRAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SERPIL MELEK ALTAN KÖRAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: melek.altan@okan.edu.tr

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK (EK-4) SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 45 Tüm dolgu tedavileri, anterior ve posterior dişler dahil

Detaylı

Ultrasonik uç ve ekstraktör kullanılarak kırık kök kanal aletinin çıkartılması: Olgu sunumu

Ultrasonik uç ve ekstraktör kullanılarak kırık kök kanal aletinin çıkartılması: Olgu sunumu OLGU SUNUMU Ultrasonik uç ve ekstraktör kullanılarak kırık kök kanal aletinin çıkartılması: Olgu sunumu Murat MADEN *, Ekim Onur ORHAN *, Furkan ERTUĞRUL * SÜ Dişhek Fak Derg, 2011;20:183-187 Removing

Detaylı

Sıklık oranlarına göre çenelerde gömülü kalma sıralaması

Sıklık oranlarına göre çenelerde gömülü kalma sıralaması Dr. Levent Vahdettin Gömülü Dişler Sürme yaşı tamamlandığı halde normal oklüzyonda yerini alamamış kemik ve yumuşak doku içerisinde bütünüyle veya kısmen kalmış olan dişler gömülü diş olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Naime Bilinç Bulucu 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 27 Aralık 1966. 3. Medeni Durumu, Çocuk Sayısı: Evli, bir çocuk annesi. 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Anatomik Varyasyon Gösteren Üst Birinci Büyük Azı Dişlerinin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu

Anatomik Varyasyon Gösteren Üst Birinci Büyük Azı Dişlerinin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Anatomik Varyasyon Gösteren Üst Birinci Büyük Azı Dişlerinin Endodontik Tedavisi:

Detaylı

KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV Staj Puanı: Doğru çalışma boyunda hermetik olarak doldurulmuş

Detaylı

Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu

Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2010; 31: 107-112 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu Glass-Fiber

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: DR.ÖZNUR TUNCAY Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Selçuk Üniversitesi 2004 Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

BİRDEN FAZLA SÜRNÜMERERDİŞ VARLIĞINDA MULTİDİSİPLİNER TEDAVİ YAKLAŞIMI: BİR OLGU SUNUMU

BİRDEN FAZLA SÜRNÜMERERDİŞ VARLIĞINDA MULTİDİSİPLİNER TEDAVİ YAKLAŞIMI: BİR OLGU SUNUMU A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 36(1) 51-55, 2009 BİRDEN FAZLA SÜRNÜMERERDİŞ VARLIĞINDA MULTİDİSİPLİNER TEDAVİ YAKLAŞIMI: BİR OLGU SUNUMU Multidisiplinary Treatmen Approach in Existence of Multiple Supernumerary

Detaylı

Dr. Dt. Buğra GÜLER * Arş. Gör. Dr. Dt. Taha ÖZYÜREK * Yrd. Doç. Dr. İsmail UZUN*

Dr. Dt. Buğra GÜLER * Arş. Gör. Dr. Dt. Taha ÖZYÜREK * Yrd. Doç. Dr. İsmail UZUN* Olgu Sunumu/ Case Report RENKLENMİŞ KÖK KANAL TEDAVİLİ SOL ÜST ÇENE LATERAL VE KANİN DİŞLERİN TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU Makale Kodu/Article code: 1684 Makale Gönderilme tarihi: 107.05.2014 Kabul Tarihi: 11.11.2014

Detaylı

KALICI KESİCİ DİŞLERİN MİNE DENTİN KIRIKLARINDA UYGULANAN FARKLI RESTORASYONLARIN DAYANIKLILIĞININ İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

KALICI KESİCİ DİŞLERİN MİNE DENTİN KIRIKLARINDA UYGULANAN FARKLI RESTORASYONLARIN DAYANIKLILIĞININ İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı KALICI KESİCİ DİŞLERİN MİNE DENTİN KIRIKLARINDA UYGULANAN FARKLI RESTORASYONLARIN DAYANIKLILIĞININ İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

P1. Bebeklik Dönemi Besinlerinin Çürük Yapıcı Etkilerinin Değerlendirilmesi. TÜBİTAK Projesi, SBAG-HD-252 (107S305), Proje Yöneticisi, 2007-2008.

P1. Bebeklik Dönemi Besinlerinin Çürük Yapıcı Etkilerinin Değerlendirilmesi. TÜBİTAK Projesi, SBAG-HD-252 (107S305), Proje Yöneticisi, 2007-2008. Bilimsel çalışmalar Yönetilen Doktora Tezleri: 1. ÖZER S., Bebeklik Dönemi Besinlerinin Çürük Yapıcı Etkilerinin Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pedodonti Anabilim

Detaylı

Çatlak Diş Sendromu. Cracked Tooth Syndrome

Çatlak Diş Sendromu. Cracked Tooth Syndrome OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 1, Sayfa: 25-29, 2008 Çatlak Diş Sendromu Cracked Tooth Syndrome *Dr. Leyla Berna ÇAĞIRANKAYA, *Dt. Hümeyra Özge ERBUDAK,

Detaylı

ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU

ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU Olgu KÜMBÜLOĞLU, Sunumu/ Case YERLİOĞLU, Report ELTER, ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU Makale Kodu/Article code: 769

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. A2. Tunga, U. ve E. Bodrumlu, Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material, J Endod, 32, 876-878 (2006).

ESERLER LİSTESİ. A2. Tunga, U. ve E. Bodrumlu, Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material, J Endod, 32, 876-878 (2006). ESERLER LİSTESİ A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Erten, H., Z. Zafersoy Akarslan ve E. Bodrumlu, Dental fear and anxiety levels of patients attending a dental clinic, Quintessence

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

Doktora Tezi : Çenelerin dentoalveoler inflamatuar lezyonlarının mikrobiyolojik olarak incelenmesi (2000-2004)

Doktora Tezi : Çenelerin dentoalveoler inflamatuar lezyonlarının mikrobiyolojik olarak incelenmesi (2000-2004) 1. Adı Soyadı: MUSTAFA TEK 2. Doğum Tarihi: 28/01/1976 3. Unvanı: YARDIMCI DOÇENT 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ İSTANBUL 1999 Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ İSTANBUL 1999

Detaylı

TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ ( )

TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ ( ) TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ (1984-2016) Ankara-Ocak 2017 DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ DOKTORA PROGRAMI ARŞİV NO ÖĞRENCİ

Detaylı

MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF PANORAMIC AND PERIAPICAL RADIOGRAPHS IN DETERMINATION OF MESIO-DISTAL ROOT ANGULATION

Detaylı

The Comparison of Fracture Resistance of Different Post Systems Cemented With Different Luting Agents: An In Vitro Study

The Comparison of Fracture Resistance of Different Post Systems Cemented With Different Luting Agents: An In Vitro Study KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Van Tıp Derg 23(1): 63-68, 2016 Endodontik Tedavisi Yapılmış Dişlerde, Farklı Tip Postların Farklı Simanlar Kullanılarak Yapıştırıldıktan Sonra Kırılma Dirençlerinin

Detaylı

T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK***

T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK*** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 25-32, 1985 T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK***

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: IŞIL DOĞRUER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: isil.dogruer@okan.edu.tr 2.

Detaylı

FARKLI SODYUM PERBORAT TİPLERİNİN ENDODONTİK OLARAK TEDAVİ EDİLMİŞ VE KOMPOZİT İLE RESTORE EDİLMİŞ DİŞLERİN KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ

FARKLI SODYUM PERBORAT TİPLERİNİN ENDODONTİK OLARAK TEDAVİ EDİLMİŞ VE KOMPOZİT İLE RESTORE EDİLMİŞ DİŞLERİN KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ FARKLI SODYUM PERBORAT TİPLERİNİN ENDODONTİK OLARAK TEDAVİ EDİLMİŞ VE KOMPOZİT İLE RESTORE EDİLMİŞ DİŞLERİN KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF DIFFERENT SODIUM PERBORATE TYPES ON THE FRACTURE RESISTANCE

Detaylı

Cam Fiber... 85% Epoksi Resin... 15% Frezler... Karbon-Çelik Silikon Stoper... Silikon Paslanmaz Çelik Tel... 0,2mm Radyografi kılavuzu...

Cam Fiber... 85% Epoksi Resin... 15% Frezler... Karbon-Çelik Silikon Stoper... Silikon Paslanmaz Çelik Tel... 0,2mm Radyografi kılavuzu... Angelus Reforpost için Kullanım Talimatları REFORPOST CAM FİBER X-Ray Giriş Diş hekimliğinde endodontik tedavisi yapılmış dişlerde postlar kullanılmaktadır. Gelecekte oluşturulan restorasyonun desteklenmesi

Detaylı