Kent Park hayata geçiyor Ýhale tamam sýra yapým iþinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kent Park hayata geçiyor Ýhale tamam sýra yapým iþinde"

Transkript

1 Bostancý Erdoðan a vekalet ediyor Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a TBMM Baþkanvekili Mehmet Naci Bostancý vekalet edecek. * HABERÝ 13 DE Recep Tayyip Erdoðan Mehmet Naci Bostancý ÇORUM 21 TEMMUZ 2015 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Patates üreticileri fiyat ayarlamasý için bir araya geldi Patatesciler fiyat birliði oluþturuyor Patates Üreticileri Birliði tarafýndan gerçekleþtirilen istiþare toplantýsýnda, fiyat birliði saðlanmasý için yapýlmasý gerekenler masaya yatýrýldý. "Tüccar bizim sýrtýmýzdan para kazanýyor" diyen üreticiler, taban ve tavan fiyat belirlenmesi için çalýþma baþlatma kararý aldý. * HABERÝ 6 DA Toplantýya Çorum Patates Üreticileri Birliði Baþkaný Davut Subaþý baþkanlýk etti. Sineklerle baþýmýz dertte! Çorum merkezde giderek artan haþerat esnafý ve vatandaþý bunalttý. * HABERÝ 8 DE Kent Park hayata geçiyor Ýhale tamam sýra yapým iþinde Çorum Belediyesi Kent Park Yapým Ýþi ihalesi dün yapýldý. Belediye Meclisi Salonu nda yapýlan ihaleye 9 ayrý firmanýn temsilcileri katýldý. Yaklaþýk maliyeti 28 milyon 517 bin 6 lira 88 kuruþ olan ihalede en düþük teklifi 21 milyon 119 bin 119 TL ile Makimsan Asfalt Ýnþaat firmasý verdi. * HABERÝ 9 DA Hale kaza kurbaný! 10 yaþýndaki küçük kýz kaza kurbaný oldu. Kaza önceki gün Gazi Caddesi'nde meydana geldi. * HABERÝ 2 DE Býçaklý kavga, 1 ölü Çorum da çýkan býçaklý kavgada bir kiþi hayatýný kaybetti. * HABERÝ 2 DE Yola köpek çýkýnca... Çorum Amasya Karayolu'nda meydana gelen tek taraflý trafik kazasýnda bir kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Yakýnlarýný gözaltýna alan polisleri darbettiler Çorum'da, hakkýnda yakalama kararý bulunan kiþiyi gözaltýna almaya giden iki polis memuru, zanlýnýn yakýnlarý tarafýndan darbedildi. * HABERÝ 2 DE Mülteci gençler Çorum da evlendi 10 yýl önce Irak savaþýnda ülkelerinden ayrýlmak zorunda kalan Lana Kevser ve Yasir Bedir Çorum'da evlendi. Çorum Belediyesi genç çifte kýna gecesi düzenledi. * HABERÝ 7 DE Ýhale sonucunun, yapýlacak deðerlendirmelerin ardýndan ilgililere duyurulacaðý bildirildi. Lana Kevser ve Yasir Bedir Çorum'da evlendi. Yeþil Yol un hedefleri Türkiye'nin bir anda gündemine oturan 'Yeþil Yol' tartýþmalarýnýn hedefindeki isim Doðu Karadeniz Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkaný Ekrem Yüce, bayram ziyareti için gittiði memleketi Sakarya'dan baþýnda bulunduðu kurumun merkezi olan Giresun'a dönüþ yolunda Çorum'a uðradý. Yüce, Yeþil Yol u Hakimiyet e anlattý. Ekrem Yüce * HABERÝ 5 DE Güvercin Kasaplarý Hakimiyet Yazarý Elvan Yýlmaz, IÞÝD in perde arkasýný yazdý. Güvercin Kasaplarý baþlýklý yazý sayfa 4 te Festival konserleri iptal Çorum Belediyesi, Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde meydana gelen bombalý saldýrý nedeniyle yarýn Hitit Fuar ve Festivali içerisinde yer alan konserlerin iptal edildiðini duyurdu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, saldýrýnýn Türkiye nin birliðine yapýldýðýný belirterek, failleri kýnadý. * HABERÝ 5 DE Çevredeki vatandaþlar basýn açýklamasý sýrasýnda atýlan sloðanlara tepki gösterdi. Eyleme vatandaþ tepkisi Emek ve Demokrasi Platformu ile HDP, Urfa'nýn Suruç ilçesinde yaþanan saldýrýyý protesto etti.basýn açýklamasý sýrasýnda çevredeki vatandaþlar 'Katil IÞÝD iþbirlikçi AKP' þeklinde slogan atarak Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve hükümet aleyhine slogan atýlmasýna sert tepki gösterdi. * HABERÝ 13 DE Cihaz bulunmazsa artýk duyamayacak Ýþitme cihazýný kaybeden küçük kýzýn bayram sevinci kursaðýnda kaldý. Satý-Hasan Umar çiftinin 5 yaþýndaki kýzý Ýrem Su, Ramazan Bayramý nýn birinci günü sokakta oynarken biyonik kulak olarak isimlendirilen iþitme cihazýný yitirince duyma yetisini kaybetti. Ýrem Su * HABERÝ 9 DA

2 2 SALI 21 TEMMUZ 2015 Býçaklý kavga, 1 ölü Çorum'da, hakkýnda yakalama kararý bulunan kiþiyi gözaltýna almaya giden iki polis memuru, zanlýnýn yakýnlarý tarafýndan darbedildi. Alýnan bilgiye göre, Asayiþ Þube Müdürlüðü Ýnfaz Büro Amirliði ekipleri, nafaka yükümlülüðünü yerine getirmemesi nedeniyle Cumhuriyet Savcýlýðýnca hakkýnda yakalama kararý bulunan Mustafa Ç'yi (28) gözaltýna almak üzere Buharaevler Mahallesi'ndeki evine gitti. M.Ç'yi gözaltýna alan ekipler, ekip aracýna bindikleri sýrada zanlýnýn yakýnlarýnýn saldýrýsýna uðradý. Çýkan arbedede iki polis memuru yaralandý. Bu sýrada M.Ç. de polislere gözaltýna alýnmamak için direndi. Polis memurlarýnýn destek kuvvet istemesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, M.Ç'yi baþka bir araçla Emniyet Müdürlüðüne götürdü. Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikasý (BASK) Ýl Temsilcisi Hayati Çam, bayramýn kaza bilançosuna dikkat çekerek, ölenlere Allah tan rahmet, ailelerine sabýr ve baþ saðlýðý, yaralýlara da acil þifa diledi. Bayramda yaþanan trafik kazalarýnýn Kurban Bayramý nda daha çok tedbir alýnmasý gerektiðini gösterdiðini ifade eden Çam, Yetkilere buradan açýkça çaðrý yapýyorum; önümüzde Kurban Bayramý var, lütfen gereðini yapýn... Yine insanlar ölmesin ve yaralanmasýn, sakat kalmasýn. Ýnancýmýz da kader vardýr ancak tedbir de vardýr. Ölen ölür kalan saðlar bizdendir mantýðý terk edilmeli, ciddi önlemler alýnmalýdýr. Kurban Bayramý ný herkes huzur içerisinde TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ ÇORUM ANA BAYÝÝ Çorum da çýkan býçaklý kavgada bir kiþi hayatýný kaybetti. Olay, Ulukavak Mahallesi'nde Akpýnar 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serhat Ý. ile amcasýnýn damadý olduðu öðrenilen Ümit Y. arasýnda bilinmeyen bir nedenden dolayý tartýþma çýktý. Tartýþmanýn kýsa sürede büyümesi üzerine Ümit Y., Serhat Ý yi göðüs bölgesinden býçakladý. Olayýn ardýndan aðýr yaralanan Serhat Ý. kaldýrýldýðý Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlan tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. Serhat Ý. nin cenazesi cumhuriyet savcýsýnýn incelemesinin ardýndan otopsi için Ankara Adli Týp Kurumu na gönderilirken, Ümit Y. gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Yakýnlarýný gözaltýna alan polisleri darbettiler YÜKSEL BASAR Çorum Amasya Karayolu'nda meydana gelen tek taraflý trafik kazasýnda bir kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Amasya Suluova'ya seyreden O.K yönetimindeki otomobil, aniden yola çýkan köpeðe çarpmamak için sert fren yaptý. Kontrolden çýkan otomobil takla attý. Kazada sürücü O.K hafif (25) yaralandý. Olay sonrasýnda mahalleye sevk edilen Olay Yeri Ýnceleme Þube Müdürlüðü ekipleri, yaralanan memurlarýn kullandýðý araç ile olay yerinde inceleme yaptý. Arbede sýrasýnda düþerek kýrýlan ve polis memurlarýna ait olduðu öðrenilen güneþ gözlükleri de delil torbalarýna konuldu. Meslektaþlarý tarafýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine götürülen polis memurlarý, yapýlan tedavi sonrasýnda taburcu edildiler. Görevli memurlara mukavemet gösteren M.Ç'nin babasý B.Ç, kardeþi B.Ç. ile yakýný C.D. de gözaltýna alýndý. Öte yandan, M.Ç. hakkýnda polis memurlarýna mukavemetten ayrý gözaltý kararý alýndýðý da öðrenildi.(a.a.) Otomobil takla attý, 1 yaralý Çorum'dan Amasya Suluova'ya seyreden otomobiel takla attý. Kurban Bayramý na tedbir þart girsin. Kurban Bayramý nda trafik kurban olmayalým. dedi. Yaþanan kazalarla ilgili bazý hususlara da deðinen Çam, þunlarý kaydetti; Yolcularýn neredeyse tamamýna yakýný emniyet kemeri takmamýþtýr. Firma yetkilerince her otobüs terminalden hareket etmeden tüm yolculara emniyet kemerini taktýrmalarý ve terminalden çýkýþ- Hayati Çam ta gerek Emniyet, Jandarma gerekse Belediyeler tarafýndan denetimi yapýlmalý, uymayan firmaya, þoföre, yolculara cezai iþlem uygulanmalýdýr. Þehirler arasý otobüs þoförlerin yeterince dinlenmediðini düþünmekteyim. Her otobüste 3 þoför bulunmakta 2 si yola giderken 1 tanesi dinlenmektedir. Kanunlarýmýza göre 1 þoförün 24 saatlik süre içerisinde devamlý 4,5 saat, toplam olarak ise en fazla 9 saat araç kullanmasý öngörülmüþtür. 1 þoför araç kullanýrken 1 diðeri dinlenmekte, yetkililere soruyorum araç sarsýntýsý arasýnda araçta dinlenen þoför ne kadar ne kadar dinlenmektedir? Uzun yollarda 1 araçta 4 þoför olmalý, 2 si yola giderken, 2 si mutlaka dinlenmelidir. Her þey para daha çok para kazanmak olmalýdýr. Avrupa ile ülkemiz arasýndaki farklardan bir tanesi de budur. Meslek kuruluþu olan Þoförler odalarýnýn bu konuda ciddi çalýþma yapmalýdýr. Kazadan sonra kazanýn etkisi altýnda þok geçiren insanlarýn boþ bakmalarý ve titremelerine tanýk oldum. Onlarý rahatlatmaya çalýþtým. Gerek hastanede gerekse kazadan sonra mutlaka bu insanlarýn psikolojik destek almalarý gerekmektedir. Bu konuda gerek firma yetkilerinin gerekse hastanelerin adým atmalarý gerektiði açýktýr. Bütün otobüs firmalarýnýn bu konuda duyarlý olmalýdýr. Önümüzdeki günlerde duyarlý olmayan firmalarla ilgili gerekli demokratik ve yasal hak konusunda adým atmaktan çekinmeyeceðimizin bilinmesini isteriz. Minik Hâle bir atomobolin çarpmasý sonucu hayatýný kaybetti. Hale kaza kurbaný! Çorum Otizm Derneði kuruldu. Valilik hizmet binasý karþýsýnda hizmete giren derneðin kurucularý Emine Çelen Ýnal, Ýbrahim Eren, Nergihan Köklükaya, Ahmet Uzun, Ferhat Sarý, Özlem Fýndýk ve Cafer Ýnal'dan oluþtu. Çorum Otizm Gönüllüleri Derneði Baþkaný Emine Çelen Ýnal, yaptýðý açýklamada, otizmli bir çocuða sahip olan anne babalar, bu alanda eðitim veren özel eðitimciler, tedavi saðlayan uzmanlar ve insani deðerlere önem veren bireyler ve farklýlýklarýn bizi biz yapan deðerler olduðunun farkýnda olan insanlarýn bir araya gelerek sorunlar karþýsýnda söylenmek yerine adým atmak gerektiðini düþünüp birlik olduklarýný söyledi. Çelen, açýklamasýnda þöyle dedi: "Anne olmak her kadýnýn hayali olduðunu, kendinden bir parça dünyaya getirmek ve onun büyüdüðünü görmek konuþtuðunu, yürüdüðünü okula baþlayýp baþarýlý olduðunu görmektir umudu. Çocuk doðdu buyuyor anne diyemedi konuþamadý. Annesi onunla parka sinemaya pastaneye yada bý arkadaþýna gidemedi. Onu evine davet eden samýmý bir arkadaþý da olmadý. Çünkü çocuk yaramaz ve þýmarýktý. Anne kapattý kendini ve çocuðu çünkü anlatamadý neden böyle olduðunu. Kendini suçladý. Ben ne yaptým nerde yanlýþ yaptýmlarla göz yasý dökerken anne ben ne yapabiliri mi düþünmeye baþladý. Çünkü onun özel bir çocuðu ve çocuðunun özel bir durumu vardý... Durumun adý "Otizm"... Ne yapabilirim bu kadar oluyor demeden daha ne yapabilirimin önemini anladý ve "Otizm Gönüllüleri Derneði"ni kurmaktan baþladý. Otizmli bir çocuða sahip olan anne babalar, bu alanda eðitim veren özel eðitimciler, tedavi saðlayan uzmanlar ve insani deðerlere önem veren bireyler ve farklýlýklarýn bizi biz yapan deðerler olduðunun farkýnda olan insanlar bir araya gelerek sorunlar karþýsýnda söylenmek yerine adým atmak gerektiðini düþünüp birlik oldular. "Çözümün bir parçasý deðilseniz, sorunun bir parçasý olabilirsiniz" sözünden hareket ettiler. Derneðimizin amacý; kendi dünyalarýna hapsolmuþ otizmli bireylerin ve bu dünyanýn içinde kaybolan destek bulamayan ailelerin sorunlarýný ilgili yerlerle paylaþýp eksiklikleri gidermektir. Otizmli bireylerin, teþhis konulduðu andan itibaren öz bakýmda dâhil olmak üzere bütün kiþisel geliþim olanaklarýnýn saðlandýðý, kendilerini birey olarak ifade edebildiði, baðýmsýz olarak toplumsal yaþama katýlmasýnýn önündeki engellerin ortadan kaldýrýldýðý, sosyal güvencesinin saðlandýðý, bilimsel araþtýrmalarýn çoðaldýðý, ailelerin destek (Ç.HAK:2502) 10 yaþýndaki küçük kýz kaza kurbaný oldu. Kaza önceki gün Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Kýbrýs'tan Çorum'a bayram ziyareti için gelen 36 yaþýndaki Ziya Bayar ile eþi Filiz Bayar, kýzlarý Hale ve 10 yaþýndaki Ayþe Bayar ile birlikte bir kafeye gitti. Hale Bayar anne ve babasý arkadaþlarýyla sohbet ettiði sýrada kafeden dýþarý caddeye çýktý. Bu sýrada 50 yaþýndaki Ali E. yönetimindeki 19 AG 227 plakalý Otomobil, küçük kýza hýzla çarptý. Çarpmanýn etkisiyle küçük çocuk kaldýrýma fýrladý. Çevredekilerin haber vermesiyle küçük kýz sevk edilen mbulansla Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, sürücü polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan sürücünün 2.10 promil alkollü olduðu tespit edildi. Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yoðun bakým ünitesinde tedavisi süren Hale Bayar'ýn bugün beyin ölümü gerçekleþirken, sürücü emniyetteki ifadesi sonrasý adliyeye çýkarýldý. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ali Ecevit tutuklandý (Milliyet) Otizm Gönüllüleri Derneði kuruldu mekanizmalarýnýn geliþtirildiði, dýþlanma ve ayrýmcýlýðýn ortadan kaldýrýldýðý bir yaþamýn gerçekleþtirilmesine katkýda bulunmak, bu amaçla kamuoyunu bilgilendirmek, faaliyetler düzenlemek ve farkýndalýk oluþturarak otizmli bireylerin yaþamlarýnýn en iyi þekilde sürdürebilmelerine olanak saðlamaktýr. Bu amaca ulaþmak için baþta Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Gençlik ve Spor Müdür Ýl Müdürlüðü, Ýl Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü, Ticaret ve Sanayi Kuruluþlarý, STK'lar ve diðer tüm kurum ve kuruluþlarýn desteklerini bekliyoruz. Otizmle alakalý toplumsal farkýndalýk yaratmayý ve geliþimleri için gerekli olan tüm altyapý imkânlarýný en üst düzeyde sahip olabilmelerini amaçlayan derneðimiz tamamen gönüllülük esasýna göre kurulmuþ ve Çorum Merkezde faaliyet göstermektedir. Derneðimizle irtibat kurmak isteyen tüm bireyler facebook ve isntagram sosyal medya hesaplarý üzerinden ve telefon ile irtibata geçebilirler. Daha fazla bilinçli birey, daha fazla bilinçli toplum ve farklýlýklar ile yaþamayý öðrenmiþ medeni bir þehir olma yolunda attýðýmýz belki küçük ama anlamlý olan bu adýmda sizleri de yanýmýzda görmenin mutluluðu tarif edilemez. Bu dernek özel çocuklarýmýzýn bu çocuklar ise hepimizin. Yanýmýzda olan destekleyen herkese sonsuz teþekkürler.

3 (BASIN:114574) SALI 21 TEMMUZ

4 4 SALI 21 TEMMUZ 2015 Uslu, Bir olalým, iri olalým, diri olalým AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ramazan Bayramý dolayýsýyla partisinin ilçe teþkilatlarýnda gerçekleþen bayramlaþma programlarýna katýldý. Birlik ve beraberlik mesajlarý veren Uslu, AK Parti Ýl Teþkilatý'nda düzenlenen bayramlaþmanýn ardýndan, Alaca'ya geçti. Yapýlan açýklamaya göre, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz ve AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz'ünde hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Uslu, Ramazan Bayramý'nýn hayýrlara vesile olmasýný diledi. Ortaköy'ü ziyaret eden Uslu, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner ispir ve Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal ve partililerle bayramlaþtý. Ortaköy'de bayramlaþmanýn ardýndan yeniden Alaca'ya geçen Uslu, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz ve AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz ile birlikte Suludure Köyü'nde düzenlenen Yaz Þenliðine katýldý. Yurt içinden ve yurt dýþýndan çok sayýda Suluderelinin buluþtuðu þenlikte Uslu, vatandaþlarla bir araya gelerek bayramlarýný kutladý. Þenlik sonrasý Sungurlu'ya giden Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ýlksen Ceritoðlu Kurt ile birlikte teþkilat üyelerinin bayramýný kutladý. Burada açýklama yapan Uslu, AK Parti iktidardan gitsin diyenlerin þimdi iktidar ortaðý olmaya ve sorumluluk almaya yaklaþmadýklarýna dikkat çekerek, iktidar ortaðý olmak istemeyenlerin AK Parti'ye akýl vermeye kalkýþtýðýna vurguladý. AK Parti'nin hem akýl hem de sorumluluk sahibi olduðunun altýný çizen Uslu, "Kimsenin akýl vermesine de ihtiyacýmýz yok. Bize akýl verenler bu kadar akýl sahibi olmalarýna raðmen seçimleri kazanýp iktidar olamýyorlar. Hem seçimi kaybedeceksin, hem de baþkasýna akýl vereceksin. Millet bunlarý görüyor. Bir musibet bin nasihatten iyidir derler. Bu musibet bir nasihate dönüþtü. Milletimiz özellikle oy veren yüzde 30 genç nüfus koalisyon çekiþmelerini bilmiyordu. Koalisyon kültürü olmayan ülkede koalisyonun ne olduðunu ne kadar zor olduðunu yaþayarak görmüþ olacaklar. Koalisyon seçenekleri sonuna kadar denenmeli. Kim parti menfaatini ülke menfaatlerinin gerisinde tutuyorsa, kim aklýný duygularýnýn önünde tutuyorsa onlarla koalisyon seçenekleri denenir. Dün kýrmýzý çizgi diyenlerin bugün nasýl kýrmýzý plaka pazarlýðý yaptýðýný görüyoruz. Nerden nereye düþtüklerini görüyoruz ülkemiz adýna üzülüyoruz. Bu þartlarda bir erken seçim kaçýnýlmaz diye düþünüyorum. Bugüne kadar kurulan koalisyon hükümetlerinin ise ömrünün ortalama 6 ay olduðunu görüyoruz. Demek oluyor ki 6 ay içerisinde veya sonrasýna seçime gideceðiz" dedi. Salim Uslu, Alaca'da annesi Menþure Uslu'nun elini öperek bayramýný kutladý. Uslu anne duasý aldý Ramazan Bayramý'nda sýla ziyareti yapan AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Alaca'da annesi Menþure Uslu'nun elini öperek bayramýný kutladý. Annesinin hayýr duasýný hiçbir zaman eksik etmediðini vurgulayan Uslu, "Anne duasý bir insan için en büyük güç ve kuvvettir. Cennetin ayaklarýnýn altýna serildiði o mübarek varlýklara hepimizin saygý göstermesi lazým. Hayattaysa annenizle hemen konuþacaksýnýz, onunla AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ilçe teþkilatlarýný ziyaret etti. Alaca, Sungurlu ve Ortaköy de teþkilat üyeleri ziyaret edildi. Milletvekili Uslu, teþkilatlara uyarýlarda bulundu. kucaklaþacaksýnýz, elini öpeceksiniz, ondan helallik dileyeceksiniz. Bunu yapmanýz lazým. Annelerimizin haklarýný hiç gözetmiyoruz. Unutulmamalýdýr ki onlar dünyanýn en deðerli varlýklarý" dedi Anne Menþure Uslu ise, "Allah evlatlarýmdan razý olsun. Hep bana karþý vazifelerini yaptýlar. Tüm anne ve babalara yüce Allah'tan hayýrlý evlatlar nasip etmesini diliyorum. Biz evlatlarýmýzdan razýyýz, yüce Allah da razý olur inþallah. dedi. AK Parti teþkilatlarýna birlik mesajý verildi. Sungurlu da esnaf turu yaptý AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, bayramda Sungurlu Ýlçe Teþkilatý'nda düzenlenen bayramlaþmanýn ardýndan esnaf ziyareti yaptý. Ýlçede esnafýný ziyaret ederek 'TEÞKÝLATLARIMIZ BÝR OL- MALI, ÝRÝ OLMALI, DÝRÝ OLMALI' Bayram ziyaretlerinde birlik beraberlik mesajlarý verirken partililer arasýnda kýrgýnlýk ve küskünlüklere neden olabilecek tavýrlara karþý da uyaran Uslu, þöyle devam etti: "Teþkilatlarýmýz bir olmalý, iri olmalý, diri olmalý. Eski, yeni ayrýmý olmamalý. Sen ben ayrýmý olmamalý. Biz Ahmet'in Mehmet'in, Salim Uslu'nun adamý hiç deðiliz. Biz davanýn adamýyýz. Kimin milletvekili olacaðýný yüce Allah bilir. Bu bir nasip iþidir. Kimse kaderinden, nasibinden öte bir þey yapamaz. Nasibe inanýyoruz. Burada milletvekili olmak, rozet takmak gibi derdimiz yok. Bizim derdimiz bu ülkeye hizmet etmek. Taþ üstüne taþ koymak. Doðduðumuz topraklara, bizim vatan topraklarýna borcumuz var. Bunu ödemek istiyoruz. Dün hepimiz yerlerdeydik. Bugün ülkemiz için burada birlikteyiz. Dün bize ders vereceðini söyleyenler, siyaset öðreteceðini söyleyenler bugün ortada yoklar. Biz dünde, bugünde, yarýnda buradayýz ve burada olmaya devam edeceðiz. Yarýn seçim olacakmýþ gibi aramýzdaki kýrgýnlýk ve incinmeleri kaldýrmak görevimizdir. Kim bunu sürdürüyorsa yanlýþ yapýyor. Ya buna son verir yada son veririz. Aidiyet duygumuzu güçlendirmemiz lazým. AK Parti rozeti takarak kimse caka satmasýn. Hepimiz AK Parti'nin sahibiyiz. Davasýna omuz vereceðiz. Teþkilatlarda birlik ve beraberliði artýracaðýz. Dava ehli olarak yolumuza devam ettiðimizde yanlýþ yapma lüksümüz yok. Bundan sonra önümüze bakmak ve baþkasýný sevindirmemek durumundayýz. Baþkasýný sevindirmek fitne fesadý ateþler ve bizi birbirimize kýrdýrýrlar. Bunlara asla itibar etmeyelim. Biz geçmiþten gelen büyük bir davanýn neferleri olarak rakiplerimizi, ülke düþmanlarýný ve dostlarýmýzý biliriz" ifadelerini kullandý. Türkiye'nin zarar görmesini istemediklerini dile getiren Uslu, "Biz bir davanýn mensuplarýyýz. Bizim davamýz iyilikleri çoðaltmak, kötülüklerle mücadele etmek. Bizim davamýz insanlýk Davasý. Biz hakikat davasýnýn yolcusuyuz. Küçük kazaným ve hevesler bizi asla yolumuzdan alýkoyamazlar. Bu dava için çok aðýr bedeller ödendi. Artýk savunma sanayinde ihtiyaçlarýmýzý kendimiz üretim yapýyoruz. Bizden önce hizmet edenlerden Allah razý olsun, bizden sonrakilerden de Allah razý olsun. Bu süreçte bakýn faiz oranlarý yükseldi. Eðer bu dönemde bankacýlar, tefeciler kafa tutmaya devam ederse ekonomik yönden aðýr hasarlar oluþur. Ekonomik sarsýntýlarýn telafisi uzun yýllar alýyor. Basit þekilde borsa düþüyor onu telafi etmek için aylarca uðraþýyorsunuz. Türkiye zarar görmesin istiyorsun. Ülkemize yönelik oyunlarý biliyorsunuz" diye konuþtu. bayramlarýný kutlayan Uslu ve Kurt, bol kazanç temennisinde bulundu. Ziyaretlerde vatandaþlarla da sohbet eden Uslu ve Ceritoðlu, halkýn koalisyon çalýþmalarý ile ilgili sorularýna da yanýt verdi. Uslu ve Ceritoðlu, Ýhsan Emralý Parkýn'da karþýlaþtýklarý çocuðun bay- Milletvekilleri SAlim Uslu ile Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Sungurlu da esnaf ziyareti yaptý. Elvan YILMAZ Güvercin kasaplarý Irak'ta Suriye'de IÞÝD'in kontrollündeki bölgelerdeki Müslümanlar bu kanlý örgüt yüzünden bayram dahi yapamadý Nedense Ýslam ülkelerinde aðýtlar hep Türkçe, Kürtçe, Arapça, zafer çýðlýklarý Ýngilizce ve Ýbranice oluyor Müslümanlarýn baþýna ne zaman kanlý bir terör örgütü musallat olsa aklýma CIAve Mossad gelir IÞÝD'in k.çýnda da bunlarýn mührü vardýr Diðer birçok örgüt gibi ABD ve Ýsrail'in çiftleþmesinden doðan çocuktur IÞÝD Her iki ülkenin kasabýdýr Hep merak etmiþimdir IÞÝD Müslümanlarý býrakýp Ýsrail'e ne zaman saldýracak? Ýslam ülkelerinde sorulan soru bu Cevap ise þu; Ýsrail topyekûn Müslüman olduðunda Müslüman öldürmeyi seven örgüt Gariptir, Ýsrail'le savaþ halinde olan Hamas'a IÞÝD savaþ ilan etmiþtir Niyedir ki? Avýna karþý karda gizlenmeye çalýþan kutup ayýsý, siyah burnunu pençesiyle kapatýr IÞÝD bu haliyle karda gizlenmeye çalýþan kutup ayýsýna benzemektedir Konuyu biraz daha derinleþtirecek olursak ABD yapýmý "Charlie Wilson'ýn Savaþý" adlý filmde Amerikan'ýn El Kaide'yi nasýl kurduðu anlatýlýyor Filmde Olimpos daðýnýn çocuklarýnýn, Hira daðýnýn evlatlarýný nasýl birbirlerine kuru anýz gibi yaktýrdýklarý açýk ve net olarak gözüküyor Kesinlikle yakýn bir gelecekte de IÞÝD'i nasýl kurduklarýný ve baþýmýza bela ettiklerini Hollywood yapýmý baþka bir filmde anlatacaklardýr Muhtemelen baþrolde de Suriyeli mültecileri ziyaret etmek ayaklarýna ülkemizi birkaç defa gelen Amerikalý aktris Angelina Jolie oynayacaktýr Angelina Jolie için bir parantez açmak gerekirse, Jolie'nin CIA'nýn imaj yüzü olduðunu hatýrlatýrým Ýmajla ilgili bir þey daha söylemekte fayda görüyorum George W. Bush'un sekiz yýllýk yönetiminde ABD çok kötü imaj kaybetmiþ, tüm dünya kendilerinden nefret eder hale gelmiþ idi Bunu bilen ABD lobisi Bush'un yerine ezilen ýrký temsil eden Obama'yý baþkan yaparak dünyaya yeniden þirin gözükmek amacýyla imaj düzeltme çabasý içerisine girdi Kurt kuzu postuna büründü Avrupa'da CIA'nýn eski þeflerinden Davýd Macmichael'e bir toplantýda kendisine sorulan bir soru üzerine þu cevabý vermiþtir "Bana IÞÝD'i CIA mi kurdu? þeklinde bir soru sordunuz. Bu sorunun en basit cevabý 'Tabii ki, evet' olacaktýr El Kaide'yi de Ortadoðu'ya biz getirdik" DNA testinden çýkan sonuç þudur; IÞÝD'in babasý ABD Þu da gerçektir, ABD IÞÝD'in kullaným süresi bittiðinde bundan öncekilere yaptýðý þekilde baþýndan atacak ve yine diðerleri gibi IÞÝD de parayý verenin öttürdüðü bir örgüt haline gelecektir Ve yine ABD kurtarýcý rolüne bürünüp yine Ýslam ülkelerinde iþgale baþlayýp girdiði yerlerin zenginliklerini sömürecektir ABD dýþ politikasý oldukça pragmatiktir... Kendi çýkarlarýyla uyumlu olduðu sürece komünist ya da þeriatçý bir partiyle ve örgütle rahatlýkla ortaklýk kurabilir... Dýþ politikayý matematik gibi görürler En çok sevdikleri iþlem ise bölme iþlemidir Bu dünyanýn kocaman gerçekleri var... Düþlere yer yok!... Demem o ki; Kýzým sana söylüyorum oðlum sen IÞÝD Not: Fenerbahçe'nin Nani mani gibi oyuncularý almakta büyük transferler yaptýðýný söylüyorlar Ben o kanaatte deðilim Fenerbahçe en büyük transferi Emre Belözoðlu'nu göndererek yapmýþtýr

5 SALI 21 TEMMUZ Yeþil Yol un hedefleri MUSTAFA DEMÝRER gýlý, doðayla bütünleþmiþ mini ahþap konaklama yerleri yapýlacak. Lezzet duraklarý yapýlacak, doða hem korunacak hem de kullanýlacaktýr. Türkiye'nin bir anda gündemine oturan 'Yeþil Yol' tartýþmalarýnýn hedefindeki isim Doðu Karadeniz Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkaný Ekrem Yüce, bayram ziyareti için gittiði memleketi Sakarya'dan baþýnda bulunduðu kurumun merkezi olan Giresun'a dönüþ yolunda Çorum'a uðradý. HEM YÖRE HALKI HEM TURÝSTLER DÜÞÜNÜLMÜÞ Bölgeye gelen yerli ve yabancý turistlerin belirlenen güzergah boyunca fiziki yapýsý iyileþtirilmiþ bir þekilde seþeyda ÖNEN ÝN MÝyahat etmesine imkan saðlasafýrý OLDU nacak. Doðasý tahrip edilerek beton yýðýnlarýna dönüþmüþ Samsun Yolu Çimento þehirlerden uzaklaþmak istefabrikasý karþýsýnda hizmet yen turistler aradýklarý doðal veren Haznedar Sofrasý'nda ortamý Karadeniz'in eþsiz güekrem Yüce Habercim19 Sahibi iþadamý zellikteki yaylalarýnda bulacak. Þeyda Önen'in misafiri olan Turizm alanlarýný birbirine baðlayarak, turizm potansiyüce, Ramazan Bayramý'nýn son gününde uzun bir yelini artýracaðýz ve yaylacýlýk yapan yerel halkýn ulageçmiþe dayalý tanýþýklýðý olan ve 'aðabey' diye hitap þýmýný saðlayacaðýz.yeþil Yol Projesi hedefe varma ettiði AK Parti Ýstanbul Milletvekili Feyzullah Kýyýklýk adýna hýzlý ulaþým saðlayacak bir yol projesi deðil. Akile de görüþerek bir süre sohbet etti. Sohbette ayný zasine yavaþ ilerlenen ve çevrenin daha çok algýlanmasýmanda Kýyýklýk'ýn yeðeni Tütün ve Alkol Piyasasý Düna imkan veren bir yolculuk aksýdýr. zenleme Kurulu Baþkaný hemþehrimiz Av. Suat Evcimen de hazýr bulundu. HEDEF BÖLGESEL KALKINMA HAKÝMÝYET VE HABERCÝM 19 A ANLATTI Doðu Karadeniz Turizm Master Planý ile belirlenen hedeflere daha hýzlý ulaþabilmek ve bölgesel kalkýyýklýk ve Evcimen'le bayramlaþma faslý ve mikýnmayý daha hýzlý gerçekleþtirmek amacýyla DOKAP ni sohbetin ardýndan çok çalýþkan, iþini iyi yapmaya Ýdaresi tarafýndan bazý kriterler göz önünde bulundurugayret eden ve baþarýlý bir bürokrat olarak tanýdýðýmýz larak büyükþehirlerde büyükþehir belediyelerine, büdokap Baþkaný Ekrem Yüce, kamuoyunda çok da yükþehir olmayan illerde il özel idarelerine ödenek iyi anlaþýlamayan 'Yeþil Yol' mevzusunu Hakimiyet ve transferi yapýlarak yapýlmaktadýr. Habercim19'a enine boyuna anlattý. ÇORUM DOKAP GÝBÝ YAPILARDAN ÝSTÝFADE EDEBÝLÝR Ciddi bir bütçeye sahip olan DOKAP'ýn baþýndaki isim olan Yüce, Samsun'dan Artvin'e kadar 8 kentte istihdamýn artmasý ve bölge illerin kalkýnmasý için yoðun bir çaba gösteriyor. Memleket sevgisinden olsa gerek, Orta Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Çorum'un da DOKAP'tan istifade etmesinin gerekliliðine iþaret ediyor, yerel yönetici ve siyasetin yerel aktörlerinin konuya dair bilgilendirilmesinin önemli olduðunu vurguluyor. YEÞÝL YOL UN HEDEFLERÝ Ekrem Yüce'nin baþýnda bulunduðu DOKAP'ýn bizzat sorumlu olduðu 'Yeþil Yol' projesi de bazý çevrelerce Türkiye gündemine çarpýtýlarak taþýnsa da, Samsun'dan Batum a kadar uzanan 40 nokta, 40 rotalý ciddi bir turizm destinasyon projesi olduðu anlaþýlýyor. Baþlangýç için 2 katrilyonu geçen ciddi bütçesi ile bölge illerde doða korunarak turizm alt yapýsý düzenleniyor. Bölge illerin kalkýndýrýlmasý, dolayýsýyla istihdamýn artýrýlmasý hedefleniyor. DOKAP Baþkaný Yüce'nin ifadesiyle, Çorum'un da hemen yaný baþýndaki Doðu Karadeniz'in Ýsviçre Alpleri'nden, Avustralya'dan, Fransa'dan fazlasý var, eksiði yok. Ýnsanlar daha iyisini Karadeniz'de bulacak. Oradalardaki zenginlik ve geliþmiþlik düzeyi bölgeye gelecek. E haksýzda deðil. BÝR CÜMLEYLE ÖZETLEDÝ DOKAP Baþkaný, yaptýðýmýz sohbette devasa projeyi 'Yeþil Yol yeþile yolculuktur' cümlesiyle özetliyor. Projenin derinliðine inildiðinde doða harikasý olan bölgede çok güzel þeylerin olacaðý hissediliyor. ÝÞTE YÜCE NÝN DÝLÝNDEN O PROJE Bu yol, yeni bir yol yapma deðildir, yeþile yolculuk projesidir. Yöresel mimarinin olmadýðý bir yapýlaþma yerine planlý, programlý ve düzenli bir yerleþim öngörmektir. Eski yolu, yani var olan yolu ýslah etmek, iyileþtirmek, iþaretlemektir"- "Proje ile yaylalardaki yapýlaþmaya bir düzen getirilerek, doðayla bütünleþmiþ olacak. Kentsel dönüþüm gibi kýrsal dönüþüm saðlanacak. Turizm merkezi ilan edilen yerler turizme açýlacak, çirkin yapý görüntüleri iyileþtirilecek. Doðaya say- PROJE NASIL ÝÞLÝYOR Güzergah üzerinde yer alan yollarýn iyileþtirilmesi için belirli dönemlerde büyükþehir belediyeleri ve il özel idareleri tarafýndan DOKAP Ýdaresine proje teklifleri sunuluyor. Uygun görülen yol imalat teklifleri yerel yönetimler tarafýndan yapýlýyor. DOKAP idaresinin proje tekliflerini alýrken Doðu KaradenizTurizm Master Planý'nda yer alan hedefler ve Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan usul ve esaslar çerçevesinde hareket ediliyor. Projelerde, doðal ve tarihi deðerlerin korunmasý, yerel mimariye ve malzemelere uyumun saðlanmasý, koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi, sürdürülebilir turizm uygulamalarýnýn geliþtirilmesi ve çevreye yönelik olumsuz etkilerin asgari düzeye indirilmesi hususlarý aranmaktadýr. Doðu Karadeniz Turizm Master Planý'nda öngörüldüðü þekilde yol yapýmý çalýþmalarý, mevcut yollarýn standardýnýn yükseltilmesinden ibarettir.teklif edilen yol projelerinin Doðu Karadeniz Turizm Master Planý çerçevesinde belirlenecek 'Yeþil Yol' güzergahý kapsamýnda geliþtirilmesi ve kapsama çok ihtiyaç bulunmuyorsa yeni yol yapýmý iþi alýnmamasý esastýr. Ancak, zorunlu hallerde asgari bir midibüs için güvenli geçiþ imkaný vermeyen, yol enine-boyuna eðimi ve kurup yarýçapý gibi parametrelerin standartlarý saðlayamadýðý, zemin þartlarýnýn uygunsuz olduðu (bataklýk, kayalýk gibi) ve kamulaþtýrma ihtiyacý olan kesitlerde kýsmi güzergah deðiþikliði teklifi, uygulayýcý kuruluþ tarafýndan gerekçeli rapora baðlanmak kaydýyla sunulabilir. YOL ÇALIÞMALARI NASIL OLUYOR yolun yer aldýðý yükseklik ve iklim þartlarý, kullaným süresi ve yoðunluðu, malzeme taþýma giderleri ve yolcu güven ve konfor seviyesi gibi unsurlar dikkate alýnarak belirlenmektedir Uygulayýcý kuruluþ tarafýndan gerekli etütler (jeolojik-jeoteknik etüt, hidrolojik etüt, çýð etüdü gibi) ve projelendirme çalýþmalarý tamamlanmýþ, gerekli tüm izinler (Orman Genel Müdürlüðü, Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü gibi) alýnmýþ olmalýdýr. Bu þekilde etüt, proje veya izinlerin teklif formuna eklenmesi uygulayýcý kuruluþ tarafýndan yapýlýr. Söz konusu belgeleri eksik olan ve uygun olmayan projeler desteklenmez. YAYLADA YAPILAÞMA DÜZENÝ HAKÝMÝYET VE HABERCÝM E PROJEYÝ ANLATTI Yeþil Yol Projesi ile yeþile yolculuðun yani yeþil yol ile kontrollü, planlý ve doðaya saygýlý yol güzergahý oluþ oluþturulacak. Proje ile yaylalardaki yapýlaþmaya bir düzen getirilerek, doðayla bütünleþmiþ olacak. Kentsel dönüþüm gibi kýrsal dönüþümsaðlanacak. Turizm merkezi ilan edilen yerler turizme açýlacak, çirkin yapý görüntüleri iyileþtirilecek. Doðaya saygýlý, doðayla bütünleþmiþ mini ahþap konaklama yerleri yapýlacak. Lezzet duraklarý yapýlacak, doða hem korunacak hem de kullanýlacaktýr. YEÞÝL YOL SOHBETÝ Doðu Karadeniz Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkaný Ekrem Yüce, AK Parti Ýstanbul Milletvekili Feyzullah Kýyýklýk, Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurulu Baþkaný hemþehrimiz Av. Suat Evcimen, Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile Habercim19 Sahibi ve Genel Koordinatörü iþadamý Þeyda Önen, Heznedar Sofrasý nda Yeþil Yol sohbeti yaptý. Belediye festival konserlerini iptal etti Çorum Belediyesi, 35. Hitit Fuar ve Festivali kapsamýndaki tüm konser ve eðlenceleri iptal etti. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde meydana gelen bombalý saldýrý nedeniyle yarýn baþlayacak olan Hitit Fuar ve Festivali içerisinde yer alan konserlerin iptal edildiðini duyurdu. Suruç'ta meydana gelen menfur saldýrýnýn Türkiye'nin birlik ve beraberliðine yönelik bir saldý- rý olduðunu belirten Külcü, saldýrýyý yapanlarý da lanetledi. Külcü, "Çarþamba günü baþlayacak olan festivalimizde ünlü sanatçýlarýn konserleri de yer alýyordu. Ünlü sanatçýlarýn vereceði bu konserleri ileriki tarihlere erteledik. Eðlence ve konserler bu seneki festivalde yer almayacak." dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Suruç'taki hain saldýrýda hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi. Çorum Belediyesi, 35. Hitit Fuar ve Festivali kapsamýndaki tüm konser ve eðlenceleri iptal etti. Rüstem Eren Parký ihale edildi ÖZGÜR ARZOÐLU Rüstem Eren Parký iþletme ihalesi yapýldý. Ýhale Belediye Meclis Salonu'nda açýk artýrma usulü ile gerçekleþtirildi. Tek firmanýn teklif verdiði ihalenin muammen bedeli 33 bin TL'den açýldý. Açýk artýrma usulü ile yapýlan ihaleyi 34 bin TL ile mevcut iþletmeci Kazým Þahin aldý. Açýk artýrma usulü ile yapýlan ihaleyi 34 bin TL ile mevcut iþletmeci Kazým Þahin aldý. DOKAP Baþkaný Ekrem Yüce, Hakimiyetve Habercim 19 a ülke gündeminde tartýþmalara neden olan Yeþil Yol Projesi ni anlattý. Yeþil Yol Projesi Samsun dan Artvin ve Batum a kadar uzanan bir turizm yatýrýmý. Rüstem Eren Parký iþletme ihalesi komisyon huzurunda yapýldý.

6 6 SALI 21 TEMMUZ 2015 Patates üreticileri fiyat ayarlamasý için bir araya geldi Patatesciler fiyat birliði oluþturuyor EROL TAÞKAN Toplantýya Çorum Patates Üreticileri Birliði Baþkaný Davut Subaþý baþkanlýk etti. Patates üreticileri fiyat birliði yapýyor. Üreticiler Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu'nda buluþtu. Patates Üreticileri Birliði tarafýndan gerçekleþtirilen istiþare toplantýsýnda, fiyat birliði saðlanmasý için yapýlmasý gerekenler masaya yatýrýldý. "Tüccar bizim sýrtýmýzdan para kazanýyor" diyen üreticiler, taban ve tavan fiyat belirlenmesi için çalýþma baþlatma kararý aldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu'nda bir araya gelen patates üreticileri toplantýsýna, Çorum Patates Üreticileri Birliði Baþkaný Davut Subaþý baþkanlýk etti. Subaþý açýlýþ konuþmasýnda, üreticinin tüccar karþýsýnda ezdirilmemesi için bazý önlemler alýnmasý gerektiði teklifi üzerine toplantý yaptýklarýný belirterek, "Hem sezon öncesi sorunlarýmýzý görüþmek, hem de karþý karþýya kaldýðýmýz haksýz rekabetin önlenmesi için alýnabilecek tedbirleri görüþmek istiyoruz." dedi. Ziraat odasý eski baþkaný Fazlý Kýlýçarslan ve patates üreticisi Ziraat Mühendisi Bektaþ Ýlhan Eke'nin divan heyetinde yer aldýðý toplantýda, özellikle çevre illerin fiyatlarýnýn günlük olarak takibi ve üyelerin bilgilendirilmesi kararlaþtýrýldý. Toplantýda söz alan Kýlýçarslan, diðer illerin fiyat takiplerinin çok önemli olduðuna deðinerek, "Bizler patates üreticileri olarak diðer illerden fazla fiyatlara ürün satalým demiyoruz, ancak Çorum patatesinin kalitesi pek çok ile göre çok yüksek. Bu durumda en azýndan kendi emeðimizin korunmasýný saðlayabilmeliyiz. Tüccar herhangi bir köye geldiðinde, falanca köyden þu fiyata aldým diyerek, o köyde fiyat ayarlamasý yapabiliyor. Bunun önüne el birliði ile geçip, ürünümüzün gerçek deðerinden satýþýný hep birlikte saðlamamýz gerekiyor." dedi. Toplantýda masaya yatýrýlan konularýn birlik tarafýndan hayata geçirilmesi için karar alan üreteciler, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin önemine vurgu yaptý. Küresel oyunlara karþý birlik çaðrýsý suyla birlik ve beraberliðini bozacak Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðoyunlara gelmeyecektir. Bu hain saldýlýk-sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet rý kardeþliðimizi asla zayýflatmayacaksaatcý Þanlýurfa Suruç'ta yaþananlarýn týr. Bugün küresel bir senaryoyla karþý küresel senaryonun oyunu olduðunu karþýyayýz. Bu senaryoda rol alan akiddia etti. törleri iyi tanýyor ve uyarýyoruz: Bugün Memur-Sen olarak yapýlan saldýsuçlama deðil, sorumluluk alma vaktirýyý þiddetle kýnadýklarýný, hayatýný dir. Bugün yalan ve iftiraya sarýlarak kaybedenlerin ailelerine baþsaðlýðý, senaryoda rol alma deðil, birlik olarak yaralýlara acil þifalar dileyen Saatcý, oyunu bozma vaktidir. þöyle dedi: "Terör, zulümdür ve kimgücümüzü, kardeþliðimizi muhaden, nereden gelirse gelsin kýnanmalýdýr. Sahnelenen bu oyun, tüm ülkemifaza ederek bir kez daha oyunlarý boþa zin huzur ortamýný, Ortadoðu'nun baçýkarmalýyýz. Büyük Memur-Sen ailesi Ahmet Saatcý rýþýný hedef almaktadýr. Ülkemize yöneolarak bir kez daha milletimizi saðduyulik bu tür provokasyonlarla, yakýn tarihte dâhil olya davet ediyoruz. Milletimize düþen görev saðdumak üzere defalarca karþýlaþmýþ olan milletimiz, yulu olmak, terör örgütlerinin ve onlarý kurgulayan dün olduðu gibi bugün de bunlarýn üstesinden geoyun kurucularýn tuzaðýna düþmemektir." lebilecek kudrettedir. Milletimiz, engin saðduyu- Hamit Cami cemaati sabah geleneðini bozmadý BÝZÝ DE BUYUR ETTÝLER EROL TAÞKAN Haber-Yorum Hamit Camisi cemaati, sabah namazý buluþmasýndan sonra Týký'nýn Kahve geleneðini bozmadý. Hafta sonu sabah namazýndan sonra çay faslýnda bir araya gelen meþhur ekip, bizi de bu muhabbet sofrasýna buyur etti. Namaz çýkýþý çorbalarýn içilmesinden sonra, gelenek üzerine Týký'nýn Kahve'de çay faslý yapan gurup, yýllardýr birbirleriyle gönül köprüsü kurmuþ samimi insanlardan oluþuyor. Her birisi sabahýn erken saatinde iþe baþlamanýn bereketine inanan, ibadet ve hayýrla baþlanýlan bir günün bereketine yürekten inanýyor. Birbirlerinin derdiyle ilgilenmek baþta olmak üzere toplumsal konulara karþý da duyar- lýlýðý bulunan gurupta Hamit Camisi Ýmam Hatibi Gazi Hoþ, Veyis Katran, Salih Ergöz, Murat Ek, Mustafa Büyükyaðbat ve Þükrü Kaya ve yer aldý. Sohbet derin, muhabbet koyu. Hele de Týký'nýn Kahve'nin doyumsuz tadý da bu sohbete eklenince, sabahýn bereketi de sohbete bereket katýyor. Ramazan nedeniyle ara verilen sabah namazý sohbetleri, bayramla birlikte tekrar baþladý. Olur da bir gün yolunuz sabahýn bu vaktinde, gönül ekibi ile keþisirse, emin olun o safrada sizin için ayrýlmýþ bir sandalye ve mis gibi bir çay bulursunuz. Ýki satýr kelam etmek ve bu ev sahipliðine teþekkür etmek için fotoðraf çekinme teklifimiz de kabul gördükten sonra, bu bereketli oturumun son noktasýný da Son Týký lakabýyla ünlü Týký'nýn Kahve sahibi Korhan Demirci, çektiði özçekimle koymuþ oldu. Yöresel Ürünler Fuarý kapatýldý Recep Gür EROL TAÞKAN Haber-Yorum Hamit Camisi cemaati, sabah namazý buluþmasýndan sonra Týký'nýn Kahve geleneðini bozmadý. Hafta sonu sabah namazýndan sonra çay faslýnda bir araya gelen meþhur ekip, bizi de bu muhabbet sofrasýna buyur etti. Namaz çýkýþý çorbalarýn içilmesinden sonra, gelenek üzerine Týký'nýn Kahve'de çay faslý yapan gurup, yýllardýr birbirleriyle gönül köprüsü kurmuþ samimi insanlardan oluþuyor. Her birisi sabahýn erken saatinde iþe baþlamanýn bereketine inanan, ibadet ve hayýrla baþlanýlan bir günün bereketine yürekten inanýyor. Birbirlerinin derdiyle ilgilenmek baþta olmak üzere toplumsal konulara Kýz Meslek Lisesi bahçesinde kurulan yöresel ürünler fuarý kapatýldý. Baþkan Vekili Recep Gür'ün giriþimleri sonucu fuar mühürlendi. karþý da duyarlýlýðý bulunan gurupta Hamit Camisi Ýmam Hatibi Gazi Hoþ, Veyis Katran, Salih Ergöz, Murat Ek, Mustafa Büyükyaðbat ve Þükrü Kaya ve yer aldý. Sohbet derin, muhabbet koyu. Hele de Týký'nýn Kahve'nin doyumsuz tadý da bu sohbete eklenince, sabahýn bereketi de sohbete bereket katýyor. Ramazan nedeniyle ara verilen sabah namazý sohbetleri, bayramla birlikte tekrar baþladý. Olur da bir gün yolunuz sabahýn bu vaktinde, gönül ekibi ile keþisirse, emin olun o safrada sizin için ayrýlmýþ bir sandalye ve mis gibi bir çay bulursunuz. Ýki satýr kelam etmek ve bu ev sahipliðine teþekkür etmek için fotoðraf çekinme teklifimiz de kabul gördükten sonra, bu bereketli oturumun son noktasýný da Son Týký lakabýyla ünlü Týký'nýn Kahve sahibi Korhan Demirci, çektiði özçekimle koymuþ oldu.

7 41 yýldýr gururluyuz Gazilere bayram ziyareti EROL TAÞKAN Muharip Gaziler Derneði Çorum Þube Baþkaný Muharrem Gül ve yönetim kurulu üyeleri, Kore Gazisi Osman Özsoy, Yusuf Þahin ve Kýbrýs Gazisi Rýza Aktürk ü evlerinde ziyaret ederek, bayramlarýný kutladý. Ýlk olarak dernek eski baþkaný Osman Özsoy u ziyaret eden Muharrem Gül, ayný zamanda hasta olan Özsoy a geçmiþ olsun dileklerini de iletti. Özsoy, ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirdi. Dernek yöneticileri Mustafa Kýnay, Halil Ýbrahim Avcýl, Yusuf Özkan, Veysal Koçak, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) na iade-i ziyarette bulundu. Hasan Eryýlmaz ve Abdullah Coþkun un da katýldýðý ziyaretlerde ikinci olarak Kore Gazisi Yusuf Þahin ziyaret edildi. Son ziyaret ise ayaðýndan ameliyat Muharrem Gül Muharip Gaziler Derneði Çorum Þube Baþkaný Muharrem Gül, Kýbrýs Barýþ Harekatý nýn 41 inci yýlýný kutladý. Gül yaptýðý yazýlý açýklamada, 41 yýl sonra yine coþkuluyuz. Kýbrýs gazileri olarak, yüce devletimize savaþ meydanlarýnda hizmet etmenin gururunu yaþýyoruz. dedi. Kýbrýs Barýþ Harekatý hakkýnda bilgi veren Gül, o günlere ait yaþananlarý ve duygularýný þu sözlerle ifade etti; Bundan 41 yýl önce, Kýbrýs adasý büyük bir drama sahne olmuþtu. Ada'da, 15 Temmuz 1974'de, bir Yunan-Rum darbesi gerçekleþtirilmiþti. Bu darbenin asýl amacý; Ada'daki Türk varlýðýnýn tamamen ortadan kaldýrýlarak Kýbrýs'ýn tümüyle Yunanistan'a baðlanmasýydý. Böylece, Türkiye batýdan güneye kuþatýlýp, Akdeniz'den tecrit edilmiþ olacak ve dolayýsýyla yaþam alam daraltýlacaktý. Türkiye, Kýbrýs'ta oluþan bu oldu-bittiye þüphesiz seyirci kalamazdý. Kýbrýs Türk'ünü korumak, can ve mal güvenliðini saðlamak Anavatan'ýn namus borcudur. Türk Ordusu, 20 Temmuz 1974'de, baþarýlý bir harekat icra ederek Kýbrýs'taki duruma fiilen el koymuþ ve Kýbrýs Türk'ünü olasý bir katliamdan kurtarmýþ ve Ada'nýn Yunanistan'a baðlanmasýný önlemiþtir. Kýbrýs'ý ilhak etmek isteyen Yunanistan'ýn Enosis hayali Akdeniz'in karanlýk sularýna ebediyen gömülmüþtür. Kýbrýs Türk'ünün, Kýbrýs'ýn 1878 yýlýnda Ýngilizlere terk edilmesiyle baþlayan esaretini, 20 Temmuz 1974'de Mehmetçik süngüsüyle sona erdirmiþtir. Kýbrýs Türk'ü, takdire þayandýr ki; yüzyýldýr gördüðü eziyet ve zorbalýða karþý kimliðini ve benliðini hiç bir zaman kaybetmemiþ, boyun eðmemiþtir. Ada 41 yýldýr, barýþ ve huzur içindedir. Bugün Kýbrýs Türk'ü, kendi vataný ve bayraðý altýnda hür ve baðýmsýz yaþamaktadýr. Mehmetçik Kýbrýs uðrunda kan dökmüþtür. Bu toprak artýk Kýbrýs Türk'ünün öz vatanýdýr. Vatan topraðý geri verilemez, kaderine terk edilemez. Kýbrýs'ta Türk varlýðýný yaþatmak; gelecek nesillere ve bu topraklar uðruna þehit düþenlere karþý bir namus borcudur. KKTC'nin, Kýbrýs Türk'ünün azim ve iradesiyle, dünya devletleri arasýnda hak ettiði yere ulaþacaðýna inanýyoruz. 41 yýl sonra yine coþkuluyuz. Kýbrýs gazileri olarak, yüce devletimize savaþ meydanlarýnda hizmet etmenin gururunu yaþýyoruz. Kýbrýs Barýþ Harekatý'nda þehit düþen arkadaþlarýmýzý, Kýbrýslý mücahitlerimizi ve aramýzdan ayrýlan gazilerimizi rahmetle anýyorum. Hayatta olan gazilerimize ve Kýbrýslý kardeþlerimize Muharip Gaziler Derneði adýna saðlýk, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Muharip Gaziler Derneði yönetimi ore Gazisi Osman Özsoy, Yusuf Þahin ve Kýbrýs Gazisi Rýza Aktürk ü ziyaret etti. olan Kýbrýs Gazisi Rýza Aktürk e yapýldý. Geçmliþ olsun dileklerini aktaran Muharrem Gül ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri cehpe arkadaþlarý için en büyük moral kaynaðý oldu. TSO dan yapýlan açýklamaya göre ziyarette illerin kalkýnmasýnda iþ adamlarýnýn çok önemli olduðunu vurgulayan Kolcu, Çorum'da iþsizliðin, genel iþsizliðin neredeyse yarýsýna eþit olduðunu ve bu durumunda iþ adamlarýnýn saðladýðý istihdam ortamýndan kaynaklandýðýný belirtti. Muharip Gaziler Derneði Çorum Þube Baþkaný Muharrem Gül, baþta kahraman þehitlerimiz olmak üzere tüm gazilerin bayramlarýný kutladýðýný dile getirdi. Çorum un huzuru önceliðimiz Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) na iade-i ziyarette bulundu. Çorum'a hizmet etmeye geldiðini belirten Emniyet Müdürü Murat Kolcu, kentin asayiþ bakýmýndan önemli bir sorunu olmadýðýný ve huzurlu bir il olduðunu sözlerine ekledi. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Çorum iþ dünyasýnýn temsilcileri olarak þehrin huzur ve asayiþinin sürekli kýlýnmasý noktasýnda bugüne kadar Emniyet Teþkilatý'na her türlü desteðin verildiðini, bundan sonra da verileceðini belirterek, Emniyet Müdürü Murat Kolcu'ya yeni görevinde baþarýlar diledi. ÇESOB'a iade-i ziyaret BURAK YALÇIN Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odasý na (ÇESOB) iade-i ziyarette bulundu. Emniyet Müdürü Murat Kolcu, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile oda baþkanlarýnýn bayramýný kutladý. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Valilik, Emniyet Müdürlüðü ve diðer kurunmlarla diyalog halinde olduklarnýný Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odasý (ÇESOB) ziyaret etti. belirten ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum huzurlu bir kentimiz. ÇESOB olarak gerek Valilik gerekse Emniyet Müdürlüðü gibi kurumlarýmýzla ikili iliþkilerimiz hep iyi olmuþtur. Çorum gibi sanayisi ilerlemiþ bir þehirde iþsizim diyen masa baþýnda iþ isteyendir. Bizim insanýmýz hangi konuda olursa olsun, o iþe girecek ve helal lokma kazanacak. Tekrar Emniyet Müdürümüze memleketimize hoþ geldiniz diyor, esnaf ve kurumum adýna teþekkür ediyorum.'' Dedi. Ziyarette Emniyet Müdür Yardýmcýsý Tahsin Kýlýç ta hazýr bulundu. 10 yýl önce Irak savaþýnda ülkelerinden ayrýlmak zorunda kalan Lana Kevser ve Yasir Bedir Çorum'da evlendi. Çorum Belediyesi genç çifte kýna gecesi düzenledi. Kýna gecesine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'in eþi Emine Zahir ve genç çiftin ailesi katýldý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Lana Kevser yaptýðý konuþmada, Çorum'da olmaktan mutlu olduklarýný ve Çorum halkýnýn kendilerine her konuda yardýmcý olduðunu söyleyen Lana Kevser, "Bize gurbeti yaþatmadýnýz. Herþey için çok teþekkür ediyoruz" dedi. "Vatanýmýzdan ayrýyýz ama sizlerin yanýnda gurbette deðiliz. Türkiye'de ve Çorum'da bize çok yardým ettiler." diyen Lana Kevser, hayatlarýnýn bundan sonraki kýsmýný Avustralya'da geçireceklerini ancak ilk fýrsatta Çorum'a gelip buraya yerleþmeyi istediklerini söyledi. Kevser, "Çorum'da kalma süremiz doldu. Birleþmiþ Milletler bizi þimdi Avustralya'ya gönderiyor. Orada çalýþma imkânýmýz Ýçiþleri Bakanlýðý Vali Yardýmcýsý ve Kaymakamlar Kararnamesine göre Antalya Vali Yardýmcýlýðýna atanan Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye veda ziyaretinde bulundu. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat'ýn Çorum'da görev yaptýðý süre içerisinde güzel iþlere imza attýðýný belirten Baþkan Külcü, Hamdi Bolat'ýn Antalya'da da güzel iþler yapacaðýna inandýðýný vurguladý. Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat da var. Maddi durumumuzu düzeltip para kazanýnca Çorum'dan ev almayý ve buraya yerleþmeyi düþünüyoruz. Çorum'dan ve Çorum halkýndan çok memnunuz. Irak ve Suriye'de, Çorum'da yaþadýðýmýz kadar rahat yaþamadýk. Bizlere bu imkaný saðlayan baþta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere 2010 yýlýndan beri Çorum'da görev yaptýðýný belirterek tüm devlet büyüklerine teþekkür ediyoruz. Çroum'da da Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'in eþi Emine Zahir bizi hiç yalnýz býrakmadý. Þimdi de en mutlu günümüzde bizlerin yanýndalar. Böyle güzel bir kýna gecesi düzenleyerek mutluluðumuza mutluluk kattýlar. Allah sizlerden razý olsun." diye konuþtu. Çorum'da güzel anýlarla ayrýldýðýný ifade etti. SALI 21 TEMMUZ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, genç çiftleri ve ailelerini kutladý. Mülteci gençler Çorum da evlendi Lana Kevser ve Yasir Bedir Çorum'da evlendi. Çorum Belediyesi genç çifte kýna gecesi düzenledi. Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye veda ziyaretinde bulundu. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen kýna gecesine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'in eþi Emine Zahir, genç çiftin ailesi ve yakýnlarý da katýldý. Hatice Külcü Lana ve Yasir çiftine bir ömür boyu mutluluklar diledi. Baþkan Külcü ye veda ziyareti Külcü, Bolat'a Çorum iþlemeli cam vazo hediye etti.

8 8 Sineklerle baþýmýz dertte! SALI 21 TEMMUZ 2015 HURÞÝT BOZKURT Ramazan Bayramý nda bayramlaþma faslýndan sonra sohbetin bir bölümünün rahatsýz edici boyutlara ulaþan kara sinekler olduðunu belirten vatandaþlar, belirli bir süre sabýr gösterilmesine raðmen karþýlaþýlan manzara karþýsýnda Çorum Belediyesi nin haþeratla mücadelede yeterli terbi almadýðý kanaatinin oluþmaya baþladýðýný ifade etti. Çorum merkezde giderek artan haþerat esnafý ve vatandaþý bunalttý. Konuya iliþkin þikayetlerini dile getiren vatandaþlar, Ramazan ayý içinde görülmeye baþlayan ve artarak devam eden kara sinek ve bilumum haþeratýn restoran ve kafe hizmeti veren sektörlerde ciddi müþteri tepkisine neden olduðunu söyledi. Baþbakan'dan il baþkanlarýný talimat Baþbakanlýk kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, Baþbakan Davutoðlu, Ramazan Bayramý dolayýsýyla AK Parti il baþkanlarýný telefonla tek tek aradý. Ýl baþkanlarý nezdinde, AK Parti teþkilatýnýn bayramýný kutlayan Davutoðlu'nun, illerdeki bayramlaþmalar ve parti çalýþmalarýna iliþkin bilgi aldýðý belirtildi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun görüþmelerde Baþbakan Davutoðlu, il baþkanlarýna talimat verdi. partisinin il baþkanlarýna,"biz burada koalisyon görüþmelerini yürütüyoruz, son dakikaya kadar da yürütmeye devam edeceðiz. Ama, siz her an bir seçime gidebilirmiþ gibi teyakkuzda olacaksýnýz. Hem bayramda, hem bayram sonrasýnda, çalýþmalarýnýza asla ara vermeyeceksiniz. Sürekli hemþehrilerinizle birlikte olacaksýnýz" talimatý verdiði kaydedildi.(haber7) Ýskilip Ýkipýnar Köyü Camii ibadete açýldý Ýkipýnar Köyü Camii bayramýn üçüncü günü düzenlenen törenle ibadete açýldý. Açýlýþ töreni yemek ikramýnýn ardýndan sona erdi. Ýskilip in Ýkipýnar Köyü Camii bayramýn üçüncü günü düzenlenen törenle ibadete açýldý. Ramazan Bayramý'nýn üçüncü günü düzenlenen açýlýþa Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, emekli Vaiz Yazar A. Hamdi Ertekin, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayýda davetli katýldý. Yapýlan dualarýn ardýndan caminin açýlýþ kurdelesi Baþkaný Çatma, A. Hamdi Ertekin ve Belediye Meclis üyesi Murat Önder tarafýndan kesildi. Açýlýþ töreni yemek ikramýnýn ardýndan sona erdi. Meryem-Yüksel çiftinin düðününe davetliyiz EROL TAÞKAN / Haber Yorum Hiç bir engel tanýmaksýzýn hayatlarýný birleþtirmek üzere kutlu bir yola çýkan Meryem Bolat-Yüksel Ekti, gazetemizi ziyaret ederek davetiyemizi verdi. Geçtiðimiz günlerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün özel olarak nikahlarýný kýydýðý ve yakýndan ilgilendiði çiftin düðünü 1 Aðustos Cumartesi günü saat 18,00'de Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah 8. Sk. Cengizhan Apt. No:24 Kat 1 adresindeki kýz evinde yapýlýrken, düðünün ikinci kýsmý da damat Yüksel Ekti'nin memleketi Samsun'da de- vam edecek. Samsun'da gerçekleþtirilecek düðün töreni, Samsun Ýlkadým Ýlçesi Ýlim Yayma Vakfý B Salonu'nda 2 Aðustos Pazar günü saat 16,00'da yapýlacak. Annesi Þerife Bolat ve niþanlýsý Yüksel Ekti ile birlikte ziyaretimize gelerek bizleri düðün davetiyle onurlandýran Meryem Bolat ve deðerli eþi Yüksel Ekti'ye ömür boyu mutluluklar dileriz. Çorum'un belki de bu seneki en özel düðününde, inþallah davete icabet edeceðiz. Bayram sonrasý yoðun tempo Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ramazan Bayramý münasebetiyle belediye personeli ile tek tek bayramlaþarak çalýþanlarýn bayramýný kutladý. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleþtirilen bayramlaþma programýnda konuþan Baþkan Çatma, tüm personelin bayramýný kutlayarak birlik ve beraberlik içinde bir bayrama daha ulaþmanýn huzurunu yaþadýklarýný söyledi. Bayramlaþma sonrasý personelle bir süre sohbet eden Çatma, þehir içme suyu hattýnýn yapým iþinin Hacý Karani Köprüsü'nün yanýndan Ulaþtepe Mahallesi'ne doðru baþlayacaðýný çalýþmalarýn bayram sonrasý daha yoðun bir tempoda devam edeceðini belirtti. Çatma, bayramlaþma sýrasýnda personeline çeþitli ikramlarda da bulundu. Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ramazan Bayramý münasebetiyle belediye personeli ile tek tek bayramlaþ Baþkan Çatma, bayramlaþma sýrasýnda personeline çeþitli ikramlarda da bulundu. Aðustos ta askere gideceklere duyuru Yapýlan dualarýn ardýndan caminin açýlýþ kurdelesi Baþkaný Çatma, A. Hamdi Ertekin ve Belediye Meclis üyesi Murat Önder tarafýndan kesildi. Aðustos 2015 er celp döneminde silah altýna alýnacak er statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk iþlemlerine iliþkin duyuru yapýldý. Çorum Askerlik Þube Baþkanlýðý ndan yapýlan duyuruda, sevke tabi yükümlülerin sevk edilecekleri sýnýf ve eðitim merkezleri, hangi grupta silahaltýna alýnacaklarýný Askerlik Þubesi Baþkanlýklarý ile edevlet kapýsý üzerinden adresinden öðrenebilecekleri belirtildi. Yükümlülerin, sevk iþlemlerine dair ayrýntýlý bilgilere Askerlik Þubesi Baþkanlýklarý ile adresinden ulaþabilecekleri kaydedildi.

9 SALI 21 TEMMUZ Kent Park hayata geçiyor Ýhale tamam sýra yapým iþinde RECEP MEBET Çorum Belediyesi Kent Park Yapým Ýþi ihalesi dün yapýldý. Belediye Meclisi Salonu nda yapýlan ihaleye 9 ayrý firmanýn temsilcileri katýldý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn ýn baþkanlýðýnda toplanan komisyon, katýlýmcý firmalarýn dosyalarýný inceledi. Yapýlan incelemelerin ardýndan Gürbað Ýnþaat teþekkür mektubu sunarak ihaleden çekildi. Komisyon geriye kalan Vestan Ýnþaat, Makimsan Asfalt Ýnþaat, Giriþimciler-Vadi Botanik Ýnþaat Ýþ Ortaklýðý, Nuhoðlu Ýnþaat, Uluyýl-Pýrlanta Ýnþaat Ýþ Ortaklýðý, Arýkan-Yek Grup Ýþ Ortaklýðý, Dalgýçlar Ýnþaat ve Vera Ýnþaat firmalarýnýn tekliflerini aldý. Ýhale hakkýnda açýklama yapan Komisyon Baþkaný Leyla Sayýn, 47 firmanýn baþvurduðu ön yeterlilik süreci sonunda 43 firmaya davette bulunulduðunu söyledi. Leyla Sayýn, ikinci aþamaya kalan firmalardan Giriþimciler-Vadi Botanik Ýnþaat Ýþ Ortaklýðý ile Vera Ýnþaat ýn bazý evraklarý için teyit alýnmasý gerektiðini kaydetti. Projenin yaklaþýk maliyetinin 28 milyon 517 bin 6 lira 88 kuruþ olduðunu hatýrlatan Sayýn, resmi olmayan sonuçlara göre en düþük teklifi 21 milyon 119 bin 119 TL ile Makimsan Asfalt Ýnþaat firmasýnýn verdiðini açýkladý. Ýhale sonucunun yapýlacak deðerlendirmelerin ardýndan ilgililere duyurulacaðý bildirildi. PROJENÝN DETAYLARI Hýdýrlýk mevkiinde yaklaþýk 157 bin metrekare alan üzerinde yapýlacak olan parkta çay bahçeleri, yürüyüþ yollarý, bisiklet yollarý, çocuklar için trafik eðitim parký ve oyun alanlarý, açýk hava konser alaný ve amfi tiyatro gibi eðlence, spor ve dinlence gibi çok amaçlý bölümler yer alacak. Tüm yaþ gruplarýndan insanlarýn dinlenebileceði, spor yapabileceði ve aileleriyle birlikte huzur içerisinde piknik yapabileceði bir park özelliði taþýyacak olan Kent Park, Çorum un 100 yýllýk yeþil alan ihtiyacýný karþýlayabilecek özellikte planlandý. Çorum un park ihtiyacýný karþýlayacak, halkýn þehrin stres ve gürültüsünden uzaklaþarak nefes alabileceði Kent Park Rekreasyon Projesi için yurt içi ve yurt dýþýnda incelemelerde de bulunuldu. Çorum Belediyesi, 2015 yýlýnda start vermeyi planladýðý Kent Park projesine özgün bir peyzaj ve yeþil doku ile projeyi hayata geçirerek en kýsa sürede halkýn hizmetine sunmayý planlýyor. ÝLK ETAP HIDIRLIK PARKI Çorum Belediyesi Kent Park Yapým Ýþi ihalesi dün yapýldý. Belediye Meclisi Salonu nda yapýlan ihaleye 9 ayrý firmanýn temsilcileri katýldý. Çalýþmalarý yaklaþýk 3 yýldýr devam eden Kent Park projesinin ilk etabýnda Hýdýrlýk Parký ele alýnacak. Çorum daki tüm parklarýn alanýndan daha büyük bir alanda uygulanacak olan Kent Park, etrafýndaki peyzaj alaný ile birlikte yaklaþýk 200 dönümlük bir alana yapýlacak. Kent Park, Çorum un en büyük parkýnýn 4 katý büyüklüðünde olacak. Kent Park ta yapýlacak olan göletin büyüklüðü 24 dönüm olacak ve bu gölet biyolojik arýtma sistemi ile arýtýlacak. Edinilen bilgilere göre, bu büyüklükte biyolojik arýtmayla yapýlacak ilk ve tek gölet örneði Çorum da olacak. Dodurgalý seçim görevlileri sitemli RECEP MEBET Genel seçimde Çorum un Dodurga ilçesinde görev alanlar, aradan geçeden süreye raðmen ücretlerinin ödenmemesinden þikâyetçi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili tepkilerini dile getiren seçim görevlileri, 7 Haziran 2015 Pazar günü yapýlan 25 nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi nde görev alanlara 15 Temmuz da ödeme Ýhale sonucunun, yapýlacak deðerlendirmelerin ardýndan ilgililere duyurulacaðý bildirildi. Ýþitme cihazý kaybolan Ýrem destek bekliyor RECEP MEBET Ýþitme cihazýný kaybeden küçük kýzýn bayram sevinci kursaðýnda kaldý. Satý-Hasan Umar çiftinin 5 yaþýndaki kýzý Ýrem Su, Ramazan Bayramý nýn birinci günü sokakta oynarken 12 bin 400 TL deðerindeki biyonik kulak (koklear implant) olarak isimlendirilen iþitme cihazýný kaybetti. 2 si iþitme engelli biri kalp hastasý üç çocuk sahibi olan aile tüm aramalarýna raðmen cihazý bulamadý. Cihaz sayesinde duyabilen kýzýnýn en önemli hayat baðýnýn koptuðunu belirten anne Satý Umar, Ýþitme cihazýnýn kaybolmasýyla birlikte bayram bize zehir oldu dedi. Eþinin asgari ücretli bir iþte çalýþtýðýný ve cihazýn yenisini alacak maddi güçlerinin bulunmadýðýný belirten gözü yaþlý anne, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 24. Sokak ta kaybolan cihazý bulanlarýn ya da yenisinin alýnmasý için destek vermek isteyen hayýrseverlerin numaralý telefonu aramalarýný insaniyet namýna rica ediyoruz diye konuþtu. Ýrem Su, iþitme cihazýyla birlikte duyma yetisini kaybetti. Satý-Hasan Umar çiftinin 5 yaþýndaki kýzý Ýrem Su, duyarlý vatandaþlarýn desteðini bekliyor. yapýlacaðý ifade edilmesine raðmen hâlâ bir geliþme yok dediler. Ramazan Bayramý öncesinde ödeme yapýlmamasýný eleþtiren görevliler, hesaplara yatýrýlan tutarlarýn banka blokesi nedeniyle çekilemediðini iddia ettiler. Yetkililere seslenen seçim görevlileri, ödemelerin bir an önce yapýlmasýný istediler. Ferhat ile Dilek in mutlu günü RECEP MEBET Çorum Ofset çalýþanlarýndan Ferhat Kara, Dilek Kürtoðlu ile hayatýný birleþtirdi. Deniz Çaðlan ýn oðlu ve Yasin Kara nýn kardeþi Ferhat, Aynur-Mustafa Kürtoðlu çiftinin kýzý Dilek ile dünyaevine girdi. Önceki gün Afra Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Kara ve Kürtoðlu Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Dilek-Ferhat Kara çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Erol Kavuncu nun kýzý Sümeyye ile Hüseyin Býdak ýn oðlu Nurettin hayatlarýný birleþtirdi. Kavuncu ve Býdak Aileleri nin mutlu günü Sümeyye ile Nurettin evlendi RECEP MEBET Çorum Ofset çalýþanlarýndan Ferhat Kara, Dilek Kürtoðlu ile hayatýný birleþtirdi. Çorum Belediyesi çalýþanlarýndan Sümeyye Kavuncu ile Nurettin Býdak hayatlarýný birleþtirdi. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu nun kýzý Sümeyye ile sanayi esnafýndan Hüseyin Býdak ýn oðlu Nurettin in düðün törenleri önceki akþam gerçekleþti. Huriye-Erol Kavuncu çiftinin kýzý Sümeyye, Gülhan-Hüseyin Býdak çiftinin oðlu Nurettin ile dünyaevine girdi. Afra Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Feyzullah Kýyýklýk, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Müþaviri eski KYK Genel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, bazý ilçe belediye baþkanlarý, daire amirleri, Memur-Sen yöneticileri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Kavuncu ve Býdak Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýyarken nikah þahitliklerini ise Salim Uslu, Feyzullah Kýyýklýk, Recep Kaymakcan, Rumi Bekiroðlu ve Hatice Külcü yaptý. Tasavvuf müziði ve yemek ikramýyla devam eden düðün töreni, yapýlan duanýn ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Sümeyye-Nurettin Býdak çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

10 10 SALI 21 TEMMUZ 2015 Ýstanbul dan sýla ziyareti Ýstanbul da faaliyet gösteren Osmancýk ve Köyleri Kültür ve Dayanýþma Derneði üyeleri Belediye Baþ- kaný Hamza Karataþ ý ziyaret etti. Osmancýk Derneði Baþkaný Þerif Akkoca, dernek üyeleri Mu- rat Baþer ve Fatih Bostancýer ile Osmanlý Arþivleri Uzmaný Þakir Duran ve Sungurlu Arifegazili Derneði Dernek yönetimi sýla hasretini giderdi. Osmancýk ve Köyleri Kültür ve Dayanýþma Derneði üyeleri Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ý ziyaret etti. Bakaný Sururi Onan, Baþkan Karataþ ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Osmancýk Derneði Baþkaný Þerif Akkoca, dernek çalýþmalarý hakkýnda Baþkan Karataþ a bilgi verdi. Osmancýk Derneðinin ilçenin tanýtýmýna yönelik faaliyetler düzenlediðini belirten Akkoca, ayrýca zaman zaman kaynaþma programlarý düzenleyerek Ýstanbul da yaþayan Osmancýklýlarýn birlik ve beraberliðine katký saðlamaya çalýþtýklarýný kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuiyeti ifade eden Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ise çalýþmalarýndan dolayý dernek yönetiminde ve üyelerine teþekkür etti. Osmancýk Derneði üyeleri Baþkan Karataþ ý ziyaretlerinden ardýndan restorasyon çalýþmalarý devam eden Osmancýk Kalesini ve ilçedeki diðer tarihi mekanlarý gezdi.(ýha) Osmancýk çekimleri tamam Sözü ve müziði kendisine ait olan Koç Gibi Çorumluyuz þarkýsýna Çorum'un ilçelerinde klip çeken Ziya Yerlitaþ, Osmancýk çekimlerini de tamamladý. Klip için Çorumlular ýn çok sevdiðini belirttiði Koç Gibi Çorumluyuz þarkýsýný seçen sanatçý, klipte Çorum'un tüm ilçelerine yer vermeyi planlýyor. Bu kapsamda Osmancýk ta yapýlan çekimlerde Koyunbaba Köprüsü ve Kýzýlýrmak sahili ile su dolabý yer alacak. Klipte Çorum'un ilçelerini de tanýtmayý amaçladýklarýný kaydeden Yerlitaþ, "Koç gibi Çorumluyum, Çorum'u çok seviyorum. Bu nedenle Koç Gibi Çorumluyuz dedik. Tüm hemþerilerimiz çok sevdi biz de klip çekmeye karar verdik. Çorum, Türkiye'nin cenneti. Bu güzellikleri kliple tanýtmak istiyoruz. Sungurlu'yu, Alacayý, Ýskilip'i, Kargý'yý, Çorum'un tüm ilçelerini seviyorum. Ama Osmancýk'a ayrý bir sevgim var. Sungur- lu ve Osmancýk benim çok sevdiðim memleketim" ifadelerini kullan- dý. Yerlitaþ, klip çekimlerinin diðer ilçeler- de de tamamlanmasýnýn ardýndan kýsa sürede yayýnlanacaðýný kaydetti. Ziya Yerlitaþ, Osmancýk çekimlerini de tamamladý. Eðitimde rotasyon durdurulmalý Koç Gibi Çorumluyuz þarkýsýnýn klibi Osmancýk ta çekildi. Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, bir iþlem yapýlmamasý yönündeki talebine raðeðitimde rotasyonun durdurulmasý gerektiðini men bakanlýk, anlaþýlmasý güç bir acelecilik bildirdi. içinde, ayný eðitim kurumunda 15 yýlý dolduran öðretmenlere bakanlýk tarafýndan kýsa mesaj Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn (MEB), bugüne göndererek "gerekli iþ ve iþlemler için okul idakadar eðitim sisteminin acil çözüm bekleyen sorelerine baþvurmalarý"ný istemiþ, bu durumdaki runlarýna kalýcý çözümler üretmek yerine, attýðý öðretmenlerin tespitinin en kýsa sürede tamamher adýmda yeni sorunlar üretmekten baþka hiçbir lanmasý gerektiði belirtilmiþtir. þey yapmadýðýný savunan Öztürk, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: Öðretmenlerin tatilde olduðu dönemde bakanlýðýn aceleci bir þekilde zorunlu rotasyon uy"meb'in bugüne kadar eðitim alanýnda gulamasýný hayata geçirmek istemesi ve ilk aþayaptýðý her deðiþiklik, attýðý her adým doðrudan mada 13 bin deneyimli öðretmenin kendi isteði doðruya AKP'nin eðitim sistemini kendi siyasalmehmet Öztürk ve iradesi dýþýnda zorla sürgün edilmesi için neideolojik amaçlarý doðrultusunda biçimlendirmesi den bu kadar ýsrarcý olduðunu anlamak mümkün hedefine uygun olarak hayata geçirilmiþtir. Eðideðildir. timde dayatmasýyla yap-boz tahtasýna dönen eðitim sistemi, son yýllarda hýzlanan siyasal kadrolaþma uygulamalarý ile MEB'in henüz hükümet kurulmamýþ olmasýna raðmen, tam bir sorun yumaðý haline getirilmiþtir. AKP tek baþýna iktidarmýþ gibi hareket etmeyi sürdürmesi ve siyasal kadrolaþma hedefiyle yaptýðý usulsüz atamalar yargýdan MEB tarafýndan eðitimde siyasal kadrolaþma hedefiyle dönmesine raðmen, yargý kararlarýný açýkça yok saymasý dikkat baþlatýlan tasfiye adýmlarý, rotasyon adý altýnda þube müdürlükçekici bir durumdur. lerinden baþlayarak okul müdürleri, müdür yardýmcýlarý, atölye bölüm þeflerine kadar uzanmýþ, son olarak sýra deneyimli öðretmeb, hükümetin kurulamamýþ olmasýný kendince fýrsata menlere gelmiþtir. Öðretmenler açýsýndan açýkça sürgün anlamýçevirerek "þark kurnazlýðý" yapmakta, eðitimde bu kez de denena gelen ve on binlerce öðretmeni yakýndan ilgilendiren rotasyimli öðretmenleri hedef alarak yeni bir tasfiyeye giriþmektedir. yon dayatmasýnýn kabul edilmesi mümkün deðildir. Önce eðitim yöneticilerini haksýz bir þekilde görevden alan ve AKP'nin siyasal kadrolarýný eðitim yöneticisi yapan bakanlýk, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan 17 Nisan 2015 tarihinde þimdi de deneyimli öðretmenleri çalýþtýklarý okullardan sürgün yayýnlanan Atama ve Yer Deðiþtirme yönetmeliði ile öðretmenederek, bu okullardaki güçlü örgütlü yapýyý daðýtmak istemektelerin, hizmet sürelerine baðlý olarak, kademeli bir þekilde zorundir. lu rotasyona tabi olacaðýný açýklanmýþtýr. 7 Haziran seçimleri sonrasýnda, 4 Temmuz 2015'te yönetmelikte yapýlan bir deðiþikbugüne kadar attýðý her adýmda, aldýðý her kararda hayal likle ayný eðitim kurumunda 15 yýl görev yapan öðretmenlerin kýrýklýðý yaratan, tüm eðitim bileþenlerini eðitim yöneticilerini, kendi isteði ile okul deðiþtirmemesi durumunda zorunlu rotasöðretmenleri, öðrencileri ve velileri maðdur etmeyi adeta kendiyona, baþka bir ifade ile sürgüne tabi tutulacaðý belirtilmiþtir. sine görev edinen Milli Eðitim Bakanlýðý, hukuk dýþý ve sorumsuz uygulamalarýna bir an önce son vermelidir. Hiç kimsenin Eðitim Sen`in zorunlu rotasyon uygulamasýnýn kaldýrýlmesleki deneyime sahip öðretmenlerin aile yaþantýsýný ve okulmasý, en azýndan hükümet kurulana kadar bu konuda herhangi larýndaki çalýþma ortamýný alt-üst etmeye hakký yoktur. Heri Haber ve Alaca Gündem Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Mustafa Külcü'nün oðlu, Kutay Külcü, Ali Þenel'in kýzý Sibel Þenel ile dünya evine girdi. Genç çiftin nikahýný Baþkan Külcü kýydý. Mustafa Külcü oðlunu evlendirdi BURAK YALÇIN Heri Haber ve Alaca Gündem Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Mustafa Külcü'nün oðlu, Kutay Külcü, Ali Þenel'in kýzý Sibel Þenel ile dünya evine girdi. Leyla-Mustafa Külcü çiftinin oðullarý Kutay, Kitabiye-Ali Þenel çiftinin kýzlarý Sibel ile hayatýný birleþtirdi. Özdoðanlar Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilen düðün törenine, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan ve Alper Zahir, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroð- lu ve Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Yýldýz Bek, Külcü ve Þenel aileleri ile birlikte çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikâhýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýyarken, nikah þahitliklerini Milletvekili Salim Uslu ile CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Yýldýz Bek yaptý. Nikâh sonrasý yaptýðý selamlama konuþmasýnda davetlilere hitap eden Milletvekili Salim Uslu, genç çifti ve ailelerini kutlayarak mutluluklar diledi. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni müzikli eðlencelerle devam etti. Hakimiyet Kutay-Sibel çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Akörenliler þenlikte buluþtu Osmancýk ilçesine baðlý Akören Köyü Derneði tarafýndan þenlik düzenlendi. Akören yayla þenliðine Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, HSYK Hakimi Zübeyir Kalabalýk, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Þakir Þahin, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, Çorum Dernekler Federasyonu Genel Baþkan Vekili Cemil Yaþkabak ve Akören Derneði Baþkaný Ünal Kalabalýk ve vatandaþlar katýldý. Yöresel yarýþmalar ve eðlencelerin düzenlendiði þenlikte Karakucak Güreþleri de yapýldý. Yoðun ilgi gören güreþlerde Osmancýk ve köylerinden gelen pehlivanlar kýyasýya mücadele etti. Baþpehlivanlýk güreþlerinde Sadullah Kalabalýk birinci, Ercan Býyýklý ikinci, Þenol Uslu üçüncü oldu. Baþpehlivanlarýn ödüllerini Çorum Dernekler Federasyonu Genel Baþkanvekili Cemil Yaþkabak verdi. Akören Köyü Derneði Baþkaný Ünal Kalabalýk, yayla þenliklerini geleneksel hale getirdiklerini belirterek Yaylanýn mesire alaný olarak düzenlenmesi çalýþma baþlattýk. Ýlk olarak ulaþým ve aðaçlandýrma çalýþmasýyla baþladýk bu kapsamda yaklaþýk bin fidaný toprakla buluþturduk fidanlarýn dikiminde gösterilen samimi yardým ve özveri için emeði geçenlere ayrýca teþekkür ediyorum. Ýlerleyen zamanlarda sizlerin de maddi ve manevi destekleriyle Ýnþallah bir çeþme ve bir de Mescit yapacaðýz dedi. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ da Akören Derneði yönetimine böyle bir çalýþma yapmýþ olmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Yýlda bir defada olsa þehir dýþýnda yaþayan Akörenlilerin ve civardaki hemþehrilerimizi bir araya getirmek çok önemi bir þey. Birlik, beraberlik, dayanýþmanýn da artmasýna vesile oluyorlar. diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan þenliðe katkýlarýndan dolayý HSYK Hakimi Zübeyir Kalabalýk,Ak Parti Ýlçe Baþkaný Necmettin Ta- tar ve Zübeyir Ateþ e plaket verildi. Þenlikte aðalýk seçimi de yapýldý. Etinliklere 10 bin TL baðýþ yapan Muhar- rem Ateþ güreþ aðasý seçildi. Ateþ in aðalýk plaketini geçen yýlýn güreþ aðasý takdim etti.(ýha) Akören Köyü Derneði tarafýndan þenlik düzenlendi. Þenlikte Karakucak Güreþleri yapýldý. Þenlikte güreþ aðasý seçildi. Yöresel yarýþmalar ve eðlenceler þenliðe renk kattý.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þevvâl 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:08 Temmuz 1431 Hýzýr: TEMMUZ Ya göründüðün gibi ol; yahut olduðun gibi görün! Ebû Bekir Kettânî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Sultan II. Abdülhamîd Hân'a Yýldýz Sarayý Suikastý (1905) - Ay'a Ayak basýlmasý (1969) Dumanlý Havalar Havalarýn hep ayný mihval üzere gitmediði belli idi Mevsimin dört bölümünde de dumanlý havalar bulunur.. Yazý olur, Kýþý olur, Baharý olur, Son baharý olur.. Hayatýn halleri de böyledir.. Mevsimlere benzer.. Bir günde, mevsimler gibi, deðiþik hayat halleri yaþarýz.. Ýþte böyle bir atmosferde hayatýný devam ettiriyordu Mehmet Deðiþik görüþ ve fikirlerin kol gezdiði zaman tereddütte kalmaktan ziyade, hak ve hakikatin izinde yürüyordu Üniversiteyi kazandýðý zaman ilk müdahele anne ve babasýndan gelmiþti.. Dershanede kalmak istiyor fakat çeþitli endiþeler ile anne ve babasý buna pek sýcak bakmýyorlardý.. Bu dumanlý havayý Mehmet bozmuþtu Halbuki, dershane hayatý biraz meþakkatli idi.. Çamaþýrý, Bulaþýðý, Temizliði, Özel ders zamanlarý, Okuma proðramlarý, Aðabeylerin istek ve temennileri Cemaatin getirdiði sorumluluklar Kira masraflarý, Hizmetin getirdiði haller Bunlarýn hepsi dumanlý havalar idi Sonra beraber kaldýðý arkadaþlarýnýn özel durumlarý, Meþrep ve bazý halleri Böylece zaman su gibi akýp gidiyordu Her zaman ve her dönemde yaþanan cemaati farklý görüþ ve farklýlýklar yavaþtan baþlayarak su yüzüne çýkmaða baþlýyordu.. (Sürecek) Gram METEOROLOJÝ ALIÞ 95,88 Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net SATIÞ 95,96 Bayram Ziyaretlerinde Göze Takýlanlar Dt. A. Doðan Bircan, gün içerisinde aðýz ve diþ saðlýðýna ne kadar özen gösterilse de bazý alýþkanlýklarýn diþlere zarar verme ihtimalinin çok yüksek olduðunu kaydetti. Dt. A. Doðan Bircan, gün içerisinde aðýz ve diþ saðlýðýna ne kadar özen gösterilse de bazý alýþkanlýklarýn diþlere zarar verme ihtimalinin çok yüksek olduðunu kaydetti. Zararlý alýþkanlýklara deðinen Bircan, þöyle konuþtu: Biberon kullanmak: Bebeði uyuturken aðzýnda biberonla beslerken uyutmak, uykuya geçmesine yardýmcý olabilir. Fakat uykuda aðzýnda biberon varken uyumamalýdýr. Bu hem tehlikelidir hem de diþler için zararlýdýr. Biberondaki tatlý meyve sularý, süt ve formül besinler diþlerine zarar verir. Bebeðin uyumasýna yardýmcý olmak için biberon kullanýlsa da uyuduktan sonra aðýzda býrakýlmamasýna bu sebepten özen gösterilmelidir. Aþýrý kahve ve sigara tüketimi: Çok fazla kahve tüketiyorsanýz diþlerinizde zamanla renk deðiþimi ve sararmalar görülebilir. Eðer diþlerinizdeki renk deðiþikliði konusunda endiþeleriniz varsa diþ hekiminizle konuþun. Sigara gibi diðer tütün ürünleri de diþlerinizde lekelenme ve diþ eti hastalýklarýnýn ortaya çýkmasýna neden olur. Sigaranýn ayrýca dudak, dil ve aðýz kanserine yol açabileceðini de unutmamak gerekir. Diþleri sýkmak ve diþ gýcýrdatmak: Genellikle strese baðlý olarak meydana gelen diþ sýkma alýþkanlýklarý bazen gün içerisinde de kendisini belli eder. Bu durum diþlerin aþýnmasýna, çürüklere ve diþ eti çekilmelerine neden olur. Gündüzleri sert gýdalar tüketmemeye özen göstermekte yarar vardýr. Ayrýca bu tarz kötü alýþkanlýðý olan hastalarýn diþ hekimlerine baþvurup tedavi için kendilerine özel hazýrlanan apareyleri edinmesinde fayda olacaktýr. Bu alýþkanlýklarýn alternatif çözüm yollarýndan biri de botoks uygulamalarýdýr. Asitli gýdalar, enerji içecekleri ve meyve sularýný aþýrý tüketmek: Gün içerisinde bolca asitli gýdalarýn tüketilmesi ve enerji içeceklerinin fazla kullanýlmasý diþler üzerinde þeker ve asit saldýrýlarýnýn oluþmasýna neden olmaktadýr. Bu türlü VEFAT EDENLER 1-Serpin Köyü' nden gelme, Merhum Mustafa ARI' nýn eþi; Haným ARI. 2-Yaþar GÜNAYDIN' ýn babasý, Çorum Belediyesi' nden emekli; Vahit GÜNAYDIN. 3-Dodurga eski Ýl Genel Meclisi Üyesi, Pehlül SOYSAL'ýn babasý; Yusuf SOYSAL. 4-Yeþilyayla Köyü' nden gelme, Nurettin ve Çetin TOPÇU ile Meliha KAÇAR' ýn kardeþi, Burak ve Tuba TOPÇU' nun babasý, Çorum Belediyesi' nden emekli; Þeref TOPÇU. 5-Devletoðlan Köyü' nden, Murat, Menderes, Ahmet, Nazik ve Ayþe EKER' in babasý, Mustafa ve Recep EKER' in amcasý; Osman EKER. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný SALI 21 TEMMUZ Bayramlarýn hayatýmýzda önemli bir yeri vardýr. Bayramlar vesile kýlýnarak çalýnmayan ziller çalýnýr, açýlmayan kapýlar açýlýr. Öpülmeyen eller öpülür. Ýçilmeyen çaylar içilir. Alýnmayan gönüller alýnýr, bazen de o gönüllerden çýkýlmaz artý veya eksi olarak bir ömür boyu kalýnýr. Diðer taraftan bayram ziyaretleri insanlarý tanýma noktasýnda da önem arz eder. Özellikle ilçelere, köylere doðru gidildiðinde yazýyý çiziyi sevenler, toplumda olup bitenlere farklý gözlükten bakmaya çalýþanlar için epey malzeme verir. Anadolu insaný doðaldýr, candandýr, misafirperverdir. Ýyi dediði zaman kolay kolay kötü demez, kötü dediði zamanda iyi demez. Halk tabiri ile lafýný çekmeden, toplum içinde kýrýlýr mý kýrýlmaz mý diye düþünmeden LOMBUDA konuþabilen bir yapýya sahiptir. (Kilosu olana çok þiþman, zayýf olana hasta mý, kýsa olana cüce gibi, uzun olana sýrýk gibi türü takýlmalar özellikle çocuklarý bayram ziyaretlerinden soðutmaktadýr.) Özellikle köylerde, ilçelerde bayram için diðer þehirlerden gelen akrabalarýnýn, köylülerinin üniversitede okuyanlarýna, amir - memur olmuþ çocuklarýna, damatlarýna, gelinlerine ayrý bir önem verir. Bayram ziyareti nedeniyle kapýsýný açan o öðrencilere, gelinlere, damatlara 70'lik teyzemiz, amcamýz 'OÐLUMUZ, GELÝNÝMÝZ HOÞ GELDÝN' deyip bir anne-baba sýcaklýðýyla sarýlmaya çalýþýrken, diðer taraftan ta ikram için tabiri caizse pervane olur. Kendince deðerli olan ceviz, sucuk, bal, pestil turþu, kabak, süt, yoðurt vs. türü elinde eteðinde ne varsa sofraya döker. Dökmekle de kalmaz doðal saflýðýnda samimiyetle ''oðlumuz, kýzýmýz, gelinimiz HADÝ YÝ- YÝVÝN, YÝYÝVÝN'' diye durmadan ýsrar eder. Bu kadar doðal saflýðýnda misafirperverlik her millete nasip olmaz. Bu olsa olsa öz benliðini kaybetmemiþ güzel ülkemin güzel insanlarýna nasip olur. Temennimiz bu güzel hasletlerin þehirleþmenin getirdiði apartman hayatýyla beraber kaybolmamasýdýr. Bir öðretmenimiz çocuklar, þunu asla unutmayýn: ''Ýnsan, makamla mekânda farklý olmalý. Makamdaki ciddiyet mekânda (evine gelen misafirlerine) ayný olursa kibir olur. Evdeki samimiyet makamda ayný olursa bu seferde görevde ciddiyetsizlik oluþur. Gelecekte farklý görevlerde olacaksýnýz, bunun için terazinin okkasýný iyi ayarlamanýz gerekir '' diye nasihatte bulunmuþtu. Bizim nesil misketle büyürken, þimdiki nesil disketle büyüyor. BÝZ ANNE - BABALAR ÇOCUKLARIMIZI GALÝBA ÝYÝ YETÝÞTÝREMÝYORUZ. Bu deðiþim hayatýn her alanýnda açýkça fark ediliyor. Ýsterseniz bu konuda yukarýda izah etmeye çalýþtýðým mevzu ile ilgili olarak bir örnek vereyim. Büyükþehirde memur - amir olarak görev yapan oðlunuz, kýzýnýz, geliniz veya damadýnýz bayram ziyareti için köye geldi. Bayram günü köydeki akrabanýzýn veya sevdiðiniz bir komþununuz evine giderken gurbetten gelen çocuklarýnýzý da götürdünüz yaþýndaki teyzemiz, amcamýz kapýda sizleri ve misafir çocuklarýnýzý görünce bir taraftan ' O BUYRUN, BUYRUN derken, diðer taraftan hanýmýna: ' Haným bak aðýr misafirlerimiz gelmiþ. Malýnýn gittiðine bakma, yüzünün aðardýðýna bak. Dökül saçýl ' türü samimiyet esprileri yapýyor. Bu arada teyze de geldi, '' yavrum hoþ geldiniz, sefalar verdiniz' diyerek sarýlýyor. Ama oðlunuz, kýzýnýz, geliniz, damadýnýz zoraki sarýlýyor. Kurulan sofraya oturmaya gerek duymuyor. 'Ben tokum, onu sevmiyorum' diyor. Peþinden teyze baþka bir þeyler ikram etmeye çalýþýyor ama ayný tür gerekçeler. Kýzýnýzýn veya oðlunuzun baþka þehirden; öðretmen, hâkim, savcý, doktor vs. olan eþleri o ortamda yaþça en küçükler. Fakat gelin görün ki, 70'lik ninemiz veya dedemiz sofra kurmak için koþtururken, çay dökmeye çalýþýrken bizimkiler yerinden oynamýyor. Daha da olmadý ' benim çayým açýk olabilir mi?' türü konuþabiliyor. Çocuklarýnýzýn bu rahatlýðý karþýsýnda siz anne- babalar için için kendinizi yiyorsunuz. Belki de çocuklarýnýzýn o açýðýný kapatma adýna anne-baba olarak siz yardým etmeye çalýþýyor ve lisani halle, ''KIZIM SANASÖYLÜYORUM, GELÝNÝM SEN ANLA'' diye haykýrýyorsunuz ama NAFÝLE Tabi bu arada siz evden ayrýldýktan sonra teyzemiz - dedemiz, ''Oðlan iyi de, gelin çok kibirli veya gelin iyi de damadý kibirli'' türü dedi - kodu yapmaya. Diðer taraftan da bir daha bayrama geldiklerinde o kadar samimi olmaz. Belki de mecburiyetten evin kapýsýný açar ama gönül kapýsýný kapatýr. Bulduðu her fýrsatta olumsuz reklamýný köye, mahalleye yapar Cemal Süreyya Darphane müdürüdür. Hiç sevmediði Maliye Bakaný bir gün teftiþe gelir. Darphanenin her tarafýný gezer, bir ara þaire sorar: - Açmadýðýnýz kapý kaldý mý? - Cemal Süreyya'nýn cevabý þöyle olur. - Size bütün kapýlarýmýzý açtýk. Biri hariç! - Bakan þaþýrýr ve merakla sorar: - Hangi kapýymýþ o? - Kelimelerin ustasý acýlý sözle karþýlýk verir; - Gönül kapýmýz! Ýsterseniz yukarýdaki örneði tersine çevirelim. Sofra kurulurken kýzýnýz, gelininiz hemen yardýma koþuyor. Oðlunuz, damadýnýz çaylarý doldurmaya yardým ediyor. Sofra kaldýrýlmasýna yardým ediyor, olmadý ''teyze bulaþýklarý ben yýkayým'' diyor... Bunu duyan teyzemiz, dedemiz % 90 ''YAVRUM KESÝNLÝKLE OLMAZ, BEN SÝZE KIYAMAM, SONRA YAPARIM'' diyerek çalýþtýrmaz. Annenize, babanýza dönerek: ''Allah baþa kadar versin. GELÝNÝN - DAMADININ KIYMETÝNÝ BÝL. ALTIN GÝBÝ ÇOCUKLAR'' diyerek iltifat eder. Sizin bu duyarlýðýnýzý gören ve iltifata þahit olan anne- babalar kim bilir ne kadar sevinir. Siz evden ayrýldýktan sonra teyzemiz, dedemiz muhtemelen ''Ahmet A'gil tam geline, damada düþmüþ. Çocuklara baktýn mý, insan evladý. Sanki yýllardýr bizimle beraberler. Kocaman memur (hâkim, savcý, doktor, hemþire, öðretmen vs) ama hemen mutfaktaki bulaþýða giriþiverdi'' türü olumlu düþüncelerle köye, mahalleye reklam yapar ÖZETÝN ÖZETÝ: Çocuklarýmýz biz anne- babalarýn en kýymetli deðerleridir. Onlarý hayata tutunmuþ veya memur - amir olarak görmek her anne babanýn ölmeden önceki hayalidir. Baþka bir ifade ile yavrularýmýzýn BÝRÝNCÝ olmasý iyidir. Ancak bir -ÝNCÝ olarak birinci olmasý (aile bireyleriyle gittiði ziyaretlere üst kademede amir-memur olsa da uyum saðlamasý, mütevazý, samimi olmasý, yaþça en küçükse yardýma koþmasý) daha iyidir diye düþünüyorum. Yýllardýr toplumda yaþanan olaylarý gözlemleyen biri olarak bazen göz gördü bazen kulak duydu ve bir bayram sonrasýnda anne-babalara ve çocuklarýmýza faydalý olabilir niyetiyle kaleme alýndý. Temennim o dur ki, BÜYÜKLER gelecek bayramlarda ziyaretler sonrasýnda çocuklarýmýzý ve onlarý yetiþtiren anne-babalarýný güzel düþüncelerle yâd etsinler Bu alýþkanlýklar diþlere zarar veriyor! gýdalarýn fazla derecede tüketilmeleri diþlerin çok hýzlý bir þekilde çürümelerine neden olmaktadýr. Özellikle süt diþleri olan bebeklerde bu tür içecek ve yiyeceklerin kesinlikle bebeðe verilmemesi gerekmektedir. Ayný þekilde meyve sularý birçok vitamin çeþidini bünyesinde barýndýrsa da þeker bakýmýndan çok yüksek bir orana sahiptir. Hazýr meyve sularý yerine meyve yemek ya da meyvenin kendi suyunu sýkýp içmek diþler açýsýndan çok daha faydalý bir iþlem olacaktýr. Ayrýca hazýr meyve sularýnýn sulandýrýlmasý da içerisindeki þeker miktarýný düþüreceðinden diþlere daha az zararý olur. Gün içerisinde sýk atýþtýrmalar yapmak: Gün içerisinde sýk sýk atýþtýrmalar yapmanýz ve özellikle aralarda þekerli gýdalarýn tüketilmesi diþlerin aralarýnda gýda maddelerinin kalma oranýný arttýracaktýr. Bu nedenler sýk sýk tüketilen gýdalar diþ ipi ile ya da diþ fýrçalama ile temizlenmezse diþlerin hýzla çürümelerine neden olurlar. Þiþe kapaklarýný aðýzla açmak: Diþler için oldukça zararlý alýþkanlýktýr. Diþlerin çatlamasýna, aþýnmasýna ve kýrýlmasýna sebep verir. Sakýzlý þeker çiðnemek: Þekerli besinlerin aðýz ve diþ saðlýðýný olumsuz yönde etkilediðini bilmeyen yoktur. Bu þekerli materyallerin özellikle sakýz gibi aðýzda fazla kalan türleri diþlerin çürümesine olanak saðlar. Dil piercingleri: Diþ piercingleri diþleri çatlatabilir ve kýrabilir. Ayný þekilde dudak piercingleri de benzer bir zarara yol açabilir. Metal cismin diþ etlerine sürtünmesi diþ etlerine zarar vererek zaman içinde diþ kayýplarýnýn yaþanmasýna yol açabilir. Piercingler ayrýca aðýz içinde bakterilerin yuvalanmasýna da zemin hazýrlar. Buz çiðnemek: Buz çiðnemek her ne kadar birçoðumuzun gözünde masum görünse de buz yemek diþlerin çatlamasýna ve kýrýlmasýna neden olabilir. Ayrýca zaman içinde diþ aðrýlarý da meydana gelebilir. Çok sýcak yiyecekler ve çok soðuk yiyecekler diþler için zararlýdýr. Aðýzda kalem ve benzeri cisimleri çiðnemek: Sýnýfta ya da iþ yerinde stresten dolayý çiðnenen kalem ve benzeri cisimler diþleri aþýndýrmakla beraber diþ minesine oldukça zarar vererek diþlerin daha hýzlý çürümelerine neden olmaktadýr. Beslenme bozukluklarý: Beslenme bozukluklarý, doðru beslenememe ve özellikle tatlý tüketiminin fazla olmasý diþlerin çürümesine neden olur. Ayrýca mide sorunlarý ve bu sorunlardan dolayý oluþan kusmalar diþlerin erimesine, aþýnmasýna ve diþlerin çürümesine neden olmakla beraber aðýz kokusuna da sebep olmaktadýr. Çokça çekirdek yemek: Çekirdek çitlemek; diþ minesinin aþýnmasýna, diþ üzerinde oyuklarýn oluþmasýna ve ara yüzeylere giren çekirdek artýklarýnýn diþ ve diþetlerine zarar vermesine neden olmaktadýr. (ÝHA) Kadir Yüktaþýr com Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. NÖBETÇÝ ECZANELER BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ SEDA KOÇAK (TEL: ) HÜRRÝYET CAD. NO:13 - SAAT KULESÝ YANI BULUT ECZANESÝ ÞERÝFE BULUT UYSAL (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR 7.SOK. NO:3 - ÖZEL ELÝT PARK HASTANESÝ KARÞISI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: TEMMUZ 2015 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 SALI 21 TEMMUZ 2015 Kargý da yayla þenliði Çorum un Kargý ilçesinde bu yýl ilki gerçekleþtirilen Eðinönü Yayla Þenliði nin çeþitli etkinliklerle gerçekleþtirildi. Kargý Belediyesi ve KARDER in ev sahipliði ile yaklaþýk olarak bin 500 rakýmlý Kargý Yaylasý Eðinönü mesire alanýnda gerçekleþtirilen etkinliklere, bayram tatili dolayýsýyla memleketlerine gelen binlerce gurbetçi katýldý. Çorum Belediyesi Mehteran takýmýnýn konseri ile baþlayan þenlik, halk oyunlarý, sanatçý konserleri ve çeþitli etkinliklerde devam etti. Bu yýl ilki gerçekleþtirilen etkinliðe Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça, Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Cumhuriyet Savcýsý Engin Kapsal, 22. Dönem Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu, 24. Dönem milletvekili Murat Yýldýrým, Toki Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca, Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Milli Güreþçi Nazmi Avluca, Ataþehir Belediye Meclis Üyesi Neslihan Yurdagül, 2014 yýlý Kargý Güreþ Aðasý Cafer Özsoy, Kargý Tepearkasý Köyü Dernek Baþkaný Selami Topçu ve binlerce davetli katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen yaptý. Eðinönü yayla þenliklerinin uzun yýllardan sonra yeniden ayný yerinde gerçekleþtirmenin sevincini yaþadýklarýný belirten Þen, "Bu organizasyon için uzun süredir arkadaþlarýmýzla birlikte çalýþtýk. Özverili bir çalýþma sonucunda sizlere bu þenliði hazýrladýk. Ben emeði geçen tüm arkadaþlarýma teþekkür ediyor, katýlan tüm misafirlerimize hoþ geldiniz diyorum diye konuþtu. 1.3 MÝLYAR LÝRALIK YATIRIM YAPILDI Bu güzel yaylada hep birlikte, hem tarihi bir mirasý, geleneði yaþatýyor, hem de dostluklarýmýzý tazeliyor, hatýralarýmýzý yineliyor. Gelecek konusunda da umutlarýmýzý tazeliyoruz diyen AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu da "Eminim ki Kargý dýþýndan gelen birçok hemþerimiz bugün Kargý yý gördüklerinde çok daha bahtiyar ayrýlacaklardýr. Çünkü 13 yýlda bizim iktidarlarýmýz döneminde, bizim arkadaþlarýmýzýn da gayretleriyle Kargý da 1.3 Milyarlýk yatýrým yapýlmýþtýr. En son ilçeye yapýlan öðrenci yurdu, spor salonu, tenis kortlarý ve Fen lisemiz ile birlikte, bu güzel yaylalara sahip Kargý makus talihini yenmek üzere yoðun bir çaba içerisindedir. Belediye meclis üyelerimiz, köy muhtarlarýmýz, il genel meclis üyelerimiz, kaymakam bey ve milletvekilleriyle birlikte Kargý nýn layýk olduðu yere ulaþmasý, geliþmesi, kalkýnmasý ve buradan göç eden kardeþlerimizin, sadece sýrýk kebabýyla deðil, kalkýnmasýyla, geliþmesiyle gurur duyarak buradan ayrýlacaklardýr." þeklinde konuþtu. Kargý Eðinönü Yayla Þenliði nin çeþitli etkinliklerle gerçekleþtirildi. Kargý Belediyesi ve KARDER in ev sahipliðinde düzenlenen þenliðe AK Parti milletvekilleri ile teþkilat yöneticileri tam kadro katýldý. Þenlik Çorum Belediyesi Mehteran takýmýnýn konseri ile baþladý. Çorum dýþýndan ve içinden çok sayýdadavetli katýldý. Etkinlikte yöresel sanatçýlar sahne aldý. DERNEK ÇALIÞMALARI FEDAKARLIK GEREKTÝRÝR Kargý köy derneklerinin Kargý dýþýndaki çalýþmalarýný bildiðini belirten Uslu, "Bunlar çok fedakarlýklar gerektiren hizmetlerdir. Ýnsanlar kendi özel hayatlarýndan, kendi imkanlarýndan fedakarlýk yaparak Kargý ya, kargýlýya hizmet ediyor, yeni yetiþen gençlerin Kargý yý tanýmasý için yoðun bir çalýþma sarf ediyorlar. Baþta KARDER olmak üzere tüm Kargý derneklerine teþekkür ediyorum. Yýlda bir buluþmada olsa biz bu buluþmayla, dostluklarýmýzý dayanýþma duygularýmýzý geliþtiriyor, yeni yapýlan hizmetlere hep birlikte þahitlik yapmýþ oluyoruz. Ýnþallah bu serin havayla gökteki güneþ nasýl barýþýk olarak þuanda duruyorsa, bizde toplumumuzdaki farklýlýklarý, toplumumuzdaki farklý düþünceleri bir zenginlik olarak görüp, barýþýk olarak kardeþçe yaþamaya devam edeceðiz. Bu ülkenin birliðini, dirliðini bozmak isteyenler, bu ülkenin istikrarýný bozmak isteyenlere inat bu ormanlar gibi hür yaþamaya, özgür yaþamaya devam edeceðiz. Bu güzel þenliklerde inanýyor ve biliyorum ki, birliðimizi kardeþliðimizi pekiþtirecek, dayanýþma duygularýmýzý güçlendirecek ve daha güzel günlerde hep birlikte olacaðýz. Bu vesile ile emeði geçen tüm kardeþlerime teþekkür ediyorum dedi. Sunuculuðunu Tahsin Özcan ve Sururi Onan tarafýndan yapýlan etkinlik daha sonra yöresel sanatçýlarýn sahne almasý ve çeþitli etkinliklerin yapýlmasýnýn ardýndan sona erdi.(ýha) Tabip Odasý ndan bayram ziyaretleri Tabip Odasý yönetim i saðlýk kuruluþlarýný ziyaret etti. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ýzzet Ezer, Ramazan Bayramý'nda Çorum halkýna saðlýk hizmeti sunan kurumlarý ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi (HÜÇEAH) Büyük Acil polikliniði, HÜÇEAH Çocuk Acil polikliniði, Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi, Çorum Özel Hastanesi, Özel Elitpark Hastanesi, nöbetçi Sönmez Eczanesi ve Özel Saðlýk Diyaliz Merkezi'ne yapýlan ziyaretlerde görevli hekimler ve tüm saðlýk çalýþanlarýnýn bayramlarý kutlandý. Ziyaretlerle ilgili konuþan Baþkan Dr. Azak, Geçen yýl Ramazan ve Kurban Bayramý nda olduðu gibi bu yýl da nöbet tutan arkadaþlarýmýzý ziyaret ettik. Birçok kiþinin izinli olup ailesiyle beraber bayramý kutladýðý bu gün, vatandaþa þifa daðýtmak için canla baþla çalýþan baþta hekimlerimiz olmak üzere tüm saðlýk çalýþanlarýmýzýn Ramazan Bayramý kutlu olsun. Ýskilip Devlet Hastanesi Acil Polikliniði nde 10 yýl çalýþmýþ biri olarak böyle özel gülerde nöbet tutmanýn ne kadar zor olduðunu çok iyi biliyorum. Bu yüzden bayramda çalýþan saðlýkçýlarýmýzý takdirle karþýlýyorum. Onlara ne kadar teþekkür etsek azdýr. Ayrýca saðlýk hizmetinde çok önemli bir görevi icra eden eczanelerimizi de unutmadýk. Nöbet tutan eczanelerimizi temsilen Sönmez Eczanesi'ni de ziyaret ettik. Misafirperverliklerini esirgemeyen baþta eczacýmýz Sönmez Çalýþkan olmak üzere bütün eczane çalýþanlarýna çok teþekkür ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir bayram geçirmesini diler, tüm meslektaþlarýmýzýn ve halkýmýzýn Ramazan Bayramý ný kutlarým. dedi.

13 SALI 21 TEMMUZ 2015 Naci Bostancý Cumhurbaþkanlýðýna vekalet ediyor Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a TBMM Baþkanvekili Mehmet Naci Bostancý vekalet edecek. Vekalet kararý dünki Resmi Gazete'de yayýmlandý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Kýbrýs Barýþ Ha- rekatý'nýn 41. yýldönümü kutlamalarý vesilesiyle Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak. TBMM Baþkaný Ýsmet Yýlmaz'ýn da Kýbrýs'taki kutlamalara katýlmasý nedeniyle Cumhurbaþkanlýðý makamýna, TBMM Baþkanvekili Bostancý vekalet ediyor. Eðitim sistemi öngörüsüz Recep Tayyip Erdoðan Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) Ýl Baþkaný Nihat Örs, eðitim ve sýnav sisteminin adeta sorun ve karmaþa üreten bir makine gibi iþlediðini iddia ederek, "Bir ülke için hayati önem taþýyan eðitim gibi önemli bir konunun bu kadar plansýz ve öngörüsüz bir þekilde uygulanmasýn telafisi zor hasarlara yol açmakta, veli, öðrenci ve eðitim çalýþanlarýndan oluþan mutsuz ve geleceðinden endiþeli insanlar topluluðu sorunlar yumaðýnda kaybolup gitmektedir." dedi. Eðitimin hangi yarasýna neþter atmak için yeni uygulamalar yapýlsa eskisinden daha beter karmaþanýn ortaya çýktýðýný belirten Örs eðitimin güncel siyasete, yandaþ kadro oluþturmaya, plansýz uygulamalara, yeteneksiz kiþilerin insafýna kurban edildiðini öne sürerek, þu görüþlere yer verdi. Mehmet Naci Bostancý yerle bir edilirse bunun altýnda sadece adaletsizliðe uðrayanlar deðil, bütün toplum kalýr. 'SINAVLARDA SORUN VAR' Nihat Örs ÖÐRETMEN MUTSUZSA? tedir. Eðitim öðretimin uygulayýcýsý, bütün sistemin gelip dayandýðý son kiþi olan öðretmenlerin huzurunun olmadýðý, yarýnýndan endiþe duyduðu, deðiþen hangi yönetmelikle haklarýnýn elinden alýndýðý ya da kýsýtlandýðý, ekonomik sýkýntýlar yaþadýðý bir eðitimde istenilen baþarý elde edilemez. Öðretmenlerin kariyer basamaklarý sýnavý her yýl yapýlmasý gerekirken 2005 yýlýnda bir kez yapýlmýþ ve bu yýldan sonra yapýlmamýþtýr. Aradan geçen ondört yýlda sýnava giremeyenlerin maddi kayýplarý olmuþtur. Plansýz yapýlan okul dönüþümleri neticesinde her okulda norm fazlasý durumuna düþme riski ile çalýþan öðretmen kendini okuluna verememektedir. En son olarak öðretmene uygulanmak istenen rotasyon ise kime ne fayda saðlayacaðý belli olmayan eðitimin hangi yarasýna neþter vuracaðý bakanlýk tarafýndan bile doðru düzgün izah edilemeyen bir uygulama ile tarihe geçecektir. Öðretmeni göçmen kuþ gibi gören bir zihniyet eðitimin hangi yarasýna derman olabilir? Kamuda en düþük ücret alanlar sýnýfýnda olan öðretmenlerin omuzlarýndaki yükü hafifletmek mi, yoksa her geçen gün aðýrlaþtýrmak mý Milli eðitimin görevidir? Sendikamýz hukuk sekreterliðinin rotasyon ve aday öðretmenlere uygulanacak yazýlý ve sözlü sýnavýn Danýþtay'da dava açtýðýný da kamuoyu ile paylaþmak isteriz. 'YARGI KARARLARI UYGULANMALI' Danýþtay kararýyla Ek-1 formunun objektif kýstas öngörmediði gerekçesiyle iptal edilen okul müdürlerinin görevden alýnmasýnýn durdurulmasý kararý uygulanmalýdýr. Adaletin saðlanmadýðý, yandaþ kadrolaþmanýn ne pahasýna olursa olsun korunmak istediði bir düzen vicdanlarý sýzlatan bir durumu ortaya çýkarýr. Üstünlerin hukukundan þikayet edip hukukun üstünlüðünü savunmak yetki ele geçtiðindeki uygulamalarla belli olur. Güncel siyasete göre þekillenen adalet adalet deðildir. Ýnsanlarýn güvenecekleri tek liman hukuk ve adalettir. Bu duygu Öðrencilerimizin büyük emek vererek hazýrlandýðý, velilerin bütçelerinden önemli bölümü ayýrdýðý, öðretmenlerin de öðrencilerinin iyi bir yere yerleþmeleri için emek harcadýðý sýnavlardaki skandallar MEB'in ve ÖSYM'nin sicilini, eðitimin paydaþlarýnýn da sinirini bozdu. Hatalý ve iptal edilen, mahkemelik olan sorular, sýnavlar açýklandýktan sonra deðiþen sýralamalar, zamanýnda açýklanmayan okul kontenjanlarý, din dersinden muaf öðrencilerin dersi almýþ gibi gösterilip sýfýr not verilmesi, seçmeli ders notlarýnýn e-okula kaydedilmemesi, açýklanmayan baþarý sýralamalarý, dereceler eðitim sistemimizin içine düþtüðü durumu gözler önüne sermek- DERSANELERÝ SAVUNDU Dershanelerin velilere ekstra yük getirdiði gerekçesiyle kapatýlmasýnýn ardýndan oluþan boþluðu dolduracak ne bir alt yapý ne de planlamanýn olmamasý sýnava hazýrlanacak öðrencileri kör kuyuya býrakmak anlamýna gelmiþtir. Þu anda kimse önümüzdeki sen ne olacaðýný tam olarak bilememektedir. Halk Eðitim Merkezlerinde okullarda açýlacak olan kurslarýn sýnava hazýrlanacak öðrencilerin ihtiyaçlarýný karþýlayamayacaðý açýktýr. Çünkü gerekli donaným buralarda bulunmamaktadýr. Þimdiden merdiven altý denilen yapý devreye girmiþtir. Devlet okullarýndan Temel Lise adý verilen dersaneden dönüþen özel okullara sýnav kaygýsý ile öðrenci kaymalarý baþlamýþtýr. Binlerce dershane öðretmeni ve dershanelerde çalýþanlar açýkta kalmýþ MEB Bakanlýðý dershane öðretmenlerini kadroya alma sözünü tutmamýþ çok çüzi bir kadro açmýþtýr. Ayrýca binlerce atama bekleyen öðretmene haksýzlýk yaparak dershane öðretmenlerini KPSS'siz kadroya alacaðýný duyurarak yýllardýr atama bekleyen öðretmenlerin hayallerini suya düþürmüþtür. 'BÝZE SORUN' Genel seçimler öncesi siyasi partilere sendikamýz tarafýndan gönderilen 26 sayfalýk eðitimin sorunlarý ve çözüm önerileri ile ilgili rapor eðitimcilerin tespit ettiði sorunlardan oluþmaktadýr. Eðitimin öðretmen,genel idari ve yardýmcý hizmetler sýnýflarý kadrolarýnda çalýþan bütün aktörleri ile ele alýnmasý gerekmektedir. Bunun için de çözüm eðitimcilere sorularak bulunabilir. Bu anlamda titiz bir çalýþma ile hazýrlanmýþ olan sendikamýzýn hazýrladýðý rapor sendikamýzýn sadece sorunlarý dile getiren deðil ayný zamanda somut çözüm önerileri de ortaya koyan bir sendika olduðunun göstergesidir. Ýyi olan þeyleri desteklemek, kötüyü eleþtirmek gerçek sendikacýlýktýr. Çalyayla Kösedað Keþkek Þenliði 26 Temmuz da Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ve tarafýndan bu yýl 9.'su düzenlenecek olan Kösedað Keþkek Þenliði 26 Temmuz Pazar günü gerçekleþtirilecek. Sunumunu gazeteci Servet Seyfettin Mete'nin yapacaðý ve halk müzigi sanatçýsý Havvanur'un konser vereceði þenliðe Rasim Kopar, Çiçek Erdem, Muharrem Öztürk, Dilek Sýla Solmaz türküleriyle renk katacak. Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun, Ankara dernekleri ile bir- Kösedað Keþkek Þenliði 26 Temmuz Pazar günü gerçekleþtirilecek. likte düzenleyecekleri þenliðe her yýl olduðu gibi bu yýl da oldukça büyük bir katýlým beklediklerini söyledi. Þenlik için tüm hazýrlýklarýn için tüm hazýrlýklarýn tamamlandýðý- ný dile getiren Uzun, þenliðe katkýda bulunan herkese teþekkür ederek, tüm Çorumlularý Pazar günü Çalyayla'ya beklediklerini kaydetti. Uzun ayrýca, þenlik alanýna Pazar günü saat saatleri arasýnda Yavruturna Mahallesi Muhtarlýðý önünden ücretsiz servis kaldýrýlacaðýný sözlerine ekledi. 23 kazada 1 ölü, 59 yaralý Ramazan Bayramý nda Çorum merkez ve ilçelerde meydana gelen toplam 23 trafik kazasýnda 1 i aðýr 59 kiþi yaralanýrken, bir kiþi de vefat etti. Sungurlu da yaþanan otobüs kazasýnda bir kiþi yaþamýný yitirirken, otobüste bulunan yolculardan da 19 u yaralandý. Kazalarýn pek çoðunun dikkatsizlikten kaynaklandýðýný ifade eden emniyet yetkilileri, bayram tatili süresince yaþanan 23 kazada yapýlan incelemelerde 3 ka- zanýn alkol neticesi yaþandýðýna vurgu yaptý. Yaþanan trafik kazalarýnýn ilçelerdeki aðýrlýklý oraný ise Osmancýk ta gerçekleþti. (Haber Merkezi) 13 Emek ve Demokrasi Platformu Suruç ta yaþanan saldýrýyý kýnadý. HDP Çorum Eþ Baþkaný Suruç'ta yaralandý MURAT ÇETÝN Emek ve Demokrasi Platformu ile HDP, Urfa'nýn Suruç ilçesinde yaþanan saldýrýyý protesto etti. PTT Merkez Binasý önünde düzenlenen basýn açýklamasýna Emek ve Demokrasi Platformu ve HDP üyeleri katýldý. Platform adýna basýn açýklamasý yapan KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet,. HDP Çorum Ýl Eþ Baþkaný Özlem Tunç'un da patlamada yaralandýðýný söyledi. Veldet, açýklamasýnda þöyle dedi: "Aylardýr her açýklamamýzda AKP'nin izlediði mezhepçi ve milliyetçi Ortadoðu politikasýnýn ülkemizi patlamaya hazýr bir mayýn tarlasýna dönüþtürdüðünü ifade ediyoruz. Maalesef, gerçekleþen tam da budur. Katillere bu zemini hazýrlayan politikalarý uygulayanlarýn tarih önünde hesap vermekten kurtulamayacaðýna inanýyoruz. Bugüne kadar katil IÞÝD çetelerine karþý somut adým atmayanlar, cihatçý çetelere týrlar dolusu silah taþýyanlar, Suriye`de katliam yapan katilleri Türkiye topraklarýnda eðitipdonatanlarýn sorumluluðu, saldýrýyý gerçekleþtirenlerden daha az deðildir. Suruç'ta yaþanan saldýrý ile gerçekleþtirilen katliam sadece gençlerimize karþý deðil, ayný zamanda Türkiye'de ve Ortadoðu'da özgürlük, barýþ ve kardeþlik mücadelesi yürütenlere karþý yapýlmýþtýr. En ufak insani deðerden nasibini almamýþ katiller sürüsünün gerçekleþtirdiði saldýrýyý nefretle kýnýyor, yaþamlarýný yitirenlere baþsaðlýðý, yakýnlarýna sabýr ve metanet, yaralýlara acil þifalar diliyoruz." söyledi. Saldýrýyý yapanlarýn birlik ruhunu hedef aldýklarýný vurgulayan Arslan, patlamada hayatýný kaybedenlere rahmet, yarananlara þifa diledi. HDP üyeleri daha sonra Emek ve Demokrasi Platformu'nun basýn açýklamasýna destek verdi. Vatandaþlar sert tepki gösterdi HDP destekli Emek ve Demokrasi Platformu'nun basýn açýklamasý sýrasýnda çevredeki vatandaþlar 'Katil IÞÝD iþbirlikçi AKP' þeklinde slogan atarak Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve hükümet aleyhine slogan atýlmasýna sert tepki gösterdi. Eylemcilerle vatandaþ arasýnda yaþanmasý muhtemel tartýþma Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý ekiplerin müdahalesi ile sona erdi. HDP üyeleri saldýrýný protesto etti. Çevredeki vatandaþlar basýn açýklamasý sýrasýnda atýlan sloðanlara tepki gösterdi. Emniyet Müdürlüðü ne baðlý güvenlik güçleri tartýþmayý önledi. HDP destek verdi Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) üyeleri, parti binasýnda Urfa'nýn Suruç ilçesinde yaþanan saldýrýya tepki gösterdi. HDP Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Arslan, katliamý yapanlarýn biran önce bulunup adalete teslim edilmesi gerektiðini Hükümet aleyhine atýlan sloðanlar protesto edildi. Buzdolabý pervanesine kolunu kaptýrdý Sungurlu da buzdolabý tamirhanesinde çalýþan 25 yaþýndaki K.Y. tamir sýrasýnda kolunu buzdolabý pervanesine kaptýrdý. Elinden yaralanan K.Y. kaldýrýldýðý Sungurlu Devlet Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi)

14 18 SALI 21 TEMMUZ 2015 Çorum FB geleneði bozmadý Huzurevi ziyaretinde minikler yaþlýlarla yakýndan ilgilendi Yaþlýlar ziyarete gelen miniklere büyüdüklerinde anne ve babalarýna bakmalarýný söyledi Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu geleneksel arefe ziyaretinde Huzurevi ndeki büyüklerinin ellerini öperek bayramlarýný kutladý. Antrenörler Yaþar Yýlmaz, Murat Çalýþkan ve Oðuz Köse ile bir grup Fenerbahçe basketbol okulu sporcusu ile birlikte Ahmet Akdað Huzur evini ziyaret ettiler. Ziyarette yaþlý nine ve dedelerinin ellerini öpen bayramlarýný kutlayan sporculara Huzurevi sakinlerinden Nurettin Gül sporculara nasihatlarda bulundu. Nurettin Dede nin nasihatlarý arasýnda ilk sýrayý ise büyüdüklerinde anne ve babalarýna sahip çýkmalardý ve onlarla birlikte yaþamalarýný istemesi dikkat çekti. Nurettin Dede miniklerden aile yapýlarýný güçlendirecek projeler üretmelerini istedi. Minik sporcular huzurevi sakinleri ile sohbet ederek yanlarýnda getirdikleri hediyeleri verdiler ve bir anlamda yaþlý büyüklerinin yalnýzlarýna ortak oldular. Çalýþmalarýnda sportif faaliyetlerin yaný sýra sosyal ve kültürel olaylarada eðilen Fenerbahçe basketbol okulu antrenörleri geleneksel hale getirdikleri bu ziyaretin çocuklarýn manevi yönden geliþimine büyük katký saðladýðýný gördüklerini söylediler. Büyüklerine sahip çýkma konusunda daha sosyal olmalarýný geliþtirmek için bu tür ziyaretleri daha sýk yapacaklarýný belirtten antrenörler huzurevi yetkililerine teþekkür ettiler. Bayburt tan imza þov Yeni sezonda Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Bayburt Grup Özel Ýdarespor, 2'si yeni transfer olmak üzere 12 oyuncuyla 2'þer yýllýk sözleþme imzaladý. Sezona teknik direktör Erdal Ýþkar ve kaleci antrenörü Kenan Sivrikaya'yla anlaþarak giren Bayburt Grup, Denizli Büyükþehir Belediyespor'dan transfer ettiði Çaðdaþ Topal ile kaleci Taylan Aydoðan'ýn yaný sýra, iç transferde Yunus Emre Eserdi, Süleyman Altuntaþ, Erçin Ilgaz, Hüseyin Emre Durmuþ, Yener Demirci, Talha Karapýnar, Ýbrahim Kongur, Hayri Mert Yomralýoðlu, Hakký Helvacý ve Orçun Selduman'la 2'þer Bayburt Grup Ýl Özel Ýdarespor takýmý yeni sezon için ikisi yeni onu ise yeni geçen yýlki kadrosundan toplam 12 futbolcuya ikiþer yýllýk sözleþme imzaladý yýllýk sözleþme imzaladý. Tesislerde gerçekleþen imza töreninde konuþan Kulüp Baþkaný Hikmet Þentürk, 12 oyuncuyla sözleþme imzaladýklarýný, 4 oyuncuyla daha görüþmelerin sürdüðünü ve kýsa bir zaman içerisinde sonuç alýnacaðýný belirtti. Yeni transferler Çaðdaþ Topal ve kaleci Taylan Aydoðan'ýn takýma çok þey katacaðýna inandýðýný söyleyen Þentürk, yeni sezonda playoff hedeflediklerini ve oyuncularýn bunu baþaracak kapasitede olduðunu kaydetti. Baþkan Þentürk, transferlerin kulübe ve tüm Bayburt'a hayýrlý olmasý temennisinde bulunarak, kulübe bugüne kadar emeði geçen herkese teþekkür etti. Ýmza törenine Baþkan Hikmet Þentürk'ün yaný sýra, 24. Dönem Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek, As Baþkan Hakan Kobal ve Pendikspor Kulübü Baþkaný Yunus Bayram katýldý. Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenör ve sporcularý Huzurevi sakinleri ile birlikte toplu halde görülüyor Darýca kalesi düþtü Ünal Karaman Kýrkpýnar öncesi rakip tanýmýyor Çankýrý Yapraklý 41. Yayla Kültür ve Turizm Festivali güreþlerinde Sungurlu lu Ünal Karaman baþpehlivanlýðý kazandý. Çankýrý nýn Yapraklý ilçesinde Geleneksel 41. Yayla Kültür ve Turizm Festivali kapsamýnda düzenlenen altýn kemerli yaðlý güreþ müsabakalarýnda hemþehrimiz Ünal Karaman baþpehlivan oldu. Hafta sonu Yapraklý Yaylasý nda gerçekleþtirilen Yaðlý güreþ müsabakalarýna Türkiye nin çeþitli bölgelerinden çok sayýda pehlivan katýlarak izleyicilere Kýrkpýnar görüntüsü yaþattýlar. Yapraklý Kaymakamý Celalettin Taþkaya ve Belediye Baþkaný Ali Hasekioðlu nun ev sahipliðini yaptýðý güreþlerin organizasyonunu Yaðlý Güreþ in Türkiye Koordinatörü, Ankara Yapraklýlar Derneði Baþkaný ve AS- KÝ Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Mehmet Ayhan ýn üstlendi. 5 yýl aradan sonra tekrar düzenlenen yaðlý güreþlerin cazgýrlýklarýný Kýrkpýnar Baþ Cazgýrý Pele Mehmet ve Erkan Kocaoðlu ile Bayram Ali Dede yaptý. Güreþlerin finalinde hemþehrimiz Ünal Karaman ve Orhan Okulu karþý karþýya geldi. Her iki Pehlivan da Bu sezonda da Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Darýca Gençlerbirliði nin baþarýlý file bekçisi Ersin Aydýn Karþýyaka ile anlaþtý. Üç sezondur Darýca Gençlerbirliði kalesini koruyan ve sarý yeþilli takýmýn baþarýsýnda büyük pay sahibi olan Ersin Aydýn a yeni sezon için bir çok kulüpten teklifler geldi. Tecrübeli file bekçisi gelen teklifler arasýndan PTT 1. Lig takýmlarýndan Karþýyakaspor ile iki yýllýk anlaþma saðladý. Darýca takýmýnýn bu transferden bonservis bedeli aldýðý öðrenildi. Bu transfer üzerine Darýca takýmý yeni kaleci arayýþýna girdiði belirtildi. müsabakaya kontrollü baþlarken, birbirlerini karþýlý ataklarla yokladýlar. Orhan Okulu nun künde atmak isteði pozisyonda Ünal Karaman rakibine kýlçýkla cevap verdi. Karaman, yaptýðý bu atakla rakibini tuþ ederek Altýn Kemer in sahibi oldu. Baþpehlivan Ünal Karaman Bugün burada çok güzel güreþler oldu. Kýran kýrana yapýlan mücadeleler seyircilerimiz tarafýndan büyük alkýþ aldý. Yapraklý seyircisi güreþ ten anlayan bir beldedir. Güreþi bilen seyircinin huzuruna çýkmak insana ayrý bir haz veriyor. Bu güreþi düzenleyenlere çok teþekkür ediyorum. Ayrýca þunu ilave etmek istiyorum. Ýslam Alemi'nin mübarek ramazan bayramýný kutlar, yine Filistin ve Gazze de þehit düþen kardeþlerime rahmet, yaralananlara acil þifalar dilerim dedi. Aðalýk artýrýmýnda yine bir önceki güreþ aðalýðýný yürüten Merdan Tekmen 100 bin TL yi taahhüt edince tekrar Yapraklý güreþlerinin aðasý oldu. Baþ Pehlivana verilen altýn kemer aðalýðýný ise iþ Gençlikspor un Okçuluk çalýþmasý yapan sporcularý ziyaret eden askerler destek verdiler Osmancýk lý Okçulara Asker desteði 2013 yýlýnda Ýlçemizde kurulan Ata Sporumuz Okçuluk Sporunda kýsýtlý imkanlarla çalýþmalar yapan Osmancýk Gençlik ve Spor Kulübün Okçuluk takýmýna Osmancýk Ýlçe Jandarma Komutanlýðýndan destek geldi. Ata Sporumuz Okçuluðun Ülkemizde yaygýnlaþmamasýnda en büyük neden Malzemelerinin Pahalý olmasýdýr. Bu nedenle Ülkemizde Okçuluk çalýþmalarý genellikle hobi amaçlý olarak Büyük Þehirler ve Turizm Bölgelerinde yapýlmaktadýr. Bu bölgelerde çalýþan kulüpler ise, Okçuluðu ekonomik gelir amaçlý olarak yapmaktadýr. Ýlimizi ve Ülkemizi en iyi þekilde temsil edebilmek amacý ile ilçemizde yapýlan çalýþmalarda en büyük sýkýntýlar profesyonel malzeme eksikliðidir. Osmancýk Gençlikspor üç yýlda üç açýk bir kapalý alan olmak üzede dört Türkiye Þampiyonasýnda ilimizi temsil ettiler. Ata sporumuz Okçuluk sporunda yapýlan bu çalýþmalara duyarsýz kalmayan Osmancýk Ýlçe Jandarma Komutanlýðý Okçuluk Takýmýnýn Hedef minderi eksikliði ihtiyacýnýn karþýlanabilmesi için maddi destek yardýmýnda bulunmuþtur. Konu hakkýnda bilgi aldýðýmýz Osmancýk Ýlçe Jandarma Komutaný Ýrfan Kýymaz, ilçede gençleri kötü alýþkanlýklardan uzaklaþtýrmak ve Ülkemizi Uluslararasý müsabakalarda temsil edebilmek amacýyla yapýlan çalýþmalara imkanlarýmýz ölçüsünde destek olmak istiyoruz. Daha çok büyük þehirlerde ve turizm bölgelerinde çalýþmalarý yapýlan Ata sporumuz Okçuluk sporcularýný ve ilçemizde çalýþmalarýnýn yapýlmasýnda desteði olanlarý tebrik ediyorum ve baþarýlar diliyorum diyerek Dardanel transferde hýz kesmiyor Kýrmýzý Beyazlýlar Ufuk Arslan ve Yusuf Atay la anlaþtý. Ünal Karaman Çankýrý Yapraklý da da baþ pehlivan olarak Kýrkpýnar güreþleri öncesinde iddiasýný ortaya koydu Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Çanakkale Dardanelspor transferde hýz kesmiyor. Kýrmýzý Beyazlýlar son olarak Ufuk Arslan ve Yusuf Atay ý renklerine baðladý. Karþýyaka, Gençlerbirliði, Hacettepe, Adana Demirspor, Eyüpspor, Bandýrmaspor ve Gölbaþý takýmlarýnda forma giyen 1987 doðumlu defans oyuncusu Ufuk Arslan, Süper lig te 18, PTT 1.ligte 70, TFF 2.ligte ise 78, Türkiye Kupasýnda 12, Avrupa Þampiyonasýnda ise 3 karþýlaþmada forma giydi. 25 kez Milli formayý giyen Ufuk Arslan imza sonrasýnda yaptýðý açýklamada yeni hedefler için Çanakkale Dardanelspor u tercih ettiðini ifade etti. Dardanel ikinci imzayý ise geçtiðimiz sezon Darýca Gençlerbirliði formasýný giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Yusuf Atay a attýrdý. Galatasaray altyapýsýndan yetiþen ve burada profesyonel olan Yusuf, sýrasýyla Beylerbeyi, Gaziantep Büyükþehir Belediyespor, Alibeyköyspor, Erzincan Refahiyespor ve Darýca Gençlerbirliði takýmlarýnda forma giydi. Yusuf Atay, PTT 1. Lig'de 12, TFF 2. Lig de 12, TFF 3. Lig de 250, Türkiye Kupasý'nda ise 9 karþýlaþmada forma giydi Ýstanbul doðumlu olan Yusuf Atay imza töreninden sonra yaptýðý açýklamalarda yeni sezon hedeflere ulaþmak için çaba sarfedeceklerini ifade etti. Ufuk Arslan (solda), Yusuf Atay ise saðda Çanakkale Dardanelspor Menejeri Serkan Korkmaz ile birlikte imza töreninden sonra

15 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 21 TEMMUZ T.C. Kargý Ýcra Dairesi 19 RE 256 plakalý, 2005 Model New Holland TT55 DTmarka, TT55 DTTipli, mavi renkte traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kargý TEAÞ yaný, benzinlik arkasý, Kargý Otoparký Kargý/Çorum Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediyeye ait Ulukavak Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde bulunan, 900,00 m2 yüzölçümlü Ýskilipli Atýf Hoca Parký nýn, üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte; çay bahçesi, hýzlý yemek, lokanta, büfe ve kafeterya olarak 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediyeye ait Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan, 1.325,00 m2 yüzölçümlü Aþýk Mahsuni Þerif Parký nýn, üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte; çay bahçesi, büfe ve kafeterya olarak 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel (1 yýllýk): Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýþaretleme, levhalama ve sinyalizasyon malzemeleri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi/Destek Hizmetleri Müdürlüðü 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Çorum Þeker Fabrikasý ve fabrikaya baðlý Ziraat Bölge Þefliklerinde bulunan 13 adet muhtelif çekerleri olan kantarlarýn bakým-onarýmý, damgalanmasý ve periyodik bakýmlarý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2015/2016 kampanya dönemi Karayolu Pancar Nakliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: TEMMUZ Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðüne baðlý birimlerin ortak ihtiyacý olan yakacak (odun-kömür) malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No: 66) Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Kunduzhan Mahallesi park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý 5. Kat Saat: TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü Çorum Merkez Ýlçesi Sanat Sokaðý Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj yapýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü yýlý (16 ay) Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve baðlý birimlerin otomasyon sistemi hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: TEMMUZ Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2015 pelet (sýkýþtýrýlmýþ talaþ) alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Ýl Özel Ýdaresi hizmet binalarý engelli ulaþýlabilirliði ve onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1292 Ada no, 15 Parsel no, Tepecik Mahallesi 1. kat 5 YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Celal SAYLAN (Ç.HAK:2082) Hüseyin oðlu 1951 Çorum Doðumlu YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðum PA numaralar arasý 1 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Erhan BOLAT (Ç.HAK:2081) Çorum Doðumlu VN: BAY-BAYAN Çalýþma Arkadaþlarý Aranýyor Kafeteryamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý, diksiyonu düzgün, ekip çalýþmasýna uygun bay-bayan çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Maaþ+SSK+Yemek (Ç.HAK:2086) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Mür. Tel: nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS 1. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.879,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 39 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Akkent Mah.Org.San. Böl.1.Cad.No:1/E Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli (Ç.HAK:2080) aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Eleman Aranýyor Orteks Hazýr Giyim Sanayi Ltd. Þti. de çalýþtýrýlmak üzere son ütücü, ara ütücü, makineciler, temizlik elemaný ve muhasebe bölümüne elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Not: Ücret dolgundur. Maaþ+SSK+Yemek Mür. Tel: Adres: Ulukavak Mah. Söðütlüevler 21. Sok. No: 12/A SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - (Ç.HAK:1672) KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum PERSONEL ALINACAKTIR Ovasaray yerleþkesinde bulunan Çiftliðimizde görevlendirilmek üzere; " Çiftlik, Bahçe ve Hayvan bakýmýndan anlayan, " Traktör kullanmayý bilen, " Tarým ve hayvancýlýk konusunda tecrübeli, " Çiftliðin genel bakýmýyla ve " Tarla iþleriyle ilgilenebilecek, " Çiftlik lojmanlarýnda ikamet edecek, DENEYÝMLÝ, " AÝLESÝ ÝLE BÝRLÝKTE ÝKAMET EDECEK, Personel Alýnacaktýr (Ç.HAK:2085) (Ç.HAK:1946) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Eleman Aranýyor Mermer fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek+Servis Mür. Tel: AKARYAKIT SATIÞ ve MARKET ELEMANI ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ (Ç.HAK:2078) Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý) Çorum BAY-BAYAN Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan eleman alýnacaktýr. (Ç.HAK:2079) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Maaþ+SSK+Yemek Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:784) (Ç.HAK:1660) SALI 21 TEMMUZ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. PERSONEL ALINACAKTIR * Tercihen otomotiv sektöründe tecrübeli, * En az Lise mezunu, * Prezantabl, diksiyonu düzgün, * Müþteri memnuniyeti odaklý ve iletiþimi kuvvetli, * Ekip çalýþmasýný ve ekip baþarýsýný önemseyen, * Ms Office uygulamalarýna hakim, * Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen, * Showroom Bay & Bayan Satýþ Danýþmaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:1790) Elemanlar Aranýyor Fabrikamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Ayrýca Ýngilizce bilen BAYAN sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize San. Böl. 6. Cad. No: 10 (Ç.HAK:1704) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM BAY ve BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere STOR PERDE ve ZEBRA PERDE imalatýnda el becerisi olan sürekli çalýþacak elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. OKAN PERDE SÝSTEMLERÝ (Ç.HAK:2084) Eleman Aranýyor Mermer atölyesinde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý vasýfsýz bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Temizel Mermer/Ahmet Memiþ (Ç.HAK:2083) Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. 3. Sk. No: 2 Tel: KSS 9. Cad. No: 2 Tel: Mutlukal Gýda A.Þ. Ýrt. Tel: müsait tarla sahibinden satýlýktýr Elemanlar Alýnacaktýr Þirketimizde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bayan muhasebe elemaný ve inþaat malzemelerinden anlayan deneyimli bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAALEMDAR ÝNÞ. MALZ. TÝC. VE SAN. A.Þ. GÜLABÝBEY MAH. 2. HARMANLAR SOK. NO: 3 (ESKÝ ÝTFAÝYE CÝVARI) TEL:

16 Belediyespor Dünya yý turlayacak Çorum Belediyespor bu sezon mücadele edeceði 3. grupta oynayacaðý 18 maçta toplam 11 bin 740 km yol gidecek. Kýrmýzý siyahlý takýmýn en uzak deplasmaný 1051 km ile Van Belediyespor maçý olurken en yakýn deplasman ise 202 km ile Çorum Belediyespor bu sezon ligde oynayacaðý 18 maçta toplam 11 bin 740 km yol katedecek. Yeni sezonda 3. Lig 3. grupta mücadele edecek olan Çorum Belediyespor sezonda oynayacaðý 18 deplasman için toplam 11 bin 740 lira yok katedecek. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn en uzak deplasmaný 1051 km ile Van olurken en yakýn deplasmaný ise 202 Km Kastamonuspor maçý için yolculuk edecek. ile Kastamonuspor maçý için yolculuk edecek. Çorum Belediyespor un en uzak deplasmanlarý sýrasýyla 1051 Km ile Van ilk sýrada yer alýrken Çanakkale 915 Km ile ikinci sýrada yer alýyor. Ardýndan ise Ýzmir temsilcisi Bergama Belediyespor maçý için 912 Km yol katatecek. Belediyespor bu yýlda ayný grupta mücadele edeceði Batman maçý içen 879 Km yol katedecek. Aydýn Çine deplasmanýna 853 Km lik yolculuktan sonra çýkacak olan Belediyespor, Çatalca deplasmaný için 683 Kg Körfez Ýskenderunspor maçý içinde 682 km yol gidecek. Manavgat deplasmaný için 650 Km yol gidecek olan Belediyespor, daha sonra sýrasýyla Beylerbeyi 619 Km, Tunceli Dersim 614 Km, TKÝ Tavþanlý Linyitspor 609 Km, Bayburt 589, Darýca 541 Km mesafelik yol gidecek. Sandýklý maçý için 570 Km yol gidecek olan Belediyespor, Gölcükspor maçýna 541, Erzincan Refahiye için 416 Km yol katedecek. En yakýn iki deplasman ise 378 Km ile Niðde ve 202 Km ilede Kastamonuspor maçlarý olacak. Burak Düzcespor da Geçtiðimiz sezon kiralýk olarak Çorum Belediyespor formasýný giyen Burak Seres yeni sezon için Düzcespor ile anlaþtý. Çorum Gençlerbirliði nde amatör olarak futbola baþlayan Burak Seres daha sonra Osmanlýspor alt yapýsýnda forma giymeye baþladý. Osmanlýspor dan kiralýk olarak farklý takýmlarda forma giyen Burak Seres yeni sezon için kulüp baþkaný tarafýndan bonservisi ile birlikte Düzcespor a verildi. Konu hakkýnda sosyal paylaþým sitesinden bir mesaj yayýnlayan Burak Seres herkese teþekkür etti. Seres açýklamasýnda Küçüklüðümün, çocukluðumun geçtiði yetiþtiðim, olgunlaþtýðým sevdiðim bu iþe kalmama vesile olan Osmanlýspor ailesine, bende emeði olan buralara gelmemdeki, profesyonelliðe adým atmamdaki çok deðerli alt yapý hocalarýma ve tüm çalýþanlarýna sonsuz teþekkür ediyorum. 10 yýlýmýn geçtiði Osmancýkspor dan bonservisimi alarak ayrýlmýþ bulunuyorum. Bugün itibariyle büyük taraftarý olan hayatýma yeni bir heyecan katacaðýna inanarak ve baþarýlarýnda benim de payýmýn olmasýný istediðim Düzcespor ile bir yýllýk anlaþmaya vardýk. Transferimde emeði geçen baþta bana her zaman destek olan ailem Osmanlýspor Baþkaný Sadýk Dik e beni tercip eden Düzcespor baþkan ve yöneticileri ile Düzcespor taraftarýna çok teþekkür ediyorum dedi. SALI 21 TEMMUZ 2015 Kaldýðý yerden devam Çorum Belediyespor da ikinci etap dün akþam yapýlan antrenmanla baþladý. 6 Temmuz da baþladýðý yeni sezon hazýrlýklarýný on günlük yoðun bir çalýþmanýn ardýndan arafe günü 16 Temmuz da tamamlayan ve üç günlük bayram iznine çýkan kýrmýzý siyahlý takým dün öðlen saatlerinde ikinci etap için Çorum da toplandý. Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenman öncesinde bayramlaþma töreni ve ardýndan fikstür Bolat tan Spor Ýl Müdürlüðü ne ziyaret Çorum Vali Yardýmcýlýðý ndan Antalya Vali Yardýmcýlýðýna atanan Hamdi Bolat, bir dizi veda ziyareti gerçekleþtiriyor. Geçtiðimiz günlerde atamasý yapýlan Bolat, dün de Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ne veda ziyareti yaptý. Bolat ý, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer in yaný sýra Þube Müdürleri yer aldý. Yaptýðý ziyarette Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü arasýnda iyi birliktelik kurduklarýný belirten Antalya Vali Yardýmcýlýðýna atanan Hamdi Bolat Eðer ve daire personeline teþekkür etti ve baþarýlar diledi. Bolat ýn ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti dile getiren Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ise kendilerine desteklerinden dolayý Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat a teþekkür ederken, Antalya da kendilerine baþarýlar diledi. Fikskür bugün çekiliyor Spor Toto 2. ve 3. Lig fikstür çekimi bugün. Futbol Federasyonu Beykoz Riva daki idari merkezinde Orhan Saka Salonu nda bugün saat de yapýlacak kura çekimi ile Belediyespor un maç takvimi belli olacak. Çorum Belediyespor 3. lig 3. gruptaki rakipleri, Batman Petrolspor, Bayburt Ýl Özel Ýdarespor, Bergama Belediyespor, Beylerbeyi, Çatalcaspor, Çine Madranspor, Darnanelspor, Darýca Gençlerbirliði, Dersimspor, Erzincan Refahiyespor, Gölcükspor, Kastamonuspor 1966, Körfez Ýskenderunspor, Manavgatspor, Niðde Belediyespor, Sandýklýspor, TKÝ Tavþanlý Linyitspor ve Van Büyükþehir Belediyespor takýmlarý bulunuyor. Yarýn çekilecek kura çekimine Çorum Belediyespor Yönetimi adýna Turgay Yýlmaz ve Mustafa Altunkaya katýlacaklar. Çorum Belediyespor fikstürünü yarýnki gazetemizde bulabilirsiniz. Sabah salon akþam saha Belediyespor bu sabah saat da Hayat Clup ta akþam ise saat de Nazmi Avluca sahasýnda günü çift antrenmanla geçirecek. için toplu fotoðraf çekimi yaptýran kýrmýzý siyahlý takým ardýndan Teknik Direktör Fahrettin Sayhan yönetimindeki çalýþmaya geçti. Ýzinli olan Uður dýþýnda tüm futbolcularýn katýldýðý antrenman ýsýnma hareketlerinin ardýndan üç seri olarak yapýlan aerop koþu ile tamamlandý. Yorucu bir ilk etabýn ardýndan üç gün izin yapan ve aileleri ile görüþen kýrmýzý siyahlý takýmda futbolcularýn hayli neþeli olduklarý gözlendi. Kýrmýzý Siyahlý takým bu sabah salonda kuvvet ve dayanýklýlýk akþam ise Nazmi Avluca sahasýnda oyun yönü deðiþtirme ve taktiksel çalýþma yapacak. Hazýrlýk maçý arayýþý sürüyor Çorum Belediyespor kampta oynayacaðý hazýrlýk maçlarý için arayýþlarýný sürdürüyor. Genel Kaptan Hamit Iþýk, ayný otelde kamp yapacaklarý Hatayspor, Denizlispor ve bir Kýrgazistan takýmý ile maç yapmayý planladýklarýný söyledi. Iþýk kamp baþladýktan sonra takýmlarýn programýna göre kamp programýnýn netleþeceðini söyledi. Kýrmýzý siyahlý takým hafta sonu oynamayý planladýðý hazýrlýk maçý için ise rakip bulamadý. Bu yüzden hafta sonunda kendi arasýnda ciddi bir çift kale maç yapmayý planlýyor. Belediyespor bayramlaþtý Çorum Belediyespor da yönetim, teknik heyet ve futbolcular dün bayramlaþtý. Bayram izninin ardýndan ikinci etabýn ilk antrenmanýný dün Nazmi Avluca sahasýnda yapan kýrmýzý siyahlý takým bu çalýþma öncesinde bayramlaþtý. Bayramlaþmaya Baþkan Zeki Gül, ile yönetim kurulu üyeleri Fatih Özcan, Mustafa Ercan, Mustafa Altunkaya, Turgay Yýlmaz, Hasan Özer Gökmen, Sinan Özdilli, Ýsmail Hakký Melendiz, Hüseyin Teke ve Futbol Þube Sorumlusu Hamit Iþýk ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer katýldý. Yönetici Mustafa Özbayram il dýþýnda olduðu için bayramlaþmaya katýlamadý. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül bayramlaþma sonunda yaptýðý kýsa konuþmada tüm camianýn ve Çorumlularýn bayramýný kutladý ve sezon sonunda bu birlikteliðin þampiyonlukla sonuçlanmasý dileðinde bulundu. Minik Batu antrenmanda futbolcularla birlikte koþtu onlarla birlikte hareketler yaptý Antrenmanýn neþesi Batu Serkan Bolat Vefa ile fesh etti Vefaspor ile anlaþan Çorumlu futbolcu Serkan Bolat yer sorunu nedeniyle sözleþmesini fesh etti. Geçtiðimiz sezon Karsspor da forma giyen ve gösterdiði performansla dikkat çeten Serkan Bolat yeni sezon için Bölgesel Amatör Lig de mücadele edecek olan Ýstanbul un en eski kulüplerinden Vefaspor ile anlaþmýþtý. Kulüple her konuda anlaþan Serkan Bolat kalacak yer sorununun çözülmediði için Vefaspor yönetimi ile görüþerek anlaþmayý karþýlýklý olarak fesh ettiði öðrenildi. Serkan baþka kulüplerle görüþmelere baþladý. Çorum Belediyespor un dün yaptýðý antrenmanýn neþesi Batu oldu. Çorum amatör futbolundan yetiþen ve bir dönem Çorumspor formasýda giyen Davut Erdoðan dün bayram için geldiði memleketinde eski takým arkadaþlarýyla görüþmek üzere oðlu Batu ile birlikte Belediyespor antrenmanýný ziyaret etti. Davut Erdoðan eski dostlarýyla hasret giderirken sahaya giren minik Batu bir anda tüm futbolcularýn ilgisini çekti. Saha içinde futbolcularla birlikte koþan onlarla birlikte hareket eden Batu sempatik hareketleri ile herkesin beðenisini kazandý. Minik Batu antrenmandaki hareketleri ile babasýnýn izinde olduðunu gösterdi. Davut Erdoðan antrenmanda oðlu Batu ile birlikte

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Akademisyenlere çaðrý

Akademisyenlere çaðrý Çorum keþke bu Riya, inanç kalitesini düþüren bir hastalýk listede olmasaydý! Dinde samimiyet konusundan bahseden Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur: Türkiye genelinde uyuþturucu madde kaçakçýlýðý ile mücadele

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı