DOGU ANADOLU BÖLGESiNDE SARIÇAM (Pinus silvestris L.) VAKACAK ODUNLARININ STER ÇEViRME FAKTÖRLERi VE BElli ZAMAN ARALIKLARINDA STER AGlRllKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOGU ANADOLU BÖLGESiNDE SARIÇAM (Pinus silvestris L.) VAKACAK ODUNLARININ STER ÇEViRME FAKTÖRLERi VE BElli ZAMAN ARALIKLARINDA STER AGlRllKLARI"

Transkript

1 F.D.C. 527 DOGU ANADOLU BÖLGESiNDE SARIÇAM (Pinus silvestris L.) VAKACAK ODUNLARININ STER ÇEViRME FAKTÖRLERi VE BElli ZAMAN ARALIKLARINDA STER AGlRllKLARI Stere canversion factors and stere weight of Scotch pin e (Pinus silvestris L.) fuel-wood in periodic times in Eastern Anatolia Region Dr. Mehmet TETiK Jeomorfolog Mehmet GÜVEN Orman Mühendisi ismet DAŞDEMiR Orman Yüksek Mühendisi Hatice DOGUKAN Orman Mühenciisi içindekiler 1 GiRiŞ LiTERATÜR ÖZETi MAl ERYAL VE YÖNTEM Materyal Yöntem ilk işlem Periyodik işlemler Verilerin değerlendirilmesi Uygulanan istatistiki analizler BULGULAR VE TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERiLER ÖZET SUMMARY KA YNAKÇA EKLER ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTiTÜSÜ YAYlNLARI Teknik Bülten Serisi No: 23i 31

2 ÖN SÖZ Bu çalışma 1990 yılında Ormancılık araştırma Enstitüsünün Teknik Kurulunda kabul edilerek Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğünün çalışma programına proje olarak alınmıştır. Proje Mayıs 1990 da başlayıp Ocak 1992 de tamamlanmıştır. Proje Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 Orman işletme Müdürlüğünde Sarıçam (Pinus silvestrisl.) yakacak odunları üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın arazi safhasında araştırma materyalinin hazırlanmasında ve gerekli ölçümlerin yapılmasında yardımlarını esirgemeyen ilgili Orman işletme Müdürü ve işletme Şefleri ile depo memurlarına teşekkürlerimizi borç bilip, araştırma sonuçlarının ilgililere yararlı olmasını dileriz. Erzurum, 1992 Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü 33

3 öz Bu çalışmada hem orman işletmeleri bazında hem de Doğu Anadolu Bölgesinin tümünde, ster çevirme faktörleri, hava kurusu ve tam kuru ster ağırlıkları saptanmıştır. Ayrıca üretimden sonra geçen zamana göre ster ağırlıklarının ve rutubet yüzdelerinin nasıl değiştiği ve ster ağırlığının kaçıncı günde hava kurusu ağırlığına ulaştığı bulanarak gerekli şekiller çizilmiş ve yorumlar yapılmıştır. ABSTRACT In this study stere canversion factors, air-dry and oven-dry weight of stere have been determined either at base of forest districts or in all East Anatolia region. And alsa it has drawn necessary figures and interpreted by finding JW to change weight of stere and percent of moisture, and in which days vreight of stere reaches air-dry weight according to time passing after production. 35

4 1 GiRiŞ Odunun higroskopik özelliğinden dolayı yakacak odunlarının üretim miktarının tesbitinden ve satışlarında ağırlık esas alındığında büyük sakıncalar ortaya çıkmakta; depolarda fire problemi doğmakta ve satışlarda anlaşmazlıklar çıkmaktadır. Vakacak odunlarının hacim usulüne göre değerlendirmesi ise, yerinde yapılacak ster hacim denemeleri ile mümkündür. Bu da zor ve zahmetli bir iş olduğu için ilk defa 1937 yılında 3116 sayılı Orman Kanunu ile yurdumuza STER USULU girmiştir. Vakacak odunların üretim ve satışlarında kullanılan ölçü birimi STER dir. Bilindiği gibi ster 1 m3 boşluk içerisine istif edilmiş odun miktarıdır (Fırat, 1973). Stere ilişkin Nisan 1976 tarih ve 2378 sayılı TS çıkartılmıştır. Bu standartdaster istifinin yapım kuralları yer almaktadır. Ster çevirme faktörü ( =ster emsali= ster som hacmi=ster katsayısı) ise, bir ster içerisindeki odunun m3 cinsinden hacmi olup, birden küçüktür. Orman Genel Müdürlüğü bir sterin ortalama O, 7 m3 som odun içerdiğini ve 500 kg ağırlığında olduğunu kabul etmektedir. Fakat gerçekte her sterin içerdiği odun hacmi ve ağırlığı; ağaç türüne, odun çeşidine ve boyutlarına, yaş veya kuru oluşuna, istiflemede kullanılan işçinin alışkanlık derecesine ve dikkatine bağımlı olarak çok değişim göstermektedir (Kalıpsız, 1984). Bütün bu nedenlerden dolayı ster usulünün kullanımına başlandığından beri ster çevirme faktörü ve ster ağırlığı üzerine olan kuşkular devam etmektedir. Bu kuşkulardan dolayı odun satışlarında ihtilaflar doğmaktadır. Keza orman suçlarında düzenlenen zabıtalarda yakacak odunlarının ster miktarları yazılmakta, mahkemeler tarafından zabıt içeriği malın, kaç kg veya kental olduğu sorulduğunda bunu cevaplamada güçlükler doğmaktadır. işte bunun gibi benzer ihtilaflara meydan vermemek ve güçlükleri ortadan kaldırmak için başvurulacak bilimsel kıriterlere ve bu amaçla yerinde yapılacak araştırmalara gereksinim vardır. Bu çalışma ile, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünde üretilen sarıçarn (Pfnus si/vestris L.) yakacak odunlarının ster çevirme faktörleri, hava kurusu ve tam kuru ster ağırlıkları ile zamana bağlı olarakster ağırlıklarının nasıl değişim gösterdiği grafik ve sayısal yöntemlerle tesbit edilerek gerekli açıklamalar yapılmıştır. 37

5 2 LiTERATÜR ÖZETi Odunda meydana gelen ağırlık kayıplarına (fire), ster çevirme faktörüne ve ster ağırlığına ilişkin yerli ve yabancı çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Kayın, gürgen ve kestane yakacak odunlarında meydana gelen fireleri saptamak amacıyla 1947 yılında Belgrad Ormanı'nda bir araştırma yapılmıştır (Berkel ve Toker 1951). Bu araştırmada açık arazide iki, orman içinde iki olmak üzere eşit ağırlıkta toplam dört parti alınarak Mart 1947'den Temmuz 1948'e kadar 15 günlük ölçüler yapılmıştır. Deneme sonucunda bu türlerin odunlarında meydana gelen ağırlık azalmalarının farklı olduğu saptanmıştır. Örneğin, açık arazide meşede % 18.9, kayında % 29.6, gürgende % 23.2 ve kestanede % 24.9 ağırlık azalması olmuştur. Ekim 1953 tarihinde kayın, gürgen ve meşe yakacak odunlarında yapılan bir denemede ise, kesimden sonra ilk üç ay içinde meydana gelen ağırlık kayıplarının farklı olduğu bulunmuştur. Buna göre; Vize'de açık arazidekayın% 11.6, gürgen% 10.2, meşe% 9.9; Midye'de açık arazidekayın% 10.1, gürgen % 11.1, meşe% 9.1 ve Sinekli'de ormanda gürgen % 9. 7, m eşe % 9.3 düzeyinde fire vermiştir (Toker, 1954). Odunun kesildikten snnra bir yıl açıkta bırakılması halinde, ağırlığı da % oranında bir azalma olmaktadır (Ka!ıpsız (1984)'a atfen; Trendelenburg Mayer W egeli n, 1956). Belgrad ormanında yapılan yarma ve yuvarlak kalın bir denemede ster çevirme faktörü kestane odunlarda 0.66, dal odununda 0.35, meşe yarma odunda 0.67 ve yuvarlak kalın odunda O. 71; ster ağırlıkları ise; kestane kalın odunda 650 kg, dal odununda 320 kg ve meşe kalın odunlarda 550 kg bulunmuştur (Fır&,, ı Doğu Karadeniz Bölgesinde yapılan bir araştırmada ster çevirme faktörü kayında 0.69, kızılağaçta 0.64, göknarda 0.83, sarıçarnda 0.72, ladinde 0.57 ve orman gülünde 0.36 olarak bulunmuştur. Ster ağırlıkları ise, kayında 560, kızılağaçta 510, göknarda 450, sarıçam ve ladinde 400 ve orman gülünde 300 kg 38

6 ölçülmüştür. Ayrıca rutubet yüzdelerine göre ster ağırlıkları da belirlenmiştir (Küçük, 1981). Marmara Bölgesinde yapılan bir araştırmada meşe ve kayın yakacak odunlarının ster çevirme faktörleri ve ster ağırlıkları Aksoy ve Gökşin, 1981). hesaplanmıştır (Sevimsoy, Doğu Karadeniz Bölgesinin asli ağaç türleri olan ladin, göknar, sarıçam, kızılağaç ve kayının yakacak ve yarma sanayi odunları ile ormangülü odunlarının ster çevirme faktörleri, zamana bağlı olarak periyodik rutubet yüzdeleri ve ster ağırlıkları grafik ve sayısal olarak hesaplanmıştır (Küçük, 1987). Yapraklı ve ibreli ağaç türlerinde elle istif edilmiş selüloz odunlarının çapları ile ster çevirme faktörleri ve çapları ile sterdeki odun sayıları arasındaki ilişkiler grafik ve sayısal olarak belirlenmiştir (Simiane, Bertrand ve Doibliez, 1974). 39

7 3 MATERYAl VE YÖNTEM 3.1 Materyal Bu araştırma; Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğünün çalışma scıhası içinde yer alan Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 Orman işletme Müdürlüğünde (Erzurum, Erzincan, Sarıkamış, Ardahan, Göle, Şenkaya, ve Oltu) yürütülmüştür (Şekil 1). Kars ve Ağrı Orman işletme Müdürlüklerinde üretim olmadığı için bu işletmeler dikkate alınmamıştır. KA[(A DENİZ... r - -. l '"", S.S.C.B. rdahan ''1. -.i.. ', \ 'ı - - "':,. EnZURUM iii KARS Ci) i i ( i'\ j ,, O km Şekil 1: Lokasyon haritası Figure 1: The location map. 40

8 Çalışmada yörenin asli ağaç türü olan sarıçam yakacak odunları materyal olarak kullanılmıştır. Bu amaçla gerçek uygulamayı yansıtması bakımından orman işletmelerinde özel ster örnekleri hazırlatılmayıp yapılagelen sterlerden örnek sterler alınmıştır. Ancak örnek sterlerin ster standardına uygun olmasına dikkat edilmiştir. Keza, Sarıkamış, Ardahan, Göle, Oltu ve Erzurum orman işletmelerinde nakliye, koruma vb. problemler nedeniyle rampada ster yapılmadığından dolayı, bu işletmelerde rampada örnek sterler alınamamıştır. Sadece Erzincan ve Şenkaya Orman işletmelerinde rampada örnek sterler alınabilmiştir. Bunun yanısıra sözkonusu 7 Orman işletmesinde yer alan son depoların hepsinde örnek sterler alınmıştır. Böylece, Orman işletmelerinde örnek ster alınan rampa ve son depolar aşağıya çıkarılmıştır. işletme Depo Ram pa Erzurum ispir Erzincan Refahiye Orçul Sarıkamış Soğuksu (Depo1) Sarıkamış Selim (Depo2) Ardahan Çamlıçatak (Depo 1) Ardahan Yanlızçam (Depo2) Göle Köroğlu (Depo 1) Göle Uğurlu (Depo2) Şenkaya Akşar Gülveren Oltu Oltu Hisar (Depo1) Olur (Depo2) Araştırmanın birinci yılında Sarıkamış, Ardahan, Göle, Şenkaya ve Oltu işletmelerinde; ikinci yılında da Erzurum ve Erzincan işletmelerinde ele alınan, örnek sterler üzerinde tartı ve ölçü işlemleri yapılmıştır. Toplam olarak 11 'i depoda ve 2'si rampada olmak üzere 13 yerde örnek sterler alınmıştır. 41

9 Örnek sterler; gerek depolarda ve gerekse rampalarda edafik ve fizyağrafik özellikleri farklı yerlerde 3 tane 9 m. lik ster üniteleri içinden 3 tekerrürlü alınmıştır. Böylece herhangi bir depo veya rampada toplam 3X9=27 ster içerisinden alınan 3X3= 9 örnek ster üzerinde çalışılmıştır. Araştırmanın tümü ise 13x27=351 ster içerisinden alınan 117 örnek ster üzerinde yürütülmüştür. 3.2 Yöntem iık işlem Gerek depoda ve gerekse rampada 3 tekerrürlü olarak ele alınan 9 m lik ster ünitelerinin herbirinde sistematik olarak 3 tane örnek ster tesbit edilmiştir. Daha sonra herbir örnek sterdeki odunlar işaretlenerek 1/10 kg duyarlıkla tartılmış ve odun sayıları belirlenmiştir. Odun rutubetlerinin tesbiti için herbir örnek sterden ortalama 100 cm3 olmak üzere toplam 6 adet (2'si sterin üst kısmından, 2'si alt kısmından ve 2'side orta kısmından) rutubet örneği alınarak anında naylon tarbalara konulup, ağızlan hava sızmayacak biçimde bağlanmıştır. Rutubet örneği alınacak yakacak odunlarının örnek steri temsil etmesine özen gösteriimiştir ve herbir yakacak odununun çabuk kuruyan uç kısmından 15 cm uzunluğundaki bir parça kesilip atıldıktan sonra yeni kesit yüzeyinden itibaren ortalama 3-5 cm lik rutubet örneği alınmıştır. Daha sonra bu rutubet örnekleri kesici aletlerle yaklaşık pirizma şekline getirilmiştir. Tartılıp, rutubet örnekleri alınan yakacak odunları tekrar standartına uygun olarak yerlerine istiflenmiştir. Naylon torbalar içinde laboratuvara getirilen rutubet örneklerinen önce elektronik terazide rutubetli ağırlıkları, sonrada ksilometre yöntemiyle hacımları bulunmuştur. Daha sonra rutubet örnekleri elektrikli kurutma fırınında ağırlıkları değişmeyineeye kadar (ortalama 105 co de 24 saat) kurutulup, tekrar elektronik terazide tartılarak bulunan tam kuru ağırlıklar Ek-1 'deki tabloya (ilk işlem ölçü formu) işlenmiştir Periyodik işlemler Açık arazide zamana bağlı ster ağırlıklarının saptanması amacıyla ilk işlemden sonra 15 gün, daha sonra 30 gün ara ile odunlar hava kurusu (% 12 rutubet) hale gelene kadara periyodik rutubet örnekleri alma işlemine devam edilmiştir. Periyodik rutubet örnekleri alınırken bölüm 'deki yöntem takip edilmiştir. Ancak arazide periyodik olarak her sterinde örnek sterler tartılma- 42

10 mış ilk tartılar esas alınmıştır. Periyodik rutubet örneklerini alma zamanı, yörelere göre değişmekle beraber kesimden sonra yapılan ilk işlemi takip ederek temmuz ayından ekim ayına kadar sürmüştür. Periyodik olarak alınan rutubet örnekleri naylon torbalar içinde laboratuvara getirilerek gerekli ölçüler yapılmak suretiyle elde edilen veriler Ek-2 deki tabloya (periyodik işlem ölçü formu) işlenmiştir Verilerin Değerlendirilmesi Rutubet örneklerinin laboratuvarda tesbit edilen yaş ağırlıkianna ve hacırnlanna dayanarak aşağıdaki formül yardımıyla özgül ağırlıklan (yoğunlukları) bulunmuştur: (3.1) d= ;g=-- v Formülde; d: Özgül ağırlık (grjcm3), g: Rutubet örnek ağırlığı (gr), v: Rutubet örneğinin hacmi (cm3) dır. Herbir rutubet örneğinin özgül ağırlığı hesaplanarak, ortalamalar alınmak suretiyle ster ünetisinin tümü için özgül ağırlıklar bulunmuştur. Bulunan özgül ağırlık kgjm3'e dönüştürülerek ster çevirme faktörünün hesaplanmasında kullanılmıştır. Buna gör (3.2) G Vs=-- D Formüldeki; Vs: Ster çevirme faktörü=ster emsali=ster som hacmi (m3), G: Örnek sterlerin ortalama ağırlığı (kg), D: Örnek sterlerin ortalama özgül ağırlığı (Ster ünitesinin tümü için bulunan ortalama özgül ağırlığın (d) kgjm3 olarak ifadesidir). Rutubet örneklerinin tam kuru ağırlıkianna ve yaş ağırlıkianna dayanarak rutubet yüzdeleri de şöyle hesaplanmıştır: (3.3) u 43

11 Formüldeki; u: Odunun rutubeti (%) g 1 : Odunun yaş ağırlığı (gr) g 2 : Odunun tam kuru ağırlığı (gr) dır. Örnek sterlerin periyodik rutubet yüzdelerindeki ağırlığını hesaplamak için örnek sterlerin tam kuru ağırlığının bulunması gerekir. Bu amaçla aşağıdaki formül kullanılmıştır. (3.4) 100xGi U+100 Formüldeki; G( Örnek sterlerin tam kuru ağırlık ortalaması (kg), Gi: Örnek sterlerin ilk ağırlık ortalaması (kg) u: Örnek sterlerin ilk rutubetleri (%) dir. Formül (3.4)'e göre bulunan tam kuru ağırlıklar (Gt) yardımıyla zamana bağlı olarak belirli rutubet yüzdelerindeki ster ağırlıkları formül (3.5)'e göre bulunmuştur. (3.5) Formüldeki; Gp : Sterlerden rutubet örneği alındığı sıradaki ağırlığı (kg), u : Sterdeki odunların ortalama rutubeti (%) dir Uygulanan istatistiki Analizler Kesimden sonra geçen zamana (X) bağlı olarak örnek ster ağırlıklarının (Gp=Y) nasıl değiştiğini ve aralarındaki ilişkiyi bulmak için basit regresyon analizi uygulanmıştır. Bu amaçla Klasik Doğrusal Regresyon Modeli kullanılmıştır. Buna göre; (3.6) Y= a+bx Formülünde; Y: Ster ağırlığı = Bağlı değişken (Gp), X: Kesimden sonra geçen zaman= Bağımsız değişken a ve b: Modele göre hesaplanan katsayılardır (Kalıpsız 1981, ). 44

12 Ayrıca, bağlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin yönünün ve biçimini grafik olarak gösterme yoluna gidilmişir. Kesimden sonra geçen zaman (X) ile örnek ster ağırlıkları (Gp=Y) arasındaki ilişkinin derecesini bulmak, diğer bir değişle ster ağırlıklarındaki değişmenin ne kadarının zamandan kaynaklandığını belirlemek için Korelasyon f.nalizi yapılmıştır. Keza, Belirtme Katsayı (B) ları hesaplanarak (Kalıpsız 1981, ) gerekli yorumlamalar yapılmıştır. Korelasyon katsayısının denetimi t-testi yardımıyla aşağıdaki formüle göre yapılmıştır. r n-2 (3.7) t (Kalıpsız 1981, 5.449) Burada; ı-r2 n: Örnek büyüklüğüdür, serbestlik decesi n-2 alınmalıdır. Örnek sterlerin hava kurusu ağırlığına kaçıncı günde ulaştığını bulmak için de formül (3.6)dan x'i bulma yoluna gidilmeyerek; (3.8) X= a+by Şeklinde yeni bir model uygulanmıştır. Buradaki; X: Örnek sterin hava kurusu ağırlığına ulaştığı gün sayısı, y: Örnek sterin % 12 rutubetteki hava kurusu ağırlığı (kg), a ve b: Modele göre hesaplanan katsayılar (Kalıpsız, 1981). Burada Y serbest değişken ve X bağlı değişken kabul edilerek, ayrı bir regresyon analizi yapılmıştır. Bulunan regresyon denkleminde y yerine % 12 rutubetteki ağırlık konularak, sterin bu ağırlığa ulaştığı gün bulunmuştur. 45

13 4 BULGULAR VE TARTIŞMA Araştırma sonuçlarının pratikte daha yararlı olması için bölgeler itibari ile ayrı ayrı ve bölgelerin tümü için ortalama değerler halinde örnek sterlerin odun sayısı, ster çevirme faktörü, ve ster ağırlığı sınır değerleri ile birlikte Çizelge 1 'de verilmiştir. Bu tabloda depo ve rampa ayrımı yapılmadan bulunan değerler Orman işletmeleri bazında verilmeştir. Çizelge 1'e göre bir stere giren ortalama odun sayıları Orman işletmeleri itibari ile verilmiştir. Bu değerler ve arazideki gözlemler yardımıyla bir stere giren odun sayısı ile odunların çapları arasında bir ilişki vardır. Yani sterdeki odunların çapları arttıkça sayıları azalmaktadır. Örneğin; Sarakamış Orman işletmesinde yapılan sterlerdeki odunların çapları (ortalama 10 cm) diğer işletmelerinkinden az oludğuğundan ve nisbeten ince dal odunundan yapıldığından dolayı bir sterdeki odun sayısı fazladır. Buna karşılık Ardahan, Göle ve Şenkaya Orman işletmelerinde bir stere giren odun sayısı azdır. Çünkü bu işletmelerde stere giren odunların çapları oldukça fazladır (ortalama 20 cm) ve nisbeten gövde ve kalın dal odunundan yapılmıştır. Diğer taraftan ince çaplı dal odunundan yapılan sterlerin (örneğin Sarıkamış Orman işletmesi) ster çevirme faktörleri, kalın dal odunu ve gövde odununudan yapılan sterlerin (örneğin, Şenkaya ve Göle Orman işletmeleri)ster çevirme faktörlerinden daha azdır. faktörününde azıldığını görmekteyiz. Bu durumda stere giren odun sayısı arttıkça ster çevirme Çizelge 1'de bulunan değerler yardımıyla Doğu Anadolu Bölgesinin tümü için bir ster sarıçam yakacak odununun ortalama 0,5 m3 (ster çevirme faktörü), hava kurusu ağırlığının 266 kg, tam kuru ağırlığının 239 kg ve bir stere giren odun sayısının ortalama 86 olduğunu söylemek mümkündür. Bu rakamlar Orman işletmelerine ve hatta depo -rampa oluşuna (Çizelge 3'de görüleceği gibi) göre değişmekle beraber Doğu Anadolu Bölgesi ortalamasına en yakın değerler Erzurum Orman işletmesinde (ispir) elde edilmiştir (Çizelge 1). 46

14 Bölgeler Regions Odun Sayısı Number of woods Çizelge 1. Bölgeler itibari ile ster çevirme faktörleri ve ster ağırlıkları Table 1 According to regions factors of stere convertion and weight of steres Örnek Sterler Sample Steres Çevirme Faktörü (m 3 ) Ster Ağırlığı (kg) Convertion F actor Weight of Stere Hava Kurusu Ağırlığı (kg) Tam Kuru Ağırlığı (kg) Air-dry weight (kg) Ovendry weight (kg) Ortalama Sınır Değerleri Ortalama Sınır Değerleri Ortalama Sınır Değerleri M ean Limit Values M ean Limit Values M ean Limit Values X x + sx.t0,05 X x + sx.t0,05 X x + sx.t0,05 Erzurum 66 Erzincan 115 Sarıkamış 153 Ardahan 49 Göle 41 Şenkaya 52 Oltu 123 Ortalama 86 M ean 0,500 0,539-0, ,490 0,518-0, : ,365 0,381-0, / ,543 0,603-0, ,571 0,619-0, ,557 0,613-0, ,480 0,505-0, 'i' - 0,500 0,540-0,

15 Çizelge 2'de görüleceği gibi sı:ırıçam yakacak odunlarının üretimden sonra geçen zaman ile ster ağırlıkları. rasında negatif yönde ve kuwetli bir ilişki vardır. Yani üretimden sonra geçen gün sayısı arttıkça ster ağırlıkları önemli ölçüde azalma göstermektedir. Hesaplanan korelasyon katsayılarının% 1-5 olasılık düzeyinde güvenilir olması da bunu göstermektedir. Keza ster ağırlıklannda meydana gelen değişmenin % 73 - % 98' nin üretimden sonra geçen süre ile açıklanabileceğinin Belirtme Katsayılarından anlamaktayız. Örneğin Belirtme Katsayısının en küçük olduğu Erzincan Orçul rampada ster ağırlığındaki değişmenin % 73 ü üretimden sonra geçen zamana bağlı olarak, kalan % 27 (1-r2) lik kısmı ile diğer faktörlere (edafik, fizyografik ve klimatik) bağlı olarak değişmektedir. Bunun yanında Belirtme Katsayısı en büyük olan yörelerden Şenkaya Akşar depoda ise ster ağırlığındaki değişmenin % 98' i üretimden sonra geçen süre ile, kalan % 2 lik kısmı ise diğer faktörlerle açıklanabilir. Her yöre için ayrı ayrı hesaplanan Aegrasyon denklemlerinde X yerine kesimden sonra geçen gün sayısı konularak ster ağırlıkları bulunabilir. Örneğin; Erzurum ispir depo için kesimden 30 gün sonraki ster ağırlığı hesaplanmak istenirse; Y = 456, 9-2,316x(30) Y = 387 kg bulunur. Doğu Anadolu Bölgesindeki sarıçam yakacak odunlarının üretimden sonra geçen zamanlar ile ster ağırlıklan arasında doğrusal kuwetli ilişkilerin olduğu aşağıdaki şekillerden (2,3,4,5,6, 7,8,9) anlaşılmaktadır. Şekiller herbir bölge (işletme) için ayrı ayrı çizilmiştir ve sterlerin kesimden kaç gün sonra hava kurusu ağırlığına geldikleri de şekiller üzerinde gösterilmiştir. Ayrıca rampada ve depo ayrımı yapmadan Doğu Anadolu Bölgesi ortalaması olarak Şekil 11 çizilmiştir. 48

16 Çizelge 2: Bölgeler itibari ile üretimden sonra geçen zaman (gün) ile ster ağırlıkları arasındaki ilişkiler. Table 2: According to regions the relations between weight of stere and time (day) passing after production. Bölgeler 1 Regresyon Denklemleri Regression equations Regions ı X y Gün Sayısı Ster Ağırlığı Number of day Weight of stere Korelasyon Belirtme Katsayıları Katsayıları Correlation Coefficient of Coefficients d etermination (r) (r 2 = B) \ Erzurum (Depo) Y = 456,9-2,316X Erzincan (Depo) Y = 438,2-1,670X Erzincan (Rampa) Y = 456,7-1,492X Sarıkamış (Depo i) Y = 274,7-0,535X Sarıkamış (Depo2) Y= 284,7-0,871X Ardahan (Depo1) Y= 356,1-0,732X Ardahan (Depo2) Y = 572,6-1,637X Göle (Depo1) Y= 449,9-1,159X Göle (Depo2) Y = 370,4-0,480X Senkaya (Depo) Y = 388,8-0,665X -0,945* 0,893-0,977** 0,954-0,854* 0,729-0,980** 0,960-0,940* 0,883-0,980** 0,960-0,960** 0,922-0,970** 0,940-0,990** 0,980-0,990** 0,980 Şenkaya (Rampa) Y= 449,1 1,102X 1 Oltu (Depo1) 1 Y= 336,1-0,816X ı Ortalama Y= 400,0-1,103X Oltu (Depo2) M ean Y = 367,5-0,868X -0,970** 0,940-0,890* 0,792-0,950* 0,902-0,953** 0,909 (*) % 5 olasıirk düzeyinde güvenilir (**) % 1 olasıirk düzeyinde güvenilir 49

17 Ağırlık (kğı 450 '..., ERZİNCAN OI<MAN İŞLETMESİ Orcul Rompa (117. gün r... Refahiye Depo {107. gün ı , ' '" OJ 120 Zaman {gün ı Şekil 2: Erzincan Orman işletmesi yöresinde ster ağırlıklarının zamana göre değişimi Figure 2: Changing ot stere weights according to time in Erzincan Forest District. Aı;'jırlık ( kğı 450 E11ZURUM ORMAN İŞLETMESİ _ İspi r Depo (81 gün) Zoman(günı Şekil 3: Erzurum Orman işletmesi yöresinde ster ağırlıklarının zamana göre değişimi Figure 3: Changing of stere weights according to time in Erzurum Forest District. 50

18 350 Ağırlık (kğ)... AliMHAN ORMAN İŞLETMESİ '... Yalnızcom Depo (145.gün)....._..._- Camtıcatak Depo (15t..gün ) Zaman (gii'ı} Şekil 4: Ardahan Orman işletmesi yöresinde ster ağırlıklarının zamana göre değişimi Figure 4: Changing of stere weights according to time in Ardahan Forest District. Ağırlık ( kğ J GÖLE ORMAN İŞLETMESİ Köroğlu Depo (133.gün) Uğurlu Depo (l59.gün ı Zaman (gün ı Şekil 5: Göle Orman işletmesi yöresinde ster ağırlıklannın zamana göre değişimi Figure 5: Changing ot stere weights according to time in Göle Forest District. 51

19 Ağırtık (kg ı 450 SARIKAMIŞ ORMAN İŞLETMESİ 350 -Selim Depo (118.gün) --- So~uksu Dızpo (138.gün) zarnan(gün ı Şekil 6: Sarıkamış Orman işletmesi yöresinde ster ağırlıklarının zamana göre değişimi Figure 6: Changing of stere weights according to time in Sarıkamış Forest District. Allırtı k( kg) olru ORMAN İŞLETMEsi -Hisar Depo(112.gün) --Olur Depo (113.gün) 250 ıso O 120 Zaman{günı Şekil 7: Oltu Orman işletmesi yöresinde ster ağırlıklarının zamana göre değişimi Figure 7: Changing of stere weights according to time in Oltu Forest District. 52

20 Agırlık (kg ) ~ENKAYA ORMAN İŞLETMESİ Gülveren Ram pa (142.gün) '""" Aksar Depo (133.gün) = Zaman(gün) Şekil 8: Şenkaya Orman işletmesi yöresinde ster ağırlıklarının zamana göre değişimi Figure 8: Changing of stere weights according to time in Şenkaya Forest District. Ağırlık (kg) 450 DOGU ANADOLU BÖLGESİ ORTALAMASI ( 127.gün) W Zaman(g'ün) Şekil 9: Doğu Anadolu Bölgesinde ortalama ster ağırlıklarının zamana göre değişimi Figure 9: Changing of stere weights according to time in East Anatolia Region. 53

21 Üretimden sonra geçen periyodik zaman (gün) içerisindeki rutubet yüzdelerine göre ster ağırlıklan ve hava kurusu (% 12 rutubet) ağırlığa geldikleri günleri göstermek amacıyla bölgeler (işletmeler) itibariyle Çizelge 3 düzenlenmiştir. Çizelge 3'de görüldüğü gibi sterlerin hava kurusu ağırlığına ulaştıkları gün sayısı işletmeden işletmeye fark ettiği gibi aynı işletmenin ram pa ve deposuna göre de fark etmektedir. Örneğin Erzincan ve Şenkaya Orman işletmelerinin rampalarındaki sterler depolarındaki sterlere göre daha geç hava kurusu ağırlığına ulaşmaktadır. Bundan da anlaşılacağı gibi depolar direkt güneş ışığının etkisi altında kaldığından daha çabuk kuruma olmaktadır. Buna karşılık rampalarda direkt güneş ışığı olmadığından ve bir nevi gölge altın~a kuruma gerçekleştiğinden daha yavaş kuruma olmaktadır. Ayrıca, Ardahan, Göle ve Şenkaya gibi Orman işletmelerinin depolarındaki sterler diğer işletmelerin depolarındaki sterlerden daha yavaş kuruınakta ve daha geç hava kurusu ağırlığa ulaşmaktadır. Bunu iki nedene bağlayabiliriz: (1) Yukarıda sayılan işletmeler diğer işletmelere (Erzincan, Erzurum ve Oltu) göre daha yüksek rakımda yer alınaktadır ve iklimleri diğer işletmelere göre daha serin (ılıman) dir. (2) Ardahan, Göle ve Şenkaya Orman işletmelerinde stere giren odunların ortalama çapı (20 cm) diğer işletmelerdekinden (10 cm) çok fazla olduğu için kalın çaplı odunlardan oluşmuş sterlerde kuruma yavaş olmakta ve bundan dolayı da geç hava kurusu ağırlığına ulaşmaktadır. Sarıkamış Orman işletmesi de Ardahan, Göle ve Şenkaya ile hemen hemen aynı iklime ve rakıma sahip olmasına karşın, bu işletmedeki sterlere giren odunların çapları (ortalama 10 cm) düşük olduğu için Ardahan, Göle ve Şenkaya'daki ağırlığına ulaşmıştır. sterlere göre daha çabuk kuruyarak daha erken hava kurusu Sonuç olarak, stere giren odunların çapı, yörenin iklimi ve rampa veya depo yeri sterlerin kurumasını etkilemektedir. Bu araştırınanın bulgularından yararlanırken bu hususlara dikkat edilmesi gerekir. Keza Çizelge 3'e bakarak Doğu Anadolu Bölgesinin tümü için bir genelleme yapacak olursak; bir ster sarıçaın yakacak odunun kesimden sonra ortalama 127. günde (yaklaşık 4 ay sonra) hava kurusu ağırlığına (266 kg) geldiğini söyleyebiliriz. Çizelge 1'den de görüleceği gibi bu ağırlık ortalama bir ağırlıktır. Arazide tesbit edilecek herhangi bir örnek sterin hava kurusu ağırlığı % 95 olasılıkla kg arasında ve % 5 olasılıkla bu sınırlar dışında kalabilir. 54

22 Doğu Anadolu Bölgesinde sarıçam yakacak odunlarının alım ve satımında meydana gelen ihtilafları gidermede; ihtilaf hangi orman işletme sınırları içinde ise o işletmeye ait denklemleri ve bulunan değerleri (Çizel ge 1,2,3) kullanmak daha anlamlı ve yerinde olur. 55

23 Vı ç-, Çizelge 3. Sarıçam yakacak odunlarının üretimden sonra geçen periyodik zaman içerisindeki rutubet yüzdeleri ve ster ağırlıkları. Table 3. The moisture-percent and stere-weight of fuelwoods in periyedic-time passing after production. Üretimden sonra geçen zaman (gün) Time (day) passing after production Erzurum ispir Depo Rutubet Ağırlık Moisture Weight (%) (kg) Refahiye Depo Rutubet Moisture (%) Erzincan Orman işletmeleri (Bölgeler) Forest districts (Regions) Ofçul Rampa.Ağırlık Rutubet Ağırlık Weight Moisture Weight (kg) (%) (kg) Selim Depo Rutubet Ağırlık Moisture Weight (%) (kg) Sarıkamış Soğuksu Depo Rutubet Ağırlık Moistrue Weight (%) (kg) (ı) i (2) ( 3 ) (4) ( 5 ) - - ( 1) 81. günde hava ku rus u (260 kg) (2) günde hava ku rus u (256 kg) (3) günde hava ku rus u (260 kg) (4) 118. günde hava kurusu (178 kg) (5) 138. günde hava kurusu (200 kg)

24 Çize/ge 3'ün devami Orman işletmeleri (Bölgeler) Forest districts (Regions) Üretimden sonra geçen Ardahan zaman (gün) Time (day) Çamlıçatak Depo Yalnızçam Depo Köroğlu Depo passing after Rutubet Ağırlık Rutubet Ağırlık Rutubet Ağırlık production Moisture Weight Moisture Weight Moisture Weight (%) (kg) (%) (kg) (%) (kg) Göle Uğurlu Depo Rutubet Ağırlık Moisture Weight (%) (kg) (S) (S) (7) ) (6) 154. günde hava kurusu (242 kg) (7) 145. gün9e hava kurusu (332 kg) (8) 133. günde hava kurusu (294 kg) (9) 159. günde hava kur~su (305 kg)

25 Vl 00 Çize/ge 3'ün devam1 Üretimden sonra geçen zaman (gün) Time (day) passing after production Şenkaya Akşar Depo Rutubet Ağırlık Moisture Weight (%) (kg) Orman işletmeleri (Bölgeler) Forest districts (Regions). Gülveren Rampa Rutubet Moisture (%) Oltu Hisar Depo Ağırlık Rutubet Ağırlık Weight Moisture Weight (kg) (%) (kg) Bölge Ortalaması Mean of Olur Depo Region Rutubet Ağırlık Rutubet Ağırlık Moisture Weight Moisture Weight (%) (kg) (%) (kg) ( 10 ) (12) ( 11 ) P 3 ) ( 14 ) (10) 133. günde hava kurusu (300 kg) (11) 142. günde hava kurusu (340 kg) (12) 112. günde hava ~urusu (245 kg) (13) 113. günde hava kurusu (266 kg) (14) 127. günde hava kurusu (266 kg)

26 5 SONUÇ VE ÖNERiLER Orman Genel Müdürlüğünün tüm Türkiye çapında 1 ster yakacak odununun O, 7 m3 sam odun içerdiği ve ortalama 500 kg geldiği yolundaki varsayımı üzerine kuşkular devam etmektedir. Keza orman suçlarında düzenlenen zabıtlarda yakacak odunlarının ster miktarları yazılmakta ve ihtilaf halinde bir ster kaç kg veya kaç m3 olduğunun bilinmesine gereksinim duyulmaktadır. Diğer taraftan üretimden sonra geçen zamana göre sterin ağırlığının nasıl değiştiğinin ve kaçıncı günde hava kurusu ağırlığına geldiğinin bilinmesi gerekir. işte bunun gibi soruların cevabı ağaç türleri, odun cinsleri ve bölgeler itibari ile yapılacak ster araştırmaları ile elde edilir. Bu amaçla, Doğu Anadolu Bölgesinde yörenin asli ağaç türü olan sarıçam yakacak odunları üzerinde bu araştırma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar orman işletmeleri bazında verildiği gibi Doğu Anadolu Bölgesinin tümü için de verilmiştir (Çizelge 1,2,3). Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; sarıçam yakacak odunlarının bir sterine giren odun sayısı ve çapları ile ster çevirme faktörleri ve ster ağırlıkları arasında ters yönde bir ilişki vardır. Yani stere giren odunların çapları incel- dikçe, stere giren odun sayısı doğal olarak artmakta, ster çevirme faktörü ve ster ağırlığı ise azalmaktadır (Çizelge 1). O nedenle bu araştırma sonuçlarından pratikte yararlanırken stere giren odunların çapları ve sayıları dikkate alınmalıdır. Örneğin; Sarıkamış Orman işletmesinde ster istifine giren odunların çapları ortalama 10 cm dolayında ve dal odunu olduğu için bir stere giren odun sayısı oldukça yüksektir (153). Buna karşılık ster çevirme faktörü (0,365 m3) ve hava kurusu ster ağırlığı (189 kg) azdır. Keza ince çaplı dal odunundan yapılmış sterler diğer sterlere göre daha az zamanda hava kurusu hale gelmektedir (Çizelge 3) Stere giren odunların çapları ortalama 20 cm dolayında olduğu zaman bir sterdeki odun sayısı azalmakta, ster çevirme faktörü ve ster ağırlığı artmaktadır (Örneğin Göle ve Şenkaya Orman işletmeleri). Bütün bunların neticesinde Doğu Anadolu Bölgesinde 1 ster sarıçam yakacak odunun 0,500 m3 (ster çevirme faktörü) geldiğini ve hava kurusu ağırlığının 266 kg dolayında olduğunu ve bu ağırlığa 127. günde geldiğini söyleyebiliriz. 59

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN DEPOLARINDAKİ TOMRUKLARDA ÜRETİMDEN

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN DEPOLARINDAKİ TOMRUKLARDA ÜRETİMDEN T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN DEPOLARINDAKİ TOMRUKLARDA ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN FİZİKSEL ZARARLARIN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yaşar ERMİŞ

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A.Richard) VE DOĞU KARADENİZ GÖKNARI ( Abies nordmanniana (Steven) Spach.) TOHUMLARININ UZUN SÜRELİ SAKLAMA OLANAKLARI

TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A.Richard) VE DOĞU KARADENİZ GÖKNARI ( Abies nordmanniana (Steven) Spach.) TOHUMLARININ UZUN SÜRELİ SAKLAMA OLANAKLARI Orman Bakanlığı Yayın No : 140 ISBN: 975-8273-39-6 Müdürlük Yayın No : 18 TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A.Richard) VE DOĞU KARADENİZ GÖKNARI ( Abies nordmanniana (Steven) Spach.) TOHUMLARININ UZUN SÜRELİ

Detaylı

T.C. ARTVĐN ÇORUH ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORMAN MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ARDAHAN YALNIZÇAM VE MERKEZ YÖRESĐNDE SAF SARIÇAM

T.C. ARTVĐN ÇORUH ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORMAN MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ARDAHAN YALNIZÇAM VE MERKEZ YÖRESĐNDE SAF SARIÇAM T.C. ARTVĐN ÇORUH ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORMAN MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ARDAHAN YALNIZÇAM VE MERKEZ YÖRESĐNDE SAF SARIÇAM MEŞCERELERĐNĐN TOPRAK ÖZELLĐKLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 ISSN:1302-3624 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.32) The Plan of Forest Fire Extinguish Foundation

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE FARKLI BÖLMEDEN ÇIKARMA YÖNTEMLERİNİN ÇEVRESEL AÇIDAN İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Orman Bakanlığı Yayın No: 164 DOA Yayın No: 19 ISSN:1300-7912 OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (ODC:305:561:562:651:761:762:913) The Investigation

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

Bolu-Aladağ daki Genç Sarıçam Meşcereleri için Oluşturulan Bitkisel Kütle Denklemleri ve Katsayıları

Bolu-Aladağ daki Genç Sarıçam Meşcereleri için Oluşturulan Bitkisel Kütle Denklemleri ve Katsayıları Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University 2012, 62(2):97-111 Bolu-Aladağ daki Genç Sarıçam Meşcereleri için Oluşturulan Bitkisel Kütle Denklemleri ve Katsayıları Doğanay Tolunay İ.Ü. Orman

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN TOPRAĞININ BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY

ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY ANADOLU, J. of AARI 6 (2) 1996, 36-53 MARA ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI Turgay DĐZDAROĞLU Cem BALKAN Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN PERFORMANS DEĞERLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN PERFORMANS DEĞERLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN PERFORMANS DEĞERLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ BİTİRME TASARIM PROJESİ Hazırlayan 140060061

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI)

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) Bakanlık Yayın No: 296 Müdürlük Yayın No: 28 ISBN: 975-8273-85-X AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3)

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute Enstitü Yayın No : 71 ISSN: 1300-8579 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA

Detaylı

Dr. Mustafa Y. TOPÇUoGLU. Mattf.) ODUNUl\.T))AN YARARLANMA OLANAKLARI ÜZERİNE. Teknik Bülten Serisi No: 160

Dr. Mustafa Y. TOPÇUoGLU. Mattf.) ODUNUl\.T))AN YARARLANMA OLANAKLARI ÜZERİNE. Teknik Bülten Serisi No: 160 160 KONTRPLAK ÜRETİMİNDE GÖKNAR (Abies bommülleriana Mattf.) ODUNUl\.T))AN YARARLANMA OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR STUDIES ON THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF PL YWOOD MADE FROM FIR WOOD Dr. Mustafa

Detaylı

Enstitü Yayın Nu: 6 ISBN 978 605 393 120 1

Enstitü Yayın Nu: 6 ISBN 978 605 393 120 1 Enstitü Yayın Nu: 6 ISBN 978 605 393 120 1 SÜNDİKEN DAĞLARI NDAKİ (ESKİŞEHİR) SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) MEŞCERELERİNDE KARBON BİRİKİMİNİN BELİRLENMESİ (ODC: 180) Determination of carbon sequestration

Detaylı

The Effects of Top Pruning on Flower and Cone Production Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) Clone Park Established in Antalya, Düzlerçamı in Turkey.

The Effects of Top Pruning on Flower and Cone Production Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) Clone Park Established in Antalya, Düzlerçamı in Turkey. Orman Bakanlığı Yayın No : 141 ISSN : 1302-857X Müdürlük Yayın No : 19 ANTALYA DÜZLERÇAMI NDA KURULU KIZILÇAM (Pinus brutia Ten. ) KLON PARKI NDA TEPE BUDAMASININ ÇİÇEK VE KOZALAK VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Detaylı

ANKARA DA HAVA KİRLİLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

ANKARA DA HAVA KİRLİLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: 1-18, ELAZIĞ-24 ANKARA DA HAVA KİRLİLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Statistical Analysis of

Detaylı

TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER

TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER Ali UĞURLU(*) Özet Betonarme yapı tasarımında betonun basınç dayanımı betonarme hesaplamalarda esas alınan önemli bir faktördür. Bunun

Detaylı

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç. Dr. Murat SAYILI Onur CİVELEK Gaziosmanpaşa

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 65-71, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 65-71, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 65-71, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Eskişehir İlinde Yetiştirilen Arpa, Buğday, Şeker Pancarı, Mısır, Yeşil Mercimek, Nohut, Domates,

Detaylı

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI SEMİHA KARTAL 1, ŞÜKRAN DİLMAÇ 2 ÖZET Gazbeton ülkemiz inşaat sektöründe önemli bir pazar payına sahiptir. Bu bildiride ülkemizde üretilen gazbetonların su karşısındaki

Detaylı

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 3, Sayfa 19-6, Eylül 006 Vol.45, No.3, pp 19-6, September 006 İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ Determination of Variation

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FIRTINA HAVZASI NDA YAYLALARIN VE YAYLACILIĞIN ZAMAN

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FIRTINA HAVZASI NDA YAYLALARIN VE YAYLACILIĞIN ZAMAN T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FIRTINA HAVZASI NDA YAYLALARIN VE YAYLACILIĞIN ZAMAN İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ VE ORTAYA ÇIKAN BAZI ÇEVRESEL SORUNLAR

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI *

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI * TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI * Yrd. Doç. Dr. Tuna ALEMDAR 1 Yrd. Doç. Dr. Arzu SEÇER 1

Detaylı

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Onur CİVELEK

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Onur CİVELEK TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Onur CİVELEK Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç. Dr. Murat SAYILI 2011 Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 6., 7. VE 8. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FEN VE TEKNOLOJİ ALT TESTLERİNİN FAKTÖR YAPILARININ BELİRLENMESİ

Detaylı

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI Ankara-Nisan 2012 ORMAN ENVANTERİ GİRİŞ Amenajman Planlarının hazırlanması, bilindiği üzere iki aşamada olmaktadır. Bunlardan

Detaylı