Çocuk. Gençlik Kitaplar yafl aras çocuklar ve gençler için öykü kitaplar. Okul öncesi ve lkö retime yönelik Tam 402 Kitap

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuk. Gençlik Kitaplar. 2-14 yafl aras çocuklar ve gençler için öykü kitaplar. Okul öncesi ve lkö retime yönelik Tam 402 Kitap"

Transkript

1 2-14 yafl aras çocuklar ve gençler için öykü kitaplar Okul öncesi ve lkö retime yönelik Tam 402 Kitap Kurgusal Masallar Dünya Masallar 100 Temel Eser Tarihe z B rakanlar Bilim Kurgu Kitaplar Ça dafl Türk Yazarlar Kitaplar, Diziler, Setler CD ler Çocuk ve ve kitaptan çok daha fazlas Gençlik Kitaplar

2 Ön Söz Merhaba, 1982 y l nda kurulan ciddi ve güvenilir yay nc l temel ilke edinen yay nevimizin çocuk ve gençlik edebiyat alan ndaki titiz yay nc l k anlay fl ve uzman editörlük yaklafl m yla 2-14 yafl aras çocuklar ve gençler için yay mlad öykü kitaplar n n say s 400 ü aflt. Yay mlanan bu kitaplar özenle seçildi. Metinlerin, resimlerin, kelime-cümle yap lar n n ve sayfa tasar mlar n n yafl ve s n f düzeyine uygun olmas na dikkat edildi. Kitaplar n son sayfalar nda inceleme-araflt rma, gezi-gözlem ve benzeri bafll klarla birlikte düflünelim, yazal m gibi aç k uçlu soru ve etkinliklere yer verildi. Kitaplar, çocuklar için okumay daha sevimli ve e lenceli hâle getirecek, okuma al flkanl kazanmalar na yard mc olacak görsel ve iflitsel materyallerle (Ç kartma, Audio-Video CD vb.) desteklendi. Ö retmen ve ebeveynler de baflta öykü haritalar olmak üzere gözlem ve bilgi formlar ile donat ld. 2-6 yafl okul öncesi çocuklar na yönelik kitaplar, alan nda uzman e itimciler ve yazarlar taraf ndan yaz ld. Tamam renkli olan ve günlük yaflamdan al nan kurgusal masallardan oluflan bu büyük boy kitaplar n resimleri ülkemizin önemli çizerleri taraf ndan çizildi yafla yönelik kitaplar n s n f ve yafl düzeyine uygun olmas na özen gösterildi. Okumaya yeni bafllayan 1. s n f (6-7 yafl düzeyi) çocuk kitaplar ndan bafllayarak 2. ve 3. s n flar için renkli resimli, okumay sevdiren, hayal güçlerini gelifltiren, merak uyand ran kitaplar yay mland. 4. ve 5. s n f (9-11 yafl düzeyi) kitaplar nda Türk ve dünya edebiyat n n sevilen eserlerinin de olmas na özen gösterildi. Bilim kurgu kitaplar ndan tarihte iz b rakanlara, dünya masallar ndan ça dafl Türk yazarlar na kadar genifl bir yelpazede kitap ve yazar seçimi yap ld. Yal n, merak uyand r c ve bazen de e lenceli kurgularla biçimlenen, siyah-beyaz resimlerle desteklenen bu kitaplar n e itim programlar na paralellik tafl mas na dikkat edildi. 6, 7 ve 8. s n flarda okuyan (11-14 yafl düzeyi) çocuklar için okuma h z n yükselten ve okuma e ilimlerini gelifltiren tarih, co rafya ve bilim kurgu kitaplar na yer verildi. Bu katalogta anaokulundan ilkö retim son s n fa dek yay mlanan kitaplar n ve dizilerin künyesi, içeri i, yazar, ressam hakk nda bilgilere yer verildi. Kitap seçimlerini kolaylaflt rmak için e itimcilere ve ebeveynlere önerilen s n f ve yafl düzeyi belirtildi. Okuma al flkanl kazanm fl, sürekli etkili okuyan çocuklar yetifltirece inize inan yor ve baflar lar diliyoruz. Sevgi ve sayg lar m zla

3 Okul Öncesi (2-6 yafl) İçindekiler Etkinliklerle Öyküler 6 Sayma Öyküleri 11 Sevimli Öyküler 6 Tan flma Öyküleri 11 E lenceli Öyküler 7 Merakl Öyküler 12 Pengu Öyküleri 7 Büyüme Öyküleri 12 Atatürk Kitaplar 8 S. Hayvanlar Öyküleri 13 Kahraman Öyküler 8 Çevre Öyküleri 13 Kedili Kitaplar 9 layda n n Öyküleri 14 Minti ile Ponti Öyküleri 9 Minik Öyküler 14 lginç Öyküler 10 Batik Öyküler 15 E lenceli Öyküler 10 Seçme Öyküler 15 lkö retim (7-14 yafl) Minik Öyküler Boz Fare nin Serüvenleri 19 lk Öykülerim 20 Cimcime Kitaplar 20 F nd k Kitaplar 21 Uzayl Rola 21 Uyduruk Masallar 22 fiakac Öyküler 23 Deniz in Serüvenleri 23 Rengârenk Masallar 24 Annemin Masallar 25 Televizyon Çocuklar 25 Sihirli Ellerin Öyküleri 26 Resimli Çocuk Klasikleri Temel Eser Mavi 27 Dünya Halk Masallar Sar 27 Kardelen Kitaplar Kardelen Kitaplar Zamanda Yolculuk 30 Dünya Halk Masallar Yeflil Temel Eser K rm z 31 Tarihe z B rakanlar 31 Kitap Sepeti Kitap Sepeti Temel Eser Yeflil 34 Tarihe z B rakanlar 35 Kitap Bahçesi Kitap Bahçesi Çocuk Klasikleri Mavi 38 Çocuk Klasikleri Yeflil 38 Çocuk Klasikleri Turuncu 39 ngiliz Gülleri 39 Setler (2-14 yafl) Öykü Ya muru 42 Okuma Sand Okuma Sand Okuma Sand Okuma Sand Okuma Sand Yazarlar. Çocuk Kitaplar Temel Eser 50 Gülsüm Cengiz Çocuk Kitaplar 51 Tarihe z B rakanlar 52 Çocuk Klasikleri 53 Dünya Halk Masallar 54 CD ler 55

4 Okul Öncesi 2-6 yaş Etkinliklerle Öyküler Sevimli Öyküler E lenceli Öyküler Pengu Öyküleri Atatürk Kitaplar E lenceli Öyküler Kedili Kitaplar Minti ile Ponti Öyküleri lginç Öyküler Kahraman Öyküler

5 Okul Öncesi 2-6 yaş Sayma Öyküleri Tan flma Öyküleri Merakl Öyküler Büyüme Öyküleri Sevimli Hayvanlar Öyküleri Çevre Öyküleri layda n n Öyküleri Minik Öyküler Batik Öyküler Seçme Öyküler

6 4 kitap Etkinliklerle Öyküler OKUL ÖNCES 2+ yaş Öykü kahramanlar n çocuklar n sevdi i, hayvanlar n oluflturdu u merakl ve e lenceli k sa öyküler... Çocuk, öykülerin merakl kurgusu içinde yafl na uygun olarak oyuncaklar n n rengini, say s n, büyüklük ve küçüklü ünü; alt nda-üstünde, önünde - arkas nda gibi kavramlar da ö renmektedir. Öyküler paylaflma, sevgi, uygun olup olmad n anlama gibi duygu ve düflünce geliflimine de katk sunacak niteliktedir. Ç kartmal dizi 19.5 x 27.5 cm 1. En Sevdi im Yiyecek 2. Minik Kedi Nerede? 3. Harikalar Sirki 4. Küçük Farenin Beresi Yazan: Mükerrem Uçkan Resimleyen: Asiye Erin 6 kitap Sevimli Öyküler OKUL ÖNCES 3+ yafl Yeni ilkö retim program na uygun olarak yaz lan bu öyküler, çocuklara okumay sevdirmek, h zl ve do ru okumalar n sa lamak amac yla haz rlanm flt r. Çocu un yak n çevresinden bafllayarak yaflam tan mas na, yard mlaflma ve arkadafll k duygular n n geliflmesine de katk da bulunmaktad r sayfa 19.5 x 27.5 cm Yazan: Ayfle Turla Resimleyen: Emine Bora 1. Hayvanlar 3+ yafl 16 s 2. Küçük ve Büyük Kurba a Piknikte 3+ yafl 16 s 3. Küçük Kurba a Hayvanlarla Tan fl yor 4+ yafl 16 s 4. ki Sürpriz Birden (Renkli resim kartlar ekli) 4+ yafl 16 s 5. Küçük Kaplumba a Saklambaç Oynuyor 5+ yafl 24 s 6. Küçük Kaplumba a Müzik Yar flmas nda 5+ yafl 24 s 6

7 Eğlenceli Öyküler 5 kitap Birbirinden sevimli öykü kahramanlar arac l yla çocu a do a ve hayvan sevgisinin, mevsimlere göre bitki ve hayvanlar n de iflen özelliklerinin, do a olaylar n n nedenlerinin anlat ld k sa öyküler. Ak c anlat m ve merakl kurgusuyla çocukta dinleme ve anlama al flkanl n n geliflmesine katk sunan bu öyküler; çocu un yeni fleyler keflfetme iste i, dostluk, arkadafll k ve paylafl m duygusu kazanmas na da yard mc olur. OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. Ceren in Mevsim Bahçesi 2. Sevimli Minik Kufl 3. Sarman Evinin Yolunu Ar yor 4. Küçük Su Damlas 5. Arkadafl Arayan Küçük Otomobil 19.5 x 27.5 cm Yazan: Oya Abac Resimleyen: Saadet Ceylan Pengu Öyküleri 5 kitap Güney Kutbu nda yaflayan bir penguen yavrusunun serüvenlerinin anlat ld öyküler... Pengu nun çevresini tan ma, çevresindeki öteki hayvanlarla tan flma sürecinde yaflad olaylar, oynad klar oyunlar görüp ö rendi i bilgileri de içermektedir. Merakl bir kurguyla anlat lan öyküler, sevinci ve üzüntüyü paylaflma, arkadafllarla birlikte oynaman n güzelli ini fark etme gibi duygu ve davran fl kazand rmalar n n yan s ra yeni fleyler ö renme iste inin uyanmas na da yard mc olur. OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. Pengu Yüzme Ö reniyor 2. Pengu nun Do um Günü 3. Pengu ve Ay Bal 4. Pengu ve Yavru Balina 5. Pengu nun Düflü 19.5 x 27.5 cm Yazan: fiükran O uzkan Resimleyen: Saadet Ceylan 7

8 2 kitap Atatürk Kitapları OKUL ÖNCES 5+ yaş Atatürk ün yaflad olaylar aktaran an lardan yararlan larak, okul öncesi çocu- un anlayabilece i düzeyde yeniden yaz lm flt r. Atatürk ün çocuklara verdi i önemin, do a ve a aç sevgisinin anlat ld öyküler; çocu un Atatürk ü daha yak ndan tan y p sevmesine katk sunacak niteliktedir. Atatürk ün foto raflar ndan yararlan larak yap lan resimleme tekni i de kitab n önemli bir özelli idir x 27.5 cm 1. Atatürk ve Küçük Çoban 2. Atatürk ün A aç Sevgisi Derleyen: Gülsüm Cengiz Resimleyen: Süleyman Özkonuk 4 kitap Kahraman Öyküler OKUL ÖNCES 5+ yaş Birbirinden ilginç öykü kahramanlar n n yaflad merakl serüvenler arac l yla; çocu un do adaki nesneleri renkleriyle, flekilleriyle, say lar yla ve öteki özellikleriyle tan mas amaçlanm flt r. Çal flkanl k, eme e sayg ve paylaflma davran fllar da kazand ran öyküler ak c bir dil ve ilgi çekici bir kurguyla anlat lmaktad r x 27.5 cm Yazan: Ayfle Turla Resimleyen: Tarkan Tunca 1. Çal flkan Marangoz Tak Tak 2. Davetsiz Misafir 3. Filler Kaç Taneydi? 4. Kurba a Han m n Lokantas 8

9 Kedili Kitaplar 2 kitap Kurdele ve Toto sevimli iki ev kedisidir; Duman, Sar ve Tekir ise sokaklarda yaflayan üç arkadaflt r. Birbirinden farkl koflullarda yaflayan bu sevimli kedilerin serüvenleri arac l yla çocuklara dostluk, arkadafll k ve paylaflma davran fllar n n güzelli i anlat lmaktad r. Merakl bir kurguyla anlat lan öyküler çocu un günlük yaflam nda karfl laflt kavramlar da içermektedir. OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. Kurdele ve Toto 2. Üç Sokak Kedisi 19.5 x 27.5 cm Yazan: Ayfle Turla Resimleyen: Asiye Erin Minti ile Ponti Öyküleri 4 kitap Minti ile Ponti iki kardefltir. Anneleri, babalar, dedeleri ve nineleriyle birlikte yaflamaktad rlar. Kedileri M rm r k ve köpekleri F st k ile birbirinden e lenceli günler geçirirler. Minti ile Ponti nin yaflad klar serüvenlerin anlat ld öykülerde çocu- un günlük yaflamda karfl laflt renk, say, flekil vb. kavram bilgilerinin yan s ra; birlikte çal flma, paylaflma ve okuma davran fllar da olumlanarak verilmektedir. OKUL ÖNCES 4+ yaş 1. M rm r k Kayboldu 2. Hepsini Biz Haz rlad k 3. Sihirli Sand k 4. fiekillerin E lencesi 19.5 x 27.5 cm Yazan: Ayfle Turla Resimleyen: Saadet Ceylan 9

10 4 kitap İlginç Öyküler OKUL ÖNCES 5+ yaş Bir marangoz atölyesinde yaflayan Bay Sivri bir çivi, Bayan Küt ise bir vidad r. Kibirli biri olan Bay Çivi yaflad serüven sonunda herkesin bir ifle yarad n ö renir. Sevimli bir fil olan Cumba ise, yapt flakan n arkadafl n üzece ini düflünmemifltir. Sihirbaz Bay Gugu dan etkilenen Berk, bir gün evde cam küre bulunca sihirbaz olmaya özenir. Annesiyle birlikte yaflayan fiirin Kirpi ise ormanda arkadafllar yla oynarken birçok fley ö renir. Birbirinden ilginç bu öyküler anlat l rken flekil, renk ve say larla ilgili bilgilere de yer verilmifltir x 27.5 cm 1. Bay Sivri ve Bayan Küt 2. Cumba n n Evi 3. Küçük Sihirbaz 4. fiirin Kirpi Ç karma Ö reniyor Yazan: N. fiebnem Y lmazer- Ayflegül Pökön Resimleyen: O uz Demir 2 kitap OKUL ÖNCES 5+ yaş Eğlenceli Kitaplar Badi, fino cinsi bir köpek ve öyküsünü kendi a z ndan anlat yor. Nelerden hofllan r, nelerden korkar? Sevdi i yiyecekler nelerdir? Sahibinden ne bekler? Ali ise küçük bir çocuk. Bir cumartesi günü s k nt içinde ne yapaca n düflünürken dedesi ona parka gidip arkadafllar n bulmas n söyledi. Orada, kendisi gibi oyun oynamak için arkadafl arayan Ayfle yi görünce Ali nin s k nt s birden da ld.bu e lenceli öyküler çocuklara dostluk, arkadafll k ve hayvan sevgisi kazand racak niteliktedir x 27.5 cm 1. Dostum Badi 2. Ali nin S k nt s Yazan: Emine Bora Resimleyen: Emine Bora 10

11 Sayma Öyküleri 2 kitap Büyük bir evde, on küçük fare yaflard. Her birinin ötekinden farkl bir özelli i vard. Kimi yemek yapmay, kimi de örgü örmeyi severdi. Fare, fil, maymun, tavflan ve sincap ise ormanda yafl yorlard. Bir sabah pikni e gittiklerinde yiyecek sepetlerinin kar flt n gördüler. Sonra, herkes en sevdi i yiyece i önüne ald... Sevimli hayvanlar n yaflad bu k sa öyküler, kiflisel farkl l klar ve özellikler konusunda çocuklarda fark ndal k yaratmaya yard mc olacak niteliktedir. OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. On Küçük Fare 2. Hepimiz Çok Ac kt k 19.5 x 27.5 cm Yazan: Ayfle Turla Resimleyen: Emine Bora Tanışma Öyküleri 5 kitap Yeni bir eve tafl nmak; okuldan, ö retmenden, arkadafllardan ayr lmak, anne baban n boflan p ayr evlerde yaflamas, bir çocu un evinin yolunu flafl r p kaybolmas onun dünyas nda büyük sars nt lara yol açabilir. Bütün bunlar n ona anlayabilece i bir dille anlat lmas gerekmektedir. Sorunlarla Tan fl yorum Dizisi çocu un karfl laflabilece i bu sorunlar, yaflam n do all içinde ve öykü kurgusuyla anlatmaktad r. Yaflam n güçlükleriyle, sorunlarla bafl edebilmesi için... OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. Cansu nun Uykusu 2. Edizler Tafl n yor 3. Pelin in Yunusla Yolculu u 4. fiimdi Ben Ne Olaca m? 5. Zeynep Kayboldu 19.5 x 27.5 cm Yazan: Alev Önder Resimleyen: Ayflin Ero lu 11

12 3 kitap Meraklı Öyküler OKUL ÖNCES 5+ yaş Ali ile Zeynep bir gün büyük anneleriyle birlikte sirke gittiler. Sirkte gösteri yapan hayvanlar, e lenceli oyunlar izlediler. Nefle içinde eve dönerken bir de arma an götürüyorlard. E lenceli bir sirk ortam nda say ve renk bilgileri vermesinin yan s ra hayvanlar n adlar n da tan tan bir öykü. Zeynep flapkac dükkân nda kendisine uygun flapka ararken, birçok flapkayla karfl laflt. De iflik mesleklerden insanlar n takt flapkalar... Pantolonunun ceplerine sürekli bir fleyler dolduran küçük bir o lan ise, bir gün eve çok de iflik bir fleyle döndü. Minik kulaklar ve kuyru u olan bir fley... Bir yandan nesnelerin ad n tan tan bu öykülerin hepsi de birbirinden merakl ve e lenceli x 27.5 cm 1. Onun Cebindeki Neydi? 2. Ali ile Zeynep Harikalar Sirkinde 3. Hangi fiapkay Almal y m? Yazan: Ayfle Turla Resimleyen: Behçet Ersan 2 kitap Büyüme Öyküleri OKUL ÖNCES 5+ yaş 19.5 x 27.5 cm Oya bir kardeflinin olmas n çok istiyordu. Annesi ona sorumlulu un paylafl lmas gerekti ini söyleyip bir gün boyunca bir yumurtay korumas n söyledi. Oya, evde, serviste ve okulda yumurtay korumaya çal fl rken neler neler ö rendi... Annesinin mücevherlerine özenen pek ise, gerçek mücevherlerin neler oldu unu ö renip kendisinde bulunan de erlerin fark na vard. Ak c bir dille yaz lan öyküler ayn zamanda sorumluluk duygusu vermek ve fark ndal k yaratmak amac n tafl yor. 1. Yumurta ile Gelen Sorumluluk 2. Benim Güzel Mücevherlerim Yazan: K. Mediha nan Resimleyen: Behçet Ersan 12

13 Sevimli Hayvan Öyküleri 2 kitap Boncuk ile Tomurcuk, Sevgi Orman nda yaflayan iki sincap kardeflti. Bir sonbahar günü, anneleri onlardan k fla haz rlanmak için ceviz toplamalar n istedi. ki kardefl ormanda ceviz toplarken hem çal flmay ö rendiler hem de say lar... Büyük farenin ördü ü renkli çoraplar deneyen küçük fare birinin içinde kayboldu, bir baflkas da ona olmad. Çoraplar ormandaki hayvan dostlar na arma an eden küçük fare bu serüveni s ras nda say lar, renkleri ve büyük-küçük kavram n tan d. Çocuklara e lenirken ö renecekleri nefleli öyküler. OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. Renkli Çoraplar 2. Boncuk ile Tomurcuk 19.5 x 27.5 cm Yazan: Dr. Neslihan Koçer A. Demirtafl Gürek Resimleyen: Ahmet Kaya Çevre Öyküleri 4 kitap Yaflad m z çevredeki eflyaya nas l davranmal y z? Hangi eflya ne ifle yarar ve hangisi daha önemlidir? Do adaki hayvan dostlar m za nas l yard mc olabiliriz? Kare, daire, üçgen ve dikdörtgen arkadafl olursa ne olur? Görgü kurallar, hayvanlara yard m, birbirine sayg, yard ma gereksinimi olanlara yard m ve arkadafll k konular n n ifllendi i birbirinden ilginç ve ö retici öyküler. OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. Çamafl rlar Kurudu 2. Çok Yafla Daire 3. Ku ular Aç Kalmas n 4. Mutlu Sokak Sakinleri 19.5 x 27.5 cm Yazan: G. Tekefl Ergül Resimleyen: O uz Demir 13

14 5 kitap İlayda nın Öyküleri OKUL ÖNCES 5+ yaş layda o y l dört yafl n bitirmiflti. Do um gününde annesi ona, art k anaokuluna gidecek kadar büyüdü ünü söyledi. layda n n serüvenleri böylece bafllam fl oldu. Anaokuluna gidip ö retmeni tan d. Arkadafllar yla birlikte resimler yapt. fiekerlerini arkadafllar yla paylaflmay ö rendi. Hayvanat bahçesine giderken uygun olmayan bir giysi giyince baz güçlüklerle karfl laflt. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n hem anaokulunda hem de evde kutlaman n sevincini yaflad. layda n n öyküleri merakl, e lenceli ve ö retici x 27.5 cm Yazan: Özlem Demir Resimleyen: Sibel Demirtafl 1. Kendi Bildi in Gibi Resim Yap 2. Ö retmenim Pamuk Gibi 3. Uygun De il 4. Paylaflal m 5. Yaflas n 23 Nisan 5 kitap OKUL ÖNCES 5+ yaş 19.5 x 27.5 cm Minik Öyküler Çocuklar n el, ayak, a z, burun, kulak, göz vb. organlar n tan mas na; duyular n özelliklerini ö renmesine yard mc olacak minik öyküler. lk kez kar ya d n gören Pelin in öyküsü ise, küçük k z n kar ya fl n izlemesini, karda oyunlar oynamas n anlat yor. O y l yumurtadan ç kan flaflk n ku u yavrusu, bir yandan çevresini tan r bir yandan da yüzmeyi ö renir. Sonra bir gün leylekle arkadafl olur. Minik öykülerde ö renme ve keflfetme iste inin yan s ra dostluk ve arkadafll k duygular na da yer verilmektedir. 1. Aynadaki K z 2. Bana Dikkatle Bak n 3. fiaflk n Ku u Yavrusu 4. Kar Ya yor 5. Lay Lay Lom Yazan: Nur çözü Resimleyen: Füsun yicil 14

15 Batik Öyküler 2 kitap Merakl bir kurguyla yaz lm fl Bar fl ve Robo nun arkadafll ile orman hayvanlar n n dostu kraliçenin de serüvenlerinin yer ald bu öykülerde herkesin bir ifle yarayabilece i anlat l yor. Dostluk ve yard mlaflman n önemi vurgulan yor. OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. Robo Nerede? 2. Kraliçenin Yüzü ü Yazan: Belma Tu rul Resimleyen: Ayflin Ero lu, Tarkan Tunca Seçme Öyküler 3 kitap Güzel bir sonbahar günü, a açtaki bütün portakallar toplan r. Küçük portakal tafl nma s ras nda sand ktan düflüp bahçede kal r. flte onun s ra d fl öyküsü böyle bafllar. Küçük Portakal n S ra D fl Öyküsü, çocuklar n farkl duygular tan malar na ve duygu geliflimlerine de katk sunacak niteliktedir. ki y lan kardefl (T st s ile P sp s) ve birbirine komflu iki ülkenin flahlar, (Akflah ile Karaflah) sevgi, bar fl, arkadafll k ve dostluk duygular n n öne ç kt iki öykünün kahramanlar d r. OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. Küçük Portakal n S ra D fl Öyküsü Gülsüm Cengiz 2. Akflah ile Karaflah Ö.P. Unutkan - E. Kurtulufl 3. T st s ile P sp s n Oyun Arkadafllar Ö.P. Unutkan - E. Kurtulufl - G. Gülbahçe Resimleyen: Saadet Ceylan 15

16 İlköğretim 7-14 yaş Minik Öyküler Boz Fare nin Serüvenleri lk Öykülerim Cimcime Kitaplar F nd k Kitaplar Uzayl Rola Uyduruk Masallar fiakac Öyküler Deniz in Serüvenleri Rengârenk Masallar Annemin Masallar Televizyon Çocuklar Sihirli Ellerin Öyküleri Resimli Çocuk Klasikleri 100 Temel Eser Mavi Dizi Dünya Halk Masallar Sar Dizi

17 İlköğretim 7-14 yaş Kardelen Kitaplar - 1 Kardelen Kitaplar - 2 Zamanda Yolculuk Dünya Halk Masallar Yeflil Dizi 100 Temel Eser K rm z Dizi Tarihe z B rakanlar Kitap Sepeti - 1 Kitap Sepeti Temel Eser Yeflil Dizi Tarihe z B rakanlar Kitap Bahçesi - 1 Kitap Bahçesi - 2 Çocuk Klasikleri Mavi Dizi Çocuk Klasikleri Yeflil Dizi Çocuk Klasikleri Turuncu Dizi ngiliz Gülleri

18 5 kitap Minik Öyküler 1 1. SINIF 6+ yaş Birbirinden sevimli k sa hayvan öyküleri, okumay yeni ö renen ilkö retim 1. s n f ö rencilerinin okumas n pekifltirecek niteliktedir. Öykülerde temizlik, yard mlaflma, özveri, dayan flma, çal flkanl k ve arkadafll n önemi e lenceli biçimde anlat lm flt r. Yazan: Savafl Kondu Resimleyen: Betül Gönüllü 1. Taklac Güvercin 2. Ak ll Koyun K nal 3. Pasakl Bonbon 4. Havada Çarp flan Kazlar 5. Üflengeç Tilki 5 kitap Minik Öyküler 2 1. SINIF 6+ yafl Tonton ile Ponpon sevimli iki kedidir. Aileleriyle birlikte yaflayan iki kardeflin serüvenleri, kavram bilgilerini pekifltirmektedir. Anlat mdaki sözcük tekrar nedeniyle, okumay yeni ö renen ilkö retim 1. s n f ö rencilerinin okumas n gelifltirecek niteliktedir. Yazan: A. Kerem Dölarslan Resimleyen: Asiye Erin 1. Tonton ile Ponpon Tekir Dedeye Gidiyor 2. Tonton ile Ponpon Piknikte 3. Tonton ile Ponpon un Tren Yolculu u 4. Tonton ile Ponpon un Bisiklet Gezisi 5. Tonton ile Ponpon Oyuncak Ülkesi nde 18

19 Boz Fare nin Serüvenleri 10 kitap Boz Fare, keflfetme iste iyle dolu, sevimli, e lenceli ve duyarl bir faredir. En iyi arkadafllar ndan biri yaflad köyde çobanl k yapan küçük bir çocuktur. Bazen onunla ilginç olaylar yaflarlar. Bazen de Boz Fare yaflad olaylar ona anlat r. Abbas C lga n n fliirsel bir dille kaleme ald bu öyküler; çocuklara okuma al flkanl kazand rman n yan s ra sözcük da arc n zenginlefltirecek niteliktedir. 1. Boz Fare nin Sihirli Kuyru u 2. Boz Fare Pazar Yerinde 3. Boz Fare yi Üzen Mevsim 4. Boz Fare Peynir Peflinde 5. Boz Fare nin Baflkanl 6. Boz Fare nin Bahar Sevinci 7. Boz Fare nin Ya mura Yakalan fl 8. Boz Fare nin Kovuluflu 9. Boz Fare nin Kurtulufl Sevinci 10. Boz Fare nin Bayra 1. SINIF 6+ yaş Yazan: Abbas C lga Resimleyen: Saadet Ceylan 19

20 10 kitap İlk Öykülerim 1. SINIF 6+ yaş Bitiflik e ik yaz Yeni ilkö retim 1. s n f e itim program na uygun olarak yaz lan bu öyküler, çocuklara okumay sevdirmek, h zl ve do ru okumalar n sa lamak amac yla haz rlanm flt r. Çocu un yak n çevresinden bafllayarak yaflam tan mas na, yard mlaflma ve arkadafll k duygular n n geliflmesine de katk da bulunmaktad r. 1. fieker Köpek Boncuk 2. Orman Ne Güzel 3. K rm z Bisiklet 4. Misafircilik Oyunu 5. fiakac Çocuk 6. Kar Ya yor 7. Anneci im 8. Ali Kayboldu 9. Bar fl n Güvercini 10. Beyaz Uçurtma Yazan: Aziz Sivasl o lu Resimleyen: Saadet Ceylan 10 kitap Cimcime Kitaplar 1. SINIF 6+ yaş Yazan ve Derleyen: Gülsüm Cengiz Resimleyen: Süleyman Özkonuk Gülsüm Cengiz in yazd lk Av, Çilli Tavukla All Tavuk, fiikâyetçi Yusuf öykülerinin yan s ra; Rus halk masallar ndan uyarlad 7 masal n da yer ald bu dizi k sa sevimli öykülerden oluflmaktad r. Bu öyküler yaflam, do a ve hayvan sevgisi kazand rmas n n yan s ra yard mlaflma ve arkadafll k duygular n da gelifltirecek niteliktedir. Okumay yeni ö renen 1. s n f ö rencilerinin okumas n pekifltirici bir özelli e de sahiptir. 1. B.B. Pancar Nas l Ç kard? 2. Yard mc Kirpiler 3. Büyük Konuflan Tavflan 4. Çiftçi ile Koca Ay 5. Ormandaki Kulübe 6. Küçük K zla Yaban Kazlar 7. Y lbafl A ac 8. lk Av 9. Çilli Tavukla All Tavuk 10. fiikâyetçi Yusuf 20

21 Fındık Kitaplar 10 kitap Mustafa Balel in kaleminden ç kan öykülerin kahramanlar hayvanlar ve çiçeklerdir. Sürükleyici ve e lenceli olan bu öyküler; çocuklar n okumas n pekifltirmenin yan s ra, okuma al flkanl kazand racak ve sözcük da arc n zenginlefltirecek niteliktedir. 1. Kurba an n Derdi 2. Kurnaz Tilki 3. U. Bulamayan Kargalar 4. Leyle in Yuvas 5. Difllek Tavflan 6. Yumak ile Topak 7. Köstebekle Alakarga 8. Hangisi Daha H zl? 9. G. Meydan Okuyan Zambak 10. Övüngen Çan Çiçe i 1. SINIF 6+ yaş Yazan: Mustafa Balel Resimleyen: Saadet Ceylan Uzaylı Rola 10 kitap Yaflad Kristal Gezegen den s k lan Rola, bir gün uzay n derinliklerinde bir yolculu a ç kar. Önce güneflin çevresinde dolafl p öteki gezegenleri tan r. Sonra da dünyaya gelir. Dünya da indi i ilk yer Türkiye de bir köydür. Sonra uzay flemsiyesine binip Dünya n n birçok yerini gezmeye bafllar. Kitab okuyan çocuklar da onunla birlikte hem minik bir uzay yolculu u yaparlar hem de Dünya y dolafl rlar. 1. SINIF 6+ yaş 1. Kristal Gezegende 2. Günefl in Çevresinde 3. Türkiye yi Geziyor 4. Bo a Güreflinde 5. Karnaval Kraliçesi 6. Do u Ülkelerinde 7. Çin Seddi nde 8. Kangurular n Peflinde 9. Penguenlerle Dans Ediyor 10. Kristal Gezegenin Kraliçesi Yazan: Melek Güngör Resimleyen: Sonay Yücel Eke 21

22 10 kitap 2. SINIF 7+ yaş Uyduruk Masallar Sevgi, dostluk, yard mlaflma, paylaflma, do a sevgisi gibi de erlerin ifllendi i e lenceli öyküler. Bu sevimli öyküler merak uyand racak kurgular n n yan s ra, bir annenin a z ndan s cac k ve sevgi dolu bir anlat mla sunuluyor. Dizideki Elma Kurtlar ve Ali nin Elma Bahçesi, Elma Kurtlar ad alt nda sezonunda stanbul Devlet Opera ve Balesi taraf ndan çocuk müzikali olarak sahnelenmeye bafllam flt r. Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 24 sayfa Yazan: Anais Martin Resimleyen: Saadet Ceylan 1. Kufl Kanad ndan Masal 2. Küçük T rt l ile Kurba ac k 3. Kestanenin Masal 4. Serçe Annenin Masal 5. Yavru Fil ve Panter 6. Kitap Kurdu 7. Merakl M s r Tanesi 8. M s r Tanesinin Yolculu u 9. Elma Kurtlar 10. Ali nin Elma Bahçesi 22

23 Şakacı Öyküler 10 kitap Ormanda güzel göz yar flmas düzenleyen hayvanlar, baykufl ailesindeki bülbül ötüfllü yavru, meyvelerini kopard klar için a layan kiraz a ac, ormandaki a açlara konser veren orkestra ve daha neler neler... Bitkilerin ve hayvanlar n dünyas ndan nefleli olaylar n anlat ld birbirinden ilginç ve flakac öyküler... Ak c bir dille kaleme al nm fl bu e lenceli öyküler ayn zamanda ö retici niteliktedir. Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 2. SINIF 7+ yaş 1. yi Yürekli Kaplumba a 2. Ormandaki Garip Ses 3. Yar flç Serçe 4. Bülbül Sesli Baykufl 5. Timsah ile Suayg r 6. A layan Kiraz A ac 7. Kedi ile Tilkinin fiakas 8. ncili Horoz 9. Ringa Bal n n Korkusu 10. Konuflan Papatya ile Kertenkele 24 sayfa Yazan: Murat Tuncel Resimleyen: Devrim Demiral 9 yafl ndaki Deniz, bütün çocuklar gibi oyunu, e lenceyi, keflfetmeyi seven merakl bir çocuktur. Kardefli rem, anne babas ve arkadafllar yla yaflad olaylar güldürü biçeminde anlat lm flt r. Bu e lendirici öyküler, çocuklara okuma al flkanl kazand rmas n n yan s ra ö retici niteliktedir. Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 1. Okul Yolunda 2. Babaannenin Çantas 3. Bir Maç An s 4. Çam A ac n n Konuklar 5. Yolculuk 6. Çil Horoz 7. Hayvan Sevgisi 8. Vapur Yolculu u 9. Hafta Sonu Tatili 10. Büyüdün Art k Deniz in Serüvenleri 10 kitap 2. SINIF 7+ yaş 32 sayfa Yazan: Önder Karç a Resimleyen: Tarkan Tunca 23

24 10 kitap 2. SINIF 7+ yaş Rengârenk Masallar Usta yazar Sennur Sezer in kaleminden Sümüklü Böce in fliir öyküsü; usta çizer Kemal Urgenç in yaz p resimledi i dondurmayla bafllayan bir arkadafll n ve mutfaktaki yaramazlar n ilginç öyküsü dizide yer alan kitaplardan baz lar. Do- a, insan, yaflam sevgisinin, farkl l klar n zenginlik oldu u düflüncesinin çeflitli serüvenler arac l yla ifllendi i, birbirinden ilginç öyküler; çocu a de iflik yazarlar n dünyas ndan kesitler sunuyor. Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 24 sayfa Resimleyenler: Reha Bar fl, Kemal Urgenç 1. Sümüklü Böce in Masal Sennur Sezer 2. Bal kç n n K z Leyla Onur 3. Arkadafl m Kardan Adam Nursel Erdo an 4. Kibirli Kelebek Nursel Erdo an 5. Günefle Bakan Çiçekler Nursel Erdo an 6. Bö ürtlen Reçeli Y. Çelik Koiman 7. Hepimiz Dünyal y z Y. Çelik Koiman 8. Radyo Y. Çelik Koiman 9. Mutfaktaki Yaramazlar Kemal Urgenç 10. Nefleli Dondurma Kemal Urgenç 24

25 Annemin Masalları 10 kitap Bu dizide Nasrettin Hoca dan Karagöz ile Hacivat a, Evliya Çelebi den Beydeba ya kadar uzanan, geleneksel kültürümüzde yer etmifl öykü ve halk masallar yer almaktad r. Gülsüm Cengiz in günümüz diline ve çocu a göre uyarlay p yeniden kaleme ald bu öykü ve masallar; çocu un geleneksel kültürümüzün bu önemli ögelerini tan y p sevmesine yard mc olacak niteliktedir. Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 2. SINIF 7+ yaş 1. Kaval Çalan Horoz Anonim 2. Büyülü Yüzük Anonim 3. Havada Donan Kedi Evliya Çelebi 4. p Cambazlar Evliya Çelebi 5. Karagöz Kibarl k Ö reniyor Anonim 6. Sal ncak Safas Anonim 7. Paran n Sesi Nasrettin Hoca 8. Paray Veren Düdü ü Çalar Nasrettin Hoca 9. Aslan, Öküz ve Çakal Beydeba 10. Çaylak, Fare, Güvercin Beydeba 24 sayfa Derleyen: Gülsüm Cengiz Resimleyen: Süleyman Özkonuk Televizyon Çocukları 10 kitap Eren ile Ceren 8 yafl nda ikiz kardefllerdir. Bulafl c bir hastal k olan k zam k ç kar rlar. Onlara bakmak için anneannelerinin eve gelifliyle, iki kardefl baflka bir bulafl c hastal a daha tutulur... flte iki kardeflin e lenceli serüveni böylece bafllar. Bu dizideki birbirinden ba ms z öyküler; çocuklar n televizyondaki film, tan t m ve programlardan etkilenerek yapt klar hareketleri, düfltükleri gülünç durumlar, e lenceli bir dille anlat yor. Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 2. SINIF 7+ yaş 1. Bulafl c Hastal k 2. Adadaki Hazine 3. Perili Ev 4. Bez Bebek 5. Yavru Kuflun fiark s 6. Gecenin Sürprizi 7. Üç Elma Fidan 8. Kafesinden Kaçan Maymun 9. En De erli Arma an 10. Gökyüzündeki Sevinç 32 sayfa Yazan: Gülsüm Cengiz Resimleyen: Saadet Ceylan 25

26 10 kitap Sihirli Ellerin Öyküleri 3. SINIF 8+ yaş 48 sayfa Yazan: Gülsüm Cengiz Resimleyen: Saadet Ceylan Cam, demir, kâ t, deri ayakkab, lastik tekerlek, çikolatal pasta, pamuklu kumafl, sabun ya da yedi imiz ekmek nas l yap l r, nelerden elde edilir, kim yapar, üretilene dek hangi süreçlerden geçer? Sihirli Ellerin Öyküleri; Gülsüm Cengiz in her birini farkl ve ilginç bir kurguyla anlatt sürükleyici ve ö retici öykülerden oluflan bir dizi... Çocuklar n yaflam ve yaflam var eden eme in de erini ö renip kavramas için... Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 1. Lastik Tekerlekler 2. Lamba fiiflesi Nas l Ampul Oldu? 3. pek Giysi 4. Masalc Uçurtma 5. Köprü Olmak steyen Çivi 6. De irmenin fiark s 7. Tohumdan Dokumaya 8. Sihirli Köpükler 9. Ayakkab n n Öyküsü 10. Çikolatal Pasta 10 kitap Resimli Çocuk Klasikleri 3. SINIF 8+ yaş 48 sayfa Yay na Haz rlayan: Gülsüm Cengiz Çeviren: Elif Aç n Resimleyen: Süleyman Özkonuk Yaz ld klar günden bu yana de iflik ülkelerde her kuflaktan çocuklar ve gençler taraf ndan benimsenip okunan masal ve romanlar günümüzde de ilgiyle karfl lanmaktad r. Dünya çocuklar n n severek okudu u bu tür öykü, masal ve romanlar çocuklar için k salt l p yal nlaflt r larak haz rlanm flt r. Bu ünlü roman kahramanlar arac l yla çocuklarda okuma al flkanl n n geliflmesine katk sunacak niteliktedir. Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 1. Kül Kedisi G. Kardefller 2. Çizmeli Kedi C. Perrault 3. Don Kiflot M. de Cervantes 4. Beyaz Difl J. London 5. Kral ve Dilenci M. Twain 6. V. Do an n Ça r s J. London 7. Küçük Deniz K z H. C. Andersen 8. Hazine Adas R. L. Stevenson 9. Moby Dick H. Melville 10. Parmak K z H. C. Andersen 26

27 100 Temel Eser Mavi Dizi T.C. Millî E itim Bakanl nca ilkö retim okullar nda okutulmas öngörülen 100 Temel Eser listesinde yer alan kitaplar; çocuklar n anlayaca dilde ve ça dafl bir bak fl aç s yla haz rlanm flt r. Bu eserler, günümüz çocuklar n n geleneksel kültürümüzün örneklerini tan mas n, edebiyat m z n usta kalemlerinin yap tlar yla buluflmas n sa lamaktad r. Kitaplarda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 10 kitap 3. SINIF 8+ yaş 1. Bilmeceler Der. O. Gökçe 2. La Fontaine Der. O. Gökçe 3. Pinokyo Carlo Collodi 4. Yaln z Efe Ömer Seyfettin 5. Falaka Ahmet Rasim 6. Nasrettin Hoca Der. O. Gökçe 7. Tekerlemeler Der. O. Gökçe 8. fiermin Tevfik Fikret 9. Ö. Çocuklu u Muallim Naci 10. Ezop Masallar Der. O. Gökçe 48 sayfa Resimleyen: Saadet Ceylan Çeviren: F. Gürbüz Masallar, toplumlar n kültürlerini yans tan yaz nsal ürünlerdir. Bu dizide dünyan n de iflik bölgelerinden ve halklar ndan derlenen, hepsi birbirinden ilginç ve özgün masallar yer almaktad r. Eskimolardan Avustralya yerlilerine kadar dünyan n birçok ülkesinden derlenip çocu a görelik ilkesine göre haz rlanan bu kitaplar, çocuklara okuma al flkanl kazand racak niteliktedir. Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 1. Angola Masallar 2. Azerbaycan Masallar 3. Norveç Masallar 4. K z lderili Masallar 5. Meksika Masallar 6. Eskimo Masallar 7. Çin Masallar 8. Çingene Masallar 9. Afganistan Masallar 10. Avustralya Masallar Dünya Halk Masalları Sarı Dizi 10 kitap 3. SINIF 8+ yaş 48 sayfa Çeviren: M. M. Sabziyeva Resimleyen: N. Özekçin-C. Bar fl 27

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1815 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI Yazarlar Prof.Dr. Sedat SEVER (Ünite

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI 2. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI D Z S...

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program

Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program 2000 - Eyübo lu Koleji 2003 - Çaml ca lkö retim Okulu Eyübo lu E itim Kurumlar,

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU. Medya Okuryazarl. fi R K TABI

RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU. Medya Okuryazarl. fi R K TABI RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU Medya Okuryazarl fi R K TABI lkö retim Ö renciler Aras nda Düzenlenen Medya Okuryazarl Konulu fiiir Yar flmas nda Ödül Alan Eserler ANKARA - 2008 Radyo ve Televizyon Üst

Detaylı

içindekiler Dernekten Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor

içindekiler Dernekten Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor 218 ODTÜLÜLER BÜLTEN MAYIS 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN (CE 06)

Detaylı

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi Editör Hatice SEV ND K Yay n Kurulu Sema BÜLBÜL Nilay EV RGEN Ekin BAfiAKLAR Ali Murat KARABA Mehtap ALKAN Asl han AKAY

Detaylı

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus)

A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus) A açlar - 2 Zeytin A ac (Olea europaea) A açlar - 2 Defne A ac (Laurus nobilis) A açlar - 2 ncir A ac (Ficus carica) A açlar - 2 Yalanc Akasya (Robinia pseudoacacia) A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus)

Detaylı

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

ÖN SÖZ. Yan tlayamad n z sorular ders ö retmenlerinize ve etüt ö retmenlerinize sorunuz.

ÖN SÖZ. Yan tlayamad n z sorular ders ö retmenlerinize ve etüt ö retmenlerinize sorunuz. ÖN SÖZ Sevgili Ö renciler, Dersanemizde iflledi iniz konular daha iyi kavrayabilmeniz için sizlere içinde her dersle ilgili konu özetleri ve sorular n bulundu u kitaplar haz rlad k. Üniteler bittikçe yeni

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen Say :10 Temmuz 2006 04 mekan: Niflantafl 06 portre: P nar Kür 08 tasar m: Ebru Çerezci / Güvenç K l ç 14 yaflam rehberi: Festivaller 16 tarih: Turgut Özakman 20 yaflam rehberi: Shakespeare 22 mimari: Emre

Detaylı

Ak ll tahtada ak ll e itim

Ak ll tahtada ak ll e itim Ak ll tahtada ak ll e itim Do a Koleji ndeki her s n fta art k ak ll tahtalar var. Gerçeklefltirilen bu devrimden dolay Do a Koleji, Promethean firmas taraf ndan Dünya Mükemmellik Ödülü ne lay k görüldü.

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 25

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 25 Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. 2011 Pınarımfiubat Say 25 SÖYLEfi Sevinç Erbulak ile bir araya geldik LEZZETL TAR FLER Anadolu nun gizli tatlar SA LIKLI BESLENME K fl

Detaylı

Okuma Yazma Ö reniyorum Seti 1. Kitap ( e - l - a - t )

Okuma Yazma Ö reniyorum Seti 1. Kitap ( e - l - a - t ) Okuma Yazma Ö reniyorum Seti 1. Kitap ( e - l - a - t ) Bu kitaptaki metinler e - l - a - t seslerinin kaynaflt r lmas ile üretilen hece, kelime ve cümlelerden oluflturulmufltur. Haz rlayanlar Muhsin Çetin

Detaylı

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi cm yk tar m makineleri traktör tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri pulluk zeytin silkme makinesi kepçe

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU Sözcüklerin yarg bildirmek üzere yap, anlam, görev ilgisiyle oluflturduklar diziye "cümle" denir. Cümle yarg birimidir. Cümlenin anlam sözcük ya da sözcük öbe i, sözcü

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı