Çocuk. Gençlik Kitaplar yafl aras çocuklar ve gençler için öykü kitaplar. Okul öncesi ve lkö retime yönelik Tam 402 Kitap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuk. Gençlik Kitaplar. 2-14 yafl aras çocuklar ve gençler için öykü kitaplar. Okul öncesi ve lkö retime yönelik Tam 402 Kitap"

Transkript

1 2-14 yafl aras çocuklar ve gençler için öykü kitaplar Okul öncesi ve lkö retime yönelik Tam 402 Kitap Kurgusal Masallar Dünya Masallar 100 Temel Eser Tarihe z B rakanlar Bilim Kurgu Kitaplar Ça dafl Türk Yazarlar Kitaplar, Diziler, Setler CD ler Çocuk ve ve kitaptan çok daha fazlas Gençlik Kitaplar

2 Ön Söz Merhaba, 1982 y l nda kurulan ciddi ve güvenilir yay nc l temel ilke edinen yay nevimizin çocuk ve gençlik edebiyat alan ndaki titiz yay nc l k anlay fl ve uzman editörlük yaklafl m yla 2-14 yafl aras çocuklar ve gençler için yay mlad öykü kitaplar n n say s 400 ü aflt. Yay mlanan bu kitaplar özenle seçildi. Metinlerin, resimlerin, kelime-cümle yap lar n n ve sayfa tasar mlar n n yafl ve s n f düzeyine uygun olmas na dikkat edildi. Kitaplar n son sayfalar nda inceleme-araflt rma, gezi-gözlem ve benzeri bafll klarla birlikte düflünelim, yazal m gibi aç k uçlu soru ve etkinliklere yer verildi. Kitaplar, çocuklar için okumay daha sevimli ve e lenceli hâle getirecek, okuma al flkanl kazanmalar na yard mc olacak görsel ve iflitsel materyallerle (Ç kartma, Audio-Video CD vb.) desteklendi. Ö retmen ve ebeveynler de baflta öykü haritalar olmak üzere gözlem ve bilgi formlar ile donat ld. 2-6 yafl okul öncesi çocuklar na yönelik kitaplar, alan nda uzman e itimciler ve yazarlar taraf ndan yaz ld. Tamam renkli olan ve günlük yaflamdan al nan kurgusal masallardan oluflan bu büyük boy kitaplar n resimleri ülkemizin önemli çizerleri taraf ndan çizildi yafla yönelik kitaplar n s n f ve yafl düzeyine uygun olmas na özen gösterildi. Okumaya yeni bafllayan 1. s n f (6-7 yafl düzeyi) çocuk kitaplar ndan bafllayarak 2. ve 3. s n flar için renkli resimli, okumay sevdiren, hayal güçlerini gelifltiren, merak uyand ran kitaplar yay mland. 4. ve 5. s n f (9-11 yafl düzeyi) kitaplar nda Türk ve dünya edebiyat n n sevilen eserlerinin de olmas na özen gösterildi. Bilim kurgu kitaplar ndan tarihte iz b rakanlara, dünya masallar ndan ça dafl Türk yazarlar na kadar genifl bir yelpazede kitap ve yazar seçimi yap ld. Yal n, merak uyand r c ve bazen de e lenceli kurgularla biçimlenen, siyah-beyaz resimlerle desteklenen bu kitaplar n e itim programlar na paralellik tafl mas na dikkat edildi. 6, 7 ve 8. s n flarda okuyan (11-14 yafl düzeyi) çocuklar için okuma h z n yükselten ve okuma e ilimlerini gelifltiren tarih, co rafya ve bilim kurgu kitaplar na yer verildi. Bu katalogta anaokulundan ilkö retim son s n fa dek yay mlanan kitaplar n ve dizilerin künyesi, içeri i, yazar, ressam hakk nda bilgilere yer verildi. Kitap seçimlerini kolaylaflt rmak için e itimcilere ve ebeveynlere önerilen s n f ve yafl düzeyi belirtildi. Okuma al flkanl kazanm fl, sürekli etkili okuyan çocuklar yetifltirece inize inan yor ve baflar lar diliyoruz. Sevgi ve sayg lar m zla

3 Okul Öncesi (2-6 yafl) İçindekiler Etkinliklerle Öyküler 6 Sayma Öyküleri 11 Sevimli Öyküler 6 Tan flma Öyküleri 11 E lenceli Öyküler 7 Merakl Öyküler 12 Pengu Öyküleri 7 Büyüme Öyküleri 12 Atatürk Kitaplar 8 S. Hayvanlar Öyküleri 13 Kahraman Öyküler 8 Çevre Öyküleri 13 Kedili Kitaplar 9 layda n n Öyküleri 14 Minti ile Ponti Öyküleri 9 Minik Öyküler 14 lginç Öyküler 10 Batik Öyküler 15 E lenceli Öyküler 10 Seçme Öyküler 15 lkö retim (7-14 yafl) Minik Öyküler Boz Fare nin Serüvenleri 19 lk Öykülerim 20 Cimcime Kitaplar 20 F nd k Kitaplar 21 Uzayl Rola 21 Uyduruk Masallar 22 fiakac Öyküler 23 Deniz in Serüvenleri 23 Rengârenk Masallar 24 Annemin Masallar 25 Televizyon Çocuklar 25 Sihirli Ellerin Öyküleri 26 Resimli Çocuk Klasikleri Temel Eser Mavi 27 Dünya Halk Masallar Sar 27 Kardelen Kitaplar Kardelen Kitaplar Zamanda Yolculuk 30 Dünya Halk Masallar Yeflil Temel Eser K rm z 31 Tarihe z B rakanlar 31 Kitap Sepeti Kitap Sepeti Temel Eser Yeflil 34 Tarihe z B rakanlar 35 Kitap Bahçesi Kitap Bahçesi Çocuk Klasikleri Mavi 38 Çocuk Klasikleri Yeflil 38 Çocuk Klasikleri Turuncu 39 ngiliz Gülleri 39 Setler (2-14 yafl) Öykü Ya muru 42 Okuma Sand Okuma Sand Okuma Sand Okuma Sand Okuma Sand Yazarlar. Çocuk Kitaplar Temel Eser 50 Gülsüm Cengiz Çocuk Kitaplar 51 Tarihe z B rakanlar 52 Çocuk Klasikleri 53 Dünya Halk Masallar 54 CD ler 55

4 Okul Öncesi 2-6 yaş Etkinliklerle Öyküler Sevimli Öyküler E lenceli Öyküler Pengu Öyküleri Atatürk Kitaplar E lenceli Öyküler Kedili Kitaplar Minti ile Ponti Öyküleri lginç Öyküler Kahraman Öyküler

5 Okul Öncesi 2-6 yaş Sayma Öyküleri Tan flma Öyküleri Merakl Öyküler Büyüme Öyküleri Sevimli Hayvanlar Öyküleri Çevre Öyküleri layda n n Öyküleri Minik Öyküler Batik Öyküler Seçme Öyküler

6 4 kitap Etkinliklerle Öyküler OKUL ÖNCES 2+ yaş Öykü kahramanlar n çocuklar n sevdi i, hayvanlar n oluflturdu u merakl ve e lenceli k sa öyküler... Çocuk, öykülerin merakl kurgusu içinde yafl na uygun olarak oyuncaklar n n rengini, say s n, büyüklük ve küçüklü ünü; alt nda-üstünde, önünde - arkas nda gibi kavramlar da ö renmektedir. Öyküler paylaflma, sevgi, uygun olup olmad n anlama gibi duygu ve düflünce geliflimine de katk sunacak niteliktedir. Ç kartmal dizi 19.5 x 27.5 cm 1. En Sevdi im Yiyecek 2. Minik Kedi Nerede? 3. Harikalar Sirki 4. Küçük Farenin Beresi Yazan: Mükerrem Uçkan Resimleyen: Asiye Erin 6 kitap Sevimli Öyküler OKUL ÖNCES 3+ yafl Yeni ilkö retim program na uygun olarak yaz lan bu öyküler, çocuklara okumay sevdirmek, h zl ve do ru okumalar n sa lamak amac yla haz rlanm flt r. Çocu un yak n çevresinden bafllayarak yaflam tan mas na, yard mlaflma ve arkadafll k duygular n n geliflmesine de katk da bulunmaktad r sayfa 19.5 x 27.5 cm Yazan: Ayfle Turla Resimleyen: Emine Bora 1. Hayvanlar 3+ yafl 16 s 2. Küçük ve Büyük Kurba a Piknikte 3+ yafl 16 s 3. Küçük Kurba a Hayvanlarla Tan fl yor 4+ yafl 16 s 4. ki Sürpriz Birden (Renkli resim kartlar ekli) 4+ yafl 16 s 5. Küçük Kaplumba a Saklambaç Oynuyor 5+ yafl 24 s 6. Küçük Kaplumba a Müzik Yar flmas nda 5+ yafl 24 s 6

7 Eğlenceli Öyküler 5 kitap Birbirinden sevimli öykü kahramanlar arac l yla çocu a do a ve hayvan sevgisinin, mevsimlere göre bitki ve hayvanlar n de iflen özelliklerinin, do a olaylar n n nedenlerinin anlat ld k sa öyküler. Ak c anlat m ve merakl kurgusuyla çocukta dinleme ve anlama al flkanl n n geliflmesine katk sunan bu öyküler; çocu un yeni fleyler keflfetme iste i, dostluk, arkadafll k ve paylafl m duygusu kazanmas na da yard mc olur. OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. Ceren in Mevsim Bahçesi 2. Sevimli Minik Kufl 3. Sarman Evinin Yolunu Ar yor 4. Küçük Su Damlas 5. Arkadafl Arayan Küçük Otomobil 19.5 x 27.5 cm Yazan: Oya Abac Resimleyen: Saadet Ceylan Pengu Öyküleri 5 kitap Güney Kutbu nda yaflayan bir penguen yavrusunun serüvenlerinin anlat ld öyküler... Pengu nun çevresini tan ma, çevresindeki öteki hayvanlarla tan flma sürecinde yaflad olaylar, oynad klar oyunlar görüp ö rendi i bilgileri de içermektedir. Merakl bir kurguyla anlat lan öyküler, sevinci ve üzüntüyü paylaflma, arkadafllarla birlikte oynaman n güzelli ini fark etme gibi duygu ve davran fl kazand rmalar n n yan s ra yeni fleyler ö renme iste inin uyanmas na da yard mc olur. OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. Pengu Yüzme Ö reniyor 2. Pengu nun Do um Günü 3. Pengu ve Ay Bal 4. Pengu ve Yavru Balina 5. Pengu nun Düflü 19.5 x 27.5 cm Yazan: fiükran O uzkan Resimleyen: Saadet Ceylan 7

8 2 kitap Atatürk Kitapları OKUL ÖNCES 5+ yaş Atatürk ün yaflad olaylar aktaran an lardan yararlan larak, okul öncesi çocu- un anlayabilece i düzeyde yeniden yaz lm flt r. Atatürk ün çocuklara verdi i önemin, do a ve a aç sevgisinin anlat ld öyküler; çocu un Atatürk ü daha yak ndan tan y p sevmesine katk sunacak niteliktedir. Atatürk ün foto raflar ndan yararlan larak yap lan resimleme tekni i de kitab n önemli bir özelli idir x 27.5 cm 1. Atatürk ve Küçük Çoban 2. Atatürk ün A aç Sevgisi Derleyen: Gülsüm Cengiz Resimleyen: Süleyman Özkonuk 4 kitap Kahraman Öyküler OKUL ÖNCES 5+ yaş Birbirinden ilginç öykü kahramanlar n n yaflad merakl serüvenler arac l yla; çocu un do adaki nesneleri renkleriyle, flekilleriyle, say lar yla ve öteki özellikleriyle tan mas amaçlanm flt r. Çal flkanl k, eme e sayg ve paylaflma davran fllar da kazand ran öyküler ak c bir dil ve ilgi çekici bir kurguyla anlat lmaktad r x 27.5 cm Yazan: Ayfle Turla Resimleyen: Tarkan Tunca 1. Çal flkan Marangoz Tak Tak 2. Davetsiz Misafir 3. Filler Kaç Taneydi? 4. Kurba a Han m n Lokantas 8

9 Kedili Kitaplar 2 kitap Kurdele ve Toto sevimli iki ev kedisidir; Duman, Sar ve Tekir ise sokaklarda yaflayan üç arkadaflt r. Birbirinden farkl koflullarda yaflayan bu sevimli kedilerin serüvenleri arac l yla çocuklara dostluk, arkadafll k ve paylaflma davran fllar n n güzelli i anlat lmaktad r. Merakl bir kurguyla anlat lan öyküler çocu un günlük yaflam nda karfl laflt kavramlar da içermektedir. OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. Kurdele ve Toto 2. Üç Sokak Kedisi 19.5 x 27.5 cm Yazan: Ayfle Turla Resimleyen: Asiye Erin Minti ile Ponti Öyküleri 4 kitap Minti ile Ponti iki kardefltir. Anneleri, babalar, dedeleri ve nineleriyle birlikte yaflamaktad rlar. Kedileri M rm r k ve köpekleri F st k ile birbirinden e lenceli günler geçirirler. Minti ile Ponti nin yaflad klar serüvenlerin anlat ld öykülerde çocu- un günlük yaflamda karfl laflt renk, say, flekil vb. kavram bilgilerinin yan s ra; birlikte çal flma, paylaflma ve okuma davran fllar da olumlanarak verilmektedir. OKUL ÖNCES 4+ yaş 1. M rm r k Kayboldu 2. Hepsini Biz Haz rlad k 3. Sihirli Sand k 4. fiekillerin E lencesi 19.5 x 27.5 cm Yazan: Ayfle Turla Resimleyen: Saadet Ceylan 9

10 4 kitap İlginç Öyküler OKUL ÖNCES 5+ yaş Bir marangoz atölyesinde yaflayan Bay Sivri bir çivi, Bayan Küt ise bir vidad r. Kibirli biri olan Bay Çivi yaflad serüven sonunda herkesin bir ifle yarad n ö renir. Sevimli bir fil olan Cumba ise, yapt flakan n arkadafl n üzece ini düflünmemifltir. Sihirbaz Bay Gugu dan etkilenen Berk, bir gün evde cam küre bulunca sihirbaz olmaya özenir. Annesiyle birlikte yaflayan fiirin Kirpi ise ormanda arkadafllar yla oynarken birçok fley ö renir. Birbirinden ilginç bu öyküler anlat l rken flekil, renk ve say larla ilgili bilgilere de yer verilmifltir x 27.5 cm 1. Bay Sivri ve Bayan Küt 2. Cumba n n Evi 3. Küçük Sihirbaz 4. fiirin Kirpi Ç karma Ö reniyor Yazan: N. fiebnem Y lmazer- Ayflegül Pökön Resimleyen: O uz Demir 2 kitap OKUL ÖNCES 5+ yaş Eğlenceli Kitaplar Badi, fino cinsi bir köpek ve öyküsünü kendi a z ndan anlat yor. Nelerden hofllan r, nelerden korkar? Sevdi i yiyecekler nelerdir? Sahibinden ne bekler? Ali ise küçük bir çocuk. Bir cumartesi günü s k nt içinde ne yapaca n düflünürken dedesi ona parka gidip arkadafllar n bulmas n söyledi. Orada, kendisi gibi oyun oynamak için arkadafl arayan Ayfle yi görünce Ali nin s k nt s birden da ld.bu e lenceli öyküler çocuklara dostluk, arkadafll k ve hayvan sevgisi kazand racak niteliktedir x 27.5 cm 1. Dostum Badi 2. Ali nin S k nt s Yazan: Emine Bora Resimleyen: Emine Bora 10

11 Sayma Öyküleri 2 kitap Büyük bir evde, on küçük fare yaflard. Her birinin ötekinden farkl bir özelli i vard. Kimi yemek yapmay, kimi de örgü örmeyi severdi. Fare, fil, maymun, tavflan ve sincap ise ormanda yafl yorlard. Bir sabah pikni e gittiklerinde yiyecek sepetlerinin kar flt n gördüler. Sonra, herkes en sevdi i yiyece i önüne ald... Sevimli hayvanlar n yaflad bu k sa öyküler, kiflisel farkl l klar ve özellikler konusunda çocuklarda fark ndal k yaratmaya yard mc olacak niteliktedir. OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. On Küçük Fare 2. Hepimiz Çok Ac kt k 19.5 x 27.5 cm Yazan: Ayfle Turla Resimleyen: Emine Bora Tanışma Öyküleri 5 kitap Yeni bir eve tafl nmak; okuldan, ö retmenden, arkadafllardan ayr lmak, anne baban n boflan p ayr evlerde yaflamas, bir çocu un evinin yolunu flafl r p kaybolmas onun dünyas nda büyük sars nt lara yol açabilir. Bütün bunlar n ona anlayabilece i bir dille anlat lmas gerekmektedir. Sorunlarla Tan fl yorum Dizisi çocu un karfl laflabilece i bu sorunlar, yaflam n do all içinde ve öykü kurgusuyla anlatmaktad r. Yaflam n güçlükleriyle, sorunlarla bafl edebilmesi için... OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. Cansu nun Uykusu 2. Edizler Tafl n yor 3. Pelin in Yunusla Yolculu u 4. fiimdi Ben Ne Olaca m? 5. Zeynep Kayboldu 19.5 x 27.5 cm Yazan: Alev Önder Resimleyen: Ayflin Ero lu 11

12 3 kitap Meraklı Öyküler OKUL ÖNCES 5+ yaş Ali ile Zeynep bir gün büyük anneleriyle birlikte sirke gittiler. Sirkte gösteri yapan hayvanlar, e lenceli oyunlar izlediler. Nefle içinde eve dönerken bir de arma an götürüyorlard. E lenceli bir sirk ortam nda say ve renk bilgileri vermesinin yan s ra hayvanlar n adlar n da tan tan bir öykü. Zeynep flapkac dükkân nda kendisine uygun flapka ararken, birçok flapkayla karfl laflt. De iflik mesleklerden insanlar n takt flapkalar... Pantolonunun ceplerine sürekli bir fleyler dolduran küçük bir o lan ise, bir gün eve çok de iflik bir fleyle döndü. Minik kulaklar ve kuyru u olan bir fley... Bir yandan nesnelerin ad n tan tan bu öykülerin hepsi de birbirinden merakl ve e lenceli x 27.5 cm 1. Onun Cebindeki Neydi? 2. Ali ile Zeynep Harikalar Sirkinde 3. Hangi fiapkay Almal y m? Yazan: Ayfle Turla Resimleyen: Behçet Ersan 2 kitap Büyüme Öyküleri OKUL ÖNCES 5+ yaş 19.5 x 27.5 cm Oya bir kardeflinin olmas n çok istiyordu. Annesi ona sorumlulu un paylafl lmas gerekti ini söyleyip bir gün boyunca bir yumurtay korumas n söyledi. Oya, evde, serviste ve okulda yumurtay korumaya çal fl rken neler neler ö rendi... Annesinin mücevherlerine özenen pek ise, gerçek mücevherlerin neler oldu unu ö renip kendisinde bulunan de erlerin fark na vard. Ak c bir dille yaz lan öyküler ayn zamanda sorumluluk duygusu vermek ve fark ndal k yaratmak amac n tafl yor. 1. Yumurta ile Gelen Sorumluluk 2. Benim Güzel Mücevherlerim Yazan: K. Mediha nan Resimleyen: Behçet Ersan 12

13 Sevimli Hayvan Öyküleri 2 kitap Boncuk ile Tomurcuk, Sevgi Orman nda yaflayan iki sincap kardeflti. Bir sonbahar günü, anneleri onlardan k fla haz rlanmak için ceviz toplamalar n istedi. ki kardefl ormanda ceviz toplarken hem çal flmay ö rendiler hem de say lar... Büyük farenin ördü ü renkli çoraplar deneyen küçük fare birinin içinde kayboldu, bir baflkas da ona olmad. Çoraplar ormandaki hayvan dostlar na arma an eden küçük fare bu serüveni s ras nda say lar, renkleri ve büyük-küçük kavram n tan d. Çocuklara e lenirken ö renecekleri nefleli öyküler. OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. Renkli Çoraplar 2. Boncuk ile Tomurcuk 19.5 x 27.5 cm Yazan: Dr. Neslihan Koçer A. Demirtafl Gürek Resimleyen: Ahmet Kaya Çevre Öyküleri 4 kitap Yaflad m z çevredeki eflyaya nas l davranmal y z? Hangi eflya ne ifle yarar ve hangisi daha önemlidir? Do adaki hayvan dostlar m za nas l yard mc olabiliriz? Kare, daire, üçgen ve dikdörtgen arkadafl olursa ne olur? Görgü kurallar, hayvanlara yard m, birbirine sayg, yard ma gereksinimi olanlara yard m ve arkadafll k konular n n ifllendi i birbirinden ilginç ve ö retici öyküler. OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. Çamafl rlar Kurudu 2. Çok Yafla Daire 3. Ku ular Aç Kalmas n 4. Mutlu Sokak Sakinleri 19.5 x 27.5 cm Yazan: G. Tekefl Ergül Resimleyen: O uz Demir 13

14 5 kitap İlayda nın Öyküleri OKUL ÖNCES 5+ yaş layda o y l dört yafl n bitirmiflti. Do um gününde annesi ona, art k anaokuluna gidecek kadar büyüdü ünü söyledi. layda n n serüvenleri böylece bafllam fl oldu. Anaokuluna gidip ö retmeni tan d. Arkadafllar yla birlikte resimler yapt. fiekerlerini arkadafllar yla paylaflmay ö rendi. Hayvanat bahçesine giderken uygun olmayan bir giysi giyince baz güçlüklerle karfl laflt. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n hem anaokulunda hem de evde kutlaman n sevincini yaflad. layda n n öyküleri merakl, e lenceli ve ö retici x 27.5 cm Yazan: Özlem Demir Resimleyen: Sibel Demirtafl 1. Kendi Bildi in Gibi Resim Yap 2. Ö retmenim Pamuk Gibi 3. Uygun De il 4. Paylaflal m 5. Yaflas n 23 Nisan 5 kitap OKUL ÖNCES 5+ yaş 19.5 x 27.5 cm Minik Öyküler Çocuklar n el, ayak, a z, burun, kulak, göz vb. organlar n tan mas na; duyular n özelliklerini ö renmesine yard mc olacak minik öyküler. lk kez kar ya d n gören Pelin in öyküsü ise, küçük k z n kar ya fl n izlemesini, karda oyunlar oynamas n anlat yor. O y l yumurtadan ç kan flaflk n ku u yavrusu, bir yandan çevresini tan r bir yandan da yüzmeyi ö renir. Sonra bir gün leylekle arkadafl olur. Minik öykülerde ö renme ve keflfetme iste inin yan s ra dostluk ve arkadafll k duygular na da yer verilmektedir. 1. Aynadaki K z 2. Bana Dikkatle Bak n 3. fiaflk n Ku u Yavrusu 4. Kar Ya yor 5. Lay Lay Lom Yazan: Nur çözü Resimleyen: Füsun yicil 14

15 Batik Öyküler 2 kitap Merakl bir kurguyla yaz lm fl Bar fl ve Robo nun arkadafll ile orman hayvanlar n n dostu kraliçenin de serüvenlerinin yer ald bu öykülerde herkesin bir ifle yarayabilece i anlat l yor. Dostluk ve yard mlaflman n önemi vurgulan yor. OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. Robo Nerede? 2. Kraliçenin Yüzü ü Yazan: Belma Tu rul Resimleyen: Ayflin Ero lu, Tarkan Tunca Seçme Öyküler 3 kitap Güzel bir sonbahar günü, a açtaki bütün portakallar toplan r. Küçük portakal tafl nma s ras nda sand ktan düflüp bahçede kal r. flte onun s ra d fl öyküsü böyle bafllar. Küçük Portakal n S ra D fl Öyküsü, çocuklar n farkl duygular tan malar na ve duygu geliflimlerine de katk sunacak niteliktedir. ki y lan kardefl (T st s ile P sp s) ve birbirine komflu iki ülkenin flahlar, (Akflah ile Karaflah) sevgi, bar fl, arkadafll k ve dostluk duygular n n öne ç kt iki öykünün kahramanlar d r. OKUL ÖNCES 5+ yaş 1. Küçük Portakal n S ra D fl Öyküsü Gülsüm Cengiz 2. Akflah ile Karaflah Ö.P. Unutkan - E. Kurtulufl 3. T st s ile P sp s n Oyun Arkadafllar Ö.P. Unutkan - E. Kurtulufl - G. Gülbahçe Resimleyen: Saadet Ceylan 15

16 İlköğretim 7-14 yaş Minik Öyküler Boz Fare nin Serüvenleri lk Öykülerim Cimcime Kitaplar F nd k Kitaplar Uzayl Rola Uyduruk Masallar fiakac Öyküler Deniz in Serüvenleri Rengârenk Masallar Annemin Masallar Televizyon Çocuklar Sihirli Ellerin Öyküleri Resimli Çocuk Klasikleri 100 Temel Eser Mavi Dizi Dünya Halk Masallar Sar Dizi

17 İlköğretim 7-14 yaş Kardelen Kitaplar - 1 Kardelen Kitaplar - 2 Zamanda Yolculuk Dünya Halk Masallar Yeflil Dizi 100 Temel Eser K rm z Dizi Tarihe z B rakanlar Kitap Sepeti - 1 Kitap Sepeti Temel Eser Yeflil Dizi Tarihe z B rakanlar Kitap Bahçesi - 1 Kitap Bahçesi - 2 Çocuk Klasikleri Mavi Dizi Çocuk Klasikleri Yeflil Dizi Çocuk Klasikleri Turuncu Dizi ngiliz Gülleri

18 5 kitap Minik Öyküler 1 1. SINIF 6+ yaş Birbirinden sevimli k sa hayvan öyküleri, okumay yeni ö renen ilkö retim 1. s n f ö rencilerinin okumas n pekifltirecek niteliktedir. Öykülerde temizlik, yard mlaflma, özveri, dayan flma, çal flkanl k ve arkadafll n önemi e lenceli biçimde anlat lm flt r. Yazan: Savafl Kondu Resimleyen: Betül Gönüllü 1. Taklac Güvercin 2. Ak ll Koyun K nal 3. Pasakl Bonbon 4. Havada Çarp flan Kazlar 5. Üflengeç Tilki 5 kitap Minik Öyküler 2 1. SINIF 6+ yafl Tonton ile Ponpon sevimli iki kedidir. Aileleriyle birlikte yaflayan iki kardeflin serüvenleri, kavram bilgilerini pekifltirmektedir. Anlat mdaki sözcük tekrar nedeniyle, okumay yeni ö renen ilkö retim 1. s n f ö rencilerinin okumas n gelifltirecek niteliktedir. Yazan: A. Kerem Dölarslan Resimleyen: Asiye Erin 1. Tonton ile Ponpon Tekir Dedeye Gidiyor 2. Tonton ile Ponpon Piknikte 3. Tonton ile Ponpon un Tren Yolculu u 4. Tonton ile Ponpon un Bisiklet Gezisi 5. Tonton ile Ponpon Oyuncak Ülkesi nde 18

19 Boz Fare nin Serüvenleri 10 kitap Boz Fare, keflfetme iste iyle dolu, sevimli, e lenceli ve duyarl bir faredir. En iyi arkadafllar ndan biri yaflad köyde çobanl k yapan küçük bir çocuktur. Bazen onunla ilginç olaylar yaflarlar. Bazen de Boz Fare yaflad olaylar ona anlat r. Abbas C lga n n fliirsel bir dille kaleme ald bu öyküler; çocuklara okuma al flkanl kazand rman n yan s ra sözcük da arc n zenginlefltirecek niteliktedir. 1. Boz Fare nin Sihirli Kuyru u 2. Boz Fare Pazar Yerinde 3. Boz Fare yi Üzen Mevsim 4. Boz Fare Peynir Peflinde 5. Boz Fare nin Baflkanl 6. Boz Fare nin Bahar Sevinci 7. Boz Fare nin Ya mura Yakalan fl 8. Boz Fare nin Kovuluflu 9. Boz Fare nin Kurtulufl Sevinci 10. Boz Fare nin Bayra 1. SINIF 6+ yaş Yazan: Abbas C lga Resimleyen: Saadet Ceylan 19

20 10 kitap İlk Öykülerim 1. SINIF 6+ yaş Bitiflik e ik yaz Yeni ilkö retim 1. s n f e itim program na uygun olarak yaz lan bu öyküler, çocuklara okumay sevdirmek, h zl ve do ru okumalar n sa lamak amac yla haz rlanm flt r. Çocu un yak n çevresinden bafllayarak yaflam tan mas na, yard mlaflma ve arkadafll k duygular n n geliflmesine de katk da bulunmaktad r. 1. fieker Köpek Boncuk 2. Orman Ne Güzel 3. K rm z Bisiklet 4. Misafircilik Oyunu 5. fiakac Çocuk 6. Kar Ya yor 7. Anneci im 8. Ali Kayboldu 9. Bar fl n Güvercini 10. Beyaz Uçurtma Yazan: Aziz Sivasl o lu Resimleyen: Saadet Ceylan 10 kitap Cimcime Kitaplar 1. SINIF 6+ yaş Yazan ve Derleyen: Gülsüm Cengiz Resimleyen: Süleyman Özkonuk Gülsüm Cengiz in yazd lk Av, Çilli Tavukla All Tavuk, fiikâyetçi Yusuf öykülerinin yan s ra; Rus halk masallar ndan uyarlad 7 masal n da yer ald bu dizi k sa sevimli öykülerden oluflmaktad r. Bu öyküler yaflam, do a ve hayvan sevgisi kazand rmas n n yan s ra yard mlaflma ve arkadafll k duygular n da gelifltirecek niteliktedir. Okumay yeni ö renen 1. s n f ö rencilerinin okumas n pekifltirici bir özelli e de sahiptir. 1. B.B. Pancar Nas l Ç kard? 2. Yard mc Kirpiler 3. Büyük Konuflan Tavflan 4. Çiftçi ile Koca Ay 5. Ormandaki Kulübe 6. Küçük K zla Yaban Kazlar 7. Y lbafl A ac 8. lk Av 9. Çilli Tavukla All Tavuk 10. fiikâyetçi Yusuf 20

21 Fındık Kitaplar 10 kitap Mustafa Balel in kaleminden ç kan öykülerin kahramanlar hayvanlar ve çiçeklerdir. Sürükleyici ve e lenceli olan bu öyküler; çocuklar n okumas n pekifltirmenin yan s ra, okuma al flkanl kazand racak ve sözcük da arc n zenginlefltirecek niteliktedir. 1. Kurba an n Derdi 2. Kurnaz Tilki 3. U. Bulamayan Kargalar 4. Leyle in Yuvas 5. Difllek Tavflan 6. Yumak ile Topak 7. Köstebekle Alakarga 8. Hangisi Daha H zl? 9. G. Meydan Okuyan Zambak 10. Övüngen Çan Çiçe i 1. SINIF 6+ yaş Yazan: Mustafa Balel Resimleyen: Saadet Ceylan Uzaylı Rola 10 kitap Yaflad Kristal Gezegen den s k lan Rola, bir gün uzay n derinliklerinde bir yolculu a ç kar. Önce güneflin çevresinde dolafl p öteki gezegenleri tan r. Sonra da dünyaya gelir. Dünya da indi i ilk yer Türkiye de bir köydür. Sonra uzay flemsiyesine binip Dünya n n birçok yerini gezmeye bafllar. Kitab okuyan çocuklar da onunla birlikte hem minik bir uzay yolculu u yaparlar hem de Dünya y dolafl rlar. 1. SINIF 6+ yaş 1. Kristal Gezegende 2. Günefl in Çevresinde 3. Türkiye yi Geziyor 4. Bo a Güreflinde 5. Karnaval Kraliçesi 6. Do u Ülkelerinde 7. Çin Seddi nde 8. Kangurular n Peflinde 9. Penguenlerle Dans Ediyor 10. Kristal Gezegenin Kraliçesi Yazan: Melek Güngör Resimleyen: Sonay Yücel Eke 21

22 10 kitap 2. SINIF 7+ yaş Uyduruk Masallar Sevgi, dostluk, yard mlaflma, paylaflma, do a sevgisi gibi de erlerin ifllendi i e lenceli öyküler. Bu sevimli öyküler merak uyand racak kurgular n n yan s ra, bir annenin a z ndan s cac k ve sevgi dolu bir anlat mla sunuluyor. Dizideki Elma Kurtlar ve Ali nin Elma Bahçesi, Elma Kurtlar ad alt nda sezonunda stanbul Devlet Opera ve Balesi taraf ndan çocuk müzikali olarak sahnelenmeye bafllam flt r. Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 24 sayfa Yazan: Anais Martin Resimleyen: Saadet Ceylan 1. Kufl Kanad ndan Masal 2. Küçük T rt l ile Kurba ac k 3. Kestanenin Masal 4. Serçe Annenin Masal 5. Yavru Fil ve Panter 6. Kitap Kurdu 7. Merakl M s r Tanesi 8. M s r Tanesinin Yolculu u 9. Elma Kurtlar 10. Ali nin Elma Bahçesi 22

23 Şakacı Öyküler 10 kitap Ormanda güzel göz yar flmas düzenleyen hayvanlar, baykufl ailesindeki bülbül ötüfllü yavru, meyvelerini kopard klar için a layan kiraz a ac, ormandaki a açlara konser veren orkestra ve daha neler neler... Bitkilerin ve hayvanlar n dünyas ndan nefleli olaylar n anlat ld birbirinden ilginç ve flakac öyküler... Ak c bir dille kaleme al nm fl bu e lenceli öyküler ayn zamanda ö retici niteliktedir. Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 2. SINIF 7+ yaş 1. yi Yürekli Kaplumba a 2. Ormandaki Garip Ses 3. Yar flç Serçe 4. Bülbül Sesli Baykufl 5. Timsah ile Suayg r 6. A layan Kiraz A ac 7. Kedi ile Tilkinin fiakas 8. ncili Horoz 9. Ringa Bal n n Korkusu 10. Konuflan Papatya ile Kertenkele 24 sayfa Yazan: Murat Tuncel Resimleyen: Devrim Demiral 9 yafl ndaki Deniz, bütün çocuklar gibi oyunu, e lenceyi, keflfetmeyi seven merakl bir çocuktur. Kardefli rem, anne babas ve arkadafllar yla yaflad olaylar güldürü biçeminde anlat lm flt r. Bu e lendirici öyküler, çocuklara okuma al flkanl kazand rmas n n yan s ra ö retici niteliktedir. Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 1. Okul Yolunda 2. Babaannenin Çantas 3. Bir Maç An s 4. Çam A ac n n Konuklar 5. Yolculuk 6. Çil Horoz 7. Hayvan Sevgisi 8. Vapur Yolculu u 9. Hafta Sonu Tatili 10. Büyüdün Art k Deniz in Serüvenleri 10 kitap 2. SINIF 7+ yaş 32 sayfa Yazan: Önder Karç a Resimleyen: Tarkan Tunca 23

24 10 kitap 2. SINIF 7+ yaş Rengârenk Masallar Usta yazar Sennur Sezer in kaleminden Sümüklü Böce in fliir öyküsü; usta çizer Kemal Urgenç in yaz p resimledi i dondurmayla bafllayan bir arkadafll n ve mutfaktaki yaramazlar n ilginç öyküsü dizide yer alan kitaplardan baz lar. Do- a, insan, yaflam sevgisinin, farkl l klar n zenginlik oldu u düflüncesinin çeflitli serüvenler arac l yla ifllendi i, birbirinden ilginç öyküler; çocu a de iflik yazarlar n dünyas ndan kesitler sunuyor. Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 24 sayfa Resimleyenler: Reha Bar fl, Kemal Urgenç 1. Sümüklü Böce in Masal Sennur Sezer 2. Bal kç n n K z Leyla Onur 3. Arkadafl m Kardan Adam Nursel Erdo an 4. Kibirli Kelebek Nursel Erdo an 5. Günefle Bakan Çiçekler Nursel Erdo an 6. Bö ürtlen Reçeli Y. Çelik Koiman 7. Hepimiz Dünyal y z Y. Çelik Koiman 8. Radyo Y. Çelik Koiman 9. Mutfaktaki Yaramazlar Kemal Urgenç 10. Nefleli Dondurma Kemal Urgenç 24

25 Annemin Masalları 10 kitap Bu dizide Nasrettin Hoca dan Karagöz ile Hacivat a, Evliya Çelebi den Beydeba ya kadar uzanan, geleneksel kültürümüzde yer etmifl öykü ve halk masallar yer almaktad r. Gülsüm Cengiz in günümüz diline ve çocu a göre uyarlay p yeniden kaleme ald bu öykü ve masallar; çocu un geleneksel kültürümüzün bu önemli ögelerini tan y p sevmesine yard mc olacak niteliktedir. Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 2. SINIF 7+ yaş 1. Kaval Çalan Horoz Anonim 2. Büyülü Yüzük Anonim 3. Havada Donan Kedi Evliya Çelebi 4. p Cambazlar Evliya Çelebi 5. Karagöz Kibarl k Ö reniyor Anonim 6. Sal ncak Safas Anonim 7. Paran n Sesi Nasrettin Hoca 8. Paray Veren Düdü ü Çalar Nasrettin Hoca 9. Aslan, Öküz ve Çakal Beydeba 10. Çaylak, Fare, Güvercin Beydeba 24 sayfa Derleyen: Gülsüm Cengiz Resimleyen: Süleyman Özkonuk Televizyon Çocukları 10 kitap Eren ile Ceren 8 yafl nda ikiz kardefllerdir. Bulafl c bir hastal k olan k zam k ç kar rlar. Onlara bakmak için anneannelerinin eve gelifliyle, iki kardefl baflka bir bulafl c hastal a daha tutulur... flte iki kardeflin e lenceli serüveni böylece bafllar. Bu dizideki birbirinden ba ms z öyküler; çocuklar n televizyondaki film, tan t m ve programlardan etkilenerek yapt klar hareketleri, düfltükleri gülünç durumlar, e lenceli bir dille anlat yor. Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 2. SINIF 7+ yaş 1. Bulafl c Hastal k 2. Adadaki Hazine 3. Perili Ev 4. Bez Bebek 5. Yavru Kuflun fiark s 6. Gecenin Sürprizi 7. Üç Elma Fidan 8. Kafesinden Kaçan Maymun 9. En De erli Arma an 10. Gökyüzündeki Sevinç 32 sayfa Yazan: Gülsüm Cengiz Resimleyen: Saadet Ceylan 25

26 10 kitap Sihirli Ellerin Öyküleri 3. SINIF 8+ yaş 48 sayfa Yazan: Gülsüm Cengiz Resimleyen: Saadet Ceylan Cam, demir, kâ t, deri ayakkab, lastik tekerlek, çikolatal pasta, pamuklu kumafl, sabun ya da yedi imiz ekmek nas l yap l r, nelerden elde edilir, kim yapar, üretilene dek hangi süreçlerden geçer? Sihirli Ellerin Öyküleri; Gülsüm Cengiz in her birini farkl ve ilginç bir kurguyla anlatt sürükleyici ve ö retici öykülerden oluflan bir dizi... Çocuklar n yaflam ve yaflam var eden eme in de erini ö renip kavramas için... Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 1. Lastik Tekerlekler 2. Lamba fiiflesi Nas l Ampul Oldu? 3. pek Giysi 4. Masalc Uçurtma 5. Köprü Olmak steyen Çivi 6. De irmenin fiark s 7. Tohumdan Dokumaya 8. Sihirli Köpükler 9. Ayakkab n n Öyküsü 10. Çikolatal Pasta 10 kitap Resimli Çocuk Klasikleri 3. SINIF 8+ yaş 48 sayfa Yay na Haz rlayan: Gülsüm Cengiz Çeviren: Elif Aç n Resimleyen: Süleyman Özkonuk Yaz ld klar günden bu yana de iflik ülkelerde her kuflaktan çocuklar ve gençler taraf ndan benimsenip okunan masal ve romanlar günümüzde de ilgiyle karfl lanmaktad r. Dünya çocuklar n n severek okudu u bu tür öykü, masal ve romanlar çocuklar için k salt l p yal nlaflt r larak haz rlanm flt r. Bu ünlü roman kahramanlar arac l yla çocuklarda okuma al flkanl n n geliflmesine katk sunacak niteliktedir. Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 1. Kül Kedisi G. Kardefller 2. Çizmeli Kedi C. Perrault 3. Don Kiflot M. de Cervantes 4. Beyaz Difl J. London 5. Kral ve Dilenci M. Twain 6. V. Do an n Ça r s J. London 7. Küçük Deniz K z H. C. Andersen 8. Hazine Adas R. L. Stevenson 9. Moby Dick H. Melville 10. Parmak K z H. C. Andersen 26

27 100 Temel Eser Mavi Dizi T.C. Millî E itim Bakanl nca ilkö retim okullar nda okutulmas öngörülen 100 Temel Eser listesinde yer alan kitaplar; çocuklar n anlayaca dilde ve ça dafl bir bak fl aç s yla haz rlanm flt r. Bu eserler, günümüz çocuklar n n geleneksel kültürümüzün örneklerini tan mas n, edebiyat m z n usta kalemlerinin yap tlar yla buluflmas n sa lamaktad r. Kitaplarda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 10 kitap 3. SINIF 8+ yaş 1. Bilmeceler Der. O. Gökçe 2. La Fontaine Der. O. Gökçe 3. Pinokyo Carlo Collodi 4. Yaln z Efe Ömer Seyfettin 5. Falaka Ahmet Rasim 6. Nasrettin Hoca Der. O. Gökçe 7. Tekerlemeler Der. O. Gökçe 8. fiermin Tevfik Fikret 9. Ö. Çocuklu u Muallim Naci 10. Ezop Masallar Der. O. Gökçe 48 sayfa Resimleyen: Saadet Ceylan Çeviren: F. Gürbüz Masallar, toplumlar n kültürlerini yans tan yaz nsal ürünlerdir. Bu dizide dünyan n de iflik bölgelerinden ve halklar ndan derlenen, hepsi birbirinden ilginç ve özgün masallar yer almaktad r. Eskimolardan Avustralya yerlilerine kadar dünyan n birçok ülkesinden derlenip çocu a görelik ilkesine göre haz rlanan bu kitaplar, çocuklara okuma al flkanl kazand racak niteliktedir. Kitaplar n son sayfalar nda çoklu zekâ kuram na göre haz rlanm fl sorular ve etkinlikler yer almaktad r. 1. Angola Masallar 2. Azerbaycan Masallar 3. Norveç Masallar 4. K z lderili Masallar 5. Meksika Masallar 6. Eskimo Masallar 7. Çin Masallar 8. Çingene Masallar 9. Afganistan Masallar 10. Avustralya Masallar Dünya Halk Masalları Sarı Dizi 10 kitap 3. SINIF 8+ yaş 48 sayfa Çeviren: M. M. Sabziyeva Resimleyen: N. Özekçin-C. Bar fl 27

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Hayalci. Akıllı. Yaramaz. Utangaç. Zıpır. Püskül. Zeytin. Cingöz. Hayat çok güzel!

Hayalci. Akıllı. Yaramaz. Utangaç. Zıpır. Püskül. Zeytin. Cingöz. Hayat çok güzel! bu seride! kitapları: ISBN: 978-9944697200 9 789944 697200 Karanlıktan Korkuyor bu seride! kitapları: ISBN: 978-9944697224 9 789944 697224 Okula Gitmek İstemiyor bu seride! kitapları: ISBN: 978-9944697200

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test 1 FARKLI YAYINCILIK Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test Okuyorum Yaz yorum Seti 10 kitaptan d r. oluflmakta ine Göre

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Salı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Çiftlik Hayvanları. Kitapta, 12 farklı hayvan resimlerle tanıtılmış, bazı hayvanların temel özelliklerinden söz edilmiştir.

Çiftlik Hayvanları. Kitapta, 12 farklı hayvan resimlerle tanıtılmış, bazı hayvanların temel özelliklerinden söz edilmiştir. Çiftlik Hayvanları Esin Yayınevi 12 sayfa Kitapta, 12 farklı hayvan resimlerle tanıtılmış, bazı hayvanların temel özelliklerinden söz edilmiştir. Hayvanlar Yazarı: Chrıstıane Gunzı Çeviren: İlke Aykanat

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ TATİL BABALAR GÜNÜ V Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini

Detaylı

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318 Yüzler Basama MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR Test 1 1. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? 290 108 99 5. Yukar da onluk taban

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ÇİÇEK YAYINCILIK FİYAT LİSTESİ P.S.F (kdv dahil) YTL

ÇİÇEK YAYINCILIK FİYAT LİSTESİ P.S.F (kdv dahil) YTL 03.12.2012/05 ÇİÇEK YAYINCILIK FİYAT LİSTESİ P.S.F (kdv dahil) YTL 001 MASAL HAZİNESİ 9789756080603.... 35,00 004 365 DİZİSİ.. 02 İlginç Yönleriyle Hayvanlar 9789756059241 010 DÜNYA DİZİSİ 25,00 03 Çiftlik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU OCAK AYI ( ARI GRUBU ) BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU OCAK AYI ( ARI GRUBU ) BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU OCAK AYI ( ARI GRUBU ) BÜLTENİ NELER ÖĞRENDİK? * Efdal de değerler eğitiminde İŞ BİRLİĞİ ne devam ettik. * Zamanı öğreniyoruz, dün, bugün, yarın tablosunu zamana göre yeniliyoruz. *

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler Çevre bilincinedir? sorusuna cevap arıyorum. Çevre bilinci konulu sohbet ediyorum. Kızılay hakkında sohbet ediyorum.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

1. Dede Korkut Hikayeleri (İlköğretim İçin Uyarlama) 2. Mevlana nın Mesnevisinden Seçme Hikayeler. (İlköğretim Çocukları İçin Seçme Hikayeler)

1. Dede Korkut Hikayeleri (İlköğretim İçin Uyarlama) 2. Mevlana nın Mesnevisinden Seçme Hikayeler. (İlköğretim Çocukları İçin Seçme Hikayeler) 1. Dede Korkut Hikayeleri (İlköğretim İçin Uyarlama) 2. Mevlana nın Mesnevisinden Seçme Hikayeler (İlköğretim Çocukları İçin Seçme Hikayeler) 3. Karagöz ile Hacivat (İlköğretim İçin Seçme Hikayeler) 4.

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

OKUL ÖNCESİ YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ YAYINLARI KARACA Eğitim Yayınları Tic. ve San. Ltd. Ş OKUL ÖNCESİ YAYINLARI TL Etkinlik Kitabım 1-10 (10 etkinlik kitabı) 57,50 Adet Tutar Portakal Çiçeği Eğlenceli Matematik (48 Ay ve Üstü) 13,50 Portakal Çiçeği

Detaylı

3. Dünya'y neye benzetmifller? A) B)

3. Dünya'y neye benzetmifller? A) B) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Oyun ve Spor / Dünya'm z ve Uzay 3. Dünya'y neye benzetmifller? TEST 5 Öykü ile Özen Uzayda ki kardefl uzay gemileriyle uzayda geziyordu. Önce y ld zlar n yan na u rad

Detaylı

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alan Dil Alanı Özbakım Becerileri A 2: K 1, 2 A 3: K 1, 2, 3, 4 A 16: K 3

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alan Dil Alanı Özbakım Becerileri A 2: K 1, 2 A 3: K 1, 2, 3, 4 A 16: K 3 OKUL ADI : TARĠH: EKĠM AYI 1. HAFTA (PAZARTESĠ) YAġ GRUBU : 61-72 Ay ÖĞRETMEN ADI: ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Hayvanların Yuvalarını KAVRAMLAR : Canlı-cansız Hareketli-hareketsiz Aynı-farklı-benzer Altında-üstünde

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. vii GİRİŞ / 1 ÇOCUK VE KİTAPLARI / 17

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. vii GİRİŞ / 1 ÇOCUK VE KİTAPLARI / 17 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ / 1 1. Çocuk Edebiyatının Tanımı, Niteliği ve Önemi / 1 Tanımı / 1 Niteliği / 3 Önemi / 5 / 8 Çocuk ve Kitapları / 8 Çocuk Edebiyatı ve Kitapları / 9 Çocuk ve Kitap / 12 Boş Zamanları

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI LKÖ RET M B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK Ö RENC ÇALIfiMA K TABI YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI BEfi NC BASKI..., 2011 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI... : 4448 DERS K

Detaylı

Şehit İlhan Çaylan Anaokulu. Şirinler Sınıfı. 1.Bülteni

Şehit İlhan Çaylan Anaokulu. Şirinler Sınıfı. 1.Bülteni , Şehit İlhan Çaylan Anaokulu Şirinler Sınıfı 1.Bülteni 2015-2016 OKULUMUZ GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİMİZ Sabah Grubu : 08.00-13.00 Kulüp Çalışmaları : 13.00-16.20 Öğle Grubu :11.20-16.20 KADROMUZ Sedef AYAZ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ODTÜ G.V.O. ÖZEL KYÖD İLKOKULU 2012 2013 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU EYLEM PLANI

ODTÜ G.V.O. ÖZEL KYÖD İLKOKULU 2012 2013 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU EYLEM PLANI ODTÜ G.V.O. ÖZEL KYÖD İLKOKULU 2012 2013 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU EYLEM PLANI AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının eko okullar projesi hakkında bilgilendirilmesi

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Ya y n c l k ta ilk le re im za at ma y bir ge le nek hâ li ne ge tir mifl olan Mor pa, bir yıl önce okul ön ce si ya y n c l n da gel mifl ol du u son nok ta olan Morpa

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı