Perakendecilik ve Toptanc l k

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Perakendecilik ve Toptanc l k"

Transkript

1 10 Perakendecilik ve Toptanc l k Perakendecilikteki de iflim topluma pek çok fayda ve f rsat getirmektedir. Dünyan n bir ucundan di er bir noktaya uçarken ya da evinize dönmekteyken aile bireylerinden birinin ya da bir dostunuzun do um gününü an msar ve hediye almak için bir ma azaya gereksinim duyabilirsiniz. On bin ya da on iki bin metre yükseklikte bile sipariflleriniz için bir perakendeci bulabilece inizi bilirsiniz. Önünüzdeki koltu un cebinde bir al fl verifl katalo una, hediye seçenekleri sunan görsel çekicili i yüksek sayfalara, tüm bunlara ulaflman z sa layacak iletiflim olanaklar na birkaç dakikada ulaflabilir ve seçti iniz hediyeye havaalan na indi inizde kavuflabilir ya da belirledi iniz tarih ve saatte hediyenin istedi iniz adreste bulunmas n sa layabilirsiniz. Günümüz teknolojilerindeki geliflmeler perakendecili i hayal edemeyece imiz boyutlara erifltirmifltir. Toptanc lar da perakendeciler gibi bu kanal n önemli bir parças n olufltururlar. Buna paralel bir geliflim ve de iflim da t m zinciri içinde toptanc lar da etkilemektedir. Amaçlar m z N N N N N N N Bu üniteyi okuduktan sonra; Perakendecilik kavram ve perakendeci kurumlar n ifllevlerini, Perakendeci kurumlar n çeflitli kriterlere göre s n fland r lmas, Perakendecilikte pazarlama karmas n, Perakendecilikte müflteri hizmetlerini, ma aza kurulufl yeri ve ma aza imaj n, Toptanc l k kavram n, toptanc lar n pazarlama kanal ndaki yerini ve ifllevlerini Toptanc l k türlerini ve Toptanc lar n pazarlama stratejilerini içeren konularda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. 45

2 46 Pazarlama Yönetimi Örnek Olay McDonald s 5 Kurufl Kâr Edemedi McDonald s n Türkiye deki faaliyetlerini de erlendiren genel müdür, McDonald s n geçen y l kas m ay nda 3 ülkeden çekilme, Türkiye nin de bulundu u 4 ülkede ise yeniden yap lanma karar ald n an msatt. Türkiye de, McDonald s markas n n iflletme hakk n n, yerel bir gelifltirici lisansöre devretme karar al nd - n belirten genel müdür, yeniden yap land rma karar gerekçesini aç klarken, 1986 y l ndan beri Türkiye de faaliyet gösteren McDonald s n ilk y llarda bir yerel gelifltirici lisansör ile çal flmaya bafllad n, 1991 y l nda ise Türkiye operasyonunu yerel gelifltirici lisansörden devrald n anlatt. Türkiye de McDonald s kalitesinde ifl yapman n maliyetinin yüksek oldu unu dile getiren genel müdür, en çok da kiralar ve et fiyatlar ndan flikayetçi olduklar - n söyledi. Kapatt klar ma azalar n yüzde inin yüksek kiralar nedeniyle boflalt ld n bildirdi. Türkiye nin, 2001 y l fiubat ay ndaki devalüasyon öncesi 121 ülke aras nda et fiyat en pahal ülke oldu unu belirten genel müdür, etin kilosunun dolara geldi ini, Türkiye yi izleyen en yak n ülkede 6 dolar oldu unu, ABD de bu rakam n dolar seviyesinde bulundu unu kaydetti. Bu maliyetle nas l rekabet edebilirsiniz diyen genel müdür, et fiyatlar n n devalüasyonla düfltü üne, ancak geçen y l enflasyon yüzde 30 seviyesinde gerçekleflirken, et fiyatlar n n yüzde 80 artt na dikkati çekti. Türkiye de hayvanc l k probleminin çözümü için, ilgili firmalar n milyon dolarl k yat r m n da taahhüt eden bir projeyi, geçmifl y llarda hükümetlere götürdüklerini, bunun karfl l nda 7 y l süreyle gümrüksüz et ithali izni istediklerini, ancak yetkilileri ikna edemediklerini söyledi. Kaynak: Hürriyet, Anahtar Kavramlar Perakendeci Zincir Ma aza Bölümlü Ma aza Özel Ma aza Franchising Süpermarket Hipermarket Ma aza maj Toptanc l k çindekiler PERAKENDEC L K VE PERAKENDEC KURUMLARIN filevler PERAKENDEC KURUMLARIN PAZARLAMA KANALINDAK YER PERAKENDEC KURUMLARIN SINIFLANDIRILMASI DE fien PERAKENDEC L K ANLAYIfiI PERAKENDEC L KTE B LG TEKNOLOJ LER N N ARTAN ÖNEM MÜfiTER H ZMETLER MA AZA KURULUfi YER SEÇ M MA AZA MAJI TOPTANCILIK TOPTACILARIN filevler TOPTANCILIK TÜRLER TOPTANCILIK YÖNET M

3 Ünite 10 - Perakendecilik ve Toptanc l k 47 PERAKENDEC L K VE PERAKENDEC KURUMLARIN filevler Perakendecilik, ürünlerin ve hizmetlerin nihai tüketicilere pazarlanmas yla ilgili eylemler bütünüdür. Pazarlama sürecinin son aflamas n oluflturan perakendecili- in temelini, tüketicilerin kendi ihtiyaçlar n ya da ailesinin ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla ürünleri sat n almas ve sat fl n perakende yap lmas oluflturur. Sat fl n perakende yap lmas baflka bir deyiflle perakende sat fl ise sat fl yap lan ürünlerin aynen ya da ifllendikten sonra sat fl n yapan kimseler d fl ndakilere (yani arac lar d - fl ndakilere, nihai tüketicilere) sat lmas d r. Yeniden satmak ve kâr sa lamak ya da endüstride kullanmak amac yla sat n al nan ürünlerde perakendecilikten söz edilemez. K saca, nihai tüketicilere yap lan sat fl perakende sat flt r. Perakendeci, perakendecili i u rafl edinmifl olan, do rudan son tüketicilere sat fl yapan kiflidir. Perakendeciler üreticilerin ürün ve hizmetlerini tüketiciye sunarak zaman, yer, sahiplik ve flekil faydas yarat rlar. Tüketicilerin ihtiyaçlar oldu u zaman sunulmak üzere ürünleri stoklayarak zaman faydas n olufltururlar. Sözgelifli, okullar aç lmadan önce okul önlüklerinin, e itim araç ve gereçlerinin, yaz tatili için gerekli günefl ya, palet vb. malzemelerin tüketicilerin ihtiyaçlar oldu u dönemlerde sunulmak üzere haz rlanmas gibi. Perakendeci üreticilerden ya da toptanc lardan sat n ald ürünleri tafl yarak ve depolayarak yer faydas n n yan s ra zaman faydas da yaratm fl olur. Perakendecilerin müflterilerine uzun süre hizmet sunabilmek için ma aza kapan fl saatlerini uzatarak ya da ülkemizde de oldu u gibi önemli günlerde örne in; y lbafl nda, bayramlarda, anneler gününde vb. geç saatlere kadar aç k kalarak meflgul müflterilerine hizmet sunmas da zaman faydas yaratmakla ilgilidir. Perakendeciler yer faydas n tüketicilere uygun yerlerde ma azalar açarak yarat rlar. Bu ma azalar flehrin hareketli ticaret merkezlerinde olabilece i gibi, tüketicilerin haftal k ya da ayl k al flverifllerini bir tek merkezden yapabilecekleri, gereksinim duyduklar pek çok ürünü topluca bulabilecekleri ve hoflça vakit geçirebilecekleri flehir d fl nda kurulan al flverifl merkezleri, hipermarketler fleklinde olabilir. Ürünleri tüketiciye uygun yer ve zamanda sunman n yan nda, ürünleri tüketiciye satarak yarat lan bir fayda vard r ki bu sahiplik faydas olarak tan mlan r. Ürünleri perakendecilerden sat n almakla ürünlerin sahipli i yani mülkiyeti tüketicilere geçmekte, böylece perakendeci sahiplik faydas yaratmaktad r. Perakendeciler nas l flekil faydas yarat r? PERAKENDEC KURUMLARIN PAZARLAMA KANALINDAK YER DÜfiÜNEL M Üretici ile tüketici aras ndaki pazarlama kanal nda çeflitli arac lar n yer ald bilinmektedir. Üretici ürünlerini do rudan tüketicilere satabildi i gibi, SORU perakendecinin de aralar nda bulundu u arac lardan yararlanabilir. Ancak üreticiler için pazarlama kanal nda perakendecinin varl oldukça önemlidir. Çünkü perakendeci D KKAT üreticinin ürünlerini tüketicilere sunmakla kalmaz, üretici ile tüketici aras nda bilginin, mülkiyetin, paran n akt bir köprü görevini üstlenir. 1 DÜfiÜNEL M SORU D KKAT AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P

4 48 Pazarlama Yönetimi fiekil 10.1 Tüketim Ürünlerinin Pazarlama Kanallar fiekilde tüketim ürünlerinin üreticiden tüketiciye do ru izledi i pazarlama kanallar gösterilmektedir. Üretici ile tüketici aras nda yer alan çeflitli arac lardan biri olan perakendeci pazarlama kanal n n önemli ve tüketiciye ulaflan son halkas n oluflturur. Bir an için pazarlama kanal nda perakendecinin olmad n düflünelim. Bu durumda üretici ürünlerini son tüketicilere kendisi ulaflt rmaya çal flacak, perakendecinin yerine getirdi i ifllevleri ve sundu u hizmetleri kendisi sunmak zorunda kalacakt r. ÜRET C LER Toptanc lar Perakendeciler Perakendeciler TÜKET C LER Di er Arac lar Toptanc lar Perakendeciler fiekilde tüketim ürünlerinin üreticiden tüketiciye do ru izledi i pazarlama kanallar gösterilmektedir. Üretici ile tüketici aras nda yer alan çeflitli arac lardan biri olan perakendeci pazarlama kanal n n önemli ve tüketiciye ulaflan son halkas n oluflturur. Biran için pazarlama kanal nda perakendecinin olmad n düflünelim. Bu durumda üretici ürünlerini son tüketicilere kendisi ulaflt rmaya çal flacak, perakendecinin yerine getirdi i ifllevleri ve sundu u hizmetleri kendisi sunmak zorunda kalacakt r. Perakendecinin olmad bir pazarlama kanal n bir de tüketici aç s ndan de erlendirelim. Perakendecinin olmad bir pazarlama kanal nda tüketici ürün kayna- n belirlemek, incelemek, seçim yapmak, ürünlerin özellikleri ve nas l kullan laca konusunda bilgi toplamak, ürün kayna ndan ürünleri kendisi tafl mak zorunda kalacakt r. Her seferinde bu tür zorluklara katlanmamak için de ürünü çok miktarda almak, stok yapmak bunun riskine katlanmak ve stok için belli bir nakit ba lamak durumundad r. Bütün bunlar oldukça maliyetli, zaman ve çaba gerektiren faaliyetlerdir. Perakendecinin da t m kanal ndaki yerini almas yla tüketici pek çok ürün çeflidini bir arada bulabilmekte, hizmet gereksinimlerini karfl layabilmekte, k saca al flverifl zevkli ve kolay bir hale gelmektedir (fiekil 10.1). Perakendeciler pazarlama kanallar içindeki yeri, türü ve büyüklü ü göz önüne al nmaks z n, tüketicilerin taleplerini yorumlamak, tüketicilerin istedikleri ürünleri ve hizmetleri sunmak, tüketicilerin istedikleri yer ve zamanda bulundurmak gibi görevleri yerine getirme konusunda önem tafl rlar. PERAKENDEC KURUMLARIN SINIFLANDIRILMASI Perakendeci kurumlar çeflitli kriterlere göre farkl farkl s n fland r labilir. Örne in, ölçek büyüklü ü, uygulad klar yöntemler ya da örgütsel yap gibi kriterlerden yararlan labilir. Perakendeciler genellikle sahipli e, sunulan ürünlere, faaliyet yöntemlerine, hizmet düzeyine ve yerleflim yerine göre s n fland r lmaktad r. Afla da perakendeci kurumlar n s n fland r lmas yer almaktad r.

5 Ünite 10 - Perakendecilik ve Toptanc l k 49 S n flama Yöntemi Perakendeci Kurum 1. Sahipli e Göre Ba ms z perakendeciler Birleflik perakendecilik - Gönüllü zincirler - Perakendeci gruplaflmalar - Zincir ma azalar - fiube ma azalar malatç n n kendi sat fl ma azalar Kooperatifler Franchise 2. Sunulan Ürünlere Göre Genel ma azalar S n rl türde ürün satan ma azalar Özel ma azalar Bölümlü ma azalar Kolayl k ma azalar 3. Faaliyet Yöntemine Göre Ma azal perakendecilik Ma azas z perakendecilik - Postayla sat fl - Kap dan kap ya sat fl - Otomatik makinede sat fl - Telefon, televizyon, bilgisayar arac l yla sat fl 4. Hizmet Düzeyine Göre Self servis perakendeciler (Kendin seç-al perakendeciler) S n rl hizmet sunan perakendeciler Tam hizmet sunan perakendeciler 5. Yerleflim Yerine Göre Mahalle dükkânlar Ticaret merkezindeki ma azalar kincil ticaret merkezleri Kent ana ticaret merkezlerindeki ma azalar Al flverifl merkezlerindeki ma azalar Semt pazarlar ndaki tezgahl sat c lar Karayollar kenarlar ndaki sat c lar Köy ve kasabalardaki dükkanlar Seyyar sat c lar (araçl -araçs z) Kamyonlu sat c lar Perakendeci kurumlar ayr ca ma aza sat fl alan, çal flt rd personel say s, sat fllar, sermaye gibi faktörler baz al narak ölçek büyüklü üne göre s n fland r labilir. Perakendeciler örgütsel yap ve uygulad klar yöntemlere göre ise klasik ve modern perakendeciler fleklinde ayr labilmektedir. Klasik perakendeciler kasap, bakkal gibi ba ms z küçük toptanc lar n ve perakendecilerin oluflturduklar pazarlama kanal nda yer alan, kiflisel hizmete dayal küçük ölçekli kurulufllard r. Modern perakendeciler ise ölçek büyüklü ü, sunduklar hizmet düzeyi, ifllevleri bak m ndan klasik perakendecilerden oldukça farkl olan bölümlü ma azalar, süpermarketler, hipermarketler gibi kurulufllard r. Perakendeci kurumlar n mülkiyete ve uygulad klar pazarlama stratejilerine göre ikili bir s n flamas n yapmak da mümkündür. Mülkiyete göre yap lan s n flamada perakendeciler ba ms z perakendeciler, zincir ma azalar, sözleflmeye dayal dikey pazarlama sistemleri (kooperatifler, franchise sistemler, gönüllü zincirler) olarak ele al nmaktad r. Pazarlama stratejilerine göre ise, ürün karmas n n geniflli-

6 50 Pazarlama Yönetimi ine ve derinli ine göre, fiyat düzeyine göre ve sunulan müflteri hizmeti düzeyine göre s n fland r lmaktad r. Biz bu bölümde perakendeci türlerinden belli bafll lar - na k saca de inece iz. Zincir Ma azalar Bu ma azalar ortak bir mülkiyet alt nda birden çok perakende sat fl yerinin toplanmas yla oluflan kurumlard r. Sat n alma ve yönetsel kararlarda merkezleflme vard r. Bu ma azalar n mülkiyeti imalatç ya ait olabilece i gibi, ba ms z zincirleme ma azalar ya da toptanc lara ait zincirleme ma azalar fleklinde de olabilir. Bu ma azalara Amerika dan Safeway, Sears Roebuck, Almanya dan Kaufhof, Fransa dan Le Printemps örnek verilebilir. Türkiye de ise Gima, Tansafl, Migros, GS, Yeni Karamürsel, Mudo, Beymen ve Vakko gibi ma azalar örnek gösterilebilir. malatç n n Kendi Sat fl Ma azas Bir üreticinin kendi sahipli i alt nda, kendi ürünlerini satmak için bir ma aza aç p çal flt rmas d r. Kontrol tamamiyle üretici firmadad r. Prestijli ürünlerde daha geçerlidir. Örne in, Beymen, Vakko, Roman ve Sarar ma azalar gibi. Bir imalatç n n tüketiciye yak n yerlerde,ifllek flehirler aras yol kenarlar nda ya da üretim merkezlerinin yan nda açt fabrika sat fl ma azas da bu gruba dahil edilebilir. Fabrika sat fl ma azalar bafllang çta üreticilerin çeflitli nedenlerle ellerinde kalan ürünleri de- erlendirmek amac yla aç lm flt r. Günümüzde ise hem bu amaca hem de üreticinin di er perakendecilere satt ürünleri daha ucuza satmak ve tüketicileri çekmek amac na hizmet etmektedir. Ülkemizden bu tür ma azalara, çocuk ve genç giyim ürünleri satan L. C. Waikiki ve kot giyim ürünleri satan Levis ma azalar örnek verilebilir. Franchise Sistemler Franchising kavram yerine ülkemizde imtiyazl sat fl, yetkili sat c l k, bayilik, ayr - cal kl sat fl gibi çeflitli kavramlar kullan lmaktad r. Ancak frachising i kavramlaflt rma zorlu u nedeniyle ve kavram kar fl kl yaratmamak için burada Franchising olarak kullan lacakt r. Franchising belli bir firman n ürünlerinin ya da hizmetinin sat fl için yap lan bir anlaflmaya dayan r. Bir toptanc, üretici ya da hizmet iflletmesinin, ürünlerinin, hizmetlerinin ya da unvan n n anlaflma koflullar çerçevesinde sat fl hakk n n verilmesi olarak tan mlanabilir. Genel Ma azalar (Her Türlü Tüketim Ürünü Satan Ma azalar) Genel ma azalar birçok ürünün s n rl say da çeflidinin bölümlere ayr lmadan sat ld ma azalard r. Yiyecek, giyim eflyalar, beyaz eflya ve mobilya bir arada sat l r. Tüketicilere yak n yerlerde kurulan bu ma azalarda genellikle tezgahta sat fl yöntemi uygulanmakla birlikte, baz ma azalarda kendin seç-al yöntemi (self-servis) uygulan r. Bölümlü (Departmanl ) Ma azalar Bölümlü ma aza, tüketicilere genifl ve derin ürün dizileri ve yo un tüketici hizmetleri sunan büyük ölçekli perakende ma aza türüdür. Kiflisel ya da aileye yönelik

7 Ünite 10 - Perakendecilik ve Toptanc l k 51 tüketime, kullan ma yönelik çok çeflitli ürünlerin bir çat alt nda tüketicilere sunumu söz konusudur. G da ürünleri, çocuk, kad n, erkek giysileri, mobilyalar, ev eflyalar ayr ayr bölümlerde sat fla sunulur. Her bölüm s n rl türde ürün satan bir ma aza ya da özel bir ma aza gibidir. Gima bu ma azalara örnek olarak verilebilir. Bölümlü ma azalarda tüm bölümlerin sahipli i bir tek kiflide toplanmayabilir, bölümler kirayla ayr ayr iflletmelere verilebilir. Özel Ma azalar Bu tür ma azalar bir ya da birbirleriyle ilgili bir kaç ürün çeflidini fiyat indirimiyle ya da indirimsiz satan ma azalard r. Tek bir ürün dizisini (örne in; ayakkab ), birbiriyle ilgili birkaç ürün dizisini (örne in; ayakkab lar, çantalar, spor giysiler, aksesuarlar gibi) ya da bir ürün dizisinin belli bir bölümünü (örne in; spor ayakkab - lar ) satarlar. Görüldü ü gibi oldukça dar (bir tek tür kolayda ya da be enmeli ürün) ancak derin ürün çeflidinde genellikle özel bir ürün dizisinde ya da özel bir ürün dizisinin bir bölümünde yo unlaflma söz konusudur. Saat, gözlük, hal, deri, kürk satan ma azalar, yaln zca ayakkab ve/veya çanta satan ma azalar, giyim ma- azalar örnek verilebilir. Bu tür kolayda ve be enmeli ürün sunan ma azalar n ürünleri genellikle modaya ba l d r. Dar fakat derin bir ürün karmas sunarak pazarlama stratejilerini seçici pazar bölümlerine yönelik olarak biçimlendirirler. Günümüzde tan nm fl baz moda tasar mc lar n n da (örne in; Georgi Armani, Ralph Lauren, Pierre Cardin gibi) kendi özel ma azalar vard r. Bu tür ma azalar n baflar s derin ürün çeflidi ve kaliteli hizmet isteyen tüketicileri çekebilmelerine ve tatmin edebilmelerine ba l d r. S n rl Türde Ürün Satan Ma azalar Bu tür ma azalar birbirleriyle ilgili birkaç tür ürünün birçok çeflidini satan ma azalard r. Bu ma azalar tüketiciye yak n yerlerde kurulurlar ve ürünler bölümlere ayr lmadan sat l r. A rl kl olarak g da ürünleri satarlar ve süpermarket ya da g da pazarlar diye adland r lan ma azalar bu tür ma azalar aras nda say labilir. Her türlü kuru ve yafl yiyeceklerin, et ve süt ürünlerinin bölümlere ayr lmadan sat ld süpermarketler, kuruyemiflçiler, kasaplar bu tür ma azalara örnek verilebilir. Kolayl k Ma azalar Kolayl k ma azalar tüketicilere daha yak n yerlerde kurulan, self servise dayal çal flan, çeflitleri az ve g da ürünlerinin a rl kta olduklar ma azalard r. Bu tür ma azalarda tüketicilerin her an ihtiyaç duyabilecekleri baz g da d fl ürünler de sat labilmektedir. Fiyatlar süpermarketlere göre pahal olmakla birlikte, genellikle geç saatlere kadar aç k olma üstünlükleri vard r. Sat fl alanlar m 2 aras ndad r. Bu tür ma azalara 7-Eleven örnek verilebilir. ndirimli Ma azalar Fiyat indirimi genellikle tüm perakendecilerin zaman zaman ve belirli ürünlerde uygulad klar bir sat fl yöntemi olmakla birlikte, indirimli ma azalarda sürekli ve tüm ürünlere uygulanmaktad r. A. B. D. de 1950 lerden itibaren yayg nlaflan bu tür ma azalarda dayan kl ve dayan ks z tüketim ürünlerinin genifl bir çeflitlemesi di er perakende sat fl yerlerine oranla daha ucuza sat lmaktad r. Bu tür ma azalarda sat fl hacminin yüksek olmas, müflterilerin self servis yöntemiyle al flverifl yapmas ve çok az müflteri hizmeti sunulmas nedeniyle ürünler düflük fiyata sat labilmektedir. Bu nedenle bu

8 52 Pazarlama Yönetimi DÜfiÜNEL M SORU D KKAT tür ma azalar genellikle düflük ve orta gelir gruplar na hitap etmektedir. Hizmet saatleri oldukça uzundur. Ülkemizde Migros un fiok marketleri bu tür ma azalara örnek verilebilir. Süpermarketler Süpermarketlerin ülkeden ülkeye farkl l klar gösterdi i ve ülkemizde de oldukça yanl fl tan mland görülmektedir. Temel olarak g da ürünlerinin yan s ra günlük ev gereksinimlerinin self servis anlay flla sunuldu u, birçok otomatik yazar kasa ç - k fl n n oldu u, otopark alanlar na sahip, genellikle tek katl ve genifl bir yerleflim alan na sahip ma azalard r. Tam bir tan m n yapmak güç olmakla birlikte bir perakendecilik yöntemi olarak, çeflitli ürün dizileri, self servise dayal hizmet anlay - fl, genifl ölçüde merkezi kontrol ve rekabetçi fiyat gibi özellikler gösterir. Genifl bir tüketici kitlesinin günlük al flverifl ihtiyaçlar n karfl layabilmek amac yla öncelikle g da olmak üzere dergiden oyunca a, küçük mutfak eflyalar ndan k rtasiyeye ve yap malzemelerine de in uzanan bir ürün yelpazesi tüketicilere sat lmaktad r. Avrupa da sat fl konular n n en az %70 inin g da ve ihtiyaç maddelerinin oluflturdu u süpermarketler, m2 aras nda sat fl alan na sahip self-servis ma azalar olarak tan mlanmaktad r. Süpermarketlerde tüketicilere sunulan hizmet düzeyi s n rl d r. Tüketiciyi mümkün oldu unca çok say da ürünle karfl karfl ya b rakmak ve böylece sat n alma dürtüsünü artt rmak amac yla ma aza içinde ürünün yeri üzerinde dikkatle durulur. Süpermarketlerin büyük ma aza (bölümlü) ya da zincir ma azalardan fark nedir? Hipermarketler Hipermarketler DÜfiÜNEL M perakendecilik alan ndaki yeniliklerden biri olarak de erlendirilebilir. Hipermarketler genellikle en az 2500 m 2 lik bir sat fl alan na sahip, g da ve g - da d fl pek çok SORU ürünün indirimli fiyatlarla sunuldu u, insanlar n tek bir yerden ço- u gereksinimlerini temin etmesine yönelik olarak kurulmufl dev al flverifl yerleridir. Genellikle kent d fl alanlarda kurulan hipermarketlerin tipik özellikleri büyük D KKAT bir alana kurulmalar, büyük otopark alanlar na sahip olmalar ve g da d fl ürünlerin a rl kl olmas d r. Hipermarket kavram 1960 lar n sonlar nda halen ülkemizde de faaliyet gösteren Carrefour la ortaya ç km fl ve zamanla Avrupa dan Kanada ve Amerika ya yay lm flt r. G da ürünlerinden oto yedek parçalar na, yap malzemelerinden oyunca- a kadar pek çok ürünün sunuldu u bu tür yerlerde restoranlar, güzellik salonlar, kuaför, banka flubeleri vb. olanaklar da bulunmaktad r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON NTERNET 2 K T A P Al flverifl Merkezleri Al flverifl merkezleri belirli bir co rafik alanda al flverifl yapanlara tek bir birimden al flverifl yapma TELEV ZYON olana sa lamak üzere planlanan ve koordine edilen çeflitli perakendeci ma azalar n oluflturdu u bir gruptur. Bu tür al flverifl merkezlerinde birkaç tane bölümlü ma aza, özellikli ürünler satan ma azalar ve süpermarketler gibi çeflitli perakende ma azalar n yan s ra, kafeterya, sinema, kuaför, pastane vb. de yer al r. NTERNET

9 Ünite 10 - Perakendecilik ve Toptanc l k 53 DE fien PERAKENDEC L K ANLAYIfiI Günümüzde rekabet ortam nda önde olabilmek, ancak müflteri beklentilerini daha iyi anlamak ve daha iyi karfl lamakla mümkündür. Çünkü müflteriler, içinde bulundu umuz bilgi ça nda gereksinimlerini çok farkl seçeneklerle karfl lama olanaklar na sahiptirler. Bilgi teknolojilerindeki geliflmeler tüketicileri geleneksel perakendecili in oluflturdu u zaman ve yer k s tlar na karfl daha ba ms z bir konuma getirmifltir. Perakendeci kurulufllar için e-ma azac l k bu konuda önemli bir f rsat alan yaratmaktad r. E-ma aza, mevcut ve potansiyel müflterilerin sadakatini artt rmak ve yaln zca ziyaret amac yla ma azaya u rayan kullan c lar yaflam boyu müflteri yapmak için onlara s ra d fl bir deneyim yaflatmak amac n gütmelidir. Bunun için de etkin pazarlama çabalar yerine getirme olana n yaratacak bir e- ma aza uygulamas na sahip olmak gerekir. fiekil 10,2 den de görülebilece i gibi geleneksel perakendeci ma azalar müflterilerinin seçeneklerine s n rlamalar getirmektedir. Geleneksel perakendecili in geçerli oldu u ortamlarda müflteriler gereksinimlerini karfl layabilmek için ma azalar n bulunduklar yerlere gitmek ve onlar n aç l fl saatlerine kadar beklemek zorundad rlar. Bilgi teknolojisindeki geliflmeler ise günümüzde müflterileri geleneksel ma azac l ktaki yer ve zaman k s - t n n yaratt ba ml l ktan önemli ölçüde kurtarm flt r. Bu ba ms zl k seçene inin oluflumu da sektördeki sat fl hacmini giderek artt rarak kendisini kan tlam flt r. Tüketiciler kendilerine sa lanan elektronik al flverifl ortam yla sahip olduklar zaman, enerji ve di er kaynaklar n diledikleri gibi kullanma olana na kavuflmufllard r. Örne in, bir müflteri sabah n ünde internet ortam nda bir ma azaya girebilir ya da evinde veya ofisinde bir mola verdi inde k sa bir TV tan t m program n gözden geçirirken kredi kart yla ücretsiz numaralardan al flverifl yapabilir, diledi i kargo flirketini seçerek ürünün kendisine ulafl m n sa layabilir. Geçen on y l içinde, ma aza operasyonlar n n tüm yönleri teknolojik geliflmelerden fazlas yla etkilenmifltir. Günümüzde teknoloji, geçmifltekinden çok daha yüksek oranda f rsatlar sunabilmektedir. fiekil 10.2 Ba ml (zaman) Ba ms z (yer) Ma azas z Perakendecilik Ba ms z (zaman) Geleneksel Perakendecilikten Ma azas z Perakendecili e Kaynak: Ron Hasty ve James Reardon(1997). Retail Management, McGraw-Hill, New York, s.571. Geleneksel Perakendeci Ma azac l k Ba ml (yer)

10 54 Pazarlama Yönetimi fiekil 10.3 Teknolojinin sundu u bu f rsatlar ; müflteriyle daha etkin ve etkileflimli iletiflim kurma ve gelifltirme yöntemlerindeki art fl fleklinde özetlememiz mümkündür. fiekil 10,2 de perakende endüstrisindeki de iflim ve de iflimi kuflatan faktörler ayr nt l olarak gösterilmektedir. Art k günümüzde çok say da ma azas z perakendeci kurulufl çeflitli alanlarda katalogla sat fl yapabilmekte, bireysel müflterilere ürün/hizmet tekliflerini postayla iletebilmekte ya da sadece internet üzerinden sat fl yapan sanal ma azalar oluflturabilmektedir. LL Bean gibi pek çok perakendecinin fiziksel ma azas bulunmakta ancak as l sat fllar ma aza d fl ndan yap lmaktad r. JC Penny ise bir departmanl ma azalar zinciri olmas na karfl n genelde katalogla sat fl yapmaktad r. Baz perakendeciler tüm mal çeflitlerini k sa tan t mlar, reklâmlar ve TV al flverifl flebekeleri ile satmaktad rlar. Ma azas z perakendecilik alanlar n n tümü, gittikçe artan bir h zla büyümektedir. Bunun temel nedenlerini de afla daki gibi s ralamam z mümkündür: Tüketicilerin hemen hemen % 50 den fazlas n n kendilerini çok fazla zaman bask s alt nda hissetmeleri ve online al flveriflin daha zevkli oldu una inanmalar. Reklâm y nlar n n (karmafl kl ) müflteride b kk nl k yaratmas. Perakendeci kurulufllar n promosyon programlar n n da buna ek olarak kar fl kl a yol açmas. Sat n alma sonras ma azadan ayr lan müflterilerin iyi hizmet ya da yeterli bilgi alamamalar. Kataloglar, do rudan postalama, TV üzerinden al flverifl kanallar, bilgisayar flebekelerindeki geliflmeler gibi seçeneklerin giderek artmas. Yeni teknolojilerin ma aza d fl al flverifl deneyimlerini art rmas ve basitlefltirmesi, giderek artan ve kolaylaflan online uygulamalar. Perakende Endüstrisindeki De iflim - De iflimi Kuflatan Unsurlar: Rekabetçi Üstünlükler Kaynak: Ron Hasty ve James Reardon (1997). Retail Management, McGraw-Hill, New York, s.572. PERAKENDE FORMATINDA DE fime LER DÜZEY PERAKENDEC L K SANAL MA AZACILIK KÜRESELLEfiME De iflen Perakende Endüstrisi YEN PERAKENDE B Ç M PERAKENDEC L KTE VER TABANLI PAZARLAMA GÜÇLENEN ALICI/SATICI L fik LER MÜfiTER ODAKLI TEKNOLOJ LER Y ÇALIfiAN VER ML ORGÜT YAPILARI DE ER YARATAN F YATLAMA-DÜfiÜK MAL YET YAPILARI

11 Ünite 10 - Perakendecilik ve Toptanc l k 55 Ma azas z perakendecilik yaklafl m n n günümüzde giderek daha fazla SIRA benimsenir S ZDE olmas n nas l aç klars n z? 3 DÜfiÜNEL M PERAKENDEC L KTE B LG TEKNOLOJ LER N N ARTAN ÖNEM Herhangi bir büyük ma azaya yap lan bir ziyaretle bilgi teknolojisinin SORU (BT) perakendecilikte yaflamsal bir öneme sahip oldu u görülecektir. Pek çok büyük ma azada lazer taray c lar kullan larak ürün barkodlar n n okunmas, ürünün dosyas nda bulunan ayr nt lar n gözden geçirilmesi, saniyeden daha k sa bir sürede do ru D KKAT fiyata eriflim, ça dafl bilgisayar teknolojisinin ve ileri yaz l m uygulamalar n n sa lad ay r c özelliklerden baz lar d r. Buna ek olarak internetin geliflimi; tüketici- lerin evlerine teslim edilmek üzere gece ya da gündüz her istedikleri vakitte kitap, CD, giysi ve hatta bakkaliye ürünleri siparifl etmelerini mümkün k lm flt r. Ma azalar, dünya çap nda da t m merkezleri, tedarikçiler, merkez bürolar ve müflteriler aras nda veri toplamay ve veri de iflimini yapan pahal bilgisayarlara ve yüksek h zda iletiflim sa layan networklere (flebekeler) perakendeciler K önemli T A P kaynaklar ay rmaktad rlar. BT sistemlerinin göreceli maliyetlerindeki düflüfller ve son y llarda her büyüklükteki perakendecinin bu tür yat r mlara yönelimini mümkün k lan genifl finansal destek, teflvik ve yard mlar (leasing sistemleri gibi), TELEV ZYON bu tür sistemleri sadece büyük flirketlere özgü bir ayr cal k olmaktan ç karm flt r te Management Horizons dergisinde de inildi i gibi teknoloji baflar l bir rekabet için yaflamsal bir ön koflul haline gelmifltir. Ayr ca, perakendeci-tedarikçi ortakl nda bilgiyi toplay p kullanan, bilgiden yararlanan teknolojilerin kullan m NTERNET verimlili i artt - r rken maliyetlerin azalt lmas nda anahtar rol oynam flt r. Pek çok perakendeci flirketin hâlihaz rdaki baflar s, teknolojiye yapt klar yat - r m ifllerini gelifltirmesiyle sa lanm flt r. Etkinli i art rmaya yönelik anlaml katk lar; veri tarama ve stok kontrol sistemleri, veri de iflimi ve karar destek sistemlerine iliflkin uygulamalarla do rudan iliflkilidir. Büyük perakendeciler kadar küçük perakendeciler için de BT ye yönelik yat r mlardaki büyüme ya da geliflme sadece basit bir tercih konusu de il ayn zamanda pazarda kal c ve önemli bir rakip olabilmenin gerekli ön kofluludur. Bu bölümde; topluma hizmet eden ya da birbiriyle rekabet halinde bulunan perakendeciler için yeni bir aç l m sunan elektronik ticaretin yan s ra; perakendecilerin etkinlik, verimlilik ve pazarlama gereklerini karfl lamay mümkün k lan BT sistemlerinin önemi de aç klanmaya çal fl lacakt r. malat endüstrisinde faaliyet gösteren iflletmelerle karfl laflt r ld nda 1970 lerden itibaren üç temel neden perakendecileri BT kullanmada öne ç karm flt r. Bu üç temel nokta flunlard r: Örgütsel de iflim, geliflen perakende lojisti i, ürün teslim sürelerinde k salmalar, perakende stok tutmada azalma yönlü geliflmelerin yaratt BT yönlü yat r mlar n art fl. Kendi markas n yaratma iste i, ürün gelifltirmeye yönelik perakende politikalar yla desteklenen müflteri beklentilerine yönelik daha iyi bilgi elde etme iste i ve baflar l firmalar n yeniden tan mlanmas. Daha fazla yar zamanl ve geçici ifl gücü kullanarak etkin insan gücü planlamalar yla bu tür maliyetleri azaltma. BT nin ça dafl perakendecilik üzerinde önemli etkileri bulunmaktad r. flletmeler aras elektronik ticaretin bafllamas yla birlikte geliflen barkod uygulamalar perakendeciler için hem maliyet ve verimlili e hem de pazarlamaya yönelik DÜfiÜNEL M SORU D KKAT AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON NTERNET

12 56 Pazarlama Yönetimi ola anüstü yararlar getirmifltir. fiimdi bu iki önemli katk n n neleri kapsad n s ralayal m: Maliyetlere ve verimlili e yönelik yararlar: Zaman/ifllem etkinli i ile daha fazla h z kazanma Kuyrukta bekleme sürelerinin azalmas Faaliyete dönük maliyetlerde azalma, örne in, daha az etiketleme Sat fl iflleminin tüm yönlerinde artan do ruluk Ürün teslim süresinde k salma Stok tükenmesi ve stokta tutmada azalma Fiyatlarda kolay ve do ru de ifliklik yapabilme Pazarlamaya yönelik yararlar: Gelifltirilmifl veri iflleme ile promosyonlar, sat fl tahminleri ve stok kay tlar - n n etkisi Daha h zl bir da t m çevirim sistemi Gelifltirilmifl ticari ortakl k iliflkileri Pazar koflullar ndaki de iflime daha h zl ayak uydurma Faaliyetsel etkinliklerde tüketici ç karlar n öne alma, örne in, kuyruklarda daha az bekletme Sadakat programlar ve veri tabanlar oluflturmaya imkân tan ma Stokta tutmay azaltarak ek sat fl olanaklar yaratma 4 Perakendecileri BT kullan m nda öne ç karan temel nedenler hangi noktalarda toplanmaktad r? DÜfiÜNEL M SORU PERAKENDEC L KTE DÜfiÜNEL M KULLANILAN ÇEfi TL TEKNOLOJ LER Barkod SORU Barkod, karakterlerin (bunlar rakam ve/veya harf olabilir), uygun okuma araçlar yla okunup deflifre edilmesi ve bas l bir formda ifade edilmesinin bir yoludur. Bar- D KKAT D KKAT kod ürünlerin benzersiz bir biçimde tan mlanmas na daha sonra bilgisayarlara belli sembollerle SIRA girilebilir S ZDE hale getirilifline olanak sa lar. Bir barkodun içeri i esas n- da kodlanm fl karakterlerdir. Barkodu okuma veya deflifre ifllemi, flifrelenmifl harfleri veya karakterleri flifre çözücünün ba l oldu u bilgisayar sistemine uygun hale getirmektir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Barkod sistemi; üretim, tafl ma, depolama ve da t m, perakende sat fl ifllemleri, malzeme K takibi, T A Pkalite kontrol, personel devaml l n n kontrolü, demirbafllar n K T A P izlenmesi, doküman yönetimi, sa l k, bilgi depolama, elektronik ticaret, de erli evraklar n izlenmesi, garanti uygulamalar, servis hizmetleri, park ve otoyollar, posta hizmetleri, elektrik, su, do al gaz ve telefon vezneleri, ihracat ifllemleri vb. TELEV ZYON TELEV ZYON gibi pek çok alanda kullan lmaktad r. NTERNET RFID Dünyada birçok NTERNET teknoloji, kinci Dünya Savafl s ras nda, savunma amaçl olarak gelifltirilmifltir. Bunlardan biri de Radio Frequency Identification Device (RFID) ad verilen teknolojidir. Amerikal lar, dost ve düflman uçaklar n birbirinden ay rmak için RFID uygulamalar na baflvurmufl ve büyük ölçüde de baflar kazanm fllard r. Uzun y llar özel sektörde, flirketlerde kullan lmayan teknoloji, sonraki y llarda

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

KOB ler için internet

KOB ler için internet KOB ler için internet 1 e ve e-ticarete girifl Haziran 2007 2 stanbul Avrupa Bilgi Merkezi, SO, KOSGEB ve KV ortakl nda yürütülen ve k smen Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilmekte olan bir giriflimdir.

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER Yazarlar Doç.Dr. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 2, 3, 4, 10, 11) Doç.Dr. Bar fl BARAZ (Ünite 5, 6, 7, 8, 9, 12) Editör

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr. T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M Yazar Güven BORÇA Editör Prof.Dr. Ferruh UZTU ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI Yazarlar Prof.Dr. Kurtulufl KARAMUSTAFA (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR GÜREL (Ünite 3-8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 07 Entelektüel Sermaye. Yazan ve Derleyen. Dr. Y lmaz Argüden

ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 07 Entelektüel Sermaye. Yazan ve Derleyen. Dr. Y lmaz Argüden Entelektüel Sermaye ARGE Dan flmanl k 14. Ulusal Kalite Kongresi Entelektüel Sermaye Oluflturma, Etkili Yararlanma oturumu sponsoru ARGE Dan flmanl k n kongre kat l mc lar na arma an d r. ARGE Dan flmanl

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

Hiper Rekabet Stratejileri

Hiper Rekabet Stratejileri Hiper Rekabet Stratejileri Dr. Zeynel fien - fiükrullah DOLU MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE 45 Y Ö N E T M K T A P L I I : 3 Yay nlar : 45 Yönetim Kitapl : 3 ISBN 975-7215-46-5 Ç N D E K L E R 2004,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2821 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1779 KÜRESEL PAZARLAMA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2821 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1779 KÜRESEL PAZARLAMA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2821 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1779 KÜRESEL PAZARLAMA Yazarlar Doç.Dr. pek ALTINBAfiAK FAR NA (Ünite 1) Prof.Dr. Ercan GEGEZ (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Asl KÜÇÜKASLAN

Detaylı

filetme B LG S STEMLER

filetme B LG S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2690 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1656 filetme B LG S STEMLER Yazarlar Ö r.gör.dr. fienay LEZK (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Özlem

Detaylı

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 1. htisas Fuarlar n n Pazarlama fllevi...8 2. Bilgi letiflimi ve htisas Fuarlar...9 3. Rekabet ve htisas Fuarlar...11 HT SAS FUARLARINA KATILIMIN

Detaylı

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301)

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ELEKTRON K T CARET REHBER

STANBUL T CARET ODASI ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ELEKTRON K T CARET REHBER STANBUL T CARET ODASI ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ELEKTRON K T CARET REHBER Haz rlayan Aysun KÜÇÜKYILMAZLAR AB ve Uluslararas flbirli i fiubesi YAYIN NO: 2006-3 fiubat, 2006 Bu eserin tüm telif haklar

Detaylı