KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI"

Transkript

1 Antikolinesterazlar: Kolinesteraz enzimini inhibe eden ilaçlar, inhibisyonun reverbisl ve irreverbisl olmasına göre iki grupta incelenmektedir. Kolinerjik asetilkolin birikimine neden olarak muskarinik ve nikotinik etkiler gösterir. Reversibl inhibitörler (Karbamilli grup) : Tersiyer amin grubu içeren ve sss ne geçebilenler: fizstigmin, takrin, donepezil, rivastigmin. Neostigmin pridostigmin, ambenonyum, demekaryum, edrofonyum ve distigmin kuvarterner amin grubu içerir ve sss ne geçemez. Neostigmin doğrudan nikotinik reseptörleri uyarabilme özelliğine sahiptir. Reversibl inhibitörler enzimin anyonik ve esteratik bölgelerine bağlanır ve karbamiller. En kısa etkili inhibitör: edrofoyum. En uzun etkili inhibitör: Distigmin uzun etkili ambenonyum. Irreversibl inhibitörler (fosfatlı antikolinesterazlar): bunlar organofosfat bileşikleridir. Kan beyin bariyerini geçebilir ve santral etkiler oluşturabilirler. Etki süreleri reversible inhibitörlere göre daha uzundur. Tarım alanında kullanılan insektisidler: Malatyon, paratyon. Glokom tedavisinde göze lokal olarak uygulanan: ekotiofat, diizopropilflorof osfat (dfp). antihelmintik etkisi olan: metrifonat Kolinesteraz inhibitörlerinin farmakolojik etkileri. parasempatomimetik etkiler: Myozis, akomodasyon spazmı, diyare. Parasempatomimetiklerden farklı olarak sempatik gangliyonlardaki ve adrenal medulladaki nikotinik reseptörlerin uyarılması nedeniyle kan basıncında yükselmeye neden olabilir. Çizgili kaslarda. Fasikülasyonlar meydana gelir. SSS etkileri: Solunumu uyarır, vazomotor merkezi uyararak kan basıncını yükseltir. KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI Nörojenik mesane: betanekol. Kronik açık açılı glokom tedavide beta blokörler, parasempatomimetikler (pilokarpin en sık kullanılan ilaçtır, fizostigmin), adrenalin, karbonik anhidraz inhibitörleri kullanılır. parasempatomimetiklerin buradaki etkisi siliyer kası kasmalarına bağlıdır. Dar açılı glokom: Parasempatomimetikler ve karbonik anhidraz inhibitörleri tercih edilir. Gerekirse cerrahi müdahale yapılır. Atropin ve fenotiazin grubu nöromeptikler gibi santral etkili antikolinerjiklerle meydana gelen zehirlenmeler i.v. fizostigmin. refluks özüfajit betanekol. Atropin zehirlenmesinin teşhisi: Hastaya metakolin verildikten sonra aşırı terleme meydana gelir. Postoperatif ileus ve

2 mesane atonisi: Neostigmin ve betanekol tedavide kullanılır. Kompetetif tipte nöromuskuler blokaj yapan ilaçların (kürar ve benzeri ilaçlar) etkisini ortadan kaldırmak için neostigmin, edrofonyum. Alzheimer hastalığının erken dönemleri: Fizostigmin, rivastigmin Myastenia gravis tedavisi: tedavide neostigmin, pridostigmin veya distigmin kullanılır. Diğer ilaçlar (efedrin, potasyum klorür, glukokortikoidler, azatiopürin). Tedavi sırasında bazen hastalık belirtileri tekrar ortaya çıkabilir. Bu durum ilaç dozunun yetersizliğine (myastenik kriz) veya dozun fazlalığına (kolinerjik kriz) bağlı olabilir. hastaya i.v. yoldan edrofonyum verildiğinde belirtiler düzeliyorsa, myastenik kriz söz konusudur; ilaç dozu yükseltilir. belirtiler daha da şiddetleniyorsa hasta kolinerjik krizdedir, ilaç dozu fazla gelmiştir; doz düşürülür. Alzheimer tedavisi: Fizostigmin kontrollü salınımlı tabletleri kullanılır. Takrin: Hepatotoksik etkisi kullanımını kısıtlanmaktadır. Ataksiye yol açar. Presinaptik uçtan asetilkolin salıverilmesini de azaltır. Donepezil; Yan etkileri bulantı, kusma, diare, uykusuzluk, kas krampları. Rivastigmin: Nöronlarda beta amiloid birikimini engellemesi nedeniyle tedavide tercih edilir. Kognitif fonksiyonlar üzerinde olumlu etkisi vardır. Hastalar bu ilacı oldukça rahat tolere eder. E vitamini, melatonin ve selejilin gibi antioksidan maddelerin de tedavide yararlı olduğu bildirilmiştir. ORGANOFOSFAT BİLEŞİĞİ İÇEREN İNSEKTİSİDLERLE ZEHİRLENME Belirtiler: Parasempatik etkinliğe bağlı belirtiler: terleme, myozis, akomodasyon spazmı, görme bozukluğu, ishal, bradikardi, hipotansiyon, idrar tutamama. SSS konuşma güçlüğü, konfüzyon, reflekslerde bozulma, ataksi, konvülziyon. Çizgili kaslarda fasikülasyon, güçsüzlük, istem dışı hareketler. Bazı olgularda zehirlenmeden yaklaşık 2 4 hafta sonra polinöropati ve felç görülür. Felçler önce gevşek, sonar spastiktir ve ekstremitelerin distalini tutar. Tedavi: İlk yapılacak işlem hastanın zehirle temasının kesilmesidir. Solunum yolu açık tutulur, gerekirse mekanik solunum yaptırılır, oksijen verilir. Zehirlenmede ölüm nedeni solunum yetmezliğidir. Atropin: muskarinik reseptörleri bloke eder i.v. veya im yoldan 2-4 mg olarak başlanır, 3 0 dakikada bir 2 mg dozunda ağız kuruluğu, flushing gibi belirtiler ortaya çıkana kadar verilir. Pralidoksim (pam), obidoksim: Organofosfat bileşiklerini enzimden

3 ayırarak, enzimi yeniden aktive eder. 1 gr i.v. Erken dönemde kullanılmalıdır, aksi halde etkisidir. Atropinden farkı santral sinir sistemine geçememesidir. PARASEMPATOLİTİK (ANTİKOLİNERJİK) İLAÇLAR Antimuskarinik ilaçlar (muskarinik reseptör blokörleri): tüm muskarinik reseptörlere afiniteleri eşittir. Kuvaterner amin yapısındaki bileşikler (metantelin, propentelin) dışındakiler nikotinik reseptörleri etkilemez. En kolay bloke edilen muskarinik reseptörler: tükrük, ter ve solunum yollarının mukozasında bulunan bezlerdir. Antimuskarinik etkiye en dayanıklı hücreler: midede asid salgılayan hücreler. Atropin: Belladon alkaloididir. Etkisi yaklaşık 3-4 saat kadar devam eder. En geç ortadan kalkan etkisi midriyazisdir (24 saat). Skopolaminden en önemli farkı sedasyon yapmamasıdır. Sistemik Etkileri: KVS: Kan basıncında bir değişiklik yapmaz. Düşük dozlarda bradikardi, yüksek dozlarda vagal tonusun ortadan kalkması sonucu taşikardiye neden olur. kalpte atrioventriküler (av) iletimi hızlandırır, ektopik atımlara neden olabilir. Bradikardi ve av blok tedavisinde kullanılır. Ciltte kızarma (flushing): Oluşan vazodilatasyona ve histamin salıverilmesinde artışa bağlıdır. Göz: midriyazis, fotofobi silyer aksı gevşetir, lensin bombeliği ve kırıcılığı azalır, yakın görme bozulur (siklopleji akomodasyon felci). Göz yaşı salgısını azaltır, gözde kuruluğa neden olur. dar açılı glokomda, glokom krizine neden olur, kontrendikedir. Üveit ve iritte sineşiyi ortadan kaldırmak için kullanılır. Dış salgı bezleri: Ağız kuruluğu, ciltte kuruluk, terlemenin inhibe edilmesi nedeniyle hipertermi görülür. GİS: Peristaltizm azalır (kontipasyon), mide asid salgısı etkilenmez, sfinkterleri gevşetir, antispazmodik olarak kullanılır. SSS: Ajitasyon, deliryum. İdrar retansiyonu Atropin in endikasyonları: sikloplejik etkisi nedeniyle lensin refraksiyon kusurlarının ölçülmesi. Üveit ve iritte oluşan sineşi mesane ve gis dte antispazmodik olarak organofosfat bileşikleri ve mantar zehirlenmeleri. Ameliyat öncesinde sekresyonları azaltmak için bradikarid av blok Parkinson

4 hastalığı belirgin vagal deşarj görülen myokrad infarktüsü olguları. Kontrendikasyonları: dar açılı glokom, prostat hipertrdofisi, ileus, barsak ve mide atonisi. Atropin zehirlenmesi: Hastanın görünümü: Kemik kadar kuru, yarasa kadar kör, pancar kadar karımızı. atropin zehirlenmesinde i.v. fizostigmin kullanılır. Skopolamin: Atropinden farkı sedasyon yapması, amnezi oluşturması ve kısa süreli hafızayı bloke etmesidir. Toksik dozlarda atropin ve skopolamin ajitasyon ve konfüzyona neden olur. Diğer santral etkili antikolinerjikler: Triheksifenidil, biperiden, benztropin, sikrimin: Parkinson tedavisi ve nöroleptiklerin yan etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla kullanılmaktadır. Belladon alkaloidlerinin sentetik analogları: Oftalmik solüsyonlar şeklinde sikloplejik ve midriyatik olarak kullanılanlar: Homatropin, ökatropin, siklopentolot, tropikamid. antispazmodik etkililer: Oksifensiklimin, piperidolat, adifenin. Kuvarterner amin bileşikleri (metantelin, propantelin, ipratropium bromür, hysin butilbromür butilskopolamin): Sentetik maddelerdir, SSS ne giremezler. Sempatik ve parasempatik gangliyonlardaki nikotinik reseptörleri de bloke eder, postüral hipotansiyon, idrar retansiyonu ve impotens gibi belirtilere neden olur. Yüksek dozda nöromüsküler blok da yapabilir. Butilskopolamin: Mesane spazmı, GIS spazmı ve biliyer spazm tedavisinde tercih edilir. İpratropium: Astım, kronik bronşit ve amfizemli hastalarda kriz tedavisinde kullanılır. Diğer antikolinerjiklerden farkı mukosiliyer transoprtu bozmamasıdır. Glikopirolat: Tükrük salgısını inhibe edici etkisi atropinden yüksektir. Atropine göre daha az taşikardi yapar. Preanestezik medikasyonda i.v. uygulanır. Propantelin: Nörojenik mesane ve enürezis nokturna tedavisinde kullanılır. Selektif etkisi parasempatolitiktir: Pirenzepin, Telenzepin: Tip 1 muskarinik reseptörlerin (m1) blokörüdür. Mide parietal hücrelerinden asid salgılanmasını güçlü bir şekilde inhibe eder, ülser tedavisinde fazla tercih edilmez.

5 HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Diüretikler: En çok tiyazid grubu diüretikler (klorotiyazid, hidroklorotiyazid) veya tiyazid benzeri diüretikler (klortalidon, indapamid, metozalon) tercih edilir. Konjestif kalp yetmezliği veya kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda ise furosemid tercih edilir. Etki mekanizması: Sıvı hacmini ve periferik damar direncini azaltır. Vazodilatör etkileri damar düz kas hücrelerinde na ve ca miktarını azaltmalarına bağlıdır. ADRENERJİK NÖRON BLOKÖRLERİ (REZERPİN, GUANETİDİN, GUANADREL) Diğer antihipertansif ilaçlarla beraber kullanılır. Tek ilaç kullanacak hastalarda tercih edilmez. Rezerpin: Yan etkileri; Sedasyon ve konsantrayon gerektiren işleri yapmada güçlük (en sık), depresyon, intihara eğilim. Burun tıkanıklığı, baridakirdi, ortostatik hipotansiyon, peptik ülser oluşumu ve ülser kanaması. Konvülziyon eşiğinde düşme. Mide barsak kanalının motilitesinde artışa bağlı diyare ve mide asit salgısındaki artışa bağlı peptik ülser oluşturabilir. Ejakülasyon ortadan kalkabilir. Guanetidin etki mekanizması: Nöronal up take yoluyla adrenerjik sinir ucuna alınır ve sinir uçlarında veziküller içerisine girerek noradrenalinin yerini alır ve aderenjik sinir ucunda membran stabilize edici etki gösterir. İlaç etkileşimler: nöronal uptake i bloke eden trisiklik antidepresanlar, kokain, fenokbisenzamin gibi ilaçlarla alınırsa guanetidinin etkinliği Guanetidin, indirekt etkili sempatomimetikler olan tiramin ve amfetaminin etkisini. ADERENERJİK RESEPTÖR BLOKÖRLERİ: Beta adrenerjik reseptör blokörleri: Kalp hızında ve kalp debisinde azalmaya neden olur. Vazodilatör etkisi vardır. Sistolik kan basıncını, diastolik kan basıncına göre daha belirgin olarak düşürür. Beta blokörlerin özellikle tercih edildiği durumlar (çoklu yarar prensibi): Angina pektorisi olan, myokard infarktüsü geçirmiş, glokomu olan, migreni olan, supraventriküler aritmisi olan 60 yaşın altındaki hastalar, renin düzeyi yüksek olan hastalar. ALFA ADRENERJİK RESEPTÖR BLOKÖRLERİ

6 Selektif olmayan alfa blokörler (fenoksibenzamin ve fentolamin gibi) yan etkilerinin sık olması (refleks taşikardi, renin salgısında artış), ve uzun süreli kullanımlarda etkilerine tolerans gelişmesi nedeniyle rutin tedavide kullanılmaz. Prazosin (yarı ömrü en kısa), terazosin, alfuzosin, doksazosin (yarı ömrü en uzun), uradipil LABETOLOL: Alfa1, beta1, ve beta2 adrenerjik reseptörlerin blokördür. Etkisi beta blokörlere göre daha çabuk başlar. Yan etkileri. ortostatik hipotansiyon, impotens, antinükleer antikor ve antimitokondriyel antikor oluşumu göz toksisitesi. SANTRAL ETKİLİ SEMPATOLİTİKLER (Klonidin, guanfazin, guanabenz ve metildopa) Klonidin etki mekanizması: Beyin sapında nucleus tractus solitarii ve vazomotor merkezdeki postsinaptik beta2 reseptörleri uyararak vazomotor em merkezi inhibe eder. SSS de noradrenerjik akson uçlarında presinaptik imidazol reseptörlerini aktive eder. Bu yolla na salıverilmesi artar. Na postsinaptik bölgedeki beta2 adrenerjik reseptörleri uyararak vazomotor merkezi inhibe eder. Yüksük dozda periferde adrenerjik sinir uçlarındaki presinaptik beta2 reseptörleri uyararak na salıverlimesini önler. Klonidinin diğer endikasyonları: Morfin benzeri analjezik etki gösterir ve morfin yoksunluk sendromu belirtilerini hafifletir veya ortadan kaldırabilir. yoksunluk sendromu belirtilerinin çoğu kaldırabilir. Yoksunluk sendromu belirtilerinin çoğu sempatik hiperaktiviteye bağlıdır. Bu endikasyonda hipotansif etkisinin az olması nedeniyle daha çok lofeksidin kullanılır. Hipotalamustan ghrh salgısını artırarak gh salgısını uyarır. test ilacı olarak kullanılır. Postmenapozal flushing ve glokom tedavisi. Grh salgısını azaltır. Nalokson, klonidin zehirlenmesinin antidotudur. Yan etkileri: Sedasyon (en sık görülen yan etkisi),rebound hipertansiyon (klonidine devam veya alfa veya beta blokör verilir), kanda kotizol düzeyini düşürür, ağız kuruluğu, bradikardi ve konstipasyon. Klonidin beta blokörlerle beraber kullanılmaz, rebound hipertansiyon belirginleşir. Metildopa: Metildopa, bir ön ilaçtır periferde ve beyinde sempatik sinir uçlarına ger girerek noradrenalinin sentez yolağına katılır ve alfa reseptör

7 agonisti olan alfa metilnoradrenaline (yalancı mediatör) dönüşür. Yan etkileri: otostaki hipotansiyon yorgunluk ve sedasyon (en sık), coomb testi, reversibl hemolitik anemi, ejakulasyon bozukluğu, impotens, libido kaybı. Alfa adrenerjik reseptörlerden çok imidazolin reseptörlerine bağlananlar moksonidin ve rilmenidin sedasyon daha az, ağız kuruluğu daha sık. KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ Dihidropiridin türevleri: Nifedipin, nikardipin, nitredipin, nizoldipin, amlodipin, felodipin, nimodipin. Dipidropiridin türevleri vazoselektiftir, damarları gevşeten dozlarda kalp üzerinde belirgin etki oluşturmaz. Avantajları kan basıncını düşürmelerine rağmen böbrek ve serebral kan akımını azaltmamalarıdır (Diüretikler ve beta blokörler azaltır). Dihidropiridin türevleri aynı zamanda diüretik ve natriüretik etki gösterir. Bu nedenle refleks olarak su tuz tutulumu artırmaz. Vazoselektifliği en fazla olanlar amlodipin, felodipin ve lasidipindir. Nizoldipin, kanallara afinitesi en yüksek olan kalsiyum kanal blokörüdür. Amlodipin en uzun etkili kalsiyum kanal blokörüdür. Diğer Dhp grubu ilaçlar sadece voltaja bağlı kanal blokajı yaparken, amlodipin hem voltaj hem de frekansa bağlı blokaj oluşturur. Nimodipin serebral damar yataklarında belirgin etki gösterdiği için subaraknoid hemorajilerde refleks vazospazmı önlemek için kullanılır, en kısa etkili kalsiyum kanal blokörüdür. Fenilakilamin türevleri: Verapamil: Verapamil kalp üzerindeki etkisi en belirgin olan kalsiyum kanal blokörü olması nedeniyle beta blokörlerle kullanılması kontrendikedir. Supraventriküler aritmisi veya hipertrofik kardiyomyopatisi olanlarda tercih edilir. Benzotiazepin türevleri: Diltiazem: Mykorad infarktüsü geçiren hastalarda mortaliteyi azaltır. Pulmoner konjesyonu olan myokard infarktusu olgularında kullanılmamalıdır, bu olgularda mortaliteyi artırır. Piperazin türevleri: Sinarizin, flunarizin: Sinarizin (antihistaminik etkili) Meniere hastalığı ve taşıt tutmasında kullanılır. Flunarizin ise migren, cluster tipi baş ağrısı, kulak çınlaması ve vertigoda endikedir. Bepridil: Anginalı hastalarda kullanılır. Kalsiyum kanallarının yanısıra kalpte sodyum ve potasyum kanallarını da bloke eder. Diğer kalsiyum kanal blokörlerinden en önemli farkı periferik vazodilatasyon yapmamasıdır.

8 Miberfradi: T tipi kalsiyum kanallarına etkisi daha güçlü, L tipi kanallara etkisi zayıftır. Dihidropiridin grubu, verapamil ve diltiazem kalp ve düz kasta yerleşmiş olan L tipi kanalları bloke ederken, flunarizin ve mibefradil kalpte bulunan T tipi kanalları bloke eder. Kalsiyum kanal blokörlerinin diğer endikasyonları: Pulmoner hipertansiyon (nifedipin), migren nöbetlerinin proflaksisi, Hipertrofik kardiyomyapoti, Difüz özüfageal spazm, Dismenore, Erektil impotens, Reperfüzyon aritmileri ANJİOTENSİN ANTAGONİSTLERİ Anjiotensin dönüştürücü enzim (ade) inhibitörleri (benazepril, enalapril, fosinopril, kaptopril, kinapril,lisinopril, perindopril, ramipril, silazapril, trandolapril) Etki mekanizması: Anjiotensin 1 in anjiotensin 2 ye dönüşümünü inhibe ete ederek periferik damar direncini azaltır, aldosteron sentezini inhibe edip su tuz tulumunu azaltır, baridkinin yıkımını önler (ade kininaz 2) kinin peptidler nitrikoksid (no) ve prostaglandin sentezini artırdığı için, ade inhibitörleri böbrekte indirekt olarak no ve prostaglandin 12 aracılı vazodilatasyona neden olur. Arteriyel ve venöz dilatasyona yol açar. hipertansiyon dışında preload ve afterloadu azaltması nedeniyle konjestif kalp yetmezliği, akut ml gibi hastalarda da kullanılır. Diğer endikasyonları: ade inhibitörleri efferent arteriolü afferent arteriole göre daha fazla gevşettiklerinden glomerül içi basıncı düşürür. Bu nedenle diyabetik nefropatide yararlıdır (proteinüriyi azaltır) ve yine bu nedenle böbrek kan akımını artırmalarına rağmen gfh nı artırmaz. Akut myokarda infarktusu (iskemik olan çapını büyümesini ve sol ventrikül dilatasyonunu) önler ve konjestif kalp yetmezliği olgularında erken dönemde tedaviye başlanması mortaliteyi önemli ölçüde azaltır. Ön ilaç olmayan ade inhibitörleri: kaptopril ve lizinopril. Fosinopril hariç böbrekle atılırlar. Yan etkiler: Genel yan etkiler hiperkalemi, öksürük (kinin peptidlerin birikimine bağlı), anjiyoödem, hipotansiyon. Sülfidril grubu taşıyan ade inhibitörü kaptoprile özgü yan etkiler: Cilt döküntüsü, tad duyusu kaybı, proteinür, kemik iliği depresyonu. Anjiotensin reseptör antagonsitleri: Losartan, valsartan, irbersartan, eprosartan, kandesartan, anjiotensin tip 1 reseptör blokörüdür. ade inhibitörlerinin aksine kininlerin düzeyini yükseltmediğinden öksürük yapmaz.

9 Gebelikte ve bilateral renal arter stenozunda kullanımı sakıncalıdır. Yan etkileri. pi hipotansiyon, tad duyusu kaybı, hiperkalme ve anjiyoödem. Saralazin: Anjiotensin tip 1 ve tip2 reseptörlerinin parsiyel agonistidir. Peptid yapılı olduğu için i. v. infüzyon şeklinde kullanılır. DİREKT ETKİLİ VAZODİLATÖRLER Arteriolleri gevşeterek sistemik damar direncini azaltır. Hidralazin: Vazodilatör etkisinin mekanizmaları: Endotelden no salıverilmesi, damar düz kas hücrelerinde hiperpolarizasyon. Hücre içi depolardan kalsiyum salıverilmesinde azalma. Antihipertansif ilaçların (özellikle de sempatolitiklerin) aksine böbrek akımını artırır. Diğer artıranlar: Kalsiyum kanal blokörleri, ade inhibitörleri. Gebelik sırasında gelişen pre eklampsi e ve ekmampsi olgularının acil tedavisinde kullanılır. Hidralazin in yan etkileri: Refleks taşikardi ve renin salgısında artışa neden olduğundan bir diüretik veya blokörle beraber kullanılır. Sle benzeri nefrit tablosu yapması en önemli yan etkisidir. Sle benzeri nefrit yapan diğer ilaçlar: Fenitoin, asebutolol, metildopa, hidralazin, ınah, prokainamid, penisilamin, sulfonamidler (famhıpps) periferik nöropatiye neden olur. Piridoksin ile tedavi edilebilir. POTASYUM KANALLARINI AÇAN İLAÇLAR Minoksidil: Potasyum kanallarını açarak arteriyol membranında hiperpolarizasyon yoluyla gevşemeye yol açar. Hipertrikozis (aşırı kıllanma) yapar, topikal solüsyonları kellik tedavisinde kullanılmak üzere pazarlanmıştır. Kromokalim: Antihipertansif ve bronkodilatör etkileri vardır. blokörler, ade inhibitörleri ve furosemid böbrekte prostaglandin sentezini artırır. Non streoid antiinflamatuar ilaçlar ile beraber alındıklarında bu ilaçların kan basıncını düşürücü etkisi azalır. ACİL HİPERTASİNF DURUMLARIN TEDAVİSİ Sodyum nitropurssiyad: Etki mekanizmaları: Potasyum kanallarını açarak hiperpolarizasyona neden olur. Reseptör bağımlı kalsiyum kanallarından kalsiyum girişini bloke eder damar düz kas hücrelerinde nitrik oksid (no) salıverilmesine neden olarak, arteriyol ve venüllerde genişlemeye neden olur no guanilat siklazı uyarır ve cgm düzeyi artar.

10 Yan etkileri: Siyanür zehirlenmesine (metabolik asidoz, hipotansiyon) neden olur. Tedavi sodyum tiyosülfat solüsyonu (sülfür verici, ilacın metabolizmasını hızlandırır), hidroksikobalimin (siyanid ile birleşip siyanokobalamine dönüşür),amilnitrit inhalasyonu. Diğer yan etkileri: Methemoglobinemi, hipotrioid (siyanür vücutta mitokondrial bir enzim olan n rodanaz ile tiyosülfata dönüşür. bu madde tiroide iyodür uptake ini azaltır) Trimetafan: En kısa etkili ganglion blokörüdür. Yan etkileri; Paralitik ileus, mesane disfonksiyonu, ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, ortostatik hipotansiyon seksüel desfonksiyon i. v. infüzyon yoluyla uygulanır. Diazoksid: Sadece infüzyon pompası bulunmayan veya kan basıncının yakından izlenmesinin mümkün olmadığını durumlarda tercih edilir. İ.v. yoldan verilir. Etkisin K kanallarının açılması sonucu hücreyi hiperpolarize ederek gösterir. Yapı olarak tiazidlere benzer, diüretik etkisi yoktur. Yan etki: hiperglisemi insülinoma tedavisinde kullanılır. Hipertansiyon olgularında görülen insülin direnci üzerine antihipertansif ilaçların etkisi: Artıranlar beta blokörler, diüretikler, azaltanlar ade inhibitörleri, parzosin. Değiştirmeyen kalsiyum kanal blokörleri DİÜRETİKLER Diüretiklerin etki yerine göre sınıflandırılması: Proksimal tübül: Karbonik anhidraz inhibitörleri, osmotik diüretikler, ksantin türevleri. Henle kıvrımı: kıvrım )lup) diüretikleri henle kulpunun çıkan kolunun kalın kısmını etkiler. distal tübül: Tiazid ve tiazid benzeri diüretikler (klortalidon, klopamid, kolortiazid, mefrusid). Toplayıcı kanalla: Adh antagonistleri, potasyum tutucu diüretikler. Fraksiyonel sodyum itrahı: itrah edilen sodyum miktarı Filtrasyona uğrayan sodyum miktarı: tübüllerden filtrasyona uğrayan tuzun yüzde 99 u geri emildiği için bu değer normalde yüzde 1 dir. diüretiklerin etkinliği ne kadar fazlaysa bu değeri o kadar artırırlar. KARBONİK ANHİDRAZ İNHİBİTÖRLERİ Asetazolamid: Etki mekanizması: İzonenzim mide ariyetal hücrelerinde. izoenzim böbrek tübül hücrelerinde ve processus i ciliaritse bulunur. Karbonik anhidrazidrarın asiditesini ve asit baz dengesinin korunmasını sağlar. Gözde pracessus ciliariste aköz hümörün oluşumu sağlar. Karbonik anhidraz enzimi

11 inhibitörleri izoenzim2 yi inhibe eder. İzoenzim 1 inhibisyona dayanıklıdır. Tübülde H oluşumunu azaltarak idrarı alkalileştirir. İdrarı alkalileştirerek kalsiyumun çökmesini kolaylaştırır ve böbrek taşı oluşma şansını artırır. Hipokalemik asidoza neden olur. Amonyağın plazma düzeyini yükseltir. Sirozda kontendikedir. karbonik anhidraz inhibitörlerinin etkisine 24 saat içinde tolerans gelişir. Endikasyonları: Glokom aköz hümör salgısını azaltmaları nedeniyle epilepsi antikovülzanlara yardımcı olmak için grand mal ve petit mal epilepside kullanılır. Akut dağ hastalığı Yan etkileri: İştahsızlık, kilo kaybı, güçsüzlük, libido kaybı ve impotens yapabilir. Dorzolamid: Göze lokal olarak uygulanır. yüzde 2 lik solüsyonu günde 3 kez göze damlatılır. TİZADİ GRUBU DİÜRETİKLER Tiazid ve tiazid benzeri diüretikler: klorotiazid, hidroklorotiazid, klortalidon, indapamid, metozalon indapomid dışındakilerin zayıf karbonik anhidraz enzimi inhibitörü etkisi vardır. İndapamid dirket olarak vazodilatasyona neden olur. Tiazid Grubu diüretiklerin etki mekanizması: Distal tübülde na ve cl kotransportunu inhibe eder. Henle kıvrımının çıkan kolunun kortikal kısmında na ve cl reabsorbsiyonunu azaltırken distal tübülde aktif ca 2 geri emilimini de artırır. Periferik damar direncini düşürür. Endikasyonları: konjestif kalp yetmezliğine bağlı ödem Esansiyel hipertansiyon kronik böbrek yetmezliği, nefrojenik tipti diabetes insipidus antidüretik hormon etkinliğinin azaldığı bu durumda, idrar miktarını azaltıcı etkileri var. Bunun nedeni hipovolemi ve gfh nın düşmesi sonucunda refleks olarak proksimal tübülden su ve sodyum geri emilimini artırmalarıdır. İdiyopatik kalsüri ve kalsiyum taşları: idrarla kalsiyum atılımını azaltması nedeniyle tercih edilir. Tiyazid grubu diüretiklerin yan etkileri. Genel: Hipokalemi. tübülde sodyum geri emilimini azalması sonucu tübülün distalinde na değiştokuşunu hızlandırmalarına ve indirekt olarak renin anjiotensin aldosteron sentinizi uyarmalarına bağlıdır. Hipokalemi hastalarda ventriküler ektopik atım riskini artırır. Hipokalemik metabolik alkaloz, hipomaagnezime. Hiponatremi: konfüzyon, baş dönmesi ve kaslarda çekilme gibi bulgulara neden olur. Hiperglisemi. Hipokalemiye bağlı olarak insülin salıverilmesinde azalmaya ve

12 hipotansiyonlularda görülen insülin direncine bağlıdır. Hiperlipidemi. LdL ve Vldl yükselmesine bağlı olarak kolesterol ve trigliserid düzeylerinde artış görülür. Hiperürisemi: iki nedenle meydana gelir lityumun kan düzeyini yükseltir (furosemid gibi) refleks olarak proksimal tübülde sodyum iyonunun geri emiliminin artması lityum e geri emiliminin de bu bölgeden artmasına neden olur. Tiazidlere özgü yan etkiler: hiperkalsemi, safra taşı olanlarda akut kolesistite neden olur. Sarılık bilüribini albüminden ayırır. Trombositopeni, agranülostizo, alerjik cilt döküntüsü. depresyon, empotans. Tiazid benzeri diüretikler (klortalidon, indapamid, klopamid, kinetazon, mefrusid ve metozalan) İndapamid: Düşük dozlarda vazodilatasyon yapar, yüksek dozlarda diürez oluşturur. Tiyazidlerden farkı hiperlipidemi yapmaması ve böbrek yetmezliği olgularında etkinliğinin kaybolmamasıdır. KIVRIM DİÜRETİKLERİ: (Sülfonamid türevleri: furosemid, bumetanid, toramesid sülfonamid türevi olmayan etakrinik asid): En güçlü diüretiklerdir. Sülfonamid türevleri aynı zamanda zayıf karbonik anhidraz enzim inhibitörüdür. Furosemid: Diüretik etkisi 2 yolla oluşur: Henle kulpunun çıkan kolunun kalın kısmında na kontransportunu önler. kalsiyum ve magnezyumun geri emilimini önleyerek idrarla kalsiyum ve magnezyum ar atılımını artırır. Böbrekte afferent arteriyolde pge2 aracılı vazdilatasyona neden olur ve glomerüler filtrasyon hızını artırır. İndometazin, aspirin ve diğer nonstroid antiinflamatuarlar furosemidin diüretik etkisini azaltır. Endikasyonları: Hiperkalemi: Beraberinde nacl ve su uygulanarak k atılımını artırması sağlanır. Akut akciğer ödemi: İ.v. yoldan uygulanır. Venodilatasyon yaparak pulmoner kapiller basıncını düşürür. Siroza bağlı ödem Zehirlenme durumlarında zorlu diürez oluşturmak için. Hiperkalsemi: Serum fizyoljik infüzyonu ile beraber uygulanmalıdır. Akut ve kronik böbrek yetmezliği. Yan etkileri: hepovolemi, hipokalemi (tiyazid grubuna göre daha az), hiponatremi, hipomagnezemi, hiporürisemi, hiperglisemi, hipokalsemi. Ototoksik etki: reverbisl sağırlığa yol açabilir. bu etki ilaçların iç kulak endolenfinin elektrolit içerini değiştirmelerine bağlıdır ve parenteral yoldan yüksek dozlarda kullanıldığında meydana gelir. Sirozlu hastalarda hipatik

13 ansefalopati riskini artırır. Tarasemid kullananlarda hipokalemi riski daha düşüktür. POTASYUM TUTUCU DİÜRETİKLER Triamteren ve amilorid: Toplayıcı kanalların kortikal kısmında sodyum geri emilimini azaltırlar: bu yolla tübüle k ve h salgılanmasını azaltırlar. toplayıcı tübüle erişen na miktarının artması k tutulumunu artırır. Yan etkileri: Hiperkalemi (en sık, özellikle böbrek yetmezliği ve diabeti olan hastalarda belirgindir), hiperkalemik metabolik asidoz, hiperazotemi, gastrointestinal bozuklukları. Triamteren folik asit eksikliğine bağlı megaloblastik anemi ve böbrek tübüllerinde çökerek taş oluşumuna neden olabilir. Spironolakton Aldosteron reseptörlerinin kompetetif antagonistidir. Endikasyonları: Primer ve sekonder aldosteronizm, siroz (hipokalemiye yol açmadığından hastalarda hepatik koma riski yoktur) ve kronik böbrek yetmezliğine bağlı ödem ve asit dijital tedavisi kadınlarda hirsutizm. Yan etikleri: Hiperkalemi: Böbrek yetmezliği ve diabet olgularında risk artar. Antiandrojenik etki: Erkekte jinekomasti, libido kaybı, impotens, bph, kadında menstruasyon bozuklukları. Konfüzyon. OSMOTİK DİÜRETİKLER (MANNITOL, ÜRE, İZOSORBID) Etki mekanizması: Glomerüllerden süzüldükten sonra tübüllerden reabsorbsiyonu çoa az olan veya hiç olmayan; idrar ozmolalitesini yükseltmesi sonucunda lümenden su ve sodyum reabsorpsiyonunu azaltan ilaçlardır. Su atılımını tuz atılımına göre daha fazla artırır. Mannitolün endikasyonları: Kafa içi basıncının arttığı durumlar, beyin ameliyatlarından önce bos basıncını düşürmek için. Oligüri ve anüri tedavisi. Zehirlenme tedavisinde zorlu diürez amacıyla furosemid ile beraber. Göz içi basıncın yükseldiği durumlar. İzosorbid kapalı açılı glokomlu hastalarda kriz sırasında ve göz içi basıncını düşürmek amacıyla oral solüsyon şeklinde alınır. ADH ANTAGONİSTLERİ Lityum ve demeklosiklin. Endikasyonları: Uygunsuz adh salınımı sendromu.

14 ANGİNA PEKTORİS TEDAVİSİ Angina tedavisinde kullanılan ilaçlar ve kalbe etkileri: Kalsiyum kanal blokörleri ve nitratlar; myokardın oksijen tüketimini azaltır ve koroner dilatasyonla myokrad kanlanmasını artırır. Beta blokörler; kalp hızını azaltarak myokardın oksijen tüketimini azaltır. NİTRATLAR Etki mekanizması: Damar düz kas hücrelerinde sülfidril grubu içeren asetilsistein ve sistein gibi moleküllerle birleşmeleri sonucunda oluşan nitrozotiol bileşikleri damar endotelinden nitrik oksid (no) salıverilmesini uyarır ve cgmp aracılı gevşeme meydana gelir. düşük dozlarda venodilatayona neden olurlar. Yüksek dozlarda ise arteriyel dilatasyona yol açarak (afterloadu azaltır) kalbin önündeki yükü azaltır. Koroner damarlarda dilatasyon yapması ikinci derecede önemlidir. en kısa etkili: amilnitrit (inhalasyon). En uzun etkili: İzosorbit mononitrat. Uzun etkili preparatlar: Panteritrol tetranitrat, eritritil tetranitrat, manitol heksanitrat, izosorbit dinitrat, izosorbit mononitrat. İzosorbit dinitrat, izosorbit mononitrat. Proflaktik olarak angına nöbetlerinin önlenmesi amacıyla kullanılır. Nitratların endikasyonları: Stabil angına pektori; Cilde topikal olarak uygulanan flaster şeklindeki preparatlar ilacın etkisini uzatır ve özellikle uykuda gelebilecek angına nöbetlerinin önlenmesinde yararlıdır. Stabil olmayan angına pektoris: Nitratlar tercih edilir. Oral, sublingual veya transdermal yolla iyi yanıt alınamayan olgularda nitrogliserin i.v. yolla verilir. Refleks taşikardiyi önlemek için beta blokörler ve bunlara ek olarak aspirin ve heparin verilir. akut myokrad infartusu Variant angına: Nitratlar ve kalsiyum kanal blokörleri b blokörlerden daha etkilidir. İki ilacın kombinasyonu hastaların yüzde 70 inde atakların tamamen ortadan kalktığı görülmektedir. Tek ilaç kullanılacaksa kalsiyum kanal blokörleri tercih edilir. Diğerleri: nitrogliserin cerrahide kontrollü hipotansiyon oluşturmak için ve kanamayı azaltmak amacıyla, akut ve ade inhibitörü alamayan kronik konjestif kalp yetmezliği hastalarda tercih edilir: diğer düz kaslarda da gevşettiği için morfinin oluşturduğu safra koliğinin tedavisinde de kullanılır.

15 Nitratların yan etkileri. Zonklayıcı tarzda baş ağrısı (en sık), Ortostatik hipotansiyon, senkop, taşikardi. kızarma göz içi sıvısının salgılanmasını artırıp glokom nöbetlerine yol açabilir. Yüksek dozda oluşan nitrit iyonu hemoglobini methemoglobine dönüştürür ve methemoglobinemi ortaya çıkar. Nitratların kontrendikasyonları: Hipertrofik obstrüktif kardiyomyopati ve kor pulmonale. BETA BLOKÖRLER Etki Mekanizması: Kalp hızındaki azalma sonucu kalbin diyastolde da dolma süresini uzatır ve myokradın azalmış olan perfüzyonunu düzeltir. Sol ventrikülü diastol sonu hacmini artırabilir. myokard infartüsü geçiren hastalarda yeniden infrakt görülme şansını azaltırlar ve bu hastalarda ömrü uzatırlar. Bu nedenle ml geçirmiş hastalarda kullanılır. Kotrendikasyonları: Kardiyak etkisi çok belirgin olan verapamille beraber uygulanması kontrendikedir. Kalp üzerindeki inotrop ve kronotrop etki belirginleşir. birbirlerinin metabolizmasını etkileyerek plazma düzeylerini yükseltebilirler. Varyant (vazospastik) kontrendikedir. Verapamil: Kalp üzerindeki etkisi en belirgin olan kalsiyum kanal blokörüdür. Kontrendikasyonları: Bradikardi, av blok, kardiomegali ve kardiyojenik şokta kullanılmaz. Yan etki kabızlık (en sık), bradikardi, av blok. Kalsiyum kanal blokörleri digoksin, propranolol, karbamazepin ve siklosporinin plazma düzeyini yükseltir. DİPRİDAMOL: adenozin geri alım blokörüdür. Koroner vazodilatasyona neden olarak etkisini gösterir. Antiagregan etkisi nedeniyle protez kalp kapakçığı takılanlarda tromboemboliyi önlemek için kullanılır. ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR Aksiyon potansiyelinin aşamaları; Faz0: En kısa süren fazdır. Hızlı sodyum kanallarının açılmasına ve hücreye sodyum girmesine bağlıdır (hızlı depolarizasyon fazı). Faz 1: Sodyum kanalları kapanır ve potasyum kanalları açılarak k hücre dışına çıkar. (hızlı depolarizasyon fazı).

16 Faz 2: en uzun süren fazdır (plato fazı). Hücre içine kalsiyum girişine bağlıdır. Faz 3: Hücre dışına potasyum çıkmasına bağlıdır (repolarizasyon). Faz 4: İstirahat fazı. Otomatisite gösteren hücreler (san od, av nod) bu fazda spontan olarak depolarize olur. SINIF 1 ANTİARİTMİK İLAÇLAR (sodyum kanal blokörleri) LA gruu belirgin proaritmik etki gösterir (Torsades de pointes tipi aritmi). LA grubu: Faz 0 ı yavaşlatır, faz 3ü (ot mesafesi) ve aksiyon potansiyeli süresini uzatır. Özellikle depolarize hücrelerdeki aktif na kanalları üzerine etkilidir ve anormal ektopik pacekamker aktivitesini baskılar. Kinidin yan etkiler: bradikardi, atropin benzeri antikolinerjik etki ile taşikardiye neden olabilir. Av bolka. Yüksek dozlarda ventriküler taşikardi (torsade de pointes d tedavisi magnezyum, geçici pace maken takılması) Trombositopenik purpuro Çinkonizm: görme bulanıklığı, kulak çınlaması, baş ağrısı, oryantasyon bozukluğu ve psikoz nedeni bilinmeyen bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Senkop. Digoksinin kan düzeyini yükseltir. Dijital zehirlenmesine bağlı ventriküler taşikardi ve fibirlasyonda kullanılmaz. Prokainamid: Başlıca metaboliti on olan asetilprokainamid sınıf 3 ilaçlara benzer aktivite gösterir. Yan etkileri: alerjik belirtilere, uzun süre kullananlarda lupus sendromuna, akut glokoma ve idrar retansiyonuna neden olabilir. Na pozitifleştirir, agranülositoza yol açabilir. Dizopiramid: Belirgin inotrop ve kinidinden daha güçlü antikolinerjik etkinliğe sahiptir. IB grubu: Faz 0 a hafif etkilidir, faz 3 ü ve dolayısıyla o aksiyon potansiyeli süresini kısaltır, fibirilasyon eşiğini yükseltir. Özellikle iskemik dokulardaki hızlı depolarizasyonu baskılar. kinidinden en önemli farkı hem aktif hem de inaktif sodyum kanallarının bloke etmesidir. Lidokain: Endikasyonları: dijital zehirlenmesi, kalp cerrahisi, kalp kateterizasyonu ve akut myokard infartusu sırasında gelişen akut ventriküler aritmilerin önlenmesinde kullanılır. Karaciğerde ilk geçiş etkisine maruz kaldığı

17 için i.v. olarak verilir. Tüm antiaritmikler içerisinde kalbe toksik etkisi en az olandır. Atrial ve nodal aritmilere karşı etkisizdir. Diğer ilaçlar: Meksiletin, tokainidi (puloner fibrozise neden olur), fenitoin. IC grubu: Faz0 ı belirgin şekilde depreşe eder, efektif refrakter periyodu az uzatır, av iletimi yavaşlatır. Şiddetli ventriküler taşikardilerde kullanılır. Ventiküler prematüre atışlarda arreste neden olabileceği için kontrendikedir. İlaçlar: Flekainid, lokrainid, enkanidi, propafenon. SINIF 2 ANTİARİTMİK İLAÇLAR (Beta adrenerjik reseptör blokörleri) Propranolol: Faz 4 ü baskılayarak otomotatisiteyi azaltır. Bu nedenle, baskılayıcı etkisi sa ve av düğüm üzerinde çok belirgindir. İntorop ve kronotrop etkilidir. Antiaritmik amaçla en sık kullanılan beta blokördür. Endikasyonları: Av iletimi yavaşlatır, en önemli kullanılış yeri supraventriküler aritmilerdir (atrial flatter, atrial fibrilasyon). Heyecan, stris, egzersiz ve hipertiroidizim gibi sempatik aktivitenin arttığı durumlarda ortaya çıkan aritmilere karşı da oldukça etkilidir. Myokard infarktusu geçiren hastalarda artimi proflaksisinde kullanılır. Dofetilid: Atrial fibrilasyonlu hastalarda normal sinüs ritmine döndürmek ve sinüs ritmini devam ettirmek için kullanılır. WT süresini uzatır, hipokalemiye neden olur. İbutilid: Atrial flutter ve artrial fibrilasyonda, medikal kardiyoversiyon amacı ile i.v. neden kullanılır. WT süresini çok uzattığı için torsades de pointes tipi aritmiye neden olabilir. SINIF 3 ANTİARİTMİK A İLAÇLAR (K kanal blokörleri) Potasyum kanallarının inhibe ederek bu iyonun hücre dışına çıkmasını önler ve bunun sonucunda faz 3 ü (repolarizasyon) yavaşlatır. Amiodaron: Yarı ömrü v en uzun olan antiaritmiktir. Sadece dirençli ve yaşamı tehdit eden ventril taşikardinin tedavisinde kullanılır. İlaca başlamadan önce tiroid fonksiyonları mutlaka incelenmelidir. Hipotiroidik veya hipertiroidik hastalara verilmemelidir. Sodyum kanallarının bloke eder ancak kinidinden en önemli farkı aktive edilmiş kanallara afinitesinin yüksek olmasıdır. EKG uzar. Yan etkileri: Pulmoner fibrozis ve Torsades de pointes tipi aritmiye neden olur.

18 Sotalol: bir beta blokördür. Torsades de pointes tipi aritmiye neden olur. Bretilyum: Adrenerjik nöronlarda blokaj yapıcı etkisi vardır. Ancak hipotansif etkisine tolerans gelişmesi nedeniyle hipertansiyon tedavisinde kullanılmaz. SINIF 4 ANTİARİTMİK İLAÇLAR (Ca kanal blokörleri) En çok kullanılan, kalp üzerindeki i etkileri en belirgin olan verapamildir. Vazoselektif olan dihidropiridin türevleri (nifedipin) etkisizdir. Diltiazem ve bepridil suptraventirküler aritmilerin tedavisinde verapamile benzer etkinlik gösterir. Verapamil: En belirgin etkisi av iletimi yavaşlatmasıdır. Paroksismal atrial taşikardi (pat) tedavisinde ve proflaksisinde ilk tercihtir. Supraventriküler aritmilerin nedeni olan reentry aritmilerini önemli ölçüde baskılar. DİĞER ANTİARİTMİKLER Digoksin: Av nodda refrakter periyodu az uzatması nedeniyle atrial taşikardi ve fibrilasyon tedavisinde kullanılır. Adenozin: K iletkenliğini artırır; adenozin veya pürinerjik reseptörleri etkileyerek kalsiyumun hücreye girişini yavaşlatır. Av iletimi güçlü bir şekilde şekilde baskılar ve pr mesafesinde belirgin uzamaya neden olur. Pat de tedavisinde i.v. olarak kullanılır. Av iletimi yavaşlatıcı etkisi en güçlü olan ve yarı ömrü en kısa olan antiaritmiktir. Magnezyum: Torsades de pointes tipi aritminin tedavisinde kullanılır. BRADİKARDİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR: Atropin: Kalp üzerinden vagal tonusu kaldırır, sa ve av nodda iletimi hızlandırır. Sinüs bradikardisi, sa blok, av blok, dijital zehirlenmesinde görülen ağır bradikardide kullanılır. İzopreterenol; Beta adrenerjik reseptörleri uyararak kalp atım sayısını artırır, av iletimi hızlandırır ve kalp debisini artırır. İkinci derece veya üçüncü derece (tam blok adams stokes sendromu) Av blok tedavisinde kullanılır.

19 Torsades de pointes tipi aritmiye (QT uzaması) neden olan ilaçlar: Sotalol, amiodaron, Grup A antiaritmikler, trisiklik antidepresanlar, pimozid, eritromisin, terfenadin. Diğer nedenler: Bradikardi, hipokalemi, hipomagnezemi. KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ Kalp Glikozidleri (dijitaller); Digüksin, digitoksin, ouabain. Endikasyonları: Düşük debili ve ventriküllerde sistolik fonksiyonun bozulduğu, kky, atrial flatter, atrial fibrilasyon, pat. Akut kky de etkili değildir. Etki mekanizmaları: Kalp hücrelerinde mebrandan bulunan na atp (Bu enzim hücreden 3 sodyum iyonunu atarken, 2 k iyonunu hücreye k sokar) enzimi inhibe eder ve hücreiçi na ve ca miktarı artar. Bu yolla kalpte intorop etki oluşturur. Kalpte dijitallerin etkisine en duyarlı hücreler ventrikül myokard ve pürkinje hücreleridir. Dijitallerin kalp üzerine etkileri: Av iletimi yavaşlatır dromotrop etki indirekt ve direkt etkilerine bağlı. Kalp hızına etkisi: Düşük dozlarda bradikardiye neden olur (parasempatik tonusun artmasına d bağlıdır, atropin ile bloke olur). Doz yükseldikçe kalpte otomatisiy arttırarak ektopik odakların oluşmasına neden olurlar. Bigemini (atropin uygulanır), trigemini nabız, ventküler taşikardi ve fibiralsyon görülür. Bu etkilerinde sempatik sinir sisteminin aktive edilmesinin de rolü vardır. Diğer etkileri: Vazokonstriksiyon sonucu kan basıncında yükselme, diürekit ve natirüretik etki. EKG Değişiklikleri: T dalgası düzleşir veya tersine döner, p r uzar, st segmenti çöker, QT mesafesi kısalır. Dijitallerin ilaç etkileşimleri: Magnezyum ve alüminyum türevi antasidler, kolestiramin, sulfasalazin, neomisin ve metoklapramid digaüksinin emilimini azaltır. Kinidin, propafenon, verapamil, amiodaron, kaptopril, diltiazem, nifedipin, eritromisin, omeprazol, ve tetrasiklinler digoksinin plazma düzeyini artırır. İnotrop etki sonucunda meydana gelen değişiklikler: Kalp atış hacmi ve debisinde artar kalbin diyostolik hacminde azalma, sistol sonunda ventrikül içerisinde kalan kan miktarında azalır. Santral ve periferik venöz basınç ile

20 karaciğer veç basıncında azalma, kalp debisinde artış ile beraber böbrek kan akımı ve gfr artar. Hastaların dijitallere duyarlılığının arttığı durumlar: Hipokalemi. diüretikler (K tutucu olanlar hariç), glukokortikoidler, amfoterisin uzun süreli ishal veya kusma. Hipomagnezemi, hiperkalsemi, hiponatremi, yaşın ileri olması, kaşeksi, böbrek ve karaciğer yetmezliği, dijitallerin plazma düzeyini yükselten ilaçlar kinidin, verapamil, amiodaron, eritromisin beta blokörler (av blok gelişebilir) hipotiroidi (eliminasyon yavaşlar) Duyarlılığın azaldığı durumlar: hipertiroidi, hiperkalemi, hipokalsemi, yenidoğan, kor y pulmonale, mikrozomalenzimleri indükleyene ilaçlar fenitoin, fenobarbital (digitoksin için) Dijitalin mutlak kontrendikasyonları: 2. ve 3. derece av blok, hipertrofik obstrüktif kardiyomyopati (atrial fibrilasyon yoksa) Wolf Parkinson hita sendromu (Qrs mesafesi daha da belirgin olarak uzar), kadiyoversiyon. Dijital zehirlenmesi: Kalp bigemini veya trigemini nabız (en sık rastlanılan kardiyak bulgu), av blok, ventriküler taşikardi ve fibrilasyon, pat. Şiddetli bulantı kusma, baş ağrısı, iştahsızlık ve yorgunluk (en sık rastlanılan ve genellikle ilk ortaya çıkan ekstrakardiyak bulgu). Görme netliğini azaltır, sarı yeşil renkleri ayırt etmede güçlük, cisimler etrafında hale görülmesi, SSS: konfüzyon, deliryum, halüsinasyon. Erkeklerde jinekomasti, kadınlarda meme bezlerinde büyüme. Nevralji hastalarda en önemli ölüm nedeni ventriküler taşikardi ve ventriküler fibirlasyondur. Dijital zehirlenmesinde tedavi: İlaç kesilir. Serum k düzeyi ölçülür. K düzeyi düşükse ve av blok yoksa düzenli aralıklarla ekg çekilerek ve kan potasyum düzeyi ölçülerek i.v. yolla kcı verilir. Magnezyum düzeyi kontrol edilmeli, düşükse magnezyum verilmelidir. Ventriküler taşiaritmilerde i. v. yolla lidokain veya fenitoin uygulanır. Dijitoksin kullananlarda, bu ilaç enterohepatik siklusa uğradığı için oral yoldan kolestiramin veya aktif kömür vermek ilacın emiliminin azalmasını sağlar. Digoksine spesifik antikor fragmanları kullanılır. Kardiyoversiyon kontrendikedir.

Santral sinir sisteminin diğer motor fonksiyon gören parçası da somatik sinir sistemidir ve istemli olarak çalışır. YILLAR

Santral sinir sisteminin diğer motor fonksiyon gören parçası da somatik sinir sistemidir ve istemli olarak çalışır. YILLAR Otonom sinir sistemi, adından anlaşılacağı gibi otonomik (irade dışı, otomatik) çalışan motor (efferent) bir sistemdir (kalp, damarlar, sindirim fonksiyonları vs.) Santral sinir sisteminin diğer motor

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

A dan Z ye İlaç Rehberi

A dan Z ye İlaç Rehberi A dan Z ye İlaç Rehberi Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri ne Yönelik Ahmet Emre AZAKLI www.aeazakli.com 2013 Başlarken Değerli meslektaşım ; Şüphesiz ki uygulamalarımızın büyük bölümü farmakolojik bilgi

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpratropium Bromür Monohidrat* 21 mcg Salbutamol Sülfat** 120,0

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

ALKOL VE MADDE EL KİTABI

ALKOL VE MADDE EL KİTABI Hekimler için Alkol ve Madde Eğitim Programı ALKOL VE MADDE EL KİTABI Kültegin Ögel Aziz Karalı Defne Tamar Duran Çakmak AMATEM Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1998 Hekimler için Alkol ve

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MYESED 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz SD Laktoz monohidrat

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2015 Glikoz canlılarda en önemli besin kaynaklarındandır. Kandaki glikoz düzeyi insülin hormonu tarafından düzenlenir. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı