KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI"

Transkript

1 Antikolinesterazlar: Kolinesteraz enzimini inhibe eden ilaçlar, inhibisyonun reverbisl ve irreverbisl olmasına göre iki grupta incelenmektedir. Kolinerjik asetilkolin birikimine neden olarak muskarinik ve nikotinik etkiler gösterir. Reversibl inhibitörler (Karbamilli grup) : Tersiyer amin grubu içeren ve sss ne geçebilenler: fizstigmin, takrin, donepezil, rivastigmin. Neostigmin pridostigmin, ambenonyum, demekaryum, edrofonyum ve distigmin kuvarterner amin grubu içerir ve sss ne geçemez. Neostigmin doğrudan nikotinik reseptörleri uyarabilme özelliğine sahiptir. Reversibl inhibitörler enzimin anyonik ve esteratik bölgelerine bağlanır ve karbamiller. En kısa etkili inhibitör: edrofoyum. En uzun etkili inhibitör: Distigmin uzun etkili ambenonyum. Irreversibl inhibitörler (fosfatlı antikolinesterazlar): bunlar organofosfat bileşikleridir. Kan beyin bariyerini geçebilir ve santral etkiler oluşturabilirler. Etki süreleri reversible inhibitörlere göre daha uzundur. Tarım alanında kullanılan insektisidler: Malatyon, paratyon. Glokom tedavisinde göze lokal olarak uygulanan: ekotiofat, diizopropilflorof osfat (dfp). antihelmintik etkisi olan: metrifonat Kolinesteraz inhibitörlerinin farmakolojik etkileri. parasempatomimetik etkiler: Myozis, akomodasyon spazmı, diyare. Parasempatomimetiklerden farklı olarak sempatik gangliyonlardaki ve adrenal medulladaki nikotinik reseptörlerin uyarılması nedeniyle kan basıncında yükselmeye neden olabilir. Çizgili kaslarda. Fasikülasyonlar meydana gelir. SSS etkileri: Solunumu uyarır, vazomotor merkezi uyararak kan basıncını yükseltir. KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI Nörojenik mesane: betanekol. Kronik açık açılı glokom tedavide beta blokörler, parasempatomimetikler (pilokarpin en sık kullanılan ilaçtır, fizostigmin), adrenalin, karbonik anhidraz inhibitörleri kullanılır. parasempatomimetiklerin buradaki etkisi siliyer kası kasmalarına bağlıdır. Dar açılı glokom: Parasempatomimetikler ve karbonik anhidraz inhibitörleri tercih edilir. Gerekirse cerrahi müdahale yapılır. Atropin ve fenotiazin grubu nöromeptikler gibi santral etkili antikolinerjiklerle meydana gelen zehirlenmeler i.v. fizostigmin. refluks özüfajit betanekol. Atropin zehirlenmesinin teşhisi: Hastaya metakolin verildikten sonra aşırı terleme meydana gelir. Postoperatif ileus ve

2 mesane atonisi: Neostigmin ve betanekol tedavide kullanılır. Kompetetif tipte nöromuskuler blokaj yapan ilaçların (kürar ve benzeri ilaçlar) etkisini ortadan kaldırmak için neostigmin, edrofonyum. Alzheimer hastalığının erken dönemleri: Fizostigmin, rivastigmin Myastenia gravis tedavisi: tedavide neostigmin, pridostigmin veya distigmin kullanılır. Diğer ilaçlar (efedrin, potasyum klorür, glukokortikoidler, azatiopürin). Tedavi sırasında bazen hastalık belirtileri tekrar ortaya çıkabilir. Bu durum ilaç dozunun yetersizliğine (myastenik kriz) veya dozun fazlalığına (kolinerjik kriz) bağlı olabilir. hastaya i.v. yoldan edrofonyum verildiğinde belirtiler düzeliyorsa, myastenik kriz söz konusudur; ilaç dozu yükseltilir. belirtiler daha da şiddetleniyorsa hasta kolinerjik krizdedir, ilaç dozu fazla gelmiştir; doz düşürülür. Alzheimer tedavisi: Fizostigmin kontrollü salınımlı tabletleri kullanılır. Takrin: Hepatotoksik etkisi kullanımını kısıtlanmaktadır. Ataksiye yol açar. Presinaptik uçtan asetilkolin salıverilmesini de azaltır. Donepezil; Yan etkileri bulantı, kusma, diare, uykusuzluk, kas krampları. Rivastigmin: Nöronlarda beta amiloid birikimini engellemesi nedeniyle tedavide tercih edilir. Kognitif fonksiyonlar üzerinde olumlu etkisi vardır. Hastalar bu ilacı oldukça rahat tolere eder. E vitamini, melatonin ve selejilin gibi antioksidan maddelerin de tedavide yararlı olduğu bildirilmiştir. ORGANOFOSFAT BİLEŞİĞİ İÇEREN İNSEKTİSİDLERLE ZEHİRLENME Belirtiler: Parasempatik etkinliğe bağlı belirtiler: terleme, myozis, akomodasyon spazmı, görme bozukluğu, ishal, bradikardi, hipotansiyon, idrar tutamama. SSS konuşma güçlüğü, konfüzyon, reflekslerde bozulma, ataksi, konvülziyon. Çizgili kaslarda fasikülasyon, güçsüzlük, istem dışı hareketler. Bazı olgularda zehirlenmeden yaklaşık 2 4 hafta sonra polinöropati ve felç görülür. Felçler önce gevşek, sonar spastiktir ve ekstremitelerin distalini tutar. Tedavi: İlk yapılacak işlem hastanın zehirle temasının kesilmesidir. Solunum yolu açık tutulur, gerekirse mekanik solunum yaptırılır, oksijen verilir. Zehirlenmede ölüm nedeni solunum yetmezliğidir. Atropin: muskarinik reseptörleri bloke eder i.v. veya im yoldan 2-4 mg olarak başlanır, 3 0 dakikada bir 2 mg dozunda ağız kuruluğu, flushing gibi belirtiler ortaya çıkana kadar verilir. Pralidoksim (pam), obidoksim: Organofosfat bileşiklerini enzimden

3 ayırarak, enzimi yeniden aktive eder. 1 gr i.v. Erken dönemde kullanılmalıdır, aksi halde etkisidir. Atropinden farkı santral sinir sistemine geçememesidir. PARASEMPATOLİTİK (ANTİKOLİNERJİK) İLAÇLAR Antimuskarinik ilaçlar (muskarinik reseptör blokörleri): tüm muskarinik reseptörlere afiniteleri eşittir. Kuvaterner amin yapısındaki bileşikler (metantelin, propentelin) dışındakiler nikotinik reseptörleri etkilemez. En kolay bloke edilen muskarinik reseptörler: tükrük, ter ve solunum yollarının mukozasında bulunan bezlerdir. Antimuskarinik etkiye en dayanıklı hücreler: midede asid salgılayan hücreler. Atropin: Belladon alkaloididir. Etkisi yaklaşık 3-4 saat kadar devam eder. En geç ortadan kalkan etkisi midriyazisdir (24 saat). Skopolaminden en önemli farkı sedasyon yapmamasıdır. Sistemik Etkileri: KVS: Kan basıncında bir değişiklik yapmaz. Düşük dozlarda bradikardi, yüksek dozlarda vagal tonusun ortadan kalkması sonucu taşikardiye neden olur. kalpte atrioventriküler (av) iletimi hızlandırır, ektopik atımlara neden olabilir. Bradikardi ve av blok tedavisinde kullanılır. Ciltte kızarma (flushing): Oluşan vazodilatasyona ve histamin salıverilmesinde artışa bağlıdır. Göz: midriyazis, fotofobi silyer aksı gevşetir, lensin bombeliği ve kırıcılığı azalır, yakın görme bozulur (siklopleji akomodasyon felci). Göz yaşı salgısını azaltır, gözde kuruluğa neden olur. dar açılı glokomda, glokom krizine neden olur, kontrendikedir. Üveit ve iritte sineşiyi ortadan kaldırmak için kullanılır. Dış salgı bezleri: Ağız kuruluğu, ciltte kuruluk, terlemenin inhibe edilmesi nedeniyle hipertermi görülür. GİS: Peristaltizm azalır (kontipasyon), mide asid salgısı etkilenmez, sfinkterleri gevşetir, antispazmodik olarak kullanılır. SSS: Ajitasyon, deliryum. İdrar retansiyonu Atropin in endikasyonları: sikloplejik etkisi nedeniyle lensin refraksiyon kusurlarının ölçülmesi. Üveit ve iritte oluşan sineşi mesane ve gis dte antispazmodik olarak organofosfat bileşikleri ve mantar zehirlenmeleri. Ameliyat öncesinde sekresyonları azaltmak için bradikarid av blok Parkinson

4 hastalığı belirgin vagal deşarj görülen myokrad infarktüsü olguları. Kontrendikasyonları: dar açılı glokom, prostat hipertrdofisi, ileus, barsak ve mide atonisi. Atropin zehirlenmesi: Hastanın görünümü: Kemik kadar kuru, yarasa kadar kör, pancar kadar karımızı. atropin zehirlenmesinde i.v. fizostigmin kullanılır. Skopolamin: Atropinden farkı sedasyon yapması, amnezi oluşturması ve kısa süreli hafızayı bloke etmesidir. Toksik dozlarda atropin ve skopolamin ajitasyon ve konfüzyona neden olur. Diğer santral etkili antikolinerjikler: Triheksifenidil, biperiden, benztropin, sikrimin: Parkinson tedavisi ve nöroleptiklerin yan etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla kullanılmaktadır. Belladon alkaloidlerinin sentetik analogları: Oftalmik solüsyonlar şeklinde sikloplejik ve midriyatik olarak kullanılanlar: Homatropin, ökatropin, siklopentolot, tropikamid. antispazmodik etkililer: Oksifensiklimin, piperidolat, adifenin. Kuvarterner amin bileşikleri (metantelin, propantelin, ipratropium bromür, hysin butilbromür butilskopolamin): Sentetik maddelerdir, SSS ne giremezler. Sempatik ve parasempatik gangliyonlardaki nikotinik reseptörleri de bloke eder, postüral hipotansiyon, idrar retansiyonu ve impotens gibi belirtilere neden olur. Yüksek dozda nöromüsküler blok da yapabilir. Butilskopolamin: Mesane spazmı, GIS spazmı ve biliyer spazm tedavisinde tercih edilir. İpratropium: Astım, kronik bronşit ve amfizemli hastalarda kriz tedavisinde kullanılır. Diğer antikolinerjiklerden farkı mukosiliyer transoprtu bozmamasıdır. Glikopirolat: Tükrük salgısını inhibe edici etkisi atropinden yüksektir. Atropine göre daha az taşikardi yapar. Preanestezik medikasyonda i.v. uygulanır. Propantelin: Nörojenik mesane ve enürezis nokturna tedavisinde kullanılır. Selektif etkisi parasempatolitiktir: Pirenzepin, Telenzepin: Tip 1 muskarinik reseptörlerin (m1) blokörüdür. Mide parietal hücrelerinden asid salgılanmasını güçlü bir şekilde inhibe eder, ülser tedavisinde fazla tercih edilmez.

5 HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Diüretikler: En çok tiyazid grubu diüretikler (klorotiyazid, hidroklorotiyazid) veya tiyazid benzeri diüretikler (klortalidon, indapamid, metozalon) tercih edilir. Konjestif kalp yetmezliği veya kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda ise furosemid tercih edilir. Etki mekanizması: Sıvı hacmini ve periferik damar direncini azaltır. Vazodilatör etkileri damar düz kas hücrelerinde na ve ca miktarını azaltmalarına bağlıdır. ADRENERJİK NÖRON BLOKÖRLERİ (REZERPİN, GUANETİDİN, GUANADREL) Diğer antihipertansif ilaçlarla beraber kullanılır. Tek ilaç kullanacak hastalarda tercih edilmez. Rezerpin: Yan etkileri; Sedasyon ve konsantrayon gerektiren işleri yapmada güçlük (en sık), depresyon, intihara eğilim. Burun tıkanıklığı, baridakirdi, ortostatik hipotansiyon, peptik ülser oluşumu ve ülser kanaması. Konvülziyon eşiğinde düşme. Mide barsak kanalının motilitesinde artışa bağlı diyare ve mide asit salgısındaki artışa bağlı peptik ülser oluşturabilir. Ejakülasyon ortadan kalkabilir. Guanetidin etki mekanizması: Nöronal up take yoluyla adrenerjik sinir ucuna alınır ve sinir uçlarında veziküller içerisine girerek noradrenalinin yerini alır ve aderenjik sinir ucunda membran stabilize edici etki gösterir. İlaç etkileşimler: nöronal uptake i bloke eden trisiklik antidepresanlar, kokain, fenokbisenzamin gibi ilaçlarla alınırsa guanetidinin etkinliği Guanetidin, indirekt etkili sempatomimetikler olan tiramin ve amfetaminin etkisini. ADERENERJİK RESEPTÖR BLOKÖRLERİ: Beta adrenerjik reseptör blokörleri: Kalp hızında ve kalp debisinde azalmaya neden olur. Vazodilatör etkisi vardır. Sistolik kan basıncını, diastolik kan basıncına göre daha belirgin olarak düşürür. Beta blokörlerin özellikle tercih edildiği durumlar (çoklu yarar prensibi): Angina pektorisi olan, myokard infarktüsü geçirmiş, glokomu olan, migreni olan, supraventriküler aritmisi olan 60 yaşın altındaki hastalar, renin düzeyi yüksek olan hastalar. ALFA ADRENERJİK RESEPTÖR BLOKÖRLERİ

6 Selektif olmayan alfa blokörler (fenoksibenzamin ve fentolamin gibi) yan etkilerinin sık olması (refleks taşikardi, renin salgısında artış), ve uzun süreli kullanımlarda etkilerine tolerans gelişmesi nedeniyle rutin tedavide kullanılmaz. Prazosin (yarı ömrü en kısa), terazosin, alfuzosin, doksazosin (yarı ömrü en uzun), uradipil LABETOLOL: Alfa1, beta1, ve beta2 adrenerjik reseptörlerin blokördür. Etkisi beta blokörlere göre daha çabuk başlar. Yan etkileri. ortostatik hipotansiyon, impotens, antinükleer antikor ve antimitokondriyel antikor oluşumu göz toksisitesi. SANTRAL ETKİLİ SEMPATOLİTİKLER (Klonidin, guanfazin, guanabenz ve metildopa) Klonidin etki mekanizması: Beyin sapında nucleus tractus solitarii ve vazomotor merkezdeki postsinaptik beta2 reseptörleri uyararak vazomotor em merkezi inhibe eder. SSS de noradrenerjik akson uçlarında presinaptik imidazol reseptörlerini aktive eder. Bu yolla na salıverilmesi artar. Na postsinaptik bölgedeki beta2 adrenerjik reseptörleri uyararak vazomotor merkezi inhibe eder. Yüksük dozda periferde adrenerjik sinir uçlarındaki presinaptik beta2 reseptörleri uyararak na salıverlimesini önler. Klonidinin diğer endikasyonları: Morfin benzeri analjezik etki gösterir ve morfin yoksunluk sendromu belirtilerini hafifletir veya ortadan kaldırabilir. yoksunluk sendromu belirtilerinin çoğu kaldırabilir. Yoksunluk sendromu belirtilerinin çoğu sempatik hiperaktiviteye bağlıdır. Bu endikasyonda hipotansif etkisinin az olması nedeniyle daha çok lofeksidin kullanılır. Hipotalamustan ghrh salgısını artırarak gh salgısını uyarır. test ilacı olarak kullanılır. Postmenapozal flushing ve glokom tedavisi. Grh salgısını azaltır. Nalokson, klonidin zehirlenmesinin antidotudur. Yan etkileri: Sedasyon (en sık görülen yan etkisi),rebound hipertansiyon (klonidine devam veya alfa veya beta blokör verilir), kanda kotizol düzeyini düşürür, ağız kuruluğu, bradikardi ve konstipasyon. Klonidin beta blokörlerle beraber kullanılmaz, rebound hipertansiyon belirginleşir. Metildopa: Metildopa, bir ön ilaçtır periferde ve beyinde sempatik sinir uçlarına ger girerek noradrenalinin sentez yolağına katılır ve alfa reseptör

7 agonisti olan alfa metilnoradrenaline (yalancı mediatör) dönüşür. Yan etkileri: otostaki hipotansiyon yorgunluk ve sedasyon (en sık), coomb testi, reversibl hemolitik anemi, ejakulasyon bozukluğu, impotens, libido kaybı. Alfa adrenerjik reseptörlerden çok imidazolin reseptörlerine bağlananlar moksonidin ve rilmenidin sedasyon daha az, ağız kuruluğu daha sık. KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ Dihidropiridin türevleri: Nifedipin, nikardipin, nitredipin, nizoldipin, amlodipin, felodipin, nimodipin. Dipidropiridin türevleri vazoselektiftir, damarları gevşeten dozlarda kalp üzerinde belirgin etki oluşturmaz. Avantajları kan basıncını düşürmelerine rağmen böbrek ve serebral kan akımını azaltmamalarıdır (Diüretikler ve beta blokörler azaltır). Dihidropiridin türevleri aynı zamanda diüretik ve natriüretik etki gösterir. Bu nedenle refleks olarak su tuz tutulumu artırmaz. Vazoselektifliği en fazla olanlar amlodipin, felodipin ve lasidipindir. Nizoldipin, kanallara afinitesi en yüksek olan kalsiyum kanal blokörüdür. Amlodipin en uzun etkili kalsiyum kanal blokörüdür. Diğer Dhp grubu ilaçlar sadece voltaja bağlı kanal blokajı yaparken, amlodipin hem voltaj hem de frekansa bağlı blokaj oluşturur. Nimodipin serebral damar yataklarında belirgin etki gösterdiği için subaraknoid hemorajilerde refleks vazospazmı önlemek için kullanılır, en kısa etkili kalsiyum kanal blokörüdür. Fenilakilamin türevleri: Verapamil: Verapamil kalp üzerindeki etkisi en belirgin olan kalsiyum kanal blokörü olması nedeniyle beta blokörlerle kullanılması kontrendikedir. Supraventriküler aritmisi veya hipertrofik kardiyomyopatisi olanlarda tercih edilir. Benzotiazepin türevleri: Diltiazem: Mykorad infarktüsü geçiren hastalarda mortaliteyi azaltır. Pulmoner konjesyonu olan myokard infarktusu olgularında kullanılmamalıdır, bu olgularda mortaliteyi artırır. Piperazin türevleri: Sinarizin, flunarizin: Sinarizin (antihistaminik etkili) Meniere hastalığı ve taşıt tutmasında kullanılır. Flunarizin ise migren, cluster tipi baş ağrısı, kulak çınlaması ve vertigoda endikedir. Bepridil: Anginalı hastalarda kullanılır. Kalsiyum kanallarının yanısıra kalpte sodyum ve potasyum kanallarını da bloke eder. Diğer kalsiyum kanal blokörlerinden en önemli farkı periferik vazodilatasyon yapmamasıdır.

8 Miberfradi: T tipi kalsiyum kanallarına etkisi daha güçlü, L tipi kanallara etkisi zayıftır. Dihidropiridin grubu, verapamil ve diltiazem kalp ve düz kasta yerleşmiş olan L tipi kanalları bloke ederken, flunarizin ve mibefradil kalpte bulunan T tipi kanalları bloke eder. Kalsiyum kanal blokörlerinin diğer endikasyonları: Pulmoner hipertansiyon (nifedipin), migren nöbetlerinin proflaksisi, Hipertrofik kardiyomyapoti, Difüz özüfageal spazm, Dismenore, Erektil impotens, Reperfüzyon aritmileri ANJİOTENSİN ANTAGONİSTLERİ Anjiotensin dönüştürücü enzim (ade) inhibitörleri (benazepril, enalapril, fosinopril, kaptopril, kinapril,lisinopril, perindopril, ramipril, silazapril, trandolapril) Etki mekanizması: Anjiotensin 1 in anjiotensin 2 ye dönüşümünü inhibe ete ederek periferik damar direncini azaltır, aldosteron sentezini inhibe edip su tuz tulumunu azaltır, baridkinin yıkımını önler (ade kininaz 2) kinin peptidler nitrikoksid (no) ve prostaglandin sentezini artırdığı için, ade inhibitörleri böbrekte indirekt olarak no ve prostaglandin 12 aracılı vazodilatasyona neden olur. Arteriyel ve venöz dilatasyona yol açar. hipertansiyon dışında preload ve afterloadu azaltması nedeniyle konjestif kalp yetmezliği, akut ml gibi hastalarda da kullanılır. Diğer endikasyonları: ade inhibitörleri efferent arteriolü afferent arteriole göre daha fazla gevşettiklerinden glomerül içi basıncı düşürür. Bu nedenle diyabetik nefropatide yararlıdır (proteinüriyi azaltır) ve yine bu nedenle böbrek kan akımını artırmalarına rağmen gfh nı artırmaz. Akut myokarda infarktusu (iskemik olan çapını büyümesini ve sol ventrikül dilatasyonunu) önler ve konjestif kalp yetmezliği olgularında erken dönemde tedaviye başlanması mortaliteyi önemli ölçüde azaltır. Ön ilaç olmayan ade inhibitörleri: kaptopril ve lizinopril. Fosinopril hariç böbrekle atılırlar. Yan etkiler: Genel yan etkiler hiperkalemi, öksürük (kinin peptidlerin birikimine bağlı), anjiyoödem, hipotansiyon. Sülfidril grubu taşıyan ade inhibitörü kaptoprile özgü yan etkiler: Cilt döküntüsü, tad duyusu kaybı, proteinür, kemik iliği depresyonu. Anjiotensin reseptör antagonsitleri: Losartan, valsartan, irbersartan, eprosartan, kandesartan, anjiotensin tip 1 reseptör blokörüdür. ade inhibitörlerinin aksine kininlerin düzeyini yükseltmediğinden öksürük yapmaz.

9 Gebelikte ve bilateral renal arter stenozunda kullanımı sakıncalıdır. Yan etkileri. pi hipotansiyon, tad duyusu kaybı, hiperkalme ve anjiyoödem. Saralazin: Anjiotensin tip 1 ve tip2 reseptörlerinin parsiyel agonistidir. Peptid yapılı olduğu için i. v. infüzyon şeklinde kullanılır. DİREKT ETKİLİ VAZODİLATÖRLER Arteriolleri gevşeterek sistemik damar direncini azaltır. Hidralazin: Vazodilatör etkisinin mekanizmaları: Endotelden no salıverilmesi, damar düz kas hücrelerinde hiperpolarizasyon. Hücre içi depolardan kalsiyum salıverilmesinde azalma. Antihipertansif ilaçların (özellikle de sempatolitiklerin) aksine böbrek akımını artırır. Diğer artıranlar: Kalsiyum kanal blokörleri, ade inhibitörleri. Gebelik sırasında gelişen pre eklampsi e ve ekmampsi olgularının acil tedavisinde kullanılır. Hidralazin in yan etkileri: Refleks taşikardi ve renin salgısında artışa neden olduğundan bir diüretik veya blokörle beraber kullanılır. Sle benzeri nefrit tablosu yapması en önemli yan etkisidir. Sle benzeri nefrit yapan diğer ilaçlar: Fenitoin, asebutolol, metildopa, hidralazin, ınah, prokainamid, penisilamin, sulfonamidler (famhıpps) periferik nöropatiye neden olur. Piridoksin ile tedavi edilebilir. POTASYUM KANALLARINI AÇAN İLAÇLAR Minoksidil: Potasyum kanallarını açarak arteriyol membranında hiperpolarizasyon yoluyla gevşemeye yol açar. Hipertrikozis (aşırı kıllanma) yapar, topikal solüsyonları kellik tedavisinde kullanılmak üzere pazarlanmıştır. Kromokalim: Antihipertansif ve bronkodilatör etkileri vardır. blokörler, ade inhibitörleri ve furosemid böbrekte prostaglandin sentezini artırır. Non streoid antiinflamatuar ilaçlar ile beraber alındıklarında bu ilaçların kan basıncını düşürücü etkisi azalır. ACİL HİPERTASİNF DURUMLARIN TEDAVİSİ Sodyum nitropurssiyad: Etki mekanizmaları: Potasyum kanallarını açarak hiperpolarizasyona neden olur. Reseptör bağımlı kalsiyum kanallarından kalsiyum girişini bloke eder damar düz kas hücrelerinde nitrik oksid (no) salıverilmesine neden olarak, arteriyol ve venüllerde genişlemeye neden olur no guanilat siklazı uyarır ve cgm düzeyi artar.

10 Yan etkileri: Siyanür zehirlenmesine (metabolik asidoz, hipotansiyon) neden olur. Tedavi sodyum tiyosülfat solüsyonu (sülfür verici, ilacın metabolizmasını hızlandırır), hidroksikobalimin (siyanid ile birleşip siyanokobalamine dönüşür),amilnitrit inhalasyonu. Diğer yan etkileri: Methemoglobinemi, hipotrioid (siyanür vücutta mitokondrial bir enzim olan n rodanaz ile tiyosülfata dönüşür. bu madde tiroide iyodür uptake ini azaltır) Trimetafan: En kısa etkili ganglion blokörüdür. Yan etkileri; Paralitik ileus, mesane disfonksiyonu, ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, ortostatik hipotansiyon seksüel desfonksiyon i. v. infüzyon yoluyla uygulanır. Diazoksid: Sadece infüzyon pompası bulunmayan veya kan basıncının yakından izlenmesinin mümkün olmadığını durumlarda tercih edilir. İ.v. yoldan verilir. Etkisin K kanallarının açılması sonucu hücreyi hiperpolarize ederek gösterir. Yapı olarak tiazidlere benzer, diüretik etkisi yoktur. Yan etki: hiperglisemi insülinoma tedavisinde kullanılır. Hipertansiyon olgularında görülen insülin direnci üzerine antihipertansif ilaçların etkisi: Artıranlar beta blokörler, diüretikler, azaltanlar ade inhibitörleri, parzosin. Değiştirmeyen kalsiyum kanal blokörleri DİÜRETİKLER Diüretiklerin etki yerine göre sınıflandırılması: Proksimal tübül: Karbonik anhidraz inhibitörleri, osmotik diüretikler, ksantin türevleri. Henle kıvrımı: kıvrım )lup) diüretikleri henle kulpunun çıkan kolunun kalın kısmını etkiler. distal tübül: Tiazid ve tiazid benzeri diüretikler (klortalidon, klopamid, kolortiazid, mefrusid). Toplayıcı kanalla: Adh antagonistleri, potasyum tutucu diüretikler. Fraksiyonel sodyum itrahı: itrah edilen sodyum miktarı Filtrasyona uğrayan sodyum miktarı: tübüllerden filtrasyona uğrayan tuzun yüzde 99 u geri emildiği için bu değer normalde yüzde 1 dir. diüretiklerin etkinliği ne kadar fazlaysa bu değeri o kadar artırırlar. KARBONİK ANHİDRAZ İNHİBİTÖRLERİ Asetazolamid: Etki mekanizması: İzonenzim mide ariyetal hücrelerinde. izoenzim böbrek tübül hücrelerinde ve processus i ciliaritse bulunur. Karbonik anhidrazidrarın asiditesini ve asit baz dengesinin korunmasını sağlar. Gözde pracessus ciliariste aköz hümörün oluşumu sağlar. Karbonik anhidraz enzimi

11 inhibitörleri izoenzim2 yi inhibe eder. İzoenzim 1 inhibisyona dayanıklıdır. Tübülde H oluşumunu azaltarak idrarı alkalileştirir. İdrarı alkalileştirerek kalsiyumun çökmesini kolaylaştırır ve böbrek taşı oluşma şansını artırır. Hipokalemik asidoza neden olur. Amonyağın plazma düzeyini yükseltir. Sirozda kontendikedir. karbonik anhidraz inhibitörlerinin etkisine 24 saat içinde tolerans gelişir. Endikasyonları: Glokom aköz hümör salgısını azaltmaları nedeniyle epilepsi antikovülzanlara yardımcı olmak için grand mal ve petit mal epilepside kullanılır. Akut dağ hastalığı Yan etkileri: İştahsızlık, kilo kaybı, güçsüzlük, libido kaybı ve impotens yapabilir. Dorzolamid: Göze lokal olarak uygulanır. yüzde 2 lik solüsyonu günde 3 kez göze damlatılır. TİZADİ GRUBU DİÜRETİKLER Tiazid ve tiazid benzeri diüretikler: klorotiazid, hidroklorotiazid, klortalidon, indapamid, metozalon indapomid dışındakilerin zayıf karbonik anhidraz enzimi inhibitörü etkisi vardır. İndapamid dirket olarak vazodilatasyona neden olur. Tiazid Grubu diüretiklerin etki mekanizması: Distal tübülde na ve cl kotransportunu inhibe eder. Henle kıvrımının çıkan kolunun kortikal kısmında na ve cl reabsorbsiyonunu azaltırken distal tübülde aktif ca 2 geri emilimini de artırır. Periferik damar direncini düşürür. Endikasyonları: konjestif kalp yetmezliğine bağlı ödem Esansiyel hipertansiyon kronik böbrek yetmezliği, nefrojenik tipti diabetes insipidus antidüretik hormon etkinliğinin azaldığı bu durumda, idrar miktarını azaltıcı etkileri var. Bunun nedeni hipovolemi ve gfh nın düşmesi sonucunda refleks olarak proksimal tübülden su ve sodyum geri emilimini artırmalarıdır. İdiyopatik kalsüri ve kalsiyum taşları: idrarla kalsiyum atılımını azaltması nedeniyle tercih edilir. Tiyazid grubu diüretiklerin yan etkileri. Genel: Hipokalemi. tübülde sodyum geri emilimini azalması sonucu tübülün distalinde na değiştokuşunu hızlandırmalarına ve indirekt olarak renin anjiotensin aldosteron sentinizi uyarmalarına bağlıdır. Hipokalemi hastalarda ventriküler ektopik atım riskini artırır. Hipokalemik metabolik alkaloz, hipomaagnezime. Hiponatremi: konfüzyon, baş dönmesi ve kaslarda çekilme gibi bulgulara neden olur. Hiperglisemi. Hipokalemiye bağlı olarak insülin salıverilmesinde azalmaya ve

12 hipotansiyonlularda görülen insülin direncine bağlıdır. Hiperlipidemi. LdL ve Vldl yükselmesine bağlı olarak kolesterol ve trigliserid düzeylerinde artış görülür. Hiperürisemi: iki nedenle meydana gelir lityumun kan düzeyini yükseltir (furosemid gibi) refleks olarak proksimal tübülde sodyum iyonunun geri emiliminin artması lityum e geri emiliminin de bu bölgeden artmasına neden olur. Tiazidlere özgü yan etkiler: hiperkalsemi, safra taşı olanlarda akut kolesistite neden olur. Sarılık bilüribini albüminden ayırır. Trombositopeni, agranülostizo, alerjik cilt döküntüsü. depresyon, empotans. Tiazid benzeri diüretikler (klortalidon, indapamid, klopamid, kinetazon, mefrusid ve metozalan) İndapamid: Düşük dozlarda vazodilatasyon yapar, yüksek dozlarda diürez oluşturur. Tiyazidlerden farkı hiperlipidemi yapmaması ve böbrek yetmezliği olgularında etkinliğinin kaybolmamasıdır. KIVRIM DİÜRETİKLERİ: (Sülfonamid türevleri: furosemid, bumetanid, toramesid sülfonamid türevi olmayan etakrinik asid): En güçlü diüretiklerdir. Sülfonamid türevleri aynı zamanda zayıf karbonik anhidraz enzim inhibitörüdür. Furosemid: Diüretik etkisi 2 yolla oluşur: Henle kulpunun çıkan kolunun kalın kısmında na kontransportunu önler. kalsiyum ve magnezyumun geri emilimini önleyerek idrarla kalsiyum ve magnezyum ar atılımını artırır. Böbrekte afferent arteriyolde pge2 aracılı vazdilatasyona neden olur ve glomerüler filtrasyon hızını artırır. İndometazin, aspirin ve diğer nonstroid antiinflamatuarlar furosemidin diüretik etkisini azaltır. Endikasyonları: Hiperkalemi: Beraberinde nacl ve su uygulanarak k atılımını artırması sağlanır. Akut akciğer ödemi: İ.v. yoldan uygulanır. Venodilatasyon yaparak pulmoner kapiller basıncını düşürür. Siroza bağlı ödem Zehirlenme durumlarında zorlu diürez oluşturmak için. Hiperkalsemi: Serum fizyoljik infüzyonu ile beraber uygulanmalıdır. Akut ve kronik böbrek yetmezliği. Yan etkileri: hepovolemi, hipokalemi (tiyazid grubuna göre daha az), hiponatremi, hipomagnezemi, hiporürisemi, hiperglisemi, hipokalsemi. Ototoksik etki: reverbisl sağırlığa yol açabilir. bu etki ilaçların iç kulak endolenfinin elektrolit içerini değiştirmelerine bağlıdır ve parenteral yoldan yüksek dozlarda kullanıldığında meydana gelir. Sirozlu hastalarda hipatik

13 ansefalopati riskini artırır. Tarasemid kullananlarda hipokalemi riski daha düşüktür. POTASYUM TUTUCU DİÜRETİKLER Triamteren ve amilorid: Toplayıcı kanalların kortikal kısmında sodyum geri emilimini azaltırlar: bu yolla tübüle k ve h salgılanmasını azaltırlar. toplayıcı tübüle erişen na miktarının artması k tutulumunu artırır. Yan etkileri: Hiperkalemi (en sık, özellikle böbrek yetmezliği ve diabeti olan hastalarda belirgindir), hiperkalemik metabolik asidoz, hiperazotemi, gastrointestinal bozuklukları. Triamteren folik asit eksikliğine bağlı megaloblastik anemi ve böbrek tübüllerinde çökerek taş oluşumuna neden olabilir. Spironolakton Aldosteron reseptörlerinin kompetetif antagonistidir. Endikasyonları: Primer ve sekonder aldosteronizm, siroz (hipokalemiye yol açmadığından hastalarda hepatik koma riski yoktur) ve kronik böbrek yetmezliğine bağlı ödem ve asit dijital tedavisi kadınlarda hirsutizm. Yan etikleri: Hiperkalemi: Böbrek yetmezliği ve diabet olgularında risk artar. Antiandrojenik etki: Erkekte jinekomasti, libido kaybı, impotens, bph, kadında menstruasyon bozuklukları. Konfüzyon. OSMOTİK DİÜRETİKLER (MANNITOL, ÜRE, İZOSORBID) Etki mekanizması: Glomerüllerden süzüldükten sonra tübüllerden reabsorbsiyonu çoa az olan veya hiç olmayan; idrar ozmolalitesini yükseltmesi sonucunda lümenden su ve sodyum reabsorpsiyonunu azaltan ilaçlardır. Su atılımını tuz atılımına göre daha fazla artırır. Mannitolün endikasyonları: Kafa içi basıncının arttığı durumlar, beyin ameliyatlarından önce bos basıncını düşürmek için. Oligüri ve anüri tedavisi. Zehirlenme tedavisinde zorlu diürez amacıyla furosemid ile beraber. Göz içi basıncın yükseldiği durumlar. İzosorbid kapalı açılı glokomlu hastalarda kriz sırasında ve göz içi basıncını düşürmek amacıyla oral solüsyon şeklinde alınır. ADH ANTAGONİSTLERİ Lityum ve demeklosiklin. Endikasyonları: Uygunsuz adh salınımı sendromu.

14 ANGİNA PEKTORİS TEDAVİSİ Angina tedavisinde kullanılan ilaçlar ve kalbe etkileri: Kalsiyum kanal blokörleri ve nitratlar; myokardın oksijen tüketimini azaltır ve koroner dilatasyonla myokrad kanlanmasını artırır. Beta blokörler; kalp hızını azaltarak myokardın oksijen tüketimini azaltır. NİTRATLAR Etki mekanizması: Damar düz kas hücrelerinde sülfidril grubu içeren asetilsistein ve sistein gibi moleküllerle birleşmeleri sonucunda oluşan nitrozotiol bileşikleri damar endotelinden nitrik oksid (no) salıverilmesini uyarır ve cgmp aracılı gevşeme meydana gelir. düşük dozlarda venodilatayona neden olurlar. Yüksek dozlarda ise arteriyel dilatasyona yol açarak (afterloadu azaltır) kalbin önündeki yükü azaltır. Koroner damarlarda dilatasyon yapması ikinci derecede önemlidir. en kısa etkili: amilnitrit (inhalasyon). En uzun etkili: İzosorbit mononitrat. Uzun etkili preparatlar: Panteritrol tetranitrat, eritritil tetranitrat, manitol heksanitrat, izosorbit dinitrat, izosorbit mononitrat. İzosorbit dinitrat, izosorbit mononitrat. Proflaktik olarak angına nöbetlerinin önlenmesi amacıyla kullanılır. Nitratların endikasyonları: Stabil angına pektori; Cilde topikal olarak uygulanan flaster şeklindeki preparatlar ilacın etkisini uzatır ve özellikle uykuda gelebilecek angına nöbetlerinin önlenmesinde yararlıdır. Stabil olmayan angına pektoris: Nitratlar tercih edilir. Oral, sublingual veya transdermal yolla iyi yanıt alınamayan olgularda nitrogliserin i.v. yolla verilir. Refleks taşikardiyi önlemek için beta blokörler ve bunlara ek olarak aspirin ve heparin verilir. akut myokrad infartusu Variant angına: Nitratlar ve kalsiyum kanal blokörleri b blokörlerden daha etkilidir. İki ilacın kombinasyonu hastaların yüzde 70 inde atakların tamamen ortadan kalktığı görülmektedir. Tek ilaç kullanılacaksa kalsiyum kanal blokörleri tercih edilir. Diğerleri: nitrogliserin cerrahide kontrollü hipotansiyon oluşturmak için ve kanamayı azaltmak amacıyla, akut ve ade inhibitörü alamayan kronik konjestif kalp yetmezliği hastalarda tercih edilir: diğer düz kaslarda da gevşettiği için morfinin oluşturduğu safra koliğinin tedavisinde de kullanılır.

15 Nitratların yan etkileri. Zonklayıcı tarzda baş ağrısı (en sık), Ortostatik hipotansiyon, senkop, taşikardi. kızarma göz içi sıvısının salgılanmasını artırıp glokom nöbetlerine yol açabilir. Yüksek dozda oluşan nitrit iyonu hemoglobini methemoglobine dönüştürür ve methemoglobinemi ortaya çıkar. Nitratların kontrendikasyonları: Hipertrofik obstrüktif kardiyomyopati ve kor pulmonale. BETA BLOKÖRLER Etki Mekanizması: Kalp hızındaki azalma sonucu kalbin diyastolde da dolma süresini uzatır ve myokradın azalmış olan perfüzyonunu düzeltir. Sol ventrikülü diastol sonu hacmini artırabilir. myokard infartüsü geçiren hastalarda yeniden infrakt görülme şansını azaltırlar ve bu hastalarda ömrü uzatırlar. Bu nedenle ml geçirmiş hastalarda kullanılır. Kotrendikasyonları: Kardiyak etkisi çok belirgin olan verapamille beraber uygulanması kontrendikedir. Kalp üzerindeki inotrop ve kronotrop etki belirginleşir. birbirlerinin metabolizmasını etkileyerek plazma düzeylerini yükseltebilirler. Varyant (vazospastik) kontrendikedir. Verapamil: Kalp üzerindeki etkisi en belirgin olan kalsiyum kanal blokörüdür. Kontrendikasyonları: Bradikardi, av blok, kardiomegali ve kardiyojenik şokta kullanılmaz. Yan etki kabızlık (en sık), bradikardi, av blok. Kalsiyum kanal blokörleri digoksin, propranolol, karbamazepin ve siklosporinin plazma düzeyini yükseltir. DİPRİDAMOL: adenozin geri alım blokörüdür. Koroner vazodilatasyona neden olarak etkisini gösterir. Antiagregan etkisi nedeniyle protez kalp kapakçığı takılanlarda tromboemboliyi önlemek için kullanılır. ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR Aksiyon potansiyelinin aşamaları; Faz0: En kısa süren fazdır. Hızlı sodyum kanallarının açılmasına ve hücreye sodyum girmesine bağlıdır (hızlı depolarizasyon fazı). Faz 1: Sodyum kanalları kapanır ve potasyum kanalları açılarak k hücre dışına çıkar. (hızlı depolarizasyon fazı).

16 Faz 2: en uzun süren fazdır (plato fazı). Hücre içine kalsiyum girişine bağlıdır. Faz 3: Hücre dışına potasyum çıkmasına bağlıdır (repolarizasyon). Faz 4: İstirahat fazı. Otomatisite gösteren hücreler (san od, av nod) bu fazda spontan olarak depolarize olur. SINIF 1 ANTİARİTMİK İLAÇLAR (sodyum kanal blokörleri) LA gruu belirgin proaritmik etki gösterir (Torsades de pointes tipi aritmi). LA grubu: Faz 0 ı yavaşlatır, faz 3ü (ot mesafesi) ve aksiyon potansiyeli süresini uzatır. Özellikle depolarize hücrelerdeki aktif na kanalları üzerine etkilidir ve anormal ektopik pacekamker aktivitesini baskılar. Kinidin yan etkiler: bradikardi, atropin benzeri antikolinerjik etki ile taşikardiye neden olabilir. Av bolka. Yüksek dozlarda ventriküler taşikardi (torsade de pointes d tedavisi magnezyum, geçici pace maken takılması) Trombositopenik purpuro Çinkonizm: görme bulanıklığı, kulak çınlaması, baş ağrısı, oryantasyon bozukluğu ve psikoz nedeni bilinmeyen bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Senkop. Digoksinin kan düzeyini yükseltir. Dijital zehirlenmesine bağlı ventriküler taşikardi ve fibirlasyonda kullanılmaz. Prokainamid: Başlıca metaboliti on olan asetilprokainamid sınıf 3 ilaçlara benzer aktivite gösterir. Yan etkileri: alerjik belirtilere, uzun süre kullananlarda lupus sendromuna, akut glokoma ve idrar retansiyonuna neden olabilir. Na pozitifleştirir, agranülositoza yol açabilir. Dizopiramid: Belirgin inotrop ve kinidinden daha güçlü antikolinerjik etkinliğe sahiptir. IB grubu: Faz 0 a hafif etkilidir, faz 3 ü ve dolayısıyla o aksiyon potansiyeli süresini kısaltır, fibirilasyon eşiğini yükseltir. Özellikle iskemik dokulardaki hızlı depolarizasyonu baskılar. kinidinden en önemli farkı hem aktif hem de inaktif sodyum kanallarının bloke etmesidir. Lidokain: Endikasyonları: dijital zehirlenmesi, kalp cerrahisi, kalp kateterizasyonu ve akut myokard infartusu sırasında gelişen akut ventriküler aritmilerin önlenmesinde kullanılır. Karaciğerde ilk geçiş etkisine maruz kaldığı

17 için i.v. olarak verilir. Tüm antiaritmikler içerisinde kalbe toksik etkisi en az olandır. Atrial ve nodal aritmilere karşı etkisizdir. Diğer ilaçlar: Meksiletin, tokainidi (puloner fibrozise neden olur), fenitoin. IC grubu: Faz0 ı belirgin şekilde depreşe eder, efektif refrakter periyodu az uzatır, av iletimi yavaşlatır. Şiddetli ventriküler taşikardilerde kullanılır. Ventiküler prematüre atışlarda arreste neden olabileceği için kontrendikedir. İlaçlar: Flekainid, lokrainid, enkanidi, propafenon. SINIF 2 ANTİARİTMİK İLAÇLAR (Beta adrenerjik reseptör blokörleri) Propranolol: Faz 4 ü baskılayarak otomotatisiteyi azaltır. Bu nedenle, baskılayıcı etkisi sa ve av düğüm üzerinde çok belirgindir. İntorop ve kronotrop etkilidir. Antiaritmik amaçla en sık kullanılan beta blokördür. Endikasyonları: Av iletimi yavaşlatır, en önemli kullanılış yeri supraventriküler aritmilerdir (atrial flatter, atrial fibrilasyon). Heyecan, stris, egzersiz ve hipertiroidizim gibi sempatik aktivitenin arttığı durumlarda ortaya çıkan aritmilere karşı da oldukça etkilidir. Myokard infarktusu geçiren hastalarda artimi proflaksisinde kullanılır. Dofetilid: Atrial fibrilasyonlu hastalarda normal sinüs ritmine döndürmek ve sinüs ritmini devam ettirmek için kullanılır. WT süresini uzatır, hipokalemiye neden olur. İbutilid: Atrial flutter ve artrial fibrilasyonda, medikal kardiyoversiyon amacı ile i.v. neden kullanılır. WT süresini çok uzattığı için torsades de pointes tipi aritmiye neden olabilir. SINIF 3 ANTİARİTMİK A İLAÇLAR (K kanal blokörleri) Potasyum kanallarının inhibe ederek bu iyonun hücre dışına çıkmasını önler ve bunun sonucunda faz 3 ü (repolarizasyon) yavaşlatır. Amiodaron: Yarı ömrü v en uzun olan antiaritmiktir. Sadece dirençli ve yaşamı tehdit eden ventril taşikardinin tedavisinde kullanılır. İlaca başlamadan önce tiroid fonksiyonları mutlaka incelenmelidir. Hipotiroidik veya hipertiroidik hastalara verilmemelidir. Sodyum kanallarının bloke eder ancak kinidinden en önemli farkı aktive edilmiş kanallara afinitesinin yüksek olmasıdır. EKG uzar. Yan etkileri: Pulmoner fibrozis ve Torsades de pointes tipi aritmiye neden olur.

18 Sotalol: bir beta blokördür. Torsades de pointes tipi aritmiye neden olur. Bretilyum: Adrenerjik nöronlarda blokaj yapıcı etkisi vardır. Ancak hipotansif etkisine tolerans gelişmesi nedeniyle hipertansiyon tedavisinde kullanılmaz. SINIF 4 ANTİARİTMİK İLAÇLAR (Ca kanal blokörleri) En çok kullanılan, kalp üzerindeki i etkileri en belirgin olan verapamildir. Vazoselektif olan dihidropiridin türevleri (nifedipin) etkisizdir. Diltiazem ve bepridil suptraventirküler aritmilerin tedavisinde verapamile benzer etkinlik gösterir. Verapamil: En belirgin etkisi av iletimi yavaşlatmasıdır. Paroksismal atrial taşikardi (pat) tedavisinde ve proflaksisinde ilk tercihtir. Supraventriküler aritmilerin nedeni olan reentry aritmilerini önemli ölçüde baskılar. DİĞER ANTİARİTMİKLER Digoksin: Av nodda refrakter periyodu az uzatması nedeniyle atrial taşikardi ve fibrilasyon tedavisinde kullanılır. Adenozin: K iletkenliğini artırır; adenozin veya pürinerjik reseptörleri etkileyerek kalsiyumun hücreye girişini yavaşlatır. Av iletimi güçlü bir şekilde şekilde baskılar ve pr mesafesinde belirgin uzamaya neden olur. Pat de tedavisinde i.v. olarak kullanılır. Av iletimi yavaşlatıcı etkisi en güçlü olan ve yarı ömrü en kısa olan antiaritmiktir. Magnezyum: Torsades de pointes tipi aritminin tedavisinde kullanılır. BRADİKARDİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR: Atropin: Kalp üzerinden vagal tonusu kaldırır, sa ve av nodda iletimi hızlandırır. Sinüs bradikardisi, sa blok, av blok, dijital zehirlenmesinde görülen ağır bradikardide kullanılır. İzopreterenol; Beta adrenerjik reseptörleri uyararak kalp atım sayısını artırır, av iletimi hızlandırır ve kalp debisini artırır. İkinci derece veya üçüncü derece (tam blok adams stokes sendromu) Av blok tedavisinde kullanılır.

19 Torsades de pointes tipi aritmiye (QT uzaması) neden olan ilaçlar: Sotalol, amiodaron, Grup A antiaritmikler, trisiklik antidepresanlar, pimozid, eritromisin, terfenadin. Diğer nedenler: Bradikardi, hipokalemi, hipomagnezemi. KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ Kalp Glikozidleri (dijitaller); Digüksin, digitoksin, ouabain. Endikasyonları: Düşük debili ve ventriküllerde sistolik fonksiyonun bozulduğu, kky, atrial flatter, atrial fibrilasyon, pat. Akut kky de etkili değildir. Etki mekanizmaları: Kalp hücrelerinde mebrandan bulunan na atp (Bu enzim hücreden 3 sodyum iyonunu atarken, 2 k iyonunu hücreye k sokar) enzimi inhibe eder ve hücreiçi na ve ca miktarı artar. Bu yolla kalpte intorop etki oluşturur. Kalpte dijitallerin etkisine en duyarlı hücreler ventrikül myokard ve pürkinje hücreleridir. Dijitallerin kalp üzerine etkileri: Av iletimi yavaşlatır dromotrop etki indirekt ve direkt etkilerine bağlı. Kalp hızına etkisi: Düşük dozlarda bradikardiye neden olur (parasempatik tonusun artmasına d bağlıdır, atropin ile bloke olur). Doz yükseldikçe kalpte otomatisiy arttırarak ektopik odakların oluşmasına neden olurlar. Bigemini (atropin uygulanır), trigemini nabız, ventküler taşikardi ve fibiralsyon görülür. Bu etkilerinde sempatik sinir sisteminin aktive edilmesinin de rolü vardır. Diğer etkileri: Vazokonstriksiyon sonucu kan basıncında yükselme, diürekit ve natirüretik etki. EKG Değişiklikleri: T dalgası düzleşir veya tersine döner, p r uzar, st segmenti çöker, QT mesafesi kısalır. Dijitallerin ilaç etkileşimleri: Magnezyum ve alüminyum türevi antasidler, kolestiramin, sulfasalazin, neomisin ve metoklapramid digaüksinin emilimini azaltır. Kinidin, propafenon, verapamil, amiodaron, kaptopril, diltiazem, nifedipin, eritromisin, omeprazol, ve tetrasiklinler digoksinin plazma düzeyini artırır. İnotrop etki sonucunda meydana gelen değişiklikler: Kalp atış hacmi ve debisinde artar kalbin diyostolik hacminde azalma, sistol sonunda ventrikül içerisinde kalan kan miktarında azalır. Santral ve periferik venöz basınç ile

20 karaciğer veç basıncında azalma, kalp debisinde artış ile beraber böbrek kan akımı ve gfr artar. Hastaların dijitallere duyarlılığının arttığı durumlar: Hipokalemi. diüretikler (K tutucu olanlar hariç), glukokortikoidler, amfoterisin uzun süreli ishal veya kusma. Hipomagnezemi, hiperkalsemi, hiponatremi, yaşın ileri olması, kaşeksi, böbrek ve karaciğer yetmezliği, dijitallerin plazma düzeyini yükselten ilaçlar kinidin, verapamil, amiodaron, eritromisin beta blokörler (av blok gelişebilir) hipotiroidi (eliminasyon yavaşlar) Duyarlılığın azaldığı durumlar: hipertiroidi, hiperkalemi, hipokalsemi, yenidoğan, kor y pulmonale, mikrozomalenzimleri indükleyene ilaçlar fenitoin, fenobarbital (digitoksin için) Dijitalin mutlak kontrendikasyonları: 2. ve 3. derece av blok, hipertrofik obstrüktif kardiyomyopati (atrial fibrilasyon yoksa) Wolf Parkinson hita sendromu (Qrs mesafesi daha da belirgin olarak uzar), kadiyoversiyon. Dijital zehirlenmesi: Kalp bigemini veya trigemini nabız (en sık rastlanılan kardiyak bulgu), av blok, ventriküler taşikardi ve fibrilasyon, pat. Şiddetli bulantı kusma, baş ağrısı, iştahsızlık ve yorgunluk (en sık rastlanılan ve genellikle ilk ortaya çıkan ekstrakardiyak bulgu). Görme netliğini azaltır, sarı yeşil renkleri ayırt etmede güçlük, cisimler etrafında hale görülmesi, SSS: konfüzyon, deliryum, halüsinasyon. Erkeklerde jinekomasti, kadınlarda meme bezlerinde büyüme. Nevralji hastalarda en önemli ölüm nedeni ventriküler taşikardi ve ventriküler fibirlasyondur. Dijital zehirlenmesinde tedavi: İlaç kesilir. Serum k düzeyi ölçülür. K düzeyi düşükse ve av blok yoksa düzenli aralıklarla ekg çekilerek ve kan potasyum düzeyi ölçülerek i.v. yolla kcı verilir. Magnezyum düzeyi kontrol edilmeli, düşükse magnezyum verilmelidir. Ventriküler taşiaritmilerde i. v. yolla lidokain veya fenitoin uygulanır. Dijitoksin kullananlarda, bu ilaç enterohepatik siklusa uğradığı için oral yoldan kolestiramin veya aktif kömür vermek ilacın emiliminin azalmasını sağlar. Digoksine spesifik antikor fragmanları kullanılır. Kardiyoversiyon kontrendikedir.

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir.

FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. AMLOVAS Tablet 10 mg FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Amlodipin uzun etki süreli, dihidropiridin türevi bir kalsiyum

Detaylı

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8 Soruların konulara göre dağılımı: Otonom Sinir Sistemi : 5 Santral Sinir Sistemi : 5 Genel Farmakoloji: 2 Kardiyovaskuler sistem: 3 Otakoid: 2 Endokrin sistem: 2 Antiviral ilaçlar: 1 Konu dağılımı daha

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPAZMOL Ampul, 1 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Her bir ampul; 20 mg Skopolamin N-Butil Bromür içermektedir.

1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPAZMOL Ampul, 1 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Her bir ampul; 20 mg Skopolamin N-Butil Bromür içermektedir. 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SPAZMOL Ampul, 1 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir ampul; 20 mg Skopolamin N-Butil Bromür içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.1 3 FARMASÖTİK FORMU 1 ml lik ampul

Detaylı

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri Dr Erdal YILMAZ Tanı yöntemlerinin gelişmesi Kardiyak cerrahi sonrası aritmilerin sık görülmesi Disritmi : Ritm düzensizliği Aritmi : Ritm yokluğu

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 10.03.2009

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Bu Bölümde: Eferent sinir sistemi ve görevleri Yollar, reseptörler ve kullanılan aracı

Detaylı

Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi

Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 02.10.2006 Konuşma planı Bu konuda anlatılacak ilaçların toplu tanıtımı Kalp kasılmasının

Detaylı

1. Yağ depolanmasını engellemek (iştahı kesmek, yağ emilimini azaltmak)

1. Yağ depolanmasını engellemek (iştahı kesmek, yağ emilimini azaltmak) İlaç tedavisinde yöntem: 1. Yağ depolanmasını engellemek (iştahı kesmek, yağ emilimini azaltmak) 2. Yağ kullanımını artırmak olmalıdır (termogenezi artırmak, lipolizi artırmak) İştah kesiciler: Hem katokolaminerjik

Detaylı

ALTĠZEM SR 60 mg MĠKROPELLET KAPSÜL

ALTĠZEM SR 60 mg MĠKROPELLET KAPSÜL ALTĠZEM SR 60 mg MĠKROPELLET KAPSÜL FORMÜL Bir Altizem SR 60 mg Kapsül 60 mg Diltiazem HCl ve kapsül boyar maddesi olarak da titanyum dioksit, indigotin ve kinolin sarısı içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLER

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kombinasyon tedavisi Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kan basıncı (KB) kontrolünde güncel yaklaşım: Daha iyi etki mekanizması Tedavide KB kontrolünün ötesi fayda Daha iyi tedavi uyumu (motive hasta,

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Tayfur Haydarpaşa Numune EAH Acil Tıp Kliniği

Doç. Dr. İsmail Tayfur Haydarpaşa Numune EAH Acil Tıp Kliniği Doç. Dr. İsmail Tayfur Haydarpaşa Numune EAH Acil Tıp Kliniği Tanım: Feokromasitoma adrenal medulla kromafin hücrelerinden kaynaklanan ve katekolamin salgılayan tümörlerdir. Tanım: Nöral krest kromafin

Detaylı

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l,

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l, SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Dr.M.Murat Özgenç Plazma Na + : 138 145 meq/l, Total vücut Na + : 58 meq/kg (Ort. total Na + : 4000 meq) Total değişebilir Na + : 41 meq/kg (Ort. 3000 meq,

Detaylı

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 TOKSİDROMLAR Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 Toksidrom tanım Toksidrom (=toksik sendrom) kelimesi, zehirlenmelerde tanı ve ayırıcı

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLİ İLAÇLAR. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özer Şehirli

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLİ İLAÇLAR. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özer Şehirli KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLİ İLAÇLAR Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özer Şehirli KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLİ İLAÇLAR 1. HİPERTANSİYON VE ANTİHİPERTANSİF İLAÇLAR 2. ANTİANJİNAL İLAÇLAR 3. KALP YETMEZLİĞİ

Detaylı

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ Dr. A. Gökhan AKKAN 1976 Moncada 1980 Furchgott ve Zawadzki (1998 Nobel Tıp Ödülü) EDRF = Endothelium- derived relaxing factor 1987 EDRF = NO Sentezi NOS L- Arginin

Detaylı

E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI

E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI 1. İstanbul a arabayla yola çikacak olan 42 yaşındaki bir kadın hasta kontrole geliyor. Hareket hastalığından bahseden hasta, bir arkadaşının dinmenhidrinat kullandigını

Detaylı

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemii id i Tedavisi i Prof.Dr. Oktay Ergene İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemi Gelişimiş VLDL Chylomicron Liver Defective Lipolysis Remnants

Detaylı

ÜNİTE 4 Otonom Sinir Sistemi İlaçları

ÜNİTE 4 Otonom Sinir Sistemi İlaçları ÜNİTE 4 Otonom Sinir Sistemi İlaçları Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Otonom sinir sisteminin fonksiyonlarını, Bu fonksiyonları taklid eden ilaçların etkilerini, Bu fonksiyonları önleyen ilaçların

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD Yaşlılarda Psikofarm akoloji Uygulam a Prensipleri Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD ABD > 65 yaş, nüfusun %13 ancak reçete edilen tüm ilaçların % 35 > 70 yaş, hastaneye yatış 1/6 ilaç yan etkisi

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Çocuklarda : Losartanın farmakokinetik özellikleri 18 yaşından küçük hastalarda araştırılmamıştır.

Çocuklarda : Losartanın farmakokinetik özellikleri 18 yaşından küçük hastalarda araştırılmamıştır. FORMÜLÜ : SARİLEN, her bir film tablet etkin madde olarak 100mg Losartan potasyum boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir. SARİLEN 100mg tablet ayrıca 8.48mg (0.216mEq) potasyum içermektedir.

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM İLAÇLARI VE OTOKOİDLER 40/16

ENDOKRİN SİSTEM İLAÇLARI VE OTOKOİDLER 40/16 FARMOKOLOJİ DERS BİLGİ MODÜL ADI SÜRESİ İLAÇLARA GİRİŞ 40/16 OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 DOLAŞIM SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI 40/8 SİNDİRİM

Detaylı

KAN AKIMININ KONTROLÜ. 1- Otoregülasyon veya Miyojenik Regülasyon 2- Metabolik Regülasyon KAN AKIMININ LOKAL KONTROLÜ DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV

KAN AKIMININ KONTROLÜ. 1- Otoregülasyon veya Miyojenik Regülasyon 2- Metabolik Regülasyon KAN AKIMININ LOKAL KONTROLÜ DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV KAN AKIMININ KONTROLÜ Nöronal Humoral Lokal Otonom Sinir Sistemi Plazma Epinefrin, Anjiyotensin II, Vazopressin, İyonlar Akut Kontrol DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV Uzun Süreli Kontrol Dr. Nevzat KAHVECİ

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI NORMATİN %0,5 Göz Damlası. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml de;

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI NORMATİN %0,5 Göz Damlası. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml de; ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI NORMATİN %0,5 Göz Damlası 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml de; Timolol 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Yüksek göz içi basıncı (oküler hipertansiyon) Glokom (kronik açık açılı glokomu)

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

MONODUR 60 mg Uzatılmış Etkili (Durules ) Tablet

MONODUR 60 mg Uzatılmış Etkili (Durules ) Tablet MONODUR 60 mg Uzatılmış Etkili (Durules ) Tablet FORMÜLÜ Her bölünebilir tablette, İsosorbid-5- mononitrat 60 mg Boyar maddeler: Titanyum dioksit, sarı demir oksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ İsosorbid

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Androjenler ve Anabolik Steroidler

Androjenler ve Anabolik Steroidler Androjenler ve Anabolik Steroidler Sentezleri Androjenler kolesterolden sentezlenirler. Testosteron, testisin interstisyel (leydig ) hücrelerinde, 5-Pregnonolon dan sentezlenir. Testosteron salındıktan

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

Diüretikler. Loop diüretikleri. Prof. Dr. Öner Süzer. www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr

Diüretikler. Loop diüretikleri. Prof. Dr. Öner Süzer. www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Diüretikler Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 02.10.2006 1 Loop diüretikleri 1. Bumetanid (Bumid) 2. Etakrinik asit (Edecrin) 3. Furosemid (Lasix) 4. Torsemid

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KARDOZİN 2 MG TABLET KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. Yardımcı maddeler için,

Detaylı

İlaçların Veriliş Yerleri. Lokal Uygulama Yerleri. Sistemik Uygulama Yerleri. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon.

İlaçların Veriliş Yerleri. Lokal Uygulama Yerleri. Sistemik Uygulama Yerleri. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon. İlaçların Veriliş Yerleri Lokal Uygulama Yerleri Sistemik Uygulama Yerleri Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon Dağılım Metabolizma Atılım İlaçların Vücuttaki Etkisi (Farmakodinamik

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

KALSİYOTROPİK İLAÇLAR

KALSİYOTROPİK İLAÇLAR KALSİYOTROPİK İLAÇLAR Kalsiyumun vücut için önemi: Hücrede; membran, mitokondri, Endoplazmik retikulumda bağlı halde ve; stoplazmada serbest halde bulunur. Hücrenin canlılığı ve fonksiyonları için önemlidir.

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

İntrasellüler Sıvı (Hücre İçi Sıvı) Extrasellüler Sıvı (Hücre Dışı Sıvı) Total Vücut Suyu 60 = 42 lt Vücut Sıvı Bölmelerini Etkileyen Faktörler

İntrasellüler Sıvı (Hücre İçi Sıvı) Extrasellüler Sıvı (Hücre Dışı Sıvı) Total Vücut Suyu 60 = 42 lt Vücut Sıvı Bölmelerini Etkileyen Faktörler Vücut ağırlığının yaklaşık %60 ını su oluşturur. Ölçümünde Deuterium Oksid kullanılır. Yağ dokusu ve yaş ile ters, kas dokusu ile doğru orantılıdır. Total vücut suyu, genel anlamda iki büyük kompartmanda

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

Uzun etkili film tablet

Uzun etkili film tablet Plendil 2.5 mg Uzun etkili film tablet FORMÜLÜ Uzun etkili her film tablette: Felodipin...2.5 mg Boyar madde: Sarı demir oksit, titanyum dioksit Antioksidan: Propil gallat FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir.

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. CARDURA 4 mg Tablet FORMÜLÜ CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER EGZERSİZ VE TERMAL STRES Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER TERMAL DENGE ısı üretimi BMH Kas etkinliği Hormonlar Besinlerin termik etkisi Postur Çevre ısısı Vücut ısısı (37 o C±1) ısı kaybı konveksiyon, radyasyon,

Detaylı

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU KARDİYOVASKÜLER FARMAKOLOJİ

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU KARDİYOVASKÜLER FARMAKOLOJİ İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU KARDİYOVASKÜLER FARMAKOLOJİ HEDEF - AMAÇ Resusitasyonda ve yetersiz kalp debisi tedavisinde kullanılan ilaçlara ait Özellikleri Etki Mekanizmaları Klinik Etkileri Endikasyonları

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

Vazoaktif peptitler ve ilaçlar

Vazoaktif peptitler ve ilaçlar Vazoaktif peptitler ve ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 10.03.2009 Konuşma planı Vazokonstriktör ve vazodilatör maddelerin toplu tanıtımı Bu konuda

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

POT K EFERVESAN TABLET

POT K EFERVESAN TABLET PROSPEKTÜS POT K EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ Her bir efervesan tablet 1,56 g Potasyum a eşdeğer, 2,17 g Potasyum sitrat monohidrat ve 2,00 g Potasyum hidrojen karbonat içerir. Tatlandırıcı olarak şeker, sodyum

Detaylı

Bölüm 6.1. Antihipertansif İlaçlar. Sibel Ülker

Bölüm 6.1. Antihipertansif İlaçlar. Sibel Ülker Bölüm 6.1 Antihipertansif İlaçlar Sibel Ülker Hipertansiyon kardiyovasküler hastalıklar içinde en yaygın olanıdır. Arteriyel kan basıncının yükselmesi damar çeperinde patolojik değişikliklere ve sol ventrikülde

Detaylı

TAŞİDİSRİTMİLER Dr. Cenker EKEN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Taşikardi Oluşum Mekanizmaları Değişmiş otomasite Anormal otomasite Artmış otomasite Re-entry Tetiklenmiş Aksiyon

Detaylı

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI 2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI Doğru cevap: B Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Ders Notları Cilt 2 Sayfa: 10 Doğru cevap: A Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Cilt 1 Ders Notları Sayfa: 233

Detaylı

Trental i.v. 300 Enfüzyon Ampulü

Trental i.v. 300 Enfüzyon Ampulü Trental i.v. 300 Enfüzyon Ampulü FORMÜLÜ 15 ml'lik bir enfüzyon ampulü, 300 mg pentoksifilin, 105 mg sodyum klorür ve ad. 15 ml enjeksiyonluk distile su içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

8 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi

8 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi ÜNİTE 8 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Nefronların yapısını ve idrar oluşumunu, Glomerul filtrasyon hızı ve klirens kavramını, Jukstaglomeruler aparatus ve renin-anjiotensin

Detaylı

5 ml lik bir ampul 100 mg pentoksifilin, 35 mg sodyum klorür ve ad. 5 ml enjeksiyonluk distile su içerir.

5 ml lik bir ampul 100 mg pentoksifilin, 35 mg sodyum klorür ve ad. 5 ml enjeksiyonluk distile su içerir. Trental i.v. 100 Enfüzyon ampulü Formülü: 5 ml lik bir ampul 100 mg pentoksifilin, 35 mg sodyum klorür ve ad. 5 ml enjeksiyonluk distile su içerir. Farmakolojik özellikleri: Farmakodinamik özellikleri:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PK-MERZ i.v. İnfüzyon Çözeltisi Toplardamar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PK-MERZ i.v. İnfüzyon Çözeltisi Toplardamar içine uygulanır. PK-MERZ i.v. İnfüzyon Çözeltisi Toplardamar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 200 mg Amantadin sülfat Yardımcı maddeler: Sodyum klorür ve enjeksiyonluk su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FARMAKOLOJİSİ KALP YETMEZLİĞİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FARMAKOLOJİSİ KALP YETMEZLİĞİNDE KULLANILAN İLAÇLAR KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FARMAKOLOJİSİ KALP YETMEZLİĞİNDE KULLANILAN İLAÇLAR þ Kalp yetmezliği tedavisinde ilk olarak kalbin iş yükünü azaltmak gerekir. Bunun için; Kişinin aktivitesi kısıtlanır. Kişiye

Detaylı

Gebelik,Hipertansiyon. Dr. Rahmi YILMAZ

Gebelik,Hipertansiyon. Dr. Rahmi YILMAZ Gebelik,Hipertansiyon Dr. Rahmi YILMAZ Gebelik ve Hipertansiyon 10 gebeden bir tanesinde karşımıza çıkan bir komplikasyon: HİPERTANSİYON Anti-hipertansif tedavi protokolleri gebe olmayan erişkinlerden

Detaylı

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk Salisilat ile Zehirlenmeler Dr. Kasım Öztürk Analjezik Antipiretik Antienflamatuar tablet/ kapsül/ likit formlar Ticari formlar Aspirin tablet (100 mg, 500 mg) Aspirin forte tablet (500 mg salisilat +

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

NEOSTİGMİNE AMPUL FORMÜLÜ: FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

NEOSTİGMİNE AMPUL FORMÜLÜ: FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: NEOSTİGMİNE AMPUL FORMÜLÜ: 1 mi her bir ampulde : NEOSTĠGMĠN METĠLSULFAT 0.5 mg FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: NEOSTĠGMĠNE AMPUL, vücuttaki Kolinesteraz'ın etkenliğini engelleyici bir madde olan Neostigmin

Detaylı

Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler. Dr. Cenker EKEN

Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler. Dr. Cenker EKEN Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler Dr. Cenker EKEN Patofizyoloji Artmış otomasite Re-entry Tetiklenmiş Dar Kompleks Taşikardi Oluşum Mekanizmaları Otomatisite Taşikardileri Artmış otomatisiteye bağlıdır.

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

Farmakodinamik Etkileşmeler

Farmakodinamik Etkileşmeler İLAÇ ETKİLEŞMELERİ Bir ilacın diğerinin etkisini kalitatif ve/veya kantitatif bakımdan değiştirmesine ilaç etkileşmesi (veya ilaç-ilaç etkileşmesi) denir. Bir ilaç diğerinin farmakokinetiğini (absorpsiyon,

Detaylı

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014 Antalya Kalbin elektriksel anatomisi Bradiaritmilerin patofizyolojisi

Detaylı

ASİD BAZ DENGESİ. Prof Dr Salim Çalışkan

ASİD BAZ DENGESİ. Prof Dr Salim Çalışkan ASİD BAZ DENGESİ Prof Dr Salim Çalışkan H + ve ph Normal kan [H + ] 40 nmol/l Tampon mekanizmalar ile dar limitlerde tutulur (±5) ph = - log [H + ] = - log [40±5] = 7.40 ± 0.05 ph için kritik limitler

Detaylı

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Antianjinal ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 02.10.2006 Konuşma planı Bu konuda anlatılacak ilaçların toplu tanıtımı Koroner akım ve anjina pektoris

Detaylı

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : 0.45 ml lik enjektör içinde; Tinzaparin sodyum 4 500 IU Anti-Xa Sodyum asetat, 3H2O 2.25 mg Enjeksiyonluk su k.m. 0.45 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Tinzaparin

Detaylı

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ STİMÜLANLARI. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özer Şehirli

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ STİMÜLANLARI. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özer Şehirli SANTRAL SİNİR SİSTEMİ STİMÜLANLARI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özer Şehirli Santral sinir sistemindeki nöronları direkt olarak veya disinhibisyon suretiyle stimüle eden ilaçlar, somato-motor fonksiyonlar ve ruhsal

Detaylı

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Dr. Ali Düzova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ DESAL TABLET FORMÜLÜ : Bir tablette ; Furosemid...40 mg FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Furosemid kimyasal yapısı ve farmakolojik özellikleri ile diğer diüretiklerden farklı kuvvetli

Detaylı

Santral sinir sistemi stimulanları ve psikotomimetik ilaçlar

Santral sinir sistemi stimulanları ve psikotomimetik ilaçlar Santral sinir sistemi stimulanları ve psikotomimetik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı internet adresi: www.farmakoloji.net

Detaylı

Diazomid Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: (Boyar madde olarak tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Diazomid Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: (Boyar madde olarak tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Diazomid Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Asetazolamid 250 mg (Boyar madde olarak tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler: Asetazolamid, potent bir karbonik anhidraz inhibitörüdür.

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUROMİD 20 MG AMPUL 2 ML

Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUROMİD 20 MG AMPUL 2 ML Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUROMİD 20 MG AMPUL 2 ML 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul solüsyonu, 20 mg furosemid içermektedir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU Türkiye ulusal düzeyde ölüm nedenleri arasında ilk sırayı 205.457 ölümle kardiyovaskülerhastalıklar (tüm ölüm nedenlerinin %47,73 ü) almaktadır. Kardiyovasküler

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1 VÜCUTTA ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI ASİDOZ Kan ph ının ALKALOZ Kan ph ının ASİDOZLAR: Vücut ekstrasellüler sıvılarında H + artmasından ya da bazların azalmasından ileri gelir. Vücut normal ph ının (7.35-7.45)

Detaylı

DROGSAN ATROPİN SÜLFAT 1/2 mg / 1 ml Ampul FORMÜLÜ. Bir ampul, 1 ml de : Atropin sülfat 0.50 mg. Sülfürik asit 0.1 N FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

DROGSAN ATROPİN SÜLFAT 1/2 mg / 1 ml Ampul FORMÜLÜ. Bir ampul, 1 ml de : Atropin sülfat 0.50 mg. Sülfürik asit 0.1 N FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ DROGSAN ATROPİN SÜLFAT 1/2 mg / 1 ml Ampul FORMÜLÜ Bir ampul, 1 ml de : Atropin sülfat 0.50 mg Sodyum klorür Sülfürik asit 0.1 N Enjeksiyonluk su y.m. 8.753 mg 0.001 ml 1.000 ml içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ÜNİTE 10 Sindirim Sistemi İlaçları

ÜNİTE 10 Sindirim Sistemi İlaçları ÜNİTE 10 Sindirim Sistemi İlaçları Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Sindirim sistemini etkileyen ilaçların sınıflandırılmalarını, Etki yerlerini ve etki şekillerini öğreneceksiniz. İçindekiler Giriş

Detaylı

TARIM ZEHİRLERİ. Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TARIM ZEHİRLERİ. Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı TARIM ZEHİRLERİ Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Pestisidler Tarım ürünlerini ve insan sağlığını tehdit eden etkenlere karşı kullanılan kimyasallardır İnsektisidler Böcek

Detaylı

Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi

Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: Yatan hastaları bakım veya tedavinin amaçlanmayan sonuçlarından korumak amacıyla ilaç uygulamaları ve operasyon sonrası hasta vital bulgularının takibinin nasıl ve ne sıklıkla yapılacağını

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI DROGSAN POTASYUM KLORÜR % 22.5 AMPUL 10ml Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde:10ml lik ampul de 2.250g Potasyum Klorür içerir. Yardımcı madde: Enjeksiyonluk su Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

RELOKAP 550 mg Forte Film Tablet 10 ve 20 Film Tablet

RELOKAP 550 mg Forte Film Tablet 10 ve 20 Film Tablet RELOKAP 550 mg Forte Film Tablet 10 ve 20 Film Tablet FORMÜLÜ: Bir tablet ; 550mg Naproksen sodyum, (Boyar madde: Titanyum dioksit) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Naproksen sodyum tablet, ağrılı ve

Detaylı

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman EKG KÖŞESİ Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman Güzelbahçe sok. No:20, 34365 Nişantaşı/İSTANBUL Tel: 0212 311 36 06

Detaylı

EREKTİL DİSFONKSİYONDA ORAL FARMAKOTERAPİ

EREKTİL DİSFONKSİYONDA ORAL FARMAKOTERAPİ EREKTİL DİSFKSİYDA RAL FARMAKTERAPİ 27.11.2014 ED tedavisinde Yaşam Tarzında Değişiklik Önerileri Fiziksel aktivitenin artırılması (ED riskini %30 ) besite (ED riski %30 ) Sigara ve alkol Televizyon karşısında

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı Hücrenin fiziksel yapısı HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücreyi oluşturan yapılar Hücre membranı yapısı ve özellikleri Hücre içi ve dışı bileşenler Hücre membranından madde iletimi Vücut sıvılar Ozmoz-ozmmotik basınç

Detaylı

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet DEPRENİL 50 mg 30 Tablet Depresyon, depresyona bağlı yeme ve uyku bozuklukları, bipolar hastalığın depresyon fazı, migren FORMÜLÜ Her bir Deprenil tablet 50 mg opipramol dihidroklorür içerir. FARMAKOLOJĠK

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DİGOXİN-SANDOZ damla 30 ml Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. DİGOXİN-SANDOZ damla 30 ml Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI DİGOXİN-SANDOZ damla 30 ml Ağızdan alınır. Etkin madde: 1ml (30 damla) 0.50 mg digoksin içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik asit anhidr, disodyum hidrojen fosfat anhidr, etanol %94 A/A,

Detaylı

İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler

İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 17.04.2008

Detaylı