MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor"

Transkript

1

2 Adapazarı, 2013

3

4 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor

5 Copyright Ahmet Tomor ISBN Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) İsteme Adresi Tel: Okumayi Tesvik Dernegi iphone, ipod Touch, ipad App store > Books > Okumayi Tesvik Dernegi Android Google Play > Arama > Okumayi Tesvik Dernegi

6 İÇİNDEKİLER Mu kad di me (Sunuş)...7 Me lek ler...13 İn san lar...19 Gök le rin ve Ye rin Ya ra tıl ma sı...20 Dün yanın Ya ra tı lı şı...22 Ha va Den ge si (At mos fer)...23 Su Den ge si...24 Dün yada Ha ya tın Baş lan gı cı...25 İn san ın Ya ra tı lı şı na Doğru...26 İlk İn san Hazret-i Âdem in Ya ra tı lı şı...27 Me lek le rin Hazret-i Âdem e Sec de Et me si...30 Hazret-i Hav vâ nın Ya ra tı lı şı...33 Hazret-i Âdem ve Eşi Cen net te...34 Ya sak la nan Ağa cın Özel li ği...36 Ne den Dün ya Ge ze ge ni?...37 Dün yada İn san la rın Ço ğal ma sı...38 Hazret-i Âdem in Ço cuk la rı nın Ev li li ği...40 Be den sel ve Ruh sal Açı dan İn san...41 Be den sel Açı dan İn san...41 Ça mur dan Bit ki sel Aşa ma ya Ge çiş...43 Bit ki Hüc re le ri nin İn san Hüc re si ne Dö nü şü mü...44 İn sa nın İn san dan Üre me Aşa ma sı...45 Ana Rah min de ki İş lem le ri Yö ne ten Kim dir?...46 Ço cu ğun Cin si ye ti nin Be lir len me si...47 Ço cu ğun An ne Ya Da Ba ba sı na Çek me si...49 Ana Kar nın da ki Ce ni nin Rız kı...50 Ruh sal Açı dan İn san...51 İn san En Gü zel Şe kil de Ya ra tıl dı...54 İn san Ni çin Ya ra tıl dı?...56 Fıt rat ve İn san...58 İn sa nın Nef si ni Bil me si...60 Akıl ve Din...67 Pey gam ber ler...68 Pey gam ber le re İta at...71 Nuh Kav mi...73

7 Âd Kav mi...77 Se mûd Kav mi...81 Lût Kav mi...85 Son Pey gam ber...89 Teb liğ Gö re vi nin Baş la ma sı...93 Hazret-i Mu ham med in Hic re ti...99 Son Pey gam ber in Fark lı Özel li ği Hazret-i Mu ham med in Ve fa tı Hazret-i Mu ham med den Son ra Kur ân ın Fark lı Özel lik le ri Bir İlâ hî Uya rı! Son İlâ hî Din İs lâm İs lâm ve Kı yâ met Kı yâ met in Ön cü Be lir ti le ri Kı yâ met Kı yâ met in İkin ci Bö lü mü İn san la rın Ye ni den Di ri li şi Mah şer Ce hen nem Sı rat Köp rü sü Cen net İn san la rın Cen ne t e Gi ri şi Cen net te Za man ve İk lim Cen net te Zi ya fet Cen net te İz di vac Cen net in Sürp riz Özel lik le ri Cen net te Gü ven ve Kar deş lik Al lah ın Se lâ mı ve Rı za sı Ve Ce mâ lul lah

8 MU KAD Dİ ME (SUNUŞ) k Cen net e ve Ce hen nem e uza nan yol la rın kav şak nok ta sı olan bu dün ya âle mi, bir im ti han ala nıdır ve im ti ha nın giz li lik için de ol ma sı, ak lın, man tığın, eşit li ğin ve ada le tin ge re ği dir. Bu ne den le, yü ce Al lah dün ya âle min de ima nın gay bî (giz li) ol ma sını ira de bu yur muş ve adına es bab (se bep ler) de nilen, bir bi ri ne ba ğım lı ve bir bi ri ni et ki le yi ci zin cir le me se bep ler ku ra lı ile kud ret ve aza me ti ni giz le miş tir. Dün ya nın, ayın, gü ne şin ve yıl dız la rın ilâ hî ira de nin tak dir et ti ği yö rün ge le rin de ki ha re ket li li ğin den kay nak la nan bu birbi ri ne ba ğım lı ve bir bi ri ni et ki le yi ci se bep ler ku ra lı, dün ya da ki her çe şit olu şum la rın kay na ğı ve kö ke ni dir. Ön yar gıdan arın mış sağ du yu la rı ile ka inat ta ki (ev ren deki) den ge, dü zen, uyum ve di sip li ne ib ret le ba kan lar, ga fil le rin do ğa ka nun la rı adını ver dik le ri bu zin cir le me se bep ler ku ralının ger çek te düğ me si ne ba sıl mış tam oto ma tik bir ma ki ne gi bi, yü ce Al lah ın emir, ira de ve de ne ti mi al tın da ol du ğu nu ve bü tün âlem ler de yal nız ca yü ce Al lah ın koy muş ol du ğu den ge, dü zen ve çe kim ka nun la rının ge çer li ol du ğu nu gö rür ler. ] ] ] Yü ce Al lah ın koy muş ol du ğu den ge, dü zen ve çe kim ka nun la rına Âde tul lah de nir ve hiç bir güç Âde tul lah ı de ğiş tire mez. Üze rin de ya şa ma zo run lu lu ğun da ol du ğu muz dün ya ge ze ge ni, Al lah ın koy muş ol du ğu den ge, dü zen ve çe kim ka nun la rının ge re ği, hem ken di ek se ni hem de gü neşin et rafın da, Al lah ın tak dir et ti ği bir hız la dön mek te dir.

9 8 ] Melek ve İnsan Dün ya, ken di ek se ni et ra fın da ki dö nü şü nü sa at te 1666 km. hız la 24 sa at te ta mam lar ken, güneşin et ra fın da ki dö nü şünü 365 gün 5 sa at ve 48 da ki ka da ta mam la mak ta dır. Al tı (6) ra ka mının önü ne tam 21 ta ne sıfırı yan ya na dizdi ği miz de, şek lin de çıkan sa yı ki log ram ola rak dün ya nın ağır lığına eşit tir. Ha yal ede me ye ce ği miz ağır lık ta ki bu dev kit le yi (ya ni dünyayı) tak dir et ti ği yö rün ge de di le di ği gi bi dön dü ren, gez di ren yü ce Al lah, dünya dan kat da ha ağır olan güneşi de Sa man yo lu ga lak si mer ke zi et ra fın da sa ni ye de 250 km. hızla do laş tır mak ta ve güneş bu yol cu lu ğu nu, ya ni Sa man yo lu mer ke zi et ra fın da ki dö nü şü nü, mil yon yıl da ta mamla mak ta dır. Gü neş, Sa man yo lu mer ke zi et ra fın da ki bu uzun yol cu luğu nu çe kim ka nu nu nu ko ru ya rak, uy du la rı ile bir lik te yap makta dır. Gü neşin bir uy du su olan dün ya mız da, dağ la rı, de niz le ri, at mos fe ri ve üze rin de ki tüm var lık la rı ile bu uzun yol cu lu ğa ka tıl dığın dan, uzay da ki ye ri miz her an de ğiş mek te dir. Dün uza yın ne re sin dey dik? Şu an da ne re sin de yiz? Ve ya rın lar da ne re ler de ola ca ğız? ] ] ] Sev gi li Kar deş le rim! Dün ya nın en zen gin, en ge liş miş ül ke le ri bir ara ya gel se ler, bi lim, tek no lo ji ve tüm ser vet le ri ni or ta ya koy sa lar ve yüz yıl larca ça lış sa lar, Ağ rı Da ğı nı kal dıra cak bir vinç yap ma ya güç le ri yet mez ken, ha yal ede me ye ce ği miz bo yut lar da ki bu gü neş siste mi ni, uzay boş lu ğun da ki yö rün ge sin de di le di ği gi bi yön lendi ren güç ve kud ret sa hi bi ni dü şü ne lim!

10 Ahmet Tomor ] 9 Ya mil yar lar ca yıl dız lar dan olu şan ga lak si ler, ye di kat gökler, fe lek ler ve me lek ler! Bun la rın her bi ri ni ya ra tan, yö ne ten, yön len di ren ve de net le yen yü ce Al lah ın son suz ve sınır sız kud re ti kar şısın da, in sa nın sec de ye ka pan mak tan ve O na tes lim ol mak tan baş ka elin den ne ge lir ki! Ya zık lar ol sun, kü çü cük taş par ça la rını ilâh laş tırıp, put laştıran la ra ve on la rın önün de say gı ile eği len le re!.. Ya zık lar ol sun, sa pık ide olo ji ler uğ run da ömür tü ke ten lere!.. Üze rin de ya şa ma zo run lu lu ğun da ol du ğu muz ve adına fa ni dün ya de di ği miz bu uzay ge mi si, mad de âle mi nin bir par ça sıdır. Bu ne den le, mad de âle min de ge çer li olan kevn ülfe sad ka nun la rı, ta bii ola rak bu dün ya ge ze ge nin de de ge çerli dir. Kevn; oluş ma, ge liş me ve ol gun laş ma, fe sad ise du rak lama, bo zul ma ve da ğıl ma de mek tir. Ör ne ğin; top ra ğa sa çılan to hum lar, yer al tın da ki oluş ma sü re cin den son ra, top ra ğın üze rin de ge li şip, ol gun la şır, son ra du rak la ma, bo zul ma sü re cin den ge çip da ğılır ve top rak olur. İş te in san da böy le dir. Ana kar nın da ki oluş ma sü re cin den son ra dün ya ya ge len in san bu fa ni dün ya da ge li şir, ol gun laşır, ma kam, mev ki ve yet ki sa hi bi olur ama, son ra du rak la ma, bo zul ma (yaş lılık-has ta lık) dö nem le rin den ge çip ölür, top ra ğa gö mü lür ve çü rü yüp da ğılır gi der. ] ] ]

11 10 ] Melek ve İnsan Sev gi li Kar deş le rim! En akıl lı ve en bi linç li var lık lar dan olan in sa nın, yü ce Al lah ın koy muş ol du ğu bu kevn ül-fe sad ka nun la rı kar şısın da kır da ki bir ot tan, çöl de ki bir bit ki den fark lılığı ve ay rıca lığı var mı? Ça ğımızın bi lim ve tek no lo ji si, in san la rın bu sü reç ler den geç me si ni, yaş lan ma sını ve öl me si ni en gel le ye bi li yor mu? Tril yon lar ca fark lı hüc re den ve fark lı do ku dan ya ra tılan in sa nın, sec de ye ka pa nıp, Al lah a kul ol mak tan baş ka elin den ne ge lir ki!.. Var lık lar ara sın da ki can lı-can sız ayırımı, bi zim açımız dan ge çer li ola bi lir ama, yü ce Al lah ka tın da var lık la rın hep si ay nı ve eşit ko num da dır. Çün kü ha yat, ilâ hî bir sır dır. Yuh yî ve yü mit olan yü ce Al lah, di le di ği var lığa ha yat ve rip, onu di ril tir ken, di le di ği varlık tan ha ya tı ge ri alıp, onu öl dü rür. Yü ce Al lah ın ha yat ver di ği ölü atom lar, ele ment ler, can lı or ga niz ma yo lu ile or ga nik madde le re dö nü şe rek, can lı be den ler de, can lı hüc re ler olur ken, yü ce Al lah ın ha yat la rına son ver di ği can lı hüc re ler de, tek rar ölü atom la ra ve ölü ele ment le re dö nü şür ler. Aşa ğıla ya rak bak tığımız ve ayak la rımız la çiğ ne di ği miz top rak ta ki ölü atom la ra ib ret le ba ka lım ve say gı du ya lım. Bu gün ölü di ye al gıla dığımız ve ayak la rımız la çiğ ne di ğimiz atom ve ele ment ler, bun dan yüz ler ce, bin ler ce yıl ön ce yer yü zü nün can lı var lık la rı idi. Ba zıla rı ha yat do lu çi çek, ba zıla rı mey ve ve ren ağaç, yu murt la yan ta vuk ve süt ve ren ko yun lardı. Ba zıla rı kral, im pa ra tor, şah, sul tan ve ba zıla rı da zin dan la ra atılan mah kum lar dı. Ba zıla rı va li, ba zıla rı ka pıcı, ba zıla rı pa şa, ba zıla rı er, ba zıla rı hır sız, ba zıla rı po lis, ba zıla rı ha kim ve ba zıla rı da mah kum du.

12 Ahmet Tomor ] 11 On lar yer yü zün de ya şar ken, biz ler ölü top rak lar da, ölü atom yığın la rı ha lin de idik. Son ra nö bet bi ze gel di. On lar ölüp, çü rü yüp, da ğılıp, tek rar ölü atom yığın la rı şek li ne dö nü şür ken, biz ler et ve ke mi ğe bü rü nüp can lı bir be bek şek lin de dün ya ya gel dik. Ata la rımız: O da ya lan, bu da ya lan, var bi raz da sen oyalan de miş ler. Ba ka lım, oyun ve oya lan ma ne ka dar sü re cek ve ölüm me le ği Az ra il ka pımızı ne za man ça la cak!.. ] ] ]

13

14 ME LEK LER k  lem le rin Rab bi olan yü ce Al lah ın koy muş ol du ğu den gedü zen ku ral la rının ge re ği, mad de âle min de ki var lık lar, be lir li mad de ler den, be lir li se bep ler ku ra lı doğ rul tu sun da ve be lir li za man bi rim le ri için de ya ra tılır ken, âlem-i emir de ni len mad de öte si âlem ler de her şey, yü ce Al lah ın yal nız ca bir kün (ol) em ri ile he men olu ve rir. Mad de öte si ruh sal var lık lar olan ve nur dan ya ra tılan me lek ler, hiç bir mad de nin et ki ve ka tılımı ol mak sızın yü ce Al lah ın bir kün em ri ile ya ra tıl dık la rı için me lek ler de oluş ma, ge liş me, ol gun laş ma, du rak la ma, bo zul ma ve da ğıl ma gi bi de ği şim sü reç le ri ol maz ve on lar ya şam la rı bo yun ca ya ni mil yar lar ca yıl ay nı hal de ka lır lar. Mad de öte si ruh sal var lık lar olan me lek le rin ha ya tı, doğru dan yü ce Al lah ın Hayy es ma sına ba ğım lı ol du ğun dan me lek ler ye mez ler, iç mez ler, ha va yı so lu maz lar, eş len mez ler ve üre me yo lu ile ço ğal maz lar. Me lek ler de si nir sis te mi, sin dirim sis te mi, so lu num sis te mi, do la şım sis te mi ve er kek lik-dişi lik or gan la rı ol ma dığı gi bi, ga zap, şeh vet, kin, ih ti ras, onur ve ben lik gi bi nef sa nî duy gu lar da yok tur. Cin sel duy gu la rı ve er kek lik-di şi lik or gan la rı ol ma yan me lek ler, ne er kek tir, ne di şidir. Nu ra ni ruh sal var lık lar dır. Es ki çağ lar dan be ri ba zı sa pık lar, ken di ha yal duy gu la rın da me lek le ri ka nat lı gü zel kız lar şek lin de al gıla yıp, bu sa pık lık larını re sim le re de yan sıt mış lar dır. On la rın hak kın da yü ce Al lah şöy le bu yu ru yor: Âhi re te inan ma yan (sa pık lar), me lek le re di şi ad lar ta kın mak ta dır lar. Ger çek te on la rın me lek ler le il gi li hiç bir bil gi le ri yok tur. An cak zan na (var sa yıma) tâ bi olu yor lar. Zan ise, ger çek te hak kın ye ri ni tu ta maz. (Necm, 27-28)

15 14 ] Melek ve İnsan Ha yal ve ev ham ba tak lık la rın da me lek le ri gü zel kız lar şeklin de al gıla yan lar hak kın da yü ce Al lah, Âhi re te inan ma yan lar bu yu ru yor ki, kâ fir ler de mek tir. Çün kü âhi re te iman, ima nın te mel il ke le rin den dir. Me lek le rin ka na dına ge lin ce!... Yü ce Al lah bu yu ru yor: Gök le ri ve ye ri ya ra tıp, me lek le ri iki şer, üçer ve dörder ka nat lı el çi ler kılan Al lah a hamd ol sun, O Al lah ki ya ra tış ta di le di ği ni ço ğal tır. Hiç kuş ku suz Al lah ın gü cü her şe ye ye ter. (Fa tır, 1) Ka nat de ni lin ce, ak lımıza he men kuş ka na dı ge le bi lir. Çün kü in san, gör me di ği şey le ri en iyi bil di ği şey le re ben zetme ye ve kıyas la ma ya ça lışır. Evet me lek le rin iki şer, üçer, dör der ka nat la rı var dır. Yü ce Al lah di le di ği me lek le re da ha faz la ka nat ve rir. Ör ne ğin Haz ret-i Ceb ra il in 600 ka na dı var dır. An cak me lek le rin ka na dının ne an la ma gel di ği ni, ki na ye mi me caz mı ol du ğu nu ve ni te lik le ri ni bi le me ye ce ği miz den, ha yal ve ev ham duy gu la rımız la çöz me ye ça lış ma ya lım ve işin en doğ ru su nu on la rı ya ra tan bi lir di ye ko nu yu ka pa ta lım. Hiç bir var lığa za ra rı do kun ma yan, elin den, di lin den kimse ye kö tü lük gel me yen, uy sal, uyum lu, hoş gö rü lü ve gü zel ah lâk lı ki şi le re me lek gi bi de nir. Doğ ru dur ve ger çek ten me lekler böy le dir. Yü ce Al lah şöy le bu yu ru yor; Al lah on la ra ne yi em re der se, is yan et mez ler ve emir olun duk la rı şe yi der hal ya par lar. (Tah rim, 6) Do ğal gıda la rı ma ne vî fe yiz ler ve ruh sal zevk ler olan ve Al lah ın rıza sın dan baş ka hiç bir amaç la rı ve bek len ti le ri ol mayan me lek le rin, be lir li yer le ri ve be lir li ma kam la rı var dır ki, Al lah ın iz ni ol ma dan yer le rin den bir an ay rıla maz lar.

16 Ahmet Tomor ] 15 Ceb ra il ad lı me le ği çok se ven ve ona kar şı öz lem du yan sev gi li Pey gam be ri miz, on dan da ha sık ça gel me si ni is te yin ce, Haz ret-i Ceb ra il; Biz, an cak Rab bim in iz ni ile ine riz. (Mer yem, 64) di ye ce vap ver di. Me lek le rin cins le ri ni, ni te lik le ri ni, sa yıla rını, gö rev le ri ni ve iba det le ri ni an cak on la rı ya ra tan yü ce Al lah bi lir. Biz bu ra da Ku rân da bil di ri len me lek ler den ba zıla rını kısa ca özet le ye lim. Ha me le-i Arş: Arş-ı âlâ yı ta şıyıcı me lek ler dir. Hâf fîn: Ar şın çev re sin de Arş-ı âlâ yı ta vaf eden me lek ler dir. Me le-i â lâ: Yü ce ve kut sal ma kam lar da ki mu kar reb me lekler dir. Haz ret-i Ceb ra il: En güç lü, en nur lu ve en kut sal me lek lerden bi ri olan Haz ret-i Ceb ra il, yü ce Al lah ın emir le ri ni ve se mavî ki tap la rı va hiy yo lu ile pey gam ber le re teb liğ eder. Bu nun dışın da dep rem ler, fır tına lar, su bas kın la rı, sel ler, ba zı yer le rin bat ma sı, ya nar dağ la rın in fi lak et me si, yıl dız lar ara sı olay lar ve gü neş te ki pat la ma lar, onun gö re vi kap sa mın da dır. Al lah ın ga za bına uğ ra yan top lum la rın he lak edil me si de, onun gö revi dir. Haz ret-i Mi ka il: En bü yük ve en kut sal me lek ler den bi ri olan Haz ret-i Mi ka il, bü tün can lıla rın yü ce Al lah ta ra fın dan takdir olun muş ve Lev h-i Mah fuz a ya zıl mış rızık la rının ye rin de ve za ma nın da oluş ma sı için, gök te ki ve yer de ki se bep ler ku ra lını yön len di rir. Rız kın ana kay na ğı olan su yun bu har ha lin de at mos ferde de po lan ma sı, son ra tak dir olu nan za man da, tak dir olu nan yer le re bu lut lar ha lin de sevk edil me si ve tak dir olu nan sa yı ve ni te lik te ki su la rı yağ mur, ya da kar ta ne cik le ri şek lin de yer yüzün e in di ril me si, Haz ret-i Mi ka il ve onun em rin de ki me lek le rin gö re vi dir.

17 16 ] Melek ve İnsan Haz ret-i Az ra il: En bü yük, en güç lü ve en hey bet li me lekler den bi ri de Haz ret-i Az ra il dir ve gö re vi can al mak tır. İs ter sa vaş, is ter dep rem, is ter sel, is ter tra fik ka za sı, is ter kan ser, is ter kalp, is ter tan si yon ve is ter se aşırı yaş lılık gi bi, ölüm ne de ni ne olur sa ol sun, tak dir olu nan öm rü nü ta mam la yan, tak dir olunan rız kını yi yen ve tak dir olu nan ne fes le ri ni ta mam la yan la rın ca nını an cak Haz ret-i Az ra il alır. Haz ret-i İs ra fil: En bü yük, en güç lü ve en kut sal me lek lerden bi ri de Haz ret-i İs ra fil dir ve gö re vi iki de fa Sûr a üfür mek tir. Şu an da, ağ zın da Sûr ve göz le ri Arş ta Sûr a üfür me si için, ilâ hî em ri bek le mek te dir. Sûr a ilk üfü rü şün de, ha yal ede me ye ce ğimiz öl çü de çok şid det li ve kor kunç pat la ma lar la yer ler, gök ler sar sıla cak, çok şid det li dep rem ler ola cak, yıl dız lar ara sı den ge ve çe kim gü cü bo zu la cak ve Kıya met ko pa cak tır. Sûr a ikinci üf le yi şin de, yi ne çok şid det li ve kor kunç pat la ma lar la yer ler, gök ler sar sıla cak, yer ler ve gök ler baş ka mad de le re dö nü şe cek, baş ka bir şe kil ala cak ve ye ni bir dü zen ku ru la cak ve bü tün canlılar di ri lip, mah şer ye rin de top la na cak. Cen net Me lek le ri: Her bi ri çok gü zel, çok nur lu ve çok se vim li olan Cen net me lek le ri nin ba şın da Rıd van adın da bir me lek var dır. Ce hen nem Me lek le ri: Çok hey bet li, çok güç lü, çok kor kunç ve acıma duy gu sun dan yok sun olan Ce hen nem me lek le ri nin ba şın da Ma lik adın da bir me lek bu lu nur. Gök yü zü Me lek le ri: Ye di kat gök le rin ta ma mı, kıyam, rü ku, sec de eden ve yü ce Al lah ı hamd ile tes bih eden me lek ler le do lu dur. Yer yü zü Me lek le ri: Dün ya mız, her bi ri fark lı iş ler le gö rev li me lek ler le do lu dur.

18 Ahmet Tomor ] 17 Nus ret Me lek le ri: Yü ce Al lah ın di ni ni yer yü zü ne hâ kim kılma nın dışın da bir ama cı bu lun ma yan ve yü ce Al lah için sa vaşan İs lâm or du la rına yar dım için ge len me lek ler dir. Ka tip Me lek ler: Sağ om zu muz da ki se vap la rı ve sol om zumuz da ki gü nah la rı ya zan iki ya zıcı me lek ler dir. Mün ker ve Ne kir Me lek le ri: Kab re kon du ğu muz da bi zi sorgu la ya cak olan iki sor gu me le ği dir. Ay rıca, yü ce Al lah ın iz ni ile bi zi cin ler den ve za rar lı var lıklar dan ko ru yan mu ha fız me lek ler ve kalp le ri mi ze iyi li ği em reden il ham me lek le rin den, ana rah mi ne dü şen ve tak dir-i ilâ hîde can lı be bek ola rak dün ya ya gel me si mu kad der olan nut fe yi gö ze tip ko ru yan me lek le re ka dar bü tün âlem ler, sa yıla rını an cak yü ce Al lah ın bil di ği me lek ler le do lu dur. Bü tün âlem ler ve çev re miz me lek ler le do lu ol du ğu halde ne den on la rı gö re mi yo ruz? Yü ce Al lah ya rat tığı var lık la rın ana to mik ve fi zik sel ya pıla rını gör me, işit me ve ko ku al ma gi bi du yu la rını, güç ve ye te nek le ri ni, ya şam ko şul la rına uyum sağ la ya bi le cek öl çü de, sınır lı ya rat mış tır. Hiç bir var lığın du yu or gan la rı, güç ve ye te nek le ri sınır sız de ğil dir. Çün kü, son suz luk ve sınır sız lık sıfat la rı (özel lik le ri) yal nız ca yü ce Al lah a ait tir. Di ğer yan dan cüz kül e (par ça bü tü ne) ta bi dir. Mad de âle mi nin bir par ça sı olan be den sel ya pımız ve du yu or gan larımız, mad de âle min de ki den ge-dü zen ka nun la rına tâ bi olup, mad de öte si âlem le re uzan tısı ol ma dığın dan, mad de öte si ruh sal var lık lar olan me lek le ri gö re me di ği miz gi bi, iç içe bir lik te ya şa dığımız ve as lımız, özü müz, ger çek ve ka lıcı ki şi li ği miz olan ruh la rımızı da, mad de öte si var lık lar ol duk la rı için gö re mi yo ruz. Çok önem li bir ger çe ği de ha tır la ta lım!.. Me lek le re iman, ima nın te mel il ke le rin den bi ri ve yü ce Al lah a iman dan son ra, ima nın ikin ci te mel il ke si dir. Bu fa ni dün ya im ti han ala nıdır ve iman gay bî (giz li)dir.

19 18 ] Melek ve İnsan Eğer me lek le ri açık ça gö re bil sek ve on lar la ko nu şup sohbet et sek, ima nın giz li lik il ke si gi der, im ti ha nın an la mı kal maz ve dün ya-âhi ret den ge si bo zu lur. Ba zı sa pık la rın, gör me diği me inan mam sö zü, iman açısın dan ge çer siz ol du ğu gi bi, bi lim sel açıdan da ge çer siz dir. So lu du ğu muz ha va da, iç ti ği miz su lar da, ye di ği miz gıda lar da, de ri miz de, saç la rımızın, kıl larımızın ve tır nak la rımızın dip le rin de za rar lı ya da za rar sız milyar lar ca mik ro bun bu lun du ğu bi lim sel açıdan ka nıt lan mış tır. Ay rıca, ba lık lar de niz de yüz dü ğü gi bi, biz ler de ok si jen ga zının için de yü zü yo ruz, sü rek li so lu yo ruz. An cak ren gi, ko kusu ve ta dı ol ma dığı için, gö re mi yo ruz, ko ku su nu du ya mıyo ruz ve ta dını al gıla ya mıyo ruz. Mad de âle mi nin bir par ça sı olan be den sel ya pımız da ki gör me du yu muz, göz le ri miz le, mad de âle min de ki atom ve mik rop gi bi kü çü cük var lık la rı ve renk siz gaz la rı gö re me di ği miz açık ve net bir şe kil de or ta da iken, görme di ği me inan mam sö zü, sa pık lığın da öte sin de küf r-ü ina dî de ni len bir çe şit in kar cılık tır. Ya ra tıl dık la rı an dan kıya me te ka dar ye me, iç me, ba rın ma, gi yin me, yu va kur ma, eş ya edin me, ev len me, ço luk ço cuk ye tiştir me ve düş man la rın dan ko run mak için sa vun ma ön le mi al ma gi bi, ki şi sel hiç bir so run la rı bu lun ma yan me lek le rin, kıya met son ra sı için de, ne Ce hen nem en di şe le ri ne de Cen net bek lenti le ri var dır. Çün kü nur dan ya ra tılan me lek le ri Ce hen nem ate şi ya ka ma dığı gi bi, Cen net ni met le ri de tat min ede mez. Yal nız ca ilâ hî fe yiz ler ve ruh sal zevk ler le tat min ola bi len ve bu nun dışın da hiç bir bek len ti le ri ol ma yan me lek ler, yü ce Al lah ın emir le ri ni anın da ye ri ne ge ti rir, iba det le ri ni de vam lı ve dü zen li bir şe kil de ya par ve bi zim ha va yı so lu ma mız gi bi, sü rek li yü ce Al lah ı hamd ile tes bih (zi kir) eder ler.

20 İN SAN LAR k Mad de öte si ruh sal var lık olan me lek ler, yü ce Al lah ın bir ol em ri ile ya ra tıl dık la rın dan ve on la rın ha ya tı doğ ru dan ve yalnız ca yü ce Al lah ın Hayy es ma sına bağ lı ol du ğun dan... Me lek ler ya ra tıl dığı za man ne mad de âle mi, ne yer ler, gökler, dünya, ay, güneş ne de yıl dız lar var dı. Mad de âle min de ki can lıla ra ge lin ce!... Yü ce Al lah bu yu ru yor: Yer yü zün de ha re ket eden bü tün can lıla rın rız kı, an cak Al lah a ait tir. Ve o Al lah ki, on la rın sü rek li ba rınacak la rı yer le ri de, ge çi ci ola rak ka la cak la rı yer le ri de bi lir. Bun la rın hep si Ki tab-ı Mü bin de dir (Levh-i Mah fuz da dır). (Hûd, 6) Bu âye t-i ke ri me ye bak tığımız da!... Ruh sal açıdan me lek ler le eşit ko num da olan in san, be densel açıdan mad de âle mi nin bir par ça sı ola ca ğın dan ve mad de âle min de par ça bü tü ne tâ bi ol du ğu gi bi, in san da mad de âlemin de ki ku ral la ra ta bi ola ca ğın dan... İn san dan ön ce mad de âle mi nin ya ra tıl ma sı, yer le rin, gökle rin, dünya nın, ayın, güneşin ve yıl dız la rın, in san la rın ya şam ko şul la rına uy gun bir or tam da dü zen le me si, son ra in san la rın bit ki sel ve hay van sal rızık la rının ya ra tıl ma sı ve en son in sa nın ya ra tıl ma sı, Yü ce Al lah ın mad de âle mi için koy muş ol du ğu den ge-düzen ku ral la rının ve ilâ hî tak di rin ge re ği dir.

21 20 ] Melek ve İnsan GÖK LE RİN VE YE RİN YA RA TIL MA SI Yüce Al lah bu yu ru yor: Si zin Rab bi niz olan Al lah, gök le ri ve ye ri al tı gün de ya rat tı. (Araf, 54) Evet, bi zim ve bü tün âlem le rin Rab bi olan yü ce Al lah, gökle ri ve ye ri al tı gün de, ya ni al tı dö nem de ya rat tı. Pe ki, ne den bir an da de ğil de, al tı dö nem de? Yü ce Al lah ın mad de âle mi için koy muş ol du ğu den ge-düzen ku ral la rının ge re ği, mad de âle min de her şey be lir li madde ler den, be lir li se bep ler ku ra lı doğ rul tu sun da, be lir li za man bi rim le ri içe ri sin de ve be lir li aşa ma lar dan ge çe rek ya ra tıl dığından... Yü ce Al lah koy muş ol du ğu bu den ge-dü zen ku ral la rı doğrul tu sun da gök le ri ve ye ri al tı dö nem de ya rat tı. Bi rin ci Dö nem Yü ce Al lah bu yu ru yor: O kâ fir ler gör me di ler (gö rür gi bi bil me di ler) mi ki, gök ler ve yer bir le şik bir hal de iken, Biz on la rı ya rıp (parça la yıp) bir bi rin den ayır dık. (En bi yâ, 30) Gök ler ve yer bir le şik ve du han (gaz) ha lin de idi. Yü ce Al lah ın mad de âle min de ki se bep ler ku ra lını dev re ye sok ma sı ile kor kunç bir ener ji ye dö nüş tü. Son ra yü ce Al lah ın tak dir et tiği an da, tak dir et ti ği bo yut lar da şid det li pat la ma lar la ya rıl dı, par ça lan dı ve çok bü yük küt le le re ay rıl dı. Son ra tek rar şid det li pat la ma lar ol du ve bu pat la ma larda bü yük küt le ler den ba zı par ça lar ko pup, ay rıl dı ve bi rin ci dö nem ta mam lan dı.

22 İkin ci Dö nem Yü ce Al lah bu yu ru yor: Son ra, (ilâ hî ira de) gö ğe yö nel di. Ahmet Tomor ] 21 Gök, du han (gaz) ha lin de idi. O na (gö ğe) ve ye re, is ter is te mez (em ri me) ge lin de di. On lar, is te ye rek (em ri ne) geldik de di ler. (Fus si let, 11) Par ça la nan küt le ler kız gın gaz ha lin de ve kor kunç ener ji yük lü iken, yü ce Al lah gö ğe (yıl dız la ra) ve ye re (dün ya ya) is ter is te mez koy muş ol du ğum den ge, dü zen ve çe kim ka nun la rıma uyun ve yö rün ge le ri ni ze otu run em ri ni ver di (il ham et ti). Yer ve gök, yü ce Al lah ın on la ra ver di ği duy gu ile ilâ hî em ri an la dılar, koy muş ol du ğun den ge, dü zen ve çe kim ka nun la rına is te ye rek uya ca ğız de di ler ve yü ce Al lah ın tak dir et ti ği yö rünge le ri ne yer leş ti ler. Ve yü ce Al lah bu yu ru yor: Bu şe kil de on la rı iki gün (dö nem) de, ye di gök ola rak yer le ri ne (yö rün ge le ri ne), oturt tu ve her gö ğe (gö re vi ile il gi li) em ri vah yet ti (il ham et ti). (Fus si let, 12) Yü ce Al lah ın yer le re, gök le re, ya ni ka tı, sıvı ya da gaz ha lin de ki atom yığın la rına emir ler ver me si ni sa kın ha, ya dır gama ya lım!... Dış ku lak tan ge len kar ma şık ses le ri be yin de ki işitme hüc re le ri ayırt edip an la dık la rı gi bi, yer de ki ve gök ler de ki atom lar da, yü ce Al lah ın emir le ri ni ayırt edip an lar lar. Di le di ği an atom la rı hüc re ye ve hüc re le ri ato ma çe vi ren yü ce Al lah ın ka tın da, atom lar la hüc re ler ara sın da ne fark var ki!...

23 22 ] Melek ve İnsan DÜN YANIN YA RA TI LI ŞI Yü ce Al lah bu yu ru yor: (Ya Mu ham med) De ki; Siz mi dünyayı iki gün (dö nem) de Ya ra tan ı in kâr edip, O na or tak lar ko şu yor su nuz? O (Allah) ki, bü tün âlem le rin Rab bi dir. (Fus si let, 9) Ve O nun (yer kü re nin) üs tü ne sa bit dağ lar yer leş tir di. Be re ket (kay nak la rını) oluş tur du ve rızık is te yen le rin rızıkla rını eşit öl çü de tak dir et ti (ve bun la rın hep si ni) dört gün (dö nem) de ta mam la dı. (Fus si let, 10) İkin ci dö nem de ki pat la ma lar da, gök te ki bü yük bir kütle den ko pup fır la yan ve yü ce Al lah ın tak dir et ti ği yö rün ge ye otu ran dünya, kız gın bir gaz küt le si ha lin de iken, yü ce Al lah: Bun dan son ra dünyayı yay dı, dü zen le di. (Na zi at, 30) Yü ce Al lah, kız gın gaz küt le si ha lin de ki dünyayı, fi zik sel açıdan iki dö nem de ve rızık açısın dan da iki dö nem ol mak üzere dört dö nem de, ya ra ta ca ğı can lı var lık la rın ya şam ko şul la rına uy gun bir or ta ma dö nüş tür dü. Şöy le ki; yer kü re nin üs tün de ağır bas kılar oluş tur ma sı ve den ge nin ko run ma sı için, tak dir edi len be lir li yer le re, be lir li öl çü ler de yük sek dağ lar ve de ği şik bo yut lar da te pe ler oluş turul du. Dünya da ki su den ge si ni kar şıla ya bi le cek öl çü de, de niz ve göl ya tak la rı ha zır lan dı. Yer kü re nin yü ze yin de ki kız gın atom lar, be re ket kay nak larına ya ni ya ra tıla cak olan can lıla rın rızık la rını oluş tu ra cak element le re dö nüş tü rül dü.

24 Ahmet Tomor ] 23 HA VA DEN GE Sİ (AT MOS FER) Yüce Al lah bu yu ru yor: Gö ğü (at mos fe ri) ko run muş bir ta van yap tık, oy sa on lar, âyet le ri miz den yüz çe vir mek te dir ler! (En bi ya, 32) Yü ce Al lah ın koy muş ol du ğu den ge, dü zen ve çe kim ka nun la rı doğ rul tu sun da, yer kü re den ay rılan ha fif gaz lar, yer çe ki mi ne bağ lı ka la rak, dünyanın çev re sin de ha va de di ği miz at mos fer ta ba ka sını oluş tur du. Bit ki ler da hil bü tün can lıla rın ha ya tı için bi rin ci de re ce de önem li ol du ğun dan, yü ce Al lah can lılar dan ön ce, ha va yı ya rattı ve dü zen le di. Can lıla rın ha ya tı için bi rin ci de re ce de önem li olan ha va nın (at mos fe rin) bu nun dışın da sa yıla ma ya cak ka dar ya ra rı vardır. Ör ne ğin; uzay dan ya ğan gök taş la rın dan, me te or lar dan ve gü neş ten ge len öl dü rü cü ult ra vi yo le ışın la rı ile koz mik şu alardan dün ya yı ko rur. Bu ne den le yü ce Al lah: Gö ğü (at mos fe ri) ko run muş, (ko ru yu cu) bir ta van yap tık. Oy sa on lar (ga fil ler) âyet le ri miz den (at mos fe rin ya ra tılışını dü şünüp ib ret al mak tan) yüz çe vir mek te dir ler bu yu ru yor. Ger çek ten at mos fe ri ib ret le in ce le di ği miz de!... Eğer dün ya nın çev re sin de ko ru yu cu at mos fer ta ba ka sı ol ma say dı, uzay dan ya ğan gök taş la rı ve gü neş ten ge len öl dürü cü ışın lar la, dün ya ce hen ne me dö nü şür ve ha yat ol maz dı. Di ğer yan dan, dün ya nın çe kim gü cü ol ma say dı, yer kü reden ay rılan ha fif gaz lar uzay da da ğılıp gi der, at mos fer olu şamaz dı. Ya da dün ya nın çe kim gü cü da ha faz la ol say dı, yer kü reden ay rılan gaz lar, dün ya nın yü ze yin de yo ğun la şıp ka lır ve yi ne at mos fer ta ba ka sı olu şa maz dı.

25 24 ] Melek ve İnsan Mad de âle min de her şe yi çok has sas bir den ge, dü zen ve çe kim ka nun la rı doğ rul tu sun da ya ra tan yü ce Al lah; At mos fe ri oluş tu ran azot, ok si jen, kar bon di ok sit, ar gon, hid ro jen, ne on ve hel yum gi bi ba zıla rı da ha ağır, ba zıla rı ise da ha ha fif olan gaz la rı, be lir li bir den ge, dü zen ve çe kim ka nun la rı doğ rul tu sun da, be lir li oran lar da ve be lir li yer le re yer leş tir miş tir. At mos fe ri oluş tu ran gaz lar ara sın da mey da na ge le bi le cek her han gi bir den ge siz lik, ik lim şart la rının ve do ğal den ge le rin bo zul ma sına ne den olur ve bun dan bü tün can lılar et ki le nir. SU DEN GE Sİ Yü ce Al lah bu yu ru yor: Her can lıyı su dan ya rat tık. (En bi ya, 30) Yer yü zü nün can lıla rın ya şam ko şul la rına uy gun bir or ta ma dö nüş tü rül me sin den ve at mos fer de di ği miz ha va den ge si nin ku rul ma sın dan son ra, sıra su den ge si ne gel di. Bit ki ler da hil, dün ya da ki can lıla rın be den sel ya pıla rının yak la şık ola rak % 75 i su dan olu şa ca ğına gö re, dün ya da ki su den ge si nin bu ora na yak la şık bir dü zey de ol ma sı, den ge-düzen ku ral la rının ge re ği idi. Yer yü zü ne ilk su ne re den gel di? Yü ce Al lah bu yu ru yor: Ve gök ten (at mos fer den) tak dir et ti ği miz öl çü de su in dir dik ve onu yer yü zün de is kan et tik (de po la dık). (Mü minun, 18) İş te, ilk su yer yü zün den fış kırıp çık ma mış, gök ten (at mosfer den) yağ mur şek lin de ye re in miş tir. Yü ce Al lah, tak dir et ti ği-

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

KUR AN ve İNCİL. Ahmet Tomor

KUR AN ve İNCİL. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 KUR AN ve İNCİL k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-5-3 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Nezihe Meriç (Gemlik, 28 Şubat 1924 İstanbul, 18 Ağustos 2009) Karayolları mühendisi olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu, doğudan batıya Anadolu illerinde geçti.

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı