ADLİ TOKSİKOLOJİ LABORATUVARINDA STANDARDİZASYON STANDARDIZATION IN FORENSIC TOXICOLOGY LABORATORY ÖZET ABSTRACT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADLİ TOKSİKOLOJİ LABORATUVARINDA STANDARDİZASYON STANDARDIZATION IN FORENSIC TOXICOLOGY LABORATORY ÖZET ABSTRACT"

Transkript

1 DERLEME REVIEW ADLİ TOKSİKOLOJİ LABORATUVARINDA STANDARDİZASYON Nebile Dağlıoğlu, Pınar Efeoğlu, Mete Korkut Gülmen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye Alındı: / Kabul: Sorumlu Yazar: Pınar Efeoğlu Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Ana Bilim Dalı Adana - Türkiye, e-posta: STANDARDIZATION IN FORENSIC TOXICOLOGY LABORATORY Nebile Dağlıoğlu, Pınar Efeoğlu, Mete Korkut Gülmen Department of Forensic Medicine, Medical Faculty, Cukurova University, Adana, Turkiye Received: August 1, 2012 / Accepted: February 14, 2013 Correspondence to: Pınar Efeoğlu Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Ana Bilim Dalı Adana - Türkiye, e-posta: ÖZET Adli bilimler disiplini içerisinde kalite güvenliği, sonuçların adalet sisteminde verilen kararı etkilemesi açısından önemli rol oynamaktadır. Adli toksikolojik analizlerde araştırmaların kalitesini güvence altına almak için Avrupa da, Amerika da ve tüm dünyada tanınan profesyonel kuruluşlar tarafından standartlar ve kılavuzlar hazırlanmıştır. Bu çalışma adli toksikoloji laboratuvarı için var olan standartlara ve kılavuzlar hakkında genel bir bakış açısı sağlamak üzere hazırlanmıştır. Bu kılavuzlar personel, numune, laboratuvar organizasyonu, laboratuvar analiz prosedürleri, kalite güvencesi/kontrolü ve sonuçların yorumlanması şeklinde 7 ana bölümü içermektedir. Kılavuzda yer alan öneriler her laboratuvara uygun değildir. Ancak bu öneriler gelecek hedeflerini başarmada, adli toksikoloji sahasında çalışan laboratuvarlara yardımcı olacaktır. Anahtar Kelimeler: standardizasyon, kalite güvencesi/kontrolü, adli toksikoloji laboratuvarı ABSTRACT Quality assurance has an important role in forensic science discipline since it influences results of court. Standards and guidelines set up to assure quality of investigation in forensic toxicological analysis by recognized professional bodies in the United States, Europe and worldwide. This study is prepared to provide a viewpoint about existing standards and guidelines for forensic toxicology laboratory. These guidelines comprise of seven major chapters; personnel, specimen, laboratory organization, laboratory analysis procedures, quality assurance/control and interpretation of results. Suggestions which take part in guidelines are not available for every laboratory. However, these suggestions will help laboratories which are working in forensic toxicology to achieve future purposes. Key words: standardization, quality assurance/control, forensic toxicology laboratory Daglıoglu N, Efeoglu P, Gulmen MK. Standardization in forensic toxicology laboratory. J For Med 2013;27(2): doi: /adlitip Daglıoglu N, Efeoglu P, Gulmen MK. Standardization in forensic toxicology laboratory. J For Med 2013;27(2): doi: /adlitip

2 GİRİŞ Adli bilimlerin mahkemeye katkısındaki değeri laboratuvarlarda yürütülen testlerin güvenilirliğine ve yorumlarının geçerliliğine dayanır. Yeni analitik yöntemlerin de hızla gelişmesine paralel olarak adli bilimlerle ilgilenen ulusal ve uluslararası tüm enstitülerde adli analitik toksikoloji hızla gelişmeye başlamıştır. Bundan önce Avrupa da sadece birkaç adli bilimler enstitüsü adli toksikoloğa sahipken 1950 sonları ile 1960 lar boyunca hemen hemen tüm Avrupa da adli toksikoloji laboratuvarları kurulmuş ve bu analizlerin kalitesini kontrol etmek için ilk çabalar yine Avrupa da başlamıştır yılında Uluslararası Adli Toksikologlar Birliği (TIAFT) konferansında Avustralyalı Kimyager De Zeeuw analitik toksikolojide kalite güvenliği ve performansı konularını yansıtarak kalitatif analizlere nasıl yaklaşılması gerektiği ile ilgili konuları gündeme getirmiştir (1). Bu tarihten itibaren adli toksikoloji alanına daha gerçekçi ve uygulamalı olabilen bütünleyici pek çok kılavuz ve standart, ulusal ve uluslararası organizasyonlar tarafından yayımlanmıştır. Tablo 1 de çeşitli organizasyonların listesi ve yayınladıkları klavuzlar verilmiştir. Adli Toksikologlar Birliği (TIAFT) ve Amerikan Adli Bilimler Akademisi (AAFS) tarafından yayınlanan kitapçık adli toksikolojinin uygulamaları için bütünleyici bir kılavuzdur. Madde bağımlılığı Tablo 1: Adli toksikoloji uygulamaları için bazı organizasyonlar tarafından yayımlanan kılavuzlar Kılavuz United Nations Office drug control and crime prevention Forensic toxicology laboratory Toxicological analysis Toxicological analysis in the context of determining brain death Workplace drug testing programme Gas chromatography/mass spectrometry confirmation of drugs blood and urine testing Drugs of abuse testing guidelines European Laboratory Guidelines for Legally Defensible Workplace Drug Testing ve akıl sağlığı servisi (SAMHSA) kitapçığı ise kıyaslanabilir genel yapısal plana sahiptir. Birleşmiş Milletler Narkotik İlaçlar Birimi (UN-ODCCP) ilaç analizlerinde maddelerin analitik görünüşlerini belirlemede gerekli ihtiyaçları ortaya koymaktadır. Birkaç analit, basit donanım ve yetenekli elemanlarla ilgili konularla ilgilenmektedir. Aynı zamanda saç, ter ve salya gibi biyolojik materyallerin analizine de değinmektedir. Adli amaçlı Organizasyon UN-ODCCP a SOFT/AAFS b TIAFT c GTFCh d SAMSHA e CLSIf AGSA g EWDTS h Forensic Science c The International Association of Forensic Toxicologist d German Toxicological and Forensic Chemistry e Substance Abuse and Mental Health Services Administration f Clinical and Laboratory Standards Institute g Swiss Working Group for Drugs of Abuse Testing Guidelines h European Working Defensible Drug Testing alkol analizlerinde ise Alman kitapçığı (GTFCh) kullanılabilmektedir (2). Akreditasyon prosesi periyodik olarak yürütülen ve kendi bünyesinde iyileştirmeler yapan öz-değerlendirme işlemidir. Laboratuvar denetimi ve akreditasyon seçenekleri arasında işleyiş ve yöntemsel farklılıklar olmasına rağmen laboratuvar hizmetlerinin değerlendirilmesi pek çok alanı kapsayan temel konularla ilgilenir. Bir laboratuvarın kalite sistemi içerisinde yer alabilmesi için organizasyonel bir plana ve yapıya sahip olması gerekir. Bu plan ve yapı; laboratuvarın fiziki durumunu, amacını, tüm çalışanların görev ve sorumluluklarını, enstrümantal cihazları, kullanılan kimyasalların hazırlanmasından etiketlenip saklanmasına kadarki aşamaları, yöntem validasyonunu, kalite planı ve risk değerlendirmesini ve ayrıca güvenliği içermektedir (3). Aynı zamanda cihaz kalibrasyonu, uygulanan testin yeterliliği ve laboratuvar genel ihtiyaçları EN ISO/CEI 17025:2005 Avrupa standardı akreditasyon çalışması içerisinde yer almaktadır. Personel Adli toksikoloji laboratuvarı idari ve yönetimsel, eğitimsel, kurumsal ve profesyonel sorumlulukları için uygun eğitim almış ve tecrübe sahibi olan bir kişi tarafından idare edilmelidir. Laboratuvar müdürlüğü için Fen bilimlerinde doktora derecesi ve en az üç yıl adli toksikolojide tüm gün laboratuvar çalışması veya Fen bilimlerinde master derecesi ve en az beş yıl tüm gün laboratuvar tecrübesi ya da Fen bilimleri mezunu olup, en az 7 yıl tüm gün laboratuvar çalışması koşulları aranmalıdır. Laboratuvarda çalışacak olan diğer personellerin sayısı ve türü laboratuvarın amacına ve büyüklüğüne göre değişir. Laboratuvar müdürü aynı zamanda laboratuvar personelinin yeterli şekilde eğitilmesi ve tecrübelendirilmesinden sorumlu olmalıdır. Personelin yeteneklerini ve çalışma performansını personel performans testleriyle takip etmelidir. Geçerli olan yeni analitik yöntemler için bir prosedür ve uygun işleyişi sağlayacak bir kalite kontrol programı hazırlamalıdır (4,5). Standart İşletme Metodları Laboratuvar; güncel uygulama ve testleri yapan, tüm elemanlara uygun olan eksiksiz bir standart işletme metot kılavuzuna sahip olmalıdır. Bu kılavuz; numune alma, transfer etme ve koruma zinciri, kalite güvence ve kontrol, analiz, veriyi gözden geçirme ve rapor etme gibi ayrıntılı tanımları içermelidir. Her ne zaman bu kılavuz değiştirilirse veya ilk kullanım konumuna getirilirse yeniden gözden geçirilip tarih ve imza atılmalıdır. Standart işletme metodu; uygulanan her analitik yöntemin teorisi ve prensibini, reaktif, kalibratör ve kontrollerin hazırlanması ile ilgili talimatları, güvenliği sağlamadaki gereklilikleri, kalitatif veya kantitatif sonuçların kabul veya reddedilmesindeki validasyon kriterlerini içermelidir. Ayrıca, analitik çalışmaları yapan ve örnekleri hazırlayan kişilerin adını ve imzalarını atacağı bir defter tutulmalı ve eski defterler arşiv bölümünde saklanmalıdır (4,6). Numune toplama ve etiketleme Toksikolojik analiz için uygun numunenin seçimi, toplanması Tablo 2: SOFT tarafından önerilen numune miktarları Postmortem Analiz Antemortem Analiz Beyin 50 g Kan 15 ml Karaciğer 50 g İdrar 30 ml Böbrek 50 g Tükürük, salya 1 ml Kardiyak kan Periferik kan Safra İdrar Mide içeriği 25 ml 10 ml

3 ve teslimi önemlidir. Toksikolojik değerlendirmede ihtiyaç duyulan doku örnekleri ve vücut sıvılarının minimum miktarı belirlenmelidir. Toplanan örneğin miktarı tekrar gerekebilir düşüncesi ile yeterli miktarda olmalıdır. Tablo 2 de antemortem ve postmortem çalışmalarda önerilen numune miktarları yer almaktadır (4). Olay yerinden laboratuvara gelen örnek için transfer ve koruma zinciri formu hazırlanmalı ve laboratuvar istem formuna eklenmelidir. Taşımada zarar, kontaminasyon ve bozunma olasılığını en aza indirmek için numune doğru bir şekilde saklanmalı ve taşınmalıdır. Taşıma kutuları sadece güvenlik alanlarında açılmalıdır. Güvenlik alanı yetkisiz kişilerin giremeyeceği yer olarak tanımlanır. Numune kayıt makbuzunun basılı kopyası sürekli olarak muhafaza edilmelidir. Bu kayıt elde yazılmış veya bilgisayarda oluşturulmuş olabilir. Her örnek kutusunun bütünlüğü, doğruluğu kontrol edilip farklılıklar kayıt edilmelidir (4,5). Güvenlik ve Koruma Zinciri Adli toksikoloji laboratuvarına giriş sınırlandırılmış olmalıdır. Laboratuvar müdürü belirli alanlara girebilmeleri için personele belge ve yetki vermelidir. Yetkilendirilmemiş personele eşlik edilmeli ve ziyaretin amacı, tarihi ve zamanı kayıt edilip laboratuvar giriş ve çıkışta günlük deftere imza attırılmalıdır. Numune; şüphelinin ismi, vaka numarası, örnek tipi (kan, idrar, saç vb.), tarih ve örneği alan kişinin kimliği ile etiketlenmelidir. Örnek güvenliğini korumak için laboratuvarların ayrı bir ulaşım alanına sahip olması tavsiye edilmektedir. Bu alanda örnek alınır, geliş sayıları verilir, 24 saatlik numuneden alınan örnek dondurucuda saklanır. Eğer çoklu örnek içeriyorsa bir grup formu hazırlanır. Örnekler analiz edildikten sonra bir standart işletme prosedürü hazırlanmalıdır (4). Analitik Prosedür Laboratuvara gelen idrar örneğinin seyreltilip seyreltilmediğini ya da sahte olup olmadığını tanımlamak amacıyla idrar geçerlilik testi uygulanmaktadır. Bu testteki belirleyici parametreler kreatinin, ph ve spesifik yoğunluktur. Tablo 3 idrar geçerlilik parametrelerinin kabul değerlerini göstermektedir (7,8). Tablo 3: AGSA, EWDTS ve SAMSHA tarafından önerilen idrar geçerlilik kriterleri Yorum(Yorum) Analit(Analit) AGSA EWDTS SAMSHA Dilüe idrar* İdrar matriksi değil Karıştırılmış idrar Kreatinin Spesifik ağırlık Kreatinin Spesifik ağırlık Nitrit ph Diğer mmol/l mmol/l <1.001 *verilen referans değerleri bu aralığın dışında ise idrar dilüedir. Ekzojen veya endojen maddeler bulunmuş mmol/l mmol/l Out of range mg/dl <2mg/dL <1.001 Ekzojen veya endojen maddeler bulunmuş Araştırma (Ön izleme) Testleri Ön izleme testleri; negatif örnekleri elimine etmek, pozitif örnekleri ise tanımlamak için kullanılan immunoassay test tekniğidir. İmmunoassay testler maddelerin olası kullanımının hızlı bir şekilde tespitini içerir. Laboratuvara alınan idrar örneğine genellikle amfetamin, kokain, opiyat, fensiklidin ve esrar tayini için ön izleme testi uygulanır. Her bir ilaç sınıfını belirlemede farklı immunoassay kitleri kullanılmaktadır. İmmunoassay testler diğer ilaç ve ilaç metabolitleri ile çapraz reaksiyon gösterebilmektedir. Bu nedenle yanlış pozitiflik ve yanlış negatiflik gibi sonuçların ortaya çıkması söz konusudur (9). Tablo 4 de ön izleme testlerindeki cut-off değerleri yer almaktadır (4,8). Doğrulayıcı Testler Bilimsel ve adli ilkenin genel bir maddesi olarak ilaçların ve diğer toksik maddelerin teşhisi farklı bir kimyasal ilkeye dayanan ikinci bir teknik tarafından doğrulanmış olmalıdır. Kütle spektrometresiyle eşleşmiş gaz kromatografi (GC/MS) doğrulayıcı analiz olarak önerilir. Doğru bir şekilde kullanıldığında hassasiyet ve spesifiklik açısından daha güvenilir sonuçlar sağlar. Doğrulayıcı test hedef analit için ilk testten daha spesifik olmalıdır. Yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC) amfetamin ve sentetik ilaçlar veya bunların metabolitlerinin tespitinde Tablo 4: Ön izleme testlerindeki idrar cut-off konsantrasyonu Madde AGSA µg/l EWDTS µg/l Amfetamin 300/ Cannabis Kokain veya metaboliti Benzoilekgonin Barbitürat Benzodiazepin SAMSHA ng/ml Opiyat 300/ Phencyclidine Methadone Methaqualone LSD türevlendirme işlemi gerektirmediği ve daha hassas olduğu için GC/MS e iyi bir alternatiftir. Doğrulama testlerinde immunoassay analizi doğrulamak için ikinci bir immunoassay sisteminin kullanılması kabul edilebilir değildir. Çünkü cross reaktifi aynı zamanda ikinci araştırma için olasıdır. Farklı cross reaktifleri ile ikinci bir immunoassay analizi ilk araştırmaya ek olarak. Bir analiti kimliklendirme için seçilmiş iyon izleme modlu kütle spektrometri kullanılır (GC/MS-SIM). Kontrol veya kalibratöre uygun olan iyon oranları için kabul edilebilir kriter %±20 dir. Tanımlama için niteleyici iyonlar olarak izotop ve yaklaşık iyonların kullanımı geçerli değildir (9). Kalibrasyon ve Geçerlilik Metodu Kalibrasyon bir enstrümanın performans parametrelerini tanımlamak ve doğrulamak için kullanılan olmak üzere grupları hazırlanarak oluşturulur. Farklı materyallerde mümkün olduğu kadar uygun matris kalibratörü kullanılmalıdır. Bir laboratuvar; uyguladığı immunoassay testlerde kör veya negatif kalibratör ve bunların standart sapmasının cut-off değeri ile çakışmayacağını ispatlayabilmelidir. Kromatografik analizler için uygun internal standart kullanılmalıdır. İnternal standart örnek içindeki analite olabildiği kadar benzer kimyasal ve fiziksel özellikte olmalıdır. Spesifite, kesin

4 lik, doğruluk, tekrarlanabilirlik, doğrusallık, tespit limiti ve geri kazanım uygulanan yöntemin validasyon parametreleridir. Doğrusallık en az dört kalibratör kullanılarak saptanmalıdır. Doğrusallık (linerlik) kriteri olarak korelasyon katsayısı (r) kullanılmaktadır ve çoğu çalışmada kabul edilebilir korelasyon katsayısı 0,99 dur. Ancak bu değerin 0,98 olduğu durumlarda olabilir. Diğer bir validasyon parametresi olan geri kazanım ilaç, ilaç metabolitleri veya internal standardın yüzdesi olarak tanımlanmaktadır. Analitin geri kazanımının %100 olması gerekmez. Fakat ölçütü tutarlı (tüm konsantrasyonlar ölçülmeli), tekrarlanabilir (%20 den daha yüksek) ve hassas olmalıdır (4,10). Kalite Güvenliği ve Kalite Kontrol Suç laboratuvarlarında kaliteyi sağlama sadece doğru şeyi yapmak değil aynı zamanda bu doğru şeyi gerçekten yapmak ve bunu kanıtlamak için objektif bilgiye sahip olup olmadığından emin olmaktır. Uluslararası bilimsel komiteler; tekrarlanabilirliği, geçerliliği ve kıyaslanabilirliği olan yayımlanmış araştırma sonuçlarına gereksinim duyarlar. Örnekler farklı bir metot veya teknikle başka bir laboratuvar tarafından analiz edildiğinde laboratuvarı kullanan kişi aynı sonuç beklentisi içerisinde olacaktır. Son 20 yıldır validasyon ve kalite kontrol çalışmaları önem kazanmıştır. Pek çok ülkede hukuk otoriteleri adli veya klinik tespitlerde belli örneklerin analizini yapan laboratuvarlarda uluslararası standardizasyon organizasyonuna (ISO) göre yeterlilik testlerini veya akreditasyonu uygulamaya koymuştur (11). Standart işletme metotları; suç veya adli bilimler laboratuvarlarının sonuçları nasıl yorumlayacağı, delilleri nasıl test edeceğini kontrol etmektedir. Kalite sistemindeki temel ilke yaptığın şeyi yaz, yazdığın şeyi yap ifadesidir. Analitik ilerlemenin tüm yönlerini içerir. Kalite güvenliğinin adli bilimler disiplini içerisinde tek bir rolü varsayılır, o da yanlışı tespit etmek ve uygun iyileştirici yöntemi başlatmaktır (12). Laboratuvarlarda kullanılan standartlar yapılan test için uygun olmalıdır ve referans materyalin kimliği ve saflığı laboratuvar tarafından doğrulanmalıdır. Laboratuvar müdürü kalite kontrol ve yeterlilik testinin sonuçlarını düzenli bir şekilde gözden geçirmelidir (13). Verilerin Gözden Geçirilmesi Sonuçlar rapor edilmeden önce analitik veri uzman olan bilimsel bir personel tarafından gözden geçirilmelidir. Minimum koşullarda bu inceleme; koruma zinciri belgelemesi, analitik verinin geçerliliği ve hesaplamaları (kromatografik pikin sinyal gürültü oranı), kalite kontrol verisini içermelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra ilgili makama rapor edilmelidir. Bu raporda hem nitel hem de nicel sonuçlar bulunmaktadır. Nitel sonuçlar pozitif veya bulunmadı olarak takip edilen testte isimlendirme yoluyla gösterilmelidir. Nicel sonuçlar uygun terminoloji kullanılarak belirlenmelidir. Tercih edilen birimler; sıvılar ve dokular için mg/l, mg/kg dır. Diğer birimler ise mg/dl, mg/100g olarak kullanılır (4). Kayıtların Tutulması Kayıtlar en az beş yıl muhafaza edilmelidir. Bunların içerisinde raporun bir kaydı, istek ve koruma formu, laboratuvar verisi, kalite kontrol ve uzmanlık test kayıtları olmalıdır. Aynı zamanda CD, DVD gibi ortama uygun aygıtlarla elektronik veri dosyaları arşivi yapılması için uğraşılmalıdır. SONUÇ Toksikoloji laboratuvarlarındaki farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda özel prosedürler ve prosesler gerekecektir. Adli toksikoloji laboratuvarlarında yapılan analizlerin yeterliliği ve geçerliliği için laboratuvarların akredite olması gerekmektedir. Adli bilimlerde hizmet alanının (adalet mekanizması, yurttaşlar) yükselen beklentileri, artan iletişim ve bilinçlenme, hasta hakları ve tüketiciyi koruma hareketleri, maliyet baskıları, özel sigortalar, adalet reformları, teknolojik ve bilimsel ilerlemeler, rekabette artış potansiyeli kalite standartlarının benimsenmesini zorunlu hale getirmiştir. Ülkemizde sadece şimdilik klinik laboratuvarlarda akreditasyon istenirken yakın gelecekte Adli Toksikoloji laboratuvarlarında da standardizasyon zorunlu hale gelecektir. NOT: Bu çalışma 4. Mediterranean Academy of Forensic Science Meeting, Antalya, Turkey, Ekim14-18,2009 da poster bildirisi olarak sunulmuştur

5 KAYNAKLAR 1. Battista HJ, Meyer LV, Wehinger G. Quality assurance in forensic toxicological analysis. Accred Qual Assur 1996;1: Penders J, Verstraete A. Laboratory guidelines and standards in clinical and forensic toxicology. Accred Qual Assur 2006;11: Berte LM. Laboratory quality management: a roadmap. Clin Lab Med 2007;27: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Guidance for testing of illicit drugs in seized materials and biological specimens: validation and verification of analytical methods. New York, 2009: Wille SMR, Peters FT, Fazio VD, Samyn N. Practical aspects concerning validation and quality control for forensic and clinical bioanalytical quantative methods. Accred Qual Assur 2011;16: SOFT/AAFS Forensic Laboratory Guidelines. Forensic Toxicology Laboratory Guidelines Version. 5. Cooper GAA, Paterson S, Osselton MD. The United Kingdom and Ireland Association of Forensic Toxicologists. Forensic toxicology laboratory guidelines(2010). Science and Justice 2010;50: Mozayani A, Noziglia C. The Forensic Laboratory Handbook Procedures and Practice. Second Edition, Humana Pres, 2011: Bissell MG. Regulatory issues in accreditation of toxicology laboratories. Clin Lab Med 2012;32: Li H, Adeli K. Laboratory quality regulations and accreditation standards in Canada. Clinical Biochemistry 2009;42: Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMSHA): Division of Workplace Programs. Mandatory guidelines for federal workplace drug testing programs. Specimen Validity Testing, AGSA. Drugs of Abuse Testing Guidelines, Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMSHA): Division of Workplace Programs. Mandatory guidelines for federal workplace drug testing programs. Analytical Testing methods,

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2006; 31 (2); 96 101. Görüş [Opinion] Yayın tarihi 21 Haziran, 2006 TurkJBiochem.com [Published online 21 June, 2006] TS EN ISO/IEC

Detaylı

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ISO 15189 AKREDİTASYONU: GENEL BİLGİLER VE LABORATUVARIMIZDAKİ DURUM

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ISO 15189 AKREDİTASYONU: GENEL BİLGİLER VE LABORATUVARIMIZDAKİ DURUM Derleme Yazı/Review Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 683-697 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ISO 15189 AKREDİTASYONU: GENEL BİLGİLER VE LABORATUVARIMIZDAKİ DURUM ISO 15189 ACCREDITATION IN CLINICAL

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TS ISO EN/IEC 17025:2007 STANDARDINA AKREDİTE EMİSYON ÖLÇÜM DENEY LABORATUVARLARININ YETERLİLİK/KARŞILAŞTIRMA TESTLERİNİN ANALİZİ VE SAHA ÇALIŞMALARININ

Detaylı

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ SANCO/12495/2011 sayılı Belge Koordinatör Dr. Tuija Pihlström Danışma Grubu SANCO/10684/2009 sayılı

Detaylı

KOKAİN VE ANA METABOLİTİ BENZOİLEKGONİNİN TAVŞAN KILINDA VE KANINDA GC/MS İLE BELİRLENMESİ

KOKAİN VE ANA METABOLİTİ BENZOİLEKGONİNİN TAVŞAN KILINDA VE KANINDA GC/MS İLE BELİRLENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI KOKAİN VE ANA METABOLİTİ BENZOİLEKGONİNİN TAVŞAN KILINDA VE KANINDA GC/MS İLE BELİRLENMESİ Kimyager PINAR EFEOĞLU YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 ISO 22000: GIDA GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ UYGULAMA SÜRECĐNDE TEMEL ADIMLAR ÖZET Doç. Dr. Nilüfer KOÇAK Gıdaların güvenli

Detaylı

Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP) ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İlişkisinin İncelenmesi

Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP) ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İlişkisinin İncelenmesi T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

ISO/IEC 17025:1999 KAPSAMINDA AKREDİTASYONA TEKNİK HAZIRLIK:

ISO/IEC 17025:1999 KAPSAMINDA AKREDİTASYONA TEKNİK HAZIRLIK: ISO/IEC 17025:1999 KAPSAMINDA AKREDİTASYONA TEKNİK HAZIRLIK: TEKNİK YETERLİLİK Akreditasyon sürecinde laboratuvar uzmanından beklenen asli görev teknik yeterliliğin sağlanmasıdır.teknik yeterlilik kavramı

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI Turgay BUCAK * ÖZET Yiyecek-içecek işletmeleri günümüzde sadece yiyecek ve içecek üretimini ve servisini

Detaylı

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Eğitim İçeriği GAB & ISO 20252 Nedir Denetim ve Belgelendirme Prosedürü Kapanış

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Abstract. Deniz TÜMER** ve Özgür KÜLCÜ*** BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443

Abstract. Deniz TÜMER** ve Özgür KÜLCÜ*** BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443 BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443 İlk ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye deki Durum Records Management Programs in Primary and Secondary Schools and Situation in Turkey

Detaylı

Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri

Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri Bankacılar Dergisi, Sayı 58, 2006 Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri Giriş Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Đlk bölümde operasyonel risklerin ölçülmesi kapsamında ileri ölçüm yöntemlerinde (ĐÖY)

Detaylı

değerinin saptanması ve klinik karar değerine etkisi

değerinin saptanması ve klinik karar değerine etkisi DERNEĞİ BİYOKİMYA DERGİSİ TÜRK TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ ORJİNAL Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 013; 38 () ; 181 185 doi: 10.5505/tjb.013.73636

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU TURKLAB Rehber 01 KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU Doç. Dr. Aysun Yılmaz TURKLAB- KALIBRASYON VE DENEY LABORATUVARLARI DERNEĞI Büyükdere Cad. Gökfiliz İşhanı Kat:3 Biruni Laboratuvarı

Detaylı

4 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28163

4 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28163 TGK BELĐRLĐ GIDALARDA DĐOKSĐNLERĐN VE DĐOKSĐN BENZERĐ POLĐKLORLU BĐFENĐLLERĐN SEVĐYESĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2012/5) 4 Ocak

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) ANKARA, 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları. Kalite Yönetimi Rehberi

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları. Kalite Yönetimi Rehberi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Kalite Yönetimi Rehberi Ocak 2014 1. Basım 2014 ISBN: 978-975-590-477-1 Yazarlar Sağlık Hizmetleri Genel

Detaylı

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması Özlem Gün 2501010482 Tez

Detaylı

HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ

HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ T.C Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Çevre Sağlığı Araştırma Müdürlüğü HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ ISBN 975-590-032-2 Hazırlayanlar Canan YEŞİLYURT

Detaylı

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009 GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR Rev: 02 16.04.2009 0. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TERİMLER VE TANIMLAR 3. GAB YÖNETİM SİSTEMİ 3.1 Genel Şartlar 3.2 Doküman Yönetimi 3.3 Kayıtların Yönetimi 3.4 GAB El Kitabı

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cemal İBİŞ * Özgür ÇATIKKAŞ ** ÖZET İşletmelerin hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmalarını ve bu hedeflere ulaşılacağına makul ölçüde güven duyulmasını sağlamaya

Detaylı