Toplum Destekli Polislik ve Türkiye Uygulamas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplum Destekli Polislik ve Türkiye Uygulamas"

Transkript

1 Toplum Destekli Polislik ve Türkiye Uygulamas Olgun ALTUNDAfi Emniyet Genel Müdürlü ü, Hukuk Müflaviri 1. Girifl Güvenlik, toplumsal yaflam n huzur içinde devam n n ve kamu düzeninin sa lanmas için vazgeçilemez ve devredilemez bir kamusal faaliyettir. Geliflen teknoloji ve de iflen toplumsal yap lar nedeniyle, dünya genelinde suç ve suçlu profilleri de iflmekte; di er yandan bireylerin güvenlik birimlerinden beklentileri de artmaktad r. Bütün bu de ifliklikler, güvenli i sa layan kolluk birimlerinin geleneksel suçla mücadele anlay fllar n 1970 l y llardan itibaren (Adams, Rohe ve Arcury, 2005: 44) radikal olarak de ifltirmelerine neden olmaktad r. Günümüz modern toplumlar nda, toplum ve birey daha çok devletin kurum ve müesseselerini korumaya odaklanm fl bir polislikten ziyade, bireyin ve toplumun güvenli ini önceleyen, toplum içinden ve vatandaflla birlikte hareket eden bir polislik anlay fl n talep etmektedir. Yukar da izah edilen suça karfl bu yeni yaklafl m, önce ABD, ngiltere ve sonras nda Fransa, spanya, talya gibi ülkelerde uygulanmaya konulan ve ço unlu unda baflar l bir flekilde uygulanmakta olan Community Policing ( ngilizce) ya da Frans zca da Police de Proximite, ülkemiz de ise Toplum Destekli Polislik (TDP) projelerinde somutlaflm flt r. 2. Toplum Destekli Polislik (TDP) Kavram üzerine Türkçe de Toplum Destekli Polis temrinin orijinali, ngilizce olup Community Policing-Toplumun polisli i anlam ndad r. Frans zca ise, la police de Proximité halk n yak n nda-yan nda Polis anlam n içermektedir (Ober, 2001: 22). Türkçemizde bir süre halka yak n polis terimi kullan lm fl, daha sonralar bu günkü haliyle Toplum Destekli Polislik ismini alm flt r. Bu terimin Almanya daki kullan l fl, die Nachbarschaftspolizei, die Kontaktpolizei-Soka n polisi fleklindedir. Azerbaycan da ise Cemiyyet Destekli Polis (Daflova, 2010) terimleri kullan lmaktad r. Görüldü ü üzere, Toplum Destekli Polis kavram, bu güvenlik projesini uygulayan ülkelerde, terim olarak çok küçük nüanslar olmas na karfl n genel olarak topluma dayal, toplumun yan ndaki polislik fleklinde anlam bulmaktad r (http://www.cops.usdoj.gov) Genel Olarak Toplum Destekli Polisli in Uygulan fl ve ilkeleri Toplum Destekli Polisli in akademik çevrede genel kabul edilmifl bir tan m bulunmamaktad r (Rohe, Adams ve Arcury, 2001: 79). Ancak genel olarak; Polisle halk birlikte güvenlik hizmeti üretmeye yönel- darecinin Sesi - Kas m-aral k Say :

2 ten, polis teflkilatlar n n karar verme süreçlerine kurum içinde çal flanlar n, kurum d fl nda ise halk n kat l m n gerektiren, örgütsel yap ve kültürde, adem-i merkeziyetçili e, yetki devrine, müflteri odakl l a ve suç önlemeye yönelten, sosyal düzeni ve asayifli sa lamak için suç d fl ndaki durumlar da polislik hizmeti kapsam na alan yenilikçi ve yarat c bir polislik felsefesi ve stratejisidir (Skogan ve Hartnett, 1999: 5; Rhonda, 2000: 1, Roché, 2005: 15) fleklinde bir tan mlamak mümkündür. Bir baflka ifadeyle Toplum Destekli Polislik (TDP), Polis ile halk aras nda iliflkiyi güçlendiren, toplumda ortaya ç kan problemlerin alt nda yatan nedenleri bulmaya çal flarak suçla etkin bir mücadele sa layan ve bütün bunlar n neticesinde de sosyal alandaki yaflam kalitesini art ran bir polislik anlay fl d r(http://www.ankara.pol.tr). Türkiye de oldu u gibi, di er ülkelerde de örne in, ngiltere de, Almanya da, Fransa da, ABD de, Kanada da ve hatta ço u geliflmekte olan Afrika ülkelerinde (Nijerya gibi ) (Lanre, 2009) yönetim flekli ve kültür farklar ndan kaynaklanan baz farklara ra men Toplum Destekli Polislik genel olarak ayn felsefeyle uyguland söylenilebilir. Görev yap lan çevrede halk n kat l m - n sa layan, çevrenin sosyal yap s yla bütünleflmifl, topluma olabildi ince yak n, kaliteli güvenlik hizmeti sunan ve toplumun güvenlik taleplerine her durumda cevap veren, güvenlik olgusuna bütüncül yaklaflan örnek bir polis modeli oluflturmakt r. Bu do rultuda toplum destekli polislik genel olarak üç ana yap üzerinde durmaktad r; Suçun Olmadan Önlenmesi-Önleyici Polislik; Polisin suç alanlar n daha iyi analiz ederek, güvenlik görünürlü ünün ve mobilizesinin artt r lmas ; suç olgusu ile ilgili vatandafllar n bilinçlendirilmesi, uyar lmas, böylelikle suçla, suç meydana gelmeden önce mücadele etmek, yani suçun olmas n önlemektir. Toplum Destekli Polislik (TDP), polis ile halk arasında ilişkiyi güçlendiren, toplumda ortaya çıkan problemlerin altında yatan nedenleri bulmaya çalışarak suçla etkin bir mücadele sağlayan ve bütün bunların neticesinde de sosyal alandaki yaşam kalitesini artıran bir polislik anlayışıdır Bunun için bat daki uygulamalar; yaya devriyelerin artt r lmas, devriye saatlerinin suç istatistiklerine göre yeniden düzenlenmesi, güvenlik ve asayiflle ilgili hassas olan alanlara yeni karakollar kurulmas (Fransa), suç oranlar n n fazla oldu u alan veya toplumsal kesitten gençlerin güvenlik birimlerinde çal flmalar n n teflvik edilmesi (Fransa) fleklinde geliflmektedir. Suçla Mücadelede klasik yöntemlerin terk edilmesi, yeni yaklafl mlar n uygulanmas ; Polis suçla mücadelede alternatif uygulamalar n yerine, daha etkili olabilecek, vatandafllar n ihtiyaçlar na cevap verebilecek faaliyetleri öncelemektedir. Bu faaliyetler ülkelerin toplumsal, kültürel yap - lar na göre de iflmekle birlikte daha çok; a) Mahalle veya sokak veya lkö retimokulu, Hastane gibi bir alan n sorumlulu unun bir veya birkaç polise verilmesi, b) Polisin halk nezdinde bask c, yakalayan ve olaylar soruflturan, devletin kurumlar n temsil eden imaj yerine, insanlara yard m eden, yol gösteren, bilgilendiren bir yaklafl m sergilemesi c) Anket ve di er çal flmalarla vatandafllar n güvenlikle ilgili ihtiyaç ve taleplerinin giderilmesi, d)vatandafllar n sürekli olarak güvenlikleri ve asayiflleri ile ilgili bilgilendirilmeleri, mücadelede onlar n memnuniyetinin esas al nmas gibi de iflik uygulamalard r. flbirli i ve Suçla mücadelede ortakl k; Vatandafllar, kurumlar ve di er sivil toplum örgütleriyle gönüllülü e dayanan kurumsal ve enformel iflbirliklerinin gelifltirilmesidir. Asl nda, önceki y llarda da polisin toplum deste ini almak için gelifltirdi i, huzur toplant lar (Türkiye) polis günleri, halka aç k kap (la porte ouverte), asayifl toplant lar, Fransa da yerel güvenlik sözleflmesi (Les contrats locaux de sécurité) gibi baz uygulamalar vard. Ancak TDP ile bu iletiflimin tek tarafl de il karfl l kl, vatandafl ve di- er sivil Toplum Örgütlerinin de, aktif olarak sürece kat laca bir yeni yap lanma ve anlay flt r. 3.Toplum Destekli Polisli in Türkiye de Uygulanmas 3.1. Geliflimi Türk polis teflkilat nda TDP kavram olarak yeni bir yaklafl m de ildir. Mahallelerde kurulu Polis Karakollar, Eskiden etkin olarak kullan lan mahalle bekçili i, polis amca nitelendirmeleri ve vatandafl huzur toplant lar ile isim olarak olmasa bile anlay fl olarak uygulanan birer TDP faaliyetleri idi(egm, 2007: 115 ) 108 darecinin Sesi - Kas m-aral k Say :142

3 Toplum Destekli Polisli in (TDP), Avrupa ülkelerinde özellikle Fransa ve ngiltere deki uygulamalar, ilk bafllarda Emniyet Genel Müdürlü ündeki baz amirlerin dikkatini çekmifl, Türkiye de uygulanabilirli i konusunda görüfl ve çal flmalar olmufltur li y llarda, Asayifl Daire Baflkanl n n inisiyatifi ile gelifltirilen çal flmalar sonucunda TDP projesinin ülkemizde etkin olarak uygulanabilirli i konusunda bir de erlendirme yap lm flt r. Bu de erlendirmelerde projenin uygulanabilirli i görülerek, TDP faaliyetlerini baflar l flekilde uygulayan spanya, ngiltere ve Belçika ülkelerinde yerinde incelemeler yap lm flt r y l nda pilot uygulaman n yürütülmesi aç s ndan gerekli alt yap ve EGM, TDP Hizmetleri Standard haz rland ktan sonra Türkiye de tespit edilen 10 Pilot ilde 9 ay süreli uygulama bafllat lm flt r. Uygulaman n baflar l bir flekilde devam etti inin görülmesi üzerine, 2007 y l nda 15 ilimiz, 2008 y l nda 28 ve 2009 y l nda 30 ilimizde daha uygulamaya geçilerek Ülkemizdeki tüm illerde Toplum Destekli Polislik Uygulamas na geçilmifltir Türkiye de TDP in Yasal ve Politik Alt Yap s Toplum destekli polislik, Emniyet Teflkilat n n uzun bir süredir srarla takip etti i, benzer uygulamalar yapan ülkelerdeki örnekleri de alarak ülkemiz flartlar na uyarlad ve uyarlamaya devam etti i önemli bir projedir. Bu proje 60.Hükümet Program nda da yer almakta ve ayn program çerçevesinde çiflleri Bakanl bölümünde de toplum destekli, birey odakl bir asayifl hizmeti sunumu sa lanacakt r amac bulunmaktad r. Bunlara paralel olarak, DPT nin y llar n içeren 9. Kalk nma plan nda da birey memnuniyetini esas alan, özgürlük ve güvenlik aras ndaki hassas dengeyi gözeten, toplum deste ine sahip bir asayifl hizmeti sunumu için gerekli yasal ve kurumsal yap oluflturulacakt r denilerek TDP projesinin önemli bir güvenlik politikas oldu u vurgulanmaktad r. Ayn flekilde, Emniyet Genel Müdürlü ünün 2010 y - l Stratejik Plan nda da, önleyici kolluk hizmetlerinin güçlendirilmesi ve toplum destekli polislik uygulamas n n ülke geneline yayg nlaflt r larak daha etkin bir güvenlik hizmeti sunulmas temel bir hedef olarak belirlenmifltir denilmektedir. Toplum Destekli Polislik Projesi, halen ülkemizde yürütülen Türk Polis Teflkilat n n Sorumlulu unun, Verimlili- inin ve Etkinli inin Güçlendirilmesi Twinning (Efllefltirme) Projesi nin de befl bilefleninden birisini oluflturmaktad r. Sonuç olarak, TDP projesi, tarihinde ç - kart lan ve Toplum Destekli Polisli in merkez, iller ve ilçelerde kurulumu, faaliyet ve yap lanmas n gösterir yönetmelikle bu önemli projenin hukuki temeli oturtulmaya çal fl lm flt r. 4.Türkiye de Toplum Destekli Polisli in Yap s 4.1.Örgütlenmesi Toplum Destekli Polislik Merkez ve Taflra birimleri olarak ayr ayr örgütlenmifltir. Bu do rultuda Merkezde, Emniyet Genel Müdürlü ü Asayifl Dairesi Baflkanl bünyesinde Toplum Destekli fiube Müdürlü ü oluflturulmufltur. l Emniyet Müdürlükleri bünyesinde ise ilin nüfus aç s ndan büyüklü ü ve olaylar n yo unlu u dikkate al narak 15 ilimizde 15 TDP fiube Müdürlü ü ve 66 ilimizde TDP Büro amirli i oluflturulmufltur. Ülke genelinde 185 lçemizde de TDP Büro Amirli i faaliyet göstermektedir y l itibariyle Toplum Destekli Polislik birimlerinde 2496 polis çal flmaktad r. TDP nin yap lanmas ; a) Merkez Takip ve De erlendirme Kurulu (MTGK) (Emniyet Genel Müdürlü ü bünyesinde) b) Kent Güvenlik Dan flma Kurulu (KGDK) (il ve lçelerde) c) l yürütme Kurullar (IYK) ( l Valiliklerinde) d) lçe Güvenlik Dan flma Kurulu ( GDK)ilçelerde biçimindedir. a) Merkez Takip ve De erlendirme Kurulu (MTGK); Kurul, Emniyet Genel Müdürü ya da Asayifl Hizmetlerinden Sorumlu Emniyet Genel Müdür Yard mc - s n n baflkanl nda; Asayifl Dairesi Baflkan, TDP den Sorumlu Asayifl Dairesi Baflkan Yard mc s, Personel, kmâl ve Bak m, E itim Daireleri, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi temsileri, Bakanl k ller daresi Genel Müdürlü ü, Mahalli dareler Genel Müdürlü ü, Bakanl k Toplumla lifl- darecinin Sesi - Kas m-aral k Say :

4 kiler Daire Baflkanl temsilcisinin kat l m yla oluflmaktad r. b) Kent Güvenlik Dan flma Kurulu (KGDK) KGDK toplant lar Vali veya görevlendirece i Vali Yard mc s n n baflkanl nda yap l r. Bu toplant lara; Belediye Baflkan veya görevlendirece i yard mc s, Mahalle Muhtarlar Derne i temsilcisi, l Millî E itim Müdürü, ildeki üniversitelerin rektörleri veya görevlendirecekleri yard mc lar, l Sa l k Müdürü, polis temsilcileri, sivil toplum kurulufllar temsilcileri, gönüllü vatandafllar, l Sosyal Hizmetler Müdürü kat - l r. Kurul, Mart ve Eylül aylar nda toplan r. c) l Yürütme Kurullar (IYK) Kurul, l Emniyet Müdürü ya da asayiflten sorumlu l Emniyet Müdür Yard mc s n n baflkanl nda; Asayifl fiube Müdürü, TDP fiube Müdürü/Büro Amiri, önleyici hizmet birimi olarak devriye hizmetlerinden sorumlu birim amiri, üç ilçe emniyet müdürü, üç polis merkezi amiri, Çocuk fiube Müdürü, Trafik Denetleme fiube Müdürü, Personel fiube Müdürü, E itim fiube Müdürü ve Lojistik fiube Müdürü nden oluflur. Kurul, y l n fiubat, Haziran ve Eylül aylar nda toplan r. d) lçe Güvenlik Dan flma Kurulu ( GDK) GDK toplant lar kaymakam n baflkanl nda yap l r. Bu toplant lara; ilçe belediye baflkan, mahalle muhtarlar derne i temsilcisi, ilçe millî e itim müdürü, varsa ilçedeki fakülte dekanlar veya görevlendirece- i yard mc lar ile yüksekokul müdürleri, sa l k grup baflkan, polis temsilcileri, sivil toplum kurulufllar temsilcileri ve gönüllü vatandafllar kat l r. Kurul, Mart ve Eylül aylar nda toplan r. 4.2.TDP Personel, Teçhizat ve Çal flma Durumu Halen 81 ilimiz ve baz büyük ilçelerimizde faaliyeti bulunan Toplum Destekli Polislik hizmetlerinde 2009 y l itibariyle toplam 2496 polis çal flmaktad r. Ancak illerdeki TDP görevlilerinin say lar n n ne kadar olaca konusunda bir ölçüt bulunmad ndan görevli say s ile ilin demografik büyüklü ü aras nda ço u zaman uyumluluk görülememektedir. Uygulaman n yap ld di er baz ülkelerde oldu u gibi TDP polisleri sorumluluk bölgelerinde daha rahat sirkülasyonlar için scooter isimli küçük mobiletleri kullanmakta ve özel tan t c üniforma tafl maktad rlar. Di er yandan, TDP çal flma saatleri de di er birimlerin faaliyetlerinden ba ms z olarak belirlenmektedir. Buna göre normal mesailerinde sabah olan görevleri, istisnai durumlarda ihtiyaç halinde saatlerine çekilebilmektedir. 5. TDP Çal flma ve Uygulamalar TDP uygulamalar kapsam nda, uygulaman n yap ld di er ülkelerde oldu u gibi, bu güne kadar polis taraf ndan sistematik olarak uygulan lmayan veya polisin suçla mücadelede halk n deste ini almaya çal fl c yeni yaklafl mlar getirilmifltir. Bu uygulamalar flu flekilde s ralanabilir (Zeyrek, 2010); Polis Merkezleri Sorumluluk Alanlar ; Polis Merkezi sorumluluk alan, alt bölge veya alanlara ayr larak, bu bölge veya alanda bir veya iki TDP polisi görevlendirilmesidir. Bu yaklafl m bir anlamda, aile doktoruna benzer bir uygulamad r. Sorumluluk alan nda oturan vatandafllar m z bölgelerini çok yak ndan bilen bir görevli ile irtibat kurmada kolayl k yaflad klar gibi, görevli polis memuru veya memurlar da o bölgenin kültürel ve demografik yap s n daha yak ndan tan - maktad r. Bu uygulamada, bölge bir sokak veya mahalle; alan ise, sorumluluk alan nda bulunan okul, sanayi alan gibi yerlerdir. Sorumluluk Alan Huzur Toplant lar ; Sorumluluk Alan Huzur Toplant lar (SAHT), Toplum Destekli Polisli in önemli etkinliklerinden birisidir. Bu toplant larda Vatandafl kat l m sa lanmakta, güvenlik hizmetinin vatandafllar n talebine uygun cevaplar üretebilmektedir. Bu do rultuda, 2009 y l nda ülke genelinde mahalle muhtarlar (1384 adet) ve apartman ve site yöneticileri (1206 adet) ile toplant lar yap lm flt r. Mahalle muhtar- 110 darecinin Sesi - Kas m-aral k Say :142

5 lar ile yap lan toplant lara civar nda kifli kat lm flt r. Ö rencilere Yönelik Bilgilendirme Toplant lar ; TDP projesi kapsam nda lkö retim ve Ortaö retim okullar nda bilgilendirme, suç ve suçlulara karfl bilinçlendirme faaliyetleri yap lmaktad r y l nda ziyaret edilen okulda yaklafl k civar nda toplant yap lm fl ve yaklafl k ö renciye ulafl lm flt r. Esnaf ve Vatandafllara Yönelik Bilgilendirme Toplant lar ; TDP uygulamalar çerçevesinde esnaf ve vatandafl bilgilendirme toplant lar da düzenlenmektedir Y l nda yaklafl k esnafa yönelik yap lan toplant lara yaklafl k kat l mc oldu u gözlenmifltir. Kurumlara Yönelik Düzenlenen Bilgilendirme Toplant lar ; Suçla mücadelede di er kamu kurumlar, özel kurulufllar ve STK lar ile iflbirli ini gelifltirme, suçla topyekun mücadele anlay fl n çerçevesine resmi kurumlarda 6.500, özel güvenlik kurulufllar nda 1500 ve sivil toplum kurulufllar nda civar nda toplant yap lm flt r. Çözümlenmek Üzere Bildirilen Konular; Kurumlarla gelifltirilen iflbirli i çerçevesinde, tespit edilen baz sorunlar n ilgili kurumlar n bilgilendirilmeleri sonucu çözümü sa lanm flt r. Örne in 2009 y l nda tespit edilen yaklafl k 4000 olay Emniyetin ilgili birimlerine, olay belediye hizmet birimlerine, civar nda konu ise di er sivil toplum kurulufllar na intikal ettirilerek bu sorunlara çözüm aranm flt r. Kat l m Sa lanan Okul Aile Birlikleri Toplant - lar ; Ö renciler oldu u kadar, onlar n aileleri de suç konusunda bilinçlendirme, olaylar n olmadan önünün al nmas aç s ndan TDP Polisinin çal flmas kapsam na al nm flt r. Bu do rultuda Toplum Destekli Polislik, dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni bir olgudur. Suça ve suçla mücadeleye değişen ve gelişen toplum yapıları çerçevesine yeni anlayış ve yaklaşımlar getirmektedir y l nda civar nda Okul Aile Birli i toplant lar na TDP olarak kat l m sa lan lm flt r. Düzenlenen Sosyal ve Sportif Etkinlikler; Gençlerimizi kaynaflt rmak, suç ve suçlu ortamlar ndan uzaklaflt rmak amac yla 2009 y l nda yaklafl k gencin ifltirak etti i 1290 civar nda spor müsabakas ve 2360 adet di er sosyal faaliyetler organize edilmifltir. Ma dur Destek Ziyaretleri ve di er ziyaretler; Ülke genelinde civar nda ma dur, olaylardan sonra ziyaret edilmifltir. Yine intihara teflebbüs edenlere (2500 civar nda) taziye ziyaretleri yap lm flt r. Ayn flekilde Huzurevleri (312), Çocuk Bak m Evleri (312) ziyaretleri yap lm flt r. Kat l m Sa lanan Özel Günler; l ve ilçe genelinde çok say da niflan, dü ün ve sünnet dü ünü; ifl yeri aç l fl gibi etkinliklere kat l m sa lanarak vatandafl polis iflbirli i sa lanm fl, ayr ca e lencelerde meydana gelen istenmeyen olaylar hakk nda vatandafllar m z bilinçlendirilmifltir. Sonuç; Toplum Destekli Polislik, dünyada oldu u gibi ülkemizde de yeni bir olgudur. Suça ve suçla mücadeleye de iflen ve geliflen toplum yap lar çerçevesine yeni anlay fl ve yaklafl mlar getirmektedir. Dünya genelinde Toplum Destekli Polislik Faaliyetlerini baflar ile uygulayan ülkeler bulundu u gibi (ABD, ngiltere, Kanada, spanya), polisin etkinli ini azaltt gerekçesiyle uygulamadan k smen kald rarak daha çok polisin cayd r c l k yönüne a rl k veren ülkeler (Fransa) (Mandraud, 2009) veya bu projeyi uygulamaya sokmayan veya de iflik bir yaklafl mla uygulayan ülkeler (Almanya) (Feltes, 2010) bulunmaktad r. TDP projesini baflar ile devam ettirmeye çal flan ülkemizde; EGM kay tlar na göre ülke genelinde polise yap lan ihbarlarda art fl oldu u, buna paralel ola- darecinin Sesi - Kas m-aral k Say :

6 rak suçla yap lan bütüncül mücadelede de suç oranlar nda önemli düflüfller tespit edildi i ifade edilmektedir. Bununla birlikte, TDP Projesi ülkemizde henüz yeni bir proje olup ne kadar baflar l oldu u yolunda alanda yap lm fl ba ms z bilimsel araflt rmalar ve ölçümler bulunmamaktad r (Alpkan ve Palac, 2008). Öte yandan, adem-i merkeziyet yani yerelleflmenin önem kazand günümüzde, TDP faaliyetlerinin giderek merkezileflmesi de dünyadaki geliflmelere tezat oluflturmakta, sorunlar n yerinden tespiti, vatandafl kat l m ve taleplerinin yeniden merkezin denetiminden geçirilmesi durumu ortaya ç kmaktad r. Daha da önemlisi, TDP faaliyeti için ihtiyaç duyulan personel say s na iliflkin kriterlerinin oluflmamas, bu faaliyetler kapsam nda harcamalar n ölçülememesi, faaliyetlerin ço u sosyal hizmet, spor ve yard m iflleri fleklinde sürdürülmesi; Projenin toplum destekli polislik faaliyetlerinden uzaklaşarak polis halkla ilişkiler faaliyetine veya polisin yerel bazda tanıtılması çabasına dönüşmesi/dönüştürülmesi riski de bulunmaktadır projenin Toplum Destekli Polislik faaliyetlerinden uzaklaflarak Polis Halkla iliflkiler faaliyetine veya Polisin yerel bazda tan t lmas çabas na dönüflmesi/dönüfltürülmesi riski de bulunmaktad r (Cak c, 2006). Di er yandan, il ve ilçelerde TDP faaliyetlerinin di er kamu kurulufl ve STK lar ile ahenkli bir flekilde yürütülmesinde Mülki dare Amirlerine çok önemli koordinasyon yetki ve sorumlulu u düflmektedir. Ancak uygulamadaki görüntü, bu projenin sadece bir polis faaliyeti biçiminde yürüdü ü yönünde olmaktad r. Sonuç olarak, suçla mücadelede yeni bir yaklafl m olan ve esas olarak vatandafl n yan nda yer alarak vatandafl güvenli i, huzuru ve memnuniyetini esas alan Toplum Destekli Polislik Uygulamas n n ne oranda baflar l oldu unu gelecekte yap lacak akademik çal flmalar ve zaman gösterecektir. KAYNAKÇA 1. Adams, R. E.; Rohe, W. M. and Arcury, T. A., (2005), Awareness of Community-Oriented Policing and Neighborhood Perceptions in Five Small to Midsize Cities, Journal of Criminal Justice, 33, pp Çak c Adem, Emniyet Hizmetlerinde Polis ve Halk liflkilerinin Gelifltirilmesinde Toplum Destekli Polislik Projesinin De erlendirilmesi, TO- DA E, yay mlanmam fl Uzmanl k Tezi, Dadashova, Kamilla (2010)"Cemiyyet destekli polis iflinde gender meselelerinin inteqrasiyas International community policing conference, Baku, Azerbaijan, June 2010 (Eriflim Tarihi ) (http://www.osce.org/conferences/cp_baku_2010.html?page=44431 ) 4. EGM (Emniyet Genel Müdürlügü), (2007), Toplum Destekli Polislik, Ankara: Baskent Ofset. 5. Emniyet Genel Müdürlü ü Toplum Destekli Polislik Hizmetleri Yönetmeli i, 6. Feltes, Thomas (2002) "Community-oriented policing in Germany: Training and education", Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 25 Iss: 1, pp Lanre Olusegun Ikuteyijo (2009), The challenges of community policing in Nigeria International Journal of Police Science & Management Volume 11 Number 3 8. Lütfihak ALPKAN Musa PALACI Toplum Destekli Polislik Uygulamas ; Zara Örne i Community Policing Applications: The Zara CasePBD, 10 (3) 2008, ss Mandraud, Isabelle. (2009) Coup d'arrêt du déploiement de la police " de proximité " voulue par M. Sarkozy: Par mesure d'économie, l'objectif de 100 unités territoriales de quartiers (UTEQ) ne sera pas tenu. Le Monde; 12/18/2009, p13, 0p 10. Ober, Caroline (2001). La police de Proximite, une instutition renovee en attante des resultats probant, Université Lille II, Facultee des sciences et Juridiques, memoire dirigee par monsieur LORN ER, Lille 11. Rhonda, J. Tillman, (2000), The Effectiveness of Community Policing, Eastern Michigan University. School of Police Staff & Command, pp Roché Sebastian (2005), Police de proximité, Nos politiques de sécurité, Paris, Seuil. 13. Rohe, W. M.; Adams, R. E. and Arcury, T. A., (2001), Community Policing and Planning, Journal of the American Planning Association, 67, pp Skogan, W. G. and Hartnett, S. M., (1999), ÇCommunity Policing, Chicago Experience, National Institute of Justice Journal, April. 15. Tyner, Jim (2010) "An introduction to the Neighbourhood Policing Programme in the United Kingdom" International community policing conference, Baku, Azerbaijan, June 2010 (Eriflim Tarihi ) (http://www.osce.org/conferences/cp_baku_2010.html?page=44431 ) 16. ZEYREK, Ozer (2010), The Turkish National Police Concept of Community Policing OSCE Azerbaijan Community, International community policing conference, Baku, Azerbaijan, June 2010 nternet ortam nda yararlan lan kaynaklar 17. ( ) 18. ( ) 19. ( ) 20. ( ) ( ) 23. Bureau of Justice Assistance Understanding Community Policing A Framework for Action, Department of Justice Office of Justice Programs Bureau of Justice Assistance, ( ) 24. Community Policing in Europe an overview of practices in six leading countries, ( ) 112 darecinin Sesi - Kas m-aral k Say :142

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K

TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 5 (2) Turkish Journal of Police Studies Vol: 5 (2) TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K Private and Volunteer Security As Security Services in Turkey

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl

Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl 5. Yönetiflim 5.1. Yönetiflim ve Siyasal Sistem Yönetiflim, siyasal sistemin yönetiminde hükümet ile toplum aras nda karfl l kl etkileflim, ortak çal flma ve karar almada paydafl (stakeholder) olma koflullar

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

kolaylaflt rmak üzere Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan 1989 da oluflturulmufltur. Birleflmifl Milletler Çevre Program (UNEP)

kolaylaflt rmak üzere Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan 1989 da oluflturulmufltur. Birleflmifl Milletler Çevre Program (UNEP) 8. Bilgi ve letiflim 8.1. Bilgi ve letiflimin Sürdürülebilir Kalk nmadaki Yeri Bilgi ve iletiflim, uluslar n geliflmiflli inin göstergesi olarak kullan lmaya bafllam flt r. Bilgi üreten, bilgiye ulaflan

Detaylı

Kurtar c Beklemeden...

Kurtar c Beklemeden... Kurtar c Beklemeden... Ahmet GÜNDO DU* nsan, hayat boyunca seçim yapmak zorundad r: arkadafllar n, iflini, eflini, e itim görece i alan, oturaca yeri Sonuçta kendini bilgi ve beceriyle donatarak gündelik

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K YASAL ALTYAPI, SAYDAMLIK VE AYRICALIKLAR TESP T VE ÖNER LER C LT 2 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 2 Kas

Detaylı

ÜN VERS TE KÜTÜPHANELER : AMAÇ, GÖREV, filev, YÖNET M VE ÖRGÜT YAPISI

ÜN VERS TE KÜTÜPHANELER : AMAÇ, GÖREV, filev, YÖNET M VE ÖRGÜT YAPISI ÜN VERS TE KÜTÜPHANELER : AMAÇ, GÖREV, filev, YÖNET M VE ÖRGÜT YAPISI Sönmez Çelik Do ufl Üniversitesi Kütüphanesi Özet: Bu araflt rmada, üniversite kütüphaneleri, üniversite kütüphanelerinin amaç, görev

Detaylı

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas The Role of Libraries in the Development Information Literacy Skills and Application of Dokuz

Detaylı

HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2. Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular n nternetten Yapabiliyor...

HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2. Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular n nternetten Yapabiliyor... Türkiye ilaç endüstrisinde; HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2 üreticisi, 38 i ithalatç HABER olmak üzere toplam 134 firma Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR C LT 1 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 1 Kas m 2005 (Yay n

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI VE EYLEM PLANI

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI VE EYLEM PLANI T.C. SA LIK BAKANLI I ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI VE EYLEM PLANI 2008-2012 ANKARA - 2008 YAYINA HAZIRLAYANLAR Uzm. Dr. Turan BUZGAN Dr. Seraceddin ÇOM Dr. Orhan Koray ARBERK Dr. Ka an KARAKAYA Dr. Ebru

Detaylı

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM 1 OCAK 2014 TAR H NDE AVRUPA B RL NE TAM ÜYEL K HEDEF NE DO RU: GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM TÜS AD SEÇ M PLATFORMU TARTIfiMA GÜNDEM Haziran 2007 (Yay n No: T-2007-06-441) Meflrutiyet

Detaylı

önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da:

önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da: önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da: Improving Neler oluyor? child Çocuklar care andiçin protection Adalet in Çocuklara

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s

Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s Yol Güvenli i ve Sigorta liflkisi Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s igortac lar, gerek sosyal sorumluluk S bilinciyle gerekse hasar taleplerinin azalt lmas na destek amac yla yollarda oluflan

Detaylı

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z,

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z, Genel Müdür ün Mesaj Sayg de er Paydafllar m z, Arçelik A.fi. nin sürdürülebilir geliflim oda yla hareket ederek gerçeklefltirdi i baflar l performans na iliflkin beflinci raporunu sizlerle paylaflmaktan

Detaylı

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375)

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

Tabiata sayg akl n vicdan d r.

Tabiata sayg akl n vicdan d r. Tabiata sayg akl n vicdan d r. 1 Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte

Detaylı

www.aygaz.com.tr 444 4 999 Sürdürülebilir Kalk nma Raporu 2007 2 3 4 8 10 12 16 20 22 23 24 25 26 28 31 33 34 36 37 38 42 Ufkumuz-fiirket Profili Aygaz Genel Müdürü nün Rapor Takdimi 2007 Y l nda Aygaz

Detaylı

ÇOCUK PORNOGRAF S. Ayfle Asl han ERBAfiI

ÇOCUK PORNOGRAF S. Ayfle Asl han ERBAfiI ÇOCUK PORNOGRAF S Ayfle Asl han ERBAfiI G R fi Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü, Türkiye de gerek çocuk istismar na iliflkin araflt rma çal flmalar, gerek medyada ç kan haberler, gerekse devlet kurumlar

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı