Toplum Destekli Polislik ve Türkiye Uygulamas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplum Destekli Polislik ve Türkiye Uygulamas"

Transkript

1 Toplum Destekli Polislik ve Türkiye Uygulamas Olgun ALTUNDAfi Emniyet Genel Müdürlü ü, Hukuk Müflaviri 1. Girifl Güvenlik, toplumsal yaflam n huzur içinde devam n n ve kamu düzeninin sa lanmas için vazgeçilemez ve devredilemez bir kamusal faaliyettir. Geliflen teknoloji ve de iflen toplumsal yap lar nedeniyle, dünya genelinde suç ve suçlu profilleri de iflmekte; di er yandan bireylerin güvenlik birimlerinden beklentileri de artmaktad r. Bütün bu de ifliklikler, güvenli i sa layan kolluk birimlerinin geleneksel suçla mücadele anlay fllar n 1970 l y llardan itibaren (Adams, Rohe ve Arcury, 2005: 44) radikal olarak de ifltirmelerine neden olmaktad r. Günümüz modern toplumlar nda, toplum ve birey daha çok devletin kurum ve müesseselerini korumaya odaklanm fl bir polislikten ziyade, bireyin ve toplumun güvenli ini önceleyen, toplum içinden ve vatandaflla birlikte hareket eden bir polislik anlay fl n talep etmektedir. Yukar da izah edilen suça karfl bu yeni yaklafl m, önce ABD, ngiltere ve sonras nda Fransa, spanya, talya gibi ülkelerde uygulanmaya konulan ve ço unlu unda baflar l bir flekilde uygulanmakta olan Community Policing ( ngilizce) ya da Frans zca da Police de Proximite, ülkemiz de ise Toplum Destekli Polislik (TDP) projelerinde somutlaflm flt r. 2. Toplum Destekli Polislik (TDP) Kavram üzerine Türkçe de Toplum Destekli Polis temrinin orijinali, ngilizce olup Community Policing-Toplumun polisli i anlam ndad r. Frans zca ise, la police de Proximité halk n yak n nda-yan nda Polis anlam n içermektedir (Ober, 2001: 22). Türkçemizde bir süre halka yak n polis terimi kullan lm fl, daha sonralar bu günkü haliyle Toplum Destekli Polislik ismini alm flt r. Bu terimin Almanya daki kullan l fl, die Nachbarschaftspolizei, die Kontaktpolizei-Soka n polisi fleklindedir. Azerbaycan da ise Cemiyyet Destekli Polis (Daflova, 2010) terimleri kullan lmaktad r. Görüldü ü üzere, Toplum Destekli Polis kavram, bu güvenlik projesini uygulayan ülkelerde, terim olarak çok küçük nüanslar olmas na karfl n genel olarak topluma dayal, toplumun yan ndaki polislik fleklinde anlam bulmaktad r (http://www.cops.usdoj.gov) Genel Olarak Toplum Destekli Polisli in Uygulan fl ve ilkeleri Toplum Destekli Polisli in akademik çevrede genel kabul edilmifl bir tan m bulunmamaktad r (Rohe, Adams ve Arcury, 2001: 79). Ancak genel olarak; Polisle halk birlikte güvenlik hizmeti üretmeye yönel- darecinin Sesi - Kas m-aral k Say :

2 ten, polis teflkilatlar n n karar verme süreçlerine kurum içinde çal flanlar n, kurum d fl nda ise halk n kat l m n gerektiren, örgütsel yap ve kültürde, adem-i merkeziyetçili e, yetki devrine, müflteri odakl l a ve suç önlemeye yönelten, sosyal düzeni ve asayifli sa lamak için suç d fl ndaki durumlar da polislik hizmeti kapsam na alan yenilikçi ve yarat c bir polislik felsefesi ve stratejisidir (Skogan ve Hartnett, 1999: 5; Rhonda, 2000: 1, Roché, 2005: 15) fleklinde bir tan mlamak mümkündür. Bir baflka ifadeyle Toplum Destekli Polislik (TDP), Polis ile halk aras nda iliflkiyi güçlendiren, toplumda ortaya ç kan problemlerin alt nda yatan nedenleri bulmaya çal flarak suçla etkin bir mücadele sa layan ve bütün bunlar n neticesinde de sosyal alandaki yaflam kalitesini art ran bir polislik anlay fl d r(http://www.ankara.pol.tr). Türkiye de oldu u gibi, di er ülkelerde de örne in, ngiltere de, Almanya da, Fransa da, ABD de, Kanada da ve hatta ço u geliflmekte olan Afrika ülkelerinde (Nijerya gibi ) (Lanre, 2009) yönetim flekli ve kültür farklar ndan kaynaklanan baz farklara ra men Toplum Destekli Polislik genel olarak ayn felsefeyle uyguland söylenilebilir. Görev yap lan çevrede halk n kat l m - n sa layan, çevrenin sosyal yap s yla bütünleflmifl, topluma olabildi ince yak n, kaliteli güvenlik hizmeti sunan ve toplumun güvenlik taleplerine her durumda cevap veren, güvenlik olgusuna bütüncül yaklaflan örnek bir polis modeli oluflturmakt r. Bu do rultuda toplum destekli polislik genel olarak üç ana yap üzerinde durmaktad r; Suçun Olmadan Önlenmesi-Önleyici Polislik; Polisin suç alanlar n daha iyi analiz ederek, güvenlik görünürlü ünün ve mobilizesinin artt r lmas ; suç olgusu ile ilgili vatandafllar n bilinçlendirilmesi, uyar lmas, böylelikle suçla, suç meydana gelmeden önce mücadele etmek, yani suçun olmas n önlemektir. Toplum Destekli Polislik (TDP), polis ile halk arasında ilişkiyi güçlendiren, toplumda ortaya çıkan problemlerin altında yatan nedenleri bulmaya çalışarak suçla etkin bir mücadele sağlayan ve bütün bunların neticesinde de sosyal alandaki yaşam kalitesini artıran bir polislik anlayışıdır Bunun için bat daki uygulamalar; yaya devriyelerin artt r lmas, devriye saatlerinin suç istatistiklerine göre yeniden düzenlenmesi, güvenlik ve asayiflle ilgili hassas olan alanlara yeni karakollar kurulmas (Fransa), suç oranlar n n fazla oldu u alan veya toplumsal kesitten gençlerin güvenlik birimlerinde çal flmalar n n teflvik edilmesi (Fransa) fleklinde geliflmektedir. Suçla Mücadelede klasik yöntemlerin terk edilmesi, yeni yaklafl mlar n uygulanmas ; Polis suçla mücadelede alternatif uygulamalar n yerine, daha etkili olabilecek, vatandafllar n ihtiyaçlar na cevap verebilecek faaliyetleri öncelemektedir. Bu faaliyetler ülkelerin toplumsal, kültürel yap - lar na göre de iflmekle birlikte daha çok; a) Mahalle veya sokak veya lkö retimokulu, Hastane gibi bir alan n sorumlulu unun bir veya birkaç polise verilmesi, b) Polisin halk nezdinde bask c, yakalayan ve olaylar soruflturan, devletin kurumlar n temsil eden imaj yerine, insanlara yard m eden, yol gösteren, bilgilendiren bir yaklafl m sergilemesi c) Anket ve di er çal flmalarla vatandafllar n güvenlikle ilgili ihtiyaç ve taleplerinin giderilmesi, d)vatandafllar n sürekli olarak güvenlikleri ve asayiflleri ile ilgili bilgilendirilmeleri, mücadelede onlar n memnuniyetinin esas al nmas gibi de iflik uygulamalard r. flbirli i ve Suçla mücadelede ortakl k; Vatandafllar, kurumlar ve di er sivil toplum örgütleriyle gönüllülü e dayanan kurumsal ve enformel iflbirliklerinin gelifltirilmesidir. Asl nda, önceki y llarda da polisin toplum deste ini almak için gelifltirdi i, huzur toplant lar (Türkiye) polis günleri, halka aç k kap (la porte ouverte), asayifl toplant lar, Fransa da yerel güvenlik sözleflmesi (Les contrats locaux de sécurité) gibi baz uygulamalar vard. Ancak TDP ile bu iletiflimin tek tarafl de il karfl l kl, vatandafl ve di- er sivil Toplum Örgütlerinin de, aktif olarak sürece kat laca bir yeni yap lanma ve anlay flt r. 3.Toplum Destekli Polisli in Türkiye de Uygulanmas 3.1. Geliflimi Türk polis teflkilat nda TDP kavram olarak yeni bir yaklafl m de ildir. Mahallelerde kurulu Polis Karakollar, Eskiden etkin olarak kullan lan mahalle bekçili i, polis amca nitelendirmeleri ve vatandafl huzur toplant lar ile isim olarak olmasa bile anlay fl olarak uygulanan birer TDP faaliyetleri idi(egm, 2007: 115 ) 108 darecinin Sesi - Kas m-aral k Say :142

3 Toplum Destekli Polisli in (TDP), Avrupa ülkelerinde özellikle Fransa ve ngiltere deki uygulamalar, ilk bafllarda Emniyet Genel Müdürlü ündeki baz amirlerin dikkatini çekmifl, Türkiye de uygulanabilirli i konusunda görüfl ve çal flmalar olmufltur li y llarda, Asayifl Daire Baflkanl n n inisiyatifi ile gelifltirilen çal flmalar sonucunda TDP projesinin ülkemizde etkin olarak uygulanabilirli i konusunda bir de erlendirme yap lm flt r. Bu de erlendirmelerde projenin uygulanabilirli i görülerek, TDP faaliyetlerini baflar l flekilde uygulayan spanya, ngiltere ve Belçika ülkelerinde yerinde incelemeler yap lm flt r y l nda pilot uygulaman n yürütülmesi aç s ndan gerekli alt yap ve EGM, TDP Hizmetleri Standard haz rland ktan sonra Türkiye de tespit edilen 10 Pilot ilde 9 ay süreli uygulama bafllat lm flt r. Uygulaman n baflar l bir flekilde devam etti inin görülmesi üzerine, 2007 y l nda 15 ilimiz, 2008 y l nda 28 ve 2009 y l nda 30 ilimizde daha uygulamaya geçilerek Ülkemizdeki tüm illerde Toplum Destekli Polislik Uygulamas na geçilmifltir Türkiye de TDP in Yasal ve Politik Alt Yap s Toplum destekli polislik, Emniyet Teflkilat n n uzun bir süredir srarla takip etti i, benzer uygulamalar yapan ülkelerdeki örnekleri de alarak ülkemiz flartlar na uyarlad ve uyarlamaya devam etti i önemli bir projedir. Bu proje 60.Hükümet Program nda da yer almakta ve ayn program çerçevesinde çiflleri Bakanl bölümünde de toplum destekli, birey odakl bir asayifl hizmeti sunumu sa lanacakt r amac bulunmaktad r. Bunlara paralel olarak, DPT nin y llar n içeren 9. Kalk nma plan nda da birey memnuniyetini esas alan, özgürlük ve güvenlik aras ndaki hassas dengeyi gözeten, toplum deste ine sahip bir asayifl hizmeti sunumu için gerekli yasal ve kurumsal yap oluflturulacakt r denilerek TDP projesinin önemli bir güvenlik politikas oldu u vurgulanmaktad r. Ayn flekilde, Emniyet Genel Müdürlü ünün 2010 y - l Stratejik Plan nda da, önleyici kolluk hizmetlerinin güçlendirilmesi ve toplum destekli polislik uygulamas n n ülke geneline yayg nlaflt r larak daha etkin bir güvenlik hizmeti sunulmas temel bir hedef olarak belirlenmifltir denilmektedir. Toplum Destekli Polislik Projesi, halen ülkemizde yürütülen Türk Polis Teflkilat n n Sorumlulu unun, Verimlili- inin ve Etkinli inin Güçlendirilmesi Twinning (Efllefltirme) Projesi nin de befl bilefleninden birisini oluflturmaktad r. Sonuç olarak, TDP projesi, tarihinde ç - kart lan ve Toplum Destekli Polisli in merkez, iller ve ilçelerde kurulumu, faaliyet ve yap lanmas n gösterir yönetmelikle bu önemli projenin hukuki temeli oturtulmaya çal fl lm flt r. 4.Türkiye de Toplum Destekli Polisli in Yap s 4.1.Örgütlenmesi Toplum Destekli Polislik Merkez ve Taflra birimleri olarak ayr ayr örgütlenmifltir. Bu do rultuda Merkezde, Emniyet Genel Müdürlü ü Asayifl Dairesi Baflkanl bünyesinde Toplum Destekli fiube Müdürlü ü oluflturulmufltur. l Emniyet Müdürlükleri bünyesinde ise ilin nüfus aç s ndan büyüklü ü ve olaylar n yo unlu u dikkate al narak 15 ilimizde 15 TDP fiube Müdürlü ü ve 66 ilimizde TDP Büro amirli i oluflturulmufltur. Ülke genelinde 185 lçemizde de TDP Büro Amirli i faaliyet göstermektedir y l itibariyle Toplum Destekli Polislik birimlerinde 2496 polis çal flmaktad r. TDP nin yap lanmas ; a) Merkez Takip ve De erlendirme Kurulu (MTGK) (Emniyet Genel Müdürlü ü bünyesinde) b) Kent Güvenlik Dan flma Kurulu (KGDK) (il ve lçelerde) c) l yürütme Kurullar (IYK) ( l Valiliklerinde) d) lçe Güvenlik Dan flma Kurulu ( GDK)ilçelerde biçimindedir. a) Merkez Takip ve De erlendirme Kurulu (MTGK); Kurul, Emniyet Genel Müdürü ya da Asayifl Hizmetlerinden Sorumlu Emniyet Genel Müdür Yard mc - s n n baflkanl nda; Asayifl Dairesi Baflkan, TDP den Sorumlu Asayifl Dairesi Baflkan Yard mc s, Personel, kmâl ve Bak m, E itim Daireleri, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi temsileri, Bakanl k ller daresi Genel Müdürlü ü, Mahalli dareler Genel Müdürlü ü, Bakanl k Toplumla lifl- darecinin Sesi - Kas m-aral k Say :

4 kiler Daire Baflkanl temsilcisinin kat l m yla oluflmaktad r. b) Kent Güvenlik Dan flma Kurulu (KGDK) KGDK toplant lar Vali veya görevlendirece i Vali Yard mc s n n baflkanl nda yap l r. Bu toplant lara; Belediye Baflkan veya görevlendirece i yard mc s, Mahalle Muhtarlar Derne i temsilcisi, l Millî E itim Müdürü, ildeki üniversitelerin rektörleri veya görevlendirecekleri yard mc lar, l Sa l k Müdürü, polis temsilcileri, sivil toplum kurulufllar temsilcileri, gönüllü vatandafllar, l Sosyal Hizmetler Müdürü kat - l r. Kurul, Mart ve Eylül aylar nda toplan r. c) l Yürütme Kurullar (IYK) Kurul, l Emniyet Müdürü ya da asayiflten sorumlu l Emniyet Müdür Yard mc s n n baflkanl nda; Asayifl fiube Müdürü, TDP fiube Müdürü/Büro Amiri, önleyici hizmet birimi olarak devriye hizmetlerinden sorumlu birim amiri, üç ilçe emniyet müdürü, üç polis merkezi amiri, Çocuk fiube Müdürü, Trafik Denetleme fiube Müdürü, Personel fiube Müdürü, E itim fiube Müdürü ve Lojistik fiube Müdürü nden oluflur. Kurul, y l n fiubat, Haziran ve Eylül aylar nda toplan r. d) lçe Güvenlik Dan flma Kurulu ( GDK) GDK toplant lar kaymakam n baflkanl nda yap l r. Bu toplant lara; ilçe belediye baflkan, mahalle muhtarlar derne i temsilcisi, ilçe millî e itim müdürü, varsa ilçedeki fakülte dekanlar veya görevlendirece- i yard mc lar ile yüksekokul müdürleri, sa l k grup baflkan, polis temsilcileri, sivil toplum kurulufllar temsilcileri ve gönüllü vatandafllar kat l r. Kurul, Mart ve Eylül aylar nda toplan r. 4.2.TDP Personel, Teçhizat ve Çal flma Durumu Halen 81 ilimiz ve baz büyük ilçelerimizde faaliyeti bulunan Toplum Destekli Polislik hizmetlerinde 2009 y l itibariyle toplam 2496 polis çal flmaktad r. Ancak illerdeki TDP görevlilerinin say lar n n ne kadar olaca konusunda bir ölçüt bulunmad ndan görevli say s ile ilin demografik büyüklü ü aras nda ço u zaman uyumluluk görülememektedir. Uygulaman n yap ld di er baz ülkelerde oldu u gibi TDP polisleri sorumluluk bölgelerinde daha rahat sirkülasyonlar için scooter isimli küçük mobiletleri kullanmakta ve özel tan t c üniforma tafl maktad rlar. Di er yandan, TDP çal flma saatleri de di er birimlerin faaliyetlerinden ba ms z olarak belirlenmektedir. Buna göre normal mesailerinde sabah olan görevleri, istisnai durumlarda ihtiyaç halinde saatlerine çekilebilmektedir. 5. TDP Çal flma ve Uygulamalar TDP uygulamalar kapsam nda, uygulaman n yap ld di er ülkelerde oldu u gibi, bu güne kadar polis taraf ndan sistematik olarak uygulan lmayan veya polisin suçla mücadelede halk n deste ini almaya çal fl c yeni yaklafl mlar getirilmifltir. Bu uygulamalar flu flekilde s ralanabilir (Zeyrek, 2010); Polis Merkezleri Sorumluluk Alanlar ; Polis Merkezi sorumluluk alan, alt bölge veya alanlara ayr larak, bu bölge veya alanda bir veya iki TDP polisi görevlendirilmesidir. Bu yaklafl m bir anlamda, aile doktoruna benzer bir uygulamad r. Sorumluluk alan nda oturan vatandafllar m z bölgelerini çok yak ndan bilen bir görevli ile irtibat kurmada kolayl k yaflad klar gibi, görevli polis memuru veya memurlar da o bölgenin kültürel ve demografik yap s n daha yak ndan tan - maktad r. Bu uygulamada, bölge bir sokak veya mahalle; alan ise, sorumluluk alan nda bulunan okul, sanayi alan gibi yerlerdir. Sorumluluk Alan Huzur Toplant lar ; Sorumluluk Alan Huzur Toplant lar (SAHT), Toplum Destekli Polisli in önemli etkinliklerinden birisidir. Bu toplant larda Vatandafl kat l m sa lanmakta, güvenlik hizmetinin vatandafllar n talebine uygun cevaplar üretebilmektedir. Bu do rultuda, 2009 y l nda ülke genelinde mahalle muhtarlar (1384 adet) ve apartman ve site yöneticileri (1206 adet) ile toplant lar yap lm flt r. Mahalle muhtar- 110 darecinin Sesi - Kas m-aral k Say :142

5 lar ile yap lan toplant lara civar nda kifli kat lm flt r. Ö rencilere Yönelik Bilgilendirme Toplant lar ; TDP projesi kapsam nda lkö retim ve Ortaö retim okullar nda bilgilendirme, suç ve suçlulara karfl bilinçlendirme faaliyetleri yap lmaktad r y l nda ziyaret edilen okulda yaklafl k civar nda toplant yap lm fl ve yaklafl k ö renciye ulafl lm flt r. Esnaf ve Vatandafllara Yönelik Bilgilendirme Toplant lar ; TDP uygulamalar çerçevesinde esnaf ve vatandafl bilgilendirme toplant lar da düzenlenmektedir Y l nda yaklafl k esnafa yönelik yap lan toplant lara yaklafl k kat l mc oldu u gözlenmifltir. Kurumlara Yönelik Düzenlenen Bilgilendirme Toplant lar ; Suçla mücadelede di er kamu kurumlar, özel kurulufllar ve STK lar ile iflbirli ini gelifltirme, suçla topyekun mücadele anlay fl n çerçevesine resmi kurumlarda 6.500, özel güvenlik kurulufllar nda 1500 ve sivil toplum kurulufllar nda civar nda toplant yap lm flt r. Çözümlenmek Üzere Bildirilen Konular; Kurumlarla gelifltirilen iflbirli i çerçevesinde, tespit edilen baz sorunlar n ilgili kurumlar n bilgilendirilmeleri sonucu çözümü sa lanm flt r. Örne in 2009 y l nda tespit edilen yaklafl k 4000 olay Emniyetin ilgili birimlerine, olay belediye hizmet birimlerine, civar nda konu ise di er sivil toplum kurulufllar na intikal ettirilerek bu sorunlara çözüm aranm flt r. Kat l m Sa lanan Okul Aile Birlikleri Toplant - lar ; Ö renciler oldu u kadar, onlar n aileleri de suç konusunda bilinçlendirme, olaylar n olmadan önünün al nmas aç s ndan TDP Polisinin çal flmas kapsam na al nm flt r. Bu do rultuda Toplum Destekli Polislik, dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni bir olgudur. Suça ve suçla mücadeleye değişen ve gelişen toplum yapıları çerçevesine yeni anlayış ve yaklaşımlar getirmektedir y l nda civar nda Okul Aile Birli i toplant lar na TDP olarak kat l m sa lan lm flt r. Düzenlenen Sosyal ve Sportif Etkinlikler; Gençlerimizi kaynaflt rmak, suç ve suçlu ortamlar ndan uzaklaflt rmak amac yla 2009 y l nda yaklafl k gencin ifltirak etti i 1290 civar nda spor müsabakas ve 2360 adet di er sosyal faaliyetler organize edilmifltir. Ma dur Destek Ziyaretleri ve di er ziyaretler; Ülke genelinde civar nda ma dur, olaylardan sonra ziyaret edilmifltir. Yine intihara teflebbüs edenlere (2500 civar nda) taziye ziyaretleri yap lm flt r. Ayn flekilde Huzurevleri (312), Çocuk Bak m Evleri (312) ziyaretleri yap lm flt r. Kat l m Sa lanan Özel Günler; l ve ilçe genelinde çok say da niflan, dü ün ve sünnet dü ünü; ifl yeri aç l fl gibi etkinliklere kat l m sa lanarak vatandafl polis iflbirli i sa lanm fl, ayr ca e lencelerde meydana gelen istenmeyen olaylar hakk nda vatandafllar m z bilinçlendirilmifltir. Sonuç; Toplum Destekli Polislik, dünyada oldu u gibi ülkemizde de yeni bir olgudur. Suça ve suçla mücadeleye de iflen ve geliflen toplum yap lar çerçevesine yeni anlay fl ve yaklafl mlar getirmektedir. Dünya genelinde Toplum Destekli Polislik Faaliyetlerini baflar ile uygulayan ülkeler bulundu u gibi (ABD, ngiltere, Kanada, spanya), polisin etkinli ini azaltt gerekçesiyle uygulamadan k smen kald rarak daha çok polisin cayd r c l k yönüne a rl k veren ülkeler (Fransa) (Mandraud, 2009) veya bu projeyi uygulamaya sokmayan veya de iflik bir yaklafl mla uygulayan ülkeler (Almanya) (Feltes, 2010) bulunmaktad r. TDP projesini baflar ile devam ettirmeye çal flan ülkemizde; EGM kay tlar na göre ülke genelinde polise yap lan ihbarlarda art fl oldu u, buna paralel ola- darecinin Sesi - Kas m-aral k Say :

6 rak suçla yap lan bütüncül mücadelede de suç oranlar nda önemli düflüfller tespit edildi i ifade edilmektedir. Bununla birlikte, TDP Projesi ülkemizde henüz yeni bir proje olup ne kadar baflar l oldu u yolunda alanda yap lm fl ba ms z bilimsel araflt rmalar ve ölçümler bulunmamaktad r (Alpkan ve Palac, 2008). Öte yandan, adem-i merkeziyet yani yerelleflmenin önem kazand günümüzde, TDP faaliyetlerinin giderek merkezileflmesi de dünyadaki geliflmelere tezat oluflturmakta, sorunlar n yerinden tespiti, vatandafl kat l m ve taleplerinin yeniden merkezin denetiminden geçirilmesi durumu ortaya ç kmaktad r. Daha da önemlisi, TDP faaliyeti için ihtiyaç duyulan personel say s na iliflkin kriterlerinin oluflmamas, bu faaliyetler kapsam nda harcamalar n ölçülememesi, faaliyetlerin ço u sosyal hizmet, spor ve yard m iflleri fleklinde sürdürülmesi; Projenin toplum destekli polislik faaliyetlerinden uzaklaşarak polis halkla ilişkiler faaliyetine veya polisin yerel bazda tanıtılması çabasına dönüşmesi/dönüştürülmesi riski de bulunmaktadır projenin Toplum Destekli Polislik faaliyetlerinden uzaklaflarak Polis Halkla iliflkiler faaliyetine veya Polisin yerel bazda tan t lmas çabas na dönüflmesi/dönüfltürülmesi riski de bulunmaktad r (Cak c, 2006). Di er yandan, il ve ilçelerde TDP faaliyetlerinin di er kamu kurulufl ve STK lar ile ahenkli bir flekilde yürütülmesinde Mülki dare Amirlerine çok önemli koordinasyon yetki ve sorumlulu u düflmektedir. Ancak uygulamadaki görüntü, bu projenin sadece bir polis faaliyeti biçiminde yürüdü ü yönünde olmaktad r. Sonuç olarak, suçla mücadelede yeni bir yaklafl m olan ve esas olarak vatandafl n yan nda yer alarak vatandafl güvenli i, huzuru ve memnuniyetini esas alan Toplum Destekli Polislik Uygulamas n n ne oranda baflar l oldu unu gelecekte yap lacak akademik çal flmalar ve zaman gösterecektir. KAYNAKÇA 1. Adams, R. E.; Rohe, W. M. and Arcury, T. A., (2005), Awareness of Community-Oriented Policing and Neighborhood Perceptions in Five Small to Midsize Cities, Journal of Criminal Justice, 33, pp Çak c Adem, Emniyet Hizmetlerinde Polis ve Halk liflkilerinin Gelifltirilmesinde Toplum Destekli Polislik Projesinin De erlendirilmesi, TO- DA E, yay mlanmam fl Uzmanl k Tezi, Dadashova, Kamilla (2010)"Cemiyyet destekli polis iflinde gender meselelerinin inteqrasiyas International community policing conference, Baku, Azerbaijan, June 2010 (Eriflim Tarihi ) (http://www.osce.org/conferences/cp_baku_2010.html?page=44431 ) 4. EGM (Emniyet Genel Müdürlügü), (2007), Toplum Destekli Polislik, Ankara: Baskent Ofset. 5. Emniyet Genel Müdürlü ü Toplum Destekli Polislik Hizmetleri Yönetmeli i, 6. Feltes, Thomas (2002) "Community-oriented policing in Germany: Training and education", Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 25 Iss: 1, pp Lanre Olusegun Ikuteyijo (2009), The challenges of community policing in Nigeria International Journal of Police Science & Management Volume 11 Number 3 8. Lütfihak ALPKAN Musa PALACI Toplum Destekli Polislik Uygulamas ; Zara Örne i Community Policing Applications: The Zara CasePBD, 10 (3) 2008, ss Mandraud, Isabelle. (2009) Coup d'arrêt du déploiement de la police " de proximité " voulue par M. Sarkozy: Par mesure d'économie, l'objectif de 100 unités territoriales de quartiers (UTEQ) ne sera pas tenu. Le Monde; 12/18/2009, p13, 0p 10. Ober, Caroline (2001). La police de Proximite, une instutition renovee en attante des resultats probant, Université Lille II, Facultee des sciences et Juridiques, memoire dirigee par monsieur LORN ER, Lille 11. Rhonda, J. Tillman, (2000), The Effectiveness of Community Policing, Eastern Michigan University. School of Police Staff & Command, pp Roché Sebastian (2005), Police de proximité, Nos politiques de sécurité, Paris, Seuil. 13. Rohe, W. M.; Adams, R. E. and Arcury, T. A., (2001), Community Policing and Planning, Journal of the American Planning Association, 67, pp Skogan, W. G. and Hartnett, S. M., (1999), ÇCommunity Policing, Chicago Experience, National Institute of Justice Journal, April. 15. Tyner, Jim (2010) "An introduction to the Neighbourhood Policing Programme in the United Kingdom" International community policing conference, Baku, Azerbaijan, June 2010 (Eriflim Tarihi ) (http://www.osce.org/conferences/cp_baku_2010.html?page=44431 ) 16. ZEYREK, Ozer (2010), The Turkish National Police Concept of Community Policing OSCE Azerbaijan Community, International community policing conference, Baku, Azerbaijan, June 2010 nternet ortam nda yararlan lan kaynaklar 17. ( ) 18. ( ) 19. ( ) 20. ( ) ( ) 23. Bureau of Justice Assistance Understanding Community Policing A Framework for Action, Department of Justice Office of Justice Programs Bureau of Justice Assistance, ( ) 24. Community Policing in Europe an overview of practices in six leading countries, ( ) 112 darecinin Sesi - Kas m-aral k Say :142

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Son dönemlerde bilgi teknolojisi ile biçimlenen. Kameral gözetleme. Toplum Destekli Yaklafl m

Son dönemlerde bilgi teknolojisi ile biçimlenen. Kameral gözetleme. Toplum Destekli Yaklafl m Kameral Gözetlemede Toplum Destekli Yaklafl m Selim ÇAPAR AREM Baflkan Yard mc s G R fi Son dönemlerde bilgi teknolojisi ile biçimlenen toplum yap s içinde, kamu örgütlerinin baflar s giderek öngörülü

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Merkezi Yönetimin taflra birimleri. Büyükflehir Belediye S n rlar çindeki lçelerde ç Güvenli in Sivil Yönetimi

Merkezi Yönetimin taflra birimleri. Büyükflehir Belediye S n rlar çindeki lçelerde ç Güvenli in Sivil Yönetimi Büyükflehir Belediye S n rlar çindeki lçelerde ç Güvenli in Sivil Yönetimi Ahmet Faruk GÜNEfi Mülkiye Baflmüfettifli Merkezi Yönetimin taflra birimleri aras nda büyükflehir bulunmamaktad r. Mevzuat m zda

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Risk nedir? Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Projeler, proje yöneticilerinin do rudan kontrol edemeyecekleri olaylardan etkilenebilirler. Proje gerçek durumun bütün boyutlar n kapsayamaz. D fl faktörler,

Detaylı

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR fiibli GÜNEfi* 1- G R fi Ülkemizin özellikle teknoloji a rl kl sanayisinin geliflmesi için 26.06.2001 tarih ve 4691 say l Teknoloji

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas. TEfiK LAT fiemasi

Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas. TEfiK LAT fiemasi Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas TEfiK LAT fiemasi YEREL VERG YÖNET M NDE YEN DÖNEM Erzurum Diyarbak r VERG DA RES BAfiKANLIKLARI VERG DA RES BAfiKANLIKLARI DA ILIMI Edirne stanbul Zonguldak Tekirda

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1365-1372 Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations 201 B RLEfiM fi M LLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) Ertan KARABIYIK UNICEF Türkiye Türkiye Temsilcili i E itim Bölümünün Çal flmalar Türkiye nin E itimle lgili Temel Göstergeleri Okul Öncesi E itim

Detaylı