Uluslar birbirine ba layan geleneksel ba lar aras nda ekonomik ve ticarî iliflkiler, flüphesiz ki ileri gelenlerdendir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslar birbirine ba layan geleneksel ba lar aras nda ekonomik ve ticarî iliflkiler, flüphesiz ki ileri gelenlerdendir."

Transkript

1 Uluslar birbirine ba layan geleneksel ba lar aras nda ekonomik ve ticarî iliflkiler, flüphesiz ki ileri gelenlerdendir.

2 Yay n Sahibi: Savunma Sanayii Müsteflarl ad na Murad BAYAR Dan flma Kurulu: Necip BERKMAN Prof. Dr. Canan Ç L NG R Prof. Dr. Ayd n KÖKSAL Turgut fienol Dr. Faruk YARMAN Dr. Veysel YAYAN Yay n Kurulu: Aysun KÜÇÜK (Bflk.) Önder BARAN brahim Sami EREL O uz HAMfi O LU Füsun KAYAALP Zülküf KILIÇ Ertaç KOCA Canan KOfiAR Betül KALAY KAYA Bilge MOLVALI Vildan ÖZEN Hakk Burak SA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Füsun KAYAALP Yay n dare Adresi: T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müstesarl Ziyabey Caddesi 21. Sokak No:4 (06520) Balgat / Ankara Telefon: ( ) ISDN hat Faks: ( ) Yay n Türü: Ulusal Süreli Yay n Yay n fiekli: 3 Ayl k - Türkçe Yay n Tarihi: Ekim 2008 Bask -Cilt AJANS-TÜRK Bas n ve Bas m A.fi. stanbul Yolu 7. Km. Necdet Evliyagil Cad. No:24 Bat kent / Ankara Tel: Faks: Tasar m: AJANS-TÜRK (Yusuf MEfiE) Tüm yay n hakk Savunma Sanayii Müsteflarl na ait olup, ücretsizdir, parayla sat lamaz. Yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. 2

3 Ç N D E K L E R AB Savunma Sanayiindeki Geliflmelerin Türkiye nin Savunma Sanayii Üzerindeki Etkileri 36 Yrd. Doç. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK Yay n Kurulu ndan 5 Avrupa Savunma Sanayii Gelece ini Ar yor 54 Ertaç KOCA-Bülent E. BEYO LU-H.Burak SA B R KONUK 6 Avrupa Savunma Ajans (EDA) ve Yetenek Gelifltirme Plan (CDP) 66 N. Merve KOÇAK Mr. Patrick BELLOUARD B R SÖYLEfi TÜRK YE-AB Kat l m Müzakereleri ve Savunma Sanayii 14 B R PROJE Çok Uluslu Bir Projenin Do uflu A400M Projesi B R EK P 70 Büyükelçi O uz DEM RALP SSM den Haberler 78 Savunma Sanayii Aç s ndan fiirket Birleflmeleri 18 Kaya YAZGAN Kariyer Planlamas ve E itim 92 Avrupa Birli i Projelerinde Ulusal 26 Sanayiinin Yeri ve Faaliyetleri Recep BARUT AB Bünyesinde Savunma Sanayi flbirli i Giriflimlerine Makro Bir Bak fl 32 Mustafa TANER Sosyal Faaliyetlerimiz 92 Bas nda SSM 94 Planlanan Etkinlikler 96 3

4 M i s y o n u m u z Ülkemizin savunma ve güvenli ine yönelik TSK ve kamu kurumlar n n sistem ihtiyaçlar n karfl lamak, Savunma sanayiinin gelifltirilmesine yönelik strateji ve yöntemleri belirlemek ve uygulamak V i z y o n u m u z Ülkemizin stratejik savunma ve güvenlik ihtiyaçlar na teknolojik geliflmeler do rultusunda özgün yurtiçi çözümler sunan, uluslararas pazara entegre ve rekabetçi bir savunma sanayiine yön veren uzman tedarik kurumu olmak 4

5 Yay n Kurulu ndan Bir Y l Daha Tamamlarken... Avrupa n n savunma sanayii geliflmifl ülkelerinin So uk Savafl n sona ermesinden bu yana, daralan savunma pazar ndaki paylar n artt rabilmek ve ABD firmalar yla rekabet edebilmek amac yla, savunma sistemleri üretimi ve tedarikinde iflbirli i konusunda att klar önemli bir ad m, kuflkusuz 2005 y l nda Avrupa savunma sanayii, tedarik ve ar-ge iflbirli i alanlar nda faaliyet göstermek üzere Avrupa Savunma Ajans n n (EDA) kurulmas d r. Avrupa Kamu Al mlar Direktifi nin 296. maddesi ile tan nan serbestlik sayesinde, üye ülkelerin savunma al mlar konusunda mevcut düzenlemelere uymamalar, EDA n n bu konuda daha ba lay c düzenlemelere yönelmesine neden olmufltur. Ülkemizde yürütülmekte olan büyük hacimli ve yüksek teknoloji içeren savunma projeleri ve faaliyetleri kapsam nda, Avrupa Birli i nin savunma konusundaki yaklafl m ndan ve düzenlemelerinden savunma sanayiimizin de önemli ölçüde etkilenmekte oldu u/etkilenece i gerçe inden yola ç karak, 2008 y l n n bu son say s nda; Avrupa Birli i savunma sektörü ile bu sektördeki düzenlemelerin ülkemize, yerli savunma sanayiimize yans malar n incelemeye, Avrupa Birli i ne henüz tam üye olmamakla beraber, en büyük Avrupa programlar ndan say lan A400M Program ndaki ortakl m z ve sanayiimizin bu programdaki ifl pay n, performans n sizlere aktarmaya, Avrupa ülkelerinin savunma tedariki konusunda tek adresi olmaya aday olan Ortak Silahlanma flbirli i Teflkilat (OCCAR) Direktörü ile savunma tedariki ve Türkiye nin OCCAR programlar na kat l m üzerine Söyleflimizi sizlerle paylaflmaya çal flt k. Her say da oldu u gibi savunma sanayiindeki son geliflmeleri, yeni fikirleri, di er bir deyiflle GÜNDEM i bulaca n z bu say m z önemli bir referans sayarak baflucunuzdan ay rmayaca n - z umar z y l nda yeni temalar ve görüfllerle yeni GÜNDEM lerde buluflmak dile iyle... Yay n Kurulu 5

6 B R KONUK Mr. PATRICK BELLOUARD OCCAR-EA D REKTÖRÜ B R SÖYLEfi Say n Bellouard bize OCCAR n kuruluflu, mevcut organizasyonel yap s ile projeleri ve faaliyetlerine iliflkin detayl bilgi verebilirmisiniz? Ortak Silahlanma flbirli i Teflkilat (OCCAR) ortak iflbirli ine dayal programlar n yönetilmesini teminen, geleneksel iflbirli i modellerinden daha etkin ve etkili bir yönetim modeli oluflturma yaklafl - m yla kurulmufltur. Mr. Bellouard wuld you kindly give some detailed information as to OCCAR s establishment, its cur - rent organisational breakdown and the t pro - jects/activities per se? The Organisation Conjointe de Cooperation en matière d'armement (OCCAR) has been created with a view to establishing a model for the manage - ment of collaborative programmes, which is more efficient and effective than the traditional models for cooperation. 6

7 Aral k 1995 de Fransa ve Almanya aras nda anlaflmaya var lan Baden-Baden prensipleri do rultusunda OCCAR Anlaflmas Fransa, Almanya, talya ve ngiltere aras nda Eylül 1998 de müzakere edilerek imzalanm fl ve 2001 Ocak ay nda da onaylanarak yürülü e girmifltir. May s 2003 de Belçika n n OCCAR a kat l m n, 2005 Ocak ay nda spanya n n kat l m izlemifltir. OCCAR, bir dari Yönetim (OCCAR-EA) ve Kurumsal konularla ilgili karar mercinden oluflan Yönetim Kurulu ndan müteflekkildir. Ayr ca, Programlar n yürütülmesini sa lamak amac yla da Program Komiteleri ve Konseyleri mevcuttur. OCCAR-EA bir Merkez Ofis ve Program Ofislerinden oluflmaktad r. Bunlar, Bonn, Paris, Roma ve Toulouse ofisleridir. Bununla birlikte OCCAR toplulu u sadece üye ülkelerle s n rl kalmamakta, 6 üye ülkeye ilave olarak programlar ile ilgili olan kat l mc ülkeleri ve gözlemci ülkeleri de bünyesinde bar nd rmaktad r. Türkiye, Lüksemburg A400M program nda; Hollanda ise BOXER program nda yer almaktad rlar. Bu durum ESSOR ( Avrupa Güvenli Yaz l m Based upon the Baden-Baden principles agreed between France and Germany in December 1995, the OCCAR Convention was negotiated and signed by France, Germany, Italy and the United Kingdom in September 1998 and ratified in January In May 2003 Belgium joined OCCAR, followed by Spa - in in January OCCAR comprises the Executive Administration (OCCAR-EA), a top decision making body called the Board of Supervisors dealing with corporate issues and, on the side of the Programmes, the Programme Boards and Programme Committees. OCCAR-EA is made up of the Central Office and the Programme Divisions. The organisation has sites in Bonn, Paris, Rome and Toulouse. However, the OCCAR community is not limited to the OCCAR Member States. Rather, it also includes the programme Participating States and the Obser - ver States, in addition to the 6 Member States: Turkey, Luxembourg (in the A400M Programme) and the Netherlands (in the BOXER Programme) are participating in OCCAR programmes. This will also be the case of Finland, Poland and Sweden 7

8 Tabanl Telsiz) Program süreci tamamland nda Finlandiya, Polonya ve sveç için de sözkonusu olacakt r. Güney Afrika A400M program çerçevesinde gözlemci ülke konumunda olup, Malezya n n da benzer talebi de erlendirilmektedir. OCCAR-EA n n misyonu Müflterilerinin memnuniyeti için Teknoloji Gösterim Programlar n n yan s ra, Ortak Avrupa Silahlanma Programlar n etkin k lmak (kolaylaflt rmak) ve ömür devri boyunca yönetmek tir. Müflteri OCCAR üyesi olsun ya da olmas n bir Programa kat l m sa layan, Program Yönetim Kurulun da ve Konseyi nde eflit haklara sahip ve program üzerinde kontrolü olan ülkedir. Teslimat OCCAR için anahtar sözcüktür. OCCAR EA, maliyet, takvim ve performans konular nda optimal teslimat sa lamay amaç edinir. Program Yönetim Kurulu program n Nihai Hedeflerini belirler ve bu hedefler Program n yönetimi için Program Yöneticisine ve OCCAR-EA ya Kat l mc once the integration process of the ESSOR (Eu - ropean Secure Software Defined Radio) demons - trator programme is completed; South Africa has been granted the status of ob - server in the A400M Programme and a similar request by Malaysia is being staffed. OCCAR-EA mission is to facilitate and manage collaborative European Armament Programmes through their life cycle, as well as Technology De - monstrator Programmes, to the satisfaction of the customers. The customers of a programme are the prog - ramme Participating States, whether OCCAR Mem - ber States or not, who have full control of the prog - ramme and equal rights in the Programme Board and the Programme Committee. Delivery is the key word in OCCAR. OCCAR- EA strives to achieve optimal delivery in terms of cost, schedule and performance. The Programme Board Decision states the High Level Objectives (HLOs) of the programme and is the mandate provi - ded by the Participating Nations to the OCCAR-EA Director and the Programme Manager for the mana - 8

9 ülkeler taraf ndan sa lananan bir yetki devridir. Di- er bir deyiflle, Program Yönetim Kurulu kararlar, bir taraftan Nihai Hedefleri karfl layabilmesi için Program Yöneticisinin taahhütlerinin, di er taraftan ise Kat l mc ülkelerin ihtiyaçlar n n ve program n finasman için yapt klar taahhütlerin yans t ld yasal olarak ba lay c kararlard r. Bu düzenleme programlarda daha fazla istikrar getirmekte, kat l mc lar n dikkatini Nihai Hedeflere odaklamalar n sa lamakta ve Müflterilerin güvenini art rmaktad r. Mevcut durum itibariyle, OCCAR-EA 225 çal - flan ve yaklafl k 4 milyar avro operasyonel, 37 milyon avro idari bütçesi ( 2008 onaylanm fl bütçe) olan bir kurumdur. Bu da OCCAR-EA n n %1 den az idari harcamas oldu unu gösterir. OCCAR-EA taraf ndan sözleflmeye ba lanm fl programlar n toplam bütçesi ise yaklafl k 43 milyar avro mertebesindedir. OCCAR taraf ndan yönetilmekte olan programlar afla da verilmektedir: Askeri Nakliye Uça A400M 8x8 Z rhl Genel Maksat Arac BOXER Uzun menzilli Muharebe Radar COBRA FREMM F rkateyni FSAF Karadan Havaya anti-füze sistemi ve PAAMS Sistemi Mühimmat TIGER Atak Helikopteri OCCAR n A400M gibi çokuluslu projelerde yer almas n n pozitif etkileri hakk nda ne düflünüyorsunuz? Öte yandan, çokuluslu programlar n OCCAR arac l yla yürütülmesinin -ki bir ölçüde negatif sonuçlar olmas muhtemeldir- ayn zamanda negatif etkilerini belirtebilir misiniz? Ayr ca OCCAR n ülkeler ve sanayiiler aras nda eflgüdüm sa lamaya çal fl rken karfl laflt /karfl laflabilece i kimi zorluklar de erlendirebilir misiniz? flbirli i programlar n n birçok potansiyel ekonomik (ölçek ekonomisi), askeri (efl-operasyonel), siyasi (Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikas temelli), ve s nai (Avrupa DTIB konsolidasyonu, stratejik ulusal savunma sanayilerinin korunmas ) faydalar vard r. Fakat ne yaz k ki bu avantajlar birçok programda tam anlam yla hayata geçirilememifltir. gement of the programme. In other words, the Prog - ramme Board Decision is the legally binding docu - ment that captures, on the one hand, the Director and the Programme Manager s commitment to meet the HLOs of the programme and, on the other, the expression of the Participating States requirements and their commitment to funding the programme. This arrangement provides more stability to the programmes, focuses the attention of the stakehol - ders to the High Level Objectives and identifies cle - ar lines of accountability to the customers. OCCAR-EA now employs about 225 staff, with an operational budget of about 4 Billion euros and an administrative budget of around 37 Million euros (ap - proved 2008 budgets). This implies that OCCAR- EA s overhead is less than 1 %. The total contractu - al value of the programmes entrusted to OCCAR-EA is about 43 Billion euros. The programmes currently managed by OCCAR- EA are the following: The large military transport aircraft A400M The heavy 8x8 all terrain armoured utility vehicle BOXER The long-range battlefield radar COBRA (COun - ter Battery RAdar) The FREMM fregates (Fregate Europee Multi- Missione, Frégate Européenne Multi-Missions) The family of surface-to-air anti-missile systems FSAF (Famille des systèmes Surface-Air Futurs Famiglia dei sistemi Superficie-Aria Futuri) and the munitions of the PAAMS systems (Principal Anti Air Missile Systems) The attack helicopter TIGER. What do you think has been the overlapping posi - tive effects of OCCAR having been involved in multi - national projects such as the A400M? In return, can you also underline the negative effects of implemen - ting a multinational programme through OCCAR which to a certain extent can have some negative implications as well? Can you also assess some of the difficulties that OCCAR faces in trying to play an intermediary role between Nations and Industries? Cooperative Programmes have many potential economic (economy of scale), military (interope - rability), political (European Security and Defence Policy) and industrial (consolidation of European DTIB, safeguarding strategic national defence in - 9

10 Board of Supervisors Programme Board Future Tasks & Policy Committee Finance Committee Security Committee Programine Committees Bonn OCCAR - EA Deputy Director OCCAR - EA Director A400M Programme Toulouse Business Development Strategy, Planning & Reporong Office Legal Advisor BOXER Programme Bonn Human Rescurces Division Programme Management Support Division COBRA Programme FREMM Programme Bonn Paris Rome Corporate Support Division FSAF Programme Paris Finance Division TIGER Programme Bonn OCCAR Organizasyon fiemas OCCAR ise daha etkin ve daha etkili iflbirli i modeli ile birlikte afla daki s ralad m avantajlar sunmak için oluflturulmufltur; - OCCAR en iyi program yönetimi ve kurumsal yönetim uygulamas n kapsayan mükemmeliyet çerçevesini esas al r, - OCCAR n yönetim yap s yal nd r; insan kaynaklar yönetimi ve bilgi teknolojisi gibi kurumsal hizmetler sa layan ve bilgiye dayal çal flan bir Merkez Ofisinin yan s ra bütünleflmifl proje tak mlar ndan oluflan mikro bir yap s vard r, - OCCAR-EA, yetkelendirme ve yak n müflteri kat l m temeline oturan hareketli bir yap sunar, - OCCAR ifl modeli, kat l mc ülkeler taraf ndan yüksek derecede yetkelendirilmifl OCCAR Program Bölümü partneri olarak hareket edebilen güçlü bir ana yüklenici gerektirmektedir. OCCAR, küresel denge ilkesinin bir sonucu olarak, katlan lan maliyete karfl l k en yüksek katma de eri yaratan yüklenicilerin seçilece ini garanti eder. dustries) benefits. However, these benefits have not always been actually achieved in many prog - rammes. OCCAR has been created to offer more efficient and effective model of cooperation, with following added value: Framework of excellence covering both best programme management and corporate gover - nance practice. OCCAR management structures are lean, with in - tegrated project teams and Central Office acting as the knowledge base and provider of corporate services such as human resources management and information technology. OCCAR-EA offers an agile-set up based upon empowerment and close customer involvement. The OCCAR business model calls for a strong prime contractor to act as the partner of the OC - CAR Programme Division, which has a large deg - ree of empowerment by the Participating States. The global balance principle ensures that con - 10

11 - OCCAR program yönetiminde - ömür boyu yaklafl m n esas al r. OCCAR-EA Ülkeleri temsil eder. Pozisyonlar n/beklentilerin uyumunun sa lanmas n içeren, ülkelerin etkin karar verme süreçlerinin desteklenmesi ve tedarikçilerin mal ve hizmetleri sözleflmeye uygun teslimini temin etmek (zaman, performans, maliyet aç s ndan) OCCAR n en çok çaba ve kararl l k göstermesi gereken durumlar olarak s ralanabilir. Türkiye nin mevcut durumda önemli bir miktar savunma harcamalar na ve savunma sanayiine ay rd n gözönünde bulundurarak, OC- CAR n/üye ülkelerin Türkiye yi OCCAR üyesi olarak görme konusundaki düflünceleri neler olabilir? OCCAR Anlaflmas üye ülkelerin bu anlaflman n bütün koflullar n kabul etmifl di er Avrupa ülkeleriyle ba daflmay arzu etti ini gösterir. Fakat Uluslar üye olmadan da programlara kat larak OC- CAR n sa lad katma de erden yararlanabilirler. Türkiye de OCCAR a üye olmad halde A400M program kat l mc s olarak programa önemli katk sa lamaktad r. OCCAR-EA Direktörü olarak üye ültractors are selected who deliver the best value for money. Through-Life approach to programme manage - ment. OCCAR-EA represents the Nations. Its challen - ges are to support efficient decision making on the part of the Nations, including harmonisation of positions/expectations, and to ensure that suppli - ers deliver according to contract (time, perfor - mance, cost). Considering the fact that Turkey currently alloca - tes a considerable amount into defense industry and procurement activities, what do you think would be the outlook of Nations/OCCAR having Turkey as a new member of OCCAR? OCCAR Convention states that Member States wish to associate other European states which ac - cept all the provisions of this Convention ; However Nations can benefit from OCCAR added value by participating in programmes without being Member; Turkey is a very important contributor to the A400M programme as a programme participating state wit - hout being an OCCAR member. As OCCAR-EA Di - rector I cannot speak for Nations and I am not invol - 11

12 keler ad na konuflamam, yeni üyelerin üyelik sürecindeki müzakerelerinde de yer alm yorum. Türkiye nin OCCAR a üyeli inin, egemen devletlerin iradesindeki politik bir konu oldu unu ifade edebilirim. Türkiye nin savunma sanayiine ve savunma harcamalar na önemli bir miktar tahsis etti ini bildi imizi ve mevcut OCCAR üyelerince çok de erli bir ortak olarak tan nd n söylemek isterim. A400M program kapsam nda, OCCAR olarak Türk sanayiinin programa kat l m ve katk lar n nas l de erlendiriyorsunuz? fiayet mevcutsa, herhangi bir s k nt /gecikmenin üstesinden gelebilmek için gelifltirilmesi gereken alanlar var m d r? Bildi iniz gibi, OCCAR-EA n n TAI ile bir sözleflme ba mevcut de ildir, Airbus Military (AMSL) ana yüklenici konumundad r. Ben sadece, OCCAR- EA aç s ndan, TAI nin yetkin ve sad k bir alt yüklenici oldu unu ilave edebilirim. A400M program ndaki di er kat l mc ülke sanayileri gibi TAI de programa yeterli katk y sa layabilmek için elinden gelen azami gayreti göstermektedir. Dolay s yla Programda sadece TAI den kaynaklanan bir s k nt veya eksiklik oldu u kanaatinde de iliz. ved in negotiation process for new Member States. I can state that OCCAR Membership of Turkey would be a political matter within the remit of the sovereign States. I can only say that Turkey is recognized as one of the states allocating considerable amount in - to defense industry and procurement activities, and is regarded as a very valuable partner by the current OCCAR states. In context of the A400M programme alone, how does OCCAR assess Turkish industry s participation and contribution into the programme, and if any, are there any areas that may need to be improved so as to overcome any shortfalls as such? As you know, OCCAR-EA has no contractual rela - tionship with TAI, as Airbus Military (AMSL) is prime contractor. I can only add that, from OCCAR-EA s perspective, TAI appears to be a competent and loyal sub-contractor. Like the other participant industries in A400 M Programme, TAI is contributing its maximum effort in order to give sufficient support to the prog - ramme. We are not aware of any shortfall in the prog - ramme coming only from TAI s contribution. 12

13 Tüm OCCAR programlar aç s ndan bak ld nda, özellikle A400M program kapsam nda, gelifltirilmifl ve gelifltirilmekte olan ürünler için yeni müflteriler araflt rmada OCCAR n rolü nedir? Bir baflka deyiflle, OCCAR n yeni pazarlar bulmaya iliflkin planlamalar mevcut mudur? OCCAR-EA n n üçüncü taraflar araflt rma ya da ihracat müflterileri bulma gibi pazarlama aç s ndan bir rolü bulunmamaktad r. Güney Afrika Cumhuriyeti ve Malezya örne inde oldu u gibi bu çal flmalar, AMSL taraf ndan yürütülmektedir. Ayr ca üye ülkeler de pazarlama ifllerini icra edebilir. Ancak, OCCAR-EA dan, üçüncü taraflara program bilgilerini, uça n sertifikasyonunu/kalifikasyonunu sunma gibi hizmetler talep edilebilir. Bu, Güney Afrika Cumhuriyeti ile böyle olmufltur ve Malezya ile de müzakereler devam etmektedir. Bize zaman ay rd n z ve de erli katk lar n z için teflekkür ederiz. In context of all OCCAR programs, but mainly for the A400M programme, what is OCCAR s role in se - arching new customers for developed and foreseen products to be developed or is there any planning for marketing activities in OCCAR? OCCAR-EA plays no role in marketing (i.e. se - arch for third party or export customers). This is do - ne by AMSL, as was the case for RSA and Malaysi - a. Marketing may also be performed by Nations. However, OCCAR-EA may be requested to provi - de services to third party customers such as the pro - vision of programme information, certification/qualifi - cation of the aircraft, etc). This is currently the case for RSA and negotiations are ongoing with Malaysia. Thank you for your time and for valuable contri - butions. PATRICK BELLOUARD OCCAR-EA D REKTÖRÜ 1952 y l nda Fransa da do an Patrick Bellouard çeflitli devlet kurumlar nda üst düzey görevlerde bulunmufltur y l nda Paris Ecole Polytechnique den mühendis olarak mezun olmas n takiben 1977 y l nda Ecole Nationa - le Supérieure de L aéronautique et de L espace ve 1996 y l nda da The Institut Des Hautes Etudes de Défense Na - tionale deki e itimlerini tamamlam flt r. Istres de uçufl mühendisi olarak hizmet vermifl olan Mösyö Bellouard, ordu - nun genel ihtiyaçlar n n belirlenmesi, Hava Kuvvetlerinde belli bafll havac l k programlar n n ve birleflik tedarik fa - aliyetlerinin yönetilmesi konular nda yönetici olarak görev yapm flt r. Mart 2007 de OCCAR-EA Direktörü olarak atanmas ndan önce Fransa Baflbakan taraf ndan European Galileo Program n n tüm resmi departmanlar n n ko - ordinasyonunu sa lamakla görevlendirilmifltir. PATRICK BELLOUARD OCCAR-EA DIRECTOR Patrick Bellouard was born on June 9th, 1952 in France. He is a high-ranking official who served with distinc - tion in several important functions in the French administration. He graduated as an engineer from the Ecole Polytechnique (Paris, France) in 1975, from the Ecole nationale supérieure de l aéronautique et de l espace in 1977, and from the Institut des hautes études de défense nationale in After obtaining his wings as a fighter pilot and serving as a flight engineer in Istres, the main duties he fulfilled in his professional career embrace the manage - ment of armament requirements, and the management of major aeronautical programs and associated procurement activities. Before taking up his duty as OCCAR-EA Director on March 1st, 2007, he was tasked by the French Prime Minister to coordinate all ministerial departments for the European Galileo program. 13

14 TÜRK YE-AB KATILIM MÜZAKERELER VE SAVUNMA SANAY O UZ DEM RALP BÜYÜKELÇ AB GENEL SEKRETER 3Ekim 2005 tarihinde Avrupa Birli i ile kat l m sürecine bafllam fl olmam z flüphesiz cumhuriyetimizin 85 y ll k tarihindeki önemli geliflmelerden biri olmufltur. Müzakere süreci sadece Avrupa Birli- i ve Türkiye iliflkilerinde de il, küresel ve bölgesel boyutta da yeni bir dönemin bafllad na iflaret etmektedir. Avrupa Birli i, Türkiye ile üyelik müzakerelerine bafllama karar alarak siyasi, ekonomik ve stratejik aç dan önemli bir efli e ad m n atm flt r. Bu ad m AB nin küreselleflen dünyadaki rolünün yeniden tan mlanmas aç s ndan da çok önemlidir. Avrupa Birli i ile kat l m sürecine bafllayan Türkiye art k yeni bir döneme girmifltir. Bundan böyle bize düflen, bunun tarihi bir ad m oldu unun bilinciyle hareket ederek, içinde bulundu umuz süreci uluslararas sistemde ve AB içinde yaflanan de iflimleri dikkate alan bir yaklafl mla de erlendirmek ve önümüzdeki dönemi yap c bir ruhla flekillendirmektir. Türkiye ile Avrupa Birli i aras ndaki kat l m sürecinin gerektirdi i çok boyutlu iliflkiler sadece siyasi de il, teknik düzeyde de sürdürülmektedir. Nitekim, Avrupa Birli i kat l m müzakereleri sürecinde yürüttü ümüz çal flmalar aç s ndan en kapsaml konu kat l m sürecinin ikinci aya n oluflturan, AB müktesebat n n iç hukuka aktar lmas ve uygulanmas için yürütülen çal flmalard r. AB müktesebat na uyum elbette, sadece kamu kurumlar m z de il, toplumun tüm kesimlerini içine alan çok kapsaml bir süreçtir ve ciddi bir eflgüdüm gerektirmektedir. Bu nedenle gerek müzakere pozisyon belgeleri haz rlan rken, gerekse Ulusal Program gibi müktesebat uyumuna yönelik her türlü çal flma da özellikle sivil toplum kurulufllar baflta olmak üzere toplumun farkl kesimleri olabildi ince sürece dahil edilmektedir. Müzakere sürecinde geldi imiz noktay özetleyecek olursak; Bu güne kadar Bilim Araflt rma, fiirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, statistik, flletme ve Sanayi Politikas, Trans Avrupa A lar, Tüketicinin ve Sa l n Korunmas ile Mali Kontrol fas llar olmak üzere toplam 8 fas l aç lm fl, Bilim Araflt rma fasl ise geçici olarak kapat lm flt r. Ekonomik ve Parasal Politika ile E itim ve Kültür fas llar Konseyde onaylanan, aç l fl kriteri bulunmayan ve aç lmas n bekledi imiz fas llard r. Ancak baz üye ülkelerin siyasi engellemelerinden dolay henüz aç lmam flt r. Bilgi Toplumu ve Medya bafll nda Türkiye müzakere pozisyon belgesini sunmaya davet edilmifltir. Türkiye bu konudaki çal flmalar n tamamlayarak müzakere pozisyon belgesini Komisyona sunmufltur. Ayr ca, Sermayenin Serbest Dolafl m fasl nda Türkiye aç l fl kriterlerini yerine getirmifl ve buna iliflkin Komisyon Raporu, Konseye iletilmifltir. Bu iki fasl n Frans z dönem baflkanl s ras nda aç lmas beklenmektedir. 13 fas lda aç l fl kriteri belirlenmifl olup bu aç l fl kriterlerinin karfl lanmas için gerekli çal flmalar da yürütülmektedir. Son geniflleme dalgas n n gerektirdi i baz kurumsal ve siyasi reformlar gerçeklefltirememifl olan 14

15 AB, küresel ekonomik krizin de etkisiyle yeni bir geniflleme sürecine yo unlaflamamaktad r. Ancak AB nin kendi içinde yaflad ekonomik ve siyasi sorunlar n müzakere sürecimize olan olumsuz yans - malar, bizleri AB mesaisinden al koymamal d r. Türkiye de örne in, daha s k bir g da güvenli i a, daha güçlü bir sosyal diyalog, daha temiz bir çevre ve tüm bunlar ba l olarak daha yüksek yaflam standartlar için müzakere sürecinin önemi aç kt r. Uzun dönemli modernleflme hedeflerimiz, k sa dönemli siyasi s k nt lardan önce gelmeyecek ve Türkiye bu önemli f rsat en iyi flekilde de erlendirecektir Di er taraftan, Türkiye-AB iliflkilerini Savunma Sanayii konusu çerçevesinde ele alacak olursak; Avrupan n savunma sanayisine iliflkin politika ve mevzuat, so uk savafl döneminde Avrupa Ortak Pazar düzenlemelerinin d fl nda b rak lmas na karfl n, so uk savafl n bitmesinin sonras nda Maastricht, Amsterdam ve Nice Antlaflmalar nda önemle üzerinde durulmas yla Ortak D fl ve Güvenlik Politikas ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikas na ihtiyaç duyulmufltur. Bu ba lamda, havac l k, uzay, elektronik, kara sistemleri ve gemi inflaat gibi savunma sanayi sektörleri hakk nda önceleri, üye ülkeler AT Antlaflmas n n 296 nc maddesine at fta bulunarak ulusal yetki alan olarak kalmas ndan yana olmufllar, ancak bu tutum ulusal piyasalar n gittikçe çeflitlenmesi ve ayr flmas ve özellikle Amerikan rakipler karfl - s nda rekabet gücünün zay flamas na yol açm flt r. Yeni dönemde ise so uk savafltan sonra savunmaya ayr lan bütçe k s tlamalar ve gittikçe artan Ar-Ge masraflar yla beraber herhangi bir üye ülke için rekabette ayakta kalmak imkans z hale gelmifltir. Böylece Maastricht, Amsterdam ve Nice Antlaflmalar nda Ortak D fl ve Güvenlik Politikas ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikas na önem verilmesi Savunma sanayisinin geliflmesi için bir çerçeve olmufltur. Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikas nda güçlü, rekabet edebilir ve dinamik bir savunma sanayi için flu unsurlara önem verilmektedir: - Tedarik ve yan sanayi güvenli inin sa lanmas için sa lam ve sürdürülebilir sanayi politikas 15

16 - Teknolojik geliflmenin gittikçe karmafl k ve pahal teknolojileri gerektirmesi, böylece Avrupada bulunan Ar-Ge nin kaynak israf anlam na gelen birbirinden ba ms z ve gereksiz yere düplikasyon fleklinde yap lmas - n n engellenmesi, Yat r mlar n önceliklendirilmesi, Deniz ve kara savunma sanayinin birlefltirilmesi. Bu Güvenlik ve Savunma Politikas önceliklerine ilaveten esneklikleri ve yenilikçilik kapasiteleri ile bilinen KOB lerin de savunma sanayine dahil edilmesi önemli görülmektedir. Avrupa Savunma sanayisinde rekabet gücünü art rmak için 1996 ve 1997 de savunma sanayisinde yeniden yap land rmay ve savunma ekipman piyasas n n etkinli ini ele alan iki Komisyon Bildirimi yay mlanm flt r. Ancak Avrupa Parlamentosunun 10 Nisan 2002 tarihli yeni bir savunma sanayisi bildirimi haz rlanmas na iliflkin karar neticesinde kurumsal ve mevzuat çal flmalar daha ciddi boyutlara ulaflm flt r. Neticede oluflturulan savunma çal flma gurubunun önerisine müteakip Avrupa Savunma Ajans Kurulmufl, ard ndan Avrupa Savunmas - Sanayi ve Piyasa Hususlar adl bildirim Daha Güçlü ve Daha Fazla Rekabet Gücüne Sahip Avrupa Savunma Sanayisine iliflkin Direktif Savunma ve Güvenlik Alan nda nflaat, Tedarik ve Hizmet Al m Kamu halelerindeki Koordinasyon ve Prosedürlere iliflkin direktif yay mlanm flt r. Avrupa Komisyonu Savunma Sanayisinde piyasa mekanizmalar ndan yönlendirilen, ancak uygun piyasa mevzuat, serbest rekabet ve Ar-Ge program yla desteklenen s nai yap land r lma ve güç birli- ini teflvik etmektedir Y l nda kurulan Avrupa Savunma Ajans - n n (EDA) ile Türkiye aras ndaki iliflkilerin zeminini oluflturacak idari düzenleme henüz imzalanmam flt r. Bu husustaki engelin afl lmas için AB nezdindeki gerekli giriflimler yap lmaktad r. Buna ra men savunma sanayi alan nda önemli AB üyeleriyle yak n ikili iliflkilerimiz mevcuttur. Ayr ca, Türkiye OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'armement) faaliyetlerine kat lmakla Avrupa Savunma Sanayii aç s ndan önemini ortaya koyan bir ülkedir. Di er taraftan, müzakere fas llar n inceledi imizde, özellikle Kamu Al mlar, Sermayenin Serbest Dolafl m, fiirketler Hukuku, Rekabet Politikas, flletmeler ve Sanayi Politikas, D fl liflkiler, D fl Güvenlik ve Savunma Politikalar fas llar n n savunma sanayii ilgilendiren fas llar oldu u aç kt r. Bu konularda tarama sürecinde Savunma Sanayi Müsteflarl ile gerekli iflbirli i ve koordinasyon sa lanm fl olup bundan sonraki süreçte de ayn iflbirli i devam ettirilecektir. 16

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara mali ÇÖZÜM 159 KONS NYE HRACAT filemler VE KDV KARfiISINDAK DURUMU Nilüfer Altundal B YAN* I. G R fi S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara olan ba ml l azaltmak, pazar

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr 1 İçerik Borç İdaresinde Risk

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

TÜRK YE DE MUHASEBE MESLE N N GEL fi M

TÜRK YE DE MUHASEBE MESLE N N GEL fi M Öz TÜRK YE DE MUHASEBE MESLE N N GEL fi M Prof. Dr. Mustafa A. AYSAN stanbul Üniversitesi E. Ö retim Üyesi Türkiye de muhasebe mesle i, Cumhuriyet in kuruluflundan (1923) bu yana iktisadi geliflmelerin

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı