T.C. DIsTiVERSiTELERARASI KURUL BASKANLIGI ACELE VE GUNLUDUR Sap : B AK.01/ Konu : Dogentlik Sinavi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DIsTiVERSiTELERARASI KURUL BASKANLIGI ACELE VE GUNLUDUR Sap : B.31.0.0AK.01/ 9809 23.10.2012 Konu : Dogentlik Sinavi"

Transkript

1 -2_0(A -9' T.C. PE'a_ DIsTiVERSiTELERARASI KURUL BASKANLIGI ACELE VE GUNLUDUR Sap : B AK.01/ Konu : Dogentlik Sinavi ULUDAt UNIVERSITESI REKTORLUOUNE tarih ve sap!' Resmi Gazetede yaynnlanarak ythorltige giren Dogentlik Smav Yonetmeligi'nin ilgili hiilciimled uyarmca 2011 Ekim Doneminde Eser Inceleme Asamasmdan docentlik smavuta basvuran ye basanh olan adaylarm, Sozlii Sinav Jurilerinde gorev alan Universiteniz ogretim Oyelerine ait gerev yapilan ekte gonderilmistir. &WO smavlarm zamamnda ye saghkli yapilabilmesi icin; ogretim fiyelerinize alt tebligatlarin ilgililere ivedilikle teslim edilmesi gerekmektedir. Dogentlik Smav Yonetmeliginin 6. Maddesinin 7. bendi uyarmca kendilerine bildirim yapilan iiyeler, smav icin belirlenen yer, tarih ye saatte hazir bulunmakla Bu yoktimlifitige aykin davranan jfiri tiyesinin, bildirdigi mazeret Dogentlik Smav Komisyonu tarafmdan kabul edilmedigi takdirde, genet htiktimlere Wire cezai sorumlulugu yoluna gidilir. SUM smava gehneyen asil tlyenin mazeretinin Dogentlik Smav Komisyonunca kabul edilmemesi, yedek iiyenin katihmlyla yapilan smavm hukuki gecerliligini etkilemez. Asti tiyelerden birinin ham bulunmamasi halinde, soz1g smav, smavm yapilacagi tiniversitenin rektortt veya gorevlendirecegi dekan tarafmdan suadaki yedek tiyeninde cagrdmast suretiyle aym gun yapilir. Bunun milmkfin olmadigi durumlarda veya en gec onbes gun icinde bir gun tespit edilerek Universitelerarasi Kurul Baskanligma bildirilir. Yonetmeligin 6. maddesinin 8. bendi geregince Sozlti smavm yapilacagi tiniversitenin bulundugu ilin dismcla basica bir tiniversitede giforev yapan jfiri fiyesinin yol masraflan ile yevmiyesi, Cniversitelerarasi Kurulun gorevlendirme yams' esas ahnarak, gorevli olduklart finiversitelerce an Odemeli olarak karplanmast gerekmektedir. Universitelerin bu odemeleri yapabilmesi icin ogretim ilyelerinizin gorevli olduklan jtirilerle ilgili listeler de ilisilcte gtinderilmistir. Yonetmeligin 6. maddesinin 9. bendin uyarmca sozlii smavm yapilacagi finiversitenin rektarfi, smav icin gerekli fiziki ye teknik imkanlari hazirlamakla ytiktimlficlfir. Dogentlik Smav Yonetmeliginin 6. maddesinin 11. bendi uyannca Sozlii ma y, docent ye profesor unvanina sahip ogretim fiyelerine acik olup, Hui baslcam ye Oyelerin, sozlii smavm denetlenebilirligini saglamak icin gerekli tedbirleri almak zorundadir. Jan Oyelerinin BASARISIZ bulduldari adaylarla ilgili matt tutanagma kisisel garfislerini iceren birer rapor eklemeleri gerekmektedir. Aynca Raha sinavin yapilacagi yer ile gun ye saati, smavm yapilacagi finiversite rektarltigfince Internet sayfasmda yayunlanmak zorundadir. Yonetmeligin 6. maddesinin 15. bendi uyannca Docentlik StizIO Smav Tutanagmin Baskanliguniza gonderihnesi gerekmektedir. Universitenizden emeklilik, vefat, istifa, ficretsiz izin vb. nedenlerle ayrilan Ogretim ilyelerine alt garev yazdarmin Baskanliguniza iveditikle lade edilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi ye ekte gonderilen juri tlyeleri ile ilgili gorev yanlarnun bilgi icerigi konusunda gereken gizliliginde saglanarak iveditikle ilgililere dagrtilmastm, Oniversitelerarasi Kurul'un tarihli toplantismda; birden fazla adaym sinavini yapan sozlu jfirilerinin her adapt' sinavinin bitiminde adaya Basarili/Basarisiz olduklarmin bildirilmesine karar verildiginin, Universitenizde yapilacak sozla smavlarda gorevli jtiri Oyelerine duyurulmasun saygi ile rica ederim. ladismaton2 tiak'tn Internet Sayfaundan Edinilebilecek Bilgi ye Belgeler Dogentlik Smav Yonetmeligi Dogentlik SOzlii Sinavinni Kapsanu ye Yontemi ile Ilgili Esaslar Dogentlik SOzla Sinav Tutanagi Prof. Dr. Ibrahim Halil MUTLU Hniversitelerarasi Kurul Baskani EKLER: 1: Ogretim Oyelerine alt Gorev Yaztlan (Ogretim ayelerine dagitaaeak) 2: Sari Uyesi Olarak &key Alan Ogretim Uyeleri Listesi (Rektarla/ae kalacak) 3: SOzlii Smavin Uygulanacagi Universitelerin Dogentlik &Via Small JUri Bilgileri (Rektarli)kte kalacak) Oniversitelerarasl Kurul Baskanligi Ayrmtih bilgi icin irtibat: Bilkent/ANKARA Telefon : Faks : / A X- lint, crew tr e-nosta: docentlikovnk goy tr

2 I 301' Sure No: J Temel Alan Kodu: L 3031 Temel Alan AM: Ilahiyat 3071 i Toplanti Yeri: ULUDA6 UNIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 305 Toplanti Tarihi ve Sa Seat: Adaylar Unveil' Adi Soyadi 307 Dr. AYDIN ISIK DOKUZ EYLCICI.Wil l -/ 1-1 :ts T EII / ILAHIYAT FAKULTESI 5/5 BA5ARILI JOri Asul Unveil! AO Soyadi 313 Prof.Dr. CAFER SADuK YARAN ONDOKUZ MAYIS ONIVERSITESI / ILAHIYAT FAKOLTESI 314 Prof.Dr. TURAN KOg ERCIYES ONIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 315 Prof.Dr. ZEKI OZCAN ULUDA6 UNIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 316 Prof.Dr. NAIM $AHIN KONYA NECMETTIN ERBAKAN ONIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 317 Prof.Dr. RECEP talc ANKARA ONIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 3181 JOU Yedek Onvanu Adi Soyadi 319 Prof.Dr. VAHDETTIN BA$QI ATATURK UNIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 1- I 320 Prof.Dr. ISMAIL CETIN ULUDA6 UNIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI -1r-

3 321; Sim No: Tema! Alan Kodu: Tame! Alan A& Ilahiyat 324 Toplanti Yed: ULUDAG UNIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 325 Toplanti Tarihi ve Sa Saat: Adaylar Onvani Ad! Soyadi 327 Dr. IBRAH M BOR MARIAN ARTUKLU14 0-4WÈFIS 'Wlebiyat FakUltesi 5/5 BA$ARILI JUri Asil Unvarn Ad' Soyadi 333 Prof. Dr. CAFER SADIK YARAN ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 334 Prof.Dr. TURAN KOg ERCIYES ' NIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 335 Prof.Dr. ZEKI OZCAN ULUDAG UNIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 336 Prof.Dr. NAIM SAHIN KONYA NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 337 Prof.Dr. VAHDETTIN BASCI ATATURK UNIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 338 JOri Yedek Unvani Ad' Soyadi 339 Prof.Dr. ISMAIL CRETIN ULUDAG UNIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 340

4 ' I Sira No: Temel Alan Kodu: Temel Alan Adr Ilahiyat 364 Toplanti Yen: IULUDA6 ONIVERSITESI / ILAHIYAT FAKOLTESI 365 Toplanti Tarihi ve Sai Saat Adaylar Onvam Adi Soyadi Universitesi / Fakoltesi 367 Dr. Muhammet Sadik AKDEM R SOLEYMAN DEMIREL UNIVERS TESI I ILAHIYAT FAKULTESI JO Asil Universitesi / FakQltesi 373 _l Prof.Dr. MEFAIL HIZLI ULUDAO UNIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 374 Prof. Dr. NAHIDE BOZKURT ANKARA UNIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 375 r Prof.Dr. MEHMET BEKER DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 376 Prof.Dr. AHMET ONKAL KONYA NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 377 Prof.Dr. M. ZEKI TERZI ThNDOKUZ MAYIS UNIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 378 l JOri Yedek Onvani Adi Soyadi 379 Prof.Dr. MUSTAFA ASIM YEDIYILDIZ ULUDAO ONIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI 380 Prof.Dr. ADEM TUTAR FIRAT UNIVERSITESI / ILAHIYAT FAKULTESI LBA$ARILI

5 o: 4 Alan Kodu: 1201 Alan Ad!: Bitkileri Yetiatirme ye Isiah! iti Yeri: ULUDAG UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI iti Tarihi ye Saati: al Dr. Nuray COMLEKQIOGLU Dr. FUNDA YOLDA? Dr. Mehmet Kadri Bozokalfa Saat: j Oniversitesi / FakUltesi HARRAN UNIVERSITESI / Ziraat EGE UNIVERSITESI / ODEMI? MESLEK YUKSEKOKULU EGE UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI 1 BASARISIZ h1/5 11!ASARILI 13/5 j BABARILI 1_5/5 sil edek Prof.Dr. KOZKAN SIVRITEPE Prof.Dr. LEVENT ARIN Prof. Dr. RUHSAR YANMAZ Prof.Dr. AHMET BALKAYA Prof. Dr. SAADET BOYOKALACA Onyam Ad' Soyadi Prof.Dr. VEDAT $ENIZ Prof.Dr. ATILLA DURSUN 1 ULUDAG UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI INAMIK KEMAL UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI ANKARA UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI CUKUROVA UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI ULUDFG1/4 UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI ATATURK UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI

6 o: Alan Kodu: Alan Adi: iti Yeri: iti Tarihi ye Saati: 3r Bahce Bitkileri YetiOrme ye Isiah; ULUDAO UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI Dr. Aydin Akin Dr. CAFER KOSE Saat: SELQUK UNIVERSITESI / Ziraat Fakilltesi ATATURK UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI BA$ARILI ti 3/5 BASARILI 13/6 911 edek Prof.Dr. NURAY SIVRITEPE Prof.Dr. SADETTIN GORSOZ Prof.Dr. RUSTEM CAN Prof.Dr. AHMET ALTINDISLI Prof.Dr. BIRHAN KUNTER Prof.Dr. CIHAT TORKBEN Prof.Dr. SALIH QELIK Universitesi / Fakultesi ULUDAG UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI HARRAN UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI GAZIOSMANPA?A UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI EGE UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI ANKARA UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI Universitesi / Fakultesi ULUDAO UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI NAMIK KEMAL UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI

7 I Sira No: Temel Alan Kodu: Temel Alan A& Toplanti Yeri: Toplanti Tarihi ye Saab: Adaylar Dr. Pelin Gurkan Onal Tekstil Bilimleri ye Mühendisli i ULUDAO UNIVERSITESI / MUHENDISLIK-MIMARLIK FAKULTESI Saat: Universitesi / Fakilltesi I NAMIK KEMAL UNIVERSITESI / Corlu M0heilBA$ARILI 5/5 Jun Asil Jun Yedek Onvani Adi Soyadi Prof.Dr. MEHMET KANIK Prof.Dr. NURAY UCAR ACAR 'Prof.Dr. A.MERIH SARII$IK i Prof.Dr. NECDET SEVENTEKIN Prof.Dr. CEVZA CANDAN i Onyani Adi Soyadi 'Prof " Dr PERVIN ANI$ Prof.Dr. ABDULKADIR BILI$IK ULUDAG UNIVERSITESI / MUHENDISLIK-MIMARLIK FAKULTESI ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI / TEKSTIL TEKNOLOJILERI VE TASARIMI FAKULTESI DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI / MUHENDISLIK FAKULTESI - EGE UNIVERSITESI / MUHENDISLIK FAKULTESIi I ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI / TEKSTIL TEKNOLOJILERI VE TASARIMI FAKULTESI r, L, r ULUDAG UNIVERSITESI / MUHENDISLIK-MIMARLIK FAKULTESI ERCIYES UNIVERSITESI / MUHENDISLIK FAKULTESI

8 Nan Koski: 1135 Nan Ach: Sosyal Polifika ri Al 'NC N'EVER2trENI/ Tarim ve Sad: /2 rt Onvad Atli Sayad Dr. L,,SIM Yert&l.i Di. A.:cm Ya \ 7.1,cran SADI VE IDAR! BILIMLER FAKOLTESI Stele 1000 Ortiverseesi / Faktiltest KOOAEL: ONIVERSITESI / IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKOLTESI KAHRAMANWRAS SONO IMAM ONPJERSITEEI Mat ye iclari Billmler rakottesi BA$ARILI BASARILI 313 Onvant Adi Soyadi Onwersitesi FakblIesi Pc' D' ot:prin CE/LAN Al AMAN Pro Dr NEvEA DEMIRRI! El( 'JD. )NAIL!7.5!-, 1!KTISADI VEIDARIBILIMLER FAKELTECI ANKARA ONNERSITESI/ SIVASAL Bit-OILER FAKOLTESI DOKIJZ EVANL NNIVERGITESI / IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKOLTESI Omen, Oniversitel FakOltesi Pitt.IGO 4 ANist)01 II ONIVFRSFIRSI I IK118A2l VF INA RP WIIaR FAXOP WSJ

9 Sira No: 1 Temel Alan Kodu: Temel Alan Adi: Adli Tip Toplanti Yea: ULUDAO UNIVERSITESI / TIP FAKULTESI Toplanti Tarihi ye Sae Saat:10.00 Adaylar Universitesi / Fakiiltesi Dr. FATIH YAGMUR ERCIYES UNIVERSITESI / TIP FAKULTESI 5/5 Dr. Ozlem EREL ADNAN MENDERES UNIVERSITESI / Tip Fak012/5 J0ri Asil ASIL OLDU Jun Yedek YENI EKLEME Prof.Dr. SULEYMAN GOREN Prof.Dr. SERMET KOC Prof.Dr. AHMET YILMAZ Prof.Dr. RECEP FEDAKAR Prof.Dr. OSMAN CELBI$ Unvani Ash Soyadi Prof.Dr. KEMALETTIN ACAR Prof. Dr. Imdat ELMAS Universitesi / Fakultesi DICLE UNIVERSITESI / TIP FAKULTESI ISTANBUL ONIvERsITEs1 CERRAHPASA TIP FAKULTESI TRAKYA ONIvERsITEs1 / TIP FAKULTESI ULUDAG ONIVERSITESI / TIP FAKULTESI MONO ONIvERsITEs1 / TIP FAKOLTEs1 Universitesi / FakOltesi PAMUKKALE UNIVERSITESI / TIP FAKULTESI ISTANBUL ONIvERsITEs1 /CARA TIP FAKULTESI BASARILI BA$ARISIZ

10 go: 4155 Alan Kodu: 307 :I Alan Adi: Bat Dilleri ye Edebiyatlan Intl Yeri: ULUDAO UNIVERSITESI / EOITIM FAKULTESI nib Tarihi ye Saati: Saat: 10:00 lar Dr. Haul Aytekin ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITESI / Egan FakUltesi BA$ARILI 3/5 (edek 'Prof Dr. AYLA GOKMEN Prof.Dr. KUBILAY AKTULUM Prof.Dr. Sibel bozbeyoglu Prof.Dr. HUSEYIN GUMU$ Prof. Dr. ABDULLAH OZTURK Onyani Ach Soyadi iprof Dr. MEHMET BASTURK Prof.Dr. AYTEN ER ULUDAO UNIVERSITESI / EOITIM FAKULTESI SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI / GUZEL SANATLAR FAKULTESI hacettepe UNIVERSITESI / Edebiyat FAKULTESI MARMARA UNIVERSITESI / ATATORGITIM FAKULTESI SELCUK UNIVERSITESI / EDEBIYAT FAKULTESI BALIKESIR UNIVERSITESI / NECATIBEY EOITIM FAKULTESI GAZI UNIVERSITESI / EDEBIYAT FAKULTESI

11 Sira No: 14 Temel Alan Kodu: 203 Temel Alan Adi: Biyoloji Top!anti Yeri: ULUDAa UNIVERSITESI / FEN EDEBIYAT FAKULTESI Toplanti Tarihi ye Saati: Saat: H Adaylar Onvani Adi Soyadi Universitesi / Fakiiltesi Dr. OMOR GENCAY CELEMLI I HACETTEPE UNIVERSITESI / ARI VE ARI ORONL 1/5 BA5ARISIZ Dr. TALIP CETER KASTAMONU UNIVERSITESI / FEN EDEBIYAT F45/5 BA5ARILI Dr. UdUR CAKILCIO&U DOdUKENT ILKO6RETIM OKULU / - 12/5 BA$ARISIZ Dr. FEYZA CANDAN CELAL BAYAR UNIVERSITESI / FEN EDEBIYAT 43/5 BASARILI Juri Astl Onvani Ad' Soyadi Universitesi / Fakilltesi Prof. Dr. HULUSI MALYER ULUDA6 UNIVERSITESI / FEN EDEBIYAT FAKOLTESI Prof.Dr. ORHAN!COOKER ISTANBUL UNIVERSITESI / FEN FAKOLTESI Prof.Dr. HOSEYIN SOMBOL AKDENIZ UNIVERSITESI / FEN FAKULTESI I Prof.Dr. YUSUF MENEMEN KIRIKKALE UNIVERSITESI / FEN EDEBIYAT FAKULTESI Prof.Dr. AHMET GONOZ CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI / FEN EDB. FAK. Jun Yedek Onvani Adi Soyadi Universitesi / Fakultesi Prof.Dr. ADEM BICAKCI ULUDAd UNIVERSITESI / FEN EDEBIYAT FAKULTESI Prof.Dr. HUSEYIN MISIRDALI DUMLUPINAR UNIVERSITESI / FEN EDEBIYAT FAKULTESI

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 Bu kılavuz, 16 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu ile 21 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu nda alınan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE Yerleşen Sayı En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 44 71,36 91,158

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) 2015 URAP Alan Sıralaması nda 2015 URAP Alan ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU 2009 (LİSE/DENGİ OKUL VE İKİ YILLIK ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURAMAZ) BAŞVURULAR

Detaylı

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL En 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 232 8342 5 5 27215056 6,728 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI YEDEKLER İÇİN KAYIT TAKVİMİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI YEDEKLER İÇİN KAYIT TAKVİMİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI YEDEKLER İÇİN KAYIT TAKVİMİ ASIL LİSTEDE OLANLAR KAYIT YAPTIRDIKTAN SONRA BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN TAKVİM AŞAĞIDAKİ

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI VE TABLO- 3-4 TE YER ALMAYAN LİSANS/ÖNLİSANS

Detaylı

DÜNYA SIRALAMALARINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DURUMU TEMMUZ-2013 URAP

DÜNYA SIRALAMALARINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DURUMU TEMMUZ-2013 URAP DÜNYA SIRALAMALARINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DURUMU TEMMUZ-2013 URAP ABD üniversitelerini sıralayan US News and World Report un dünyadaki ilk üniversite sıralama sistemi olduğu kabul edilmektedir. Bu sıralamanın

Detaylı

Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Başkanlığı bünyesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması hk. 2013.009.083-

Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Başkanlığı bünyesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması hk. 2013.009.083- Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Başkanlığı bünyesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması hk. 2013.009.083- Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Başkanlığı bünyesinde 2012-2013 eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Açılan Ek Kontenjana Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar için

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr.Fatih ÜSTEL Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekanı Prof.Dr.Etem

Detaylı

24 09/07/2014 2014/1 17. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Vekili Prof. Dr. Ali ERKUL Başkanlığında toplandı.

24 09/07/2014 2014/1 17. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Vekili Prof. Dr. Ali ERKUL Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Vekili Prof. Dr. Ali ERKUL Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek lisans programlarından İşletme Anabilim

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAR REHBERİ

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAR REHBERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Program Türü :Lisans Puan Türü :MF3 www.salimunsal.com İstanbul 207610036 Vakıf Biruni Ü. Sağlık Bilimleri Fak. Tam Burslu - 303,026 108.000 307,503 106.000 4 4 - İstanbul

Detaylı

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE TABLO-4 TE

Detaylı

2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun

Detaylı

1 www.acidershaneleri.com.tr - www.aciyayinlari.com.tr

1 www.acidershaneleri.com.tr - www.aciyayinlari.com.tr Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih dönemleri: 7 Temmuz- 17 Temmuz 2014

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2011 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 401 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. 1 2 Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. 3 4 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 7 I- GENEL BİLGİLER... 9 A-ÖZGÖREV

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 450 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2011 2011/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 31.12.2010 tarih ve 1696 sayılı yazısı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 437 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi NOTLAR: 1. Listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin gerekçeli yazıları 20/06/2013 tarihinden sonra e-posta adreslerine gönderilecektir. 2. Desteklenenlerin yapmaları gereken işlemlerle ilgili bilgilendirme

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2012 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerinizi ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden

Detaylı

01-2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Fakültemiz Yaz Okulu nda açılacak derslerin belirlenmesi ve görevlendirmelerinin yapılması.

01-2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Fakültemiz Yaz Okulu nda açılacak derslerin belirlenmesi ve görevlendirmelerinin yapılması. Toplantı Tarihi: 5 Temmuz 2013 Cuma Toplantı Sayısı: 415 01-2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Fakültemiz Yaz Okulu nda açılacak derslerin belirlenmesi ve görevlendirmelerinin yapılması. Toplantı Tarihi: 4

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI 23 2015/23/1 03/06/2015 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İkinci Öğretim Tezsiz

Detaylı