Kültür Sitesi yýkýmýna start "Ýnsana yapýlan yatýrým son kuruþuna kadar helaldir"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kültür Sitesi yýkýmýna start "Ýnsana yapýlan yatýrým son kuruþuna kadar helaldir""

Transkript

1 Balkan Ýlahileri Çorum'da yankýlandý Çorum Belediyesi, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Balkan Ýlahileri konseri düzenledi. Ýstanbul Üniversitesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Abas Jahja tarafýndan Devlet Tiyatrosu Salonunda gerçekleþtirilen konseri... SAYFA 10 DA "Afrika da insanlar açlýktan diðer bölgelerde ise obeziteden ölüyor" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn haftalýk konferanslar serisinin bu hafta ki konuðu Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul oldu. Prof. Dr. Bünyamin Erul Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan konferans da "Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru" konusunda katýlýmcýlara bilgi verdi. SAYFA 4 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) "Yurtkur'u otel olarak görmüyoruz" Kredi Yurtlar Kurumu Hitit Yurdundan "Farkýndalýk" semineri düzenledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý seminerin açýlýþ konuþmasýný Kredi Yurtlar Kurumu Hitit Yurdu Müdürü Erol Kavuncu yaptý. Kubilay Kaan YÜCEL SAYFA 7 DE Kültür Sitesi yýkýmýna start "Ýnsana yapýlan yatýrým son kuruþuna kadar helaldir" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kredi ve Yurtlar Kurumu Çorum Yurt Müdürlüðü tarafýndan organize edilen "Farkýndalýk" seminerinde yaptýðý konuþmada, üniversitenin üç farklý þekilde görev sorumluluðunun olduðunu belirterek birinci görevinin; her geçen gün sýnýrlarýn daha da yok olduðu dünyada, evrensel ölçüler ýþýðýnda nitelikli insan gücünü yetiþtirilmesi, ikinci görevinin; eðitim ve araþtýrma ile bilimin üretilmesi ve üçüncü görevinin de; üretmiþ olduðu bilimi proje, kitap, yayýn gibi araçlarla yaygýnlaþmasýný saðlayarak topluma fayda sunmak olduðunu söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL SAYFA 7 DE Kültür Sitesinin yýkýmý dün baþladý. Belediye tarafýndan yerine park yapýlacak olan Kültür Sitesinde yýkýma start verildi. Yýkým ihalesinin gerçekleþtirilmesinin ardýndan firma tarafýndan temizlik yapýlan Kültür Sitesinde dün yýkým çalýþmalarý baþladý. Yýkým öncesinde ise kurban kesildi. Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE "Çorum'un sýçrama yapmasýnýn önündeki tek engel demiryolunun olmamasýdýr" THY Çorum Genel Satýþ Acentasý Müdürü Halit Ýnaltekin, Çorum'un dünya pazarý ile entegre olmasýnýn, demiryolundan geçtiðini belirtti. SAYFA 5 TE "Genç giriþimci sayýsýný artýrmayý hedefliyoruz" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ýl Genç Giriþimciler Kurulu (GGK) Ýcra Komitesi üyeleri, Çorum'da kamu kurum ve kuruluþlarýna yönelik nezaket ziyaretlerinde bulundu. Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk ve komite üyeleri sýrasýyla, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yaþar Þahin, KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Çorum Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü Özgür Yalçýn'ý ziyaret ettiler. SAYFA 5 TE Kimse Yok Mu'dan Baþkan Külcü'ye ziyaret Þeker Ýþ'ten "Þeker Tasarýsý"na tepki! Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman düzenlediði basýn toplantýsýnda Þeker Kanunundaki Deðiþiklik Tasarýsýna tepki gösterdi. Sendika binasýnda yaptýðý basýn toplantýsýnda doðrudan veya dolaylý olarak 10 milyon kiþiye istihdam saðlamasý gibi hususlar göz önünde bulundurulduðunda... Yasin YÜCEL SAYFA 3 TE Üniversiteden þehitleri anma gecesi SAYFA 2 DE Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürlüðü görevine yeni atanan Erkal Aykaç beraberinde yönetim kurulu üyesi Zekeriya Yurttaþ ile birlikte Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Ziyarette konuþan Erkal Aykaç Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesinin 19 Temmuz 2012 yýlýnda kurulduðunu ifade ederek, "Aradan geçen süre içerisinde 1300 aileye ayni ve nakdi yarýmda bulunduk. Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE Yaðmur Damlasý Derneði Çorum'a temsilcilik açtý SAYFA 10 DA "Hastalarýmýzdan ve hasta yakýnlarýndan þiddet görmeyi kabul edemiyoruz" SAYFA 5 TE

2 2 HABER 8-10 Nisan Polis Haftasý POLÝSE SIKILMIÞ KURÞUN DEVLETE SIKILMIÞTIR. Süleyman Recebi Vali Baþköy ile görüþtü Ýmsâk :4:01 Güneþ :5:50 Ýþrak :6:39 Öðle :12:51 Ýkindi :16:36 Akþam :19:31 Yatsý :21:07 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 16. Hafta Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarýn. Dün geçti. Yarýnýn geleceði belli deðil. Öyle ise; bugünün kýymetini bil! Hasan-ý Basrî Rahmetullahi Aleyh Vali Sabri Baþköy, Çorum Belediyesi tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen "Balkan Ýlahileri" Konseri için kente gelen Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkaný Süleyman Recebi, Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Genel Sekreteri Afrim Tarihi ve Kültür Müdürü Abas Jahgçi ile konser öncesinde Anvatar Otel'de görüþtü. Görüþmeye Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ile Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk da eþlik etti. Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn yaptýðý çalýþmalar hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi veren Süleyman Recebi, yaptýklarý çalýþmalar ile projelerine ülkemizin büyük destekler saðladýðýný ve bunun için müteþekkir olduklarýný ifade etti. Makedonya'dan gelen heyeti Çorum'da aðýrlamaktan duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy, gerek coðrafi, gerekse tarihten gelen sosyal ve kültürel yakýnlýklarý olan Balkanlar'ýn Türkiye için önemli olduðunu ifade ederek, ülke ve millet olarak her zaman yanlarýnda olmaya devam edeceklerini belirtti. Görüþmenin ardýnda Vali Sabri Baþköy ile Makedonya'dan gelen heyet, Ýstanbul Üniversitesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Abas Jahgçi tarafýndan Devlet Tiyatro Salonu'nda verilen konseri izledi. Günün Þiiri HANIMLA VADÝMÝZ Rýza Koçak Gün gelir ki bende bir gün ölürsem Mezarým baþýnda gelip aðlama Ölümünden sana benden fayda yok Saçýný yolup kara yazma baðlama Çok talaþla sana ölüm getirir Erkeðin yok çocuk evi batýrýr Ben ölünce sen ayrýlýk getirir Oturup da ele karþý aðlama Uygun yerlere dut aðacý dikiliyor Orman Ýþletme Müdürlüðü yol kenarlarý, halka açýk piknik alanlarýnda bulunan çeþmelerin yanlarýna beyaz ve siyah dut aðaçlarý dikiyor. Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen dutun saðlýk açýsýndan çok sayýda faydasý olduðunu ifade ederek, "Aç karnýna yenilen beyaz dut baðýrsak kurtlarýný düþürüyor. Mide ve baðýrsaklarý rahatlatýyor. Karadut ise aðýz ve boðaz iltihaplarýna iyi geliyor, vücuda kuvvet veriyor, kansýzlýða iyi geliyor, aðýz, bademcik ve boðaz iltihabý ile diþ eti hastalýklarý ile öksürüðe de faydalýdýr, ateþ düþürür, karaciðeri kuvvetlendirir, mide ve baðýrsaklarýn düzenli çalýþmasýna yardým eder. Dutun taze ve kuru olarak yenebildiði, ayrýca þurubu, reçeli ve pekmezi yapýlabildiði gibi dut þurubunun mide ve baðýrsak iltihaplarýný iyileþtirmeye yardýmcýdýr" dedi. Üniversiteden þehitleri anma gecesi Hitit Üniversitesi "Çanakkale ve Sarýkamýþ Þehitlerini Anma Gecesi" düzenleyecek. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 20 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 20.00'da yapýlacak olan "Sarýkamýþ'tan Çanakkale'ye Bir Hürriyet Türküsü" isimli etkinliðe, Recep Ergül, Amir Ateþ ve Erol Sayan katýlacak. Daðýlmasýn evimize eyi bak Gezmeye gittim ýþýðýný erken yak Muhtaç olma ele malýna da bak Oturup da ele karþý aðlama Düþmanlarý sevindirme nazlý yar Çalýþýrsan çekmezsin dar Cümlenin rýzkýný veren Allah var Oturup da ele karþý aðlama Ýþine iyi bak kimseye varma Varýp da el aleme rezil olma Çocuklardan sende ayrý kalma Oturup da ele karþý aðlama Koçak der karýya eyledim vaat Þayet acele gelip dolarsa saat Düþünme sonunu sen yatta rahat Oturup da ele karþý aðlama HAVA DURUMU Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2454 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : "Çorum'da büyük bir deðiþim yaþanýyor" Aniþ Turizm Çorum IATA yetkilisi Abdullah Ýnaltekin Ankara-Çorum-Samsun demiryolu projesi tamamlanýp hayata geçtiði anda Çorum'a büyük katkýsý olacaðýný belirtti. Yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda demiryolunun Çorum için önemine deðinen Abdullah Ýnaltekin, "Ýlimizden demiryolu ile ulaþýmýn, transport taþýmacýlýk ve diðer sanayi ürünlerimizin de artýk daha kolay ve güvenilir bir þekilde dýþ ülkelere pazarlama aðý geniþleyecektir. Çorum turizmden, tarýmýndan sanayisine, altyapýsýndan üstyapýsýna, kamu hizmetlerinden belediye projelerine kadar Çorum'da büyük bir deðiþim yaþanýyor. Hem Çorum hem Samsun hem de Merzifon sanayileri için büyük önem arz eden bu yeni projeye yakýnda baþkaný seçilecek olan Çorum Ticaret Sanayi Odasý yönetim kurulu ve üyelerinin de desteklerini beklemekteyiz" dedi. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,789 1,799 EUR 2,346 2,361 STERLiN 2,71 2,76 JPY YENi 0,0181 0,0184 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DOÐA ECZANESÝ TEL: BAHABEY CD. NO:101 - YEÞÝL FIRIN YANI SULAR ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:24 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Þeker Ýþ'ten "Þeker Tasarýsý"na tepki! Kültür Sitesinin yýkýmý dün baþladý. Belediye tarafýndan yerine park yapýlacak olan Kültür Sitesinde yýkýma start verildi. Yýkým ihalesinin gerçekleþtirilmesinin ardýndan firma tarafýndan temizlik yapýlan Kültür Sitesinde dün yýkým çalýþmalarý baþladý. Yýkým öncesinde ise kurban kesildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü çalýþmalarla ilgili yaptýðý açýklamada, Kültür Sitesinin belediyeye devredilmesinde katkýlarý olan Valiler Nurullah Çakýr ve Sabri Baþköy'e, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterleri Yakup Keleþ ile Ömer Arslan ve Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker'e teþekkür etti. Kültür Sitesinin yýkýlmasýyla kentin kötü bir görüntüden kurtulacaðýný vurgulayan Baþkan Külcü, "Kültür Sitesinin belediyeye devri için 21 milyon liralýk gayri menkul takasý ve mülk alýmý yaptýk" dedi. Firmanýn yýkýmý güne kadar bitireceðini ifade ettiðini ancak kendilerinin bu tarihi bir ay olarak planladýklarýný kaydeden Külcü, "Kültür Sitesi Kültür Sitesi yýkýmýna start zemine kadar yýkýlacak ve toprakla dolgu yapýlacak" ifadelerini kullandý. -PARK SONHABARA BÝTECEK- Bir taraftan yýkým gerçekleþtirilirken diðer taraftan ise Kültür Sitesi yerine yapýlacak olan park ile ilgili çalýþmalarýn devam ettiðini açýlayan Baþkan Külcü, "Parkýn proje çalýþmalarý tamamlandý ve ilgili firmanýn projeyi teslim etmesini bekliyoruz. Proje teslim edilince ihalesini hemen yapacaðýz. Sonbahar da bitirmeyi hedefliyoruz" þeklinde konuþtu. -KAFENÝN ALTI SANAT GALERÝSÝ OLACAK- Ýnþaa edilecek olan parkýn altýnda Bin metrekarelik alana Sanat Galerisi yapacaklarýný açýklayan Baþkan Külcü, "Burada sergi salonlarý, fuaye ve yönetim odalarý bulunacak" dedi. Baþkan Külcü daha sonra Kültür Sitesinin çatýsýna çýkarak burada yapýlan çalýþmalarý inceledi. Törene Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan, Nurettin Karakaya, Alper Zahir ile firma yetkileri de katýldý. Fatih AKBAÞ Kimse Yok Mu'dan Baþkan Külcü'ye ziyaret Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürlüðü görevine yeni atanan Erkal Aykaç beraberinde yönetim kurulu üyesi Zekeriya Yurttaþ ile birlikte Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Ziyarette konuþan Erkal Aykaç Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesinin 19 Temmuz 2012 yýlýnda kurulduðunu ifade ederek, "Aradan geçen süre içerisinde 1300 aileye ayni ve nakdi yarýmda bulunduk. Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda ise 'yetim' kampanyasý baþlattýk. Çorumlularýn kampanyaya maddi ve manevi yardýmlarýný bekliyoruz. Ayrýca Ramazan hazýrlýklarýmýz da devam ediyor" dedi.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise belediye olarak birçok alanda sosyal yardýmlar yaptýklarýný ifade ederek, "Bu yardýmlarý bizim kültürümüzde yüzyýllardýr vakýflar, dernekler cemaatler yapmýþ. Bizde belediye olarak elimizden geldiði kadar sosyal amaçlý yardýmlar yapmaya çalýþýyoruz" þeklinde kaydetti. Kimse Yok Mu Derneðini dünyada sýkýntý yaþanan her bölgede insanlara yardým elini uzatýrken görmenin mümkün olduðunu dile getiren Külcü, "Bizi tabi ki bundan gurur duyuyoruz. Büyük devlet olmanýn gereði de ihtiyacý olana yardým etmektir. Kimse Yok Mu Derneði de bu konuda üstlendiði görevi en iyi þekilde yerine getiriyor. Milletimizde bu yardýmlarý gördükçe daha fazla yardýmda bulunuyor" ifadelerini kullandý. Baþkan Külcü sözlerini ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirip teþekkür ederek tamamladý. Fatih AKBAÞ Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman düzenlediði basýn toplantýsýnda Þeker Kanunundaki Deðiþiklik Tasarýsýna tepki gösterdi. Sendika binasýnda yaptýðý basýn toplantýsýnda doðrudan veya dolaylý olarak 10 milyon kiþiye istihdam saðlamasý gibi hususlar göz önünde bulundurulduðunda, þeker pancarý tarýmý ve pancar þekeri üretiminin sürdürülebilirliðinin Türkiye ekonomisi açýsýndan taþýdýðý önemin göz ardý edilemeyeceðini belirterek sözlerine baþlayan Sefer Kahraman, "Ýnsanýna ve ülkesine duyduðu sorumluluk gereði, sektör adýna, yeri geldiðinde tek baþýna da olsa mücadeleden yýlmayan Þeker-Ýþ Sendikasý, özelleþtirme ihalelerinin Özelleþtirme Yüksek Kurulu kararlarý ile iptal edilmesi sonrasýnda geleceðe dair umutlar beslemekteyken, kamuoyu gündemine gelen Þeker Kanunu tasarýsý ile milyonlarý bulan pancar ailesinin tüm fertleri gibi, sarsýlmýþtýr. Baþýndan sonuna kadar, bir avuç NBÞ lobisinin etkisi ile kaleme alýnmýþ bu tasarýnýn yasalaþtýðý gün milyonlarýn umudunu baðladýðý pancar tarýmý karanlýða gömülecektir. GDO gibi, kamuoyunda NBÞ olarak bilinmeye baþlayan ve pancar þekerinin doðallýðýnýn aksine kimyasal bir dizi sürecin ürünü olan niþasta bazlý þekerleri "diðer þekerler" gibi belirsiz bir kavram ile tanýmlayarak kamuoyunun algýsýndan kaçýrma niyeti, kanýmýzca taslaðýn özüdür. Kamuoyu farkýndalýðý ile kullanýmý azalmaya baþlayan NBÞ tüketimini arttýrmak için, olumsuz bir kavrama dönüþen NBÞ yerine "diðer þekerler" deyimini tercih etmek, basit bir kavramsal tercihin çok daha ötesini iþaret etmektedir. Þeker tanýmýný bulanýklaþtýrmak, pancar þekeri (sakaroz) ile NBÞ kökenli þekerleri (izoglukoz, glukoz þurubu..) iç içe geçirmek ve sonrasýnda %10 olan NBÞ kotasýný %15 olarak belirlemek, glukoz þurubu..) iç içe geçirmek ve sonrasýnda %10 olan NBÞ kotasýný %15 olarak belirlemek, vermek, baþka neyle açýklanabilir? Tasarýdaki çeliþkileri nasýl anlamlandýrmalýyýz? Tasarýya göre pancar þekerinde kuraklýk olduðunda NBÞ kotasý arttýrýlacaktýr. Bu kuraklýk nasýl bir þeydir ki pancar tarýmýný etkilerken, NBÞ için kullanýlan mýsýrý etkilememektedir? Veya mýsýrda kuraklýk olduðunda neden NBÞ kotasý azaltýlmamaktadýr? Amacý "yurt içi þeker talebini yurt içi hammaddeler kullanýlarak yurt içinde üretilmesini saðlamak" olan bir kanun tasarýsýnda "kurumun izni veya denetimi dýþýnda ithalat yoluyla temin edilen hammaddelerden elde edilen þekeri kayýt altýna almak veya yasal olmayan yollarla yurda giren (kaçak) þekeri önlemek yerine kayýt altýna alarak ticaretine imkan saðlamak, tutarsýzlýðýn ötesinde bir anlam taþýmakta mýdýr? Þeker Kurulu'nun mevcut üyeliklerini sona erdirerek, yedi olan üye sayýsýný beþe indirmek ve üç idare temsilcisinin dýþýndaki iki üyenin seçiminde sektör paydaþlarýný dýþlama imkâný veren bir keyfiyet getirmek, karar süreçlerini demokratikleþtirmek için mi yapýlmaktadýr? Bu tasarýya göre, idare temsilcisi dýþýndaki iki üyenin NBÞ firmalarý ve baðlantýlý mýsýrcýlardan seçilmesi mümkündür. Peki, "doðrudan veya dolaylý olarak iki milyon kiþiye istihdam saðlayan" pancarý kurulda kim temsil edecektir? Pancarýn kurulda temsili idarenin iyi niyetine mi kalacaktýr? Sektörün asýl sorunlarýný oluþturan, kaçakçýlýk, fire polar tespitindeki usulsüzlüklerden ihraç edeceðiz diyerek iç piyasaya sunulan "diðer þekerler" e kadar, denetim ve gözetime dair eksiklikleri giderecek etkili mekanizmalarý içermekten uzak tasarý, görüldüðü kadarýyla, sorunlarý çözmek amacýný taþýmamaktadýr. Þeker-Ýþ Sendikasý; pancar ekim alanlarý, fabrikalarý, üreticileri ve iþçilerin yoðun olduðu bölgelerin meclisteki temsilcisi milletvekillerinin þeker konusundaki hassasiyet ve samimiyetlerinin bilincindedir. Yöre milletvekillerinin, kendi insanlarýnýn aleyhine bir mantýkla hazýrlanan bir tasarýya onay vermeyeceklerinden emin olmakla beraber, sendikamýz, bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da, inandýðý doðrularý ýsrar ve inatla anlatmaya devam edecek tasarýnýn bu haliyle yasalaþmamasý için her türlü meþru giriþimde bulunacaðýmýzý belirtmek istiyoruz" dedi. Yasin YÜCEL

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI ADINI SEN KOY Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bir aile özel arabasýyla Ankara'ya giderken akþam kararmak üzeredir. O anda arabada tüm elektrik aksamý devre dýþý kalýr. Þoför aracý durdurur aþaðý iner. Kaputu açýp saðýna soluna bakar ama bir þey anlamaz. 'Eyvah! Çoluk çocuk periþan olacaðýz akþam akþam yollarda' der demez pat diye bir araba yanlarýna durar. Camý açar, selam verir ve bey efendi ben tamirciyim, ihtiyacýnýz olursa yardýmcý olabilirim' der. Bakar güven veren bir yapýsý var. Çok memnun olurum deyince hemen aracýndan inerek aracý çalýþtýrýr ve istop etmeden Ankara'da gideceðin yere kadar git der. Aracý arýza yapan vatandaþ, 'Allah razý olsun, seni Allah gönderdi. Çoluk çocuk bu saatte yolda ne yapardýk diyerek bir paket leblebi verir ve teþekkür eder. * Bir genç, memur olarak görev yapmaktadýr. Ama yaptýðý görevden çok mustariptir. Baþka bir göreve geçmek ister ama bir türlü geçemez. Daha doðrusu bu geçiþ isteðinde elinden tutan olmaz. Durum böyle olunca, emekli oluncaya kadar bu görevde kalýrsa kendisinin psikolojik olarak çok yýpranacaðýný kara kara düþünmeye baþlar. Ve çok geçmez yolu dünyanýn en kýymetli mekânýna düþer. ''Dua, bir ümit çýðlýðýdýr''(a.musset) sýrrýnca Orada: ''Allah'ým ne olur, bu görev bana çok zor geliyor. Rýzkýmý baþka bir görevden ver'' diye hulusi kalple rabbine yalvarýr. Ülkesine döner. Çarþý da üzgün üzgün dolaþýrken, hiç akýlda olmayan bir kiþi vesile olur ve yýllardýr olmayan kurum deðiþtirme iþi çok geçmeden oluverir. Hem hiç beklenmedik bir zaman diliminde. Hem de hiç ummadýðý bir kiþinin himmetiyle. * Zamaný evvelde, Osmancýk ilçemizin Seki köyünde biraz aksi bir amca vardýr. Cahil olan oðlu da gençlik yýllarýnda ayný oranda aksidir. Durum böyle olunca aksilikler üst üste gelir. Bir gün babasýna kýzan delikanlý sinirle babasýný çalýlarýn içine itiverir. Bu duruma þahit olan Rüstem adýnda yaþlarýndaki delikanlý hep ''Allah'ým 39 yaþýný 40 dedirtme. Çoluk çocuða muhtaç etme '' diye dua eder. Bu duasý alýþkanlýk haline dönüþür. Yarý þaka yarý ciddi hep dilinde dolaþýr. Zamanla köyden çýkýp Adapazarý iline kapýcý olarak gider. 7,4 þiddetinde 17 Aðustos depremi meydana gelir. Bu depremde köyde olduðu için kurtulur. Fakat apartmanýn sorumluluðu üzerinde olduðu için, hemen Adapazarý'na gider. Bina hasarlýdýr ama ihtiyaç kadar içeri girip çýkar. Bir hafta sonra 5 þiddetinde artçý bir deprem meydana gelir. Bu esnada binanýn içerisinde çocuðuyla beraberdir. Çocuðunu pencereden acil olarak dýþarý çýkarýr. Kendi ise normal yoldan kaçarken kömürlüðün duvarý patlar ve üzerine çöker. Oracýkta ruhunu teslim eder. Netice olarak 7,4 þiddetindeki depremde kurtulur ama 5 þiddetindeki artçý depremde hayatýný kaybeder. Merhum Necip Fazýl'ýn 'yapacaðýnýz duaya dikkat edin, kabul olacaðý tutar.'' Sözünü lisaný haliyle hatýrlatýr. * Ayþe teyze elinden geldiði kadar eþine hizmet eder. Acýyý, çileyi, ýstýrabý içine gömer sabreder ama eþi de aksi mi aksidir. Ayþe teyze kapý komþuya çýksa, eþi kapýyý hemen kilitler bir daha açmaz. Uðraþtýrýp durur. Bir gün kadýncaðýzýn caný çok sýkýlýr ve yakýnýnda olan kýzýnýn evine gider. Gelir ki, evin kapýsý arkadan yine kilitli. Yalvarsa da bir türlü açtýramaz. Tak tak kapýya vurdukça, kolu komþudan utanýr. Sonunda komþunun taklidini yaparak, amca; Ayþe teyze ev de mi? Diye kapýya vurunca, kapý açýlýr. Açýlýr açýlmasýna da Ayþe teyzenin tansiyonu fýrlamýþ, sinir stresi zirveye çýkmýþtýr Durum böyle olunca; sinirle 'Allah'ým çekemiyorum artýk, tek yataða baðlansýn da yatakta bakayým' der. Ayný gün amca dýþarý giderken merdivenden yuvarlanýr kolu bacaðý kýrýlýr. Netice, aksi amcamýz yataða baðlanýr ve bir daha ayaða kalkamaz. Ayþe teyzemizde, ben bunu hak ettim. Demek ki benim imtihaným da böyle olacak diye düþünür ve yataða baðlý olarak hayata tutunmaya çalýþan amcamýzý topraða katýncaya kadar en iyi þekilde bakmaya çalýþýr. * Kargý ilçesi Karaboya köyüne genç bir imam atanýr. Aradan zaman geçer. Bir gece yatarken cenaze olabilir niyetiyle ezberlediði dualarý tekraren gözden geçirir. Eksikliklerini tamamlar öyle yatar. Sabah tak tak kapýya vurulur. Ýmam efendi kapýyý açar. Köyden bir vatandaþ: 'Hocam Ankara'dan cenaze geliyor bir sala veriver ' der. * Geçenlerde elim bir trafik kazasý akabinde hakkýn rahmetine kavuþan Zerat ZEYTÝNLÝ kardeþimiz, son günlerde aile efradýna ben ölürsem cenazem, 'bir gece evde kalsýn, namazým ilçe de kýlýnsýn ve akýbet köyüme konulsun' dermiþ (Aynen öyle oldu. Ruhu þad, mekâný cennet olsun) * Marmara - Düzce ve diðer depremlerde adýný koyamadýðýmýz yukarýdaki hususlara benzer farklý olaylarýn yaþandýðýný afetzedelerden dinledik, kitaplardan okuduk. Kendimize göre bir ad koyduk. Don Alixis'e gelen bir rahip þu soruyu sorar. ''Öðrencilerinize dua etmeyi öðretiyor musunuz'' Don Alixis ise, ben onlara bütün hayatlarýný bir dua haline getirmelerini öðretiyorum'' der. "Afrika da insanlar açlýktan diðer bölgelerde ise obeziteden ölüyor" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn haftalýk konferanslar serisinin bu hafta ki konuðu Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul oldu. Prof. Dr. Bünyamin Erul Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan konferans da "Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru" konusunda katýlýmcýlara bilgi verdi. "Kutlu Doðum programlarýnda Peygamberimizi anmak deðil anlatmayý önemsedik" diyerek sözlerine baþlayan Bünyamin Erul, "Bu sene "Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru" temasýný seçtik. Bu hafta münasebetiyle ola ki ders çýkarýrlar umuduyla fýrsatý deðerlendirmeye çalýþýyoruz. Hz. Adem' den önce insan yoktu. Allah ben insan adýnda bir varlýk yarattým dedi. Sonra meleklerin secde etmesini (saygý göstermesini) emrederek onurlandýrdý. Allah' u Teala yarattýðý insaný halife yaratarak onurlandýrdý. Yeryüzünü onun emrine vererek onurlandýrdý, insanlarýn arasýndan peygamberleri çýkararak yine onurlandýrdý. Peygamberlerine kitaplar vererek tekrar onurlandýrdý. Mevlana hazretleri bir sözlerinde þöyle diyor; Ýnsan öyle bir varlýk olarak yaratýldý ki melekler imrendi, ardýndan insanlar öyle kötü ameller iþlediler ki þeytan sevindi insan olmadýðý için" dedi. "Afrika da insanlar bir bardak su bulamaz ve açlýktan ölürken dünyanýn diðer yerlerinde insanlar obeziteden ölüyorsa insanlýk onuru var mý diye sormalýyýz" diyerek sözlerine devam eden Erul, "Dünyanýn herhangi bir yerinde öldürmeler varsa tecavüzler, yakýp yýkmalar varsa insanlýk onurundan bahsedilemez. Cahiliye döneminde kýz çocuklarýnýn diri diri gömüldüðünü hepimiz pek çok kez duymuþuzdur. O dönemde bu gibi vakalar sayýlarla sýnýrlý iken bugün Çin de nüfus artmasýn diye milyonlarca kýz çocuðu anne karnýnda öldürülüyor ve dünya bunun karþýsýnda sessiz kalýyorsa onur nerede? Ülkemizde kadýna þiddet, ensest iliþkiler, çocuklarýný öldürenler anane ve babalarýný dövenler ve öldürenler varken insan onurundan ne kadar söz edebiliriz? Ýnsanlýðýn pek çok konuda mesafe katettiði bugünlerde insanlýk onuru acaba ne durumda. Kendimize þu sorularý sorabilmeliyiz. Bizi en son ne onurlandýrdý? Ne zaman birini onure ettik? Yada onurumuzu ne, kim ayaklar altýna aldý? Peygamberimiz rol model olarak ömrünün 63 yýlýnda bizlere nasýl onurlu yaþayabileceðimizi öðretmiþtir ve bunun için gönderilmiþtir. Hýlful Fudul cemiyetine katýlarak onurlu yaþama öncü olmuþtur. Hz. Hatice'nin kervanýnda çalýþýrken sergilediði onurlu davranýþlar sebebiyle Hz. Hatice validemiz Peygamber Efendimize talip olup onunla evlenmek istemiþtir. Peygamberlik davasýndan vazgeçmesi için para ve kadýn teklif edilmesine raðmen O onurlu duruþundan geri adým atmamýþ ve davasýndan vazgeçmemiþtir "Vallahi bir elime güneþi, diðer elime ayý verseniz yinede davamdan dönmem" sözü sýkça duyduðumuz onurlu davranýþlarýndan sadece bir tanesidir. Peygamberimizin çileli abluka günlerinde etrafýný gençlerin çevrelediðini görüyoruz. Bu gençler insan yerine konmayan, ezilmiþ, horlanmýþ, yoksul gençlerdi. Kureyþlilerin etrafýndan kaçýp onlara deðer veren, onurlu insan kabul eden Rasulün etrafýnda toplandýlar. Birgün Peygamberimiz yakýnýndan geçen bir cenazeyi görür ve ayaða kalkar, Ashabý; O bir Yahudi cenazesi dediler Peygamberimiz ise; O da bir insan deðimliydi? Diyerek onurlu bir insanýn, bir insanýn ölüsüne bile nasýl davranýlmasý gerektiðini öðretiyordu. Þiddete karþý önce sabýrla karþýlýk verdi sonra Hicret'le karþýlýk verdi. Taif'te taþlandýðýnda onlara dua edecek kadar onurluydu. Mekke'de de Medine'de de hayatýnda hiç deðiþiklik olmadý. Devlet baþkaný olduðunda bile en fakir ashabý ölçüsünde yaþamayý tercih etti. Yüz yýldan fazla birbirilerinin düþmaný olan ensar ve muhacirun O'nun onurlu davranýþlarýyla kardeþ oldular. Peygamber efendimiz Musab b. Umeyr'i ve Ümmü Mektum'u Medine'ye gönderiyor bir süre sonra Peygamberimiz Musab b. Umeyr e soruyor, Medine de durun ne? Diye. Umeyr, Ey Allah 'ýn Rasulü Medine de Ýslam'ýn konuþulmadýðý ev yok cevabýný veriyor. Peki bugünkü Müslümanlar yaþantýlarýyla, çalýþmalarýyla evlerde Ýslam'ýn konuþulmasýný saðlayabildiler mi? Büyük günahlarý en büyüðü bir Müslüman'ýn onurunu hor görmesidir.allah Rasulü "Kabe'ye, bir müminin onuru sana duyulacak hürmetten önce gelir" der. Müslüman kendi onurunu rencide edecek davranýþlarda bulunmamalýdýr. Onur dýþ görünüþe, yaþayýþa göre deðildir. Onur kavramý beþ kavramla açýklanýr: Irz, Þeref, Ýzzet, Ýffet, Hürmet. Bu yüzden Peygamberimizin onurlu hayatýný okuyup, anlayýp uygulamalýyýz" þeklinde kaydetti. "Çorum turizmini heryerde anlatýyoruz" Çorum Genç Turizmciler Derneði Baþkaný Duran Doðan Çorum'da turizm konusundaki yapýlmasý gerekenleri katýldýklarý her toplantýda dile getirdiklerini belirtti. "Maalesef Çorum, Türkiye turizm verilerine baktýðýmýzda, medeniyetler beþiði olmasýna raðmen gerekli yolu kat edemeyip pastadaki dilimini hiçbir zaman alamamýþ bir ildir" olduðunu kaydeden Doðan, "Çorum'daki tarihi ve kültürel deðerlerden tam anlamýyla yararlanýlmamaktadýr. Ulaþým açýsýndan tren yolculuðu daha kolay olacaðýndan tren alternatifi bölge turizminize canlandýracaktýr. Çorum, birikimlerini ve giriþimci gücünü örgütleyerek, özgün bir sanayi kapasitesine ulaþmýþ bir ildir. Yakýn zamanda seçimi olacak olan Çorum Ticaret Sanayi Odasý kurul üyeleri ve yeni göreve gelecek arkadaþlara baþarýlar diler, kendilerinin de Çorum turizm ve kalkýnmasýna desteklerini bekleriz. Çorum'un turizmini canlandýrmak için destekleri" dedi.

5 Çorum'da saðlýk alanýnda hizmet veren bazý sivil toplum kuruluþlarý düzenledikleri eylemde saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddeti protesto ettiler. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesinde dün yapýlan eyleme Türk Tabipleri Birliði, Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý, Türkiye Saðlýk ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikasý, Çorum Aile Hekimleri Derneði üyeleri katýldý. Sivil toplum kuruluþlarý adýna basýn açýklamasýný yapan Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Yýlmaz, "Ýlimizde geçtiðimiz ay içinde hekim sayýsý sýkýntýsý bulunmasýna karþýn gecesini gündüze katarak çalýþan, Bayat ve Osmancýk Ýlçelerimizde Uzman hekimlerimizin, Eðitim Araþtýrma Hastanemizde saðlýk çalýþanýmýzýn maruz kaldýklarý þiddet kabul edilebilir deðildir. Geçtiðimiz hafta içinde bir uzman hekimin darp edilmesi üzerine Aðrý'da, iki saðlýk çalýþanýnýn þiddete maruz kalmasý sonucu Ýstanbul Þiþli Etfal Hastanesi'nde, hasta yakýný tarafýndan uzman doktorun darp edilmesi üzerine Mersin Erdemli Devlet HABER "Genç giriþimci sayýsýný artýrmayý hedefliyoruz" Ali Yýlmaz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ýl Genç Giriþimciler Kurulu (GGK) Ýcra Komitesi üyeleri, Çorum'da kamu kurum ve kuruluþlarýna yönelik nezaket ziyaretlerinde bulundu. Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk ve komite üyeleri sýrasýyla, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yaþar Þahin, KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Çorum Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü Özgür Yalçýn'ý ziyaret ettiler. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu (GGK) Ýcra Komitesi üyeleri, çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýný ziyaret ettikten sonra baþta Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan olmak üzere üniversitenin çeþitli kademelerini de ziyaret ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler. GGK Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk ve komite üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen ziyaretler kapsamýnda sýrasýyla Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Recai Çýnar, Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝTÝTSEM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ettiler. GGK Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk, ziyaretlerde Genç Giriþimciler Kurulu'nun kuruluþu, yapýsý, iþleyiþi, hedefleri ve projeleri hakkýnda bilgiler verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin, Türkiye'de genç giriþimciliði özendirmek amacýyla bu kurulu kurduðunu belirten Elvan Can Çabuk, bu iþlevi yerelde de Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Hastanesi'nde ve son olarak iki asistan hekimin hasta yakýný þiddetine uðramasý sonucu Dokuz Eylül Üniversitesi'nde saðlýk çalýþanlarý iþ býrakmýþlardýr. Bunlar bildiklerimiz, ya bilmediklerimiz,açýklanmayanlar. "Saðlýkta Dönüþüm Programý" ve son uygulamasý olan "Kamu Hastane Birlikleri" sonucu çalýþanlarýn, gittikçe aðýrlaþan bir iþ yükü ve angarya ile karþý karþýya gelmesi, 7/24 esnek, kuralsýz ve baský altýnda çalýþtýrýlmasý, baskýsý altýnda çalýþmak bir yana, ödeme güvencesini tamamen yitirmiþ performans uygulamasý, Birlik Hastaneleri arasýnda dama taþý gibi dolaþma, iþyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkmasý, görev tanýmý dýþýnda "saðlýkçý her iþi yapabilir mantýðý" ile çalýþma yetmezmiþ gibi, çalýþanlara yönelik þiddet devam etmektedir" dedi. Üstelik, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddeti kýþkýrtan uygulamalarýn, saðlýk hizmetine ulaþmak için her kademede ödenen katký-katýlým payý ve ilave ücretlerin giderek arttýðýný da kaydeden Yýlmaz, konuþmasýný þu ifadelerle tamamladý: "Saðlýk çalýþanlarýný itibarsýzlaþtýrma ve þiddeti kýþkýrtan üslup deðiþmedi. Þiddeti engellemek adýna hiçbir adým atýlmýyor. 17 Nisan 2013, Gaziantep'te öldürülen meslektaþýmýz Dr. Ersin Arslan'ýn ölüm yýldönümüdür. Geçtiðimiz bir yýlda maalesef saðlýk çalýþanlarýna þiddet artarak devam etmiþtir. Daha da ürkütücü geliþme ise þiddetin yaygýnlaþmasýnýn yaný sýra olaðanlaþmasýdýr. Artan þiddet, saðlýk hizmeti verilmesini kesintiye uðratmakta ve tüm saðlýk çalýþanlarýnýn gelecek ile ilgili beklentilerini azaltarak, çalýþma isteðini yok etmektedir. Saðlýkta artan þiddeti araþtýrmak ve önlemek için kurulan TBMM Saðlýkta Þiddeti Araþtýrma Komisyonu henüz raporunu bile açýklayamamýþ durumda olup bu geliþmelere seyirci kalmaktadýr. Saðlýk alanýndaki emek ve meslek örgütleri 14 Mart için 14 Talep içinde þiddet konusunu öne çýkarýp taleplerini Saðlýk Bakanlýðý'na iletmiþ ancak bu konuda da herhangi bir geliþme saðlanamamýþtýr. Türkiye'nin her köþesinde, her hastane ve saðlýk biriminde tüm saðlýk çalýþanlarý artan þiddeti ve alýnmayan önlemleri protesto etmek üzere seslerini yükseltecek, þiddete neden olan Saðlýkta Dönüþüm Programý'na karþý mücadele kararlýlýðýný koordinatörlüðünde kendilerinin yürüttüðünü ifade etti. Kurul olarak Çorum'da genç giriþimciliði özendirmeyi, genç giriþimci sayýsýný artýrmayý hedeflediklerini ifade eden Çabuk, birçok proje üzerinde çalýþtýklarýný ve bu projelerin kýsa zaman içerisinde hayata geçeceðini bildirdi. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu'nun 130 üyeye sahip olduðunu ve 15 kiþilik yönetiminin bulunduðunu ifade eden Çabuk, yatýrým yapmayý düþünen gençlere kýlavuzluk yaptýklarýný, ayrýca üniversite-sanayi iþ birliðini geliþtirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da üniversite olarak Genç Giriþimciler Kurulu ile ortak çalýþmalar yapabileceklerini belirterek kurul üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. "Hastalarýmýzdan ve hasta yakýnlarýndan þiddet görmeyi kabul edemiyoruz" Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý düzenlediði basýn toplantýsýnda emekliler için çok sayýda indirim anlaþmasý yaptýklarýný söyledi.yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu basýn toplantýsýnda konuþan Kýnýklý, "Hastanelerde, otobüs firmalarýyla, kuru temizlemecilerle, tuhafiyelerle, kasaplarla emeklilerimize özel anlaþmalar yaptýk. Biz emekliler asgari ücret üzerinde bir maaþ alýyoruz. Yaptýðýmýz bu anlaþmalarda üyelerimizi biraz olsun rahatlatýyoruz" dedi. Kýnýklý "Benim aldýðým para gösterecek, Dr. Ersin Arslan'n ölümü ve artan saðlýkta þiddet ile ilgili anma ve toplantýlar yapacaktýr. Saðlýk çalýþanlarýnýn mücadelesi bununla bitmeyecek, taleplerimizle ilgili mücadele daha kararlý ve daha etkin biçimde, 17 Nisan 2013 sonrasýnda da sürdürülecektir. Tüm çalýþanlarý ve halkýmýzý yanýmýzda olmaya çaðýrýyoruz. Bütün bu nedenlerle, böyle saðlýk sistemi olmaz. Bu þartlarda iyi hekimlik yapamýyoruz. Nitelikli saðlýk hizmeti veremiyoruz. Eðitimimiz sürecinden baþlayarak çok çalýþtýðýmýz, zor þartlarda hizmet vermeye gayret ettiðimiz hastalarýmýzdan, hasta yakýnlarýndan þiddet görmeyi kabul edemiyoruz." Bahadýr YÜCEL 800 lira bir de çocuk okutuyorum. Bizlerin aldýðý maaþ çocuklara verilen cep harçlýðý kadar. Devlet büyüklerimizden yardým talep ediyoruz. Bizlerin boynunu eðik býrakmayýn. Belediye Baþkanýmýza çok teþekkür ediyorum bizlere büyük jestler yaptý. Valimiz bizleri yüceltiyor Valimize 'Hatap Barajý' için ziyarette bulunacaðýz eðer bize takdir ederse orayý güzel bir tatil köyüne çevireceðiz. Konya ve Ürgüp gezilerimiz var Valimizin de desteði olacaðýnda þüphemiz yok hepinize teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL "Çorum'un sýçrama yapmasýnýn önündeki tek engel demiryolunun olmamasýdýr" 5 THY Çorum Genel Satýþ Acentasý Müdürü Halit Ýnaltekin, Çorum'un dünya pazarý ile entegre olmasýnýn, demiryolundan geçtiðini belirtti. Çorum gibi bir turizm ve sanayi þehrinin bir an önce demiryoluna kavuþmasý gerektiðinin altýný çizen Halit Ýnaltekin, Ankara-Çorum- Samsun arasýnda hayata geçirilerek demiryolu projesinin hýzlandýrýlmasý ve bir an önce projenin hayata geçirilmesi gerektiðini ifade etti. Demiryolunun, sadece Çorum'un deðil, bölgenin en önemli sorunu ve beklentisi olduðunun altýný çizen Ýnaltekin, "Çorum'un sanayisinin ve turizmin geliþmesine engellerden biriside demiryoludur" dedi. Dünya pazarlarýnda rol almayan sektörlerin ilerleyemeyeceðini vurgulayan Ýnaltekin, dünya pazarýnýn yolunun demiryolundan geçtiðini söyledi. "Çorum demiryolu ile büyüyecek ve daha da geliþecek" diyen Ýnaltekin Çorum'a demiryolu kazandýrýlmasý için kurum kuruluþ ve sivil toplum örgütleri büyük gayret gösterdiklerini demiryolunun Çorum için neden önemli olduðunu, her platformda anlatýldýðýný ve anlatmaya da devam edeceklerini, sanayi ihracatý ve turizmi yükseltecek olan demiryolu projesinin Çorumlularýn en büyük özlemi olduðunu kaydetti. "Kentimiz için büyük anlam ifade eden demiryolu ile ilgili tüm çalýþmalarý ve geliþmeleri turizmci olarak yakýndan takip ediyoruz" ifadelerini kullanan Ýnaltekin, "Çorum turizm olarak maalesef pastadaki dilimini alamamýþ bir ildir. Çorum'daki tarihi ve kültürel deðerlerden tam anlamýyla yararlanýlmamaktadýr. Ulaþým açýsýndan tren yolculuðu daha kolay olacaðýndan tren alternatifi bölge turizmi de canlandýracaktýr. Çorum, birikimlerini ve giriþimci gücünü örgütleyerek, özgün bir sanayi kapasitesine ulaþmýþ bir ildir. Çorum'un sanayisinin ve turizmin geliþmesinin, sýçrama yapmasýnýn önündeki tek engeli demiryoludur. Çorum sanayinin ve turizmin geliþmesi için en ivedi alt yapý desteði demiryolu ile saðlanacaktýr. Demiryolu talebimizi tekrar yineleyerek resmi kurum kuruluþ yöneticileri ve sivil toplum örgütlerin bu talebimizi gündemde tutmalarýný gerçekleþmesi için verdikleri katkýnýn devamýný istemekteyim" ifadelerini kullandý. AK Parti Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýlarý her ay yapýlacak AK Parti nisan ayý Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýlarýna Osmancýk, Uðurludað, Bayat, Ýskilip, Kargý, Sungurlu ve Boðazkale de devam edildi. Diðer ilçelerde ki Danýþma Meclisleri ise nisan ay içerisinde tamamlanacak. Ýlçelerde yapýlan toplantýlarda; Ýlçe Baþkanlarý, Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Ýlçe Belediye Meclis Üyeleri, Ýlçe Kadýn Kollarý, Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkanlarýnýn aylýk sunumlarýnýn ardýndan ilçelerin genel sorunlarý, yapýlan çalýþmalar, parti politikalarýyla birlikte genel siyasi politikalarýn deðerlendirildiðini kaydeden AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, "Ýlçe Danýþma Meclisleri ilçelerimiz ve ilimiz için yararlý olmaktadýr. Bu arada yapýlanlarý kontrol etmiþ olmakla birlikte, eksiklerimizi, yapýlmasý gerekenleri de tespit etmiþ oluyoruz. Bilindiði gibi yýlbaþýndan itibaren her ilçemizde danýþma meclislerini yapýyoruz. Genel merkezimiz talimatlarý doðrultusunda da bundan böyle 2013 yýlý içerisinde her ay mevcut olarak il danýþma meclis toplantýlarýmýz yapýlacak. Bu toplantýlarýn ilimiz genelinde adalet ve kalkýnma yönünde çok katký saðlayacaðýna inanmaktayýz. Toplantýlara katký saðlayan baþta milletvekillerimiz olmak üzere il yönetim kurulu üyelerimize, il, ilçe ve belde belediye baþkanlarýna, ilçe baþkan ve yönetim kurulu üyelerine, ilçe kadýn ve gençlik kollarý baþkan ve yönetim kurulu üyelerine, ilçe belediye meclis ve il genel meclis üyelerine, mahalle baþkan ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür ediyoruz" dedi. Emekliler tatil köyü için yardým isteyecek

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı