Kültür Sitesi yýkýmýna start "Ýnsana yapýlan yatýrým son kuruþuna kadar helaldir"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kültür Sitesi yýkýmýna start "Ýnsana yapýlan yatýrým son kuruþuna kadar helaldir""

Transkript

1 Balkan Ýlahileri Çorum'da yankýlandý Çorum Belediyesi, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Balkan Ýlahileri konseri düzenledi. Ýstanbul Üniversitesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Abas Jahja tarafýndan Devlet Tiyatrosu Salonunda gerçekleþtirilen konseri... SAYFA 10 DA "Afrika da insanlar açlýktan diðer bölgelerde ise obeziteden ölüyor" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn haftalýk konferanslar serisinin bu hafta ki konuðu Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul oldu. Prof. Dr. Bünyamin Erul Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan konferans da "Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru" konusunda katýlýmcýlara bilgi verdi. SAYFA 4 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) "Yurtkur'u otel olarak görmüyoruz" Kredi Yurtlar Kurumu Hitit Yurdundan "Farkýndalýk" semineri düzenledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý seminerin açýlýþ konuþmasýný Kredi Yurtlar Kurumu Hitit Yurdu Müdürü Erol Kavuncu yaptý. Kubilay Kaan YÜCEL SAYFA 7 DE Kültür Sitesi yýkýmýna start "Ýnsana yapýlan yatýrým son kuruþuna kadar helaldir" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kredi ve Yurtlar Kurumu Çorum Yurt Müdürlüðü tarafýndan organize edilen "Farkýndalýk" seminerinde yaptýðý konuþmada, üniversitenin üç farklý þekilde görev sorumluluðunun olduðunu belirterek birinci görevinin; her geçen gün sýnýrlarýn daha da yok olduðu dünyada, evrensel ölçüler ýþýðýnda nitelikli insan gücünü yetiþtirilmesi, ikinci görevinin; eðitim ve araþtýrma ile bilimin üretilmesi ve üçüncü görevinin de; üretmiþ olduðu bilimi proje, kitap, yayýn gibi araçlarla yaygýnlaþmasýný saðlayarak topluma fayda sunmak olduðunu söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL SAYFA 7 DE Kültür Sitesinin yýkýmý dün baþladý. Belediye tarafýndan yerine park yapýlacak olan Kültür Sitesinde yýkýma start verildi. Yýkým ihalesinin gerçekleþtirilmesinin ardýndan firma tarafýndan temizlik yapýlan Kültür Sitesinde dün yýkým çalýþmalarý baþladý. Yýkým öncesinde ise kurban kesildi. Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE "Çorum'un sýçrama yapmasýnýn önündeki tek engel demiryolunun olmamasýdýr" THY Çorum Genel Satýþ Acentasý Müdürü Halit Ýnaltekin, Çorum'un dünya pazarý ile entegre olmasýnýn, demiryolundan geçtiðini belirtti. SAYFA 5 TE "Genç giriþimci sayýsýný artýrmayý hedefliyoruz" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ýl Genç Giriþimciler Kurulu (GGK) Ýcra Komitesi üyeleri, Çorum'da kamu kurum ve kuruluþlarýna yönelik nezaket ziyaretlerinde bulundu. Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk ve komite üyeleri sýrasýyla, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yaþar Þahin, KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Çorum Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü Özgür Yalçýn'ý ziyaret ettiler. SAYFA 5 TE Kimse Yok Mu'dan Baþkan Külcü'ye ziyaret Þeker Ýþ'ten "Þeker Tasarýsý"na tepki! Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman düzenlediði basýn toplantýsýnda Þeker Kanunundaki Deðiþiklik Tasarýsýna tepki gösterdi. Sendika binasýnda yaptýðý basýn toplantýsýnda doðrudan veya dolaylý olarak 10 milyon kiþiye istihdam saðlamasý gibi hususlar göz önünde bulundurulduðunda... Yasin YÜCEL SAYFA 3 TE Üniversiteden þehitleri anma gecesi SAYFA 2 DE Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürlüðü görevine yeni atanan Erkal Aykaç beraberinde yönetim kurulu üyesi Zekeriya Yurttaþ ile birlikte Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Ziyarette konuþan Erkal Aykaç Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesinin 19 Temmuz 2012 yýlýnda kurulduðunu ifade ederek, "Aradan geçen süre içerisinde 1300 aileye ayni ve nakdi yarýmda bulunduk. Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE Yaðmur Damlasý Derneði Çorum'a temsilcilik açtý SAYFA 10 DA "Hastalarýmýzdan ve hasta yakýnlarýndan þiddet görmeyi kabul edemiyoruz" SAYFA 5 TE

2 2 HABER 8-10 Nisan Polis Haftasý POLÝSE SIKILMIÞ KURÞUN DEVLETE SIKILMIÞTIR. Süleyman Recebi Vali Baþköy ile görüþtü Ýmsâk :4:01 Güneþ :5:50 Ýþrak :6:39 Öðle :12:51 Ýkindi :16:36 Akþam :19:31 Yatsý :21:07 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 16. Hafta Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarýn. Dün geçti. Yarýnýn geleceði belli deðil. Öyle ise; bugünün kýymetini bil! Hasan-ý Basrî Rahmetullahi Aleyh Vali Sabri Baþköy, Çorum Belediyesi tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen "Balkan Ýlahileri" Konseri için kente gelen Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkaný Süleyman Recebi, Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Genel Sekreteri Afrim Tarihi ve Kültür Müdürü Abas Jahgçi ile konser öncesinde Anvatar Otel'de görüþtü. Görüþmeye Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ile Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk da eþlik etti. Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn yaptýðý çalýþmalar hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi veren Süleyman Recebi, yaptýklarý çalýþmalar ile projelerine ülkemizin büyük destekler saðladýðýný ve bunun için müteþekkir olduklarýný ifade etti. Makedonya'dan gelen heyeti Çorum'da aðýrlamaktan duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy, gerek coðrafi, gerekse tarihten gelen sosyal ve kültürel yakýnlýklarý olan Balkanlar'ýn Türkiye için önemli olduðunu ifade ederek, ülke ve millet olarak her zaman yanlarýnda olmaya devam edeceklerini belirtti. Görüþmenin ardýnda Vali Sabri Baþköy ile Makedonya'dan gelen heyet, Ýstanbul Üniversitesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Abas Jahgçi tarafýndan Devlet Tiyatro Salonu'nda verilen konseri izledi. Günün Þiiri HANIMLA VADÝMÝZ Rýza Koçak Gün gelir ki bende bir gün ölürsem Mezarým baþýnda gelip aðlama Ölümünden sana benden fayda yok Saçýný yolup kara yazma baðlama Çok talaþla sana ölüm getirir Erkeðin yok çocuk evi batýrýr Ben ölünce sen ayrýlýk getirir Oturup da ele karþý aðlama Uygun yerlere dut aðacý dikiliyor Orman Ýþletme Müdürlüðü yol kenarlarý, halka açýk piknik alanlarýnda bulunan çeþmelerin yanlarýna beyaz ve siyah dut aðaçlarý dikiyor. Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen dutun saðlýk açýsýndan çok sayýda faydasý olduðunu ifade ederek, "Aç karnýna yenilen beyaz dut baðýrsak kurtlarýný düþürüyor. Mide ve baðýrsaklarý rahatlatýyor. Karadut ise aðýz ve boðaz iltihaplarýna iyi geliyor, vücuda kuvvet veriyor, kansýzlýða iyi geliyor, aðýz, bademcik ve boðaz iltihabý ile diþ eti hastalýklarý ile öksürüðe de faydalýdýr, ateþ düþürür, karaciðeri kuvvetlendirir, mide ve baðýrsaklarýn düzenli çalýþmasýna yardým eder. Dutun taze ve kuru olarak yenebildiði, ayrýca þurubu, reçeli ve pekmezi yapýlabildiði gibi dut þurubunun mide ve baðýrsak iltihaplarýný iyileþtirmeye yardýmcýdýr" dedi. Üniversiteden þehitleri anma gecesi Hitit Üniversitesi "Çanakkale ve Sarýkamýþ Þehitlerini Anma Gecesi" düzenleyecek. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 20 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 20.00'da yapýlacak olan "Sarýkamýþ'tan Çanakkale'ye Bir Hürriyet Türküsü" isimli etkinliðe, Recep Ergül, Amir Ateþ ve Erol Sayan katýlacak. Daðýlmasýn evimize eyi bak Gezmeye gittim ýþýðýný erken yak Muhtaç olma ele malýna da bak Oturup da ele karþý aðlama Düþmanlarý sevindirme nazlý yar Çalýþýrsan çekmezsin dar Cümlenin rýzkýný veren Allah var Oturup da ele karþý aðlama Ýþine iyi bak kimseye varma Varýp da el aleme rezil olma Çocuklardan sende ayrý kalma Oturup da ele karþý aðlama Koçak der karýya eyledim vaat Þayet acele gelip dolarsa saat Düþünme sonunu sen yatta rahat Oturup da ele karþý aðlama HAVA DURUMU Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2454 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : "Çorum'da büyük bir deðiþim yaþanýyor" Aniþ Turizm Çorum IATA yetkilisi Abdullah Ýnaltekin Ankara-Çorum-Samsun demiryolu projesi tamamlanýp hayata geçtiði anda Çorum'a büyük katkýsý olacaðýný belirtti. Yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda demiryolunun Çorum için önemine deðinen Abdullah Ýnaltekin, "Ýlimizden demiryolu ile ulaþýmýn, transport taþýmacýlýk ve diðer sanayi ürünlerimizin de artýk daha kolay ve güvenilir bir þekilde dýþ ülkelere pazarlama aðý geniþleyecektir. Çorum turizmden, tarýmýndan sanayisine, altyapýsýndan üstyapýsýna, kamu hizmetlerinden belediye projelerine kadar Çorum'da büyük bir deðiþim yaþanýyor. Hem Çorum hem Samsun hem de Merzifon sanayileri için büyük önem arz eden bu yeni projeye yakýnda baþkaný seçilecek olan Çorum Ticaret Sanayi Odasý yönetim kurulu ve üyelerinin de desteklerini beklemekteyiz" dedi. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,789 1,799 EUR 2,346 2,361 STERLiN 2,71 2,76 JPY YENi 0,0181 0,0184 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DOÐA ECZANESÝ TEL: BAHABEY CD. NO:101 - YEÞÝL FIRIN YANI SULAR ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:24 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Þeker Ýþ'ten "Þeker Tasarýsý"na tepki! Kültür Sitesinin yýkýmý dün baþladý. Belediye tarafýndan yerine park yapýlacak olan Kültür Sitesinde yýkýma start verildi. Yýkým ihalesinin gerçekleþtirilmesinin ardýndan firma tarafýndan temizlik yapýlan Kültür Sitesinde dün yýkým çalýþmalarý baþladý. Yýkým öncesinde ise kurban kesildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü çalýþmalarla ilgili yaptýðý açýklamada, Kültür Sitesinin belediyeye devredilmesinde katkýlarý olan Valiler Nurullah Çakýr ve Sabri Baþköy'e, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterleri Yakup Keleþ ile Ömer Arslan ve Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker'e teþekkür etti. Kültür Sitesinin yýkýlmasýyla kentin kötü bir görüntüden kurtulacaðýný vurgulayan Baþkan Külcü, "Kültür Sitesinin belediyeye devri için 21 milyon liralýk gayri menkul takasý ve mülk alýmý yaptýk" dedi. Firmanýn yýkýmý güne kadar bitireceðini ifade ettiðini ancak kendilerinin bu tarihi bir ay olarak planladýklarýný kaydeden Külcü, "Kültür Sitesi Kültür Sitesi yýkýmýna start zemine kadar yýkýlacak ve toprakla dolgu yapýlacak" ifadelerini kullandý. -PARK SONHABARA BÝTECEK- Bir taraftan yýkým gerçekleþtirilirken diðer taraftan ise Kültür Sitesi yerine yapýlacak olan park ile ilgili çalýþmalarýn devam ettiðini açýlayan Baþkan Külcü, "Parkýn proje çalýþmalarý tamamlandý ve ilgili firmanýn projeyi teslim etmesini bekliyoruz. Proje teslim edilince ihalesini hemen yapacaðýz. Sonbahar da bitirmeyi hedefliyoruz" þeklinde konuþtu. -KAFENÝN ALTI SANAT GALERÝSÝ OLACAK- Ýnþaa edilecek olan parkýn altýnda Bin metrekarelik alana Sanat Galerisi yapacaklarýný açýklayan Baþkan Külcü, "Burada sergi salonlarý, fuaye ve yönetim odalarý bulunacak" dedi. Baþkan Külcü daha sonra Kültür Sitesinin çatýsýna çýkarak burada yapýlan çalýþmalarý inceledi. Törene Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan, Nurettin Karakaya, Alper Zahir ile firma yetkileri de katýldý. Fatih AKBAÞ Kimse Yok Mu'dan Baþkan Külcü'ye ziyaret Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürlüðü görevine yeni atanan Erkal Aykaç beraberinde yönetim kurulu üyesi Zekeriya Yurttaþ ile birlikte Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Ziyarette konuþan Erkal Aykaç Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesinin 19 Temmuz 2012 yýlýnda kurulduðunu ifade ederek, "Aradan geçen süre içerisinde 1300 aileye ayni ve nakdi yarýmda bulunduk. Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda ise 'yetim' kampanyasý baþlattýk. Çorumlularýn kampanyaya maddi ve manevi yardýmlarýný bekliyoruz. Ayrýca Ramazan hazýrlýklarýmýz da devam ediyor" dedi.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise belediye olarak birçok alanda sosyal yardýmlar yaptýklarýný ifade ederek, "Bu yardýmlarý bizim kültürümüzde yüzyýllardýr vakýflar, dernekler cemaatler yapmýþ. Bizde belediye olarak elimizden geldiði kadar sosyal amaçlý yardýmlar yapmaya çalýþýyoruz" þeklinde kaydetti. Kimse Yok Mu Derneðini dünyada sýkýntý yaþanan her bölgede insanlara yardým elini uzatýrken görmenin mümkün olduðunu dile getiren Külcü, "Bizi tabi ki bundan gurur duyuyoruz. Büyük devlet olmanýn gereði de ihtiyacý olana yardým etmektir. Kimse Yok Mu Derneði de bu konuda üstlendiði görevi en iyi þekilde yerine getiriyor. Milletimizde bu yardýmlarý gördükçe daha fazla yardýmda bulunuyor" ifadelerini kullandý. Baþkan Külcü sözlerini ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirip teþekkür ederek tamamladý. Fatih AKBAÞ Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman düzenlediði basýn toplantýsýnda Þeker Kanunundaki Deðiþiklik Tasarýsýna tepki gösterdi. Sendika binasýnda yaptýðý basýn toplantýsýnda doðrudan veya dolaylý olarak 10 milyon kiþiye istihdam saðlamasý gibi hususlar göz önünde bulundurulduðunda, þeker pancarý tarýmý ve pancar þekeri üretiminin sürdürülebilirliðinin Türkiye ekonomisi açýsýndan taþýdýðý önemin göz ardý edilemeyeceðini belirterek sözlerine baþlayan Sefer Kahraman, "Ýnsanýna ve ülkesine duyduðu sorumluluk gereði, sektör adýna, yeri geldiðinde tek baþýna da olsa mücadeleden yýlmayan Þeker-Ýþ Sendikasý, özelleþtirme ihalelerinin Özelleþtirme Yüksek Kurulu kararlarý ile iptal edilmesi sonrasýnda geleceðe dair umutlar beslemekteyken, kamuoyu gündemine gelen Þeker Kanunu tasarýsý ile milyonlarý bulan pancar ailesinin tüm fertleri gibi, sarsýlmýþtýr. Baþýndan sonuna kadar, bir avuç NBÞ lobisinin etkisi ile kaleme alýnmýþ bu tasarýnýn yasalaþtýðý gün milyonlarýn umudunu baðladýðý pancar tarýmý karanlýða gömülecektir. GDO gibi, kamuoyunda NBÞ olarak bilinmeye baþlayan ve pancar þekerinin doðallýðýnýn aksine kimyasal bir dizi sürecin ürünü olan niþasta bazlý þekerleri "diðer þekerler" gibi belirsiz bir kavram ile tanýmlayarak kamuoyunun algýsýndan kaçýrma niyeti, kanýmýzca taslaðýn özüdür. Kamuoyu farkýndalýðý ile kullanýmý azalmaya baþlayan NBÞ tüketimini arttýrmak için, olumsuz bir kavrama dönüþen NBÞ yerine "diðer þekerler" deyimini tercih etmek, basit bir kavramsal tercihin çok daha ötesini iþaret etmektedir. Þeker tanýmýný bulanýklaþtýrmak, pancar þekeri (sakaroz) ile NBÞ kökenli þekerleri (izoglukoz, glukoz þurubu..) iç içe geçirmek ve sonrasýnda %10 olan NBÞ kotasýný %15 olarak belirlemek, glukoz þurubu..) iç içe geçirmek ve sonrasýnda %10 olan NBÞ kotasýný %15 olarak belirlemek, vermek, baþka neyle açýklanabilir? Tasarýdaki çeliþkileri nasýl anlamlandýrmalýyýz? Tasarýya göre pancar þekerinde kuraklýk olduðunda NBÞ kotasý arttýrýlacaktýr. Bu kuraklýk nasýl bir þeydir ki pancar tarýmýný etkilerken, NBÞ için kullanýlan mýsýrý etkilememektedir? Veya mýsýrda kuraklýk olduðunda neden NBÞ kotasý azaltýlmamaktadýr? Amacý "yurt içi þeker talebini yurt içi hammaddeler kullanýlarak yurt içinde üretilmesini saðlamak" olan bir kanun tasarýsýnda "kurumun izni veya denetimi dýþýnda ithalat yoluyla temin edilen hammaddelerden elde edilen þekeri kayýt altýna almak veya yasal olmayan yollarla yurda giren (kaçak) þekeri önlemek yerine kayýt altýna alarak ticaretine imkan saðlamak, tutarsýzlýðýn ötesinde bir anlam taþýmakta mýdýr? Þeker Kurulu'nun mevcut üyeliklerini sona erdirerek, yedi olan üye sayýsýný beþe indirmek ve üç idare temsilcisinin dýþýndaki iki üyenin seçiminde sektör paydaþlarýný dýþlama imkâný veren bir keyfiyet getirmek, karar süreçlerini demokratikleþtirmek için mi yapýlmaktadýr? Bu tasarýya göre, idare temsilcisi dýþýndaki iki üyenin NBÞ firmalarý ve baðlantýlý mýsýrcýlardan seçilmesi mümkündür. Peki, "doðrudan veya dolaylý olarak iki milyon kiþiye istihdam saðlayan" pancarý kurulda kim temsil edecektir? Pancarýn kurulda temsili idarenin iyi niyetine mi kalacaktýr? Sektörün asýl sorunlarýný oluþturan, kaçakçýlýk, fire polar tespitindeki usulsüzlüklerden ihraç edeceðiz diyerek iç piyasaya sunulan "diðer þekerler" e kadar, denetim ve gözetime dair eksiklikleri giderecek etkili mekanizmalarý içermekten uzak tasarý, görüldüðü kadarýyla, sorunlarý çözmek amacýný taþýmamaktadýr. Þeker-Ýþ Sendikasý; pancar ekim alanlarý, fabrikalarý, üreticileri ve iþçilerin yoðun olduðu bölgelerin meclisteki temsilcisi milletvekillerinin þeker konusundaki hassasiyet ve samimiyetlerinin bilincindedir. Yöre milletvekillerinin, kendi insanlarýnýn aleyhine bir mantýkla hazýrlanan bir tasarýya onay vermeyeceklerinden emin olmakla beraber, sendikamýz, bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da, inandýðý doðrularý ýsrar ve inatla anlatmaya devam edecek tasarýnýn bu haliyle yasalaþmamasý için her türlü meþru giriþimde bulunacaðýmýzý belirtmek istiyoruz" dedi. Yasin YÜCEL

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI ADINI SEN KOY Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bir aile özel arabasýyla Ankara'ya giderken akþam kararmak üzeredir. O anda arabada tüm elektrik aksamý devre dýþý kalýr. Þoför aracý durdurur aþaðý iner. Kaputu açýp saðýna soluna bakar ama bir þey anlamaz. 'Eyvah! Çoluk çocuk periþan olacaðýz akþam akþam yollarda' der demez pat diye bir araba yanlarýna durar. Camý açar, selam verir ve bey efendi ben tamirciyim, ihtiyacýnýz olursa yardýmcý olabilirim' der. Bakar güven veren bir yapýsý var. Çok memnun olurum deyince hemen aracýndan inerek aracý çalýþtýrýr ve istop etmeden Ankara'da gideceðin yere kadar git der. Aracý arýza yapan vatandaþ, 'Allah razý olsun, seni Allah gönderdi. Çoluk çocuk bu saatte yolda ne yapardýk diyerek bir paket leblebi verir ve teþekkür eder. * Bir genç, memur olarak görev yapmaktadýr. Ama yaptýðý görevden çok mustariptir. Baþka bir göreve geçmek ister ama bir türlü geçemez. Daha doðrusu bu geçiþ isteðinde elinden tutan olmaz. Durum böyle olunca, emekli oluncaya kadar bu görevde kalýrsa kendisinin psikolojik olarak çok yýpranacaðýný kara kara düþünmeye baþlar. Ve çok geçmez yolu dünyanýn en kýymetli mekânýna düþer. ''Dua, bir ümit çýðlýðýdýr''(a.musset) sýrrýnca Orada: ''Allah'ým ne olur, bu görev bana çok zor geliyor. Rýzkýmý baþka bir görevden ver'' diye hulusi kalple rabbine yalvarýr. Ülkesine döner. Çarþý da üzgün üzgün dolaþýrken, hiç akýlda olmayan bir kiþi vesile olur ve yýllardýr olmayan kurum deðiþtirme iþi çok geçmeden oluverir. Hem hiç beklenmedik bir zaman diliminde. Hem de hiç ummadýðý bir kiþinin himmetiyle. * Zamaný evvelde, Osmancýk ilçemizin Seki köyünde biraz aksi bir amca vardýr. Cahil olan oðlu da gençlik yýllarýnda ayný oranda aksidir. Durum böyle olunca aksilikler üst üste gelir. Bir gün babasýna kýzan delikanlý sinirle babasýný çalýlarýn içine itiverir. Bu duruma þahit olan Rüstem adýnda yaþlarýndaki delikanlý hep ''Allah'ým 39 yaþýný 40 dedirtme. Çoluk çocuða muhtaç etme '' diye dua eder. Bu duasý alýþkanlýk haline dönüþür. Yarý þaka yarý ciddi hep dilinde dolaþýr. Zamanla köyden çýkýp Adapazarý iline kapýcý olarak gider. 7,4 þiddetinde 17 Aðustos depremi meydana gelir. Bu depremde köyde olduðu için kurtulur. Fakat apartmanýn sorumluluðu üzerinde olduðu için, hemen Adapazarý'na gider. Bina hasarlýdýr ama ihtiyaç kadar içeri girip çýkar. Bir hafta sonra 5 þiddetinde artçý bir deprem meydana gelir. Bu esnada binanýn içerisinde çocuðuyla beraberdir. Çocuðunu pencereden acil olarak dýþarý çýkarýr. Kendi ise normal yoldan kaçarken kömürlüðün duvarý patlar ve üzerine çöker. Oracýkta ruhunu teslim eder. Netice olarak 7,4 þiddetindeki depremde kurtulur ama 5 þiddetindeki artçý depremde hayatýný kaybeder. Merhum Necip Fazýl'ýn 'yapacaðýnýz duaya dikkat edin, kabul olacaðý tutar.'' Sözünü lisaný haliyle hatýrlatýr. * Ayþe teyze elinden geldiði kadar eþine hizmet eder. Acýyý, çileyi, ýstýrabý içine gömer sabreder ama eþi de aksi mi aksidir. Ayþe teyze kapý komþuya çýksa, eþi kapýyý hemen kilitler bir daha açmaz. Uðraþtýrýp durur. Bir gün kadýncaðýzýn caný çok sýkýlýr ve yakýnýnda olan kýzýnýn evine gider. Gelir ki, evin kapýsý arkadan yine kilitli. Yalvarsa da bir türlü açtýramaz. Tak tak kapýya vurdukça, kolu komþudan utanýr. Sonunda komþunun taklidini yaparak, amca; Ayþe teyze ev de mi? Diye kapýya vurunca, kapý açýlýr. Açýlýr açýlmasýna da Ayþe teyzenin tansiyonu fýrlamýþ, sinir stresi zirveye çýkmýþtýr Durum böyle olunca; sinirle 'Allah'ým çekemiyorum artýk, tek yataða baðlansýn da yatakta bakayým' der. Ayný gün amca dýþarý giderken merdivenden yuvarlanýr kolu bacaðý kýrýlýr. Netice, aksi amcamýz yataða baðlanýr ve bir daha ayaða kalkamaz. Ayþe teyzemizde, ben bunu hak ettim. Demek ki benim imtihaným da böyle olacak diye düþünür ve yataða baðlý olarak hayata tutunmaya çalýþan amcamýzý topraða katýncaya kadar en iyi þekilde bakmaya çalýþýr. * Kargý ilçesi Karaboya köyüne genç bir imam atanýr. Aradan zaman geçer. Bir gece yatarken cenaze olabilir niyetiyle ezberlediði dualarý tekraren gözden geçirir. Eksikliklerini tamamlar öyle yatar. Sabah tak tak kapýya vurulur. Ýmam efendi kapýyý açar. Köyden bir vatandaþ: 'Hocam Ankara'dan cenaze geliyor bir sala veriver ' der. * Geçenlerde elim bir trafik kazasý akabinde hakkýn rahmetine kavuþan Zerat ZEYTÝNLÝ kardeþimiz, son günlerde aile efradýna ben ölürsem cenazem, 'bir gece evde kalsýn, namazým ilçe de kýlýnsýn ve akýbet köyüme konulsun' dermiþ (Aynen öyle oldu. Ruhu þad, mekâný cennet olsun) * Marmara - Düzce ve diðer depremlerde adýný koyamadýðýmýz yukarýdaki hususlara benzer farklý olaylarýn yaþandýðýný afetzedelerden dinledik, kitaplardan okuduk. Kendimize göre bir ad koyduk. Don Alixis'e gelen bir rahip þu soruyu sorar. ''Öðrencilerinize dua etmeyi öðretiyor musunuz'' Don Alixis ise, ben onlara bütün hayatlarýný bir dua haline getirmelerini öðretiyorum'' der. "Afrika da insanlar açlýktan diðer bölgelerde ise obeziteden ölüyor" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn haftalýk konferanslar serisinin bu hafta ki konuðu Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul oldu. Prof. Dr. Bünyamin Erul Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan konferans da "Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru" konusunda katýlýmcýlara bilgi verdi. "Kutlu Doðum programlarýnda Peygamberimizi anmak deðil anlatmayý önemsedik" diyerek sözlerine baþlayan Bünyamin Erul, "Bu sene "Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru" temasýný seçtik. Bu hafta münasebetiyle ola ki ders çýkarýrlar umuduyla fýrsatý deðerlendirmeye çalýþýyoruz. Hz. Adem' den önce insan yoktu. Allah ben insan adýnda bir varlýk yarattým dedi. Sonra meleklerin secde etmesini (saygý göstermesini) emrederek onurlandýrdý. Allah' u Teala yarattýðý insaný halife yaratarak onurlandýrdý. Yeryüzünü onun emrine vererek onurlandýrdý, insanlarýn arasýndan peygamberleri çýkararak yine onurlandýrdý. Peygamberlerine kitaplar vererek tekrar onurlandýrdý. Mevlana hazretleri bir sözlerinde þöyle diyor; Ýnsan öyle bir varlýk olarak yaratýldý ki melekler imrendi, ardýndan insanlar öyle kötü ameller iþlediler ki þeytan sevindi insan olmadýðý için" dedi. "Afrika da insanlar bir bardak su bulamaz ve açlýktan ölürken dünyanýn diðer yerlerinde insanlar obeziteden ölüyorsa insanlýk onuru var mý diye sormalýyýz" diyerek sözlerine devam eden Erul, "Dünyanýn herhangi bir yerinde öldürmeler varsa tecavüzler, yakýp yýkmalar varsa insanlýk onurundan bahsedilemez. Cahiliye döneminde kýz çocuklarýnýn diri diri gömüldüðünü hepimiz pek çok kez duymuþuzdur. O dönemde bu gibi vakalar sayýlarla sýnýrlý iken bugün Çin de nüfus artmasýn diye milyonlarca kýz çocuðu anne karnýnda öldürülüyor ve dünya bunun karþýsýnda sessiz kalýyorsa onur nerede? Ülkemizde kadýna þiddet, ensest iliþkiler, çocuklarýný öldürenler anane ve babalarýný dövenler ve öldürenler varken insan onurundan ne kadar söz edebiliriz? Ýnsanlýðýn pek çok konuda mesafe katettiði bugünlerde insanlýk onuru acaba ne durumda. Kendimize þu sorularý sorabilmeliyiz. Bizi en son ne onurlandýrdý? Ne zaman birini onure ettik? Yada onurumuzu ne, kim ayaklar altýna aldý? Peygamberimiz rol model olarak ömrünün 63 yýlýnda bizlere nasýl onurlu yaþayabileceðimizi öðretmiþtir ve bunun için gönderilmiþtir. Hýlful Fudul cemiyetine katýlarak onurlu yaþama öncü olmuþtur. Hz. Hatice'nin kervanýnda çalýþýrken sergilediði onurlu davranýþlar sebebiyle Hz. Hatice validemiz Peygamber Efendimize talip olup onunla evlenmek istemiþtir. Peygamberlik davasýndan vazgeçmesi için para ve kadýn teklif edilmesine raðmen O onurlu duruþundan geri adým atmamýþ ve davasýndan vazgeçmemiþtir "Vallahi bir elime güneþi, diðer elime ayý verseniz yinede davamdan dönmem" sözü sýkça duyduðumuz onurlu davranýþlarýndan sadece bir tanesidir. Peygamberimizin çileli abluka günlerinde etrafýný gençlerin çevrelediðini görüyoruz. Bu gençler insan yerine konmayan, ezilmiþ, horlanmýþ, yoksul gençlerdi. Kureyþlilerin etrafýndan kaçýp onlara deðer veren, onurlu insan kabul eden Rasulün etrafýnda toplandýlar. Birgün Peygamberimiz yakýnýndan geçen bir cenazeyi görür ve ayaða kalkar, Ashabý; O bir Yahudi cenazesi dediler Peygamberimiz ise; O da bir insan deðimliydi? Diyerek onurlu bir insanýn, bir insanýn ölüsüne bile nasýl davranýlmasý gerektiðini öðretiyordu. Þiddete karþý önce sabýrla karþýlýk verdi sonra Hicret'le karþýlýk verdi. Taif'te taþlandýðýnda onlara dua edecek kadar onurluydu. Mekke'de de Medine'de de hayatýnda hiç deðiþiklik olmadý. Devlet baþkaný olduðunda bile en fakir ashabý ölçüsünde yaþamayý tercih etti. Yüz yýldan fazla birbirilerinin düþmaný olan ensar ve muhacirun O'nun onurlu davranýþlarýyla kardeþ oldular. Peygamber efendimiz Musab b. Umeyr'i ve Ümmü Mektum'u Medine'ye gönderiyor bir süre sonra Peygamberimiz Musab b. Umeyr e soruyor, Medine de durun ne? Diye. Umeyr, Ey Allah 'ýn Rasulü Medine de Ýslam'ýn konuþulmadýðý ev yok cevabýný veriyor. Peki bugünkü Müslümanlar yaþantýlarýyla, çalýþmalarýyla evlerde Ýslam'ýn konuþulmasýný saðlayabildiler mi? Büyük günahlarý en büyüðü bir Müslüman'ýn onurunu hor görmesidir.allah Rasulü "Kabe'ye, bir müminin onuru sana duyulacak hürmetten önce gelir" der. Müslüman kendi onurunu rencide edecek davranýþlarda bulunmamalýdýr. Onur dýþ görünüþe, yaþayýþa göre deðildir. Onur kavramý beþ kavramla açýklanýr: Irz, Þeref, Ýzzet, Ýffet, Hürmet. Bu yüzden Peygamberimizin onurlu hayatýný okuyup, anlayýp uygulamalýyýz" þeklinde kaydetti. "Çorum turizmini heryerde anlatýyoruz" Çorum Genç Turizmciler Derneði Baþkaný Duran Doðan Çorum'da turizm konusundaki yapýlmasý gerekenleri katýldýklarý her toplantýda dile getirdiklerini belirtti. "Maalesef Çorum, Türkiye turizm verilerine baktýðýmýzda, medeniyetler beþiði olmasýna raðmen gerekli yolu kat edemeyip pastadaki dilimini hiçbir zaman alamamýþ bir ildir" olduðunu kaydeden Doðan, "Çorum'daki tarihi ve kültürel deðerlerden tam anlamýyla yararlanýlmamaktadýr. Ulaþým açýsýndan tren yolculuðu daha kolay olacaðýndan tren alternatifi bölge turizminize canlandýracaktýr. Çorum, birikimlerini ve giriþimci gücünü örgütleyerek, özgün bir sanayi kapasitesine ulaþmýþ bir ildir. Yakýn zamanda seçimi olacak olan Çorum Ticaret Sanayi Odasý kurul üyeleri ve yeni göreve gelecek arkadaþlara baþarýlar diler, kendilerinin de Çorum turizm ve kalkýnmasýna desteklerini bekleriz. Çorum'un turizmini canlandýrmak için destekleri" dedi.

5 Çorum'da saðlýk alanýnda hizmet veren bazý sivil toplum kuruluþlarý düzenledikleri eylemde saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddeti protesto ettiler. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesinde dün yapýlan eyleme Türk Tabipleri Birliði, Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý, Türkiye Saðlýk ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikasý, Çorum Aile Hekimleri Derneði üyeleri katýldý. Sivil toplum kuruluþlarý adýna basýn açýklamasýný yapan Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Yýlmaz, "Ýlimizde geçtiðimiz ay içinde hekim sayýsý sýkýntýsý bulunmasýna karþýn gecesini gündüze katarak çalýþan, Bayat ve Osmancýk Ýlçelerimizde Uzman hekimlerimizin, Eðitim Araþtýrma Hastanemizde saðlýk çalýþanýmýzýn maruz kaldýklarý þiddet kabul edilebilir deðildir. Geçtiðimiz hafta içinde bir uzman hekimin darp edilmesi üzerine Aðrý'da, iki saðlýk çalýþanýnýn þiddete maruz kalmasý sonucu Ýstanbul Þiþli Etfal Hastanesi'nde, hasta yakýný tarafýndan uzman doktorun darp edilmesi üzerine Mersin Erdemli Devlet HABER "Genç giriþimci sayýsýný artýrmayý hedefliyoruz" Ali Yýlmaz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ýl Genç Giriþimciler Kurulu (GGK) Ýcra Komitesi üyeleri, Çorum'da kamu kurum ve kuruluþlarýna yönelik nezaket ziyaretlerinde bulundu. Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk ve komite üyeleri sýrasýyla, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yaþar Þahin, KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Çorum Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü Özgür Yalçýn'ý ziyaret ettiler. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu (GGK) Ýcra Komitesi üyeleri, çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýný ziyaret ettikten sonra baþta Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan olmak üzere üniversitenin çeþitli kademelerini de ziyaret ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler. GGK Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk ve komite üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen ziyaretler kapsamýnda sýrasýyla Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Recai Çýnar, Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝTÝTSEM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ettiler. GGK Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk, ziyaretlerde Genç Giriþimciler Kurulu'nun kuruluþu, yapýsý, iþleyiþi, hedefleri ve projeleri hakkýnda bilgiler verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin, Türkiye'de genç giriþimciliði özendirmek amacýyla bu kurulu kurduðunu belirten Elvan Can Çabuk, bu iþlevi yerelde de Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Hastanesi'nde ve son olarak iki asistan hekimin hasta yakýný þiddetine uðramasý sonucu Dokuz Eylül Üniversitesi'nde saðlýk çalýþanlarý iþ býrakmýþlardýr. Bunlar bildiklerimiz, ya bilmediklerimiz,açýklanmayanlar. "Saðlýkta Dönüþüm Programý" ve son uygulamasý olan "Kamu Hastane Birlikleri" sonucu çalýþanlarýn, gittikçe aðýrlaþan bir iþ yükü ve angarya ile karþý karþýya gelmesi, 7/24 esnek, kuralsýz ve baský altýnda çalýþtýrýlmasý, baskýsý altýnda çalýþmak bir yana, ödeme güvencesini tamamen yitirmiþ performans uygulamasý, Birlik Hastaneleri arasýnda dama taþý gibi dolaþma, iþyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkmasý, görev tanýmý dýþýnda "saðlýkçý her iþi yapabilir mantýðý" ile çalýþma yetmezmiþ gibi, çalýþanlara yönelik þiddet devam etmektedir" dedi. Üstelik, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddeti kýþkýrtan uygulamalarýn, saðlýk hizmetine ulaþmak için her kademede ödenen katký-katýlým payý ve ilave ücretlerin giderek arttýðýný da kaydeden Yýlmaz, konuþmasýný þu ifadelerle tamamladý: "Saðlýk çalýþanlarýný itibarsýzlaþtýrma ve þiddeti kýþkýrtan üslup deðiþmedi. Þiddeti engellemek adýna hiçbir adým atýlmýyor. 17 Nisan 2013, Gaziantep'te öldürülen meslektaþýmýz Dr. Ersin Arslan'ýn ölüm yýldönümüdür. Geçtiðimiz bir yýlda maalesef saðlýk çalýþanlarýna þiddet artarak devam etmiþtir. Daha da ürkütücü geliþme ise þiddetin yaygýnlaþmasýnýn yaný sýra olaðanlaþmasýdýr. Artan þiddet, saðlýk hizmeti verilmesini kesintiye uðratmakta ve tüm saðlýk çalýþanlarýnýn gelecek ile ilgili beklentilerini azaltarak, çalýþma isteðini yok etmektedir. Saðlýkta artan þiddeti araþtýrmak ve önlemek için kurulan TBMM Saðlýkta Þiddeti Araþtýrma Komisyonu henüz raporunu bile açýklayamamýþ durumda olup bu geliþmelere seyirci kalmaktadýr. Saðlýk alanýndaki emek ve meslek örgütleri 14 Mart için 14 Talep içinde þiddet konusunu öne çýkarýp taleplerini Saðlýk Bakanlýðý'na iletmiþ ancak bu konuda da herhangi bir geliþme saðlanamamýþtýr. Türkiye'nin her köþesinde, her hastane ve saðlýk biriminde tüm saðlýk çalýþanlarý artan þiddeti ve alýnmayan önlemleri protesto etmek üzere seslerini yükseltecek, þiddete neden olan Saðlýkta Dönüþüm Programý'na karþý mücadele kararlýlýðýný koordinatörlüðünde kendilerinin yürüttüðünü ifade etti. Kurul olarak Çorum'da genç giriþimciliði özendirmeyi, genç giriþimci sayýsýný artýrmayý hedeflediklerini ifade eden Çabuk, birçok proje üzerinde çalýþtýklarýný ve bu projelerin kýsa zaman içerisinde hayata geçeceðini bildirdi. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu'nun 130 üyeye sahip olduðunu ve 15 kiþilik yönetiminin bulunduðunu ifade eden Çabuk, yatýrým yapmayý düþünen gençlere kýlavuzluk yaptýklarýný, ayrýca üniversite-sanayi iþ birliðini geliþtirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da üniversite olarak Genç Giriþimciler Kurulu ile ortak çalýþmalar yapabileceklerini belirterek kurul üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. "Hastalarýmýzdan ve hasta yakýnlarýndan þiddet görmeyi kabul edemiyoruz" Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý düzenlediði basýn toplantýsýnda emekliler için çok sayýda indirim anlaþmasý yaptýklarýný söyledi.yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu basýn toplantýsýnda konuþan Kýnýklý, "Hastanelerde, otobüs firmalarýyla, kuru temizlemecilerle, tuhafiyelerle, kasaplarla emeklilerimize özel anlaþmalar yaptýk. Biz emekliler asgari ücret üzerinde bir maaþ alýyoruz. Yaptýðýmýz bu anlaþmalarda üyelerimizi biraz olsun rahatlatýyoruz" dedi. Kýnýklý "Benim aldýðým para gösterecek, Dr. Ersin Arslan'n ölümü ve artan saðlýkta þiddet ile ilgili anma ve toplantýlar yapacaktýr. Saðlýk çalýþanlarýnýn mücadelesi bununla bitmeyecek, taleplerimizle ilgili mücadele daha kararlý ve daha etkin biçimde, 17 Nisan 2013 sonrasýnda da sürdürülecektir. Tüm çalýþanlarý ve halkýmýzý yanýmýzda olmaya çaðýrýyoruz. Bütün bu nedenlerle, böyle saðlýk sistemi olmaz. Bu þartlarda iyi hekimlik yapamýyoruz. Nitelikli saðlýk hizmeti veremiyoruz. Eðitimimiz sürecinden baþlayarak çok çalýþtýðýmýz, zor þartlarda hizmet vermeye gayret ettiðimiz hastalarýmýzdan, hasta yakýnlarýndan þiddet görmeyi kabul edemiyoruz." Bahadýr YÜCEL 800 lira bir de çocuk okutuyorum. Bizlerin aldýðý maaþ çocuklara verilen cep harçlýðý kadar. Devlet büyüklerimizden yardým talep ediyoruz. Bizlerin boynunu eðik býrakmayýn. Belediye Baþkanýmýza çok teþekkür ediyorum bizlere büyük jestler yaptý. Valimiz bizleri yüceltiyor Valimize 'Hatap Barajý' için ziyarette bulunacaðýz eðer bize takdir ederse orayý güzel bir tatil köyüne çevireceðiz. Konya ve Ürgüp gezilerimiz var Valimizin de desteði olacaðýnda þüphemiz yok hepinize teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL "Çorum'un sýçrama yapmasýnýn önündeki tek engel demiryolunun olmamasýdýr" 5 THY Çorum Genel Satýþ Acentasý Müdürü Halit Ýnaltekin, Çorum'un dünya pazarý ile entegre olmasýnýn, demiryolundan geçtiðini belirtti. Çorum gibi bir turizm ve sanayi þehrinin bir an önce demiryoluna kavuþmasý gerektiðinin altýný çizen Halit Ýnaltekin, Ankara-Çorum- Samsun arasýnda hayata geçirilerek demiryolu projesinin hýzlandýrýlmasý ve bir an önce projenin hayata geçirilmesi gerektiðini ifade etti. Demiryolunun, sadece Çorum'un deðil, bölgenin en önemli sorunu ve beklentisi olduðunun altýný çizen Ýnaltekin, "Çorum'un sanayisinin ve turizmin geliþmesine engellerden biriside demiryoludur" dedi. Dünya pazarlarýnda rol almayan sektörlerin ilerleyemeyeceðini vurgulayan Ýnaltekin, dünya pazarýnýn yolunun demiryolundan geçtiðini söyledi. "Çorum demiryolu ile büyüyecek ve daha da geliþecek" diyen Ýnaltekin Çorum'a demiryolu kazandýrýlmasý için kurum kuruluþ ve sivil toplum örgütleri büyük gayret gösterdiklerini demiryolunun Çorum için neden önemli olduðunu, her platformda anlatýldýðýný ve anlatmaya da devam edeceklerini, sanayi ihracatý ve turizmi yükseltecek olan demiryolu projesinin Çorumlularýn en büyük özlemi olduðunu kaydetti. "Kentimiz için büyük anlam ifade eden demiryolu ile ilgili tüm çalýþmalarý ve geliþmeleri turizmci olarak yakýndan takip ediyoruz" ifadelerini kullanan Ýnaltekin, "Çorum turizm olarak maalesef pastadaki dilimini alamamýþ bir ildir. Çorum'daki tarihi ve kültürel deðerlerden tam anlamýyla yararlanýlmamaktadýr. Ulaþým açýsýndan tren yolculuðu daha kolay olacaðýndan tren alternatifi bölge turizmi de canlandýracaktýr. Çorum, birikimlerini ve giriþimci gücünü örgütleyerek, özgün bir sanayi kapasitesine ulaþmýþ bir ildir. Çorum'un sanayisinin ve turizmin geliþmesinin, sýçrama yapmasýnýn önündeki tek engeli demiryoludur. Çorum sanayinin ve turizmin geliþmesi için en ivedi alt yapý desteði demiryolu ile saðlanacaktýr. Demiryolu talebimizi tekrar yineleyerek resmi kurum kuruluþ yöneticileri ve sivil toplum örgütlerin bu talebimizi gündemde tutmalarýný gerçekleþmesi için verdikleri katkýnýn devamýný istemekteyim" ifadelerini kullandý. AK Parti Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýlarý her ay yapýlacak AK Parti nisan ayý Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýlarýna Osmancýk, Uðurludað, Bayat, Ýskilip, Kargý, Sungurlu ve Boðazkale de devam edildi. Diðer ilçelerde ki Danýþma Meclisleri ise nisan ay içerisinde tamamlanacak. Ýlçelerde yapýlan toplantýlarda; Ýlçe Baþkanlarý, Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Ýlçe Belediye Meclis Üyeleri, Ýlçe Kadýn Kollarý, Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkanlarýnýn aylýk sunumlarýnýn ardýndan ilçelerin genel sorunlarý, yapýlan çalýþmalar, parti politikalarýyla birlikte genel siyasi politikalarýn deðerlendirildiðini kaydeden AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, "Ýlçe Danýþma Meclisleri ilçelerimiz ve ilimiz için yararlý olmaktadýr. Bu arada yapýlanlarý kontrol etmiþ olmakla birlikte, eksiklerimizi, yapýlmasý gerekenleri de tespit etmiþ oluyoruz. Bilindiði gibi yýlbaþýndan itibaren her ilçemizde danýþma meclislerini yapýyoruz. Genel merkezimiz talimatlarý doðrultusunda da bundan böyle 2013 yýlý içerisinde her ay mevcut olarak il danýþma meclis toplantýlarýmýz yapýlacak. Bu toplantýlarýn ilimiz genelinde adalet ve kalkýnma yönünde çok katký saðlayacaðýna inanmaktayýz. Toplantýlara katký saðlayan baþta milletvekillerimiz olmak üzere il yönetim kurulu üyelerimize, il, ilçe ve belde belediye baþkanlarýna, ilçe baþkan ve yönetim kurulu üyelerine, ilçe kadýn ve gençlik kollarý baþkan ve yönetim kurulu üyelerine, ilçe belediye meclis ve il genel meclis üyelerine, mahalle baþkan ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür ediyoruz" dedi. Emekliler tatil köyü için yardým isteyecek

6 HABER TEK 6 "Milli Eðitimde deðiþikliðe çalýþanlarýn desteðini alarak baþlanmalýdýr" Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Vekili Mesut Karaca eðitim sisteminde bir þeyler deðiþecekse, buna, eðitim çalýþanlarýnýn desteðini saðlamakla baþlamak gerektiðini söyledi. Karaca yaptýðý yazýlý açýklamada, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn yaptýðý bazý deðiþiklilere tepki göstererek, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn, deðiþimi, çalýþanlarýnýn desteðini alarak sürdürmesi gerektiðini kaydetti. Birbiriyle uyumsuz ve birbirine aykýrý yönetmelikler, genelgeler ve yazýlý talimatlarla Milli Eðitim'in en önemli problemlerinden birinin mevzuat olduðunu ifade eden Karaca, MEB mevzuatýnýn Anayasa gibi yamalý bohçaya döndüðünü, her yeni deðiþikliðin baþka arýzalara neden olduðunu belirtti. -"ROTASYON DEÐÝL, ÇALIÞMA ÞARTLARI ÝYÝLEÞTÝRÝLMELÝ"- Son günlerde 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu üzerinden sürdürülen tartýþmalarýn kimseye yarar saðlamayacaðýný dile getiren Karaca, "Eðitim-Bir-Sen olarak kamu emekçilerine rotasyon anlamýna gelebilecek her türlü uygulamaya þiddetle karþýyýz ve karþý duracaðýz. Kazanýlmýþ haklardan geriye gidiþi ifade eden hiçbir uygulamaya göz yummayacaðýz. Bu konuyu gündeme getirenler þunu çok iyi bilmelidir ki, yapay gündemlerle kamuoyunu meþgul etmek, suyu bulandýrmak dýþýnda kimseye bir þey kazandýrmaz. Devleti yönetmek ciddi bir iþtir, ciddi meselelerle uðraþýn. Artýk halkýn gündemine dönün ve çalýþanlarýn gündemiyle ilgilenin diyoruz" dedi. Öðretmen istihdamýnda güçlük çekilen bölgelerde çalýþanlara pozitif ayrýmcýlýk yapýlmasý gerektiðini belirten Karaca, söz konusu bölgelerde çalýþanlarýn çalýþma þartlarýnda iyileþtirme yapýlmasýný, ilave özel hizmet tazminatý ödenmesini, lojman imkâný saðlanmasýný ve daha fazla hizmet puaný verilmesini istedi. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn problemleri aþmasýnda sahip olduðu insan kaynaklarý potansiyeli ve vasýflý personelin varlýðýnýn bir avantaj olduðunu fakat sahip olunan fýrsatlarýn etkili kullanýlmadýðý zaman doðal bir tehdide dönüþtüðünü ifade eden Karaca, þu ifadelerini kullandý: "Çünkü vasýflý insanlarýn muhalefeti ve direnci de oldukça etkili ve yýpratýcý olur. Bakanlýðýn bu gerçeði göz ardý ederek attýðý adýmlar, camiayý maðdur ediyor. Öðretmenlerin mali haklarý Türkiye'nin geliþmesine, büyümesine paralel büyümüyor. Her yeni düzenlemeyle çalýþanlarýn özlük haklarýnýn düne göre daha geriye götürülmesi anlaþýlýr bir durum deðildir. Eðer eðitim sistemimizde bir þeyler deðiþecekse, buna, eðitim çalýþanlarýnýn desteðini saðlamakla baþlamak gerekir. Milli Eðitim Bakanlýðý, deðiþimi, çalýþanlarýnýn desteðini alarak sürdürmelidir." Bakanlýðýn teþkilat yasasýnýn deðiþtiðini ancak bunun tek baþýna bir anlam ifade etmediðini dile getiren Karaca, Bakanlýðýn, her yeni düzenlemede, birbiriyle uyumsuz mevzuat kaynaklarýný birbirine uyumlu hale getirmek için sarf ettiði çabanýn çok yetersiz olduðunu ifade etti. Milli Eðitim mevzuatýnýn adeta yamalý bohçaya döndüðünü, kanun ve yönetmeliklerin ihtiyaca cevap vermediðini belirten Mesut Karaca, 222, 1702, 4357 ve 1739 sayýlý temel kanunlar baþta olmak üzere Müftülük personeli NFK Kültür Merkezini gezdi Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ve daire personelini Kutlu Doðum Haftasý açýlýþý öncesinde Veli Paþa Konaðýnda aðýrladý. Sonrasýnda ise Müftü Mehmet Aþýk daire personeli Necip Fazýl Kýsakürek gençlik merkezini gezdi. Burada bulunan mekânlardan derslikleri ve bilgisayar odasýný gezdikten sonra Mehmet Aþýk, sosyal etkinliklerde bulunmak üzere gelen 90 tane çocuða konferans salonunda Allah ve Peygamber sevgisinden, peygamber efendimizin çocuklara karþý olan sevgisinden, anne babaya itaat etmenin öneminden bahsetti. Daha sonra ise öðrencilere namaz abdest kartelasý ile Peygamberimizin hayatýndan bahseden broþürü hediye edildi. Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: Adres: Çatak Yolu Üzeri 12. KM ÇORUM Milli Eðitim mevzuatýnýn günümüz ihtiyaçlarýna cevap vermekten uzak olduðunu vurguladý. Bakanlýðýn sorunu kökten çözmeye yönelik adýmlar atmamasýnýn sorunlarý içinden çýkýlmaz bir noktaya sürüklediðini anlatan Karaca, 6287 sayýlý Kanun aracýlýðý ile yapýlan deðiþikliðin günü kurtarmaya yönelik bir pansuman olarak deðerlendirdiklerini dile getirerek, "Birbiriyle uyumsuz ve birbirine aykýrý yönetmelikler, genelgeler ve yazýlý talimatlarla Milli Eðitim'in en önemli problemlerinden birinin mevzuat olduðu muhakkak. MEB mevzuatý, Anayasa gibi yamalý bohçaya dönmüþ durumda. Her yeni deðiþiklik baþka arýzalara sebebiyet veriyor yýlýndan beri sürekli deðiþikliðe uðrayan ve son deðiþiklikle birlikte 'atamama' yönetmeliðine dönüþen Millî Eðitim Bakanlýðý Yönetici Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði bunun örneklerinden sadece biri. Yaþanan belirsizlik, camianýn motivasyonunu bozmakta, bu durum da verimi düþürmektedir. Yeni düzenlemede mutlaka Ocak ve Þubat aylarýnda atama bekleyen yönetici adaylarýnýn öncelikli atama duyurularý yapýlmalýdýr. Adalet duygusu daha fazla zedelenmemelidir" þeklinde belirtti. -"MEVZUAT YENÝ SÝSTEME UYARLANMALI"- Eðitim sistemini kökten deðiþtiren ile iþlevleri ve iþleyiþi deðiþen kurumlarýn yönetmeliklerinin kapsamlý bir çalýþma ile yeniden hazýrlanmasý gerektiðini kaydeden Karaca, bu yýl özür durumuna, il içi, il dýþý isteðe baðlý yer deðiþikliði ve alan deðiþikliði ile ilgili sorunlarýn temelinde de konuyla ilgili düzenlemelerin bulunduðunu belirtti. Mevcut mevzuat kaynaklarýnýn önemli bir kýsmýnýn kökten deðiþtirilmesinin zaruri olduðunun altýný çizen Karaca, her iþlemi dava konusu olan Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn son yýllarda yaptýðý çoðu düzenlemeye iliþkin kýlavuz, genelge ve yazýlarla kafalarýn allak bulak olduðunu ifade ederek, açýklamasýný þöyle tamamladý: "Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn eski teþkilat yapýsýnda Mevzuat Daire Baþkanlýðý diye bir birim vardý. Yeni teþkilat yapýsýnda ise bu birim kaldýrýldý. Yeni dönemde böyle bir birimin olmamasý nedeniyle 652 sayýlý KHK sonrasý yeni hatalar yapmamak için ikincil mevzuat çalýþmasýnýn yapýlmasýna cesaret edilemedi. Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan talebimiz, beklentimiz, mevzuatý ihtiyaçlara cevap veren bütüncül bir yaklaþýmla ele almasý ve gerekli düzenlemeleri ertelemeden yapmasýdýr. Bunun için evvela MEB'in, öncelik arz eden konularda gereken düzenlemelere iliþkin bir acil eylem planýný kýsa vadede uygulamaya geçirmesi gerekir." "Spor ve Sanat eðitimi ihmal ediliyor" Sýnavcý - ezberci eðitim sistemi yüzünden, okullarda spor ve sanat eðitiminin vakit kaybý ve angarya olarak görüldüðünü söyleyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yüksel Say, "Öðrencilerin bedensel, ruhsal ve estetik geliþimini önemsemeyen; onlarý sosyal, fen ve matematik alanlarýna hapseden sýð bir eðitim sistemimiz var" diye konuþtu. Okullarda spor ve sanatýn bir kenara itildiði ve öðrencilerin ilgi alaný dýþýnda kaldýðýný söyleyen DES Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yüksel Say þunlarý söyledi: SBS, LGS ve YGS sýnavlarýna odaklý bir eðitim sistemimiz var. Dünyadaki bilimsel, teknolojik ve sanayi alanýndaki büyüme ve geliþme yarýþýnda geri kalmamak adýna spor ve sanat eðitimini ihmal ettik. Hâlbuki spor ve sanatýn bilimle ayný paralelde hatta önce geldiðini bilemedik. Akademik derslerde öðrenilen yoðun ve karmaþýk bilgilerin spor ve sanat dersleriyle pekiþerek yaþamsal kullanýma dönüþebileceði gerçeðini önemsemedik. -"EÐÝTÝM SÝSTEMÝMÝZ AKADEMÝK EÐÝTÝME ODAKLI"- Eðitimin temel amaçlarýndan birisi de öðrencilerin bedensel ve ruhsal geliþimini saðlýklý bir biçimde gerçekleþtirmesini saðlamaktýr. Bilgiyi öðrenmek ve bu bilgileri yeri ve zamaný geldiðinde etkili bir biçimde kullanarak beyinsel yetenekler zinciri oluþturabilmek spor ve sanat eðitimiyle kazanýlabilir. Eðitim sistemimiz çocuklarýmýzýn yalnýzca akademik geliþimini deðil, ruhsal, bedensel, duygusal ve sosyal geliþimini de önemsemelidir. Okullardaki beden eðitimi, resim ve müzik temalý spor ve sanat derslerini nitelik ve nicelik olarak yeterli görmüyorum. -"LÝSEYÝ BÝTÝREN BÝR GENÇ EN AZ BÝR ENSTRÜMAN ÇALABÝLMELÝ"- Dört tarafý denizlerle çevrili ülkemizde her yýl yüzlerce insanýmýz boðularak ölüyor. Sanatsal ve kültürel konularla hobi kabilinden bile ilgilenmiyoruz. Liseyi bitiren bir öðrenci en az bir enstrüman çalmalý, bir spor dalýnda yetkin olabilmelidir. Gençlerimiz en hareketli olmalarý gereken yaþlarda, duraðan bir þekilde bütün zamanlarýný sýnavlara harcýyor. Aksine bedensel ve ruhsal anlamda saðlýklý bir öðrencinin beyin ve düþünme yeteneði de daha iyi olacaktýr. Resim, müzik ve beden eðitimi derslerinin hayati önemde olduðunu düþünüyorum. Dünyanýn en ünlü sporcusu, müzisyeni, sanatçýsýnýn baþlangýç ve keþif noktalarý bu derslerdir. Bu nedenle bu derslerin hem sayýsýnýn hem de kalitesinin artýrýlmasý son derece önemlidir. Sanat eðitiminin yalnýzca resim ve müzik dersleriyle sýnýrlý tutulmasýný da doðru bulmuyorum. -"EÐÝTÝM SÝSTEMÝNÝN SPOR VE SANAT VÝZYONU OLMALI"- Tezhip, Örme ve Hüsnü Hat gibi geleneksel sanatlarýmýzdan fotoðrafçýlýk gibi en çaðdaþ sanat dallarýna kadar; okçuluk, güreþ ve matrak gibi tarihi sporlarýmýzdan sörf gibi yeni nesil spor dallarýna kadar; saz ve ney'den viyolonsel gibi enstrümanlara kadar, çocuklarýmýza en geniþ ve en zengin sanat ve spor repertuarý ve seçme özgürlüðü sunmalýyýz. Eðitim sistemimizin, dünyanýn sanat ve sporda geldiði noktayý adil ve baþarýlý bir þekilde temsil ettiðimizden emin olmak, büyük medeniyetimizin yeniden inþasýnda kadim spor ve sanat dallarýnýn katkýsýný tanýtarak teþvik etmek gibi bir vizyonu olmalýdýr. Eðitim sisteminin sanat, kültür ve estetik eðitimine gereken önemi vermemesi nedeniyle ülke gençliðinin duygu, düþünce ve eleþtirilerini aktarmakta zorlandýðýný, yetenek, zevk ve yaratýcýlýklarýný geliþtiremediklerini, kalite, keyfiyet ve estetik anlayýþlarýný yükseltmekte zorlandýklarýný görüyoruz. Kiþi baþýna düþen milli gelirin ve ekonomik standartlarýn her geçen yýl artmasýna raðmen Türkiye'nin yozlaþma, paçozlaþma, taklitçilik, yabancý hayranlýðý, zevksizlik ve ucube bir varoþ kültüründen yakasýný kurtaramadýðý bir gerçektir. -"GENÇLÝK SPOR VE SANATLA VAROÞ KÜLTÜRÜNDEN KURTULUR"- Çocuklarýmýza spor ve sanat alanlarýnda da mutlaka yeteneklerini ortaya çýkaran ve geliþtiren çalýþmalara ve planlamalara gereksinimimiz vardýr. Sanat ve spor dersleri çocuklarýmýzýn insani deðerleri ve erdemleri tanýmada ve yaþamada, insani iliþkileri geliþtirmede önemli adýmlar atýlmasýnda altyapý oluþturur. Bu nedenle öðrencilerimizi sporda ve sanatta da yetiþtirip geliþtirmeyi bir eðitim hedefi olarak görmemiz, ders programlarýný bu anlayýþla geniþletme zorunluluðumuz bulunmaktadýr." ÝYÝ KALPLÝ BÝR TÜRKÝYE ÝÇÝN ELELE Uzm.Dr.Tuncer KILIÇ Halk Saðlýðý Müdürü "12-18 Nisan Kalp Saðlýðý Haftasý" Kalp hastalýklarý, hemen hemen tüm toplumlarda en sýk görülen ölüm nedenlerinden biridir. Geliþmiþ toplumlardaki hareketsiz yaþam, saðlýksýz beslenme ve aþýrý stres, kalp hastalýklarýný tetikleyen en önemli unsurlarýn baþýnda gelmektedir. Kalp göðüs kafesi içinde, akciðerlerin üzerinde yer alýr. Tüm canlý varlýklarýn hayat merkezidir. Hayatýmýz boyunca hiç ara vermeden çalýþan, ritmik kasýlmalarla kaný pompalayan böylece; besini, oksijeni vücudumuzun en uç noktalarýna kadar ulaþtýran en hayati organýmýzdýr. Hastalýklara karþý oldukça duyarlý olan kalbin çalýþmasýndaki herhangi bir düzensizlikte bütün vücudu etkiler. Vücuttaki diðer kaslar gibi kalbin de düzgün çalýþmasý için oksijene ihtiyaç vardýr. Kalbin bu ihtiyacýný karþýlamasý için besleyici damarlar olan koroner arterler bulunur. Bunlarda meydana gelebilecek herhangi bir problem çok ciddi sorunlara yol açabilir. Kalp Krizi Nasýl Oluþur? Kalp krizi, pýhtýlaþmýþ kan birikmesi veya damarlarýn daralmasý sonucu koroner damarlarýn týkanarak kalpte söz konusu bölgeye yeterli miktarda kan akýþýnýn olmamasý sebebi ile birlikte kalp kaslarýndan bir bölümünün oksijensiz kalarak kalýcý hasara uðramasý sonucu meydana gelir. Kasta meydana gelen bu hasar, kalp atýþlarýnda düzensizlik ve ritim bozukluklarý gibi çok ciddi sorunlara sebep olabilir. Kalp Yetmezliði Nedir? Kalbin güçsüzleþerek en önemli görevi olan kan pompalama iþlevini yapamamasýdýr. Kalp krizi sonrasý oluþan hasarlar, kan basýncýnýn artmasý ve virüs enfeksiyonlarý kalp kasýnýn zayýflamasýna neden olurlar. Kalpte tek yönlü dört kapakçýk vardýr ve bunlar kanýn tek yönlü olarak akmasýný saðlamakla görevlidirler. Bu kapaklardan bir tanesi açýp kapama görevini aksatýrsa, bu sorunlu iþlev kalp yetmezliðine sebep olabilir. Kalp yetmezliðinin sonucu olarak kan dolaþýmý yavaþlar. Bu durumda kalp vücudumuz için gerekli olan besini ve oksijeni yeterli miktarda pompalayamaz ve biriken kan kalpteki basýncý arttýrýr. Bu artan basýnç, vücuttaki diðer organlarý da doðrudan ya da dolaylý olarak etkileyerek hasara sebep olur. Örneðin; kalpte biriken kanýn bir kýsmý akciðerde birikip akciðerde sývý birikimine sebebiyet vererek solunumu etkiler. Ayný zamanda zayýflayan kan dolaþýmý sonucu dolaþýma dönemeyen kan, vücudun çeþitli yerlerinde þiþmelere baðlý baþka þikâyetler yapar. Kalp Hastalýklarý Nelerdir? Kalpte, doðuþtan gelen veya sonradan kazanýlan sorularýn baþýnda; damar sertliði, kalp odacýklarýnýn arasýndaki delikler, kalp kapaklarýndaki hastalýklar kalpteki kan akýþýný saðlayan atardamarlar ve toplardamarlardaki rahatsýzlýklar, kalbi besleyen damarlardaki sorunlar, kalpteki geliþim bozukluklarý sayýlabilir. Kalp Saðlýðýnda Beslenme Yemekler bitkisel yaðlarla hazýrlanmalýdýr. Yumurta haftada 2 kez haþlama olarak tüketilmelidir. Haftada 2 kez kýrmýzý et, diðer günler organik tavuk ve balýk yenmelidir. Balýk iyi kolesterolü yükseltir, trigliseriti düþürür. Cevizin içerisinde balýktaki gibi Omega 3 yað asitleri vardýr. Her gün yenilecek bir kaç adet ceviz, yaðlý besinlerin damarlara verdiði zararlarý azaltýr. Meyve ve sebze bol bol tüketilmelidir. Sarýmsak bol miktarda potasyum, fosfor, selenyum, A ve C vitaminleri ile 75 farklý madde içermekle birlikte kan damarlarýný geniþletir ve kanýn pýhtýlaþmasýný önler. Bu nedenle sarýmsak sýk sýk tüketilmelidir. Kuru baklagiller bol bol tüketilmelidir. Yer fýstýðý, ceviz, badem, fýndýk, fýstýk, ay çekirdeði, kabak çekirdeði gibi kuruyemiþlerin çok faydalý olduðu unutulmamalýdýr. Ancak kilo problemi olan bireyler kuruyemiþleri aþýrý tüketmemelidir. Beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar, tam tahýllý veya tam buðday ekmekleri tüketilmelidir. Korunma Yollarý Birçok hastalýkta olduðu gibi kalp hastalýklarýnda da hastalýða yakalanmadan önce korunma yollarý araþtýrýlmalýdýr. En azýndan oluþabilecek riskleri azaltmak gerekir. Bunun için düzenli ve ölçülü bir þekilde egzersiz yapýlmalýdýr. Egzersiz kalp saðlýðýný arttýrýr, kan basýncýný düþürür. Kilo kontrolü saðlar ve stresi azaltýr. Bol sebze, meyve ve hafif yaðlarla desteklenecek diyet sayesinde kandaki yað oranýnýn dengesi saðlanýr. Kanýn pýhtýlaþmasýna sebep olan ve kandaki oksijeni azaltarak kalbe büyük zarar veren sigaradan mutlaka uzak durmak gerekir. Þiþmanlýk, yaðlý yiyecekler ve tuzdan uzak durmak gerekir. Kan basýncýnýn artýþýna sebep olan bu faktörlerden dolayý kalp zorlanýr ve damarlar sertleþir. Stresten uzak durulmalýdýr. Stres belki kalp hastalýðýna sebep olmaz fakat damarlar týkalýysa bunu tetikleyen bir etken olur. SAÐLIKLI BÝR YAÞAM ÝÇÝN KALBÝMÝZÝ KORUYALIM

7 "Yurtkur'u otel olarak görmüyoruz" Kredi Yurtlar Kurumu Hitit Yurdundan "Farkýndalýk" semineri düzenledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý seminerin açýlýþ konuþmasýný Kredi Yurtlar Kurumu Hitit Yurdu Müdürü Erol Kavuncu yaptý. "En büyük paydamýz olan öðrencilerimiz yine en büyük hazinemizdir onlarýn baþarýlý olmasý gayreti içerisindeyiz" diyerek sözlerine baþlayan Kavuncu, "Biz Yurtkur olarak burayý sadece içerisinde barýnacak otel olarak görmüyoruz. Bizler buranýn aile sýcaklýðýnda sosyal kültürel faaliyetleriyle adeta bir mektebe dönüþtürülen bir kurum olarak görüyoruz. Bu çerçevede þu ana kadar önemli projeler gerçekleþtirdik. Þuanda da ileriye dönük hazýrladýðýmýz önemli projelerimiz var" dedi. Sonrasýnda kürsüye gelen Rektör Alkan Farkýndalýk konusunda öðrencilere bilgi verdi. Program sorucevap bölümünün ardýndan sona erdi. Programý KYK Bölge Müdürü Ýsmail Hakký Kasapoðlu, Rektör yardýmcýsý Prof. Dr Osman Eðri'de izledi. Kubilay Kaan YÜCEL Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan: "Ýnsana yapýlan yatýrým son kuruþuna kadar helaldir" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kredi ve Yurtlar Kurumu Çorum Yurt Müdürlüðü tarafýndan organize edilen "Farkýndalýk" seminerinde yaptýðý konuþmada, üniversitenin üç farklý þekilde görev sorumluluðunun olduðunu belirterek birinci görevinin; her geçen gün sýnýrlarýn daha da yok olduðu dünyada, evrensel ölçüler ýþýðýnda nitelikli insan gücünü yetiþtirilmesi, ikinci görevinin; eðitim ve araþtýrma ile bilimin üretilmesi ve üçüncü görevinin de; üretmiþ olduðu bilimi proje, kitap, yayýn gibi araçlarla yaygýnlaþmasýný saðlayarak topluma fayda sunmak olduðunu söyledi. Dünyada var olan geliþmiþ üniversitelerden örnekler vererek büyük üniversite olmak için 'nerede yaptýðýnýz deðil, önemli olan ne yaptýðýnýzdýr' diyen Rektör Alkan, üniversitenin bir "Dünya Üniversitesi" olma yolunda ilerlediðini ve bunun en somut göstergesinin de elde ettikleri baþarýlar olduðunu belirterek, daha önceki uluslararasý çalýþmalara ek olarak yakýn tarihte, iki öðrencinin Dubai'de gerçekleþtirilen ve Türkiye'den sadece Hitit Üniversitesi öðrencilerinin davet edildiði "Festival of Thinkers" ve "Education without Borders" isimli etkinliklere katýlmasý, yine Yakýndoðu Üniversitesi ile iþbirliði anlaþmasý yapmalarý olduðunu kaydetti. Üniversitenin Dünya Üniversiteleri sýralamasýnda 6 bin 900'üncü sýradan 5 bin 900'üncü sýraya ilerlediðini ve elde ettiði bu baþarýlarýn doðru yolda olduklarýný gösterdiðini belirten Rektör Alkan, "Bunda öðrenciler ve öðretim üyelerinin muazzam gücü var ve bu baþarýlarý hep birlikte yaptýk. Dünya üniversitesi olmak iddialý laftýr bizler hedefimizi yüksek tutuyoruz. Nerede nasýl deðil ne yaptýðýnýz önemlidir. Bizler bu yolda elimizden geleni yapýyoruz yapmaya da devam edeceðiz. Neden ÖDTÜ gibi ÝTÜ gibi büyük üniversitelerle kendimizi karþýlaþtýrmýyoruz. Hatta bizlerin onlarda daha iyi olmamýz gerekir. Hedefinizi ne kadar yüksek tutarsanýz o kadar yol kat edersiniz" dedi. HÝTÝSEM de öðrencilere yönelik pek çok alanda kurslarýn verildiðini, ERASMUS, FARABÝ gibi ulusal ve uluslararasý deðiþim programlarý ile farklý ülke ve þehirlerde öðrencilere eðitim imkanlarý sunulduðunu, ERASMUS'la öðrencilere staj hareketliliði de saðlandýðýný kaydeden Rektör Alkan, üniversite de ERASMUS Ýngilizce ders programý oluþturulduðunu ifade ederek, önümüzdeki öðretim döneminde, 125 yabancý uyruklu öðrencinin öðrenim görebileceðini söyledi. Bu yabancý uyruklu öðrencilerle çok farklý kültürlerle bir arda yaþanýldýðýnýn görüleceðini anlatan ve beraber yaþamanýn önemine dikkat çeken Rektör Alkan, "Dünya ölçeðinde yaþayacaðýz, dünya hepimizi ilgilendiriyor" dedi ve dünyada söz sahibi olabilmek ve ayakta kalmak için rekabetin çok çetin bir þekilde ilerlediðine de dikkat çekti.üniversitenin gerçek gücünü ileride öðrencilerin yerinin belirleyeceðinin altýný çizen Alkan, "20 yýl sonra sizler nerede iseniz, Üniversitemizde orada olacak, insana yapýlan yatýrým son kuruþuna kadar helaldir, son kuruþuna kadar deðer. Lütfen talebe olun, talep edin! Öðrenciyken sizlere ne biliyorsunuz diye çevreden soran yok ama mezun olduðunuzda soracaklar; sizde þimdiden sorgulayýn ki farkýndalýðýnýz artsýn, sorgulayýn ki farkýna varasýnýz, sorgulayýn ki diðerlerinden farkýnýz olsun, sizler sorgulayýn, sorunlarýnýzý kurumsal olarak çözelim, süreci beraber yürütelim" diyerek, öðrencilere baþarý dileklerini iletti. Kubilay Kaan YÜCEL HABER 7 ÇORUM ÝL MÜFTÜLÜK BÝNASI ONARIM ÝÞÝ CORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum îl Müftülük Binasý Onarým iþi. yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. inönü Cad ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kýrkbeþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 179 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLERÝ VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrm ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 60 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halk bankasý Çorum Þb.TR nolu hesaba yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 179 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Basýn: 340 Resmi ilanlar de NFK'dan ÇESOB'a 'Kutlu Doðum' ziyareti Öðrenciler Rektör Alkan'ý terletti Kredi Yurtlar Kurumu Çorum Yurt Müdürlüðünde düzenlenen "Farkýndalýk" seminerine konuþmacý olarak katýlan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý programýn sorucevap bölümünde öðrenciler soru yaðmuruna tuttu. Öðrencilerin öðretim görevlisi sayýsýnýn azlýðý, ERAS- MUS programý, bölümlerde Ýngilizce eðitimin olmamasý gibi sorularýna cevap veren Rektör Alkan, birara mendilini çýkartarak terini sildi. Kubilay Kaan YÜCEL Necip Fazýl Kýsakürek (NFK) Gençlik Merkezi yöneticileri, Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'u ziyaret etti. NFK Gençlik Merkezi Müdürü Cihat Nakkaþ beraberinde NFK personelleriyle ziyaret ettiði ÇE- SOB'ta Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la bir süre görüþtü. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Kutlu Doðum Haftasý'nýn önemine deðinerek, Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda kendilerini sadece NFK Gençlik Merkezi'nin ziyaret ettiðini söyledi. ÇESOB olarak NFK Gençlik Merkezi'nin emirlerinde olduðunu belirten Kýlýç, baþta Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü olmak üzere tüm NFK Gençlik Merkezi çalýþanlarýna teþekkür etti. Ziyaretin sonunda NFK Gençlik Merkezi Müdürü Cihat Nakkaþ ise, Yalçýn Kýlýç'a Hz. Muhammed ve Ýslam diniyle ilgili kitap ve çiçek hediye etti. Ziyarette Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað da hazýr bulundu.

8 YAÞAM Siber zorbalýk 8 Menemen'de inecek Ýzmir'den trene binen yaþlý teyze, kondüktöre Ege þivesiyle "Menemene gelence beni haber et yavrýým, unutma" der. Gecenin ilerleyen saatlerinde kondüktör Menemen i geçer geçmez yaþlý teyzenin Menemen'de ineceði aklýna gelir, hemen makiniste gidip haber verir. Makinist de gecenin bu Kelime Avý saatinde teyzeyi buralarda indiremeyeceðimize göre... geri geri gideceðiz, soran olursa "tren makas deðiþtiriyor" deriz der. Bir yarým saat geri geri giderek Menemen'e gelinir ve kondüktör gidip teyzeye haber verir "Hadi teyze Menemen'e geldik" diye. Teyzem "Saðol yavrýýýýýýýýýým" der ve çantasýný açýp ilacýný içer...:) Günün Sudoku Bulmacasý Sanal ortamda küçük düþürücü saldýrý anlamýna gelen siber zorbalýk, gençler arasýnda hýzla yayýlýyor. Bu tehlike yüzünden birçok öðrenci psikolojik çöküntü yaþarken okulu býrakan, intihara kalkýþanlar bile var. Lise öðrencileri arasýnda yapýlan bir araþtýrmaya göre, siber zorbalýða baþvuranlarýn oraný yüzde 28 e ulaþtý. Ýnternet hayatýn her alanýna yayýlýrken birçok yeni zararý da ortaya çýkýyor. Bunlarýn baþýnda gelen siber zorbalýk, iletiþim teknolojilerini kullanarak kiþileri sürekli rahatsýz ve alay etme, küçük düþürücü sözlerle hayatlarýný zorlaþtýrma, fotoðraflarýný izinsiz kullanma, sahte isimle sosyal paylaþým sitelerine üye olma, kiþiler hakkýnda dedikodu yayma gibi birçok yolla yapýlan eylem. Türkiye de siber zorbalýk yapma oraný yüzde 28 e, maruz kalma oraný ise yüzde 30 a ulaþtý. Bu oran Belçika da yüzde 18, Amerika da yüzde 21. Bu yüzden birçok öðrenci psikolojik çöküntü yaþarken aralarýnda okulu býrakan ve intihara kalkýþan da var yaþ arasýnda lisede okuyan 227 öðrenciyle bir anket yapan ODTÜ Eðitim Fakültesi Eðitim Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Erdur Baker, bu kavramýn Türkiye için çok yeni olduðunu fakat gittikçe yaygýnlaþtýðýný belirtiyor. Prof. Dr. Kürþat Çaðýltay da mücadele için bilinçlendirme çalýþmasý yapýlmasý ve çocuklarýn sanal dünyada korunmaya yönelik becerilerinin geliþtirilmesi gerektiðini ifade ediyor. Uzmanlar, çocuðu siber zorbalýða maruz kalan ailelere Sorunu kendiniz çözmeye çalýþmayýn, resmî mercilere baþvurun. tavsiyesinde bulunuyor. Ayrýca çocuklarýn internet kullanýmýnýn yakýndan takip edilmesi öneriliyor.siber zorbalýðý uzun süre fiziksel ortamda yapýlan akran zorbalýðýnýn uzantýsý diye düþündüklerini kaydeden Baker, þu önemli noktalara dikkat çekiyor: Bir baktýk ki internet ortamýnýn kendine özgü çok farklý dinamikleri var. Mesela kimliklerini saklayabiliyorlar, birisiyle ilgili hazýrladýklarý web sayfasýný ya da tehditleri arþivleyebiliyorlar, tekrar tekrar buna ulaþabiliyorlar. Birisine zorbalýk için kalkýp okula gitmesine gerek yok. Evde pijamayla otururken de birisine zarar verebiliyor ve bunun karþýsýnda da yakalanma korkusu, bir cezasý yok. Türkiye ile diðer ülkelerdeki çocuklarýn siber zorbalýk olarak tabir edilen tavýrlarýnýn farklýlýk gösterdiðini anlatan Doç. Dr. Baker, Diðer ülkelerdeki çocuklar daha çok internetten dedikodu yayma, baþkalarý hakkýnda utandýrýcý web sayfalarý yapma yaygýnken bizde þifre ele geçirme, baþkalarýnýn hesabýný ele geçirme durumlarý söz konusu. diyor. Araþtýrmalara göre erkek öðrencilerin, kýzlara göre daha fazla risk altýnda olduðunu söyleyen Baker, Siber zorbalýk yapan çocuklarýn arkadaþlarý tarafýndan dýþlanmýþ, sevilmeyen, kaba ve düþüncesiz, kendini beðenmiþ ve empati kurma becerisine sahip olmayan kiþiler olduðu belirlenmiþtir. Siber zorbalýk maðdurlarýnýn ise ya fazla içedönük ya da dýþadönük, dikkat çekici bir kiþiliði olduðu görülmüþtür. ifadelerini kullanýyor.baker, Çocuklar niye bunlarý yapýyor? sorusu-nuysa þöyle cevaplýyor: Öncelikle bunu, karþýdakine verdiði zararýn etkisini göremiyorlar ve þaka olarak düþünüyorlar. Ýkincisi akran zorbalýðý kapsamýnda bir güç gösterisi ve daha popüler olmak için yaparlar. Daha çok fiziksel güçten ziyade kim internete daha iyi kullanýyorsa, kim bilgisayarý daha iyi kullanýyorsa güç dediðimizde artýk siber zorbalýkta onu düþünüyoruz. O yüzden fiziksel ortamda zorbalýða maruz kalan bazý fiziksel olarak zayýf olan çocuklar, siber ortama girdiklerinde intikam almak için de bunu yapýyorlar. diye konuþuyor.yaptýklarý çalýþmalarda siber zorbalýðýn yalnýzlýk ve depresyonla iliþkisine baktýklarýný anlatan Baker, çocuklarý bekleyen tehlikelerin altýný çiziyor: Siber zorbalýk kurbaný olan çocuklarda depresyon görülme sýklýðý daha fazla, yalnýz çocuklar bunlar. Kendini dýþlanmýþ hissediyorlar, okulu býrakýyorlar, intihar eden çocuklar bile var. En büyük risk de aslýnda yaþ küçüldükçe internet kullanma becerisi artýyor, yani genç yaþtaki çocuklar daha iyi bilgisayar kullanabiliyor. Bu da büyük bir tehlike, o yüzden neler yapacaðýz, nasýl yapacaðýz, onlara nasýl öðreteceðiz derken yetiþkinlerin ben internet kullanmýyorum, cep telefonu kullanmýyorum deme lüksleri kalmýyor. Siber saldýrý bir suçtur! Zorbalýk içeren mesajlarý okumayýn, beðenmeyin, baþkalarýyla paylaþmayýn. Yazdýklarýnýzýn karþý tarafý incitebileceðini, depresyona sokabileceðini düþünün. Kiþilerin yüzüne söyleyemediklerinizi, sanal ortamda da söylemeyin. Siber zorbalýðýn bir suç olduðunu, þikâyet halinde ceza alabileceðinizi unutmayýn. Gerçek hayatta nasýl davranýyorsanýz, sanal ortamda da öyle davranýn. Siber zorbalýk ihbar hattý: Sanal âlem, kiþilik bozukluðu ve intihara neden oluyor Bilgi Teknolojileri Uzmaný ve Bilgi Güvenliði Uzmaný Onur Oktay ise teknolojinin hýzla ilerlemesiyle zorbalýðýn sanal âleme taþýndýðýný söylüyor. Oktay, siber zorbalýk adýný alan internet ortamýndaki saldýrý ve tehditlere þöyle dikkat çekiyor: Bu durum öyle boyutlara ulaþtý ki, kullanýcýlarý paranoyaya bile sürüklüyor. Sosyal að kavramýnýn ve mobilitenin yaygýnlaþmasýndan dolayý gençler ve çocuklarýn elinde gördüðümüz telefonlar tehlikeli hale geliyor. Yaptýðým bir araþtýrmaya göre birçok veli, çocuklarýnýn bilgisayarýna güvenlik amaçlý antivirüs yazýlýmý kuruyor. Fakat telefonundan internete girmesine karýþmýyor ve kontrol etmiyor. Akýllý telefonlarýn yüzde 70 inde antivirüs yer almýyor. Dolayýsýyla telefonlarý kullanan gençler ve çocuklar da direkt olarak internetin tehlikeli sularýna korunmasýz olarak çýkýyor. Durum böyle olunca sözlü, mesajlý, resim ve video materyalleriyle zorbalýða maruz kalýyorlar. Bu durum özellikle sosyal durumu vasat olan çocuklarda psikolojik problemlere neden olabiliyor. Sonunda çocuk dengesiz hareketlerde bulunuyor, saldýrgan oluyor, kiþilik bozukluðu yaþýyor ve intihar edebiliyor. 22:50 Bir yetimhane yangýnýnda yüzünün bir kýsmý yanan Þubat, toplayýcýlýk yaparak geçinen Aziz Bey tarafýndan kurtarýlýr. Þubat'ýn sahip olduðu bir bilgi ve sahip olduðu güç, kýsa sürede Aziz Bey tarafýndan keþfedilir. Aziz Bey, 20 sene boyunca Þubat'ý gözlerden uzak bir þekilde büyütür. Ta ki Þubat bir gün gerçek dünyaya çýkana kadar... Yaðmur ise zamanýnýn ünlü doktorlarýndan Cihan Çankaya nýn kýzýdýr. Amerika daki gazetecilik stajýnýn ardýndan ülkesine dönen Yaðmur, bir televizyon kanalýnda muhabir olarak çalýþmaya baþlar. 20:00 Þubat Kurtlar Vadisi Pusu Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Poyraz tüm gemileri yakýyor ve Polat ýn ailesiyle uðraþmaya baþlýyor. Polat ýn kýzý Elif'i kaçýran Poyraz, Elif in gözüne ne yaptý? Polat Alemdar kýzýna kavuþabilecek mi? Poyraz, babasý gibi sevdiði komutanýnýn öldürülmesinin intikamýný, Ömer Baba'yý öldürerek mi alacak? Elif ve Ömer Baba dan sonra sýra Nazife Anne'de mi? Tren raylarýna baðlanan Nazife Anne kurtarýlabilecek mi? Polat, ailesini Poyraz'dan koruyabilecek mi? 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Yarýþma Ben Buradan Atlarým On sekiz ünlü yarýþmacýnýn katýldýðý Ben Burdan Atlarým'da, yarýþmacýlar 3, 5, 7 ve 10 metrelik yüksekliklerden havuza atlayarak, jüriden puan almaya çalýþýyorlar. Gamze Özçelik ve Mesut Bahtiyar sunumuyla ekrana gelen ve on hafta süren Ben Buradan Atlarým'ýn yarýþmacý kadrosunda þu isimler yer alýyor: Asena, Atilla Taþ, Bayhan, Gökhan Taþkýn, Günay Musayeva, Leyla Bilginel, Neslihan Önder, Nur Gümüþdoðrayan, Önder Bekensir, Sema Çelebi, Semih Yuvakuran, Semiha Yanký, Serkan Tanýrgan, Prof. Dr. Þener Üþümezsoy, Timur Kunt, Tony Hill, Tuðba Özay ve Verda Penso... Nevzat Doðansoy Nevzat Doðansoy ya da bilinen adýyla Nev (24 Aralýk 1968, Ýstanbul), Türk þarkýcý, besteci, söz yazarý.müziðe mandolinle baþladý. Sonraki yýllar üretim boyutuna zemin hazýrlayan; dinleyerek, yeni müzikler keþfederek, koleksiyon yaparak geçirdiði ve müzikal kimliðinin temelinin atýldýðý yýllardý. Bu arada erkeklerin de alýndýðý bir sene, Çamlýca Kýz Lisesi'nde okurken ileride þarkýlarýna konu olacak olan küçük kýz ve 19 yaþýnda koca bir kadýn psikolojilerini gözlemleme fýrsatý buldu.üniversite 2. sýnýfta bir elektro gitar aldý ve gitar eðitimine baþladý. 5. ayýn sonunda sahnelerdeydi. Üniversite eðitimi boyunca yaz aylarýnda güneyde müzik yaptý. Onu bugün ki duruþuna hazýrlayan bu süreç, müzikal geliþiminde ciddi bir yer tuttu.üniversite bittikten sonra kendisinden beklendiði üzere iþ hayatýna atýldý ama bu süreç müzikle bir arada devam etti yýlýnda Hakan Özer, Kývanch K. ve Tolga Ýnci'den oluþan Chantage'la Cool Bar'da müzik yaptý. Bu tarihlerde Adidas ve Slazenger gibi markalarýn ürün müdürlüðünü yaptý. Zamanla bestecilik kimliði aðýr basmaya baþlayýnca, artýk bir yol ayrýmýnda olduðunu farketti ve tamamen müziðe konsantre oldu, çünkü artýk birikimi üretime dönüþme noktasýna gelmiþti yýlýnda, Teoman'ýn daveti üzerine katýldýðý Türkiye turnesinde, Ege ve Akdeniz þeridinde 'e yakýn kiþinin kendi müziðine verdiði olumlu ve heyecan verici reaksiyonu deneyimleme fýrsatý buldu.üç yýla yayýlan özenli bir stüdyo çalýþmasýnýn ardýndan, tüm beste ve sözleri kendisine, Kývanch K.'nýn bir parçadaki remix'i dýþýnda düzenlemeleri Hakan Özer'e ait olan; Özkan Uður, Göksel, Tuba Önal gibi isimlerin yer aldýðý ilk albümü Her Þeye Raðmen müzik marketlerde yerini aldý. Özellikle 'Zor' parçasýyla büyük bir çýkýþ yakalayan Nev, engelliler için yazdýðý "Her Þeye Raðmen" þarkýsýný da albümün ismine verdi temmuz ayýnda müzik marketlere sunduðu Sen Gibi albümüyle müzikteki baþarýsýný kanýtladý. Kendi müziðini rock pop gibi belli tarz kalýplarýn içerisine sokmayan Nev bu albümle bir çok müzikseverin yüreðinde yer etti. Yaptýðý albümün ardýndan 2004 yýlýnda Coca-Cola sponsorluðunda Türkiye nin çeþitli illerinde birçok konser verdi. MERCÝMEKLÝ PATE Malzemeler 1.5 Su Bardaðý Kýrmýzý Mercimek 2 Su Bardaðý Kaynar Su 1 Soðan 2 Diþ Sarýmsak 1 Çorba Kaþýðý Sývýyað 2 Dilim Ekmek 1 Su Bardaðý Rendelenmiþ Kaþar Peyniri 4-5 Dal Maydanoz Bir Tutam Nane 1 Yumurta 4-5 Ceviz Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Mercimeði kaynar suda 30 dakika piþirin. Piþmesine yakýn karýþtýrmaya baþlayýn. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardým edemez. Montaigne Mercimekler suyunu çekip iyice daðýlýncaya kadar sürekli karýþtýrarak piþirin. Soðan ve maydanozu ince ince kýyýn, sarýmsaklarý ezin, ekmeklerin içini çýkarýp ufalayýn. Sývýyaðý tavada kýzdýrýp soðan ve sarýmsaðý pembeleþtirin. Derin bir kaba alýp mercimek, ekmek içi, kaþar peyniri, maydanoz, nane, tuz ve karabiberi ekleyerek iyice karýþtýrýn. Karýþýmý yaðlanmýþ dikdörtgen bir fýrýn kalýbýna alýp üzerini alüminyum folyo ile kapatýn. Önceden ýsýtýlmýþ 180 dereceye ayarlý fýrýnda 1 saat piþirin. Ceviz ve kýyýlmýþ maydanozla süsleyip sýcak servis yapýn. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 Dosta Doðru Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Türk Filmi 21:00 Kanal 7 Haber Saati 22:00 Önden gidenler Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Ben Buradan Atlarým 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ýntikam 23:00 Galip Derviþ Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Zengin Kýz Fakir Oðlan 22:50 Þubat Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:55 Osmanlý Devri 22:30 Yerli Sinema 23:30 15 Saniye

9 HABER 9 "Memurlar için iþ güvencesi olmazsa olmazýmýz" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Memur Sen Genel Merkez Yöneticilerinin katýldýðý ve Memur Sen'in görüþ ve tekliflerini sunduðu Kamu Personeli Danýþma Kurulu toplantýsý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Kamu Personeli Danýþma Kurulu Toplantýsýna katýlan Memur Sen Genel Merkez yöneticilerinin, iki kýrmýzý çizgilerinin olduðunu bunlarýn, konu millet olduðunda þehitlerin aziz hatýrasý ve ailelerinin üzülmemesi, kamu görevlileri için de iþ güvencesinin ihlal edilmemesi olduðunu belirttiklerini kaydeden Ahmet Saatçi, "Görevde yükselme ve unvan deðiþikliði için sýnavlarýn belli periyotlarla gerçekleþtirilmesi ayrýca buna tahsis edilen kadrolarýn artýrýlmasý. Ek ödemenin emekliye yansýtýlmasý, ekmekli maaþýnýn hesaplanmasýnda bütün gelirlerin Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Müdürlüðü sosyal duyarlýlýk adýna örnek bir proje yürütüyor. "Çevremizden Sorumluyuz" adýnda yürütülen proje kapsamýnda öðrenciler yaþlýlarý ziyaret ederek hem hediye veriyorlar hemde sohbet ediyorlar.proje hakkýnda bilgi veren Okul Müdürü Fatih Þanlý, yapýlan bu proje çalýþmasýnýn okul bölgesinde ikamet eden yaþlý ve yalnýz yaþayan insanlara dönük ve sosyal duyarlýlýk projesi olduðunu dile getirerek, proje çalýþmalarý kapsamýnda dönem baþýnda tespitleri yapýlan yaþlýlara yalnýz olmadýklarýný, yanlarýnda olduðuklarýný onlara hissettirmek, öðrencilerinde yaþlýya hizmet ve saygý bilincinin oluþmasýný saðlamak, yapýlan bu çalýþmanýn örnek teþkil etmesi ile dikkate alýnmasý. Emekli ikramiyesinin ödenmesinde 30 yýllýk süre sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasý. Memurlara fazla mesaiye ücreti verilmesi. Bazý derece ve kademe sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasý. Emniyet ve askeriyede çalýþan sivil memurlara sendika kurma ve üye olma hakký tanýnmasý. Arþivciler, arþiv uzmaný ve uzman yardýmcýsý olarak istihdam edilmeli. Kamuda kýlýk kýyafet özgürlüðünün getirilmesi ayrýca memurlara rotasyon uygulamasý, Müsteþar ve genel müdürlerin görev süresi, uzman yardýmcýlarýnýn uzmanlýða geçiþi için öngörülen süre, daire baþkaný, genel müdür ve diðer üst düzey yöneticilerin atanabilmesi için gereken memuriyet süresi, disiplin cezalarýna iliþkin yapýlmasý düþünülen düzenleme, 4/B ve 4/C'li personelin kadroya geçirilmesi görüþüldü. Memur Sen toplantýda görüþülecek konularla ilgili 4 sayfalýk talebini kamu iþveren heyetine sundu" dedi. Çamlýca METEM'den anlamlý proje Osmancýk'ta "sinerji, karbon gazlý ve çift cam" ýsý ve ses yalýtýmý özellikli camlarýn üretimini yapan Osmancýk Cam Sanayi açýldý. Küçük Sanayi Sitesinde faaliyete baþlayan Osmancýk Cam Sanayi özellikle ýsý ve ses yalýtýmlý camlar ile dekoratif camlarýn üretimini gerçekleþtiriyor. Bölgedeki bütün pencere üreticileri için ýsý ve ses yalýtýmlý çift cam ürettiklerini belirten Firma Sahibi Ferhat Temizkan, Türkiye piyasasýnda yaygýn olan karbon gazlý ya da sinerji özellikli camlarýn üretimini ilçede gerçekleþtirdiklerini kaydetti. Osmancýk ilçesi ile birlikte çevre ilçelerin cam ihtiyacýnýn toplumda bir farkýndalýk oluþturmak olduðunu belirtti. Projeyi öðrencilerle birlikte yürüttüklerini ve çalýþmanýn dönem baþýndan itibaren hassasiyetle devam ettiðini dile getiren Þanlý, yalnýz ve yaþlý yaþayan insanlarýn tespitini yaparak okul içersinde oluþturduklarý ekiple ev ziyaretleri gerçekleþtirdiklerini, okul içersinde onlarýn durumlarýna uygun yapýlan programlara evlerinden onlarý alarak getirdiklerini, kandil, bayram ve anneler günü gibi zamanlarda ziyaretler gerçekleþtirdiklerini söyledi.projenin devamý ile ilgili bilgi veren Þanlý, havalarýn ýsýnmasý ile mayýs ayý içersinde yaþlýlar ve öðrencilerle Obruk barajý mesire yerinde piknik programý yapacaklarýný belirtti. Haber Servisi Osmancýk'ta ýsý yalýtýmlý çift cam üretimi baþladý Osmancýk'tan karþýlandýðýný ifade eden Temizkan, "Cam sektörünün en kaliteli ürünlerini Osmancýk'ta üretiyoruz. Tüketici tarafýndan yoðun talep gören yalýtýmlý camlar ilçemizde üretildikten sonra çevre illere ve ilçelere gönderiliyor. Özellikle plastik doðrama diye tabir edilen yalýtýmlý pencerelerin en önemli özelliði olan yalýtýmlý camlar, artýk ahþap pencerelerde de tercih ediliyor" dedi. Vatandaþlar için her ölçüde üretim yaptýklarýný ifade eden Temizkan, her hangi bir camýn kýrýlmasý durumunda ayný gün üretim yapýlýp monte edilebildiðini kaydetti. Firma kendi ürettiði ýsý yalýtýmlý camlar için 5 yýl garanti veriyor. ÇESDER, Bosna Hersek'i gezdi Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 23 kiþilik heyetle Bosna Hersek'e gitti. ÇESDER heyeti Bosna Hersek'te bulunduðý 4 gün boyunca Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaþkaný merhum Aliya Ýzzetbegoviç'in mezarýnýn bulunduðu Kovaçi'deki þehitlik olmak üzere ülkenin tarihi ve turistik yelerini gezdiler. ÇESDER heyeti ayrýca Özel Burç Üniversitesi ve Sema Eðitim Kurumlarýna baðlý uluslararasý ilkokulu da gezerek yetkililerden bilgi aldýlar. "Hükümet saðlýk çalýþanlarýna þiddete caydýrýcý önlemler almalý" Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, saðlýk çalýþanlarýna yönelik günden güne artan þiddet olaylarýna dikkat çekmek için hükümete ve kamuoyuna saðduyu çaðrýsýnda bulundu. Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, 17 Nisan 2012'de Dr. Ersin Arslan'ýn bir hasta yakýný tarafýndan öldürülmesinin üzerinden 1 yýl geçtiðini hatýrlatarak, Tüm Saðlýk-Sen olarak Dr. Ersin Arslan'ýn ailesi ve yakýnlarýna tekrar baþsaðlýðý dileklerini iletti. Kamuoyu tarafýndan verilen bütün tepkilere ve yapýlan bütün þiddet karþýtý protestolara raðmen þiddet olaylarýnýn dinmediðini, hatta daha da artarak devam ettiðini belirten Erözgün, Saðlýk Bakanlýðý'nýn þiddet olaylarýnda zaafiyetinin olduðuna dikkat çekti. Erözgün, artan þiddet olaylarýnýn gün geçtikçe dayanýlmaz hale geldiðini belirterek, "Þifa bekleyen vatandaþýn nasýl saðlýk hizmeti görme hakký varsa, þifa veren saðlýk çalýþanýnýn da saygý görme ve güvenli çalýþma hakký vardýr" dedi. Saðlýk çalýþanýna el kaldýrmak suretiyle insan hayatýný riske atan þiddetin kabul edilemez olduðunun altýný çizen Erözgün, kamuoyunun ve hükümetin artýk þiddet hakkýnda farkýndalýðýnýn artmasý gerektiði uyarýsýnda bulundu. Erözgün, hükümetin þiddet olaylarýný caydýrýcý nitelikte ciddi adýmlar atmasý gerektiðini vurgulayarak, Saðlýk Bakanlýðý'na "Vatandaþa þifa elini uzatan saðlýk çalýþanýna kalkan eli en aðýr þekilde cezalandýracaksýn ki, gecesini gündüzüne katarak zor þartlar altýnda hizmet veren saðlýk çalýþanýna bir daha tek el dahi kalkmasýn" çaðrýsýnda bulundu. Vatandaþ istedi Baþkan söz verdi olduðunu gösteriyor" dedi. Mahalle sakinleri ve çocuklarla sohbet eden Baþkan Yazýcý, "Vatandaþlarýmýzýn park taleplerini yerinde inceledik. Bu konuda gerekli çalýþmalara ilgili personellerimiz baþladý. Bu bize büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü parklarla donatýlan ilçemizin betonlaþmýþ deðil yeþil ve yaþanabilir bir kent olmasýný hedefliyoruz. Bu kapsamdaki yatýrýmlarýmýzda Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir leri ile donatýlmýþ, oturma alanlarý ile da komþu iliþkilerinin parklarla Yazýcý, Gemici Mahallesi'nde çevrelenmiþ bu parklarýmýzýn vatandaþlarýmýzýn hizmetine sunulmasýn- sayesinde bir araya geldi, dýþ mekan güçlendiði, vatandaþlarýmýzýn parklar incelemelerde bulunarak vatandaþlarýn park taleplerine yanýt verdi. Mahalle dan büyük mutluluk duyuyoruz. spor aletleri ile donatýlmýþ parklarýmýzda yine vatandaþlarýmýzýn spora ziyaretinde çocuklarla da sohbet eden Kullaným alanlarý geniþ olan parklarýmýza gösterilen ilgi de bu konuda yöneldiklerini gözlemliyoruz" þeklinde Baþkan Yazýcý, belirlenen alana kýsa sürede park yapýlacaðý müjdesini iletti. yaptýðýmýz yatýrýmlarýn ne kadar doðru konuþtu. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Gemici Mahallesi sakinlerinin park talepleri üzerine mahallede incelemelerde bulundu. Mahalle ziyareti kapsamýnda vatandaþlarla bir araya gelen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler sundu. Vatandaþlarýn park istemesi üzerine belirlenen alana park yapýlmasý talimatýný veren Baþkan Yazýcý, "Üç yýlda 29 park hizmete sunduk. Parklarýmýzýn tamamýnda özellikle yaz aylarýnda büyük canlýlýklar yaþanýyor. Spor alet-

10 HABER 10 Milletvekili eþleri Çorum'u gezdi Akademik Veritabanlarý toplantýsý yapýldý Hitit Üniversitesinin eriþimine de açýk bulunan, "Elsevýer Scopus ve Scýencedýrect Akademik Veritabanlarý eðitim toplantýsý Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapýldý. Eðitim toplantýsýnda kaliteli ve hakemli bilgiye en hýzlý ve en etkin yoldan nasýl eriþileceði, akademik araþtýrmalara nasýl hýz kazandýrýlacaðý, araþtýrma hayatýnýn nasýl daha kolaylaþacaðý ve zaman kaybýndan nasýl kurtulanabilineceði hakkýnda önemli akademik bilgiler verildi. Toplantý akademik personelin soru cevaplarý ve örnek taramalarla sona erdi. Çorum Belediyesi milletvekili eþlerini Çorum'da aðýrladý. 16 Nisan Salý günü Çorum'a gelen vekil eþlerini Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü karþýladý. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ve TBMM Ýdare Amiri AK Parti Milletvekili Salim Uslu'nun eþi Necla Uslu'nun da eþlik ettiði ziyarette misafirler ilk olarak Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ni gezdiler. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde kahvaltý yapan vekil iþleri merkezde verilen kurslarla ilgili bilgiler aldý. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nin faaliyetlerini hayranlýkla izleyen vekil eþleri, yapýlan çalýþmalardan övgüyle söz ettiler. Kadýn kursiyerlerin yaptýðý örgü oyuncak, perspektif ve çini sergisini gezen vekil eþlerine merkez yöneticileri çeþitli hediyeler verdi. Daha sonra Çorum Belediyesi Necip Fazýl Gençlik Merkezi'ni gezen vekil eþleri merkez yöneticilerinden bilgiler aldý. NFK Gençlik Merkezi'ni anlatan tanýtým filmini izleyen misafirler burada eðitim gören gençlerle sohbet ettiler. NFK Gençlik merkezinin ülkenin geleceðini yapýlan yatýrým olduðunu vurgulayan vekil eþleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ve emeði geçenleri tebrik ettiler. NFK Gençlik Merkezi'ni gezdikten sonra Çorum Müzesi ve Hýdýrlýk'ý gezerek bol bol dua eden vekil eþleri daha sonra Çorum Belediyesi'nin organizasyonu ile Ýskilip'i gezdi. Haber Sevisi Yaðmur Damlasý Derneði Çorum'a temsilcilik açtý Balkan Ýlahileri Çorum'da yankýlandý Çorum Belediyesi, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Balkan Ýlahileri konseri düzenledi. Ýstanbul Üniversitesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Abas Jahja tarafýndan Devlet Tiyatrosu Salonunda gerçekleþtirilen konseri Vali Sabri Baþköy, Makedonya Ýslam Birliði Baþkaný Süleyman Recebi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ile çok sayýda davetli izledi. Konser sonrasýnda kýsa bir konuþma yapan Makedonya Ýslam Birliði Baþkaný Süleyman Recebi, Makedonya ile Türkiye arasýnda birçok alanda güçlü baðlarý olduðunu ifade ederek, Dünyada çok büyük bir açýlým olduðunu ve Türkiye'nin de bu açýlýmda büyük bir gücü bulunduðunu söyledi. Recebi, "Biz bundan istifade etmek istiyoruz. Osmanlý'nýn kültürel mirasýný hala koruyoruz. Korumaya da devam edeceðiz. Allah Türkiye'yi yönetenlere güç kuvvet versin" dedi. Belediye Baþkaný Külcü ise Makedonya ile Türkiye arasýnda güçlü tarihi ve kültürel baðlar bulunduðunu ifade ederek, "Balkanlar, bizim için özel bir coðrafyadýr. Ayný dili konuþuyor olmasak da ayný duyguyu paylaþýyoruz. Bu duygu bütünlüðü içerisinde farklý coðrafyalarýn bir milleti gibiyiz. Yüzyýllarca ayný sancaðýn altýnda yaþadýk" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL Karþýyaka'da örnek öðrenciler ödüllendirildi Merkez Karþýyaka Ortaokulu Müdürlüðü, davranýþlarýyla örnek olan öðrencileri velilerin huzurunda ödüllendirdi. Karþýyaka Ortaokulu Öðrenci Davranýþlarý Deðerlendirme Kurulu; okulda davranýþlarýyla örnek olan öðrencilerin ödüllendirilmesi yönünde bir karar aldý. Öðrencileri bir süre izlemeye alan kurul, her sýnýftan birer öðrenciyi "örnek öðrenci" seçti. Örnek öðrenciler, dün saat 12.00'da okulun tiyatro salonunda düzenlenen törenle ödüllendirildi. Ödül törenine, Okul Müdürü Olgun Çakýr, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve veliler katýldý. Öðrencilere, örnek öðrenci belgesinin yanýsýra, duvar saati, kol saati, top, cüzdan gibi çeþitli hediyeler verilirken, her öðrenci almak istediði hediyeyi kendi seçti. Sürpriz bir haberle örnek öðrenci seçildiklerini öðrenen öðrenciler, mutluluklarýný velileriyle paylaþtý. -"OLUMLU DAVRANIÞ AÝLEDE KAZANILIYOR"- Ödül töreninde bir konuþma yapan Karþýyaka Ortaokulu Müdürü Olgun Çakýr, eðitim-öðretim faaliyetlerinin sadece eðitimden ibaret olmadýðýný, asýl amaçlarýnýn iyi bir akademik yaþantýnýn yaný sýra öðrenciye olumlu davranýþlar kazandýrmak olduðunu belirtti. Bu amaçla öðrencileri, okul baþarýlarýna bakmaksýzýn örnek davranýþ sergileyenleri belirleyerek ödüllendirmek istediklerini ifade eden Olgun Çakýr, olumlu davranýþ sergileyen öðrencilerin ayný zamanda baþarýlý olduklarýný da gözlemlediklerini kaydetti. Örnek öðrencilerin kurul üyelerinin ve öðretmenlerin ortak oylarýyla belirlendiðinin altýný çizen Çakýr, "Örnek davranýþ her ortamda oluþmaz, sevginin, saygýnýn olduðu ailelerde oluþur. Örnek davranýþ sergileyen öðrenciler, bu davranýþlarýný ailelerinde öðrendi. Bu nedenle de tüm öðrenci velilerimizi tebrik ediyoruz" dedi. Olgun Çakýr, okul içerisinde toplam 80 öðrenci belirlediklerini, bu öðrencilerin 40 tanesini bu ay, 40 tanesi de Mayýs ayýnda ödüllendireceklerini açýkladý. Karþýyaka Ortaokulu'nda örnek öðrenci seçilerek ödüllendirilen öðrencilerin isimleri þu þekilde: Eray Eker, Aylin Kaynar, Tuðçe Demirci, Ece Yalçýn, Günsu Doðan, Gülin Ünlü, Asya Tara Kulak, Melis Çelen, Özgül Candan, Satý Esennur Olcan, Asya Türk, Hasan Seçkin Koçak, Dilan Bektaþ, Dilay Taþýn, Ýlayda Karataþ, Güles Akþun, Tuðba Atmaca, Veli Umut Yavuz, Dilan Ýlçi, Simge Salman, Dilan Yýldýz, Göksu Tüzün, Ezgi Su Erdal, Gülhan Uzunbacak, Simge Demirel, Ecem Aylin Yýlmaz, Meltem Erkurt, Esin Olcan, Çiçek Erdoðan, Doðan Can Gevþek, Bilge Kabataþ, Uðurcan Balcý, Sevilay Alabay, Nazlýcan Harputlu, Arda Kaan Karaaðaç, Niyazi Öz, Melisa Karaman, Oðuzhan Aðýrbaþ, Selin Seyis ve Sezin Dertli. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinin Çorum Temsilciliði hizmete girdi.derneði Çorum Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru düzenlediði basýn toplantýnda dernek hakkýnda açýklamalarda bulundu. Dünya nimetlerinden bütün insanlarýn yararlanmasý düþüncesinden yola çýkarak paylaþma ve yardýmlaþma amacý ile 2008 yýlýnda Ankara'da kurulan Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinin Çorum Temsilciliðini aldýklarýný belirten Ahmet Sözüdoðru,"Yardým bir duadýr, gösteriþten uzak þah damarýndan yakýn, düsturu ile yola çýkan derneðimiz Çorum temsilciliði ile hizmetlerini yurt geneline yayma sürecinde bir aþama daha kaydetmiþ olmaktadýr. Ýnsanlarýmýz arasýnda yapýlacak yardýmlaþmanýn milletimizi güçlendireceðinin ve kaynaþtýracaðýnýn bilincinde olarak "komþusu aç içen kendisi tok uyuyan bizden deðildir" hadisi þerifini kendimize þiar edinip, azýðýný ve katýðýný paylaþmayý vicdani ve ahlaki sorumluluk bilerek yola çýkýyoruz. Biz yardýmýn Allah rýzasý için yapýldýðýna inanarak ve yapýlan yardýmý ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrmanýn namus borcu olduðunu düþünerek ilimizde bulunan hayýr sahibi insanlarýmýzla, öncelikle yine ilimizde yaþayan ihtiyaç sahibi insanlarýmýzý buluþturacak bir köprü olmayý hedefliyoruz" dedi. Sözüdoðru þöyle devam etti: "Bizimle ayný duyguyu paylaþtýðýný düþündüðümüz ancak günümüzün þartlan gereði yardýmlarý gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrmakta zorluk çekenler ile yardýma ihtiyacý olup ta bunu dile getiremeyenler arasýnda bir köprü görevi görmek üzere bir araya gelerek Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Temsilciliðini oluþturduk. Ýnþallah 19 Nisan Cuma günü saati 17.30'da Dernek Genel Merkez yönetimimizin deðerli misafirlerimizin katýlýmý ile temsilcilik büromuzu açacaðýz. Ayný gün PTT þubesi önünde ki alanda halkýmýza Kutlu Doðum helvasý ikramýmýz olacaktýr. Ayrýca yine içerisinde bulunduðumuz Kutlu Doðum Haftasý sebebiyle Allah Resulünün veda hutbesini bastýrdýðýmýz kartelanýn daðýtýmýný da gerçekleþtireceðiz. Bu tarihten itibaren de yardýmda bulunmak isteyen vatandaþlarýmýzýn telefonlarýmýza ulaþmalarý durumunda kendileri ile en kýsa sürede iletiþime geçilerek bilgi alýnacaktýr. Yine çok kýsa bir sürede düzenlemelerini tamamlayacaðýmýz depo ve giyim evimizi de hizmete sokarak daðýtýmlarýmýzý buradan gerçekleþtirmeyi hedeflemekteyiz." Derneði irtibat telefonlarý ise þunlar: Ahmet Sözüdoðru , Mustafa Taþtan , Abdullah Daþdemir Fax : , Yasin YÜCEL YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Çalýk YEDAÞ bakým ve donarým çalýþmalarý nedeniyle bugün il merkezinin bazý bölgelerinde elektrik kesintisi yapacak ila saatleri arasýnda yapýlan kesintiden etkilenecek bölgeler ise þunlar: Taþhan Caddesinin bir kýsmý, Farabi Caddesinin bir kýsmý, Hürriyet Sokaklar, Sandýkçýlar Sokak, Hamit Dede Sokak, Dr. Pertev Bey Sokak, Merih Sokak, Hamit Cami Sokak, Çakýr Sokak, Tabak 1-2. Sokaklar.

11 SPOR Off Road renkli heyecanlý görüntülere sahne olacak 11 EGEMENLÝK KUPASI KIZ MAÇLARI POTANIN PERÝLERÝ: 34 HÝTÝT GÜNEÞÝ: 52 HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun -Ezgi Üstünel POTANIN PERÝLERÝ: Ece Ýdil, Merve Nur, Elif, Ayþegül, Didem, Ýrem, Emine, Ýzel, Zehra, Merve. HÝTÝT GÜNEÞÝ: Dila, Fatmanur, Asira, Semanur, Betül, Asena, Leyla PERÝYODLAR: 6-18, 8-16, 10-10, 10-8 EGEMENLÝK KUPASI ERKEK MAÇLARI EGEMENLÝK TAKIMI: 13 ÇORUM LARI B: 55 HAKEMLER: Ömer Aydýn, Dursun Uðral EGEMENLÝK TAKIMI: Musa, Fatih, Enes, Ýsmail, Alperen, Ahmet, Murathan, Emir, Ahmet, Doðuhan, Harun, Burak ÇORUM LARI: Þevket, Berkay, Umut, Mustafa, Hasan, Arda, Süleyman, Hakan, Batuhan, Ali Þamil PERÝYODLAR:4-16, 0-21, 4-12, 5-6 HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç hafta sonu yapýlacak olan Off Road yarýþlarýnýn heyecanlý görüntülere sahne olacaðýný belirtti. Kayýtlarýn pazartesi gününden itibaren baþladýðýný dile getiren Mehmet Özenç " Hitit Off Road Yarýþmasý 21 Nisan 2013 Pazar günü Vali Mustafa Yýldýrým Spor Kompleksi (Fen Lisesi Altý) ' nde yapýlacaktýr. Yarýþmaya Çorum baþta olmak üzere Amasya ve Yozgat illerinden de offroad sporcularý katýlacak fakat aðýrlýklý olarak ÇOROFF Ekibinin yarýþmacýlarýnýn olacaðý organizasyon yine zevkli ve heyecanlý anlara sahne olacaktýr. Bu yýl ki yarýþma 2012 yýlýnda yapýlan Off Road yarýþmasýna göre daha yumuþak bir pistte yapýlacak, araçlarýn hasar görmemeleri için pistimizi özenle hazýrlýyoruz. Hýzdan ve kýrýcýlýktan ziyade bu yýlki yarýþmamýzda bol bol çamur ve aksiyon olacak. Önceki yýllarýn aksine bu yýl co pilotlara da yarýþma da çok iþ düþecek. Özellikle kütük çekme, bayrak taþýma gibi etaplarda co pilotlarýn hýzlý ve çevik olmalarý yarýþmanýn seyrini deðiþtirecektir" ifadelerini kullandý. Endüstri Meslek Lisesi Futbol Turnuvasý baþladý Endüstri Meslek Lisesi Spor Kulübü tarafýndan organize edilen Alanlar arasý Futbol Turnuvasý, Mimar Sinan Semt sahasýnda oynanan maçlarla baþladý. Spor Kulübü Öðretmenleri Recep Yücel, Adem Karadeniz, Fatih Topuz, Metin Çetin ve Osman Karataþ tarafýndan organize edilen maçlar saat itibariyle oynanýyor. Müsabakalar hakkýnda bilgi veren Recep Yücel,bölüm öðrencileri arasýnda kaynaþmayý saðlamak, tatlý bir rekabet oluþturmak, öðrencilerin enerjilerini olumlu yönde harcamalarýna yardýmcý olmak ve okul dýþý zamanlarýný birlikte deðerlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yücel sözlerini"bölümlerimizden öðrencilerimiz ve rehber öðretmenlerinin kendileri oluþturduklarý 35 takým ile toplamda 50 maç yapýlacaktýr. Bu turnuvada 450 civarýnda öðrencimiz görev almaktadýr. Günde 2 maç yaparak müsabakalarý 7 Mayýs'ta tamamlayacaðýz. Gençlik haftasýnda da dereceye giren takýmlara kupa ve madalya vereceðiz. Hakemlik görevini beden eðitimi öðretmeni arkadaþlarla birlikte yapýyoruz." þeklinde noktaladý. ÇESDER Geleneksel Futbol Bahar Turnuvalarý baþladý Halk oyunlarýnda Kültürspor zaferi Kýrþehir'de yapýlan halk oyunlarý yarýþmasýnda ilimizi temsil eden HE Kültürspor oyun ekibi Geleneksel Dal Büyükler kategorisinde birinciliðe uzandý. Türkiye Halk Oyunlarý Federasyonu Baþkanlýðýnýn 2013 faaliyet programýnda yer alan Geleneksel ve Düzenlemeli Dal Halk Oyunlarý Grup yarýþmalarý Nisan Tarihleri arasýnda Kýrþehir ilinde yapýldý. Yarýþmaya 40 üzerinde takým katýlýrken, Geleneksel Dal Büyükler kategorisine 10 ekip katýlmýþ olup bunlarýn arasýnda, ilimizi temsil eden Halk Eðitimi Kültür Gençlik ve Spor Kulübü birinciliði elde etti. Halk Eðitimi Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunlarý ekibimiz bu birincilikle Halk Oyunlarý Federasyonu'nca düzenlenecek Türkiye Þampiyonasýnda ilimizi temsil edecek. Kulüp Baþkaný Hilal Kiraz ekibin almýþ baþarýyý kutlayarak yaptýðý açýklamasýnda "Þampiyonaya çok güzel ve sýký bir þekilde hazýrlandýk, düzenli ve disiplini çalýþmanýn karþýlýðýný en güzel þekilde aldýk. Bu güzel baþarýyý bize sunan takým oyuncularýmýzý gönülden kutluyorum. Bu çalýþmalarýmýzda bizden destek ve emeklerini esirgemeyen Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Aytekin Girgin' e, Gençlik ve Spor Ýl Müdürümüz Sayýn Haþim Eðer ve Mimar Sinan Halk Eðitimi Merkezi idareci ve çalýþanlarýna teþekkürlerimi sunarým" Diyerek sözlerini tamamlamýþtýr. Çorum'un Ýskilip ilçesinde faaliyet gösteren ÇESDER(Çorum Eðitim Sevenler Derneði) Ýskilip þubesinde Geleneksel Futbol Bahar Turnuvalarý baþladý. Maç öncesi ÇESDER Ýskilip yönetim kurulunda bulunan Köksal Büzkaya bir konuþma yaptý.büzkaya'' Bu yýl düzenlediðimiz Geleneksel Futbol Turnuvasý'nýn dördüncüsünü düzenlemiþ bulunuyoruz.bu turnuvalarý düzenlemedeki amacýmýz; okullarda bulunan eðitimcilerimizin tanýþmasýný kaynaþmasýný saðlamak ve birbirileri arasýndaki birliði, beraberliði artýrmaktýr.yýl boyunca bütün eðitimcilerimiz büyük bir heyecanla bu turnuvayý bekliyor. Bu organizasyonu tribünde eðitimci, veli,öðrenci sivil vatandaþlar hep birlikte izliyorlar. Bundan dolayý da oynayan eðitimcilerimizin örnek bir oyun sergileyeceklerinden hiç þüphem yok. Turnuvaya katýlan futbolcularýmýza bizi izlemeye gelen yediden yetmiþe izleyicilerimize ve bize reklam vererek bize destek olan Ýskilip esnafýna teþekkürü bir borç sayýyor ve bütün takýmlarýmýza derneðimiz adýna teþekkür ediyorum" dedi. ÇESDER Gelenekse Futbol lbaharturnuvalarý kapsamýnda karþýlaþmanýn ilk maçý Yavu Ýlköðretim Okulu eðitimcileri ile Anadolu Lisesi eðitimcileri arasýnda oynandý. Anadolu Lisesi eðitimcileri maça hýzlý baþlayarak ilk on beþ dakikayý 3-1 lik skorla geçti. Fakat Yavulueðitimcileri morallerini bozmayarak ve disiplinli bir oyun sergileyerek berberliði yakaladý. ilk yarý 3-3 berabere bitti. Ýkinci yarý düdüðünün çalmasýndan iki dakika sonra Yavu'lueðitimcileri dördüncü golü attý.dördüncü golden sonra iyice moralleri bozulan ve takým disiplinini bozan Anadolu Liseli eðitimciler Yavu'lueðitimcilerin diðer beþ golüne engel olamadýlar. Böylelikle ilk maç Yavu'lu eðitimcilerin 9-4'lük üstünlüðü ile sona erdi.

12 Pazar'da hedef Ýstanbul Pazar Teknik Direktörü Tonyalý'dan oyuncularýna uyarý geldi. Ligde iyi gidiþini Tekirova Belediyespor'a maðlup olarak sürdüremeyen Pazarspor'da teknik patron Þevki Tonyalý'dan oyuncularýna uyarý geldi. Tonyalý oyuncularýna, "Tekirova Belediyespor karþýsýnda sergilediðimiz futbol bize yakýþmadý. Bu maçý unutup, Ýstanbulspor maçýný düþünmeye baþlayýn. Kendi evimizdeki müsabakadan mutlaka galip ayrýlarak tekrardan avantajlý konuma gelmeliyiz. Taraftarlarýmýza üç puan sevinci yaþatmalýyýz" dedi. Ýl Futbol Disiplin Kurulu'nda skandal Geçtiðimiz günlerde yapýlan Ýl Futbol Disiplin Kurulu toplantýsýna yerel bir gazetenin muhabiri alýnarak gizlilik içeresinde yapýlmasý gereken toplantýnýn görüntüleri yerel gazete sayfalarýna taþýndý. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu Baþkaný Tacer Çaðlar'dan alýnan bilgiye göre, yapýlan disiplin kurulu toplantýsýnda gizliliðin esasý söz konusu olduðunun açýk hükmünün yer aldýðýna vurgu yapýldý. Hafta Kýrmýzý siyahlýlar dar alan çalýþmasý yaptý Kayseri Þekerspor ile hafta sonunda zorlu bir mücadeleye giriþecek olan Çorumspor bu maçýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý tek antrenmanla devam etti. Teknik sorumlu Yetgin Özbey idaresinde yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýlýrken,.çorumspor'un Ýdari Menajeri Bekir Takkaç'ta çalýþmada yer aldý. Isýnma hareketleri ile baþlayan çalýþma 20 dakikalýk 5'e 2 çalýþmasý ile devam ederken, kýrmýzý siyahlýlar 5'e 2 çalýþmasýnýn ardýndan piyonlarla iþaretlenen yarý alanda Bekir Takkaç idaresinde pas ve pres çalýþmasý yaptýlar. Futbolcularýn dar alanda yaptýðý çalýþmada hýrslý olduklarý dikkat çekerken, teknik sorumlu Yetgin Özbey ise kalecilere kale arkasýnda kaleci çalýþmasý yaptýrdý. Þekerspor maçý hazýrlýklarýnýn yaptýðý dünkü çalýþma yarý alanda yapýlan taktik çift kale ile tamamlandý. MERZÝFONSPOR ÝLE ÖZEL MAÇ ALINDI Çorumspor bugün Amasya 1. Amatör Küme takýmlarýndan Merzifonspor ile hazýrlýk maçý yapacak. Teknik sorumlu Yetgin Özbey, Kayseri Þekerspor maçý provasýný Merzifonspor ile yapýlacak çift kale ile gerçekleþtireceklerini söyledi. Merzifonspor'un daha önce 2 kez Çorum'a geldiðini hatýrlatan Özbey, bu nedenle bu maçýn Merzifon'da oynanmasýný istediklerini kaydetti. Adnan Yalçýn baþýnda yapýlan Ýl Futbol Disiplin Kurulu toplantýsýna yerel bir gazetenin muhabiri alýnmýþ gizlilik esasýna göre yapýlmasý gereken toplantýnýn görüntüleri gazetemuhabiri tarafýndan görüntülenmiþti. Ýl Futbol Disiplin Kurulu toplantýsýna hiç bir suretle gerek görsel, gerek ise yazýlý basýnýn takip etmesinin mümkün olmayacaðý yetkili merci tarafýndan ifade edildi. Yapýlan toplantýnýn gizlilik esasý içerisinde yapýlarak daha sonra alýnan kararlar Ýl Futbol Disiplin Kurulu'nun yetkili kiþisi tarafýndan basýna açýklama yapýlmasý gerektiðinin altý çizildi. Adnan Yalçýn Mustafa Doðan Muttalip Özpamuk Altyapý antrenörlerinden Ispanak'a suçlama Çorumspor Kulüp Baþkaný Rumi Ispanak'ýn, önceki gün yerel basýnda yer alan demecinealtyapý antrenörleri Mustafa Doðan ve MuttalipÖzpamuk'tan cevap geldi. Doðan ve Özpamuk yaptýklarý açýklamada, 2 yýldýr Çorumspor para almadan çalýþtýklarýný kendilerine sözler verilmesine raðmen yerine getirilmediði ve baþkan Ispanak ile görüþme isteklerinde ise telefonlarýna bile çýkmadýðýný belirtiler.rumi Ispanak'ýn, alt yapýyla övünmesine raðmen alt yapýnýn içler açýsý durumda olduðunu ifade eden antrenörlermustafa Doðan ve MuttalipÖzpamuk þunlarý söylediler "Bizler þimdiye kadar görevimizde elimizden geleni yaptýk. Ýki Çorum þampiyonluðu kazandýk. Ýleriki yýllar adýna Çorumspor'a sporcular kazandýrdýk.eski Altyapý Sorumlusu Sinan Özdilli döneminde ancak altyapý ile ilgilenildi ve çözüm noktasýnda çaba gösterildi. Maaþlarýmýzda her zaman fedakârlýk yaptýk.ancak Mahmut Çoban yönetimi ile baþlayan ve Rumi Ispanak yönetimi ile devam eden dönemde, altyapýda üç antrenör olmamýza raðmen sahip çýkýlmadý ve sorunlarla baþ baþa býrakýldýk. Rumi Ispanak alt yapýdaki 250 futbolcusu ile övünüyor ancak o altyapýyý oluþturan antrenörlere bugüne kadar ne verdiler acaba? Bizlere defalarca söz vermesine raðmen yerine getirmedi. Þimdi de telefonlarýmýza çýkmýyor. Bize vicdanlarý olduðunu ancak paralarýnýn olmadýðýný söyleyen Rumi Ispanak verdiði sözleri yerine getirmeyi býrakýn telefonlara bile çýkmayarak ne kadar vicdanlý olduðunu gösterdi. Bizler büyük özveri ile yaptýðýmýz bu görevi sezonun sona ermesiyle istemeyerekte olsa býraktýk" þeklinde konuþtular. 45 yýllýk ömür 1967 yýlýnda kurulan ve Türkiye profesyonel liglerde 45 yýl mücadele eden ÇORUM spor 2013 yýlý futbol sezonunda 3. Lige veda ederek mayýs ayýnda profesyonel lig hayatýný noktalýyor yýlýnda kurulan ve 45 yýl liglerde mücadele eden Sportmence ÇORUM spor tabiri caiz ise beceriksizlik yüzünden küme düþtü. Yapýlan kongrelerde Çorumspor bayraðýný yere düþürmeyiz diyenler Çorumspor bayraðýný yerlere býraktý. Sayýsýz kulüp baþkanlarýnýn, teknik adamlarýnýn, futbolcularýn gelip geçtiði ÇORUM spor kulübü 45 yýllýk mazisini noktalayýp TARÝH olma yolunda yoluna emin adýmlar ile gidiyor. ÇORUM spor kulübünde beceriksiz yönetimler, para hýrsý gözünü bürümüþ futbolcular, çýkarlarý için yöneticilik yapan þahsiyetler þimdi düþünüyorum da neyin ince hesaplarý peþinde koþacaklar. Gazeteci olan bazý medyacýlar, haber almak adýna ÇORUM spor'un altýný oyduklarýný hiç mi düþünmediler, ÇORUM spor'un kötü gidiþine çanak tutuldu. Seçim meydanlarýnda her nutuklarýn baþlarýnda ve sonlarýnda kesin Çorumspor sözleri yer alýr ve ÞAMPÝYON yapacaðýz diyen siyasiler þimdi neyin hesabý içinde olacaklar. Secim meydanlarýnda artýk hangi takýmý þampiyon yapmak için oy avcýlýðýnda sözler sarf edecekler. ÇORUM spor da bir zamanlar futbol oynamýþ ve ÇORUM spor da görev almak için araya zatý muhteremleri koyarak kendilerine bir kazanç kapýsý yaparken acaba ÇORUM spor için hangi bedeli ödediler. Muhtemelen ÇORUM spor'un altýna dinamit koymaya çalýþtýlar. Çalýþma ücretlerini alamadýklarýn da federasyona baþvuran teknik adamlar, futbolcular ÇORUM spor küme düþtüðünde neyi alacaksýnýz. Sezon baþýnda transfer açýlmazken, bu transferin açýlmamasý için uðraþ verenler acaba vicdanen rahat mýdýrlar? Liglerde bir dönemler ÇORUM spor ve kent ismi TV kanallarýnda spor programlarýnda ön haber olarak yer alýrdý. Rahmetli Ömer Duran hoca döneminde ÇORUM spor baþarýlý günler görmüþtü. Avrupa da namaðlup olan birkaç takým arasýnda bir dönemler yer alan ÇORUMspor þimdi küme düþüyor. Çorumspor da görev yapýp Hakkýn rahmetine yürüyen teknik adam, futbolcu, malzemeci, yöneticiler sizler de daima ÇORUM spor kulübü ile anýlacaksýnýz.çorum spor taraftarý baþarýlý ve baþarýsýz olan idarecileri, futbolcularý, teknik adamlarý asla unutma onlar tarihteki yerlerini þimdiden aldýlar. Aðlarsa ÇORUM spor taraftarý aðlar, gerisi yalan aðlar. Belediyeye sentetikte çalýþtý Hafta sonunda Ankara'da Keçiörengücü ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor dünkü çalýþmasýný Mimar Sinan Sentetik Sahasý'nda yaptý. Teknik Direktör Halit Kýlýç ve yardýmcý hocalar Savaþ Bahadýr, kaleci antrenörü HabipAnapal idaresinde yapýlan çalýþmaya sakatlýklarý bulunan Volkan ve Haydar Çekirdek kardeþler ve Buðraçhan dýþýnda tüm futbolcular katýlýrken, Oðuzhan Yalçýn ise takýmdan ayrý düz koþu ile çalýþmayý tamamladý. Antrenmanýsýnma hareketleri ile start alýrken sonraki bölümde Teknik direktör Halit Kýlýç'ýn Keçiörengücü maçýnda uygulatmayý düþündüðü dar alan çalýþmasý yapýldý. Antrenmanýn bu bölümünde turnuva düzeninde dar alanda çift kale yaptýran teknik adam bu çalýþmada futbolcularýndandar alanda garanti pas, tek pas ve sürekli oyun yönünü deðiþtirmeye yönelik bir çalýþma uygulattý. Dün yapýlan çalýþma açma-germe hareketleri ile sona ererken mavi beyazlýlar bugün saat 14.30'da Mimar Sinan Sahasý'nda yapacaklarý çift kale ile Keçiörengücü maçýnýn taktik provasýný yapacak. VOLKAN VE BUÐRAÇHAN YOK, HAYDAR BELKÝ Keçiörengücü maçý öncesinde takým masörü Ali Akýnalp Volkan'ýn Keçiören maçýnda oynamasýnýn zor olduðunu, Haydar'ýn ise bu karþýlaþmada forma giyebilecek duruma geleceðini söyledi. Sentetik sahada antrenman yaptýklarý için tendonlarýnda aðrýsý olan Haydar'ýn tedbir amaçlý olarak antrenman yapmadýðýný belirten Akýnalp, yine tendonlarýnda aðrýsý olan Buðraçhan'ýn ise Keçiörengücü maçýnda forma giymesinin zor olduðunu söyledi. Çorumlu judocular Türkiye Þampiyonasý'nda Türkiye Judo Federasyonu'nun faaliyet programýnda yer alan Yýldýzlar (bay-bayan) Türkiye Þampiyonasý Nisan tarihleri arasýnda Hatay'da yapýlacak. 3 gün sürecek olan þampiyonaya Çorum'dan da 16 sporcu katýlacak. Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað'dan alýnan bilgilere göre þampiyonada Çorum Belediyespor Kulübü'nden 6, Alaca Belediyespor Kulübü'nden 5, Yetiþtirme Yurduspor'dan 3 ve 2 Ferdi sporcu dereceye girebilmek adýna mücadele edecek. Genç judoculardan dereceler beklenirken, Çorum kafilesi bugün Hatay'da yapýlacak þampiyona için yola çýkacak. Judoculardan BaþkanEyvaz'a ziyaret Alaca Belediyespor Kulübü Judo öðrenceleri antrenörcemalettin Kýyýþkan nezaretinde Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret ettiler.hatay'da düzenlenecek olan Yýldýzlar Judo Türkiye Þampiyonasý'na katýlacak olan öðrenciler, Alaca'dan ayrýlmadan Baþkan Eyvaz'a ziyarette bulundular. Ziyaret öncesinde konuþan Belediyespor Kulübü Judo Antrenörü Cemalettin Kýyýþkan, Alaca'yý layýkýyla Hatay'da temsil edeceklerini belirtti. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti. Sporcularýn Alaca'yý güzel bir þekilde Hatay'da temsil edeceklerine emin olduklarýný anlatan Baþkan Eyvaz, "Þimdi Alaca'yý temsil ediyorsunuz. Umarým ilerde de Türkiye'yi Avrupa'da ve Dünya'da temsil edersiniz. Sizleri Hatay'da gönülden destekliyoruz" diye konuþtu. Yýldýzlar Judo Türkiye Þampiyonasý'nda Alaca'yý Hatay'da 34 kg'da Niyazi Kuran, 38 kg'da Hakan Þahin, 42 kg'da Serkan Sefil, 55 kg'da Yunus Emre Þahin, 44 kg'da Elif Uðurlu temsil edecek. Baþkan Eyvaz, ziyaret sýrasýnda sporculara kýyafetlerini de teslim etti. ALACA'DA JUDO TURNUVASI DÜZENLENECEK Ziyaret esnasýnda Baþkan Eyvaz'a bilgiler veren Belediyespor Kulübü Judo Antrenörü Cemalettin Kýyýþkan, Ýller arasýnda Alaca'da Judo Þampiyonasý düzenleyeceklerini ifade etti. Federasyonunun programýný beklediklerini söyleyen Kýyýþkan, þampiyonanýn muhtemelen yaz ayý içerisinde yapýlacaðýný vurguladý. Kýyýþkan, þampiyonaya 5 veya 6 çevre ilden sporcunun katýlacaðýný kaydetti.

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı