Kültür Sitesi yýkýmýna start "Ýnsana yapýlan yatýrým son kuruþuna kadar helaldir"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kültür Sitesi yýkýmýna start "Ýnsana yapýlan yatýrým son kuruþuna kadar helaldir""

Transkript

1 Balkan Ýlahileri Çorum'da yankýlandý Çorum Belediyesi, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Balkan Ýlahileri konseri düzenledi. Ýstanbul Üniversitesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Abas Jahja tarafýndan Devlet Tiyatrosu Salonunda gerçekleþtirilen konseri... SAYFA 10 DA "Afrika da insanlar açlýktan diðer bölgelerde ise obeziteden ölüyor" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn haftalýk konferanslar serisinin bu hafta ki konuðu Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul oldu. Prof. Dr. Bünyamin Erul Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan konferans da "Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru" konusunda katýlýmcýlara bilgi verdi. SAYFA 4 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) "Yurtkur'u otel olarak görmüyoruz" Kredi Yurtlar Kurumu Hitit Yurdundan "Farkýndalýk" semineri düzenledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý seminerin açýlýþ konuþmasýný Kredi Yurtlar Kurumu Hitit Yurdu Müdürü Erol Kavuncu yaptý. Kubilay Kaan YÜCEL SAYFA 7 DE Kültür Sitesi yýkýmýna start "Ýnsana yapýlan yatýrým son kuruþuna kadar helaldir" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kredi ve Yurtlar Kurumu Çorum Yurt Müdürlüðü tarafýndan organize edilen "Farkýndalýk" seminerinde yaptýðý konuþmada, üniversitenin üç farklý þekilde görev sorumluluðunun olduðunu belirterek birinci görevinin; her geçen gün sýnýrlarýn daha da yok olduðu dünyada, evrensel ölçüler ýþýðýnda nitelikli insan gücünü yetiþtirilmesi, ikinci görevinin; eðitim ve araþtýrma ile bilimin üretilmesi ve üçüncü görevinin de; üretmiþ olduðu bilimi proje, kitap, yayýn gibi araçlarla yaygýnlaþmasýný saðlayarak topluma fayda sunmak olduðunu söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL SAYFA 7 DE Kültür Sitesinin yýkýmý dün baþladý. Belediye tarafýndan yerine park yapýlacak olan Kültür Sitesinde yýkýma start verildi. Yýkým ihalesinin gerçekleþtirilmesinin ardýndan firma tarafýndan temizlik yapýlan Kültür Sitesinde dün yýkým çalýþmalarý baþladý. Yýkým öncesinde ise kurban kesildi. Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE "Çorum'un sýçrama yapmasýnýn önündeki tek engel demiryolunun olmamasýdýr" THY Çorum Genel Satýþ Acentasý Müdürü Halit Ýnaltekin, Çorum'un dünya pazarý ile entegre olmasýnýn, demiryolundan geçtiðini belirtti. SAYFA 5 TE "Genç giriþimci sayýsýný artýrmayý hedefliyoruz" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ýl Genç Giriþimciler Kurulu (GGK) Ýcra Komitesi üyeleri, Çorum'da kamu kurum ve kuruluþlarýna yönelik nezaket ziyaretlerinde bulundu. Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk ve komite üyeleri sýrasýyla, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yaþar Þahin, KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Çorum Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü Özgür Yalçýn'ý ziyaret ettiler. SAYFA 5 TE Kimse Yok Mu'dan Baþkan Külcü'ye ziyaret Þeker Ýþ'ten "Þeker Tasarýsý"na tepki! Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman düzenlediði basýn toplantýsýnda Þeker Kanunundaki Deðiþiklik Tasarýsýna tepki gösterdi. Sendika binasýnda yaptýðý basýn toplantýsýnda doðrudan veya dolaylý olarak 10 milyon kiþiye istihdam saðlamasý gibi hususlar göz önünde bulundurulduðunda... Yasin YÜCEL SAYFA 3 TE Üniversiteden þehitleri anma gecesi SAYFA 2 DE Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürlüðü görevine yeni atanan Erkal Aykaç beraberinde yönetim kurulu üyesi Zekeriya Yurttaþ ile birlikte Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Ziyarette konuþan Erkal Aykaç Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesinin 19 Temmuz 2012 yýlýnda kurulduðunu ifade ederek, "Aradan geçen süre içerisinde 1300 aileye ayni ve nakdi yarýmda bulunduk. Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE Yaðmur Damlasý Derneði Çorum'a temsilcilik açtý SAYFA 10 DA "Hastalarýmýzdan ve hasta yakýnlarýndan þiddet görmeyi kabul edemiyoruz" SAYFA 5 TE

2 2 HABER 8-10 Nisan Polis Haftasý POLÝSE SIKILMIÞ KURÞUN DEVLETE SIKILMIÞTIR. Süleyman Recebi Vali Baþköy ile görüþtü Ýmsâk :4:01 Güneþ :5:50 Ýþrak :6:39 Öðle :12:51 Ýkindi :16:36 Akþam :19:31 Yatsý :21:07 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 16. Hafta Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarýn. Dün geçti. Yarýnýn geleceði belli deðil. Öyle ise; bugünün kýymetini bil! Hasan-ý Basrî Rahmetullahi Aleyh Vali Sabri Baþköy, Çorum Belediyesi tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen "Balkan Ýlahileri" Konseri için kente gelen Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkaný Süleyman Recebi, Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Genel Sekreteri Afrim Tarihi ve Kültür Müdürü Abas Jahgçi ile konser öncesinde Anvatar Otel'de görüþtü. Görüþmeye Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ile Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk da eþlik etti. Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn yaptýðý çalýþmalar hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi veren Süleyman Recebi, yaptýklarý çalýþmalar ile projelerine ülkemizin büyük destekler saðladýðýný ve bunun için müteþekkir olduklarýný ifade etti. Makedonya'dan gelen heyeti Çorum'da aðýrlamaktan duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy, gerek coðrafi, gerekse tarihten gelen sosyal ve kültürel yakýnlýklarý olan Balkanlar'ýn Türkiye için önemli olduðunu ifade ederek, ülke ve millet olarak her zaman yanlarýnda olmaya devam edeceklerini belirtti. Görüþmenin ardýnda Vali Sabri Baþköy ile Makedonya'dan gelen heyet, Ýstanbul Üniversitesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Abas Jahgçi tarafýndan Devlet Tiyatro Salonu'nda verilen konseri izledi. Günün Þiiri HANIMLA VADÝMÝZ Rýza Koçak Gün gelir ki bende bir gün ölürsem Mezarým baþýnda gelip aðlama Ölümünden sana benden fayda yok Saçýný yolup kara yazma baðlama Çok talaþla sana ölüm getirir Erkeðin yok çocuk evi batýrýr Ben ölünce sen ayrýlýk getirir Oturup da ele karþý aðlama Uygun yerlere dut aðacý dikiliyor Orman Ýþletme Müdürlüðü yol kenarlarý, halka açýk piknik alanlarýnda bulunan çeþmelerin yanlarýna beyaz ve siyah dut aðaçlarý dikiyor. Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen dutun saðlýk açýsýndan çok sayýda faydasý olduðunu ifade ederek, "Aç karnýna yenilen beyaz dut baðýrsak kurtlarýný düþürüyor. Mide ve baðýrsaklarý rahatlatýyor. Karadut ise aðýz ve boðaz iltihaplarýna iyi geliyor, vücuda kuvvet veriyor, kansýzlýða iyi geliyor, aðýz, bademcik ve boðaz iltihabý ile diþ eti hastalýklarý ile öksürüðe de faydalýdýr, ateþ düþürür, karaciðeri kuvvetlendirir, mide ve baðýrsaklarýn düzenli çalýþmasýna yardým eder. Dutun taze ve kuru olarak yenebildiði, ayrýca þurubu, reçeli ve pekmezi yapýlabildiði gibi dut þurubunun mide ve baðýrsak iltihaplarýný iyileþtirmeye yardýmcýdýr" dedi. Üniversiteden þehitleri anma gecesi Hitit Üniversitesi "Çanakkale ve Sarýkamýþ Þehitlerini Anma Gecesi" düzenleyecek. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 20 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 20.00'da yapýlacak olan "Sarýkamýþ'tan Çanakkale'ye Bir Hürriyet Türküsü" isimli etkinliðe, Recep Ergül, Amir Ateþ ve Erol Sayan katýlacak. Daðýlmasýn evimize eyi bak Gezmeye gittim ýþýðýný erken yak Muhtaç olma ele malýna da bak Oturup da ele karþý aðlama Düþmanlarý sevindirme nazlý yar Çalýþýrsan çekmezsin dar Cümlenin rýzkýný veren Allah var Oturup da ele karþý aðlama Ýþine iyi bak kimseye varma Varýp da el aleme rezil olma Çocuklardan sende ayrý kalma Oturup da ele karþý aðlama Koçak der karýya eyledim vaat Þayet acele gelip dolarsa saat Düþünme sonunu sen yatta rahat Oturup da ele karþý aðlama HAVA DURUMU Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2454 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : "Çorum'da büyük bir deðiþim yaþanýyor" Aniþ Turizm Çorum IATA yetkilisi Abdullah Ýnaltekin Ankara-Çorum-Samsun demiryolu projesi tamamlanýp hayata geçtiði anda Çorum'a büyük katkýsý olacaðýný belirtti. Yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda demiryolunun Çorum için önemine deðinen Abdullah Ýnaltekin, "Ýlimizden demiryolu ile ulaþýmýn, transport taþýmacýlýk ve diðer sanayi ürünlerimizin de artýk daha kolay ve güvenilir bir þekilde dýþ ülkelere pazarlama aðý geniþleyecektir. Çorum turizmden, tarýmýndan sanayisine, altyapýsýndan üstyapýsýna, kamu hizmetlerinden belediye projelerine kadar Çorum'da büyük bir deðiþim yaþanýyor. Hem Çorum hem Samsun hem de Merzifon sanayileri için büyük önem arz eden bu yeni projeye yakýnda baþkaný seçilecek olan Çorum Ticaret Sanayi Odasý yönetim kurulu ve üyelerinin de desteklerini beklemekteyiz" dedi. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,789 1,799 EUR 2,346 2,361 STERLiN 2,71 2,76 JPY YENi 0,0181 0,0184 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DOÐA ECZANESÝ TEL: BAHABEY CD. NO:101 - YEÞÝL FIRIN YANI SULAR ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:24 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Þeker Ýþ'ten "Þeker Tasarýsý"na tepki! Kültür Sitesinin yýkýmý dün baþladý. Belediye tarafýndan yerine park yapýlacak olan Kültür Sitesinde yýkýma start verildi. Yýkým ihalesinin gerçekleþtirilmesinin ardýndan firma tarafýndan temizlik yapýlan Kültür Sitesinde dün yýkým çalýþmalarý baþladý. Yýkým öncesinde ise kurban kesildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü çalýþmalarla ilgili yaptýðý açýklamada, Kültür Sitesinin belediyeye devredilmesinde katkýlarý olan Valiler Nurullah Çakýr ve Sabri Baþköy'e, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterleri Yakup Keleþ ile Ömer Arslan ve Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker'e teþekkür etti. Kültür Sitesinin yýkýlmasýyla kentin kötü bir görüntüden kurtulacaðýný vurgulayan Baþkan Külcü, "Kültür Sitesinin belediyeye devri için 21 milyon liralýk gayri menkul takasý ve mülk alýmý yaptýk" dedi. Firmanýn yýkýmý güne kadar bitireceðini ifade ettiðini ancak kendilerinin bu tarihi bir ay olarak planladýklarýný kaydeden Külcü, "Kültür Sitesi Kültür Sitesi yýkýmýna start zemine kadar yýkýlacak ve toprakla dolgu yapýlacak" ifadelerini kullandý. -PARK SONHABARA BÝTECEK- Bir taraftan yýkým gerçekleþtirilirken diðer taraftan ise Kültür Sitesi yerine yapýlacak olan park ile ilgili çalýþmalarýn devam ettiðini açýlayan Baþkan Külcü, "Parkýn proje çalýþmalarý tamamlandý ve ilgili firmanýn projeyi teslim etmesini bekliyoruz. Proje teslim edilince ihalesini hemen yapacaðýz. Sonbahar da bitirmeyi hedefliyoruz" þeklinde konuþtu. -KAFENÝN ALTI SANAT GALERÝSÝ OLACAK- Ýnþaa edilecek olan parkýn altýnda Bin metrekarelik alana Sanat Galerisi yapacaklarýný açýklayan Baþkan Külcü, "Burada sergi salonlarý, fuaye ve yönetim odalarý bulunacak" dedi. Baþkan Külcü daha sonra Kültür Sitesinin çatýsýna çýkarak burada yapýlan çalýþmalarý inceledi. Törene Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan, Nurettin Karakaya, Alper Zahir ile firma yetkileri de katýldý. Fatih AKBAÞ Kimse Yok Mu'dan Baþkan Külcü'ye ziyaret Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürlüðü görevine yeni atanan Erkal Aykaç beraberinde yönetim kurulu üyesi Zekeriya Yurttaþ ile birlikte Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Ziyarette konuþan Erkal Aykaç Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesinin 19 Temmuz 2012 yýlýnda kurulduðunu ifade ederek, "Aradan geçen süre içerisinde 1300 aileye ayni ve nakdi yarýmda bulunduk. Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda ise 'yetim' kampanyasý baþlattýk. Çorumlularýn kampanyaya maddi ve manevi yardýmlarýný bekliyoruz. Ayrýca Ramazan hazýrlýklarýmýz da devam ediyor" dedi.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise belediye olarak birçok alanda sosyal yardýmlar yaptýklarýný ifade ederek, "Bu yardýmlarý bizim kültürümüzde yüzyýllardýr vakýflar, dernekler cemaatler yapmýþ. Bizde belediye olarak elimizden geldiði kadar sosyal amaçlý yardýmlar yapmaya çalýþýyoruz" þeklinde kaydetti. Kimse Yok Mu Derneðini dünyada sýkýntý yaþanan her bölgede insanlara yardým elini uzatýrken görmenin mümkün olduðunu dile getiren Külcü, "Bizi tabi ki bundan gurur duyuyoruz. Büyük devlet olmanýn gereði de ihtiyacý olana yardým etmektir. Kimse Yok Mu Derneði de bu konuda üstlendiði görevi en iyi þekilde yerine getiriyor. Milletimizde bu yardýmlarý gördükçe daha fazla yardýmda bulunuyor" ifadelerini kullandý. Baþkan Külcü sözlerini ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirip teþekkür ederek tamamladý. Fatih AKBAÞ Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman düzenlediði basýn toplantýsýnda Þeker Kanunundaki Deðiþiklik Tasarýsýna tepki gösterdi. Sendika binasýnda yaptýðý basýn toplantýsýnda doðrudan veya dolaylý olarak 10 milyon kiþiye istihdam saðlamasý gibi hususlar göz önünde bulundurulduðunda, þeker pancarý tarýmý ve pancar þekeri üretiminin sürdürülebilirliðinin Türkiye ekonomisi açýsýndan taþýdýðý önemin göz ardý edilemeyeceðini belirterek sözlerine baþlayan Sefer Kahraman, "Ýnsanýna ve ülkesine duyduðu sorumluluk gereði, sektör adýna, yeri geldiðinde tek baþýna da olsa mücadeleden yýlmayan Þeker-Ýþ Sendikasý, özelleþtirme ihalelerinin Özelleþtirme Yüksek Kurulu kararlarý ile iptal edilmesi sonrasýnda geleceðe dair umutlar beslemekteyken, kamuoyu gündemine gelen Þeker Kanunu tasarýsý ile milyonlarý bulan pancar ailesinin tüm fertleri gibi, sarsýlmýþtýr. Baþýndan sonuna kadar, bir avuç NBÞ lobisinin etkisi ile kaleme alýnmýþ bu tasarýnýn yasalaþtýðý gün milyonlarýn umudunu baðladýðý pancar tarýmý karanlýða gömülecektir. GDO gibi, kamuoyunda NBÞ olarak bilinmeye baþlayan ve pancar þekerinin doðallýðýnýn aksine kimyasal bir dizi sürecin ürünü olan niþasta bazlý þekerleri "diðer þekerler" gibi belirsiz bir kavram ile tanýmlayarak kamuoyunun algýsýndan kaçýrma niyeti, kanýmýzca taslaðýn özüdür. Kamuoyu farkýndalýðý ile kullanýmý azalmaya baþlayan NBÞ tüketimini arttýrmak için, olumsuz bir kavrama dönüþen NBÞ yerine "diðer þekerler" deyimini tercih etmek, basit bir kavramsal tercihin çok daha ötesini iþaret etmektedir. Þeker tanýmýný bulanýklaþtýrmak, pancar þekeri (sakaroz) ile NBÞ kökenli þekerleri (izoglukoz, glukoz þurubu..) iç içe geçirmek ve sonrasýnda %10 olan NBÞ kotasýný %15 olarak belirlemek, glukoz þurubu..) iç içe geçirmek ve sonrasýnda %10 olan NBÞ kotasýný %15 olarak belirlemek, vermek, baþka neyle açýklanabilir? Tasarýdaki çeliþkileri nasýl anlamlandýrmalýyýz? Tasarýya göre pancar þekerinde kuraklýk olduðunda NBÞ kotasý arttýrýlacaktýr. Bu kuraklýk nasýl bir þeydir ki pancar tarýmýný etkilerken, NBÞ için kullanýlan mýsýrý etkilememektedir? Veya mýsýrda kuraklýk olduðunda neden NBÞ kotasý azaltýlmamaktadýr? Amacý "yurt içi þeker talebini yurt içi hammaddeler kullanýlarak yurt içinde üretilmesini saðlamak" olan bir kanun tasarýsýnda "kurumun izni veya denetimi dýþýnda ithalat yoluyla temin edilen hammaddelerden elde edilen þekeri kayýt altýna almak veya yasal olmayan yollarla yurda giren (kaçak) þekeri önlemek yerine kayýt altýna alarak ticaretine imkan saðlamak, tutarsýzlýðýn ötesinde bir anlam taþýmakta mýdýr? Þeker Kurulu'nun mevcut üyeliklerini sona erdirerek, yedi olan üye sayýsýný beþe indirmek ve üç idare temsilcisinin dýþýndaki iki üyenin seçiminde sektör paydaþlarýný dýþlama imkâný veren bir keyfiyet getirmek, karar süreçlerini demokratikleþtirmek için mi yapýlmaktadýr? Bu tasarýya göre, idare temsilcisi dýþýndaki iki üyenin NBÞ firmalarý ve baðlantýlý mýsýrcýlardan seçilmesi mümkündür. Peki, "doðrudan veya dolaylý olarak iki milyon kiþiye istihdam saðlayan" pancarý kurulda kim temsil edecektir? Pancarýn kurulda temsili idarenin iyi niyetine mi kalacaktýr? Sektörün asýl sorunlarýný oluþturan, kaçakçýlýk, fire polar tespitindeki usulsüzlüklerden ihraç edeceðiz diyerek iç piyasaya sunulan "diðer þekerler" e kadar, denetim ve gözetime dair eksiklikleri giderecek etkili mekanizmalarý içermekten uzak tasarý, görüldüðü kadarýyla, sorunlarý çözmek amacýný taþýmamaktadýr. Þeker-Ýþ Sendikasý; pancar ekim alanlarý, fabrikalarý, üreticileri ve iþçilerin yoðun olduðu bölgelerin meclisteki temsilcisi milletvekillerinin þeker konusundaki hassasiyet ve samimiyetlerinin bilincindedir. Yöre milletvekillerinin, kendi insanlarýnýn aleyhine bir mantýkla hazýrlanan bir tasarýya onay vermeyeceklerinden emin olmakla beraber, sendikamýz, bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da, inandýðý doðrularý ýsrar ve inatla anlatmaya devam edecek tasarýnýn bu haliyle yasalaþmamasý için her türlü meþru giriþimde bulunacaðýmýzý belirtmek istiyoruz" dedi. Yasin YÜCEL

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI ADINI SEN KOY Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bir aile özel arabasýyla Ankara'ya giderken akþam kararmak üzeredir. O anda arabada tüm elektrik aksamý devre dýþý kalýr. Þoför aracý durdurur aþaðý iner. Kaputu açýp saðýna soluna bakar ama bir þey anlamaz. 'Eyvah! Çoluk çocuk periþan olacaðýz akþam akþam yollarda' der demez pat diye bir araba yanlarýna durar. Camý açar, selam verir ve bey efendi ben tamirciyim, ihtiyacýnýz olursa yardýmcý olabilirim' der. Bakar güven veren bir yapýsý var. Çok memnun olurum deyince hemen aracýndan inerek aracý çalýþtýrýr ve istop etmeden Ankara'da gideceðin yere kadar git der. Aracý arýza yapan vatandaþ, 'Allah razý olsun, seni Allah gönderdi. Çoluk çocuk bu saatte yolda ne yapardýk diyerek bir paket leblebi verir ve teþekkür eder. * Bir genç, memur olarak görev yapmaktadýr. Ama yaptýðý görevden çok mustariptir. Baþka bir göreve geçmek ister ama bir türlü geçemez. Daha doðrusu bu geçiþ isteðinde elinden tutan olmaz. Durum böyle olunca, emekli oluncaya kadar bu görevde kalýrsa kendisinin psikolojik olarak çok yýpranacaðýný kara kara düþünmeye baþlar. Ve çok geçmez yolu dünyanýn en kýymetli mekânýna düþer. ''Dua, bir ümit çýðlýðýdýr''(a.musset) sýrrýnca Orada: ''Allah'ým ne olur, bu görev bana çok zor geliyor. Rýzkýmý baþka bir görevden ver'' diye hulusi kalple rabbine yalvarýr. Ülkesine döner. Çarþý da üzgün üzgün dolaþýrken, hiç akýlda olmayan bir kiþi vesile olur ve yýllardýr olmayan kurum deðiþtirme iþi çok geçmeden oluverir. Hem hiç beklenmedik bir zaman diliminde. Hem de hiç ummadýðý bir kiþinin himmetiyle. * Zamaný evvelde, Osmancýk ilçemizin Seki köyünde biraz aksi bir amca vardýr. Cahil olan oðlu da gençlik yýllarýnda ayný oranda aksidir. Durum böyle olunca aksilikler üst üste gelir. Bir gün babasýna kýzan delikanlý sinirle babasýný çalýlarýn içine itiverir. Bu duruma þahit olan Rüstem adýnda yaþlarýndaki delikanlý hep ''Allah'ým 39 yaþýný 40 dedirtme. Çoluk çocuða muhtaç etme '' diye dua eder. Bu duasý alýþkanlýk haline dönüþür. Yarý þaka yarý ciddi hep dilinde dolaþýr. Zamanla köyden çýkýp Adapazarý iline kapýcý olarak gider. 7,4 þiddetinde 17 Aðustos depremi meydana gelir. Bu depremde köyde olduðu için kurtulur. Fakat apartmanýn sorumluluðu üzerinde olduðu için, hemen Adapazarý'na gider. Bina hasarlýdýr ama ihtiyaç kadar içeri girip çýkar. Bir hafta sonra 5 þiddetinde artçý bir deprem meydana gelir. Bu esnada binanýn içerisinde çocuðuyla beraberdir. Çocuðunu pencereden acil olarak dýþarý çýkarýr. Kendi ise normal yoldan kaçarken kömürlüðün duvarý patlar ve üzerine çöker. Oracýkta ruhunu teslim eder. Netice olarak 7,4 þiddetindeki depremde kurtulur ama 5 þiddetindeki artçý depremde hayatýný kaybeder. Merhum Necip Fazýl'ýn 'yapacaðýnýz duaya dikkat edin, kabul olacaðý tutar.'' Sözünü lisaný haliyle hatýrlatýr. * Ayþe teyze elinden geldiði kadar eþine hizmet eder. Acýyý, çileyi, ýstýrabý içine gömer sabreder ama eþi de aksi mi aksidir. Ayþe teyze kapý komþuya çýksa, eþi kapýyý hemen kilitler bir daha açmaz. Uðraþtýrýp durur. Bir gün kadýncaðýzýn caný çok sýkýlýr ve yakýnýnda olan kýzýnýn evine gider. Gelir ki, evin kapýsý arkadan yine kilitli. Yalvarsa da bir türlü açtýramaz. Tak tak kapýya vurdukça, kolu komþudan utanýr. Sonunda komþunun taklidini yaparak, amca; Ayþe teyze ev de mi? Diye kapýya vurunca, kapý açýlýr. Açýlýr açýlmasýna da Ayþe teyzenin tansiyonu fýrlamýþ, sinir stresi zirveye çýkmýþtýr Durum böyle olunca; sinirle 'Allah'ým çekemiyorum artýk, tek yataða baðlansýn da yatakta bakayým' der. Ayný gün amca dýþarý giderken merdivenden yuvarlanýr kolu bacaðý kýrýlýr. Netice, aksi amcamýz yataða baðlanýr ve bir daha ayaða kalkamaz. Ayþe teyzemizde, ben bunu hak ettim. Demek ki benim imtihaným da böyle olacak diye düþünür ve yataða baðlý olarak hayata tutunmaya çalýþan amcamýzý topraða katýncaya kadar en iyi þekilde bakmaya çalýþýr. * Kargý ilçesi Karaboya köyüne genç bir imam atanýr. Aradan zaman geçer. Bir gece yatarken cenaze olabilir niyetiyle ezberlediði dualarý tekraren gözden geçirir. Eksikliklerini tamamlar öyle yatar. Sabah tak tak kapýya vurulur. Ýmam efendi kapýyý açar. Köyden bir vatandaþ: 'Hocam Ankara'dan cenaze geliyor bir sala veriver ' der. * Geçenlerde elim bir trafik kazasý akabinde hakkýn rahmetine kavuþan Zerat ZEYTÝNLÝ kardeþimiz, son günlerde aile efradýna ben ölürsem cenazem, 'bir gece evde kalsýn, namazým ilçe de kýlýnsýn ve akýbet köyüme konulsun' dermiþ (Aynen öyle oldu. Ruhu þad, mekâný cennet olsun) * Marmara - Düzce ve diðer depremlerde adýný koyamadýðýmýz yukarýdaki hususlara benzer farklý olaylarýn yaþandýðýný afetzedelerden dinledik, kitaplardan okuduk. Kendimize göre bir ad koyduk. Don Alixis'e gelen bir rahip þu soruyu sorar. ''Öðrencilerinize dua etmeyi öðretiyor musunuz'' Don Alixis ise, ben onlara bütün hayatlarýný bir dua haline getirmelerini öðretiyorum'' der. "Afrika da insanlar açlýktan diðer bölgelerde ise obeziteden ölüyor" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn haftalýk konferanslar serisinin bu hafta ki konuðu Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul oldu. Prof. Dr. Bünyamin Erul Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan konferans da "Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru" konusunda katýlýmcýlara bilgi verdi. "Kutlu Doðum programlarýnda Peygamberimizi anmak deðil anlatmayý önemsedik" diyerek sözlerine baþlayan Bünyamin Erul, "Bu sene "Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru" temasýný seçtik. Bu hafta münasebetiyle ola ki ders çýkarýrlar umuduyla fýrsatý deðerlendirmeye çalýþýyoruz. Hz. Adem' den önce insan yoktu. Allah ben insan adýnda bir varlýk yarattým dedi. Sonra meleklerin secde etmesini (saygý göstermesini) emrederek onurlandýrdý. Allah' u Teala yarattýðý insaný halife yaratarak onurlandýrdý. Yeryüzünü onun emrine vererek onurlandýrdý, insanlarýn arasýndan peygamberleri çýkararak yine onurlandýrdý. Peygamberlerine kitaplar vererek tekrar onurlandýrdý. Mevlana hazretleri bir sözlerinde þöyle diyor; Ýnsan öyle bir varlýk olarak yaratýldý ki melekler imrendi, ardýndan insanlar öyle kötü ameller iþlediler ki þeytan sevindi insan olmadýðý için" dedi. "Afrika da insanlar bir bardak su bulamaz ve açlýktan ölürken dünyanýn diðer yerlerinde insanlar obeziteden ölüyorsa insanlýk onuru var mý diye sormalýyýz" diyerek sözlerine devam eden Erul, "Dünyanýn herhangi bir yerinde öldürmeler varsa tecavüzler, yakýp yýkmalar varsa insanlýk onurundan bahsedilemez. Cahiliye döneminde kýz çocuklarýnýn diri diri gömüldüðünü hepimiz pek çok kez duymuþuzdur. O dönemde bu gibi vakalar sayýlarla sýnýrlý iken bugün Çin de nüfus artmasýn diye milyonlarca kýz çocuðu anne karnýnda öldürülüyor ve dünya bunun karþýsýnda sessiz kalýyorsa onur nerede? Ülkemizde kadýna þiddet, ensest iliþkiler, çocuklarýný öldürenler anane ve babalarýný dövenler ve öldürenler varken insan onurundan ne kadar söz edebiliriz? Ýnsanlýðýn pek çok konuda mesafe katettiði bugünlerde insanlýk onuru acaba ne durumda. Kendimize þu sorularý sorabilmeliyiz. Bizi en son ne onurlandýrdý? Ne zaman birini onure ettik? Yada onurumuzu ne, kim ayaklar altýna aldý? Peygamberimiz rol model olarak ömrünün 63 yýlýnda bizlere nasýl onurlu yaþayabileceðimizi öðretmiþtir ve bunun için gönderilmiþtir. Hýlful Fudul cemiyetine katýlarak onurlu yaþama öncü olmuþtur. Hz. Hatice'nin kervanýnda çalýþýrken sergilediði onurlu davranýþlar sebebiyle Hz. Hatice validemiz Peygamber Efendimize talip olup onunla evlenmek istemiþtir. Peygamberlik davasýndan vazgeçmesi için para ve kadýn teklif edilmesine raðmen O onurlu duruþundan geri adým atmamýþ ve davasýndan vazgeçmemiþtir "Vallahi bir elime güneþi, diðer elime ayý verseniz yinede davamdan dönmem" sözü sýkça duyduðumuz onurlu davranýþlarýndan sadece bir tanesidir. Peygamberimizin çileli abluka günlerinde etrafýný gençlerin çevrelediðini görüyoruz. Bu gençler insan yerine konmayan, ezilmiþ, horlanmýþ, yoksul gençlerdi. Kureyþlilerin etrafýndan kaçýp onlara deðer veren, onurlu insan kabul eden Rasulün etrafýnda toplandýlar. Birgün Peygamberimiz yakýnýndan geçen bir cenazeyi görür ve ayaða kalkar, Ashabý; O bir Yahudi cenazesi dediler Peygamberimiz ise; O da bir insan deðimliydi? Diyerek onurlu bir insanýn, bir insanýn ölüsüne bile nasýl davranýlmasý gerektiðini öðretiyordu. Þiddete karþý önce sabýrla karþýlýk verdi sonra Hicret'le karþýlýk verdi. Taif'te taþlandýðýnda onlara dua edecek kadar onurluydu. Mekke'de de Medine'de de hayatýnda hiç deðiþiklik olmadý. Devlet baþkaný olduðunda bile en fakir ashabý ölçüsünde yaþamayý tercih etti. Yüz yýldan fazla birbirilerinin düþmaný olan ensar ve muhacirun O'nun onurlu davranýþlarýyla kardeþ oldular. Peygamber efendimiz Musab b. Umeyr'i ve Ümmü Mektum'u Medine'ye gönderiyor bir süre sonra Peygamberimiz Musab b. Umeyr e soruyor, Medine de durun ne? Diye. Umeyr, Ey Allah 'ýn Rasulü Medine de Ýslam'ýn konuþulmadýðý ev yok cevabýný veriyor. Peki bugünkü Müslümanlar yaþantýlarýyla, çalýþmalarýyla evlerde Ýslam'ýn konuþulmasýný saðlayabildiler mi? Büyük günahlarý en büyüðü bir Müslüman'ýn onurunu hor görmesidir.allah Rasulü "Kabe'ye, bir müminin onuru sana duyulacak hürmetten önce gelir" der. Müslüman kendi onurunu rencide edecek davranýþlarda bulunmamalýdýr. Onur dýþ görünüþe, yaþayýþa göre deðildir. Onur kavramý beþ kavramla açýklanýr: Irz, Þeref, Ýzzet, Ýffet, Hürmet. Bu yüzden Peygamberimizin onurlu hayatýný okuyup, anlayýp uygulamalýyýz" þeklinde kaydetti. "Çorum turizmini heryerde anlatýyoruz" Çorum Genç Turizmciler Derneði Baþkaný Duran Doðan Çorum'da turizm konusundaki yapýlmasý gerekenleri katýldýklarý her toplantýda dile getirdiklerini belirtti. "Maalesef Çorum, Türkiye turizm verilerine baktýðýmýzda, medeniyetler beþiði olmasýna raðmen gerekli yolu kat edemeyip pastadaki dilimini hiçbir zaman alamamýþ bir ildir" olduðunu kaydeden Doðan, "Çorum'daki tarihi ve kültürel deðerlerden tam anlamýyla yararlanýlmamaktadýr. Ulaþým açýsýndan tren yolculuðu daha kolay olacaðýndan tren alternatifi bölge turizminize canlandýracaktýr. Çorum, birikimlerini ve giriþimci gücünü örgütleyerek, özgün bir sanayi kapasitesine ulaþmýþ bir ildir. Yakýn zamanda seçimi olacak olan Çorum Ticaret Sanayi Odasý kurul üyeleri ve yeni göreve gelecek arkadaþlara baþarýlar diler, kendilerinin de Çorum turizm ve kalkýnmasýna desteklerini bekleriz. Çorum'un turizmini canlandýrmak için destekleri" dedi.

5 Çorum'da saðlýk alanýnda hizmet veren bazý sivil toplum kuruluþlarý düzenledikleri eylemde saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddeti protesto ettiler. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesinde dün yapýlan eyleme Türk Tabipleri Birliði, Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý, Türkiye Saðlýk ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikasý, Çorum Aile Hekimleri Derneði üyeleri katýldý. Sivil toplum kuruluþlarý adýna basýn açýklamasýný yapan Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Yýlmaz, "Ýlimizde geçtiðimiz ay içinde hekim sayýsý sýkýntýsý bulunmasýna karþýn gecesini gündüze katarak çalýþan, Bayat ve Osmancýk Ýlçelerimizde Uzman hekimlerimizin, Eðitim Araþtýrma Hastanemizde saðlýk çalýþanýmýzýn maruz kaldýklarý þiddet kabul edilebilir deðildir. Geçtiðimiz hafta içinde bir uzman hekimin darp edilmesi üzerine Aðrý'da, iki saðlýk çalýþanýnýn þiddete maruz kalmasý sonucu Ýstanbul Þiþli Etfal Hastanesi'nde, hasta yakýný tarafýndan uzman doktorun darp edilmesi üzerine Mersin Erdemli Devlet HABER "Genç giriþimci sayýsýný artýrmayý hedefliyoruz" Ali Yýlmaz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ýl Genç Giriþimciler Kurulu (GGK) Ýcra Komitesi üyeleri, Çorum'da kamu kurum ve kuruluþlarýna yönelik nezaket ziyaretlerinde bulundu. Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk ve komite üyeleri sýrasýyla, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yaþar Þahin, KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Çorum Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü Özgür Yalçýn'ý ziyaret ettiler. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu (GGK) Ýcra Komitesi üyeleri, çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýný ziyaret ettikten sonra baþta Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan olmak üzere üniversitenin çeþitli kademelerini de ziyaret ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler. GGK Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk ve komite üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen ziyaretler kapsamýnda sýrasýyla Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Recai Çýnar, Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝTÝTSEM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ettiler. GGK Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk, ziyaretlerde Genç Giriþimciler Kurulu'nun kuruluþu, yapýsý, iþleyiþi, hedefleri ve projeleri hakkýnda bilgiler verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin, Türkiye'de genç giriþimciliði özendirmek amacýyla bu kurulu kurduðunu belirten Elvan Can Çabuk, bu iþlevi yerelde de Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Hastanesi'nde ve son olarak iki asistan hekimin hasta yakýný þiddetine uðramasý sonucu Dokuz Eylül Üniversitesi'nde saðlýk çalýþanlarý iþ býrakmýþlardýr. Bunlar bildiklerimiz, ya bilmediklerimiz,açýklanmayanlar. "Saðlýkta Dönüþüm Programý" ve son uygulamasý olan "Kamu Hastane Birlikleri" sonucu çalýþanlarýn, gittikçe aðýrlaþan bir iþ yükü ve angarya ile karþý karþýya gelmesi, 7/24 esnek, kuralsýz ve baský altýnda çalýþtýrýlmasý, baskýsý altýnda çalýþmak bir yana, ödeme güvencesini tamamen yitirmiþ performans uygulamasý, Birlik Hastaneleri arasýnda dama taþý gibi dolaþma, iþyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkmasý, görev tanýmý dýþýnda "saðlýkçý her iþi yapabilir mantýðý" ile çalýþma yetmezmiþ gibi, çalýþanlara yönelik þiddet devam etmektedir" dedi. Üstelik, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddeti kýþkýrtan uygulamalarýn, saðlýk hizmetine ulaþmak için her kademede ödenen katký-katýlým payý ve ilave ücretlerin giderek arttýðýný da kaydeden Yýlmaz, konuþmasýný þu ifadelerle tamamladý: "Saðlýk çalýþanlarýný itibarsýzlaþtýrma ve þiddeti kýþkýrtan üslup deðiþmedi. Þiddeti engellemek adýna hiçbir adým atýlmýyor. 17 Nisan 2013, Gaziantep'te öldürülen meslektaþýmýz Dr. Ersin Arslan'ýn ölüm yýldönümüdür. Geçtiðimiz bir yýlda maalesef saðlýk çalýþanlarýna þiddet artarak devam etmiþtir. Daha da ürkütücü geliþme ise þiddetin yaygýnlaþmasýnýn yaný sýra olaðanlaþmasýdýr. Artan þiddet, saðlýk hizmeti verilmesini kesintiye uðratmakta ve tüm saðlýk çalýþanlarýnýn gelecek ile ilgili beklentilerini azaltarak, çalýþma isteðini yok etmektedir. Saðlýkta artan þiddeti araþtýrmak ve önlemek için kurulan TBMM Saðlýkta Þiddeti Araþtýrma Komisyonu henüz raporunu bile açýklayamamýþ durumda olup bu geliþmelere seyirci kalmaktadýr. Saðlýk alanýndaki emek ve meslek örgütleri 14 Mart için 14 Talep içinde þiddet konusunu öne çýkarýp taleplerini Saðlýk Bakanlýðý'na iletmiþ ancak bu konuda da herhangi bir geliþme saðlanamamýþtýr. Türkiye'nin her köþesinde, her hastane ve saðlýk biriminde tüm saðlýk çalýþanlarý artan þiddeti ve alýnmayan önlemleri protesto etmek üzere seslerini yükseltecek, þiddete neden olan Saðlýkta Dönüþüm Programý'na karþý mücadele kararlýlýðýný koordinatörlüðünde kendilerinin yürüttüðünü ifade etti. Kurul olarak Çorum'da genç giriþimciliði özendirmeyi, genç giriþimci sayýsýný artýrmayý hedeflediklerini ifade eden Çabuk, birçok proje üzerinde çalýþtýklarýný ve bu projelerin kýsa zaman içerisinde hayata geçeceðini bildirdi. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu'nun 130 üyeye sahip olduðunu ve 15 kiþilik yönetiminin bulunduðunu ifade eden Çabuk, yatýrým yapmayý düþünen gençlere kýlavuzluk yaptýklarýný, ayrýca üniversite-sanayi iþ birliðini geliþtirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da üniversite olarak Genç Giriþimciler Kurulu ile ortak çalýþmalar yapabileceklerini belirterek kurul üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. "Hastalarýmýzdan ve hasta yakýnlarýndan þiddet görmeyi kabul edemiyoruz" Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý düzenlediði basýn toplantýsýnda emekliler için çok sayýda indirim anlaþmasý yaptýklarýný söyledi.yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu basýn toplantýsýnda konuþan Kýnýklý, "Hastanelerde, otobüs firmalarýyla, kuru temizlemecilerle, tuhafiyelerle, kasaplarla emeklilerimize özel anlaþmalar yaptýk. Biz emekliler asgari ücret üzerinde bir maaþ alýyoruz. Yaptýðýmýz bu anlaþmalarda üyelerimizi biraz olsun rahatlatýyoruz" dedi. Kýnýklý "Benim aldýðým para gösterecek, Dr. Ersin Arslan'n ölümü ve artan saðlýkta þiddet ile ilgili anma ve toplantýlar yapacaktýr. Saðlýk çalýþanlarýnýn mücadelesi bununla bitmeyecek, taleplerimizle ilgili mücadele daha kararlý ve daha etkin biçimde, 17 Nisan 2013 sonrasýnda da sürdürülecektir. Tüm çalýþanlarý ve halkýmýzý yanýmýzda olmaya çaðýrýyoruz. Bütün bu nedenlerle, böyle saðlýk sistemi olmaz. Bu þartlarda iyi hekimlik yapamýyoruz. Nitelikli saðlýk hizmeti veremiyoruz. Eðitimimiz sürecinden baþlayarak çok çalýþtýðýmýz, zor þartlarda hizmet vermeye gayret ettiðimiz hastalarýmýzdan, hasta yakýnlarýndan þiddet görmeyi kabul edemiyoruz." Bahadýr YÜCEL 800 lira bir de çocuk okutuyorum. Bizlerin aldýðý maaþ çocuklara verilen cep harçlýðý kadar. Devlet büyüklerimizden yardým talep ediyoruz. Bizlerin boynunu eðik býrakmayýn. Belediye Baþkanýmýza çok teþekkür ediyorum bizlere büyük jestler yaptý. Valimiz bizleri yüceltiyor Valimize 'Hatap Barajý' için ziyarette bulunacaðýz eðer bize takdir ederse orayý güzel bir tatil köyüne çevireceðiz. Konya ve Ürgüp gezilerimiz var Valimizin de desteði olacaðýnda þüphemiz yok hepinize teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL "Çorum'un sýçrama yapmasýnýn önündeki tek engel demiryolunun olmamasýdýr" 5 THY Çorum Genel Satýþ Acentasý Müdürü Halit Ýnaltekin, Çorum'un dünya pazarý ile entegre olmasýnýn, demiryolundan geçtiðini belirtti. Çorum gibi bir turizm ve sanayi þehrinin bir an önce demiryoluna kavuþmasý gerektiðinin altýný çizen Halit Ýnaltekin, Ankara-Çorum- Samsun arasýnda hayata geçirilerek demiryolu projesinin hýzlandýrýlmasý ve bir an önce projenin hayata geçirilmesi gerektiðini ifade etti. Demiryolunun, sadece Çorum'un deðil, bölgenin en önemli sorunu ve beklentisi olduðunun altýný çizen Ýnaltekin, "Çorum'un sanayisinin ve turizmin geliþmesine engellerden biriside demiryoludur" dedi. Dünya pazarlarýnda rol almayan sektörlerin ilerleyemeyeceðini vurgulayan Ýnaltekin, dünya pazarýnýn yolunun demiryolundan geçtiðini söyledi. "Çorum demiryolu ile büyüyecek ve daha da geliþecek" diyen Ýnaltekin Çorum'a demiryolu kazandýrýlmasý için kurum kuruluþ ve sivil toplum örgütleri büyük gayret gösterdiklerini demiryolunun Çorum için neden önemli olduðunu, her platformda anlatýldýðýný ve anlatmaya da devam edeceklerini, sanayi ihracatý ve turizmi yükseltecek olan demiryolu projesinin Çorumlularýn en büyük özlemi olduðunu kaydetti. "Kentimiz için büyük anlam ifade eden demiryolu ile ilgili tüm çalýþmalarý ve geliþmeleri turizmci olarak yakýndan takip ediyoruz" ifadelerini kullanan Ýnaltekin, "Çorum turizm olarak maalesef pastadaki dilimini alamamýþ bir ildir. Çorum'daki tarihi ve kültürel deðerlerden tam anlamýyla yararlanýlmamaktadýr. Ulaþým açýsýndan tren yolculuðu daha kolay olacaðýndan tren alternatifi bölge turizmi de canlandýracaktýr. Çorum, birikimlerini ve giriþimci gücünü örgütleyerek, özgün bir sanayi kapasitesine ulaþmýþ bir ildir. Çorum'un sanayisinin ve turizmin geliþmesinin, sýçrama yapmasýnýn önündeki tek engeli demiryoludur. Çorum sanayinin ve turizmin geliþmesi için en ivedi alt yapý desteði demiryolu ile saðlanacaktýr. Demiryolu talebimizi tekrar yineleyerek resmi kurum kuruluþ yöneticileri ve sivil toplum örgütlerin bu talebimizi gündemde tutmalarýný gerçekleþmesi için verdikleri katkýnýn devamýný istemekteyim" ifadelerini kullandý. AK Parti Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýlarý her ay yapýlacak AK Parti nisan ayý Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýlarýna Osmancýk, Uðurludað, Bayat, Ýskilip, Kargý, Sungurlu ve Boðazkale de devam edildi. Diðer ilçelerde ki Danýþma Meclisleri ise nisan ay içerisinde tamamlanacak. Ýlçelerde yapýlan toplantýlarda; Ýlçe Baþkanlarý, Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Ýlçe Belediye Meclis Üyeleri, Ýlçe Kadýn Kollarý, Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkanlarýnýn aylýk sunumlarýnýn ardýndan ilçelerin genel sorunlarý, yapýlan çalýþmalar, parti politikalarýyla birlikte genel siyasi politikalarýn deðerlendirildiðini kaydeden AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, "Ýlçe Danýþma Meclisleri ilçelerimiz ve ilimiz için yararlý olmaktadýr. Bu arada yapýlanlarý kontrol etmiþ olmakla birlikte, eksiklerimizi, yapýlmasý gerekenleri de tespit etmiþ oluyoruz. Bilindiði gibi yýlbaþýndan itibaren her ilçemizde danýþma meclislerini yapýyoruz. Genel merkezimiz talimatlarý doðrultusunda da bundan böyle 2013 yýlý içerisinde her ay mevcut olarak il danýþma meclis toplantýlarýmýz yapýlacak. Bu toplantýlarýn ilimiz genelinde adalet ve kalkýnma yönünde çok katký saðlayacaðýna inanmaktayýz. Toplantýlara katký saðlayan baþta milletvekillerimiz olmak üzere il yönetim kurulu üyelerimize, il, ilçe ve belde belediye baþkanlarýna, ilçe baþkan ve yönetim kurulu üyelerine, ilçe kadýn ve gençlik kollarý baþkan ve yönetim kurulu üyelerine, ilçe belediye meclis ve il genel meclis üyelerine, mahalle baþkan ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür ediyoruz" dedi. Emekliler tatil köyü için yardým isteyecek

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

"Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz"

Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz Üniversite gençliðine Gripin iyi geldi KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hitit Üniversitesi 7. Geleneksel Bahar Þenlikleri önceki gün baþladý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde gündüz yapýlan þenlikler

Detaylı

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor Çorum, Kore'de tanýtýlýyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum baþta olmak üzere Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda yapýlýyor. SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com

Detaylı

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler!

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler! Sürücülere bayram trafiði uyarýsý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Kurban Bayramý tatilinin 5 gün olmasýnýn karayollarýndaki araç yoðunluðunu artýracaðýný belirtti. Bayram tatillerindeki

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Ülkemizde saðlýklý bir

Ülkemizde saðlýklý bir Sünnet Þöleni bugün Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen, geleneksel Sünnet ve Dayanýþma Þöleni bugün yapýlacak. Hürriyet Meydaný'nda saat 16.00'da gerçekleþtirilecek olan þölende minikler gönüllerince

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı