İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI MEVZUATI. Gazi SERT İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI MEVZUATI. Gazi SERT İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü"

Transkript

1 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI MEVZUATI Gazi SERT İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü

2 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu Diğer özel kanunlar ve yönetmelikler

3 İşyerlerini üç gruba ayrılır: Sıhhi müesseseler, Gayrisıhhi müesseseler Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini, Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

4 Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; Gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; Sinema, kahvehane ve kıraathaneler; Kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; İnternet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri,

5 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERMEYE YETKİLİ İDARELER 1) Büyükşehir Belediyeleri Gıda dahil 1. gayrisıhhi müesseselerine, Akaryakıt ve LPG istasyonlarına, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerine, Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklarına, Kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına, Özel hal ve mezbahalara, Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine, büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere, Ruhsat vermek. 2) Büyükşehir İlçe Belediyeleri Sıhhi müesseselere, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine, Gıda dahil 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseselere, Ruhsat vermek.

6 BELEDİYELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERMEYECEĞİ İŞYERLERİ 1. Maden işletmelerine, 2. Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili işletmelere, 3. Organize sanayi bölgelerinde açılacak işyerlerine, 4. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesindeki; sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerine ve terminallere, 5. Avukatlık bürolarına, 6. Serbest muhasebeci, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik bürolarına, 7. Eczanelere, 8. Noterlere, 9. Özel öğretim kurumlarına, 10. PTT Şubeleri Belediyelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermesi mümkün değildir. (Yönetmelik 6 ncı maddesi) İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. hükmü bazı Kanunlarda değişiklik yapılarak yukarıdaki işyerlerine uygulanamaz hale gelmiştir.

7 BELEDİYELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERMEYECEĞİ İŞYERLERİ Avukatlık büroları, serbest muhasebeci, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik büroları ve noterlik daireleri 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanununun 2 nci maddesinde "Bu Kanun hükümleri;.. f) (Ek: 13/2/ /201 md.) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca açılan avukatlık bürolarına, g) (Ek: 13/2/ /201 md.) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca meslek mensuplarınca açılan bürolara, h) (Ek: 8/8/ KHK - 650/23 md.) 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre kurulan noterlik dairelerine, Uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

8 BELEDİYELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERMEYECEĞİ İŞYERLERİ 2. Maden işletmeleri 3213 sayılı Maden Kanununun 5995 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında "Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatları il özel idareleri tarafından verilir. Bu ruhsatların verilmesi sırasında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre belediyelerin tahsil ettiği işyeri açma izni harcı il özel idaresi tarafından tahsil edilir. Bu alanların belediyelerin mücavir alanı içerisinde kalması durumunda tahsil edilen harcın % 50 si ilgili belediyenin hesabına aktarılır.

9 BELEDİYELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERMEYECEĞİ İŞYERLERİ Maden işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı il özel idareleri tarafından verilmektedir. Ancak 6360 sayılı Kanunla yeni kurulacak büyükşehirlerle birlikte 30 büyükşehirde, il özel idareleri ilk mahalli idareler seçimlerinden sonra kaldırılacaktır. Bu nedenle mevcut ve yeni kurulacak büyükşehirlerde bu yetki 2014 yılı Mart ayı sonuna kadar devam edecektir. Bu tarihten sonra maden işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı 30 büyükşehirde valilikler tarafından; 51 ilde de özel idareler tarafından ruhsat verilecektir.

10 BELEDİYELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERMEYECEĞİ İŞYERLERİ 3. Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili işletmeler 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre; jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulara ilişkin arama izni ve işletme ruhsatı il özel idareleri tarafından verilir. Ancak 6360 sayılı Kanunla yeni kurulacak büyükşehirlerle birlikte 30 büyükşehirde, il özel idareleri ilk mahalli idareler seçimlerinden sonra kaldırılacaktır. Bu nedenle mevcut ve yeni kurulacak büyükşehirlerde bu yetki 2014 yılı Mart ayı sonuna kadar devam edecektir. Bu tarihten sonra jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulara ilişkin arama ve işletme ruhsatı 30 büyükşehirde valilikler tarafından verilecektir.

11 BELEDİYELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERMEYECEĞİ İŞYERLERİ 4. Eczaneler tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6308 sayılı Kanun ile, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 5 inci maddesi ikinci fıkrasında Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması hâlinde ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnameler Sağlık Bakanlığına, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumuna ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir. Eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve belediyeye harç ödenmesi gerekmez. hükmü gereğince belediyelerden ayrıca bir işyeri açma ruhsatı alınması ve harç ödenmesi gerekmemektedir.

12 BELEDİYELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERMEYECEĞİ İŞYERLERİ 5. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesindeki sıhhi ve gayrisıhhî işyerleri ve terminaller 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca; sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesindeki sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerine ve terminallere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir.

13 BELEDİYELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERMEYECEĞİ İŞYERLERİ 6. Organize sanayi bölgelerinde açılacak işyerleri 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasına göre; İşyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır. Organize Sanayi Bölgeleri içinde açılacak olan akaryakıt istasyonlarına hangi idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verecektir? 5393 sayılı Kanunun 80 inci maddesi uyarınca akaryakıt istasyonlarının büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde büyükşehir belediye başkanlığınca ruhsatlandırılması gerektiği, ancak Organize Sanayi Bölgeleri için özel düzenlemeler getiren 4562 sayılı Kanun uyarınca bu bölgeler içinde açılacak olan akaryakıt istasyonlarının OSB yönetimince işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi gerekmektedir.

14 BELEDİYELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERMEYECEĞİ İŞYERLERİ 7. Özel Öğretim Kurumları 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesinin son fıkrasında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlar, bu Kanun kapsamındaki özel öğretim kurumlarını kapsamaz. Özel öğretim kurumları mevzuatına uygun olmak kaydıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatı Milli Eğitim Bakanlıkça verilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir." hükmü yer almaktadır.

15 Avukatlık ve serbest muhasebeci mali müşavirlik büroları konutlarda faaliyette bulunabilirler mi? 1136 sayılı Avukatlık Kanununa tarih ve 6460 sayılı Kanunla eklenen 43 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa tarih ve 6460 sayılı Kanunla eklenen 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.

16 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar 1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak öngörülen tedbirlerin alınmış olması 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İşyerleri yükümlülüklerini yerine getirmek için ya kendileri personel (İşyeri Hekimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı) görevlendirecekler ya da Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) hizmet alımı yapacaklardır.

17 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE GÖRE; Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan sanayiden sayılan işlerin yapıldığı, elli veya daha fazla işçi istihdam edilen işyerleri işletme izin belgesi almak zorunluluğu var idi. Ancak, bu Yönetmelik 10 Şubat 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine, işverenler; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 29 uncu maddesi uyarınca, işletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlamakla yükümlü hale getirildiler. (Bu raporlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanacak)

18 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Hükümlerine göre; işyerleri asgari sağlık ve güvenlik koşullarını yerine getirecektir. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ hükümlerine göre işyerlerinin öngörülen tedbirleri alması gerekir.

19 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar 2. Kat Maliklerinin İzni 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde Sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; Fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; İmalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması, Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması, zorunludur.

20 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar 3. Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK Karayollarının her iki tarafında; Akaryakıt istasyonları, servis istasyonları, akaryakıt dolum istasyonları, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG/CNG) dolum ve ikmal istasyonları, tehlikeli madde depoları, Umuma açık park yerleri, umuma açık garaj, Yolcu terminali (otogar), yük terminali (nakliyat ambar ve depoları), Fabrika, işhanı, çarşı, pazar yeri, toptancı hal, Sinema, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, Turistik yapı ve tesisler, Malzeme ocak ve harmanları,

21 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar Karayollarının her iki tarafında; Maden ve petrol şantiye-ocak ve tesisleri, Araç bakım-onarım-teşhir ve satış yerleri, Otel, motel, lokanta, kahvehane, Ticari bina, Besi çiftliği ve ahırlar, Yolcu indirme - bindirme yerleri (durak), Sürücü kurs yerleri, Eğitim- sağlık- spor- dini- kültürel ve benzeri amaçlı kamu ve özel yapılar ile bunların sosyal tesisleri, Üretme çiftlikleri, havuzlar, sabit kantarlar, trafolar, Meskenler ile trafik güvenliğini etkileyecek her türlü yapı ve tesisler,

22 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar Yukarıda sayılan yapı ve tesislerin yapılması, açılması, işletilmesinde; Karayolu trafik güvenliğinin sağlanması amacına yönelik olarak Belediyeden ve Karayolları Bölge Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.

23 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar Yukarıdaki tesisler için, karayoluna bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması zorunludur. Bu belge sadece yol ve trafik güvenliğinin sağlanması ile ilgili olup 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince alınması gerekli ruhsatlar yönünden geçerli değildir. Ancak Geçiş Yolu İzin Belgesi alınmadan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun öngördüğü ruhsat alınsa dahi, inşaata başlanılamaz.

24 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar Yukarıda adı geçen tesislerin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki karayolları kenarında yapılması ve açılması için, a) İlgili Belediye Başkanlığından Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması, b) İlgili Belediye Başkanlığının da trafik güvenliği bakımından, bu Yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilmesini sağlamaları, Zorunludur. İzinsiz olan tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulur. Bu Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden geçiş yolu izni verilemez. İzinsiz olarak yapılmakta olan veya işletilen tesislere ait geçiş yolları, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır.

25 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar İlgili belediye başkanlıklarının, Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi verilmesinden önce; tesise ait onaylı vaziyet planının bir örneğini de eklemek suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili Bölge Müdürlüğünden uygun görüş almaları zorunludur. Verilen Geçiş Yolu İzin Belgesinin bir örneği Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

26 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi ÖZEL YAPI ŞEKLİNİ GEREKTİREN YERLER için 3194 sayılı İmar Kanununun 30. maddesi gereğince yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması gerekir. ÖZEL YAPI ŞEKLİNİ GEREKTİREN YERLER: Sinema Tiyatro Düğün Salonu Otel Hamam Sauna Ekmek Fırını Akaryakıt İst. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı İst. Sıvılaştırılmış Doğal Gaz İst. Sıkıştırılmış Doğal Gaz İst.

27 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU İmar kirliliğine neden olma Madde 184- (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır. (5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. (6) (Ek : 29/6/ /21 md.) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

28 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi Sınai faaliyette bulunacak işyerlerinin ruhsatlandırılmasında yapı kullanma izin belgesi istenmesinin yasal bir zorunluluk olduğu, ancak Türk Ceza Kanununda yapılan ve yukarıda belirtilen değişiklik neticesinde tarihinden önce yapılan binalarda yürütülecek olan sınai faaliyetler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi halinde 184 üncü maddenin üçüncü fıkrasında gösterilen cezanın uygulanmayacağı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) bendinde sayılan işyerlerinin ruhsatlandırılmasında da yapı kullanma izin belgesinin aranması gerekmektedir.

29 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi *İnşaat Ruhsatı veya Yapı Kullanma Belgesinde işyeri, ekmek fırını gibi ibarelerin bulunmasına gerek yoktur. Ancak tapuda işyeri olarak kayıtlı olması gerekmekte olup, fırın özel yapı şeklini gerektirdiği için Yapı Kullanma İzin Belgesinin bulunması da zorunludur. *Yerleşim yerleri köy iken yapılan binalar muhtarlıktan izin alınarak fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılmış olmak kaydıyla, inşaat ruhsatından muaf olacağı için yapı kullanma izni olmadan işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinde sakınca yoktur.

30 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar 5. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri Genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk (Emniyet/Jandarma) kuvvetinin görüşünün alınmış olması, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması, (Akaryakıt ve LPG İstasyonlar için TSE Standartları: TS ve TS 12820) Sanayi Bakanlığı nın 2003 te yayımladığı Türkiye Standartları AKARYAKIT İSTASYONLARI-EMNİYET KURALLARI Tebliğinde Akaryakıt ünitelerinin hastane, okul, arsa sınırına en az 50 metre mesafede olması hükmü getirilmiştir. Akaryakıt istasyonunda yer alan akaryakıt üniteleri ile söz konusu market arasında Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (Ek- 13) e göre en az 25 metre emniyet mesafesi bırakılması şartıyla, market açılması mümkündür.

31 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması, (En az 100 metre) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde; yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir.

32 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar -Fırınlar- 6. Fırınlar Yönetmelik 5/m maddede; Büyükşehir belediyesi ile nüfusu i geçen belediye sınırları içinde açılacak ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması, (İPTAL: Danıştay 8. Daire tarih, E.2010/9072, K.2014/5707-İçişleri Bakanlığı MİG nün tarih ve sayılı Genelgesi) Değişiklik; Ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması (Ancak, alışveriş merkezleri içinde bulunan 1000 m2 ve üstü alana sahip hipermarket, süpermarket, grossmarket ve megamarket gibi adlarla açılan işyerleri bünyesinde yer alan fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz.), Geçici 3. madde; tarihinden önce yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi özel yapı şekline uygun olarak düzenlenen ve bu haliyle tapu kütüğüne tescil edilen yapılarda açılacak fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmayacaktır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan ancak ayrık nizamda müstakil binada bulunmayan ekmek fırınları devredilemeyecektir.

33 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar -Fırınlar- Günlük üretimi kg/gün ve üzeri ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten, asgari yüksekliği 3,5 metre ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 400 m2; büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 300 m2; köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 250 m2 ve üzeri genişlikteki yerler (2. sınıf gayrisıhhi müessese) Günlük üretimi 1000 kg/günden az olan ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 250 m2, büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 200 m2, köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 100 m2 olması zorunlu yerler (3. sınıf gayrisıhhi müessese)

34 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar -Fırınlar- Yapı Kullanma İzin Belgesinde Fırın Yazılması Gerekiyor mu? Fırınların; İnşaat Ruhsatı veya Yapı Kullanma Belgesinde "ekmek fırını" gibi ibarenin bulunmasına gerek olmayıp, işyeri ibaresinin bulunması ve tapuda işyeri olarak kayıtlı olması gerekmekte olup, fırın özel yapı şeklini gerektirdiği için Yapı Kullanma İzin Belgesinin bulunması da zorunludur. 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin etrafına sağlık koruma bandı konulması mecburi değildir.

35 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar -Fırınlar- PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Madde 44 (Değişik:RG-8/9/ ) Fırınlar; unlu gıda mamulleri üretilen yerlerdir. Fırınlar; sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, konut dışı çalışma alanları ile ticaret bölgelerinde ve zemin katı ticaret olarak belirlenen yerlerde ve zemin katları ticaret olarak teşekkül etmiş konut bölgelerinde yapılabilir. Katkılı pide, kebap, simit fırınları ve geleneksel tandır ocakları, zemin katı işyeri olarak kullanılan binalarda yapılabilir. Fırınların tanziminde; a) Mevcut binalarda fırın ve tandır yapılması durumunda, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulur. b) Projesinde sınıfı belirtilmelidir. c) Duvar ve döşemelerinde ısı ve ses yalıtımı uygulanır. Binanın taşıyıcı sisteminin ve fırınla ilgisi olmayan diğer bağımsız bölümlerin ısı değişiminden olumsuz etkilenmemesi için proje müelliflerince veya bu konunun uzmanı teknik elemanlarca hazırlanan rapora göre gerekli tedbir alınır.

36 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar -Fırınlar- d) Baca ölçülerinin hesaplanması, bacaların bina iç duvarlarında tesis edilmesi ve filtre takılması şartı aranır. e) Trafik açısından ilgili birimin görüşü alınmalıdır. f) Tesisin ihtiyacı olan otopark kendi parselinde karşılanır. g) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulur. h)türk Standartları Enstitüsü standartlarına uyulur. ı) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli tedbirler alınır. Aksi halde yapı ruhsatı düzenlenemez.

37 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar 7. İtfaiye Raporu 1) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; Otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri; Ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde; Yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması gerekir. Birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu bu binaların yönetimi tarafından alınır ve yapıda değişiklik olmadığı sürece buralardaki işyerleri için ayrıca münferit itfaiye raporu aranmaz. Yangın tedbirlerini etkileyecek şekilde yapıda değişiklik yapılması durumunda yalnızca yapısında değişiklik yapılan işyerinin sahibinden münferit itfaiye raporu istenir. 2) Diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekir.

38 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar 8. Turizm işletme belgeli tesisler TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Turizm işletmesi belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlıkça işletme aşamasında verilen belgeyi, ifade eder. Belgeli turizm yatırımının tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda, belge sahibi tarafından aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur: a) Tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemleri de bildiren başvuru dilekçesi. b) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı. Turizm işletmesi belgesi düzenlendikten sonra, belgenin bir örneği işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen BELEDİYEYE gönderilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belge veya tesis arasında bir uyumsuzluk varsa ya da bir değişiklik söz konusu olursa, ilgili BELEDİYE durumu KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA bildirmekle yükümlüdür. Turizm işletmesi belgeli tesislerde; ilave yapılaşma ile kapasite değişikliği taleplerinde; BELEDİYE tarafından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatı istenir.

39 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar Turizm İşletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak; sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir. Kültür ve turizm alan ve merkezlerinde; Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilen, Ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yer alan yatırımlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yetkili idareler tarafından başka bir işleme gerek kalmaksızın 15 gün içinde verilir.

40 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar 9. Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun Geçici Madde 2- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir. (7 Temmuz 2013 de süre dolmuştur.) 3194 sayılı İmar Kanunu nun Ek 1 inci maddesine göre; Fiziksel çevrenin ENGELLİLER için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulması zorunludur.

41 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar 10. Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması Yabancıların işyeri açabilmeleri için 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi alması, bu belge üç ay geçerli olup, yabancı işyerini kurduktan ve Ticaret Sicili kaydını Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığına sunduktan sonra BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ alacaktır. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE Türkiye de çalışmak isteyen yabancılar; yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine, yurt içinde doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığa başvururlar. İşyerinde yabancı çalışıyorsa; bu bakanlıktan ÇALIŞMA İZİN BELGESİ alıp almadığı sorulması gerekir.

42 Bütün İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar 11. SINAÎ, TIBBÎ VE RADYOAKTİF ATIK ÜRETEN İŞYERLERİNDE bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması gerekmektedir. TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ nin 8 inci maddesinde Tıbbi Atık Üreticilerinin Yükümlülükleri sayılmıştır.

43 Alkol Düzenlemesi 6487 sayılı Kanun ile, 4250 sayılı Kanunun mülga 9. maddesi yeniden düzenlenerek; özellikle perakende (tekel büfesi, tekel ürünleri satan bakkallar, marketler) ve açık alkollü içki satışı yapan (içkili lokanta, içkili restoran, bar gibi) işyerleri ile ilgili bir takım yeni düzenlemeler getirilmiştir:

44 Alkol Düzenlemesi 1) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5/d ve 32. maddelerinde, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasında genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması şartı aranırken, yeni düzenlemeyle aynı şart perakende alkollü içki satışı yapan büfe, bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi gibi işyerleri içinde getirilmiştir.

45 Alkol Düzenlemesi 2) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5/ı ve 32. maddelerinde; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunluluğu getirilmişken, yeni düzenlemeyle aynı zorunluluk perakende alkollü içki satışı yapan büfe, bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi gibi işyerleri içinde getirilmiştir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (Bu Yönetmelik, 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik. Kurum: Bakanlar Kurulu Kabul Tarihi: 14.07.2005 R.G. Tarihi: 10.08.2005 R.G.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik. Kurum: Bakanlar Kurulu Kabul Tarihi: 14.07.2005 R.G. Tarihi: 10.08.2005 R.G. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Kurum: Bakanlar Kurulu Kabul Tarihi: 14.07.2005 R.G. Tarihi: 10.08.2005 R.G. No: 25902 BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete; Tarih:10 Ağustos 2005 Çarşamba, Sayı: 25902 Karar Sayısı : 2005/9207 Ekli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik in

Detaylı

ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25902 ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572 10/7/2004

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN

SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN RUHSAT MÜRACAAT KILAVUZU 2009 1 ÖNSÖZ Değerli üyelerimiz, Ekte sunduğumuz; sıhhi ya da gayri sıhhi bir işyeri açmak isteyen siz değerli üyelerimizin, işyerinizin bağlı

Detaylı

3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden;

3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden; I. SIHHİ MÜESSESE NEDİR? Bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

İŞYERİ AÇARKEN GEREKLİ İŞLEMLER

İŞYERİ AÇARKEN GEREKLİ İŞLEMLER İŞYERİ AÇARKEN GEREKLİ İŞLEMLER 1 ) Vergi Dairesi 2 ) Belediye 3 ) Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü 4 ) Meslek Odası 5 ) SGK 1- VERGİ DAİRESİ 1- Bildirim Formu 2- Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi 3-

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : 2002-23 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ Hazırlayan Birgül SUBAŞI (İTO) aittir. Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na İTO'nun ve yazarının

Detaylı

İŞYERİ \ÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ

İŞYERİ \ÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ STANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2001-13 İŞYERİ \ÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ Hazırlayan BİRGÜL SUBAŞI Bu eserin tüm telif haklan İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. Nurhan ÖZDEN Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. Nurhan ÖZDEN Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Nurhan ÖZDEN Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü 26 Mayıs 2014 İŞYERİ İşyeri kısaca; herhangi bir faaliyetin yürütüldüğü fiziki mekan, İşyeri Açma ve Çalışma

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ Recep DEMİR İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Giriş 3213 sayılı Maden Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

ÇİĞLİ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇİĞLİ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇİĞLİ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çiğli Belediyesi Ruhsat

Detaylı

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler HUKUKİ DAYANAK Madde 1 Bu Yönetmelik, Anayasanın 124. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 3. Maddesine

Detaylı

13 Nisan 2007 Resmî Gazete Sayı : 26492

13 Nisan 2007 Resmî Gazete Sayı : 26492 13 Nisan 2007 Resmî Gazete Sayı : 26492 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmelik 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 268-275

Detaylı

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 - (Değişik: 06.01.1998/23222 Sayılı Resmi Gazete) Bu

Detaylı

Adı : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK No : (-) Tarihi : R.G. Tarihi : 09/03/1989 R.G. Sayı : 20103

Adı : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK No : (-) Tarihi : R.G. Tarihi : 09/03/1989 R.G. Sayı : 20103 Adı : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK No : (-) Tarihi : R.G. Tarihi : 09/03/1989 R.G. Sayı : 20103 AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleriyle her türlü

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26993

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26993 Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26993 SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN TERMİNALLER İLE SIHHİ İŞYERLERİ İÇİNİŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

ECZANELERİN AÇILIŞ, DEVİR, NAKİL VE KAPATILMASI İŞLEMLERİNE DAİR REHBER

ECZANELERİN AÇILIŞ, DEVİR, NAKİL VE KAPATILMASI İŞLEMLERİNE DAİR REHBER ECZANELERİN AÇILIŞ, DEVİR, NAKİL VE KAPATILMASI İŞLEMLERİNE DAİR REHBER Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa ASLAN Ecz. Cem ÖZCİVANOĞLU Grafik Tasarım: Elif DURSUN Kutay ŞENER ANKARA ECZACI ODASI YAYINLARI

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

4-18/6/2003-2003/5928 K.)

4-18/6/2003-2003/5928 K.) 3973 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İLE ÇALIŞAN MOTORLU TAŞITLAR İÇİN İKMAL İSTASYONLARININ KURULUŞ, DENETİM, EMNİYET VE RUHSATLANDIRILMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İLE ÇALIŞAN MOTORLU TAŞITLAR İÇİN İKMAL İSTASYONLARININ KURULUŞ, DENETİM, EMNİYET VE RUHSATLANDIRILMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Sayısı :

Detaylı