3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler"

Transkript

1 Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constra nts 1.3. Tablo S lme 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluştur ma En bas t hal yle CREATE TABLE t abl o_adı Al an_adı 1 VERI _Tİ Pİ, Al an_adı 2 VERİ _Tİ Pİ, Al an_adı N VERİ _Tİ Pİ CREATE TABLE ÖĞRENCİ LER NUMARA INT ADI VARCHAR50 SOYADI VARCHAR [ BÖLÜM KODU] CH Cİ NSİ YET CH TELEFON CH Burada Öğrenc ler adında b urulacak. NUMARA alanı tamsayı t p nde olacak, ADI ve SOYADI le bel rt len alanlar maks m r alab lecek, ancak hafızada kullanılan karakter sayısı kadar yer tutacaktır. BÖLÜM KODU, Cİ NSİ ELEFON le bel rt len alanlar maks mum 4, 5 ve 16 karakter alab len yazılar olab lecek. NOT: SQL banı adı, tablo adı, alan adı g b herhang b r nesnen n sm b rden fazla kel meden oluşuyorsa kel meler kö na yazılır. Yan BÖLÜM KODU yer ne [BÖLÜM KODU] kullanılab l r. Alan adları köşel parantezler [ ] ar alan adlarında sten len karakter kullanılab l r. [123*adı-soyadı] geçerl b r alan adı tanımlamasıdır. 1 a a Constr a nts B r tablo oluştururken bazı alanlar zorunlu bazı alanların se steğe bağlı olması sten r. Bazı alanlar tekrarlanmamalı, bazı alanlar se sten len kadar tekrar ed leb lmel. Bazı alanlar tabloya g r lmeden önce bazı kurallara uyuyor mu d ye kontrol ed lmel. Bazı alanlar se aslında başka tablodan referans alan alanlar olab l yor. Bazı alanların se başlangıçta varsayılan değerler n n olmasını ster z. İşte bütün bunları sağlamak ç n tablo oluştururken bazı kurallar uygulanır. a. NULL, NOT NULL: tablo oluştururken boş bırakılab lecek alanlar NULL le boş bırakılamayacak yan zorunlu olan alanlar se NOT NULL le şaretlenmel d r. NULL fades ops yoneld r. Her hang b r şey yazılmazsa NULL geçerl d r. Yan o alan sten rse boş bırakılab lecek. 1 Bartın MYO B lg sayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönem

2 CREATE TABLE BÖLÜMLER BÖLÜM_KODU CHAR4 NOT NULL, BÖLÜM_ADI VARCHAR50 NOT NULL, ADRES VARCHAR50 NULL Burada Bölümler adında b r tablo oluşturulacak. BÖLÜM_KODU le bel rt len alan maks mum 4 karakter alab len b r yazı olab lecek ve boş bırakılamayacak. BÖLÜM_ADI le bel rt len alan se maks mum 50 ka ancak hafızada kullanılan karakter sayısı kadar yer tutacaktır. Bu alan da bölüm_kodu g b boş bır ü her k s de NOT NULL le şaretlenm şler. ADRES le bel rt len alan se maks mum 50 karakter sterse boş bırakılab lecek. Çünkü NULL le şaretlenm ş. Adres alanı da bölüm_adı g b kullanılan ka ar hafızada yer tutacaktır. b. PRIMARY KEY: Yukarıdak BÖLÜMLER tablosuna d kkat d l KODU le bel rt len alan aslında her bölüm ç n özeld r ve tekrarlanmamalıdır. Ver tabanı yönet er I ders nden hatırlayacağınız üzere buna b r nc l anahtar d yorduk. Tabloyu oluştururken aslınd b l r z. B r alanın b r nc l anahtar olduğunu bel rtmek ç n o alan ç n t p bel rtec nden sonra PRIMA ahtar sözcüğü kullanılır. Not: B r nc l Anahtar: Tablodak b r kaydı d ğer ara z n vermeyen alandır. CREATE TABLE BÖLÜMLER [BÖLÜM KODU] PRIMARY KEY NOT NULL, [BÖLÜM ADI] 0 NOT NULL, [ADRES] R50 NULL Yukarıda d kkat ed l rse [ Ö Ü ODU] alanı tanımlanırken ver t p bel rt ld kten sonra PRIMARY KEY kullanılmıştır. Bu durum Ö Ü DU] alanının b r nc l anahtar olduğunu fade ed yor. B tane b r nc l anahtar bulunab l r. Ama bu b r tane b r nc l anahtar b rden fazla alandan o umda PRIMARY KEY tanımlaması aşağıdak g b yapılır. CREATE TABLE SINAVLAR [DERS KODU] CHAR6 NOT NULL, [ÖĞRENCİ NO] INT NOT NULL, Vİ ZE TINYINT NULL, Fİ NAL TINYINT NULL, CONSTRAINT PK_SINAVLAR PRIMARY KEY [ DERS KODU], [ ÖĞRENCİ NO] 2 Bartın MYO B lg sayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönem

3 c. UNIQUE: Her ne kadar b r nc l anahtarlar le tekrarı önleyeb lsek de aslında b r nc l anahtar olmayan fakat y nede tekrar etmes n stemed ğ m z alanlar olab l r. Böyle durumlar ç n UNIQUE anahtar sözcüğü kullanılır. Aşağıdak örneğ nceley n z. Çalışanlar adında b r tablo tanımlanmıştır. Bu tabloda b r nc l anahtar olab lecek NUMARA ve [TC NO] adında k alan mevcut. Ancak b z sadece b r n b r nc l anahtar olarak bel rl yoruz, fakat d ğer n n de tekrarlanmamasını st yoruz. Çalışanlar tablosunda görüldüğü g b [TC NO] alanı ç n ver t p tanımlamasından sonra UNIQUE anahtar sözcüğü yazılmıştır. Bunun anlamı; [TC NO] b r nc l anahtar değ l ancak y nede tekrarlanmasına z n ver lmeyecekt r. Sadece b r defa g r lmes ne z n ver lecekt r. CREATE TABLE ÇALI ŞANLAR NUMARA INT PRIMARY KEY NOT NULL, [TC NO] DECIMAL11 UNIQUE NOT NULL, İ Sİ M VARCHAR25 NOT NULL, SOYİ Sİ M VARCHAR25 NOT NULL, TELEFON CHAR16 NULL d. FOREIGN KEY: Ş md de aşağıdak öğrenc ler tablosunu düşünün. B ed l rse BÖLÜM alanı aslında başka b r tablodan referans alıyor. Ver tabanı Yönet m s stemler I de hatırlayacağınız üzere buna referans anahtar veya dış anahtar d yorduk. Yan ÖĞRENCİLER M alanı aslında BÖLÜMLER tablosundak b r nc l anahtar olan [BÖLÜM KODU] alanına referans e Öğrenc ler tablosu ç n SQL kodunu yazacak o u sa aşağıdak g b olacaktır. CREATE TABLE ÖĞRENC NUMARA RIMARY KEY NOT NULL, İ Sİ M V 5 NOT NULL, SOYİ Sİ M V 5 NOT NULL, B CHAR4 FOREIGN KEY REFERENCES BÖLÜMLER[ BÖLÜM KODU] ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE NOT NULL, CHAR16 NULL Yukarıdak örnekte referans ver l rken FOREIGN KEY kısmı steğe bağlıdır. Yazılmazsa da olur. Öneml olan REFERENCES anahtar sözcüğünün yazılmış olmasıdır. B r tabloda sadece b r tane b r nc l anahtar bulunab l r, fakat b rden fazla yabancı anahtar bulunab l r. Bu durumda her referans ç n ayrı referans ver l r. Yukarıdak örnekte BÖLÜM alanının referansı bel rt ld kten sonra ON DELETE CASCADE ve ON UPDATE CASCADE fadeler kullanılmış. Bunun anlamı: Eğer referans ed len kayıt s l n rse veya güncellen rse bu tabloda da aynı değ ş kl ğ yap demekt r. Örneğ n bölümler tablosundak bölüm kodu BPR1 olan 3 Bartın MYO B lg sayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönem

4 bölüm s l n rse BPR1 bölümüne kayıtlı bütün öğrenc lerde s l necekt r. Eğer BPR1 olan bölüm kodu BBP1 olarak değ şt r l rse öğrenc ler tablosunda bölüm kodu BPR1 olan bütün öğrenc ler ç n bölüm BBP1 olarak güncellenecekt r. Eğer böyle b r durum stem yorsak, yan bölümler tablosundan b r bölüm s ld ğ m zde öğrenc ler tablosundak o bölüme a t öğrenc ler n s l nmes n stem yorsak ON DELETE CASCADE yer ne ON DELETE NO ACTION yazmalıyız. Aynı durum güncelleme ç n de geçerl d r. Yan bölümler tablosundan b r bölüm kodu güncellen nce, öğrenc ler tablosundak o bölüme kayıtlı öğrenc ler n bölüm kodu güncellenmes n st yorsak ON UPDATE CASCADE yer ne ON UPDATE NO ACTION yazmamız gerekecekt r. Eğer bölümler tablosundak b r kayıt s l n nce öğrenc ler tablosunda o bölüme kayıtlı öğrenc ler s l nmes n fakat bölüm kodu güncellen nce öğrenc ler tablosundak o bölümün kodları güncellens n st y ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE şekl nde yamalıyız. Aynı mantık ters ç n erans anahtar tanımlanırken aşağıdak kural göz önüne alınır. ALAN_ADI VERİ _Tİ Pİ [ FOREIGN KEY] REFERENCES REFERANS_TABLO_ADIR I ON DELETE { CASCADE NO ACTION} ON UPDATE { CA ION} Fore gn Key Yabancı anahtar tanımlanırken alan tanımından sonra yazılab ld rada aşağıdak g b de yazılab l rd. CONSTRAINT FK_BÖLÜM FOREIGN KEY BÖLÜM REFERENCES BÖLÜMLER [ BÖLÜM KODU] ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCA Yan yukarıdak tablo aşağıdak g b de tanımlanab l rd. CREATE TABLE ÖĞRENCİ LER NUMARA INT PRI NOT NULL, İ Sİ M VARCHAR25 NOT NULL, SOYİ Sİ M VARCHAR25 NOT NULL, BÖLÜM CHAR4 NOT NULL, TELEFON CHAR16 NULL, CONSTRAINT FK BÖ N KEY BÖLÜM R ÖLÜMLER [ BÖLÜM KODU] O CASCADE ON UPDATE CASCADE e. C ler tablosunda TELEFON alanına d kkat ed n. Telefon numarası ç n 16 karakter yer ayrılmış. Te f mum 16 karakterl k yer kullanıldıktan sonra sten ld ğ şek lde g r leb l r. Aslında bu stenen b r d n k m s numaralar arasına nokta, k m s t re veya b r başkası boşluk bırakab l r. Dahası, k m s şe zler arasına alırken k m s almaz, k m s başına sıfır eklerken k m s de eklemez. Bütün bunlar as eyen durumlardır. Sıralamaların veya aramaların doğru şek lde yapılab lmes ç n kayıtların aynı t pte olması gerekmekted r. Böyle durumları kontrol etmek ç n CHECK anahtar sözcüğü kullanılmaktadır. Aşağıda telefon ç n örnek b r kontrol yazılmıştır. TELEFON CHAR16 CHECK TELEFON LIKE '[0][0-9][0-9][0-9] [0-9][0-9][0-9] [0-9][0-9] [0-9][0-9]' 4 Bartın MYO B lg sayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönem

5 B r başka örnek olarak kan gruplarını vereb l r z. B l nd ğ g b b r nsanın kan grubu A, B, 0 veya AB olab l r. B r d ğer örnek olarak ta c ns yet olab l r. C ns yet sadece bay, bayan şekl nde yazılsın st yorsak bunları ver tabanına g rmeden önce bunlar har c nde b r şey n yazılmış olup olmadığını aşağıdak g b kontrol edeb l r z. KANGRUBU CHAR2 CHECKKANGRUBU IN 'A','B','0','AB' NOT NULL Cİ NSİ YET CHAR5 CHECK Cİ NSİ YET IN 'BAY', 'BAYAN' NOT NULL B r alan kontrollü oluşturulmak sten nce aşağıdak kural göz önüne alınmalıdır. ALAN_ADI VERİ _Tİ Pİ CHECK { KOŞUL İ FADESİ } UYARI: Koşul fadeler daha sonra ayrıntılı b r şek lde şlenecekt r. CHECK anahtar sözcüğü alan tanımlanırken yazılab ld ğ g b aşağıdak şek lde de tanımla üldüğü g b koşul fades maaş alanı tanımladıktan sonra başka b r satırda yazılmış. CREATE TABLE Kİ Şİ LER NUMARA INT PRIMARY KEY, ADI VARCHAR25, SOYADI VARCHAR25 OT NULL, MAAŞ SMALLMONEY OT NULL, TELEFON CHAR16 NULL, CINSIYET BIT NULL, CONSTRAINT CHK_MAAŞ CHECK MAAŞ BETWEEN 2000 f. DEFAULT: bazen bazı alanların vars l d masını ster z. Yan eğer farklı b r şey bel rtm yorsak varsayılan değer otomat k olarak kayıt ç n CREATE TABLE Kİ Şİ LER NUMARA INT MARY KEY, ADI VARCH NOT NULL, SOYADI V NOT NULL, BÖLÜM C EFAULT 'BPR1' NOT NULL Bu örnekte bölüm ç n b r ver bel rtm yorsak bölüm alanına varsayılanda BPR1 g r lecekt r. D üğü alan tanımlanırken yazılab ld ğ g b aşağıdak şek lde CONSTRAINT le beraber de ta ABLE Kİ Şİ LER NUMARA INT PRIMARY KEY, ADI VARCHAR25 NOT NULL, SOYADI VARCHAR25 NOT NULL, BÖLÜM CHAR4 NOT NULL, CONSTRAINT DEF_BOLUM DEFAULT 'BPR1' FOR BÖLÜM 5 Bartın MYO B lg sayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönem

6 g. IDENTITY: S par ş numarası g b bazı numaraların otomat k olarak üret lmes n steyeb l r z. Access tek otomat k sayı alanını hatırlayınız. Böyle durumlar ç n IDENTITY anahtar sözcüğü kullanılır. IDENTITY kullanılırken yanına parantez çer s nde başlama ve artış m ktarı bel rt leb l yor. Eğer b r şey bel rt lmezse 1 den başlayıp b rer b rer arttıracaktır. CREATE TABLE Sİ PARİ ŞLER [ Sİ PARİ Ş NO] INT PRIMARY KEY IDENTITY100,1, [ ÜRÜN ADI ] VARCHAR25 NOT NULL, [ Sİ PARİ Ş TARİ Hİ ] DATETIME NOT NULL Yukarıdak örnekte s par ş numarası 100 den başlayacak ve her kayıt ç n b rer b rer ar NOT: Herhang b r tabloda sadece b r dent ty alan tanımlanab l r Tablo S lme Tablo s lmek çok bas tt r. DROP TABLE tablo_adı komutu yazılarak ça yazılan Tablo tüm kayıtlarıyla yok ed l r. Örnek: DROP TABLE ÖĞRENCİLER Burada öğrenc ler tablosu tüm kayıtlarıyla yok ed lece 6 Bartın MYO B lg sayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönem

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Basit Sorgulamalar a. Tablodan tüm alanları sorgulama b. Tablodan alanları belirterek sorgulama c. Tekrarlı satırları önleme d. Belirli sayıda veya oranda sorgulama yapma

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Birden Fazla Tablodan Sorgulama 2- Tablo Birleştirme işlemleri (JOIN) a. INNER JOIN b. OUTER JOIN i. LEFT OUTER JOIN ii. RIGHT OUTER JOIN iii. FULL OUTER JOIN 3- Tablo Ekleme

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

Veritabanı Nedir? Veritabanı

Veritabanı Nedir? Veritabanı Veritabanı Nedir? Veritabanı, bilgilerin düzenli bir şekilde saklandığı yapılardır. Değişkenlerdeki bilgiler ve formlardan gelen tüm bilgiler geçicidir. Sayfa kapatıldığında yada değiştirildiğinde kaybolurlar.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 5 482BK0098 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler SQL'de Veri İşleme Komutları SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

08118 Veri Tabanı I. Database Management System. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08118 Veri Tabanı I. Database Management System. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08118 Veri Tabanı I Database Management System Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 03 05 Mart 2015 Bilinen VTYS Programları MS SQL Server: Bir orta ve büyük

Detaylı

MİRSİS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MİCROSOFT SQL SERVER VERİTABANI VE SORGULARI

MİRSİS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MİCROSOFT SQL SERVER VERİTABANI VE SORGULARI MİRSİS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MİCROSOFT SQL SERVER VERİTABANI VE SORGULARI AÇIKLAMA Merhabalar, Günümüzde bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaşması ve bilgilerin bilgisayarlarda daha rahat saklanması

Detaylı

SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP

SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP UCAP SİSTEM ÖZELLİKLERİ 1. UCAP Tümleş k İlet ş m S stem S stem Üzer ndek Uygulama Serv sler Yedekl ve yük dağılımı destekl SIP çağrı yönet

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

BİR ROTARY EL KİTABI GLOBALOUTLOOK ROTARYENLERİN HİTAP ETME EL KİTABI

BİR ROTARY EL KİTABI GLOBALOUTLOOK ROTARYENLERİN HİTAP ETME EL KİTABI BİR ROTARY EL KİTABI GLOBALOUTLOOK ROTARYENLERİN HİTAP ETME EL KİTABI COPYRIGHT 2014 BY ROTARY INTERNATIONAL. TÜM HAKLARI MAHFUZDUR. KASIM - ARALIK 2014 / ROTARY DERGİSİ - 21 Halka h tap etmek, ş ve toplum

Detaylı

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum:

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum: Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- MS SQL Server 2008 Kurulumu ve Tanıtımı 2- Komut Kullanarak Veritabanı Oluşturma ve Silme 3- SQL Yazım Kuralları Kurulum: Sistem gereksinimleri: Desteklenen işletim sistemleri:

Detaylı

ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ)

ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ) FOTOVOLTAİK KAYNAKLI DAĞITIK GÜÇ SİSTEMLERİNİN ŞEBEKE İLE ETKİLEŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR SORUN: ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ) Günümüzde fotovolta k (PV) güç s stemler, yen leneb l r enerj kaynakları çer s nde öneml

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ GÜNÜMÜZDE GELİŞEN VE DEĞİŞEN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KAVRAMI, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN HEDEFLERE UYGUN VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ GEREKTİRİYOR. İŞLETMELERİN

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT TANIM Yapı ç n gerekl suyun tem n, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Veritabanı Programlama

Veritabanı Programlama Temmuz 2003 Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 1 Temmuz 2003 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın okurlarına

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz.

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz. 1. Sütun (Alan) 2. Sütun (Alan) 3. Sütun (Alan) 4. Sütun (Alan) 5. Sütun (Alan) Veritabanlarının Temel Bileşenleri Tablo (Table) Veritabanın en önemli bileşenidir. Veri tabanının diğer bileşenlerinin bir

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir.

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir. SQL SELECT CÜMLELERİ Oracle birçok kullanışlı ve güçlü özellikleri olan bir veritabanıdır. Bu özelliklerinin birçoğu SQL ile ilgilidir. VTYS lerinin çoğunluğunda veriler ile çalışmak için SQL kullanılmaktadır.

Detaylı