Hastal k fliddetlerine göre hastalar n grupland r lmas. Yo un Bak mlar n Tasar m. Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastal k fliddetlerine göre hastalar n grupland r lmas. Yo un Bak mlar n Tasar m. Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m :"

Transkript

1 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: Hastane İnfeksiyonları Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m : Yo un Bak mlar n Tasar m Dr. Necmettin ÜNAL* * Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal, Ankara. Hastal k fliddetlerine göre hastalar n grupland r lmas ifllemi, çok eskilerde bafllam fl olmas na karfl n, tam olarak kabul edilmesi 1940 l y llardan sonra kurulan, yan k ve travma üniteleri ile olmufltur. Bu ünitelerde, gerekli ekipman n ve özel e itimli personelin toplanmas hasta bak m n n daha etkin hale gelmesini sa lam flt r. Zaman içinde santral venöz bas nç monitörizasyonu gibi yeni uygulamalar n bulunmas, 1950 li y llardaki poliomiyelit salg n sonras nda mekanik ventilasyon ekipman n n geliflmesi, takiben monitörizasyon olanaklar n n artmas 1960 l y llardan itibaren yo un bak m ünitelerinin geliflmesine yol açm flt r. Bu dönemde, öncelikle koroner bak m üniteleri ve solunumsal destek üniteleri kurulmufltur. Zaman içerisinde bu ünitelerin rolleri daha da genifllemifl ve sonuçta tüm yüksek riskli hastalar n kabul edildi i multidisipliner yo un bak m üniteleri haline gelmifllerdir. Özellikle son y lda yo un bak m ünitelerinin olanaklar nda çok h zl geliflmeler oluflmufltur. Yo un bak m ünitelerinin olanaklar nda, hasta çeflitlili i ve say s nda oluflan bu h zl geliflmeler, yo un bak mlar n fiziksel özellikleri ve alt yap lar ile ilgili gereksinimlerinin de h zla artmas na yol açm flt r. Dolay s ile yeni bir yo- un bak m ünitesi kurulaca zaman öncelikle fiziksel özellikleri ile alt yap s n n çok iyi planlanmas gerekmektedir. Yo un bak m ünitelerinin bafllang çta iyi tasarlanmas ; Daha sonradan giderilmesi mümkün olmayan eksikliklerin önlenmesini, Alt yap n n daha ileri tarihlerde günün flartlar na göre kolayca gelifltirilebilir flekilde yap lmas n, Çal flanlar n konforunun ve tedavideki baflar lar n n artt r lmas n, Hastalar n sa l k güvencelerinin artt r lmas n sa layacakt r. Bu planlama, ihtiyaç duyulan yo un bak m yata say s, yo un bak m ünitesine kabul edilmesi planlanan hastalar n özellikleri ve hastal k fliddetleri, bu hastalarda kullan lmas planlanan tedavi yöntemleri, bu tedavi yöntemlerini uygulamak için gerekli olan cihazlar, cihazlar n teknik özellikleri, cihazlar n kullan m için gereken alt yap özellikleri, yatak ve cihazlar n ünitede kar - fl kl a yol açmayacak flekilde yerlefltirilmesi, ünitenin kullan m ak fl plan, ünitede çal flacak olan personelin say lar ve özellikleri, yo un bak m personelinin konforu, ünitenin etkin çal flmas için gerekli destek ünitelerinin özellikleri, ünitedeki hastalar n tedavisi s ras nda destek al nacak baflka branfl hekimlerinin gereksinimleri, temizlik, emniyet tedbirleri vb. detaylar gözönüne al narak yap lmal d r. Dolay s ile yeni bir 183

2 Ünal N. Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m : Yo un Bak mlar n Tasar m yo un bak m ünitesinin planlanmas ve kurulmas için bu konuda tecrübesi olan yo un bak m doktorlar na ek olarak, farkl t p branfllar ve farkl mesleklerden kiflilerin bilgi ve tecrübelerinden yararlan lmas gerekmektedir. Ancak, her yo un bak m ünitesinin kuruluflu s ras nda tüm bu konularda bilgi ve tecrübe sahibi olan kiflileri bir araya getirmek mümkün de ildir. Bu durumda daha önceden yo un bak m ünitesi planlanmas, kurulmas ve iflletilmesinde tecrübeli kiflilerin ortak görüfllerinin yans t ld kaynaklardan yararlan lmas gerekmektedir. Ancak, yo un bak m ünitelerinin fiziksel alt yap s n n planlanmas ve inflas ile alakal kaynak say s oldukça k s tl d r ve bunlara ulafl lmas da her zaman mümkün olamamaktad r (1-4). Bu konuda çeflitli öneriler ileriye sürülmesine karfl n, 1988 y l nda Amerikan Yo un Bak m Derne i taraf ndan yay nlanan yo un bak m tasar m ile ilgili tavsiyeler en çok kabul gören kaynak halini alm flt r (4). Ayn dernek, 1995 y l nda de iflen koflullara göre bu öneriler paketini yeniden gözden geçirerek yo un bak m tasar m rehberini yay nlam flt r (1). Avusturalya ve Yeni Zelanda Anesteziyoloji Koleji de y llar nda yo un bak m ünitelerinin sahip olmas gereken standartlar belirlemifltir (2,3). Son y llarda ülkemizde de ileri teknolojik niteliklere sahip yo un bak m ünitelerinin, giderek artan say larla kurulmaya baflland görülmektedir. Ancak, ülkemizde yo un bak m ünitelerinin planlanmas ve inflaat konusunda ihtisaslaflm fl teknik adamlar, firmalar ve uyulmas gereken standartlar mevcut olmad ndan arzu edilen hedeflere ulafl lmas genellikle güç olmaktad r. Bu konuda kapsaml ve kolay ulafl labilecek Türkçe kaynak da yoktur (5). Sonuçta, yo- un bak m üniteleri genellikle o ünite hekimlerinin isteklerine ve daha önceden yo un bak m ünitesi kurmufl olan kliniklerin tecrübelerine dayan larak, hastanenin tahsis etti i alan ve bütçe s n rlar içerisinde, ticari firmalar n satmakta olduklar ürünlerin özelliklerine ba l kal narak kurulmaktad r. Bu yo un bak m ünitelerinin kurulufllar s ras nda gerekli fiziksel alt yap n n oluflturulamamas, gerek kullan m s ras nda gerekse daha sonra ortaya ç kan yeni teknolojik olanaklar n ilavesi gerekti inde problemler oluflmas na yol açmaktad r. Problemler zaman zaman oldukça maliyetli olan ve ünitenin kapat lmas n gerektiren bak m-onar m çal flmalar ile çözülmeye çal fl lmaktad r. Di er taraftan ilk kuruluflu s ras nda genellikle çok s k fl k alanlara fazla say da hasta yata s k flt r lmas fleklindeki yaklafl mlar, bak m-onar m çal flmalar n n baflar flans n azaltmakta veya yatak say s n n azalt lmas na neden olabilmektedir. Yukar da özetlemeye çal flt m z nedenlerle ve ülkemizdeki çeflitli hastanelerde yo un bak m üniteleri kurulurken karfl laflt m z yard m taleplerini gözönüne alarak; kendi tecrübelerimizi ve bu konuda yap lm fl yay nlar biraraya getirerek, yo un bak m ünitesinin fiziksel özellikleri ve alt yap s n n planlanmas konusundaki önerileri derleyip sunmay uygun bulduk (1-15). Ancak burada sunulan özelliklerin en üst seviyedeki yo- un bak m üniteleri için oluflturuldu u ve kurulmas planlanan yo un bak m ünitesinin düzeyine göre de ifltirilebilece i unutulmamal d r. YO UN BAKIM ÜN TES ile LG L TANIMLAMALAR ve YO UN BAKIM ÇALIfiANLARI Yo un bak m ünitesinin fiziksel özelliklerinin ve alt yap s n n uygun flekilde planlanabilmesi için o üniteye al nacak hastalar n durumunu, bu hastalar n takip ve tedavisinde kullan lacak araçgereç ve uygulamalar, yo un bak m ünitesinde çal flacak kiflileri iyice tan mlamak gerekmektedir. Yo un bak m hastas fizyolojik stabilitesini kaybetmifl, organ fonksiyonlar ndaki çok ufak de iflikliklerin bile vücut fonksiyonlar nda çok ciddi bozulmalara ve ölüme yol açabilece i dahili veya cerrahi hastad r. Yo un bak m ünitesi ise organ fonksiyonlar ndaki en ufak de iflikliklerin bile derhal tespit edilmesini sa layacak monitörizasyon olanaklar ile tespit edilen her türlü de iflikli in derhal tedavi edilmesini sa layacak ekip ve ekipmana sahip olan ünitedir. Yo- un bak m üniteleri öncelikle anesteziyologlar olmak üzere, dahili ve cerrahi birçok branfl doktorlar n n katk s n gerektiren multidisipliner ünitelerdir. Bu ünitelerde doktorlarla birlikte yo- un bak m hemflireleri, solunum terapistleri, fizyoterapistler, diyetisyenler, sosyal hizmet uzmanlar, radyoloji teknisyenleri, elektrik-elektronik teknisyenleri, sekreterler çal flmaktad r. Sonuç olarak, yo un bak m ünitelerinin fonksiyonlar n n en iyi flekilde gerçekleflebilmesi için insan, teknoloji, ilaç ve yer olanaklar n n en uyumlu flekilde kullan lmas gereklidir. Yo un bak m üniteleri kurulurken en s k karfl lafl lan tart flmalardan birisi her t p branfl n n kendi konusu ile ilgili spesifik yo un bak m üni- 184 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 3

3 Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m : Yo un Bak mlar n Tasar m Ünal N. telerine sahip olma e ilimlerini gündeme getirmelerinden kaynaklanmaktad r. Spesifik, küçük ve çeflitli yo un bak m ünitelerinin kurulmas bu ünitelerin ilgilendi i hasta gruplar n n çak flmas na, hasta ve yo un bak m çal flanlar n n gereksinimlerinin tam olarak karfl lanamamas na, kaynaklar n boflu bofluna harcanmas na, at l yo un bak m yata say s n n artmas na ve hastane içinde hofl olmayan çekiflmelere yol açabilir. Halbuki, genel yo un bak m ünitelerinin kurulmas bu olumsuzluklar ortadan kald r r. Yo un bak m ünitelerine yat r lan hastalarda primer neden ne olursa olsun uygulanacak bak m ve tedaviler benzerdir. Bu nedenle bu uygulamalar n yo un flekilde verildi i ünitelerde tecrübe, beceri ve bilgi birikiminin daha fazla olmas kaç n lmazd r. Ancak bu durum, yo un bak m ünitelerinin hastal k veya t p branfllar na göre de ilde kabul edilen hastalar n hastal klar n n fliddetine veya yap lacak uygulamalar n cinsine göre ayr lmas na engel de ildir. Bunlara örnek olarak mekanik ventilasyon uygulanacak hastalar n al nd yüksek seviyeli yo un bak m üniteleri, postoperatif hastalar n kabul edildi i yo un bak m üniteleri ve özellikli bak m gerektiren spesifik hasta gruplar n n al nd yo un bak m üniteleri (beyin cerrahisi ve kardiyovasküler cerrahi yo un bak m üniteleri, yan k üniteleri) verilebilir. Neonatal ve pediatrik yo un bak m ünitelerininde genel yo- un bak m ünitelerinden ayr olmas gereklidir. Spesifik yo un bak m ünitelerinin avantaj ise doktor ve hemflirelerin en iyi bildikleri ifli yapmalar nedeni ile hizmet kalitesinin yükselmesidir. Ancak bu durum, hastanenin kapasitesi ve olanaklar na göre de erlendirilmelidir. Yeterli yatak doluluk oran sa layabilen branfllar için spesifik yo un bak m üniteleri kurulabilirken, yeterli doluluk oran sa layamayanlar için ise genel yo un bak m üniteleri oluflturulabilir. Yo un bak m ünitelerinin genel veya spesifik olmalar d fl nda hizmet verecekleri hasta grubunun gereksinimlerine göre s n fland r lmalar da sözkonusudur. Buna göre; yo un bak m üniteleri 4 kademeye ayr lmaktad r (8). Birinci Kademe Yo un Bak m Üniteleri Kapsaml ve multidisipliner tedavilerin uyguland yo un bak m üniteleridir. Her türlü invaziv ve noninvaziv monitörizasyon ve tedavi olanaklar na sahiptir. Hemflire/hasta oran 1/1 veya daha yüksektir. kinci Kademe Yo un Bak m Üniteleri Genel veya özel amaçl yo un bak m üniteleridir. nvaziv ve noninvaziv monitörizasyon ve tedavi yöntemleri uygulan r. Hemflire/hasta oran 1/1 ile 1/3 aras ndad r. Bu tür ünitelere örnek olarak solunum tedavisi yap lan yo un bak mlar, koroner bak m üniteleri ve nöroloji/nöroflirürji yo un bak mlar verilebilir. Üçüncü Kademe Yo un Bak m Üniteleri Bu ünitelerde invaziv monitörizasyon ve tedavi uygulamalar k s tl miktarda yap l r. Hemflire/hasta oran 1/2 ile 1/4 aras nda de iflir. Dördüncü Kademe Yo un Bak m Üniteleri Bunlar spesifik bak m üniteleridir. Tam anlam ile yo un bak m ünitesi olarak kabul edilmeyebilirler. Sadece noninvaziv monitörizasyon ve tedavi yöntemleri uygulan r. Hemflire/hasta oran 1/4 veya 1/5 tir. Yo un bak m üniteleri planlan rken hangi kademeye uyacak bir yo un bak m ünitesi kurulaca na, yo un bak m ünitesinin genel mi yoksa spesifik mi olaca na, al nacak hastalar n hastal k fliddetlerine, monitörizasyon ve tedavi olanaklar na, personel olanaklar na göre de erlendirme yap lmal d r. Ancak, daha düflük kademede yo- un bak m ihtiyac varken yüksek standartl yo- un bak m üniteleri kurman n hastalar n prognozu üzerinde etkisi olmazken kurulufl ve idame maliyetlerini çok artt rd unutulmamal d r (7,15). Bu nedenle, hastanelerde yo un bak m ünitelerinin yan s ra yo un bak m ünitesi ile normal servis aras ndaki ara ünitelerinde (4. kademe yo un bak m ünitesi) kurulmas gerekmektedir (3,7). Bu derlemede verilen özellikler 1. kademe yo un bak m ünitelerinde bulunmas gereken özelliklerdir. YO UN BAKIM ÜN TES PLANLAMA EK B Yeni bir yo un bak m ünitesi kurulurken o hastanenin yöneticilerinin, ünitenin alt yap s n n oluflumunu sa layacak teknik elemanlar n, o ünitede çal flacak kiflilerin ve o üniteye hastalar n verecek olan bölüm çal flanlar n n önerileri dikkate al narak ideal bir ünite kurulmaya çal fl lmal d r. Yo un bak m ünitelerinin planlanmas nda mutlaka; Yo un bak m ünitesinin t bbi yöneticisi ve doktorlar, Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 3 185

4 Ünal N. Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m : Yo un Bak mlar n Tasar m Ünitenin sorumlu-yönetici hemfliresi, Hastanenin fonksiyonel planlanmas ve hastane alanlar n n kullan m nda tecrübeli bir mimar, Hastane yöneticisi, Hastanelerdeki mekanik ve elektronik sistemlerin planlanmas nda tecrübeli bir mühendis bulunmal d r. Bunlara ek olarak planlama ekibinde bulunmalar arzuya ba l olan veya fikirleri al nmas önerilen di er kifliler; nflaat mühendisi, ç mimar, nfeksiyon hastal klar uzman, Emniyet görevlisi, lgili (üniteye hasta verecek veya hizmet verecek) cerrahi, dahili veya laboratuvar bölüm baflkanlar, Radyolog, Fizyoterapist, Hasta yak nlar d r. YO UN BAKIM ÜN TELER N N TOPLAM YATAK SAYISI Amerikan Yo un Bak m Derne i, bir yo un bak m ünitesinde en fazla 12 yata n, ideal olarak 8 yata n bulunmas n n gerekli oldu unu, daha büyük ünitelerde kar fl kl n artt n bildirmektedir. Ancak, hastane için gerekli olan toplam yo un bak m yata ve yo un bak m ünitesi say s n n hastane flartlar na göre ayr ca hesaplanmas gereklidir. Genel olarak, hastanedeki toplam yatak say s n n %1-2 si kadar yo un bak m yata olmas gerekti i belirtilmektedir. Di- er taraftan baz ülkelerde hastanelerin toplam yatak say s n n %10-15 ini yo un bak m yataklar oluflturmaktad r. Bu hesaplama hastanenin daha önceden bilinen yo un bak m gerektiren hasta say lar, hastanenin di er ünitelerinin yeterlilik ve kapasiteleri, çevre hastanelerdeki yo un bak m ünitelerinin yeterlili i ve yeni bir yo un bak m hastas için yüzde kaç olas l kla bofl bir yatak bulunmas n n istendi i gözönüne al narak yap lmal d r. Örne in, acil servisinde yeterli monitörizasyon imkanlar olmayan ve kapasitesi düflük olan hastanelerle, ameliyat yükü fazla oldu u halde yeterli kapasitede ve olanaklarda derlenme odas bulunmayan hastanelerde ve çevre hastanelerde yeterli yo un bak m olana olmayan hastanelerde yo un bak m yata say s n n daha fazla tutulmas gerekmektedir. YO UN BAKIM ÜN TES N N HASTANE Ç NDEK YERLEfi M Yo un bak m ünitelerinin hastanenin normal ziyaretçi ve personel trafi inden uzakta olmas, buna karfl l k acil servis, ameliyathane, laboratuvar, radyoloji ünitesi ve asansörlere yak n olmas arzu edilir. Ünitenin hastane içindeki yerleflimi hasta al m ve hastaya yönelik hizmetlerin kolayca sa lanmas n n yan s ra cenazelerin ve at klar n ünite d fl na ç kart lmas s ras nda da ola an hastane trafi i d fl ndaki yollar n kullan m na olanak verecek flekilde yap lmal d r. Hastane içinde çok say da spesifik ve/veya genel yo un bak m ünitesi kurulacaksa, bunlar n horizontal veya vertikal yerleflimle birarada kurulmas kaynaklar n (inflaat ve planlama maliyeti, malzeme, cihaz, alt yap, laboratuvar, hekim ve hemflire, di er personel) daha verimli olarak kullan m n temin eder. YO UN BAKIM ÜN TES Ç NDE YATAKLARIN YERLEfiT R LMES Yo un bak m üniteleri içinde yataklar n yerlefltirilmesi 3 farkl flekilde yap labilir: 1. Aç k Sistem Büyük bir salon içinde tüm yataklar bafl uçlar duvara denk gelecek flekilde yanyana dizilir ve salonun ortas na gözlem masas (merkezi monitörizasyon-gözlem bölgesi) yerlefltirilir. Yataklar aras mesafe minimum m olacak flekilde ayarlanmal d r. Bu sistemin dezavantajlar hasta ve hasta yak nlar n n mahremiyetinin korunamamas, sürekli aktivite nedeni ile kar fl kl k varm fl gibi bir görüntü vermesi ve gürültü seviyesinin yüksek olmas d r. Di er bir problem ise çaprazkontaminasyon ve nozokomiyal infeksiyon olas - l n n daha yüksek olmas d r. Ancak, gerekli önlemler al nd taktirde özel odalar sistemi ile aç k sistem aras nda nozokomiyal infeksiyon aç - s ndan fark olmad da iddia edilmektedir (13,14). Bununla birlikte her aç k yo un bak m ünitesinde aç k yatak say s n n %20 si kadar izolasyon odas olmas n n özel durumlar nedeni ile gerekli olaca belirtilmektedir. Aç k sistemin avantajlar ise çal flan personelin olaylar takip etmesinin kolay olmas, personelin yard mlaflma olana n n artmas ve hemflire gereksiniminin azalmas d r. 186 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 3

5 Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m : Yo un Bak mlar n Tasar m Ünal N. 2. Özel Odalar Sistemi Ortadaki bir merkezi gözlem ünitesinin çevresine, gözlem ünitesinden takibe olanak verecek flekilde, tek kiflilik odalar yap l r. Personel say s n n daha fazla olmas n gerektiren bir sistemdir. Her hastaya bir hemflire düflmesi gerekir ve bu hemflire herhangi bir nedenle oda d fl na ç kt nda hasta takipsiz kalabilir. Özellikle gece nöbetleri s ras nda yeterli yo un bak m hemfliresi olmamas takip problemlerine ve istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle özel odalar n yap m s ras nda yerlefliminin ve kullan lan malzemenin hastan n hemflire gözlem masas ndan görülmesine engel olmayacak flekilde yap lmas gerekmektedir. Özel (izolasyon) odalar sisteminin kurulufl ve idame maliyeti aç k sisteme göre daha yüksektir. 3. ki veya Üç Yatakl Üniteler Sistemi Ünite 2-4 yatakl k odalar haline bölünür. Her odaya bir hemflire gözlem merkezi kurulur. Bu sistem aç k sistemli ünitelerde yaflanan kar fl kl - n ortadan kalkmas n, hemflireler aras nda yard mlaflma olmas n, her yata a 1 den az hemflire ile hizmet verilebilmesini temin eder. Bu sistem uyguland nda 12 yatakl bir ünite için 2 adet 4 yatakl alt ünite, 1 adet 2 yatakl alt ünite ve 2 adet de izolasyon odas yap labilir. Bu alt ünitelerin hepsi için ayr hemflire gözlem merkezi ve di er alt yap kurulmal d r. Hangi sistem uygulan rsa uygulans n, hasta yata n n bafl ile duvar aras nda her türlü giriflimin yap lmas na olanak verecek kadar bir mesafe b rak lmal d r. Sonuç olarak, hasta yata çevresindeki her noktadan hastaya ulaflma ve müdahalede bulunma olas l korunmal d r. Tamamen özel odalar sistemine dayanan ünitelerin kurulmas her hastane için çok pahal ya gelmektedir. Ancak, aç k sistem veya subuniteler sisteminin seçimi ünitelerin kabul etti i hastalar n özelliklerine ve hastane imkanlar na göre karar verilecek bir konudur. YO UN BAKIM ÜN TES N N ALANI Aç k sistemli ve subuniter sistemli yo un bak mlarda her yatak için 21 m 2, özel odalar ve izolasyon odalar için 23 m 2 alan ayr lmal d r. Özel/izolasyon odalar n n geniflli i ve boyu en az 4.5 metre olmal d r. zolasyon odalar n n giriflinde en az m 2 lik bir antre bölümü yap lmal - d r. Yo un bak m yataklar için ayr lan toplam alan n 2-3 kat kadar bir alan da destek alan olarak ayr lmal d r. Destek alan içinde depolar n yeri çok önemlidir. Ortalama olarak yataklar için ayr lan alan n %30 u kadar depo alan ayr lmas önerilmektedir. Dolay s ile 10 aç k ünite yata ve 2 izolasyon odas ndan oluflacak bir yo un bak m ünitesinde hasta yataklar n n oldu u bölüm için 260 m 2, destek üniteleri için m 2 olmak üzere toplam m 2 alan ayr lmal d r. Bu toplam alan n yaklafl k 80 m 2 si depo olarak ayr lmal d r. Baflka bir kaynakta ise aç k ünite yataklar n n 20 m 2, izolasyon odalar n n 30 m 2, izolasyon odas antrelerinin 2.5 m 2, depolar n her yatak için 12 m 2 (5 m 2 elektronik aletler, 5 m 2 tek kullan ml k steril sarf malzemeleri, 2 m 2 çarflaf vb. malzemeler için), yataklar aras mesafenin 2.5 m olmas gerekti i ve toplam yo un bak m alan nda yataklara ayr lan alan n %40 geçmemesi gerekti i ifade edilmektedir. YO UN BAKIM ÜN TES N N ALT YAPISI Duvarlar Yo un bak m ünitesindeki duvarlar ses ve s yal t m sa layacak nitelikte yap lmal d r. Duvarlar n boya veya kaplamalar n n ses absorbsiyonu yüksek, kolay temizlenen, hatta antibakteriyel nitelikte (epoksi esasl boyalar) olmas tercih edilir. Bu amaçla vinil esasl kaplama malzemeleri kullan labilir. Boya ve kaplamalarda hastalar sakinlefltirici, rahatlat c renkler seçilmelidir, iddial renklerden kaç n lmal d r. Ancak, hastalar n görsel ilgisini çekmek ve bir yerde oyalanmalar na olanak sa lamak için baz duvarlar n rengi daha çarp c yap labilece i gibi yer yer resimler, yaz lar ve grafikler as labilir. Yo un bak mda hastalar n yatt bölümdeki bölmelerin ise gözlemlemeye engel olmayacak flekilde a rl kl olarak camla yap lmas tercih edilmelidir. Yer Döflemeleri Kullan lan döfleme malzemesi mümkün oldu- u kadar az birleflim yeri gösteren büyük tabakalardan oluflmal d r. Antimikrobiyal özellikte olmalar tercih edilir. A r cihazlar n geçmesine veya yuvarlanmas na dirençli olmal d r. Mümkün oldu unca az ses ç kmas na yol açacak özellikte olmal ve sesi absorbe etmelidir. Bak m ve temizli i kolay olmal d r. Birleflim yerleri seviye farkl l klar göstermemelidir. Hastalar n yatt bölümler ve salonlar için bu flartlara uyan en iyi seçenek vinil esasl büyük tabakalardan oluflan döflemelerdir. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 3 187

6 Ünal N. Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m : Yo un Bak mlar n Tasar m Kap lar Yo un bak m ünitesinde kullan lan kap lar otomatik olarak aç l r kapan r nitelikte olmal d r. Kap lar aç ld nda sedye, yatak ve di er ekipman n geçmesine olanak verecek flekilde en az 90 cm lik bir geçifl aral oluflturabilmelidir. Kap lar kapand nda, aral k b rakmayacak flekilde üst üste binmeli; böylece ses, s ve partikül izolasyonu sa lamal d r. Özel odalar ve izolasyon odalar nda ise yerden tasarruf etmek ve gözlem olana n artt rmak için sürgülü cam kap lar n kullan m tercih edilmelidir. Yo un bak m ünitesinin hasta ziyaretçilerine aç k olan resepsiyon ve bekleme odas bölümünden sonraki ana girifl kap lar resepsiyonistin kontrolünde olmal d r. Bu kap lar ve personelin üniteye girdi i kap larda personelin geçifli için manyetik kart sistemleri kullan lmal d r. Manyetik kartlar n yaka kart fleklinde yap lmas ve kap lar belirli bir mesafeden açmas kullan m kolayl sa layacakt r. Koridorlar Yo un bak m ünitesine girifl ve ç k fl sa layan koridorlar n 90 cm den daha genifl olmas arzu edilir. Tercihen 2 m genifllikte olmal d rlar. Ziyaretçilerin gelip gitti i koridorlarla personelin girip ç kt, hasta tafl mas n n yap ld, malzeme ve at klar n tafl nd koridorlar n birbiriyle iliflkisiz olmas arzu edilir. Havaland rma Ünite içi s cakl C aras nda ve statik elektrikten do abilecek tehlikeleri önlemek için rölatif nem düzeyini %30-60 aras nda sabit olarak tutacak bir havaland rma sistemi bulunmal d r. Havaland rma sistemi hasta odalar, kirli malzeme odalar ve tuvaletlerdeki havay temizleyip geri vermek yerine d flar ya at p, yerine taze hava verecek flekilde planlanm fl olmal d r. Sistem, hastalar n bulundu u alanlarda ve temiz bölgelerde nispi olarak daha pozitif, kirli alanlarda ise (tuvalet, kirli odas, resepsiyon) nispi olarak daha negatif bas nç oluflturacak flekilde planlanm fl olmal d r. Böylece kap lar aç ld nda temiz alanlara d flar dan partikül girifli engellenmifl olacakt r. zolasyon odalar n n oda içi bas nc n n yat r lan hastan n özelli ine göre pozitif veya negatif bas nçl hale getirilmesinin gereklili i tart flmal d r. Ancak her yo un bak m ünitesinde birkaç odada bu sistemin kurulmas önerilmektedir. Aç k yo un bak m ünitelerinde havaland rma sisteminin hastan n yata ndan çevreye do ru hava ak m oluflturmas tercih edilir. Ancak, hastalar n çevresinde oluflan hava ak m mümkün oldu unca az olmal ve hastalar rahats z etmemelidir. Sistem, hastalar n yatt bölümlerin havas n saatte 6 kez, di er bölümlerin havas n ise saatte 2 kez tamamen de ifltirecek flekilde havaland rma yapmal d r. Tuvaletlerde dakikada 2 m 3 hava d flar ya at lacak flekilde havaland rma yap lmal d r. Havaland rma sistemi ünite içine verdi i havay her türlü partikülden ar nd - rabilmelidir. Bu amaçla kullan labilecek olan laminar hava ak m sisteminin kurulufl ve idame maliyeti yüksek oldu undan s k olarak kullan lamamaktad r. Ancak çok özellikli, immün sistem depresyonu olan hastalar n al nd yo un bak m ünitelerindeki izolasyon odalar n n bir k sm nda kullan labilir. Bunun d fl nda en yayg n kullan lan filtrasyon sistemi hepafiltrasyon sistemidir. Buna ek olarak elektrostatik filtrasyon sistemleri de kullan labilmektedir. Elektrik Yo un bak m ünitesinin ayr bir elektrik hatt olmal d r. Ana hat yo un bak m giriflinde, ana kumanda paneline ba lanmal d r. Elektrik paneli/panelleri yo un bak m çal flanlar n n kolayca ulaflabilece i bir yerde olmal d r. Ana kumanda panelinden ç kan her hat için ayr anahtar ve sigorta bulunmal d r. Yo un bak m ünitesindeki her hasta yata için en az 2 ayr elektrik hatt, anahtarlar ve sigorta sistemi bulunmas tercih edilir. Böylece ünite veya ilgili yatak boflalt lmadan elektrik sisteminde oluflmas muhtemel ar - zalar n tamir edilmesi mümkün olabilecektir. Elektrik paneli üzerindeki tüm anahtar ve sigortalar n hangi alt üniteye, hangi yata a ve hangi priz/prizlere ait oldu unu gösteren etiket sistemi mutlaka bulunmal d r. Elektrik kesintileri durumunda derhal devreye girebilecek (10 saniye içinde) bir jeneratör sistemi bulunmal ve bu jeneratör sistemi de ana kontrol paneline ba lanmal d r. Bunlara ek olarak flehir flebekesi ile jeneratör aras ndaki geçifller s ras nda yo un bak m ünitesinde bulunan cihazlar n kalibrasyon ve ayarlar n n bozulmas na engel olmak için bir kesintisiz güç kayna n n da (UPS) kurulmas nda fayda vard r. Kesintisiz güç kayna jeneratörün devreye girmesinin gecikti i durumlarda en az ndan hastalar için hayati önemi olan cihazlar (ventilatör, intraaortik balon pompas (IABP), hemofiltrasyon cihaz, monitör vb.) besleyecek nitelikte olmal d r. Hasta bafl ndaki tüm prizler 188 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 3

7 Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m : Yo un Bak mlar n Tasar m Ünal N. UPS taraf ndan beslenemiyorsa UPS ba lant l prizler iflaretli olmal ve bu prizlere sadece hasta aç s ndan hayati olan cihazlar ba lanmal d r. Elektrik panellerinde kullan lan sigorta sistemleri ve elektrik kablolar yüksek ak ml cihazlar n (seyyar röntgen cihaz gibi) çal flmas na olanak verecek özellikte olmal d r. Tüm elektrik hatlar ve prizler yüksek elektrik ak m gerektiren cihazlar n çal flmas na uygun olarak planlanmad ysa her hasta yata bafl nda en az ndan 1 priz yüksek ak ml cihazlar n çal flmas na olanak verecek özellikte yap lmal d r. Yüksek ak ml prizler iflaretlenmelidir. Elektrik sisteminde problem oluflmamas için her hasta yata bafl nda kullan lacak cihazlar n ak m ve güç gereksinimleri elektrik projesini yapacak mühendise önceden verilmelidir. Tüm hatlar ve prizler toprak hatl olmal d r. Ayd nlatma Mümkün oldu unca do al ayd nlatma sa lanmal d r. Pencerelerin varl hastalar n gündüzgece oryantasyonlar n n devam n sa layacakt r. Pencerelerde yang na dayan kl, kolay temizlenir perde veya güneflliklerin kullan m ortam n daha s cak görünmesini sa layaca gibi gürültüyü de absorbe edecektir. Perde veya günefllikler çok gerekli de il ise, direkt günefl fl na engel olmak için panjurlar, günefl kesici paneller, renkli veya yans t c özellikte camlar kullan labilir. Ünitenin do al ayd nlatmas olmayan bölümleri ile geceleri tüm bölümleri 30 fc yi geçmeyecek flekilde, tercihen indirekt ve yumuflak fl k kullan larak ayd nlat lmal d r. Ayd nlatma dü meleri fliddet ayar yapmaya olanak sa layacak flekilde olmal d r (dimmerli veya reostal ). Hasta bafl üzerinde fc fliddetinde ayd nlatma sa layan lambalar olmal d r. Geceleri ayd nlatma 6.5 fc yi veya k sa süreler için 19 fc yi geçmemelidir. zolasyon odalar nda veya özel oda sistemli yo un bak m ünitelerinde ayd nlatma ile ilgili elektrik dü meleri odan n d fl nda olmal ve fl n fliddetini artt r p azaltmaya olanak veren dü meler (dimmer, reosta) kullan lmal d r. Her hasta yata n n bafl nda 30 fc ayd nlanma oluflturan bir hasta bafl okuma lambas bulunmal d r. Okuma lambas yerden 2 m yükse e monte edilmifl olmal d r. Ayr ca her hasta yata üzerinde acil durumlarda ve çeflitli giriflimler s ras nda kullan lmak üzere, sadece hasta yata n tamamen ayd nlatan, 150 fc gücünde, gölge oluflturmayan fl k kayna bulunmal d r. Su Yo un bak m ünitesine su tek bir boru halinde girmeli ve bir ana musluk ile kapat labilir nitelikte olmal d r. Sürekli olarak s cak ve so uk su bulunmal d r. Su kayna bakteri ve mineral içeri i aç s ndan test edilip onaylanm fl olmal d r. Bu özellikle hemodiyaliz yap lacak ünitelerde daha da önemlidir. Hemodiyaliz yap lacak ünitelerde yataklar n bafl na kadar filtre edilmifl su sistemi döflenmeli ve su giderlerinin yap lmas unutulmamal d r. Gürültü Gürültü düzeyi gündüz 45, akflam 40, geceleri ise 20 db yi geçmemelidir. Bunun için yo un bak m ünitesinde kullan lan her türlü malzeme ses izolasyonu sa layan ve sesi emen özellikte olmal d r. Medikal Gaz ve Vakum Sistemi Medikal gazlar (oksijen, medikal hava) ve vakum sistemi için hastanenin ana merkezinden farkl olarak sadece yo un bak m ünitesine ait olan bir merkez yap lmal d r. Medikal hava ya s z kompresörlerden elde edildikten sonra filtrasyon ve kurutma ifllemlerine tabi tutulmufl olmal d r. Gerek medikal gazlar gerekse vakum sistemi için yedekleme sistemleri bulunmal d r. Gazlar yo un bak m ünitesine getiren bak r boru sistemi içinde çapak, is ve yan k oluflumuna engel olacak flekilde kaynak yap lmal d r. Medikal gazlar ünite içinde psi bas nç oluflturabilmelidir. Bas nç sapmalar için görsel ve duysal yüksek bas nç ve düflük bas nç alarmlar bulunmal d r. Vakum sistemi, vakum pompas na en uzak yerde bile en az 290 mmhg l k emifl oluflturabilmelidir. Emifl gücü 194 mmhg alt na düfltü- ünde görsel ve duysal alarm sistemi devreye girmelidir. Sistemin kurulmas nda kullan lan her türlü malzeme ve iflçilik standartlara uygun olmal d r. Ünite giriflinde gaz ve vakum ak m n kesmeye olanak veren bir vana sistemi mutlaka bulunmal d r. Medikal gaz ve vakuma ait hasta bafl konnektörleri standartlara uygun anahtarl fifl sisteminde olmal d r. letiflim Yo un bak m ünitesinde ünite içi, hastane içi ve hastane d fl telefon olanaklar ; yo un bak m ünitesinin alt üniteleri aras nda iletiflim sa layacak interkom sistemi ve ünite içi kodlu alarm sistemi bulunmal d r. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 3 189

8 Ünal N. Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m : Yo un Bak mlar n Tasar m Pnömatik Tüp Sistemi laçlar n temini ve laboratuvara gönderilecek malzemenin iletilmesi amac yla pnömatik tüp sisteminin kurulmas zaman ve personel tasarrufu sa layacakt r. Bilgisayar (Veri Yönetim) Sistemi Yo un bak m ünitelerinde tedavi ve monitörizasyonla ilgili kay tlar n çoklu u nedeni ile bunlar n düzenli olarak tutulmas ve saklanmas nda problemler s kl kla oluflmaktad r. Özellikle ünitede önceden yat r l p tedavileri yap lm fl hastalar n tüm verilerine yeniden ulaflmak mümkün olamamaktad r. Bu nedenle yo un bak m ünitelerinde: Her türlü elektronik cihaz n (ventilatörler, monitörler, laboratuvar cihazlar ) on-line olarak bilgisayar sistemine ba lanmas, Hastalarla ilgili olarak ka t üzerinde tutulan her türlü kay t n direkt olarak hasta bafl terminallerinden bilgisayara girilmesi, Hastalarla ilgili sarflar n, faturaland rman n, stok kontrollerinin, raporlar n vb. bilgisayar sistemi ile haz rlanmas, Girilen verilerin analizi, bunlar kullanarak ikincil hesaplamalar n yap lmas, grafikler çizilmesi ve bunlarla ilgili printer veya plotter ç kt s al nmas n sa layacak alt yap n n oluflturulmas arzu edilir. Böylece hastalarla ilgili her türlü verinin düzenli ve tam olarak gözden geçirilme ve saklanma olas l sa lanm fl olur. Ayr ca, ünite içindeki sarflar, maliyetler, malzeme kullan m takip edilebilir ve özellikle yüksek maliyetler nedeni ile sa l k sigorta kurumlar ile oluflan problemler ortadan kald r lm fl olur. Bu nedenlerle her yeni yo un bak m ünitesine bu bilgisayar sistemi kurulmaya çal fl lmal, bu baflar lamad taktirde kurulacakm fl gibi alt yap s oluflturulmal d r. Ancak bu türden bir bilgisayar sistemi için gelifltirilmifl programlardan hiçbirinin ideal özelliklere sahip olmad ve ünitenin ihtiyaçlar na göre, ancak k smen de ifltirilebildi i unutulmamal d r. Monitörlerle lgili Alt Yap Yo un bak m ünitesinde EKG, invaziv bas nç ölçümü, direkt ya da indirekt arteryel oksijen seviyesi ölçümü (pulse oksimetri veya transkütan po 2 ), end-tidal CO 2, transkütan pco 2, s, termodilüsyon yöntemi ile kardiyak output (CO) ölçümü, noninvaziv CO ölçümü, miksed venöz O 2 satürasyonu ölçümü, elektroensefalografi (EEG), mass spektrometri, solunum mekani i ölçümü, somatosensörial uyar lm fl potansiyeller (SEP) ölçümleri ile ilgili monitörizasyon olanaklar n n oluflturulmas hedeflenmelidir. Bu olanaklar n hepsi bafllang çta kurulamasa bile daha sonradan kurulacakm fl gibi hasta bafl nda ve yo un bak m ünitesi içinde bunlarla ilgili her türlü alt yap haz r hale getirilmifl olmal d r. HASTA YATA I ÇEVRES N N DÜZENLENMES Hasta yataklar hastan n merkezi monitör masas ndaki görevlileri, görevlilerin de hastalar rahatça görebilece i flekilde yerlefltirilmelidir. Bu nedenle izolasyon odalar cam seperatörlerle ve sürgülü cam kap larla oluflturulmal d r. Di er taraftan çeflitli giriflimler s ras nda hastan n mahremiyetini sa layacak önlemler de al nmal d r. Bu amaçla, cam içine yerlefltirilmifl jaluzi sistemlerinin veya iste e göre opaklaflabilen camlar n kullan lmas, kontaminasyonun önlenmesi ve temizli in etkinli ini artt rmak aç s ndan tercih edilebilir. zolasyon odalar n n giriflindeki antrede lavabo, depolama ve giyinip soyunma imkanlar, gerekli görülürse hastaya özel tuvalet bulunmal - d r. Antrelerde o hastan n ördek-sürgüsünün temizlenmesi ve dezenfeksiyonunu sa layacak imkanlar bulunmal d r. Ayr ca, medikal at klar n çevreyi kontamine etmemesi için bu tür at klar n paketlenmesini sa layacak sistemlerde kurulmal d r. zolasyon odalar nda oda içi bas nç ayarlanabilmeli, böylece kap lar aç ld nda iste e göre içeriden d flar ya veya d flar dan içeriye do ru hava ak m olmas temin edilmelidir. Aç k ünitelerde hastalar n mahremiyetini korumaya yönelik perde ve paravan olanaklar sa lanmal d r. Ancak bu yap lanmalar n kontamine olmayacak ve kolayca temizlenebilecek nitelikte olmas gereklidir. Bu amaçla, hasta yataklar n n bafl bölümünden itibaren 1/3-1/2 bölümünü kapsayacak uzunlukta seperatörler yap labilir. Bu seperatörler ayn zamanda hastaya ait eflyalar n depoland yerler olarak da kullan labilirler. Seperatörlerin içinde kurflun levhalar n olmas röntgen çekimleri s ras nda di er hastalar n radyasyona maruz kalmas na engel olacakt r. 190 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 3

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Sterilizasyon güvenli inin sa lanmas ve infeksiyonun. Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas. Sterilizasyon Uygulamalar

Sterilizasyon güvenli inin sa lanmas ve infeksiyonun. Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas. Sterilizasyon Uygulamalar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 7-13 Hastane İnfeksiyonları Sterilizasyon Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas Dr. Kemalettin AYDIN* * Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER 9.1 LEJYONER HASTALI I 9.1.1 G R fi Lejyoner hastal son y llarda daha çok görülür veya bilinir hale gelmifltir. Bu konudaki

Detaylı

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Mustafa Bilge;Dr., Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi Dürriye Bilge;Doç. Dr., Mak. Yük. Müh. ÖZET Bu çal flmada öncelikle temiz oda terminolojisi ve tasar m kriterleri hakk

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE ISBN 978-975-6058-64-0 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE B L MSEL TIP YAYINEV Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara Tel: +90 312 426 47 47 Faks:

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2006 Cilt : 10 Ek : 2 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Cerrahi Birimler ile nfeksiyon Kontrol Ekibi letiflimi: Beklentiler, Sorunlar

Cerrahi Birimler ile nfeksiyon Kontrol Ekibi letiflimi: Beklentiler, Sorunlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 314-350 Hastane İnfeksiyonları Cerrahi Birimler ile nfeksiyon Kontrol Ekibi letiflimi: Beklentiler, Sorunlar # Bu makale, 1-4 Kas m 2001 tarihinde Pamukkale de düzenlenen

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

S hhi Tesisat Teknolojisi

S hhi Tesisat Teknolojisi S hhi Tesisat Teknolojisi Ömer Kantaro lu; Mak. Müh. MBA. TTMD IV. Dönem Baflkan ÖZET S hhi tesisatta ekipman seçimi, malzeme seçimi ve tan mlanmas (Spesifikasyonlar) tasar m aflamalar içerisinde yaflamsal

Detaylı

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 ROSS DAMIZLIK SÜRÜLER N N SEVK VE DARE K TABI Bu kitab n amac Ross dam zl k sürülerini yetifltiren iflletme sahiplerinin ve çal flanlar n n Ross rk ndan

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler.

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler. BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI 10.1. G R fi Binalarda mekanik yang n tesisat denildi inde söndürme sistemleri, duman tahliye sistemleri ve bas nçland rma sistemleri söz konusu olur. Söndürme

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

Bir hastal n, belirli bir yerde (örne in; hastanede) Hastanelerde Salg n ncelemesi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 100-106

Bir hastal n, belirli bir yerde (örne in; hastanede) Hastanelerde Salg n ncelemesi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 100-106 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 100-106 Hastane İnfeksiyonları Dr. Yeflim ÇET NKAYA fiardan* * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, nfeksiyon Hastal klar Ünitesi, Ankara.

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN Yay n Yönetmeni Mustafa B RBENL Yay n Kurulu Handan fien Demet

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

TEM Z VE STER L ÜRET M ALANLARI PLANLAMA KR TERLER

TEM Z VE STER L ÜRET M ALANLARI PLANLAMA KR TERLER TEM Z VE STER L ÜRET M ALANLARI PLANLAMA KR TERLER ÖZET Medikal malzeme ve ekipman imalat nda, ilaç üretimi ve ilaç yan sanayinde ürünü mikroorganizmalardan ve partiküllerden korumak ve in - san sa l n

Detaylı

damla AC L DURUMLAR ve KAN TRANSFÜZYONU EYLÜL-EK M 2002 / SAYI 50 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla AC L DURUMLAR ve KAN TRANSFÜZYONU EYLÜL-EK M 2002 / SAYI 50 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla EYLÜL-EK M 2002 / SAYI 50 AC L DURUMLAR ve KAN TRANSFÜZYONU Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Acil Durumlarda Kan Komponenti De iflimi; Transfüzyonla lgili

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı