Anahtar Sözcükler: ABSTRACT Key Words:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anahtar Sözcükler: ABSTRACT Key Words:"

Transkript

1

2 ÖZ yılları arasında gerçekleştirilen bu çalışma, Güney Marmara Bölgesi içinde yer alan Kapıdağ Yarımadası nın fitososyolojik ve fitoekolojik yönden incelenmesini içermektedir. Bu amaçla yarımadanın tamamı incelenmiş ve alınan örnek alanların fizyografik, toprak ve iklim özellikleri ile vejetasyon yapısı ayrı ayrı irdelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda bölgede sekiz bitki birliği ve bu birliklere ait yedi alt birlik tespit edilmiş ve söz konusu birlikler sintaksonomik olarak sınıflandırılmıştır. Bu birliklerden Roso caninae Pinetum brutiae ass. nova birliği Quercetalia(ea) Ilicis ordo ve sınıfına bağlı Quercion Ilicis alyansına dahil edilmiştir. Asphodelo aestivii Sarcopoterietum spinosi ass. nova birliği Cisto-Micromerietalia(ea) sınıfı ve ordosu içine dahil edilmiştir. Diğer bütün birlikler ve bu birliklere ait alt birlikler ise Quercetea pubescentis sınıfı içinde yer alan Querco-Carpinetalia orientalis ordosuna bağlı Quercion frainetto alyansı içinde değerlendirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Fitososyoloj, Fitoekoloji, Kapıdağ Yarımadası ABSTRACT This study has been carried out between the years It is reviewing the phytosociologic and phytoecologic of the Kapıdağ Peninsula. The study area is in South Marmara Region. For this purpose, the whole peninsula has been examined and sampled. Physiographic, soil and climatic properties with vegetation structure of the sample areas have been discussed. At the end of the studies have been identified eight associations and seven subassociations are belonging to two of associations in the region. Associations in question have been classified as syntaxonomicaly. Roso caninae Pinetum brutiae ass. nova association is one of the these associatons and it belongs to Quercetalia(ea) ilicis class-ordo and Quersion ilicis alliance. Asphodelo aestivii Sarcopoterietum spinosi ass. nova association belongs to Cisto-Micromerietalia(ea) class and ordo. All other associations belong to Quercetea pubescentis class, Querco-Carpinetalia orientalis ordo and Quercion frainetto alliance. Key Words: Phytosociology, phytoecology, Kapıdağ Peninsula I

3 ÖNSÖZ Bu çalışma yılları arasında, Güney Marmara Bölgesi içinde yer alan Kapıdağ Yarımadası nda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Kapıdağ Yarımadası nın fitososyolojik ve fitoekolojik yapısının incelenmesi amaçlanmıştır. Hazırlanan çalışmanın bir kısmı, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı na da doktora tezi olarak sunulmuştur. Çalışmamız esnasında her türlü bilgi birikimi, tecrübesi ve tavsiyeleriyle bize yardımcı olan danışmanımız Prof. Dr. Yusuf GEMİCİ ye, değerli katkılarından dolayı Prof. Dr. Özcan SEÇMEN e, her koşulda desteğini bizden esirgememiş olan Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü nün değerli Müdürü merhum Ergün AVCIOĞLU na ve şu anki Müdürü Sayın Dr. Salih PARLAK a, yine Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Başmühendisi Dr. Nihal ÖZEL e ve Orman Yüksek Mühendisi Muhammet KILCI ya, Jeoloji Mühendisi Nuran ALTUN a ve toprak analizlerini gerçekleştiren toprak laboratuarı personeline, Bilgi İşlem Bölümü personeli Bülent TOKSOY a, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ne, Erdek Orman İşletme Şefliği ne, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Arş. Gör. Ademi Fahri PİRHAN ve Hasan YILDIRIM a teşekkür ederiz. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın ormancılığımıza ve konuyla ilgili tüm kesimlere yararlı olması ve katkıda bulunmasını dileriz. İzmir, 2010 Dr. Hafize Handan ÖNER Gıyasettin AKBİN II

4 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZ... I ABSTRACT... I İÇİNDEKİLER... III ÇİZELGELER DİZİNİ... V ŞEKİLLER DİZİNİ... VI SİMGELER VE KISALTMALAR... VII 1. GİRİŞ ÇALIŞMA BÖLGESİNİN TANITIMI Coğrafik Durum Jeolojik Yapı Büyük Toprak Grupları İklim Özellikleri Sıcaklık değerleri ( C) Yağış miktarı (mm) En çok esen rüzgar yönü ve ortalama rüzgar hızı (Bofor) Nisbi nem (%) MATERYAL ve YÖNTEM Materyal Yöntem Flora çalışmalarında kullanılan yöntemler Vejetasyon çalışmalarında kullanılan yöntemler Örnek Alanların Seçimi Fizyografik faktörlerin belirlenmesinde kullanılan yöntemler Toprak profilinin tanıtılması ve toprak örneklerinin alınmasında kullanılan yöntemler Toprak analiz yöntemleri Değerlendirme Metodları III

5 4. BULGULAR Genel Vejetasyon Yapısı Orman vejetasyonu Roso caninae Pinetum brutiae ass. nova Violo sieheanae - Fagetum orientalis ass. nova Carpino betuli-castanaetum sativae ass.nova Acero - Quercetum petraeae ass. Nova Cerastio bannaticii Quercetum frainetto ass nova Crataego monogynae - Quercetum infectoriae ass. nova Maki vejetasyonu Vibirno - Arbutetum unedo ass. nova Frigana vejetasyonu Asphodelo aestivii - Sarcopoterietum spinosi ass. nova Flora TARTIŞMA VE SONUÇ Vejetasyon Genel vejetasyon Tespit edilen birliklerin fitososyolojik ve fitoekolojik yorumları Flora ÖNERİLER ÖZET SUMMARY KAYNAKLAR DİZİNİ EKLER IV

6 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge Sayfa Çizelge.1. Bandırma Meteoroloji İstasyonu klimatolojik rasat değerleri... 8 Çizelge 2. Kapıdağ Yarımadası bitki birliklerinin sintaksonomik sınıflandırması Cerastio bannaticii - Quercetum frainetto ass. nova birliği Çizelge 3. Kapıdağ Yarımadası nda en fazla cins içeren familyalar Çizelge 4. Kapıdağ Yarımadası nda en fazla takson içeren familyalar Çizelge 5. Kapıdağ Yarımadası nda en fazla takson içeren cinsler Çizelge 6. Kapıdağ Yarımadası nda tespit edilen taksonların flora bölgelerine göre dağılımı Çizelge 7. Kapıdağ Yarımadası nın floristik açıdan Karadağ ve Kazdağı ile karşılaştırılması Çizelge 8. Kapıdağ Yarımadası endemik takson ve bu taksonlara ait risk kategorileri Çizelge.1. Bandırma Meteoroloji İstasyonu klimatolojik rasat değerleri ( )... 8 Çizelge 2. Kapıdağ Yarımadası bitki birliklerinin sintaksonomik sınıflandırması Cerastio bannaticii - Quercetum frainetto ass. nova birliği Çizelge 3. Kapıdağ Yarımadası nda en fazla cins içeren familyalar Çizelge 4. Kapıdağ Yarımadası nda en fazla takson içeren familyalar Çizelge 5. Kapıdağ Yarımadası nda en fazla takson içeren cinsler Çizelge 6. Kapıdağ Yarımadası nda tespit edilen taksonların flora bölgelerine göre dağılımı Çizelge 7. Kapıdağ Yarımadası nın floristik açıdan Karadağ ve Kazdağı ile karşılaştırılması Çizelge 8. Kapıdağ Yarımadası endemik takson ve bu taksonlara ait risk kategorileri V

7 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Sayfa Şekil 1. Kapıdağ Yarımadası... 5 Şekil 2. Kapıdağ Yarımadası jeoloji haritası (Anonim, 1987)... 6 Şekil.3. Kapıdağ Yarımadası toprak haritası (Anonim, 1980)... 7 Şekil.4. Bandırma Meteoroloji İstasyonu Thornthwaite metoduna göre su bilançosu grafiği... 9 VI

8 SİMGELER VE KISALTMALAR Toprak Analiz tablolarında kullanılan kısaltmalar ppm Milyonda kısım (İng.: Parts per million) EC Elektriki iletkenlik mmhos Milimhos AAS Atomik Absorbsiyon Spectrofotometre N Total azot P Yarayışlı fosfor Na Değişebilir sodyum K Değişebilir potasyum Ca Değişebilir kalsiyum Mg Değişebilir magnezyum Anakaya ve ana materyal için kullanılan kısaltmalar Alv. Allüviyal F. Fillat G. Granit Gnd. Granodiorit Klv. Kollüviyal Kmt. Kumtaşı Krç. Kmt. Kireçli Kumtaşı Krçsz. KT Kireçsiz Kahverengi Toprak KT Kahverengi Toprak Kv. Ş. Kuvarsit Şist M Mermer Ş Şeyl Tzt. Toztaşı V. T. Volkanik Tüf Bitki Listesinde kullanılan kısaltmalar Akd. Akdeniz Flora Elementi Akd. d. Akdeniz dağ Flora Elementi D. Akd. Doğu Akdeniz Flora Elementi D. Akd. d. Doğu Akdeniz dağ Flora Elementi. Btn.-Akd. Bütün Akdeniz Flora Elementi Av.-Sib. Avrupa-Sibirya Flora Elementi Öks. Öksin Flora Elementi Hir. Öks. Hyrcano-Öksin Flora Elementi Hir.-Öks. d. Hyrcano-Öksin dağ Flora Elementi İr.-Tur. İran-Turan Flora Elementi End. Endemik VII

9

10 1. GİRİŞ Doğada hiçbir canlının tek başına, bağımsız bir şekilde bulunmaması, mutlaka kendi türü veya diğer türlere ait bireylerle birlikte bir yayılışa sahip oldukları her an gözlenebilen bir gerçektir. İnsanoğlunun bitkilerle ilişkisi, ilk çağlardan itibaren bitkileri tanımaya ve incelemeye başlamasına dayanır. Her ne kadar başlardaki amaç yaşamlarını devam ettirmek için faydalanmaya dönük olsa da ve belirli bir temele dayanmıyorsa da bu çalışmalar, gelişimle birlikte bilimsel bir içerik kazanmış, flora ve vejetasyon çalışmaları özgün çalışma alanlarına kavuşmuşlardır. Temel bir bilimsel kavram olan flora ve vejetasyon, kendi bilimsel amaçlarının dışında uygulamaya dönük çok önemli sonuçlar ve veriler sunmuşlardır. Bitkisel temelli ilaçlar, geçmişin deneme-yanılma yöntemlerinin çok ötesinde bileşenlerinin incelenerek etkin maddelerinin açığa çıkarılmasıyla günümüzde modern tıbbın hizmetinde daha sık kullanılır olmuştur. Tarımsal açıdan var olan gen kaynaklarının tespit edilmesi, korunması, geliştirilmesi, üretimin arttırılması; hayvancılıkta mera ıslahı; arıcılıktaki önemli bitkilerin tanınması; biyoteknolojide genetik kaynakların oluşturulması; ormancılıkta, ormanı oluşturan bileşenlerin tanımlanması ve bu doğrultuda orman tiplerinin ayrılması ve belirlenmesi bitki çeşitliliğinin ortaya konmasının, belki de şu ana kadar farkına varılmış olan önemli uygulamalarındandır. Fitososyoloji (Bitki sosyolojisi); herhangi bir bölgenin vejetasyonunu bitkilerin birbirleri ile ve çevreleriyle olan ilişkilerinden yararlanarak araştırır ve vejetasyonu bitki birlikleri halinde sınıflandırırken fitoekoloji (Bitki ekolojisi); bitkiler ve bitki birliklerinin çevre ile olan ilişkilerini incelemektedir (Kılınç, 2005). Bitki sosyolojisi; bitki toplumlarının çok değerli bilgilerini (floristik komposizyon, sosyolojik yapı, kuruluş özellikleri, yayılışı, yıllık, kısa ve uzun süreli gelişim dinamikleri ve yaşama evreleri, toplum tarihçesi, ekonomik ve ekonomi ötesi verimlilik yeteneği vb.) bir araya getirmesi, depolaması ve vejetasyonu sınıflandırmanın da ötesinde, çeşitli analizlere olanak sağlaması açısından da önemlidir. Bitki sosyolojisi çalışmalarından elde edilen veriler; toplum ekolojisi ve ekosistem araştırmalarında, turizm planlamalarında, peyzaj ekolojisi ve coğrafya çalışmalarında, tarım ve ormancılıkta, yerleşim, endüstri, yol vb. planlamalarda, tehlikeli etkilerin izlenmesinde, peyzaj yönetimi ve doğa korumada önemli kullanım alanlarına sahiptir (Kavgacı ve Özalp; 2006). Özel (1999) Saatçioğlu nun, günümüz ormancılığında flora ve vejetasyon çalışmaları ile belirli orman tiplerinin ayırt edilmesini esas kabul etmekte olup öncelikle iklim ve toprak koşullarındaki farklara göre orman tiplerinin ayrıldığını ve bu farklılığın ağaç türü, meşcere yapısı ve meşcereye eşlik eden florada da kendini gösterdiğini söylediğini bildirmektedir. Ülkemiz biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin bir konumdadır. Bu zenginliğin bir parçası olan flora zenginliğini Davis (1965) Türkiye nin coğrafik konumuna 1

11 (Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran Turan flora bölgelerinin kesişme noktasında olması ve Güneybatı Asya ile Güney Avrupa arasındaki bitki göçlerinde köprü görevi yapması); çok sayıda cins ve seksiyonun farklılaşma ve yine çok sayıda kültür bitkisinin orjin merkezi olmasına ve kuvaterner dönemi ardışık buzullaşmasının bir sonucu olan endemik tür fazlalığına bağlamaktadır. Türkiye de Biyolojik Veri Tabanı Çalışmaları, III. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonları, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine ilişkin olarak hazırlanan notta; İçerdiği bitki taksonlarının gösterdiği son derece fazla çeşitlilik ve klasik tahıl bitkilerinin gen havuzuna dahil edilmesi nedeniyle; Türkiye, olası potansiyele sahip endüstri ve tahıl bitkilerinin farklılaşma merkezi durumundadır. Bu nedenle Türkiye nin bitki çeşitliliği tespit edilmeli, korunmalı, izlenmeli ve akılcı biçimde işletilmelidir. denmektedir. Yukarıda verilen bilgilerin ışığında çalışmamızın öncelikli amacı, ilgili bilim dallarına katkı sunması da gözetilerek, bugüne değin bitki örtüsü yeterince çalışılmamış olan Kapıdağ Yarımadasını fitososyolojisini ve fitoekolojisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmamızın kapsamı çalışma alanımızın florasını ortaya koymak, mevcut bitki birliklerini tanımlayarak, bunları sintaksonomik olarak sınıflandırma ve söz konusu birliklerin yetişme ortamı özelliklerini ortaya koymaktır. Baytop (2004) a göre bugüne kadar birçok araştırıcı Türkiye bitkileri ile ilgilenmiş, koleksiyonlar oluşturmuş, değerli yayınlar yapmışlardır. Bugün dahi, birçok araştırıcının ilgisi Türkiye florasına yeni katkılar sağlamaktadır. Türkiye bitki örtüsü üzerine ilişkin ilk verilere, her ne kadar bilimsel çalışmaların dışında olsa da, 17. yy da yaşamış olan Evliya Çelebi nin Seyahatnamesi nde rastlanmaktadır. Gerçek anlamda ilk çalışmalar ise 1700 lü yıllarda, Flora Orientalis in yazarı olan Boissier ( ) ile başlamaktadır. Bu eser genel bir Türkiye vejetasyon yapısını ortaya koymuştur (Baytop, 2004). Türkiye flora ve vejetasyonu ile ilgili çalışmalar 1950 li yıllardan sonra artmış, flora alanında Davis in ( ) Flora of Turkey and the East Aegean Islands eseri Türkiye florası ile ilgilenen her botanistin ilk başvuru kaynağı olmuştur. Güner ve diğer araştırıcılar tarafından 1998 ve 2000 yılında çıkarılan iki ek ciltle bu eser on bir cilde ulaşmıştır (Cullen et all, 1998, Güner ve ark., 2000). Vejetasyon ile ilgili çalışmalar ise Schwarz (1935), Walter (1956,1968), Regel (1963), Zohary (1973), Quezel, Barbero ve Akman ( ), Akman, Barbero ve Quezel ( ) ile birlikte sistemli olarak yapılmaya başlanmıştır (Baytop, 2004). Bitki toplumlarının sistematiği, bu bitki toplumlarının ekolojik, sosyolojik ve morfolojik özellikleri, dinamikleri ve gelişim süreçleri konularında yapılan çalışmaları içeren bitki sosyolojisi için Avrupa da iki temel yaklaşım mevcuttur. Bu yaklaşımlar ve kullanılan kavramları şöyle açıklayabiliriz: 2

12 Kommünite topluluk olarak Türkçeleştirilmektedir. Biyolojik kommünite; belli bir alanda ya da habitatta yaşayan populasyonların tümüdür. Yani; benzer çevresel istekleri olan ve birlikte yaşayabilme yetisi gösteren populasyonlar kümesidir. Doğal kommünitelerin tam sınırını belirlemek oldukça zordur. Zira, genellikle iç içe geçmiş durumdadırlar. Hayvanlar aleminde bazı kommüniteler bilhassa besin zinciri açısından komşu kommünitelerden nispeten ayrılsa da aslında, kommüniteler; bakterilerden ağaca kadar büyük sayılarla ifade edilmesi söz konusu olan populasyonların bileşimidir. Öte yandan, besin zincirinin ilk basamağı olan bitkiler her kommünitenin temel belirleyici yapı taşıdır. Bu bağlamda kommüniteler çoklukla hakim bitki tür veya türlerine göre ayrılmaktadırlar. Mesela karaçam (Pinus nigra) ormanı, Doğu kayını (Fagus orientalis) ormanı, kermes meşesi (Quercus coccifera) garigi gibi. Sucul kommüniteler ise, kıyı çamur, kıyı kumul, tuzlu bataklık gibi fiziki faktörler göz önüne alınarak ayrımlanmaktadır. Kommunite ve birlik (asosiasyon) ifadeleri çoklukla birlikte kullanılmalarına karşın yaklaşım açısından aralarında bir farklılık söz konusudur (Villee, 1981; Kılınç, 2005). Kommünite, dahası ekosistem bileşenlerinin tamamı eş değerde bir öneme sahip değildir. Burada geçerli olan kommünite kararlığını sağlayan canlı türlerinin tespitidir. Kommüniteyi oluşturan canlılar arasındaki enerji akışı, birlikte olma nedenleri, populasyonlar arasındaki ilişkiler, çevre baskısı ilişkilerinin örgüsünde bu enerji akışının araştırılması, kommünitenin tanımlanmasında çoklukla yeterli olabilmektedir. Bu sınır dahilinde, karasal kommünitelerde hakim bitki türleri, yüksek hayvan gruplarına ait populasyonlar büyük önem arz etmektedir. Kommünitedeki enerji akışının ve benzeri sorunların tespiti için uzun yıllara dayanan gözlemler gerekmektedir. İnsan baskısı ve insanoğlunun doğal kommüniteleri kontrol etme çabaları kommünitelerde bir diğer önemli etkendir. Yakın tarihte populasyonların denetlenmesindense, habitat ve biyotopların kontrol edilerek populasyonların kontrol altına alınması yönünde bir yaklaşım söz konusudur. Assosiasyon, kommüniteye karşılık olarak kullanılan ve birlik olarak Türkçeleştirilmiş bir kavramdır. Aslında, farklı araştırma yöntemlerini açıklayan bu iki kavramdan kommünite; Anglo-Sakson Ekolünce varyans analizine göre tanımlanırken, birlik; Zurich-Montpellier Ekolüne göre karakteristik ve ayırt edici türlere bağlı olarak tanımlanmaktadır. Zurich-Montpellier Ekolünün liderliğini yapan Braun-Blanquet bitki birliğini tanımlarken belirli bir ekolojinin varlığını ortaya koyan, bazı karakteristik veya sadece o birliğe ait bir takım türlerle tayin edilen, yaşadığı çevre ile dengede olan ve nispeten değişmez bir bitki grubudur ifadesini kullanmıştır (Akman ve Ketenoğlu, 1992; Kılınç, 2005). Buna göre; karakteristik türler ve floristik bileşim aynı zamanda ekolojik parametrelerin de bir göstergesidir. Bu yüzden ekolojik analiz, floristik analizden sonra gelir. Karakteristik türler ve ayırt edici türler esas alınarak belirlenen bitki birlikleri, sintaksonomik kurallar uyarınca alyans, ordo, sınıf gibi üst kategorilere bağlı olarak sınıflandırılırlar. Söz konusu üst kategorilere karşılık gelen sintaksonlar 3

13 ekolojik ve/veya coğrafik boyuta da sahip iseler de, temelde karakteristik türlere göre ayrılmaktadırlar. Sintaksonomide yer alan assosiasyon normal taksonomiyi ifade eden idiotaksonomideki türler gibi soyut bir kavramdır (Akman ve Ketenoğlu, 1992; Kılınç, 2005). Başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere geniş bir kullanım alanına sahip olan Braun- Blanquet Yöntemi ülkemizde de en çok tercih edilen yöntemdir. Çalışmamıza konu olan Kapıdağ Yarımadası nın fitososyolojisinin araştırılması Braun-Blanquet Yöntemi kullanılarak çalışılmıştır. Araştırma bölgemiz, mevcut literatüre göre az çalışılmış olması, coğrafik konumunun getirdiği özellik ve ilginçliği ve buna bağlı olarak Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu karasal iklim şartlarının kesiştiği Marmara Geçiş Bölgesi içinde bulunması, şu ana kadar özgün ve detaylı bir araştırmaya tabi tutulmaması nedeniyle seçilmiştir. Ayrıca bu araştırma alanı; Doğa Derneğinin yayınlamış olduğu Türkiye nin Önemli Doğa Alanları isimli kitapta, Marmara Adaları içinde korumaya bağımlı gerileme (-1) gösteren önemli doğa alanı içinde yer almaktadır (Anonim 2006a). Alanın bir bölümü gerekli koruma çalışmaları yapıldığı takdirde düzelebilecek veya doğal yaşam üzerinde etkisi nispeten düşük zararlar görmüştür (Değerlendirme süresi ). 4

14 2. ÇALIŞMA BÖLGESİNİN TANITIMI 2.1. Coğrafik Durum Araştırmamıza konu olan Kapıdağ Yarımadası; ülke coğrafyasının Güney Marmara Bölümünün kıyı ortasında yer almaktadır. Kapıdağ, kıyıya yakın bir ada durumunda iken tarihi çağlar içinde genişliği 1700 m, uzunluğu 1500 m olan dar ve kısa bir kıstak ile Anadolu ya bağlanmıştır (Hızal, 2008). Coğrafi terimle bir tombolo (kıyı yakınında bulunan ada ile kara arasında dalgaların getirdiği malzemelerin birikmesi sonucunda adanın kara ile birleşmesiyle oluşan yer şekli) oluşumu olarak ifade edilen, yaklaşık olarak 300 km 2 lik (28732,50 ha) (Atalay, 2002) üçgen şeklinde bir yarımadadır (Şekil 1). Şekil 1. Kapıdağ Yarımadası Figure 1. Kapıdağ Peninsula Kapıdağ Yarımadası Balıkesir İlinin Erdek İlçesi siyasi sınırları içinde bulunmaktadır. Yarımada Greenwich başlangıcına göre 27 o 53' 24,73'' batı boylamı ve 40 o 27'41,33'' kuzey enlemi arasında kalmaktadır. Denizden yüksekliği m arasında değişmektedir. Yarımadanın en yüksek noktası 808 m ile Dedebayırı (Kurtkayası) Tepesidir. Diğer önemli tepeler ise Yatak Tepe (774 m), Dumanlı Tepe (668 m), Kese Tepe (783 m), Çokala Tepe (718 m) ve Büyük Gamla Tepe (797 m) dir (Anonim, 2002). Yarımada yüzey şekli itibariyle bir dağ sisteminin parçasıdır. Mevcut bu dağ sisteminin ana hatları doğu-batı doğrultulu olup kara ile birleştiği kıstağın doğu yanında Bandırma Körfezini, batı yanında ise Erdek Körfezini kazandırmıştır. Yine bu nedenle; kuzey-güney ve kısmen de doğu-batı farkı oluşmuş ve yarımada birçok vadi ile derin bir şekilde yarılmış olduğundan, ortam şartları kısa mesafelerde dahi değişiklik göstermektedir (Sönmez; 2001). 5

15 Yarımada su kaynakları açısından zengindir. En önemli akarsuları; kuzeye akan Değirmendere, Ceylan Dere, Bağlar Dere, Pekmez Dere, Muğla Dere, Keslidağ Dere, Eğridere, Kurtboğaz Dere ve Ballıpınar Dereleridir (Anonim, 2002; Koç, 2001) Jeolojik Yapı Kapıdağ Yarımadası hem topoğrafik hem de jeolojik özellikleri açısından, Güney Marmara nın özgün bir alanıdır. Yapılan jeolojik çalışmalar üç ayrı litolojik birimin varlığını açığa çıkarmıştır (Aksoy, 1998). En altta Permiyen öncesi yaşlı, ayırtlanmamış metamorfik karmaşık yer alırken bu seriyi Paleosende granitoid magması kesmektedir. Stratigrafi olarak en genç birim ise kıyı kesimlerde yer alan güncel alüvyon çökellerdir (Şekil 2). Şekil 2. Kapıdağ Yarımadası jeoloji haritası (Anonim, 1987) Figure 2. The geology map of Kapıdağ Peninsula (Anonim, 1987) 2.3. Büyük Toprak Grupları Kapıdağ Yarımadası nda; geniş yayılım gösteren Kireçsiz Kahverengi Orman Toprağı ile Kireçsiz Kahverengi Toprak ve Kollüviyal Topraklar, granit, granodiyorit gnays, şist, amfibolit, mermer, kristalize kalker ve fillat gibi metamorfikler üzerinde bulunmaktadır (Şekil 3). 6

16 Şekil.3. Kapıdağ Yarımadası toprak haritası (Anonim, 1980) Figure. 3. The soil map of Kapıdağ Peninsula (Anonim, 1980) 2.4. İklim Özellikleri Kapıdağ Yarımadası na ait iklim verileri en yakın istasyon olan Bandırma meteoroloji istasyonundan alınmıştır. Kapıdağ Yarımadası Bandırma Meteoroloji İstasyonu verilerine göre; kıyı bölgeleriyle deniz etkisinin sokulduğu yerlerde yarı nemli (C2) iklim tipi (Thornthwaite); Batı Akdeniz az yağışlı, yazı sıcak mezotermik, kışı serin iklim tipi (Emberger, 1960); yazı sıcak mezotermik iklim tipi (Trewortha); Karadeniz etkisine açık kıyı sahası (Erinç, 1996) içinde yer almaktadır (Güngördü, 1999, Anonim, 2008). Yağışın en fazla kış ve sonbahar mevsimlerinde olması nedeniyle yarımadada merkezi Akdeniz yağış rejimi tipi (K.S.İ.Y.) görülmektedir (Akman, 1990). Çalışma alanının iklim tipi Marmara İklimidir. Ayrıca bölgede oseyanik iklimin de etkisi görülmektedir (Erkal, 1996). Kapıdağ Yarımadası nda egemen rüzgarlar kuzey sektörlüdür (Taştüner, 1993; Anonim, 2008) Sıcaklık değerleri ( C) Güney Marmara Bölgesinde bulunan Kapıdağ Yarımadası bu coğrafik konumundan dolayı kuzey yüzlerinde Karadeniz in nemli ve serin etkisi altındadır. Yükseltisinin az oluşu ve yarımada yapısıyla bu etki güney yüzlerde de fark edilmektedir. Bölgenin yıllık ortalama sıcaklığı 14,0 o C dir. Kapıdağ Yarımadası, Güney Marmara nın kışın en fazla ısınan kıyı kesiminde bulunmakta olup, en düşük sıcaklığın ölçüldüğü ortalama Ocak ayı sıcaklığı 5,1 o C dir. Yazın ise en yüksek sıcaklığın gözlendiği Temmuz ve ağustos aylarında ortalama 23,6 o C dir. Günlük ortalama sıcaklığının en düşük olduğu gün ocak olup 4,4 o C ve en yüksek olduğu gün 17 Temmuz olup 24,2 o C dir (Anonim, 2008). 7

17 Bitki büyüme metabolizmasını düzenleyen çevresel faktörlerin içinde sıcaklığın etkinliği oldukça yüksektir. Sıcaklık, terleme hızı, tohum çimlenmesi gibi fizyolojik olaylar ve vejetatif gelişme, üreme ve benzeri bitkilerin çeşitli periyodik fenomenlerini etkiler (Öztürk ve Seçmen, 1992). Büyüme üzerine sıcaklığın etkisi, fotosentez ve metabolizma reaksiyonlarında olduğu kadar su ve mineralle beslenmede, transpirasyon ve göçte de kendini göstermektedir. Yıl boyunca sıcaklığın değişmesi, büyümenin yıllık ritminde temel faktörlerden biridir. Ancak sıcaklık aynı zamanda dolaylı olarak bitki yaşamında ilk durum değişmelerinde tayin edici bir faktör gibi etki eder. Yani bitkinin latent yaşama girmesi veya çıkması veya çiçek açma kabiliyeti kazanması gibi durumlarda etkindir. Aktif bir yaşam için sıcaklık sınırları oldukça dar olup genellikle -5 ve -10 ile +45 o C arasında değişmektedir.yüksek sıcaklıklar bitkinin yapısını bozmakta ve dokular o C ta ölmektedir. Öte yandan soğuk bitkiyi öldürmez ancak gelişmeyi önler. (Akman ve ark., 2001). Bitki örtüsü üzerinde olumsuz etki yaratan ekstrem sıcaklıklar göz önüne alındığında Kapıdağ Yarımadası bitki hayatına en uygun alanlardan biridir. Zira, yıllık ortalama donlu gün sayısı 24,8, ilkbahar donlarının oranı % 11.7 ve sonbahar donlarının oranı % 3.6 dır. Çizelge.1. Bandırma Meteoroloji İstasyonu klimatolojik rasat değerleri ( ) Table.1 Bandırma Weather Station climatic observation values ( ) Aylar I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık Sıcaklık o C 5,1 5,4 7,7 12,1 16,6 21,3 23,6 23,6 20,0 15,6 10,4 6,9 14,0 Yağış (mm) 98,41 71, ,84 33,36 23,92 18,82 16,8 36,49 70,62 95,25 113,75 700,22 Nisbi nem 76,63 74,78 73,45 71,07 70,50 65,90 66,47 68,45 67,64 71,75 73,68 75,79 71,34 (%) Hakim Rüzgar KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD Söz konusu ekstrem sıcaklıkların frekansları ise; 0 o C nin altındaki sıcaklıkların bütün ölçülen sıcaklıklara oranı % 2,3, 30 o C nin üzerindeki sıcaklıkların oranı ise % 1 dir. Optimum sıcaklıklar bakımından, 9-21 o C ler arasında ölçülen sıcaklıkların oranı ise % 46,7 dir (Anonim, 2008; Şekil 4). Gerek bitki hayatı için kritik bir devre olan ilkbahardaki donlu günlerin oranının gerekse buharlaştırmayı arttırıcı etkisi olan 30 o C nin üzerindeki günlerin frekansının düşük öte yandan optimum sıcaklık frekansının yüksek olması, Kapıdağ Yarımadası nın bitki örtüsü üzerinde olumlu etki yaratmıştır (Güngördü, 1999). 8

18 Bandırma YAĞIŞ 200,0 180,0 160,0 140,0 160,0 120,0 140,0 120,0 100,0 100,0 80,0 80,0 60,0 60,0 40,0 40,0 20,0 20,0 0,0 0, AYLAR P. EVAPOTRANSPİRASYON P. Evapo transpirasyon Yağış Şekil.4. Bandırma Meteoroloji İstasyonu Thornthwaite metoduna göre su bilançosu grafiği Figure 4. Water balance of the Meteorological Station of Bandırma according to the Thornthwaite method Yağış miktarı (mm) Bölge, Marmara geçiş tipi yağış rejiminin egemen olduğu Güney Marmara da olması nedeniyle Akdeniz ikliminin etkisiyle en çok yağış kış aylarında, en az yağış da yaz aylarında düşmektedir. Bununla beraber, Karadeniz e yakınlık yaz kuraklığını azaltmaktadır. Kuzey yüzlerde Karadeniz ikliminin etkisiyle yaz yağışları % 7,6, kış yağışları ise % 43,5 tir. Yıllık ortalama yağışın 700 mm olduğu yarımadada, yağışların 900 mm nin üzerinde olduğu tepelik alanlar, mm arasında olduğu kuzey etekler ve yağışların mm arasında olduğu güney etekler olmak üzere üç faklı bölge söz konusudur (Taştüner, 1993) En çok esen rüzgar yönü ve ortalama rüzgar hızı (Bofor) Kapıdağ Yarımadası, Bandırma Meteoroloji İstasyonu verilerine göre, yıl boyunca bütünüyle kuzey sektörlü rüzgarların hakimiyeti altındadır. Bölgede yazın esen rüzgarların % 86,8 Kuzey 22,5 o Batıdan, kış rüzgarlarının % 34,1 i Güney 10 o Batıdan esmektedir. İlkbahar rüzgarlarının % 66,6 sı Kuzey 18 o, sonbahar rüzgarlarının ise % 73,6 sı Kuzey 27 o Batı yönlüdür Nisbi nem (%) Kapıdağ Yarımadası ndaki aylık ortalama nisbi nem değerleri %65,90 (haziran ayı) ile %76,63 (ocak ayı) arasında değiştiği gözlenmiştir. Yarımadada özellikle Karadeniz üzerinden gelen kuzey rüzgarlarının getirdiği serin ve nemli hava önemli bir ekolojik etken durumundadır. 9

19 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Materyal Yapılan çalışmanın materyalini araştırma alanı olan Kapıdağ Yarımadası nda doğal yayılış gösteren vasküler bitkiler ile mevcut bitki birlikleri ve bu birliklerin bulundukları alanlara ait iklimsel ve fizyografik özellikler ile örnek alanlardan alınan toprak örnekleri oluşturmaktadır Yöntem Flora çalışmalarında kullanılan yöntemler Çalışma alanının florasını tespit edebilmek amacıyla, öncellikle vejetasyonun en yoğun olduğu dönemler ile geçiş dönemlerinde bölgeye gidilerek bitki örnekleri toplanmış ve toplanan örnekler Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Herbaryumu ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezinde, başta Flora of Turkey (Davis, ) olmak üzere çeşitli flora kitaplarından ve herbaryum koleksiyonlarından yararlanılarak tayin edilmiştir. Bitki örnekleri Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Herbaryumunda muhafaza edilmektedir Vejetasyon çalışmalarında kullanılan yöntemler Çalışma alanının fitososyolojisi ile ilgili çalışmalar dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan Braun-Blanquet (1969) yöntemi uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla vejetasyon dönemi boyunca; vejetasyonu temsil eden, homojen olduğu gözlenen ve rastlantısal olarak seçilen örnekleme alanları alınmış ve bu alanlardaki türlerin bolluk, örtüş ve sosyabilite değerleri saptanmıştır. Örnek alanların büyüklükleri en küçük alan yöntemi esas alınarak belirlenmiştir. Buna göre; yüksek odunsuların baskın olduğu yerlerde 1000 m 2, alçak odunsu ve çalıların baskın olduğu yerlerde 400 m 2 ve alçak odunsu ve otsuların baskın olduğu yerlerde 100 m 2 lik alanlar şeklinde alınmıştır Örnek Alanların Seçimi Kapıdağ Yarımadası tamamen dolaşılmış ve bitki örtüsünün bileşiminin, anakayanın, toprağın değiştiği alanlarda örnek alanlar alınarak öngörülen kayıtlar (arazi formları) tutulmuş ve örnek alanlara ait fizyografik faktörler ile coğrafik bilgiler kaydedilmiş, alanın koordinatları da kayda geçilmiştir. Bu verilerin ışığında, vejetasyon ham çizelgeleri hazırlanmıştır. Bu aşamadan sonra, var olan ilgili çalışmalar da dikkate alınarak bitki birlikleri belirlenmiştir. Birliklerinin isimlendirilmesinde Uluslararası Bitki Sosyolojisi Adlandırma Kodu (Weber et all., 2000.) esas alınmıştır. 10

20 Çalışma alanımız olan Kapıdağ Yarımadası nda alınan örnek alanların lokaliteleri GPS (Global Position System) ile tesbit edilmiştir. Bu alanlardan bazıları hava durumu muhalefeti ve alandaki yoğun bitki örtüsü nedeniyle alınamamıştır. Çalışmamız sırasında sadece örnek alanlardan değil, aynı zamanda bu alanların dışından da örnekler toplanmıştır. Buna göre alınan örnek alanların lokaliteleri, örnek alan numaralarına göre Ek.1 de verilmiştir Fizyografik faktörlerin belirlenmesinde kullanılan yöntemler Enlem-Boylam Dereceleri, Çalışma alanındaki örnek alanların koordinatları GPS aleti yardımıyla önce UTM (Universal Transverse Mercator) olarak kaydedilmiş, daha sonra bunlar Google Earth üzerinde enlem ve boylama çevrilmiştir. Yükselti: Örnek alanların yükseklikleri günlük ayarlanmış altimetre ile ölçülmüştür. Bakı: Örnek alanlarda pusula yardımı ile yön olarak kaydedilmiştir. Değerlendirmeler 4 ana ve 4 ara olmak üzere 8 yön üzerinden, ayrıca gölgeli ve güneşli bakılar olmak üzere iki grup üzerinden yapılmıştır. Eğim: Eğim klizimetre yardımıyla ölçülerek kaydedilmiştir. Eğimin değişken olduğu yerlerde örnek alanın bulunduğu yerdeki eğim dikkate alınmıştır. Arazi Yüzü Şekli: Örnek alanların yeryüzü şekli mutlaka kaydedilmiş ve hangi yeryüzü şeklinde yer aldığı belirlenmiştir Toprak profilinin tanıtılması ve toprak örneklerinin alınmasında kullanılan yöntemler Örnek alanların seçiminden sonra örnek alanın ortalama özelliğini temsil eden bir yerde toprak çukuru açılmıştır. Toprak genel olarak anakayaya/anamateryale kadar, mutlak toprak derinliğinin fazla olduğu yerlerde ise 100 cm e kadar kazılmış ve profil tanımları yapılarak özel olarak hazırlanmış formlara doldurulmuştur. Toprak örnekleri horizon oluşumu gösteren alanlarda horizonlara göre, diğer alanlarda derinlik kademelerine göre alınmıştır. Mutlak ve fizyolojik toprak derinlikleri mm hassasiyetli şerit metre yardımıyla ölçülmüştür. Toprağın iskelet miktarı, yüzeysel kayalılık ve yüzeysel taşlılık oranları Anonim, 2006b deki Taşlılık Oranı Tahmin kartları kullanılarak tahmini olarak belirlenmiştir. Örnek alanların anakayası çoğunlukla yerinde belirlenmiş, kimi hallerde ise örnek alınarak laboratuarda belirlenmiştir. Profil aynasında usulüne uygun olarak tespit edilen horizonlar veya katmanlardan (tabaka) yaklaşık 1 kg kadar olacak şekilde toprak örnekleri alınarak naylon poşetlere 11

Gümüþ Daðý (Kütahya-Türkiye) Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Araþtýrma

Gümüþ Daðý (Kütahya-Türkiye) Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Araþtýrma Gümüþ Daðý (Kütahya-Türkiye) Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Araþtýrma 14, 55, 6-17 2005 Âdem TATLI, Mehmet BAÞYÝÐÝT Dumlupýnar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, KÜTAHYA

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

Mustafa COŞKUN Orman ve Su İşleri Uzmanı

Mustafa COŞKUN Orman ve Su İşleri Uzmanı Mustafa COŞKUN Orman ve Su İşleri Uzmanı Denizden Yükseklik (m) Bakı Eğim % Tepe Sırt Üst Yamaç Orta Yamaç Alt Yamaç Taban Düzlük Çukurluk Anakaya/Anamateryal 0-25 Az TaĢlı 26-50 Orta TaĢlı 51-80 Çok TaĢlı

Detaylı

Gölcük (Kocaeli/Türkiye) Bitki Örtüsünün Fitoekolojik ve Fitososyolojik Yönden Araştırılması

Gölcük (Kocaeli/Türkiye) Bitki Örtüsünün Fitoekolojik ve Fitososyolojik Yönden Araştırılması Ekoloji 21, 84, 74-89 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2012.849 Gölcük (Kocaeli/Türkiye) Bitki Örtüsünün Fitoekolojik ve Fitososyolojik Yönden Araştırılması Volkan ALTAY 1,*, Memduh SERIN 2, Celal YARCI 2,

Detaylı

I. ÖNSÖZ Kaz Dağlarının orman vejetasyonunu incelemeye çalıştığımız bu çalışmada amacımız var olan bilgi birikimine bir katkı sağlamaktı. Bundan sonraki çalışmalarımızın bu alanda çok daha verimli olmasını

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda Ağaçlandırma çalışmalarına temel oluşturacak tohum sağlanmasını emniyetli hale getirebilmek için yerel ırklardan elde edilen tohum kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Aynı türde de olsa orijin denemeleri

Detaylı

Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi

Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi ÖZGEÇMİŞ Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Pk:83 14001 Bolu; Türkiye Telefon: 90-374-2703562 Cep : 0 506 337 75 80

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

ÖNSÖZ. 16.10.1995 İZMİR Nihal ÖZEL

ÖNSÖZ. 16.10.1995 İZMİR Nihal ÖZEL ÖNSÖZ Beşparmak Dağları ve Dilek Yarımadası nın bitki örtüsünü incelemeye çalıştığımız bu çalışmada amaçlarımızdan biri de temel bilimciyle uygulamacı arasındaki iletişimsizliği bir parça olsun azaltabilmektir.

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ Mehmet Sakınç*, Aliye Aras**, Cenk Yaltırak*** *İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak/İstanbul **İ.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı Ekosistem Ekolojisi, Ekosistemin Yapısı Ekosistem Ekolojisi Yapısı A. Ekoloji Bilimi ve Önemi Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin

Detaylı

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 15-17 Mayıs 2002 Cilt No : II Sayfa No:790-794 ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Büyükhemit Deresi ve Civarýnýn (Delice-Kýrýkkale) Vejetasyonu

Büyükhemit Deresi ve Civarýnýn (Delice-Kýrýkkale) Vejetasyonu ARAÞTIRMA NOTU Büyükhemit Deresi ve Civarýnýn (Delice-Kýrýkkale) Vejetasyonu Ekoloji 16, 64, 53-62 2007 Mecit VURAL, Metin YAMAN, Bilal ÞAHÝN Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,

Detaylı

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 1. GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

TOPRAK İLMİ, ORMAN EKOLOJİSİ, HAVZA AMENAJMANI VE ETÜD-PROJE İŞLERİ

TOPRAK İLMİ, ORMAN EKOLOJİSİ, HAVZA AMENAJMANI VE ETÜD-PROJE İŞLERİ DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

Bir ekosistemin genel mevkisi tanıtılırken şu özellikler belirtilmesi gerekir.

Bir ekosistemin genel mevkisi tanıtılırken şu özellikler belirtilmesi gerekir. Orman Ekosistemini Oluşturan Faktörler Fizyografik Faktörler Fizyografik faktörler, coğrafi ilişkilere ve jeomorfolojik özelliklere ait çeşitli karakteristikleri kapsar. Bu özellikler Mevki deyimi ile

Detaylı

Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN

Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ULUDAĞ GÖKNARI-SARIÇAM-DOĞU KAYINI KARIŞIK MEŞCERELERİNİN VERİM GÜCÜ İLE BAZI FİZYOGRAFİK VE EDAFİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İKİLİ İLİŞKİLER Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA ZKÜ

Detaylı

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace)

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace) Ocak 2010 Cilt:18 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 227-232 TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR Özet Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kastamonu

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Ömer Lütfi Şen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Mercator-İPM Araştırma Programı & Katkıda bulunanlar: Ozan Mert Göktürk Deniz Bozkurt Berna

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

HONAZ DAĞI ve ÇEVRESİNİN BİTKİ ÖRTÜSÜ 1

HONAZ DAĞI ve ÇEVRESİNİN BİTKİ ÖRTÜSÜ 1 Mayıs 2010 Cilt:18 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 631-652 HONAZ DAĞI ve ÇEVRESİNİN BİTKİ ÖRTÜSÜ 1 Fatma BÜYÜKOĞLAN Maltepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Coğrafya Öğretmeni, İstanbul. Özet Honaz Dağı ve çevresinde

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü Anakayalar oluşum şekline göre 3 gurupta toplanır. 1 Püskürük (Volkanik) Anakayalar 2 Tortul

Detaylı

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır.

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır. FAGACEAE Fagaceae familyasının 6 cins (Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithofagus, Nothafagus) ve bu cnislerin her iki yarı kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü

Detaylı

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI Prof. Dr. HĠKMET GÜNAL Dr. Nurullah ACĠR Ziraat Mühendisi Emre MATUR Ziraat Mühendisi Ahmetcan KILINÇ TOPRAK ÖZELLIKLERININ DEĞIŞKENLIĞI

Detaylı

ORMANCILIKTA TOPRAK İŞLEMENİN EKOLOJİK ESASLARI

ORMANCILIKTA TOPRAK İŞLEMENİN EKOLOJİK ESASLARI ORMAN TOPRAK VE EKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIKTA TOPRAK İŞLEMENİN EKOLOJİK ESASLARI Dr. Aydın ÇÖMEZ 4 Nisan 2013- Bursa http://ekoloji.ogm.gov.tr/ SUNUNUN GENEL HATLARI - Toprak işlemenin

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ COĞRAFYA TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ Türkiye nin Matematik Konumunun İklim Üzerindeki Etkileri Dört mevsim belirgin olarak yaşanır Akdeniz iklim kuşağında bulunur Batı rüzgarlarının

Detaylı

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii...

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii... EK NO: 21 ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI PROJESİ DİSPOZİSYONU 1- FİDANLIĞIN GENEL TANIMI 1.1.1- Adı Soyadı : 1.1.2- Adresi : 1.1.3- Proje Numarası : 1.2- Kuruluş Yeri...: 1.2.1- Coğrafi Yer 1.2.1.1-1/25000 ölçekli

Detaylı

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI Hydrau-Tech Inc. 33 W. Drake Road, Suite 40 Fort Collins, CO, 80526 tarafından hazırlanmıştır

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

Silvikült Temel Esasları 7. Klasör

Silvikült Temel Esasları 7. Klasör Silvikült ltürün Temel Esasları 7. Klasör Prof. Dr. Musa GENÇ SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc Dikkat!.. 5846 Sayılı

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

(2010)(Soykan, A., Sönmez, S., Cürebal, İ. ile birlikte). Edremit in Anıtsal ve Korunmaya Değer Ağaçları. Karakutu Yayınları. ISBN: 978-6051-200-06-4

(2010)(Soykan, A., Sönmez, S., Cürebal, İ. ile birlikte). Edremit in Anıtsal ve Korunmaya Değer Ağaçları. Karakutu Yayınları. ISBN: 978-6051-200-06-4 (2010) Biyocoğrafya (2.Basım). MKM Yayıncılık, ISBN 978-605 5911-21-8 Bitki ve Hayvanların yeryüzünde dağılışı ve bu dağılışa etki eden coğrafi faktörlerle birlikte alan bir çalışmadır. Canlıların ekosistem

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

COĞRAFYA DERGİSİ FLORİSTİK BÖLGELER AÇISINDAN TRAKYA NIN BİTKİ TOPLULUKLARI

COĞRAFYA DERGİSİ FLORİSTİK BÖLGELER AÇISINDAN TRAKYA NIN BİTKİ TOPLULUKLARI İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 25, Sayfa 1-13, İstanbul, 2012 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-5144 FLORİSTİK BÖLGELER AÇISINDAN

Detaylı

Dr. Nejat ÇELİK. Eğitim

Dr. Nejat ÇELİK. Eğitim Dr. Nejat ÇELİK Eğitim 2001 2006 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak İlmi ve Ekoloji A.B.D. Doktor 1990 1994 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı A.B.D. Peyzaj

Detaylı

Bitkisel Tasarım -1. Bitkisel Tasarım

Bitkisel Tasarım -1. Bitkisel Tasarım Bitkisel Tasarım -1 Bitkisel Tasarım Belirli bir amaç, mekan ve zaman birimi için gerekli olan bitki materyalinin seçimi, düzenlenmesi ve bakımını kapsayan bir işlemler dizisidir. Đnsan ile doğa ve sanat

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ölçme Bilgisi Ve Kadastro Ayhan ATEŞOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman fakültesi Orman müh. Böl. Zonguldak Karaelmas Üniver. Orman fakültesi Orman müh. Böl. Y. Lisans Tez Konusu

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

KÜTAHYA NIN İKLİMSEL ÖZELLİKLERİ

KÜTAHYA NIN İKLİMSEL ÖZELLİKLERİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül 2015, s. 416-428 KÜTAHYA NIN İKLİMSEL ÖZELLİKLERİ Özet İsmail KARBUZ 1 İnceleme sahası; Ege Bölgesinin, İç Batı Anadolu bölümü nde yer alır.

Detaylı

Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet

Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet PEYZAJ MATRİS, YAMA VE KORİDORLARININ VEJETASYON FORMASYONLARINDAKİ FARKLILIKLARA DAYANARAK BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KAZDAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet Bu çalışma kapsamında

Detaylı

Ege Bölgesi Maki Alanlarında Bitki Toplulukları ve Akdeniz Ekosistemlerindeki Yeri

Ege Bölgesi Maki Alanlarında Bitki Toplulukları ve Akdeniz Ekosistemlerindeki Yeri 121 Ege Bölgesi Maki Alanlarında Bitki Toplulukları ve Akdeniz Ekosistemlerindeki Yeri Nihal ÖZEL1, H. Handan ÖNER1, Gıyasettin AKBİN1, Nuran ALTUN1 1 Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Toprak ve Ekoloji

Detaylı

Havza Amenajmanı Laboratuvarı

Havza Amenajmanı Laboratuvarı MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Havza Amenajmanı Laboratuvarı Havza Amenajmanı Laboratuvarı 1971 yılında Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde kurulmuş

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 9,OCAK- 2004. İSTANBUL

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 9,OCAK- 2004. İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 9,OCAK- 2004. İSTANBUL KASNAK MEŞESİ (Quercus vulcanica (Boiss. And Heldr. ex) Kotschy) NİN TÜRKİYE DEKİ İKİNCİ YENİ BİR YAYILIŞ ALANI (The second newly spread area of Qurcus

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM Mesut Uyanık 1*, Ş. Metin Kara 2, Bilal Gürbüz 1, Yasin Özgen 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara 2 Ordu Üniversitesi,

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Mahmut KAYHAN Meteoroloji Mühendisi mkayhan@meteoroloji.gov.tr DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Türkiye'de özellikle ilkbahar ve sonbaharda Marmara bölgesinde deniz sularının çekilmesi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 874-875 ADA 1 PARSELLER 1/5000 18-19 M 2015 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır.

Detaylı

Silvikült Temel Esasları

Silvikült Temel Esasları Silvikült ltürün Temel Esasları (Klasör 19) Prof. Dr. Musa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı 32260 Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

İsmail KARBUZ 1 SAKARYA NEHRİ ve DOĞANÇAY DERESİ ARASINDAKİ SAHADA BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN EKOLOJİK ŞARTLARI

İsmail KARBUZ 1 SAKARYA NEHRİ ve DOĞANÇAY DERESİ ARASINDAKİ SAHADA BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN EKOLOJİK ŞARTLARI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 19, Aralık 2015, s. 345-364 İsmail KARBUZ 1 SAKARYA NEHRİ ve DOĞANÇAY DERESİ ARASINDAKİ SAHADA BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN EKOLOJİK ŞARTLARI Özet İnceleme sahası,

Detaylı

Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri

Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri Hedefimiz Arizona, Phoenix te yaşayan sizleri büyük Phoneix bölgesindeki musonların olası riskleri hakkında bilgilendirmek. Bir

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Hikmet YOLCU KIZILDAĞ (HATAY) VEJETASYONUNUN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ADANA, 2005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIZILDAĞ

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU Gezinin Yapıldığı Tarih-Saat : 17/05/2013---09:30-13:00 Geziye Katılan Öğrenci Sayısı : 20 Geziden Sorumlu Öğretmen : Duygu AYDEMİR Gezinin

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜNDE HEMŞİN-MODAÇAR AKARSU HAVZALARININ BİTKİ ÖRTÜSÜ

DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜNDE HEMŞİN-MODAÇAR AKARSU HAVZALARININ BİTKİ ÖRTÜSÜ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 28, Sayfa 293-309, 2009 DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜNDE HEMŞİN-MODAÇAR AKARSU HAVZALARININ BİTKİ ÖRTÜSÜ Recep Bozyiğit¹, Hakan Tunç² ¹S.Ü. Ahmet

Detaylı

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları Hassas tarım değişken oranlar ilkesiyle gerekeni, gerektiği yere, gerektiği zaman, gerektiği kadar kullanımı temel almış olan bir teknoloji olduğu için, konumsal bilgi

Detaylı

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM ARILI KOVANLARININ KONULDUĞU VE ARICININ ÇALIŞTIĞI YERE ARILIK DENİR GEZGİNCİ? SABİT? Arıcılık büyük ölçüde doğa koşullarına bağlıdır! DOĞA KOŞULLARI? İKLİM BİTKİ ÖRTÜSÜ

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Bitki Örtüsünün Ekolojik Şartlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Analizi, Ganos (Işıklar) Dağı, Tekirdağ

Bitki Örtüsünün Ekolojik Şartlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Analizi, Ganos (Işıklar) Dağı, Tekirdağ Bitki Örtüsünün Ekolojik Şartlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Analizi, Ganos (Işıklar) Dağı, Tekirdağ M. Özyavuz Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/GÜN 1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN 4. GÜN 08:00-08:45 DERS ADI: Vejetasyon Bilgisi DERS ADI: Ekosistem Bilgisi DERS ADI: Korelasyon analizleri (Pearson) uygulama Sezgin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Harita okuma: önemli kurallar

Harita okuma: önemli kurallar Harita okuma: önemli kurallar a1 ve a2 yok a (kapalılık yok) ve a3 var (3kapalı), 0a yer yer gençlik var ancak başarısız a0 tamamlama gerektiren başarılı gençlik :0, 0a, a0, a, a3 a0,0a,0,0y,d,d/a,c,c/a

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şükran DENİZ Uzman Kasım 2015 1 SUNUM İÇERİĞİ AMAÇ NUMUNE KABI NUMUNE ALMA CİHAZ TİPLERİ NUMUNE ALMA YERİ NUMUNELERİN KORUNMASI

Detaylı

Ormanların havza bazında bütünleşik yaklaşımla çok amaçlı planlanması

Ormanların havza bazında bütünleşik yaklaşımla çok amaçlı planlanması Ormanların havza bazında bütünleşik yaklaşımla çok amaçlı planlanması Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, TRABZON Sunuş 1.Ormanların havza bazında ekosistem tabanlı

Detaylı

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Çelikle Çay Üretimi Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Nitelikleri, kalitesi ve diğer özellikleri belirlenen çay klonlarının hızlı, yoğun ve ucuz bir şekilde üretilmesi için en uygun yöntemdir. Çelik alınacak

Detaylı

Türkiye de Organik Tarım

Türkiye de Organik Tarım Türkiye de Organik Tarım Ülkemizde organik tarım, 1984-85 sezonunda geleneksel ihraç ürünlerimizden kuru üzüm ve kuru incir ihracatı ile başlamış ve daha sonraki yıllarda hızla gelişme göstererek 2008

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Danışman Öğretmen:Şule YILDIZ Hazırlayanlar:Çisil ORDU Çağla BOZKURT Can ERGÖNEN Hilmi GÜVEN Ilgın İÇÖZÜ 2001/2002 İZMİR TEŞEKKÜR Okulumuzda gerçekleştirilen

Detaylı

PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.)

PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.) 8.2.3. Storie İndex PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.) PE: Parsel endeksi A: Toprak derinliği ve profil grubu B: Üst toprak bünyesi C: Eğim X: Diğer faktörler TE: A, B,

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti DERS 1 Bölge Sınırlarını Tespiti İster fiziki ve ister beşeri konularda olsun, çalışma yapılacak alanların (havza, yöre, bölüm, bölge) sınırlarının saptanması gerekir. 1-Bir kıtayı ele alabiliriz. Kıtaların

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I P E P 1 0 1 _ H 0 5 C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s ( A d i s e r v i - A k d e n i z s e r v i s i ) C u p r e s s u s a r i z o n i c a ( A r i z o n

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ Bilim adamlarınca, geçtiğimiz yıllarda insan faaliyetlerindeki artışa paralel olarak, küresel ölçekte çevre değişiminde ve problemlerde artış olduğu ifade edilmiştir. En belirgin

Detaylı

Farklı Alan Kullanımının Topraktaki Azot Mineralleşme Potansiyeli Üzerine Etkileri (Artvin-Saçinka-Türkiye)

Farklı Alan Kullanımının Topraktaki Azot Mineralleşme Potansiyeli Üzerine Etkileri (Artvin-Saçinka-Türkiye) 1494 Farklı Alan Kullanımının Topraktaki Azot Mineralleşme Potansiyeli Üzerine Etkileri (Artvin-Saçinka-Türkiye) *1 Mehmet Cüneyt ÜNVER ve 2 Ahmet Zafer TEL *1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Türkiye Florasında Mevcut Zambak (Lilium spp.) Türlerinde Toprakların Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi

Türkiye Florasında Mevcut Zambak (Lilium spp.) Türlerinde Toprakların Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 26-31, 2013 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Türkiye Florasında Mevcut Zambak (Lilium spp.) Türlerinde Toprakların Verimlilik Durumlarının

Detaylı