KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET"

Transkript

1

2 Alan ÖABT ÖABT ÖABT ÖABT Ürün Adı KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET KPSS Tarih Kopar Çöz Yaprak Test KPSS Coğrafya Kopar Çöz Yaprak Test KPSS Vatandaşlık Kopar Çöz Yaprak Test KPSS Türkçe Kopar Çöz Yaprak Test KPSS Matematik+Geometri Kopar Çöz Yaprak Test TABLOLARLA MADDE MADDE KONU TEKRARI Damlaya Damlaya Deneme Tarih Damlaya Damlaya Deneme Coğrafya Damlaya Damlaya Deneme Vatandaşlık Damlaya Damlaya Deneme Türkçe Damlaya Damlaya Deneme Matematik Çak Bi Beşlik- KPSS Havuzu GYGK Çözümlü Deneme GY GK Ders Anlatan 10 Çözümlü Deneme Türkiye Geneli 7 Deneme Sınavı Tarih Çıkartmaları Coğrafya Çıkartmaları Vatandaşlık Çıkartmaları Türkçe Çıkartmaları Matematik Çıkartmaları KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET () ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET KPSS Eğitim Bilimleri Komisyonu Soru Bankası KPSS Kopar Çöz Yaprak Test Çak Bi Beşlik- KPSS Havuzu Çözümlü Deneme Türkiye Geneli 7 Deneme Sınavı TABLOLARLA MADDE MADDE KONU TEKRARI Program Geliştirme Çıkartmaları Öğretim Yöntem ve Teknikleri Çıkartmaları Gelişim Psikolojisi Çıkartmaları Öğrenme Psikolojisi Çıkartmaları Ölçme ve Değerlendirme Çıkartmaları Rehberlik ve Özel Eğitim Çıkartmaları Öğretim Teknolojileri ve Sınıf Yönetimi Çıkartmaları TARİH ÖĞRETMENLİĞİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ KONU ANLATIMLI Türkiye Geneli 5 Deneme Sınavı 2015 YAYIN MENÜMÜZ

3 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı 3 1. A seçeneğinde yer alan Şuralarda alınan kararlar kesin değildir, öneri niteliğindedir. ifadesi doğrudur. Çünkü şuralar öneri niteliğinde kararlar alan bir danışma kurulu işlevindedir. Zira soru öncülünde de kabul edilerek tavsiye kararına dönüşmüştür. ifadesi bunu doğrulamaktadır. B seçeneğinde yer alan KPSS ile öğretmen alımı yeterli görülmeyip tutum sınavları da önerilmektedir. önergesi de söylenebilir. Çünkü verilen açıklamada bilişsel boyutunun yanında duyuşsal ve psikomotor özelliklerini de temel alan çoklu değerlendirme sistemlerini içeren bir modelin oluşturulması önerilmiştir ki bu ifadede yer alan duyuşsal boyut tutumları da içerisine almaktadır. C seçeneğinde yer alan Öğretmenlerin ders performansları psikomotor değerlendirme ile ölçülebilir. önergesi de söylenebilir. Çünkü performanslar çoğunlukla psikomotor becerilerle ilgilidir. D seçeneğindeki Öğretmenler, ilk atamadan sonra aday öğretmen olarak göreve başlamaktadır. önergesi de söylenebilir. Çünkü atanmadan önce aday adayı olduğu verilen açıklamada yer almaktadır. Zira öğretmenler atandıktan sonra ilk yıl stajyer öğretmen olarak bilinen aday öğretmen statüsündedir. Asaleti tasdik olduktan sonra aday değil asil öğretmen statüsünü hak kazanmaktadırlar. E seçeneğinde yer alan Çoktan seçmeli olan KPSS ve ÖABT duyuşsal boyut ile ilgili değerlendirmelerdir. ifadesi doğru değildir. Çünkü KPSS ve ÖABT duyuşsal boyut ile ilgili değil bilişsel boyut ile ilgili değerlendirmelerdir. Çoktan seçmeli bilişsel testlerle duyuşsal özellikler ölçülemez. 2. Örtük program resmi programda yazılı olarak yer almayan fakat öğrenenlere birtakım tutum ve davranışları kazandırması beklenen program türüdür. Sınıf iklimi, okul iklimi, öğretmen ve yöneticilerin tutum ve davranışları, okulu oluşturan bireylerin sosyo-kültürel yapıları, inançları, değer yargıları, okuldaki etkileşim ortamı gibi daha çok duyuşsal özellikleri kapsar. Bu bağlamda değerlendirme yapıldığında ders kazanımlarının örtük programdan çok eğitim programı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 3. Varoluşçuluğa göre, insan kendini yaratan, kendi faaliyetlerinin toplamı olan ve kendinden sorumlu olan bir varlıktır. Varoluşçuluk insanı merkeze alan ve insan eğitiminde mutlak özgürlüğü ön planda tutan bir felsefedir. Bu felsefeye göre her birey, baskı altında hissetmeden kendi değerler sistemini ve gerçekliklerini ortaya koyabilmelidir. 4. Geleceğe dönük kestirimlerin, uzmanlar tarafından anket tekniğiyle, birbirlerinin etkisinde kalmadan, gereksiz ve konu dışı tartışmalara girmeden, bağımsız düşüncelerini aktardıkları ihtiyaç belirleme tekniği Delphi tekniğidir. Bu çalışma bir araştırmacı ve alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından yürütülür. Uzmanların birbirleriyle etkileşimi söz konusu değildir. Anket yoluyla uzmanların görüşleri toplanır ve bir sonuca varılır. 5. Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır ifadesi Türk Milli Eğitiminin Fırsat ve İmkân Eşitliği ilkesiyle ilişkilidir. 6. Modern eğitim programları, öğrenciler arasında rekabetten çok iş birliğine dayalı yöntem ve teknikleri ön planda tutmaktadır. Rekabetçi bir sınıf ortamının öğrencileri daha agresif ve bencil hale getirdiği dolayısıyla sınıfta istenmeyen davranışların görülme sıklığını artırdığı söylenebilir.

4 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı 7. Öğrencilerin davranışları konusunda otokontrol sahibi olmasına destek olmak ve bu özelliklerini geliştirmelerini sağlamak bir öğretmenin sınıf yönetimi açısından en önemli görevidir. Öğrencileri sürekli denetim altında tutmak, yakın gözetime tabi tutmak, onları cezalandırmak ve baskı yoluyla otorite sağlamaya çalışmak sınıf yönetimini olumsuz yönde etkileyen tutum ve davranışlardır. 8. Sınıfı oluşturan bireyler aynı zamanda bir grup dinamiği oluştururlar. Her grupta olduğu gibi sınıf grubunda da birtakım normlar vardır ve bu normlara uyulması gruba aidiyet bakımından önem taşımaktadır. Grubun sıklıkla gösterdiği davranışlara örnek olarak; sınavlarda arkadaşlarına yardım etme, arkadaşlar arasında lakap kullanma, arkadaşını ispiyonlamama ve zararlı madde tüketimi örnek olarak gösterilebilir. Tartıştığı bir arkadaşıyla okul dışında kavga etme bireysel bir tercihtir söz konusu duruma uygun düşmemektedir. 9. Materyalde üzerinde yatay-dikey eksene objelerin eşit olarak dağıtılması ile denge yaratılabilir ya da asimetrik formların oluşturulması yoluna gidilebilir. Simetrik olmayan (informal) denge, simetrik (formal) dengeye göre daha dinamik ve daha ilginç olduğu için daha çok tercih edilmektedir. Tasarımda vurguyu artırmak ve daha güçlü bir etki oluşturulmak istenirse simetrik olmayan denge seçilmelidir. Görsellerin tasarımında bunun dışındaki denge türlerinin kullanımından kaçınılmalıdır. 10. Yazılı veya resim içerikli görsellerde düzen önemlidir. Gözler soldan sağa tarama yaparak gittiği için en önemli metin veya nesneler sol üst köşeye yakın bir yere yerleştirilebilir. 11. Duyu organlarımızın öğrenme sürecindeki rolü düşünüldüğünde doğru sıralamanın; 1-görme, 2- işitme, 3-koklama, 4- dokunma ve 5- tatma olması gerekmektedir. 12. Soru kökü incelendiğinde, söz konusu durumda öğretmenin materyal kullanarak elde edeceği temel faydanın var olan içeriği farklı sınıflarda tutarlı bir şekilde sunabilmesi olduğu görülmektedir. 13. İdil Öğretmen bir etkinlik yoluyla hem matematik öğretmiş hem de beden eğitimi dersi yapmış yani bir işle iki verim elde etmiştir. Bu durum ekonomiklik ilkesiyle açıklanabilir. 14. Öğretmenin gelişimi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile belirlenmiştir. Bu kanun öğretmenin 3 alanda kendisini geliştirmesini gerekli görmüştür. Bunlar alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültürdür. Öğretmenin yöntem kullanım bilgisi mesleki bilgi kapsamındadır. Bu yüzden kendini meslek alanında geliştirmesi gereklidir. 15. Öğretilecek bir kavramı doğadaki benzerleriyle açıklama analoji (metafor) olarak tanımlanır. 16. Öğretmen adayları mikroöğretim tekniği yoluyla küçük ders planları yaparak bu planları diğer adaylar önünde sunar, gerekli dönütleri alır. Bu yolla mesleki deneyim kazanır ve bu deneyimleri meslek hayatında kullanır. Kişinin deneyimleri yoluyla düşünmesi, geçmişten ders çıkarması yansıtıcı düşünme ile ilgilidir.

5 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı Altı ayakkabılı uygulama tekniği uygulama becerileri paylaşımında kullanılır. Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşacağı farklı durumlara nasıl müdahale etmesi gerektiğini öğretir. 23. Sunuş yolunda bilgiler aşamalı biçimde verildiğinde; yani önce basit, somut, bilinen verildiğinde öğrencinin zoru başarabileceğine, bilinmeyeni anlamlandırabileceğine dair inancı gelişir, öğrenmeye güdülenir. 18. Simülasyon tekniği, gerçeğinin sınıf ortamına getirilmesinin tehlikeli, pahalı olduğu durumlarda benzer bir modelinin ya da benzer ortamlarının oluşturularak dersin işlenmesine dayalı bir tekniktir. Öğrenciler gerçek seçim ortamına götürülemediği için sınıf seçim ortamına çevrilerek öğrenciler günlük yaşama hazırlanır. 19. Projelerin değerlendirilme sürecinde ürün ve süreç birlikte değerlendirilir. Değerlendirmeyi öğretmen kendi başına değil, öğrencilerle birlikte yapar. 20. Dramatizasyon tekniğinin önemli özelliklerinden biri de ölçme değerlendirme amaçlı kullanılabilmesidir. Öğretmenler öğrencilerin performanslarına bakarak Tiyatro Kulübü ne öğrenci seçmişlerdir. 24. Örnek olayın en önemli özelliği günlük yaşam ile ilgili genelleme becerisi kazandırabilmektir. Günlük yaşamda karşılığı olmayan bir sorunun çözümü, benzer durumlarla karşılaşma ihtimali olmadığından genellenemez. 25. Problemin daha iyi anlaşılabilmesi için problem durumunda ne, nerede, nasıl, niçin, ne zaman ve kim soruları yöneltilir. Bu teknik 5N 1K tekniğidir. 26. Marangozun ağaçları kalitesine göre sınıflaması doğa, onları kesip biçerek orijinal ürünler ortaya çıkarma görsel ve mantıksal, doğru pazarlama stratejileri kullanması sosyal zekâya örnektir. İçsel zekâ ile ilgili bir beceri soruda verilmemiştir. 21. Sınıf içi tartışmaları canlandırmak, mümkün olduğu kadar çok öğrenciyi tartışmaya katmak amacıyla öğrencilerin iç içe iki çember oluşturması, tartışmaya katılacaklar iç çemberde, seyirciler dış çemberde yerini alması, dış çemberdekilerin iç çemberdeki tartışmaya özendirilmesi akvaryum tekniğidir. 22. Beyin fırtınası tekniği bir grup öğrencinin kısa sürede verilen bir problem durumuna çözüm aradığı sorun çözme tekniğidir. Soruda da kısa zaman içinde temizlik sorununa etkili çözüm bulunma yoluna gidilmiştir. 27. Basamaklı öğretim C, B, A basamaklarından oluşur. C basamağında bilgi ve kavrama, B basamağında uygulama, A basamağında ise analiz-sentez ve değerlendirme kazanımlarına yönelik etkinlikler yapılır. A seçeneği bilgi, B kavrama, C uygulama, D sentez, E analiz basamağındadır. 28. Özellikleri verilen iş birlikli öğrenme tekniği akademik çelişkidir. Çünkü iş birlikli gruplar içerisinde iki farklı görüşün savunularak öğrenildiği teknik akademik çelişkidir.

6 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı 29. Sınav sonucuna karışan, kaynağı, yönü, miktarı belli olmayan hatalar tesadüfi hatalardır. Hangi değere ne kadar hata karıştığı belli olmadığından karışan hataların düzeltilmesi mümkün değildir. Öğrencinin hasta olması, güdülenmişlik seviyesinin düşüklüğü, bazı soruların bazı öğrencilerce yanlış anlaşılması tesadüfi hataya örnektir. Verilen durumda öğrencinin hasta olması sınav sonucuna tesadüfi hatanın karıştığını gösterir. Her öğrenci bu hatadan etkilenmediğinden sabit hata olamaz, yine yanlı ve bilinçli bir durum olmadığından sistematik hata da olamaz. İkinci durumda Ali nin boyunun yanlış ölçülmesi söz konusudur. Bu, ölçüm yapan kişiden kaynaklanan bir hatadır. Çünkü vurgu ölçülmeye yapılmıştır. Eğer kullanılan ölçme aracındaki sınırlılığa ya da hataya vurgu yapsaydı ölçme aracından kaynaklanan hata, özelliğin değişkenliği ve ölçülmesinin zorluğuna vurgu yapılsaydı ölçülen özellikten kaynaklanan hata olurdu. 30. Eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ölçme araçlarından biri de sözlü yoklamalardır. Sözlü yoklamalar şu durumlarda sıklıkla kullanılır; İletişim becerilerinin ölçülmesinde Vurgu, telaffuz gibi özelliklerin ölçülmesinde Okul öncesi sınıf seviyesinde Okuma-yazma durumlarının güç olduğu durumlarda Soru kökünde Türkçe, İngilizce ve Fransızca, gibi derslerin ortak özelliği dil bilgisi ve iletişim olduğundan bu derslerde sözlü yoklamaların kullanıldığı söylenebilir. 31. Farklı derslerdeki başarıyı ham puan üzerinden kıyaslamak yanlış olur. Ham puanları standart puanlara çevirerek kişiler arasında, kişilerin farklı derslerdeki puanları arasında kıyaslama yapılabilir. Verilen tabloda öğrencinin en başarılı ya da en başarısız olduğu dersi bulmak için öğrencinin Z puanı hesaplanmalıdır. Z puanı formülü; Z = X Y ss X = Kişinin puanı Y = Aritmetik ortalama ss = Standart sapma Türkçe = = 4 2 Kimya = = 0 3 Fizik = = 2 5 Tarih = = 3 4 Matematik = = 3 6 Z puanı en büyük olan ders, öğrencinin en başarılı, en küçük olduğu ders ise en başarısız olduğu derstir. Ek bilgi: Z ve T puanları standart puanlardır. 32. Öğrenciler arasındaki farklılaşma sorulduğunda eğer aritmetik ortalamalar eşitse standart sapmaya bakılır. Standart sapması büyük olan derste farklılaşma daha fazladır. Fakat aritmetik ortalamalar eşit değilse derslerdeki bağıl değişkenlik katsayısı bulunur. Bağıl değişkenlik katsayısı büyük olanda farklılaşma daha fazla, küçük olanda ise daha azdır. B.D.K = ss X.100 ss = Standart sapma X = Aritmetik ortalama

7 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı 7 Türkçe = = 2,8 70 Kimya = = 5 Fizik = = 9 Tarih = = 6,2 64 Matematik = = 8,6 69 CEVAP: B 33. Ranj bir puan dağılımında en yüksek puanla en düşük puan arasındaki farktır. Yapılan sınavda en yüksek puanı 9 puanla Kazım almıştır. En düşük puanı ise 2 puanla Ayşe almıştır. Dolayısıyla ranj 7 dir. Bir soruyu tüm öğrenciler yaptıysa veya hiçbir öğrenci yapamadıysa öğrenme farklarını ortaya çıkarmada soru etkisizdir, yani ayırtediciliği sıfırdır. Dağılımda puanlar ve kaç kişinin o puanı aldığı belirlenirse Puan Frekans En çok tekrar eden puanın 6 olduğu görülür. Yani mod 6 dır. Bir sorunun güçlük indeksi doğru yapan öğrencilerin toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilir. 3. soruyu doğru yapan 6 öğrenci vardır ve sınava toplam 10 öğrenci katılmıştır. 3. sorunun güçlüğü; 6 10 = 0,6 olarak bulunur. 34. Bir sorunun yanlış cevaplanma yüzdesi sorulduğunda ya yanlış yapan öğrencileri toplam öğrenci sayısına böleriz ya da sorunun güçlüğünü bulup 1 değerinden çıkarırız. 1. soruyu 10 öğrenciden 2 si doğru 8 i yanlış yapmıştır. Birinci yol olarak 8 10 = 0,8 yöntemini kullanabiliriz. İkinci yol olarak ise önce madde güçlüğünü buluruz. Madde güçlüğü doğru cevaplayanların toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilir. Birinci soruyu 2 öğrenci doğru cevapladığından 2/10 dan güçlük 0,2 bulunur. Güçlüğü 1 değerinden çıkardığımızda sonuç 1-0,2= 0,8 bulunur. Yani grubun %80 i soruyu yanlış cevaplamıştır. 35. Sorunun seçenekleri irdelenince; A seçeneği ölçmenin neye göre, hangi aralıkta yapılacağını gösterdiğinden ölçme kuralı, B seçeneğindeki sınıfı geçirmesi bir karar verme, sonuca bağlama olduğundan değerlendirme, C seçeneğinde her sorunun puan değerini belirttiğinden ölçme kuralı, D seçeneğinde derece sınıfına geçirilmesi yine bir karar verme, sonuca bağlama olduğundan değerlendirme süreciyle açıklanacak örneklerdir. E seçeneğinde ise bir özelliği sayı ve sembollerle belirtilmesi söz konusu olduğundan ölçmeye örnek bir durum söz konusudur. 36. Ölçme bir özelliğin gözlenip sonuçlarının sayı ve sembollerle ifade edilmesidir. Değerlendirme ise ölçme sonucu elde edilen ölçünün bir ölçütle karşılaştırılarak yeterli olup olmadığına karar verme işlemidir. Verilenlerden ölçme kuralı, ölçme ve ölçüm ölçme sürecinde karşımıza çıkan kavramlardır. Değerlendirme ise bu süreç sonunda elde edilen ölçümü bir ölçütle karşılaştırarak karar verme olduğundan ölçüm, ölçüt ve karar durumlarını içerir. NOT: Değerlendirme süreci ölçme sürecini kapsadığından arkadaşlar verilen kavramların hepsini değerlendirme sürecinde düşünebilirler; ancak değerlendirme için ölçütle karşılaştırılacak bir ölçümün olması yeterlidir.

8 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı 37. Bağıl (keyfi, izafihi) sıfır bir özelliğin hiç olmadığı anlamına gelmez, gerçek yokluğu göstermez. Yani tanımlanmış bir noktadır. Mutlak sıfır ise gerçek sıfırı, yokluğu gösterir. Bağıl sıfır eşit aralıklı ölçeklerde, mutlak sıfır ise eşit oranlı ölçeklerde söz konusudur. A seçeneği eşit oranlı ölçekle elde edilmiştir ve sıfır gerçek yokluğu gösterir. B seçeneği bilişsel alandaki bir özelliğin ölçümünden bahsetmiştir ve sıfır o özelliğin hiç olmadığı anlamına gelmez. C seçeneğindeki meridyen sıralaması yine mutlak sıfırın olmadığı bir ölçümdür. D seçeneğindeki sıcaklık ölçümü eşit aralıklı ölçekle elde edildiğinden sıfır derecede sıcaklık yoktur anlamı çıkmaz. E seçeneğindeki tutum ölçümü de eşit aralıklı ölçekle elde edilir ve sıfır bulunan sonuçta hiç tutum yok anlamı çıkmaz. 38. Sorudaki öncüller ele alındığında I. öncül amaca hizmet etme durumuna vurgu yaptığından geçerlikle alakalıdır. Çünkü bir ölçme aracının ölçeceği özelliği diğer değişkenlere katmadan ölçmesi geçerlik özelliğinin göstergesidir. II. öncülde soruların homojen olması, iç tutarlılığı dolayısıyla güvenirliği gösterir. III. öncülde sınavı farklı puanlayıcıların puanlaması, puanlama güvenirliğini gösterir. IV. öncülde soruların bir kaynaktan alınıp tekrar tekrar sorulması geçerliği düşüren bir durumdur. Çünkü daha önce soruları alan, cevapları öğrenen öğrenciler konuyu bilmeseler de sınavdan yüksek alabilirler. Dolayısıyla bilen öğrenciyle bilmeyen öğrenci birbirinden ayırt edilemez. 39. Seçeneklere bakıldığında B, C, D ve E seçeneğindeki durumlar çağdaş anlayışa dolayısıyla alternatif ölçme aracı ile amaçlanan durumlara örnektir. Ancak A seçeneğindeki öğrencileri başarılarına göre sıralama geleneksel amaçla yapılan bir ölçme-değerlendirme sonucunu yapılan işlemdir. Çünkü çağdaş anlayışa hizmeti amaçlayan alternatif değerlendirme öğrencileri kıyaslama, başarı sırasına koyma gibi amaçları taşımaz. Öğrenci özelliğini belli bir dilimde ölçmek, özelliklerine göre sıralamak ve değerlendirme sürecine öğrenciyi katmamak geleneksel anlayışa uygun durumlardır. 40. Kontrol listesi bir alandaki özelliklerin hedef kitlede sadece varlığı-yokluğuyla ilgilenen çeteleme aracıdır. Evet-Hayır, Var-Yok, Gözlendi-Gözlenmedi şeklinde tiklerle özelliğin olup olmadığını gösterir. Ayrıntılı olmadığı için performansın önemli ve gözlenebilir yanlarını kapsar. Öğrencinin davranışı yapıp yapmadığını ya da özelliğe sahip olup olmadığını belirtir ama davranışın hangi kalitede yapıldığını, özelliğin hangi derecede var olduğunu göstermez. Belirlenen ölçütle elde edilen performansın uyumuna bakmak kolaydır. Verilenlere bakıldığında II. öncül dışındaki ifadeler yukarıdaki açıklamalarla uyumludur. Fakat öğrencinin önceki eğitim hayatında gösterdiği performansları kontrol listeleri ile değil portfolyalarla elde ederiz. 41. Piaget nin bilişsel gelişim kuramına göre Kuzey in kaşığı bir uçak gibi kullanması sembolik düşünce, oyun oynarken kendi kendisine konuşma ve sesler çıkarması monologdur. Sembolik düşünce, işlem öncesi dönem çocuklarında özellikle 2-4 yaş arasında belirgin şekilde görülmeye başlanır. Bu durum çocukların dış dünyayı zihinlerinde temsil edebildiklerini ve aynı zamanda istedikleri şeye istedikleri anlamı yüklediklerini gösterir. Monolog ise yine aynı dönemde görülen benmerkezci konuşma türlerinden birisidir. Bu konuşmada çocuklar bir amaç taşımadan kendi kendilerine konuşmaktan hoşlanırlar. Bu tür konuşma onların bir oyun ya da eylemine eşlik eden konuşmadır.

9 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı Okan Bey in söylemleri dikkate alındığında Psikanalitik kurama göre anal dönemi sorunlu olarak yaşadığından söz edilebilir. Freud un kuramına göre anal dönem, kişilik gelişimin 1-3 yaşları arasına denk gelen bir evredir. Bu evrede haz arayışı anal bölgede yoğunlaşır ve en önemli faaliyet tuvalet eğitimidir. Dönem başarılı yaşanırsa çocukta özerklik, irade kullanabilme ve karar verebilme becerileri gelişir. Başarısız yaşanması durumunda çocukta katı, kuralcı, herkesi koyduğu kurallara uymaya zorlayan, takıntılı davranış özellikleri, inatçılık, cimrilik ya da dağınıklık, savurganlık, düzensizlik gibi özellikler görülür. 43. Vygotsky çocukların aktif ve yapıcı varlıklar olduğu konusunda Piaget ile aynı görüştedir. Ancak Piaget çocukların dünyayı anlamak için harcadıkları bağımsız çabaları vurgularken, Vygotsky bilişsel gelişimde, çocukların yeni zorluklarla karşılaştıkça yetişkinlerin ve daha yetkin akranlarının yardımlarının önemini vurgular. ifadesinden bilişsel gelişimin sosyal aracılı bir süreç olduğu sonucuna ulaşılır. Vygotsky ye göre bilişsel gelişim, çocuğun kendi içsel biyolojik sürelerinden çok sosyal çevrenin etki ve katkısına dayalıdır. Çünkü çocukların kendi kendisine öğrendiği ve öğretilen kavramlar olmak üzere iki tür kavram vardır. Çocukların sadece kendi olgunlaşma düzeyiyle öğrenmesinin mümkün olmadığı kavramların öğrenilmesine yetişkinler ve yetkin akranlar katkı sağlarsa çocuklar daha üst düzey öğrenme ve becerilere ulaşabilirler. Bu nedenle çocuklar çok fazla serbest bırakılmamalı sosyal çevre gelişim sürecine katkı sağlamalıdır. 44. Vygotsky nin tarihsel-kültürel kuramına göre çocukların kendi başlarına yapabilecekleri ile sosyal çevrelerinin katkısıyla bir süre sonra kendi başlarına yapabilecekleri arasındaki potansiyele, gelişmeye açık alan adı verilir. Bu alanın gelişmesine yardımcı olan yaşlıların oynattıkları oyunlar ve onları ava götürmeleri gibi her türlü araca da yapı iskelesi adı verilir. 45. Ahmet Bey in aralarında yaptıkları sözleşmeye göre kiranın %10 cezalı yatırılmasını istemesi, Kohlberg e göre kanun ve düzen evresine uygun bir davranıştır. Çünkü Ahmet Bey kiranın, kiracısıyla aralarında kiranın ödenmesini bir kurala bağlayan kontrata uygun olarak cezalı olarak yatırılmasını istemektedir. Çünkü kira zamanında yatırılmayarak kurala aykırı davranılmıştır ve düzen bozulmuştur. Bu nedenle de kira %10 cezalı olarak yatırılmalıdır. 46. Büyüme ergenliğin bitimiyle büyük ölçüde son bulur. Erkek ergenlerde kas dokusu daha fazla olduğu için büyüme daha yavaş ve uzun sürer. Kızlarda yağ dokusu fazla olduğu için öncelikle göğüs, omuz ve kalça hatları belirginleşir. Ergenlerin üstlerine çok düşülmesi anne ve babayla çatışmalara yol açar. Yavaşlamış olan büyüme ergenliğin başlangıcı olan erinlikle birlikte yeniden ani ve orantısız bir hıza sahip olur. Bu nedenle ergen bedeni ergenliğin sonlarına doğru değil başlarında orantısız bir görünüm alır. 47. Yıllardır bir üniversitede öğretim görevlisi olan Murat Bey in bir türlü yabancı dilini geliştirememesi, bu nedenle doçentlik sınavını verememesi ve yıllardır doktor unvanıyla çalışmak zorunda kalması, buna bağlı olarak giderek benlik algısının olumsuz etkilenmesi ve kendisini işe yaramaz birisi olarak görmeye başlaması üretkenliğe karşı durgunluk evresinin gelişim krizini gösterir. Orta yaşları kapsayan bu dönemde bireyin işinde belli bir standarda ulaşması, çocuklarını yetiştirip soyunu sürdürme amacını gerçekleştirmesi, çevresine katkı sağlaması gibi gelişim görevlerini yerine getirmesi beklenir. Murat Bey işinde belli bir gelişme sağlayamadığı için üretkenlik duygusuna yeterince sahip olamamakta bu durum onun benlik daralması yaşamasına yol açmaktadır.

10 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı 48. Psikanalitik kurama göre Serap Hanım ın, oyuncakla, çocukların bir süre birisinin bir süre diğerinin oynamasını sağlaması ego gelişimini daha çok destekler. Ego kişiliğin gerçeklik yanını temsil eder. Çocukların karşıdakinin de haklarının olduğunu görmesini ve sabretmesi gerektiğini gösteren sırayla oynama davranışı gerçeklik algısının gelişimine daha çok katkı sağlar. 49. Çocukların oyuncak için kavga etmeleri Piaget nin bilişsel gelişim kuramına göre benmerkezciliğe örnektir. Okul öncesi dönemde çocuklarda benmerkezci düşünce yapısı egemendir ve bu nedenle çocuklara göre her şey onlarındır. Bu nedenle mülkiyet anlayışını geliştiremez ya da başkalarının bakış açılarını edinemezler. Evrenin merkezi kendileridir ve her şeye kendi benlerinden öteye bakarlar. 50. Araştırmada kullanılan yöntem boylamsaldır. Çünkü araştırmacılar aynı bireyleri yıllar boyunca izlemişlerdir. Boylamsal araştırma aynı bireylerin belli bir araştırma boyunca tekrar tekrar ve zamana bağlı gelişimlerinin izlenmesi amacını taşır. Bu nedenle araştırmada aynı öğrencilere ait dosyaların yıllar itibariyle incelenmesi boylamsal bir çalışmadır. 51. Yapılan araştırmaya göre, öğrencilerin ilgi puanlarındaki kararlılığın artışı yaşa bağlıdır. Dikkat edilirse çalışma sadece zamana bağlı olarak gerçekleşen değişmeleri izlemeyi amaçlamakta ve bu amaçla aynı öğrencileri belli yaşlardaki farklılıklarına bakılmaktadır. Bununla birlikte eğer soruda boylamsal nitelikte bir araştırmaya dayalı gelişim süreci sonuçlarından söz ediliyorsa buradaki amacın gelişim üzerine zamanın (yaşın) etkisinin incelendiği de pratik olarak soru çözümünde yardımcı olacaktır. 52. Şempanzelerin ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın kural temelli bir yapıya uyan üç ya da daha fazla simge dizisi üretememeleri, dil gelişimi açısından türe özgü hazır oluşa (biyolojik altyapı) sahip olmamalarından kaynaklanır. Biyolojik altyapı sadece bir türe özgü hazır oluş anlamına gelir ve unutulmamalıdır ki her canlı kendi türüne özgü gelişim gösterebilir ve ondan kendi türü dışında bir gelişim göstermesi beklenemez. Ya da tür, herhangi bir eğitim verilmese de biyolojik donanımı uygunsa olgunlaşmaya dayalı olarak zaman içerisinde söz konusu davranışı ya da gelişmeyi gösterebilir. 53. Parçada verilen iki çalışma sonucu dikkate alındığında davranış gelişiminde olgunlaşmanın öneminin vurgulandığı görülmektedir. Gesell ve Thompson ın yaptığı araştırmada egzersiz yaptırılan ve yaptırılmayan bebeklerin bir hafta arayla eşit düzeyde merdiven çıkabildikleri yani egzersiz (yaşantı) olmasa da yaşantı geçirilenlerle kısa sürede arasındaki farkı kapatabildikleri; ikinci araştırmada nefes borusunda sorun olan çocukların da bu sorun giderildikten sonra zaman içerisinde kendiliğinden normallerle aynı sesleri çıkarabilmeye başladıkları görülmektedir. Bu durum davranış gelişiminde zaman içerisinde kendiliğinden gelişmenin yani olgunlaşmanın önemini göstermektedir. 54. Hemşirenin klasik koşullanma yoluyla bebeğin emzirilmesinin sağlanmasını amaçlayan önerisi incelendiğinde bebeğin süt geldiği için anne memesini emmesi koşulsuz tepkidir. Bebeğin emmesini sağlamada anne sütü koşulsuz uyarıcıdır. Emmeden önce alnın okşanması nötr uyarıcıdır. Koşullanmadan sonra alnın okşanması koşullu uyarıcı, buna bağlı emme koşullu tepkidir. Alnın okşanması koşullu uyarıcı bebeğin memeyi emmesi koşulsuz tepkidir. ifadesi yanlıştır. Çünkü sürecin sonunda alnın okşanması koşullu uyarıcı olmakla birlikte buna karşılık bebeğin emmesi koşulsuz değil koşullu tepkidir.

11 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı Tolman ve Henzik in yaptığı çalışmadan çıkarılabilecek en uygun sonuç bazı davranışların farkında olmadan öğrenildiği (gizil öğrenme) varlığının performanstan anlaşılabildiğidir. Çünkü ratlar başlangıçta rastgele labirentin içinde dolaşırken labirentin bir şemasını (bilişsel harita) edinmişler ve bu öğrenme performansa dönüştüğünde anlaşılmaktadır. Bu durum bize hem öğrenme ve performansın farklı şeyler olduğunu hem de bazı öğrenmelerin farkında olmadan oluştuğunu ve performansa dönüştüğünde anlaşılabildiğini göstermektedir. 56. Parçada sözü edilen çalışmadan çıkarılabilecek en uygun sonuç kalıp yargı tehdidinin öğrenme performansını etkilediğidir. Çünkü ilk gruptakilere adeta siz yaşlısınız ve yaşlılar yeterince hatırlayamaz mesajı verilmiş ancak ikinci gruptakilere ise böylesi bir mesaj verilmemiştir. Sonuçta ilk gruptakiler bu kalıp yargının (bir tür öğrenilmiş çaresizlik) etkisiyle gerçekten de olumsuz bir performans sergilemişlerdir (kendini doğrulayan kehanet). Oysa böyle bir kalıp yargının etkisi altında bırakılmayan ikinci gruptakilerin performansı ise gençlerle aynı düzeydedir. Bu durum kalıp yargıların performans üzerinde olumsuz etki yaratabildiğini göstermektedir. 57. Öğretmenin olumsuz duygular hissettiği öğrencisini tuttuğu takımın formasıyla görüp hissettiğinin tam tersi duygulara sahip olması karşıt koşullamadır. Karşıt koşullama olumsuz tepkiye yol açan uyarıcının tam tersi bir uyarıcı sunularak söz konusu tepkinin tersinin oluşturulmasıdır. Bu soruda karşıt tepki geliştirme seçeneği ciddi bir çeldiricidir. Sınavda bu duruma dikkat edilmelidir. Karşıt tepki geliştirme bir ego savunma mekanizmasıdır ve bir öğrenme durumu değildir. 58. Yanlış isimlerin asıl ismin hatırlanmasına izin vermemesi bir engellemedir. Çünkü diğer bellek izleri asıl istenen bellek izinin uzun süreli bellekten kısa süreli belleğe gelmesine izin vermeyerek engel oluşturmaktadır. Engelleme sadece davranışçı kurama özgü bir kavram değildir yani sadece koşullanma bazında düşünülmemelidir. Engelleme ya da gölgeleme kavramları bilgi işleme kuramı bağlamında bellek izleri çerçevesinde de açıklanabilir. 59. Sosyal öğrenme kuramına göre, Mustafa Kemal Atatürk ün başarısı öz düzenleme kapasitesiyle açıklanabilir. Çünkü Atatürk ulaşmak istediği hedefi belirlemiş ve bu hedefe ulaşacak adımları planlayarak (öz düzenleme) bu plana uyarak adım adım amaçladığı Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmıştır. Sizler de KPSS yolculuğunuzda aynı şekilde uygun ve gerekli planlamaları yaparak ve bu plana göre çalışarak istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz. 60. Görevlilerin ayıları ve insanları istenmeyen durumlardan korumak amacıyla kullandıkları yöntem itici uyarıcıyla davranış kontrol tekniğidir. İtici uyarıcı organizma için istenmeyen, maruz kalındığında ceza anlamına gelen bir uyarıcıdır. Kaçmaya yol açar. Görevlilerin attıkları ses bombaları bu türden uyarıcılar olup ayıların kaçmasına yol açar ve bu sayede yol kenarlarına ve yerleşim yerlerine çıkmaları önlenir. 61. Öğrencilerin araba, hırsız, siyah, öğretmen, polis gibi karışık olarak verilen kelimeleri daha kolay hatırlamak amacıyla öğretmen-öğrenci, araba-yol, siyah-beyaz, hırsız-polis gibi kelime çiftleri şeklinde ardışık olarak hatırlamasını kolaylaştıracak bir yol izlemesi çağrışımsal gruplamadır. Burada öğrenci kelime çiftlerini birbirlerini çağrıştıracak şekilde gruplayarak daha kolay hatırlayabilmektedir.

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşımlar Bireyin algılama, hatırlama ve düşünme gibi bilişsel süreçlerine ağırlık veren bir bakış açısı. Bilişsel öğrenme: Doğrudan gözlenemeyen zihinsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ Öğrenci profilini belirlemek amacıyla 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimize metropolitan (okul olgunluğu) testleri uygulandı. 1. Sınıf velilerine hoş geldiniz söyleşisi yapıldı.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel yetersizlik üç ölçütte ele alınmaktadır 1. Zihinsel işlevlerde önemli derecede normalin altında olma 2. Uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme 3. Gelişim

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma:

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranları ile birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, Destek hizmetlerinin sağlandığı; özel eğitim

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

KPSS 2007 EB (43) DENEME 4 / 103. SORU 43. Aşağıdaki örneklerin hangisinde sözü edilen ölçme işleminde bağıl (keyfî, itibari) sıfır söz konusu değildir? A) Ankara ili Çankaya ilçesinin deniz seviyesinden

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ Psikolojik bozukluklar nasıl iyileştirilir? Tedavi için uygun kişi kimdir? En mantıklı tedavi yaklaşımı hangisidir? Bir terapi biçimi diğerlerinden daha iyi midir? Herhangi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

22.09.2014 KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI

22.09.2014 KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI Öğrenme-Öğretme Kavramları Öğrenme Kuramları Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Bilişsel Gelişim Kuramıyla İlgili Temel Kavramlar Bilişsel Gelişimi

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015 Sınavda yeni dönem! GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN Son başvuru tarihi: 3 Nisan İlkokul 3. sınıf: saat.00 * 4,5,6,7 ve 8. sınıflar: saat 14.00 Genel Yetenek Nedir? Kaynaklar Bireylerin,

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, okulumuzda sınava hazırlık çalışmaları planlanır ve yürütülür. 9. sınıftan itibaren;

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

Dr. Halise Kader ZENGİN

Dr. Halise Kader ZENGİN Bilişsel öğrenme kuramları, insanın dünyayı anlamada kullandığı zihinsel süreçleri inceleyen kuramlardır. Kuramcılar, gözlenilebilen davranışlara ek olarak öğrenenin kafasının içinde olup bitenlerle, yani

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal *Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır,

Detaylı

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SORU VE CEVAPLARI

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SORU VE CEVAPLARI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SORU VE CEVAPLARI 2014-2015 1 ) Güdülenme süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? İhtiyaç - Dürtü - Davranış - Güdü Güdü - Dürtü - İhtiyaç - Davranış Davranış

Detaylı

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine CABI

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine CABI ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Emine CABI Bu bölümü tamamladıktan sonra; Ölçme kavramını tanımlayabilecek, Ölçme türlerini tartışabilecek, Her bir ölçme aracının avantaj ve dezavantajını

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 BÖLÜM 1 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KURAMLAR VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Çare SERTELİN MERCAN I.

Detaylı

BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM. Jean Piaget ve Jerome Bruner. Dr. Halise Kader ZENGĠN

BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM. Jean Piaget ve Jerome Bruner. Dr. Halise Kader ZENGĠN BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM Jean Piaget ve Jerome Bruner Biliş ne demektir? Biliş; düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçlerine denir. Bilişsel gelişim neleri kapsar? Bireydeki akıl yürütme, düşünme, bellek ve dildeki

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir;

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; OTİZM TANIM Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; Sosyal etkileşim becerileri, İletişim becerileri Basma kalıp ilgiler, aktiviteler ya da davranışların

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler:

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler: Sevgili Öğrenciler: Yeni Sınav Sistemi 2010 Yılında uygulanacak yeni ÖSS sistemi konusunda sizi bilgilendirmek için bu kitapçığı hazırladık. SAY, EA, SÖZ, DİL puan türlerindeki sayı ve içerik olarak artışları,

Detaylı

AKŞEHİR ŞEHİT ÖZDEN ÇINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

AKŞEHİR ŞEHİT ÖZDEN ÇINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI AKŞEHİR ŞEHİT ÖZDEN ÇINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Nasıl Bir Alandır Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

Eğitim bilimlerinde birbiri ile karışan kavramlar.

Eğitim bilimlerinde birbiri ile karışan kavramlar. Eğitim bilimlerinde birbiri ile karışan kavramlar. Kaçma Koşullanması - Kaçınma Koşullanması Farkı Kaçma koşullanması kaçınma koşullanması arasındaki farkı bilmek KPSS denemelerinde ve sınavda arkadaşlara

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS: SINIF YÖNETİMİ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI: DOÇ. DR. ZEHRA ALTINAY

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS: SINIF YÖNETİMİ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI: DOÇ. DR. ZEHRA ALTINAY YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS: SINIF YÖNETİMİ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI: DOÇ. DR. ZEHRA ALTINAY Etkili Sınıf Yönetiminde Öğretmen Rol ve Görevleri Öğretmen, okullarda istendik öğrenmelerin

Detaylı

Bilişsel Gelişim. Psikolojiye Giriş. Okuma raporu #1. Ders asistanım kim? (düzeltilmiş) Bebek Olmak Nasıl Bir Şey? Düşüncenin Gelişimi Ders 5

Bilişsel Gelişim. Psikolojiye Giriş. Okuma raporu #1. Ders asistanım kim? (düzeltilmiş) Bebek Olmak Nasıl Bir Şey? Düşüncenin Gelişimi Ders 5 Psikolojiye Giriş Bilişsel Gelişim Bebek Olmak Nasıl Bir Şey? Düşüncenin Gelişimi Ders 5 2 Okuma raporu #1 Alkolizm için Freudyen bir açıklama getirin. Daha sonra da davranışçı bir açıklama getirin. Son

Detaylı

ARCS Motivasyon Modeli

ARCS Motivasyon Modeli ARCS Motivasyon Modeli Hülya KUTU & Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fak. Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Motivasyon Motivasyon kelimesi köken olarak Latince movere kelimesinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11 İÇİNDEKİLER 1 Sınıf Yönetimine Giriş 1 Sınıflar Karmaşık Yerlerdir 2 Sınıf Yönetimini Öğrenmek 3 Sınıf Yönetiminin Öğretimin Diğer Yönleriyle İlişkisi 7 Bölümün Özeti 9 Okunması Önerilen Yayınlar 9 Önerilen

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ 1 KİŞİSEL REHBERLİK Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak amaçlanır. Öğrencinin

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

Esin TÜRKOĞLU Psikolojik Danışman. Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Esin TÜRKOĞLU Psikolojik Danışman. Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Esin TÜRKOĞLU Psikolojik Danışman Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1. Tütün Alkol ve Madde Bağımlılığı Önleme Programı 2. Trafik Dersinde Madde Bağımlılığının Trafiğe Etkisi Kazanımı 3. Okul Rehberlik

Detaylı

GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ PROGRAM GELİŞTİRMENİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ. Temel Kavramlar. Temel Kavramlar. Program Geliştirme ve Psikoloji

GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ PROGRAM GELİŞTİRMENİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ. Temel Kavramlar. Temel Kavramlar. Program Geliştirme ve Psikoloji PROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ PROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ Program Geliştirmenin Tarihi Temelleri Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri Program Geliştirmenin Psikolojik Temelleri

Detaylı

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ 10.SINIF DERS PROGRAMLARI SEÇMELİ DERSLER YÜKSEKÖĞRENİME GEÇİŞ SINAVI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ SINIF GEÇME A-DOĞRUDAN Tüm derslerden

Detaylı

Değeri $ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde

Değeri $ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde 3.HAFTA Değeri 10.000$ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde kullanılabiliyor. Sistematik bir yöntem kullanmak suretiyle,

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı