KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET"

Transkript

1

2 Alan ÖABT ÖABT ÖABT ÖABT Ürün Adı KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET KPSS Tarih Kopar Çöz Yaprak Test KPSS Coğrafya Kopar Çöz Yaprak Test KPSS Vatandaşlık Kopar Çöz Yaprak Test KPSS Türkçe Kopar Çöz Yaprak Test KPSS Matematik+Geometri Kopar Çöz Yaprak Test TABLOLARLA MADDE MADDE KONU TEKRARI Damlaya Damlaya Deneme Tarih Damlaya Damlaya Deneme Coğrafya Damlaya Damlaya Deneme Vatandaşlık Damlaya Damlaya Deneme Türkçe Damlaya Damlaya Deneme Matematik Çak Bi Beşlik- KPSS Havuzu GYGK Çözümlü Deneme GY GK Ders Anlatan 10 Çözümlü Deneme Türkiye Geneli 7 Deneme Sınavı Tarih Çıkartmaları Coğrafya Çıkartmaları Vatandaşlık Çıkartmaları Türkçe Çıkartmaları Matematik Çıkartmaları KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET () ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET KPSS Eğitim Bilimleri Komisyonu Soru Bankası KPSS Kopar Çöz Yaprak Test Çak Bi Beşlik- KPSS Havuzu Çözümlü Deneme Türkiye Geneli 7 Deneme Sınavı TABLOLARLA MADDE MADDE KONU TEKRARI Program Geliştirme Çıkartmaları Öğretim Yöntem ve Teknikleri Çıkartmaları Gelişim Psikolojisi Çıkartmaları Öğrenme Psikolojisi Çıkartmaları Ölçme ve Değerlendirme Çıkartmaları Rehberlik ve Özel Eğitim Çıkartmaları Öğretim Teknolojileri ve Sınıf Yönetimi Çıkartmaları TARİH ÖĞRETMENLİĞİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ KONU ANLATIMLI Türkiye Geneli 5 Deneme Sınavı 2015 YAYIN MENÜMÜZ

3 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı 3 1. A seçeneğinde yer alan Şuralarda alınan kararlar kesin değildir, öneri niteliğindedir. ifadesi doğrudur. Çünkü şuralar öneri niteliğinde kararlar alan bir danışma kurulu işlevindedir. Zira soru öncülünde de kabul edilerek tavsiye kararına dönüşmüştür. ifadesi bunu doğrulamaktadır. B seçeneğinde yer alan KPSS ile öğretmen alımı yeterli görülmeyip tutum sınavları da önerilmektedir. önergesi de söylenebilir. Çünkü verilen açıklamada bilişsel boyutunun yanında duyuşsal ve psikomotor özelliklerini de temel alan çoklu değerlendirme sistemlerini içeren bir modelin oluşturulması önerilmiştir ki bu ifadede yer alan duyuşsal boyut tutumları da içerisine almaktadır. C seçeneğinde yer alan Öğretmenlerin ders performansları psikomotor değerlendirme ile ölçülebilir. önergesi de söylenebilir. Çünkü performanslar çoğunlukla psikomotor becerilerle ilgilidir. D seçeneğindeki Öğretmenler, ilk atamadan sonra aday öğretmen olarak göreve başlamaktadır. önergesi de söylenebilir. Çünkü atanmadan önce aday adayı olduğu verilen açıklamada yer almaktadır. Zira öğretmenler atandıktan sonra ilk yıl stajyer öğretmen olarak bilinen aday öğretmen statüsündedir. Asaleti tasdik olduktan sonra aday değil asil öğretmen statüsünü hak kazanmaktadırlar. E seçeneğinde yer alan Çoktan seçmeli olan KPSS ve ÖABT duyuşsal boyut ile ilgili değerlendirmelerdir. ifadesi doğru değildir. Çünkü KPSS ve ÖABT duyuşsal boyut ile ilgili değil bilişsel boyut ile ilgili değerlendirmelerdir. Çoktan seçmeli bilişsel testlerle duyuşsal özellikler ölçülemez. 2. Örtük program resmi programda yazılı olarak yer almayan fakat öğrenenlere birtakım tutum ve davranışları kazandırması beklenen program türüdür. Sınıf iklimi, okul iklimi, öğretmen ve yöneticilerin tutum ve davranışları, okulu oluşturan bireylerin sosyo-kültürel yapıları, inançları, değer yargıları, okuldaki etkileşim ortamı gibi daha çok duyuşsal özellikleri kapsar. Bu bağlamda değerlendirme yapıldığında ders kazanımlarının örtük programdan çok eğitim programı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 3. Varoluşçuluğa göre, insan kendini yaratan, kendi faaliyetlerinin toplamı olan ve kendinden sorumlu olan bir varlıktır. Varoluşçuluk insanı merkeze alan ve insan eğitiminde mutlak özgürlüğü ön planda tutan bir felsefedir. Bu felsefeye göre her birey, baskı altında hissetmeden kendi değerler sistemini ve gerçekliklerini ortaya koyabilmelidir. 4. Geleceğe dönük kestirimlerin, uzmanlar tarafından anket tekniğiyle, birbirlerinin etkisinde kalmadan, gereksiz ve konu dışı tartışmalara girmeden, bağımsız düşüncelerini aktardıkları ihtiyaç belirleme tekniği Delphi tekniğidir. Bu çalışma bir araştırmacı ve alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından yürütülür. Uzmanların birbirleriyle etkileşimi söz konusu değildir. Anket yoluyla uzmanların görüşleri toplanır ve bir sonuca varılır. 5. Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır ifadesi Türk Milli Eğitiminin Fırsat ve İmkân Eşitliği ilkesiyle ilişkilidir. 6. Modern eğitim programları, öğrenciler arasında rekabetten çok iş birliğine dayalı yöntem ve teknikleri ön planda tutmaktadır. Rekabetçi bir sınıf ortamının öğrencileri daha agresif ve bencil hale getirdiği dolayısıyla sınıfta istenmeyen davranışların görülme sıklığını artırdığı söylenebilir.

4 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı 7. Öğrencilerin davranışları konusunda otokontrol sahibi olmasına destek olmak ve bu özelliklerini geliştirmelerini sağlamak bir öğretmenin sınıf yönetimi açısından en önemli görevidir. Öğrencileri sürekli denetim altında tutmak, yakın gözetime tabi tutmak, onları cezalandırmak ve baskı yoluyla otorite sağlamaya çalışmak sınıf yönetimini olumsuz yönde etkileyen tutum ve davranışlardır. 8. Sınıfı oluşturan bireyler aynı zamanda bir grup dinamiği oluştururlar. Her grupta olduğu gibi sınıf grubunda da birtakım normlar vardır ve bu normlara uyulması gruba aidiyet bakımından önem taşımaktadır. Grubun sıklıkla gösterdiği davranışlara örnek olarak; sınavlarda arkadaşlarına yardım etme, arkadaşlar arasında lakap kullanma, arkadaşını ispiyonlamama ve zararlı madde tüketimi örnek olarak gösterilebilir. Tartıştığı bir arkadaşıyla okul dışında kavga etme bireysel bir tercihtir söz konusu duruma uygun düşmemektedir. 9. Materyalde üzerinde yatay-dikey eksene objelerin eşit olarak dağıtılması ile denge yaratılabilir ya da asimetrik formların oluşturulması yoluna gidilebilir. Simetrik olmayan (informal) denge, simetrik (formal) dengeye göre daha dinamik ve daha ilginç olduğu için daha çok tercih edilmektedir. Tasarımda vurguyu artırmak ve daha güçlü bir etki oluşturulmak istenirse simetrik olmayan denge seçilmelidir. Görsellerin tasarımında bunun dışındaki denge türlerinin kullanımından kaçınılmalıdır. 10. Yazılı veya resim içerikli görsellerde düzen önemlidir. Gözler soldan sağa tarama yaparak gittiği için en önemli metin veya nesneler sol üst köşeye yakın bir yere yerleştirilebilir. 11. Duyu organlarımızın öğrenme sürecindeki rolü düşünüldüğünde doğru sıralamanın; 1-görme, 2- işitme, 3-koklama, 4- dokunma ve 5- tatma olması gerekmektedir. 12. Soru kökü incelendiğinde, söz konusu durumda öğretmenin materyal kullanarak elde edeceği temel faydanın var olan içeriği farklı sınıflarda tutarlı bir şekilde sunabilmesi olduğu görülmektedir. 13. İdil Öğretmen bir etkinlik yoluyla hem matematik öğretmiş hem de beden eğitimi dersi yapmış yani bir işle iki verim elde etmiştir. Bu durum ekonomiklik ilkesiyle açıklanabilir. 14. Öğretmenin gelişimi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile belirlenmiştir. Bu kanun öğretmenin 3 alanda kendisini geliştirmesini gerekli görmüştür. Bunlar alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültürdür. Öğretmenin yöntem kullanım bilgisi mesleki bilgi kapsamındadır. Bu yüzden kendini meslek alanında geliştirmesi gereklidir. 15. Öğretilecek bir kavramı doğadaki benzerleriyle açıklama analoji (metafor) olarak tanımlanır. 16. Öğretmen adayları mikroöğretim tekniği yoluyla küçük ders planları yaparak bu planları diğer adaylar önünde sunar, gerekli dönütleri alır. Bu yolla mesleki deneyim kazanır ve bu deneyimleri meslek hayatında kullanır. Kişinin deneyimleri yoluyla düşünmesi, geçmişten ders çıkarması yansıtıcı düşünme ile ilgilidir.

5 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı Altı ayakkabılı uygulama tekniği uygulama becerileri paylaşımında kullanılır. Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşacağı farklı durumlara nasıl müdahale etmesi gerektiğini öğretir. 23. Sunuş yolunda bilgiler aşamalı biçimde verildiğinde; yani önce basit, somut, bilinen verildiğinde öğrencinin zoru başarabileceğine, bilinmeyeni anlamlandırabileceğine dair inancı gelişir, öğrenmeye güdülenir. 18. Simülasyon tekniği, gerçeğinin sınıf ortamına getirilmesinin tehlikeli, pahalı olduğu durumlarda benzer bir modelinin ya da benzer ortamlarının oluşturularak dersin işlenmesine dayalı bir tekniktir. Öğrenciler gerçek seçim ortamına götürülemediği için sınıf seçim ortamına çevrilerek öğrenciler günlük yaşama hazırlanır. 19. Projelerin değerlendirilme sürecinde ürün ve süreç birlikte değerlendirilir. Değerlendirmeyi öğretmen kendi başına değil, öğrencilerle birlikte yapar. 20. Dramatizasyon tekniğinin önemli özelliklerinden biri de ölçme değerlendirme amaçlı kullanılabilmesidir. Öğretmenler öğrencilerin performanslarına bakarak Tiyatro Kulübü ne öğrenci seçmişlerdir. 24. Örnek olayın en önemli özelliği günlük yaşam ile ilgili genelleme becerisi kazandırabilmektir. Günlük yaşamda karşılığı olmayan bir sorunun çözümü, benzer durumlarla karşılaşma ihtimali olmadığından genellenemez. 25. Problemin daha iyi anlaşılabilmesi için problem durumunda ne, nerede, nasıl, niçin, ne zaman ve kim soruları yöneltilir. Bu teknik 5N 1K tekniğidir. 26. Marangozun ağaçları kalitesine göre sınıflaması doğa, onları kesip biçerek orijinal ürünler ortaya çıkarma görsel ve mantıksal, doğru pazarlama stratejileri kullanması sosyal zekâya örnektir. İçsel zekâ ile ilgili bir beceri soruda verilmemiştir. 21. Sınıf içi tartışmaları canlandırmak, mümkün olduğu kadar çok öğrenciyi tartışmaya katmak amacıyla öğrencilerin iç içe iki çember oluşturması, tartışmaya katılacaklar iç çemberde, seyirciler dış çemberde yerini alması, dış çemberdekilerin iç çemberdeki tartışmaya özendirilmesi akvaryum tekniğidir. 22. Beyin fırtınası tekniği bir grup öğrencinin kısa sürede verilen bir problem durumuna çözüm aradığı sorun çözme tekniğidir. Soruda da kısa zaman içinde temizlik sorununa etkili çözüm bulunma yoluna gidilmiştir. 27. Basamaklı öğretim C, B, A basamaklarından oluşur. C basamağında bilgi ve kavrama, B basamağında uygulama, A basamağında ise analiz-sentez ve değerlendirme kazanımlarına yönelik etkinlikler yapılır. A seçeneği bilgi, B kavrama, C uygulama, D sentez, E analiz basamağındadır. 28. Özellikleri verilen iş birlikli öğrenme tekniği akademik çelişkidir. Çünkü iş birlikli gruplar içerisinde iki farklı görüşün savunularak öğrenildiği teknik akademik çelişkidir.

6 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı 29. Sınav sonucuna karışan, kaynağı, yönü, miktarı belli olmayan hatalar tesadüfi hatalardır. Hangi değere ne kadar hata karıştığı belli olmadığından karışan hataların düzeltilmesi mümkün değildir. Öğrencinin hasta olması, güdülenmişlik seviyesinin düşüklüğü, bazı soruların bazı öğrencilerce yanlış anlaşılması tesadüfi hataya örnektir. Verilen durumda öğrencinin hasta olması sınav sonucuna tesadüfi hatanın karıştığını gösterir. Her öğrenci bu hatadan etkilenmediğinden sabit hata olamaz, yine yanlı ve bilinçli bir durum olmadığından sistematik hata da olamaz. İkinci durumda Ali nin boyunun yanlış ölçülmesi söz konusudur. Bu, ölçüm yapan kişiden kaynaklanan bir hatadır. Çünkü vurgu ölçülmeye yapılmıştır. Eğer kullanılan ölçme aracındaki sınırlılığa ya da hataya vurgu yapsaydı ölçme aracından kaynaklanan hata, özelliğin değişkenliği ve ölçülmesinin zorluğuna vurgu yapılsaydı ölçülen özellikten kaynaklanan hata olurdu. 30. Eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ölçme araçlarından biri de sözlü yoklamalardır. Sözlü yoklamalar şu durumlarda sıklıkla kullanılır; İletişim becerilerinin ölçülmesinde Vurgu, telaffuz gibi özelliklerin ölçülmesinde Okul öncesi sınıf seviyesinde Okuma-yazma durumlarının güç olduğu durumlarda Soru kökünde Türkçe, İngilizce ve Fransızca, gibi derslerin ortak özelliği dil bilgisi ve iletişim olduğundan bu derslerde sözlü yoklamaların kullanıldığı söylenebilir. 31. Farklı derslerdeki başarıyı ham puan üzerinden kıyaslamak yanlış olur. Ham puanları standart puanlara çevirerek kişiler arasında, kişilerin farklı derslerdeki puanları arasında kıyaslama yapılabilir. Verilen tabloda öğrencinin en başarılı ya da en başarısız olduğu dersi bulmak için öğrencinin Z puanı hesaplanmalıdır. Z puanı formülü; Z = X Y ss X = Kişinin puanı Y = Aritmetik ortalama ss = Standart sapma Türkçe = = 4 2 Kimya = = 0 3 Fizik = = 2 5 Tarih = = 3 4 Matematik = = 3 6 Z puanı en büyük olan ders, öğrencinin en başarılı, en küçük olduğu ders ise en başarısız olduğu derstir. Ek bilgi: Z ve T puanları standart puanlardır. 32. Öğrenciler arasındaki farklılaşma sorulduğunda eğer aritmetik ortalamalar eşitse standart sapmaya bakılır. Standart sapması büyük olan derste farklılaşma daha fazladır. Fakat aritmetik ortalamalar eşit değilse derslerdeki bağıl değişkenlik katsayısı bulunur. Bağıl değişkenlik katsayısı büyük olanda farklılaşma daha fazla, küçük olanda ise daha azdır. B.D.K = ss X.100 ss = Standart sapma X = Aritmetik ortalama

7 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı 7 Türkçe = = 2,8 70 Kimya = = 5 Fizik = = 9 Tarih = = 6,2 64 Matematik = = 8,6 69 CEVAP: B 33. Ranj bir puan dağılımında en yüksek puanla en düşük puan arasındaki farktır. Yapılan sınavda en yüksek puanı 9 puanla Kazım almıştır. En düşük puanı ise 2 puanla Ayşe almıştır. Dolayısıyla ranj 7 dir. Bir soruyu tüm öğrenciler yaptıysa veya hiçbir öğrenci yapamadıysa öğrenme farklarını ortaya çıkarmada soru etkisizdir, yani ayırtediciliği sıfırdır. Dağılımda puanlar ve kaç kişinin o puanı aldığı belirlenirse Puan Frekans En çok tekrar eden puanın 6 olduğu görülür. Yani mod 6 dır. Bir sorunun güçlük indeksi doğru yapan öğrencilerin toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilir. 3. soruyu doğru yapan 6 öğrenci vardır ve sınava toplam 10 öğrenci katılmıştır. 3. sorunun güçlüğü; 6 10 = 0,6 olarak bulunur. 34. Bir sorunun yanlış cevaplanma yüzdesi sorulduğunda ya yanlış yapan öğrencileri toplam öğrenci sayısına böleriz ya da sorunun güçlüğünü bulup 1 değerinden çıkarırız. 1. soruyu 10 öğrenciden 2 si doğru 8 i yanlış yapmıştır. Birinci yol olarak 8 10 = 0,8 yöntemini kullanabiliriz. İkinci yol olarak ise önce madde güçlüğünü buluruz. Madde güçlüğü doğru cevaplayanların toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilir. Birinci soruyu 2 öğrenci doğru cevapladığından 2/10 dan güçlük 0,2 bulunur. Güçlüğü 1 değerinden çıkardığımızda sonuç 1-0,2= 0,8 bulunur. Yani grubun %80 i soruyu yanlış cevaplamıştır. 35. Sorunun seçenekleri irdelenince; A seçeneği ölçmenin neye göre, hangi aralıkta yapılacağını gösterdiğinden ölçme kuralı, B seçeneğindeki sınıfı geçirmesi bir karar verme, sonuca bağlama olduğundan değerlendirme, C seçeneğinde her sorunun puan değerini belirttiğinden ölçme kuralı, D seçeneğinde derece sınıfına geçirilmesi yine bir karar verme, sonuca bağlama olduğundan değerlendirme süreciyle açıklanacak örneklerdir. E seçeneğinde ise bir özelliği sayı ve sembollerle belirtilmesi söz konusu olduğundan ölçmeye örnek bir durum söz konusudur. 36. Ölçme bir özelliğin gözlenip sonuçlarının sayı ve sembollerle ifade edilmesidir. Değerlendirme ise ölçme sonucu elde edilen ölçünün bir ölçütle karşılaştırılarak yeterli olup olmadığına karar verme işlemidir. Verilenlerden ölçme kuralı, ölçme ve ölçüm ölçme sürecinde karşımıza çıkan kavramlardır. Değerlendirme ise bu süreç sonunda elde edilen ölçümü bir ölçütle karşılaştırarak karar verme olduğundan ölçüm, ölçüt ve karar durumlarını içerir. NOT: Değerlendirme süreci ölçme sürecini kapsadığından arkadaşlar verilen kavramların hepsini değerlendirme sürecinde düşünebilirler; ancak değerlendirme için ölçütle karşılaştırılacak bir ölçümün olması yeterlidir.

8 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı 37. Bağıl (keyfi, izafihi) sıfır bir özelliğin hiç olmadığı anlamına gelmez, gerçek yokluğu göstermez. Yani tanımlanmış bir noktadır. Mutlak sıfır ise gerçek sıfırı, yokluğu gösterir. Bağıl sıfır eşit aralıklı ölçeklerde, mutlak sıfır ise eşit oranlı ölçeklerde söz konusudur. A seçeneği eşit oranlı ölçekle elde edilmiştir ve sıfır gerçek yokluğu gösterir. B seçeneği bilişsel alandaki bir özelliğin ölçümünden bahsetmiştir ve sıfır o özelliğin hiç olmadığı anlamına gelmez. C seçeneğindeki meridyen sıralaması yine mutlak sıfırın olmadığı bir ölçümdür. D seçeneğindeki sıcaklık ölçümü eşit aralıklı ölçekle elde edildiğinden sıfır derecede sıcaklık yoktur anlamı çıkmaz. E seçeneğindeki tutum ölçümü de eşit aralıklı ölçekle elde edilir ve sıfır bulunan sonuçta hiç tutum yok anlamı çıkmaz. 38. Sorudaki öncüller ele alındığında I. öncül amaca hizmet etme durumuna vurgu yaptığından geçerlikle alakalıdır. Çünkü bir ölçme aracının ölçeceği özelliği diğer değişkenlere katmadan ölçmesi geçerlik özelliğinin göstergesidir. II. öncülde soruların homojen olması, iç tutarlılığı dolayısıyla güvenirliği gösterir. III. öncülde sınavı farklı puanlayıcıların puanlaması, puanlama güvenirliğini gösterir. IV. öncülde soruların bir kaynaktan alınıp tekrar tekrar sorulması geçerliği düşüren bir durumdur. Çünkü daha önce soruları alan, cevapları öğrenen öğrenciler konuyu bilmeseler de sınavdan yüksek alabilirler. Dolayısıyla bilen öğrenciyle bilmeyen öğrenci birbirinden ayırt edilemez. 39. Seçeneklere bakıldığında B, C, D ve E seçeneğindeki durumlar çağdaş anlayışa dolayısıyla alternatif ölçme aracı ile amaçlanan durumlara örnektir. Ancak A seçeneğindeki öğrencileri başarılarına göre sıralama geleneksel amaçla yapılan bir ölçme-değerlendirme sonucunu yapılan işlemdir. Çünkü çağdaş anlayışa hizmeti amaçlayan alternatif değerlendirme öğrencileri kıyaslama, başarı sırasına koyma gibi amaçları taşımaz. Öğrenci özelliğini belli bir dilimde ölçmek, özelliklerine göre sıralamak ve değerlendirme sürecine öğrenciyi katmamak geleneksel anlayışa uygun durumlardır. 40. Kontrol listesi bir alandaki özelliklerin hedef kitlede sadece varlığı-yokluğuyla ilgilenen çeteleme aracıdır. Evet-Hayır, Var-Yok, Gözlendi-Gözlenmedi şeklinde tiklerle özelliğin olup olmadığını gösterir. Ayrıntılı olmadığı için performansın önemli ve gözlenebilir yanlarını kapsar. Öğrencinin davranışı yapıp yapmadığını ya da özelliğe sahip olup olmadığını belirtir ama davranışın hangi kalitede yapıldığını, özelliğin hangi derecede var olduğunu göstermez. Belirlenen ölçütle elde edilen performansın uyumuna bakmak kolaydır. Verilenlere bakıldığında II. öncül dışındaki ifadeler yukarıdaki açıklamalarla uyumludur. Fakat öğrencinin önceki eğitim hayatında gösterdiği performansları kontrol listeleri ile değil portfolyalarla elde ederiz. 41. Piaget nin bilişsel gelişim kuramına göre Kuzey in kaşığı bir uçak gibi kullanması sembolik düşünce, oyun oynarken kendi kendisine konuşma ve sesler çıkarması monologdur. Sembolik düşünce, işlem öncesi dönem çocuklarında özellikle 2-4 yaş arasında belirgin şekilde görülmeye başlanır. Bu durum çocukların dış dünyayı zihinlerinde temsil edebildiklerini ve aynı zamanda istedikleri şeye istedikleri anlamı yüklediklerini gösterir. Monolog ise yine aynı dönemde görülen benmerkezci konuşma türlerinden birisidir. Bu konuşmada çocuklar bir amaç taşımadan kendi kendilerine konuşmaktan hoşlanırlar. Bu tür konuşma onların bir oyun ya da eylemine eşlik eden konuşmadır.

9 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı Okan Bey in söylemleri dikkate alındığında Psikanalitik kurama göre anal dönemi sorunlu olarak yaşadığından söz edilebilir. Freud un kuramına göre anal dönem, kişilik gelişimin 1-3 yaşları arasına denk gelen bir evredir. Bu evrede haz arayışı anal bölgede yoğunlaşır ve en önemli faaliyet tuvalet eğitimidir. Dönem başarılı yaşanırsa çocukta özerklik, irade kullanabilme ve karar verebilme becerileri gelişir. Başarısız yaşanması durumunda çocukta katı, kuralcı, herkesi koyduğu kurallara uymaya zorlayan, takıntılı davranış özellikleri, inatçılık, cimrilik ya da dağınıklık, savurganlık, düzensizlik gibi özellikler görülür. 43. Vygotsky çocukların aktif ve yapıcı varlıklar olduğu konusunda Piaget ile aynı görüştedir. Ancak Piaget çocukların dünyayı anlamak için harcadıkları bağımsız çabaları vurgularken, Vygotsky bilişsel gelişimde, çocukların yeni zorluklarla karşılaştıkça yetişkinlerin ve daha yetkin akranlarının yardımlarının önemini vurgular. ifadesinden bilişsel gelişimin sosyal aracılı bir süreç olduğu sonucuna ulaşılır. Vygotsky ye göre bilişsel gelişim, çocuğun kendi içsel biyolojik sürelerinden çok sosyal çevrenin etki ve katkısına dayalıdır. Çünkü çocukların kendi kendisine öğrendiği ve öğretilen kavramlar olmak üzere iki tür kavram vardır. Çocukların sadece kendi olgunlaşma düzeyiyle öğrenmesinin mümkün olmadığı kavramların öğrenilmesine yetişkinler ve yetkin akranlar katkı sağlarsa çocuklar daha üst düzey öğrenme ve becerilere ulaşabilirler. Bu nedenle çocuklar çok fazla serbest bırakılmamalı sosyal çevre gelişim sürecine katkı sağlamalıdır. 44. Vygotsky nin tarihsel-kültürel kuramına göre çocukların kendi başlarına yapabilecekleri ile sosyal çevrelerinin katkısıyla bir süre sonra kendi başlarına yapabilecekleri arasındaki potansiyele, gelişmeye açık alan adı verilir. Bu alanın gelişmesine yardımcı olan yaşlıların oynattıkları oyunlar ve onları ava götürmeleri gibi her türlü araca da yapı iskelesi adı verilir. 45. Ahmet Bey in aralarında yaptıkları sözleşmeye göre kiranın %10 cezalı yatırılmasını istemesi, Kohlberg e göre kanun ve düzen evresine uygun bir davranıştır. Çünkü Ahmet Bey kiranın, kiracısıyla aralarında kiranın ödenmesini bir kurala bağlayan kontrata uygun olarak cezalı olarak yatırılmasını istemektedir. Çünkü kira zamanında yatırılmayarak kurala aykırı davranılmıştır ve düzen bozulmuştur. Bu nedenle de kira %10 cezalı olarak yatırılmalıdır. 46. Büyüme ergenliğin bitimiyle büyük ölçüde son bulur. Erkek ergenlerde kas dokusu daha fazla olduğu için büyüme daha yavaş ve uzun sürer. Kızlarda yağ dokusu fazla olduğu için öncelikle göğüs, omuz ve kalça hatları belirginleşir. Ergenlerin üstlerine çok düşülmesi anne ve babayla çatışmalara yol açar. Yavaşlamış olan büyüme ergenliğin başlangıcı olan erinlikle birlikte yeniden ani ve orantısız bir hıza sahip olur. Bu nedenle ergen bedeni ergenliğin sonlarına doğru değil başlarında orantısız bir görünüm alır. 47. Yıllardır bir üniversitede öğretim görevlisi olan Murat Bey in bir türlü yabancı dilini geliştirememesi, bu nedenle doçentlik sınavını verememesi ve yıllardır doktor unvanıyla çalışmak zorunda kalması, buna bağlı olarak giderek benlik algısının olumsuz etkilenmesi ve kendisini işe yaramaz birisi olarak görmeye başlaması üretkenliğe karşı durgunluk evresinin gelişim krizini gösterir. Orta yaşları kapsayan bu dönemde bireyin işinde belli bir standarda ulaşması, çocuklarını yetiştirip soyunu sürdürme amacını gerçekleştirmesi, çevresine katkı sağlaması gibi gelişim görevlerini yerine getirmesi beklenir. Murat Bey işinde belli bir gelişme sağlayamadığı için üretkenlik duygusuna yeterince sahip olamamakta bu durum onun benlik daralması yaşamasına yol açmaktadır.

10 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı 48. Psikanalitik kurama göre Serap Hanım ın, oyuncakla, çocukların bir süre birisinin bir süre diğerinin oynamasını sağlaması ego gelişimini daha çok destekler. Ego kişiliğin gerçeklik yanını temsil eder. Çocukların karşıdakinin de haklarının olduğunu görmesini ve sabretmesi gerektiğini gösteren sırayla oynama davranışı gerçeklik algısının gelişimine daha çok katkı sağlar. 49. Çocukların oyuncak için kavga etmeleri Piaget nin bilişsel gelişim kuramına göre benmerkezciliğe örnektir. Okul öncesi dönemde çocuklarda benmerkezci düşünce yapısı egemendir ve bu nedenle çocuklara göre her şey onlarındır. Bu nedenle mülkiyet anlayışını geliştiremez ya da başkalarının bakış açılarını edinemezler. Evrenin merkezi kendileridir ve her şeye kendi benlerinden öteye bakarlar. 50. Araştırmada kullanılan yöntem boylamsaldır. Çünkü araştırmacılar aynı bireyleri yıllar boyunca izlemişlerdir. Boylamsal araştırma aynı bireylerin belli bir araştırma boyunca tekrar tekrar ve zamana bağlı gelişimlerinin izlenmesi amacını taşır. Bu nedenle araştırmada aynı öğrencilere ait dosyaların yıllar itibariyle incelenmesi boylamsal bir çalışmadır. 51. Yapılan araştırmaya göre, öğrencilerin ilgi puanlarındaki kararlılığın artışı yaşa bağlıdır. Dikkat edilirse çalışma sadece zamana bağlı olarak gerçekleşen değişmeleri izlemeyi amaçlamakta ve bu amaçla aynı öğrencileri belli yaşlardaki farklılıklarına bakılmaktadır. Bununla birlikte eğer soruda boylamsal nitelikte bir araştırmaya dayalı gelişim süreci sonuçlarından söz ediliyorsa buradaki amacın gelişim üzerine zamanın (yaşın) etkisinin incelendiği de pratik olarak soru çözümünde yardımcı olacaktır. 52. Şempanzelerin ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın kural temelli bir yapıya uyan üç ya da daha fazla simge dizisi üretememeleri, dil gelişimi açısından türe özgü hazır oluşa (biyolojik altyapı) sahip olmamalarından kaynaklanır. Biyolojik altyapı sadece bir türe özgü hazır oluş anlamına gelir ve unutulmamalıdır ki her canlı kendi türüne özgü gelişim gösterebilir ve ondan kendi türü dışında bir gelişim göstermesi beklenemez. Ya da tür, herhangi bir eğitim verilmese de biyolojik donanımı uygunsa olgunlaşmaya dayalı olarak zaman içerisinde söz konusu davranışı ya da gelişmeyi gösterebilir. 53. Parçada verilen iki çalışma sonucu dikkate alındığında davranış gelişiminde olgunlaşmanın öneminin vurgulandığı görülmektedir. Gesell ve Thompson ın yaptığı araştırmada egzersiz yaptırılan ve yaptırılmayan bebeklerin bir hafta arayla eşit düzeyde merdiven çıkabildikleri yani egzersiz (yaşantı) olmasa da yaşantı geçirilenlerle kısa sürede arasındaki farkı kapatabildikleri; ikinci araştırmada nefes borusunda sorun olan çocukların da bu sorun giderildikten sonra zaman içerisinde kendiliğinden normallerle aynı sesleri çıkarabilmeye başladıkları görülmektedir. Bu durum davranış gelişiminde zaman içerisinde kendiliğinden gelişmenin yani olgunlaşmanın önemini göstermektedir. 54. Hemşirenin klasik koşullanma yoluyla bebeğin emzirilmesinin sağlanmasını amaçlayan önerisi incelendiğinde bebeğin süt geldiği için anne memesini emmesi koşulsuz tepkidir. Bebeğin emmesini sağlamada anne sütü koşulsuz uyarıcıdır. Emmeden önce alnın okşanması nötr uyarıcıdır. Koşullanmadan sonra alnın okşanması koşullu uyarıcı, buna bağlı emme koşullu tepkidir. Alnın okşanması koşullu uyarıcı bebeğin memeyi emmesi koşulsuz tepkidir. ifadesi yanlıştır. Çünkü sürecin sonunda alnın okşanması koşullu uyarıcı olmakla birlikte buna karşılık bebeğin emmesi koşulsuz değil koşullu tepkidir.

11 KPSS / Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 1. Deneme Çözüm Kitapçığı Tolman ve Henzik in yaptığı çalışmadan çıkarılabilecek en uygun sonuç bazı davranışların farkında olmadan öğrenildiği (gizil öğrenme) varlığının performanstan anlaşılabildiğidir. Çünkü ratlar başlangıçta rastgele labirentin içinde dolaşırken labirentin bir şemasını (bilişsel harita) edinmişler ve bu öğrenme performansa dönüştüğünde anlaşılmaktadır. Bu durum bize hem öğrenme ve performansın farklı şeyler olduğunu hem de bazı öğrenmelerin farkında olmadan oluştuğunu ve performansa dönüştüğünde anlaşılabildiğini göstermektedir. 56. Parçada sözü edilen çalışmadan çıkarılabilecek en uygun sonuç kalıp yargı tehdidinin öğrenme performansını etkilediğidir. Çünkü ilk gruptakilere adeta siz yaşlısınız ve yaşlılar yeterince hatırlayamaz mesajı verilmiş ancak ikinci gruptakilere ise böylesi bir mesaj verilmemiştir. Sonuçta ilk gruptakiler bu kalıp yargının (bir tür öğrenilmiş çaresizlik) etkisiyle gerçekten de olumsuz bir performans sergilemişlerdir (kendini doğrulayan kehanet). Oysa böyle bir kalıp yargının etkisi altında bırakılmayan ikinci gruptakilerin performansı ise gençlerle aynı düzeydedir. Bu durum kalıp yargıların performans üzerinde olumsuz etki yaratabildiğini göstermektedir. 57. Öğretmenin olumsuz duygular hissettiği öğrencisini tuttuğu takımın formasıyla görüp hissettiğinin tam tersi duygulara sahip olması karşıt koşullamadır. Karşıt koşullama olumsuz tepkiye yol açan uyarıcının tam tersi bir uyarıcı sunularak söz konusu tepkinin tersinin oluşturulmasıdır. Bu soruda karşıt tepki geliştirme seçeneği ciddi bir çeldiricidir. Sınavda bu duruma dikkat edilmelidir. Karşıt tepki geliştirme bir ego savunma mekanizmasıdır ve bir öğrenme durumu değildir. 58. Yanlış isimlerin asıl ismin hatırlanmasına izin vermemesi bir engellemedir. Çünkü diğer bellek izleri asıl istenen bellek izinin uzun süreli bellekten kısa süreli belleğe gelmesine izin vermeyerek engel oluşturmaktadır. Engelleme sadece davranışçı kurama özgü bir kavram değildir yani sadece koşullanma bazında düşünülmemelidir. Engelleme ya da gölgeleme kavramları bilgi işleme kuramı bağlamında bellek izleri çerçevesinde de açıklanabilir. 59. Sosyal öğrenme kuramına göre, Mustafa Kemal Atatürk ün başarısı öz düzenleme kapasitesiyle açıklanabilir. Çünkü Atatürk ulaşmak istediği hedefi belirlemiş ve bu hedefe ulaşacak adımları planlayarak (öz düzenleme) bu plana uyarak adım adım amaçladığı Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmıştır. Sizler de KPSS yolculuğunuzda aynı şekilde uygun ve gerekli planlamaları yaparak ve bu plana göre çalışarak istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz. 60. Görevlilerin ayıları ve insanları istenmeyen durumlardan korumak amacıyla kullandıkları yöntem itici uyarıcıyla davranış kontrol tekniğidir. İtici uyarıcı organizma için istenmeyen, maruz kalındığında ceza anlamına gelen bir uyarıcıdır. Kaçmaya yol açar. Görevlilerin attıkları ses bombaları bu türden uyarıcılar olup ayıların kaçmasına yol açar ve bu sayede yol kenarlarına ve yerleşim yerlerine çıkmaları önlenir. 61. Öğrencilerin araba, hırsız, siyah, öğretmen, polis gibi karışık olarak verilen kelimeleri daha kolay hatırlamak amacıyla öğretmen-öğrenci, araba-yol, siyah-beyaz, hırsız-polis gibi kelime çiftleri şeklinde ardışık olarak hatırlamasını kolaylaştıracak bir yol izlemesi çağrışımsal gruplamadır. Burada öğrenci kelime çiftlerini birbirlerini çağrıştıracak şekilde gruplayarak daha kolay hatırlayabilmektedir.

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ. İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar

TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ. İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar İstatistiksel Verileri Tasnif Etme Verileri daha anlamlı hale getirmek amacıyla

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır?

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır? 39. Aşağıdakilerden hangisi, buluş yoluyla öğrenme yönteminden yararlanmaya çalışan bir öğretmenin, öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlaması için yapması gereken davranışlardan biri olamaz? A)

Detaylı

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak,

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak, 43. Bir öğretim programına öğrenci seçmek için mülakat yapılacaktır. Bu mülakata bir genel yetenek testinden 0 ve daha üstü standart T puanı alanlar başvurabilecektir. Yetenek testinden elde edilen puanlar

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI 1.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Sınav Süresi ve Sınav Oturumları Öğrencilere, sınava gireceği her

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşımlar Bireyin algılama, hatırlama ve düşünme gibi bilişsel süreçlerine ağırlık veren bir bakış açısı. Bilişsel öğrenme: Doğrudan gözlenemeyen zihinsel

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI Öğretim Aşamaları Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Alıştırma- Uygulama Yazılımları Değerlendirme 2 Alıştırma-Uygulama Yazılımları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

M d a d dd e A l na i li i z

M d a d dd e A l na i li i z Mdd Madde Analizi i Madde: Ölçme araçlarının (testlerin, ölçeklerin, vb.) kendi başına ş puanlanabilen en küçük birimidir. Ölçme sonuçlarına dayalı olarak bir testi oluşturan ş maddeler analiz edilerek

Detaylı

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ Öğrenci profilini belirlemek amacıyla 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimize metropolitan (okul olgunluğu) testleri uygulandı. 1. Sınıf velilerine hoş geldiniz söyleşisi yapıldı.

Detaylı

İÇİNDEKİLER TOPLANTIYA BAŞLARKEN.2 DEĞERLENDİRME HAKKINDA BİLGİLENDİRME..3 DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ADIMLARI..5 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER 6

İÇİNDEKİLER TOPLANTIYA BAŞLARKEN.2 DEĞERLENDİRME HAKKINDA BİLGİLENDİRME..3 DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ADIMLARI..5 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER 6 İÇİNDEKİLER TOPLANTIYA BAŞLARKEN.2 DEĞERLENDİRME HAKKINDA BİLGİLENDİRME..3 DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ADIMLARI..5 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER 6 İLK ADIM(TARAMA) 7 BEP OLUŞTURULMASI 7 FORMAL DEĞERLENDİRME-İNFORMAL

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

Temel İstatistik. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart Tanımlayıcı İstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri

Temel İstatistik. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart Tanımlayıcı İstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri Temel İstatistik Tanımlayıcı İstatistik Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart 2011 DAĞILIM / YAYGINLIK ÖLÇÜLERİ Verilerin değişkenlik durumu ve dağılışın şeklini

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI 1.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Sınav Süresi ve Sınav Oturumları Öğrencilere, sınava gireceği her

Detaylı

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir.

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2017 2018 Öğretim Yılı 9.Sınıflar için Rehberlik

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel yetersizlik üç ölçütte ele alınmaktadır 1. Zihinsel işlevlerde önemli derecede normalin altında olma 2. Uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme 3. Gelişim

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

17/01/2015. PowerPoint Template. Dr. S.Nihat ŞAD LOGO. İnönü University. Company Logo

17/01/2015. PowerPoint Template. Dr. S.Nihat ŞAD LOGO. İnönü University.  Company Logo PowerPoint Template LOGO Dr. S.Nihat ŞAD İnönü University www.thmemgallery.com Company Logo 1 Contents www.thmemgallery.com geliştirme süreci Birey hakkında bilgi toplama yolları lerin sınıflandırılması

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR 13 Eğitim.. 13 Eğitim Türleri ve Sınıflandırılması. 17 Formal (Resmi, Biçimsel) Eğitim.... 18 İnformal (Resmi Olmayan, Biçimsel Olamayan).. 20 Davranış..

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme

Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Bilgisayar Ölçme Aracı Geliştirilmesinde Bilgisayar Olanakları

Detaylı

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir.

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir. 2016 2017 Öğretim Yılı 9.Sınıflar için Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Program, Okul Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

TEST VE MADDE ANALİZLERİ

TEST VE MADDE ANALİZLERİ TEST VE MADDE ANALİZLERİ Madde güçlüğü Madde ayırt ediciliği Madde varyansı ve madde standart sapması Madde güvenirliği Çeldiricilerin işlerliği Test Analizleri Merkezi Eğilim(Yığılma Ölçüleri) Merkezi

Detaylı

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ 5. MESLEKİ REHBERLİK Abdullah ATLİ Meslek seçimi neden önemlidir? İnsan, yaşamı boyunca çeşitli seçimler yapar. Mesleğini, yiyeceğini, giyeceğini, evini, eşini, arkadaşlarını vb. seçer. Meslek seçimi,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma:

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranları ile birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, Destek hizmetlerinin sağlandığı; özel eğitim

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, okulumuzda sınava hazırlık çalışmaları planlanır ve yürütülür. 9. sınıftan itibaren;

Detaylı

İTHAF... 3 İÇİNDEKİLER... 4 TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ ÖNSÖZ GİRİŞ...

İTHAF... 3 İÇİNDEKİLER... 4 TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ ÖNSÖZ GİRİŞ... İÇİNDEKİLER İTHAF... 3 İÇİNDEKİLER... 4 TABLO LİSTESİ... 13 ŞEKİL LİSTESİ... 13 ÖNSÖZ... 14 GİRİŞ... 18 Ebeveynlerin Önemi... 18 Üstün Yetenekli Çocuğun Ebeveyni Olmak Benzersiz Bir Deneyimdir 19 Üstün

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

Dr. Halise Kader ZENGİN

Dr. Halise Kader ZENGİN Bilişsel öğrenme kuramları, insanın dünyayı anlamada kullandığı zihinsel süreçleri inceleyen kuramlardır. Kuramcılar, gözlenilebilen davranışlara ek olarak öğrenenin kafasının içinde olup bitenlerle, yani

Detaylı

ARCS Motivasyon Modeli

ARCS Motivasyon Modeli ARCS Motivasyon Modeli Hülya KUTU & Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fak. Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Motivasyon Motivasyon kelimesi köken olarak Latince movere kelimesinden

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

22.09.2014 KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI

22.09.2014 KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI Öğrenme-Öğretme Kavramları Öğrenme Kuramları Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Bilişsel Gelişim Kuramıyla İlgili Temel Kavramlar Bilişsel Gelişimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirmenin. Eğitim Sistemi Açısından. Ölçme ve Değerlendirme. TESOY-Hafta Yrd. Doç. Dr.

Ölçme ve Değerlendirmenin. Eğitim Sistemi Açısından. Ölçme ve Değerlendirme. TESOY-Hafta Yrd. Doç. Dr. TESOY-Hafta-1 ve Değerlendirme BÖLÜM 1-2 ve Değerlendirmenin Önemi ve Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Eğitimde ölçme ve değerlendirme neden önemlidir? Eğitim politikalarına

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ Psikolojik bozukluklar nasıl iyileştirilir? Tedavi için uygun kişi kimdir? En mantıklı tedavi yaklaşımı hangisidir? Bir terapi biçimi diğerlerinden daha iyi midir? Herhangi

Detaylı

BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETKENLER

BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETKENLER BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Örgüt ve Yönetim... 2 Eğitim Yönetimi... 4 Okul Yönetimi... 5 Sınıf Yönetimi Kavramı... 7 Sınıf Yönetimi ve İlgili Disiplinler... 10 Sınıfın Yapısı (Ortamı)... 11 Sınıf

Detaylı

Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın

Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Tevhide Kargın Ölçme ve Değerlendirme Ölçme (measurement), bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahip ise, sahip oluş derecesinin

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Araç-Gereç (Materyal) Geliştirme Derslerin yürütülmesi sürecinde çağdaş öğretim yöntemleri uygulanırken, eğer uygun ortamlarda öğrencilerin gerekli araç-gereçlerle

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

Merkezi Yığılma ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Yığılma ve Dağılım Ölçüleri 1.11.013 Merkezi Yığılma ve Dağılım Ölçüleri 4.-5. hafta Merkezi eğilim ölçüleri, belli bir özelliğe ya da değişkene ilişkin ölçme sonuçlarının, hangi değer etrafında toplandığını gösteren ve veri grubunu

Detaylı