birliği Modeli ile Yatırım Đşbirli Dr. Ayhan SARISU Özel Kamu Kurucu As Başkan, International PPP Platform Turkey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "birliği Modeli ile Yatırım Đşbirli Dr. Ayhan SARISU Özel Kamu Kurucu As Başkan, International PPP Platform Turkey"

Transkript

1 Kamu & Özel Sektör Đşbirli birliği Modeli ile Yatırım Dr. Ayhan SARISU Kurucu As Başkan, International PPP Platform Turkey Kamu Đşbirli birliği Özel 1

2 Sunum Planı Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde KÖSĐ (PPP) Nedir, Neden Önemli ve Nerelerde Kullanılabilir? KÖSĐ Uygulamalarının Farkı Taraflara Sağlanan Fayda KÖSĐ ye Uluslararası Đlgi Kamu Altyapı Yatırımlarında Tıkanma ve Đsraf Ülkemizde KÖSĐ-PPP Benzeri Kısmi Uygulamalar KÖSĐ Ülkemizde Nasıl Geliştirilebilir 2

3 Jeopolitik Konum ve Yaklaşı şık k 1,34 milyarlık k Nüfusa N Kolay Erişim im - Kurucu üyesi olduğu OECD ye göre 17. büyük ekonomi - G-20 ülkesi, AB ile Gümrük Birliği Antlaşması var AVRUPA GDP 17,984 milyar USD Nüfus 588 milyon Yunanistan Bulgaristan Akdeniz Karadeniz Gürcistan Azerbaycan Ermenistan Irak Suriye Iran Kafkaslar RUSYA FEDERASYONU GDP 1,289 milyar USD Population 142 milyon ORTA ASYA & KAFKASLAR GDP 223 milyar USD Population 105 milyon GDP USD c. 875 milyar GDP per Capita: USD c Yoğun, c. 75 milyonluk genç nüfus, yaş ortalaması 34 ORTA DOĞU & AFRĐKA GDP 3,453 milyar USD Nüfus 506 milyon 3

4 Jeopolitik Konumunun Önemi Coğrafi pozisyonundan dolayı Avrupa, Merkezi Asya ve Kafkaslar, Kuzey Afrika ve Orta Doğu nun Demiryolu, Otoyol ve Deniz Yollarının buluştuğu bir merkez ülke konumundadır. Dr. Ayhan SARISU, SARISU, 02 October 2012, Đstanbul 4

5 KÖSĐ Nedir? 1990 lardan itibaren Dünya da yoğun olarak kullanılmasına karşın bugüne kadar genel kabul gören bir tanıma kavuşturulamamış olan Kamu ve Özel Sektör Đşbirliği-KÖSĐ (Public Private Partnerships-PPP) kavramı, genel olarak kamu altyapı yatırımları ve kamu hizmetlerinin sunulmasında özel ve kamu sektörü arasındaki Tasarla-Finanse Et-Yap-Đşlet bazlı işbirliği uygulamalarını ifade etmektedir. Kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve kamusal hizmetlerin sağlanmasında kamu ve özel sektör arasındaki çok geniş bir yelpazedeki işbirliği uygulamalarını ifade eder. 5

6 KÖSĐ Neden Önemli? Tüm m dünyada d olduğu u gibi ülkemizde de; Kamu Yatırım Đhtiyaçlarındaki Artış Yetersiz Bütçe B Ödenekleri Borçlanma Olanaklarının n SınırlanmasS rlanması Kaliteli ve Đhtiyaçlara Cevap Veren Proje Üretilmesi Taleplerinde Artış Yeni Model Arayış ışları KÖSĐ (PPP) Uygulamaları Kaynak: Ayhan Sarısu, (2007), Kamu ve Özel Sektör Đşbirlikleri - Türkiye Đçin Bir Model Önerisi, Doktora Tez Sunumu, Ankara Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đşletme A.B.D., Nisan. 6

7 KÖSĐ Nerelerde Uygulanabilir? KÖSİ 7

8 Kamu Hizmetlerinin Sunulma Yöntemleri Özetle aşağıa ğıda gösterilmig sterilmiştir. Kamu Hizmetinin Kamu Birimleri Aracılığı ile Sunulması Kamu Hizmetinin Özel Sektör Aracılığı ile Sunulması GELENEKSEL TEDARĐK KAMU ve ÖZEL SEKTÖR ĐŞBĐRLĐĞĐ (KOSĐ) ÖZELLEŞTĐRME Uygulamaları Emanet Usulü Đltizam Usulü Müşterek Emanet Usulü Đzin (Ruhsat) Usulü Đmtiyaz Usulü Yap-Đşlet (YĐ) Yap-Đşlet-Devret (YĐD) Yap-Đşlet-Sahip Ol (YĐSO) Tasarla-Yap-FinanseEt-Đşlet (TYFEĐ) Tasarla-Yap-FinanseEt-Đşlet- Devret (TYFEĐD) Yap-Sahip Ol-Đşlet (YSOĐ) Rehabilite Et-Đşlet (REĐ) RehabiliteEt-Sahip Ol-Đşlet (RESOĐ) Kirala-Geliştir-Đşlet (KGĐ) Geliştirilecek sair yöntemler Satış Kiralama Đşletme Hakkının Verilmesi Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi Gelir Ortaklığı Modeli Đşin Gereğine Uygun Sair Hukuki Tasarruflar Kaynak: Ayhan Sarısu, (2007), Kamu ve Özel Sektör Đşbirlikleri-Türkiye Đçin Bir Model Önerisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đşletme A.B.D., Nisan, Şekil 1, s.3. 8

9 ÖİB ve Özelleştirme Uygulamaları 2011 Mayıs 5,296 Đhale yapıldı, sözleşme aşamasında Uygulamaların çoğunluğu(c. % 80) 2004 sonrasındadır. 8.2 bn.$ 34.9 bn $ [ Mayıs] [$] Toplam - Blok Satış Varlık Satışı Halka Arz ĐMKB de satış Yarım Kalan Tesis Satışı Kamuya Devirler TOTAL

10 KÖSĐ (PPP) Nedir? KÖSĐ; geleneksel olarak sadece kamunun yapması beklenen hizmetlerin/yapıların, planlanması ve yapılmasının özel girişimciler ile birlikte gerçekleştirilmesi ve/veya finanse edilmesi ve/veya işletilmesidir. Özellikle son yıllarda Avrupa ve Amerika da yaygın olarak uygulanmaktadır. Yapılan anlaşmalar ile; Risklerin, Sorumlulukların, Getiriler ve yararların Başarı ya da başarısızlığın Kamu ve özel sektör arasında paylaşıldığı modellerdir. 10

11 Kamu Hizmetlerinin sunulmasında nda KÖSĐ nin K Önemi Kamu yatırımlarının, elinde daha hızlı ve etkili karar alma mekanizmaları bulunan özel sektörce gerçekleştirilmesi uygulamaları son yıllarda hem dünyada hızla genel kabul görmekte ve yaygınlaşmakta hem de ülkemiz kamuoyunun ilgili kesimleri tarafından tartışılmaktadır. Genel ortak amaç; kamu altyapı ve hizmetlerinin tasarlanması, finanse edilmesi, inşa edilmesi, işletilmesi ve bakımının sağlanması için en iyi finansal kaynağın en uygun finansman imkanı ile temin edilmesidir. En önemli gerekçe, yüksek nitelikli ve daha kaliteli kamu hizmetinin, özel sektörce temin edilerek kamu finansmanı açısından diğer kamusal altyapı yatırımları için fırsat ve imkan yaratılmasıdır. Böylece, kamunun asli özellikteki sair kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili sunması sağlanır. 11

12 KÖSĐ Uygulamalarının n Farkı Özelleştirme den Farkı: KÖSĐ lerin konusu, özelleştirmede olmadığı biçimde kamu hizmetlerinin kamu adına özel kesime ait şirketler tarafından tasarlanıp finanse edilerek, işletilerek ve kamunun tarif ettiği şekilde ve kalite standardında bir bedel karşılığında ve belirli bir süre ile kamuya sunulmasıdır. Gelişme sürecindeki ülkelerde özelleştirme karşıtı platformda yer alan tarafın en popüler propaganda aracı, özelleştirmeye konu edilen ulusal kamusal malların ve şirketlerin mülkiyet haklarının çoğu zaman yabancı özel sektör şirketleri tarafından süresiz olarak devralınması ve devletin bunlar üzerindeki otoritesini kaybetmesi olmaktadır. Fakat KÖSĐ uygulamalarında ulusal varlıklar veya kamusal malların mülkiyeti özel sektör kuruluşuna ya hiç devredilmemekte ya da daha önceden sözleşme ile belirlenen süre sonunda devlete iade edilmektedir. Devlet bunlar üzerinde tam otoriteye sahip olmaya devam etmektedir. KÖSĐ uygulamasına konu edilen ulusal varlıkların mülkiyetlerinin kaybedilmesi de söz konusu edilememektedir. Bu husus en temel fark olarak karşımıza çıkmaktadır. 12

13 KÖSĐ Uygulamalarının n Farkı Đmtiyaz dan Farkı: Şüphesizdir ki KÖSĐ uygulamaları da kendi içinde bir tür imtiyazdır. Ancak Tasarla-Yap-Finanse Et- Đşlet türü KÖSĐ uygulamaları basit su ve enerji imtiyazlarından çok farklıdır. Đmtiyazlardaki imtiyaz sahibi sadece son tüketiciden tahsil ettiği gelir riski ile karşılaşmaktadır. Fakat KÖSĐ uygulamalarında kamu idaresi, projenin özelliğine bağlı olarak, özel sektöre düzenli olarak bir ödemede bulunabilmektedir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Uygulamalarından Farkı: Şirketlerin çevrelerindeki gelişmelere duyarsız kalmayarak, çeşitli projeler geliştirerek ve bütçelendirerek ihtiyaç duyulan toplumsal, bölgesel veya sosyal çalışmalara finansal katkı sağlayan KSS uygulamaları kar amacı gütmeyen uygulamalardır. Ancak, KÖSĐ uygulamaları finansal karlılık yönü ağır basan uygulamalardır. Geleneksel Tedarik Projelerinden Farkı: KÖSĐ de risk dağılımı geleneksel tedarikten daha karmaşıktır. Kamu kesimi, inşaat ve işletme riskleri gibi KÖSĐ tedarikçisi tarafından üstlenilen risklerin istenmeden tekrar kamuya geçmemesine çok dikkat etmelidir. 13

14 Kamu Ödemeleri : Geleneksel Tedarik Harcama Maliyet Aşımı Geleneksel Kamu Tedariğinde Ödeme Yapım, sermaye, işletme, i bakım m ve maliyet aşıa şımı v.b. tüm t m riskler kamu kesiminin uhdesindedir. Tasarım Finans Sermaye Yapım Đşletme ve Bakım Maliyeti Zaman aşımı Đşletme maliyeti aşıa şımları Tasarım Maliyeti Đşletme maliyeti 0 Yapım Đşletme ve bakım m aşamasa aması Yıl Kaynak: Paul Davies ve Katryn Eustice, (2005), Delivering the PPP Promise: A Review of PPP Issues and Activity, PricewaterhouseCoopers, s.13 ve William D. Eggers ve Tom Startup, (2006), Closing the Infrastructure Gap: The Role of Public-Private Partnerships, Deloitte Research, s.31 den uyarlanmıştır. Bknz. Ayhan Sarısu, (2007), Kamu ve Özel Sektör Đşbirlikleri - Türkiye Đçin Bir Model Önerisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đşletme A.B.D., Nisan, Şekil 4, s

15 Kamu Ödemeleri : KÖSĐK Harcama Tesis Hazır Oluncaya Kadar Ödeme Yok KÖSĐ Uygulamasında Ödeme Yapım, sermaye, işletme, i bakım m ve maliyet aşıa şımı v.b. tüm m riskler özel kesimin uhdesindedir. Kamu kesimi,, alınan hizmete bağlı olarak uzun dönemde d ödeme yapar. Özel kesimin elde edeceği i kazanç, sunulan hizmetin kalitesine bağlıdır. Kullanım m esasına göre g ödeme Bulunabilirlik esasına göre g ödeme Yapım Đşletme ve bakım m aşamasa aması Yıl Kaynak: Paul Davies ve Katryn Eustice, (2005), Delivering the PPP Promise: A Review of PPP Issues and Activity, PricewaterhouseCoopers, s.13 ve William D.Eggers ve Tom Startup, (2006), Closing the Infrastructure Gap: The Role of Public-Private Partnerships, Deloitte Research, s. 31 den uyarlanmıştır. Bknz. Ayhan Sarısu, (2007), Kamu ve Özel Sektör Đşbirlikleri - Türkiye Đçin Bir Model Önerisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đşletme A.B.D., Nisan, Şekil 5, s

16 KÖSĐ Projelerinin Zorluğu Uzun süreli taahhüt gerektirir (Ekonomik, Siyasi, Yasal ve Ticari anlamda) Tüm süreç boyunca maliyet perspektifi önemlidir (Dikkate alınacak pek çok husus vardır) Đşbirliği sürecine dahil olan çok sayıda farklı Ortak vardır Farklı perspektifler vardır (Tedarikçiler/Bankalar/Yatırımcılar/Kamu Đdareleri) Karar vericilerin pek çoğu KÖSĐ projesinin karmaşıklığının farkında bile değildir Etkin ve gerçekçi bir risk paylaşım yapısı oluşturmak gerekir (örn; yolu kullanan araba sayısına göre devletin yaptığı ödemeler, hizmetten yararlanan yolcu sayısına göre yapılan ödemeler, hazır bulundurma vb) 16

17 Genel KÖSĐK Yapısı Müşavirler ve Danış ışmanlar Proje sponsorları Hissedarlar Öz z sermaye Đkincil il borç Temettüler Hükümet Kamu Đdaresi Đmtiyaz Şirketi Đmtiyaz anlaşmas ması Ana borç Geri ödeme Teminatlar? Ana mukrizler Yapım Đşleri Tasarım Đnşaat Ekipman Sistem Tesis Đşle letme/bakım Periyodik Bakım/Yenileme Müşavirler ve Danış ışmanlar Tasarım Yapım Đşletme ve Bakım 17

18 KÖSĐ de Taraflara Sağlanan Fayda Kamu Sektörü Đçin Yeniliklerin Hızla Uygulanması Özel Sektör Becerilerinden Azami Yararlanılabilmesi Projelerin Daha Az Maliyetle Geliştirilmesi Bütçenin Kesinliği Ödemelerin Sunulan Hizmete Bağlı Olması Yaşam Döngüsü Maliyeti Riskinin Özel Sektöre Bırakılabilmesi Risklerin Onları En Đyi Yönetebilecek Tarafa Bırakılabilmesi KÖSĐ Đşlemlerinin Kamu Bilançosunda Gösterilmemesi Kamu Varlıklarının Daha Đyi Kullanılmasının Sağlanması Sorumlulukların En Uygun Biçimde Paylaşılması Özel Sektör Đçin Özel Sektörün Sonuca ve Avantaja Odaklanmasının Sağlanması Özel Becerilerin Geliştirilmesinin Özendirilmesi Özel Sektörün Sermayeye Đştirak Etmesinin Teşvik Edilmesi Yararlanan Bireyler Đçin Ödenen Paranın Karşılığının Alınması Alınan Hizmetin Kalite Standardının Korunması 18

19 Türk Kamu Yatırımlar mlarında Tıkanma T - 1 Ülkemizin altyapı yatırımlarındaki yetersizlik ve uygulamada karşılaşılan başarısızlıkların başlıca temel nedenleri; Hızlı nüfus artışı, Kırdan kente göç, Artan altyapı ihtiyacına karşılık kamu kaynaklarının kıtlığı, Siyasi müdahaleler, Plansızlık, Kaynak israfı, Alternatif finansman araçlarının yetersizliği dir. Hızlı nüfus artışı ve iç göç ile birlikte kent büyüklüklerinde de artışlar olmakta, Đstanbul nüfusu her üç yılda bir, Eskişehir kadar büyümektedir. Böylece, başta yerel yönetim hizmetleri olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel donanımların yanı sıra hızla artan kentsel altyapı ihtiyacı büyüyerek artmaktadır. 19

20 Türk Kamu Yatırımlar mlarında Tıkanma T - 2 Finansman problemleri, Uygulama hataları, Kurumlar arası eşgüdüm eksikliği, Ekonomik istikrarsızlığın siyasi belirsizlikle birleşmesi, Sık değişen hükümetlerle birlikte değişen politik tercihler sonucunda projelerin sektörel önceliklerinden sapmalar, Fizibilite çalışması yapılmamış da olsa bazı projelerin siyasi baskılarla yatırım programına alınıyor olması, Kamu yatırımlarındaki mevcut sorunları daha da büyütmektedir. Akla ve tekniğe uygun olmayan siyasi tercihlerin egemen olması neticesinde; geri dönüşü olmayan, tabiat şartlarının etkisinde yıpranan, terk edilen binlerce yarım kalmış ya da yapıldığı halde kullanılmayan ve pistlerini ot saran havaalanları, vb. kamu yatırımları sorunu gündemdeki yerini korumaktadır. Kıt kamu kaynakları ile çok sayıda yatırım projesinin, fizibilite ve bütçe kısıtları gözetilmeden yatırım programına alınması, finansal yetersizliklerden dolayı mevcut yatırımlara ayrılan ödeneklerin de azalması ile birlikte projelerin tamamlanma sürelerinin uzaması ve maliyetlerinde artışlar görülmesi nedeniyle 2001 de YPK ve BKK kararı ile kamu yatırım programının gözden geçirilerek rasyonelleştirilmesi öngörülmüştür. Rasyonelleştirme çalışmaları halen devam etmektedir. 20

21 Türk Kamu Yatırımlar mlarında Tıkanma T - 3 Rasyonelleştirme çalışmaları sonucunda; 2001 de olan proje sayısı, 2006 yılında e indirilmiştir. Yatırım programından çıkartılan projelerin planlanan bedeli, 2004 rakamlarıyla 53.4 milyar ABD Doları, bunların gerçekleşen kısmı için yapılan harcamalar ise yaklaşık 5.4 milyar ABD Doları seviyesindedir. Dolayısıyla; siyasi tercihlerle başlatılan, yetersiz ödeneklerden dolayı tamamlanamayan kamu yatırımlarından kaynaklanan kamusal israfın boyutları büyüktür. Bu sorunun temel nedeni plansızlık, koordinasyonsuzluk ve sektörel politika yokluğudur. Mevcut sorunların aşılması ve kıt kamu kaynaklarının akılcı kullanılmasında temel arayış, kamu hizmetlerinin özel sektör kaynakları ile de finanse edilebilmesini sağlayan KÖSĐ uygulamalarının geliştirilmesi, yasal, idari ve kurumsal çerçevenin kurulması olmalıdır. 21

22 Ülkemiz ve PPP Benzeri Uygulamalar 1990 ların başlarından beri diğer ülkelerde geniş ve çeşitli uygulama alanları bulan ve en iyi finansal kaynağın en uygun finansman imkânı ile temin edilmesi ilkesine dayanan kamu ve özel sektör işbirliği nin ülkemizdeki uygulamalarının Tasarla-Finanse Et-Yap-Đşlet bazlı olmaması nedeniyle, literatürde PPP değil PPP PPP benzeri uygulamalar olarak kabul edildiği de gözden uzak tutulmamalıdır. 22

23 TÜRKĐYE DE KÖSĐ K PPP BENZERĐ KISMĐ UYGULAMALAR ÖĐB nin Bazı Đşletme Hakkı Devirleri - 1 I. Bölge B Araç Muayene Đstasyonları yapım, bakım m ve işletme i hizmetleri imtiyaz hakkı devri II. Bölge B Araç Muayene Đstasyonları yapım, bakım m ve işletme i hizmetleri imtiyaz hakkı devri ÇĐNKUR - Celaldağ Maden sahalarının ĐHD ÇĐNKUR - Pozantı Maden Sahası ĐHD ÇĐNKUR - Koyulhisar Maden Sahası ĐHD KBĐ - Giresun'da 2 Sahası ĐHD KBĐ - Sinop'da 1 Maden Sahası ĐHD KBĐ - Artvin, Giresun ve Trabzon'da 6 Maden Sahası ĐHD KBĐ - Murgul'daki Hidroelektrik Santrali ĐHD (Lisans süresi s sonuna kadar) TCDD - Mersin Limanı 36 yılly llık ĐHD TDĐ - Hopa Limanı 30 yılly llık ĐHD TDĐ - Tekirdağ Limanı 30 yılly llık ĐHD TDĐ - Giresun Limanı 30 yılly llık ĐHD TDĐ - Ordu Limanı 30 yılly llık ĐHD TDĐ - Sinop Limanı 30 yılly llık ĐHD TDĐ - Rize Limanı 30 yılly llık ĐHD TDĐ - Antalya Limanı 30 yılly llık ĐHD TDĐ - Alanya Limanı 30 yılly llık ĐHD TDĐ - Marmaris Limanı 30 yılly llık ĐHD TDĐ - Çeşme Limanı 30 yılly llık ĐHD TDĐ - Kuşadas adası Limanı 30 yılly llık ĐHD TDĐ - Dikili Limanı 30 yılly llık ĐHD TDĐ - Trabzon Limanı 30 yılly llık ĐHD 23

24 TÜRKĐYE DE KÖSĐ K PPP BENZERĐ KISMĐ UYGULAMALAR ÖĐB nin Bazı Đşletme Hakkı Devirleri - 2 ATAKÖY Y Tur. Tes. ve Tic. A.Ş.,., Otelcilik, Marina Şirket, Otel ve Marina'nın ĐHD SEKA - Taşucu Tersanesi ĐHD ( 'a dek) TEKEL - Çankırı Kaya Tuzlası ĐHD ( 'ye dek) TEKEL - Tuzluca Tuzlası ĐHD ( 'e dek) TEKEL - Sekili Tuzlası ĐHD ( 'e dek) TEKEL - Kağı ğızman Tuzlası ĐHD ( 'e dek) TEKEL - Kaldırım m Tuzlası ĐHD ( 'ye dek) TEKEL - Kayacık k Tuzlası ĐHD ( 'ye dek) TEKEL - Yavşan an Tuzlası ĐHD ( 'ye dek) TDÇĐ - Deveci Demir Madeni Sahası ĐHD ( 'a dek) TURBAN - Atik Paşalar alar Yalısı taşı şınmaz kullanma izninin devri (49 yıl y l süreli) s TURBAN - Abant ve Bolu Çevresi Tur. A.Ş.. Varlıklar kları taşı şınmaz kullanma izninin devri (29 yıl l süreli) s TURBAN - Kemer Marina taşı şınmaz kullanma izninin devri (49 yıl y l süreli) s TURBAN - Kuşadas adası Marina taşı şınmaz kullanma izninin devri (49 yıl y l süreli) s TURBAN - Bodrum Marina taşı şınmaz kullanma izninin devri (49 yıl y l süreli) s ye kadar bahse konu ĐHD özelleştirme uygulamalarından ÖĐB ce elde edilen gelir yaklaşı ABD Dolarıdır. şık ABD Dolar 24

25 TÜRKĐYE DE KÖSĐ K PPP BENZERĐ KISMĐ UYGULAMALAR BAZI SEKTÖREL UYGULAMALAR ENERJĐ YĐD D Projeleri Birecik Barajı ve HES Dinar II HES Berdan HES Ahiköy y I-II I II HES Çal HES Sütçüler HES Çamlıca HES Bozcaada Rüzgâr R Enerjisi Aksu-Çayköy y HES Çeşme-Alaçatı Rüzgâr Fethiye HES Enerjisi Tohma-Medik HES Girlevik II-Mercan HES Marmara Ereğlisi lisi-trakya Gaziler HES Doğalgaz Kombine Gönen HES Marmara Ereğlisi lisi-unimar Kısık k HES Doğalgaz Hasanlar HES Gebze-Dilovası Doğalgaz Suçatı HES Esenyurt Doğalgaz

26 TÜRKĐYE DE KÖSĐ K PPP BENZERĐ KISMĐ UYGULAMALAR BAZI SEKTÖREL UYGULAMALAR ENERJĐ YĐ Projeleri Ankara Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali Đskenderun Termik Santrali Gebze Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali Adapazarı Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali Đzmir Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali ĐHD Projeleri Hazar I-II I II HES Santrali Çayırhan Termik Santrali

27 TÜRKĐYE DE KÖSĐ K PPP BENZERĐ KISMĐ UYGULAMALAR BAZI SEKTÖREL UYGULAMALAR ULAŞTIRMA HAVAYOLU ULAŞTIRMASI Atatürk Havalimanı Dış Hat Terminal Binası (YĐD) Dalaman Havalimanı Dış Hat Terminal Binası (YĐD) Antalya Havalimanı I. ve II. DışD Hatlar Terminalleri (YĐD) Đzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hat Terminal Binası (YĐD) Ankara Esenboğa a Havalimanı Đç ve DışD Hat Terminal Binası (YĐD) Sabiha Gökçen G Havalimanı Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimleri M (YĐD) Atatürk Havalimanı Đç ve DışD Hat Terminal Binaları (uzun dönemli d kiralama) Antalya Havalimanı Đç ve DışD Hat Terminal Binaları (uzun dönemli d kiralama) Antalya Gazipaşa a Havaalanı (uzun dönemli d kiralama) Zonguldak Çaycuma Havaalanı (uzun dönemli d kiralama) KARAYOLU ULAŞTIRMASI Göcek Tüneli T (YĐD) Otoyol Hizmet Tesisleri (YĐD)

28 TÜRKĐYE DE KÖSĐ K PPP BENZERĐ KISMĐ UYGULAMALAR BAZI SEKTÖREL UYGULAMALAR ULAŞTIRMA DENĐZYOLU ULAŞTIRMASI Trabzon Limanı (ĐHD) Çanakkale Kepez Limanı Üstyapı Tesisleri (YĐD) Güllük k Gemi Yanaşma Đskelesi (YĐD) Bodrum Yolcu Đskelesi (YĐD) DEMĐRYOLU ULAŞTIRMASI Kapıkule Demiryolu Hudut Garının n Yeniden Yapıland landırılması (*) Antalya-Alanya Alanya Demiryolu Projesi (YĐD) (Açılan ihaleye teklif gelmemiştir) KENTĐÇĐ ULAŞIM Đstanbul Boğaz azı Karayolu Tüp T p Geçişi i (YĐD) (*)( (*) YĐD ihale yetkisi için in YPK onayı, uygulama sözle zleşmeleri için in de YPK onayı alınmaktad nmaktadır.

29 TÜRKĐYE DE KÖSĐ K PPP BENZERĐ KISMĐ UYGULAMALAR BAZI SEKTÖREL UYGULAMALAR TURĐZM Tekirdağ Yat Limanı (YĐD) (*)( Yalova Yat Limanı (YĐD) (*)( Afşa a Adası Yat Limanı (YĐD) (*)( Bodrum Turgut Reis Yat Limanı (YĐD) Didim Yat Limanı (YĐD) Çeşme Yat Limanı (YĐD) Sığacık k Yat Limanı (YĐD) Kaş Yat Limanı (YĐD) Alanya Yat Limanı (YĐD) Mersin Yat Limanı (YĐD) Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri (YĐD) Datça a Yat Limanı (YĐD) (*) YĐD D ihale yetkisi için i in YPK onayı alınmakta, uygulama sözles zleşmeleri için i in de YPK onayı alınmaktad nmaktadır. ĐÇMESUYU Yuvacık k Barajı (YĐD)

30 TÜRKĐYE DE KÖSĐ K PPP BENZERĐ KISMĐ UYGULAMALAR BAZI SEKTÖREL UYGULAMALAR GENEL ĐDARE Hatay Cilvegözü Sınır r Kapısı (YĐD) (*)( Mardin Nusaybin Sınır S r Kapısı (YĐD) (*)( Edirne Hamzabeyli Sınır S r Kapısı (YĐD) (*)( Pazarkule Sınır S r Kapısı (**) Esendere Sınır S r Kapısı (**) Türkgözü Sınır r Kapısı (**) Dilucu Sınır S r Kapısı (**) Akçakale Sınır S r Kapısı (**) Öncüpınar nar Sınır S r Kapısı (**) Yayladağ Sınır r Kapısı (**) Kırklareli Dereköy y Sınır S r Kapısı (YĐD) (***( ***) Đstanbul Halkalı Sınır r Kapısı (YĐD) (***( ***) Şırnak Ali Rıza R Efendi Sınır S r Kapısı (YĐD) (***( ***) Edirne Đpsala Sınır S r Kapısı (YĐD) Iğdır r Gürbulak G Sınır S r Kapısı (YĐD) Şırnak Habur Sınır S r Kapısı (YĐD) Edirne Kapıkule Sınır S r Kapısı (YĐD) Artvin Sarp Sınır S r Kapısı (YĐD) (*) YĐD ihale yetkisi için in YPK onayı, Uygulama sözle zleşmeleri için in de YPK onayı alınmaktad nmaktadır. (**) YĐD ihale yetkisi için in YPK onayı YPK üyelerinin imzasına açılmakta, YPK yetkilendirmesinin ardından uygulama sözleşmesi için in de YPK onayı alınmaktad nmaktadır (***) Hazırl rlık çalışmaları devam etmektedir.

31 TÜRKĐYE DE KÖSĐ K PPP BENZERĐ KISMĐ UYGULAMALAR KARAYOLLARI GN. MD. TARAFINDAN TEKLĐF F EDĐLEN HAZIRLIK AŞAMASINDAKA AMASINDAKĐ PROJELER ULAŞTIRMA Gebze-Orhangazi Orhangazi-Đzmir zmir Otoyolu (Đzmit( Körfez K Geçişi Dahil) (377 km) (*)( Kınalı-Malkara-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu (Çanakkale Boğaz Geçişi i KöprK prüsü Dahil) (566 km) Ankara-Đzmir Otoyolu (503 km) (Ankara-Đzmir) Ayr.- Afyon - Burdur - Antalya Otoyolu (345 km) (Ankara-Đzmir) Ayr.- Eskişehir - Bursa Otoyolu (202 km) (*) YĐD D ihale yetkisi için i in YPK onayı alınmakta, uygulama sözles zleşmeleri için i in de YPK onayı alınmaktad nmaktadır.

32 KÖSĐ Mevzuatı Menafi-i Umumiyeye Müteallik Đmtiyazat hakkında Kanun (1910 Tarihli) Yap Đşlet Devret (3996, 3465, 3096 Sayılı Kanunlar) Yap - Đşlet (4283 sayılı Kanun) Đşletme Hakkı Devri (4046, 5335, 3465, 3096 Sayılı Kanunlar) Uzun Dönemli Kiralama (5335, 4046 Sayılı Kanunlar) Yap Kirala Devret (5396 Sayılı Kanun) 32

33 KÖSĐ Uygulamaları & Paydaşlar Yüksek Planlama Kurulu (YPK) / Bakan Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) YĐD / YĐ /YKD / [ĐHD] ĐHD Kalkınma bakanlığı (Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı YĐD / YĐ YĐD / YĐ YKD ĐHD Đcracı Bakanlıklar Đçişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı KĐT ler YĐD / YĐ YĐD / YĐ Đmtiyaz KĐT ler Belediyeler 33

34 Türkiye de KÖSĐK - PPP Mevcut Yasal Altyapının Kapsadığı Sektörler SAĞLIK Hastaneler ENERJĐ Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti Barajlar ULAŞTIRMA Otoyol, köprü, tünel, otopark, otoyol işletme tesisleri Demiryolu Sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ĐÇME SUYU, KANALĐZASYON Đçme ve kullanma suyu Arıtma tesisi Kanalizasyon TURĐZM Yat Limanları GENEL ĐDARE Gümrük Kapıları MADENCĐLĐK Maden ve işletmeleri ÇEVRE Çevre kirliliğini önleyici yatırımlar ĐMALAT Fabrika ve benzeri tesisler HABERLEŞME TARIM Sulama

35 Türkiye de KÖSĐK - PPP Mevcut Yasal Altyapının Kapsamadığı Bazı KÖSĐ Yöntemleri Tasarla-Yap-Finanse Et-Đşlet Yap-Sahiplen-Đşlet-Devret Rehabilite Et-Đşlet-Devret Yap-Sahiplen-Đşlet Yap-Devret-Đşlet Đlave Yatırım Yap-Đşlet Özel sektörle şirket kurma Gölge ücret Geliştirilecek yeni usuller

36 Türkiye de KÖSĐK - PPP Mevcut Yasal Altyapının Kapsamadığı Bazı Sektörler Eğitim Hizmetleri Adalet Hizmetleri Kültür Hizmetleri

37 Türkiye de KÖSĐK - PPP Karşı şılaşılan Temel Sorunlar 1. KÖSĐ Uygulamalarında Kurumsal Đdari Kapasite ve Yapılanma Eksikliği a. Genellikle özel kesim tarafından finanse edilip işletilmeleri sebebiyle KÖSĐ projelerinin kamu tarafından yeterince sahiplenilmemesi. b. KÖSĐ projelerinin hazırlık aşamasında; fayda-maliyet analizi, projelerin teknik, ekonomik ve mali yapılabilirliği, ekonomik-sosyal maliyet, getiri ve riskleri üzerine karar verme sürecine yardımcı olabilecek nitelikte çalışmaların zamanında ve yeterli düzeyde yapılamaması. c. Kamu kuruluşlarında; klasik finansman yöntemlerine nazaran daha karmaşık süreçler içeren KÖSĐ projelerine yönelik tecrübe eksikliği (Kamu kuruluşları ve özel kesim arasında bilgi ve tecrübe asimetrisinin mevcudiyeti) d. Proje dokümanlarına (fizibiliteler, sözleşmeler, vb) yönelik sektörel standardizasyonun oluşturulamamış olması. e. KÖSĐ projelerinin analizi, önceliklendirmesi ve seçiminden sorumlu, KÖSĐ konusunda uzmanlaşmış merkezi bir birimin olmaması.

38 Türkiye de KÖSĐK - PPP Karşı şılaşılan Temel Sorunlar 2. Mevcut Mevzuatın Dağınık Yapıda Olması ve Az Sayıda Modeli Kapsaması a. Model çeşitliliği azdır : Mevzuat sadece YĐD, YĐ, ĐHD, Yap-Kirala-Devret ve Uzun Dönemli Kiralama yöntemlerini kapsamaktadır. b. Farklı modeller farklı kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Mevzuat Dağınıktır.

39 Türkiye de KÖSĐK - PPP Çözüm Önerileri 1. Merkezi Đdari Otorite Đhtiyacı KÖSĐ konusunda uzmanlaşmış, Türkiye nin KÖSĐ politikalarını belirleyecek ve geliştirecek, Uygulayıcı kamu kuruluşları için kaynak niteliği taşıyan rehber ve standart dokümanları hazırlayacak, KÖSĐ projelerinin kalkınma planları, program ve sektörel politikalar ile uyumunu sağlayacak, KÖSĐ projelerinin analizi, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, seçimi ve izlenmesinden sorumlu, merkezi bir idari birimin oluşturulması zorunludur. 2. Ulusal KÖSĐ stratejisinin oluşturulması 3. Uygulanabilir model ve sektörleri içine alan tek bir çerçeve kanun çıkarılması 4. Kamunun KÖSĐ süreçleri kapasitesinin artırılması konusunda bilgi ve

40 Türkiye de KÖSĐK - PPP Çözüm Đçin Atılan Adımlar Mevcut Durum, Sorunlar ve Đhtiyaçlar DPT tarafından; hayata geçirilen KÖSĐ uygulamaları, edinilen tecrübeler, karşılaşılan sorunlar, uygulanabilecek yeni modeller ve çözüm önerilerinin belirlenmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 2005 yılı başından itibaren bir dizi toplantı düzenlenerek bir rapor ve bir taslak KÖSĐ Çerçeve Kanunu hazırlanmıştır ancak halen yasalaşamamıştır. KÖSĐ Taslak Çerçeve Kanunu Başbakanlığa sevk edilen KÖSĐ Kanunu Taslağının yasalaşması ve ikincil mevzuat çalışmalarının yakın zamanda tamamlanması beklenmemektedir. Kalkınma Bakanlığı PPP Özel Đhtisas Komisyonu Raporu hazırlanmaktadır.

41 Türkiye de KÖSĐK - PPP Taslak KÖSĐK Kanunu ile Getirilen Yenilikler MEVCUT YASAL ÇERÇEVE TASLAK KÖSĐ KANUNU Yap-Đşlet-Devret (3996, 3465, 3096) Yap-Đşlet (4283) Yap-Kiraya Ver-Devret (5396) Đşletme Hakkı Devri ve Uzun Dönemli Kiralama (4046, 5335,3465,3096) Yap-Đşlet-Devret Yap-Đşlet Yap-Kiraya Ver-Devret Đşletme Hakkı Devri Uzun Dönemli Kiralama Tasarla-Yap-Đşlet-Devret Tasarla-Yap-Đşlet Rehabilite Et-Đşlet-Devret Đlave Yatırım Yap-Đşlet-Devret Đlave Yatırım Yap-Đşlet Özel sektörle şirket kurma Đlave Yatırım Yap-Kiraya Ver-Devret Rehabilite Et-Kiraya Ver-Devret Tamamlama, yenileştirme, geliştirme, arama, restorasyon, bakım-onar onarım vb. işler i YAP kavramı içinde inde değerlendirilmek erlendirilmek tedir. Gölge ücret uygulaması da bu kanun kapsamındad ndadır.

42 Yapılmas lması Gerekenlere Đlişkin Öneri AB ve Diğer Ülke Uygulamaları Proje Sözleşme Altyapı YENĐ Đdari KÖSĐ Birimi Ulusal Mevzuat Sağlık, Çevre, Ulaşı şım, Đhale, Kamu Mali Denetimi, Đş,, SözleS zleşme, Vergi Hukukunun Geliştirilmesi Merkezi ve Yerel Mevzuat Đlgili sair Kurumların Tam Desteği Kaynak: Ayhan Sarısu, (2007), Kamu ve Özel Sektör Đşbirlikleri - Türkiye Đçin Bir Model Önerisi, Doktora Tez Sunumu, Ankara Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đşletme A.B.D., Nisan. 42

43 KÖSĐ Đçin Sistematik Yaklaşı şım Önerisi Politika ve Stratejinin Geliştirilmesi Stratejik Unsur (Kısa dönemde değişmez) Yeni Bir Yasal Düzenleme D Çerçevesi evesi Hazırlanması Đdari KÖSĐK Biriminin Kurulması KÖSĐ Uygulamalarının Canlandırılması lması Sürekli Geri Besleme ve Yenilenme Taktik Unsur (Her KÖSĐ için değişebilir) Sektörel KÖSĐ Uygulamaları Đçin Modeller Oluşturulması KÖSĐ Uygulamalarının Koordinasyon ve ve Geliştirilmesi Siyasi Destek ve Kararlı Uygulama Kaynak: Ayhan Sarısu, (2007), Kamu ve Özel Sektör Đşbirlikleri - Türkiye Đçin Bir Model Önerisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đşletme A.B.D., Nisan, Şekil 12, s

44 Ülke Örnekleri

45 Dünya Ülkeleri Örnek KÖSĐK Birimleri Kaynak: Ayhan Sarısu, (2007), Kamu ve Özel Sektör Đşbirlikleri - Türkiye Đçin Bir Model Önerisi, Doktora Tez Sunumu, Ankara Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đşletme A.B.D., Nisan. 45

46 Başar arı Faktörleri Yasal çerçeve eve & siyasi ilgi ve destek PPP Politika hedeflerinin açık a k ve net tanımlanmas mlanması Profesyonel ve adanmış bir merkezi PPP Birimi Proje uygulama safhaları için in açık a k ve yorum gerektirmeyen netlikte rehberlik Fizibilitesi yüksek y pilot projeler PPP politikalarının n ve uygulama projelenin devamlılığı ığı 46

47 Nihai Durum Analizi Şekil 17: KÖSĐ de Durum Tespiti Siyasi Đlgi Siyasi Đstek, Talep ve Destek Hukuki Altyapının Oluşturulması Merkezi KÖSĐ Otoritesi nin Teşkilatlanması Ulusal KÖSĐ Stratejisinin oluşturulması Henüz Türk KÖSĐ Kanunu YOK Merkezi ve Yerel Örgütlenmede KÖSĐ Birimleri YOK Đlgili Bakanlıklar ve Yerel Yönetimlerin KÖSĐ için Eğitilmesi Standart Belgelerin Oluşturulması ve Geliştirilmesi Örnek KÖSĐ Projelerinin Seçimi KÖSĐ Projelerinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi YĐ, YĐD, ĐHD yöntemleri kısmen başarılı olmakla birlikte Ulusal KÖSĐ Stratejisi YOK KÖSĐ Prosedürlerinin ve Sözleşmelerinin Standardizasyonu KÖSĐ lerin Genel Kabul Gören Alternatif Uygulama Modelleri Haline Gelmesi KÖSĐ Piyasasının Olgunlaşması ve Gelişmesi 47

48 Ne Yapılmalı? Kamu yatırım ve hizmetlerinin sağlıklı ve rekabetçi bir zeminde gerçekleştirilebilmesi için; Konu sadece hukuk açısından değil, modern finansman/işletmecilik usûlleri ve özellikle kamu hizmeti ve imtiyaz gibi kavramların KÖSĐ uygulamaları ile birlikte ele alınıp yeniden tanımlanması, Gerekli yasal ve idari altyapının bu çerçevede oluşturulması, Geçmişte ve halen yaşanan tereddütlerin bertaraf edilmesi, elzemdir. 48

49 KÖSĐ Đçin Önerilen Teşkilatlanma Yapısı ANA KARAR ANA KARAR ORGANI ORGANI UYGULAMA UYGULAMA ORGANI ORGANI KÖSĐ Yüksek Kurulu KÖSĐ Başkanlığı ARAKARAR ARAKARAR ORGANI ORGANI KÖSĐ Projeleri Đcra Kurulu [KÖSĐ Đd. Başkanı ve Başkan Yardımcıları] KÖSĐ Bşk. Yardımcıları (Yeteri Kadar) (Ana Hizmet Birimleri) KÖSĐ Sektör Daire Başkanlıkları (Yeteri Kadar) KÖSĐ Sektör Uzmanları ĐDARĐ, MALĐ, HUKUKĐ, TEKNĐK HARĐCĐ UZMAN DANIŞMANLAR ĐDARĐ, MALĐ, HUKUKĐ, TEKNĐK (Destek Birimleri) KÖSĐ Destek Hizmeti Daire Başkanlıkları (Yeteri Kadar) Đnsan Kaynakları Đdari ve Mali Đşler Danışmanlık Hizmetleri Strateji Geliştirme Đhale Hizmetleri Sözleşme Takip, Koordinasyon BAKANLIK KÖSĐ Birimleri (Maliye, Enerji, Ulaştırma, Sağlık, Adalet, Milli Eğitim, v.b.) YEREL YÖNETĐM KÖSĐ Birimleri (Valilikler ve Belediyeler bünyesinde) 49

ALTYAPI YATIRIMLARINDA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİKLERİ (1)-I

ALTYAPI YATIRIMLARINDA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİKLERİ (1)-I ALTYAPI YATIRIMLARINDA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİKLERİ (1)-I Yazar: Ayhan SARISU(*) Yaklaşım Dergisi/ Ocak 2008 / Sayı: 181 / Sayfa: 199-205 I- GİRİŞ Her türlü kamusal mal ve hizmetin özel sektör marifeti

Detaylı

ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ. Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.

ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ. Yayımlandığı R.Gazete: 01.03. ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 1-Değişiklik: 26.03.2005/25767 R.G. 2-Değişiklik: 17.08.2006/26262 R.G.

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR RLİĞİ

KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR RLİĞİ DPT MÜSTEŞARLIĞI KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR KAMU-ÖZEL İŞBİRL RLİĞİ 26 Aralık 2006 1 YATIRIMLARIN GSMH İÇİNDEKİ PAYI (%) YÜZDE 30 25 21,6 20 12,8 15 10 5 8,8 24,2 22,8

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE Sayı :73421605/166.01 Konu :Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Faaliyete Geçmesi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 MINISTRY OF AND TRADE LOCAL 1 Liman Mahallesi P.K. 30 07070 ANTALYA +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 +90 242 259 09 39 antgumbm@gumruk.gov.tr BATI AKDENİZ ( ANTALYA ) 1- Antalya Gümrük Müdürlüğü 2-

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel :B.21.0.RKG.0.06.00.00-166.01 Konu :Yeni Gümrük Kodları 26.11.2012 / 06775 GÜMRÜK NE Bakanlığımız taşra teşkilatının örgütlenmesine ilişkin

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Yeni Gümrük Kodları Hakkında Duyuru

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Yeni Gümrük Kodları Hakkında Duyuru Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Yeni Gümrük Kodları Hakkında Duyuru ESKİ YAPILANMA (GÜMRÜK VE MUHAFAZA, TASFİYE İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) ESKİ KOD YENİ YAPILANMA (GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ EK 84 ANKARA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu Ankara Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü Ankara 2- Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ 23 Mart 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26471 YÖNETMELİK Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı mükerrer Resmî Gazete

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

Ek- 1 CANLI HAYVAN. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili

Ek- 1 CANLI HAYVAN. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili Ek- 1 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ CANLI HAYVAN HAYVANSAL ÜRÜN İnsan Tüketimi İçin Amaçlananlar İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmayanlar 1 Ağrı 2 Ankara 3 Antalya 4 Antalya 5 Ardahan 6 Artvin 7 Balıkesir 8 Edirne 9 Edirne

Detaylı

RLİKLERİ / ORTAKLIKLARI PPP NEDİR?

RLİKLERİ / ORTAKLIKLARI PPP NEDİR? T.C. BAŞBAKANLIK BAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLI KANLIĞI KAMU - ÖZEL İŞBİRL RLİKLERİ / ORTAKLIKLARI [PPP] & TÜRKİYE DENEYİMİ ALi GüNER TEKiN DAİRE BAŞKANI MAYIS 2008 www.oib.gov.tr PPP NEDİR? Özelleştirme:

Detaylı

KOÇ HOLDİNG KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI YEÇEP ve AB Uyum Sürecinde Çevresel Yatırımların Finansmanı Semineri Ankara, 27 Haziran 2012

KOÇ HOLDİNG KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI YEÇEP ve AB Uyum Sürecinde Çevresel Yatırımların Finansmanı Semineri Ankara, 27 Haziran 2012 KOÇ HOLDİNG KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI YEÇEP ve AB Uyum Sürecinde Çevresel Yatırımların Finansmanı Semineri Ankara, 27 Haziran 2012 Dr. Yalçın ELİGÜZELOĞLU Su ve Çevre Altyapı Yatırımları Yöneticisi

Detaylı

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN)

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN) S.N O BATI AKDNĠZ GÜMRÜK V TĠCART MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Bodrum Gümrük Müdürlüğü Marmaris Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas. lanması

Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas. lanması Yerel YönetimlerinY Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas lanması - Hazine MüsteM steşarlığının n Rolü Hazine MüsteM steşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel MüdürlM rlüğü İzzet YERDEŞ Şube MüdürüM

Detaylı

Ek-1 İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ. GTİP Madde İsmi Test Raporları

Ek-1 İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ. GTİP Madde İsmi Test Raporları Ek-1 İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ GTİP Madde İsmi Test Raporları 6401.92.10.00.00 Yüzü kauçuktan olanlar Ftalat 6401.92.90.00.00 Yüzü plastik maddeden Ftalat olanlar 6401.99.00.00.00 Diğerleri

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ

5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131005-7.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131005-7.htm Sayfa 1 / 7 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605/166.01 Konu : Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Faaliyete Geçmesi 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010 halka arz 1 Özet Bilgiler HALKA ARZ VE ORTAKLIK YAPISI Afken Holding in altyapı yatırımları konularında uzmanlaşmış tecrübesi 1976 yılına dayanmaktadır. Günümüzde ana

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

Gümrüklere göre ithalat Imports by customs offices. (Değer: Bin $ / Value: Thousand $)

Gümrüklere göre ithalat Imports by customs offices. (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Gümrüklere göre ithalat Imports by customs offices (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Kodu Gümrük adı Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Year Code Customs

Detaylı

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI Proje Finansmanı Ekonomik amacı bir varlığın elde edilmesi ya da finansmanı ve tek geri ödeme kaynağı projenin/işin yarattığı nakit

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

Gümrükler Genel Müdürlüğünün tarihli sayılı tasarruflu yazısı (Açık Transit Beyannamelerine İlişkin E-Posta Bildirimi Sistemi)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün tarihli sayılı tasarruflu yazısı (Açık Transit Beyannamelerine İlişkin E-Posta Bildirimi Sistemi) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.04.2017 tarihli 23923088 sayılı tasarruflu yazısı (Açık Transit Beyannamelerine İlişkin E-Posta Bildirimi Sistemi) Sayı : 96603261-120.01.02 Konu : Açık Transit Beyannamelerine

Detaylı

Ek-1 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Ek-1 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ Ek-1 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ GTİP MADDE İSMİ 4015.19.00.00.11 Ev işlerinde kullanılan eldivenler 4015.19.00.00.19 Diğerleri 4015.90.00.00.00

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRİŞ - ÇIKIŞ YAPAN ZİYARETÇİLER, YABANCI VE VATANDAŞLAR. Mart 2015 SAYI: :00

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRİŞ - ÇIKIŞ YAPAN ZİYARETÇİLER, YABANCI VE VATANDAŞLAR. Mart 2015 SAYI: :00 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRİŞ - ÇIKIŞ YAPAN ZİYARETÇİLER, YABANCI VE VATANDAŞLAR Mart 2015 SAYI: 3 27.04.2015-11:00 www.turizm.gov.tr istatistik@turizm.gov.tr TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Yerel Yönetimlerin Kamu Özel Sektör İşbirliği Modelleri

Yerel Yönetimlerin Kamu Özel Sektör İşbirliği Modelleri T.C. B A Ş B A K A N L I K H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I Yerel Yönetimlerin Kamu Özel Sektör İşbirliği Modelleri 21 Ekim 2009 Gündem Yerel yönetimlerin KÖİ nedir? Yerel yönetimlerin KÖİ projeleri

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ EKİM 2016 ( TARİHLİ VE /4031 SAYILI YAZI EKİ)

HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ EKİM 2016 ( TARİHLİ VE /4031 SAYILI YAZI EKİ) S.NO KURULUŞ ADI HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ 03 05 EKİM 2016 (06.10.2016 TARİHLİ VE 33735898.774.09/4031 SAYILI YAZI EKİ) 1 Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Adana

Detaylı

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ GAP BÖLGESİ ULAŞIM VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ (Türkçe ve İngilizce); Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (TBDST - Temel Mühendislik, Dapta Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Danışmanlık,

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2014 31/03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 04 01 TOPLAMLAR: 04 01 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 1,349 03 TOPLAMLAR:

Detaylı

Karar No : 365 Karar Tarihi : 09/06/2010

Karar No : 365 Karar Tarihi : 09/06/2010 Karar No : 365 Karar Tarihi : 09/06/2010 Cumhurbaşkanlığınca Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 12/05/2010 tarihli, B.01.0.KKB.01-18/D- 1-296 sayılı yazı ile; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu nca

Detaylı

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/01/2016 31/01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 01 04 TOPLAMLAR: 01 04 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 582 16 TOPLAMLAR:

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Ek-1 OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA İTHALATTA DENETIME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Ek-1 OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA İTHALATTA DENETIME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ Ek-1 OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA İTHALATTA DENETIME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ GTİP MADDE İSMİ 3213.90.00.00.00 Diğerleri (yalnız parmak boyalar) 3407.00.00.90.12 Model yapmaya mahsus patlar

Detaylı

Başlıca Hizmetleri. yenilenebilir Enerji alanında. prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin 1 / 5

Başlıca Hizmetleri. yenilenebilir Enerji alanında. prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin 1 / 5 1 / 5 prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin yenilenebilir Enerji alanında Başlıca Hizmetleri 2 / 5 prowind Alternatif Enerji Şirketi nde görev yapan kilit mevkiideki personeli, doksanlı yılların ortalarından

Detaylı

Garanti ve İkraz SüreS

Garanti ve İkraz SüreS Hazine MüsteM steşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Y Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanmas lanması Garanti ve İkraz SüreS reçleri Yasal Çerçeveeve - 4749 sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat - Hazine Garantileri

Detaylı

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014 Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event Istanbul, Mayıs 2014 AFD Fransa nın Kalkınma Yardımının Başında Geliyor 2012 yılında 7 milyar avro finansman : AFD artık Fransa nın toplam kalkınma yardımının

Detaylı

AYLAR-Months OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN January February March April May June

AYLAR-Months OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN January February March April May June 20-TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPAN VATANDAŞLARIN GİRİŞ KAPILARINA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI(2008*) Distribution of Turkish Citizens Returning to Turkey by Provinces of Entry and Months (2008*) GİRİŞ KAPILARI VE VASITA

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ

Detaylı

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR A. DROGI TRANZYTOWE (do i z Turcji) (1) Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli Sınır Kapıları - Sarp, Türkgözü, Dilucu, Gürbulak, Aktaş Sınır Kapısı E.80;

Detaylı

Garanti Anadolu Sohbetleri KAYSERİ. Ergun Özen Garanti Bankası Genel Müdürü

Garanti Anadolu Sohbetleri KAYSERİ. Ergun Özen Garanti Bankası Genel Müdürü Garanti Anadolu Sohbetleri KAYSERİ Ergun Özen Garanti Bankası Genel Müdürü 1 Kasım 2007 GARANTİ BANKASI Finansal Bilgiler 1 1 Ödüller ve ve Başarılar Aktifler Toplam Krediler 2 Mevduat Şubeler 3 57,5 milyar

Detaylı

DMO KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER

DMO KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER DMO KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER İş Makinesi Sektörü Dünyada Yıllık Satış yaklaşık 1.000.000 Adet (~=160 Milyar Dolar) Türkiye de Yıllık Satış yaklaşık 11.500 Adet %60 Distribütör, %40 Yerli

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ RLĐĞĐ. TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI 11.04.2009

TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ RLĐĞĐ. TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI 11.04.2009 KAMU BĐLĐŞĐB ĐŞĐM M PROJELERĐNDE KAMU ÖZEL SEKTÖR ĐŞBĐRL RLĐĞĐ 1 SUNUŞ PLANI/ĐÇERĐK Giriş Rapor Yazım Süreci Kavramlar Kamu Özel Sektör Đşbirliklerinin Özellikleri ve Türleri Hukuki Durum Kamu Özel Sektör

Detaylı

Proje Finansmanı ve PPP Sertifikasyon Programı Excel Destekli

Proje Finansmanı ve PPP Sertifikasyon Programı Excel Destekli Proje Finansmanı ve PPP Sertifikasyon Programı Excel Destekli Eğitim Takvimi 20 Mart 2015, Cuma 1. Yatırım Kavramı Yatırım ve Yatırımcı Kavramı Yatırımların Özellikleri Sanayi Yatırım Kavramı Proje ve

Detaylı

05-KAMU ALIMLARI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)

05-KAMU ALIMLARI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 05. 0007.1.01 Kamu Đhale

Detaylı

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2016 31/03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ AKÇAKALE SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Bulgaristan 01 TOPLAMLAR: 01 ÇEŞME SINIR KAPISI Türkiye 15 01 TOPLAMLAR: 15

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

OYAK BETON HAKKINDA OYAK BETON PROJELERİ ULAŞIM PROJELERİ

OYAK BETON HAKKINDA OYAK BETON PROJELERİ ULAŞIM PROJELERİ OYAK BETON HAKKINDA Çeyrek asra yakın bir süre OYAK Çimento Grubu fabrikalarının çatısı altında ikincil bir hizmet olarak sunulan hazır beton üretimi ve satışı, sektördeki hızlı gelişmelerin ve artan talebin

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI İLLER BANKASI GENEL TANITIMI 11 Haziran 1933 tarihinde 15 milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankası adı ile kurulmuştur. 13 Haziran 1945 tarihinde faaliyet alanı genişletilerek İller Bankası na dönüşmüştür.

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) ORDU DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices

Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Kodu Gümrük Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Year Code Customs

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHRACAT DEĞERİ ($ ABD DOLARI)

TÜRKİYE NİN İHRACAT DEĞERİ ($ ABD DOLARI) TÜRKİYE NİN İHRACAT DEĞERİ ($ ABD DOLARI) 2016 2015-1% -9% $142.138.850,239 $143.838.871,428 2014 4% $157.610.157,690 2013 2012 13% $151.802.637,087 $152.461.736,556 2011 18% $134.906.868,830 2010 11%

Detaylı

BİLGİLENDİRME ve YAPILACAK YATIRIMLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

BİLGİLENDİRME ve YAPILACAK YATIRIMLARIN GÖRÜŞÜLMESİ Faaliyet Raporu Genel Kurul Süreci GOSB Teknopark Tembelova Alanı GOSB Meydan Faaliyet Bütçesi 2012 Yılı Öngörülen Yatırımlar Gümrük Genişletilmiş AVM ve Bankalar Alanı Atıksu Altyapısının Yenilenmesi

Detaylı

Gaye Spolitis. Özgeçmiş

Gaye Spolitis. Özgeçmiş Gaye Spolitis gayespolitis@erdem-erdem.av.tr Özgeçmiş Erdem & Erdem in Kurumsal İşler Departmanı nda Ortak olarak görev yapan Gaye Spolitis birleşme ve devralmalar, enerji hukuku ve enerji perakendesi,

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

DEMİRYOLLARINDAN ÖZEL SEKTÖRE DAVET

DEMİRYOLLARINDAN ÖZEL SEKTÖRE DAVET DEMİRYOLLARINDAN ÖZEL SEKTÖRE DAVET TÜRKİYE DE DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE İLK OLMAK İSTER MİSİNİZ? DEMİRYOLLARI, KAPILARINI ÖZEL SEKTÖRE AÇIYOR!!! ULAŞTIRMA ALANINDA ÇOK CAZİP YATIRIM İMKANLARINA SAHİP DEMİRYOLLARININ

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ENERJI HUKUKU-1 HKS-303 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ Alparslan BAYRAKTAR LL.M. 16 Ekim 2015 Piyasa Düzenleme Süreci Deregülasyon Piyasanın Oluşturulması Düz. Kur., Mevzuat,

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Müsteşarlığından: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gümrük Müsteşarlığından: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 653 üncü maddesi

Detaylı

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO12 01.03.2013 173049 Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu Adres P.K. 12 Aliağa Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014 PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER Proje Finansmanı Nedir? Proje Finansmanı Süreci ve KDM nin Sürece Katkıları Proje Finansmanının Yapısı ve Danışman Firma İhtiyacı

Detaylı

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM KOOPERATİFLERİ Gülsüm Gözde AYANOĞLU Gümrük ve Ticaret Uzmanı Ocak, 2017 Sunum İçeriği I- Genel Olarak Kooperatifler II- Kooperatifler ve Yenilenebilir

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011

MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011 MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011 SUNUM PLANI I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE II. TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME III. SONUÇ 2 ÇOK YILLI BÜTÇELEME (ORTA VADELİ HARCAMA ÇERÇEVESİ) NEDİR?

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye Turizm Stratejisi Eylem planı nedir? Turizm sektörü için bir yol haritası oluşturularak bu yol haritası ile

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) SAMSUN DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı