SİRKÜLER. A. Ercan ALPTEKİN HESAP UZMANI. I.Giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİRKÜLER. A. Ercan ALPTEKİN HESAP UZMANI. I.Giriş"

Transkript

1 SİRKÜLER Konu: Üretim Tesisleri Ve Bu Tesislere İlişkin Gayrimenkullerin Sermaye Şirketlerine Ayni Sermaye Olarak Konulmasından Doğan Kazançlara İlişkin İstisna A. Ercan ALPTEKİN HESAP UZMANI I.Giriş Yatırımların finansmanında vergi politikası ülkenin potansiyel kaynaklarını kalkınmaya kanalize etmede vazgeçilmez bir araç olarak ortaya çıkmaktadır.türk Vergi Sisteminde de yatırımların finanse edilmesi öngörülmüş buna göre politikalar benimsenmiştir.uygulanan teşvik politikaları yatırımların desteklenmesini öngörmüş bunun yanı sıra yabancı sermaye yatırımlarının artarak ekonomik kalkınmanın ivme kazanmasına hizmet etmeye çalışmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 23. maddesinin (a) bendinin ikinci paragrafında, kurumların üretim tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının, teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak olan bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak yabancı ortaklı bir anonim şirkete ayni sermaye olarak konulması halinde vergi istisnasının uygulanması öngörülmüştür.

2 Geçici 23. Maddede yer alan istisnanın uygulama süresi tarihinde dolmuş olup 4369 sayılı yasa ile de herhangi bir değişiklik getirilmemiştir.1999 yılında Mali Yıl Bütçe Kanunu kanunlaşıncaya kadar Devlet Harcamalarının Yapılması ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun a sonra 1999 Mali Yılı Bütçe Kanununa konan maddelerle istisna devam ettirilmiş,4444 sayılı Kanunla 1 Ocak 1999 tarihinden başlamak üzere istisna süresi 2002 yılını da kapsayacak şekilde uzatılmıştır. II.İstisna Uygulaması Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 23. maddesinde yer alan, iştirak hisselerinin ve gayrimenkullerin satışından doğan kazançlarla ilgili istisna hükmünün uygulanmasına ilişkin esaslar üretim tesislerinin sermaye şirketlerine ayni sermaye olarak konulmasından doğan kazançlar için de geçerlidir.istisnanın uygulama şartlarını kanun koyucu başka bir istisnanın uygulama şartları içinde değerlendirmesinin nedeni işletmelerin aktif satışı şeklinde elde ettikleri kazancın sermayelerini güçlendirmelerine kanalize etme yönünde var olan amaç birliğidir sayılı yasa ile Kurumlar Vergisi Kanununun eklenen geçici 28. Madde hükmü ile geçici 23. Madde hükmü bir paragraf dışında aynı hükümleri ihtiva etmektedir. Söz konusu kanun metinlerinin istisna uygulaması ile ilgili bölümleri aşağıdaki gibidir. Bu hüküm,kurumların üretim tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak olan bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak olan yabancı ortaklı bir anonim şirkete ayni sermaye olarak konulması halinde uygulanır.bu durumda yeni kurulacak şirketin tam mükellef ve yapacağı yatırımın asgari 5 milyon ABD Doları veya yabancı para karşılığı Türk Lirası olması şarttır.bu şartlara ilave olarak yabancı ortaklı sermaye şirketinde yabancı ortağın sermaye payının 1 milyon ABD Doları veya yabancı para karşılığı Türk Lirası ve %20 den az olmaması ve kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi gerekir. Sermayeye eklenen bu kazançların beş yıl içinde herhangi bir surette işletmeden çekilmesi veya bu süre içinde işletmelerin tasfiyesi halinde,bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur. Geçici 28. Maddeyle geçici 23. Madde arasında farklılık yaratan paragraf aşağıdaki gibidir. Bu kazançların sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz.kurumlar vergisinden müstesna tutulan bu kazançlar,bu kanunun 25. Maddesinin ikinci fıkrasına göre %20 kurumlar vergisine tabi tutulmaz.üretim tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak bir sermaye şirketine veya yeni yatırım yapmak üzere kurulacak bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulmasından doğan ve bu maddeye göre vergiden müstesna tutulan kazançlar,gelir Vergisi Kanunun 94. Maddesinin 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre vergi tevkifatına tabi tutulmaz.bu hüküm uyarınca vergiden istisna edilen diğer kazançlar için ise bu vergi tevkifatı %10 olarak uygulanır. IAC 2

3 Bu paragrafın 1999 yılı kazançları için kaldırılma gerekçesi 4369 sayılı yasa ile Vergi Kanunlarında yapılan değişiklerin burada da uygulama imkanı bulmasını sağlamaktır.geçici 28.maddenin 3. paragrafında yukarıda yer alan hüküm yerine aşağıdaki hüküm getirilmiştir. Üretim tesisleri ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak yabancı ortaklı bir anonim şirkete ayni sermaye olarak konulmasından doğan ve bu maddeye göre vergiden müstesna tutulan kazançlar, Gelir Vergisi Kanunun 94.maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin b-ii bendine göre vergi tevkifatına tabi tutulmaz. Bu şekilde bir düzenleme yapılmasının gereği asgari kurumlar vergisinin tarihinden itibaren kaldırılmış olmasıdır.stopaj konusunda geçici 23. Maddedeki düzenleme ile geçici 28. Maddedeki düzenleme fark etmemektedir. İlk defa 4108 sayılı kanunla getirilen istisnanın mezkur kanundaki gerekçesinde aşağıdaki açıklama yapılmıştır. Öte yandan,yüksek teknolojiye sahip yabancı kuruluşlarla Türkiye de ortak kurulacak olan üretim tesislerinin uluslararası piyasada rekabet gücü nedeniyle ihracat potansiyelinin yüksek olacağı şüphesizdir.bu şekilde yapılacak yatırımlar öncesinde yabancı sermaye girişi ve daha sonra ihracat imkanları ile ülkemize önemli ölçüde döviz girişi sağlanmış olacaktır. Bu amaçla tam mükellefiyete tabi kurumların üretim tesislerini ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının,yeni kurulacak olan yabancı sermayeli ve tam mükellefiyete tabi anonim şirketlere ayni sermaye olarak konulması halinde,bu ayni sermaye tahsisinden doğan kazançlar vergilendirilmeyecektir. A.Üretim Tesisleri Ve Bu Tesislere İlişkin Gayrimenkuller Üretim tesisleri ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak yabancı ortaklı bir anonim şirkete ayni sermaye olarak konulması halinde,kayıtlı değer ile sermaye unsuru olarak esas alınan değeri arasındaki farktan oluşan kazançlar sermayeye eklenmek şartıyla kurumlar vergisinden müstesnadır.bu istisnanın uygulanabilmesi için öncelikle üretim tesisleri ve bu tesislere ilişkin gayrimenkul kapsamının belirlenmesi gerekmektedir.aksi takdirde amacı aşan uygulamalar söz konusu olabilir.53 seri no lu tebliğde bu kapsam aşağıdaki gibi tayin edilmiştir: Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 23. maddesinde yer alan üretim tesisleri ifadesinden, Sanayi Sicil Belgesi verilen işletmelerdeki imal ve istihsal faaliyetlerinde kullanılan tesislerin anlaşılması gerekir. Bu sanayi işletmelerinde imal veya istihsal IAC 3

4 faaliyetlerinde kullanılan makine, tesisat, alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar da üretim tesisine dahildir. Üretim tesislerine ilişkin gayrimenkul ifadesinden ise üretimin yapıldığı fabrika binası, laboratuar, üretilen mallar ile bu malların bünyesine giren ham ve yardımcı maddelerin depolandığı tesisler, garaj, tamirhane, satışa konu olan üretim tesisine ilişkin idare binası, personele yemek verilen binalar ile maden işletme haklarının anlaşılması gerekir. Bu gayrimenkuller, üzerinde bulunduğu arsa ve arazinin mütemmim cüzü niteliğinde olduğundan, üretim tesislerine ilişkin gayrimenkul olarak nitelendirilecektir. Öte yandan, üretim tesisleri ile birlikte ayni sermaye olarak tahsis edilen ve ham madde ile üretilen malların taşınmasında kullanılan taşıtlar ve iş makineleri üretim tesisi içinde değerlendirilecektir. Aynı şekilde ayni sermaye olarak tahsis edilen tesislerde istihdam edilen personelin toplu taşınmasında kullanılan taşıtlar da üretim tesisleri tanımına dahil edilecektir. B.Üretim Tesislerinin Komple Veya Kısmen Ayni Sermaye Olarak Tahsisi Kurumlar Vergisi 53 seri no lu tebliğe göre; Üretim tesislerinin komple ayni sermaye olarak tahsisi halinde, bu tesislerle fiziki veya teknik bütünlük arz eden ve bu tesislerden ayrılması mümkün olmayan binalar ile arsa veya araziler de üretim tesislerine ilişkin gayrimenkul olarak nitelendirilecek ve istisna, ayni sermaye olarak konulan tesislerin tamamı için uygulanacaktır. Bu çerçevede, üretim tesislerinin bulunduğu alanda yer almayıp başka yerlerde bulunan ve üretim tesisleri ile fiziki veya teknik bütünlük teşkil etmeyen gayrimenkuller için istisnanın uygulanmayacağı tabidir. Üretim tesislerinin belli bir kısmının sermaye şirketlerine ayni sermaye olarak konulması halinde de istisna uygulanabilecektir. Bu durumda istisna, üretim tesislerinin ayni sermaye olarak konulan kısmına uygulanacaktır. Ancak, belli bir kısmı ayni sermaye olarak tahsis edilen üretim tesislerinin bir önceki bölümde belirtilen tesislerden oluşacağı tabiidir. Öte yandan, sınai bir üretimin söz konusu olmadığı otel, pansiyon, lokanta gibi hizmet işletmeleri üretim tesislerine ilişkin istisna uygulamasına konu olmayacaktır. Ancak, yemek fabrikalarının sermaye şirketlerine ayni sermaye olarak tahsis edilmesi durumunda, istisnanın uygulanması gerekir. Üretim tesislerinin sermaye şirketlerine ayni sermaye olarak konulmasından doğan kazancın, sermaye olarak tahsis işleminin gerçekleştirildiği yılda ayni sermaye tahsis eden kurumun sermayesine eklenmesi gerekir. IAC 4

5 Kazancın sermayeye eklenmesinin kar dağıtımı sayılmayacağı yönündeki hüküm geçici 23. Maddeden farklı olarak yeni düzenlemede yoktur. Geçici 23. Maddedeki düzenlemenin benzeri 94. Maddenin 6 numaralı bendinin (b-i) bendinde kurumlar vergisine tabi kazançlar için vardır.ancak bu düzenleme kurumlar vergisine tabi kazançların stopaj uygulaması ile ilgilidir ve istisna kazançlar için hiçbir sonucu yoktur.keza, G.V.K 94/6-b-ii bendinde istisna kazançlar için stopaj öngörülmüştür. Bu kazançların sermayeye ilavesi 4369 sayılı kanunla getirilen düzenleme uyarınca kar dağıtımı sayılacaktır.bu durumda G.V.K. nun 75 ve 85. Maddeleri açısından genel kurallar uygulanacaktır.kurumlardan kar payı alan gerçek kişi mükellefler elde ettikleri kar paylarını genel hükümler uyarınca beyan edip ödeyeceklerdir. Fakat iştirak hisselerinin ve gayrimenkullerin satış kazancı istisnası uygulamasından farklı olarak tevkifat yapılmayacağı açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, istisnanın uygulanabilmesi için üretim tesislerinin iki tam yıl süreyle kurumun aktifinde yer alması şart değildir.57 seri no lu tebliğde bu konuda açık bir belirleme vardır. Sermayeye eklenen bu kazançların beş yıl içinde herhangi bir suretle işletmeden çekilmesi veya bu süre içinde işletmelerin tasfiyesi halinde, bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye tabi tutulacaktır. C.Ayni Sermaye Olarak Tahsis Edilen Üretim Tesislerinin Değerinin Tespiti Türk Ticaret Kanunu'nun 279. maddesine göre, anonim ortaklığa kurucular tarafından paradan başka mal ve hakların da sermaye olarak konulması taahhüt edilmiş ise bu sermayenin nev'inin, niteliğinin, biçilen değerinin ve bunlara karşılık verilecek pay senedi miktarının sözleşmede gösterilmesi şarttır. Ortaklığa paradan başka sermaye olarak her türlü haklar, taşınır ve taşınmaz mallar konulabilmektedir. Buna karşılık ticari itibar ve emek, sermaye olarak konulamaz. Diğer taraftan, anonim ortaklığa paranın dışında mal ve hakların da sermaye olarak konulmasında bunların dikkate alınacak değerleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 303. maddesine göre mahkemelerce belirlenecek değerin üzerinde olamaz. D. Üretim Tesislerinin ve Bu Tesislere İlişkin Gayrimenkullerin Teşvik Belgeli Yatırım Yapmak Üzere Kurulacak Sermaye Şirketlerine Ayni Sermaye Olarak Konulması Teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak şirketin sermaye şirketi olması gerekmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinde, Türk Ticaret Kanunu IAC 5

6 hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı kurumlar sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır. Buna göre, yeni kurulacak olan şirketin sermaye şirketi olması ve 5 milyon ABD Doları veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulması halinde, bu şirkete üretim tesislerini ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerini ayni sermaye olarak tahsis eden kurumların, bu sermaye tahsisinden sağladıkları kazançlar, kurumlar vergisinden müstesna tutulacaktır. Yeni kurulacak olan şirketin yatırım teşvik belgesini çeşitli nedenlerle alamamış olması bu istisnadan yararlanması bakımından engel teşkil etmemektedir. Ancak istisnanın uygulanabilmesi için ayni sermaye konulan şirketin, yatırım teşvik belgesini, üretim tesisi veya bu tesislere ilişkin gayrimenkulün ayni sermaye olarak konulduğu yıla ilişkin beyannamenin verilme süresi sonuna kadar almış olması şarttır. Bu istisnanın uygulanmasında yeni kurulacak sermaye şirketine üretim tesislerini ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerini ayni sermaye olarak tahsis edecek olan kurumun tam mükellef olması gerekmektedir. Yeni kurulacak şirketin 5 milyon ABD Doları veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası teşvik belgeli yatırım yapması halinde, bu şirkete yabancı ortağın iştirak etmesi şartı aranmayacaktır. Yabancı ortağın bulunması halinde, bu ortağın sermaye payının belli bir oranı veya tutarı aşması da şart değildir. Yeni kurulacak olan sermaye şirketinin yatırım teşvik belgesi kapsamında yapacağı asgari 5 milyon ABD Doları tutarındaki yatırımın bu belgede öngörülen süre ve şartlarda gerçekleştirilmesi bu istisnanın uygulanması için yeterli olacaktır. E. Üretim Tesisleri İle Bu Tesislere İlişkin Gayrimenkullerin Teşvik Belgeli Olmaksızın Yatırım Yapmak Üzere Yeni Kurulacak Olan Tam Mükellef Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Olarak Konulması Teşvik belgesi olmaksızın yatırım yapmak üzere yeni kurulacak olan sermaye şirketinin, yabancı ortaklı anonim şirket statüsünde ve tam mükellef kurum olması gerekir. Yeni kurulacak olan bu şirkete üretim tesisleri ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerini ayni sermaye olarak tahsis etmiş olan kurumların, bu ayni sermaye tahsisinden elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutulabilecektir. Ancak, bu istisnanın uygulanabilmesi için, yeni kurulacak olan yabancı ortaklı anonim şirketin teşvik belgesi olmaksızın yapacağı yatırımın, asgari 5 milyon ABD Doları veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası olması gerekmektedir. Ayrıca bu şarta ilave olarak yabancı ortakların sermaye paylarının en az 1 milyon ABD Doları veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası olması ve bu payın şirket sermayesine oranının % 20'den az olmaması IAC 6

7 gerekir. Yabancı ortaklar için aranan bir diğer şart ise asgari 1 milyon ABD Doları veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası olan asgari sermaye paylarının kambiyo mevzuatına göre Türkiye'ye getirildiğinin tevsik edilmesi gereğidir. Bu tevsik, söz konusu dövizlerin yurda getirilerek yetkili banka ve müesseselerde bozdurulduğuna ilişkin döviz alım belgesi ile yapılacaktır. Ancak şirketin sermayesine göre % 20 oranındaki sermaye payının 1 milyon ABD Doları veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası tutarını aşması halinde, bozdurulması gereken döviz bedeli 1 milyon ABD Doları veya muadili yabancı para olmayıp % 20 oranındaki sermaye payının karşılığı olan döviz tutarı olacaktır. Teşvik belgesiz yatırımın asgari 5 milyon ABD Doları veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası tutarını aşıp aşmadığının tespitinde yatırım harcamalarına ilişkin faturaların düzenlendiği tarihte, ABD Dolarının Türk Lirası karşılığındaki değerinin esas alınması gerekir. Teşvik belgesi olmaksızın yatırım yapmak üzere kurulacak olan sermaye şirketlerinin yabancı ortaklı olmaması halinde, kurumların üretim tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin bu şirketlere ayni sermaye olarak konulmasından elde ettikleri kazançlar için istisna hiçbir şekilde uygulanmayacaktır.üretim tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin sermaye şirketlerine ayni sermaye olarak konulmasından doğan ve % 25 oranlı kurumlar vergisinden müstesna tutulan kazançlar, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 25. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen % 20 oranlı kurumlar vergisi matrahına da dahil edilmeyecektir. Ayrıca bu kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre tevkifata tabi tutulmayacaktır. III.Sonuç Küreselleşen dünyada kalkınmanın temel şartlarından birisi bilgi çağının gereklerinin yerine getirilmesidir.teknolojiyi kullanma etkili ve kaliteli üretimin vazgeçilmez şartlarından birisidir.teknoloji transferi yeni yatırımların önünün açılmasına yol açacak temel etkenlerden birisidir.bu aşamada ülkenin ekonomik ve mali politikalarının da bu amaca destek vermesi gerekmektedir. Yukarıda ayrıntılarıyla açıkladığımız istisna uygulamasında temel amaç yüksek teknolojiye sahip yabancı kuruluşlarla Türkiye de ortak kurulacak olan üretim tesislerinin uluslararası piyasada rekabet gücü nedeniyle ihracat potansiyelinin yükseltmektir. Bu şekilde yapılacak yatırımlar öncesinde yabancı sermaye girişi ve daha sonra ihracat imkanları ile ülkemize önemli ölçüde döviz girişi sağlanmış olacaktır.tali faydalar ekonomide derhal IAC 7

8 kendini göstermeye başlayacak istihdamın artması,ekonominin canlanması kalkınmada motor görevini üstlenecektir. Tam mükellefiyete tabi kurumların üretim tesislerini ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının,yeni kurulacak olan yabancı sermayeli ve tam mükellefiyete tabi anonim şirketlere ayni sermaye olarak konulması halinde,bu ayni sermaye tahsisinden doğan kazançların vergilendirilmeyeceği Türk Vergi Politikasında yer alan önemli bir kalkınma enstrümanıdır. IAC 8

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR Sirküler Tarihi : 17.08.2009 Sirküler No : 2009/099 Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2014/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 04 Mayıs 2014-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Tam mükellef kurumlar tarafından 2003 ve sonraki yıllarda elde edilen kurumlar vergisine tabi

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\

YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\ YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\ YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE DEKİ İŞTİRAK HİSSELERİNİ ELDEN ÇIKARMASI HALİNDE VERGİLEME Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 27.02.2014 Karar No : 2014/153-03 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23 Temmuz

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 1. KONU: 19 Şubat 2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat

Detaylı

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi

Detaylı

7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 25/06/2013 Sayı : 62030549-125[30-2012/367]-918 Konu : Yurt dışından alınan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM 1 Kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançları, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 ve 5/B maddelerinde sayma yöntemiyle düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün incelenmesinden

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Makale Cenk UZELLİ ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I. GİRİŞ Bir önceki makalemizde

Detaylı

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İmral DURAN* 1. Giriş Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANÇLARI KONUSUNDA YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NDA YER ALAN DÜZENLEMELER

TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANÇLARI KONUSUNDA YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NDA YER ALAN DÜZENLEMELER TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANÇLARI KONUSUNDA YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NDA YER ALAN DÜZENLEMELER Selahhattin GÖKMEN I. GİRİŞ Temel amacı işletmelerin aktiflerinde uzun sure tutulan kıymetlerin

Detaylı

Konu: SAT VE GERİ KİRALA (SELL & LEASEBACK) İŞLEMİNİN VERGİSEL AVANTAJLARI

Konu: SAT VE GERİ KİRALA (SELL & LEASEBACK) İŞLEMİNİN VERGİSEL AVANTAJLARI 23.10.2013 Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/6 Konu: SAT VE GERİ KİRALA (SELL & LEASEBACK) İŞLEMİNİN VERGİSEL AVANTAJLARI 1- Sat ve Geri Kirala İşlemi Nedir? Şirketlerin finansman sağlama yöntemi olarak kullandığı

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı Hasan KARAÇAM Hesap Uzmanı GİRİŞ : Hisse senetleri, anonim ortaklık ya da sermayesi paylara

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

GENEL GEREKÇE. - Eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarındaki gelişmeyi teşvik amacıyla yapılan vergisel düzenlemelerle önemli kolaylıklar sağlanmış,

GENEL GEREKÇE. - Eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarındaki gelişmeyi teşvik amacıyla yapılan vergisel düzenlemelerle önemli kolaylıklar sağlanmış, GENEL GEREKÇE Vergi sisteminin yapılandırılması belirli bir strateji çerçevesinde devam etmektedir. Bu çerçevede son iki yıl içerisinde önemli bir mesafe kaydedilmiş olmakla beraber, özellikle vergi sisteminin

Detaylı

DUYURU NO :2013/97. Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, iştirak kazançları istisnası düzenlenmiştir.

DUYURU NO :2013/97. Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, iştirak kazançları istisnası düzenlenmiştir. İstanbul, 27.11.2013 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği nin, 5.6.2.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu Başlıklı Bölümünün İkinci

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Tarih : 12/03/2012 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-986 Konu : inşaat taahhüt işlerinde indirim

Detaylı

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f)

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f) Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Mehmet O. ÖZENÇ Yeminli Mali Müşavir BKR IŞIK YMM A.Ş. 2007 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete de Yayınlanmıştır Yeni Kanun Kurumlar

Detaylı

YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK MEVZUATI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK MEVZUATI VE DEĞERLENDİRİLMESİ YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK MEVZUATI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk YÜCEL Hesap Uzmanı Hayrettin TURAN Hesap Uzmanı I- GİRİŞ Günümüz küreselleşme sürecinde ekonomiler arasındaki eklemleme çabaları yabancı sermaye

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ I. GİRİŞ Türkiye de kayıt dışı ekonominin vergiye yansıyan yönünü göz önüne aldığımızda özellikle dolaysız vergi olarak nitelendirdiğimiz gelir ve kurumlar vergisinin toplam vergi

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO:

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı