Antepfıstığı Üretiminde İşletme Başarısına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi; Dağ ve Ova Köyleri Karşılaştırması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antepfıstığı Üretiminde İşletme Başarısına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi; Dağ ve Ova Köyleri Karşılaştırması"

Transkript

1 GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 010, 7(), Antepfıstığı Üretiminde İşletme Başarısına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi; Dağ ve Ova Köyleri Karşılaştırması Adem Aksoy 1 Murat Külekçi 1 Eyüp Aksoy 1 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 540 Erzurum Ziraat Yüksek Mühendisi Nizip, Gaziantep Özet: Çalışmada, Antepfıstığı üretiminde işletme başarısına etki eden faktörlerin, dağ ve ova köyleri karşılaştırması yapılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma için gerekli olan verilerin toplanacağı köylerin seçiminde gayeli örnekleme yöntemi, anket yapılacak birimlerin seçiminde ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Gaziantep ili nin Nizip ve Karkamış İlçelerine bağlı toplam 14 köyde antepfıstığı yetiştiren 14 işletme ile anket yapılmıştır. Elde edilen verilerin ışığı altında, 3 regresyon modeli oluşturulmuştur. Birinci modelde dağ ve ova köyleri ayrımı yapılmaksızın, ikinci modelde sadece dağ köylerindeki ve üçüncü modelde ise sadece ova köylerindeki antepfıstığı üreten işletmelerin başarısına etki eden faktörler belirlenmiştir. Antepfıstığı brüt kar modeli tahmin sonuçlarına göre işletmenin ova köyünde olması işletmenin başarılı olmasına önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca, eğitim seviyesi düşük olan, meyve veren ağaç sayısı fazla olan, tarımsal bilgi kaynaklarına daha fazla başvuran ve kredi kullanmayan işletmeler kullananlara göre daha başarılı bulunmuştur. Tarımsal bilgi kaynaklarına başvurma sayısı ile başarı arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. İşletmelerde brüt karı artırmak için kısa zamanda verim çağına gelen çeşitlerle çalışmak önem arz etmektedir. Çiftçilerin tarımsal yayım hizmetlerinden daha iyi faydalanmalarını sağlayacak politikaların geliştirilmesi ile çiftçi gelirlerinde artış elde edilecektir. Anahtar Kelimeler: Antepfıstığı, Regresyon Analizi, Dağ ve Ova Köyleri, Karşılaştırma The Determination of Factors Affecting Farms Success in Pistachio Production; Comparison of Mountain and Plain Villages Abstract: In this study, it was aimed to determine the factors affecting farm success in pistachio production by comparing the farm in mountain and plain villages. To collect data required for this research, purposive sampling method in selection of villages and simple random sampling method in selection of farms was used. 14 questionnaires were conducted with the pistachio farmers in 14 villages of Karkamış and Nizip Districts in Gaziantep Province. According to data obtained, 3 models were formed. In the first model, the factors affecting farms gross margin analyzed. In the second model, the factors affecting farms success in only mountain villages were analyzed. In the third model, the factors affecting farms success in only plain villages were determined. According to the results of the gross margin, the parameter estimates showed that the farms in plain villages were more successful than the farms in mountain villages. Moreover, farmer s with low education level, who seek more technical information, farms having more bearer tree of pistachio, less usage of agricultural credit resulted in higher farm success. It was found that there was a positive relation between the number of agricultural information source usage and gross margin. It was important to produce early growing pistachio varieties to increase gross margin in the farms. This study suggests that improving agricultural extension services in the region. Keywords: Pistachio, Regression Analysis, Mountain and Plain Villages, Comparison 1.Giriş Türkiye, Dünya Antepfıstığı üretiminde çok önemli bir potansiyele sahiptir. 007 yılı itibariyle ton olarak gerçekleşen dünya Antepfıstığı üretiminin tonu (% si) Türkiye tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye bu üretim miktarıyla dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Birinci sırada ton üretim ve % 44.4 oranla İran bulunurken, ikinci sırada ton üretim ve % 0.97 lik oranla ABD yer almaktadır (Anonim, 009). Türkiye de farklı iklim bölgeleri nedeniyle bazı ürünler ekonomik olarak belirli bölgelerde yetiştirilmektedir. Antepfıstığı da bu ürünlerden biri olmakla birlikte Güneydoğu illerimizden Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Siirt illerinde ticari amaçlı olarak yetiştirilen bir üründür (Aksoy ve ark., 008). Son beş yılın ortalamasına göre Türkiye nin antepfıstığı üretiminin yaklaşık % 85.3 ü bu 5 il tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye de bu illerin dışında, yaklaşık olarak 56 ilde de antepfıstığı üretilmektedir. Ancak bunlar çok az miktarda ve çok sınırlı alanlarda üretim yapmaktadırlar (Anonim, 007). 31

2 Antepfıstığı Üretiminde İşletme Başarısına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi; Dağ ve Ova Köyleri Karşılaştırması Antepfıstığı üretiminde rekolte bazı yıllar yüksek, bazı yıllar düşük olarak gerçekleşmektedir. Bu istikrarsızlıklar dünyada ilk sıralarda yer alan ülkelerde, ülkemiz kadar fazla değildir. Ülkemizdeki antepfıstığı üretim ve verim değerlerinin düşük olması bu ürünün üretiminde bazı problemlerin olduğu anlamına gelmektedir. Bu açıdan başarılı işletmelerin başarısını etkileyen faktörleri belirlemek, buna göre ulusal veya bölgesel tarım politikasına yön vermek önem arz etmektedir. Tarım işletmelerinde başarı derecesi hakkında fikir sahibi olabilmek için faaliyet sonuçlarının ekonomik analizini yapmak zorunludur. Bir işletmenin başarılı yada başarısız oluşu, o işletmeden sağlanan sonucun standart ölçülerle karşılaştırılması ile anlaşılabilir. Ekonomik analizlerle, gerçekte, bu gibi karşılaştırmalara elverişli veriler sağlanmaktadır (Karagölge, 001). Tarım işletmelerinde başarı, işletmenin faaliyet sonuçları neticesinde elde ettiği gelirle ilgilidir. Yıllık faaliyet sonuçlarında belirli bir kritere göre (arazinin birimine veya hayvan başına vb.) işletmenin elde ettiği gelir ne kadar yüksek ise o işletmenin daha başarılı olduğu söylenir. İşletmeden elde edilen gelir, işletmeyi yöneten işletmeci tarafından alınan kararların tutarlılığına bağlıdır. Aynı bölgede benzer şartlara sahip (arazinin verim kabiliyeti, arazi büyüklüğü, işletmenin sermaye yapısı vb), farklı tarım işletmeleri arasında faaliyet sonuçları açısından farklılıklar olabilmektedir. İşletmeci tarafından alınan kararlar ne kadar tutarlı ise, işletme de o ölçüde gelir elde etmekte ve işletmenin başarısı artmaktadır. Bu nedenledir ki işletmenin başarısı aynı zamanda işletmecinin başarısı sayılmaktadır. Tarım sektörü riskli bir faaliyet koludur. Hem ekonomik hem de doğal risklere sahiptir. Bu nedenle, tarımsal faaliyet gerçekleştirilirken bazı şartlar işletmecinin kontrolü dışında gelişir. Buna işletmecinin müdahalesi ya hiç olmamakta ya da çok sınırlı olmaktadır. Ancak, karar alma sürecinde işletmeci tarafından verilen kararlar ve alınan tedbirler ile üretim faaliyetini olumsuz etkileyebilecek olan bu risklerin kısmen önüne geçilebilmektedir. Bu çalışmada, antepfıstığı üretiminde işletme başarısına etki eden faktörlerin, dağ ve ova köyleri karşılaştırması yapılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma bölgesinde yer alan işletmelerin sadece antepfıstığı üretim alanları ve üretim miktarları göz önüne alınmıştır. Diğer bir deyişle işletmelerde sadece antepfıstığı üretim faaliyetine ilişkin rakamlar dikkate alınmıştır. İşletmelerden elde edilen brüt karlar hesaplanarak başarı ölçütü olarak değerlendirilmiştir.. Materyal ve Metot Çalışmanın ana materyalini 009 yılında Gaziantep in Karkamış ve Nizip ilçelerinde bulunan 14 köyde çiftçilerle yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde doldurulan anket formları oluşturmaktadır. Arazi büyüklükleri ve köy sayıları İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınmıştır. Elde edilen verilere göre, Karkamış ve Nizip ilçelerinde gayeli örneklemeye göre seçilen 14 köyde anket yapılacak işletme sayısı basit tesadüfi örnekleme metoduna göre aşağıdaki gibi bulunmuştur (Güneş ve Arıkan, 1988). n =. N = N 1 D 40*37 6,67 * 0,05 419* 1,96 14+(14*0,1)=136 anket Bu metot vasıtasıyla birimlerin örneğe girme şansları eşittir. Bu açıdan metot sınırlandırılmamış örnekleme olarak da isimlendirilir. Örnek istatistiklerin hesaplanmasında her bir birimin ağırlığı eşit olarak alınır. Bu metot nüfusun çok fazla olmadığı yerler için uygun bir metottur. Ayrıca örnek birimlerine ulaşmak kolay ve ucuzdur (Çiçek ve Erkan, 1996). Araştırmada anket uygulanacak işletme sayısının belirlenmesinde %5 hata payı ve %95 güvenilirlik sınırları içerisinde çalışılmıştır. Basit tesadüfi örnekleme metodu formülü ile bulunan 14 anket, özellikle antepfıstığı yetiştiren işletmelerle anket yapamama ve anketlerin bir kısmının tutarsız olması gibi nedenlerle %10 artırılarak toplam yapılacak anket sayısı 136 olarak belirlenmiştir. Bu 136 anket için belirtilen ilçelerde gayeli olarak 14 köy belirlenmiş ve bu köylerde anketler yapılmıştır. Formülde, n = Anket yapılacak işletme sayısı, N= Popülasyondaki işletme sayısı, 3

3 A.AKSOY, M.KÜLEKÇİ, E.AKSOY σ = Popülasyonu oluşturan işletmelerin sahip oldukları antepfıstığı yetiştirilen arazinin büyüklüğüne göre varyansı, D = (d / z ) değeri, d = Örnek ortalamasından müsaade edilen hata miktarı, z = Hata oranına göre Standart Normal Dağılım tablosundaki z değerini göstermektedir. 14 adet anketten elde edilen ham veriler basit hesaplamaları yapmak için LİMDEP istatistik programına aktarılmış ve sonuçlar crosstable yöntemiyle tablolar halinde verilmiştir (Greene, 008). Üç denklemden oluşan antepfıstığı brüt kar modelinin tahmininde ise En Küçük Kareler Metodu kullanılmıştır. Model SHAZAM ekonometri bilgisayar programında tahmin edilmiştir (White, 1997; Yavuz, 001). Antepfıstığı sektörü ova ve dağ köyleri üretici gelirine etki eden faktörlerin belirlenmesinde bağımlı değişken olarak brüt kar alınmıştır. Brüt kar işletmelerin başarılı ya da başarısız oluşlarını belirleyen en iyi kriterlerden biridir. Bu açıdan bağımlı değişken olarak alınmıştır. Bağımsız değişken olarak ise işletmelerin dağ yada ova köylerinde olması, üreticilerin yaşı, işletmenin en yakın il yada ilçe merkezine uzaklığı, aile reisinin eğitim durumu, işletmenin sahip olduğu meyve veren antepfıstığı ağaç sayısı, yıl içerisinde antepfıstığı yetiştiriciliği konusunda bilgi alınan kaynaklarından yararlanma durumu ve tarımsal kredi kullanım durumu alınmıştır. Çalışmanın yapıldığı Gaziantep in Nizip ve Karkamış ilçeleri Türkiye antepfıstığı üretiminin %0.1 ini elinde bulunduran ve özellikle Nizip piyasa fiyatının oluşmasında önemli bir paya sahiptir (Anonim, 009).Bu özelliğinden dolayı çalışmanın Nizip ve Karkamış ilçelerinde yapılması uygun bulunmuştur. Çalışma materyali 008 yılı üretim dönemine ait bilgileri kapsamaktadır. Antepfıstığı sektörü brüt kar modeli: BK k = ƒ ( KON k, YAS k, UZA k, EGT k, MAS k, BAS k, KRE k ) Burada; BK k : Brüt kar (TL/işletme) KON k : İşletmenin konumu (Ova=1, Dağ=0) YAS k : İşletmecinin yaşı (yıl) UZA k : İşletmenin il yada ilçe merkezine uzaklığı (km) EGT k : İşletmecinin eğitim gördüğü süre (yıl) MAS k : Meyve veren ağaç sayısı (adet) BAS k :Yıl içerisinde yetiştiricilik konusunda yararlanılan kaynaklar (Tarım ilçe müdürlüğü, Üniversite, Fıstık araştırma vb.) müracaat sayısı KRE k : Tarımsal kredi kullanım durumu (kullanan:1, kullanmayan:0) k : Toplam, Ova Köyleri, Dağ Köyleri ( k =1,,3) 3. Araştırma Bulguları Antepfıstığı bölge çiftçisinin en önemli geçim kaynaklarından birisidir. Antepfıstığı diğer birçok ağaç türünün ekonomik olarak yetişmediği eğimi fazla olan kıraç arazilerde yetişebilmektedir. Bu özelliğinden dolayı dağ köylerinde yaşayan çiftçilerin arazilerinin tamamına yakınında antepfıstığı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Antepfıstığı bakımının kolay olması ve kuru tarımda diğer alternatiflerine göre gelirinin fazla olmasından dolayı ova köylerinde de arazilerin önemli kısmında antepfıstığı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Anket sonuçlarına bakıldığında girdi kullanım düzeyinin ova köylerinde daha yüksek olduğu görülmektedir. Dağ köylerinde dekara ilaç ve gübre masrafı 14 TL iken, ova köylerinde bu gider 31 TL dir. Yine ova köylerinde sermaye yoğun üretim yapılırken dağ köylerinde emek yoğun üretim yapılmaktadır. Dağ köylerinde antepfıstığı bahçeleri daha çok atlarla sürüm yapılırken ova köylerinde traktörle sürüm yapılmaktadır. Yıldan yıla verimde önemli dalgalanmalar olmakla birlikte anket çalışmasının yapıldığı yılda ova köylerinde antepfıstığı verimi 43. kg/da iken, dağ köylerinde 5.7 kg/da ve genel ortalama ise 34.4 kg/da olarak hesaplanmıştır yılında yapılan bir çalışmada yıllarını kapsayan 16 yıllık dönemde ortalama antepfıstığı veriminin 3.46 kg/da ile kg/da arasında değiştiği, verimdeki dalgalanmaya neden olan en önemli faktörün ise üretimde görülen periyodisite olduğu ifade edilmiştir (Kızılaslan, 1993). 00 yılında yapılmış bir çalışmada Antepfıstığı veriminde Türkiye ortalamasının 17.8 kg/da olduğu tespit edilmiştir (Aksoy, 00). Araştırma bölgesinde işletmelerdeki ortalama brüt kar tl/işletme olarak tespit edilmiştir (Çizelge 1). Eğitim görülen süreye 33

4 Antepfıstığı Üretiminde İşletme Başarısına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi; Dağ ve Ova Köyleri Karşılaştırması bakıldığında anket uygulanan üreticilerin ortalama eğitim süresinin 6 yıl olduğu görülmektedir. Bu da üreticilerin büyük kısmının ilkokul mezunu olduğunu göstermektedir. Antepfıstığı yetiştiricilerinin ortalama işletme büyüklüğü 6,8 da dır. Dağ köylerinde üreticilerin %,9 ü değişik kaynaklardan kredi kullanmaktadırlar. Üreticiler yetiştiricilik konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak için yıl içerisinde ortalama 4 defa Tarım İl Müdürlüğü, özel ziraat mühendisleri, Fıstık Araştırma Enstitüsü vb. kaynaklara başvurmaktadırlar. Çizelge 1. Araştırma bölgesinin sosyo-ekonomik yapısını ve modelin değişkenlerini tanımlayıcı istatistik rakamları Değişkenler Ortalama Standart sapma Min. Maks. Brüt Kar (TL) ,6 İşletmenin konumu (0: dağ 1: ova) İşletmecinin yaşı (yıl) İşletmenin il yada ilçe merkezine uzaklığı (km) İşletmecinin eğitim gördüğü süre (yıl) Meyve veren ağaç sayısı (adet) Yıl içerisinde yetiştiricilik konusunda bilgi kaynaklarına başvuru sayısı (adet) Tarımsal kredi kullanım durumu (kullanan:1, kullanmayan:0) Ailedeki fert sayısı (adet) Antep fıstığı dikili alan (da) Antepfıstığı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Başarısına Etki Eden Faktörlere Ait Model Tahmin Sonuçları Antepfıstığı brüt kar modeli 0.71 lik bir R² değeri ile açıklanmaktadır (Çizelge ). Yani modelde yer alan bağımsız değişkenler bağımlı değişkeni %71 oranında açıklamaktadır. Modelde yer alan parametrelerin katsayılarının işaretleri eğitim haricinde beklenen yönde çıkmıştır. Yatay kesit verilerinde çok rastlanan farklı varyans (heteroskedasticity) olup olmadığı Breush- Pagan testi ile irdelenmiştir. Test sonucunda %1 seviyesinde olmadığı tespit edilmiştir. Yine model spesifikasyon testi yapılmış ve ikinci dereceden terimlere ihtiyaç olmadığı tespit edilmiştir. Çizelge. Antepfıstığı brüt kar modeli tahmin sonuçları Katsayı Standart hata T değeri Elastikiyet SABİT ** KON 77.73** YAS UZA EGT *** MAS 0.31*** BAS 0.134*** KRE *** R² = 0.71 Breusch-Pagan Test = P değeri = 0.79 Ramsey Reset Test = P değeri = (*)0.10 seviyesinde önemli. (**) 0.05 seviyesinde önemli. (***) 0.01 seviyesinde önemli. 34

5 A.AKSOY, M.KÜLEKÇİ, E.AKSOY İşletmecinin yaşı ve işletmenin ilçe merkezine uzaklık durumu dışındaki bütün parametrelerin değerleri istatistiki açıdan önemlidir. Regresyon analiz sonuçlarına göre, işletmenin ova köyünde olması işletmenin başarılı olmasına önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca, eğitim seviyesi düşük olan, meyve veren ağaç sayısı fazla olan, tarımsal bilgi kaynaklarına daha fazla başvuran ve kredi kullanmayan işletmeler kullananlara göre daha başarılı bulunmuştur. Eğitim seviyesi ile başarı durumu arasında ilişkinin negatif olmasının en önemli nedenlerinde birisi olarak, eğitimli insanların köylerde bulunmaması, daha çok şehirlerde istihdam edilmeleri gösterilebilir. Çizelge 3 te ova köyleri brüt kar modeli ile ilgili sonuçlar verilmiştir. Model lik bir R² değeri ile açıklanmaktadır. Katsayılara bakıldığında işletmecinin eğitim seviyesi ve işletmenin il yada ilçe merkezine uzaklığı arasında ters ilişki olduğu görülmektedir. Ova köyleri için işletmecinin yaşı, eğitim seviyesi ve kredi kullanma durumu dışındaki bütün parametreler istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. İşletmenin en yakın il veya ilçe merkezine olan uzaklığı ve işletmecinin eğitim seviyesi arttıkça daha başarısız oldukları belirlenmiştir. Meyve veren ağaç sayısı fazla olan, yıl boyunca bilgi kaynaklarına daha fazla başvuran ve kredi kullanan işletmeler daha başarılı olarak tespit edilmiştir. Çizelge 3. Antepfıstığı ova köyleri brüt kar modeli tahmin sonuçları Katsayı Standart hata T oranı Elastikiyet SABİT YAS UZA * EGT MAS 0.86*** BAS 0.18*** KRE R² = Breusch-Pagan Test = 5.93 P değeri = (*)0.10 seviyesinde önemli. (**) 0.05 seviyesinde önemli. (***) 0.01 seviyesinde önemli. Dağ köylerinde antepfıstığı üreten tarım işletmelerinin başarısına etki eden faktörlere ait regresyon analiz sonuçları çizelge 4 te görülmektedir. İşletmecinin yaşı, işletmenin Ramsey Reset Test = 0.67 P değeri = en yakın il veya ilçe merkezine olan uzaklığı ve eğitim seviyesi dışındaki bütün parametreler istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Çizelge 4. Antepfıstığı dağ köyleri brüt kar modeli tahmin sonuçları Katsayı Standart hata T oranı Elastikiyet SABİT *** YAS UZA EGT MAS 0.11*** BAS 0.139*** KRE *** R² = Breusch-Pagan Test = 6.8 Ramsey Reset Test = P değeri = P değeri = 0.79 (*)0.10 seviyesinde önemli. (**) 0.05 seviyesinde önemli. (***) 0.01 seviyesinde önemli. 35

6 Antepfıstığı Üretiminde İşletme Başarısına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi; Dağ ve Ova Köyleri Karşılaştırması Dağ köylerinde işletme başarısına etki eden tüm faktörlerin katsayı işaretleri beklenen yönde çıkmıştır. Analiz sonuçlarına göre, işletmecinin yaşı, işletmenin en yakın il veya ilçe merkezine olan uzaklığı, eğitim seviyesi ve tarımsal kredi kullanımı arttıkça işletmenin başarısı azalmaktadır. Diğer yandan işletmecinin meyve veren ağaç sayısının ve yıl içerisinde tarımsal bilgi kaynaklarına başvurma sayısının artması işletmenin başarısını artırmaktadır. 4. Tartışma Çalışmanın yapıldığı bölgede genç nüfus Türkiye ortalamasının oldukça altındadır. Bu da bölgede yaşayan nüfusun daha yaşlı olduğunu, gençlerin ise köylerde olmadığını göstermektedir. Dağ köylerindeki üreticilerin antepfıstığı yetiştiriciliğinden başka alternatif üretim alanları azdır. Bu nedenle arazilerinin tamamına yakınında antepfıstığı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Oysa ova köylerindeki üreticiler arazilerinde antepfıstığının yanı sıra arpa, buğday, mercimek ve nohut gibi bitkisel ürünleri de üretmektedirler. Ova köylerinde girdi kullanım düzeyi daha fazladır. Bunun sonucu olarak ta verim daha yüksektir. Regresyon analiz sonuçları incelendiğinde, başarı durumunun (brüt karın) artmasında işletmenin ova köylerinde olması dağ köylerine göre daha önemli etkiye sahiptir. Üreticilerin yaşı ova köylerinde işletmenin brüt karında pozitif etkiye sahipken dağ köylerinde ise negatif etkiye sahiptir. Ova köylerinde üretimde makina kullanımı oldukça fazla iken dağ köylerinde daha çok bedenen çalışılmaktadırlar. Antepfıstığı yetiştiriciliği oldukça zahmetli ve yorucudur. Ova köylerindeki yaşlı çiftçiler alet makina kullanarak üretim işini kendi başlarına gerçekleştirdikleri halde dağ köylerindeki yaşlı çiftçiler bakım, hasat işlerinde sıkıntı çekmektedirler. Dağ köylerindeki yaşlı çiftçiler kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretim yaparken ova köylerindeki çiftçiler piyasa için üretim yapmaktadırlar. Buda ova köylerindeki yaşlı üreticilerin brüt karlarını olumlu etkilemektedir. Tarımsal kredi kullanımı ova köylerinde brüt karı pozitif yönde etkilerken dağ köylerinde negatif yönde etkilemektedir. Dağ köylerindeki üreticilerin bir çoğu alınan krediyi nakite çevirip amaç dışı kullanmaktadırlar. Aynı bölgede yapılan bir çalışmada ova köylerindeki üreticilerin dağ köylerindeki üreticilerden daha fazla kredi kullandıkları tespit edilmiştir (Aksoy ve ark., 010). Yine aynı çalışmada, dağ köylerindeki üreticilerin daha çok gübre, tohumluk gibi ayni kredi alırken ova köyleri ekipman ve traktör şeklinde ve daha büyük kredi aldıkları tespit edilmiştir. Üç modelde de tarımsal bilgi kaynaklarına başvuru sayısının artması işletmenin brüt karını pozitif yönde etkilemektedir. Antepfıstığı brüt karın artırmak için üreticilerin bilgi ve becerilerini artırmak gerekmektedir. Bu amaçla üreticilerin Tarım il ve ilçe müdürlükleri, antepfıstığı araştırma enstitüsü ve piyasada serbest çalışan ziraat mühendisleriyle ilişkilerinin güçlendirilmesi işletmelerin gelirini arttırmada önemli katkı sağlayacaktır. Günümüzde yayım hizmetlerinin özelleşmeye başlamış olması da çiftçilerle olan ilişkilerin güçlenmesine ve hizmetlerin daha kaliteli ve etkin şekilde alınmasına katkı sağlayacaktır. Ova köylerinde verim dağ köylerindekine göre oldukça fazla olmasına rağmen üretimin başka alternatifi olmayan dağ köylerinde yoğunlaşmanın sağlanması arazilerin daha verimli kullanılması açısından son derece önem arz etmektedir. Dünya nüfusunun sürekli artması ve buna karşın arazilerin sınırlı olması her geçen gün arazilerin daha rasyonel kullanımınım ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Antepfıstığı yetiştiriciliğinde yeni tesis edilen bahçeden ürün alıncaya kadar çok uzun yıllar geçmesi gerekmektedir. Buda maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. İşletmelere ait brüt karı artırmak için yeni bahçe tesislerinde kısa süre içerisinde verim çağına gelebilecek çeşitlerle çalışmak önem arz etmektedir. Analiz sonuçlarında, meyve veren ağaç sayısı ile brüt kar arasında pozitif ve önemli ilişki de bunu desteklemektedir. Çalışma alanı olarak üretim miktarı bakımından önemli bir potansiyele sahip olan rağmen Nizip ve Karkamış ilçeleri seçilmiştir. Çalışma alanı Gaziantep, Şanlıurfa, 36

7 A.AKSOY, M.KÜLEKÇİ, E.AKSOY Kahramanmaraş ve Siirt illerini alacak şekilde daha geniş alanda farklı değişkenler modele katılarak yapılabilirse daha farklı bir bakış açısı sağlanabilir. Kaynaklar Aksoy, A. 00. Türkiye Antepfıstığı Sektörünün Ekonomik Bir Analizi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi). Erzurum. Aksoy, A, Işık, H. B. Külekçi, M Outlook on Turkish Pistachio Sector. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 39(1) ISSN Aksoy, A, Işık, H. B., İkikat Tümer, E Antep Fıstığı işletmelerinde Tarımsal Kredi Kullanımına Etki Eden Faktörlerin Analizi. IX Tarım Ekonomisi Kongresi -4 Eylül. Şanlıurfa. Anonim Tarımsal Yapı Üretim. Fiyat. Değer. Türkiye İstatistik Kurumu. Yayın No: 30. ISSN: X. Ankara. Anonim Türkiye İstatistik Kurumu Web Sitesi. ( ) Çiçek, A. ve Erkan, O Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Metotları. Gaziosmanpaşa Universitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No: 1. Ders Kitapları Serisi No: 6. Tokat. Güneş, T. ve Arıkan, R Tarım Ekonomisi İstatistiği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: Ders Kitapları No: 305. Ankara. Greene, W. H Econometric Analysis. Sixth Edition. Pearson Prentice Hall Upper Saddle River. New Jersey Karagölge, 001. Tarımsal İşletmecilik; Tarım İşletmelerinin Analiz ve Planlanması. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 87. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 36. Ders Kitapları Serisi No:74. Erzurum. Kızılarslan, H, Gaziantep İlinde Antepfıstığı Dikim Alanı. Verim ve Net Kar da Görülen Değişmeler. Güneydoğubirlik Dergisi, 7, White, Kenneth. J, SHAZAM The Econometrics Computer Program. Version 8.0. Users s Reference Manuel. Irwin/McGraw-Hill. Yavuz, F, 001. Ekonometri; teori ve Uygulama. ders Notları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 185. Erzurum.. 37

Gaziantep İli Dağ ve Ova Köylerinde Antepfıstığı Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Gaziantep İli Dağ ve Ova Köylerinde Antepfıstığı Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 1, 41-51 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Gaziantep İli Dağ ve Ova Köylerinde Antepfıstığı Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK

ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK Tarım Ekonomisi Dergisi 006; 1() : 31-37 ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK 1 ÖZET: Bu araştırmada Erzurum ili tarım işletmelerinde yapılan

Detaylı

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 177-181, 004 Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Avni Birinci Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Detaylı

Antepfıstığı Üretiminde Kâr Etkinliğinin Belirlenmesi; Veri Zarflama Analizi Uygulaması. Murat KÜLEKÇİ*

Antepfıstığı Üretiminde Kâr Etkinliğinin Belirlenmesi; Veri Zarflama Analizi Uygulaması. Murat KÜLEKÇİ* Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ. Vecdi DEMİRCAN, Hasan YILMAZ, Turan BİNİCİ

ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ. Vecdi DEMİRCAN, Hasan YILMAZ, Turan BİNİCİ Tarım Ekonomisi Dergisi 2005; 11(2) : 71-80 ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ 1 1 2 Vecdi DEMİRCAN, Hasan YILMAZ, Turan BİNİCİ ÖZET Bu araştırmada, Isparta ilinde elma üretim

Detaylı

İSTATİSTİK HAFTA. ÖRNEKLEME METOTLARI ve ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ

İSTATİSTİK HAFTA. ÖRNEKLEME METOTLARI ve ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ ÖRNEKLEME METOTLARI ve ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Örneklemenin niçin ve nasıl yapılacağını öğreneceksiniz. Temel Örnekleme metotlarını öğreneceksiniz. Örneklem

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖNEMLİ BAZI TARLA ÜRÜNLERİNDE İÇ TİCARET HADLERİ VE BELİRSİZLİK ANALİZLERİ ( )

TÜRKİYE DE ÖNEMLİ BAZI TARLA ÜRÜNLERİNDE İÇ TİCARET HADLERİ VE BELİRSİZLİK ANALİZLERİ ( ) TÜRKİYE DE ÖNEMLİ BAZI TARLA ÜRÜNLERİNDE İÇ TİCARET HADLERİ VE BELİRSİZLİK ANALİZLERİ (1978-1998) Yaşar AKÇAY 1 Kemal ESENGÜN 1 Halil KIZILASLAN 1 Meral UZUNÖZ 1 1. GİRİŞ Tarım sektörü Türkiye ekonomisi

Detaylı

29 Araştırma Makalesi. Gaziantep İlinde Antepfıstığı Üretim Ekonomisi Araştırması*

29 Araştırma Makalesi. Gaziantep İlinde Antepfıstığı Üretim Ekonomisi Araştırması* 29 Araştırma Makalesi Gaziantep İlinde Antepfıstığı Üretim Ekonomisi Araştırması* Ümran ELDOĞAN 1, Ahmet ŞAHİN 2** 1 Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Gaziantep 2 KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) 91-102 ISSN:1309-0550 Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerde

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Yöntemleri Evren & Örneklem (Fraenkel & Wallen, 1990) Evren & Örneklem 2 Evren Evren, araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği,

Detaylı

Erzurum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan Üreticilerin Belirli Özellikler Açısından Karşılaştırılması

Erzurum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan Üreticilerin Belirli Özellikler Açısından Karşılaştırılması Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

A Research on the Determination of and Economic Analysis of the Farms in the Plain of Erbaa-Tokat Province

A Research on the Determination of and Economic Analysis of the Farms in the Plain of Erbaa-Tokat Province GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007, 24 (2), 33-42 Tokat İli Erbaa Ovasında Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve İşletmelerin Başarısını Etkileyen Faktörlerin Ortaya Konulması* Gülçin Altıntaş 1 Yaşar

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ

TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Türkiye 2. Tarmı Ekonomisi Kongresi, Eylül 1996 -A d ana Cilt: / Sayfa: 185 TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Dr.Salan YÜKSEL D ELİCE' Prof. Dr. Erdoğan OKTA Y2 1. GİRİŞ

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ T.C. ERZURUM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ ERZURUM Temmuz -2012 PROJEYİ HAZIRLAYANLAR Asuman DEVECİ Ziraat Mühendisi Hülya ÖZER Ziraat

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNE KARAR VERMEDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: GÖKÇEADA ÖRNEĞİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNE KARAR VERMEDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: GÖKÇEADA ÖRNEĞİ ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNE KARAR VERMEDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: GÖKÇEADA ÖRNEĞİ Özet Damla ÖZSAYIN 1, Süleyman KARAMAN 2, Hasan KARAHAN 3 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gökçeada Uygulamalı

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

ŞANLIURFA'DAKİ ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖR SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

ŞANLIURFA'DAKİ ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖR SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ : 1-8 J.Agric. Fac. HR.U., 2012, 16(1): 1-8 Araştırma Makalesi ŞANLIURFA'DAKİ ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖR SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Cevdet Sağlam Melih Yavuz Çevik ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE MERCİMEK ÜRETİM MALİYETİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GAP BÖLGESİ NDE MERCİMEK ÜRETİM MALİYETİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GAP BÖLGESİ NDE MERCİMEK ÜRETİM MALİYETİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ahmet ÇIKMAN Tali MONİS Şeyda İPEKÇİOĞLU ahmetcikman@hotmail.com talimonis@hotmail.com seyda.ipekcioglu@hotmail.com GAP Tarımsal

Detaylı

Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği

Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2007, 44 (3): 75-87 ISSN 1018-8851 Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği Sait ENGİNDENİZ 1 Öz: Bu araştırmanın amacı, Gaziantep ve Şanlıurfa

Detaylı

Erzurum İlinde Çerezlik ve Yağlık Ayçiçeğinin Üretim Maliyeti; Pasinler İlçesi Örneği

Erzurum İlinde Çerezlik ve Yağlık Ayçiçeğinin Üretim Maliyeti; Pasinler İlçesi Örneği Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 39 (), 175-185, 008 ISSN : 1300-9036 Erzurum İlinde Çerezlik ve Yağlık Ayçiçeğinin Üretim Maliyeti; Pasinler İlçesi Örneği Semiha KIZILOĞLU Tuğba EREM KAYA Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Popülasyon Ortalamasının Tahmin Edilmesi

Popülasyon Ortalamasının Tahmin Edilmesi Güven Aralıkları Popülasyon Ortalamasının Tahmin Edilmesi Tanımlar: Nokta Tahmini Popülasyon parametresi hakkında tek bir rakamdan oluşan tahmindir. Popülasyon ortalaması ile ilgili en iyi nokta tahmini

Detaylı

TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİMGİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ

TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİMGİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ Tarım Ekonomisi Dergisi 2005; 11(2) : 101-109 TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİMGİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ 1 2 2 Zeki BAYRAMOĞLU, Z.Gökalp GÖKTOLGA,

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI Türkiye de Tarım Finansmanı Konferansı 18 Nisan 2012 İstanbul Dedeman Oteli, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir Bu proje EBRD tarafından

Detaylı

Süt Üreten İşletmelerin Başarısını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Gümüşhane İli Örneği

Süt Üreten İşletmelerin Başarısını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Gümüşhane İli Örneği Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(3): 49-56, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN Günlük hayattan birkaç örnek Gelişim dönemindeki bir çocuğun boyu ile kilosu arasındaki ilişki Bir ailenin tükettiği günlük ekmek sayısı ile ailenin

Detaylı

Ankara İli Sığır Besi İşletmelerinde Kırmızı Et Maliyetinin Belirlenmesi. S. Er 1, A. Özçelik

Ankara İli Sığır Besi İşletmelerinde Kırmızı Et Maliyetinin Belirlenmesi. S. Er 1, A. Özçelik Ankara İli Sığır Besi İşletmelerinde Kırmızı Et Maliyetinin Belirlenmesi S. Er 1, A. Özçelik 1 Dr., Ankara Kalkınma Ajansı, 1322 cad. No:11 Öveçler/Ankara E-posta: sabrier@ankaraka.org.tr ÖZET Ankara sahip

Detaylı

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet AKAR 1, Mehmet Zahid MALASLI 2, Ahmet ÇELİK 1 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Erzurum 2 Bingöl Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

Samsun İli Bafra İlçesinde Domates Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi * Ş. Şili 1, O. Gündüz

Samsun İli Bafra İlçesinde Domates Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi * Ş. Şili 1, O. Gündüz Tarım İşletmeciliği Samsun İli Bafra İlçesinde Domates Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi * Ş. Şili 1, O. Gündüz 1 Zir.Yük.Müh., Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 22000,Edirne E-posta:

Detaylı

TOPRAK ANALİZİ SONUCUNA GÖRE KULLANILAN GÜBRENİN VERİME ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: KONYA İLİNDE BUĞDAY YETİŞTİREN TARIM İŞLETMELERİ

TOPRAK ANALİZİ SONUCUNA GÖRE KULLANILAN GÜBRENİN VERİME ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: KONYA İLİNDE BUĞDAY YETİŞTİREN TARIM İŞLETMELERİ TOPRAK ANALİZİ SONUCUNA GÖRE KULLANILAN GÜBRENİN VERİME ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: KONYA İLİNDE BUĞDAY YETİŞTİREN TARIM İŞLETMELERİ Mehmet Arif ŞAHİNLİ Ahmet ÖZÇELİK Hüseyin Tayyar GÜLDAL asahinli@ankara.edu.tr

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2010 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. Ancak

Detaylı

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları İbrahim TOBİ 1, Ramazan SAĞLAM 1, Ferhat KÜP 2, M. Yavuz Çevik 1 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Şanlıurfa 2 Harran

Detaylı

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme Yöntemleri & EBE Z Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Fraenkel & Wallen, 1990), araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği, ancak ulaşması

Detaylı

The Determination of the Inputs, Cost and Profit of Rose Production in Isparta Province

The Determination of the Inputs, Cost and Profit of Rose Production in Isparta Province Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-3 (2005),x-x Isparta İlinde Gülün Üretim Girdileri, Maliyeti ve Karlılığının Belirlenmesi V. DEMİRCAN Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat

Detaylı

İstatistiksel Yorumlama

İstatistiksel Yorumlama İstatistiksel Yorumlama Amaç, popülasyon hakkında yorumlamalar yapmaktadır. Populasyon Parametre Karar Vermek Örnek İstatistik Tahmin 1 Tahmin Olaylar hakkında tahminlerde bulunmak ve karar vermek zorundayız

Detaylı

Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu

Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu 7 Tarımsal Mekanizasyon 2. Ulusal Kongresi, 56 Eylül 2007, Kahramanmaraş Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu Gıyasettin ÇİÇEK, Sakine ÖZPINAR Çanakkale

Detaylı

Giresun İlinde Fındık Yetiştiren İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi

Giresun İlinde Fındık Yetiştiren İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Tarım İşletmeciliği Giresun İlinde Fındık Yetiştiren İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi E. Sıray 1, F. Özdemir, Ö. Duyar, H. Erol, M. Sayılı, Y. Akçay 1 Fındık Araştırma İstasyonu

Detaylı

Kahramanmaraş İlinde Dane Mısır ve Pamuk Üretiminde Girdi Gereksinimi ve Karlılıkları Açısından Karşılaştırmalı Analizi

Kahramanmaraş İlinde Dane Mısır ve Pamuk Üretiminde Girdi Gereksinimi ve Karlılıkları Açısından Karşılaştırmalı Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.dergipark.gov.tr/ttdb TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Kahramanmaraş İlinde Dane ve Üretiminde Girdi Gereksinimi ve Karlılıkları Açısından Karşılaştırmalı

Detaylı

Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi

Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi Tansel Tokmak 1, Adnan Ünalan 1, Recep Çiçek 2 1 Niğde Üniversitesi, Ulukışla Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, 51900 Ulukışla

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 6.Bölüm Tarımsal Üretim Faktörleri Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE NİN TARIMSAL MEKANİZASYON DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE HARİTALANMASI *

TÜRKİYE NİN TARIMSAL MEKANİZASYON DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE HARİTALANMASI * TÜRKİYE NİN TARIMSAL MEKANİZASYON DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE HARİTALANMASI * Determination and Mapping of the Agricultural Mechanizatıon Level in Turkey İnci DARTAR Tarım

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 364-371 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.68453 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.68453 Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması Rıdvan KOÇYİĞİT Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonunun Regresyon Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonunun Regresyon Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonunun Regresyon Analizi

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

Economic Analysis of Dairy Farms (The Case of Yeşilyurt District of Tokat Province)

Economic Analysis of Dairy Farms (The Case of Yeşilyurt District of Tokat Province) GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 25 (1), 15-22 Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Örneği)* Derya Öztürk 1 Osman Karkacıer 2 1- Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

Malatya İli Kayısı Üretiminde Riskin Ölçülmesi ve Riske Karşı Oluşturulabilecek Stratejiler

Malatya İli Kayısı Üretiminde Riskin Ölçülmesi ve Riske Karşı Oluşturulabilecek Stratejiler Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2008, 46 (1): 33-42 ISSN 1018 8851 Figen ÇUKUR 1 Gamze SANER 2 1 Dr., figencukur@hotmail.com 2 Prof. Dr., E.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,

Detaylı

Hipotez. Hipotez Testleri. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011

Hipotez. Hipotez Testleri. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Hipotez Hipotez Testleri Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Hipotez Nedir? Gözlemlenebilir (araştırılabilir) bir olay, olgu veya fikri mantıklı ve bilimsel olarak açıklamaya yönelik yapılan tahminlerdir.

Detaylı

Erzurum İli Pasinler İlçesinde Silajlık Mısır Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Erzurum İli Pasinler İlçesinde Silajlık Mısır Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma Atatürk Üniv. Ziraat Fak.Derg. 40 (1), 61-69, 2009 ISSN : 1300-9036 Erzurum İli Pasinler İlçesinde Silajlık Mısır Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma İnci AKAY TUVANÇ Vedat DAĞDEMİR Atatürk

Detaylı

Türkiye Süt Sığırcılığında Islah ve Destekleme Politikalarının Bölgesel Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye Süt Sığırcılığında Islah ve Destekleme Politikalarının Bölgesel Etkileri Üzerine Bir Araştırma Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 43 (1): 59-64, 2012 J. of Agricultural Faculty of Atatürk Univ., 43 (1): 59-64, 2012 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makalesi/Research Article Türkiye Süt Sığırcılığında Islah

Detaylı

Giresun İli Merkez İlçede Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi, Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma*

Giresun İli Merkez İlçede Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi, Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma* GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2010, 27(1), 43-56 Giresun İli Merkez İlçede Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi, Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma* Erdal Sıray

Detaylı

Karaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Seviyesinin Belirlenmesi

Karaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Seviyesinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2007, 3 (4), 211-215 Karaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Seviyesinin Belirlenmesi Mehmet Uğur YILDIZ, Yusuf DİLAY, Adem ÖZKAN K.M.Ü. Meslek Yüksekokulu Yunus Emre Yerleşkesi,

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

TÜRKİYE DE PORTAKAL ÜRETİCİLERİNİN ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI *

TÜRKİYE DE PORTAKAL ÜRETİCİLERİNİN ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI * TÜRKİYE DE PORTAKAL ÜRETİCİLERİNİN ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI * Mükerrem ATALAY ORAL 1 Metin Göksel AKPINAR 2 mukerrem_atalay@hotmail.com mgoksel@akdeniz.edu.tr 1 Akdeniz Üniversitesi, Elmalı Meslek

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

Zile Ovası Tarla Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti Üzerine Bir Araştırma*

Zile Ovası Tarla Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti Üzerine Bir Araştırma* GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 008, 5 (1), 3-31 Zile Ovası Tarla Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti Üzerine Bir Araştırma* Hasan Aydın Metin Akay 1 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

NİĞDE İLİNDE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ

NİĞDE İLİNDE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ NİĞDE İLİNDE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ Fatih ÖZDEMİR 1 Murat KÜÇÜKÇONGAR 2 Mustafa KAN 3 ÖZET Bu çalışmada Niğde ilinde 2010, 2011 ve 2012 yıllarında basit tesadüfi örnekleme yöntemi

Detaylı

Aydın İlinde Çiftçilerin Çilek Üretim Kararına Etkili Faktörler Üzerine Bir Analiz

Aydın İlinde Çiftçilerin Çilek Üretim Kararına Etkili Faktörler Üzerine Bir Analiz Tarım İşletmeciliği Aydın İlinde Çiftçilerin Çilek Üretim Kararına Etkili Faktörler Üzerine Bir Analiz N. Tok 1, M. Cankurt, A. Seçer, M. Kantar Davran * Yard. Doç. Dr. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,

Detaylı

Laleli Baraj Havzasındaki Çiftçilerin Baraj Yapımına Karşı Tutumları ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri

Laleli Baraj Havzasındaki Çiftçilerin Baraj Yapımına Karşı Tutumları ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42 (1): 41-47, 2011 Journal of Agricultural Faculty of Atatürk University, 42 (1): 41-47, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makalesi/Research Article Laleli

Detaylı

Fındık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Samsun ili Çarşamba ve Terme Ovası Örneği)*

Fındık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Samsun ili Çarşamba ve Terme Ovası Örneği)* GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(2), 73-83 Fındık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Samsun ili Çarşamba ve Örneği)* Derya ÖZTÜRK 1 Yaşar AKÇAY 2 1 Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 4.Bölüm: Esneklikler. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 4.Bölüm: Esneklikler. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi I 4.Bölüm: Esneklikler Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Esneklikler Daha önce talep edilen miktarı

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ THE EFFECT OF THE CUT-OFF GRADE ON THE ESTIMATION ERROR OF ECONOMIC COPPER CONTENT Ercüment YALÇIN (*) ANAHTAR SÖZCÜKLER: u, Tahmin Hatası,

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

Elazığ İlinde Kayısı Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Performanslarının Ölçülmesi

Elazığ İlinde Kayısı Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Performanslarının Ölçülmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

www.turkjans.com Süt Sığırcılığı Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği

www.turkjans.com Süt Sığırcılığı Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Süt Sığırcılığı Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği a Adem

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 1. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR Özgür BAŞKAN, Soner HALDENBİLEN, Halim CEYLAN Pamukkale

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. İkinci

Detaylı

Bursa İli Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde Zeytin Yetiştiriciliğindeki Mekanizasyon Durumu

Bursa İli Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde Zeytin Yetiştiriciliğindeki Mekanizasyon Durumu U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, Cilt 30, Sayı 1, 127-138 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bursa İli Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde Zeytin Yetiştiriciliğindeki Mekanizasyon

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI

TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI Doç. Dr. Osman KILIÇ 1 Ünite: 4 TARIMSAL ÜRÜNLERDE MALİYET Doç. Dr. Osman KILIÇ İçindekiler 4.1. Tek Yıllık Bitkisel...

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, H. Deniz ŞİRELİ 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Diyarbakır 2 Çukurova

Detaylı

Study on the Structure of Socio-Economic and Field and Income Distribution of The Farms of County of Sinop Province

Study on the Structure of Socio-Economic and Field and Income Distribution of The Farms of County of Sinop Province GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 25 (1), 7- Sinop İli Merkez İlçe Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Arazi ve Gelir Dağılımı* Cem Gürel 1 Metin Akay 2 1- Sinop Tarım İl Müdürlüğü, Destekleme

Detaylı

ISBN: YAYIN NO: GAPUTAEM-K-01

ISBN: YAYIN NO: GAPUTAEM-K-01 TARIMSAL VERİLER TARIMSAL VERİLER GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Araştırmaları Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu yayının 5846

Detaylı

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 1 BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 'Student t dağılımı' ya da kısaca 't dağılımı'; normal dağılım ve Z dağılımının da içerisinde bulunduğu 'sürekli olasılık dağılımları' ailesinde yer alan dağılımlardan bir

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir Tel: (222) 321 35 50

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

YARI LOGARİTMİK MODELLERDE KUKLA DECİşKENLERİN KA TSA YıLARıNIN YORUMU

YARI LOGARİTMİK MODELLERDE KUKLA DECİşKENLERİN KA TSA YıLARıNIN YORUMU Marmara Üniversitesi U.B.F. Dergisi YIL 2005, CİLT XX, SAyı 1 YARI LOGARİTMİK MODELLERDE KUKLA DECİşKENLERİN KA TSA YıLARıNIN YORUMU Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇACLAYAN' Arş. Gör. Burak GÜRİş" Büyüme modelleri,

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 4 (2), 57-7, 29 ISSN : 13-936 Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Sefa ALTIKAT Ahmet ÇELİK Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 2524 Erzurum

Detaylı

Elma Üretimi Yapan Tarım Đşletmelerinde Tarımsal Đlaç Kullanımında Yayım Yaklaşımları; Karaman Đli Örneği

Elma Üretimi Yapan Tarım Đşletmelerinde Tarımsal Đlaç Kullanımında Yayım Yaklaşımları; Karaman Đli Örneği Elma Üretimi Yapan Tarım Đşletmelerinde Tarımsal Đlaç Kullanımında Yayım Yaklaşımları; Karaman Đli Örneği H. Feyza KARAÇAYIR 1 Cennet OĞUZ 2 ÖZET Bu çalışmada Karaman Đlinde elma üretimi yapan tarım işletmelerinde

Detaylı

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma...

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma... İçindekiler İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii BÖLÜM 1 Ölçme, İstatistik ve Araştırma...1 Ölçme Nedir?... 3 Ölçme Süreci... 3 Değişkenler

Detaylı

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:115-120 TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Tarım Ekonomisi Dergisi

Tarım Ekonomisi Dergisi Tarım Ekonomisi Dergisi Turkish Journal of Agricultural Economics ISSN 13030183 http://journal.tarekoder.org Sakarya İlinde Fındık Üretim Maliyeti* Özge YILDIZ1, Vedat DAĞDEMİR2 * 1 Çalışma Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği)

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Tarımsal yapı, toprak (doğa), sermaye, emek ve girişimcilik gibi temel üretim araçlarının

Detaylı

Excel dosyasından verileri aktarmak için Proc/Import/Read Text-Lotus-Excel menüsüne tıklanır.

Excel dosyasından verileri aktarmak için Proc/Import/Read Text-Lotus-Excel menüsüne tıklanır. ZAMAN SERİSİ MODEL Aşağıdaki anlatım sadece lisans düzeyindeki temel ekonometri bilgisine göre hazırlanmıştır. Bir akademik çalışmanın gerektirdiği birçok ön ve son testi içermemektedir. Bu dosyalar ilk

Detaylı

Bursa İlinde Şeftali Üretiminin Ekonometrik Analizi

Bursa İlinde Şeftali Üretiminin Ekonometrik Analizi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 1-6 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bursa İlinde Şeftali Üretiminin Ekonometrik Analizi Hasan Vural*, Şule Turhan* *Uludağ

Detaylı

KONYA YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN MISIR BİTKİSİNİN ÜRETİM GİRDİ VE MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ

KONYA YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN MISIR BİTKİSİNİN ÜRETİM GİRDİ VE MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ KONYA YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN MISIR BİTKİSİNİN ÜRETİM GİRDİ VE MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ Durmuş Ali ÇARKACI 1 Sedat YOKUŞ 1 Osman ÖLMEZ 1 ali.carkaci@gthb.gov.tr sedat.yokus@gthb.gov.tr osman.olmez@gthb.gov.tr

Detaylı