İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1"

Transkript

1 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans eğitim-öğretimi ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik; İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tüm yüksek lisans programlarına ilişkin öğrenci kabulü, eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, b) Anabilim dalı: İstanbul Şehir Üniversitesindeki enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını, c) Danışman: İstanbul Şehir Üniversitesindeki enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve/veya tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını, ç) Enstitü: İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitüleri, d) Enstitü Yönetim Kurulu: İstanbul Şehir Üniversitesindeki ilgili enstitünün yönetim kurulunu, e) GMAT: Uluslararası bir sıralama sınavı olan Graduate Management Admission Testini, f) GNO: Genel not ortalamasını, g) GRE: Uluslararası bir sıralama sınavı olan Graduate Record Examinations sınavını, ğ) Kredi: Bir yüksek lisans dersinin yarıyıl kredi değerini, h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, ı) Rektör: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörünü, i) Rektörlük: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünü, j) Senato: İstanbul Şehir Üniversitesi Senatosunu, k) Tez: Yüksek lisans tezini, l) Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesini, m) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Şehir Üniversitesinin Yönetim Kurulunu, n) Yabancı Diller Okulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunu, o) YNO: Yarıyıl not ortalamasını, ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yüksek Lisans Programı Açılması, Başvuru, Kabul, Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar Yüksek lisans programı açılması MADDE 4 (1) Anabilim dalları; her yarıyılın içerisinde bir sonraki yarıyılda açacakları yüksek lisans programlarını, başvuru ve kabul koşullarını, bağlı bulundukları Enstitüye önerir. Bu öneriler, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve süresi içinde Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Onaylanan yüksek lisans programları ilan edilir. (2) Üniversitede yüksek lisans eğitim ve öğretimine giriş başvuruları, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili Enstitüye yapılır. İstenen belgeleri belirtilen süre içinde tamamlamayan adayların başvuruları işleme konmaz. Herhangi bir yüksek lisans programına kabul edilebilecek öğrenci sayısı beş veya daha az ise, Enstitü Yönetim Kurulu o yarıyıl için, söz konusu programın açılmamasına karar verebilir. Yüksek lisans programına başvuru ve kabul MADDE 5 (1) Bir yüksek lisans programına yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili Enstitü tarafından en az üç öğretim üyesinden oluşan bir değerlendirme jürisi kurulur. Jürinin görevi

2 adayların sıralamasını yapmak ve programa kabul edilmesini uygun bulduğu adayları Enstitü Yönetim Kuruluna önermektir. Adayların sıralamasında; lisans bitirme not ortalaması, İngilizce seviyesini gösteren bir sınav sonucu, ALES, GRE veya GMAT puanı, jürinin gerekli gördüğünde yapacağı mülakat sonuçları ile referans mektupları esas alınır. (2) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların; lisans öğrenimini tamamlamış ve başvuru koşullarını sağlamış veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olmaları gerekir. (3) Adayların yüksek lisans programına kabul edilmesi için gerekli koşullar şunlardır: a) Lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olmak, b) Öğretim dili İngilizce olan programlar için İngilizce yeterliğine sahip olmak veya bu Yönetmelik hükümlerine göre İngilizce hazırlık programına kabul edilme şartlarını taşımak veya kontenjanın uygun olması durumunda, İngilizce yeterliği olmayan öğrencilere şartlı kabul verildiği takdirde, bu öğrencilerin bir akademik yıl içinde İngilizce yeterliğini kazanmış olmak, c) ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından, başvurdukları programın puan türünde YÖK tarafından ilan edilen ALES standart puanından az olmamak koşuluyla anabilim dallarının belirlediği ALES puanını veya YÖK tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucunu elde etmiş olmak, ç) Değerlendirme jürisi tarafından gerektiğinde yapılacak mülakattan oluşan bilimsel yeterlik değerlendirmesinde başarılı bulunmak. (4) Üniversitenin yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde hangi tür GMAT veya GRE puanı isteneceği ilgili anabilim dalları tarafından belirlenir. (5) Öğrencilerin kabulü, değerlendirme jürisinin önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş yapan öğrenciler MADDE 6 (1) YÖK tarafından tanınan diğer yükseköğretim kurumlarından veya Üniversite programlarından yapılan yatay geçiş başvuruları, daha önce kayıtlı olduğu yüksek lisans programında en az bir dönemi başarı ile tamamlamış olmak koşulunu yerine getirmek kaydıyla ilgili değerlendirme jürisi tarafından incelenir. Yurt dışından alınmış lisans diplomasının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Yatay geçiş yolu ile kabul edilmek için değerlendirme jürisinin olumlu kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gerekir. Değerlendirme jürisi; farklı üniversiteden gelen öğrencinin kredisi transfer edilecek derslerini ve programı tamamlamak için nasıl bir yol izleneceğini belirleyen bir intibak raporu hazırlar. İngilizce sınavı, İngilizce hazırlık programı ve muafiyet MADDE 7 (1) Öğretim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerden, İngilizce bilgilerinin yeterli olduğu Senato tarafından tanınan sınavlardan biri ile belirlenenler, kabul edildikleri programlara kayıt yaptırabilir. (2) Öğretim dili İngilizce olan bir yüksek lisans programına başvuran ve ilk elemeyi geçen adayın kabul edilen bir İngilizce yeterlik sınav sonucu yoksa Yabancı Diller Okulu tarafından yapılacak bir sınavla İngilizce yeterlik durumu belirlenir. (3) Yabancı Diller Okulu tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavına göre İngilizce düzeyi yeterli bulunmayan adaylar, yüksek lisans programına şartlı kabul edilmeleri durumunda, Yabancı Diller Okulunun kontenjan durumuna göre en fazla iki yarıyıl süreyle İngilizce hazırlık programına alınabilir. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler şartlı kabul edildikleri yüksek lisans programından, Anabilim dalının onayıyla, en fazla bir ders alabilir. İki yarıyıl sonunda İngilizce düzeyi yeterli olamayan öğrencinin şartlı kabul edildiği programdan ilişiği, 2547 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi gereğince kesilir. (4) Öğretim dili İngilizce olan bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olduktan sonra en çok iki akademik yıl içinde yüksek lisans programına başvuran adaylar değerlendirme jürisinin teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından İngilizce sınavından muaf tutulabilir. Bilimsel hazırlık programı MADDE 8 (1) Yüksek lisans programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla önkoşul derslerinden oluşan bilimsel hazırlık programı uygulanabilir: a) Lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlar,

3 b) Lisans derecelerini, kabul edildikleri yüksek lisans programı ile aynı bilim dalında aldıkları halde farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar. (2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencilerine, formasyon eksikliklerini tamamlayabilmeleri için, ilgili Anabilim dalının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en çok bir akademik yıl sürebilecek bilimsel hazırlık süresi tanınabilir. Bu önerinin, öğrencinin kabulü sırasında yapılması ve alacağı tüm önkoşul derslerinin kendisine bildirilmesi gerekir. (3) Bilimsel hazırlık programı dersleri öncelikli, zorunlu ve kredisiz olarak alınır. (4) İlgili Anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile önkoşul derslerinin yanında yüksek lisans programı kapsamındaki bazı dersler de alınabilir. (5) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans programı sürelerine dâhil edilmez. Bir akademik yıl içinde başarılı olamayan öğrencinin bilimsel hazırlık programından alacağı dersler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde ve bu Yönetmeliğin 20 nci ve 23 üncü maddelerinde tanımlanan azami süreye dâhil edilir. Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler MADDE 9 (1) Değişim öğrencileri; uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri, özel öğrencilere ve değişim programlarına ilişkin uygulama esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. (2) Özel öğrenciler; enstitülerce belirlenen koşullarla bazı dersleri almalarına izin verilen, ancak Üniversitenin herhangi bir diploma/derece programına kayıtlı olmayan öğrencilerdir. Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır: a) Özel öğrencilere diploma veya derece verilmez, ancak ilgili Enstitü tarafından izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notları gösterir bir belge verilir. b) Özel öğrenci statüsündeyken alınan notlar ve kredilerin, Üniversitenin yüksek lisans programlarında geçerli sayılması ilgili Anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla olur. c) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için, mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve ilgili dersleri açan anabilim dallarından onay almaları gerekir. ç) Özel öğrenci başvurularının işleme konabilmesi için adayın; 1) Başvurduğu Anabilim dalının onayı, 2) İngilizce yeterliğinin bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması, 3) Lisans derecesine sahip veya bir lisans programında son sınıf öğrencisi olması gerekir. d) Özel öğrenci başvuruları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Kayıtla ilgili esaslar MADDE 10 (1) Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. (2) Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aranan şartlar şunlardır: a) Bir lisans diplomasına sahip olmak, b) İlgili mevzuatın gerektirdiği mali yükümlülükleri yerine getirmek, c) Üniversitenin yetkili kurullarınca ilan edilen diğer şartları sağlamak. (3) Kayıtlar akademik takvimde belirlenen günlerde yapılır. Mazeretleri nedeniyle buna uymayan veya uyamayacak olanların durumları, başvuruları üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca incelenir. Mazeretleri geçerli görülenlere; derslere devam edemedikleri günlerde izinli sayılmak koşuluyla ilgili dönemin ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar geç kayıt izni verilebilir. Bu öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yarıyıla ait akademik takvimdeki ders ekleme ve bırakma süresinin bitimine kadar kalkmaması halinde, kayıtları izleyen yarıyıla ertelenir.

4 (4) Bir yarıyıl izinsiz veya geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrencilerin, kayıt yaptırmadığı süre 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami süre içinde değerlendirilir. Dilekçe ile mazeret belirterek kayıt yaptırmayanların mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilirse o yarıyıl için izinli sayılırlar. (5) Akademik kayıtlarını yaptıran, fakat mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin bu yükümlülüklerini en geç kayıt süresi sonuna kadar tamamlamaları halinde kayıtları geçerli sayılır. (6) Sahte veya yanlış belge ve bilgi sundukları anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmış ise, kendilerine verilen diploma ve diğer belgeler iptal edilerek haklarında kanuni işlem yapılır. (7) Geç kayıt yaptıranlardan öğretim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre gecikme faiziyle birlikte alınır. Eğitim ve öğretim yılı, ölçme ve değerlendirme MADDE 11 (1) Bir öğretim yılı (akademik yıl) iki yarıyıldan oluşur. Öğretim yılı kapsamında yaz dönemi de açılabilir ve öğrenciler bu dönemde ders alabilir. Yaz döneminde verilecek derslerle ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir. (2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar, Senato tarafından belirlenerek akademik takvim olarak ilan edilir. (3) Derslerin akademik takvimde belirlenen dönemler içerisinde çizelgelenmesi, ilgili anabilim dallarının görüşü alınarak enstitüler tarafından yapılır ve ilan edilir. (4) Öğrencilerin derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına ve diğer çalışmalara katılması zorunludur. Derse devam ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınır. Derslerin ve dönem içi çalışmaların % 20 sine, geçerli mazereti olmadan katılmayan öğrenci (IA) notu ile başarısız sayılır. (5) Üniversitede sürekli ölçme ve değerlendirme yapılır. Öğretim elemanı ödev, proje, laboratuvar, sınıf içi uygulama, alan çalışması, sunum, rapor ve benzeri çalışmaları da ölçme ve değerlendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, herhangi bir ölçme ve değerlendirme öğesinin ağırlığı % 40 tan fazla olamaz. (6) Tüm ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulmasında şeffaflık esastır. Bu sonuçların iki hafta içinde ilan edilmesi gerekir. Öğretim elemanı, isteyen öğrenciye değerlendirme sonuçları ve yöntemi hakkında geri bildirim sağlamakla görevlidir. (7) Öğretim elemanı, ilgili Enstitü Müdürünün onayını almadan dönem sonu sınavının zamanını ve tarihini değiştiremez. (8) Yüksek lisans öğretimi süresinde izlenecek eğitim ve öğretim programları ve mezuniyet için gerekli koşullar ilgili Anabilim dalı tarafından hazırlanır, Enstitü Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ve Senatonun onayı ile kesinleşir. (9) Programların uygulanmasına ilişkin esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Başarı notları ve ilgili işaretler MADDE 12 (1) Öğrencilere bilimsel hazırlık dersleri dışında aldıkları yüksek lisans dersleri için öğretim elemanları tarafından aşağıdaki harf notlardan birisi verilir: Başarı Notu Katsayısı Açıklaması A 4.00 Mükemmel A Pekiyi B İyi B 3.00 Yeterli B Şartlı geçer C Zayıf geçer C 2.00 Çok zayıf geçer F 0.00 Başarısız IA 0.00 Devamsızlık sebebiyle başarısız (2) Ayrıca; not belgesinde geçici süreli (LA), (I), (NP) ve sürekli görünen (R), (S), (SP), (T), (TP), (W), (U), (CW) işaretleri kullanılır. Bunların anlamları aşağıda açıklanmıştır. (3) Not belgesinde kullanılan işaretler ve açıklamaları şunlardır: a) LA: Öğrencinin yarıyıl içinde izinli sayıldığını gösterir.

5 b) I: Geçerli mazereti nedeniyle dersin bazı gereklerini zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınav döneminin bitiminden itibaren iki hafta içinde eksik kalan çalışmayı tamamlarsa (I) notu yerine harf notu verilir. Bu süre içinde de dersle ilgili eksiklikler tamamlanmazsa (I) notu (F) e dönüşür. c) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler (F) e dönüşür. ç) R: Tekrar edilen dersleri gösterir. d) S: Başarılı olunan kredisiz ders, tez, proje ve bilimsel hazırlık programı kredisiz derslerinde kullanılır. Not ortalamasına katılmaz. e) SP: Bilimsel hazırlık programı (önkoşul) derslerini gösterir. f) T: Başka bir yüksek lisans programından transfer kredisi verilen dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz. g) TP: Tez çalışmasının devam ettiği anlamına gelir. ğ) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz. h) U: Başarısız olunan kredisiz ders, tez, proje ve bilimsel hazırlık programı kredisiz derslerinde kullanılır. Not ortalamasına katılmaz. ı) CW: Öğrencinin yarıyıl içinde kayıt sildirdiğini gösterir. (4) Öğrenci (F) ve (IA) notunu aldığı dersi, alması gereken süreye bağlı kalmak koşuluyla ve sadece bir kere tekrarlayarak tamamlamak zorundadır. (F) ve (IA) notu alınan ders seçmeliyse, öğrenci aynı dersi tekrarlayabileceği gibi, program danışmanının uygun göreceği başka bir dersi de alabilir. Not ortalamalarının hesabı MADDE 13 (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda YNO ve GNO değerleri ile izlenir. (2) YNO; o yarıyılda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucu elde edilen toplamın, aynı yarıyılda alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır. (3) GNO; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucu elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır. Öğrencinin programdaki genel performans durumunu GNO gösterir. (4) Bölme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve üçüncü hane 5 veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır. (5) Başarısızlık sebebiyle tekrarlanan veya not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir. Ancak önceki notlar da not belgesinde gösterilir. Maddi hataların düzeltilmesi MADDE 14 (1) İlan edilen sınav sonuçlarında veya yarıyıl sonu başarı notlarında maddi hata olması durumunda ilgili öğretim elemanı tarafından Enstitüye başvuru yapılabilir. (2) Öğrenci sınav sonuçlarında veya harf notunda maddi hata olduğunu düşünüyorsa öncelikle dersin öğretim elemanı ile konuyu görüşür. Bu şekilde sonuç alamazsa dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurarak itirazda bulunabilir. Başvuruların, sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde yapılması gerekir. Başvurular, Enstitü Müdürlüğü gözetiminde ilgili Anabilim dalı başkanlığı tarafından başvuruyu takip eden yedi iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. (3) Öğrenci bu değerlendirmeyi yeterli bulmadığı takdirde beş iş günü içinde Rektörlüğe dilekçe ile başvurarak durumun gözden geçirilmesini talep edebilir. Rektörlük ilgili konuda üç kişilik bir komisyon oluşturarak Enstitüden alınacak dosyanın yeniden incelenmesini sağlar. Komisyon yedi iş günü içinde itirazı sonuçlandırarak ilgililere yazılı olarak bildirir. Ders tekrarlama MADDE 15 (1) Öğrenciler (F) notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıklarında tekrarlamak zorundadır. Özel durumlarda ve Danışmanın olumlu görüşünü almak koşuluyla, Enstitü Yönetim Kurulu ders tekrarını erteleyebilir, ders alınmışsa çekilme izni verebilir.

6 (2) Öğrenciler (F) veya (U) notu aldıkları seçmeli dersleri ilk açıldığında tekrarlamak veya yerine geçecek bir başka dersi tekrar (R) işareti ile almak zorundadır. Yeni dersten alınan not (F) veya (U) notunun yerine geçer ve ortalamaya sadece yeni not katılır, ancak önceki (F) veya (U) akademik kayıtlarda gösterilir. (3) Öğrenciler (B), (B-), (C+) ve (C) almış oldukları dersleri de danışmanlarının onayıyla tekrarlayabilir. Bu derslerden alınan son not geçerlidir, ancak önceki not akademik kayıtlarda gösterilir. Sınavlara katılmama MADDE 16 (1) Yarıyıl sonu sınavlarından birine veya birkaçına hastalık veya başka bir nedenle katılamayacak durumda olan yüksek lisans öğrencileri, raporları veya ilgili belgeleri ile Enstitü Müdürlüğüne başvurmak zorundadır. (2) Mazeret dilekçeleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü Yönetim Kurulunda incelenir ve karara bağlanır. Ara sınavlara veya benzeri çalışmalara katılmayan öğrencilere uygulanacak işlem, dersin başlangıcında öğrencilere duyurulmuş olması kaydıyla ilgili öğretim elemanınca belirlenir. İzinli ayrılma MADDE 17 (1) Kabul edilebilir mazereti olan öğrencilere; öğrenimine daha sonra devam etmek üzere, Enstitü Yönetim Kurulunca en fazla iki yarıyıl, askerlik hizmetleri için askerlik süresince izin verilebilir. Zorunlu hallerde Enstitü Yönetim Kurulu bu süreyi uzatabilir veya kısaltabilir. (2) İzinli geçirilen sürenin, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami eğitim ve öğretim süresinden düşülmesine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. (3) Yurt dışında öğrenim görmek amacıyla belirli bir süre için izin almış öğrencilerin orada aldığı derslerin transfer edilmesi ve bu sürenin öğrenim süresinden düşülmesine ilişkin hususlar, Üniversiteye dönüşlerinden sonra danışmanlarının ve Anabilim dalının görüşüyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. (4) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle Enstitü Yönetim Kuruluna başvurmaları gerekir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar Yüksek lisans programları MADDE 18 (1) Yüksek lisans programı; kabul şartları aynı olmak üzere tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür. Bu programların hangi enstitü ve anabilim dallarında, nasıl yürütüleceğine ilişkin esaslar ilgili anabilim dalı başkanının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Tezli yüksek lisans programında ders yükü MADDE 19 (1) Tezli yüksek lisans programı şu öğelerden oluşur: a) Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, b) Haftada bir saatten oluşan bir adet kredisiz seminer dersi, c) Tez çalışması. (2) Alacağı kredili derslerden en çok üç tanesi, öğrencinin lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden seçilebilir. (3) Enstitü Yönetim Kurulu, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen öğrenciler için, görüşünü alacağı ilgili Anabilim dalının doktoralı bir öğretim elemanını program danışmanı olarak belirler. Danışmanın görevi; öğrencinin akademik gelişimini izlemek, kayıt, ders ekleme ve bırakma işlemlerinde rehberlik etmektir. Program danışmanı öğrencinin her yarıyılda alabileceği dersleri, bu Yönetmeliğe ve öğrencinin kabul edildiği yüksek lisans programına uygun olarak belirler. (4) Bir yüksek lisans öğrencisi danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla; a) Diğer yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans programlarından ders alabilir, b) Bir diploma için kullanılmamış olması koşuluyla başka programdan, Üniversitenin diğer bir enstitüsünden veya başka üniversiteden daha önce aldığı yüksek lisans derslerini geçerli saydırabilir.

7 (5) Yüksek lisans öğrencilerinin ders saydırma talepleri aşağıdaki hükümlere göre karara bağlanır: a) Öğrenciler, başka üniversitelerden almış oldukları en fazla iki dersi saydırma talebinde bulunabilirler. Yatay geçiş ile yurtiçi ve/veya yurtdışı değişim programlarında alınan derslerin saydırılması bu hükme tabi değildir. b) Yeni girişli öğrencilerin, başka üniversitelerden almış oldukları dersleri saydırma taleplerini, en geç ikinci yarıyıl ders kayıt döneminin sonuna kadar Enstitüye dilekçeyle başvurarak yapmaları gerekir. (6) Üniversite dışından alınmış olan derslerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından geçerli sayılan notları öğrenci kaydına (T) işaretiyle geçer. (T) işareti alan dersler not ortalamasına katılmaz. Tezli yüksek lisans programında süre MADDE 20 (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, tez çalışması dâhil en fazla altı yarıyıldır. Yüksek lisans tezi MADDE 21 (1) İlgili Anabilim dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her öğrenciye, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, doktoralı bir öğretim elemanı tez danışmanı olarak atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda bir eş danışman atanabilir. Tez danışmanının/danışmanlarının görevlendirilmesi sırasında Anabilim dalı tarafından tez konusu da onaylanır. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl teze kayıt yaptırmak zorundadır. (2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci için, ilgili Anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yüksek lisans tez jürisi görevlendirilir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversitedeki başka anabilim dallarından veya diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda eş danışman jüri üyesi olamaz. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. (3) Tez sınavı herkese açıktır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve durumu bir tutanakla en geç üç gün içinde ilgili Enstitüye bildirir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Başarılı olan öğrenci, yüksek lisans derecesine hak kazanmak için tezinin ciltlenmiş üç nüshasını ve pdf olarak hazırlanan elektronik kopyasını tez sınav tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim etmek zorundadır. Tezi reddedilen öğrencinin yeni bir tez konusu almak istemesi halinde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami süre içinde bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen işlemleri yapmak zorundadır. Düzeltme kararı verilmesi durumunda, öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. (4) Tez çalışmasıyla ilgili uygulama ve yaptırımlar Senato tarafından belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü MADDE 22 (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı (S) veya başarısız (U) şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesi dersine alındığı yarıyılda kayıt yaptırmak, yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek ve sunum yapmak zorundadır. (2) Öğrencinin kredili derslerinden en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ileri düzeydeki lisans derslerinden seçilebilir. (3) Enstitü Yönetim Kurulu, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen her öğrenci için, görüşünü alacağı ilgili Anabilim dalının doktoralı bir öğretim elemanını program danışmanı olarak belirler. Danışmanın görevi, öğrencinin akademik gelişimini izlemek, kayıt, ders ekleme ve bırakma işlemlerinde rehberlik etmektir. Program danışmanı; öğrencinin her yarıyılda alacağı dersleri, bu Yönetmeliğe ve öğrencinin kabul edildiği yüksek lisans programına uygun olarak onaylar. (4) Bir tezsiz yüksek lisans öğrencisi, en fazla 15 kredilik derse karşılık gelmek üzere, danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla; a) Diğer yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans programlarından ders alabilir,

8 b) Bir diploma için kullanılmamış olması koşuluyla başka programdan, Üniversitenin diğer bir enstitüsünden veya başka üniversiteden daha önce almış olduğu yüksek lisans derslerini geçerli saydırabilir. (5) Üniversite dışından alınmış olan derslerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından geçerli sayılan notları öğrenci kaydına (T) işaretiyle geçer. (T) işareti alan dersler not ortalamasına katılmaz. Tezsiz yüksek lisans programında süre MADDE 23 (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, en fazla altı yarıyıldır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mezuniyet ve Diplomalara İlişkin Esaslar Mezuniyet MADDE 24 (1) Kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı yüksek lisans derslerini en az 3,00 GNO ile geçen; tezli programlarda tezini, tezsiz programlarda ise dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri mezuniyete hak kazanır. Diplomalar MADDE 25 (1) Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencinin diploması, gerekli çalışmaların tamamlandığı akademik yılın sonunda verilir. (2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. (3) Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciye, ilgili Enstitü Müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan bir yüksek lisans diploması verilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Disiplin işlemleri MADDE 26 (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 13/1/1985 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenen kurallara göre yürütülür. (2) Disiplin cezası nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencilerin, uzaklaştırma süresi, azami öğrenim süresine katılır. Burslar MADDE 27 (1) Öğrencilere sağlanan bursların dağıtımı, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilir. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 28 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan,1/7/1996 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, YÖK tarafından çıkarılan 3/3/1983 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 29 (1) 30/9/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İstanbul Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 30 (1) Bu Yönetmelik eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 31 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 6 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28165 Bursa Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28826 YÖNETMELİK İstanbul Esenyurt Üniversitesinden: İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Mayıs 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28998 Doğuş Üniversitesinden: YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Haziran 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29024 YÖNETMELİK Yaşar Üniversitesinden: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Özyeğin Üniversitesi nde lisansüstü diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Özyeğin Üniversitesi nde lisansüstü diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28716) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28757 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam I. BÖLÜM Genel Hükümler ****************** Madde 1- Bülent Ecevit Üniversitesi ne bağlı enstitülerde lisansüstü

Detaylı

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 6 Eylül 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28757 YÖNETMELİK Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

MADDE 3 (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 19, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 19, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 2 Haziran 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29018 YÖNETMELİK Türk-Alman Üniversitesinden: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar. 10 Şubat 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28909 Sinop Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28835 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 7 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28640 Bayburt Üniversitesinden: YÖNETMELİK BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Eylül 2013 PAZAR Sayı : 28773 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4 Ağustos 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28728 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 15 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28973 YÖNETMELİK Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28367 Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 21 Ocak 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26763 YÖNETMELİK Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesine

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesi Fen

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZM İR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ 31 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28370 Ahi Evran Üniversitesinden: YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı