11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408"

Transkript

1 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik; Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü, eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, b) Anabilim dalı: Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalını, c) Ana sanat dalı: Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki enstitülerde eğitim programı bulunan ana sanat dalını, ç) Danışman: Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki enstitülerde kayıtlı öğrencilere ders ve/veya tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını, d) Enstitü: Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı enstitülerden her birini, e) Enstitü Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki ilgili enstitünün yönetim kurulunu, f) GMAT: Uluslararası bir sıralama sınavı olan Graduate Management Admission Testini, g) GRE: Uluslararası bir sıralama sınavı olan Graduate Record Examinations sınavını, ğ) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language Testing System Sınavını, h) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, ı) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü, i) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü, j) Senato: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunu, k) Tez: Yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik tezlerinden herhangi birisini, l) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language Sınavını, m) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, n) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini, o) Üniversite Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Yönetim Kurulunu, ö) Yabancı diller yüksek okulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Programların Açılması, Başvuru, Kabul ve Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar Lisansüstü programlarının açılması MADDE 4 (1) Enstitü anabilim dalları; her yarıyıl içinde bir sonraki yarıyılda açılacak lisansüstü programları ile bunların başvuru ve kabul şartlarını enstitüye önerirler. Enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanan bu öneriler süresi içinde Senato tarafından onaylandıktan sonra ilan edilir. (2)Yüksek lisans öğretimi süresinde izlenecek eğitim ve öğretim programları ve mezuniyet için gerekli koşullar ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanır, enstitü yönetim kurulunun olumlu görüşü ve Senatonun onayı ile kesinleşir. (3) Programların uygulanmasına ilişkin esaslar enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. (4) Lisansüstü programlarına giriş başvuruları, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili enstitüye yapılır. İstenen belgeleri zamanında tamamlamayan adayların başvuruları işleme konmaz. İlgili enstitü yönetim kurulu, bir yüksek lisans programına kabul edilebilecek öğrenci sayısı belli bir sayının altında kalırsa, ilgili programı açmamaya karar verebilir. Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul MADDE 5 (1) Yüksek lisans programlarına başvuruları değerlendirmek için ilgili enstitü en az üç öğretim elemanından oluşan bir jüri oluşturur. Jüri, ilgili programa başvuran adayları gerektiğinde mülakat da yaparak değerlendirir ve programa kabul edilmesini uygun bulduğu adayları enstitüye önerir. Adayların sıralanmasında; lisans mezuniyet not ortalaması, İngilizce sınav sonucu, ALES/GRE/GMAT puanlarından biri ve jürinin gerekli gördüğünde yapacağı mülakatın sonuçları esas alınır. (2) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların; lisans öğrenimlerini tamamlamış ve başvuru koşullarını sağlamış veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında bulunması gerekir. Sonuncu grupta olan adayların öğrencilikleri lisans eğitimlerini tamamlamaları şartına bağlıdır. (3) Adayların yüksek lisans programına kabul edilmesi için gerekli koşullar şunlardır: a) Lisans mezunu olmak,

2 b) Öğretim dili İngilizce olan programlar için İngilizce yeterliğine sahip olmak veya bu Yönetmelik hükümlerine göre İngilizce hazırlık programına kabul edilme şartlarını taşımak veya kontenjanın uygun olması durumunda, İngilizce yeterliği olmayan öğrencilere şartlı kabul verildiği durumlarda, bir akademik yıl içinde İngilizce yeterliğini kazanmış olmak, c) ÖSYM tarafından yapılan ALES ten, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilan edilen ALES standart puanından az olmamak koşuluyla anabilim dallarının belirlediği ALES puanını veya YÖK tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucunu elde etmiş olmak, ç) Değerlendirme jürisi tarafından gerektiğinde yapılacak mülakatta başarılı olmak. (4) Öğrencilerin kabulü, değerlendirme jürisinin önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Doktora programlarına başvuru ve kabul MADDE 6 (1) Adayların doktora programına kabul edilmeleri için gerekli koşullar şunlardır: a) En az lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, b) Senato tarafından belirlenen düzeyde lisans/yüksek lisans genel not ortalamasına sahip olduğunu belgelemek, c) Değerlendirme jürisi tarafından gerektiğinde yapılacak mülakatta başarılı olmak, ç) ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden eş değer puan aldığını belgelemek, d) Yabancı uyruklu adayların doktora programına kayıt yaptırdığı süreden itibaren bir yıl içinde İngilizce dilinde ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak, e) Yabancı uyruklu adayların ana dilleri dışında İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden gireceğiüds den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak, f) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuar doktora programına öğrenci kabulü dışında, ALES ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diploması ile başvuranlardan 70 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını almış olmak. (2) Öğrencilerin kabulü, değerlendirme jürisinin önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul MADDE 7 (1) Adayların sanatta yeterlik programına kabul edilmesi için gerekli koşullar şunlardır: a) İlgili alanda en az lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, b) Güzel sanat alanları ve konservatuarlar haricinde, ALES ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diploması ile başvuranlardan 70 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını almış olmak, c) Senato tarafından belirlenen lisans/yüksek lisans genel not ortalamasına sahip olduğunu belgelemek, ç) Değerlendirme jürisi tarafından gerektiğinde yapılacak mülakatta başarılı bulunmak, d) ÜDS, KPDS ve Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden eş değer puan aldığını belgelemek, e) Yabancı uyruklu adayların; ana dilleri dışında İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden gireceğiüds den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden buna eşdeğer bir puan almış olmak. (2) Öğrencilerin kabulü, değerlendirme jürisinin önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yatay geçişle öğrenci alma MADDE 8 (1) Lisansüstü programlara diğer yükseköğretim kurumlarından veya Üniversitenin diğer programlarından yatay geçiş yapılabilir. Adayların, daha önce kayıtlı oldukları lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmaları gerekir. (2) Yatay geçişle doktora programına başvuracak adaylar, başvurularını ikinci yarıyılın sonunda yapabilirler. Bu adayların, ilgili doktora programına kabul için gerekli şartları taşımaları ve ayrıca yüksek lisans genel not ortalamalarının en az 4.00 tam not üzerinden 3.00 olması gerekir. İngilizce sınavı, İngilizce hazırlık programı ve muafiyet MADDE 9 (1) Öğretim dili İngilizce olan programlara kabul edilen öğrencilerden, bu Yönetmelikte belirlendiği şekliyle İngilizce yeterliliğine sahip olanlar ilgili programlara kayıt yaptırabilirler. (2) Programa kabul edilen, ancak geçerli bir İngilizce yeterlik sınav belgesi olmayan adayların İngilizce bilgi düzeyleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak bir sınavla belirlenir. (3) Bu sınavda İngilizce bilgi düzeyleri yeterli görülmeyen adaylar, lisansüstü programına şartlı kabul edilebilirler. Bu öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulunun kontenjan durumuna göre iki yarıyıl süreyle İngilizce hazırlık programına devam ederler. Bu öğrenciler, şartlı kabul edildikleri lisansüstü programından ilgili anabilim dalının onayıyla her yarıyıl en fazla bir ders alabilirler. (4) Öğretim dili İngilizce olan bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olan adaylar değerlendirme jürisinin teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından İngilizce sınavından muaf tutulabilir. Bilimsel hazırlık programı MADDE 10 (1) Lisans derecelerini kabul edildikleri programdan farklı alanlarda almış olanlar bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler. (2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencileri, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile süresi en fazla iki yarıyıl olan bir hazırlık programına alınırlar. Öğrencinin kabulü sırasında, alması gereken bütün dersler kendisine bildirilir. Bilimsel hazırlık programı dersleri öncelikli, zorunlu ve

3 kredisiz olarak alınır. Programdaki öğrenciler, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kaydoldukları programdan da bazı dersler alabilirler. (3) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programı sürelerine dâhil edilmez. (4) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans/doktora öğrencilerinin derslere devam, sınav ve başarı şartları bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler MADDE 11 (1) Uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları öğrencilerine değişim öğrencileri denir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri, özel öğrencilere ve değişim programlarına ilişkin uygulama esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. (2) Özel öğrenciler; enstitülerce belirlenen koşullarda bazı dersleri almalarına izin verilen, ancak Üniversite tarafından açılan herhangi bir diploma/derece programına kayıtlı olmayan öğrencilerdir. Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır: a) Özel öğrencilere diploma veya derece verilmez. Ancak, istedikleri takdirde kendilerine aldıkları dersleri ve notları gösterir bir belge verilebilir. b) Özel öğrenci statüsünde iken alınan notlar ve krediler, bu öğrencilerin herhangi bir yüksek lisans programına kaydolmaları halinde, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla ilgili programlardaki dersler yerine sayılabilir. c) Özel öğrencilik başvurusunun geçerli olması için, adayın, lisans derecesine sahip veya bir lisans programında son sınıf öğrencisi olması ve başvurusunun ilgili anabilim dalı tarafından onaylanması gerekir. ç) Özel öğrenci başvuruları ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Kayıt MADDE 12 (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta tekrar istenmez. (2) İlgili programa kabul edilen öğrencilerin öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, gerekli mali yükümlülükleri en geç kayıt süresi sonuna kadar yerine getirmeleri gerekir. (3) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettikleri belgeler tekrar istenmez. (4) Kayıtlar akademik takvimde belirlenen günlerde yapılır. Bu takvime uymayan veya uyamayacak olanların durumları, başvuruları üzerine enstitü yönetim kurulunca incelenir. Mazeretleri geçerli görülenlere; ders eklemebırakma süresinin bitimine kadar geç kayıt izni verilebilir. Bu öğrencilerin mazeretleri bu süre içinde kalkmazsa, kayıtları bir sonraki yarıyıla ertelenir. (5) Bir yarıyıl izinsiz veya geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrencilerin durumu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilir. Enstitü yönetim kurulu, dilekçe ile mazeret belirterek kayıt yaptırmayanları o yıl için izinli sayabilir. (6) Başvuru, kayıt ve öğrenimleri esnasında sahte veya yanlış belge ve bilgi verdikleri tespit edilen öğrenciler, diploma ve diğer belgelerin iptal edilmesi dâhil bütün öğrencilik haklarını kaybederler ve haklarında kanuni işlem yapılır. (7) Geç kayıt yaptıranlardan öğretim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre gecikme faiziyle birlikte alınır. Eğitim ve öğretim yılı, ölçme ve değerlendirme MADDE 13 (1) Bir akademik yıl iki yarıyıldan oluşur. Akademik yıl kapsamında yaz öğretimi de açılabilir. Yaz öğretimine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir. (2) Bir akademik yıla ait kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerini içeren akademik takvim Senato tarafından belirlenerek ilan edilir. Bütün bu faaliyetler, akademik takvim çerçevesinde ilgili anabilim dalının da görüşü alınarak enstitüler tarafından yapılır. (3) Öğrencilerin, sınavlar dâhil bütün eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmaları zorunludur. Derse devam, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından takip edilir ve kayıt altına alınır. (4) Öğretim üyesi sınav, ödev, proje, laboratuar ve benzeri çalışmaları ölçme ve değerlendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu başarı notu hesabında, bu unsurlardan birinin ağırlığı % 40'ı geçemez. (5) Sınav sonuçlarının iki hafta içinde ilan edilmesi gerekir. Öğretim elemanı, isteyen öğrencilere değerlendirme yöntemi ve sonuçları hakkında geri bildirim sağlamak zorundadır. (6) Öğretim elemanı, ilgili Enstitü Müdürünün onayını almadan dönem sonu sınavının zamanını ve tarihini değiştiremez. Başarı notları ve ilgili semboller 3 Kasım 2013 Pazar Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yapılan Değişikliğe Göre MADDE 1 11/9/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 14 (1) Derslerden alınan notlar, bunlar için kullanılacak semboller ve bunların anlamları aşağıdaki gibidir. Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir: Dört 100 Tam Not Yüksek Lisans Doktora Başarı Bilimsel Harf Notu Üzerinden Üzerinden Başarı Durumu Hazırlık Başarı Başarı Notu Katsayısı Durumu Durumu AA Mükemmel Mükemmel Mükemmel

4 BA Pekiyi Pekiyi Pekiyi BB İyi İyi İyi CB Orta-İyi Orta Orta-İyi CC Orta Başarısız Orta DC Başarısız Başarısız Yeterli FF Başarısız Başarısız Başarısız NA Devamsız Devamsız Devamsız (2) Ortalamalara katılmayan notlar ve anlamları şunlardır: a) NA (Devamsız) notu; derse devam etmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına kredili dersler için FF, kredisiz dersler için U notu olarak katılır. b) I (Eksik) notu; yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık veya geçerli başka bir nedenle, ders için gerekli şartları yerine getiremeyen veya final sınavına giremeyen öğrencilere verilir. Öğrenci, bu notun ilan tarihinden itibarenonbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak geçer bir not almak zorundadır. Aksi halde, I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla bu süre bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılabilir. c) S (Yeterli) notu; öğretim programlarındaki kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz. ç) U (Yetersiz) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden ve öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz. d) T (Transfer) notu; Üniversiteye yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin kendi kurumlarında almış oldukları ve denkliği ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslere verilir ve ortalama hesaplarına dâhil edilmez. e) P (Devam eden) notu; bir yarıyıldan fazla süren kredili ya da kredisiz derslerde, birinci yarıyıl sonunda verilir. P notu ortalama hesaplarına katılmaz. f) M (Muaf) notu; enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere verilir ve ortalamaya katılmaz. (3) Bir dersten S, M, T ve daha yukarı not alan öğrenci başarılı sayılır. Yüksek lisansta herhangi bir dersten FF, U ve NA notu alan öğrenci ile doktorada herhangi bir dersten CC, FF, U ve NA notu alan öğrenci başarısız sayılır ve bu dersi tekrarlaması gerekir. (4) Öğrencilerin başarılı kabul edilmeleri için aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri gerekir: a) Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun en az yüksek lisansta CC (2.00); doktora ve sanatta yeterlikte ise CB (2.50) olması gerekir. Kredisiz derslere ise geçer not olarak S verilir. b) Bilimsel hazırlık programı kapsamında almış olduğu dersleri en az DC ile başarmış olmak ve en az 2.00 genel not ortalamasını tutturmak zorunludur. c) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencileri, derslere devam etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az CC ile başarmış olmak ve en az 2.50 genel not ortalamasıyla başarılı olmak zorundadır. ç) Dersleri başarıyla tamamlamış sayılmak için genel not ortalamasının yüksek lisans için tezli programlarda en az CB (2.50), tezsiz programlarda en az CC (2.00) ve doktora için ise en az BB (3.00) olması gerekir. Genel not ortalamaları bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, yeteri kadar dersi tekrarlar veya aynı nitelikteki başka dersleri alırlar. Bu dersler için en son alınan notlar geçerlidir. d) Yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar. e) Enstitü yönetim kurulu tarafından haklı görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girme hakkı tanınır. f) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliği ve notların intibakı, enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu intibakta, yurtdışından yapılan not transferlerinde AKTS'den faydalanılır. Notlara itiraz ve maddi hataların düzeltilmesi MADDE 15 (1) İlgili dersi veren öğretim elemanı, ilan edilen sınav sonuçlarında veya yarıyıl sonu başarı notlarında olabilecek maddi hataların düzeltilmesi için yedi iş günü içinde ilgili enstitüye başvurabilir. (2) Öğrenci, sınav sonuçlarında maddi hataya ilişkin itirazını dersin öğretim elemanını bilgilendirmek suretiyle sonuçların ilanını takip eden yedi iş günü içinde enstitü müdürlüğüne bir dilekçeyle bildirir. Başvurular, enstitü müdürlüğü gözetiminde ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından müteakip yedi iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. (3) Öğrenci bu değerlendirmeyi yeterli bulmadığı takdirde beş iş günü içinde Rektörlüğe dilekçe ile başvurarak durumun gözden geçirilmesini talep edebilir. Rektörlük ilgili konuda üç kişilik bir komisyon oluşturarak enstitüden alınacak dosyanın yeniden incelenmesini sağlar. Komisyon yedi iş günü içinde itirazı sonuçlandırarak ilgililere yazılı olarak bildirir. Ders tekrarlama MADDE 16 (1) Öğrenciler FF veya U notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıklarında tekrarlamak zorundadırlar. Özel durumlarda ve danışmanın olumlu görüşüyle, enstitü yönetim kurulu kararıyla bu derslerin yerine geçecek bir ders verilebilir.

5 (2) Öğrenciler FF veya U notu aldıkları seçmeli dersleri ilk açıldığında tekrarlar veya öğrencinin isteği üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla yerine geçecek bir ders alabilir. (3) Yeni dersten alınan not, FF veya U notunun yerine geçer ve ortalamaya sadece yeni not katılır. Ancak, önceki FF veya U notu akademik kayıtlarda gösterilir. (4) Öğrenciler, danışmanlarının onayıyla BA, BB, CB ve CC notu aldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Bu derslerden alınan son not geçerlidir, ancak önceki not akademik kayıtlarda gösterilir. Sınavlara girmeme MADDE 17 (1) Lisansüstü öğrencileri yarıyıl sonu sınavlarından birine veya birkaçına sağlık veya başka bir mazeretle girmemiş ise raporlarını veya ilgili belgeleri ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. (2) Öğrencilerin mazeret dilekçeleri akademik takvimde belirtilen süre içinde enstitü yönetim kurulunda incelenir ve karara bağlanır. Ara sınavlara veya benzeri çalışmalara katılmayan öğrencilere uygulanacak işlem, dersin başlangıcında öğrencilere duyurulmuş olması kaydıyla, ilgili öğretim üyesince belirlenir. İzinli ayrılma MADDE 18 (1) Haklı ve geçerli bir mazereti olan öğrencilere; enstitü yönetim kurulunca en fazla iki yarıyıl, askerlik hizmetleri için ise askerlik süresince izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre uzatılabilir veya kısaltılabilir. (2) İzinli geçirilen sürenin, bu Yönetmelikte belirtilen azami eğitim ve öğretim süresinden düşülmesine enstitü yönetim kurulu karar verir. (3) Yurt dışında öğrenim görmek için izin almış öğrencilerin orada aldıkları derslerin transferi ve kaldıkları sürenin öğrenim süresinden düşülmesi hususları, danışmanının ve anabilim dalının görüşüyle enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. (4) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Ders saydırma MADDE 19 (1) Öğrencilerin, özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programlardan ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Özel öğrenciler, lisansüstü eğitimde alacakları derslerin toplam kredi sayısının en fazla yarısını bu statüde alabilirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar Yüksek lisans programları MADDE 20 (1) Yüksek lisans programlarının hangi enstitü ve anabilim dallarında, nasıl yürütüleceğine ilişkin esaslar ilgili anabilim dalı başkanının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Bu programlar, kabul şartları aynı olmak üzere tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür. Tezli yüksek lisans programlarının amacı MADDE 21 (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilgiye erişmeyi, bilgiyi değerlendirmeyi öğrenerek belli bir alanda uzmanlık kazanmasıdır. Tezli yüksek lisans programlarında ders yükü MADDE 22 (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, haftada bir saatten oluşan bir adet kredisiz seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. (2) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden en çok üçünü yüksek lisans dersi olarak seçebilir. (3) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen her bir öğrenci için, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle doktoralı bir öğretim elemanını program danışmanı olarak belirler. Danışmanın görevi; bu Yönetmelik hükümleri ve programın amaçları doğrultusunda öğrencinin akademik gelişimini izlemek, kayıt, ders ekleme ve bırakma işlemlerinde rehberlik etmektir. (4) Yüksek lisans öğrencisi, danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla; başka yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans programlarından ders alabilir. (5) Yeni girişli öğrenciler, başka üniversitelerden almış oldukları dersleri saydırma taleplerini, en geç birinci yarıyılın ders ekleme-bırakma tarihleri arasında bir dilekçeyle enstitüye iletirler. (6) Yatay geçiş ile yurtiçi ve/veya yurtdışı değişim programlarında alınan derslerin saydırılması konusunda gerekli işlemleri Enstitü yürütür. Tezli yüksek lisans programında süre MADDE 23 (1)Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, tez çalışması dâhil en fazla altı yarıyıldır. Yüksek lisans tez çalışması MADDE 24 (1) Enstitü yönetim kurulu her öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, doktoralı bir öğretim elemanını tez danışmanı olarak atar. Gerektiğinde öğrenciye ikinci bir danışman da atanabilir. Öğrencinin danışmanı ile birlikte hazırladığı tez konusu anabilim dalı tarafından onaylanır ve enstitü tarafından kayda alınır. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl teze kayıt yaptırmak zorundadır. (2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci için, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından yüksek lisans tez jürisi belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversitedeki başka anabilim dallarından veya diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz. Öğrenci, hazırladığı tezden yedek jüri üyeleri dâhil bütün jüri üyelerine ve enstitüye birer kopya teslim eder. (3) Jüri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunmasının tarihi ve saati, jüri başkanı tarafından ilgili enstitüye en geç iki hafta önceden bildirilir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri uygun bir şekilde ilan eder. Tez savunması, dinleyicilere açık olarak tez çalışmasının

6 sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümlerinden oluşur. (4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, kabul, ret veya düzeltme kararını oy çokluğuyla verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Bu Yönetmelikte belirtilen süreler sonunda tezi reddedilen öğrenci, istediği takdirde yeniden kayıt yaptırarak programa devam edebilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en fazla altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci, istemesi halinde programa baştan başlayarak devam edebilir. (5) Tez savunmasında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir. Bunun için, adayın, tezinin ciltlenmiş en az altı kopyasını ve bir adet elektronik kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmesi gerekir. Tez savunması tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta içinde geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir. Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar, öğrenciye, diploma yerine geçen geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir. (6) Tez çalışmasıyla ilgili uygulama ve yaptırımlar Senato tarafından belirlenir. Öğrenci, enstitünün yazılı iznini almadan Üniversite ismini kullanarak tezini yayımlayamaz. Tezsiz yüksek lisans programının amacı MADDE 25 (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü MADDE 26 (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı (S) veya başarısız (U) şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesine ikinci yarıyıl dersleri ile birlikte kayıt yaptırabilir. Danışmanı gözetiminde yarıyıl sonuna kadar hazırladığı projesini yazılı bir rapor haline getirir ve bu rapor danışman tarafından verilecek başarılı veya başarısız notuyla enstitüye teslim edilir. (2) Öğrenci lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden en çok üç tanesini yüksek lisans dersi olarak seçebilir. (3) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen öğrenciler için, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle doktoralı bir öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. (4) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi, danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans programlarından ders alabilir. (5) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Diplomasının aslı hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Tezsiz yüksek lisans programında süre MADDE 27 (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, en fazla altı yarıyıldır. Tezsiz ortak yüksek lisans programı 3 Kasım 2013 Pazar Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yapılan Değişikliğe Göre MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 28 (1) İlgili enstitü anabilim dallarının önerisi ve Senatonun onayıyla yakından ilişkili iki veya daha fazla alanı kapsayan tezsiz ortak yüksek lisans programları açılabilir. (2) Tezsiz ortak yüksek lisans programı aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülür: a) Öğrenciye programa kabulünden itibaren en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitü tarafından bir danışman atanır. b) Tezsiz ortak yüksek lisans programı, ilgili anabilim dallarının her birinden en az üç ders olmak üzere toplam on ders (30 kredi) ile kredisiz dönem projesinden oluşur. c) Tezsiz ortak yüksek lisans programının tamamlanma süresi en fazla altı yarıyıldır. ç) Bir dersten başarılı sayılmak için gereken en düşük not CC dir. d) Öğrencinin programın süresi sonunda genel not ortalamasının en az 2.00 olması ve kredili dersleri ile dönem projesini başarıyla tamamlaması gerekir. e) Öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere diğer üniversitelerden dersler alabilir. f) Bu programda da dönem projesi için tezsiz yüksek lisans programındaki şartlar geçerlidir. g) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri arasından seçilebilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Doktora Programlarına İlişkin Esaslar Amaç ve kapsam MADDE 29 (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; a) Bilime yenilik getirme, b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini taşıması gerekir. Doktora süresi ve ders yükü 3 Ağustos 2014 Pazar Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yapılan Değişikliğe Göre

7 MADDE 1 Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 30 (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kredi olmak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik ondört adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı derslerini tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en çok dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en çok altı yarıyıldır. (2) Doktora programındaki öğrenciye, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanı atanır. Gerektiğinde, öğrenciye ikinci bir danışman da atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının atanma ve değiştirme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. (3) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri; varsa tez danışmanı, yoksa atanıncaya kadar ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. (4) Öğrenci, danışman atamasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. (5) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını öngörülen süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilir. (6) Doktora programındaki öğrencilere gerektiğinde lisans dersleri verilebilir. Yüksek lisans derecesi bulunan öğrenciler için bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin kaç lisans dersinin ders yüküne ve doktora kredisine sayılabileceğine anabilim dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulu karar verebilir. (7) Öğrenci, enstitü anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden ders alabilir. (8) Enstitü anabilim dalı tarafından belirlenen asgari ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir. Doktora yeterlik sınavı MADDE 31 (1) Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için; ÜDS veya eşdeğerliği Senato tarafından belirlenen diğer İngilizce sınav sonuçları sunulur. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyıl içinde doktora yeterlik sınavına alınırlar. (2) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. (3) Yeterlik sınavı için anabilim dalının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu ilgili anabilim dalında çalışan öğretim üyelerinden oluşan beş kişilik bir jüri belirler. (4) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. (5) Jüri, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve sonucu anabilim dalı başkanlığına iletir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. (6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci öğrenim ücretini ödeyerek öğrenimine devam eder. (7) Tez izleme komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Tez izleme komitesi MADDE 32 (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. (2) Tez izleme komitesi üç öğretim elemanından oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir. (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Tez önerisi savunması MADDE 33 (1) Doktora yeterlik sınavını geçen öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine verir. Bu savunmayı süresi içinde yapmayan öğrencinin, ilk savunma hakkını kullandığı kabul edilir. (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili enstitü anabilim dalı tarafından savunmayı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. (3) Tez önerisi reddedilen veya ilk önerisi hakkında tez önerisi savunması yapmayan öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından tespit edilen esaslar çerçevesinde yeni bir danışman ve tez konusu seçebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci en geç bir yarıyıl içerisinde yeniden bir tez önerisi hazırlar. (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite

8 üyelerine yazılı bir rapor sunar. Raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Söz konusu rapor, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan ya da tez izleme komitesi toplantılarına üst üste iki kez rapor sunmak suretiyle katılmayan öğrenci, istediği takdirde yeniden bir tez önerisi hazırlayarak programa devam edebilir. Doktora tezinin sonuçlandırılması MADDE 34 (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tezin teslimini izleyen bir ay içinde yapılır. (2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı anabilim dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca, biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı anabilim dalından olmak üzere iki yedek jüri üyesi belirlenir. (3) Öğrenci, hazırladığı tezden yedek üyeler dâhil bütün jüri üyelerine ve enstitüye birer adet teslim eder. (4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. (5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan raporları da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci tez aşamasına yeniden başlayabilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci tez aşamasına yeniden başlayabilir. (6) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin, doktora öğrencisi ilk savunmada başarılı olmuşsa ciltlenmiş en az üç kopyasını, düzeltmeden sonra başarılı olmuşsa ciltlenmiş sekiz kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim ettiği takdirde kendisine doktora diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilebilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Sanatta Yeterlik Programına İlişkin Esaslar Amaç ve kapsam MADDE 35 (1) Sanatta yeterlik programı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı ve sanat dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını amaçlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin ve birlikte sunulacak olan uygulamalı sergi, bireysel icra, gösteri, temsil ve benzeri çalışmaların; a) Sanat dalına yenilik getirme, b) Yeni bir sanatsal yöntem geliştirme, c) Bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Sanatta yeterlik programı süresi ve ders yükü MADDE 36 (1) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik ondört adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik programı derslerini tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en çok dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en çok altı yarıyıldır. (2) Sanatta yeterlik programındaki öğrenciye, ilgili anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanı atanır. Gerektiğinde, öğrenciye ikinci bir danışman da atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının atanma ve değiştirme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. (3) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri varsa tez danışmanı, yoksa atanıncaya kadar ilgilianasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. (4) Öğrenci, danışman atamasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. (5) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını öngörülen süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilir. (6) Sanatta yeterlik programındaki öğrencilere gerektiğinde lisans dersleri verilebilir. Yüksek lisans derecesi bulunan öğrenciler için bu dersler ders yüküne ve sanatta yeterlik programı kredisine sayılmaz. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin kaç lisans dersinin ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılabileceğine anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulu karar verir. (7) Öğrenci, enstitü anasanat dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere başka üniversitelerden ders alabilir. (8) Enstitü anasanat dalı tarafından belirlenen asgari ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir. Ön yeterlik sınavı MADDE 37 (1) Ön yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bulunduğu programdaki temel konularda ve tezi ile

9 ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. (2) Ön yeterlik sınavları Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenci, ön yeterlik sınavı için danışmanının uygun görüşünü alarak bir dilekçeyle başvurabilir. Sınava girmek için başvuruda bulunan öğrenci ön yeterlik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır. (3) Ön yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci tekrar sınava alınır. Ön yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrenci, enstitü anasanat dalının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen 9 kredilik dersi ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde tamamlar ve iki yarıyıl ön yeterlik sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder. (4) Sanatta ön yeterlik sınavları sanatta ön yeterlik komitesi tarafından Senatoca belirlenen esaslara göre düzenlenir ve yürütülür. Sanatta yeterlik tez izleme komitesi MADDE 38 (1) Ön yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde üç öğretim elemanından oluşan bir tez izleme komitesi oluşturulur. (2) Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığı içinden ve dışından birer üye yer alır. Varsa, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir. (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Sanatta yeterlik tez önerisi savunması MADDE 39 (1) Sanatta ön yeterlik sınavını geçen öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine verir. Bu savunmayı süresi içinde yapmayan öğrencinin, ilk savunma hakkını kullandığı kabul edilir. (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anasanat dalı tarafından savunmayı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. (3) Tez önerisi reddedilen veya ilk önerisi hakkında tez önerisi savunması yapmayan öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından tespit edilen esaslar çerçevesinde yeni bir danışman ve tez konusu seçebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci en geç bir dönem içerisinde yeniden bir tez önerisi hazırlar. (4) Tez ve uygulama önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Söz konusu rapor, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan ya da tez izleme komitesi toplantılarına üst üste iki kez rapor sunmak suretiyle katılmayan öğrenci, istediği takdirde yeniden bir tez önerisi hazırlayarak programa devam edebilir. Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması MADDE 40 (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tezin teslimini izleyen bir ay içinde yapılır. (2) Sanatta yeterlik tez ve uygulama jürisi, ilgili enstitü anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı anasanat dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca, biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı anasanat dalından olmak üzere iki yedek jüri üyesi belirlenir. (3) Öğrenci, hazırladığı tezden yedek üyeler dâhil bütün jüri üyelerine ve enstitüye birer adet teslim eder. (4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. (5) Tez ve uygulama sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan raporları da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Karar, ilgili anasanat dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci, tez aşamasına yeniden başlayabilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci tez aşamasına yeniden başlayabilir. (6) Tez ve uygulama sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin, aday ilk savunmada başarılı olmuşsa ciltlenmiş en az üç kopyasını, düzeltmeden sonra başarılı olmuşsa ciltlenmiş sekiz kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilebilir. ALTINCI BÖLÜM Diplomalara ve Notlara İlişkin Esaslar Diplomalar MADDE 41 (1) Lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğrenciye, ilgili enstitü müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik diploması verilir. Diploması hazırlanıncaya kadar öğrenciye diploma yerine geçmek üzere geçici bir mezuniyet belgesi verilir. Lisansüstü diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalı programının onaylanmış adı bulunur. Not belgeleri, karneler MADDE 42 (1) Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin, kayıt oldukları tarihten Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğünce

10 öğrencinin not belgesine geçirilir. Not belgelerinin onaylı kopyaları, öğrencinin isteği üzerine kendisine elden verilir veya bildireceği adreslere posta ile gönderilir. Resmi kuruluşların isteği üzerine de onaylı not belgeleri gönderilebilir. (2) Öğretim üyeleri tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde verilen notlar, Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğünce kayıt altına alındıktan sonra, akademik durumu belirten dönem karnesi şeklinde internet ortamında/otomasyon sisteminde açıklanır. Notların ilan edilmesi MADDE 43 (1) Başarı notları, her yarıyıl/yıl sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sistemine işlenir ve ilgili dekanlık/müdürlük/bölüm başkanlığına teslim edilir. (2) Final sınavları başarı notları ilgili enstitü müdürlüğü tarafından son sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bir yazı ekinde bildirir. (3) Yarıyıl/yıl sonu başarı notları, her dersin öğretim elemanı tarafından bir sayfalık ders özet raporu, sınav soruları, cevap kâğıtları, diğer ölçme ve değerlendirme belgeleri ile birlikte yarıyıl sonu sınav tarihinden en geç onbeş gün sonra ilgili anabilim dalı başkanlığına iletilir ve en az beş yıl saklanır. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Disiplin MADDE 44 (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Öğrenim ücreti MADDE 45 (1) Üniversitede Lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücreti ve ödeme şekilleri her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir. (2) Öğrenim ücretini ve Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için ödenmesi gereken diğer ücretleri zamanında ödemeyenlerin kayıtları yenilenmez ve bunlar öğrencilik haklarından faydalanamazlar. Burslar MADDE 46 (1) Öğrencilere sağlanan bursların dağıtımı, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilir. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 47 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır. Yürürlük MADDE 48 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 49 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür. 3 Kasım 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/9/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ç) Dersleri başarıyla tamamlamış sayılmak için genel not ortalamasının yüksek lisans için tezli programlarda en az CB (2.50), tezsiz programlarda en az CC (2.00) ve doktora için ise en az BB (3.00) olması gerekir. Genel not ortalamaları bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, yeteri kadar dersi tekrarlar veya aynı nitelikteki başka dersleri alırlar. Bu dersler için en son alınan notlar geçerlidir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde

11 değiştirilmiştir. d) Öğrencinin programın süresi sonunda genel not ortalamasının en az 2.00 olması ve kredili dersleri ile dönem projesini başarıyla tamamlaması gerekir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 11/9/ Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/9/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kredi olmak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 11/9/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 3/11/

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesine

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesine

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 65'inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Temmuz l996 tarihli Resmi

Detaylı

YÖNETMELİK HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29841 Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: YÖNETMELİK HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda verilmiştir. Buradaki bilgiler özet çıkarımlardır; ayrıntı için Yönetmeliğimize başvurmakta yarar vardır.

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK 24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK Gaziantep Üniversitesinden: GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 30 Kasım 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27771 YÖNETMELİK GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Temmuz 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29067 SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29461 YÖNETMELİK Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 24 Mayıs 2013 gün ve 28656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora programlarından

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: )

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Lisansüstü öğretim programlarının açılması nasıl olur?

Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Lisansüstü öğretim programlarının açılması nasıl olur? Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35/E maddesine göre yapılır. Lisansüstü programlarda yasa gereği Askerlik Sevk Tehir İşlemleri

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge,

Detaylı

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yönetmelik İstanbul Kültür Üniversitesinden: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (16 Nisan 2009 tarih ve 27202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerle)

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans

Detaylı

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim G iriş EN Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen

Detaylı

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 17.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28768 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30147 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/11/2016

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim 1920 1 Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 01.09.2008 TARİHİNDE YAYINLANAN ESKİ YÖNETMELİK Gazi Üniversitesinden:

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 13 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 26996 YÖNETMELİK Bilecik Üniversitesinden: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI Öğrenim Süresi Ders Kredisi Yüksek Lisans tamamlama için gerekli olan koşullar : 4 yarıyıl (2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl tez çalışması)

Detaylı

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER MADDE 5 (5) Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik süresi, Türkçe lisansüstü

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 )

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 6 Mayıs 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26514 YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 6 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28165 Bursa Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS EĞİTİM KILAVUZU Sosyal Bilimler Enstitüsü AÇIKLAMA Bu kılavuz, yaşar Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencileri

Detaylı

18 Ağustos 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29092 YÖNETMELİK

18 Ağustos 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29092 YÖNETMELİK 18 Ağustos 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29092 YÖNETMELİK Üsküdar Üniversitesinden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ekim 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28082 YÖNETMELİK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden: GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine

Detaylı

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK 26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Kültür Üniversitesinden: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İstanbul Kültür Üniversitesinden: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28198 İstanbul Kültür Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 21 Ocak 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26763 YÖNETMELİK Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Üniversitesi Sosyal

Detaylı

YÖNETMELİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 13 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26996 Bilecik Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toros Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI Amaç, Dayanak ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Uzaktan Eğitim Programlarının amacı; Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine

Detaylı

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR MADDE 1 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Muş Alparslan ÜniversitesiÖnlisans

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları

Detaylı

YÖNETMELİK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28676 Süleyman Demirel Üniversitesinden: YÖNETMELİK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm Sayfa 1 / 9 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28742 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerdeki

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Öğrenci İşlemleri SIKÇA SORULAN SORULAR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Öğrenci İşlemleri SIKÇA SORULAN SORULAR SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Öğrenci İşlemleri SIKÇA SORULAN SORULAR İstanbul, 2017 İÇİNDEKİLER 1 BAŞVURU İŞLEMLERİ... 2 2 KAYIT İŞLEMLERİ... 3 3 GENEL KONULAR... 4 4 TEZLİ YÜKSEK LİSANS... 5 5 TEZSİZ YÜKSEK

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443 Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) lisansüstü eğitim

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 (1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. CELAL BAYAR ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM YÖNETMELĐĞĐ 24 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28035 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Mayıs 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28288 YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED ÜNİVERSİTESİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin İngilizce Dil Okulu nda

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin İngilizce Dil Okulu nda

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Kasım 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28473 Mevlana Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: Amaç ve kapsam YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı