YÜKSEK LĐSANS TEZĐ. Sevinç CÖMERTOĞLU. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Endüstri Mühendisliği Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK LĐSANS TEZĐ. Sevinç CÖMERTOĞLU. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Endüstri Mühendisliği Programı"

Transkript

1 ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜHENDĐSLĐK YÖNETĐMĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN BAŞARISINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLERĐN ANALĐZĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Sevinç CÖMERTOĞLU Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Endüstri Mühendisliği Programı HAZĐRAN 2012

2

3 ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜHENDĐSLĐK YÖNETĐMĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN BAŞARISINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLERĐN ANALĐZĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Sevinç CÖMERTOĞLU ( ) Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Endüstri Mühendisliği Programı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR HAZĐRAN 2012

4

5 ĐTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü nün numaralı Yüksek Lisans Öğrencisi Sevinç CÖMERTOĞLU, ilgili yönetmeliklerin belirlediği gerekli tüm şartları yerine getirdikten sonra hazırladığı MÜHENDĐSLĐK YÖNETĐMĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN BAŞARISINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLERĐN ANALĐZĐ başlıklı tezini aşağıda imzaları olan jüri önünde başarı ile sunmuştur. Tez Danışmanı : Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR... Đstanbul Teknik Üniversitesi Jüri Üyeleri : Y. Doç. Dr. Çiğdem ALTIN GÜMÜŞSOY... Đstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şebnem BURNAZ... Đstanbul Teknik Üniversitesi Teslim Tarihi : 2 Mayıs 2012 Savunma Tarihi : 6 Haziran 2012 iii

6 iv

7 ÖNSÖZ Mühendislik yönetimi öğrencilerinin başarısına etki eden faktörlerin analizi çalışmasında amaç mühendislik yönetimi eğitimi veren okullara, ilgili derslerin öğretim üyeleri ve öğrencilerine yol gösterici olmaktır. Çalışmamda büyük desteği ve emeği geçen tez danışmanım Prof. Dr. Fethi Çalışır a, aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Haziran 2012 Sevinç Cömertoğlu (Matematik Mühendisi) v

8 vi

9 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa ÖNSÖZ...v ĐÇĐNDEKĐLER... vii KISALTMALAR... ix ÇĐZELGE LĐSTESĐ... xi ŞEKĐL LĐSTESĐ... xiii ÖZET... xv SUMMARY... xvii 1. GĐRĐŞ MÜHENDĐSLĐK YÖNETĐMĐ Đş Alanı Mühendislik Yönetimi Eğitimi Dünya da mühendislik yönetimi eğitimi Türkiye de mühendislik yönetimi eğitimi UYGULAMA Amaç ve Kapsam Katılımcı ve prosedürler Kısıtlar Ölçüm ve değişkenler Bağımsız değişkenler Bağımlı değişkenler Hipotezler Lisans GPA Cinsiyet Dil sınavı ALES Çalışma durumu Üniversite türü Analiz SONUÇ VE ÖNERĐLER KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇMĐŞ vii

10 viii

11 KISALTMALAR AACSB : Association to Advance Collegiate Schools of Business ABET : Accreditation Board for Engineering and Technology ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES (EA) : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Eşit Ağırlık) ANOVA : Analysis of Variance Ar-Ge : Araştırma Geliştirme BS : Bachelor of Science CGPA : Cumulative Grade Point Average FCE : First Certificate of English GMAT : Graduate Management Admission Test GMAT-V : Graduate Management Admission Test - Verbal GMAT-Q : Graduate Management Admission Test - Quantitative GPA : Grade Point Average GRE : Graduate Record Examinations GRE-V : Graduate Record Examinations - Verbal ĐTÜ : Đstanbul Teknik Üniversitesi KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı MBA : Master of Business Administration ME : Master of Engineering MEM : Master of Engineering Management MIT : Massachusetts Institute of Technology MS : Master of Science MSE : Master of Science in Engineering PhD : Doctor of Philosophy SPSS : Statistical Package for the Social Sciences TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language - Internet-based Testing TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language - Computer-based Testing ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı YÖK : Yükseköğretim Kurulu ix

12 x

13 ÇĐZELGE LĐSTESĐ Sayfa Çizelge 2.1 : Amerika da mühendislik yönetimi eğitimi veren üniversiteler....8 Çizelge 2.2 : Türkiye de mühendislik yönetimi eğitimi veren üniversiteler Çizelge 3.1 : Demografik özellikler ve tanımlayıcı istatistik değerleri Çizelge 3.2 : Doğrusal regresyon sonuçları Çizelge 3.3 : Hipotezler xi

14 xii

15 ŞEKĐL LĐSTESĐ Sayfa Şekil 2.1 : Mühendislik ve teknoloji yönetimi programları sayısındaki artış Şekil 3.1 : Araştırma modeli Şekil 3.2 : Đstatistiksel analiz sonuçları xiii

16 xiv

17 MÜHENDĐSLĐK YÖNETĐMĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN BAŞARISINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLERĐN ANALĐZĐ ÖZET Başarı, öğrencilerin öğrenimlerinin en önemli unsuruyken, eğitim kurumlarının da varlıkları süresince korumaya çalıştıkları saygınlıklarının temel parçasıdır. Eğitim kurumlarının başarılı öğrencilerin odağı olma ve onları kendilerine çekme isteği de günden güne artmaktadır. Bütünüyle bakıldığında, bünyesindeki öğrencilerin başarısının bir eğitim kurumu için en önemli kriter olduğu görülmektedir. Bu nedenle öğrencilerin başarısını etkileyen faktörlerin bilinmesi ve doğru analiz edilmesi çok önemlidir. Doğru analizler ile öğrenci seçiminde kullanılan metotların ve kriterlerin yeniden değerlendirilerek iyileştirilebilmesi mümkün olmaktadır. Mühendislik, dünyanın her yerinde eğitimleri verilen, ihtiyaç duyulan fakat farklı yorumlara açık olan bir disiplindir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte mühendislerin iş alanı ve görev tanımlarının da değiştiği açıkça görülmektedir. Mühendislik yönetimi kavramı ise hem mühendislik hem de teknoloji yönetimi gibi günümüzün önemli konularını ele alırken bir yandan da alanında stratejik kararların alınması aşamasında yönlendirici bir disiplin haline gelmiştir. Dünya da bu yöndeki eğitimler, iş yönetimi, teknoloji yönetimi ve mühendislik yönetimi gibi farklı isimler ile genellikle lisansüstü seviyesinde verilmektedir. Özellikle de mühendislik eğitimi almış öğrenciler ve çalışanlar için tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim gibi farklı şekillerde sunulmaktadır. Eğitim içerikleri ile de bireyleri, sektörde stratejik karar alabilecek, organizasyon yönü gelişmiş, kaynak ve talep yönetimi yapabilen iyi birer yönetici olmaya hazırlamaktadır. Çalışmada, Đstanbul Teknik Üniversitesi tezsiz mühendislik yönetimi programındaki öğrencilerin başarısına etki eden faktörler açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 83 öğrencinin verileri kullanılarak lisans mezuniyet ortalaması, cinsiyet, ALES, yabancı dil yeterliliği, üniversite türü ile çalışma durumunun mezuniyet başarısına olan etkileri incelenmiştir. Đstatistiksel değerlendirmeler regresyon analizi kullanılarak yapılmış ve yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarında dil sınavı sonucu ve lisans mezuniyet not ortalamasının öğrenci başarısını tahmin etmede etkili oldukları, ancak lisansüstü programlara öğrenci seçimlerinde en etkili kriter olarak değerlendirilen ALES sonuçlarının ise anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür. Elde edilen veriler literatürdeki diğer çalışmalarla kıyaslanarak sonuçlar arasındaki fark ve benzerlikler açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak da öğrenci seçim aşamasında yol gösterici olabilecek yorumlar yapılarak gelecek çalışmalar için yararlı olabileceği düşünülen birtakım öneriler sunulmuştur. xv

18 xvi

19 AN ANALYSIS OF FACTORS EFFECTING ENGINEERING MANAGEMENT STUDENTS SUCCESS SUMMARY While success is the most important element of students education, it is also the main component of education institutions reputation which they keep protecting along their existence. The desire of education institutions being the focus of successful students and enthusiasm of attracting them is increasing day by day. When evaluated in a large perspective, it is seen that students success within the institution is the most important criterion. Therefore it is very important to know the factors effecting student success and analysing them accurately. Optimization is possible by revaluating student selection methods with proper analyses. Institutions which put emphasis on reviewing their students success and their steps after the graduation are more likely to gain reputation. Engineering is a discipline which is open to different interpretations and given instructions all over the world. Obviously, improvements in technology caused changes in engineers business and job descriptions. In any economies companies success is directly proportional with the knowledge of industry and this knowledge comes from the data around. Nowadays, engineers need to handle the massive data with making them usable and preparing the raw data to be used for the company s or people s benefits. Proper usage of the data is essential for a company s growth and the future. It is known that developing countries have to be leader in technology if they want to improve their economy. Turkey is a dynamic market for most of the sectors. Therefore technology management and the development of the new technologies are more essential for our country. Engineering management has become a guide discipline when making strategic decisions and it addresses today's critical issues such as engineering and technology management. Changes in the focus of the technology also affected the job titles in the sector which made the engineering management essential. Marketing, business development and project engineering are the common sectors where we can see engineering managers. Engineering managers are generally responsible with planning, organizing, resource and demand management. In addition, they may be either leader or the specialists in these activities. When the web portals are reviewed it is seen that graduated engineers are the most needed personnel in the companies. Also, in managerial positions, we meet employees with engineering management view. People in these kinds of positions do not need to be managers or leaders; they may be associates or the operators who works for a project. Key point is the view of the person. xvii

20 The progress mentioned above made educational institutions responsible of researches in this area and to teach the new perspectives. Since early 1900 s - when engineering management programs have started - lectures in some programs, undergraduate and graduate degrees are introduced. Now, these educations are given especially as a master s degree with different names such as business management, technology management and engineering management. Programs are presented with options with thesis, without thesis, and distance education especially for the ones who has an engineering background. Curriculum prepares individuals to be able to make strategic decisions with resource and demand management with bringing them well developed organizational skills. Here, the key point is to teach people with up-to-date information, creating knowledge and making them successful students which will indicate them as successful engineers. However, we have to know the answers of these questions: How can we measure success? and Who is the successful student?. Student success factors are observed in many countries such as America, China and India. We took care to choose studies from different parts of the world. Diversity helped us to interpret our hypotheses from several perspectives. Studies concerning about the student success are considered with many criteria. Some researchers have tried to explain the success with students background information such as previous school, previous GPA s and the other previous experiences about his/her education. These researches contained primary schools, colleges and universities with the ages between 10 and 30. In addition, some researchers have concerned with application requirements of educational institutions such as language exams, work experiences and interview evaluations. In literature, it is seen that reference articles, studies are mostly about MBA students success. We believe that our study will differentiate from others with the characteristics of observed program and the country of the study. Furthermore, there are studies which investigate cognitive factors. There are fewer researches than the studies which contains accurate information about the students. However the results show that some motivational factors are also good predictors of the student success. Places that students live, thoughts about lessons and thoughts about the programs are reviewed in these researches. In this study, the factors effecting Istanbul Technical University engineering management (without thesis) students success are explored. This subject is studied in order to investigate whether the student application requirements are effective on their success. Therefore, students application information is obtained from the engineering management program coordinator s and the institute s records. Also, application requirements and rules of the program are obtained from web page of the engineering management program. Some conversions have been made between different types of language exam results and undergraduate GPAs. These variables are mapped into one variable by the help of YÖK documents. Effects of undergraduate GPA, gender, ALES, language proficiency, university type and work status on the student success analysed by using the data of 83 students. Dependent and independent variables and demographic distribution of the sample are explained with their usage in the model. Also, 6 hypotheses are defined with supportive studies from the literature. To explain the hypotheses, statistical evaluations contained regression analysis and its explanations. xviii

21 Results of this study confirm that language proficiency and undergraduate GPA are good predictors of success. However, it is concluded that ALES which is taken into consideration as the most effective factor during graduate student selections, does not have a significant effect. Also, gender which is shown as a significant predictor of the student success found to be insignificant. These conclusions are evaluated by the help of demographic distribution and are taken into consideration to make significant comparisons and explanations with the other studies. Finally, results are compared with other studies in literature and differences and similarities are explained. In conclusion, there are remarks for student selection stage with suggestions for future research. Especially there may be several studies in Turkey with the lead of this study. Sample size may be increased and the independent variables may be extended. In addition, surveys can be applied to learn about the students perspectives about program and the program related subjects. xix

22 xx

23 1. GĐRĐŞ Bilginin ve bu bilgilerin uygulanabilir hale getirilmesi ihtiyacının her geçen gün arttığı dünyamızda, mühendislere olan ihtiyaç da artmaktadır. Son yıllarda mühendislik eğitimine olan ilginin de bununla doğru orantılı olarak arttığı görülmektedir. Farklı alanlarda çalışan mühendislerin bir araya gelerek yürüttüğü çalışmalarda yönetici konumda olacak kişilere gereksinim duyulmaya başlandığı lerden itibaren mühendislik yönetimi kavramından sıkça söz edilmeye başlanmıştır. Bu aşamada, temeli 18.yy a dayanan mühendislik okullarına mühendislik yönetimi eğitimleri eşlik etmeye başlamıştır. Eğitimler ile mühendislik bakış açısının stratejik kararların alınması, teknoloji kalitesinin artırılması gibi yönetimsel değerler ile genişletilmesi hedeflenmiştir. Mühendislik yönetimi, her türlü iş alanında ihtiyaç duyulan, firmaların teknoloji ile bağlarını kuvvetlendiren ve teknoloji kullanımını yönlendiren bir bakış açısıdır. Farklı kademelerde bulunan mühendislik yöneticileri ile bu bakış açısına sahip diğer çalışan ve yöneticiler öngörüleri, iyileştirme ve uyarlama çalışmaları ile önemli bir konumda bulunmaktadırlar. Rekabetin hızla arttığı bir ortamda böylesine önemli bir pozisyonda yetkin ve bilgili kişilerin bulunması gerekliliği ise kaçınılmaz olmuştur. Birçok eğitim kurumu bu durumdan yola çıkarak programlarına mühendislik yönetimi eğitimlerini dahil etmişlerdir. Mühendislik yönetimi eğitimlerinin çeşitlenmesi ve tüm dünyada yayılması ile birlikte bu eğitimin getirileri ve amacına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi konusunda çeşitli etkenler olduğu ortaya atılmış ve etkilerinin incelenmesi için birçok çalışma yapılmıştır. Eğitim kurumlarındaki bakış açısı, eğitim içeriği, eğitim hedefi, katılımcı ve öğretim üyeleri gibi farklı etkenlerin varlığı da bu çalışmaların sonuçlarında çeşitliliğe sebep olmuştur. Çalışmamızda, mühendislik yönetimi öğrencilerinin başarısının mezuniyet not ortalaması ile ölçülebileceği varsayımı altında inceleme yapılmıştır. Öğrencinin 1

24 cinsiyeti, mezun olduğu üniversitenin türü, çalışma durumu ile lisans mezuniyet ortalaması gibi faktörler incelenmiş olup tüm veriler için üniversitenin ve bölüm koordinatörünün kayıtlarından faydalanılmıştır. Literatür araştırması ile yapılan diğer çalışmalarda ele alınan değişkenlerin hangi şartlarda, hangi varsayımlar altında değerlendirildiği ve sonuçları irdelenerek, bu çalışma ile kıyaslanmıştır. Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar ile ikinci öğretim tezsiz mühendislik yönetimi programına kabul aşamasında seçim komitesine yol gösterici olacak bulgular ile gelecek araştırmalarda göz önünde bulundurulabilecek öneriler sunulmuştur. 2

25 2. MÜHENDĐSLĐK YÖNETĐMĐ Ulusal pazarda artan rekabet ve teknolojideki dönüşümler, mühendislik kavramı ve rekabet ortamındaki değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Yenilikçi ve yüksek kalite ürünler, müşteri taleplerinin karşılanması, farklı tasarımlar ve kararlı yapıdaki ürünlerin üretilmesi pazardaki rekabeti artıran önemli faktörler olmuştur [1]. Bunların doğrultusunda üretimde önemli yeri olan mühendisler, onların iş süreçleri ve iş yönetimleri başarıya etki eden en önemli faktörler haline gelmişlerdir. Dinamikliği gittikçe artan pazar karakterleri mühendis ihtiyacının sürekli olarak artmasına, mühendislik eğitimi veren yeni okul ve dolayısıyla da mühendislerin yeni kavramlar ile ortaya çıkmalarına zemin hazırlamıştır lere kadar konu olmayan mühendislik yönetimi kavramı bu tarihten sonra tüm dünyada araştırma konusu olmaya başlamıştır. Mühendislik yönetimi, mevcut ve gelişmekte olan teknolojilerin yönetiminde stratejik ve operasyonel düzeyde en uygun kararların alınmasına ve uygulanmasına yönelik bir disiplindir [2]. Kocaoğlu na göre mühendislik yönetimi yaratıcı fikirler, temel araştırma, geliştirme, tasarım, teknoloji pazarlaması ve teknoloji iletimini içeren hayat döngüsü boyutu; insan, proje, organizasyon, kaynak, teknoloji ve strateji alt sistemlerini içeren sistem boyutundan oluşan bir disiplindir [2]. Kocaoğlu mühendislik yönetimini şu cümleler ile özetlemiştir: Teknoloji, toplumun tüm sorunlarını çözemez ama teknolojinin doğru kullanılmaması ile çok az problem çözüme kavuşturulabilir. Doğru kullanım doğru yönetim gerektirir. Bu disiplinin yaptığı da budur. [3]. Günümüzdeki rekabet ortamı düşünüldüğünde firmalar rakiplerinden bir adım daha önde olabilmek için her kademede yeniliğe ve iyileştirmeye gitmektedir. Özellikle yönetim seviyesinde yapılacak yenilikler bir firmanın geleceğini etkileyen en önemli adım olacaktır. Sektör bilgisi, teorik ve pratik bilgisini harmanlayarak öngörü ve 3

26 atılımlarda bulunmak doğru yönetim olarak adlandırılabilir. Mühendislik yönetimi de bu tarzda bir yönetimi bünyesinde barındıran bir kavramdır. 2.1 Đş Alanı Mühendislik faaliyetlerin gerçekleştirildiği tüm alanlarda Ar-Ge, planlama, operasyon, kaynak ile teknoloji yönetimi ve uygulama kavramlarından bahsetmek mümkündür. Pratik olarak bakıldığında tüm bu faaliyetlerin hesaplanması ve gerçekleştirilmesinde mühendisler uygulayıcı rolünde olabildikleri gibi lider konumunda da olabilmektedirler. Mühendislik yönetimi disiplinine ihtiyaç duyulan bu noktalarda alınacak birçok kararda bu disiplinden gelecek bakış açısı önem taşımaktadır. Đş ve eleman bulma konusunda aktif olan çeşitli platformlar gözden geçirildiğinde özellikle mühendislik fakültesi mezunu bireylere ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Yine bu yönelimin etkisiyle, yönetim kademelerinde - sektöre bağlı olmaksızın - mühendislik geçmişine sahip olan ve mühendislik yönetimi bakış açısına sahip bireyler karşımıza çıkmaktadırlar. Şirketlerde teknolojinin doğru değerlendirilmesi ve seçiminin önem kazanması, firmaların hedeflerine ulaşmalarında büyük bir etkendir. Mühendislik yöneticileri doğru analizleri yaparak bu amaca ulaşmada teknoloji seçici ve uygulayıcı rolünde çalışmaktadırlar [4]. Mühendislik yönetimi öğrencilerinin genellikle pazarlama, iş geliştirme ve proje mühendisliği gibi alanlara yöneldikleri, bir kısmının ise akademik pozisyonlarda devam ettikleri görülmüştür [5]. Kritik pozisyonlarda hem analitik hem de yönetsel düşünebilen ve karar mekanizmalarını tanıyarak organizasyon becerilerini kullanabilen mühendislik yöneticileri bir firma için vazgeçilmez unsurlardır. Türkiye de de 10 dan fazla üniversite mühendislik yöneticileri yetiştirmektedir. Bu kişilerin iş durumlarına baktığımızda yönetici olarak bir unvana sahip olmasalar da yaptıkları işi, bulundukları projeleri yönetme ve doğru karar alabilme amacı ile mühendislik yönetimi programlarına katıldıklarını görebilmekteyiz. 4

27 2.2 Mühendislik Yönetimi Eğitimi Endüstrilerin daha karmaşık hale gelmesiyle birlikte teknik ve yönetsel olarak donanımlı bireylerin her yönetim kademesinde etkili olmaları gerekliliği de artmıştır. Yapılan araştırmalar yönetim eğitimlerinin yeni boyutlar kazanması gerekliliğini göstermiş ve bu doğrultuda mühendislik yönetimi eğitimleri önemli bir rol kazanmıştır [6]. Mühendislik yönetimi, mühendislik bakış açısı ile stratejik kararların alınması, teknoloji kalitesinin artırılması gibi yönetimsel değerleri içeren bir kavramdır. Son 30 yılda bu kavramdan daha sık söz edilmiş, mühendislik ve teknoloji yönetimi akademik programları da dolaylı olarak bu süreçte hızlıca artış göstermiştir li yılların başında çıkan krizle mühendislik yönetimi programları sayısında yaşanan geçici artışın, 1980 li yıllarda tekrar ivme kazanması kalıcı olmuştur, çünkü teknoloji çağının geliyor olduğu ve teknolojiye olan ihtiyacın sürekli olarak artacağı öngörüleri oluşmaya başlamıştır [7]. Proje yöneticisi, ürün yöneticisi, üretim yöneticisi ve Ar Ge yöneticisi gibi mühendislik yönetiminin tanımını görev tanımında barındıran birçok unvanın yaygınlaşması da bu mühendislik yönetimi programları sayısındaki artışın uzun süreli olmasına sebep olmuştur [8]. 60 lı yıllarda Amerika ve Çin de, 80 li yıllarda ise Türkiye de başlayan mühendislik yönetimi eğitimlerine farklı mühendislik disiplinlerinden kişiler katılmaktadır. Bu eğitimlerde amaç; bireyleri teknoloji ve mühendislik faaliyetlerinde etkin kaynak kullanımı, doğru teknoloji seçimi gibi kararları verebilir hale getirerek öngörü yeteneklerini geliştirmektir. Tüm dünyada mühendislik yönetimi kapsamlı eğitimler Teknoloji Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri gibi farklı isimler altında sunulmaktadır [7]. Dow a göre, mühendislik yönetimi eğitimlerinin isim ve içeriklerinin farklılık göstermesinin en önemli sebebi, mühendislik kavramının ülkeler arasında farklı yorumlanmasıdır [5]. Mühendislik yönetimi eğitim programları için ABET akreditasyonu koşullarına bakıldığında, planlama, organizasyon, liderlik özellikleri ile yönetim sistemlerini anlayarak ilişki kurabilecek ve çeşitli teknolojik koşullara bunu uyarlayabilecek nitelikte bir eğitim programı olunması gerekliliğini görebilmekteyiz [9]. 5

28 Alvear ve diğ. mühendislik ve teknoloji yönetimi eğitimi verilen okullar arasında yaptıkları bir çalışmada araştırma konularının yoğunlaştığı alanların inovasyon, sürdürülebilirlik, çevre ve teknoloji, tedarik ve operasyon yönetimi olduğunu belirlemişlerdir. Yine aynı çalışmada, eğitimlerde sunulan dersler arasında stratejik planlama, muhasebe, yöneylem araştırması, değişim yönetimi, hukuk ve takım kurmayı içeren 21 temel dersin olduğu görülmüştür [10] Dünya da mühendislik yönetimi eğitimi Dünya da mühendislik ve teknoloji yönetimi programı olarak ifade edilebilecek ilk program MIT tarafından 1913 yılında Endüstri Yönetimi Programı adı altında sunulmuştur [8]. Mühendislik yönetimi eğitimleri, Amerika da 1965 de Missouri S&T Üniversitesi nde, 1980 lerin ortalarında Çin de Dalian Teknoloji Üniversitesi nde verilmeye başlanmış, Avrupa da ise genellikle endüstri mühendisliği bünyesinde tutulmuştur [5]. Çin de 2011 yılı itibariyle Tongji Üniversitesi ve Tianjin Üniversitesi gibi önemli üniversiteler ile birlikte yaklaşık 200 mühendislik yönetimi eğitimi veren yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Bunların birçoğu mühendislik yönetimi eğitimlerini 1999 yılından sonra planlarına dahil etmişlerdir [11] yılları arasındaki mühendislik ve teknoloji yönetimi programları sayısındaki artış Şekil 2.1 de gösterilmiştir. Dünya da mühendislik yönetimi eğitimi; iş yönetimi, mühendislik okulları gibi farklı disiplinler altında tezli, tezsiz ve elektronik olarak sunulmaktadır. Tezsiz mühendislik yönetimi programları ortalama 4 yarıyılda tamamlanabilmektedir. Bazı programlar eğitim süresince staj imkanı sağlarken bazıları da çeşitli araştırma projelerinde bulunma imkanı sunmaktadır. Amerika da yüksek lisans seviyesinde mühendislik yönetimi eğitimi veren üniversitelerin sundukları derece, seçmeli, zorunlu ve toplam ders kredi sayıları ile tez durumları hakkındaki bilgiler Çizelge 2.1 de yer almaktadır. Çizelgede hem tezli hem de tezsiz mühendislik yönetimi eğitimi verdiği görülen üniversitelere ait kredi sayıları tezsiz bölümlerine aittir. Çizelgede ABET akreditasyonuna sahip üniversiteler için isimlerinin yanına * işareti konulmuştur. 6

29 Şekil 2.1 : Mühendislik ve teknoloji yönetimi programları sayısındaki artış [10]. 7

30 Çizelge 2.1 : Amerika da mühendislik yönetimi eğitimi veren üniversiteler [12]. Üniversite Derece Tez Seçmeli Zorunlu Toplam Durumu Kredi Kredi Kredi Air Force Teknoloji Enstitüsü * MS Tezli Alabama Üniversitesi MSE, PhD Tezli/Tezsiz Alaska Üniversitesi - Anchorage MS Tezli/Tezsiz Alaska Üniversitesi - Fairbanks MS, PhD Tezsiz Amerika Katolik Üniversitesi MS Tezsiz Batı Michigan Üniversitesi BS, MS Tezsiz Batı New England Koleji MS Tezli/Tezsiz Cal Poly-San Luis Obispo MS/MBA Tezli Case Western Reserve Üniversitesi MEM Tezsiz Christian Brothers Üniversitesi MS Tezli Columbia Üniversitesi BS, MS Tezsiz Colorado Üniversitesi-Boulder MS, ME Tezli Dartmouth Koleji MEM, MS, PhD Tezsiz Dayton Üniversitesi MS Tezsiz Denver Üniversitesi ME Tezsiz Detroit Mercy Üniversitesi MS Tezsiz Doğu Michigan Üniversitesi MS, PhD Tezli/Tezsiz Drexel Üniversitesi MS Tezli/Tezsiz Florida Teknoloji Enstitüsü BS, MS, PhD Tezsiz Florida Uluslararası Üniversitesi MS Tezsiz Güney Florida Üniversitesi MS Tezsiz Güney Kaliforniya Üniversitesi MS Tezsiz Güney Methodist Üniversitesi MS Tezsiz Güneybatı Louisiana Üniversitesi MS Tezli/Tezsiz Kansas Üniversitesi MS Tezsiz Kuzeybatı Üniversitesi BS, MEM, Tezsiz MS, PhD Kuzeydoğu Üniversitesi MS Tezli/Tezsiz Lamar Üniversitesi MS Tezsiz Lehigh Üniversitesi MS Tezli Long Island Üniversitesi MS Tezli/Tezsiz Louisville Üniversitesi ME Tezli/Tezsiz Marquette Üniversitesi MS Tezsiz Maryland Baltimore Şehir MS Tezsiz Üniversitesi Massachusetts-Amherst Üniversitesi MS Minör Tezsiz

31 Çizelge 2.1 (devam) : Amerika da mühendislik yönetimi eğitimi veren üniversiteler. Mercer Üniversitesi MS Tezli/Tezsiz Merkez Florida Üniversitesi MS Tezli/Tezsiz Michigan Dearborn Üniversitesi MS Tezli Milwaukee Mühendislik Okulu MS Tezli/Tezsiz Missouri S&T * BS, MS, PhD Tezli/Tezsiz NC Charlotte Üniversitesi MS Tezli/Tezsiz New Jersey Teknoloji Enstitüsü MS Tezli/Tezsiz New Orelans Üniversitesi MS Tezli/Tezsiz Oakland Üniversitesi MS Tezli/Tezsiz Oklahoma Eyalet Üniversitesi * MS, PhD Tezli/Tezsiz Old Dominion Üniversitesi MS, PhD Tezli/Tezsiz Point Park Koleji MS Tezsiz Portland Eyalet Üniversitesi MS, PhD, PhD Tezsiz Renssealer Polytechnic * BS, MS, ME, PhD Tezli/Tezsiz Rose-Hulman Teknoloji enstitüsü MS, ME Tezli/Tezsiz Saint Martins Üniversitesi MS Tezli Saint Mary's Üniversitesi BS, MS Tezli/Tezsiz Santa Clara Üniversitesi MS Tezsiz Stanford Üniversitesi BS, MS, PhD Tezsiz Stevens Teknoloji Enstitüsü * ME ya da MS & Tezli PhD Texas Tech MS,PhD Tezli/Tezsiz TN Space Institute Üniversitesi MS,PhD Tezli/Tezsiz TN Üniversitesi-Chattanooga MS, BS Tezsiz Tufts Üniversitesi MS Tezsiz TX Üniversitesi MS Tezsiz Widener Üniversitesi MS Tezsiz Wilkes Üniversitesi BS, MS, MBA Tezli/Tezsiz Dünya daki eğitim programları incelendiğinde mühendislik ve teknoloji yönetimi programlarının sertifika düzeyinden doktora düzeyine kadar çeşitli dereceler ile sunulduğu, fakat bunun yaklaşık %40 ının yüksek lisans (MS) derecesi olduğu görülmüştür [10]. 9

32 2.2.2 Türkiye de mühendislik yönetimi eğitimi Gençoğlu ve Cebeci, Türkiye deki mühendislik eğitimi ile ilgili olarak: Mühendislik eğitiminde amaç, tasarım yeteneklerinin geliştirilmesi ve tasarım sorunlarının çözülmesidir. Mühendislik, analizden başlayarak toplumun gereksinimlerini çözen senteze uzanan bir yol olarak görülmelidir. demişlerdir [13]. Türkiye teknolojiyi yakından takip eden ve birçok konuda dinamik ve önemli olan bir pazardır. Gelişimini sürdürerek yeni teknolojilere hızla ayak uyduran ülkemizde teknoloji yönetimi büyük bir önem taşımaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ekonomilerini canlandırmak istiyorlarsa teknoloji yönetiminde üstün olmalılar. Türkiye deki firmaların durumu teknoloji yönetimi açısından incelendiğinde, teknoloji yönetimi politika ve stratejilerini doğru bir şekilde uygulayamadıkları görülmektedir [14]. Şüphesiz ki burada gereksinim duyulan mühendislik yönetimi disiplinidir. Türkiye de mühendislik yönetimi eğitimi tezli, tezsiz ve elektronik ortamda olmak üzere 3 farklı yapıda 10 dan fazla üniversitede yüksek lisans seviyesinde verilmektedir. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde bulunan tezsiz programlar genellikle 3 yarıyılda tamamlanabilmektedir. Bu süreç içerisinde belirli sayıda zorunlu ve seçmeli ders kredileri tamamlanarak dönem sonu projeleri hazırlanmaktadır. Tezli mühendislik yönetimi programları ise genellikle 4 yarıyılda belirli sayıda kredi ve tezin tamamlanması ile mezun vermektedir. Bu eğitimler 1. ve 2. öğretim yani gündüz ve akşam programları seçenekleri ile sunulmaktadır. Özellikle çalışan kesimin katılım gösterdiği bu eğitimlerde akşam programları yoğun ilgi görmektedir. Türkiye de, mühendislik yönetimi programı bulunan üniversiteler, seçmeli ve zorunlu kredi sayıları ile tez durumları hakkındaki bilgiler Çizelge 2.2 de yer almaktadır. Çizelgede hem tezli hem de tezsiz mühendislik yönetimi eğitimi verdiği görülen üniversitelere ait kredi sayıları tezsiz bölümlerine aittir. Türkiye de mühendislik yönetimi öğrencilerine genel olarak bakıldığında ise farklı mühendislik disiplinlerinden geldikleri, birçoğunun yöneticilik hedeflerinin olduğu veya kendilerine farklı bir bakış açısı katacaklarını düşündükleri için programlara kayıt olduklarını söyleyebiliriz. Bu durum ise Türkiye de 1988 yılından bu yana verilen eğitimlerin belirli bir saygınlık kazanmış olduğunu göstermektedir. 10

33 Çizelge 2.2 : Türkiye de mühendislik yönetimi eğitimi veren üniversiteler. Üniversite Tez Durumu Süre (Yarıyıl) Seçmeli Kredi Zorunlu Kredi Toplam Kredi Bahçeşehir Üniversitesi [15] Tezsiz Boğaziçi Üniversitesi [16] Tezsiz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi [17] Tezsiz Galatasaray Üniversitesi [18] Tezsiz Đstanbul Teknik Üniversitesi [19] Tezli/Tezsiz Kocaeli Üniversitesi [20] Marmara Üniversitesi [21] Tezsiz Ortadoğu Teknik Üniversitesi [22] Tezsiz Sakarya Üniversitesi [23] Tezsiz Uludağ Üniversitesi [24] Tezsiz Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi [25] Tezli/Tezsiz Yeditepe Üniversitesi [26] Tezsiz

34 12

35 3. UYGULAMA Eğitim kurumlarının başarısı değerlendirilirken göz önünde bulundurulan en önemli etkenlerden biri de öğrencilerinin akademik başarısıdır. Dolayısıyla eğitim kurumların amacı akademik başarıyı daima yükseltmektir. Lisansüstü eğitimlere öğrenci kabul aşamasında sınavlar, not ortalamaları, mezun olunan okullar, mülakat değerlendirmeleri ve iş deneyimi gibi çeşitli faktörler değerlendirmeye alınmaktadır. Buradaki amaç akademik başarısı yüksek olacak, programa en uygun öğrenciyi seçmektir. Yönetim bilimleri kapsamında farklı isimler altında açılan çeşitli lisansüstü eğitim programları farklı disiplinlerden, farklı sektörlerden gelen katılımcılarla sürdürülmektedir. Geniş bir yelpazeye hitap eden bu programlarda başarı kriterlerinin belirlenebilmesi için incelenmesi gereken faktör sayısı da diğer programlara göre daha fazla olmaktadır. Kuncel ve diğ. lisansüstü eğitim performansının çok yönlü olduğunu ve lisansüstü performans değerlendirmelerinde eğitim programına göre farklı etkenlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini savunmuştur [27]. Lisansüstü programlara başvuru koşullarına bakıldığında her adayın en az bir lisans derecesine sahip olması veya eşdeğer iş tecrübesinin olması şartının arandığı görülmektedir, fakat adaylar arasında bir seçim söz konusu olduğunda birçok kabul komitesi öğrencilerin lisans CGPA değerlerini ve toplam iş tecrübesi süresini göz önünde bulundurmaktadır [28]. 3.1 Amaç ve Kapsam Đstanbul Teknik Üniversitesi mühendislik yönetimi programları 1988 yılından bu yana öğrenci kabul etmektedir ve hem eğitimi hem de mezunlarının edindiği konumlar ile Türkiye de saygın bir yere sahiptir. Mezunların ne kadar başarılı olacağı ise, programa kabul aşamasından itibaren yetkililerin tahmin etmeye çalıştığı bir konudur. 13

36 Çalışmamızın amacı Đstanbul Teknik Üniversitesi tezsiz mühendislik yönetimi öğrencilerinin programa seçim kriterlerinin mezuniyet başarılarına ne kadar etkili olduğunu saptayarak, bu kriterlerin seçim aşamasındaki yeterliliğini gözlemlemek ve en doğru adayları programa kabul etme konusunda yol gösterici olabilecek öneriler sunabilmektir. Bu kapsamda öncelikle başvuru koşulları incelenmiştir. Başvuru koşullarının çeşitli gereksinim ve yenilenen yönetmeliklere göre değiştirilebildiği görülmüştür. Çalışmamıza konu olan güz dönemi içerisinde Đstanbul Teknik Üniversitesi tezsiz mühendislik yönetimi programına başvurabilmek için öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerektiği görülmüştür [29]: ĐTÜ dil sınavı/kpds/üds sınavlarından en az 65 puan almış olmak, TOEFL IBT sınavından en az 65, TOEFL CBT sınavından en az 183 puan almış olmak, ALES EA puan türünde en az 70 puan almış olmak, Lisans mezuniyet ortalaması en az 2,30 olmak, Mühendislik yönetimi programına dahil olan adayların mezuniyet şartları ise; toplam 36 kredilik 12 adet ders ve kredisiz bir dönem projesini en fazla 4 dönem içerisinde tamamlamak ve en az 3,00 ortalamaya sahip olmaktır [30]. Başvuru koşulları ve mezuniyet kriterleri diğer yüksek lisans programlarıyla benzerlik göstermekle birlikte, farklı çalışmalarda da bu kriterler aracılığıyla tahminlerde bulunulmaya çalışılmıştır. Literatürdeki benzer sav ve öngörülere Hipotezler kısmında yer verilmiştir Katılımcı ve prosedürler Çalışmamız 2007 ile 2010 yılları arasında Đstanbul Teknik Üniversitesi mühendislik yönetimi tezsiz yüksek lisans programına kabul edilerek 2011 Güz dönemine kadar mezun olan öğrenciler ile yapılmıştır. Bu tarihler arasında programa toplam 102 öğrenci kayıt olmuş, bunlardan 17 tanesi çalışmamız sırasında halen öğrenimine devam ettiği veya programı yarıda bıraktığı için, 2 tanesine ait veriler eksik olduğu için bu kişilere ait değerler kullanılamamıştır. Đncelemeye toplamda 83 öğrenci ile devam edilmiştir. 14

37 Çalışmada kullanılan veriler ve alındıkları kaynaklar hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır. ALES: Programa başvuruları sırasında öğrencilerin sunduğu ALES sonuç bilgilerini içermektedir. Bu bilgi için program koordinatörü tarafından tutulan kayıtlardan yararlanılmıştır. Cinsiyet: Program koordinatörü tarafından tutulan kayıtlardan yararlanılarak elde edilmiştir. Mezun olunan üniversite (Lisans): Öğrencilerin lisans derecelerini hangi okuldan aldıklarına dair bilgi program koordinatörü tarafından tutulan kayıtlardan yararlanılarak çalışmada kullanılmıştır. o Üniversite türü: Öğrencinin lisans derecesini aldığı okulun devlet ya da vakıf üniversitesi statülerinden hangisinde değerlendirildiği ile ilgili bilgiler YÖK belgeleri aracılığı ile doğrulanmıştır [31,32]. Lisans mezuniyet not ortalaması (lisans GPA): Öğrencilerin lisans mezuniyet not ortalaması bilgileri program koordinatörü tarafından tutulan kayıtlardan yararlanılarak çalışmada kullanılmıştır. Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması: Öğrencilerin tezsiz mühendislik yönetimi programında elde ettikleri mezuniyet not ortalamaları ĐTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü kayıtlarından yararlanılarak çalışmada kullanılmıştır. Dil sınavı: Öğrencilerin programa başvuru sırasında yabancı dil yeterliliklerini bildirdikleri sınav türü ve notu program koordinatörü tarafından tutulan kayıtlardan yararlanılarak çalışmada kullanılmıştır. Programa başvuru sırasında öğrencinin çalışma durumu: Program koordinatörü tarafından tutulan kayıtlardan yararlanılarak çalışmada kullanılmıştır Kısıtlar Türkiye deki mühendislik yönetimi öğrencilerinin başarısı ile ilgili bir çalışma olmamasından dolayı, değişkenler ve hipotezler yurtdışında yapılan çalışmalar baz alınarak düzenlenmiştir. Yerel kaynakların bulunmayışı, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve diğer çalışmalar ile kıyaslanması aşamasında farklı kriterlerin 15

38 devreye girerek yoruma açık hale gelmesine sebebiyet vermiştir. Özellikle bağımsız değişkenlerde yer alan KPDS, ÜDS, ĐTÜ dil sınavları ile ALES in literatürdeki diğer çalışmalarda yer almıyor olması bu sınavların etkilerinin objektif olarak değerlendirilebilmesine engel olmuştur. Analizde kullanılan veriler öğrencilere ait başvuru bilgilerini ve bunun yanı sıra demografik durumlarını içermektedir. Fakat bu verilerin bir veritabanında ya da merkezi bir birimde tutulmuyor olması analiz dönemini kısıtlayan bir etken olmuştur. Daha eski dönemler arasında değişiklik gösteren seçim kriterlerinin gözlemlenebilmesi mümkün olmamıştır. Merkezi bilgi sistemlerinin ve programa ait anket yapısının olmayışı başarıya etki ettiği literatürde gösterilen birçok değişkenin incelenememesine neden olmuştur. Bunlar; öğrencinin programı tercih sırası, toplam tercih sayısı, öğrencinin mezun olduğu lisans programı, lisans ile yüksek lisans arasında geçen süre, mezuniyet başarısına etkisi olan dersler, yıl bazında toplam iş deneyimi, öğrencinin çalıştığı pozisyon ve sektör, program hakkındaki algısı ile yaşam koşulları ve diğer çevresel faktörlerdir Ölçüm ve değişkenler Literatür incelendiğinde, akademik başarı ile ilgili birçok çalışmada yaş, cinsiyet, etnik köken, lisans mezuniyet not ortalaması, GMAT/GRE sınav sonuçları, çalışma durumu gibi faktörlerin incelendiği görülmüştür. Elimizdeki veriler ve geçmiş çalışmalarda incelenen bu faktörler göz önünde bulundurularak cinsiyet, lisans GPA, ALES, dil sınavı sonuçları ve çalışma durumu ve mezun olunan üniversitenin türü bilgileri uygulamamıza bağımsız değişkenler olarak dahil edilmiştir. Akademik başarıyı tahmin etmek üzere de öğrencinin yüksek lisans mezuniyet not ortalaması değeri bağımlı değişken olarak çalışmamızda kullanılmıştır Bağımsız değişkenler Çalışmamızda yorumlayacağımız yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına etki edebilecek faktörler bağımsız değişken olarak kullanılmışlardır. ALES: 2007 Mayıs itibari ile ALES sistemi ve puanlaması kullanılmaya başlanmıştır ve başvuru sırasında öğrencilerden ALES sonuçları alınmıştır. 16

39 Çalışmada, programa kabul esnasında değerlendirilen ALES (EA) puanları ile inceleme yapılmıştır. Cinsiyet: Öğrencilerin cinsiyet bilgileri Erkek=0, Kadın=1 şeklinde kodlanmıştır. Üniversite türü: Mezun olunan üniversitelerin devlet ya da vakıf üniversitesi statüsünde olma durumları Devlet=0, Vakıf=1 şeklinde kodlanmıştır. Lisans GPA: Öğrencilerin lisans GPA değerleri 4 üzerinden değerler olarak kayıt edilmiş ve bu şekilde kullanılmıştır. 100 lük sistemdeki not ortalamaları YÖK ün dönüşümü kullanılarak 4 lük sisteme çevrilmiştir [Ek A]. Dil sınavı: Programa başvuran öğrenciler yabancı dil yeterliliklerini 4 farklı sınav sonucu ile bildirmişlerdir (KPDS, ÜDS, TOEFL IBT ve TOEFL CBT). KPDS ve ÜDS sınavları eşdeğerliği YÖK tarafından belirtilmiştir. Benzer şekilde üniversitemizin dil sınavındaki üst sınır ile kabul alt sınırı da bu sınavlarla aynı olduğu için çalışmada KPDS, ÜDS ve ĐTÜ dil sınavı eşdeğer olarak ele alınmıştır. TOEFL sınavları da yine YÖK ün eşdeğerlik tablosu kullanılarak bu sınavlara eşdeğer hale getirilmiştir [Ek B]. Programa başvuru sırasında öğrencinin çalışma durumu: Öğrencilerin çalışma durumları Çalışıyor=1, Çalışmıyor=0 şeklinde kodlanmıştır Bağımlı değişkenler Çalışmamız ile ulaşmaya ve yorumlamaya çalıştığımız yüksek lisans mezuniyet not ortalaması değeri bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması (YL GPA): Öğrencilerin yüksek lisans GPA leri 4 üzerinden değerler olarak kayıt edilmiş ve bu şekilde kullanılmıştır. 3.2 Hipotezler Öğrenci başarısına etki eden faktörler ve bu konudaki tahmin modellerine yönelik çeşitli çalışmalardan yola çıkılarak hipotezler oluşturulmuştur. 17

40 3.2.1 Lisans GPA Güçlü bir akademik altyapı ve motivasyon, mühendislik eğitimlerinin her aşamasındaki başarı için gerekli kriterlerdir [33]. Amerika da bulunan Auburn Üniversitesi nin 395 MBA mezununa ait bilgiler kullanılarak, cinsiyet, lisans GPA, anadil ve GMAT sınav sonucunu içeren değişkenler ile öğrencilerin mezuniyet performansları tahmin edilmeye çalışılmıştır. Genellikle öğrencinin akademik başarısını ölçmede GPA in kullanıldığı bilgisinden hareketle MBA mezuniyet GPA değeri bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler çoklu regresyon analizleri ile incelenmiş ve tahmin modeli oluşturulmuştur. %73,92 sini erkeklerin oluşturduğu ve lisans GPA ortalamaları 3,08, YL GPA ortalamaları ise 3,42 olan örneklem ile yapılan çalışmada öğrencilerin akademik performansında en etkili faktörün lisans GPA değeri olduğu sonucuna ulaşılmıştır [34]. Sulaiman ve Mohazar, yılları arasında Malezya da bulunan Malaya Üniversitesi MBA programına kabul edilen 489 öğrencinin verileri ile öğrencilerin akademik performanslarını açıklayıcı faktörler üzerinde çalışmışlardır. Mühendislik, bilim, ekonomi, bilgi teknolojileri ve yönetim disiplinlerinden gelen ve %62,2 sinin lisans ortalamasının 3,00 den yüksek olduğu bir örneklem kullanmışlardır. Etnik köken, yaş, cinsiyet, iş deneyimi, lisans CGPA ve lisans disiplini değişkenlerini kullanarak yaptıkları analizde yüksek lisans performansının, lisans GPA ile doğru orantılı olduğu sonucuna ulaşmışlardır [28]. Ayrıca lisans GPA in öğrencinin kabiliyet ve performans göstergesi olarak ele alınabileceği de benzer çalışmalardan elde edilen sonuçlar arasındadır ([35] de atıfta bulunulduğu gibi). Amerika da Tennessee Üniversitesi nde 279 MBA öğrencisi ile yapılan çalışmada cinsiyet, yaş, GMAT sonucu, etnik köken, medeni durum, lisans disiplini, lisans GPA ve MBA mezuniyet GPA değişkenleri kullanılmıştır. Lisans GPA ortalaması 2,77 ve yüksek lisans mezuniyet GPA ortalaması 3,05 olan bu örneklemin yaş ortalaması ise 29,8 olarak hesaplanmıştır. Đki değişkenli doğrusal regresyon metodu ile yapılan analizde lisans GPA in yüksek lisans GPA ini açıklayabilir derecede olduğu ve ayrıca başarıyı tahmin etmede de kullanılabileceği görülmüştür [36]. Amerika da 201 MBA öğrencisi içerisinden rastgele seçilen 86 öğrencinin bilgileri kullanılarak GMAT sonuçları ile lisans GPA değerlerinin mezuniyet performansına 18

41 olan etkileri araştırılmıştır. Lisans CGPA değerleri 1,91 ve 3,98 arasında değişen örneklem çoklu regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları lisans GPA in akademik başarıyı tahmin etmede kullanılabileceğini fakat tüm öğrenciler göz önünde bulundurulduğunda düşük performanslı öğrencileri ayırt etmede etkili olmadığını göstermiştir [37]. H1: Lisans mezuniyet ortalaması öğrencinin yüksek lisans mezuniyet ortalamasına pozitif olarak etki etmektedir Cinsiyet Cinsiyetler arasındaki farklar her zaman birçok daldaki araştırmalara konu olmuştur. Özellikle öğrenci başarısında bu farkların açıklanabilmesi için farklı öğrenim seviyelerindeki öğrenciler ile çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Hancock, Louisville Üniversitesi nde mezuniyet ortalamaları 2,30 ile 4 arasında değişen ve 120 si kadın toplam 269 MBA öğrencisi ile yaptığı çalışmada, kadınların ortalama notlarını 3,58, erkeklerin ortalama notlarını ise 3,56 olarak gözlemlemiştir. Bu veriler doğrultusunda kadın ve erkek öğrencilerin not ortalamaları arasında bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır [38]. Nijerya da bulunan Ibadan Üniversitesi nde ve eğitim öğretim yılları arasında MBA programına kabul edilen 382 öğrenci verisi ile gerçekleştirilen çalışmada cinsiyet, yaş, GPA, iş deneyimi (yıl bazında) ve iş yerindeki pozisyon gibi çeşitli değişkenler kullanılarak öğrenci performansı hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Değişkenler ve performans arasındaki ilişki ANOVA yöntemi ile incelenmiştir. %81,1 ini erkeklerin oluşturduğu topluluk analiz edildiğinde ise cinsiyet ile lisansüstü mezuniyet ortalaması arasında bir ilişki bulunmadığı görülmüştür [39]. Malezya Malaya Üniversitesi MBA programına katılan 253 erkek ve 236 kadın öğrenci ile yapılan çalışmada; lisans CGPA, yıl bazında toplam iş tecrübesi ve yaş nicel değerler olarak kullanılırken, cinsiyet, etnik köken ve lisans disiplini kodlanarak akademik performans üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Cinsiyetin akademik performans üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür [28]. Peiperl ve Trevelyan, Đngiltere de iş yönetimi eğitimi veren uluslararası bir okulun 362 MBA öğrencisine ait 2 yıllık verileri toplayarak yaş, cinsiyet, medeni durum, yıl 19

42 bazında toplam iş tecrübesi ve GMAT puanlarını kullanarak akademik performansı tahmin etmeye çalışmışlardır. Hipotezlerinde cinsiyetin akademik performansa etkisi olmayacağı öngörüsünde bulunan Peiperl ve Trevelyan, regresyon analizleri sonucunda cinsiyetin akademik performansı tahmin etmede etkili bir faktör olmadığı sonucuna ulaşarak bu hipotezlerini doğrulamışlardır [40]. H2: Cinsiyet, yüksek lisans mezuniyet ortalamasını tahmin etmede bir etken değildir Dil sınavı Bahreyn Üniversitesi nde okuyan 86 öğrencinin katıldığı çalışmada TOEFL ve FCE sınavlarının öğrenci başarısını tahmin etmede etken olup olmadığı araştırılmıştır. Sınavların içerdiği alt bölümlerin de (dinleme, konuşma, yazma, okuma, çoktan seçmeli vb.) incelendiği bu çalışmaya dahil edilen öğrencilerin ortalama TOEFL puanları 467,86 ve ortalama FCE puanları ise 52,61 olarak hesaplanmıştır. Analizler çok değişkenli doğrusal regresyon ve adımsal regresyon yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir ve TOEFL ın üniversite seviyesinde, öğrencinin akademik başarısını tahmin etmede etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır [41]. Amerika da AACSB tarafından akredite olmuş bir üniversitede uluslararası öğrencilerin TOEFL sonuçlarının finansal muhasebe dersine etkisini araştırmak üzere 54 MBA öğrencisi ile çalışma yapılmıştır. Dönem sonu notların %40 oranında vize ve %60 oranında final sınavı ile belirlendiği derse katılan öğrenciler TOEFL sonuçlarını ise programa girişleri sırasında bildirmişlerdir. Örneklemin TOEFL PBT puanlarının 0 30 ve TOEFL CBT puanlarının arasında değiştiği görülmüştür. Korelasyon testleri ile regresyon yönteminin kullanıldığı çalışmada TOEFL ın finansal muhasebe dersinin başarısına anlamlı bir etkide bulunmadığı sonucu elde edilmiştir. [42]. Batı Ontario Üniversitesi nde anadili Đngilizce olmayan öğrencilerin programlara başvurularında TOEFL sınavı değerlendirmeye alınmaktadır. Programlara kayıt ile ilgili olarak asgari kabul puanının ne olması gerektiği yönündeki bir karar için 1996 ile 1998 yıllarında üniversiteye kabul edilen 345 öğrenci ile bir çalışma gerçekleştirilmiştir. TOEFL puanları 410 ile 677 arasında değişen bu öğrenciler 2 grup halinde analize dahil edilmişlerdir. 550 ile üzerinde bir puana sahip öğrencilerin daha düşük puana sahip olanlara göre daha iyi performans gösterdikleri yönünde bir sonuç bulunamamıştır [43]. 20

43 H3: Dil sınavı, öğrencinin yüksek lisans mezuniyet ortalamasını tahmin etmede bir etken değildir ALES Yang ve Lu, Amerika daki Auburn Üniversitesi nin 395 MBA mezunu ile yaptıkları çalışmada, cinsiyet, lisans GPA, anadil ve GMAT sınav sonucunu içeren değişkenler ile öğrencilerin mezuniyet performanslarını tahmin etmeye çalışmışlardır. GMAT sınav puanı ortalamaları 523 olan örneklem analiz edildiğinde, GMAT sınav sonuçlarının MBA öğrencilerinin akademik performansını tahmin etmede büyük bir etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır [34]. Holt ve diğ., Air Force Teknoloji Enstitüsü mühendislik yönetimi yüksek lisans programına yılları arasında katılan 221 kişi ile yaptıkları çalışmada lisans GPA, yaş, cinsiyet ve lisans ile yüksek lisans arasındaki geçen süreyi kontrol değişkenleri olarak, ilk yıl GPA, lisans CGPA ve tez notunu ise başarı kriteri değişkenleri olarak kullanmışlardır. GRE sınavının puanlarını alt bölümleri ile birlikte incelemişler ve örneklem ortalama puanı 518 olan GRE V nin başarıyı tahmin etmede büyük bir etken olduğu sonucuna varmışlardır [35]. Amerika da 86 öğrenciden oluşan bir örneklem ile yapılan çalışmada GMAT puanının mezuniyet not ortalamasını tahmin etmedeki etkisi incelenmiştir. Örneklemin GMAT puanları 350 ve 720 arasında değişiklik göstermektedir. 4 gruplu ANOVA ve regresyon yöntemleri ile yalnızca GMAT V, yalnızca GMAT Q ve GMAT V ile GMAT Q sınavları birlikte incelenmiştir. GMAT sınavının genel olarak öğrenci başarısını tahmin etmede bir etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır [37]. Hindistan ve Tayland da bulunan 283 MBA öğrencisi ile yapılan çalışmada GMAT ve iş deneyimi değişkenleri kullanılarak öğrencilerin kariyer görüşleri üzerindeki etkileri ölçülmüştür. Örneklemin GMAT puan ortalaması 650,30 iken iş deneyimleri ortalama 5,37 yıl olarak hesaplanmıştır ve katılımcıların en az lisans derecesine sahip olmalarına özen gösterilmiştir. Çalışma sonucunda GMAT puanının yönetimsel başarı görüşüyle negatif yönlü olarak ilişkili olduğu, MBA ve bu gibi yönetim içerikli programlardaki seçim kriterlerinin yeniden değerlendirilebileceği önerisi sunulmuştur [44]. H4: ALES, öğrencinin yüksek lisans mezuniyet ortalamasına pozitif olarak etki etmektedir. 21

44 3.2.5 Çalışma durumu Malezya da %79,8 i 0-7 yıllık iş tecrübesine sahip olan ve iş tecrübeleri üst ve orta seviye yöneticilik, uzmanlık ve diğer alanlarda olan 489 MBA öğrencisi ile çalışılmıştır. Lisans CGPA, yıl bazında toplam iş tecrübesi, yaş, cinsiyet, etnik köken ve lisans disiplini değişkenlerinin kullanıldığı çalışmada 233 öğrenci orta seviye yönetici, 79 kişi ise üst seviyede yönetici olarak çalıştığını bildirmiştir. Analizler sonucunda iş tecrübesinin akademik performans üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür [28]. Nijerya Ibadan Üniversitesi nde yılları arasında MBA programına kabul edilen 382 öğrenci ile gerçekleştirilen çalışmada cinsiyet, yaş, GPA, iş deneyimi (yıl bazında) ve iş yerindeki pozisyon gibi çeşitli değişkenler kullanılarak öğrenci performansı hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. %32,2 sinin müdür, %22,5 inin şef ve %,4,5 inin genel müdür olarak çalıştığı topluluk analiz edildiğinde ise iş tecrübesi (yıl bazında) ile lisansüstü mezuniyet ortalaması arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmüştür [39]. Kaiser, tam zamanlı, yarı zamanlı, bayan, erkek gibi farklı öğrenci grupları üzerinde yaptığı çalışmada iş deneyimi olanlar ve olmayanlara ait mezuniyet not ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığını görmüştür ([28] de atıfta bulunulduğu gibi). H5: Çalışma durumu, öğrencinin yüksek lisans mezuniyet ortalamasını tahmin etmede bir etken değildir Üniversite türü Harvard Koleji nde ilk yılında olan 1871 öğrenci ile yapılan çalışmada %41 i devlet, %59 u ise özel okullardan gelen öğrenciler örneklem olarak ele alınmıştır. Çalışmada kullanılan veriler yılındaki öğrencilere ait olsa da sonuçlar geçmişle kıyaslandığında da aynı sonuçla karşılaşılmıştır. Devlet okullarından gelen öğrencilerin özel okullardan gelenlere göre belirgin bir farkla daha iyi bir akademik performansa sahip oldukları görülmüştür [45]. Okul türünün öğrenci başarısında etkisini incelemek üzere 9894 öğrenci ile Auckland da yapılan çalışmada etnik köken, yaş cinsiyet ve okul türü değişkenleri kullanılmıştır. Đki aşamalı olarak gerçekleştirilen analizde ilk olarak öğrencilerin ortaokuldan üniversiteye kadar olan başarıları, ikinci aşamada ise üniversiteye giren öğrencilerin ilk yıllarındaki GPA değerleri incelenmiştir. Analizler doğrusal ve 22

45 lojistik regresyon yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda devlet okullarından gelen öğrencilerin üniversitenin ilk yılında daha başarılı oldukları, daha yüksek GPA değerine sahip oldukları görülmüştür [46]. H6: Devlet üniversitesi öğrencisi olmak yüksek lisans mezuniyet ortalamasına pozitif olarak etki etmektedir. Çalışmamızda test edilmek amacıyla tanımlanan hipotezlerin oluşturduğu araştırma modeli Şekil 3.1 de gösterilmektedir. Şekil 3.1 : Araştırma modeli. 3.3 Analiz Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına etki eden faktörleri ve hipotezleri test etmek için adımsal regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Đstatistiksel analiz ise SPSS 20 yazılımı ile yapılmıştır. Eğitim programına yılları arasında katılan ve mezun olan 83 öğrenciden 52 si erkek, 31 i kadındır. Mühendislik yönelimli eğitimlerde erkeklerin ilgisinin daha yüksek olduğu düşünüldüğünde bu verinin de bilgiyi desteklediğini söyleyebiliriz. Tezsiz mühendislik yönetimi programına yılları arasında katılarak mezun olan 83 kişiden 69 unun yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3,00 ün altındadır. 23

46 Programın tezsiz ve ikinci öğretim olması durumunu göz önünde bulundurduğumuzda, yüksek ortalamaya sahip bireylerin tezli programları tercih ettiği konusunda tahmin yürütebiliriz. Programa katılan öğrencilerin 56 sı başvuru sırasında çalışmakta olduklarını belirtmişlerdir. Programın çalışma saatleri dışında eğitim veriyor olması ve ücretli olması koşullarının çalışan kesime daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Katılımcılar hakkındaki demografik bilgiler Çizelge 3.1 de gösterilmiştir. Çizelge 3.1 : Demografik özellikler ve tanımlayıcı istatistik değerleri. Cinsiyet (kişi) Çalışma Durumu (%) Kadın: 30 Erkek: 53 Çalışan: %67,5 Çalışmayan: %32,5 Lisans GPA (%) Mezun Olunan Üniversite (kişi) 3.00: %19,3 < 3.00: %80,7 ĐTÜ: 22 ĐTÜ harici: 61 Değişkenler ALES Minimum: 55,419 Maksimum: 97,136 Ortalama: 80,82 Dil Sınavı Minimum: 57,5 Maksimum: 96 Ortalama: 73,434 GPA Minimum: 2,1 Maksimum: 3,67 Ortalama: 2,693 YL GPA Minimum: 3 Maksimum: 3,83 Ortalama: 3,34 Cinsiyet 0 (Erkek) 1 (Kadın) Üniversite Türü 0 (Devlet) 1 (Vakıf) Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması bağımlı değişken olarak seçilmiş ve bunu açıklayabilmek için de ALES, cinsiyet, mezun olunan üniversite türü, lisans GPA, dil sınavı ve öğrencinin programa başvurusu sırasındaki çalışma durumu bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Değişkenlerin tanımlayıcı istatistik değerleri Çizelge 3.1 de verilmiştir. Veriler ile adımsal doğrusal regresyon analizi yapıldığında GPA ve dil sınavı bağımsız değişkenlerinin YL GPA bağımlı değişkeninin %20 lik kısmını açıkladığı görülmektedir. Eşdoğrusallık değerleri göz önünde bulundurulduğunda lisans GPA ve dil sınavı bağımsız değişkenleri doğrusal olarak birbirlerine bağlı değillerdir. ANOVA testi sonuçlarına bakıldığında da regresyon modelinin anlamlı olduğu, t ve p değerlerine bakıldığında ise regresyon katsayılarının anlamlı olduğu görülmektedir. 24

47 Tüm bu bulgular regresyon modelinin bir bütün olarak anlamlı olduğuna işaret etmektedir. YL GPA değişkenini tahmin etmek üzere kullanılabilecek olan regresyon denklemi ise (3.1) de gösterilmiştir. =2,045+0,22 +0,01 _ (3.1) Doğrusal regresyon sonucunun bir özeti Çizelge 3.2 de verilmiştir. Çizelge 3.2 : Doğrusal regresyon sonuçları. Bağımlı Değişken YL GPA p<0,05 Bağımsız Değişken Birikimli B t Anlamlılık Dil Sınavı 0,10 0,10 0,22 3,343 0,001 GPA 0,20 0,10 0,01 3,104 0,003 Değişkenlerdeki bir birimlik değişimin bağımlı değişken üzerindeki etkisi ise beta değerleri ile gösterilmektedir. Analiz sonuçlarına göre lisans GPA değerindeki bir birimlik değişim YL GPA değerinde 0,22 lik bir değişime yol açmaktadır ve t ve p değerlerine göre ilişki anlamlıdır. O halde Hipotez 1 doğrulanmıştır. Lisans mezuniyet ortalaması ile öğrencinin yüksek lisans mezuniyet ortalaması arasında anlamlı ve pozitif doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Cinsiyetin, yüksek lisans mezuniyet ortalaması üzerine etkisi incelendiğinde iki değişken arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Hipotez 2 reddedilir. Cinsiyet ile yüksek lisans mezuniyet ortalaması arasında bir ilişki bulunamamıştır. Adımsal regresyon analizi sonuçlarına bakıldığında t ve p değerleri dil sınavı ile yüksek lisans mezuniyet ortalaması arasında anlamlı pozitif doğrusal bir ilişki bulunduğunu göstermiştir. Ayrıca beta değerleri dil sınavı değişkenindeki bir birimlik değişimin YL GPA bağımlı değişkeninde 0,01 birimlik bir değişime sebep olduğunu göstermiştir. O halde Hipotez 3 doğrulanmıştır. Dil sınavı ile öğrencinin yüksek lisans mezuniyet ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif doğrusal bir ilişki vardır. ALES değişkeni ile ilgili p değerine bakıldığında YL GPA ile arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. O halde Hipotez 4 reddedilir. ALES in öğrencinin yüksek lisans mezuniyet ortalamasına anlamlı bir etkisi yoktur. 25

48 Adımsal regresyon analizi kullanıldığında çalışma durumu ile YL GPA bağımlı değişkeni arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. O halde Hipotez 5 kabul edilmiştir. Đş tecrübesinin yüksek lisans mezuniyet ortalaması üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Devlet üniversitesi öğrencisi olmanın yüksek lisans mezuniyet ortalamasına anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür. Hipotez 6 reddedilmiştir. Tüm hipotezler ve ilişkili sonuçlar Çizelge 3.3 de verilmiştir. Çizelge 3.3 : Hipotezler. Hipotez Açıklama Kabul Red H1 H2 H3 H4 H5 H6 Lisans mezuniyet ortalaması öğrencinin yüksek lisans mezuniyet ortalamasına pozitif olarak etki etmektedir. Cinsiyet, yüksek lisans mezuniyet ortalamasını tahmin etmede bir etken değildir. Dil sınavı, öğrencinin yüksek lisans mezuniyet ortalamasını tahmin etmede bir etken değildir. ALES, öğrencinin yüksek lisans mezuniyet ortalamasına pozitif olarak etki etmektedir. Çalışma durumu, öğrencinin yüksek lisans mezuniyet ortalamasını tahmin etmede bir etken değildir. Devlet üniversitesi öğrencisi olmak yüksek lisans mezuniyet ortalamasına pozitif olarak etki etmektedir Araştırma modeli üzerinde yapılan istatistiksel analizler sonucunda elde edilen veriler Şekil 3.2 de özetlenmiştir. 26

49 Şekil 3.2 : Đstatistiksel analiz sonuçları. 27

50 28

51 4. SONUÇ VE ÖNERĐLER Tezsiz mühendislik yönetimi öğrencilerinin başarısına etki eden faktörlerin analiz edildiği çalışmamızda Đstanbul Teknik Üniversitesi tezsiz mühendislik yönetimi programından 83 öğrenciye ait veriler kullanılmıştır. Analizlerin sonucunda dil sınavı ve lisans mezuniyet ortalamasının öğrenci başarısına etki eden en önemli faktörler oldukları ortaya çıkmıştır. Literatürde başarıya etki ettiği çok kez gösterilen cinsiyetin ise başarı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Dil sınavı etkeni öğrencilerin başarısına etki eden önemli bir etken olarak bulunmuştur. Program içeriğinde bulunan dersler için kaynakların, üzerinde çalışılan makalelerin Đngilizce ağırlıklı olmasından dolayı dil yeterliliğinin öğrenci başarısını pozitif yönlü olarak etkilediği söylenebilir. Çalışmada, cinsiyetin mühendislik yönetimi öğrencilerinin başarısına etki eden bir faktör olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kaighobadi ve Allen [47] ile French ve diğ. [33] yaptıkları çalışmalarda ise bayan öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksek GPA e sahip oldukları gösterilmiştir. Bu sonuçların çalışmamızla örtüşmemesinin sebepleri, çalışmanın yapıldığı ülkenin farklı olması olabilir. Öğrencilerin mantık ve düşünce yapılarını ortaya çıkarmak amacı ile yapılan ALES sınavının ise mühendislik yönetimi öğrencilerinin başarısına bir etkisi olmadığı sonucu elde edilmiştir. Bu sonucun çıkmasının sebebi programda yönetimsel ders ve konuların ağırlıklı olması, analitik düşünce yapısından daha önemli olarak yönetsel değerlerin ön plana çıkması olabilir. Yurtdışında eşdeğer sınavların öğrenci başarısına etki ettiğini gösteren çalışmaların varlığı ise ALES ile diğer sınav içeriklerinin ve soru tiplerinin farklı olmasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Lisans GPA mühendislik yönetimi öğrencilerinin başarısına etki eden önemli bir faktör olarak bulunmuştur. Clayton ve Cate ise MBA öğrencileri ile gerçekleştirdikleri çalışmada, lisans GPA in yüksek lisans öğrencilerinin performansına bir etkisi olmadığı sonucunu elde etmişlerdir [48]. Bu çelişki çalışmanın yapıldığı gruplar arasındaki demografik farklardan kaynaklanıyor olabilir. 29

52 Ayrıca lisans eğitimleri arasında, derslerin ağırlıkları ve puanlama sistemindeki farklılıklar da, çalışmaların sonuçları arasında farklılığa neden olmuş olabilir. Çalışma durumu öğrencilerin başarısını tahmin etmede bir etken olarak bulunmamıştır. Önceki çalışmalarda da bu yönde bulgulara rastlanmıştır. Bunun aksini savunan Adams ın çalışmasına göre, öğrencinin çalışma deneyimi MBA öğrencilerinin mezuniyet performansını olumlu etkilemektedir ([28] de atıfta bulunulduğu gibi). Aradaki fark, çalışılan sektör, toplam yıl bazında iş tecrübesi gibi alt faktörlerin kullanılmayışı veya incelediğimiz mühendislik programına kabul sırasında iş deneyiminin bir kriter olarak ele alınmıyor olması olabilir. Vakıf veya devlet üniversitelerinden gelen öğrencilerin başarısı arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Devlet okullarından gelen öğrencilerin daha başarılı olduklarına dair çalışmalar bulunmaktadır fakat bu çalışmalar genellikle ilk ve orta öğretim seviyelerinde yapılmışlardır. Dolayısıyla lisanstan yüksek lisansa geçiş aşamasında üniversite türünün etkisinin olmaması bu fark ile açıklanabilir. Çalışmanın sonuçlarından yola çıkılarak tezsiz mühendislik yönetimi programına öğrenci seçimi kararı verecek komite ve yetkililerin başarıyı artırabilmek için dikkat edebilecekleri çeşitli durumlar şu şekilde sıralanabilir: Programın ve öğrencilerin başarı seviyesini yüksek tutmak adına asgari dil yeterliliği puanı üst seviyelere çekilebilir ya da öğrenci seçim kriterlerinde ağırlığı artırılabilir. Çalışma durumları öğrencinin performansını olumlu veya olumsuz etkileyen bir etken olarak bulunmamıştır, öğrenci seçiminde çalışma durumu kriteri ile başarıyı tahmin etmek doğru olmayacaktır. Öğrencilerin lisans GPA değerleri başarıları hakkında en büyük etkiye sahiptir, programa kabul sırasındaki asgari lisans GPA değeri artırılarak mühendislik yönetiminde başarılı olabilecek öğrenci seçimi için doğru bir adım atılmış olunacaktır. Gelecekte yapılacak çalışmalara öneri olarak sunulabilecekler ise şu şekilde sıralanabilir: Öğrencilerin mezun oldukları bölümlerin göz önünde bulundurulacağı bir çalışma ile mühendislik yönetimi programlarına en çok ilginin olduğu bölümler ve bu bölümlerdeki öğrencilerin yönelimi ile ilgili bir araştırma yapılabilir. 30

53 Lisans eğitiminin tamamlandığı üniversiteler göz önünde bulundurularak ĐTÜ veya ĐTÜ dışı üniversitelerden gelen öğrencilerin başarıları arasındaki farklar gözlemlenebilir. Öğrencilerin yüksek lisans programlarını tercih sıraları ve sayıları analize dahil edilerek öğrenci başarısına etkisi gözlemlenebilir. Başarıya etki eden faktörler incelenirken çevresel faktörler göz önünde bulundurulabilir, öğrencinin şehir veya yurt dışından gelip gelmediği, nerede kaldığı (aile yanı, yurt vb.) gibi motivasyonlarına etki edebilecek etmenler incelenebilir. Öğrencilerin ALES de 3 farklı puan türündeki performansları göz önünde bulundurularak çalışma genişletilebilir. Mühendislik yönetimi programı için kriter olarak kabul edilebilecek en doğru puan türü böyle bir çalışma ile belirlenebilir. Çalışmada, öğrencilerin başvuru sırasındaki çalışma durumları program koordinatörü tarafından tutulan kayıtlardan yararlanılarak kullanılmıştır. Bu aşamada öğrencilerin özel ya da kamu sektörlerinden hangisinde çalıştıklarına dair bir bilgi bağımsız değişken olarak ele alınarak bağımlı değişkene olan etkisi incelenebilir. Aynı zamanda öğrencilerin hangi sektörde (bilişim, enerji vb.) çalıştıkları sorgulanarak da araştırmaya dahil edilebilir. Birçok çalışmada öğrencilerin çalışmakta oldukları pozisyonlar ve toplam iş deneyimleri yıl bazında incelemeye dahil edilmişlerdir. Bu bilgiler alınarak mezuniyet başarısı üzerindeki etkileri incelenebilir. Mühendislik yönetimi programlarına katılan öğrencilerin dolduracağı anketler düzenlenerek kendilerinden alınan bu bilgilerin bir veri tabanına kaydedilmesi sağlanabilir, bu şekilde çalışmamıza konu olan analizlerin ilerleyen dönemlerde tekrarlanabilmesi ve kıyaslamaların yapılabilmesi sağlanabilir. Öğrencilere verilecek olan anketler içerisinde çevresel faktörler, motivasyon ve görüş bildiren sorular eklenerek bağımlı değişkenin açıklanmayan kısmı için farklılaştırılmış modeller oluşturulabilir. Öğrencilerin lisans mezuniyet bölümleri kullanılarak çalışmaya dahil edilebilir ve bu faktörlere yaş, lisans ve yüksek lisans eğitimleri arasında geçen süre, lisansüstü eğitime başlama sebebi gibi değişkenler eklenebilir. 31

54 Zorunlu derslerdeki başarının yüksek lisans mezuniyetine etkisi ölçülebilir. Belirleyici dersler bulunarak program başarısını artırıcı yönde çalışmalar başlatılabilir. Öğrencileri yurtdışı staj, iş, okul tecrübeleri göz önünde bulundurularak başarısına etki eden faktörler incelenebilir. 32

55 KAYNAKLAR [1] Black, K. M. (1994). An Industry View of Engineering Education, Journal of Engineering Education, Vol. 83, No. 1, [2] Kocaoğlu, D. F. (1990). Research and Educational Characteristics of the Engineering Management Discipline, IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 37, No. 3, [3] Kocaoğlu, D. F. (2009). Engineering Management - Where It Was, Where It Is Now, Where It Is Going, Engineering Management Journal, Vol. 21, No. 3, [4] Daim, T. U., Kocaoğlu, D. F. (2008). How Do Engineering Managers Evaluate Technologies for Acquisition? A Review of the Electronics Industry, Engineering Management Journal, Vol. 20, No. 3, [5] Dow Jr., B. L. (2010). Engineering Management Practices in the United States, Europe, and China, 5th IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, ICMIT2010, [6] Nelson, H. G. (1950). Education and Training in Engineering Management, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, [7] Kocaoğlu, D.F. (1994). Technology Management: Educational Trends, IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 41, No. 4, [8] Kocaoğlu, D.F. (1991). Education for Leadership in Management of Engineering and Technology, IEEE, [9] Criteria For Accrediting Engineering Programs (2011). ABET, Alındığı tarih: , adres: ss/accreditation_documents/current/eac-criteria pdf [10] Alvear, A., Rueda, G. R., Hernandez, I. P., Kocaoğlu, D. F. (2006). Analysis of the Engineering and Technology Management (ETM) Educational Programs, PICMET 2006 Proceedings, [11] Tian, J., Wang, X., Ming, W. (2011). On the Development of Engineering Management and the Education of Such Personnel in This Area, ICICA 2011, Part I, CCIS 243, [12] Universities that offer an EM Programs (t.y). Alındığı tarih: 04.12, adres: https://netforum.avectra.com/temp/clientimages/asem/fa92bf52-3e73-4ad cff16fd6636.pdf 33

56 [13] Gençoğlu, M. T., Cebeci, M. (1999). Türkiye'de Mühendislik Eğitimi ve Öneriler, Alındığı tarih: , adres: [14] Çetindamar, D., Can, Ö., Pala, O. (2006). Technology Management Activities and Tools: The Practice in Turkey, PICMET 2006 Proceedings, [15] Mühendislik Yönetimi (t.y). Mühendislik Yönetimi: Bahçeşehir Üniversitesi, Alındığı tarih 12.11, adres: lisans [16] Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı (t.y). Boğaziçi Üniversitesi Akademik Lisansüstü Kataloğu Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans, Alındığı tarih: 12.11, adres: [17] Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (t.y). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Alındığı tarih: 12.11, adres: [18] Mühendislik Yönetimi Đkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı (t.y). Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Alındığı tarih: 12.11, adres: =34&Itemid=157&lang=tr [19] 2. Öğretimde Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (t.y). Alındığı tarih: 12.11, adres: [20] Anabilim Dalları (t.y). Fen Bilimleri Enstitüsü, Alındığı tarih: 04.12, adres: [21] Tüm Programlar (t.y). Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Alındığı tarih: 04.12, adres: [22] Mühendislik Yönetimi Programı - Tezsiz Yüksek Lisans Programı (t.y). Alındığı tarih: 12.11, adres: m.htm [23] Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (t.y). e-my:: e- Mühendislik Yönetimi, alındığı tarih: 12.11, adres: [24] Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (2011). Alındığı tarih: 04.12, adres: su.pdf [25] Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (t.y). Alındığı tarih: 04.12, adres: 34

57 [26] Ders Programı (t.y). Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Yönetimi, Alındığı Tarih: 04.12, adres: EGitim/LiSanS%20UStu/Fen%20Bilimleri%20EnStituSu/MuhendiSli k%20yonetimi%20yuksek%20li/ders%20programi.aspx?cacheid= /Yeditepe%20UniverSiteSi/EGitim/LiSanS%20UStu/Fen%20Bilimler i%20enstitusu/muhendislik%20yonetimi%20yuksek%20li/ders% 20ProGrami [27] Kuncel, N. R., Hezlett, S. A., Ones, D. S. (2001). A Comprehensive Meta- Analysis of the Predictive Validity of the Graduate Record Examination: Implications for Graduate Student Selection and Performance, Psychological Bulletin, 127:1, [28] Sulaiman, A., Mohezar, S. (2006). Student Success Factors: Identifying Key Predictors, Journal of Education for Business, 81:6, [29] Başvurular (t.y). ĐTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Alındığı tarih: , adres: [30] Genel Esaslar (t.y). ĐTÜ Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Program, Alındığı tarih: , adres: [31] Yüksek Öğretim Kataloğu (2010). Devlet Üniversiteleri, Alındığı tarih: , adres: [32] Yüksek Öğretim Kataloğu (2010). Vakıf Üniversiteleri, Alındığı tarih: , adres: [33] French, B. F., Immekus, J. C., Oakes, W. C. (2005). An Examination of Indicators of Engineering Students Success and Persistence, Journal of Engineering Education, Research Brief, [34] Yang, B., Lu, D. R. (2001). Predicting Academic Performance in Management Education: An Empirical Investigation of MBA Success, Journal of Education for Business, 77:1, [35] Holt, D. T., Bleckmann, C. A. ve Zitzmann, C. C. (2006). The Graduate Record Examination and Success in an Engineering Management Program: A Case Study, Engineering Management Journal, Vol. 18, No. 1, [36] Ahmadi, M., Raiszadeh, F., Helms, M. (1997). An Examination of the Admission Criteria for the MBA Programs: A Case Study, Education, Vol. 117, No. 4, [37] Wright, R. E., Palmer, J. C. (1994). GMAT Scores and Undergraduate GPAs as predictors of performance in graduate business programs. Journal of Education for Business, 69,

58 [38] Hancock, T. (1999). The gender difference: Validity of standardized admission tests in predicting MBA performance, Journal of Education for Business, 75, [39] Ekpenyong, D. B. (2000). Empirical Analysis of the Relationship Between Students Attributes and Performance: Case Study of the University of Ibadan (Nigeria) MBA Programme, Journal of Financial Management and Analysis, Vol. 12, No. 1, [40] Peiperl, M. A., Trevelyan, R. (1997). Predictors of performance at business school and beyond: Demographic factors and the contrast between individual and group outcomes, Journal of Management Development, Vol. 16, Iss: 5, [41] Musawi, N. M., Ansari, A. H. (1999). Test of English as a Foreign Language and First Certificate of English tests as predictors of academic success for undergraduate students at the University of Bahrain, System 27, [42] Krausz, J., Schiff, A., Schiff, J., Hise, J. V. (2005). The impact of TOEFL scores on placement and performance of international students in the initial graduate accounting class, Accounting Education: An International Journal, Vol. 14, No. 1, [43] Simner, M. L., Mitchell, J. B. (2007). Validation of the TOEFL as a Canadian University Admissions Requirement, Canadian Journal of School Psychology, Vol. 22, No. 2., [44] Shephard, D. A., Douglas, E. J., Fitzsimmons, J. H. (2008). MBA Admission Criteria and an Entrepreneurial Mind-Set: Evidence From Western Style MBAs in India and Thailand, Academy of Management Learning & Education, Vol. 7, No. 2, [45] Seltzer, C. C. (1948). Academic Success in College of Public and Private School Students: Freshman Year at Harvard, The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 25:2, [46] Shulruf, B., Hattie, J., Tumen, S. (2008). Individual and school factors affecting students participation and success in higher education, Higher Education, Vol. 56, No. 5, [47] Kaighobadi, M., Allen, M. T. (2008). Investigating Academic Success Factors for Undergraduate Business Students, Decision Sciences Journal of Innovative Education, Vol.6, No. 2, [48] Clayton, G.E., Cate, T. (2004). Predicting MBA Success with No-Shows and Graduation Discriminate Analysis, International Advances in Economic Research, Vol. 10, No. 3,

59 EKLER EK A : 4 lük Sistemdeki Notların 100 lük Sistemdeki Karşılıkları EK B : Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri 37

60 38

61 EK A 39

62 40

63 EK B 41

64 42

International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474. International Online Journal of Educational Sciences

International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474. International Online Journal of Educational Sciences International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 The Reflection of Instructional Leadership Concept

Detaylı

Finansal Yönetim Dersini Almış Öğrencilerin Finans Eğitimi Beklentilerini Ölçmeye Yönelik Yapılan Bir Çalışma

Finansal Yönetim Dersini Almış Öğrencilerin Finans Eğitimi Beklentilerini Ölçmeye Yönelik Yapılan Bir Çalışma Yrd. Doç. Dr. Mehmet Civan Öğr. Gör. Hatice Cenger Finansal Yönetim Dersini Almış Öğrencilerin Finans Eğitimi Beklentilerini Ölçmeye Yönelik Yapılan Bir Çalışma Yrd. Doç. Dr. Mehmet CİVAN Gaziantep Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI YURT DIŞI LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM UYGULAMALARI: 1996-2011 DÖNEMĐNĐN ANALĐZĐ VE DEĞERLENDĐRMESĐ

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI YURT DIŞI LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM UYGULAMALARI: 1996-2011 DÖNEMĐNĐN ANALĐZĐ VE DEĞERLENDĐRMESĐ TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI YURT DIŞI LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM UYGULAMALARI: 1996-2011 DÖNEMĐNĐN ANALĐZĐ VE DEĞERLENDĐRMESĐ Evrim GÜRLER Danışman Doç. Dr. Demet VAROĞLU Uzmanlık Yeterlilik Tezi Türkiye

Detaylı

Doktora Tezi Doctor of Philosophy

Doktora Tezi Doctor of Philosophy 930 Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Turizme Dayalı Bölgesel Kalkınma: Zeugma ve Çevresi için Bir Örnek Çalışma Tourism Based Regional Development in Southeastern Anatolia: A Case Study in Zeugma Ece ATEŞ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE LOJİSTİK EĞİTİMİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE LOJİSTİK EĞİTİMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE LOJİSTİK EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Bekir Tuğrul KÜÇÜKSOLAK Anabilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Programı: Mühendislik

Detaylı

Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme *

Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme * DOI: 10.5961/jhes.2015.104 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme * Changes in the

Detaylı

ÖZDEĞERLEME VE VERİMLİLİK ANALİZİ YOLUYLA PERFORMANS DEĞERLEMEYE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

ÖZDEĞERLEME VE VERİMLİLİK ANALİZİ YOLUYLA PERFORMANS DEĞERLEMEYE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZDEĞERLEME VE VERİMLİLİK ANALİZİ YOLUYLA PERFORMANS DEĞERLEMEYE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ ORHAN ÇÖMLEK DOKTORA TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 1, Nisan 2014, Sayfa 15-34 EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi İbrahim

Detaylı

Journal of Business Research

Journal of Business Research İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Business Research ISSN: 1309-0712 Cilt: 1 Sayı:2 2009 Vol.1 No.2 DERGİ HAKKINDA İşletme Araştırmaları Dergisi 2009 Ocak ayında alt yapısı oluşturulan ve Haziran

Detaylı

Türkiye de Lojistik Yazınının Tarihsel Gelişimi Historical Development of Logistics Literature in Turkey

Türkiye de Lojistik Yazınının Tarihsel Gelişimi Historical Development of Logistics Literature in Turkey Türkiye de Lojistik Yazınının Tarihsel Gelişimi Historical Development of Logistics Literature in Turkey A. Zafer ACAR Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik Bölümü

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarının Değerlendirilmesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarının Değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarının Değerlendirilmesi Evaluation of Anadolu University Social Sciences Institution s Curriculum Ayhan HAKAN * Mustafa SAĞLAM ** Demet SEVER ***

Detaylı

TÜRKĐYE DEKĐ ĐNSAN KAYNAKLARI YÖNETĐMĐ ANLAYIŞININ BELĐRLENMESĐNE YÖNELĐK BĐR ARAŞTIRMA: ĐSO 500 ÖRNEĞĐ

TÜRKĐYE DEKĐ ĐNSAN KAYNAKLARI YÖNETĐMĐ ANLAYIŞININ BELĐRLENMESĐNE YÖNELĐK BĐR ARAŞTIRMA: ĐSO 500 ÖRNEĞĐ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRKĐYE DEKĐ ĐNSAN KAYNAKLARI YÖNETĐMĐ ANLAYIŞININ BELĐRLENMESĐNE YÖNELĐK BĐR ARAŞTIRMA: ĐSO 500 ÖRNEĞĐ DOKTORA TEZĐ Yasemin ÖZDEMĐR Enstitü Anabilim

Detaylı

İŞLETME MEZUNLARININ İŞ HAYATINDAKİ YERİ VE İŞLETME EĞİTİMİ: 1000 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNUN İŞLETME MEZUNLARINDAN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

İŞLETME MEZUNLARININ İŞ HAYATINDAKİ YERİ VE İŞLETME EĞİTİMİ: 1000 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNUN İŞLETME MEZUNLARINDAN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA İŞLETME MEZUNLARININ İŞ HAYATINDAKİ YERİ VE İŞLETME EĞİTİMİ: 1000 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNUN İŞLETME MEZUNLARINDAN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Doç.Dr. Erkut DÜZAKIN Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ANDRAGOJİK İLKELERE GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ PROBLEM TEMELLİ MESLEKİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ

Detaylı

A Comparison of Preschool Teacher Training Programs in the UK, Germany, France, Italy, Russia and Turkey

A Comparison of Preschool Teacher Training Programs in the UK, Germany, France, Italy, Russia and Turkey Elementary Education Online, 11(3), 660-670, 2012. İlköğretim Online, 11(3), 660-670, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A Comparison of Preschool Teacher Training Programs in the UK, Germany,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMININ CIPP (BAĞLAM, GİRDİ,

Detaylı

FARKLI EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN GENEL MUHASEBE DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI

FARKLI EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN GENEL MUHASEBE DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI FARKLI EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN GENEL MUHASEBE DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI Doç. Dr. C. Yiğit Özbek Gazi Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi İşletme Eğitimi Bölümü yigitozbek@gmail.com Özet

Detaylı

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C:2 S:3 Yaz 2013 (1-9)

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C:2 S:3 Yaz 2013 (1-9) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KALİTE YETERLİLİKLERİNİN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MYO UYGULAMASI 1 INVESTIGATION OF QUALITY EFFICIENCY OF INSTITUTIONS

Detaylı

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERDE YÖNETİCİLERİN KARAR VERME SÜRECİ VE BU SÜREÇTE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANIMI : ANKARA

Detaylı

KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA Mahir Emre SUCU Nisan 2010 DENİZLİ KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme

Detaylı

The Usage of Engineering Practices in Science Education: Effects of Design Based Science Learning on Students Academic Achievement

The Usage of Engineering Practices in Science Education: Effects of Design Based Science Learning on Students Academic Achievement Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 9, Sayı 1, Haziran 2015, sayfa 128-164. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ AVM LERİN İNCELENMESİ VE VAN İLİ NDE AVM PROJESİ GELİŞTİRİLMESİ

TÜRKİYE DEKİ AVM LERİN İNCELENMESİ VE VAN İLİ NDE AVM PROJESİ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DEKİ AVM LERİN İNCELENMESİ VE VAN İLİ NDE AVM PROJESİ GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel ERÇETİN BARLAS Anabilim Dalı : Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE UYGULAMASI

STRATEJİK YÖNETİM VE SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE UYGULAMASI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK YÖNETİM VE SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Beste Pınar DEMİRBAŞ Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği Programı

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı

TÜRKİYE DE LİSE ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MESLEKLERİNE OLAN İLGİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

TÜRKİYE DE LİSE ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MESLEKLERİNE OLAN İLGİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE DE LİSE ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MESLEKLERİNE OLAN İLGİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Yüksek Lisans Tezi ŞEYMA BAĞDEMİR GÜVEN İSTANBUL, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE DEKİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİNİN

Detaylı