Anglikan Kilisesinin Oluum Süreci ve Bugünü Üzerine Bir nceleme. A Research on Anglican Church: The Formation and Its Situation Today

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anglikan Kilisesinin Oluum Süreci ve Bugünü Üzerine Bir nceleme. A Research on Anglican Church: The Formation and Its Situation Today"

Transkript

1 Anglikan Kilisesinin Oluum Süreci ve Bugünü Üzerine Bir nceleme A Research on Anglican Church: The Formation and Its Situation Today Vedat afak YAMI Özet 2008 yılı Lambeth konferansı sonrası, özellikle yazılı medyada konuya ilikin yapılan yorumların birçounda Anglikan Kilisesi bütünlüünün daılma tehlikesi ile karı karıya olduu vurgulanmaktaydı. XVI. yy.da Kral VIII. Henry döneminde sancılı bir süreçle Roma'dan kopan Canterbury, bugün 80 milyona yaklaan kayıtlı müntesibi ile üçüncü büyük Hıristiyan topluluudur. Katolik geçmii nedeniyle bu toplulukta halen kendisini Vatikan'a yakın hisseden din adamları ve gruplar bulunmaktadır. Bazı yorumcular, artık bu birliin sonunun gelindiinin iddiasındadırlar. Vatikan, Lambeth konferansı sonrasında, kamuoyuna açıkladıı Apostolik Anayasada, Katoliklie geçmeyi planlayan evli Anglikan din adamlarına, eski inançlarını muhafaza edebilme sözü de vermekte. Acaba bu vaat, beklenilen neticeyi verir mi? Anahtar Kelimeler: Anglikan Kilisesi, ngiliz Kilisesi, Lambeth Konferansı, Apostolik Anayasa Abstract Today, Anglican Church has about 80 million attendants (including the Episcopal Church in the USA) some of who are not content with its policy of allowing women and gay priests to be bishops. They seem to be attracted by the liturgical and historical links with Catholicism and thinking of becoming Catholics. After the announcement of the Apostolic Constitution by Rome, the question on minds is if Anglican Church will suffer a flow of new converts from her churches worldwide or will the new step of Vatican bring their differences closer. Since the Anglican Church was structured after King Henry VIII's split from Rome in the 16th century, the relationship between the two Churches has never been too warm but rather characterized by the kind of doubtfulness and insensitivity. The new Constitution promises to allow the Anglican converts to hang onto their Anglican culture and parish life as advancing under the rigid umbrella of Vatican doctrines. Key Words: Anglican Church, The Church of England, Lambeth Conference, Apostolic Constitution Giri XI. yy.da ngiltere'de rahipler, feodal beye ait evin yakınına ina edilmi, mülkiyeti feodal beye ait olan kiliselerde görev yaparlardı. Kiliselerin ve rahiplerin masrafları, feodal beyler tarafından karılanırdı. Rahiplerin birçou köylüler arasından seçilmi kiilerdi, okuma yazma oranları oldukça düüktü, öldüklerinde genellikle oulları kendi yerlerine göreve gelmekte ve tamamına yakını evliydi. Roma, her ne kadar evli rahiplerin durumundan honut olmasa da merkezi otoritesini henüz tam anlamıyla tesis edebilmi deildi. Aradan geçen iki-üç yüzyıl içinde Roma, merkezi otoritesini yaygınlatırmı ve rahipler arasında evli olanların oranı oldukça dümütü. Üstelik artık rahipler açıktan evli olduklarını söylemekten ziyade: evin bacasını tüttüren ve ocaı yakan biriyle birlikte yaamak konsepti arkasına saklanmayı tercih eder olmulardı. 1 XI. yy.da sayıları ülke genelinde civarında olan rahip ve rahibeler, XIV. yy.da 'e, sadece 50 adet olan kilise sayısı 900'e çıkmıtı. Dr., Hakkari Üniversitesi, Dil-Mer Müdürlüü. 1 David McDowall, An Illustrated History of England, Pearson Education Limited, London, 1989, s.36

2 579 Hâlbuki XI. yüzyıl ülke nüfusu, XIV. yy.da sadece 3 katı artmıtı. Nispeten kısa sayılabilecek bir sürede din adamlarının ve kiliselerin sayısındaki gerçekleen bu deiimin arkasındaki itici güç, ngiliz feodal yapısının unsuru olarak Roma idi. O günler için büyük sorun tekil etmeyen din adamlarının evlenmesi konusu günümüzde iki önemli dini merkez arasında sorun çıkarmı görünmektedir. Canterbury, Aziz Augustine'den (m.s.597) beri ngiltere'nin dini merkezi olmutur. Canterbury ve Roma arasındaki üstü örtülü mücadele nereden çıkmıtır, bugünkü durum nedir ve sonu nereye varabilir? Makalemizde bu sorulara yanıt arayacaız. 1. Kopu Süreci Anglikan Kilisesi, XVI. yy.da Vatikan ile ilikilerine son vererek baımsız bir Hıristiyan kilisesi olarak hayata gözlerini açtıı günden beri içinde suların hiç durulmadıı, kendi içinde sürekli sapkın olarak nitelendirilen dini akımların var olageldii bir kilise olmutur. Her ne kadar kendisini, evrensel katolik inanç temellerine (universal catholic creeds) balı olduunu deklare etse de burada ifade olunan katolik sözcüü hiç bir zaman Roma Katolisizmi'nin ifade ettii anlamı kastetmemitir yılında ngiltere kralı VIII. Henry'nin kendisini ngiliz Kilisesi Ulu Lideri (supreme head of Church of England) olarak ilan etmesiyle vücut kazanan Kilise, 2000 yılı Kasım ayına dek Ortak Dua Kitabı, sonrasında ise yapılan isim deiiklii ile Ortak badet adını alan liturjik metinlerin birletirici çatısı altında bugünlere gelmi ve bu süreçte birçok çetin ve zorlu sınavdan geçmitir. Henry'nin kızı Kraliçe Mary'nin hükümranlıı esnasında 300 Protestan ngiliz vatandaını diri diri yakarak cezalandırması, insanların Katoliklie bakı açısında deiiklie sebep olması muhtemeldir yılında Kraliçe Elizabeth tarafından çıkarılan iki kanun 2 ile Katolik tarzı ibadetin ngiliz topraklarında resmen yasaklanmasıyla kurulu aamasını geçen kilise, kendisini asla Avrupa kıtasının Reform hareketlerinin bir uzantısı olarak görmemi, daha çok kendi deyimiyle orta yolu (via media) takip etmitir. Kraliçe Elizabeth, babası Henry gibi, Roma aleyhine attıı bu adımlar sonucu 1570 yılında Vatikan tarafından tekfir edilerek cezalandırılmıtır. ngiliz Kilisesinin Hıristiyanlıa yaptıı liturjik ve doktrinsel bir yorumu ve ngiliz Reformasyonun bir aracı olarak 1563 yılında kabul edilen 39 Madde (Thirty-Nine Articles) incelendiinde görülür ki ngiliz Kilisesi dört ncile ve takdir gününe olan yaklaımından dolayı aırlıklı olarak Lutheran, sakramentlere olan yaklaımı ile ise Kalvinisttir. 3 ngiliz Kilisesi XVI. yy.dan itibaren baımsız bir yapı olma yolunda ilerlerken kendi dini terminolojisini de üretmeye balamıtı. Dolayısı ile ngiliz Kilisesinin bünyesinde bir takım etnik 4 özellikler taıdıını söyleyebiliriz. Anglikan Kilisesi, bugün mensuplarının sayısı itibariyle Katolik ve Ortodoks Kiliselerinden sonra 80 milyonu bulan kayıtlı müntesibi ile üçüncü büyük Hıristiyanlık mezhebini oluturmaktadır. Kökleri XVI. yy.a dayanan bu kilisenin sancılı doumunun etkileri dört yüzyıldır sürüyor olmasına ramen XXI. yy.ın balarında olduumuz bu dönemde oldukça ciddi bir tehditle karı karıya kalmı 2 Üstünlük ve Birlik Kanunları (Acts of Supremacy and Uniformity); bu kanunlarla getirilen yaptırıma göre her ngiliz vatandaına ngiliz kiliselerine devam zorunluluu getiriliyordu, aksi durumda 12 dime (lira) para cezası öngörülüyordu. Bu ve benzeri uygulamalar toplumu dini kamplara bölmü ve insanlar kendilerinden olmayan komularına karı nefret hissi ile hareket eder olmulardı. 1550'li yıllarda ngiliz halkının yarsından fazlası Katolik inanca sahip olsa da Protestanlık krallık konseyi üyeleri nezdinde desteklenen ve korunan inanç olmutu. Konsey üyelerinin, Kraliçe Elizabeth devrinde manastır arazilerinin satılmasından dolayı elde ettikleri yüksek kazançlar bunda rol oynamıtır. Bu araziler üzerindeki manastırlar, yeni sahipleri tarafından yıkılmı ve yıkıntılardan elde edilen inaat malzemeleri ile zenginlii temsil eden villa ve konaklar ina edilmitir. Bakınız: McDowall, a.g.e., s.71. Norman Jones, Religious Settlements, A Companion to Tudor Britain, derleyenler.: Robert Tittler-Norman Jones, Blackwell Publishing, USA, 2004, s Bundan dolayı, ngiltere'de XVI. yy.ın son yarısından itibaren meydana gelen deiimi ngiliz Lutheranları sevinerek karılamılar, Kalvinistleri ise hayal kırıklıına uramılardır, Bakınız: William H. Katerberg, Modernity and the Dilemna of North American Anglican Identity , McGill-Queen's University Press, Canada, 2001, s.7 4 Anglikan etnik terminolojisine örnek olarak ifade edilebilecek terimlerden birisi, Anglo-Sakson Hıristiyanların kendi cemaatleri içinden birisinin ölümü üzerine aralarında baı parası toplayarak mevtanın günahlarının baılanması için komünyon ayini düzenleme geleneidir ki buna guild, Türkçe: ödeme ya da adak denmekte idi. Bugün için bu uygulama olmamakla birlikte guild sözcüü modern ngilizcede baka bir anlam ifade etmektedir. Bir dier örnek, gardırop anlamına gelen Latince vestarium sözcüünden üretilmi vestry kelimesidir ki, ngiliz Kilisesi terminolojisinde, yerel kiliselerde olaan ileri görümek üzere kurulmu organizasyonu tarif eder. Katolik terminolojide aynı sözcük kullanılmaz. Son olarak Latince crypt, türbe anlamına gelen sözcük gösterilebilir. ngiliz Kilisesi, bu sözcüü ngilizceletirerek on beinci yüzyıl baından itibaren under-croft olarak kullanagelmitir. under-croft sözcüü ngiliz Kilisesi terminolojisinde, kilise binalarının zeminine mezar olarak kazılan Hıristiyan türbesi anlamına gelir. Sözcüklerin Etimolojik kökenleri için bakınız: --, The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company USA, 2009

3 580 gözükmektedir. Günümüzde Anglikan Toplumu zorlu bir sınavdan geçmektedir. Bugün yaananları anlayabilmek ve yorumlayabilmek için geçmiin tozlu tarih sayfalarına kısaca göz atmak gerekmektedir. 2. lk syanlar ve Ayrılıkçı Hareketler VIII. Henry 5 ile balayan ngiliz reformasyonu birçok muhalefetle karılatı yıllarında skoçya'da, Robery Aske liderliinde nayet Haccı (Pilgrimage of Grace) adı verilen ayaklanmayı balatırlar. syanın sebebi, Anglo-Katolik Kilisenin Roma ile balarını koparması, Katolik manastırların ilgası ve arazilerinin satılmasıydı. syan, askeri güç kullanımıyla bastırılır yılında ngiltere'nin güney-batı bölgesinde yaayan Katolik halk, Dua Kitabı veya Batı Ayaklanması (Prayer Book Rebellion) adı verilen isyanı balattılar. syancılar Sampford Courtenay ehrinden Exeter bölgesine doru yürümeye baladılar ve yürüyü esnasında yol üzerindeki kalabalık Katolik gruplar isyancılara katıldı. syancılar, ngilizcenin ibadet dili olarak kullanılmaya balanılmasını, ngilizce yazılan Dua Kitabını ve dier dini metinleri dini sapkınlık olarak nitelendiriyor ve karı çıkıyorlardı. Ayaklanma güç kullanılarak bastırıldı yılında Kuzey Ayaklanması (the Northern Rebellion ya da Revolt of the Northern Earls) meydana geldi ve isyancılar kalabalık bir ordu topladılar. Ancak bu defa isyancılar içinde arazilerini geniletmek isteyen muhteris soylular da vardı. syan bastırıldı yılında rlanda'da bir baka Katolik isyanı olur. rlandalı isyancıların lideri Lord Hugh O Neill s idi ve bu vesileyle papa VIII. Clement, Katolik rlanda'yı ngiltere'ye karı kullanmak amacındaydı. 17 Eylül 1601 yılında spanyol armadası isyancılara destek vermek için rlanda kıyılarına çıkar. Bu isyan da bastırılır ve yapılan sava sonucu lordun topraklarına el konur ancak, Cizvit rahiplerin ve Fransiskan misyonerlerin aleyhte çalımaları sebebiyle ngiliz reformasyonu adaya nüfuz edemez yılında rlanda'da bir baka katolik ayaklanması çıkar ve uzun süren bir kaos döneminin sonunda isyan, 1650'li yıllarda Oliver Cromwell tarafından bastırılır. XVII. yy.da huzursuzluklar hızını kaybetmemitir. Bu sefer sahneye radikal Puritanlar, Kazıcılar, Beinci Monaristler, Ranterler, ngiliz Baımsızlıkçıları, Muggletonistler, Aileciler, Seekerlar, Levellersler, Adamistler, Behmenistler, Socinianlar, Barrowistler, Kuveykırlar gibi ayrılıkçı gruplar çıkar. Bu grupların her birinin farklı farklı dini ve dünyevi anlayıları olsa da ortak özellikleri, yerleik hale gelen ngiliz Kilisesine muhalefet etmekti. rlanda, Katolik inanç sisteminden bugüne dek vazgeçmemi ancak XVI. ve XVII. yüzyıllarda, temelinde dini ve politik sebeplerin olduu savalar neticesinde ngiltere'nin ilk kolonisi haline gelmitir. XVII. yy.dan itibaren emperyal kolonileme hareketine devam eden ngiliz devleti, 1922 yılında toplam nüfusu 500 milyona yaklaan devasa bir imparatorluk halini almıtı. Politik olarak mevcudiyetinin olduu her bölgede dini alanda da etkinliini devam ettirebilmek için ngiliz Kilisesi önderliinde Anglikan Kilisesini kuran imparatorluk, yeni kolonilerine piskoposluklar tayin etmi ve 1867 yılından itibaren Anglikan Toplumuna balı piskoposların katıldıı Lambeth Konferanslarını düzenlemitir. Anglikan Toplumunu dolaylı dolaysız ilgilendiren her konunun görüüldüü toplantılarda alınan kararlar, toplulua balı piskoposlukları ve bölgelerini balayıcı nitelikte deildir Lambeth Konferansı ve Sonrasındaki Aykırılıklar: 1867 yılında ilki yapılan Lambeth konferansının on dördüncüsü, 2008 yılı Temmuz ayında, dünyadaki Anglikan Topluluuna mensup 800 piskoposun katılımıyla Kent Üniversitesi kampüsünde gerçekleti. Konferansın yapılacaı yer olarak Kent Üniversitesinin seçilmesinin sebebi, Canterbury Katedraline yakınlıı ve kampüsünün imkânları olarak açıklanmakta. Toplantıya aslında 1.000'in üzerinde piskoposun katılımı beklenmekteydi ancak 200'den fazla piskopos davet edildikleri halde katılmadı. Toplantıyı ngiltere, Galler ve skoçya ev sahibi ülkeler olarak organize ettiler. Anglikan Kilisesi tarafından geleneksel olarak aaı yukarı her on yılda bir gerçekletirilen bu konferansın 5 ronik olan bir gerçek vardır ki, VIII. Henry her ne kadar Roma'dan büyük bir kopu gerçekletirmi olsa da bölünme öncesi papaya o derece balı idi ki, kendisine Papa X. Leo tarafından 24 Kasım 1521 tarihinde manın Koruyucusu Fidei Defensor unvanı verilmiti. Kral Henry bu unvanı, Katolik öretiyi savunduu Assertio Septem Sacramentorum (Yedi Sakramentin Savunusu) isimli kitabı yazdıı için almıtı yılından itibaren ngiliz devleti, bastıı madeni paraların üzerine bu unvanın kısaltılmı ekli olan F.D. veya FID. DEF. sembollerini kullanagelmektedir.

4 581 gelecek toplantısının 2018 yılında yapılması bekleniyor. Ancak din adamlarının evlilikleri ve cinsel tercihleri ciddi sorunlar oluturmakta. Bu sebeple gelecek toplantının beklenenden önce gerçekleecei söylenebilir Lambeth toplantısında piskoposlar heyetine üç ayrı konuma yapan Canterbury bapiskoposu Rowan Williams söylevlerinde, Anglikan Toplumunun tarihinin hiç bir döneminde olmadıı kadar keskin bir meydan okuma ile karı karıya bulunduunu ve ciddi bir dönemecin eiine gelmi olduunu belirtmitir. Bapiskoposu haklı çıkaracak gelimeler konferans esnasında da yaandı. Sudan'dan gelen Piskopos Daniel Deng Bul Yak, medya mensuplarının karısına çıkarak, New Hampshire diosesi e cinsel piskoposunun istifa etmesini isteyen bir açıklama yaptı ve e cinsel bir piskoposun Anglikan Kilisesinde görev yapıyor olmasının, ülkesindeki slam inancını cesaretlendirdiini söyledi. Konferansa katılan liberal kanadın temsilcilerinden Susan Russell ise bapiskopostan tam bir destek beklerken hayal kırıklıına uradıklarını ifade etti. Britanya Lezbiyen ve E cinseller Hareketi lideri Richard Kirker ise bapiskopos Williams'ın durduu yeri net olarak belli etmesi gerektiini söyledi. Konuyla ilgili bir makale yazan katolik eilimli gazeteci David Virtue, makalesinde, Lambeth konferanslarının ucu açık, nihayeti olmayan dinleme ve konuma seanslarından ibaret olduunu belirtmekte, GAFCON çatısı altında birleen piskoposluk bölgelerinin çounluk oluturduunu iddia etmektedir. Bapiskopos Williams'ı da eletiren yazar Rwanda, Kenya, Uganda ve Nijerya piskoposlarının da GAFCON safında yer aldıklarını belirtmektedir. 6 GAFCON 7 katolik eilimli Anglikan Kilisesi mensubu piskoposlar tarafından kurulmu bir organizasyon. GAFCON isimli kurulua balı Anglikan piskoposlar, Lambeth konferansına katılmayacaklarını bildirdi ve Lambeth konferansının balamasından iki ay önce Mayıs 2008 tarihinde Kudüs te alternatif toplantı düzenledi. ngiliz The Times gazetesi muhabiri C.L. Webber tarafından kaleme alınan inceleme makalesine göre 8, toplantıya iki yüzün üzerinde muhalif Anglikan piskoposu katıldı. GAFCON, 1970 li yıllarda Amerikan Episkopal Kilisesi içinde atamaları yapılan kadın rahiplere, 1980 li yıllarda Kilise tarafından cemaat içi e cinsel evliliklerin onaylanmasına, 2003 yılında e cinsel rahipler V. Gene Robinson ın New Hampshire ehrine, Jeffrey Philip Hywel John'un Reading ehri piskoposluklarına atanmalarına ve son olarak ngiliz Kilisesi Genel Sinodu 9 tarafından 2008 Haziran ında Katharine Jefferts Schori nin ilk kadın piskopos olarak göreve getirilmesine karı muhalefet etmektedir. Lambeth konferansından kısa bir süre önce, 29 Haziran 2008 tarihinde açıklanan GAFCON toplantısının nihai bildirgesinde 10, kilise içi disiplinin tesis edilmesi ve din adamlarının bekâr kalmaları gerekliliine vurgu yapılmıtır. Açıklamada kaleme alınan inanç ilkelerini incelediimizde, bu ilkelerin 2008 Lambeth konferansı bildirgesindeki inanç ilkeleriyle genel anlamda örtütüünü görmekteyiz. Londra ya 80 km. mesafedeki Chichester ehri Piskoposu John Hind, Londra içinde bir bölge olan Fulham Piskoposu John Broadhurst ve ngiltere nin dou kıyısında Beverley ehri Piskoposu Martyn Jarrett, 26 Ekim 2009 tarihinde kısa ismi F.I.F. Forward in Faith olan kurulu adına Londra da düzenledikleri basın toplantısında belirttiklerine göre, 2009 yılı itibari ile ngiliz Kilisesi içinde civarında rahip ve buna balı olarak sayıları on binleri bulan cemaat üyesi son gelimelerden oldukça rahatsızlık duymakta ve Vatikan safına geçmeyi planlamaktadır. 11 ngiliz Kilisesi din adamlarının F.I.F. çatısında örgütlendii grubun sözcüsü konumundaki piskoposlar, Anglikanizm in gelenekçi kanadına mensup olduklarını ve Anglikan Topluluu için kadın rahiplerin, e cinsel din adamlarının ve cemaat içi aynı cinsiyetten evliliklerin kabul edilemez olduunu söylerken, son yaananlarla birlikte artık Anglikanizm tecrübesinin sonuna gelindiini belirtmektedirler. ngiltere nin güney kıyısında Hove ehri St. Barnabas kilisesi Anglikan Rahibi Edward Tomlinson, toplantıda söz almı ve Anglikanizm i batmakta olan bir gemiye benzeterek Vatikan ın yapmı olduu teklifi bir cankurtaran yeleine 6 David W. Virtue, An Anglican Future without Canterbury and Lambeth? Makalenin tamamı için bakınız: 7 GAFCON: the Global Anglican Future Conference. Resmi internet sitesi: 8 Makale için bakınız: 9 General Synod of Church of England

5 582 benzetmitir. Kendisinin de Katolik olmayı düündüünü, ngiliz Kilisesi içinde kalmanın suikast olacaına inandıını söylemitir. Katolik olmak isteyen Anglikanlar, Vatikan ın yayınlayacaını duyurduu Roma Yol Rehberi 12 ilkelerinin açıklanmasını bekliyorlar. Ancak, 1992 yılında ngiliz Kilisesi Genel Sinodu nun kadın rahiplii onaylayan kararı üzerine Katolik olan 440 rahipten bazılarının dönü yaptıkları biliniyor. 13 Bu tercihlerinde Anglikan Topluluu üyesi rahiplerin Katolik rahiplerden üç misline yakın fazla maa alıyor olmalarının da etkisi olabilir. Öte yandan Katolik Kilisesi içinde Anglikanların liberal tutumunu örnek alan din adamları mevcut. Merkezi A.B.D. Ohio da bulunan Future Church kuruluu, kadınların rahip olabilmelerini savunan Katolik gruplardan birisi ve yöneticisi bayan Christine Schenk. Bayan Schenk, Vatikan ın aldıı son kararla evli Anglikan rahiplerinin Katolik olabilmelerine izin veriliyor olmasına çok aırdıklarını, bu kararın dier Katolik din adamlarının evlenebilmeleri açısından güzel bir örnek tekil edeceini söylemektedir. 14 Georgetown Üniversitesi tarafından yapılan istatistik çalıması 15 göstermektedir ki A.B.D. genelinde 1965 yılında olan Katolik rahip sayısı 2009 yılına gelindiinde civarına dümü bulunmaktadır. Dünya geneline baktıımızda da 1970 lerden itibaren Katolik rahip sayısındaki dümeyi görebiliriz. Vatikan, Katolik Kilise içinde görev verecei bekar rahip bulmakta zorlanmaktadır. Kardinal William Joseph Levada ve Bapiskopos Joseph Augustine Di Noia O.P., 20 Ekim 2009 tarihinde Vatikan adına bir basın toplantı düzenleyerek Anglikan Kilisesinden Katolik Kilisesine geçmek konusunda sayıları arasında olan Anglikan piskoposlarından bavuru aldıklarını, bu nedenle Anglikan Kilisesinden Katolik Kilisesine geçilerin kolaylatırıldıını açıkladılar. 16 Vatikan tarafından hazırlanan ve kardinallerce onaylanan yeni Apostolik Anayasaya (Apostolic Constitution) göre, Anglikan Kilisesi mensuplarının, evli rahipler de dahil olmak üzere mevcut inançlarını genel hatlarıyla koruyarak Katolik Kilisesine geçmelerini kolaylatıran düzenlemeler getirilmekte. Anglikan Kilisesinden Katoliklie geçiler u ana dek hep kiisel düzeyde izin alınarak yapılabildiinden sınırlı sayıda olmutu. Vatikan'ca ilan edilen Apostolik Anayasada öngörüldüü üzere, Anglikan Kilisesi mensupları, Vatikan tarafından atanacak din adamlarınca hizmet içi oryantasyon eitimi alarak toplu halde Katolik mezhebine geçebilecekler; geçi yapan Anglikanlar kendi dua kitaplarını okuyabilecek ve Katolik inancıyla uyumlu tüm Anglikan geleneklerini de sürdürebilecekler. Vatikan ın bu açıklamasının, ngiliz Kilisesi muhafazakâr kesiminin bir takım reformlara karı çıkmasının ardından gelmesi ve ngiliz Kilisesi baı Bapiskopos Rowan Williams ın açıklama hakkında önceden bilgilendirilmemesinin Canterbury üzerinde souk du etkisi yarattıını tahmin etmek zor olmasa gerektir. Vatikan ile Anglikan Kilisesi arasında iki ayrı komisyon halinde 17 on yıllardır devam eden ilikilerin varlıına ramen konunun Anglikan Kilisesi yetkilileri ile müzakere edilmediini, ngiliz Kilisesi baı Canterbury Bapiskoposu Dr. Rowan Williams ın açıklama hakkında önceden bilgilendirilmemesinden 18 anlamaktayız. Dr. Williams, 20 Ekim 2009 tarihinde Londra da basına bir açıklama yaparak Vatikan'ın bu düzenlemesini iki kilise arasında bir rekabet unsuru olarak görmemek gerektiini savundu ve Vatikan'ın bu hamlesini bir müdahale olarak algılamadıklarını belirterek: "Bu düzenleme, Vatikan ın inanç grubumuz üzerinde yaptıı bir yorum deildir, sadece bizi megul eden olaylara dönük bir bakı açısıdır. Kilisemizle Vatikan arasında olumsuz bir etkisi olmayacaktır." dedi. 12 Code of Conduct by Rome Christine Schenk'in makalesinin tamamı için bakınız: 15 Aynı çalımada, 2002 yılından bu yana A.B.D. deki Katolik cemaatin kiliseye gitme oranlarında gözle görülür bir düü olduu da anlaılmaktadır. Gerorgetown Üniversitesi, Din Bilimleri Aratırmaları Enstitüsü: Açıklamanın tam metni için Vatikan ın resmi internet sitesine bakınız: 17 (ARCIC): "The Anglican Roman Catholic International Commission, Türkçesi: Anglikan-Roma Katolik Uluslararası Komisyonu ; (IARCCUM): International Anglican Roman Catholic Commission for Unity and Mission, Türkçesi: Birlik ve Misyon için Uluslar arası Anglikan ve Roma Katolik Komisyonu. Bakınız: Stephen Platten, The Context of Authority, Anglican Resources for Theological Reflaction, derleyen: John Cicestr, Church House Publishing, London, 2002, s The Associated Press kaynaklı, Washington Post da yer alan bir habere göre; bakınız:

6 583 Bundan yaklaık bir yıl önce 2008 Temmuz unda toplanan Lambeth Konferansındaki ilk konumasında: Anglikan Toplumunun sonu geldi mi? 19 diye soran Dr. Williams ın verdii bu ilk tepkisel açıklaması, çou Batı lı çevrelerde Apostolik Anayasayı aslında çok önemsemekle birlikte etkisini azaltmaya yönelik bir giriim olarak nitelendirildi. Anglikanizm'in liberal olarak nitelendirilebilecek görüleri, sadece GAFCON tarafından muhalefet ile karılamıyor. Tarihsel sürece baktıımız zaman Anglikan Toplumundan ayrılan kiiler ve gruplarla karılaıyoruz. Yakın geçmite ngiliz Kilisesinden Katoliklie geçen ünlü isimler arasında Sunday Telegram gazetesi yayın yönetmeni Charles Moore, Kent düesi, Rahip William Oddie, Londra Piskoposu Graham Leonard ve ngiltere eski Babakanı Tony Blair sayılabilir. 4. Anglo-Liberal Misyon: Liberal düünce, Aydınlanma Çaının bir ürünü, fikir babasının ngiliz felsefeci John Lock olduu kabul edilir. Liberal öretiye göre, uluslar Tanrısal irade ile deil, bireylerin içtimai balarıyla oluur. Bir devlet, bireylerinin kendinden menkul, gayr-i kabili rücu olan haklarını ellerinden almaya çalıtıında bu bütünlük bozulur. Britanya mparatorluu bu ilkesel yaklaımını hem toplumsal sahada hem dini inançlar sahasında, tarihin akıını deitirebilecek ölçüde benimsemitir. Bu ilkesel tutumun bir sonucu olarak ngiliz devlet idaresi, halkın kendi dilinde ibadet yapabilme talebini engellememi, hatta destek vermi ve devrim niteliindeki bu giriimi ile Avrupa ulus devletlerine öncü olmutur. 20 XVI. yy.da Avrupa'da çeitli ülkelerden, Vatikan'a aykırı dini inançlarından dolayı sürgüne gönderilen insanlara ngiliz devleti sahip çıkmı, onlar için kendi dini pratiklerini tatbik edebilecekleri, katedral boyutlarına sahip bir kilise ina ettirmi ve 24 Temmuz 1550 tarihinde ibadetlerine sunmutur. 21 XIX. yy. balarının insan severlik ve hayırseverlik hareketlerinin önemli simalarından birisi Anglo-Evangelik William Wilberforce'dır ( ). Wilberforce, ngiltere'de köleliin kaldırılması için mücadele vermi, baarılı olmu ve bu çabası Avrupa'daki köle ticaretinin ve kölelik kurumunun kaldırılmasına öncülük etmitir. Ülkede bu yy.da yaanan iktisadi ve endüstri devrimi esnasında halkın yaadıı zor yaam koullarına karı mücadele eden kilise, ngiliz Kilisesi ilkeleri Dorultusunda Milli Eitim Vakfı (The National Society for the Education of the Children of the Poor in the principles of the Church of England) vasıtasıyla aktif faaliyette bulunmutur. Güney Afrika'da yılları arasında Nasyonal Parti'nin ırkçı politikaları karıtı muhalif kanadın baındaki isimlerden birisi, Güney Afrika Anglikan kilisesi piskoposlarından Desmond Mpilo Tutu (d. 7 Kasım 1931) olmutur. Güney Afrika yerlisi Zulu kabilesine mensup bir siyahın, Zulu kimliiyle Zulu adetlerine balı bir yaam sürmesi onu daha az deil tam tersine daha çok Anglikan yapar. 22 XXI. yy.a baktıımızda, ngiliz Kilisesi ve uluslararası tekilatı Anglikan Kilisesinin geçmiteki misyonunu anti-ırkçılık, tabiatı koruma, eitim, aile kurumunun salamlatırılması, çocuk hakları v.b. sahalarda sürdürdüüne tanıklık etmekteyiz. Tartımalar ve Sonuç 2008 Lambeth konferansı öncesi ve sonrası yapılan tartımalar ve sonuçları açıkça göstermitir ki, 39 ülkenin entegre olduu global bir tekilat olan Anglikan Kilisesi buhranlı bir dönemden 19 Konumanın tam metni için bapiskoposluk resmi internet sitesine bakınız: 20 XIV. yy.ın ikinci yarısında Oxford Üniversitesinde bir profesör John Wycliff ( ), o zaman var olan Anglo-Katolik Kilisenin baskısını ve eziyetini göze alarak ncil'i ngilizceye tercüme etme giriiminin öncülüünü yapmıtır. ncil'in ilk tercümesi, 1380'li yıllarda Wycliff taraftarlarınca gerçekletirildi. Wycliff, bu davranıında dolayı üniversitedeki görevinden uzaklatırılmı, Lollards ismiyle örgütlenen taraftarları ve yılları arasında takibe uramı, 1530'lu yıllardan itibaren Luther hareketine destek vermilerdir. Bakınız: Ben R. McRee, Traditional Religion, A Companion to Tudor Britain, s 'li yıllarda Londra'da, nüfusunun %5-8 ini tekil eden, sayısı 5000 ila 8000 arasında tahmin edilen sürgün mülteci yaamaktaydı. Bu sürgün mülteciler için London Strangers' Church ismi altında, ina masrafları Kral VI. Edward tarafından karılanan kilise, dönemin Canterbury Bapiskoposu Cranmer tarafından hizmete konulmu ve resmi açılıından önce ruhani lideri olarak baına, Polonya'dan sürgün edilen John a Lasco ( ) getirilmitir. Lasco, inançlarını bu kilise altında özgürce savunabilmi ve Forma ac ratio isimli kitabı kaleme almıtır. Bakınız: Micheal S. Springer, Restoring Christ's Church, Ashgate publishing Ltd., London, 2007, s Ian T. Douglas, Power and Identity in the Anglican Communion Today, Beyond Colonial Anglicanism, derleyenler: Ian T. Douglas, Kwok Pui-Lan, Church Publishing Incorporated, New York, 2001, s.41

7 584 geçmektedir. Yapılan birçok yoruma göre, birlii ve bütünlüü tehdit altındadır. Din adamlarının evlilii ve cinsel tercihleri sorunu ciddi tartımalara yol açmı ve neticesinde Vatikan tarafından Apostolik Anayasa'ya balı kalınarak Katoliklie toplu geçilere cevaz verilerek kopulara ivme kazandırılmaya çalıılmıtır. Bu olasılık gerçekleecek olursa, Anglikan din adamlarının, Vatikan'ın dokusunun liberalize olmasına katkı salayacakları da söylenebilir. Lambeth konferansına çarıldıkları halde katılmayan ve alternatif bir toplantı yapan piskoposların temsil ettikleri cemaat üyelerinin sayısı hiç de azımsanmayacak orandadır. Bu durumda karamsar bir tablo çizmemek için hiç bir sebep görülemez diye düünmek mümkündür. Ortada bir baka gerçek de vardır ki bu tablo sadece bugüne mahsus bir krizi resmetmemektedir. Geçmite de buna benzer buhranların ve ayrılmaların olduu vakıadır. Apostolik Anayasa sonrasında Vatikan tarafından ilan edilmesi beklenilen ilkeler, bazı grupların Katolik'lie geçiini tetikleyebilir. Ancak bugünün uzlamazlıklarının varabilecei son noktayı öngörmeye çalıırken geçmii temel almak, anakronizmin tuzaına dümek olur. Yakın geçmite de benzer mezhep deitirenler olmutur. Bunların bir kısmının Anglikan Kilisesine dönü yaptıklarını da biliyoruz. Bu dönülerin sebepleri bireylere balı olarak farklılık gösterebilir. Sebeplere ilikin kesin bir yargıya varmamız mümkün olmamakla birlikte aradıklarını bulamadılar ve hayal kırıklıına uradılar demenin de pek tatminkâr cevap olmayacaı, dönülerin ardında daha derin ve bilimsel analize tabii tutulması gereken unsurlar olduu gerçektir. 23 Bugün yapılan tartıma konularını projeksiyon altına aldıımızda, her ne kadar liturjik ve dini hayata 24 dair gözükseler de aslında seküler hayatın içinden olan, günlük yaamdaki insan tabiatını ilgilendiren konular olduu görülebilir. Zira insan cinsellii sadece din bilimleri ve teolojinin kapsamasında deildir; bu konuyla ilgili tıp biliminin, psikolojinin, sosyolojinin de söyleyecekleri vardır. Evangelik ngiliz kiliseleri, dini olsun ladini olsun hayatın tüm katmanlarını ilgilendiren meselelere kayıtsız kalmamılar, çözüm sunabilmek için ncil'in tercümesinde, dini baskıdan kaçan Protestanlara kucak açmasında, köleliin kaldırılmasında, endüstri devriminde, çocuk içilii ve sömürüsüne karı eitime verdii destekle sessiz kalmayarak gerekli öncü rollerini oynamılardır. Güney Afrika Cumhuriyetinde Piskopos Tutu'nun, siyahların özgürlük mücadelesinde oynadıı öncü rol, siyahî Anglikan nüfusun beyaz nüfusu geçtii gerçeini de hatırlatmaktadır. Günümüzde Anglikan Kilisesi dünyanın çeitli ülkelerinde, bir alt kuruluu olan Pusula Gülü Vakfı (Compas Rose Society) ve piskoposluk bölgelerine balı dier yardım dernekleri vasıtasıyla eitim, salık, fakirlikle mücadele, uyuturucu baımlılıı, çevre koruma, mülteci sorunları gibi ana balıklarda, finansmanının büyük kısmını üyelerinden topladıı baılarla misyonuna devam eden bir toplum profili çizmektedir. Bu ise toplum törel bilincinde bir rahatlamaya yol açmakta ve kiliseye, en azından vicdanlarda meruiyet kazandırmaktadır. Bu dinamizm ve sorunların ele alınıında ve çözümünde izlenilen geleneksel ngiliz liberal tutumu, Anglikan Kilisesi toplumuna balı piskoposlukların ve cemaatlerin bütünlüklerinin devamı için gerekli olan vasatı oluturmaya yeterince katkı salamaktadır. ngiliz Kilisesi, XVI. ve XVII. yy.larda rlanda'ya karı kullandıı baskı politikasının ie yaramadıını, demokratik tartıma usullerinin sonuca daha uygun bir yöntem olduu gerçeinin farkına varmıtır. Bu tavrından dolayı dinamik, geni perspektife sahip, meselelere hızlı reaksiyon verebilen, kendi liturjisini hatta terminolojisini oluturmu ve baımsız bir yapı olarak Anglikan Kilisesi yaamaya devam edecek; Hıristiyanlar nezdinde, yava ileyen, katı tutumuyla bilinen Roma Katolik Kilisesine kayda deer bir alternatif oluturacaktır. KAYNAKÇA HARINGTON E.C., The Reformers of The Anglican Church, Franci & John Rivington Oxford Bu konuda yüz yüze görüme tekniiyle saha aratırması yapan LifeWay Research isimli kuruluun bulgularına göre, mezhep ya da kilise deitiren insanların %42'si bu davranılarının sebebi olarak, yeni mezhep ya da kiliselerinin kendilerine daha çekici ve gerçekçi gelmesini göstermektedir. Bakınız: Ayrıca; 24 Din adamlarının cinselliklerini ele alan teolojik tartıma için bakınız: Renee R. Hill, Power, Blessing and Human Sexuality, Beyond Colonial Anglicanism, s

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 KÜRESELLEME-ULUS DEVLET KARITLIININ GERÇEKLKLER GLOBALISATION-NATIONAL STATE CONTRARISM

Detaylı

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TRILOGY- ANCIENT AGE, MIDDLE AGE AND NEW AGE- IN THE DIVIDING HISTORY INTO AGES AND THE EUROCENTRIC HISTORY CONSTRUCTION Özet Necmettin

Detaylı

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * Amerika Birleik Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilikilerin balangıç tarihi 19. asırın ilk

Detaylı

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN

Detaylı

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter 2908 Sayılı Dernekler Yasasına son noktayı koyan ve bunun yerine tamamen yeni bir yasayı kabul eden TBMM nin 22 inci dönem son oturumunu TV den izledim. Çok

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK.

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK. T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK Ali Ekber TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ ADANA 2006 T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı. Almanya da Kütüphaneler

Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı. Almanya da Kütüphaneler Jürgen Seefeldt - Ludger Syré Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı Almanya da Kütüphaneler Yayımcı dernek: Kütüphane & Enformasyon Almanya Bibliothek & Information Deutschland e.v. (BID) Barbara Lison un özsözüyle

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 45-74 45 GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER Mahmut BOLAT Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS

TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ Özet: Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir Osmanlı Devletinin mirasçısı

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AHMET MDHAT EFEND VE FELÂTUN BEY LE RAKIM EFEND ROMANINDA DEERLER ETM AHMET MDHAT EFEND AND VALUES EDUCATION IN THE NOVEL NAMED FELÂTUN BEY ILE RAKIM EFENDI Mehmet ÖZDEMR * Gökçen GÖÇEN ** Öz Bu çalımada

Detaylı

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant.

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 2 Volume: 5 Issue: 2 Bahar 202 Spring 202 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 307-958 GEÇ ORTAÇA AVRUPASINDA

Detaylı

PAKSTAN IN ÖRGÜN ETM KURUMLARINDA DN ETM VE ÖRETM RELIGIOUS EDUCATION IN FORMAL EDUCATION INSTITUTIONS OF PAKISTAN M. Nur PAKDEMRL

PAKSTAN IN ÖRGÜN ETM KURUMLARINDA DN ETM VE ÖRETM RELIGIOUS EDUCATION IN FORMAL EDUCATION INSTITUTIONS OF PAKISTAN M. Nur PAKDEMRL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PAKSTAN IN ÖRGÜN ETM KURUMLARINDA DN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 GAZETE REKLÂMLARINDA MZAH: TÜRK MZAH REKLÂMLARINA LKN TARHSEL BR ANALZ HUMOR AT NEWSPAPER

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

N+U$LS9*?NULUQI=Q*D$=9M*KQL+NUN

N+U$LS9*?NULUQI=Q*D$=9M*KQL+NUN N+U$LS9*?NULUQI=Q*D$=9M*KQL+NUN UUU =401/*N6&%H1) QY1*O%4W1)84(184* N01(4X46*?&/.0(184+ "# Bu çalı"manın amacı Türk sinemasında $slami muhafazakâr anlayı"a uygun üretilen filmlerde kadın temsillerini incelemektir.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI RUS MİSYONER KAYNAKLARINA GÖRE; İDİL-URAL BÖLGESİNDE ORTODOKS MİSYONER FAALİYETLERİ VE TÜRKLER

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 LKÖRETM DERGS NDE YAYIMLANAN ETMLE LGL ÇEVR MAKALELER (1939-1966)* THE TRANSLATED ARTICLES RELATED TO EDUCATION PUBLISHED IN THE JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION (1939-1966) Mustafa GÜÇLÜ** Öz lköretim Dergisi,

Detaylı