Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok?"

Transkript

1 Baðcý Ailesinin Mutlu günü Meryem ve Bünyamin Baðcý'nýn oðullarý, AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'nýn Yeðeni ve ayný zamanda yardýmcýsý olan Ömer Fatih Baðcý, Þehri ve Mehmet Çanak'ýn Kýzlarý Sevda ile evlendi. 11 Ekim Cumartesi günü Kýna gecesi ile baþlayan düðün dün akþam Osmancýk Saray Düðün salonunda Nikah töreni ve düðün eðlencesi ile devam etti. 5 DE Kendini emekli maaþý ile barýþa adayan Ali Nezihi Arýn Çorum'a uðradý Ýsviçre Vatandaþý Roland Höhn'ün 2002 Yýlý Aralýk Ayýnda Baþlattýðý ve 10 Yýlda 1.5 Milyar Ýmzanýn Hedeflendiði "Barýþ ve Güvenlik Ýçinde Yaþamak Ýstiyoruz" Adlý Kampanyanýn Türkiye'deki Gönüllü Elçisi Ali Nezihi Arýn, Dünya Barýþý Ýçin Adým Adým Türkiye'yi Dolaþýyor. ' Türkiye de Barýþ Ýçin dilekçe' daðýtmak adýna Ýstanbul Pendik'ten yola çýkan ve bugüne kadar Türkiye'nin üçte birini dolaþan Ali Nezihi Arýn, Sadece SGK Emekli maaþý ile ve bu maaþ dýþýnda hiçbir yerden gelir elde etmeden resmi daireleri, okullarý, evleri ve esnafý dolaþarak barýþ sürecine katký saðlamaya çalýþýyor. 5 DE 14 EKÝM 2014 SALI 40 KURUÞ Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam: Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok? Türk Büro Sen heyeti gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel ile görüþtüler. Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam baþkanlýðýnda ki heyet de Baþkan yardýmcýlarýndan Ahmet Boyraz, Erol Arýcý, Demet Yurdasucu ve Gülsüm Altuntaþ da yer aldýlar. Kamu çalýþanlarýnýn 2013 yýlý toplu sözleþme sürecinde aldýklarý 123 Tl lik ilk zam miktarý ve sonrasýnda açýklanan Enflasyon oranlarý soncuna göre maðdur edildiklerini ifade eden Sami Çam," Enflasyon oraný 9.4 iken verilen zam oraný 4.3. dür. Memur 5.1 oranýnda devletten alacaklýdýr. 7 DE Hýdýrlýk Caddesi artýk daha modern ve geniþ Çorum Belediyesi, asfalt sezonunun sonuna gelindiði bu günlerde de çalýþmalarýný hýzla sürdürüyor. Çorum halkýna daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunma amacýyla çalýþmalarýný sürdüren Çorum Belediyesi, hergün þehrin farklý noktalarýnda çalýþmalarýna devam ediyor. Çorum'un iþlek caddeleri arasýnda yer alan Hýdýrlýk Caddesi geniþletiliyor. Mevcut durumu 6 metre olan cadde yeni imar planýna göre 30 metreye geniþletilecek. Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý asfalt ekipleri yaðmur suyuhatlarý, kanalizasyon ve su þebekesi yapýlan yolun asfalt iþlemlerine baþladý. 9 DA Saðlýk yaþam için hareket edelim Çorum Devlet Tiyatrosu sezonu açýyor Atlas'tan köy ziyaretlerine devam CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Atlas, geçtiðimiz hafta sonu da ekibiyle birlikte Eskiekin, Kazýklýkaya, Turgut, Kavacýk, Tolamehmet köylerini ziyaret ederek vatandaþlarla sohbet etti. 7 DE 2014 yýlý "Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý" etkinlikleri kapsamýnda, Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Saðlýk Müdürlüðü ve Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði personelinin ve öðrencilerin katýlýmý ile "Saðlýk Ýçin Hareket Et" temalý bir yürüyüþ organizasyonu düzenlendi. Kamu Sen'den Vali Kara'ya hayýrlý olsun 2 DE 3 DE Yolyapar, son yolculuðuna uðurlandý Çorum da geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybeden gazeteci Mustafa Yolyapar (48) son yolculuðuna uðurlandý. Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ýn kardeþi olan Mustafa Yolyapar, önceki gün öðle saatlerinde evinde kalp krizi geçirmiþ yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamamýþtý. 10 DA Devlet Tiyatrolarý Çorum sahnesi sezonu Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Ýkinci Dereceden Ýþsizlik Yanýðý" isimli oyunla açýyor.ali Cüneyd Kýlcýoðlu'nun yazdýðý ve Elif Erdal'ýn yönettiði 2 perdelik oyun 24 Ekim Cuma günü saat 20.00'da 25 Ekim Cumartesi günü ise saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda tiyatroseverlerle buluþacak. Oyunun konusu þöyle:bir Cumhurbaþkaný, Baþbakan'ýn kafasýna anayasa fýrlatýrsa, tesadüf bu ya, siz de o gün askerden dönmüþ bir... 3 DE "Çanakkale ruhunu yeniden canlandýrmalýyýz" Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý son günlerde Türkiye üzerinde kurgulanan oyunlar, gündem ve Saðlýk-Sen'in... "Çorum'da El Sanatlarýný" masaya yatýracaklar Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü "Çorum'da El Sanatlarýnýn Dünü, Bugünü" konulu panel ve Ahþap Baský Sergisi düzenleyecek. 7 de 7 de 4 de Mahir ODABAÞI ÇÝLENÝN AÇIK ADRESÝ KÖYLÜ KADINI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný

2 YILDIZ HABER 2 YILDIZ AJANDA Ýmsâk : 05:17 Güneþ : 06:43 Öðle : 12:33 Ýkindi : 15:38 Akþam : 18:12 Yatsý : 19: (Kýrþehir) Ahi Evrân Kültür Haftasý - Ankara'nýn baþkent olmasý (1923) - Harp Akademileri Günü ELEMAN ÝLANI Demir doðrama, paslanmaz korkuluk ve alüminyum korkuluk iþinden anlayan kalfa ve ustalar alýnacaktýr. Müracaat: Þahin Paslanmaz Tel: ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Kamu Sen'den Vali Kara'ya hayýrlý olsun Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarý ile Vali Ahmet Kara'ya dün hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Yýl: 10 Sayý: EKÝM 2014 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Vali Kara'ya hayýrlý olsun dileklerini iletti. Vali Ahmet Kara ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök'e ve Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarýna teþekkür etti. Yasin YÜCEL Sanayiye aktarýlan sütte artýþ devam ediyor Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, sanayiye aktarýlan inek sütü miktarýnýn Aðustos ayýnda yüzde 10,98, Ocak-Aðustos döneminde yüzde 9,87 arttýðýný bildirerek, "Aðustos ayýnda 698 bin ton, son bir yýllýk dönemde 8,48 milyon ton inek sütü sanayiye aktarýldý.sanayiye aktarýlan süt miktarýnda artýþ devam ediyor" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2014 yýlý Aðustos ayýnda sanayiye aktarýlan inek sütü miktarýnýn geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10,98 artýþla 628 bin 996 tondan 698 bin 098 tona yükseldiðini belirtti. Þemsi Bayraktar, 2013 yýlý Ocak ayýnda 637 bin 956 ton olan sanayiye aktarýlan süt miktarýnýn, Þubat ayýnda 622 bin 381 ton, Mart ayýnda 710 bin 712 ton, Nisan ayýnda 733 bin 380 ton, Mayýs ayýnda 772 bin 785 ton, Haziran ayýnda 692 bin 84 ton, Temmuz ayýnda 675 bin 158 ton, Aðustos ayýnda 628 bin 996 ton, Eylül ayýnda 594 bin 456 ton, Ekim ayýnda 605 bin 194 ton, Kasým ayýnda 611 bin 918 ton, Aralýk ayýnda 653 bin 490 ton olduðu bilgisini verdi Ocak ayýnda sanayiye 710 bin 33 ton, Þubat ayýnda 684 bin 115 ton, Mart ayýnda 789 bin 355 ton, Nisan ayýnda 793 bin 573 ton, Mayýs ayýnda 828 bin 417, Haziran ayýnda 767 bin 112, Temmuz ayýnda ise 743 bin 232 ton ve Aðustos ayýnda ise 698 bin 98 ton inek sütü aktarýldýðýný belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti: "2013 yýlýnda sanayiye 7 milyon 938 bin 510 ton inek sütü aktarýlmýþtý. Sanayiye aktarýlan inek sütü miktarý Aðustos ayý itibarýyla yýllýk bazda 8 milyon 478 bin 992 ton ile 8,5 milyon tona yaklaþtý. Ocak-Aðustosdönemlerine bakýldýðýnda 2013 yýlýnda 5milyon 453 bin 472 ton olan sanayiye aktarýlan inek sütü miktarý, 2014 yýlýnda yüzde 9,87 artýþla 6 milyon 13 bin 935 tona ulaþtý." -KANATLI SEKTÖRÜ- Bayraktar, tavuk yumurtasý üretimininde Aðustos'ta yüzde 2,26, tavuk eti üretiminin ise yüzde 4,3 arttýðýný, Ocak-Aðustos döneminde yumurtada yüzde 11,95, tavuk etinde yüzde 5,76'lik yükseliþ olduðunu bildirdi. Bayraktar, "Ocak-Aðustos döneminde, 2013 yýlýnda 10 milyar 797 milyon 601 bin olan tavuk yumurtasý üretimi, 2014 yýlýnda yüzde 5,76 artýþla11 milyar 276 milyon 176 bine yükseldi" dedi yýlý Aðustos ayýnda bin 158 ton olan tavuk eti üretiminin, yüzde 4,3artýþla2014Aðustos ayýnda 169 bin 212 tona yükseldiðini bildiren Bayraktar, "Ocak-Aðustos döneminde, 2013 yýlýnda 1 milyon 232 bin 418ton olan tavuk eti üretimi, 2014 yýlýnda yüzde 5,76artýþla 1 milyon 271bin 748 tona yükseldi" bilgisini verdi. Bayraktar, 2013 yýlýnda 16 milyar 496 milyon 751 bin adet olan yumurta üretiminin Temmuz ayý itibarýyla yýllýk bazda 16 milyar 965 milyon 327 bin ile 17 milyar adede dayandýðýný, 1 milyon 758 bin 363 ton olan tavuk eti üretiminin ise Aðustosayý itibarýyla yýllýk bazda 1 milyon 827 bin 693 ton olduðunu bildirdi. -DIÞ TÝCARET- Bayraktar, 2013 yýlýnýn tamamýnda 406 milyon 352 bin 441 dolar yumurta, 607 milyon 930 bin 13 dolar kümes hayvaný eti, sakatatý ve benzeri ürün, 285 milyon 776 bin 482 dolar süt ve süt ürünleri, 2014 Ocak-Temmuz döneminde ise 255 milyon 595 bin 090 dolar yumurta, 425 milyon 181 bin 253 dolar kümes hayvaný eti, sakatatlarý ve benzeri ürün, 257 milyon 063 bin 362 dolar süt ve süt ürünleri ihracatý yapýldýðýný da kaydetti. Haber Servisi TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Sözünde durmak ve sözünü güzel bir þekilde yerine getirmeye çalýþmak, imandandýr Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Ben Böyle Olmamalýydým Ben, böyle olmamalýydým Ýsmini duyunca, boynum düþmeliydi omzuma. Ýçime bir ateþ düþmeliydi Ayaklarýmýn feri kesilmeliydi. Kendimden geçmeliydim sonra... Adýný sayýklamalýydým, adýmý unuttuðumda Ama bunu kimse duymamalýydý, Seni, mahþere kadar saklamalýydým. Ben böyle olmamalýydým Nisan akþamlarýný ýslatýrken yaðmur Bahar, þarkýlarýný söylerken karanlýða Çalan her kapýya `sensin` diye koþmalýydým. Ayak sesleri gelmeliydi uzaktan Ben hep sana yormalýydým. Gece yýldýzlarýný serpince göðe Seni görmek için uyumalýydým. Þarkýlar kime söylenirse söylensin Sana diye dinlemeliydim. Türküler dolmalýydý odama, Ben bir selvi boylu yârdan ayrýldým deyince bir ses Selvi boylu yâr sen olmalýydýn Kömür gözlüm ateþine düþeli Senin için söylenmiþ söz olmalýydý. Bir mey yokluðuna aðlamalýydý delice Bir keman, incecik çýðlýk olmalýydý Ama bunu kimse bilmemeliydi, Seni mahþere kadar saklamalýydým. Böyle olmamalýydým, Kelimeler Taif'i taþýyýnca kulaklarýma Daha yüzüme çarpmadan Taif rüzgarý, Taþlarýn izi çýkmalýydý yüzümde. Uhud anýlýrken, diþlerine sýzý düþmeliydi. Haremde bir ikindi vakti Kem gözler çevrilince sana Ve vefasýz eller uzanýnca yakana Ýçim daralmalý, nefesim kesilmeliydi. Sen ötelere hazýrlanýrken, Öteler senin için süslenirken, Son kez baktýðýn pencerede hayal edip seni, Perdenin son kez kapanmasý gibi, Kapanmalýydý gözlerim. Sonra içime doðru gerilip, Seni bize lutfedenin ismini haykýrýp, 'Allah(C.C.) ' deyip, Düþmeliydim yere. Ama bunu kimse bilmemeliydi. Seni mahþere kadar saklamýydým. Ve mahþer günü... Uzaktan seni seyretsem. Sana yakýn olmak için can atsam. Beni engelleseler, 'Sen kim yakýnlýk kim? ' deseler. Ben aðlamaktan konuþamasam. Gözlerini çevirsen bana. 'Benim cennetim bana bakan gözlerindir.' Ve tebessüm etsen. Ama bunu kimse görmese, Seni ebede kadar saklasam. Dursun Ali Erzincanlý HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2844 2,2872 EUR 2,8834 2,8871 STERLiN 3,6701 3,6801 JPY YENi 2,1219 2,1247 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ODABAÞ ECZANESÝ TEL: ÝKBALEVLERE GÝDEN CADDE ÜZER SEVDA ECZANESÝ TEL: ÖZDOÐANLAR SÝNEMASI YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Tarým ve Ýnsan Saðlýk yaþam için hareket edelim 2014 yýlý "Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý" etkinlikleri kapsamýnda, Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Saðlýk Müdürlüðü ve Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði personelinin ve öðrencilerin katýlýmý ile "Saðlýk Ýçin Hareket Et" temalý bir yürüyüþ organizasyonu düzenlendi. Valilik önünde toplanan katýlýmcýlar Saat Kulesi'ne kadar düzenlenen yürüyüþe Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani, Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, öðrenciler saðlýk çalýþanlarý ve aileleri katýldý. Yürüyüþte, saðlýk çalýþanlarý olarak topluma örnek olmak ve farkýndalýk oluþturmak amacýyla fiziksel aktiviteyle ilgili pankartlar taþýdý. Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, düzenli fiziksel aktivite, saðlýðýn korunmasý ve geliþtirilmesinde önemli rol oynadýðýný söyledi. Barýþ, "Saðlýk, bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinde olmasý olarak tanýmlanmaktadýr. Teknolojik geliþmelerle günlük aktivite yoðunluðunu azaltmak her ne kadar yaþamý kolaylaþtýrsa da uzun vadede hareketsiz bireylerin sayýsýný arttýrmakta ve saðlýðý olumsuz etkilemektedir. Fiziksel aktivitenin saðlýk için öneminin yeterince anlaþýlamamasý ve giderek daha hareketsiz bir yaþam tarzýnýn benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalýklarý, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalýklarýn görülme sýklýðýný arttýran önemli nedenlerden biri olmuþtur. Çocukluk çaðýndan itibaren düzenli aktivite alýþkanlýðý kazandýrmak, egzersizi günlük yaþamýn vazgeçilmez bir parçasý haline getirmek ve en azýndan her birey için günlük bedensel aktivite miktarým arttýrmak, bireysel saðlýðýmýzýn korunmasý ve ileride karþýlaþýlacak saðlýk tehditlerinin azaltýlmasý konusunda oldukça büyük öneme sahiptir. Bunun için çocuklar yaþlarýna uygun spora veya egzersize yönlendirilmeli, bilgisayar veya tv karþýsýnda uzun süre kalmalarý önlenmelidir. Düzenli fiziksel aktivitenin, Halk Saðlýðý Müdürü saðlýklý kilonun sürdürülmesi, dayanýklýlýk, güç ve Ahmet Barýþ esnekliðin artýrýlmasýndaki rolünün yanýsýra toplumda sýk görülen kronik hastalýklara yakalanma riskini azalttýðý açýkça bilinmektedir. Haftada 3-4 kez yapýlan, dakikalýk orta þiddette fiziksel aktivite bile genellikle saðlýðýmýz üzerinde olumlu etkileri açýða çýkarmaya yeterlidir" diye konuþtu. Yürüyüþün ardýndan Hürriyet Parký önünde su ve sýcak salep daðýtýldý. Yasin YÜCEL fotoðraf sergisi açýldý Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðý'nca bu yýl 5'ncisi düzenlenen "Tarým ve Ýnsan" konulu ulusal fotoðraf yarýþmasýnýn sergisi dün Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda açýldý. Serginin açýlýþ kurdelesini Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Denizbank Þube Müdürü Ebru Gül Çömüz, Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Saadettin Karaaslan, Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ birlikte kestiler. Açýlýþ konuþmasý yapan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, serginin tarýma gönül veren insanlarýn fotoðraflarýndan oluþtuðunu ve fotoðraflarýn 81 ilde sergileneceðini belirterek, herkesin çektiði fotoðraflarla yarýþmaya katýlabileceðini söyledi. Denizbank'ýn sponsor olduðu ve farklý yýllarda ödül almýþ 70 fotoðrafýn olduðu fotoðraf sergisi 3 gün boyunca Devlet Tiyatro Salonu'nda fotoðraf severlerin beðenisine sunulacak. Sergi açýlýþýna, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ, Ýl Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciler Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Çorum Damýzlýk Koyun Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan,Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, Pankobirlik Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Saadettin Karaarslan, Orman Ýþletme Müdürü Orhan Çatalçam, Tapu Kadastro Müdürü Tonguç Genç, OKA Çorum Yatýrým Destek Ofisi Ýl Koordinatörü Özgür Yalçýn, Denizbank Þube Müdürleri Ebru Gül Çömüz ve Ferda Elmacý, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarýaslan ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü personeli katýldý. Bahadýr YÜCEL Çorum Devlet Tiyatrosu sezonu açýyor Devlet Tiyatrolarý Çorum sahnesi sezonu Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Ýkinci Dereceden Ýþsizlik Yanýðý" isimli oyunla açýyor.ali Cüneyd Kýlcýoðlu'nun yazdýðý ve Elif Erdal'ýn yönettiði 2 perdelik oyun 24 Ekim Cuma günü saat 20.00'da 25 Ekim Cumartesi günü ise saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda tiyatroseverlerle buluþacak. Oyunun konusu þöyle:bir Cumhurbaþkaný, Baþbakan'ýn kafasýna anayasa fýrlatýrsa, tesadüf bu ya, siz de o gün askerden dönmüþ bir üniversite mezunu olarak iþ aramaya baþlasanýz nasýl bir sürecin içinde bulurdunuz kendinizi? Güzide memleketimizin insan kaynaklarý uzmanlarýnýn "modern metotlarla" hazýrladýðý baþvuru-eleme-cevap bekleme badirelerini aþmaya çalýþmak bir yandan, eþe dosta, aileye karþý iþsiz konumunda olmak öte yandan, kendi baþvuru kriterlerinizi tabana vurdurmak ters kroþeden gelirken nasýl olur da saðlýklý, ilkeli, tuttuðunu koparan bir vatan evladý olarak kalýrsýnýz? Ya da kalabilir misiniz? Durum bu kadar tuhafken doðal olarak yaþananlar da absürd olacaktýr. Hem keyifli, hem de canýnýzý yakacak bir kara komedi.oyunun biletleri Devlet Tiyatrosu giþesinden ve tiyatrosu/çorum adresinden satýþa sunuldu. Haber Servisi Baþkan Ýsbir, Ýspanya yolcusu Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ekim 2014 tarihleri arasýnda Ýspanya'nýn Sevilla, Granada ve Cordoba kentlerine gidecek. Baþkan Ýsbir, buralarda tarihi kültürel mirasýn korunmasý ve yaþatýlmasý ile ilgili çalýþmalarý yerinde inceleyecek. Baþkan Ýsbir, Ýspanya'ya Tarihi Ketler Birliðinin daveti üzerine gidiyor. Haber Servisi Model araç tutkunlarý stant açtý Model araç tutkunlarý geçtiðimiz hafta sonu Akkent yapýlan otodrag yarýþlarýn stant açtýlar. Model araç severler açtýklarý stantda hem birbirinden ilginç model araçlarý sergilediler hemde meraklýlara bilgi verdiler. Model araç tutkunlarý isteyenlerin bu araçlar hakkýnda kendilerinden bilgi alabileceklerini ifade ederek, "Çorum'da model araç meraklýlarýnýn sayýsýnýn artmasý için çalýþýyoruz. Ýsteyenlere bu konu da yardým olmaya hazýrýz" dediler. Bahadýr YÜCEL

4 YILDIZ HABER 4 Ömer Kýlýç Ruanda'da ÝHH'nýn Kurban çalýþmalarýna katýldý Baðcý Ailesinin Mutlu günü Mahir ODABAÞI ÇÝLENÝN AÇIK ADRESÝ KÖYLÜ KADINI Eskiye göre þartlar çok deðiþmiþ olsa da yine çoðu köylerdeki kadýnlarýmýz çilenin açýk adresi olarak gözümüze çarpýyor. Güne ekseriya sabah ezanýyla baþlýyorlar. Masraf az olsun LPG tüpü gitmesin diye yemekleri, çaylarý ocakta yapýyorlar. Peþinden inekleri saðmak, yalýný, yemini - samanýný vermek ve akabinde ahýrdaki kemireleri dýþarý taþýma iþi bekliyor. Geleneksel aile tiplerinde aileler parçalanmadýðý için gelin kaynana ve hatta bir iki elti ayný evde kalýyorlar. Bu durumda yemek yapmak, ekmek yetiþtirmek baþlý baþýna bir uðraþý haline geliyor. Birde bunun yanýnda babacan kaynata, sevecen kaynana yoksa ve eþi de çok sakinse veya çok aksiyse Allah o gelin yar ve yardýmcýsý olsun demekten baþka çare kalmýyor. En büyük yorgunluðu da onlardan geliyor. Diðer taraftan þebeke yoksa eve su taþýma, çamaþýrlarý köy yunaðýnda yýkama ve bað bahçe iþleri peþinden geliyor. Akþam olunca öyle þehirli kadýnlarý gibi gece yarýlarýna kadar, parklarda veya evde televizyon baþýnda, internet karþýsýnda kalmak gibi bir lükse sahip olamýyorlar. Çünkü günün yorgunluðu üstlerine çöküyor, halk tabiri ile sobanýn yanýna koyun postunun üzerine devriliveriyor ama bu arada çay içmeden uyumak eksikliktir alýþkanlýðýyla eþi veya beraber kalýyorlarsa diðer aile büyüklerine bu hizmeti de sunmak zorundadýr. Diðer taraftan öyle ufak tefek hastalýklar için çocuklarý hastaneye götüremiyor. Çokbilmiþ kaynananýn kaynanasýndan gördüðü usulle hastalýklara þifa aranýyor. Bazen de bedeli aðýr ödeniyor. Hele kendisi, son havlinde gidebiliyor. Netice olarak, bu annelerimizin çocuklarýnda ayný kaderi paylaþmamalarý için, köyde görev yapan imama, öðretmene veya diðer memurlara çok görev düþmektedir. Ýsterse idealist bir imam, bir öðretmen özellikle mahrumiyet olan köylerin ufkunu deðiþtirebilir. Bu nedenle, ''þehirdeki doktorun çocuðu doktor olursa normaldir ANCAK dað köyündeki Satý teyzemin çocuðu doktor olursa bunun hayat hikâyesi farklý yazýlmalýdýr'' Evlatlarda bu analarýn hakkýnýn ödenemeyeceðini unutmamalýdýr. Sabah erkenden kalkýp yakar ocaðýn altýný Çocuklarýna, kocasýna piþirir sýcak tahrana aþýný Ellisinde olsa da altmýþýnda gibi gösterir yaþýný Meryem ve Bünyamin Baðcý'nýn oðullarý, AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'nýn Yeðeni ve ayný zamanda yardýmcýsý olan Ömer Fatih Baðcý, Þehri ve Mehmet Çanak'ýn Kýzlarý Sevda ile evlendi. 11 Ekim Cumartesi günü Kýna gecesi ile baþlayan düðün dün akþam Osmancýk Saray Düðün salonunda Nikah töreni ve düðün eðlencesi ile devam etti. Genç Çiftlerin þahitliðini Milletvekili Cahit Baðcý ve AK Parti Ýl baþkaný Ahmet Ceylan yaptýlar. Tek Yýldýz Ailesi olarak genç çiftleri tebrik eder mutluluklar dileriz. Helkeyi alýp iner dama, yalýný verir mala Ýneði saðmaya baþlar vermeden mola Birde ahýrý kürür, dýþarýda ki p.kluða Öðlene ekmek bitmeden hamuru yoðurur Katmerle-bükmeyle çocuklarý doyurur Koþturmaca içerisinde epey yorulur Baðda -bahçede yapýlacak iþler çoktur Hepsini saymaya kalksam imkân yoktur Buna raðmen evi de gerçekten paktýr Öðlene ekmek bitmeden hamuru yoðurur Katmerle-bükmeyle çocuklarý doyurur Koþturmaca içerisinde epey yorulur Sýrtýnda güðüm, elinde bidonla eve su taþýr Yeni doðmuþ buzaðýya kýyamaz, sýrtýný kaþýr Avucunu açtýrýp ta baksan her tarafý nasýr Donlarý yýkamak için, köyün yunaða kurar kazan Çimdirir çocuklarý, bite pireye vermemek için meydan Arada bir fýrça yer, kaynata - kaynana ve kocadan Bazen çocuklarýný oturtup öðüt verir dizinin dibinde Der 'korkmayýn, saçýmý süpürge yapýp okuturum sizi yine Sizde aman çok çalýþýn yavrularým benim gibi çekmeyin çile' Odabaþý der, tam anlatamam size gelip görmeyince Þehirden gelen misafirlere bir baþka durur el pençe Çok üzülür, burun kýrýþtýrýp da yemeði yenmeyince Öyle ufak tefek hastalýklarda doktora gelmez Þehirli kadýnlarý gibi her gün çarþý pazar bilmez Evlatlar unutmayýn, bu analarýn hakký ödenmez Çocuklar bir bir gurbet ele gittiler Ayakta zor dursa da Koca Çýnarlar dertliler Tarlayý - tapaný ekmeyip, nadasa vakfettiler Akþam olunca günün yorgunluðu biner sýrtýna Yatsýya dayanamaz uzanýverir sobanýn yanýna Biraz sonra dürter kocasý, 'karý, bir çay yapsana' ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý 22 yýlýn verdiði tecrübeyle bu yýl kurban organizasyonunu yurt içindeki kurban çalýþmalarý ile birlikte 5 kýtada 93 ülke ve bölgede gerçekleþtirdi. ÝHH, bayram boyunca 45 bin 18 hisse kurbaný yaklaþýk 1 milyon 600 bin ihtiyaç sahibine daðýtýldý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 5 kýtada 93 ülke ve bölgede kurban kesimlerini tamamladý. Yurt içi ve yurt dýþý olmak üzere toplamda 45 bin 18 hisse kurban ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý. Çorum ÝHH Ýstiþare Heyeti üyesi Av. Ömer Kýlýç'ta Kurbanda Ruanda'da görev aldý. Yeryüzüne daðýlan ÝHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeþlerine sadece kurban eti götürerek deðil, ayný zamanda hayat koþullarýný iyileþtirmeye yönelik çeþitli projelerle de destek olmaya devam ediyor. Cami, mescit, su kuyularý, eðitim merkezleri, meslek edindirme kurslarý, saðlýk çalýþmalarý, yetimhane binalarý vb. birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atýlýyor. Aðýrlýklý olarak Suriye, Filistin, Irak, Lübnan, Ürdün, Patani, Myanmar, Moro, Pakistan, Afganistan, Çad ile Somali gibi kriz ve savaþ bölgelerinde kurban çalýþmasý yapýldý. ÝHH ekipleri, bu ülkelerin yaný sýra dünyada Müslümanlarýn yaþadýðý ve ihtiyaç duyulan diðer bölgelere de ulaþarak kurban kesimlerini tamamladý. ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý konu hakkýnda verdiði bilgide, "Vakfýn bu yýlki kurban kampanyasýnda önceliklerinden birisi Suriyeli mülteciler oldu. Türkiye, Lübnan, Ürdün mülteci kamplarý ile Suriye içerisinde Þam, Halep, Hama, Ýdlib, Lazkiye, Deirezzor ve diðer þehirlerdeki mülteci kamplarýnda kesilen 3 bin 205 hisse kurban, yaklaþýk olarak 115 bin 380 civarýnda ihtiyaç sahibi Suriyeli mültecilere daðýtýldý. FÝLÝSTÝN'E VE GAZZE'YE ÖZEL ÖNEM ÝHH ekipleri, Filistinli ihtiyaç sahiplerini de unutmadý. ÝHH ekipleri, abluka altýnda yaþayan Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine toplamda 6 bin 589 hisse kurban kesimi yaparak 237 bin 204 ihtiyaç sahibine daðýttý. YOKSULLUÐUN KITASI AFRÝKA ÝHH ekipleri, Afrika'da da yoðun bir kurban çalýþmasý yürütüyor. Afraika'da çok sayýda su kuyusu ve katarak ameliyatlarý projesi yürüten ÝHH, bu sene ihtiyaç duyulan bir çok ülkede kurban çalýþmasý yaptý. Nijer, Somali, Mali, Gana, Sudan(Darfur, Hartum, Eritreli mülteciler), Etiyopya(AddisAbaba, Ogedan), Çad(Orta Afrikalý mülteciler), Burkina Faso, Tanzanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Cibuti, Kamerun(Orta Afrikalý mülteciler), Bolivya, Lesotho, Mozambik, Swaziland, Zimbabve, Gambiya, Gana, Kenya, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Raunda, Sierre Leone, Uganda gibi ülkelerde kurbanlar kesilerek ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý. ARAKAN UNUTULMADI Uzak Asya'nýn Ýslam topraklarý büyük bir insanlýk dramýnýn yaþandýðý Myanmar'ýn bazý bölgelerinde, Bangladeþ'te Arakanlý Müslümanlarýn yaþadýðý bölgelerde kurban kesimi Kurban Bayramý'nýn üçüncü günü baþladý. ÝHH ekipleri, bu bölgelerde daha önce selden dolayý zarar gören bazý noktalarda yardým faaliyetleri yürütmüþtü. ÝHH ekipleri, Arakan'da toplamda 2 bin 485 hisse kurban keserek yoksul ailelere kurban eti daðýtýmý yaptý. Pakistan'da ise aðýrlýklý olarak mültecilerin bulunduðu bölgelerde kurban kesimi yapýldý. Pakistan'da kurbanlar bayramýn üçüncü günü kesilmeye ve daðýtýlmaya baþlandý. ÝHH ekipleri, bu bölgede daha önce selden zarar gören ihtiyaç sahiplerine yardým faaliyetinde bulunmuþtu. Ekipler, ayný zaman da Afganistan'da da belli sayýda kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdý. Güney Asya'nýn fakir ülkesi 2 milyonluk Srilanka'nýn nüfusunun yüzde 8'ini Müslümanlar oluþturuyor. ÝHH ekipleri, Srilanka'da belirli sayýda kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdý. ÝHH ekipleri, Balkanlara da çalýþmalarýna devam etti. Makedonya, Arnavutluk, Sancak, Kosova'da kurban çalýþmasý yapýldý. Balkanlarda farklý ülke ve bölgelerde toplamda bin 627 hisse kurban kesimi yapýlarak ihtiyaç sahiplerine daðýttý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Patani bölgesinde kestiði 110 büyükbaþ hayvanýn etlerini ihtiyaç sahibi ailelere daðýttý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 2014 Kurban Organizasyonu kapsamýnda vakýf personeli ve gönüllülerden oluþan bir ekiple yoksul Müslüman Malaylarýn yaþadýðý Tayland'ýn Patani bölgesine de gitti. ÝHH ekibi, Patani'nin kýrsal kesimde bulunan bölgede kesilen 110 büyükbaþ hayvanýn etlerini yoksul ailelere teslim etti. Hatýrlanmýþ olmanýn mutluluðunu yaþayan Müslüman Malaylar, ÝHH ekibine teþekkür ederek poþet içine konulan etlerini alarak evlerine gitti. Kurban bayramýný Türkiye'den iki gün sonra kutlayan Nepal'de ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 940 hayýrseverin kurban baðýþlarýyla satýn alýnan 120 büyükbaþ hayvanýn etlerini Müslüman kardeþlerine ulaþtýrdý. Nepal'deki yaklaþýk 1 milyon 200 bin Müslümanýn yüzde 95'nin yaþadýðý Biratnagar'da, gerçekleþtirilen kesimlerde kurbanlar, titiz çalýþmalarý sonucu ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýldý. 5 KITADA 93 ÜLKE VE BÖLGEDE KURBAN ORGANÝZASYONU ÝHH ekipleri dünyanýn birçok noktasýna bayram öncesi ulaþarak kurban çalýþmalarýna baþladý. Kurban Bayramý'yla birlikte þu ülkelerde ve bölgelerde kurban çalýþmalarý yoðun bir þekilde yürütüldü;abhazya, Acara, Açe, Adýgey, Afganistan, Ahýska, Arnavutluk, Azerbaycan(Çeçen mülteciler), Bangladeþ(Arakanlý mülteciler), Bolivya, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad (Orta Afrikalý mülteciler), Çeçenistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Doðu Türkistan, Ekvador, Etiyopya(AddisAbaba, Ogedan), Filipinler- Moro, Filistin(Gazze), Gambiya, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Haiti, Hindistan(Jammu ve Keþmir, Assam, Kerala), Irak, Ýran, Kamboçya, Kamerun(Orta Afrikalý mülteciler), Kazakistan, Kenya, Kýrgýzistan, Kýrým, Kosova, Kuzey Irak, Lesotho, Lübnan(Filistinli mülteciler, Suriyeli mülteciler), Makedonya, Malavi, Mali, Mýsýr, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Nepal, Nijer, Özbekistan, Pakistan(Azad Keþmir), Romanya, Ruanda, Rusya(Moskova, Tumen, Omsk, Tümen, Kamerova, NijniyNoviGorod, Penza, Kamenka), Sýrbistan(Sancak, Preþova), Sierra Leone, Somali, SriLanka, Sudan(Darfur, Hartum, Eritreli mülteciler), Suriye, Swaziland, Tacikistan, Tanzanya, Tayland - Patani, Tunus, Bosna-Hersek, Uganda, Ürdün(Filistinli mülteciler, Suriyeli mülteciler) Vietnam, Yemen (Somalili mülteciler), Zimbabve. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn 93 ülke ve bölgede gerçekleþtirdiði bu yýlki Kurban organizasyonunda kesilen kurbanlar yaklaþýk 1 milyon 400 bin ihtiyaç sahibine ulaþtýrýldý." Haber Servisi

'Tarým ve Ýnsan' adlý fotoðraf sergisi açýldý. * HABERÝ 2 DE. Hýdýrlýk Caddesi nde yol geniþletme ve asfalt çalýþmasý yapýlýyor.

'Tarým ve Ýnsan' adlý fotoðraf sergisi açýldý. * HABERÝ 2 DE. Hýdýrlýk Caddesi nde yol geniþletme ve asfalt çalýþmasý yapýlýyor. Saðlýk için yürüdüler 'Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý' etkinlikleri kapsamýnda 'Saðlýk Ýçin Hareket Et' temalý bir yürüyüþ düzenlendi. Tarým ve Ýnsan bu sergide Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler!

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler! Sürücülere bayram trafiði uyarýsý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Kurban Bayramý tatilinin 5 gün olmasýnýn karayollarýndaki araç yoðunluðunu artýracaðýný belirtti. Bayram tatillerindeki

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor

IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor Kimse Yok Mu Derneði 1.500 kiþiye kumanya paketi daðýtacak Kimse Yok Mu Derneði Þube Ýl Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki Ramazan faaliyetlerini deðerlendirdi.

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı