Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok?"

Transkript

1 Baðcý Ailesinin Mutlu günü Meryem ve Bünyamin Baðcý'nýn oðullarý, AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'nýn Yeðeni ve ayný zamanda yardýmcýsý olan Ömer Fatih Baðcý, Þehri ve Mehmet Çanak'ýn Kýzlarý Sevda ile evlendi. 11 Ekim Cumartesi günü Kýna gecesi ile baþlayan düðün dün akþam Osmancýk Saray Düðün salonunda Nikah töreni ve düðün eðlencesi ile devam etti. 5 DE Kendini emekli maaþý ile barýþa adayan Ali Nezihi Arýn Çorum'a uðradý Ýsviçre Vatandaþý Roland Höhn'ün 2002 Yýlý Aralýk Ayýnda Baþlattýðý ve 10 Yýlda 1.5 Milyar Ýmzanýn Hedeflendiði "Barýþ ve Güvenlik Ýçinde Yaþamak Ýstiyoruz" Adlý Kampanyanýn Türkiye'deki Gönüllü Elçisi Ali Nezihi Arýn, Dünya Barýþý Ýçin Adým Adým Türkiye'yi Dolaþýyor. ' Türkiye de Barýþ Ýçin dilekçe' daðýtmak adýna Ýstanbul Pendik'ten yola çýkan ve bugüne kadar Türkiye'nin üçte birini dolaþan Ali Nezihi Arýn, Sadece SGK Emekli maaþý ile ve bu maaþ dýþýnda hiçbir yerden gelir elde etmeden resmi daireleri, okullarý, evleri ve esnafý dolaþarak barýþ sürecine katký saðlamaya çalýþýyor. 5 DE 14 EKÝM 2014 SALI 40 KURUÞ Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam: Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok? Türk Büro Sen heyeti gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel ile görüþtüler. Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam baþkanlýðýnda ki heyet de Baþkan yardýmcýlarýndan Ahmet Boyraz, Erol Arýcý, Demet Yurdasucu ve Gülsüm Altuntaþ da yer aldýlar. Kamu çalýþanlarýnýn 2013 yýlý toplu sözleþme sürecinde aldýklarý 123 Tl lik ilk zam miktarý ve sonrasýnda açýklanan Enflasyon oranlarý soncuna göre maðdur edildiklerini ifade eden Sami Çam," Enflasyon oraný 9.4 iken verilen zam oraný 4.3. dür. Memur 5.1 oranýnda devletten alacaklýdýr. 7 DE Hýdýrlýk Caddesi artýk daha modern ve geniþ Çorum Belediyesi, asfalt sezonunun sonuna gelindiði bu günlerde de çalýþmalarýný hýzla sürdürüyor. Çorum halkýna daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunma amacýyla çalýþmalarýný sürdüren Çorum Belediyesi, hergün þehrin farklý noktalarýnda çalýþmalarýna devam ediyor. Çorum'un iþlek caddeleri arasýnda yer alan Hýdýrlýk Caddesi geniþletiliyor. Mevcut durumu 6 metre olan cadde yeni imar planýna göre 30 metreye geniþletilecek. Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý asfalt ekipleri yaðmur suyuhatlarý, kanalizasyon ve su þebekesi yapýlan yolun asfalt iþlemlerine baþladý. 9 DA Saðlýk yaþam için hareket edelim Çorum Devlet Tiyatrosu sezonu açýyor Atlas'tan köy ziyaretlerine devam CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Atlas, geçtiðimiz hafta sonu da ekibiyle birlikte Eskiekin, Kazýklýkaya, Turgut, Kavacýk, Tolamehmet köylerini ziyaret ederek vatandaþlarla sohbet etti. 7 DE 2014 yýlý "Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý" etkinlikleri kapsamýnda, Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Saðlýk Müdürlüðü ve Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði personelinin ve öðrencilerin katýlýmý ile "Saðlýk Ýçin Hareket Et" temalý bir yürüyüþ organizasyonu düzenlendi. Kamu Sen'den Vali Kara'ya hayýrlý olsun 2 DE 3 DE Yolyapar, son yolculuðuna uðurlandý Çorum da geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybeden gazeteci Mustafa Yolyapar (48) son yolculuðuna uðurlandý. Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ýn kardeþi olan Mustafa Yolyapar, önceki gün öðle saatlerinde evinde kalp krizi geçirmiþ yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamamýþtý. 10 DA Devlet Tiyatrolarý Çorum sahnesi sezonu Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Ýkinci Dereceden Ýþsizlik Yanýðý" isimli oyunla açýyor.ali Cüneyd Kýlcýoðlu'nun yazdýðý ve Elif Erdal'ýn yönettiði 2 perdelik oyun 24 Ekim Cuma günü saat 20.00'da 25 Ekim Cumartesi günü ise saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda tiyatroseverlerle buluþacak. Oyunun konusu þöyle:bir Cumhurbaþkaný, Baþbakan'ýn kafasýna anayasa fýrlatýrsa, tesadüf bu ya, siz de o gün askerden dönmüþ bir... 3 DE "Çanakkale ruhunu yeniden canlandýrmalýyýz" Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý son günlerde Türkiye üzerinde kurgulanan oyunlar, gündem ve Saðlýk-Sen'in... "Çorum'da El Sanatlarýný" masaya yatýracaklar Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü "Çorum'da El Sanatlarýnýn Dünü, Bugünü" konulu panel ve Ahþap Baský Sergisi düzenleyecek. 7 de 7 de 4 de Mahir ODABAÞI ÇÝLENÝN AÇIK ADRESÝ KÖYLÜ KADINI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný

2 YILDIZ HABER 2 YILDIZ AJANDA Ýmsâk : 05:17 Güneþ : 06:43 Öðle : 12:33 Ýkindi : 15:38 Akþam : 18:12 Yatsý : 19: (Kýrþehir) Ahi Evrân Kültür Haftasý - Ankara'nýn baþkent olmasý (1923) - Harp Akademileri Günü ELEMAN ÝLANI Demir doðrama, paslanmaz korkuluk ve alüminyum korkuluk iþinden anlayan kalfa ve ustalar alýnacaktýr. Müracaat: Þahin Paslanmaz Tel: ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Kamu Sen'den Vali Kara'ya hayýrlý olsun Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarý ile Vali Ahmet Kara'ya dün hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Yýl: 10 Sayý: EKÝM 2014 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Vali Kara'ya hayýrlý olsun dileklerini iletti. Vali Ahmet Kara ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök'e ve Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarýna teþekkür etti. Yasin YÜCEL Sanayiye aktarýlan sütte artýþ devam ediyor Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, sanayiye aktarýlan inek sütü miktarýnýn Aðustos ayýnda yüzde 10,98, Ocak-Aðustos döneminde yüzde 9,87 arttýðýný bildirerek, "Aðustos ayýnda 698 bin ton, son bir yýllýk dönemde 8,48 milyon ton inek sütü sanayiye aktarýldý.sanayiye aktarýlan süt miktarýnda artýþ devam ediyor" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2014 yýlý Aðustos ayýnda sanayiye aktarýlan inek sütü miktarýnýn geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10,98 artýþla 628 bin 996 tondan 698 bin 098 tona yükseldiðini belirtti. Þemsi Bayraktar, 2013 yýlý Ocak ayýnda 637 bin 956 ton olan sanayiye aktarýlan süt miktarýnýn, Þubat ayýnda 622 bin 381 ton, Mart ayýnda 710 bin 712 ton, Nisan ayýnda 733 bin 380 ton, Mayýs ayýnda 772 bin 785 ton, Haziran ayýnda 692 bin 84 ton, Temmuz ayýnda 675 bin 158 ton, Aðustos ayýnda 628 bin 996 ton, Eylül ayýnda 594 bin 456 ton, Ekim ayýnda 605 bin 194 ton, Kasým ayýnda 611 bin 918 ton, Aralýk ayýnda 653 bin 490 ton olduðu bilgisini verdi Ocak ayýnda sanayiye 710 bin 33 ton, Þubat ayýnda 684 bin 115 ton, Mart ayýnda 789 bin 355 ton, Nisan ayýnda 793 bin 573 ton, Mayýs ayýnda 828 bin 417, Haziran ayýnda 767 bin 112, Temmuz ayýnda ise 743 bin 232 ton ve Aðustos ayýnda ise 698 bin 98 ton inek sütü aktarýldýðýný belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti: "2013 yýlýnda sanayiye 7 milyon 938 bin 510 ton inek sütü aktarýlmýþtý. Sanayiye aktarýlan inek sütü miktarý Aðustos ayý itibarýyla yýllýk bazda 8 milyon 478 bin 992 ton ile 8,5 milyon tona yaklaþtý. Ocak-Aðustosdönemlerine bakýldýðýnda 2013 yýlýnda 5milyon 453 bin 472 ton olan sanayiye aktarýlan inek sütü miktarý, 2014 yýlýnda yüzde 9,87 artýþla 6 milyon 13 bin 935 tona ulaþtý." -KANATLI SEKTÖRÜ- Bayraktar, tavuk yumurtasý üretimininde Aðustos'ta yüzde 2,26, tavuk eti üretiminin ise yüzde 4,3 arttýðýný, Ocak-Aðustos döneminde yumurtada yüzde 11,95, tavuk etinde yüzde 5,76'lik yükseliþ olduðunu bildirdi. Bayraktar, "Ocak-Aðustos döneminde, 2013 yýlýnda 10 milyar 797 milyon 601 bin olan tavuk yumurtasý üretimi, 2014 yýlýnda yüzde 5,76 artýþla11 milyar 276 milyon 176 bine yükseldi" dedi yýlý Aðustos ayýnda bin 158 ton olan tavuk eti üretiminin, yüzde 4,3artýþla2014Aðustos ayýnda 169 bin 212 tona yükseldiðini bildiren Bayraktar, "Ocak-Aðustos döneminde, 2013 yýlýnda 1 milyon 232 bin 418ton olan tavuk eti üretimi, 2014 yýlýnda yüzde 5,76artýþla 1 milyon 271bin 748 tona yükseldi" bilgisini verdi. Bayraktar, 2013 yýlýnda 16 milyar 496 milyon 751 bin adet olan yumurta üretiminin Temmuz ayý itibarýyla yýllýk bazda 16 milyar 965 milyon 327 bin ile 17 milyar adede dayandýðýný, 1 milyon 758 bin 363 ton olan tavuk eti üretiminin ise Aðustosayý itibarýyla yýllýk bazda 1 milyon 827 bin 693 ton olduðunu bildirdi. -DIÞ TÝCARET- Bayraktar, 2013 yýlýnýn tamamýnda 406 milyon 352 bin 441 dolar yumurta, 607 milyon 930 bin 13 dolar kümes hayvaný eti, sakatatý ve benzeri ürün, 285 milyon 776 bin 482 dolar süt ve süt ürünleri, 2014 Ocak-Temmuz döneminde ise 255 milyon 595 bin 090 dolar yumurta, 425 milyon 181 bin 253 dolar kümes hayvaný eti, sakatatlarý ve benzeri ürün, 257 milyon 063 bin 362 dolar süt ve süt ürünleri ihracatý yapýldýðýný da kaydetti. Haber Servisi TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Sözünde durmak ve sözünü güzel bir þekilde yerine getirmeye çalýþmak, imandandýr Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Ben Böyle Olmamalýydým Ben, böyle olmamalýydým Ýsmini duyunca, boynum düþmeliydi omzuma. Ýçime bir ateþ düþmeliydi Ayaklarýmýn feri kesilmeliydi. Kendimden geçmeliydim sonra... Adýný sayýklamalýydým, adýmý unuttuðumda Ama bunu kimse duymamalýydý, Seni, mahþere kadar saklamalýydým. Ben böyle olmamalýydým Nisan akþamlarýný ýslatýrken yaðmur Bahar, þarkýlarýný söylerken karanlýða Çalan her kapýya `sensin` diye koþmalýydým. Ayak sesleri gelmeliydi uzaktan Ben hep sana yormalýydým. Gece yýldýzlarýný serpince göðe Seni görmek için uyumalýydým. Þarkýlar kime söylenirse söylensin Sana diye dinlemeliydim. Türküler dolmalýydý odama, Ben bir selvi boylu yârdan ayrýldým deyince bir ses Selvi boylu yâr sen olmalýydýn Kömür gözlüm ateþine düþeli Senin için söylenmiþ söz olmalýydý. Bir mey yokluðuna aðlamalýydý delice Bir keman, incecik çýðlýk olmalýydý Ama bunu kimse bilmemeliydi, Seni mahþere kadar saklamalýydým. Böyle olmamalýydým, Kelimeler Taif'i taþýyýnca kulaklarýma Daha yüzüme çarpmadan Taif rüzgarý, Taþlarýn izi çýkmalýydý yüzümde. Uhud anýlýrken, diþlerine sýzý düþmeliydi. Haremde bir ikindi vakti Kem gözler çevrilince sana Ve vefasýz eller uzanýnca yakana Ýçim daralmalý, nefesim kesilmeliydi. Sen ötelere hazýrlanýrken, Öteler senin için süslenirken, Son kez baktýðýn pencerede hayal edip seni, Perdenin son kez kapanmasý gibi, Kapanmalýydý gözlerim. Sonra içime doðru gerilip, Seni bize lutfedenin ismini haykýrýp, 'Allah(C.C.) ' deyip, Düþmeliydim yere. Ama bunu kimse bilmemeliydi. Seni mahþere kadar saklamýydým. Ve mahþer günü... Uzaktan seni seyretsem. Sana yakýn olmak için can atsam. Beni engelleseler, 'Sen kim yakýnlýk kim? ' deseler. Ben aðlamaktan konuþamasam. Gözlerini çevirsen bana. 'Benim cennetim bana bakan gözlerindir.' Ve tebessüm etsen. Ama bunu kimse görmese, Seni ebede kadar saklasam. Dursun Ali Erzincanlý HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2844 2,2872 EUR 2,8834 2,8871 STERLiN 3,6701 3,6801 JPY YENi 2,1219 2,1247 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ODABAÞ ECZANESÝ TEL: ÝKBALEVLERE GÝDEN CADDE ÜZER SEVDA ECZANESÝ TEL: ÖZDOÐANLAR SÝNEMASI YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Tarým ve Ýnsan Saðlýk yaþam için hareket edelim 2014 yýlý "Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý" etkinlikleri kapsamýnda, Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Saðlýk Müdürlüðü ve Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði personelinin ve öðrencilerin katýlýmý ile "Saðlýk Ýçin Hareket Et" temalý bir yürüyüþ organizasyonu düzenlendi. Valilik önünde toplanan katýlýmcýlar Saat Kulesi'ne kadar düzenlenen yürüyüþe Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani, Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, öðrenciler saðlýk çalýþanlarý ve aileleri katýldý. Yürüyüþte, saðlýk çalýþanlarý olarak topluma örnek olmak ve farkýndalýk oluþturmak amacýyla fiziksel aktiviteyle ilgili pankartlar taþýdý. Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, düzenli fiziksel aktivite, saðlýðýn korunmasý ve geliþtirilmesinde önemli rol oynadýðýný söyledi. Barýþ, "Saðlýk, bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinde olmasý olarak tanýmlanmaktadýr. Teknolojik geliþmelerle günlük aktivite yoðunluðunu azaltmak her ne kadar yaþamý kolaylaþtýrsa da uzun vadede hareketsiz bireylerin sayýsýný arttýrmakta ve saðlýðý olumsuz etkilemektedir. Fiziksel aktivitenin saðlýk için öneminin yeterince anlaþýlamamasý ve giderek daha hareketsiz bir yaþam tarzýnýn benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalýklarý, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalýklarýn görülme sýklýðýný arttýran önemli nedenlerden biri olmuþtur. Çocukluk çaðýndan itibaren düzenli aktivite alýþkanlýðý kazandýrmak, egzersizi günlük yaþamýn vazgeçilmez bir parçasý haline getirmek ve en azýndan her birey için günlük bedensel aktivite miktarým arttýrmak, bireysel saðlýðýmýzýn korunmasý ve ileride karþýlaþýlacak saðlýk tehditlerinin azaltýlmasý konusunda oldukça büyük öneme sahiptir. Bunun için çocuklar yaþlarýna uygun spora veya egzersize yönlendirilmeli, bilgisayar veya tv karþýsýnda uzun süre kalmalarý önlenmelidir. Düzenli fiziksel aktivitenin, Halk Saðlýðý Müdürü saðlýklý kilonun sürdürülmesi, dayanýklýlýk, güç ve Ahmet Barýþ esnekliðin artýrýlmasýndaki rolünün yanýsýra toplumda sýk görülen kronik hastalýklara yakalanma riskini azalttýðý açýkça bilinmektedir. Haftada 3-4 kez yapýlan, dakikalýk orta þiddette fiziksel aktivite bile genellikle saðlýðýmýz üzerinde olumlu etkileri açýða çýkarmaya yeterlidir" diye konuþtu. Yürüyüþün ardýndan Hürriyet Parký önünde su ve sýcak salep daðýtýldý. Yasin YÜCEL fotoðraf sergisi açýldý Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðý'nca bu yýl 5'ncisi düzenlenen "Tarým ve Ýnsan" konulu ulusal fotoðraf yarýþmasýnýn sergisi dün Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda açýldý. Serginin açýlýþ kurdelesini Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Denizbank Þube Müdürü Ebru Gül Çömüz, Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Saadettin Karaaslan, Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ birlikte kestiler. Açýlýþ konuþmasý yapan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, serginin tarýma gönül veren insanlarýn fotoðraflarýndan oluþtuðunu ve fotoðraflarýn 81 ilde sergileneceðini belirterek, herkesin çektiði fotoðraflarla yarýþmaya katýlabileceðini söyledi. Denizbank'ýn sponsor olduðu ve farklý yýllarda ödül almýþ 70 fotoðrafýn olduðu fotoðraf sergisi 3 gün boyunca Devlet Tiyatro Salonu'nda fotoðraf severlerin beðenisine sunulacak. Sergi açýlýþýna, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ, Ýl Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciler Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Çorum Damýzlýk Koyun Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan,Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, Pankobirlik Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Saadettin Karaarslan, Orman Ýþletme Müdürü Orhan Çatalçam, Tapu Kadastro Müdürü Tonguç Genç, OKA Çorum Yatýrým Destek Ofisi Ýl Koordinatörü Özgür Yalçýn, Denizbank Þube Müdürleri Ebru Gül Çömüz ve Ferda Elmacý, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarýaslan ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü personeli katýldý. Bahadýr YÜCEL Çorum Devlet Tiyatrosu sezonu açýyor Devlet Tiyatrolarý Çorum sahnesi sezonu Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Ýkinci Dereceden Ýþsizlik Yanýðý" isimli oyunla açýyor.ali Cüneyd Kýlcýoðlu'nun yazdýðý ve Elif Erdal'ýn yönettiði 2 perdelik oyun 24 Ekim Cuma günü saat 20.00'da 25 Ekim Cumartesi günü ise saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda tiyatroseverlerle buluþacak. Oyunun konusu þöyle:bir Cumhurbaþkaný, Baþbakan'ýn kafasýna anayasa fýrlatýrsa, tesadüf bu ya, siz de o gün askerden dönmüþ bir üniversite mezunu olarak iþ aramaya baþlasanýz nasýl bir sürecin içinde bulurdunuz kendinizi? Güzide memleketimizin insan kaynaklarý uzmanlarýnýn "modern metotlarla" hazýrladýðý baþvuru-eleme-cevap bekleme badirelerini aþmaya çalýþmak bir yandan, eþe dosta, aileye karþý iþsiz konumunda olmak öte yandan, kendi baþvuru kriterlerinizi tabana vurdurmak ters kroþeden gelirken nasýl olur da saðlýklý, ilkeli, tuttuðunu koparan bir vatan evladý olarak kalýrsýnýz? Ya da kalabilir misiniz? Durum bu kadar tuhafken doðal olarak yaþananlar da absürd olacaktýr. Hem keyifli, hem de canýnýzý yakacak bir kara komedi.oyunun biletleri Devlet Tiyatrosu giþesinden ve tiyatrosu/çorum adresinden satýþa sunuldu. Haber Servisi Baþkan Ýsbir, Ýspanya yolcusu Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ekim 2014 tarihleri arasýnda Ýspanya'nýn Sevilla, Granada ve Cordoba kentlerine gidecek. Baþkan Ýsbir, buralarda tarihi kültürel mirasýn korunmasý ve yaþatýlmasý ile ilgili çalýþmalarý yerinde inceleyecek. Baþkan Ýsbir, Ýspanya'ya Tarihi Ketler Birliðinin daveti üzerine gidiyor. Haber Servisi Model araç tutkunlarý stant açtý Model araç tutkunlarý geçtiðimiz hafta sonu Akkent yapýlan otodrag yarýþlarýn stant açtýlar. Model araç severler açtýklarý stantda hem birbirinden ilginç model araçlarý sergilediler hemde meraklýlara bilgi verdiler. Model araç tutkunlarý isteyenlerin bu araçlar hakkýnda kendilerinden bilgi alabileceklerini ifade ederek, "Çorum'da model araç meraklýlarýnýn sayýsýnýn artmasý için çalýþýyoruz. Ýsteyenlere bu konu da yardým olmaya hazýrýz" dediler. Bahadýr YÜCEL

4 YILDIZ HABER 4 Ömer Kýlýç Ruanda'da ÝHH'nýn Kurban çalýþmalarýna katýldý Baðcý Ailesinin Mutlu günü Mahir ODABAÞI ÇÝLENÝN AÇIK ADRESÝ KÖYLÜ KADINI Eskiye göre þartlar çok deðiþmiþ olsa da yine çoðu köylerdeki kadýnlarýmýz çilenin açýk adresi olarak gözümüze çarpýyor. Güne ekseriya sabah ezanýyla baþlýyorlar. Masraf az olsun LPG tüpü gitmesin diye yemekleri, çaylarý ocakta yapýyorlar. Peþinden inekleri saðmak, yalýný, yemini - samanýný vermek ve akabinde ahýrdaki kemireleri dýþarý taþýma iþi bekliyor. Geleneksel aile tiplerinde aileler parçalanmadýðý için gelin kaynana ve hatta bir iki elti ayný evde kalýyorlar. Bu durumda yemek yapmak, ekmek yetiþtirmek baþlý baþýna bir uðraþý haline geliyor. Birde bunun yanýnda babacan kaynata, sevecen kaynana yoksa ve eþi de çok sakinse veya çok aksiyse Allah o gelin yar ve yardýmcýsý olsun demekten baþka çare kalmýyor. En büyük yorgunluðu da onlardan geliyor. Diðer taraftan þebeke yoksa eve su taþýma, çamaþýrlarý köy yunaðýnda yýkama ve bað bahçe iþleri peþinden geliyor. Akþam olunca öyle þehirli kadýnlarý gibi gece yarýlarýna kadar, parklarda veya evde televizyon baþýnda, internet karþýsýnda kalmak gibi bir lükse sahip olamýyorlar. Çünkü günün yorgunluðu üstlerine çöküyor, halk tabiri ile sobanýn yanýna koyun postunun üzerine devriliveriyor ama bu arada çay içmeden uyumak eksikliktir alýþkanlýðýyla eþi veya beraber kalýyorlarsa diðer aile büyüklerine bu hizmeti de sunmak zorundadýr. Diðer taraftan öyle ufak tefek hastalýklar için çocuklarý hastaneye götüremiyor. Çokbilmiþ kaynananýn kaynanasýndan gördüðü usulle hastalýklara þifa aranýyor. Bazen de bedeli aðýr ödeniyor. Hele kendisi, son havlinde gidebiliyor. Netice olarak, bu annelerimizin çocuklarýnda ayný kaderi paylaþmamalarý için, köyde görev yapan imama, öðretmene veya diðer memurlara çok görev düþmektedir. Ýsterse idealist bir imam, bir öðretmen özellikle mahrumiyet olan köylerin ufkunu deðiþtirebilir. Bu nedenle, ''þehirdeki doktorun çocuðu doktor olursa normaldir ANCAK dað köyündeki Satý teyzemin çocuðu doktor olursa bunun hayat hikâyesi farklý yazýlmalýdýr'' Evlatlarda bu analarýn hakkýnýn ödenemeyeceðini unutmamalýdýr. Sabah erkenden kalkýp yakar ocaðýn altýný Çocuklarýna, kocasýna piþirir sýcak tahrana aþýný Ellisinde olsa da altmýþýnda gibi gösterir yaþýný Meryem ve Bünyamin Baðcý'nýn oðullarý, AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'nýn Yeðeni ve ayný zamanda yardýmcýsý olan Ömer Fatih Baðcý, Þehri ve Mehmet Çanak'ýn Kýzlarý Sevda ile evlendi. 11 Ekim Cumartesi günü Kýna gecesi ile baþlayan düðün dün akþam Osmancýk Saray Düðün salonunda Nikah töreni ve düðün eðlencesi ile devam etti. Genç Çiftlerin þahitliðini Milletvekili Cahit Baðcý ve AK Parti Ýl baþkaný Ahmet Ceylan yaptýlar. Tek Yýldýz Ailesi olarak genç çiftleri tebrik eder mutluluklar dileriz. Helkeyi alýp iner dama, yalýný verir mala Ýneði saðmaya baþlar vermeden mola Birde ahýrý kürür, dýþarýda ki p.kluða Öðlene ekmek bitmeden hamuru yoðurur Katmerle-bükmeyle çocuklarý doyurur Koþturmaca içerisinde epey yorulur Baðda -bahçede yapýlacak iþler çoktur Hepsini saymaya kalksam imkân yoktur Buna raðmen evi de gerçekten paktýr Öðlene ekmek bitmeden hamuru yoðurur Katmerle-bükmeyle çocuklarý doyurur Koþturmaca içerisinde epey yorulur Sýrtýnda güðüm, elinde bidonla eve su taþýr Yeni doðmuþ buzaðýya kýyamaz, sýrtýný kaþýr Avucunu açtýrýp ta baksan her tarafý nasýr Donlarý yýkamak için, köyün yunaða kurar kazan Çimdirir çocuklarý, bite pireye vermemek için meydan Arada bir fýrça yer, kaynata - kaynana ve kocadan Bazen çocuklarýný oturtup öðüt verir dizinin dibinde Der 'korkmayýn, saçýmý süpürge yapýp okuturum sizi yine Sizde aman çok çalýþýn yavrularým benim gibi çekmeyin çile' Odabaþý der, tam anlatamam size gelip görmeyince Þehirden gelen misafirlere bir baþka durur el pençe Çok üzülür, burun kýrýþtýrýp da yemeði yenmeyince Öyle ufak tefek hastalýklarda doktora gelmez Þehirli kadýnlarý gibi her gün çarþý pazar bilmez Evlatlar unutmayýn, bu analarýn hakký ödenmez Çocuklar bir bir gurbet ele gittiler Ayakta zor dursa da Koca Çýnarlar dertliler Tarlayý - tapaný ekmeyip, nadasa vakfettiler Akþam olunca günün yorgunluðu biner sýrtýna Yatsýya dayanamaz uzanýverir sobanýn yanýna Biraz sonra dürter kocasý, 'karý, bir çay yapsana' ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý 22 yýlýn verdiði tecrübeyle bu yýl kurban organizasyonunu yurt içindeki kurban çalýþmalarý ile birlikte 5 kýtada 93 ülke ve bölgede gerçekleþtirdi. ÝHH, bayram boyunca 45 bin 18 hisse kurbaný yaklaþýk 1 milyon 600 bin ihtiyaç sahibine daðýtýldý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 5 kýtada 93 ülke ve bölgede kurban kesimlerini tamamladý. Yurt içi ve yurt dýþý olmak üzere toplamda 45 bin 18 hisse kurban ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý. Çorum ÝHH Ýstiþare Heyeti üyesi Av. Ömer Kýlýç'ta Kurbanda Ruanda'da görev aldý. Yeryüzüne daðýlan ÝHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeþlerine sadece kurban eti götürerek deðil, ayný zamanda hayat koþullarýný iyileþtirmeye yönelik çeþitli projelerle de destek olmaya devam ediyor. Cami, mescit, su kuyularý, eðitim merkezleri, meslek edindirme kurslarý, saðlýk çalýþmalarý, yetimhane binalarý vb. birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atýlýyor. Aðýrlýklý olarak Suriye, Filistin, Irak, Lübnan, Ürdün, Patani, Myanmar, Moro, Pakistan, Afganistan, Çad ile Somali gibi kriz ve savaþ bölgelerinde kurban çalýþmasý yapýldý. ÝHH ekipleri, bu ülkelerin yaný sýra dünyada Müslümanlarýn yaþadýðý ve ihtiyaç duyulan diðer bölgelere de ulaþarak kurban kesimlerini tamamladý. ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý konu hakkýnda verdiði bilgide, "Vakfýn bu yýlki kurban kampanyasýnda önceliklerinden birisi Suriyeli mülteciler oldu. Türkiye, Lübnan, Ürdün mülteci kamplarý ile Suriye içerisinde Þam, Halep, Hama, Ýdlib, Lazkiye, Deirezzor ve diðer þehirlerdeki mülteci kamplarýnda kesilen 3 bin 205 hisse kurban, yaklaþýk olarak 115 bin 380 civarýnda ihtiyaç sahibi Suriyeli mültecilere daðýtýldý. FÝLÝSTÝN'E VE GAZZE'YE ÖZEL ÖNEM ÝHH ekipleri, Filistinli ihtiyaç sahiplerini de unutmadý. ÝHH ekipleri, abluka altýnda yaþayan Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine toplamda 6 bin 589 hisse kurban kesimi yaparak 237 bin 204 ihtiyaç sahibine daðýttý. YOKSULLUÐUN KITASI AFRÝKA ÝHH ekipleri, Afrika'da da yoðun bir kurban çalýþmasý yürütüyor. Afraika'da çok sayýda su kuyusu ve katarak ameliyatlarý projesi yürüten ÝHH, bu sene ihtiyaç duyulan bir çok ülkede kurban çalýþmasý yaptý. Nijer, Somali, Mali, Gana, Sudan(Darfur, Hartum, Eritreli mülteciler), Etiyopya(AddisAbaba, Ogedan), Çad(Orta Afrikalý mülteciler), Burkina Faso, Tanzanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Cibuti, Kamerun(Orta Afrikalý mülteciler), Bolivya, Lesotho, Mozambik, Swaziland, Zimbabve, Gambiya, Gana, Kenya, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Raunda, Sierre Leone, Uganda gibi ülkelerde kurbanlar kesilerek ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý. ARAKAN UNUTULMADI Uzak Asya'nýn Ýslam topraklarý büyük bir insanlýk dramýnýn yaþandýðý Myanmar'ýn bazý bölgelerinde, Bangladeþ'te Arakanlý Müslümanlarýn yaþadýðý bölgelerde kurban kesimi Kurban Bayramý'nýn üçüncü günü baþladý. ÝHH ekipleri, bu bölgelerde daha önce selden dolayý zarar gören bazý noktalarda yardým faaliyetleri yürütmüþtü. ÝHH ekipleri, Arakan'da toplamda 2 bin 485 hisse kurban keserek yoksul ailelere kurban eti daðýtýmý yaptý. Pakistan'da ise aðýrlýklý olarak mültecilerin bulunduðu bölgelerde kurban kesimi yapýldý. Pakistan'da kurbanlar bayramýn üçüncü günü kesilmeye ve daðýtýlmaya baþlandý. ÝHH ekipleri, bu bölgede daha önce selden zarar gören ihtiyaç sahiplerine yardým faaliyetinde bulunmuþtu. Ekipler, ayný zaman da Afganistan'da da belli sayýda kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdý. Güney Asya'nýn fakir ülkesi 2 milyonluk Srilanka'nýn nüfusunun yüzde 8'ini Müslümanlar oluþturuyor. ÝHH ekipleri, Srilanka'da belirli sayýda kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdý. ÝHH ekipleri, Balkanlara da çalýþmalarýna devam etti. Makedonya, Arnavutluk, Sancak, Kosova'da kurban çalýþmasý yapýldý. Balkanlarda farklý ülke ve bölgelerde toplamda bin 627 hisse kurban kesimi yapýlarak ihtiyaç sahiplerine daðýttý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Patani bölgesinde kestiði 110 büyükbaþ hayvanýn etlerini ihtiyaç sahibi ailelere daðýttý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 2014 Kurban Organizasyonu kapsamýnda vakýf personeli ve gönüllülerden oluþan bir ekiple yoksul Müslüman Malaylarýn yaþadýðý Tayland'ýn Patani bölgesine de gitti. ÝHH ekibi, Patani'nin kýrsal kesimde bulunan bölgede kesilen 110 büyükbaþ hayvanýn etlerini yoksul ailelere teslim etti. Hatýrlanmýþ olmanýn mutluluðunu yaþayan Müslüman Malaylar, ÝHH ekibine teþekkür ederek poþet içine konulan etlerini alarak evlerine gitti. Kurban bayramýný Türkiye'den iki gün sonra kutlayan Nepal'de ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 940 hayýrseverin kurban baðýþlarýyla satýn alýnan 120 büyükbaþ hayvanýn etlerini Müslüman kardeþlerine ulaþtýrdý. Nepal'deki yaklaþýk 1 milyon 200 bin Müslümanýn yüzde 95'nin yaþadýðý Biratnagar'da, gerçekleþtirilen kesimlerde kurbanlar, titiz çalýþmalarý sonucu ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýldý. 5 KITADA 93 ÜLKE VE BÖLGEDE KURBAN ORGANÝZASYONU ÝHH ekipleri dünyanýn birçok noktasýna bayram öncesi ulaþarak kurban çalýþmalarýna baþladý. Kurban Bayramý'yla birlikte þu ülkelerde ve bölgelerde kurban çalýþmalarý yoðun bir þekilde yürütüldü;abhazya, Acara, Açe, Adýgey, Afganistan, Ahýska, Arnavutluk, Azerbaycan(Çeçen mülteciler), Bangladeþ(Arakanlý mülteciler), Bolivya, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad (Orta Afrikalý mülteciler), Çeçenistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Doðu Türkistan, Ekvador, Etiyopya(AddisAbaba, Ogedan), Filipinler- Moro, Filistin(Gazze), Gambiya, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Haiti, Hindistan(Jammu ve Keþmir, Assam, Kerala), Irak, Ýran, Kamboçya, Kamerun(Orta Afrikalý mülteciler), Kazakistan, Kenya, Kýrgýzistan, Kýrým, Kosova, Kuzey Irak, Lesotho, Lübnan(Filistinli mülteciler, Suriyeli mülteciler), Makedonya, Malavi, Mali, Mýsýr, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Nepal, Nijer, Özbekistan, Pakistan(Azad Keþmir), Romanya, Ruanda, Rusya(Moskova, Tumen, Omsk, Tümen, Kamerova, NijniyNoviGorod, Penza, Kamenka), Sýrbistan(Sancak, Preþova), Sierra Leone, Somali, SriLanka, Sudan(Darfur, Hartum, Eritreli mülteciler), Suriye, Swaziland, Tacikistan, Tanzanya, Tayland - Patani, Tunus, Bosna-Hersek, Uganda, Ürdün(Filistinli mülteciler, Suriyeli mülteciler) Vietnam, Yemen (Somalili mülteciler), Zimbabve. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn 93 ülke ve bölgede gerçekleþtirdiði bu yýlki Kurban organizasyonunda kesilen kurbanlar yaklaþýk 1 milyon 400 bin ihtiyaç sahibine ulaþtýrýldý." Haber Servisi

5 YILDIZ HABER 5 Kendini emekli maaþý ile barýþa adayan Ali Nezihi Arýn Çorum'a uðradý Ýsviçre Vatandaþý Roland Höhn'ün 2002 Yýlý Aralýk Ayýnda Baþlattýðý ve 10 Yýlda 1.5 Milyar Ýmzanýn Hedeflendiði "Barýþ ve Güvenlik Ýçinde Yaþamak Ýstiyoruz" Adlý Kampanyanýn Türkiye'deki Gönüllü Elçisi Ali Nezihi Arýn, Dünya Barýþý Ýçin Adým Adým Türkiye'yi Dolaþýyor. ' Türkiye de Barýþ Ýçin dilekçe' daðýtmak adýna Ýstanbul Pendik'ten yola çýkan ve bugüne kadar Türkiye'nin üçte birini dolaþan Ali Nezihi Arýn, Sadece SGK Emekli maaþý ile ve bu maaþ dýþýnda hiçbir yerden gelir elde etmeden resmi daireleri, okullarý, evleri ve esnafý dolaþarak barýþ sürecine katký saðlamaya çalýþýyor. Yerine göre motorsikleti ile yerine göre karavana çevirdiði küçük aracýnýn içerisinde küçük tüpü ile kendi yemeðini piþirerek Türkiyeyi dolaþan Ali Nezihi Arýn Çorum'a gelerek gazetemizi ziyaret etti. Çözüm sürecine katký saðlamak için Ýstanbul'dan yola çýkan barýþ gönüllüsü Ali Nezihi Arýn, "Ülkemizde kardeþlik, barýþ ve güvenlik içinde yaþamak istiyorum" yazýlý barýþ dilekçesini daðýtarak vatandaþlardan imza alýyor. Toplanan imzalarý TBMM'ye teslim edileceðini söyleyen Arýn, Gönen'de çok güzel þeylere þahit olduðunu, insanlarýn barýþa hasret kaldýðýný ifade etti. Arýn, "Çalýþarak sonsuz barýþý hep beraber ülkemizde saðlayacaðýz. Ýnsanlarýmýzýn imzasý da barýþa katký saðlayacak. Pozitif sevgi ortamý saðlanacak. Dilekçemize Bakara suresinin 208. ayetini de yazdýk. Bunu yazdýk ki insanlar düþünsünler. Bütün niyazýmýz ülkemizin, insanýmýzýn barýþa kavuþmasýdýr" dedi.kimseden maddi destek almadan emekli maaþý ile bu faaliyeti yürüttüðünü ifade eden Arýn, Türkiye'yi adým adým dolaþtýðýný belirtti. Nadir YÜCEL "Çanakkale ruhunu yeniden canlandýrmalýyýz" Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý son günlerde Türkiye üzerinde kurgulanan oyunlar, gündem ve Saðlýk-Sen'in kazanýmlarýna iliþkin yaptýðý açýklamada, "Mesele Kobani, oradaki mazlumlarýn sesi olmak deðil. Mesele sonuca ulaþabilecek çözüm sürecini sabote etmek, Türk ile Kürdü birbirine düþman eylemek, bu ülkenin birlik ve beraberliðinin saðlanmasýnýn önüne geçmektir" dedi. Türkiye'de demokrasinin tesisi için çok önemli mücadelelerin verildiðini ifade eden Lafcý, "Bu süreçte ülkemizin yaþamýþ olduðu süreçleri ortaya koyacak olursak, Türkiye gerçekten milletine deðer veren bir ülke konumuna gelmek için milletin iradesinin sandýða yansýtýlacaðý bir ülke olmasý noktasýnda çok önemli mesafe kat etti. Demokrasi kültürü yeni yerleþen ülkelerde bunun hazýmsýzlýðý da maalesef boy gösteriyor, ülkemizde de olduðu gibi. Eðer bugün ülkemizde güçlü, ileri demokrasiden bahsediyorsak, bugün ülkemizin millet iradesinin sandýða yansýtýlmasýndan bahsediyorsak ve 11 Aðustos sabahýnda yeni bir Türkiye'ye uyandýysak bu sizlerin sayesinde, sizlerin emeði ile olmuþtur" ifadelerini kullandý. Türkiye'nin 11 Aðustos sabahýna 'Yeni Türkiye' söylemi ile uyandýðýný kaydeden Lafcý, "Artýk milletin iradesinin sandýða yansýdýðý, kendini yönetecek Cumhurbaþkanýný iradesiyle seçtiði, vesayet dönemlerinin ortadan tamamen kaldýrýldýðý, artýk darbelerin yapýlamayacaðý bir ülke konumuna gelen yeni bir Türkiye. Elbette bugün güçlü bir Türkiye'yi istemeyen zihniyet tekrardan düðmeye bastý. Türkiye güllük gülistanlýk bir haldeyken son 3-5 gündür kan gölüne döndürülmeye çalýþýlýyor. Birileri Türkiye üzerinden oyunlarýný devam ettirmek istiyor. Bunu yapmak istediler mi evet yapmak istediler. Türkiye'de çok partili döneme geçtikten sonra 1960'lý yýllardan sonra her 10 yýlda bir bu milletin üzerine oyunlar oynandý. Darbeler yapýldý. Bu ülke her darbe döneminde 20 yýl geriye götürüldü. Milletin deðerleri yok edildi. Bu ülkenin kaynaklarý yok edildi. Ýþte bugünde bu birliðin, beraberliðin, kardeþliðin tesis edilmiþ olduðu bu günlerde ayný þer güçler, ayný küresel güçler ve onun iþ birlikçileri her beraber hareket etmek kaydýyla ülkemizi bölmeye, kardeþ kavgasýný yeniden baþlatmaya çalýþýyorlar" þeklinde kaydetti. Son günlerde çýkan olaylarýn Kobani ile ilgisi olmadýðýný vurgulayan Lafcý, "Mesele oradaki mazlumlarýn sesi olmak asla deðil. Mesele sonuca ulaþabilecek bir çözüm sürecini sabote etmek, Türk ile Kürdü birbirine düþman eylemek, bu ülkenin birlik ve beraberliðinin saðlanmasýnýn önüne geçmek, Irak nasýl bölündüyse Türkiye'yi ayný konuma sokma meselesidir. Onun için elbetteki son günlerde yaþanan olaylara bakacak olursak bir bölge halkýný hain gösterme çabasýdýr. Böyle bir þey asla yoktur. Burada milleti sokaða dökmek isteyenlerin artýk kredileri tükenmiþtir. Artýk çözüm süreci olduktan sonra kendilerinin siyaset yapma ihtimalleri neredeyse kalmayacak bir durum ortaya çýkacak. O zaman küresel güçlerle iþbirliði yaparak Türkiye'yi karýþtýrma meselesidir ki millet olarak uyanýk olmamýz lazým. Nasýl ki Gezi eylemlerinde bir ve beraber olduysak, bu oyuna gelmeyerek ülkemizin birliðinin, beraberliðinin saðlanmasýna hep beraber katký sunmamýz ve bu ülkeyi Çanakkale ruhunu yeniden canlandýracak lider bir ülke konumuna hep beraber getirmek zorundayýz. O yüzden oynanan oyunlara dikkat etmeliyiz" dedi. Saðlýk-Sen'in kazanýmlarýna da deðinen Lafcý, "Bizden önce yetkili olup da hiçbir kazanýmý gerçekleþtiremeyenlerin Saðlýk-Sen'in onlarca kazanýmýný eleþtirmeye hakký yoktur. Saðlýk-Sen olarak yýpranma payýný ilk ortaya attýðýmýzda hayal gördüðümüzü söylediler. Bu konudaki çalýþmalar son aþamada. Önümüzdeki günlerde bir yasa ile yýpranma payýna kavuþacaðýz. Diðer taraftan üzerinde ýsrarla durduðumuz bir konu daha var; Lisans tamamlama. Lisans tamamlama konusunda da her þey tamam. Ancak, þu anda bazý sorunlar var. Tüm branþlara lisans tamamlama hakký konusunda Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan olduðu dönemde söz vermiþti. Önümüzdeki günlerde Sayýn Cumhurbaþkanýmýzý ziyaret edip, YÖK engelinin aþýlmasýný ve lisans tamamlama hakkýnýn bir an önce hayata geçirilmesini isteyeceðiz. Saðlýk-Sen olarak önümüzdeki dönemde döner sermayenin emekliliðe yansýtýlmasý, adil bir ek ödeme sistemi getirilmesi, kreþ hakkýnýn uygulamaya geçirilmesi, tüm hizmetlilere memur kadrosu verilmesi gibi sorunlarýn çözümüne öncelik vereceðiz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi Necip Güler'den belediyeye teþekkür Akkent Mahallesi Muhtarý Necip Güler, mahallesine yaptýðý hizmetlerden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve birim müdürlerine teþekkür etti. Mahallesinde belediye tarafýndan bazý çalýþmalar yapýldýðýný dile getiren Necip Güler, "Belediye ekipleri daha önce parklarýmýzý yenilemiþti. Þimdi ise bir tane yeni park yapýyor. Çalýþmalar sona ermek üzere. Yakýnda bu parkýmýzý hizmete açacaðýz. Ayný zamanda Halk Otobüslerinin giremediði noktalara belediye Fen Ýþleri ekipleri yol yapmak için çalýþmalara baþladý. Bu yolda açýlýnca mahallemizin heryerine Halk Otobüsleri rahatlýkla ulaþacak ve halkýmýz daha rahat ulaþým hizmeti alacak. Ayrýca belediye iki parkýmýzda da ýþýklandýrma çalýþmasý yapacak" dedi. Belediyenin mahallesinde yaptýðý aðaçlandýrma çalýþmalarýndan duyduðu memnuniyeti de dile getiren Güler, "Önceki yýllarda Akkent Mahallesi TOKÝ konutlarý giriþinde büyük bir alanda ve sokaklarda belediye tarafýndan aðaçlandýrma çalýþmalarý yapýldý. Bu yýlda yine iki büyük alanda aðaçlandýrma çalýþmalarý gerçekleþtirilecek. Mahallemizde adeta küçük ormanlar oluþuyor. Aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn devamýný diliyorum. Çünki aðaçlandýrýlacak alanlarýmýz çok. Oluþturulan mini ormanlarla adeta bölgemizin çehresi deðiþiyor" þeklinde kaydetti. Güler, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþta olmak üzere, birim müdürleri ve personellerine Akkent Mahallesine yaptýklarý hizmetlerden dolayý teþekkür etti.haber Servisi "Bilgi edinme taleplerimize cevap alamýyoruz" Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, þu ana kadar Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne yaptýklarý bilgi edinme içerikli yazýlarýn hiç birine olumlu yanýt verilmediðini belirtti. Yaptýðý açýklamada, "Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü yetkililerine sormak istiyorum, olumsuz cevap vereceðinizi biliyorsunuz, taleplerimizi karþýlamayacaðýnýzdan da eminsiniz, cevap vermek için neden 15. iþ gününü beklersiniz? Buradaki amacýnýz ve kastýnýz nedir? Bizim amacýmýz üzüm yemek, baðcýyý dövmek deðil. Ama sizler çatýþmacý ve ortamý geren tavýrlarýnýzla Çorum'un huzuruna katkýda bunduðunuzu düþüyorsanýz yanýlýyorsunuz. Önümüzdeki günlerde baþlayacak olan yönetici görevlendirme sözlü sýnavlarýný yürütecek olan komisyon üyelerini tarihinde sormuþuz tarihinde bunun mümkün olmadýðý cevabýný gönderiyorlar. Hadi süreci týkamak adýna bunu son gününe kadar beklettin, bu komisyon üyelerinin isimlerini vermekten neden imtina edersin? Sendikamýza ulaþan bilgilerden, müdürlük deðerlendirmesinde açýk tetikçilik yapanlarýn bir kýsmýnýn, mülakat komisyonlarýnda yeniden görevlendirildiði noktasýndadýr.. Müdürlük deðerlendirmesinde sabýkalý olan bu kiþilerin, mülakat komisyonlarýnda görevlendirilmesi kabul edilemez. Bu komisyonlarýn yapacaklarý deðerlendirmeler, yaþanan gerginliklerin yeniden ve en baþtan yaþanmasý anlamýna gelecektir" diyen Selim Aydýn, "Yine bir bilgi edinme yazýmýzda, ilimizde sürekli ayný öðretmenlerin, belli baþlý isimlerin il merkezinde görevlendirildikleri noktasýnda þikayetler aldýðýmýzdan dolayý, görevlendirmeler ile ilgili yazýmýza da olumsuz bir cevap gelmiþtir. Hangi öðretmenleri, neye göre ve kimin referansýyla görevlendirildiklerini neden saklýyorsunuz? Farklý bir bilgi edinme yazýmýzda, Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü "100 puan verdiðiniz müdürlerin bilimsel çalýþmasý ve basýlý yayýnlarý nelerdir" sorumuza cevap verememiþtir. Olmayan bir þeye ne cevap vereceklerdi ki? Bu yayýnlar sizin elinizde yok anladýk peki bunu Laçin ilçe Milli Eðitim Müdürlüðünden neden talep etmediniz? Neden Laçin Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü çünkü 100 tam puan alan yöneticiler bu ilçede deðerlendirilmiþlerdir. Görevini kötüye kullanan, insanlarý siyasi ve sendikal duruþlarýna göre fiþleyen tüm bunlarý yazýlý tutanak haline getiren bu adama soramadýnýz mý sen neye göre puan verdin diye? Milli Eðitim Müdürlüðü neden çekinmektedir? Yöneticilik görevi sona ermesi gereken bu þahýs hala neden o koltukta oturmaktadýr. Gözü dönmüþlükle neye puan verdiklerinin farkýnda olmadýklarýný biz zaten biliyoruz. Tarafsýz olmasý gereken makamýna ve konumuna yakýþmayan sendikal ve siyasi tasniflerde bulunan bu zatýn, oturduðu makama ihanet ettiði almýþ olduðu cezalarla sübut bulmuþtur. Böyle bir adamýn hala o koltukta oturmasý eðitim camiamýz için bir zuldür" ifadelerini kullandý. Aydýn sözlerini þöyle tamamladý:"sözlü sýnav komisyonu üyelerinin sözlü sýnavda adaylara sorulacak sorular ile cevaplarýný hazýrlamasý ve bu iþlemi tutanaða baðlamasý, sözlü sýnav sýrasýnda, adaylara sorulmak için hazýrlanmýþ olan bu sorulardan kur'a yöntemiyle belirlenenlerin adaya sorulmasý ile bu iþlemin komisyonca tutanaða baðlanmasý ve adayýn da bu tutanaðý imzalamasý, sözlü sýnav sýrasýnda adayýn verdiði cevabýn adayýn kendi el yazýsý ile kayýt altýna alýnmasý, sözlü sýnavda komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçelerinin ortaya konularak tutanaða baðlanmasý, sözlü sýnavýn sesli ve görüntülü kayýt imkânlarýndan yararlanýlarak kayýt altýna alýnarak yapýlmasý hususunda, taleplerimizi Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne bildirdik. Ayrýca sözlü sýnava çaðrýlacak olanlarýn münhal bulunan kurum sayýsýnýn üç katýna kadar olmasý gerektiði, sýnav puaný olanlarýn da bu sayýya dahil edilmeleri gerektiðine de dikkat çekmek istiyoruz. Ýnþallah geçtiðimiz günlerde yaþadýðýmýz kýyýmlara þahit olmayýz. Fakat buradan bir kez daha icra makamýndaki yetkililerimizi uyarýyorum, sizler orada noter makamý deðilsiniz. Birileri okul müdürüne mesaj atýyor okulundaki mevcut idareciler yerine mesaj attýðým þu iki isimlerle çalýþacaksýn diye. Ayný mesajý ismini sunduðu þahsa da gönderiyor. Müdürüne bilgi verdim diye. Böyle bir ahlaksýzlýk olur mu? Bu iki ismin takipçisi olacaðýmýzý buradan belirtiyorum. Þayet bu isimler görevlendirilirse yazýklar olsun. Ýnþallah endiþelerimizde haklý çýkmayýz. Ýnþallah birileri icra makamlarýnýn üstünde hareket etmiyordur." Haber Servisi

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Yabancý avcýlar domuz avýnda Aktif Sen'den Genel Merkeze ziyaret Aktif Sen Çorum teþkilatý sendikanýn Ankara'daki Genel Merkezini ziyaret etti. Sendika Ýl Temsilcisi Adem Yücel ve beraberindeki heyet eðitim ve sendikal gündeme ait bir takým konularýnda fikir alýþveriþinde bulunmak amacýyla Genel Baþkan Osman Bahçe ve diðer baþkan yardýmcýlarý ile tek tek kendi alanlarýyla ilgili görüþmelerde bulundular. Ziyarette konuþan Adem Yücel, "Özellikle eðitim sistemimizin ve ülkemizin içinde bulunduðu aðýr ve üzücü gündemlerinin içinde sosyal sendikacýlýk adýna kendine yakýþýr tavýr ve eylemlerle yoluna devam eden sendikamýzýn deðerli Baþkanlarýna Çorum ekibi olarak bizlere düþen görev ve vazifelerde, verdiðiniz desteklerden dolayý teþekkürlerimi sunarým. Çorum ilimizin tüm üyelerinin selamlarýyla yaptýðýmýz bu ziyaretimizin amacý sendika olarak ileriye dönük neler yapabiliri konuþarak siz deðerli büyüklerimizle fikir teatisi yapmaya, sizin bizlerden beklentinizi sorup, bizlerinde üyeler olarak Genel Merkezimizden bazý beklentilerimizi sunmaya geldik" dedi. Genel Baþkan Osman Bahçe ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Çorum'u yerel medya ve sosyal medyada takip ettiklerini, yapýlan çalýþmalardan son derece memnun olduklarýný söyledi. Bahçe, "Eðitim dev bir organizasyondur ve baþarý hedeflerine ulaþýlabilmesi için tüm süreç ve boyutlarýnýn iyi planlanmasý gerekmektedir. Bu baðlamda bize düþen sosyal sendikacýk adýna tüm gücümüzle daha özverili çalýþmak devletimize, milletimize ve insanlýða yararlý eylemlerde bulunmaktýr. Amacýmýz ve hedefimiz insan onurunun gerektirdiði üst düzey hak ve özgürlükleri ile devlet-millet kaynaþmasý ve sosyal adaletin saðlanmasýdýr. Toplumsal barýþýn tesis ve temadisi gibi üst düzey hedeflere ulaþabilmek içinde ancak kusursuz organize edilmiþ eðitim-öðretim faaliyetleriyle mümkün olacaktýr. Bizde bu hedef doðrultusunda eðitimin her alanýnda plan ve programlar yaparak, tüm eðitimcilerin kabul edeceði evrensel doðrularda buluþmayý hedefleyen bir anlayýþla çalýþmalarýmýza devam etmeliyiz. Sizlerden beklentimiz sorunlar üreten deðil, sorunlara çözüm odaklý yaklaþan bir sendika olarak, sürekli kendi içimizde ve eðitimin diðer paydaþlarýyla bir araya gelip eðitimi milli bir mesele olarak görüp, ülkemizin eðitimine katkýda bulunabilecek projelerle ortak paydada buluþmaktýr" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Çorum'da Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen av turizmi organizasyonuna 2'si Ýspanyol 1'i Avusturya uyruklu olmak üzere 3 adet yabancý avcý katýldý. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, av organizasyonu gece bek avý þeklinde yapýldýðý ve her bir avcý vurmalarý gereken 2 adet yaban domuzunu baþarýlý þekilde vurduklarý ifade edildi.yabancý avcýlar toplamda 6 adet yaban domuzu vurdular. Av organizasyonundan TL gelir elde edildi. Elde edilen gelirin 525'si avýn vurulduðu yerin köy tüzel kiþiliðinin hesabýna aktarýlacak. Haber Servisi Osmancýk'a 3 km sel kanalý Devlet Su Ýþleri 5. Bölge Müdürü Murat Acu Osmancýk ilçesinde yapýlmasý planlanan sel projesi hakkýnda incelemelerde bulundu. Devlet Su Ýþleri 5. Bölge Müdürü Murat Acu, DSÝ Çorum Þubesi Müdürü Ýlker Arslan ile birlikte Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret etti. Ziyaretin ardýndan ihalesi 29 Eylül'de yapýlan sel projesi hakkýnda incelemelerde bulunan Acu, yapýlacak çalýþmalarla ilgili Baþkan Karataþ'ý bilgilendirdi. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ inceleme sonrasý yaptýðý açýklamada ilçede sel baskýnlarýna neden olan derelerdeki yaðmur suyunun tahliyesi için 3 kilometre kanal inþa edileceðini söyledi. Þehirleþme nedeniyle Tillim Çayýnýn zamanla yok edildiðini ve yaðmur sularýnýn sele dönüþerek su baskýnlarýna neden olduðunu kaydeden Karataþ, "Ýlçemizin kuzey yamaçlarýnda onlarca dere mevcut. Bu derelerdeki yaðmur sularý Tillim Çayýnda toplanarak sele dönüþüyor. Þehir içerisinde ise yapýlaþma nedeniyle Tillim Çayý tamamen yok olmuþ durumda. Bu nedenle bazý mahallelerimiz sel baskýnlarýna uðruyor. DSÝ ile birlikte gerçekleþtirdiðimiz kanal projesi ile Tillim Çayýndan gelecek sel doðrudan Kýzýlýrmak'a tahliye edilecek. Dolayýsý ile Tillim Çayý yeniden Kýzýlýrmak'a ulaþacak þekilde açýlmýþ olacak" dedi. Projenin ihalesinin 29 Eylül'de gerçekleþtirildiðini kaydeden Karataþ, "Çalýþmalar önümüzdeki günlerde yer teslimin ardýndan baþlayacak. Esentepe Mahallesinden baþlayarak Þenyurt Mahallesi üzerinden Kýzýlýrmak'a ulaþan 4-8 metre geniþliðinde bir kanal inþa edilecek. Kanal üzerinde araç trafiði için 16 adet köprü bulunacak" diye konuþtu. Haber Servisi

7 YILDIZ HABER 7 Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam baþkanlýðýnda ki heyet de Baþkan yardýmcýlarýndan Ahmet Boyraz, Erol Arýcý, Demet Yurdasucu ve Gülsüm Altuntaþ da yer aldýlar. Atlas'tan köy ziyaretlerine devam Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam: Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok? yapýlan zam ve artýþlar noktasýnda malesef ötekileþtirilmiþ durumdadýr." Dedi. Hükümetin HSYK seçimleri öncesinde ki zam vaadini de eleþtiren Sami Çam," Hükümet özellikle kendisine fayda saðlayacak hakim ve savcý gibi kadrolarda bulunanlara 2006 yýlýnda yüzde yüz zam yaparken HSYK seçimleri öncesinde de TL lik zam vaadinde bulunmuþtur. Madem öyle tüm Adalet personeline zam yaparak bu konuda adaletli adým atsalardý. " þeklinde eleþtiri de bulundu. PROVOKASYONLARA DÝKKAT Ülke olarak bölgemizde yaþanan olaylarýn hassasiyetine dikkat çeken Türk Büro Sen þube baþkaný Sami Çam, "Kobani diye dillendirilen yer'in gerçek ismi Aynen Arap, Türk Büro Sen heyeti gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel ile görüþtüler. Türk Büro Sen Þube Baþkaný Arap Pýnarý ve Arap Baharýdýr. Bu þehrin yüzde 20 oraný Kürt kökenli kalan kýsmý ise Arap kökenlidir. Bu yeri sadece Kürt þehri gibi göstermek ve birilerinin istediði gibi provokasyonlara Sami Çam baþkanlýðýnda ki heyet de Baþkan yardýmcýlarýndan alet etmeleri yanlýþtýr. Türkiye Ahmet Boyraz, Erol Arýcý, Demet Yurdasucu ve Gülsüm Altuntaþ da yer aldýlar. Kamu çalýþanlarýnýn 2013 yýlý toplu sözleþme sürecinde aldýklarý 123 Tl lik ilk zam miktarý ve sonrasýnda açýklanan Enflasyon oranlarý soncuna göre maðdur edildiklerini ifade eden Sami Çam," Enflasyon oraný 9.4 iken verilen zam oraný 4.3. dür. Memur 5.1 oranýnda devletten alacaklýdýr. Diðer yandan çýkarýlan Torba Kanunu sözde kamu çalýþanlarýný da kapsayan bir kanun idi. Adalet bakanlýðý personeli yoðun iþ yüküne raðmen bugüne kadar Cumhuriyetimizin bölünmez bütünlüðü adýna kimse tavizde bulunamaz. Açýlým adý altýnda açýlýmý malzeme ederek polisimize askerimize kurþun sýkanlarý lanetliyoruz. Bizim temennimiz Ülke olarak barýþ ve kardeþlik içerisinde yaþanmasýdýr. Biz sivil toplum örgütleri olarak Çorum kardeþliði adýna 1970 ve 80 li yýllarda gerekli dersleri çýkarmýþ durumdayýz. Ayný kardeþliðimizi koruma adýna olabilecek provokasyonlara karþý tedbirli ve dikkatli olmak durumundayýz." þeklinde konuþtu. Nadir YÜCEL "Let's Active to Create" projesi tamamlandý Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin 2012 teklif çaðrýsý döneminde kabul edilen AB Comenius okul ortaklýklarý projesi 2 yýl boyunca yapýlan baþarýlý çalýþmalarla tamamlandý. Okul Müdürü Þule Toksoy ve Müdür Yardýmcýsý Muzaffer Þimþek, okulun fizik öðretmeni ve proje koordinatörü Erol Çivikgedey'e bir plaket ve teþekkür belgesi vererek teþekkür ettiler.okul Müdürü Toksoy yaptýðý açýklamada, "Okulumuzda gerçekleþtirilen 'Let's Active to Create' isimli AB projesinin hazýrlanmasýnda ve faaliyetleri süresince göstermiþ olduðu özverili çalýþmalardan dolayý ayrýca AB projeleriyle okulumuza ve öðrencilerimize saðladýðý katkýlardan dolayý öðretmenimiz Erol Çivikgedey'e teþekkür ediyor baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi.proje koordinatörü Erol Çivikgedey ise Okul Müdürü Þule Toksoy ve Müdür Yardýmcýsý Muzaffer Þimþek'e proje çalýþmalarý boyunca kendilerine verdikleri destekten ve plaketten dolayý çok teþekkür etti. Baþarýlý bir AB projesi gerçekleþtirdiklerini, 2 yýl boyunca 5 Uluslar arasý toplantý yaptýklarýný, 21 öðrenci ve 12 öðretmen olmak üzere toplamda 33 hareketlilik yaparak Ýspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti ziyaretleri gerçekleþtirdiklerini kaydeden Çivikgedey, "Bu projenin okulumuz, ilimiz ve ülkemizin tanýtýmý açýsýndan çok faydalý oldu. Öðrencilerimiz yabancý ülkeler ve kültürler tanýdýlar. Yeni ve kalýcý arkadaþlýklar kurdular. Yabancý dillerini geliþtirme ve pratik yapma imkaný buldular. Öðrenci velileri ise Çorum'a gelen yabancý öðrencileri misafir ettiler ve onlar içinde çok farklý bir deneyim oldu" þeklinde konuþtu.çivikgedey okul yönetiminin kendilerine verdiði destekle Avrupa Birliði Projelerine yenilenen Erasmus Plus ile devam edeceklerini sözlerine ekledi. Haber Servisi CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Atlas, geçtiðimiz hafta sonu da ekibiyle birlikte Eskiekin, Kazýklýkaya, Turgut, Kavacýk, Tolamehmet köylerini ziyaret ederek vatandaþlarla sohbet etti. Ziyaretlerinde hükümetin politikalarýný deðerlendiren Atlas, dýþ politikada yapýlan yanlýþlarýn hem ülke içinde kargaþa ve kaos yaþanmasýna hem de Türkiye'nin komþularýyla savaþýn eþiðine gelmesine neden olduðunu iddia etti. Türkiye'nin bulunduðu coðrafyada yalnýzlaþtýðýný, iç güvenliðin ülkeni n belli bölgelerinde yok denilebilecek düzeye geldiðini kaydeden Atlas, tüm bu sorunlarýn gerçekten sosyal, gerçekten demokrat bir iktidarla çözümünün mümkün olabileceðini söyledi ve bunu gerçekleþtirmek amacýyla tüm yurt severlerin, gerçek demokratlarýn çaba harcamalarý gerektiðini kaydetti. Atlas, bu nedenle ara vermeksizin halkla buluþup, hem onlarý yaþadýklarý yerlerin sorunlarýný bizzat görmek, ilgili kurum ve kuruluþlarý harekete geçirmek hem de seçmenle ülke gündemlerini deðerlendirmek için gezilerine kesintisiz devam ettirileceðini açýkladý. Haber Servisi "Çorum'da El Sanatlarýný" masaya yatýracaklar Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü "Çorum'da El Sanatlarýnýn Dünü, Bugünü" konulu panel ve Ahþap Baský Sergisi düzenleyecek. Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Müdürlüðümüzce kaybolmaya yüz tutan el sanatlarýmýzý yaþatmak, tanýtmak, tahribini ve yok edilmesini önlemek, kültür ve sanat sevgisinin yayýlmasýný temin etmek amacýyla ücretsiz kurslar açýlmaktadýr. Bu kapsamda Müdürlüðümüz bünyesinde 2014 yýlýnda açýlan Ahþap Baský (Yazmacýlýk) Kursu tamamlanmýþ olup kursiyerlerin ortaya çýkardýklarý ürünlerin sergileneceði bir sergi ile "Çorum'da El Sanatlarýnýn Dünü Bugünü" konulu bir panel düzenlenecektir. 16 Ekim Perþembe günü saat 14.00'da Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda yapýlacak panelin konuklarý Kültür ve Turizm Bakanlýðý Daire Baþkaný Sanem Arýkan, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarým Fakültesi Öðretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Meral Büyükyazýcý ve Yrd. Doç. Dr. Serpil Ortaç ile Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Hacer Ölçer olacak. El Sanatlarý insanoðlu var olduðundan beri tabiat þartlarýna baðlý olarak ortaya çýkmýþtýr. Ýnsanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak, örtünmek ve korunmak amacý ile ilk örneklerini vermiþtir. Daha sonra geliþerek çevre þartlarýna göre deðiþimler gösteren el sanatlarý, ortaya çýktýðý toplumun duygularýný, sanatsal beðenilerini ve kültürel özelliklerini yansýtýr hale gelerek "Geleneksel" vasfý kazanmýþtýr. Geleneksel Türk El Sanatlarý, Anadolu'nun binlerce yýllýk tarihinden gelen çeþitli uygarlýklarýn kültür mirasýyla, kendi öz deðerlerini birleþtirerek zengin bir mozaik oluþturmuþtur. Yapýlan araþtýrmalar Anadolu'da bu mozaiðin bir parçasý olan Ahþap Baskýnýn geliþiminin çok eski tarihlere dayandýðýný gösteriyor. Geleneksel süsleme sanatlarýmýz, günümüzde seramik, kumaþ, deri, ahþap gibi malzemeler üzerine uygulanarak oldukça zengin uygulama alaný bulmaktadýr. Çorum'da El Sanatlarýnýn tarihi sürecinin ve günümüzdeki yerinin konuþulacaðý panelin ardýndan saat 16.00'da Ulu Camii yanýnda bulunan Hasan Paþa Yazma Eserler Kütüphanesi'nde ise Ahþap Baský Sergisi açýlacak" dedi. Haber Servisi Saatçi'den taziye mesajý Baþkan Çatma Kon Tv'ye konuk olacak Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma 15 Ekim 2014 Çarþamba günü saat 12.00'da Türksat uydusundan yayýn yapan KON Tv'nin canlý yayýn konuðu olacak. Kon Tv'de yayýnlanan "Ankara Konuþuyor" programýna canlý yayýn konuðu olarak katýlacak Baþkan Çatma, Ýskilip'i ve göreve geldiði günden bu yana Ýskilip Belediyesinin hayata geçirdiði çalýþmalar hakkýnda bilgiler verecek. Baþkan Çatma'nýn canlý yayýn konuðu olarak katýlacaðý "Ankara Konuþuyor" isimli program 15 Ekim Çarþamba günü Kon Tv'de saat 12.00'de baþlayacak. Haber Servisi Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, helikopter kazasý sonucu 4 askerin þehit olmasý nedeniyle taziye açýklamasý yaptý. Saatçi, yaptýðý açýklamada "Helikopter ve trafik kazasýnda kaybettiðimiz þehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakýnlarýna ve aziz milletimize baþsaðlýðý diliyoruz. Kazadan yaralý olarak kurtulan güvenlik görevlilerimizi de acil þifalar diliyoruz" dedi. Haber Servisi

8 YILDIZ YAÞAM Çocuðunuzu hastalýklardan 8 Baklavayý Temizledim Mevlevi, Bektaþi ve Softa yemekten sonra ikram edilen bir tepsi baklava için rüyaya yatarlar. En hayýrlý düþü gören baklavayý alacak. Öneri kabul edilir. Yatar, uyurlar. Sabah olunca Sofu: - "Ne düþ gördünüz anlatýn bakalým?"der. Mevlevi sikkesini baþýna geçirerek: - "Hayýrdýr inþallah göklere çýktým" der. Hoca da: - "Ben ise düþümde cennete gittim," der. Bektaþi: - "Erenler, ben de gece birinizin göklere uçtuðunu, diðerinizin de cennette gezdiðini görünce, 'Artýk bunlar fani dünyaya dönmezler' diyerek kalkýp baklavayý temizledim!" der. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Korumak için ipuçlarý Havalarýn soðumasý ile birlikte sýcaklýk ve nem oraný deðiþiklikleri, kapalý mekanlarda geçirilen zamanýn uzamasý gibi nedenler, çocuklarýn enfeksiyon hastalýklarýna yakalanma riskini artýrýyor. Uzmanlar, bu dönemde alýnacak basit önlemlerle çocuklarýn hastalýklara yakalanmayýp saðlýklý kalmalarý mümkün olabileceðini belirtiyor. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Doç. Dr. Ahmet Demir, çocuklarý sonbaharda hastalýklardan korumanýn yollarý hakkýnda bilgiler verdi. Çocuklarýn kapalý ve kalabalýk ortamlardan uzak tutulmasý gerektiðini belirten Doç. Dr. Ahmet Demir, "Çocuklar soðuk havalarda kalabalýk ortamlarda daha fazla vakit geçirmekte ve baþta üst solunum yollarý olmak üzere damlacýk yolu ile bulaþan enfeksiyonlara daha fazla yakalanmaktadýrlar. Sonbaharýn geliþiyle bademcik iltihaplarý da artýþ göstermektedir. Çocuklarýn hastalýklarý süresince okul, alýþveriþ merkezi gibi kalabalýk ortamlardan uzak tutulmalarý salgýn riskini azaltacaktýr." dedi KULAKTA AÐRI, KAÞINTI VE AKINTIYI ÖNEMSEYÝN Kulak aðrýsý, kaþýntýsý ve akýntýsýnýn ciddiye alýnmasý ve hemen hekime baþ vurulmasýný ifade den Ahmet Demir, "Kulak enfeksiyonlarý, dýþ kulak yolu veya orta kulak iltihabý þeklinde kendini göstermektedir.dýþ kulak yolu enfeksiyonlarý sonbahar ve kýþ aylarýnda artmaktadýr. Kulakta aðrý, ateþ, akýntý veya kaþýntý olmasý durumunda vakit kaybetmeden hekime baþvurulmalýdýr. Orta kulak iltihaplarý, çocukta iþitme kaybý, menenjit, yumuþak doku ve komþu kemik yapýlarda enfeksiyon gibi ciddi komplikasyonlara yol açma riski nedeniyle ciddiye alýnmalý ve bir uzmana baþvurmada geç kalýnmamalýdýr. Orta kulak enfeksiyonlarý, sýklýkla üst solunum yollarý enfeksiyonuyla birliktelik göstermektedir. Dolayýsýyla üst solunum yolu enfeksiyonlarýndan korunmak, kulak enfeksiyon riskini de azaltacaktýr. Orta kulak iltihaplarý, enfeksiyonuz sývý birikimi, kronik sývý toplanmasý veya akut enfeksiyon þeklinde kendini gösterebileceði için her zaman antibiyotik tedavisi gerektirmez. O nedenle dikkatle incelenmeli ve ilaç kararý doðru verilmelidir." ifadelerini kullandý. GÖZDEKÝ ÞÝKAYETLER ÝHMAL EDÝLMEMELÝ Gözde kanlanma, çapaklanma, batma, yeþil akýntý, göz çevresinde þiþme gibi þikayetlerle ortaya çýkan göz enfeksiyonlarý, erken önlem alýnmaz ve doðru tedavi edilmezse tüm göz küresini kapsayan yaygýn bir enfeksiyona dönüþe bileceðine kaydeden Demir, "Göz enfeksiyonlarýnýn kaynaðý genelde; yýkanmamýþ ellerle göze temas edilmesi ve çocuðun yüzüne karþý enfekte bireyin hapþýrmasý ya da öksürmesidir.göz enfeksiyonlarýndan korunmada temel yaklaþým kullanýlan su kaynaklarýnýn hijyenik olmasýdýr. Diðer önemli nokta el yýkamadýr, çocuklara el yýkama alýþkanlýðý kazandýrýlmalýdýr. Hapþýran, öksüren, aksýran bireyler ve döküntüsü olan çocuklar mümkün oldukça diðer çocuklardan uzak durmalý veya maske takmalýdýr." þeklinde konuþtu. MÝKROPLARA 5 KARDEÞ GÖSTERÝN Çocuklarýn deðiþik gýdalarla beslenmeleri, ortamdaki tuvaletlerin temizlik durumu, baðýrsak enfeksiyonlarýna yakalanma risklerini artýrdýðýný belirten Demir, "Baðýrsak enfeksiyonlarýndan korunmada en önemli yol, el yýkamadýr. Ýshal ve kusma durumlarýnda dikkat edilmesi gereken bol sývý alýmýnýn saðlanmasýdýr. Böylelikle vücudun sývý, elektrolit ve metabolik dengesi bozulmayacak ve þikâyetler çoðunlukla kendiliðinden iyileþecektir. Ýshal dönemlerinde özellikle beþ gýda günlük olarak bolca tüketilmelidir. Bunlar mikroplara "Beþ kardeþ" gösterme þeklinde de ifade edebileceðimiz su, ayran, yoðurt, taze sýkýlmýþ meyve sularý ve çeþitli çorbalardýr. Eðer çocukta kanlý ishal, dirençli kusmalar ve ateþ varsa zaman kaybedilmeden doktora baþvurulmalýdýr. Gerekli testlerden sonra uygun tedaviler planlanmalýdýr." dedi ANNE BABALARIN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER Doç. Dr. Ahmet Demir, anne babalarýn almasý gereken önlemleri þöyle sýraladý: * Çocuðunuzu havanýn sýcaklýðýna göre giydirin. Kalýn parçalar yerine ince katlar ile ortam ýsýsýna uyum saðlayabilir. * Gün içerisinde 4 besin grubundan da ölçülü bir þekilde almasýna özen gösterin. Çocuðunuzu abur cuburlardan uzak tutun, onun yerine meyve ve yoðurt gibi saðlýklý ara öðünler tüketmesini saðlayýn. * Çocuklara asitli içecekler ve hazýr meyve sularý vermeyin. Onun yerine suyu sevdirmek için ilgisini çekebilecek bardaklar alabilirsiniz. * Mevsime göre uyku düzenini oluþturun, mutlaka rahat bir yatakta ve uygun bir ortamda uyumasýný saðlayýn. * Onu mümkün olduðunca sigara dumanýndan uzak tutun. * Huzurlu bir aile ortamýnýn çocuk saðlýðý için çok önemli olduðunu unutmayýn.(cýhan) Yerli Dizi 20:00 20:00 19:55 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Sinema Seksenler Hükümet Kadýn 2 Yýl 1949, mevsim bahar... Yasaklý yýllar... Kitaplar, gazeteler, kelimeler hüküm giymiþ; hürriyet dedikleri hep vaat, hep vaat... Tek umut, açýlan sandýk sayýsý ve geçerli oy sayýlarý... Güneydoðu nun ilk kadýn belediye baþkaný Xate, henüz kendisini bekleyen bu baþkanlýk görevinden habersiz, Midyat Belediye Baþkaný Aziz Veysel in eþi olarak yaþamaktadýr. Kasabanýn iflah olmaz baþkan adayý Faruk, hala gözde bir bekar olarak hayatýna devam etmektedir. Belediye baþkaný olmak için her yolu denemeye hazýrdýr. Kaçak Yerli Dizi Eski bir polis olan Serhat Hakeri, Topçuoðlu ailesiyle yaþadýðý bir olay yüzünden izini kaybettirmiþ ve Divriði de kendisine yeni bir hayat kurmuþtur. Herkes onu Ahmet olarak tanýmaktadýr. Kasabalý Nurgül ile yedi yýldýr evli olan Serhat Hakeri, geçmiþini tamamen geride býrakmýþtýr. Ancak kasabada karýþtýðý bir olay nedeniyle kasabalýnýn gözünde kahraman olurken, Topçuoðlu ailesi de yýllardýr izini bulamadýklarý Serhat Hakeri nin peþine düþer. Topçuoðlu ailesinin damadý Ertan ý karþýsýnda gören Ahmet in hayatý, yaþadýðý unutulmaz acý ile bir günde deðiþir. Mehmet Erdem Mehmet Erdem (d. 1978, Manisa ) 2008 yýlýndan beri etkin Türk müzisyendir. Manisa doðumlu sanatçý, aslen Malatya Arapgir'lidir Bir süre Ýzmir'de yaþayan Erdem, Ortaöðrenimini Ýzmir Fen Lisesi'nde tamamladýktan sonra, Boðaziçi Üniversitesi'ni kazanmýþ ve Makine Mühendisliði Bölümü'nden mezun olmuþtur.sanatçý matematik ve fiziðe ilgisi olduðundan makine mühendisliðini okuduðunu açýklamýþtýr. Sanatçýnýn müzikle ilgisi, klarnet icracýsý babasý ve baðlama icracýsý dayýsý sayesinde çocuk yaþlarýnda baþladý. Mehmet Erdem'in ilk çaldýðý enstrüman 5 yaþýndayken sahip olduðu mandolindi. Sanatçý daha sonra baðlama, ud ve cümbüþ de çalmaya baþladý.öðrencilik yýllarý da dahil olmak üzere müzikten hiç kopmayan Mehmet Erdem, lise döneminde çeþitli gruplarda enstrümanist ve vokalist olarak yer aldý, birçok sanatçýnýn albümünde stüdyo müzisyenliði yaptý. Bu dönemde önemli müzisyenlerden ud, cümbüþ, perdesiz gitar, baðlama dersleri aldý.[1] Üniversite yýllarýnda Kardeþ Türküler grubuyla birlikte çalýþmýþ, daha sonra hayatýnýn bu dönemini müzikal anlamda bir "okul" olarak deðerlendirmiþtir.deli Deli Olma filmine yaptýðý müzik Altýn Portakal da en iyi film müziði ödülünü almýþtýr. Bunlarýn dýþýnda Çalgý Çengi, Sizi Seviyorum, Kalbim Seni Seçti Avrupa Avrupa, Sýnýf, Leyla ile Mecnun, Sen Aydýnlatýrsýn Geceyi, Aþk Kýrmýzý gibi birçok film ve dizinin müziðini yapmýþtýr. PATATESLÝ HÝNDÝ ÞÝÞ Malzemeler adet küçük boy patates 2 adet hindi göðsü 1 adet kuru soðan Kýzartmak için: Sývý yað Sosu için: 200 gr yoðurt (1 su bardaðýndan biraz fazla) 2 çorba kaþýðý krem peynir 2 tatlý kaþýðý köri 1 kutu þeftali kompostosu 1 demet taze soðan Tuz, karabiber, kýrmýzýbiber Yemeðin Tarifi Patatesleri haþlayýp, soyun. Bir adet þiþe üç adet patates parçasý, üç adet hindi parçasý ve 3 adet soðan parçasý sýðýyor. Dünyada görmek istediðiniz deðiþikliðin Kendisi siz olun. (Mahatma Gandhi) Buna göre, 1 adet soðaný dörde bölüp katlarýndan ayýrýn. Hindi göðsünü de þiþe geçirilecek büyüklükte kesin. Patates, soðan ve hindiyi sýrasýyla þiþlere aldýðý kadar dizin. Hazýrladýðýnýz þiþleri fritözde kýzartýn. Sosu için: 2 tatlý kaþýðý köriyi, 1 su bardaðýndan biraz fazla yoðurdu ve 2 çorba kaþýðý krem peyniri ateþte karýþtýrýn. Þeftali kompostosunun içindeki 1 þeftalinin yarýsýný püre haline getirin, diðer yarýsýný da küp þeklinde kesin, 1 demet taze soðaný da doðrayýp koyun. Tuz, karabiber ve kýrmýzýbiberi ekleyin. Bunlar ateþte bir taþým pissin. Sonra sosu servis tabaðýna alýn. Sosun üstüne þiþleri koyup, servis yapýn Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Alemin Kýralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata Alemin Kýralý Ana Haber Kaçak Yerli Dizi 23:30 Ýtalya da Ölüm 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Elif Ana Haber Elif Yerli Dizi 20:00 Sahte Kabadayý 21:50 Battal Gazi nin Oðlu Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Yerli Dizi Show Ana Haber 20:00 Hükümet Kadýn 2 Sinema 22:15 Çýlgýn Dersane Cemalim Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Ben Bilmem Eþim Bilir 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Küçük Aða Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:50 Hava Durumu 19:55 Seksenler 23:00 Dizi Klip 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda Nizama Adanmýþ Ruhlar

9 YILDIZ Hýdýrlýk Caddesi artýk daha modern ve geniþ HABER ÝHALE ÝPTAL ÝLANI ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR ihalesi, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 16 ncý maddesine göre iptal edilmiþtir. Ýhale Kayýt Numarasý :2014/ Ýdarenin a) Adresi :Gazi Cad.Valilik Ek Binasý 8.Kat ÇORUM ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik posta adresi 2-Ýptal edilen ihalenin ilanýnýn yayýmlandýðý a) Kamu Ýhale Bülteninin : tarih ve sayýsý b) Gazetenin adý ve tarihi :- (yayýmlanmýþ ise) 3- Ýhale Ýptal Tarihi : Ýptal nedeni veya nedenleri Bakanlýðýmýzýn tarih ve sayýlý yazýlarýnda bahsi geçen tarih ve sayýlý resmi gazetede yayýnlanan 4734 sayýlý kanunun 62 e e bendi deðiþtiðinden dolayý iptal edilmiþtir. Basýn No:1017 Resmi ilanlar de 9 Çorum Belediyesi, asfalt sezonunun sonuna gelindiði bu günlerde de çalýþmalarýný hýzla sürdürüyor. Çorum halkýna daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunma amacýyla çalýþmalarýný sürdüren Çorum Belediyesi, hergün þehrin farklý noktalarýnda çalýþmalarýna devam ediyor. Çorum'un iþlek caddeleri arasýnda yer alan Hýdýrlýk Caddesi geniþletiliyor. Mevcut durumu 6 metre olan cadde yeni imar planýna göre 30 metreye geniþletilecek. Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý asfalt ekipleri yaðmur suyuhatlarý, kanalizasyon ve su þebekesi yapýlan yolun asfalt iþlemlerine baþladý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, caddede yapýlan asfalt çalýþmalarýný inceledi. Hýdýrlýk Caddesi'ne 900 metre satih kaplama ile 300 metre uzunluðunda olan Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nün önüne 700 ton asfalt serimi yapýldýðýný kaydeden Zahir, þu anda caddenin tek þeridinin asfaltlandýðýný, diðer kýsýmlarda ise çalýþmalarýn devam ettiðini kaydetti. Yapýlan yeni çalýþmayla birlikte Hýdýrlýk Caddesi'nin çevre yoluna baðlantýsýnýn yapýldýðýný vurgulayan Zahir, "Hýdýrlýk Caddesi'nin giriþi Çorum'un sahabe diyarý olarak bilinen Hýdýrlýk ile baþlýyor. Daha önce imar planý yenilenen bölgede Yeni Terminal ve yeni Ýmam-Hatip Lisesi Kampüsü'nün inþaatý devam ediyor. Yeni Terminalin hizmete girmesiyle birlikte vatandaþýmýz Hýdýrlýk Caddesi'ni kullanarak terminale daha hýzlý ve rahat bir þekilde ulaþabilecek. Caddenin diðer þeridinin altyapý ve tretuar iþlemleri 2015 yýlý içerisinde tamamlayarak hizmete sunacaðýz" dedi. Sempozyum sonrasý doða yürüyüþü TKDK 24 projeye 450 bin lira destek verecek 12. baþvuru çaðrý döneminde Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Ýl Koordinatörlüðüne teslim edilen 24 proje ile daha hibe sözleþmeleri imzalandý. Ýl Koordinatörlüðü Hitit Toplantý Salonunda gerçekleþen imza törenine TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, proje sahipleri ve kurum çalýþanlarý katýldý. Ýmza töreninde kýsa bir konuþma yapan Ýl Koordinatörü Körpýnar, "Bugün hibe sözleþmelerini imzaladýðýmýz projelerin toplam proje tutarý yaklaþýk 900 bin lira. Bu projelere kurumumuzun vereceði destek miktarý da yaklaþýk 450 bin lira. Verilen destek Týbbi ve aromatik bitkilerin üretimi için gerekli olan alet ekipman alýmlarýndan oluþmakta olup Ýlimiz makineekipman parkýnýn yenilenmesi noktasýnda önem arz etmektedir. Tüm yatýrýmcýlarýmýza ve projelerin bu aþamaya getirilmesinde emeði geçenlere teþekkür ediyorum" dedi. Ýmzalanan 24 projenin 23 adedi týbbi ve aromatik bitkilerin üretilmesi 1 adedinin de arýcýlýkla ilgili olduðunu söyleyen Körpýnar, "Önümüzdeki süreçte açýklanacak olan 13. baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda da önemli bir fon arzý olacak. Ýlimiz müteþebbislerinin bu fon arzýndan azami miktarda faydalanabilmesi için özellikle et-süt iþleme, meyve -sebze iþleme tesisleri (kesimhane, süt ürünleri üretim tesisi, soðuk hava deposu vs.), kýrsal turizm (otel, lokanta, yüzme havuzu, halý saha, sportif rekreasyon alanlarý vs.) ve arýcýlýk konularýnda alanlarýnda yatýrým yapmaya çaðýrýyoruz" þeklinde kaydetti. Körpýnar, "Hibe sözleþmelerini imzaladýðýmýz projeler Ýlimiz için hayýrlý olsun. Bu güne kadar 331 proje sahibi ile hibe sözleþmesi imzalandý. Bu projelerin toplam maliyeti 84 milyon TL, hibe tutarý da 48 milyon TL. Bu projelerle birlikte Ýlimize önemli oranda istihdam saðlanmýþtýr" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Ýskilip meyveleri markalaþýyor "Ýskilip'in Dünü Bugünü Yarýný" konulu sempozyumunun son gününde katýlýmcýlara doða yürüyüþü etkinliði gerçekleþtirildi. Yürüyüþe Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Ýl Kültür Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek, Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, sempozyum katýlýmcýlarý ile ÝSDAK üyeleri katýldý. Ahlatçýk Köyü Selbasan mevkiinden baþlayan yürüyüþte bol bol fotoðraf ve doða keþfi yapan katýlýmcýlar sonbaharýn tüm renklerini görme fýrsatý buldu. Akpýnar Köyünde ÝSDAK tarafýndan ikram edilen kahvaltý ve çay molasý sonrasý yürüyüþ tamamlandý. ÝSDAK Baþkaný Hasan Güçlü yaptýðý açýklamada, "Ýlçemizde yapýlan bu sempozyumda emeði geçen baþta Kaymakamýmýz Sayýn Þuayib Gürsoy'a, Belediye Baþkanýmýz Sayýn Recep Çatma'ya, Yüksekokul Müdürümüz Sayýn Doç. Dr. Muammer Cengil'e sunumlarý ile bizleri aydýnlatan deðerli hocalarýmýza sonsuz teþekkür ederim. Derneðimiz olarak ilçemizde bulunan Gastronomi yürüyüþ yollarýnýn tanýtýmýný yapmamýzý ve deðerli katýlýmcýlar ile birlikte yürümemizi saðladýklarý için teþekkür ederiz" dedi.haber Servisi Ýskilip cevizi, elmasý, armudu, kýzýlcýðý ile ilgili yapýlan tescil çalýþmalarý son aþamaya geldi.ýskilip Kaymakamlýðý, ve Ýskilip Tarýmýný Araþtýrma ve Geliþtirme Dermeði (ÝSTAR- GE) iþbirliði davet edilen heyet önceki akþam Ýskilip e geldi. Seyirtepe tesislerinde akþam yemeði verilen heyette bulunan Ordu Üniversitesi Ziraat Fakultesi Dekaný Prof.Dr. Turan Karadeniz, 2005 yýlýndan beri Ýskilip meyveciliði üzerinde çalýþtýklarýný ve artýk markalaþma konusunda sona gelindiðini açýkladý.bu çalýþmalarý yürüten Ordu Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saat ve etkilenecek yerler þöyle: tarihinde saatleri arasýnda: Merkeze baðlý Altýnbaþ, Saraylý, Danaderesi Baðlarý. Ömerbey, Deliler, Köprüalan, Buluz, Karapürçek, Celilkýrý, Altýnbaþ, Aksungur, Kozanoðlu, Memiþler, Arzupýnar, Aþaðý Saraylý, Güzelyurt, Oymaaðaç, Yukarý Saraylý, Morsümbül Köylerinde ve Seydim Köyü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Turan Karadeniz ve 100. Yýl Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Seyit Mehmet Þen, Ýskilip Kaymakamlýðýnda yapýlan protokolle birlikte süreci Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðüne devretti. Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, protokolle ilgili yaptýðý açýklamada Ýskilip'te yetiþen meyve türlerinin dünya kalitesinde olduðunu belirterek amaçlarýnýn Ýskilip meyveciliðini hak ettiði deðeri ve pazarý bulmalarýný saðlamak olduðunu söyledi. Gürsoy, Ýskilip meyveleri için en önemli olan þeyin tescil konusu olduðunu ve bu konuda çalýþmalarýn sonuna gelindiðinden dolayý çok mutlu olduðunu belirtti. Haber Servisi YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Mahalleri, Kip Tavukculuk Sanayi, Þimþekler Tavukçuluk, Ayd. Petrol Ýskilip Yolu 5.km, Çorum Belediyesi Ýçme Suyu Tesisi, Özuslu Tavukculuk, Tarýmsal Sulama (R.Murat TEMÝZ), Ali-Nesimi Bolat Besi, Ekmekcioðullarý Gýda, Layýk Tavukculuk, Çorum Belediyesi Týbbii Ayrýþtýrma Tesisi, Dalgýçlar Yapý, Onur Tavukçuluk, Kubatoðlu Tavukçuluk tesisleri tarihlerinde saatleri arasýnda: Kuþsaray Köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Çaltýcak Köyü. Haber Servisi

10 YILDIZ HABER 10 Grup lideri Kömür Zonguldak Kömürspor, 21 yýl sonra konuk olduðu Trabzon deplasmanýnda Sebat Proje Trabzon Akçaabatspor'u 3-2 maðlup ederek evine lider unvanla döndü. Deplasmanda yenik duruma düþen Zonguldak, 58'de Burak, 62'de Serkan, 72'de Suat'ýn golleriyle 3 altýn deðerinde puana uzandý. Spor Toto 3. Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, 6'ncý hafta mücadelesinde Sebat Proje Trabzon Akçaabatspor'u 3-2 maðlup etti. Bu galibiyet, beraberinde Zonguldak Kömürspor'a liderliði getirdi. Ýlk 5 haftayý yenilgisiz geçen Zonguldak Kömürspor, dün 21 yýl aradan sonra Trabzon deplasmanýnda Sebat Proje Trabzon Akçaabatspor'a konuk oldu. Sahaya mutlak galibiyet parolasýyla çýkan Lacivert-Kýrmýzýlýlar, zorlu geçen maç sonunda istediðine ulaþtý. Akçaabat Fatih Stadý'nýn ev sahipliðini yaptýðý maçta, ilk 45 dakikadan gol sesi çýkmadý. Soyunma odasýna golsüz berabere giren iki takým, ikinci yarýda bambaþka bir kimliðe büründü. Goller 2. yarý geldi Ev sahibi Akçaabat, 49'uncu dakikada Fatih'in golü ile 1-0'ý yakaladý. Zonguldak Kömürspor, bu gole cevap vermekte gecikmedi. Defans oyuncusu Burak, 58'inci dakikada skoru 1-1'e getirdi. Zonguldak ekibi, bu golden sadece 4 dakika sonra geliþtirdiði atakta penaltý kazandý. Topun baþýna her zaman ki gibi takýmýn penaltýcýsý Serkan geçti. Usta ayak, klas vuruþla meþin yuvarlaðý aðlarla buluþturarak takýmýný 2-1 öne geçirdi. 4 dakika arayla yenik durumdan galip duruma geçen Zonguldak Kömürspor, 72. dakikada Suat Kerçin'le bir gol daha bularak farký 2'ye çýkardý. 3-1'den sonra daha da rahatlayan Kömürspor, 82. dakikada kalesinde golü görse de kalan dakikalarda skoru korumasýný bildi. Zorlu deplasmandan 3 puan çýkaran Zonguldak Kömür, puanýný 14'e yükselterek grup liderliðine yükseldi. (Spor servisi) Amatör Spor Haftasý' Etkinlikleri Baþlýyor Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Spor Genel Müdürlüðü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafýndan her yaþtan insanýn spor yapabileceði þekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluþturulmasýný özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandýrýlmasý için farkýndalýk oluþturmak amacýyla ortaklaþa düzenlenen 'Amatör Spor Haftasý' etkinlikleri Ekim 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Spor Genel Müdürlüðü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafýndan her yaþtan insanýn spor yapabileceði þekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluþturulmasýný özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandýrýlmasý için farkýndalýk oluþturmak amacýyla ortaklaþa düzenlenen 'Amatör Spor Haftasý' etkinlikleri Ekim 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Amatör Spor Haftasý faaliyetleri kapsamýnda il ve ilçe tertip komitelerince hazýrlanan programlar doðrultusunda çeþitli spor branþlarýnda yaþ gruplarýna göre minik, yýldýz, genç, büyük ve veteran kategorilerinde faaliyetler düzenlenecek. Çocuk ve gençlerin baðlý olduklarý kulüplerin ve alanýnda baþarýlý olan sporcularýn tanýtýmýnýn gerçekleþeceði etkinliklerde, gençlerde spor bilinci ve kültürünün oluþturulmasýnýn yaný sýra kiþi ve kurumlarda sosyal sorumluluk duygusunun oluþturulmasý ve sponsorluk çalýþmalarý için teþvik edilmesi amaçlanýyor. (Spor servisi) 17 Aralýk polisleri PKK'nýn infaz listesinde 17 Aralýk yolsuzluk soruþturmalarý gerekçesiyle tutuklanan polislerin kiþisel bilgilerinin PKK ile paylaþýldýðý ve bu isimlerin örgütün infaz listesinde yer aldýðý iddia edildi.haftalýk haber dergisi Aksiyon'da Haþim Söylemez imzasýyla yayýnlanan Dramdan Serhildan Çýkarmak baþlýklý yazýdaki iddiaya göre, PKK/KCK'nýn elinde 750 polisten oluþan bir infaz listesi var. Bu polislerin arasýnda 22 Temmuz'da baþlayan sahur operasyonlarý ile tutuklanan eski terörle mücadele müdür ve amirleri de bulunuyor. Diyarbakýr ve Bingöl'de 4 polisin þehit edilmesi ve Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker'in yaralanmasý, liste iddiasýnýn doðru olduðu endiþelerini artýrýyor. Bir yandan polisleri hedefine koyan terör örgütü, diðer yandan da kadrosunu geniþletip isyan hazýrlýðý yapýyor.diyarbakýr ve Bingöl'de polislerin þehit edilmesi PKK/KCK'nýn yeni bir strateji edindiði iddialarýný da gündeme getirdi. Buna göre artýk en büyük düþman olarak emniyet mensuplarýný gören KCK, yolsuzluk operasyonlarýný yürüten polisleri de infaz listesine aldý. 17 Aralýk ve 25 Aralýk tarihlerinde yürütülen yolsuzluk operasyonlarýnda görev alan polis müdür ve amirleri, 22 Temmuz gecesi gözaltýna alýnmýþtý. Bunun yanýnda paralel' iddiasýyla da birçok polisin görev yeri deðiþtirilmiþ, bazýlarý ise açýða alýnmýþ ve korumasýz durumda býrakýlmýþtý. Emniyet'te yapýlan bu kýyýmýn etkilediði polislerin isimlerinin PKK/KCK'ya verildiði ve 750 kiþilik listede yer aldýðý iddia ediliyor. Özellikle Aydýn'dan Bingöl'e sürülen Komiser Hüseyin Hatipoðlu'nun þehit edilmesi, terör örgütünün harekete geçtiði yorumlarýna sebep oldu.çözüm sürecinde PKK'nýn gücüne güç kattýðý, örgütün sadece göstermelik bir ekibi geri çekerek yenilerini atadýðý da söyleniyor. Ýddialara göre, örgüt Türkiye'de 60 yeni kamp yeri açtý ve son bir yýlda örgüte yaklaþýk 4 bin kiþinin katýldý. Ayrýca þehir yapýlanmalarýna daha fazla önem vermeye baþlayan PKK, aðustos ayýnda üyelerine Genel isyan için hazýr olun. talimatý verdi. Bu amaçla örgüt, þehirlerde eylem yapma ve zaman zaman silahlý çatýþmalar girme stratejisi izliyor. KCK'nýn bu plana uygun en etkili yapý olduðu belirtiliyor. Çünkü KCK bir yandan daðdan beslenirken diðer yandan þehirlerde faaliyet yürütmeyi hedefleyen bir örgüt. TELEVÝZYON, DÝZÜSTÜ BÝLGÝSAYAR VE TABLET PC ALIMI ÝDARÝ VE MALÝ ÝSLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ Televizyon, Dizüstü Bilgisayar ve Tablet Pc Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2014/ Ýdarenin a) Adresi :Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Kuzey Kampusu 19030MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý :1 adet 65" Televizyon, 1 adet Dizüstü Bilisayar ve 1 adet Tablet Pc Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Hitit Üniversitesi Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý c) Teslim tarihi :Sözleþme imzalanmasýna müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde teslim edilecektir 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekliler teklif ettikleri ürünlerin teknik þartnameye cevaplarýný, katalog veya fotoðraflarýný teklif zarfý içerisinde sunmalýdýrlar. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir, 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlrðý adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil yurtiçi için 40 TRY (Türk Lirasý), yurtdýþý için 50 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halkbank Çorum Þubesi TR yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn No:1020 Çorum da geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybeden gazeteci Mustafa Yolyapar (48) son yolculuðuna uðurlandý. Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ýn kardeþi olan Mustafa Yolyapar, önceki gün öðle saatlerinde evinde kalp krizi geçirmiþ yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamamýþtý. Yolyapar ýn cenazesi dün Çorum Özel Hastanesi nden alýnarak Ulucamii ye getirildi. Öðle namazýný müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verildi.cenazeye Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, gazeteciler ve vatandaþlar katýldý.tek Yýldýz ailesi olarak Çorum Haber ve Yolyapar ailesine sabýr dileriz. Resmi ilanlar de Yolyapar, son yolculuðuna uðurlandý

11 YILDIZ SPOR 11 Protokol fazla ilgi göstermedi Ýncedal baþladý, yardýmcýlar bitirdi Manavgat evrensekispor maçýnda teknik direktör yavuz Ýncedal'ýn maçýn hakemi tarafýndan tribüne gönderlimesi sonunda kenar yönetimde kumanda yardýmcý antrenörlere geçti. Maçýn son bölümlerinde kenar yönetim ve yedek oyuncular maçýn son dakikalarýný heyecan içinde izlerken, zaman zaman hakemlerin vermiþ olduðu ter kararlara isyan ettiler. Maç sonunda ise, gerek yardýmcýlar gerekse futbolcular maçýn hakem triosuna itiraz ettiler. Maçtan sonra geniþ güvenlik önlemleri altýn da hakemler soyunma odasýna götürüldüler (Yasin Yücel) Oto drag yarýþlarý nefes kesti HÝTOK tarafýndan organize edilen Çorum Oto Drag yarýþlarý geçtiðimiz Pazar günü gerçekleþtirildi. 8 kategoride yapýlan yarýþma adeta nefes kesti. Daha önce açýklanan 7 kategoriye ek olarak 'Dizel Kategorisi' de eklendi. Çorum Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý da yarýþmayý izleyenler arasýndaydý. Tarancý yarýþmanýn 4. startýný da kendisi verdi. Oldukça zevkli ve heyecanlý anlara sahne olan yarýþma sonunda ise dereceye giren yarýþmacýlara ödülleri verildi. HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç, yarýþmaya katýlan ve destek veren herkese teþekkür etti. ÝÞTE DERECEYE GÝREN SPORCU- LAR Sýnýf 2 (1.600 cc araçlar) 1. Ahmet ÖZKARA (Clio/Çorum) 2. Yusuf ARICI (Doðan/Ankara) 3. Osman ERDOÐDU (Clio/Samsun) Sýnýf 3 (Süper cc araçlar) 1. Abdullah ÇOÞKUN (Peugeot 106 GTI/Ankara) 2. Erhan ÞAHÝN (Peugeot 106 GTI/Samsun) 3. Mustafa TATLI (Peugeot 106 GTI/Amasya) Sýnýf 4 (2.000 cc araçlar) 1. Arda KÜÇÜK ÝBRAHÝMOÐLU (Leon Cupra/Samsun) 2. Recai KAHRAMAN (BMW/Samsun) 3. Eren ACAR (Honda TYEP R/Amasya) Sýnýf 5 (2.700 cc'ye kadar araçlar) 1. Recai Kahraman (BMW/Samsun) 2. Uður Akdeniz (BMW/Samsun) 3. Necati GELÝR (Fiat Turbo Þahin/Ankara) Sýnýf 6 (2.700 cc üzeri araçlar) 1. Mehmet Gül (Peugeot 106 GTÝ/Ankara) 2. Gökhan ATASOY (Leon Cupra/Samsun) 3. Murat Alemdar (Turbo Þahin/Ankara) Sýnýf 7 (4*4 Unlimited) 1. Fikret DÝKENCÝ (Flash Turbo/Amasya) 2. Mustafa Fuat Tankal (Turbo Þahin/Ankara) 3. Murat ÖZÇETÝN (Subaru Ýmpreza/Çorum) Sýnýf 8 (Dizel Kategorisi) 1. Fatih DEMÝR (Skoda TDI/Samsun) 2. Samet KARAGÖZ (Golf TDI/Çorum) 3. Selim YILMAZ (Toyota TDI/Çorum) Çorum belediyespor Pazar günü sahasýn da konuk ettiði Manavgat Evrensekispor maçýna protokol fazla ilgi göstermedi. Karþýlaþmayý Ýl emniyet müdürü, belediye baþkan yardýmcý ve kulüp baþkaný, TSO baþkaný, AKP il baþkaný, Ýl genel meclis baþkaný ve gençlik hizmetler il müdür birlikte izledi. Maçýn son bölümünde Protokolde heyecan üst seviyeye çýktý. Maçý yaklaþýk 1500 civarýnda futbol sever izledi. Karþýlaþma ise, 0-0 beraberlikle sonuçlandý. (Yasin Yücel) Tire 1922 galibiyete hasret SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona fýrtýna gibi baþlayýp liderlik koltuðuna kadar yükselen Tire 1922, galibiyete hasret kaldý. Deplasmanda pazar günü Kýzýlcabölükspor'a 1-0 yenilen Tire 1922, son 3 haftada 7 puan kaybederek dördüncü sýraya geriledi. Baþkan Metin Sarayköylü, takýmýna sonuna kadar güvendiðini belirterek, "Puan kayýplarýný doðal karþýlýyorum. Lig uzun maraton. Bir an önce toparlanýp yeniden zirveye ortak olacaðýmýza inanýyorum" þeklinde konuþtu. (Spor servisi) Terör futbolu vurdu Batman'da üç gün süren ve halen yer yer süren terör olaylarý nedeniyle hafta sonu kentte hiçbir futbol maçý oynanmadý. PETROL-ADLÝYE MAÇI ERTELENDÝ Batman'ýn 3. Lig temsilcisi Petrolspor, hafta sonu karþýlaþmasý gereken Ankara Adliye maçýný güvenlik gerekçesiyle oynayamayacak. Futbol Federasyonu'nun erteleme kararý kulübe bildirildi. Yeni teknik direktör ve sportif direktörün görev aldýðý Kýrmýzý-beyazlýlar, haftayý dinlenerek geçirecek. AMATÖR LÝG ERTELENDÝ Batman 1. Amatör liginde dördüncü hafta maçlarý da ileri bir tarihe ertelendi. 11 ve 12 Ekim 2014 tarihindeki maçlarýn emniyet tedbirlerinin olmayacaðýndan ötürü ertelendiði belirten Futbol Ýl Temsilcisi Abdulkadir Kardeþ; "Hafta sonu oynanmasý gereken amatör maçlar ileri bir tarihe ertelendi. Sokaða çýkma yasaðý nedeniyle kulüplerimizdeki futbolcular idman yapamadý. Emniyet tedbirlerinin olamayacaðýndan dolayý maçlar ileri bir tarihe ertelendi" dedi. BAÐLAR MAÇI DA ÝPTAL Batman Petrolspor ve Amatör lig maçlarýnýn yaný sýra Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Gercüþ Baðlarspor maçý da tatil edildi. Bugün 16 Mayýs þehir stadýnda oynanmasý gereken Gercüþ Baðlarspor-Diyarbakýr Yolspor karþýlaþmasý Ligde ilk beþ maçta bir puan alabilen Batman Petrolspor'da seri maçlarda galibiyet hedefliyor. Teknik Direktörü Erdal Alpaslan, futbolcularýný altý günde oynayacaðý üç maça motive ediyor. Kýrmýzý- Beyazlýlar, 15 Ekim'de Niðde Belediyespor ile deplasmanda, 22 Ekim'de evinde Çatalcaspor ile ve ardýndan da 26 Ekim'de Tuzlaspor'a konuk olacak. Kötü gidiþata 'dur' demek için futbolcularýnýn iyi çalýþtýðýný dile getiren Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Erdal Alpaslan; "Altý gün içinde oynayacaðýmýz üç maçýn önemini futbolcularýmýzý anlatýyoruz. Kötü gidiþata dur demenin hesabýný yapýyoruz. Niðdespor maçýný kazanýrsak, takýmýn üzerindeki kara bulutlarý daðýtýp yeni bir sayfa açacaðýz. Takýmýn kendine güvenmesi için bir maç kazanmasý gerek. da güvenlik engeline takýldý. Sokaða çýkma yasaðý nedeniyle idmansýz kaldýklarýný ifade eden Gercüþ Baðlarspor antrenörü Metin Kanaðý: "Bayram nedeniyle lige bir hafta ara verilmiþti. Bölgede çýkan olaylardan dolayý bu hafta da maçlar oynanmayacak. Sokaða çýkma yasaðý nedeniyle futbolcularýmýz idmansýz kaldý." dedi. Batman Petrolspor Sportif Direktörü Mehmet Gönülaçar, idmanlara gelerek takýma destek veren taraftara teþekkür etti. Gönülaçar; "Zor günleri birlikte aþacaðýz. Hepimizin sevdasý Petrolspor'dur" dedi. "TARAFTAR TAKIMI SAHÝPLENÝ- YOR" Batman Petrolspor'a her maçta 90 dakika tam destek veren bazý taraftarlar ile Kýrmýzý-Beyazlý ekibin yöneticileri, idmanda bir arada. Takýmýn daha çok desteðe ihtiyacý olduðunu belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Sportif Direktörü Mehmet Gönülaçar; "Batman Petrolspor hepimizin sevdasý. Bir çýnar olan Petrolspor'un bugünlerde taraftara daha çok ihtiyacý var. Petrolspor sevdamýz. Vazgeçilmeyen sevdamýzýn zor günün dostlarýna ihtiyacý var. Zor günleri birlikte aþacaðýz. Taraftarýmýz desteðini esirgemesin. Bu takým kendine gelecektir. Futbolcularýmýz iyi çalýþýyor. Devre arasýna kadar en iyi puanlarý toplamanýn hesabýný yapýyoruz. Hocamýza güveniyoruz. Tecrübeli bir hocamýz var. Ekip olarak zor günleri birlikte aþacaðýz" dedi. (Spor servisi) Kötü gidiþi durdurmak istiyorlar Güven konusunda eksiklik yaþýyoruz. Bu sorunu da aþacaðýz" diye konuþtu.teknik Direktör deðiþikliðinin yaþandýðý Batman Petrolspor, güvenlik nedeniyle ertelenen haftayý sýký tempoyla gerçekleþtirecek. Ara nedeniyle yeni Teknik Direktör Mehmet Erdal Alpaslan ve yeni Sportif Direktör Mehmet Gönülaçar, takýmý daha iyi tanýma fýrsatý bulacak. Ligde zor günler geçiren Kýrmýzý-beyazlýlarýn, kötü gidiþata son vermek için sýký idmanlar yaptýðý bildirildi. (Spor servisi)

12 14 EKÝM 2014 SALI Hakem puanýmýzý aldý götürdü Ýyi yýrttýk Çorum belediyespor teknik direktörü Yavuz Ýncedal Pazar günü Dr Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumunda konuk ettikleri manavgat evrensekispor maçý ile ilgili olrak yaptýðý deðerlenirmede" oyun olarak, posizyon olarak her geçen gün daha iyi bir takým görüntüsü içindeyiz ancak maç içinde yakaladýðýmýz gol posizyonlarýný atma becerisinide göstermeliyiz " dedi. Ýncedal daha sonra konuþmasýna þöyle devam etti" manavgatspor katý bir savunma anlayý ile maça baþladý. Savunmada 7 oyuncusu ile bizim ataklarýmýzý karþýladý. Buda bizim oyun sistemimizi etkiledi. Manavgat gol atmak yerine gol yememe taktiðini uyguladý. Çorum Belediyespor olarak Manavgatspor karþsýnda oyunun 3/2 lik bölümünde biz hakimdik. Sahanýn tüm hatlarýndan kanatlardan cepheden posizyon geliþtirdik. Ancak bu posizyonlarý deðerlendirmedik. Birde maçýn hakemlerinin aldýðý mutlak gol posizyonu vardý. Bu posizyonu gol verselerdi belki maçýn akýþý daha farklý olacaktý. Belediyespor her geçen hafta daha iyi bir takým görüntüsü veriyor. Manavgat karþsýnda da bu devam etti. Ýlerleyen haftalarda bu oyunumuz lige daha iyi yansýyacaktýr. Puan cetvelindeki rakiplerimiz oynamadan 3,er puan aldýlar biz ise güçlü rakipler ile maç yaparak 9 puanýnýn sahibi olduk. Bizim tek dezavantajýmýz grubun güçlü takýmlarý ile naç yapmak oldu. Bu rakiplerimizde Bozüyük maçýný oynamadan 3,er puan alarak ligin zirvesinde yer alýyor. Cumartesi günü deplasmanda oynayacaðýmýz istanbul maçýna konstre olarak hazýrlýklarýmýza bugün iti bari ile baþlayacaðýz. Ýç sahada kaybettiðimiz puanlarý deplasmanda telafi etmenin çarelerini bulacaðýz" dedi. (Yasin yücel) 10 günde 2 maç Çorum belediyespor 10 gün de iki maç yapacak. Kýrmýzý siyahlýlar 18 ekim cumartesi günü deplasman da Ýstanbulspor ile karþý karþýya gelecek. Bu maçýn ardýndan 22 Ekim Çarþamba günü Çorum da Ankara temsilcisi Adliyespor'u konuk edecek. Sportmence Kýrmýzý siyahlýlar cumartesi günü deplasmanda oynayacaklarý istanbulspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün yapacaklarý tek çalýþma ile baþlayacaklar. Saat 11:00 da ulukavakda bulunan Nazmi Avluca sahasýnda istabbulspor hazýrlýklarýna baþlayacaklar. (Yasin Yücel) Takýmýn gol kramponu yok Çorum belediyespor yine evinde beraberlikle bir maçý daha bitirdi. Tire 1922 ile 1-1 berabere kalan kýrmýzý siyahlýlar, geçtiðimiz Pazar günü sahasýn da konuk ettiði Antalya temsilcisi manavgat evrensekispor ile golsüz berabere kalarak puanlarý paylaþtý. Belediyespor puan cetvelinde 10.basamakta 9 puana sahip olarak yer aldý. Geçen hafta Kýrýkhan deplasmanýndan tek gol ve 3 puanla dönen kýrmýzý siyahlýlar, manavgatspor karþýsýnda hafta içersinde yaptýðý antrenmanlarda teknik direktör yavuz hoca tüm hesaplarý 3 puan üzerine kurdu. Ancak evdeki hesap çarþýya uymadý.manavgat karþýsýnda fazla posiyon üretemeyen kýrmýz siyahlýlar birde hakem kararlarýna takýlýnca maç 0-0 beraberlik ile sona erdi. Verilmeyen bir nizami gol ve penaltý ise, maça damga vuran görüntüler oldu. Ýlk yarý da Turgay'ýn düþürlme posizyonu görmeyen yada görmemezlikden gelen maçýn hakemine aksine Turgay'ý yere indiren 31 forma numaralý Reþit kalecisi Veysel'e "iyi yýrttýk" demesi ilginçti. Maçýn 74. Dakikasýn da Buðra'nýn sert þutunu manavgat savunmasý çizgiyi geçince çýkartmasý ve 1. Yardýmcý yardýmcý hakemin posizyona çapraz ve uzak kalmasý Belediyespor'un verilmeyen golü olrak hafýzalarda kaldý. Þayet 1. Yardýmcý hakem posizyon icabý duruþ posizyonu korner bayraðý yanýnda alsaydý mutlaka golü geçerli sayardý. Ancak posizyona çapraz kalýnca mutlak gol verilmedi maçýn gol vebali bana göre 1. Yardýmcý hakemde. Çünkü biz kale arkasýnda topun kale çizgisi içinden çýktýðýný net olarak gördük. Ama malesef 1. Yardýmcý hakem posizyona bakar kör oldu. Geride kalan 6 haftalýk lig periyodunda Belediyespor adeta gol kýsýrlýðý yaþýyor. Attýðý 5 gole karþýlýk kalesinde 4 gol gördü. Belediyespor'un en büyük eksikliði takýmýn bitirci golcü kramponun olmamasý. Posizyon olarak zenginlik var. Ataklar güzel. Ancak top bir türlü çerçevenin içine gönderecek becerikli ayaklar yok. Umarýz devre arasýnda takýma iyi bir golcü alýnýr ve maçlarý izlerken taraftarlarda fýtýk olmaz. Futbolda her zaman tek goller ve beraberlikler tehlikeli skorlardýr. Ýnsaný kalpden götürür. Yavuz Ýncedal saha içinde ve dýþýnda beyefendi bir kiþiliði olan bir teknik adam. Ancak manavgat maçýnýn hakemi Yavuz hoca'nýn tabiri cazi ise, bu efendi ve mütevazi kiþiliðini gerçek anlamda bozdu. Bu beyefendi hoca geçen hafta Kýrýkhan deplasmanýnda galip geldikleri maçýn hakemini kutladý ve böyle adil hakemler ile maçlar kazanýlýr diye beyanat da vermiþti. Maçýn 74 dakikasýnda Yavuz hoca tribüne gönderildi...! Maç sonunda bazý yöneticiler hakeme büyük tepki gösterdiler haklý olarak. Ancak bir o kadarda düþündürücü. Yapýlan transferlerde siz konun neresinde yer aldýnýz. Takýmýn orta alanýný kontenjan (Yaþ sýnýrý olan isimler) ile þiþirdiniz. Belediyespor'un en büyük zaafiyeti geçen seneden kalma olan gol kýsýrlýðý bu sezonda devam ediyor. Umarým devre arasýnda bu eksiklik giderilir. Belediyespor sezona fikstür dezavantajý olarakda baþladý. Zonguldak Kömür, Tire 1922, Kýrýkhan ve manavgat gibi grubun güçlü takýmlarý ile maçlar oynadý. Hafta sonu cumartesi günü deplasmanda yine grubun güçlü takýmlardan istanbulspor ile karþýlaþacak olan Kýrmýzý siyahlýlar bu maçý kayýpsýz geçmeleri halinde üst sýralarda kendine yer bulacaktýr. Belediyespor sezon sonuna kadar hedefini ilk 5 takým içinde tutacaktýr. Fakat bazý maçlar bir tek sahada futbol oynayarak kazanýlmýyor. Esenkalýn Ýncedal'ý da kýrdýlar Çorum belediyespor, Manavgatspor maçýnda ilk yarý da Turgay'ýn geliþtirdiði gol posizyonunda manavgat savunmasý Turgay'ý bariz bir þekilde yere indirdi. Maçýn hakemi bu posizyona devam kararý verirken Çorum belediyespor adýna verilmeyen mutlak penaltý posizyonu objektiflerimze böyle takýldý. Turgay, 4 savunma oyuncusunun arasýndan topu çýkartýyor, ceza alaný içine giriyor yan tarafýnda bulunan manavgat evrensekispor dan 31forma numarasý taþýyan reþit, Turgay'ýn ayaðýna darbe atarak mutlak gol posizyonunu engellerken maçýn hakemi ise posiyona ancak seyirci kaldý. Ve devam kararý verdi. Reþit ise, kalecisi Veysel'e ise" valla iyi yýrttýk" dedi (Spor servisi) Çorumspor teknik direktörü Yavuz Ýncedal geçtiðimiz Pazar günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumunda oynanan Çorum Belediyespor- manavgat evrensekispor maçýnýn 74. Dakikasýnda Buðra'nýn attýðý sert þutu manavgat savunmasý gol çizgisi içinden çevirince maçýn 1. Yardýmcý hakemi posizyona gol kararý vermeyince çýlgýna döndü. Uzun süre hakemlere itiraz eden teknik direktör Ýncedal maçýn hakemi tarafýndan tribüne gönderildi. Ýncedal maçýn geri kalan 15. Dakikalýk bölümünü protokol tribünü altýndaki tünelden izledi. Sakin bir kiþiliðe sahip olan Çorum belediyespor teknik patronu hakemlerin vermiþ olduklarý ters kararlar sonunda adeta çýldýrdý. Geçtiðimiz hafta Kýrýkhan deplasmannýn da Kýrýkhanspor Çorum belediyespor maçýný yöneten hakemlere de teþekkür beyanatý vermiþti. (Yasin Yücel)

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri On5yirmi5.com Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri 2015 yılında pek çok yardım kuruluşu dünyanın pek çok yerindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak. Peki hangi yardım kuruluşu, kurban kesimi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kritik kavşağa ilerlerken

Kritik kavşağa ilerlerken Kritik kavşağa ilerlerken Ülkemiz, tarihinin en kritik kavşaklarından birine doğru hızla ilerliyor. 16 Nisan 2017 tarihinde milletimiz hem kendisinin hem de çocuklarının ve torunlarının geleceği için hayati

Detaylı

'Tarým ve Ýnsan' adlý fotoðraf sergisi açýldý. * HABERÝ 2 DE. Hýdýrlýk Caddesi nde yol geniþletme ve asfalt çalýþmasý yapýlýyor.

'Tarým ve Ýnsan' adlý fotoðraf sergisi açýldý. * HABERÝ 2 DE. Hýdýrlýk Caddesi nde yol geniþletme ve asfalt çalýþmasý yapýlýyor. Saðlýk için yürüdüler 'Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý' etkinlikleri kapsamýnda 'Saðlýk Ýçin Hareket Et' temalý bir yürüyüþ düzenlendi. Tarým ve Ýnsan bu sergide Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür.

Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür. Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür. Kurbanlarınız Afrika da Bayram Olsun. Kurbanlarınızı Afrika nın en ücra yerlerine

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 25 Şubat 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

İHH'dan Yetimlerin Yüzünü Güldürecek Proje

İHH'dan Yetimlerin Yüzünü Güldürecek Proje On5yirmi5.com İHH'dan Yetimlerin Yüzünü Güldürecek Proje İHH İnsani Yardım Vakfı düzenlediği Yetim Dayanışma Günleri kapsamında hazırladığı 120 proje ile 23 ülkedeki yetimlerin yüzünü güldürecek. Yayın

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı