BÜRO HĐZMETLERĐ VE YÖNETĐCĐ ASĐSTANLIĞI PROGRAMI MEZUNLARININ ĐSTĐHDAMINDA ÖNEM VERĐLEN HUSUSLARIN ARAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜRO HĐZMETLERĐ VE YÖNETĐCĐ ASĐSTANLIĞI PROGRAMI MEZUNLARININ ĐSTĐHDAMINDA ÖNEM VERĐLEN HUSUSLARIN ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 MYO-ÖS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu EKĐM 2010-DÜZCE BÜRO HĐZMETLERĐ VE YÖNETĐCĐ ASĐSTANLIĞI PROGRAMI MEZUNLARININ ĐSTĐHDAMINDA ÖNEM VERĐLEN HUSUSLARIN ARAŞTIRILMASI Latif Onur UĞUR, Hülya SARI Kaman Meslek Yüksekokulu- Ahi Evran Üniversitesi-Kaman, KIRŞEHĐR ÖZET Yönetici asistanı, literatürde yöneticilik becerilerine sahip olması gereken, iş akışlarına yön verebilen, görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirebilen, iş verimliliğini ve kalitesini yükseltmeyi hedefleyen, gerektiğinde yönetici adına kararlar alıp uygulama yetkisine sahip olan kişi olarak tanımlanmaktadır. Yönetici asistanlığı ya da sekreterlik kavramları maalesef günümüz iş dünyasının bazı küçük ve orta ölçekli kuruluşlarında gerektiği kadar ciddiye alınmamaktadır. Ancak saygın ve üretken bir meslek anlamında büro yöneticisi olmak için üniversitelerin meslek yüksekokullarında iki yıl süreli Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı öğrenimi görmek gerekmektedir. Bu çalışma, meslek yüksekokullarının Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı bölümlerinden mezun olanların, istihdam edilebilecekleri sektörlerde kendilerinden beklenen niteliklerin neler olduğu hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla; Hürriyet gazetesinin 01/10/ /10/2009 tarihleri arasında Đstanbul baskısının Seri Đlanlar Eki nde, Yönetici Asistanı, Sekreter, Büro Elemanı gibi unvanlarla yayınlanan ilanlar incelenmiştir. Bu ilanlarda yer alan; nitel ve nicel özellikler (eğitim, yaş, cinsiyet, tecrübe, gösterişli olma, hakim olunması istenen bilgisayar programları, aranan eleman sayısı vb.) sektörel bazda mercek altına alınmıştır. Edinilen bulgulardan bazıları; inceleme yapılan dönemde en çok sağlık ve eğitim sektörlerinde eleman ilanı verildiği, ilanların yalnızca %5 inde bay eleman tercih edildiği, sektörel bazda ortalama %35 deneyim arandığı ve ilanların %70 inden fazlasında yaş sınırı bulunmadığıdır. Anahtar Kelimeler: Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Đstihdamı, Sekreterlik, Meslek Yüksekokulu. 1. GĐRĐŞ Đnsan davranışlarının temeli ihtiyaçların giderilmesidir. Gerek maddi gerek manevi gereksinimlerin giderilmesi için sahip olunması gereken maddi ve manevi birikimlerin, bilgi öğrenilmesinin, alet kullanabilme yeteneğinin vb. hayata geçirilmesinde en önemli yollardan biri öğrenimdir. Kişisel deneyimler, önemli kimselerin ifadeleri, kitap ve dergilerde yer alan ifadeler birer bilgi kaynağıdır. Đhtiyaçlar hiyerarşisinde ki basamakların güvenle çıkılabilmesi için, bir meslek sahibi olmanın gerekliliği ise aşikardır. Günümüzde; Büro yönetimi, sekreterlik, asistanlık, büro elemanlığı, büro araç ve makinelerinin kullanımı, dokümantasyon

2 hazırlanması, sorumlulukların yerine getirilebilmesi vb. için de anılan yeteneklerin kazanılmasına imkan veren bir öğrenim görmek zaruri hale gelmiştir. Meslek yüksekokullarında Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı adı verilen ve yukarıda anılan bilgi ve becerilerin kazandırıldığı, öğrenimin tamamlanmasının ardından profesyonel olarak bu mesleğin icra edilmesi için çalışılacak bir iş bulunması gerekmektedir. Tüm mesleklerde olduğu gibi global konjonktürler, mevsimsel dalgalanmalar arz talep değişiklikleri ve ekonomik hareketlilikler istihdamı direkt olarak etkilemektedir. Bu çalışmada büro yönetimi ve yönetici asistanlığı diploması sahibi olan meslek elemanlarının, istihdam edinebilmeleri için sahip olmaları beklenen nitelikler, farklı sektörlerden istihdam yapan kuruluşların verdikleri eleman ilanları baz alınarak araştırılmıştır. Yukarıda belirtilen ihtiyaçlar hiyerarşisinin daha üstteki düzeylerine ulaşılabilmesi için yetkin ve başarılı büro yöneticisi ve asistanı adaylarının kişisel ve mesleki kariyer planlamalarına kilometre taşı olacak hususlar belirlenmiştir. 2. LĐTERATÜR ARAŞTIRMASI Sekreter, Đngilizce bir kavramdır ve Đngilizcedeki secret (gizli, saklı, mahrem) kelimelerinden gelmektedir. Secretary yani sekreter kelimesi ise, özel katibe, katip, yazman anlamlarına gelmektedir. Kelimenin aslı ise Latince gizlilik anlamına gelen secretus kelimesidir. (Tutar, 2001). Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise, sekreter özel yada kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, katip anlamında kullanılmaktadır (Türk Dil Kurumu, 1998) Büyük Laurouse Ansiklopedisi ise sekreter tanımını; haberleşmeleri steno ve daktilo ile sağlayabilen, mektup yazabilen ve yazışmaları düzenleyebilen memur veya memure olarak vermiştir (Büyük Laurouse, 1986). Sekreterlik mesleği artık, sadece daktilo yazan, not tutan ve çeşitli büro görevlerini yapan bir elamanı ifade etmemektedir. Çağdaş bir sekreter, yöneticisini tanıyan, onun amaçlarını bilen ve onun günlük rutin olaylar arasında uzun dönem plan ve stratejilerini belirlemesine imkan tanıyan büro ortamının yaratıcısıdır (Tuncel, 2007). Sekreterlerin pek çok farklı alanlarda uzmanlaştığı ve farklı pozisyonlarda görev yaptığı için sekreterlik terimini tam kapsamıyla tanımlamak güçleşmiştir. Genelde sekreter çeşitli büro islerini yapan herhangi biri olarak tanımlanır. Daktilograflar, dosya katipleri, stenograflar ve diğer benzeri isleri yapan çalışanlar gerçek bir sekreterin çeşitli ve bazen karmaşık görevlerinden birini gerçekleştirdiklerinde sekreter olarak tanımlanabilmektedirler (Bahsi, 2002). Sağtürk, sekreteri Bürolardaki işlerin düzgün bir şekilde yapılmasını sağlayan, amirlerinin rahat konuşması için telefon konuşmaları, randevu tespitleri, ziyaretçi kabulü, yazışma gibi birçok teferruatla bizzat meşgul olan sempatik, anlayışlı, çalışkan kimse olarak tanımlamaktadır. Bu tanım, günümüz sekreterlerini tam olarak ifade etmemekte ve organizasyonların, yöneticilerin sekreterden beklentilerini tam olarak karşılamamaktadır (Sağtürk, 1961). Sekreteri yetkin iletişim becerileri ile donatılmış, yöneticisinin diğer ünite yetkilileriyle olan is ilişkilerini düzenleyip denetleyen, yönetim yeterliklerine sahip kişi olarak tanımlayan Başpınar, (Başpınar, 1999), sekreterin yönetsel işleviyle ilgili olarak şunları sıralamaktadır: 2

3 Sekreter, büro islerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlayan bir yönetici yardımcısıdır. Sekreter, büro islerinin düzgün bir şekilde yapılmasını sağlayarak, yöneticisine verimli zaman kullanma imkanı tanıyan en yakın yardımcıdır. Sekreter, mesleğe ilişkin bilgi ve becerilere sahip ve bunları davranışa dönüştürebilen, kişisel amaçları ile örgütün amaçlarını uyumlaştırabilen bir profesyoneldir. Bu tanımlardan yola çıkarak yapılabilecek bir başka tanımlama ise; bir işyerinde yöneticinin ve o işyerinin olmazsa olmazı, iş yerini her haliyle temsil edebilen, güçlü bir organize yeteneğine sahip olan, iş akışında birinci derece öneme sahip, bilgi ve belge yöneticisi olan, en önemlisi yöneticiyi yönetme vasfını taşıyan kişidir. şeklinde olabilir. Bugün sekreterlik kavramının sınırları, mühendislik kavramının sınırları kadar geniştir. Sekreterler değişik ve çok çeşitli görevleri üstlenmekte ve farklı sorumluluk düzeylerinde çalışmaktadırlar. Bundan dolayı sekreterin görevlerini, yetkilerini, sorumluluklarını ve özgün yeterliklerini; etkileşim içinde bulunacağı birim, örgüt ya da kişileri kapsayan tanımlar geliştirilmiştir. (Tuncel, 2007). Globallesen dünyada ve gelişen örgüt yapılarında sekreterlik geleneksel bir yapı bütünlüğünden çıkıp yeni bir kimliğe bürünmüştür. Bu bağlamda sekreter, yönetici sekreteri konumunda yöneticisini temsil eden, örgüt içi düzlenmeleri yapan, büro otomasyonunu en iyi şekilde kullanabilen, kendinden beklenen hizmetleri eksiksiz yapabilen bir kişi durumuna gelmiştir. Ayrıca sekreter, sekreterlik hizmetlerinin yanı sıra, kendisinden artık belli sorumluluklar üstlenmesi ve yetkileri çerçevesinde kararlar alabilmesi beklenen bir kişidir. (Tuncel, 2007). Bugün bilgi ihtiyacı o kadar artmıştır ki, günümüz sekreterleri buna cevap veremez ve bu ihtiyacı karşılayamaz olmuşlardır. Büro islerinin dijital ortamlarda yapılması, islerin hızını artırmanın yanında, büro faaliyetlerine ilişkin harcamaları ve zaman kaybını önemli ölçüde azaltmıştır. Klasik sekreterlik anlayışının yerine profesyonel sekreterlik yaklaşımını ortaya çıkaran düşüncenin temelinde, yeni is ve is gören anlayışı bulunmaktadır. Bir bilgi isçisi konumunda olan profesyonel sekreterler, bulundukları her ortam ve konumda özerk tutumlar ortaya koyabilmek düşüncesindedirler ve bu onlar için en önemli motivasyon kaynağıdır (Tutar, 2001). Eğitim bütün meslekler için önemli rol oynar. Mesleki eğitim, kalkınmanın hızlanması, istihdamın artırılması ve Türkiye nin rekabet gücünün yükselebilmesi yönünden büyük bir öneme sahiptir. Her işin bir uzmanlık dalı olduğu kabul edilirse, sekreterlerinde kendi alanlarında başarılı olabilmesi için mutlaka sekreterlik eğitimi almaları gerekmektedir. Sekreterlik hizmetleri ile bu hizmetleri yerine getirenlerin eğitim ve nitelikleri arasında doğrudan bir ilişki vardır. Eğitim almış bir sekreterin uyumu ise örgütlerin verimliliğinin artmasına katkıda bulunmaktadır (Başpınar, Bayramlı v.d, 2007). Büro elemanları; gerek kamu kuruluşlarında gerekse özel isletmelerde evrak kabul, evrak isleme, imza ve onaya hazırlama, bilgisayar kullanarak doküman oluşturma, kopyalama, dosyalama ve arşivleme gibi büro hizmetlerini gerçekleştirirler. Büro elemanları küçük ya da büyük, ulusal ya da uluslar arası, ister hizmet sektörü, ister üretim sektörü olsun her tür firmada, eğitimden, turizme tüm is kollarında çalışabilirler (Başpınar, Bayramlı v.d, 2007) Günümüzde böylesine geniş kapsamlı, eğitim imkanları yaygınlaşan ve belirli bir uzmanlaşmayı gerektiren bir meslek dalının uygulayıcıları olarak sahip olunması gereken en temel bilgi, mezun olduktan sonra istihdam olunabilecek sektörleri tanımak ve bu sektörlerin aradığı niteliklerin neler olduğunu bilip ona göre iş hayatına hazırlıklı olarak başlayabilmektir. Bu bağlamda büro yönetimi ve yönetici asistanlığı mesleğine adım atmaya 3

4 hazırlanan adayların yapması gerekenlerin başında; hangi sektörlerde çalışmak istendiğine karar verilmesi, bu sektörlerin gereklilikleri hakkında bilgi edinilmesi olası eksikliklerin giderilmesine yönelik çaba harcanması sayılabilir. Günümüz teknolojisi ihtiyaç duyulan hemen hemen her konuda bilgiyi sunabilecek düzeydedir. Bu sayede çalışılmak istenen sektör ve bu sektörün istihdam edeceği elemanlardan beklentileri hakkında çok sayıda bilgi sahibi olunabilir. Bu anlamda gazetelerin yayınladığı iş ilanları sayfalarından ve internet ortamında varlık gösteren kariyer sitelerinden faydalanılabilir. 3. AMAÇ VE YÖNTEM Bu çalışma meslek yüksekokullarının Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünden mezun olanların istihdam edilecekleri sektörlerde kendilerinden istenen özelliklerin neler olduğu hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmayla günümüz iş dünyasının ihtiyaç duyduğu büro yöneticisi, sekreter, yönetici asistanı vb. adlarla anılan elemanların, iş tanımları, hangi vasıflara sahip olmaları gerektiği, gibi sorulara cevaplar aranmıştır. Bu amaçla; literatürde yukarıda ki isimlerle anılan elemanların görev tanımları araştırılmış; istihdamlarına yönelik taleplerin belirlenmesi için Hürriyet gazetesinin 01/10/ /10/2009 tarihleri arasında Seri Đlanlar ekinde Yönetici Asistanı, Sekreter, Büro Elemanı gibi unvanlarla yayınlamış olduğu ilanlardan yola çıkılarak mesleğin iş tanımı, iş gerekleri, cinsiyet ve istihdam edilecekleri alana göre dağılımı ele alınmıştır. Bu tarihler arasında her gün yayınlanan nüshalarda ilanlar, ilgili konu başlıklarına göre tablolaştırılmış bu tablolar üzerinde frekans ve yüzde dağılımları belirlenmiştir. Çalışmada aranılan nitelikler her istihdam alanı için ofis (mimarlık ofisi, gayrimenkul ofisi, emlak ofisi vb.), büro (hukuk bürosu), şirket (inşaat, ithalat, sigorta, nakliyat şirketleri vb.), firma (gıda, tekstil, denizcilik, bilgisayar firmaları vb.), sağlık (tedavi merkezi, muayenehane, laboratuar vb.) ajans (reklam ajansı vb.) eğitim (dershane, eğitim merkezi vb.), çeşitli (sohbet hattı, güzellik merkezi, home office, çiçekçi, yetkili servis vb.) ve sektör yada çalışma alanı belirtilmeyen şeklinde gruplandırılarak değerlendirilmiştir. (Şirket ve firma ifadeleri ilan sahibi kuruluşların kendilerini niteledikleri şekilde alınmış ve kullanılmıştır.) Bu çalışmada sadece Hürriyet gazetesinden yararlanılma nedeni, iş ilanları konusunda bu gazetenin Türkiye de özellikle Đstanbul baskısında en çok ilanı veren gazete olması ve araştırmanın sınırlı bir sürede gerçekleşmiş olmasıdır. 4. BULGULAR Edinilen bulgular aşağıda sunulmuştur. Tablo 1. Verilen Toplam Đlan Sayısının Đstihdam Alanlarına Göre Dağılımları ĐLAN SAYISI YÜZDE Ofis 43 20% Hukuk Bürosu 9 4% Şirket 39 19% Firma 15 7% Sağlık 13 6% Ajans 6 2% Eğitim 12 15% Çeşitli 34 16% Sek. Belirtmeyenler 34 16% Toplam % 4

5 Tablo 1 incelendiğinde, toplam istihdam alanı sayısı belirtilmeyen çalışma alanlarıyla beraber 9 adettir. Đnceleme yapılan tarihler arasında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı/Sekreter ile ilgili verilen ilan sayısı toplam 205 tir. Bu oran mevsimsel dönemlerde değişiklik gösterebilir. En çok ilanın ise Ofis adı altında verildiği görülmektedir. Tablo 2. Đstihdam Alanlarına Göre Cinsiyet Dağılım Yüzdeleri CĐNSĐYET Bay Bayan Bay-Bayan Belirtilmemiş Ofis - 58% - 39% Hukuk Bürosu - 55% 11% 33% Şirket 5% 64% 7% 20% Firma - 53% - 46% Sağlık - 84% - 15% Ajans - 83% - 16% Eğitim - 41% 16% 41% Çeşitli - 64% 2% 38% Sek. Belirtmeyenler - 76% 2% 20% Tablo 2de, verilen ilan sayılarının cinsiyetlere göre dağılımı belirtilmektedir. Toplam ilan sayısının (205) sadece %5 inde bay eleman ilanının verildiği görülmektedir. Bu bulgu büro yönetimi ve yönetici asistanlığı istihdamında bayan eleman talebinin bay eleman talebine göre çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Hem bay hem bayan eleman aranan iş alanlarının başında eğitim sektörü gelmektedir. Tablo 3. Deneyim Ofis 23% Hukuk Bürosu 44% Şirket 25% Firma 13% Sağlık 38% Ajans 16% Eğitim 33% Çeşitli 44% Sek. Belirtmeyenler 41% DENEYĐM Deneyimli Tablo 3de, çalışma alanlarında hangi oranlarda deneyimli eleman talebi olduğu gösterilmiştir. Buna göre; en çok hukuk bürolarında istihdam edilecek elemanlar için deneyim istenmektedir. 5

6 Tablo 4. Çalışılacak Pozisyon POZĐSYON Asistan Sekreter Operatör Eleman Ofis 9% 65% 2% 23% Hukuk Bürosu - 100% - - Şirket 12% 53% - 34% Firma 13% 60% - 26% Sağlık 15% 77% - 7% Ajans 16% 50% - 33% Eğitim 8% 58% - 25% Çeşitli 11% 58% - 23% Sek. Belirtmeyenler 11% 77% 2% 11% Bu tabloda istihdam alanlarının verilen ilanlarda talep ettikleri personeli hangi pozisyonda çalıştırmak istediklerine yönelik yüzdelik oranlar ele alınmıştır. Toplam 205 ilanın içinde hukuk büroları sadece sekreter statüsünde ilan vermiştir. Sağlık ve sektörü belirtilmeyen toplam 47 ilanın %77 si yine sekreterlik pozisyonuna duyulan ihtiyacı göstermektedir. Tablo 5. Diksiyon, Prezantabl, Yaş Özellikleri ÖZELLĐKLER Diksiyon Prezantabl Yaş Ofis 13% 13% 6% Hukuk Bürosu 11% 22% 22% Şirket 10% 15% 10% Firma 6% 6% - Sağlık % Ajans - 33% - Eğitim 16% 8% 8% Çeşitli 2% 2% 5% Sek. Belirtmeyenler 5% 8% 17% Verilen ilanlarda, istihdam alanlarının personel alımında göz önüne aldığı kişisel özelliklerin her bir çalışma alanında farklılık göstermesiyle çeşitli sonuçlar ortaya çıkmıştır. Örneğin; Đlanların toplamı göz önüne alındığında tüm çalışma alanlarının ilan metinlerinde Prezantabl olma özelliği istemesi dikkat çekicidir. Özellikle ajanslar %30 luk bir oranla sadece bu özelliğin üzerinde durmuşlardır. Bu bağlamda Prezantabl kelimesinin işletmelerce ne anlamda kullanıldığı önem kazanmaktadır. Bunun dışında Sağlık sektörü ise aranılan elemanlarda yaş aralığı kriterini öne çıkarmaktadır. Bu yaklaşımın sağlık sektöründe çalışacak olan büro elemanlarında dinamik olma ve yoğun iş temposuna ayak uydurabilme bakımından benimsenmiş olabileceği düşünülmektedir. Aranılan özellikler konusu da deneyim konusunda olduğu gibi işletmenin faaliyetini gerçekleştirdiği alana göre farklılık göstermektedir. 6

7 Tablo 6. Görev Tanımları GÖREV TANIMI Telefon Ön Muhasebe Çay/Tem. Diğer Ofis 9% 2% 6% 50% Hukuk Bürosu 11% % Şirket 12% 2% 5% 45% Firma - 6% - 81% Sağlık - - 7% 62% Ajans % Eğitim - 16% - 51% Çeşitli 5% 8% 5% 72% Sek. Belirtmeyenler 5% 20% 2% 42% Tablo 6daki verilere göre sekreter adı altında çalışacak olan elemanlardan, özellikle şirketlerin %12lik bir oranla telefona yanıt vermesi istenmektedir. Ayrıca çay/temizlik hizmeti isteyen çalışma alanlarının içerisinde sağlık sektörü ilk sırada yer almaktadır. Tablo 7. Yabancı Dil YABANCI DĐL Đng. Alm. Rusça Diğer Ofis 9% Hukuk Bürosu 2% Şirket 23% Firma 20% 6% 6% 1% Sağlık 15% Ajans 100% Eğitim Çeşitli 8% 2% - - Sek. Belirtmeyenler 17% 8% 2% 5% Tablo 7de farklı çalışma alanlarına göre verilen ilanlardan her alanda verilen ilanların yüzde kaçında yabancı dil bilme şartı arandığı gösterilmiştir. Bu verilere göre ajanslar verdikleri tüm ilanlarda sadece Đngilizce bilinmesini istemektedirler. Đncelenen tüm ilanların %18inde yabancı dil bilme şartı arandığı belirlenmiştir. Tablo 8. Bilgisayar Bilgisi BĐLGĐSAYAR BĐLGĐSĐ Ofis 13% Hukuk Bürosu - Şirket 28% Firma 20% Sağlık 15% Ajans 33% Eğitim 25% Çeşitli 26% Sek. Belirtmeyenler 44%

8 Tablo 8 verilen ilanlarda, tüm sektörlerin genel olarak bilgisayar okur-yazarlığına sahip olma, ofis programlarına hakim olma gibi özelliklere sahip personel aradığını göstermektedir.. Đşletmenin hizmet verdiği çalışma alanına göre dağılım ise şöyledir; Şirket ve firmalar LKS, eğitim sektörü Corel, Go, V2 gibi sektöre özgü bilgisayar yazılımlarının kullanımının bilinmesini istemektedir. Tablo 9. Eğitim Düzeyleri EĞĐTĐM DÜZEYĐ Üniversite Yüksekokul Lise Ortaokul Ofis 2% 4% 11% - Hukuk Bürosu % - Şirket 12% - 15% 2% Firma % - Sağlık 7% Ajans Eğitim - - 8% - Çeşitli 5% - 8% - Sek. Belirtmeyenler - 8% 26% - Tablo 9da farklı çalışma alanlarında hangi tahsil düzeyindeki elemanların hangi oranlarda talep edildiği gösterilmiştir. Bu verilen içinde en çarpıcı olanı üniversite düzeyinde eğitime sahip eleman talebinin farklı çalışma alanlarında en fazla %12 değerini almış olmasıdır. Đncelenen 205 ilanın yalnızca 2 tanesinde büro yönetimi ve yönetici asistanlığı mezunu olan adayların tercih edileceği belirtilmiştir. 5. SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME Yönetici sekreteri/asistanı hem sekreterlik, hem de yönetime ilişkin bilgi ve becerilere sahip olmalıdır. Ancak bu durumda bağlı bulunduğu kurulusun amacına ulaşmasına önemli katkı sağlayabilir. Yöneticisinin sağ kolu ve asistanı olması nedeniyle sekreterde aranılan nitelikler söyle sıralanabilir. (Karadağ, 1997). Sır saklayabilme, Ciddi, nazik ve güler yüzlü olma, Türkçe yi çok iyi bilip kullanabilme, Sözcük haznesi zengin olma, Hızlı anlama ve anlatım yeteneğine sahip olma, Ses tonunu ayarlayabilme, Ciddi ve özenli giyinebilme, Dedikodulara karışmama, Sağlıklı ve iyi görünümlü fiziki yapıda olma, Temsil yeteneği bulunma, görgülü ve soğukkanlı olabilme, Đs ortamındaki beşeri ilişkilerde başarılı olma, Đyi bir belleğe sahip olma, Sabırlı olabilme, Bilgisayar kullanabilme ve dosyalama sistemlerini bilme. 8

9 Verilen ilanlar incelendiğinde yukarıda verilen niteliklerin çoğunun bir arada yer almadığı belirlenmiştir. Farklı ilanlarda bu niteliklerin farklı olanlarının ön plana çıkarıldığı görülmüştür. Nitelikli ve önemli kariyer hedefi bulunan bir büro yöneticisi ve asistanının bu niteliklerin büyük çoğunluğunda yeterli bir düzey sağlamasının kendi istihdamı için olumlu katkılar sağlayacağı aşikardır. Gerek çalıştığı sektöre hakim gerekse yöneticilik vasıflarına sahip üstlerin bulunduğu çalışma alanlarında istihdam edilecek olan elemanların sadece yukarıda belirtilen niteliklere sahip olması yeterli olmamaktadır. Çünkü bir eleman kişisel özellikleri bakımından ne kadar nitelikli olursa olsun çalışma alanında belirli bir sektörel hakimiyete sahip değilse sorumluluğunda bulunan işler konusunda kendini gösteremeyecektir. Bu bağlamda kişinin nitelikleri ve yetenekleri doğrultusunda çalışabileceği sektörü/sektörleri netleştirip bu çalışma alanlarının gerektirdiği özelliklere sahip olması, uzmanlaşmak adına atılacak temel adımdır. Bir alanda uzmanlaşmak kişinin uzmanlaştığı alanı oluşturan çevrede kabulünü sağlar. Bu sayede kişinin sektörel bazda deneyimli olması uzmanlık alanı doğrultusunda aynı çalışma alanında hizmet veren farklı kimliklerdeki işletmelerde de istihdam edilmesini sağlayacaktır. Doğaldır ki bu çalışma kısa bir süre içerisinde ve sadece bir kaynaktan yararlanılarak yapılmıştır. Çalışmanın yapıldığı sürenin kısıtlı olması sektörel farklılıkların ve mevsimsel dalgalanmaların değerlendirilmesini engellemiştir. Bu çalışmanın, daha uzun bir zaman zarfında ve kaynak sayısı çoğaltılarak yapılabilecek diğer çalışmalarla birlikte, istihdam edilecek olan elemanlara olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 6. KAYNAKLAR Bahsi, D., Türkiye de Büro Yönetiminde Sekreterliğin Önemi ve Sekreterlik Eğitimine Đlişkin Bir Model Önerisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Başpınar, N., Sekreterlik Davranışları. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 8, Eskişehir, Başpınar, Ö, N., Bayramlı, Ü, Ü., Şen, O., Dünyada Sekreterlik E- Sertifika Programları Ve Anadolu Üniversitesi Modeli VI. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Ekim, Ankara, Büyük Larousse. 20. Cilt, Karadağ, A., 2000 li Yıllarda Sekreterlik. Akba Yayıncılık, Đstanbul, Sağtürk, N., Sekreterlik Eğitimi. Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu Yayınları, Đstiklal Matbaası, Ankara, Tuncel, M., Meslek Yüksekokullarındaki Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programlarının Sektörün Đhtiyaçlarını Karşılama Durumunun Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Büro Yönetimi Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.3, Ankara, Tutar, H., Profesyonel Sekreterlik ve Büro Uygulamaları. Nobel Yayınevi, Ankara, Türk Dil Kurumu., Türk Dil Kurumu Sözlüğü. Ankara, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2.Cilt,

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI TANIM Gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun; bilgisayar, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma, dosyalama işlemlerini yapabilen ve ilişkiler zincirini koparmadan

Detaylı

Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Amacı Büro Yönetimi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları,

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda büro yönetimi ve sekreterlik alanındaki meslekleri tanıya bileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Çağımızda bilgisayarın ve bilgi

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI ANKARA 2007 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -6 Bu

Detaylı

KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI

KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI Programın Amacı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı nın amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Genel Müdür Ref (GM-01)

Genel Müdür Ref (GM-01) Genel Müdür Ref (GM-01) İş tanımı Genel Müdür, tesisin düzgün yürütülmesini sağlamak, birinci sınıf imalat hizmetleri sunmak, Ortak Kullanım Tesisinin sunacağı hizmetlerin pazarlanmasını sağlamak, personel

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI _ TANIM Dış ticaret, gümrük ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda ithalat-ihracat hizmetlerini yürütmek için gerekli olan işlemleri takip eden, dış ticaret muhasebe kayıtlarını yapan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU

ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Öğr.Gör.Afitap BULUT 2012 DERS BİLGİLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER Sekreterlik Mesleği

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI YÖNETİCİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI YÖNETİCİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI YÖNETİCİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SAYFA SEKRETERİ. - Bilgisayar, tarayıcı, - Fotoğraf makinesı, - Projeksiyon makinesı, - Baskı makinesı - Sözlük, imla kılavuzu, - Mizanpaj kağıdı.

SAYFA SEKRETERİ. - Bilgisayar, tarayıcı, - Fotoğraf makinesı, - Projeksiyon makinesı, - Baskı makinesı - Sözlük, imla kılavuzu, - Mizanpaj kağıdı. TANIM Yazılı basın kuruluşlarında haber, ilan, fotoğraf ve resim gibi materyalleri, masaüstü yayıncılık programlarını kullanarak okuyucunun ilgisini çekecek şekilde düzenleyen, basıma hazır hâle gelme

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -14 AMAÇ GAZETECİLİK Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gelişen ve Geliştiren Üniversitemizin bir şubesi olan Torul Meslek Yüksekokulu; bünyesinde bulunan programları ile ülkemizde

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENİ

BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, büro yönetimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Büro yönetimi ile ilgili hangi

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokuluna HOŞGELDİNİZ

Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokuluna HOŞGELDİNİZ Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokuluna HOŞGELDİNİZ Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu, Tel: 0322 5165477-78-79-80 Fax: 0322 5153826 http: //kozan.cu.edu.tr Yüksekokulumuzun Kısaca

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇAYCUMA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ BÜRO YÖNETİMİ ALANI TANITIM SUNUSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇAYCUMA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ BÜRO YÖNETİMİ ALANI TANITIM SUNUSU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇAYCUMA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ BÜRO YÖNETİMİ ALANI TANITIM SUNUSU BÜRO YÖNETİMİ ALANIMIZ Büro Yönetimi Alanı okulumuzda 2014-2015 eğitim öğretim yılında hizmete açılmıştır.

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. GAZETECİLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların

Detaylı

Dördüncü Bölüm : Büro Otomasyonu Hazırlayan

Dördüncü Bölüm : Büro Otomasyonu Hazırlayan TEKNOLOJİ KULLANIMI Dördüncü Bölüm : Büro Otomasyonu Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin Anlatımı Üçüncü Aşama: Dersin Sonu; Tekrar Otomasyon

Detaylı

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; TANIM Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; - Çeviri yapacağı dilde

Detaylı

Adalet MYO Öğrenci Sayısı (TOPLAM 1315)

Adalet MYO Öğrenci Sayısı (TOPLAM 1315) Adalet MYO Öğrenci Sayısı (TOPLAM 1315) Adalet Programları-TOPLAM 1020 Örgün Öğretim-498 Uzaktan Eğitim-522 HBYS Programları- TOPLAM 174 Normal Öğretim-90 İkinci Öğretim-84 CİGH Programları- TOPLAM 121

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

Kadınların gözde sektörleri: Eğitim, gıda ve sağlık

Kadınların gözde sektörleri: Eğitim, gıda ve sağlık On5yirmi5.com Kadınların gözde sektörleri: Eğitim, gıda ve sağlık Yarı zamanlı işler de dahil olmak üzere, kadın adayların yüzde 73 ünün ücret beklentisi 1.500 TL yi geçmiyor. Yayın Tarihi : 7 Mart 2016

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU

ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Öğr.Gör.Afitap BULUT 2012 3. VE 4. HAFTALAR SEKRETERİN MESLEKİ ÖZELLİKLERİ B. SEKRETERİN MESLEKİ ÖZELLİKLERİ İletişim becerisi etkili kullanmak 1.1 Türkçe

Detaylı

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM Bir işletmenin, işletmecilik ve mühendislik anlayışına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, hem mühendislik, hem işletme yöneticiliği

Detaylı

DEÜKARİYERİM KARİYER YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI Dokuz Eylül Üniversitesinde, öğrenimi devam eden ve mezun öğrencilerin etkin bir şekilde kariyer

DEÜKARİYERİM KARİYER YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI Dokuz Eylül Üniversitesinde, öğrenimi devam eden ve mezun öğrencilerin etkin bir şekilde kariyer 1 PROBLEM Mezunlar İle İletişim Problemi Mezunların Güncel Bilgilerine Erişim Problemi Öğrenciler İle İletişim Problemi Kariyer Planlama Koordinatörlüğü ve Birim Sekreterlerinin Öğrencilerle İletişim Problemi

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI ANKARA 2007 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -13 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulda, 1989-1990 eğitim-öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait binada Turizm ve Otelcilik

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır.

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır. Değerli Müşterimiz; Günümüz iş dünyasının hızlı temposunda kuruluşlar arasında daha iyiye ulaşma çabası, belirlenen amaçlara ulaşma yolundaki rekabet, sonuçta ulaşılan başarı ve bu başarının değerini belirleyen

Detaylı

SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.).

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.). TANIM Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli İdari Personelin, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSİ

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM Ticaret gemilerinin verimli bir biçimde işletilmesi ile limanların yönetimi alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Deniz ulaştırma işletme mühendisi uzak yol vardiya zabiti veya uzak yol vardiya mühendisi

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Fizik mühendisi doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir. A- GÖREVLER - Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 2.AĞRI İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3

Detaylı

ATAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPOPU

ATAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPOPU ATAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPOPU Rapor 1.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

SANAT VE TASARIM ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

ORGANİZASYON SORUMLUSU

ORGANİZASYON SORUMLUSU TANIM Kongre, panel, davet, düğün, toplantı, seyahat gibi ulusal ve bölgesel her türlü organizasyonu düzenlemek için proje geliştirme, mekân düzenleme, tasarlama, araştırma, planlama, tanıtım, uygulama

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANI

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANI TANIM Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir. A- GÖREVLER - Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI

DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI TANIM Limanlara giren ve çıkan gemi yüklerinin gümrük işlemlerinin yapılması, gemilerin deniz ticaret hukuku kurallarına göre işletilmesi ve denizcilikte çalışan personelin yönetimi alanında deniz işletmeciliği

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -30 AMAÇ MUHASEBE VE FİNANSMAN Bu faaliyette verilecek

Detaylı

TİFDRUK BASKI OPERATÖRÜ

TİFDRUK BASKI OPERATÖRÜ TANIM Hazırlanmış tifdruk baskı silindirlerini makineye bağlayan, baskı ile ilgili ayarları ve baskı çıkış ayarlarını yapan, baskı sürecini kontrol eden, baskı bitiminde makinenin periyodik temizlik ve

Detaylı

DENİZCİLİK UZATMA AĞI DONAMI VE AVCILIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

DENİZCİLİK UZATMA AĞI DONAMI VE AVCILIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü DENİZCİLİK UZATMA AĞI DONAMI VE AVCILIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

2013 2014 ÖĞRETİM YILI İÇERİSİNDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ TABLO. sahibi olması 1 Kimya Bölümü Laboratuarları

2013 2014 ÖĞRETİM YILI İÇERİSİNDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ TABLO. sahibi olması 1 Kimya Bölümü Laboratuarları 013 014 ÖĞRETİM YILI İÇERİSİNDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ TABLO SN Okulun/ Birimin Adı Biriminizde Çalışacak Öğrenci Sayısı 1 Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Hangi İşlerde

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI

PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonucunda pazarlama ve perakende alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir;

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 12. Yetkin Mühendislik TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 1. no lu maddede, bu yönetmeliğin amacının, tüm ülkede

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU / İK & MUHASEBE STAJYERİ

BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU / İK & MUHASEBE STAJYERİ BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU / İK & MUHASEBE STAJYERİ Genel Nitelikler: Kadın Hastalıkları, doğum, infertilite ( kısırlık) ve üremeye yardımcı tekniklerin uygulamasında sektörün öncü kuruluşlarından Bahçeci Sağlık

Detaylı

BASKI ÖNCESİ OPERATÖRÜ / DİZGİ TEKNİSYENİ

BASKI ÖNCESİ OPERATÖRÜ / DİZGİ TEKNİSYENİ TANIM Görsel öğeleri (resim,fotoğraf vb.) bilgisayara aktarabilen, bilgisayarda grafik tasarım programları (freehand, Photoshop, coreldraw ve Quarkexpress) aracıyla orijinali hazırlayan, montaj yapan,

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 3 : PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PEFORMANSI Fakültemizde çalışan personel, 2547 sayılı yüksek öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. Araştırma Görevlisi

Detaylı

BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ PROTEZ TIRNAK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ PROTEZ TIRNAK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ PROTEZ TIRNAK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO ELLEÇLEME PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO ELLEÇLEME PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO ELLEÇLEME PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 008

Detaylı

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor!

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Hem kadınlar kazansın, hem ülkemiz. Çünkü Biz Büyük Bir Aileyiz. www.aile.gov.tr www.gonulelcileri.gov.tr Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yapılan pek çok hukuksal

Detaylı

YÖNETİM VE STRATEJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (II. Öğretim)

YÖNETİM VE STRATEJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (II. Öğretim) YÖNETİM VE STRATEJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (II. Öğretim) Rekabetin ve işbirliğinin, küreselleşmenin ve yerelleşmenin, yenilikçiliğin, esnekliğin, değişimin ve standartlaşmanın bir arada var olabildiği;

Detaylı

ÇANKAYA Ort. Sağ. Güv. Bir. Müh. Danş. Eğt.Mesl. Hast.Tanı Merkz. Bil. Yaz. Don. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

ÇANKAYA Ort. Sağ. Güv. Bir. Müh. Danş. Eğt.Mesl. Hast.Tanı Merkz. Bil. Yaz. Don. Hiz. Tic. Ltd. Şti. ÇANKAYA Ort. Sağ. Güv. Bir. Müh. Danş. Eğt.Mesl. Hast.Tanı Merkz. Bil. Yaz. Don. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere, "Çevre Đzin ve Lisanslar Yönetmelik" kapsamında Çevre Görevlisi

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ MÜDÜR

Sevgili Öğrenciler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ MÜDÜR Sevgili Öğrenciler Yüksekokulumuz yeni ve genç bir yüksekokuldur. Alanlarında yetkin öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinin, bir araya gelmesiyle oluşmuştur.. Genç ve tecrübeli bir ekiple yola çıkan

Detaylı