SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK"

Transkript

1 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No: 4083 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 30/1/1997 No: Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 36, S.: Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı her türlü harp sanayii ürünü olan silah, mühimmat, araç, gereç, teçhizat, malzeme ve yedek parçaları ile bunların kullanılmasına ait hizmetlerin milli sanayinin kaynak ve üretimleriyle karşılanması için gerekli hazırlıkların barıştan itibaren yapılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, harp sanayii faaliyetinin yürütülmesi için barış döneminden itibaren; yapılacak hazırlık, planlama ve teşkilatlanmayı, ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her türlü harp sanayii ürününü üretebileceği tespit edilen kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ait görev ve sorumlulukları kapsar. Hukuki dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 4083 sayılı Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; a) Seferberlik: Devletin tüm güç ve kaynaklarının başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hali, b) Seferberlik Hali: Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, kaldırıldığı gün ve saate kadar devam eden durumu, c) Savaş: Devletin bekasını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve milli hedefleri elde etmek amacıyla, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve manevi tüm güç ve kaynaklarının hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeleyi, d) Savaş Hali: Savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumu, e) Harp Sanayii: Yurt içinden sağlanan harp silah, mühimmat, araç, gereç, teçhizat, malzeme, yedek parçalar ve bunların kullanılmasına ait her türlü hizmet ile Silahlı Kuvvetlerin yurt dışından sağlanan ihtiyaçlarının milli sanayi imkanlarıyla karşılanması amacıyla, milli sanayinin seferberlik ve savaş hali şartlarına göre düzenlenmesi ve üretimin planlanması faaliyetini, f) Prototip İmali: Üretime esas teşkil edecek numunenin üretimini, ifade eder. İlkeler Madde 5 Harp sanayii faaliyetinin planlanmasında ve yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler esas alınır.

2 3358 a) Harp sanayii faaliyetinin temel amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı her türlü harp sanayii ürününün ve hizmetlerin milli sanayinin kaynak ve üretimleri ile azami ölçüde yurt içinden karşılanması için, barıştan itibaren başlanarak mevcut sanayinin kapasitesinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve bu imkan ve kabiliyetlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması istikametinde düzenlenmesi ve geliştirilmesidir. b) Harp sanayiinin tanziminde ana unsurları oluşturan istihdam, kaynak, üretim, stoklar ve ihtiyaçlar istatistiki tahminlerle sağlıklı olarak düzenlenir. c) Seferberlik ve savaş haline ait ihtiyaçlar uygun ve eksiksiz tespit edilerek, kaynak israfına sebep olacak uygulamalardan kaçınılır. d) İhtiyaçların yurt dışından tedarik yolu ile karşılanması gerektiğinde, harp sanayii ürünlerinin teknoloji transferi ve bu teknolojiyi geliştirecek araştırma ve geliştirme çalışmalarını özendirecek teşviklerin barıştan itibaren uygulanması suretiyle yurt içinde imali ve bu şekilde kaynak tasarrufunun sağlanması ve üretim potansiyelinin artırılması hedef alınır. e) Türk Silahlı Kuvvetlerinin 4083 sayılı Kanun kapsamında tedarik edilecek ihtiyaçlarının öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu mümkün olmadığı takdirde özel sektörden karşılanması esastır. Ancak, özel sektörü teşvik etmek amacıyla kamu kesimine sağlanan imkanların özel sektöre de sağlanması için teşvik mevzuatında gerçekleştirilecek düzenlemeler her yıl ilgili firmalara ayrıca duyurulur. f) Yeni ve/veya geliştirilecek yatırımlarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak yapılacak ve/veya geliştirilecek tesisin üretim planlaması için özendirici teşviklere yer verilmesi sağlanır. Seferberlik ve savaş halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik üretimler için teşvik belgesi aranmaksızın uygulamalar yapılabilir. Genelkurmay Başkanlığının görevleri Madde 6 Genelkurmay Başkanlığının bu Yönetmelik kapsamındaki görevleri şunlardır: a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp sanayii kapsamındaki ihtiyaçlarını tespit etmek, önceliklerini belirlemek ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığına öneride bulunmak. b) İhtiyaçların, üretim planlamalarının hazırlanması için Milli Savunma Bakanlığına teknik düzeyde yardım sağlamak. c) Üretim faaliyetlerine ilişkin olarak, talep edildiğinde, uygun test ve deney teçhizatı bulunan her türlü tesis ve alanı tahsis etmek, ayrıca prototipe esas teşkil edecek gerekli desteği sağlamak. Milli Savunma Bakanlığının görevleri Madde 7 Milli Savunma Bakanlığının bu Yönetmelik kapsamındaki görevleri şunlardır: a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp sanayii kapsamında değerlendirilen ihtiyaçlarının incelenmesi ve hazırlayıcı programların uygulanması için, Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilmek suretiyle, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Harp Sanayii birimini kurmak ve harp sanayii faaliyetlerini bu birim vasıtasıyla yürütmek. b) Üretimine karar verilen harp sanayii ürünlerinin prototipini ve gerektiğinde seri olarak üretimini yaptırmak için her yıl bütçe teklifinde gerekli ödeneği planlamak. c) Harp sanayii faaliyetinin yürütülmesi sırasında, ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinatörlük yapmak.

3 3359 d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaşta özel olarak ihtiyaç duyacağı araç, gereç, mal ve hizmetlerin karşılanmasına ilişkin planlamaları yapmak, bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli sanayi tesisleri ve hizmet kuruluşlarını Genelkurmay Başkanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile koordine ederek belirlemek, barıştan itibaren seferberlik ve savaş hali için ihtiyaç duyulan hazırlıkların tamamlanmasını sağlamak. e) Bu Yönetmelik kapsamında görev verilen kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşların personel ve araç ertelemelerini yapmak. f) Üretimi palanlanan harp sanayii ürünlerini üretecek kuruluş veya firmaları belirlemek,tespit edilen ürünü imal ettirmek için gereken protokolu yapmak, protokol kapsamında imal ettirilen prototipin uygunluğunu Genelkurmay Başkanlığı ile koordineli olarak tespit ve tayin etmek, malzemenin üretimi ile ilgili teknik bilgileri oluşturmak ve onaylamak, seri üretim aşamasında kalite denetimini sağlamak, üretilen prototipi ve teknik bilgileri muhafaza etmek. g) Diğer bakanlıklar tarafından yurt dışından tedarik edilmesi gereken kritik ikmal maddelerinin tespit edilmesinde yardımcı olmak. h) Harp sanayii faaliyetleri konusunda diğer bakanlıklarca hazırlanacak olan planlarla ilgili koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri Madde 8 Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu Yönetmelik kapsamındaki görevleri şunlardır: a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp sanayii kapsamında değerlendirilen ve belirlenen ihtiyaçlarının üretimi için kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ait üretim birimlerini; 1) Barış döneminde doğrudan harp, silah, araç ve gereçlerini üretmek maksadıyla kurulmuş olan savunma sanayii işletmeleri, 2) En kısa zamanda üretim türü veya tesis tevsii suretiyle harbin ihtiyaçlarına dönüştürülebilmeleri için, barıştan itibaren önceden hazırlanmaları gereken işletmeler, 3) Harp esnasında, harbin getireceği şartlara göre alternatif işletme olarak değerlendirilmeleri gereken sanayi işletmeleri, olmak üzere üç kategoride tespit ederek Milli Savunma Bakanlığına bildirmek. b) Milli Savunma Bakanlığı ile koordine etmek suretiyle, ilgili kurum ve kuruluşları seferberlik ve savaş hali planlamasına dahil etmek, "Kamu ve Özel Sektör Sanayi Kuruluşlarının Harp Sanayiine Dönüşüm Planı"nı hazırlamak. c) Harp sanayii ürünlerinden uygun bulunanların üretimi için Milli Savunma Bakanlığı ile protokol yapmak ve bu protokolün bir suretini üretimi yapacak olan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşlara göndererek müteakip detay protokol/sözleşmelerin yapılmasını sağlamak.

4 3360 d) Prototip ve üretilen malzemenin test ve kalite kontrolunun yapılması için, talep edildiğinde, laboratuvar ve poligon tahsis etmek. e) Seferberlik ve savaş hali planlarına dahil edilen sanayi kuruluşlarının işi bırakma, iş değiştirme, adres değiştirme gibi durumlarının, bu hususların vukuu tarihinden itibaren gerekçeleri ile birlikte 60 gün içinde Milli Savunma Bakanlığına bildirilmesini sağlamak. f) Üretim için seçilen kurum veya kuruluşun, seferberliğin başlangıcı veya seferberliğin devamı esnasında Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak, gerekli görüldüğünde emin bölgelere nakli için planlar hazırlamak, bu tesislerin savaş hasar onarım planları ile düşman eline geçebilecek stratejik önemi haiz sanayi işletmelerinin imha planını ilgili Bakanlıkla koordineli şekilde yapmak. g) Yurt içi üretimi olmayan kritik malzemelere ait üretime esas olacak teknik bilgi paketini Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek öncelik sıralamasına göre kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşlara araştırma-geliştirme projesi olarak vermek ve ödeneğini Milli Savunma Bakanlığından temin etmek. h) Yüksek teknoloji gerektiren silah sistemleri, araç, gereç, mühimmat gibi ürünlerin teknolojisini yapabilecek nitelikli firmalarla, anılan ürünlerin incelenmesini koordine etmek, ayrıca uluslararası bilgi iletişim ağları veya sair kanallar aracılığı ile dünyadaki mevcut patent ve bilgi akışını yeterli ve yetenekli firmalara ücretsiz sağlamak. ı) Mevcut ileri teknolojilere sahip kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşların işbirliğini sağlamak. j) Bu Yönetmelik kapsamındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşların personel ve araç erteleme tekliflerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığına bildirmek. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kendisine verilen görevleri yerine getirirken; savunma sanayii alanında üretim yapan kuruluşlar ile kalite güvencesi ve Nato Bakım ve İkmal Ajansı (NAMSA) kodlandırmasını tamamlamış ya da amaçla NAMSA'ya başvuruda bulunmuş kuruluşlar ve Stratejik Hedef Planı (SHP)'na yönelik üretim yapan kuruluşlardan başlayarak, yurt dışı tedarik şeklinde planlanan malzemeleri yurt içinde üretmiş ve üretecek nitelikte olan, araştırmageliştirme faaliyetleri yapan ve ülke teknolojisine katkıda bulunacak olan firmalara öncelik verir. Diğer Bakanlıkların görevleri Madde 9 Milli Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı hariç olmak üzere diğer bakanlıkların bu Yönetmelik kapsamındaki görevleri şunlardır: a) Bakanlığın kuruluşunda ve kontrolünde bulunan fabrika ve işyerlerinden uygun olanlarının harp sanayiine dönüşüm planlamasını yaparak Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp sanayii kapsamına değerlendirilen ihtiyaçlarının barış döneminden itibaren karşılanmasını Milli Savunma Bakanlığı ile koordine ederek planlamak. b) Üretimi planlanan harp sanayii ürünlerinin prototipini belirlenen kuruluş veya firmalara imal ettirmek ve seri üretime esas olacak planlamayı yapmak. c) Prototip ve üretilen malzemenin kalite kontrolunun yapılmasında, talep edildiğinde laboratuvar ve poligon tahsis etmek. d) Harp sanayii ürünlerinden uygun bulunanların üretimi için Milli Savunma Bakanlığı ile protokol yapmak ve bu protokolün bir suretini üretimi yapacak olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşlara göndererek müteakip detay protokol/sözleşmelerin yapılmasına sağlamak. e) Üretim için seçilen kurum veya kuruluşun, seferberliğin başlangıcı veya seferberliğin devamı esnasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak, gerekli görüldüğünde emin bölgelere nakli için planlar hazırlamak, düşman eline geçebilecek stratejik önemi haiz sanayi işletmelerinin imha planını yapmak.

5 3361 f) Yurt içi üretimi olmayan kritik malzemelere ait üretime esas olacak teknik bilgi paketini Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek öncelik sıralamasına göre kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel tişilere ait kuruluşlara araştırma-geliştirme projesi olarak vermek ve ödeneğini Milli Savunma Bakanlığından temin etmek. g) Bu yönetmelik kapsamındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşların personel ve araç erteleme tekliflerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığına bildirmek. Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin görev ve sorumlulukları Madde 10 Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki görevleri şunlardır: a) Harp sanayii kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile aralarında mali ve idari hususlarda protokol yapılan kurum ve kuruluşlar; prototip üretimi yapmak, denemelerinde hazır bulunmak ve üretime esas olacak teknik bilgi paketini ve malzemeyi çalışmanın tamamlanmasını müteakip Milli Savunma Bakanlığına teslim etmek, talep edildiğinde seri üretim hazırlığını yapmak zorundadır. b) Seferberlik ve savaş hali planlarına dahil edilen sanayi kuruluşları; işi bırakma, iş değiştirme, adres değiştirme gibi durumlarını, bu hususların vukuu tarihinden itibaren 30 gün içinde gerekçeleri ile birlikte sözleşme yapılan Komutanlığa, Milli Savunma Bakanlığna ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. c) Harp Sanayii faaliyetleri kapsamında görev alan kurum ve kuruluşlar; kritik araç ve personeli için, olabilecek erteleme tekliflerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yaparlar. Mali hükümler Madde 11 Bu Yönetmelikte belirtilen harp sanayii üretiminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığınca seçilen kuruluşta yapılması gereken değişikliklerin gerektirdiği ödenek, bu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre kendi bütçesinden karşılanır. Seçilen özel kurum ve kuruluşun özendirilmesi için Milli Savunma Bakanlığınca gerekli mali destek sağlanır ve teşvik tedbirleri alınır. Harp sanayii ihtiyacı için kamu ve özel sektörce üretilen ürünler Milli Savunma Bakanlığınca tedarik edilir ve bedeli Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Yönerge Madde 12 Bu Yönetmelikte belirtilen görev alanları ile ilgili teknik ayrıntılar çıkarılacak yönergeler ile düzenlenir. Yürürlük Madde 13 Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 14 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜ

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜ 3133 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.5.1990, No:90/500 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.11.1983, No:2941 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16.7.1990, No:20576 Yayımlandığı

Detaylı

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Ağustos / 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL PROJE YÖNETİMİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY 317-2 (C) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIMEVİ 2011 NSN: 7610270535934 BU YÖNERGENİN HAZIRLANMASINDA; 5201 SAYILI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (U) BENDİNE GÖRE YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 YÖNETMELİK. SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 YÖNETMELİK. SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Millî Savunma Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2006 ANKARA NİSAN 2007 harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz

Detaylı

TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/9/2001, No:2001/3275

TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/9/2001, No:2001/3275 3895 TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/9/2001, No:2001/3275 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/4/1987, No:3348 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 12/12/2001 No: 24611

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006

KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 KANUN TARIM KANUNU Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi

Detaylı

25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006. Amaç

25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006. Amaç 25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN İfade eder. Kanun No. 3624 Kabul Tarihi: 12.4.1990 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih:20.04.1990 Sayı: 20498

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1) 7125 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3624 Kabul Tarihi : 12.4.1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20.4.1990

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10085 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5648 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/5/2007 Sayı : 26526 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Şubat - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2013 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 Faaliyet Raporu Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/02/2013 Karar No : 41 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım, Dayanak, Hedef, İlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Başbakanlık

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı