lham sudan. Teknoloji GROHE den.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lham sudan. Teknoloji GROHE den."

Transkript

1 ÜRÜNLER - YEN L KLER May s 2010 lham sudan. Teknoloji GROHE den. Tasar m Ekibi Bölüm Baflkan Paul Flowers Tasar m, teknoloji ve kalitenin eflsiz birlefliminin yans mas GROHE Ondus

2 lham sudan. Teknoloji GROHE den. Armatür dünyas n n gelece ini flimdiden görmek istiyorsan z fazla uza a gitmenize gerek yok. GROHE Ondus Serisi, bu konuda önümüzü ayd nlat yor. GROHE Ondus kullan c lar n kendi duygular n mükemmel su ak fl ile birlefltiriyor. Kendi su dünyan z, hayallerinizden çok da uzakta de il. Evinize gitti inizde hemen parmaklar n z n ucunda. Kendinizi yenilenmifl gibi hissetmeniz için gerekli olan fley, kolay anlafl l r flekilde tasarlanm fl butonlara basarak ürünü programlaman z. Bu yenilik banyolar n mimarisi ve tasar m nda da bir devrim yaratacak. Kadife Siyah GROHE Starlight Krom Titanyum Ay Beyaz

3 Detaylardaki güzellik Dijital teknoloji, banyolar n modern ve yeni yaflam tarzlar na uygun olarak tasarlanmas na olanak veriyor. Dijital ürünler kullan lan bir banyoda sadece bir tufla dokunarak kendinizi bir anda iyi hissetmeniz mümkün. GROHE Ondus, tüm parçalar yla sadelik ve gerçekli i yans tan bir seri. Ayn zamanda banyolar n dijitalleflmesine de yeni bir yön veriyor. GROHE Digital teknolojisi ile donat lm fl olan seri, kolay ve kifliye özel bir kullan m sunuyor. Örne in kullan c lar arzu ettikleri su s s n, ak fl h z n ve süresini önceden programlayabiliyor ve suya parmak ucuyla hareket verebiliyorlar. Böylece kiflisel bir su deneyimi yaflayabiliyorlar.

4 05/2010 GROHE Ondus Tasar m GROHE tasar m ekibi taraf ndan haz rlanan GROHE Ondus Serisi, GROHE nin Sensual Minimalism felsefesi ile yarat ld. Tasar m ekibi baflkan Paul Flowers GROHE Ondus u Sadece organik de il, do adan esinlenerek tasarlanan sadelik ve duygusall n baflar l bir birleflimi olarak tan ml yor. GROHE Ondus u, duyular harekete geçirecek estetik bir dil kullanarak yaratt klar n ifade ediyor. Ürün ve kullan c aras nda yaflayan bir ba kurmaya çal flt k. fiafl rt c flekilde, herhangi bir iliflkinin zaman içerisinde bir aflka dönüflmesi gibi. Banyo tasar m nda esneklik ve özgürlük Dijital armatürler ve bataryalar bunu ve daha fazlas n mümkün k l yor. Yüksek teknolojiyle yarat lm fl ürünler modern yaflam m z n mükemmel bir yans mas. Biz modern teknolojinin avantajlar n hayat m z basitlefltirmek ve özgürlefltirmek için kullanmak istiyoruz. Dijitalleflme de banyoda bir devrim niteli i tafl yacak. GROHE Ondus Ödül 2009 Designaward of the Federal Republic of Germany (dijital ürünler) Designaward of the Federal Republic of Germany (mekanik ürünler) Grand Designs Awards Best Bathroom Product reddot design award winner (dijital ürünler) Prix Du Design (dijital ürünler) Janus Award France (dijital ürünler) Manufacturer Awards (dijital ürünler) if Design Award China (mekanik ürünler) reddot design award winner best of the best (mekanik ürünler) Design Plus (kadife siyah / mekanik ürünler) under 40 (tasar mc : Paul Flowers / ürün: GROHE Ondus dijital). www. GROHE Türkiye Sun Plaza Dereboyu Cad. Bilim Sok. No:5 Kat: Maslak, stanbul, Türkiye Tel: +90 (212) Fax: +90 (212)

5 GROHE Ondus Proje Çok özel bir projede GROHE Ondus ürünleri tercih edildi. Hollanda'da gerçekleflen bu özel projede 1964 y l na kadar Do u Almanya'dan Küba, Rusya, Çin ve Hollanda gibi ülkelere turist tafl mac l yapan "Ilyushin 18" adl uçak, konforlu bir süite dönüfltürüldü. Eflsiz bir otel süitine dönüflen uçakta sade ve minimalist bir çizgi izlenmifl. Yatak odas ndan dinlenme odas na kadar beyaz rengin ve derinin hakim oldu u süitin armatür seçiminde ise GROHE Ondus tercih edilmifl. Birinci s n f bir konfor sunan süitin jakuzi ve banyo alan birkaç saat için bile olsa konuklar n kendilerini mümkün oldu unca iyi hissetmeleri için planlanm fl. Süitin genelinde tercih edilen beyaz rengin aksine kadife siyah tercih edilen armatürler, iç tasar m konseptini mükemmel bir flekilde tamamlam fl.

6 GROHE Ondus Dijital Lavabo Bataryas (Ekranl ) 36060xxx Dijital Lavabo Bataryas (Ekranl, Uzaktan Kumandal ) 36061KS0 Dijital Lavabo Bataryas (Kontrol Kumandal ) 36043KS0 Dijital Yüksek Lavabo Bataryas (Kontrol Kumandal ) 36044KS0 Dijital Duvardan Ankastre Lavabo Bataryas (Ekranl ) 36045xxx (36065 ve ile siparifl edilir) Lavabo Bataryas 32589xxx Dijital Bide Bataryas 36046xxx Dijital Aquafountain Dufl Seti 27191xxx (36067 ve ile siparifl edilir) Banyo-Dufl için Dijital Kontrol Paneli 36050xxx (36067 ve ile siparifl edilir) Yerden Dijital Küvet Bataryas 36048xxx (36067 ve ile siparifl edilir) Dijital Küvet Bataryas 36047xxx (36067 ile siparifl edilir) Dijital Banyo Ç k fl Ucu 36049xxx (36065 ile siparifl edilir) 3 Delikli Lavabo Bataryas 20149xxx Duvardan Ankastre Lavabo Bataryas 20152xxx (29025 ile siparifl edilir) 3 Delikli Bide Bataryas 24031xxx Bide Bataryas 32695xxx Küvet Bataryas 31047xxx Ankastre Termostatik Dufl Bataryas 19443xxx (35500 ile siparifl edilir) Ankastre Termostatik Banyo/Dufl Bataryas 19442xxx (35500 ile siparifl edilmelidir) Termostatik Dufl Bataryas 34258xxx 171mm Ç k fl Ucu 13210xxx 5 Yollu Yön De ifltirici 19448xxx (29033 ile siparifl edilir) Ankastre Stop Valf 19444xxx (Gizli taharet için ile, dufl sistemi için ile siparifl edilir) Talento Küvet Gider ve Taflma Deli i Kapa 19025xxx (28943 ile siparifl edilir) Talentofill Küvet Trompleni için Kumanda Kapa 19952xxx (28991 ile siparifl edilir) KSO: Siyah LSO: Beyaz BSO: Titanyum OOO: Krom Siparifl verilirken ürün renk kodu belirtilmelidir. El Duflu 27184xxx Ø400m Tepe Duflu 27193xxx DUfi S STEMLER Ø210mm Dufl Bafll 27287xxx AKSESUARLAR Tuvalet Ka tl 40377xxx Halka Havluluk 40379xxx F rçal k (40376 ile siparifl edilir) Ask 40378xxx Havluluk 40381xxx Ondus Sabunluk (40376 ile siparifl edilir) S v Sabunluk 40389xxx (40376 ile siparifl edilir) Sabunluk, F rçal k ve S v Sabunluk Tutaca 40376xxx Tuvalet F rçal 40380xxx Ayakl Ask 40387xxx fiampanya Kovas 40388xxx

7 GROHE den Haberler 2009 y l içerisinde de iflen stratejik yaklafl m m zla birlikte 2010 y l nda tan t m çal flmalar m za da a rl k veriyoruz. Y l n hemen bafl ndan itibaren mimarlara ve son tüketicilere ulaflacak farkl mecralarda, farkl uygulamalarla yer almaya bafllad k. DERG Ocak 2010 itibari ile önde gelen ayl k dekorasyon ve mimarl k yay nlar ile birlikte sektörel yay nlarda düzenli olarak ilan çal flmalar yap yoruz. Tüm y l sürecek bu ilan çal flmalar nda ürün çeflitlili imizi, özelliklerimizi ve teknolojimizi yans tacak görsellere ve anlat mlara yer veriyoruz. Bu yay nlardaki reklamlar m zla profesyoneller kadar son tüketiciye de ulaflmaya bafll yoruz. Yay nlanan ilanlar m z n baz lar n afla da bulabilirsiniz. lanlar m z Instyle Home, Marie Claire Maison, Maison Française, Home Art, Arredamento Mimarl k, XXI Mimarl k, Evim, Elle Decor, House Beautiful, Banyo Mutfak, Mutfak Banyo, Tasar m, Raf gibi önde gelen dergilerde yay nland.

8 GAZETE Hürriyet gazetesinin her Perflembe günü yay nlanan emlak sektörünün nabz n tutan Hürriyet Emlak eki ile özel bir çal flma bafllatt k. GROHE markas için özel olarak gelifltirilen projeyle Hürriyet Emlak eki içerisinde yay nlanan sekiz haftal k bir röportajlar dizisine sponsor olduk. Bu röportajlarda Türkiye nin önde gelen sekiz mimar ile söylefliler gerçeklefltirildi. Melkan Gürsel Tabanl o lu, Gökhan Avc o lu, Emre Arolat, Bünyamin Derman, Prof. Metin Hepgüler, Atilla Kuzu, Enis Öncüo lu ve Nevzat Say n ile yap lan bu çal flma ile GROHE, kendi sektörü içerisinde de bir ilke imza atm fl oldu. HAVAL MANI OUTDOOR ve THY UÇAK Ç GROHE nin yerald mecralardan biri de Türk Hava Yollar n n tüm yurtiçi seferlerinin uçak içi ekranlar ve yurtd fl seferlerinin haber arkas reklamlar oldu. Yine Atatürk Havaliman içerisinde bulunan led ekranlarda reklamlar m z yay nland. Böylece hem yurtiçi hem de yurtd fl seyahatleri esnas nda son kullan c lara markam z n ak lda kal c bir flekilde tan t m yap lmas hedeflendi y l içerisinde GROHE markam z, hedeflerimiz do rultusunda en do ru flekilde yans tacak farkl çal flmalarla duyurmaya devam edece iz.

ÜRÜNLER - YEN L KLER Temmuz 2010

ÜRÜNLER - YEN L KLER Temmuz 2010 ÜRÜNLER - YEN L KLER Temmuz 2010 GROHE Cosmopolitan Koleksiyonu ndan iki seri: Allure E & Essence E GROHE Novalight Panel GROHE den banyolara yeni yorumlar GROHE, yeni fotoselli bataryalar ve gömme rezervuar

Detaylı

Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R TASARIMCININ DÜfiLER B TMEZ CHRISTOPHE PHILLET / TASARIM MUC T PHILIPPE STARCK MOB LYA TASARIM OSKARLARI DA ITILDI / DÜNYANIN KAYAK MERKEZ COURCHEVEL

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi ÖNSÖZ- Ç NDEK LER Her yeni günle beraber hayat m z yenilemek ve geliflmek odakl kurguluyoruz; bazen bilerek

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 Des gn Schneider Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 KAOSTAN LHAM ALAN M MAR: REM KOOLHAAS / PORSELEN BARDAKLARIN ÖDÜLLÜ TASARIMCISI:OYA AKMAN / SIRADIfiI B R M MAR: OSCAR NIEMEYER / SADE, BEYAZ VE MODERN ST: RICHARD

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci:

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ

fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ LEVENT YÖNÜ fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ 2 konum Istanbloom: stanbul un enerjisi yeflilin dinginli i Zincirlikuyu da 14.760m 2 arsa üzerinde yükselen yepyeni bir konut, ofis ve yaflam merkezi:

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Ahmet Kelefl: Daha Katedilecek Çok Yol Var SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez YEN ÜRÜN Siz lham Verdiniz Biz Gelifltirdik ED

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Yenilikçi havalimanlar

Yenilikçi havalimanlar Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Nisan 2008 www.siemens.com.tr Yenilikçi havalimanlar Yeni teknolojilerle donat lan havalimanlar, konforu ve güvenli i birlefltiriyor. Güvenli

Detaylı

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ON KAPAK 2.qxd 5/22/09 12:56 PM Page 1 May s - Haziran 2009 Say : 27 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD TRANS T CONNECT T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ICINDEKILER_syf.qxd

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com. çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr Düzce Fabrika

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı