Derin Tarih'ten Atatürk ün yasakladığı kitap

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derin Tarih'ten Atatürk ün yasakladığı kitap"

Transkript

1 On5yirmi5.com Derin Tarih'ten Atatürk ün yasakladığı kitap Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923'te yurda girişini yasakladığı Manavoğlu Nevres Bey'in 'Kemalizmin İç Yüzü' adlı kitap, bu ay Derin Tarih Dergisi tarafından okurlarına hediye ediliyor. Yayın Tarihi : 7 Mart 2015 Cumartesi (oluşturma : 9/20/2015) Derin Tarih Dergisi Mart sayısında Mustafa Kemal in yurda girişini yasakladığı kitabı okuyucularına hediye ediyor. Son Halife Abdülmecid le birlikte yurt dışına çıkan Manavoğlu Nevres Bey Kemalizmin İç Yüzü adlı 95 yıl sonra ilk kez yayınlanan kitabında kuruluhş yılında Cumhuriyet i bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Yurda girişi, Mustafa Kemal başkanlığındaki Bakanlar Kurulu nun 22 Temmuz 1923 tarihli kararnamesiyle yasaklanan o kitaptan çarpıcı bir bölüm: Vakıa, Kemalizm namında bir kanaat yok ve Kemalistler bir mahşer-i mahlukat (sürü-kalabalık) olmaktan başka bir şey değildirler. Fakat biz, ruhi sahada Türkiye de bir cereyan görmekteyiz ki, bugün için onun adını Kemalizm koymaktan başka çare yoktur. Kemalizm demek, silahsız halkın üzerinde silah kuvvetiyle hükümran olmak, fevka l-kanun (kanunların üstünde) yaşamak, zahmetsiz ve seri bir surette zenginleşmek için her vesileden bilistifade buhranlar, dağdağalar tevlid etmek (çıkarmak) demektir. Kemalizm, bir hastalıktır ki, Türkiye nin sû-i teşekkül-i içtimaisi (sosyal yapısının bozukluğu) yüzünden devr-i ahîr-i istibdadın (son istibdat döneminin) mirası olan kaht-ı rical (devlet adamı kıtlığı) karşısında devr-i Meşrutiyetin (Meşrutiyet devrinin) yetiştirdiği türedi kabadayıların, hamiyet inhisarcılarının (tekelcilerinin) lâ-yu add sû-i misalleriyle (sayısız kötü örnekleriyle) sârî (bulaşıcı) bir surette hemen bütün memleketi kaplamıştır. Enver i, Talat ı, Cemal i yetiştiren zihniyet ve emel ne ise, Mustafa Kemal i meydana çıkaran gaye ve tarz-ı tefekkür de odur ve eğer memlekette bir inkılab-ı mes ûd-i içtimai (mesut bir sosyal inkılap) yapılamazsa bunun tekerrür ve temâdî (tekrarlanacağına ve devam) edeceğine de şüphe yoktur. *** Kemalist ve komünistlerin dost ve müttefik olduklarına dair çok şey işittik. Evet, filhakika ruhî manasıyla bu iki kuvvetin yan yana yürümesinden daha tabii bir hal olamaz. Kemalizm bir zümre-i yârân (kafadarlar grubunun) menfaatına bir ülkeyi haraç-güzâr etmek (haraca kesmek); Bolşevizm (ise), bir sınıf-ı mahsus (belli bir sınıf ) lehine bir milleti esir (etmek) ve münkâd eylemektir (boyun eğdirmektir). Bolşevizm, idol lerini, kurşuna dizmekle; Kemalizm (ise), gayelerini idam sehpalarıyla kabul ettirmek istiyor. Kemalizm; rüesâsının (önderlerinin) mâ-fevka l-kanun (yasaların üstünde) olduğunu; Bolşevizm (ise), zu amâsının (önde gelenlerinin) mâ-fevk(a l-)beşer (insan üstü) bulunduğunu kabul etmiştir. Bolşevizm de vicdan, Kemalizm de haya yoktur; iğfal

2 (yanıltma-aldatma) ve mütemadiyen iğfal, her iki mesleğin en birinci silahıdır. Kemalizm en terhibkâr (korkutucu) bir konvansiyon (meclis) altına gizlenmiş desisekâr (hilekar) bir monarşi; Bolşevizm, en aman-sûz (acımasız) bir oligarşi içinden dişlerini gösteren ısırıcı bir emperyalizmdir. Ömer Hakan Özalp in editörlüğünde hazırlanan kitabın önsözünde Manavoğlu Nevres Bey hakkında verilen bilgiler şöyle: Manavoğlu Nevres Bey Kimdir? 150 liklerden bilinmesine rağmen 150 lik olmayan Manavoğlu Nevres Bey Bursalı Ahmed Fehmi Bey in oğludur te Mühendishane-i Berrî-i Hümayun un istihkâm kısmından, 1907 de de Erkânı Harbiye Mektebi nden mezun oldu. Hürriyetin ilan edildiği 1908 yılında İkinci Ordu da (Edirne) Nazım Paşa nın seçme kurmay heyeti içerisinde yer aldı ve bilahare Paşa yla birlikte Bağdat a gitti. Basra da, Kuveyt Sultanlığının ilanıyla sonuçlanan başarısız bir çıkarma yaptı ve Havran harekâtında bulundu de, İttihat ve Terakki komitesini araştırmak üzere kurulan bir araştırma komisyonunda görev aldı. Ve meşhur Edirne muhasarasında, Şark tabyalarının yıkılmaz tahkimat planlarını yaptı. Bir ara Edirne gazetesinin başyazarlığında bulundu. Aynı yıl, İstanbul muhafızlık erkân-ı harbiye reisliğine (kurmay başkanlığına) getirildiyse de, çok geçmeden tekrar alınarak muavin yapıldı te, Mahmud Şevket Paşa suikastı üzerine, 600 kadar muhalifle birlikte Sinop a sürüldü. Çok geçmeden, birkaç arkadaşıyla buradan kaçarak Rusya ya, oradan da Mısır a geçti yılının bir kısmını, hükümeti yıkmak için bir araya gelen Hürriyet ve İtilaf Fırkası ndan Sadık Bey in başkanlığındaki bir grupla Atina da geçirdi te, siyasete karıştığı gerekçesiyle emekliye sevk edildi. Bilahare, yaşamakta olduğu Mısır da İngilizler tarafından tutuklanarak Malta adasına sürüldü. Dört yıl kadar burada kaldı de İstanbul a döndü ve ayağının tozuyla, Aralık ayında, Tevfik Paşa kabinesine karşı gerçekleştirilen, ancak başarılı olamayan bir cunta hareketi içerisinde, 1919 Ocak ı başlarında da Askerî Nigehban Cemiyeti nin kurucuları arasında yer aldı yılını memleketi Bursa da geçirdi ve burada Bursa Redd-i İlhak Cemiyeti nin kuruculuğunu yaptı. Ve kendi sermaye ve gayretiyle Kuvâ-yı Milliye yanlısı Gündüz ve mizah eki Kunduz u çıkardı. Bir ara Bursa Sanayi Mektebi (Sanat Okulu) müdürlüğünde bulundu Ocak ında Bursa da büyük bir miting düzenleyerek bir konuşma yaptı. Bir süre sonra İstanbul a gitti ve 1920 Mart ı sonlarında Celaleddin Arif, İsmail Fazıl Paşa, Halide Edip Hanım, Saffet (Arıkan)Bey, Özbekler tekkesi şeyhi Ata Efendi ve İsmet Bey (İnönü) gibi kişilerle birlikte Anadolu ya geçti. Kurtuluş Savaşı yıllarını İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Konya da geçirdi ve bir ara Konya da Öğüd

3 gazetesinin başyazarlığını yaptı. Ancak, daha sonra, Anadolu harekâtının gidişatını beğenmemiş olacak ki, 1924 yılında halife Abdülmecid Efendi yle birlikte yurt dışına çıktı. Mısır, Şam, Halep ve Beyrut ta bulundu. Daha sonra Hicaz a geçerek, Emir Ali nin müşavirliğinde ve harbiye reisliğinde bulunarak Cidde savunmasında büyük rol oynadı. Ve ardından Ürdün de paşa unvanı alarak Şerif Abdullah ın harbiye nazırlığını yaptı. 18 Temmuz 1928 de, tebdil-i hava için gittiği Lazkiye de vefat etti. Siyaset dehlizlerinde koşuşturarak, dehâ derecesindeki askerlik becerisini gereğince ortaya koyma fırsatı bulamayan ve kabına sığamayan Nevres Bey, yurtiçi ve yurtdışında bazı eserler de yayımlamıştır: 1. Harb ve Darb, Edirne, 1325, 62 s. Üç bölümden meydana gelen eserde harbin ne olduğu, nasıl kazanılacağı, savaşta kumandanın nasıl davranması gerektiği; harpte kumandanlık makamının yeri ve önemi; harbin manevî ciheti anlatılmaktadır. 2. İçtimaiyat Huzurunda Fırkalarımız, İstanbul 1335, 32 s. Altı bölümlük bu risale, Hürriyet ve İtilaf Fırkası nın eleştirisine tahsis edilmiştir. 3. İmlaya Gelelim, 20 Mart-24 Nisan 1335 tarihleri arasında Müşâhede mecmuasında tefrika edilen eser, adından da anlaşılacağı üzere imla meselesiyle ilgilidir. 4. Merkad-i Osman da Yunan Süngüsü, Konya, 1920, s. Bursa nın Yunanlılarca işgali, Yunan zulmü; halkın, Kuvâ-yı Milliye ve Ankara nın işgal karşısındaki tutumlarıyla ilgili gözlem ve hatıralarından yola çıkarak kaleme aldığı bir romandır. 5. el-leyletü Hublâ, Şam, 1925, 15 s. Osmanlı hanedanının ve halife Abdülmecid Efendi nin yurtdışına çıkarılmasının anlatıldığı bir kitapçıktır. (Derin Tarih dergisi tarafından 16. sayısına ilave olarak verilmiştir.) 6. Kamçı, Beyrut, (1925), 15 s. Mustafa Kemal Paşa, Büyük Millet Meclisi ve Mustafa Kemal Paşa nın yanında ve çevresinde yer almakta olan bazı şahısların eleştirildiği manzum bir risaledir. Tarafımızdan hazırlanan eser Derin Tarih ek kitapları arasından neşredilecektir. Nevres Bey in yurtdışında yayımladığı eserlerden bir tanesi de elinizde tuttuğunuz ve aslında, yazım aşamasında bulunan biyografisinde yayımlamak üzere hazırladığımız Anadolu isimli eseridir. Nevres Bey, bu eserini M. E(lif) N. Fehmi [Manav-oğlu Nevres (bin Ahmed) Fehmi] adıyla 1923 yılında, Mısru l-kahire de, Matbaatu l-mektebetü t-ticâriye de bastırmıştır. Nevres Bey in 1924 te halife Abdülmecid Efendi yle birlikte yurtdışına çıkmasından ve ismini gizlemesinden hareketle, eseri, eğer baskı tarihi bir yıl eski gösterilmemişse henüz burada

4 bulunduğu bir sırada, yurtdışına göndererek bastırmış olduğunu söylemek mümkündür. Kamçı adındaki risalesinin son kapağında eserleri arasında sayılmasından [müellifin âsâr-ı sâiresi: Anadolu-Siyasi ve içtimai mecmua; el-leyletü Hublâ-Hânedân-ı Osman ın teb îdi (sürülmesi) fâciası; Mısır Koçanı-(hicivler) der-dest-i neşr] ve yayımladığımızda görüleceği üzere aynı risaledeki konu, isim ve bilgilerle örtüşmesinden kendisine aidiyeti kesin bir şekilde anlaşılmaktadır. Bazı özel bilgilerin el-leyletü Hublâ da geçmesi de bunun bir diğer göstergesidir. Yenişafak'ın haberine göre baskısının üzerinden fazla bir zaman geçmeden risale, Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi Mustafa Kemal ve İcra Vekilleri Heyeti reisi Hüseyin Rauf imzalarını da taşıyan 22 Temmuz 1923 tarihli İcra Vekilleri Heyeti nin (Bakanlar Kurulu nun) şu kararnamesiyle yurda girişi yasaklanmıştır: Kararname Mündericât-ı muzırrasına mebni (zararlı içeriğinden dolayı), Mısır da münteşir (yayımlanmış olan) Türkçe Anadolu risalesinin Türkiya ya men -i duhulü (girişinin yasaklanması) Dahiliye Vekaleti nin (İçişleri Bakanlığı nın) 9 Temmuz sene (1)339 (1923) tarih ve İdare-i Umumiye Müdüriyet-i Umumiyesi (nin) 2532/32688 numaralı tezkiresi üzerine İcra Vekilleri Heyeti nin 22.7.(13)39 (1923) tarihli içtimaında takarrür etmiştir (toplantısında kararlaştırılmıştır) (13)39 İç kapakta yazılı olup bilahare silindiği anlaşılan ve birinci sene... gibi okunabilen ibareden ve Kamçı adındaki risalesinde geçen Anadolu-Siyasi ve içtimai mecmua bilgisinden, dergi olarak çıkmaya başladığını düşündüren ve bugüne kadar gözlerden kaçmış olan, Arap harfli 48 sayfalık bu eser, şu bölümlerden oluşmaktadır: İlk ve son söz (s. 2-3): Eserin yazılış gayesi ve izlenen yöntemle ilgili bir giriştir. İçtimaiyat Halk hükümeti (s. 3-18): Türk yönetim geleneği, Osmanlı nın son dönemdeki hürriyet anlayışı ve Lütfi Fikri Bey olayından hareketle Anadolu daki hükümet şekli irdelenmekte ve burada, halk hükümeti olmayıp harp, ihtilal ve diktatör hükümeti bulunduğu savunulmaktadır. Tahlil-i tarihî Bir nutuk münasebetiyle (s ): Osmanlı padişahlarından yapılan alıntılardan yola çıkılarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin yapısı ele alınmaktadır. Ruhiyat Kemalizm-Komünizm (s ): Bu bölüm, Kemalizm le komünizmin ilişki ve benzerliklerine ayırılmıştır. Fikirler cevaplar Hürriyet Latife Hanım değildir (s ): O dönemdeki Abdullah Cevdet Bey hadisesi bağlamında, Anadolu da söz ve fikir hürriyeti bulunmadığı konusu işlenmiştir. Günün hadiseleri Fesh mi, infisah mı, tefessüh mü? (s ): Ali Şükrü Bey in Topal Osman tarafından katledilmesi ve bu bahaneyle Meclis in dağıtılması olayına yer verilmektedir. Örnekler

5 Halide Edib (s ): Halide Edip Adıvar ın ruh dünyasıyla Mustafa Kemal Paşa ya bakışı konu edinilmiştir. Mâ-vak lar (İki levha-i sefalet; Hükümdarlığa doğru mu?; Adaletin telakkisi; Para ver, can ver!; Mecburi izdivaç; Eyne s-serâ ve s-süreyyâ) (s ): Gazetelere yansıyan açlıktan iki kişinin intiharı; Mustafa Kemal Paşa nın kayd-ı hayat şartıyla reisliğe mi gittiği; Süleyman Nazif ve Cenab Şahabettin in vatana ihanetle yargılanmaları; halka yüklenen vergi yükü; Yeşilzade Mehmed Salih Efendi nin meşhur zorunlu evlilik ve taaddüd-i zevcat kanun teklifi konularının tahlil edildiği bu kısım, Türkiye den kovulan-kaçan ve Hicaz a giden siyasi mağdurların durumlarıyla son bulmaktadır. Bu dökümanı orjinal adreste göster Derin Tarih'ten Atatürk ün yasakladığı kitap

Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle

Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 367-389, January 2013 Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle Dr. Yenal Ünal Bartın Üniversitesi - Bartın Öz: Refik

Detaylı

ATATÜRK ÜN DOĞUMU. Ailesi

ATATÜRK ÜN DOĞUMU. Ailesi ATATÜRK ÜN DOĞUMU Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1881 yılında, Selanik'te Kocakasım Mahallesi, Islahhane Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Selanik yerlilerinden

Detaylı

SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI Tarih Dergisi, Sayı 57 (2013 / 1), İstanbul 2013, s. 127-145 SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI Ö. Kürşad KARACAGİL Özet Bu makalede Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DE İZMİR E DOĞRU GAZETESİ

MİLLİ MÜCADELE DE İZMİR E DOĞRU GAZETESİ MİLLİ MÜCADELE DE İZMİR E DOĞRU GAZETESİ Erol KAYA ÖZET İzmir e Doğru Gazetesi, 16 Kasım 1919-27 Haziran 1920 tarihleri arasında toplam 74 sayı olarak Balıkesir de yayınlanmıştır. Gazetenin yayın kadrosu

Detaylı

*** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP

*** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP YUSUF AKÇURA VE ZİYA CÖKALP *** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP Sayİm TÜRKMAN* ı. BÖLÜM: YUSUF AKÇURA'NIN HAYATI VE FİKİRLERİ A. YUSUF AKÇURA'NIN HAYATI Yusuf Akçura, 1876 yılında Volga kıyısında bulunan

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ VE TÜRK BASINININ İLKLERİ

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ VE TÜRK BASINININ İLKLERİ TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE Giriş İlk Türkçe gazetenin yayımlandığı dönem olan

Detaylı

CUMHURİYETE KADAR SİVAS BASINI ve İRADE-İ MİLLİYE'NİN YERİ

CUMHURİYETE KADAR SİVAS BASINI ve İRADE-İ MİLLİYE'NİN YERİ CUMHURİYETE KADAR SİVAS BASINI ve İRADE-İ MİLLİYE'NİN YERİ Yard. Doç. Dr. Burhan PAÇACIOĞLU * Toplumlar üzerinde büyük bir öneme haiz olan basın, toplumların bir haber alma aracı olması yanında onları

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU Orijinal 170 SORU METİN ÖZDAMARLAR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti.

Detaylı

GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ

GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ Hazırlayan: Yeliz BATI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülent ATALAY Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim Dalı, Genel Türk Tarihi Bilim

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİ BASIN VE BASINDA ORDU- SİYASET İLİŞKİSİ *

MEŞRUTİYET DÖNEMİ BASIN VE BASINDA ORDU- SİYASET İLİŞKİSİ * Cilt:4 Sayı:6 Şubat 2014 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com MEŞRUTİYET DÖNEMİ BASIN VE BASINDA ORDU- SİYASET İLİŞKİSİ * The Press In The Constitution Term And The Army- Politics Relation

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYIMLARI Genel Yayın No : 227 Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı Dizisi No. : 7 Her Hakkı Kültür Yayınları İş Türk Limited Şirketi'nindir. Kapak Düzeni : FAHRİ KARAGÖZOĞLU Birinci

Detaylı

Demokrat Parti İktidarının İlk İcraatlarına Bir Örnek: Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun

Demokrat Parti İktidarının İlk İcraatlarına Bir Örnek: Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 111-136, 2012 Demokrat Parti İktidarının İlk İcraatlarına Bir Örnek: Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun Cahide SINMAZ SÖNMEZ* Özet Milli mücadeleden

Detaylı

Osmanlıda Alfabe Tartışmaları Ve Latin Alfabesinin Kabulü Sürecinde Mustafa Kemal in Çıktığı Yurt Gezileri: Tekirdağ Örneği

Osmanlıda Alfabe Tartışmaları Ve Latin Alfabesinin Kabulü Sürecinde Mustafa Kemal in Çıktığı Yurt Gezileri: Tekirdağ Örneği Osmanlıda Alfabe Tartışmaları Ve Latin Alfabesinin Kabulü Sürecinde Mustafa Kemal in Çıktığı Yurt Gezileri: Tekirdağ Örneği Discussions on Alphabet in the Ottoman and Nationwide Tours That Mustafa Kemal

Detaylı

İlk kez yayınlanan belgelerle... Vatanında Cüda İstiklal Şairi. Kod Adı: İrtİca-906. Mehmed Akif Ersoy. Muharrem COŞKUN

İlk kez yayınlanan belgelerle... Vatanında Cüda İstiklal Şairi. Kod Adı: İrtİca-906. Mehmed Akif Ersoy. Muharrem COŞKUN İlk kez yayınlanan belgelerle... Vatanında Cüda İstiklal Şairi Kod Adı: İrtİca-906 Mehmed Akif Ersoy Muharrem COŞKUN İlk kez yayınlanan belgelerle... Vatanında Cüda İstiklal Şairi Kod Adı: İrtİca-906 Mehmed

Detaylı

Türk İstihbaratının Tarihsel Gelişimi

Türk İstihbaratının Tarihsel Gelişimi Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, ss.85-111 Y.2013, Volume 3, Issue 2, pp.85-111 Türk İstihbaratının Tarihsel Gelişimi Eray GÖÇ Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı Meslek Yüksekokulu eraygoc@karatekin.edu.tr

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

Resmi Belgeler ve Basında Menemen Olayı Menemen Incident in the Official Documents and the Press

Resmi Belgeler ve Basında Menemen Olayı Menemen Incident in the Official Documents and the Press ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 157-179, January 2013 Resmi Belgeler ve Basında Menemen Olayı Menemen Incident in the Official Documents and the Press Dr. Barış Ertem İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ARİF ORUÇ UN ABDÜLAZİZ DÖNEMİNİ ANLATAN ESERİ: SULTAN ABDÜLAZİZ NASIL HAL EDİLDİ, NASIL İNTİHAR ETTİ?

ARİF ORUÇ UN ABDÜLAZİZ DÖNEMİNİ ANLATAN ESERİ: SULTAN ABDÜLAZİZ NASIL HAL EDİLDİ, NASIL İNTİHAR ETTİ? Murat Kacıroğlu, Arif Oruç un Abdülaziz Dönemini Anlatan Eseri: Sultan Abdülaziz Nasıl Hal Edildi, Nasıl İntihar Etti?, Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6, Sayı: 24, Kış 2010, s.43-74. ARİF ORUÇ UN ABDÜLAZİZ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İTTİHAT TERAKKİ VE KÜRTLER

İTTİHAT TERAKKİ VE KÜRTLER İTTİHAT TERAKKİ VE KÜRTLER İttihat Terakki Cemiyeti, Partisi ve anlayışı, Türkiye de lehinde ve aleyhinde en çok yazılan ve tartışılan konulardan biri. Son yüzyıla büyük ölçüde İttihat Terakki, (yazının

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak Sürgünde BIr Hakan Aydın Çakmak Aydın Çakmak; 1981 yılında Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamlamasının ardından 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915)

Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915) Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915) Collisions Between Britain And Ottoman Empire In Iraq Front During the World War I (1915) Özet Serdar

Detaylı

PAN-İSLAMİST FAALİYETLER (1914-1918)

PAN-İSLAMİST FAALİYETLER (1914-1918) PAN-İSLAMİST FAALİYETLER (1914-1918) Yrd.Doç.Dr.M.Metin HÜLAGÜ* Ana kaynağını Fransız-İngiliz ve Rus diplomatik yazışmalarının oluşturduğu Pan- İslamizm 1 veya diğer bir ifade ile İttihad-ı İslam terimi,

Detaylı

DENİZ MÜZESİ ve YILDIZ SARAYI

DENİZ MÜZESİ ve YILDIZ SARAYI Aksiyon 40 / 21.12.2014 DENİZ MÜZESİ ve YILDIZ SARAYI 2 İçindekiler Deniz Müzesi... 4 Barbaros Hayrettin Paşa... 4 Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi... 7 Barbaros Anıtı... 7 Sinan Paşa Camii... 8 Ertuğrul

Detaylı

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu Taraf / AYŞE HÜR Milli Mücadele nin başlarında, Mustafa Kemal, Kürt aşiret reislerine çektiği telgraflarda ordu komutanlarına ve Sovyet

Detaylı

KARAHİSAR-I SAHİP TE İNGİLİZ SİYASÎ TEMSİLCİLİĞİ TERCÜMANI ERMENİ HEM E TEPKİLER VE ERMENİ MESELESİNE POLİTİK YAKLAŞIM

KARAHİSAR-I SAHİP TE İNGİLİZ SİYASÎ TEMSİLCİLİĞİ TERCÜMANI ERMENİ HEM E TEPKİLER VE ERMENİ MESELESİNE POLİTİK YAKLAŞIM KARAHİSAR-I SAHİP TE İNGİLİZ SİYASÎ TEMSİLCİLİĞİ TERCÜMANI ERMENİ HEM E TEPKİLER VE ERMENİ MESELESİNE POLİTİK YAKLAŞIM ÖZET Mustafa TURAN * Bugün yeniden gündeme getirilen Ermeni iddialarının yanında Batılı

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI DEMOKRAT PARTİ İKTİDARINDA HÜKÜMET-BASIN İLİŞKİLERİ (1950-1957) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Naim

Detaylı

GİRİŞ ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER. Osman KAFADAR. Ahmet ESENKAYA

GİRİŞ ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER. Osman KAFADAR. Ahmet ESENKAYA ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER Osman KAFADAR Ahmet ESENKAYA GİRİŞ Tarih araştırmalarında tarihsel olayların siyasal tarihi yanında, sosyo-kültürel

Detaylı

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü Cemil Koçak Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Teşkilâtı Mahsusa hakkında bil(ebil)diklerimiz pek az; neredeyse

Detaylı