T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK T.C.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK T.C."

Transkript

1 T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK B ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama :... :..... :... :... SIRA:.. 1. Bu kitapçıkta 80 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 120 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. Boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 1

3 ORTAK KONULAR ANAYASA 1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa'da yer alan çalışma hakkı ve ödevi ile ilgili hükümlerden değildir? A) Bayram tatili hakları kanunla düzenlenir. B) Dinlenmek işgörenlerin hakkıdır. C) Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir. D) Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. 2. Aşağıdakilerden hangisi Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetlerin özelliklerinden değildir? A) Kişiliğe bağlı değildir. B) Sınırsız değildir. C) Devredilemez. D) Ancak kanunla sınırlanabilir. 3. Anayasa'ya göre TBMM nin yapacağı seçimler dâhil bütün işleri için toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı aşağıdakilerden hangisinde tam olarak doğru verilmiştir? A) Üye tamsayısının en az 1/5 i ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir, ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. B) Üye tamsayısının en az 1/4 ü ile toplanır, üye tamsayısının 1/5 i ile karar verir, ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. C) Üye tamsayısının en az 1/3 ü ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir, ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. D) Üye tamsayısının en az 1/2 si ile toplanır, meclis üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verir. 4. Düşünce ve kanaati açıklama hakkı, Anayasanın hangi bölümünde sayılmıştır? A) Kişinin Hakları ve Ödevleri B) Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler C) Siyasi Haklar ve Ödevler D) Temel Haklar ve Ödevler 5. "Hiç kimse veya organ kaynağını Anayasa'dan almayan bir Devlet yetkisini kullanamaz." hükmü aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A) Egemenlik B) Kanun önünde eşitlik C) Yargı bağımsızlığı D) Mutlak demokrasi ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ, ULUSAL GÜVENLİK 6. Lozan Barış Antlaşması'yla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bozcaada ve İmroz Türkiye ye, Karaağaç Yunanlılara bırakıldı. B) Boğazlar askerden arındırıldı. C) Azınlıklar sorunu büyük ölçüde halledildi. D) Kapitülasyonlar kaldırıldı. 7. Heyet-i Temsiliye'nin oluşturulduğu toplantı aşağıdakilerden hangisidir? A) Erzurum Kongresi B) Balıkesir Kongresi C) Amasya Görüşmeleri D) Sivas Kongresi 8. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devletinde Cumhuriyet'in ilanından az önce kurulan ilk siyasi partidir? A) Serbest Cumhuriyet Fırkası B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası C) Cumhuriyet Halk Fırkası D) Cumhuriyetçi Serbest Fırka 1

4 9. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunda yer almaz? A) Ulaştırma Bakanı B) Başbakan C) Dışişleri Bakanı D) Başbakan Yardımcısı DEVLET TEŞKİLATI İLE İLGİLİ MEVZUAT 10. Kalkınma plan ve programları çerçevesinde geçici taşra teşkilatı nasıl kurulur? A) Müşterek kararname ile B) Bakanlar Kurulu kararı ile C) Yüksek Planlama Kurulu kararı ile D) Müsteşarın onayı ile 11. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız düzenleyici ve denetleyici kuruluşlardan değildir? A) RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) B) Sermaye Piyasası Kurumu C) Rekabet Kurumu Başkanlığı D) TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) 12. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyetinin idari yapısında bulunan "yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları"ndan birisidir? A) İl özel idaresi B) BDDK C) TRT D) Üniversiteler sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurlara hizmetleri itibariyle istekleri üzerine ne kadar süre aylıksız izin verilebilir? A) On hizmet yılını tamamlamış olmaları halinde toplam 6 aya kadar B) Beş hizmet yılını tamamlamış olmaları halinde toplam 1 yıla kadar C) Beş hizmet yılını tamamlamış olmaları halinde toplam 6 aya kadar D) On hizmet yılını tamamlamış olmaları halinde toplam 2 yıla kadar sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, disiplin kovuşturması gereği görevden uzaklaştırma tedbiri en çok kaç ay devam edebilir? A) 2 ay B) 3 ay C) 6 ay D) Zamanaşımı gözetilerek en çok 2 yıl sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, disiplin cezası verme yetkisi nihayet ne kadar süre içinde zaman aşımına uğrar? A) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde B) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde C) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlenildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde D) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlenildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memura isteği üzerine çocuğunun evlenmesi halinde kaç gün mazeret izni verilir? A) 3 gün B) 5 gün C) 7 gün D) 10 gün 17. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren bir eylemin öğrenildiği tarihten itibaren ne kadar sürede disiplin kovuşturmasına başlanmaz ise, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar? A) 3 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 2 yıl 2

5 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, adaylık süreci içerisinde disiplin cezası alan personel hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir dönem daha denenmek üzere başka bir disiplin amirinin emrine atanır. B) Disiplin amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayı ile memuriyetle ilişiği kesilir. C) Bir dönem daha denenmek üzere başka bir sicil amirinin emrine atanır. D) Bu cezası sicil raporu doldurulurken dikkate alınır sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aynı yerde bir göreve atananlar atama emrinin kendilerine duyurulduğu günü izleyen kaç gün içinde işe başlamalıdır? A) İzleyen iş günü B) 2 gün C) 7 gün D) 10 gün 22. "Yalnız" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde Bu taşları yalnız o tarla da görebilirsin. cümlesindeki anlam ve görevde kullanılmıştır? A) Çocukları evde yalnız bırakmam. B) Bu duruma yalnız sıcak iklim kuşlarında rastlanır. C) Bu işi yalnız yapabilirsin. D) Ona soracaktım yalnız, yalnız değildi. 23. Şiir dünyası, düşünce dünyasıyla o kadar bağdaşamaz ki gerçek şair olanlar her şeyden önce kelimeleri, günlük anlamlarından uzaklaştırmakla işe başlarlar. Okuyun büyük şairleri, hepsinin davranışları budur. Yukarıdaki parçanın kelime ve anlam üzerinde anlatmak istediği nedir? A) Kelimelere yeni anlamlar yükleme B) Söyleyişe açıklık kazandırma C) Dili somutlaştırarak kullanma D) Kelimeleri duygu ve düşünce açısından dengeleme TÜRKÇE - DİL BİLGİSİ ve YAZIŞMA KURALLARI 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır? A) Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. B) Abdülhamit dönemi Türk basını, teknolojik olarak azımsanmayacak bir gelişme gösterir. C) Meslek hayatının önemli noktalarından biridir, gazetecilik. D) Alay etmeye mi geldin ta buralara? 21. Aşağıdaki cümlelerden hangisine hem Evet, haklısın. hem de Hayır, yanılıyorsun. cümleleri uygun bir karşılık olur? A) Böyle konuşma! B) Neden konuşmayayım? C) O, çalışkan bir öğrencidir. D) Hadi canım sen de! 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur? A) Nalıncı Ahmet efendi o gün akşama kadar ortalıktaydı. B) Yazarlar, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği uyarınca işlem başlattılar. C) Geçtiğimiz yıl Kurban bayramında yaşanan trafik kazaları çok fazla can aldı. D) Yahya Kemal caddesi yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmış. 25. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur? A) Hiç sana inanmaz olur muyum? B) Her insanın aynı düşüncede olması beklenemez. C) Ne bu deveyi güderim ne de bu diyardan giderim. D) Aklımdan geçenleri yapamıyorum. 3

6 HALKLA İLİŞKİLER 26. Bir kuruluş ile ilgili olduğu hedef kitlesi arasında; karşılıklı iletişimi, iyi niyeti, anlamayı, kabulü ve işbirliğini sağlayıp sürdürmek için başvurulan yöntemlere ne ad verilir? A) Reklam B) Halkla İlişkiler C) Pazarlama D) Tanıtım 27. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkelerinden biri değildir? A) Dürüstlük B) İnandırıcılık C) Yineleme D) Disiplin 28. Aşağıdakilerden hangisi ilkesel olarak iki yönlü iletişime dayanmaktadır? 31. Kamu görevlisi, göreviyle ilgili olarak aşağıda yer alan hediyelerden hangisini alması durumunda etik kuralları ihlal etmiş olur? A) Maç veya tiyatro bileti B) Kitap veya dergi C) Halka açık yarışmalarda kazanılan ödül veya hediyeler D) Tanıtım amacına yönelik herkese dağıtılan reklam ürünleri 32. Kamu Yönetiminde etiğin önemiyle ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğru değildir? A) Kamu hizmeti bir emanet tir, bu nedenle kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken mesleki etik ilke ve standartlarına bağlı kalmalıdırlar. B) Yasa ile ahlakın birbiriyle örtüşmesi gerekmektedir. C) Ahlakî olan her şey yasal olmayabilir. D) Yasal olan her şey ahlakîdir. A) Duyuru B) Propaganda C) Halkla İlişkiler D) Reklam ALAN BİLGİSİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 29. Aşağıdaki görevlilerden hangisi Kamu Etik Kurulu Yasası ve Yönetmeliği'ne tabi değildir? A) Valiler B) Genel Müdürler C) Milletvekilleri D) Kaymakamlar 30. Kamu Görevlileri Etik Kurulu kaç üyeden oluşur? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 4 GENEL BÜTÇE ve İŞ YURDU UYGULAMALARI 33. I. İdari ve Mali İşler Daire Başkanı II. İhale Komisyonu Başkanı III. Teknik İşler Daire Başkanı IV. Strateji Geliştirme Daire Başkanı V. Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yukarıda numaralandırılmış olanlardan hangisi/hangileri İşyurtları Kurumunun Yüksek Kurulunda yer almaz? A) Yalnız I B) II ve III C) II ve V D) III ve IV

7 34. Aşağıdakilerden hangisi İşyurdu Yönetim Kurulu'nun görevlerinden biridir? A) İşyurtlarının genel amaç ve politikalarını belirlemek B) Tüzük, yönetmelik ve genelge tasarılarını hazırlamak C) Hükümlü ve tutukluların çalıştırma esas ve usullerini belirlemek D) Kurumda üretilip satışa sunulan mamullerin satış fiyatını belirlemek 35. Aşağıdakilerden hangisi İşyurtları Kurumunun sermaye kaynaklarından birisi değildir? A) Milli Piyango gelirlerinin % 5 i B) Yargı ve noter harçlarının % 35 i C) Kuruma yapılan bağış ve yardımlar D) İşyurtları faaliyetlerinden elde edilen karlar 36. Kamu İhale Kanununa göre pazarlık usulü ihale yapılabilmesi için gereken hallerden bazıları şunlardır: I. Ani, beklenmeyen veya idare tarafından öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin yapılmasının zorunlu olması, II. Açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda birçok teklifin ortaya çıkması, III. İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması, IV. Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen koşullardan hangisi yanlış ifade edilmiştir? A) I B) II C) III D) IV 37. Hükümlü ve tutukluların çalıştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Genel olarak günlük çalışma süresi en az üç saattir. B) Genel olarak haftalık çalışma süresi en fazla kırk saattir. C) İşyurduna ait olmayan işyerlerinde çalışmaları halinde, her türlü iş kazalarının yasal yükümlülüklerinden işveren sorumludur. D) İşyurduna ait olmayan işyerlerinde çalışmaları halinde, birinin firar etmesinden veya kanuni takibatı gerektirecek bir olaya sebep olmasından işveren sorumludur. 38. İhalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklif genelde neyi ifade eder? A) En yüksek geçici teminat teklifini B) En yüksek katılım yüzdesini C) En düşük karlılık teklifini D) En düşük fiyat teklifini İNSAN HAKLARI 39. İnsan vücudu ve yaşama hakkı ile ilgili olarak ortaya çıkan; bireyin özgürlüğünü, esas olarak onu kendi yaşam alanında olabildiğince serbest bırakmayı amaçlayan, bireye özgülenmiş sert çekirdekli haklardır. Bu alanda devletin ya da üçüncü kişilerin müdahalesi hukuksal yaptırımlara tabi olup, aynı zamanda haksız müdahaleyi yapanın ağır toplumsal tepkilerle karşılaşması söz konusudur. Yukarıdaki paragrafta insan haklarının hangi özelliği açıklanmaktadır? A) Dokunulmazlık B) Devredilmezlik C) Bütünsellik D) Evrensellik 5

8 40. Uluslararası alanda insan hakları ile ilgili düzenlemelerden hangisi diğerlerine göre daha önce imzalanmıştır (kabul edilmiştir)? A) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi B) Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi C) Birleşmiş Milletler Anlaşması D) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 41. İnsan haklarının kuşaklar halinde gelişimi ve bunların ortaya çıkma dönemleri ele alındığında aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğru değildir? A) 1.kuşak Özellikle Fransız İhtilali döneminde ortaya çıkan klasik insan haklardır. B) 2.kuşak Sanayi Devrimi'nin gelişmesi ile özellikle İngiltere de işçi sınıfının müdahalesiyle ortaya çıkan haklardır. C) 3.kuşak Birinci Dünya Savaşı sonrasında Ekonomik Buhran (Kriz) döneminde ortaya çıkan haklardır. D) 4.kuşak Geçtiğimiz yüzyılın sonlarından itibaren özellikle bilişim ve gen bilimindeki gelişmelere paralel ortaya çıkan haklardır. 42. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ziyarete dayalı denetim yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinde bu komitenin ziyaret ettiği yerler doğru olarak verilmiştir? A) Akıl Hastaneleri ve Doğumevleri B) Ceza İnfaz Kurumları ve Darphaneler C) Sağlık Ocakları ve Üniversite Hastaneleri D) Polis Merkezleri ve Psikiyatri Hastaneleri CEZA İNFAZ KURUMLARI GÜVENLİĞİ 43. Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarında bireysel temelde uygulanan güvenlik önlemleri (standart güvenlik) arasında yer almaz? A) Gözetim B) Müdahale C) İstihbarat D) Aramalar 44. I. Ziyaret ve görüşlerde, ziyaretçiler hükümlülere ihtiyaç duydukları para, kıymetli evrak ve eşyaları verebilir. II. Dışarıdan geçici hizmet için görevlendirilen bir personele matbu, seri numaralı, fotoğraflı, idarece imzalı ve mühürlü yaka kartı zimmetle verilir. III. Ziyaret yerlerinin, ziyaret öncesinde ve sonrasında aranması, ancak özel heyetlerin ziyaretleri durumunda gerekli olabilir. IV. Hükümlü ve tutukluların ziyaretlerine gelen avukatlardan kimlik alınmasına ve avukatlara kurumca tasdik edilmiş giriş kartı verilmesine ihtiyaç yoktur. V. Açık görüşlerde, görüş yerlerine kurum idaresi tarafından talep edilen sayıda jandarma personeli gözlemci olarak bulundurulur. Ceza infaz kurumlarında ziyaretçi güvenliği ile ilgili yukarıda numaralandırılmış olan bilgilerden hangileri doğrudur? A) II ve V B) III ve IV C) I, II ve IV D) II, IV ve V 45. Ceza infaz kurumlarındaki sayımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Müdürü bulunan ve vardiya sistemi uygulanan kurumlarda sabah ve akşam sayımları, sorumlu veya görevlendirilen infaz ve koruma başmemuru başkanlığında gerçekleştirilir. B) Olağanüstü durumlarda, kurumun en üst amirinin talebi ve Cumhuriyet Başsavcısının oluru ile dış güvenlik görevlileri sayımlara katılabilir. C) Sayım sırasında mevcudun tam olup olmadığı kontrol edilir ve sayıma katılan görevliler tarafından tutanak tutulup imzalanır. D) Beş kişiden az olan koğuş ve odalarda sayımlar, hükümlü ve tutukluların yataklarında yüzleri görülerek yapılır. 6

9 46. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen olaylar ayaklanmaya örnektir? A) Tünel kazmak ve duvar delmek B) Saç, sakal ve bıyıklarda belirgin değişiklikler yapmak C) Koğuşlara resmi üniforma gibi şekil değiştirici eşyaları sokmaya çalışmak D) Kapı arkalarına barikatlar kurmak, demirbaşları ve malzemeleri kırmak 47. Ülkemizde ceza infaz kurumlarının iç güvenliği tarafından, dış güvenliği ise tarafından silahlı olarak sağlanmaktadır. cümlesini sırasıyla doğru bir şekilde tamamlayan ifadeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet teşkilatı personeli İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarma kolluk kuvvetleri B) Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları personeli İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarma kolluk kuvvetleri C) Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları personeli Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü personeli D) İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarma kolluk kuvvetleri İlgili Belediyeye bağlı İtfaiye Genel Müdürlüğü personeli 48. Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarında oluşabilecek muhtemel acil durumlar arasında sayılamaz? A) Tutuklu ve hükümlerin mesleki eğitimlerde düşük başarı göstermeleri B) Tutuklu ve hükümlerin kendilerine yönelik saldırılar gerçekleştirmeleri C) Tutuklu ve hükümlerin kumar oynamaları veya oynatmaları D) Tutuklu ve hükümlerin grup oluşturarak rant sağlamaları 49. Yasal yetkileri olan görevlilerin, vazife esnasında öldürücü olmayan herhangi bir fiziki gücü kullanarak; I. Verilen talimata uyulmasını sağlamak esnasında gösterilen direncin üstesinden gelmek II. Asayiş, güvenlik ve işleyiş ile ilgili uygulamalar esnasında gösterilen direncin üstesinden gelmek III. Herhangi birini (veya kendisini) saldırgan bir davranıştan korumak IV. Doğal afet ve yangın gibi olağanüstü durumlarda birilerini (veya kendisini) korumak için giriştikleri hareketlere zor kullanma (zor kullanma olayı) denir. Yukarıda verilen zor kullanma olayı tanımının doğru olabilmesi için numaralandırılmış olan ifadelerden hangisi çıkartılmalıdır? A) I B) II C) III D) IV 50. Aşağıdakilerden hangisi dinamik güvenliğin bileşenleri arasında yer alır? A) Genel ve kısmi aramalar B) Vardiya ve nöbet hizmetleri C) Spor ve eğlence programları D) Hükümlü ve tutuklunun uygun sınıflandırılması TÜRK İNFAZ SİSTEMİ 51. Türk Ceza Kanunu'na göre hangi yaş grubundakiler çocuk olarak nitelendirilir? A) 0-12 B) 0-14 C) 0-15 D)

10 52. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu gerekçesiyle bu işlem veya faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren hangi süre içinde şikâyet yoluyla infaz hâkimliğine başvurulabilir? A) 5 gün B) 10 gün C) 15 gün D) 30 gün 53. Aşağıdakilerden hangisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlara uygulanacak infaz rejimi hakkında doğru değildir? A) Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır. B) Hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare kurulunun uygun göreceği bir sanat veya meslek etkinliğini yürütebilir. C) Hükümlüyü; eşi, alt soy ve üst soyu, kardeşleri ve vasisi belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde on beş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilir. D) Hükümlülerin milli ve dini bayramlar ile özel günlerinde ziyaretine gelecek akrabalarının hiçbirisinin olmaması durumunda, üçüncü dereceye kadar olan akrabalarından üç kişiyle görüşmesine izin verilir. 54. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanununda düzenlenen güvenlik tedbirlerinden biri değildir? A) Sınır dışı edilme B) Eşya ve kazanç müsaderesi C) Mükerrirlere ilişkin güvenlik tedbirleri D) Belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklama 55. Aşağıdakilerden hangisi infazın koşuludur? A) Soruşturmanın tamamlanması B) Mahkumiyet hükmü C) Hükmün temyizi D) Hükmün kesinleşmesi 56. Aşağıdakilerden hangisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile mahkûm olan mükerrirlerin, koşullu salıvermeden yararlanabilmesi için ceza infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmeleri gereken süredir? A) 30 yıl B) 33 yıl C) 36 yıl D) 39 yıl 57. Aşağıdakilerden hangisi kısa süreli hapis cezasına çevrilebilecek seçenek yaptırımlardan biri değildir? A) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderme B) Belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma C) Belirli hallerde, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma D) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle kamu haklarından yasaklanma 58. Aşağıdakilerden hangisi tutuklularla ilgili alınabilecek kısıtlayıcı önlemlerden biri değildir? A) Tutuklunun tek başına, sıkı bir rejim altında muhafaza edilmesi ve kaldığı odanın kamera ile izlenmesi B) Tutuklunun belirli süre ile, müdafii ile olan haberleşmesinin ve kurum düzeni çerçevesinde temas ve görüşmelerinin kısıtlanması C) Tutuklunun saldırganlık göstermesi hâlinde belirli süreyle kelepçelenmesi veya hareketlerinin engellenmesi D) Tutuklunun yüksek güvenlikli bir kuruma nakledilmesi 8

11 CEZA İNFAZ KURUMU İDARESİ 59. Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumları disiplin kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir? A) Hükümlü ve tutukluları tutum ve davranışlarına göre ödüllendirmek B) İyi halin tespitine esas oluşturacak görüş bildirmek C) 5275 sayılı Kanun'da öngörülen hallerde disiplin cezalarını kaldırmak D) Kurumlarda kalmakta olan hükümlüleri gruplandırmak 60. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti için örgüt kurmak ve yönetmek suçundan mahkum olanların cezaları öncelikle hangi kurumlarda infaz edilir? A) Kapalı ceza infaz kurumları B) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları C) Açık ceza infaz kurumları D) Gözlem ve sınıflandırma merkezleri 62. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hükümlü ve tutuklular hakkında uygulanabilecek disiplin cezalarından biri değildir? A) İznin ertelenmesi B) Kapalı ceza infaz kurumuna iade C) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma D) Odaya kapatma 63. Aşağıdaki ifadelerden hangisi açık ceza infaz kurumları hakkında söylenemez? A) Hükümlülerin iyileştirilmeleri, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen infaz kurumlarıdır. B) Güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen infaz kurumlarıdır. C) İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanların cezaları doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilir. D) Müebbet hapis cezasına mahkum olup koşullu salıverme tarihine üç yıl ve daha az süre kalanlar açık kurumlara ayrılır. 61. Aşağıdakilerden hangisi telefonla görüşme hakkı ile ilgili doğru değildir? A) Kapalı kurumda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir. B) Çocuk hükümlülerin telefonla konuşması hiçbir şekilde kısıtlanamaz ve engellenemez. C) Açık kurumlar ile çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlüler, idarenin gözetim ve denetimi altında yanlarında bulunan iletişim araçları ile görüşme yapabilir. D) Kapalı kurumlarda bulunan hükümlülerin izin verilen yakınları ile yaptığı telefon görüşmeleri, idare tarafından dinlenir ve elektronik aletler ile kayda alınır. 64. Aşağıdakilerden hangisi hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarına yerleştirmesinde uygulanan ilkelerden biri değildir? A) Hükümlü çocuklar ve gençler öncelikli olarak kendilerine ait kurumlarda, mümkün olmadığı takdirde diğerlerinden tamamen ayrı bölümlerde barındırılır. B) Hükümlülerle aynı kurumda barındırılmaları zorunlu tutuklular, mümkün olduğu kadar ayrı bölümlerde, istekleri halinde aynı suçtan mahkum hükümlülerle bir arada bulundurulur. C) Genel kolluk hizmetlerinde veya diğer kamu görevlerinde çalışmış hükümlüler, kurumların ayrı bir bölümünde barındırılır. D) Cinsel yönelimi farklı hükümlülerin diğerlerinden ayrı odalarda kalmaları sağlanır. 9

12 65. Aşağıdakilerden hangisi hükümlü ve tutukluların avukat ile görüşme hakkı ile ilgili doğru bir ifadedir? A) Hükümlü, avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde avukatları ile vekâletnamesi olmaksızın görüşemez. B) Avukatlar, vekâletnameleri olmak kaydı ile aynı anda birden fazla hükümlü ile görüşme yapabilir. C) Avukatların yanlarında bulundurdukları belge ve dosyalar ve müvekkilleri ile yaptıkları konuşmaların kayıtları, savunmaya ilişkin olup olmadıkları konusunda incelemeye tâbi tutulur. D) Avukat ile görüşme, meslek kimliklerinin ibrazı üzerine, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, konuşulanların duyulamayacağı ancak güvenlik nedeniyle görüşmenin görülebileceği bir biçimde yapılır. İLETİŞİM 67. Bilgilerin gereksinim duyanlara iletilmesini sağlamak üzere yapılan bir takım iletişim düzenlemelerine ne ad verilir? A) Formel iletişim B) İnformel iletişim C) Örgütsel iletişim D) Yazılı iletişim 68. Bir kişinin çok güzel bulduğu bir filmin, diğeri için güzel ama o kadar da değil şeklinde yorumlanması, kişiler arası iletişim çatışmalarından hangisine girer? A) Aktif çatışma B) Pasif çatışma C) Yoğunluk çatışması D) Ön yargılı çatışma 66. Ödüllendirmeye ilişkin temel ilkeler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hükümlü ve tutuklular için ödüllendirme ayrıcalık değil, teşvik esaslı bir haktır. B) Hükümlü ve tutuklulara, gerekli şartları taşımaları hâlinde aynı anda birden fazla ödül verilebilir. C) Aynı odada kalan veya ortak etkinliklere katılan hükümlü ve tutuklulara, gerekli şartları taşımaları hâlinde birlikte yararlanabilecekleri bir ödül verilebilir. D) Hükümlü ve tutuklular hakkında disiplin soruşturmasına başlanılması veya ödüllendirilen tutum ve davranışlarının ortadan kalkması hâlinde ödüllendirme kararı Kurul tarafından derhâl geri alınır ve bu karar ilgiliye tebliğ edilir. 69. Kurumsal iletişimin yapısı açısından bakıldığında "kurumun hiyerarşik düzeninde, üst basamaklarla alt basamaklar arasında emir ve bilgi akışını sağlayan" iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yatay iletişim kanalları B) Çapraz iletişim kanalları C) Dışa dönük iletişim kanallları D) Dikey iletişim kanalları 70. Yazılı iletişimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Geri bildirimi zaman alır. B) Sosyal yönü güçlü olan iletişimdir. C) Alt düşüncelerin tam anlamıyla yazıya dökülmesi yanlış algılamalara yol açabilir. D) Bir metin ya da belge üzerinde yapılmasıyla diğer iletişimlerden ayrılır. 10

13 PROTOKOL 71. Makamda davranış kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Makam sahibi yönetici; davetsiz, randevusuz ve habersiz gelen üst ya da eş düzey ziyaretçileri, makamından kalkarak ve kendilerine yaklaşarak, makam ortasında; ast ziyaretçileri ise makam koltuğunda ayağa kalkarak ve el sıkışarak karşılar. B) Konuk daima sırtı duvara, yüzü önden ya da yandan kapıya ve/veya pencereye ve açık alana gelecek biçimde sağda yer alan koltuğa buyur edilmelidir. C) Yönetici, astlarına emir ve direktiflerini, astların odasına denetim ve ziyaret için gittiğinde de verebilir. D) Makamda oturan bir yöneticinin odasına kendi astlarından biri, yardımcısı ya da hanım bir astı geldiği zaman yönetici ayağa kalkmaz. 72. İllerde uygulanacak protokol öncelik listesine göre TBMM üyeleri yoksa Belediye Başkanı kaçıncı sırada yer alır? A) 1 B) 2 C) 3 D) Karşılama ve uğurlama ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Karşılama ve uğurlamada, töreni kabul eden kişi (konuk) sağdan görülecek şekilde yer alır. B) Uçağa binerken önce üstler, sonra kıdemsizler biner. C) El sıkmada; önce el uzatma hakkı ast olanındır. D) Üstleri uçaktan ya da otomobilden indikleri zaman karşılarken başta kıdemliler, sonra kıdemsizler; uğurlarken ise önce kıdemliler sonra kıdemsizler yer alır. 74. Protokolde önde gelme sıralamasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz? A) Anayasal-yasal sıralama B) Makam ünvanı C) Üst ünvan rütbe D) Hizmet süresi PSİKOLOJİ 75. Duyguları sınıflandırma ile ilgili önemli çabalardan biri Robert Plutchik tarafından ortaya konulmuştur. Plutchik bireylerin uyum sağlayıcı davranışlarını güdüleyen duyguları 8 temel kategoriye ayırmıştır. 76. Çevreye uyumu sağlayan bu duygular arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Korkusuzluk/cesaret B) Sevinç/neşe C) Öfke/kızgınlık D) Üzüntü/hüzün I. Yalan, diğer insanlara bilerek, yanlış olduğu bilinen bir bilginin doğruymuş gibi iletilmesidir. II. Yalan söyleme davranışı bir uyum ve davranış sorunu olmakla birlikte bir savunma biçimidir. III. Yalan herhangi bir çıkar olmaksızın diğerlerini yanıltma girişimidir. IV. Yalan, söyleyen ve söylenen kişiyi zor durumda bırakan bir davranış sorunudur. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I, II, III B) I, III, IV C) I, II, IV D) II, III, IV 11

14 77. Uzmanlara göre aşağıdakilerden hangisi verilen cezaların çok iyi işlememesinin nedenlerinden birisidir? A) Ceza, kişinin kendisinden ve başkalarından nefret etmesini sağlamaz. B) Kişi cezayı engellemek için ne yapması gerektiğinin bilincinde değildir. C) Cezalandırılan kişi, yanlış davranışının hesabını verdiğini düşünür ve tekrar yanlış davranışlardan kaçınır. D) Kişi kendini korumak için cezadan kaçmayı, sinsi davranmayı veya yakalanmamayı öğrenir. 78. Aşağıdakilerden hangisi ergenlerin kendisine zarar verme nedenlerinden değildir? A) Kendini beğenmek B) Kendini cezalandırmak C) Fark edilmek D) Can sıkıntısı duymak 79. Bireyin yaşamının aniden zorlu ve zedeleyici yaşantılar sonucu kesintiye uğradığı tepkisel duruma karşılık gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) İç sıkıntısı B) Bunalım C) Tedirginlik D) Kriz 80. İntihar düşüncelerini dile getiren kişilerin yüzde kaçı intihar girişiminde bulunmuştur? A) % 10 B) % 20 C) % 30 D) % 40 TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 12

15 13

16 SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir. 3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CE- VAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. 10. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 14

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 1. GRUP BŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) DYIN DI SOYDI T.C.KİMLİK NUMRSI SINV SLON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

CEZA ĠNFAZ KURUMLARININ YÖNETĠMĠ ĠLE CEZA VE GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠNĠN ĠNFAZI HAKKINDA TÜZÜK

CEZA ĠNFAZ KURUMLARININ YÖNETĠMĠ ĠLE CEZA VE GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠNĠN ĠNFAZI HAKKINDA TÜZÜK 3687 CEZA ĠNFAZ KURUMLARININ YÖNETĠMĠ ĠLE CEZA VE GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠNĠN ĠNFAZI HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/3/2006, No: 2006/10218 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/6/1930, No: 1721

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. GRUP: DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE

Detaylı

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1107 013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25848)

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25848) HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25848) Amaç BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde

Detaylı

Hükümlü Ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik

Hükümlü Ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik Hükümlü Ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi : 17/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25848 BİRİNCİ KISIM : Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP KISIM MİRİ (TŞR) GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONEL DİRESİ

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 3

Detaylı