BANKA SERMAYE KANALI MEVCUDİYETİ : TÜRK BANKAClLIK SEKTÖRÜ İÇİN BİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKA SERMAYE KANALI MEVCUDİYETİ : TÜRK BANKAClLIK SEKTÖRÜ İÇİN BİR"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 18, Sayı: 63, ss BANKA SERMAYE KANALI MEVCUDİYETİ : TÜRK BANKAClLIK SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ 1 Süleyman DEG İRMEN 2 ve Filiz ÖZAG 3 6zet Geleneksel para teorisi büyük öfçiide banka sermayesinin önemini göz ardı etmiştir. 'Banka Kredi Kanalı te:d. para politikası.faafö etlerinin banka rezervlerini değiştirerek banka kredi ar:: miktanna etki edebileceğini [(ade etmektedir. Fakat finansal alanda yapılan devlet regiilôsyonfarı, banka sennayesi ü::erindeki finansal dii::enlemelerle, geleneksel para teorisi ve banka kredi kanalı arasmdaki açığı kapatması açısından önemlidir. Sermave-yeterlilik ra.,yosu ı e ticari bankacılık grubunda bulunan bankalarm kredi w::ı biiyiime oranının, seçilmiş makroekonomik değişkenlere (dövi:: kuru, jai:: oram ve kamu iç borç stoku) karş1 verecekleri yanıtlar, üç kategoride (özel, kamu ticari bankalar ve yabanci ticari banka grubu) ele almmaktadu dönemi için. yapılan ba::ı ampirik kanıtların ı e etki-tepki fonksiyonlcırınm (V AR impulse-response fımctiom~ sonuçlan 1şığında, makale söz konusu uygulamalan ortaya koymayı amaçlamaktadır. Sermaye ve kredi yaplst arasmdaki bağı gösteren banka sermaye kanalt, ile banka sermayesi iizet'inde etkili olarak, banka kredi para politikası fcıcıf~vetleri arzım değiştirebil ir. Ancak, bu kanalın gücü, her bir kategoride bulunan bankaların sermaye yeterlilik oranlarına bağlıdır. FarklT sermaye yeterlifiği rasyoları sahip olan banka/ann kredi arzı değişkenlerine verilen şok/ara farklı. tepkiler vermektedir. 1 Bu yazının ilk versiyonu Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından düzenlenen 2006-Uluslaraı:as ı Ekonomi Kon feı:aıısı, J J- 13 Eylül Ankaı:a'c.la sunulmuştur. Kat1lımcı l anıı önerileri ve el.:ştirilerine ıcşckkiir ediyonız. ~ Doç. Dr., Mersin Üniversitesi. iibf, iktisat Bölümü. ya da su l eymandegi 3 Yrd. Doç. Dr.. Gazi Üniversitesi, ÜBF. fkıisaı Bölümü,

2 30 Siileymtın DEGİRMEN- Filiz ÖZAG Anahtar Kelime/er: Hükümet ve Parasal Sistem, Finansal Piyasalar ve Makroekonomi, Merkez Bankası, Banka Sermaye Kanalı, Türk Bankacılık Sektörü EXIS TENCE OF BANK CAPI TAL CHANNEL: AN ANALYSIS FOR THETURKJSHBANE1NGSECTOR A bstract Traditional moneta1y themy has /arge/y ignored the role of bank capital. The 'bank lending channel' thesis maintains that monetary policy actions can also alter the sıpp(v of bank loans by changing bank reserves. However, financi al regulations on bank capital along with other interventions should be considered to fi/l the gap between traditional monetary theory and bank lending channel. Therefore, the paper ana/yzes the different respanses of the capital-asset ratio and growth rate of loan of bank.~. classified in three categories. in the commercial banking group to selected macroeconomic variabfes such as exchange, interest, and pub!ic seefor domestic debt stock. Based on the some ernpirical evidences and the results of the impulse responsefunction.for , the paper has several implications. First, bank capital channe/ that explains a link between capital and loans sıructure is that monetary policy actions can affect the supply of bank loans through their impact on bank capital. Second, the strength of this channel depends on the capital adequacy ratio of banks in each category. In particular, lending by banks with different /eve! of capital adequacy ratios will have different reactions to shocks to the variables. Keywords: Government and Monetary System, Financial Markets and Macroeconomy, Cemral Bank, Bank Capital Channe/, Turkish Banking Seetar l. Giriş 1990'lı yıuarın büyük bir kısmında genişleyici maliye po l i t ikası nedeniyle mali açık büyürken, Merkez Bankası (MB) parasal büyüme oranını kontrol a l tında tutmaya çal ı şmıştır. Maliye ve para politikalar ı arasındaki eşgüdümsüzlük sonucu net sermaye girişindeki artış faiz oranlarının yükselmesine ve döviz kurunun değerlenmesine neden olmuştur. Türkiye ekonomisi, geçmişten gelen kronik büyük çaplı (ve hala sorun niteliği taşıyan) bütçe açık l arın dan do l ayı, son yıllarda faiz oranları ve döviz kur larındak i dalgalanmala rın da etkisiyle, makroekonomik

3 Baflka Sermaye Kanalı Mevcudiyeti: Tiirk Bankac1ltk Sektörü İçin Bir Ana/iz 31 dengelerde sarsıntılar yaşamıştır. Dalgalanmaların neden olduğu olumsuz faktörler 4 Türk Bankacılık Sistemini (TBS) olumsuz etkileyerek, 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizlerine ve son günlerde ekonomik gündemi meşgul eden piyasalardaki inişçıkışlara neden olmuştur. Bu çalışmada amaç, devletin finans sektörüne yönelik müdahaleleri ve makroekonomide meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle, bankaların sermaye ve borç verme yapılarında ortaya çıkan değişimleri tespit edebilmektir. Bu nedenle, TES'de faaliyet gösteren devlete, özel sektöre ve yabancılara ait ticari bankaların; sermaye-yeterlilik rasyosu ve kredi arzı yaptiarının seçilmiş makroekonomik değişkenlere (döviz kuru, faiz oranı, enflasyon oranı, kamu iç borç stoku ve sermaye ve kredi arzı ile ilgili yasal diizenlemele1) nasıl tepki verdikleri incelenecektir. Çalışmada, geleneksel (Keynesyen) para teorisinin 5 ve banka kredi kanalının 6 bankaların sermaye yapılarını ihmal ettiği düşünülmekte ve dolayısı ile de bu iki görüş arasındaki açığı kapatmak amaçlanmaktadtr. Banka sermaye yapısı bankanın varlıklarını ve yüki.imlülükleriıü yönetmede önemli bir faktördür. Çünkü hem bankanın riske ne kadar maruz kalacağını belirlemekte, hem de 1988 Basel anlaşmasma göre r isk-bazlı sermaye gereksinim kriterinin uygulanınaya konulmasında önemli olmaktadır. TBS'i uzun yıuar, gerek siyasal amaçlarla gerekse de kurumsal açıdan, etkin bir şekilde denetlenememiş, gerekli yasal düzenlemeler yapılamanuştır. Alper ve Öniş (Şubat 2002)'e göre bımun temel nedeni, bankacılık sisteminin siyasal açıdan yarahlan rant dağıtımında önemli bir 'role sahip olmasıdır. Fakat 4398 nolu bankacılık kanunu ile kurulan ve Ağustos 2000'de faaliyete başlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile potansiyel olarak daha etkin bir fınansal müdahale yapıs ı oluşturulmuştur. Banka kredi kanalı goruşune göre; para politikası, reel ekonomiyi, bankaların rezervlerini etkilemekte ve bankaların kredi arzını değiştirmektedir. Yani, 4 Makrockonomik dengesizlikler yüzlinden yabancı sermayenin çıkmasının etkisi ile hankalann bilançolarındaki aktif ve pasiller arasındaki vade yapılannın bozulmas ı ve net açık pozisyon sorunun yaşanması; yilksek kamu finans açıklan nedeniyle özel sektöre akacak fonlann azalması (yan~ dışlama etkisi); TBS'deki yapısal sorunlara, etkin olmayan bir şekilde yürütülen portföy yönetimini ve kontrol sistemi ve düşük sermaye-yeterlilik rasyo l annı eklediğimizde TBS'in hem faiz oranı bem de döviz kuru risklerine maruz kalması ve dolayısı ilc de devielin ilgili yetkili organiann TBS' de faaliyet gösteren hankalann sermaye ve borç verme yaptianna düzenlemelerle müdahale etmelerini gündeme ge6rnıiştir. s Genişleyici para politikası --> (reel faiz oranı) i,! (.vermayenin maliyetini düşürerek uzım vadeli varlıklarmfryat/amu artırıcı elki yapar)-> Yatmm l --> GSYIH ı 6 Genişlcyici para po litikası -+ Banka rezervleri ve mevduatlar l-+ Banka kredi mı t-+ Yatınmt --> GSYiH ı

4 32 Süleyman DEGİRMEN- Filiz ÖZAG para arlı ile kredi anı arasında ilişki kurulmaktadır 7 Sennaye-ycterliliği gereksiniını di.lzcnlemesı ıle banka kredi kanalı. para akıanna mekani11nasında önemlı bir rol oynamaktadır. Kredi venne ve serrnaye-yeterliüği di.izenlemelen. para politikasının bankaların rczcl"\lcrını cılilemeden sadece sennayelerı ÜLcnndc et!..ide bulunarak krcdı arzını belirleyecek bır mekanizma yaratabılmektcdır~. Böylece, i990'dan ben Türk bankacılık otoriteleri tarafından benimsenen sennaye-yeterlilığı dülenlemden yanında. krcdı anı ile ilgili düzenlemeler ve bankaların sennaye piyasasından gereğince faydalanamamalan sonucunda bankaların bilançolarındaki varlıklar ve yükümlülükler arasında vade farkı oluşmuştur. Yani, bankalar kredilerinin, özsermaye dışındaki yükümlülüklerden (non-equity liabilities) - dışarıdan kısa vadeli yabancı para cinsinden borçlanma ve interbank'tan borçlanmadaha uz:un vade yapısına sahip olması bir vade farkının oluşmasına neden olmuştur. Bu durumda laiz oranlarındaki artış bankaların karmı azalttığı için, zaman içinde bankaların sermaye-yeterliliklerini olumsuz etkileyecek ve faiz riskine daha fazla maruz kalmalarına neden olacaktır. Bankalar sermaye piyasalarından tam olarak ya da etkin bir biçimde yararlanaınadıklan için -yani, bankalar fon yaratmaya ihtiyaç duyduklarında scnnaye piyasasında hisse senedi çıkaramadıklan için- bu durum bankaların kredi arliarında olumsuz ve kalıcı etkilere neden olacaktır (Van den Heuvel. Mart s.4 ). Özellikle barıkacılık sektöründe bılançoda vade uyumswlugunun bulundugu dönemlerde. görevde olan büj..iimcılerin maliye politikaları sonucunda. yüksek reel faiz getirisi nedeniyle çekıci hale gelen ha..cıne bonosu ve tahviller bankalar için arbitraj fırsatı yaratmıştır. Dolayısı ıle geleneksel para ve barıka kredi kanalı teorilerinin banka senııayesinın önemini vurgulamada eksik kalmalan düşüncesi ilc çalışmada, TBS' de ticari bankalar katcgorisınde yer alan özel, devlet ve yabancı banka alt gruplarının söz edilen değişkenlere verdikleri tepkiler incelenecektir. Ulaşılan sonuçlara bakıldığında, iki teorinin yanıt veremediği noktaları kısaca şu şekilde sıralanabilir: 1 Ramer ( 1993). \llclt7cr ı 1995) ve Edwards ve Mishl.in (1995) çalışmalan banka mevduatı ıle di~cr fon kaynakları arasında mllt..cnımcl ikame olmaılı~ı surece kredi kanalının llnansal pıynsalardaki asımetrik bilgı sonınunu çötmcılc önemlı bir role sahip olacağı konusunda şüpheleri vardır. Bununla bırlıkte. Fa\ero vd. (Tcınmu7 1999> çalışmnsınıla. sıkı para politikası sonrası banka rezervlcnndct..ı azalmaya rağım:n bankaların krcılı al7ındn herhangi bir düşme olduğu hakkınıla anlamlı tcsı sonu,ıanna ulaşamamıştır Van den lh:u\cl (\.lan ::!001 )'e göre, bu durum hankalann sermaye pıya~alanndan yeterince yar.ı.rlanaınama:.ı durumunıla gcçerlıdır. TBS'ne bakıldığında. Eylül 2001 ııib:ınyle, (ı8 bankanın >akla~ık.ıo u IMKB'de taalıycı gihtcnncktedir

5 Banka Sermaye Kanalt Mevcudiyeti: Türk B ankac1f1k Sektörü İçin Bir Analiz 33 ı- Maliye politikasının bir göstergesi olarak kamu iç borç stokunda pozitif bir şok, sennaye üzerinde dışlama etkisine neden olarak. bankaların kredi arz olanağını olumsuz etkilemektedir. Bu durum ayrıca reel faiz oranlarının yüksek olmasına neden olarak, özel sektöre gidebilecek fonjan devlet tahvil ve bonolarına yönlendirip bir dışlama etkisi (crowding-out e[(ect) yaratmaktadır. ıı- Bankaların kredi vermesi TES'deki bankaların finansal yapılarına yani. bilançolanndaki varlıklar ve yükümlülüklerin yönetimine ve bu yönetimden doğabilecek riske bağlıdır. Bu amaçla, faiz oranlannda ve döviz kurlarındaki bir dalgalanma bankaların risk dtıruınlarını etkileyecektir. iii- Sennaye ve kı-edi verme yapıları ile ilgili finansal düzenlemeler, sermayeyeterlilikleri ve kredi arzmda olumlu etkilere neden olmuştur. Fakat söz konusu düzenlemelere karşı farklı banka grupları. farklı derecelerde tepkiler venniştir. iv- Sermaye ve kredi yapıları arasındaki ilişkiyi anlatan banka sermaye kanalına 9 göre (dövi= kıtru ve faiz oranı dalga/anmalamu kontrol ederek fiyat isti/,:ranm sağlamayr amaçlayan) para politikası, sennaye yapılarını ve kredi arzını etkilemektedir. Yapılan çalışmada, özellikle farklı sermaye-yeterlilik rasyolarına sahip olan kamu, özel ve yabancı ticari bankaların faiz oranları, döviz kurlar ı, kanıu iç borç stoku, kredi am büyüme oranı, sennaye-yeterlilik rasyosu şoklarına verdikleri tepkiler farklı olmuştur. Sermaye kanalının gücü, seıınaye yeterliliği ile ilgili düzenlernelerin her bir kategorideki bankalara olan etkisine bağlıdır. Fakat faiz oranlarına ve döviz k:urlarına verilen şoklar, sermaye yapıları üzerinden kredi arzında net etkiler doğurmaktadır. Bu açıklamalar ışığında, çalışına şu şekilde düzenlerunjştir. Öncelikle Türkiye ekonomisinin dönemi kısaca özetlenecektir. Daha sonra sem1aye ve kredi yapısını etkjleycn faktörleri açıklayan literatür ele alınacak ve verimetodoloji açıklanacaktır. Son bölümde test sonuçlarının değerlendirilmesi yapılacaktır. Van den Heuvel (Mart 2001) çalışması bu konuda aynntılı bilgi vermekıedir. banka kredilerinin mevduatlardan daha uzun vadeye sahip olmasına izin verildiğinde bankaların faiz riski artınaktadır. Ayrıca, belirli bir oranda sermaye buluııdumıaya yönelik kısıtlamalar bankalarm olanaklanru olumsuz etkilemektedir: yüksek faiz oranlannda kredi verme imkanı olduğu 7.aman. düşilk Ordnda tutulan sermayenin (alternatif) maliyeti yüksdecektir.

6 34 Sı7leyman DEGİRMEN- Filiz ÖZAG ll. Türkiye Ekonomisi: Türkiye'de 1980 sonrası başlayan liberalizasyon odaklı yeni modelin parasal ayağı, dış ticaret liberalizasyonuna koşut olarak dönüşümüyle başlatılmış, fakat bu dönemde ortaya çıkan Bankerler Krizi nedeniyle sekteye uğramıştır yılında konvertibiliteye geçiş kararının alınınası (dış finansal liberalizasyon), finansal liberalizasyon konusunda önemli bir adım olmuştur yılından sonraki dönemde, yapısal uyum programlan doğrultusunda, Türkiye ve d ı ş dünya arasında gerçekleşen her türlü para transferine tam serbestlik tanınması, Türk vatandaşlarının istedikleri kadar döviz bulundurma ve bankalarda döviz hesabı açınalanna izin verilmesiyle, hükümetin bi.itçeyi finanse etmek için uzun vadeli dış krediler ile vergiler yerine kısa vadeli iç borçlanmaya gitmesine neden olmuştur. Bu dönemde devlet tahvili ve hisse senedi piyasaları da kurulmuştur. Son olarak İMKB'nın uluslararası sisteme açılmasıyla (1991 yılında) yapısal uyum sürecinin finansal uyum boyutu bütün gerekleriyle yerine getirilmiş ve Türkiye dünyadaki yeni kınlgan/ak ı şkan fınans yapısına entegre olmuştur (Dağdelen, 2004). Bu entegrasyon sonrasmda, sem1aye girişinin ekonomi üzerindeki etkilerini anlayabilmek amacıyla, Türkiye ekonomisinin yapısından kaynaklanan sorunlara ve nedenlerine bakıldığında ise aşağıda özetleneo konular dikkati çekmektedir M akroekonomik Dengesizlik/er 1980'lerin ortalarından başlayarak l990'lara kadar devam eden yüksek ve değişken faiz oranları, ekonomik büyümenin ani daralması ve genişlemesi, dışandan sennaye girişinin hassasiyeti gibi etkenler ekonomideki belirsiz l iği artırmakta ve ekonomik karar birimlerinin kısa dönemli davranmasına neden olmaktadır (BRSA Raporu, May 2001, s.4). Diğer bir ifade ile 1980'1erin ortalarından sorıra kronik enflasyon, yabancı para cinsinden borç sözleşmelerini ve fınansa l sistemin kınlganlığını arttırmış yani, paranın değerindeki ani bir düşüşün (1994 Nisan ve Şubat 2001 'de olduğu gibi) finansal krizleri tetiklemesine neden olmuşhır. TL'ye olan güvensizlik, büyük çaplı para ikamesini tersine çevinniştir. Sonuç olarak, sıcak para girişi, bankaların fonlama kaynaklaruıın vadesini kısaltmış ve toplam yükümlülükler içinde yabancı para cinsinden yükümlülüklerin payını büyük oranda artmıştır. Boratav v.d (1995) ça!jşmalarında, sennaye hareket serbestisinden kaynaklanan dengesiz faiz ve döviz kuru hareketlerinin ekonomiye önemli istikrars ızlıklar sürüklediğini belirtmiştir deneyinll sonucunda, yani yüksek enflasyonda finansal sistemdeki bütün dışsal ve içsel deregülasyonlarla sağlanan sermaye akışı, politika yapıcılann ilgi konusu olmuş ve bu durum, yüksek faiz oranjan politikas ı izlenmesi ile ucuz dolar yani değerlenmiş TL beklentisi

7 Banka Sermaye Katıalı Mevcudiyeti: Türk Bankacılık Sektör ii için Bir Ana/iz 35 yaratmıştır. Bu süreç 1990'lar boyunca devam etmiştir. Özellikle cari hesaplar Uzerine negatif etkisi nedeniyle reel değer kaybı kaçınılmaz olmuş ve bu durum, eğer para ikamesi ve/veya sermaye çıkışına engel olunursa, daha yüksek faiz oranı artışını zorunlu hale getirmiştir. Yukarıda anlatılanlar ışığında, döviz kuru ve faiz oranlanndaki istikrarsızlığın ekonomiyi bunaluna sürüklediği söylenebilir. Boratav v.d (1995)'nin çalışmasında vurgulanan, merkez bankası ve hazinenin mevcut bakış açısıyla sunulan alternatif faiz oranlan ve döviz kurlan arasındaki uyumlu/uygun bir ilişkinin, ancak, yabancı tasarrufların giderek artan oranda ülkeye girmesine bağlı olduğudur. Söz konusu çalışmaya göre, bu yanlış yönlendirilmiş politika, yüksek ulusal faiz oranlarını ve yurtdışından kısa vadeli borç almayı teşvik etmektedir. Bu durum gerek ulusal yatırımlar ve kamu tasamıflan, gerekse de cari hesaplar üzerinde olumsuz etkiler yaratarak ekonomik büyürneyi ter yönde etkileyecektir. Özet olarak, yüksek enflasyonun varlığında finansal sistemdeki dışsal ve içsel serbestleşme daha fazla sermaye girişine yol açmıştır. Bunun nedeni hem merkez bankasının hem de hazinenin uyguladıkları politikalar sonucu, yüksek faiz oranianna ve ucuz dolar beklentilerine yönelik bir bağlılık yaratılmasıdır. Oluşan sem1aye girişleri politika karar yapıcıları tarafından yeterince sterilize edilemediği için TL'nin değerlenmesine neden olmuştur. Aşın değerleomenin cari işlemler hesabında istikrarsızlık yaratması nedeniyle ithalatı düşürmek ve ihracatı artırmak amacıyla ulusal paranın reel olarak değer yitirmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Böylece, döviz kurunda ve faiz oranlarında görülen artış, ekonomiyi bunalıma sürüklemiş ve bu da ulusal faiz oranlarında artış ile TL'nin değer kazanmasını gündeme getirmiştir Yüksek Kamu Sektör Açığı Finansal serbestleşmenirı ardından 1990'larda yeni piyasalarda (emerging markets) ortaya çıkan birçok finansal kriz, sermaye girişleri ile finanse edilen iç borç birikinıinde, büyük ve ani sermaye kaçışlan nedeniyle mali bir şoka neden olmuştur. Böylece sermaye yeterlilik rasyosu ve bankaların borç arzları üzerinde dışlama etkisi oluşmuş ve ulusal kredi arzı azalmıştır (Emel ve Yola lan, Kasım 1999, s.2). Türkiye ekonomisinde, kamu sektörü açığında bir artış olduğu zaman, eğer bu açık yüksek reel faizler ödenerek ulusal finansal piyasalardan karşılanıyorsa o zaman reel sektöre akması gereken kaynaklann dağ1lımı değiştirmektc ve fon miktarında bir azalma yaratmaktadır. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz. Shriai (2002); McHale (200 ı); Takan (Mart 2001 ), s.8 ve Alper-Öniş, (Mart 2002) s.15). Nominal faiz oranlarınm, beklenen enflasyondan daha yüksek olması ve

8 36 Slileyman DEGİRMEN- Filiz ÖZAG ınuhtemclcn de nominal faiz oranlanndaki artışın, nominal döviz kunındaki artıştan yüksek olması durumunda faiz kur arbitrajı oluşmaktadır. Bu fırsat ise bankalarm davranışlarını etkileyip, yurt dışından yabancı para cinsinden borçlan<>rak, yurt içinde TL cinsinden borç verme ve devlet tahvil-bonoianna yönelme şansı yaratmıştır. Hatta belirli dönemlerde firmaların ve hükümetlerin (fınansal ya da bütçe) açıklarını finanse etmek için bile dışardan borçlandıkları ve TL cinsinden harcama yapmadıkları görülür. Bu politika bankaların yabancı para cinsinden açık pozisyonlarının artmasına neden olmuştur (bakınız Yülek ( 1998}, ss ) Devlet Btmka/armdan Kaynakitman Olumsuzluklar Devlet bankalarnun hükümetin politik amaçlarınalbaskılarına lıizmet eden uzmaniaşma kredilerinin geri dönüşlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle, giderek artan görev zararlarının birikmesi ve devlet bankalannın yüksek oranda devlet tahvil- bonoları tutınaları ile faiz oranlarının yüksek kalınasma neden olmuştur. Bu durum bankaları farklı oranlarda ama hep olumsuz şekilde etkilemiştir Yetersiz Risk Değerlendirme ve Yönetimi Sistemi Bankacılık sektöıü giderek daha fazla likidite. faiz oranı ve döviz kunı risklerine maruz kalmasına rağmen. bankaların risk dcğcrlendimıesi ve yönetim sistemleri yeterince gelişmeıniştir. BDDK kurulup faaliyete geçineeye kadar. bağımsız ve etkin denetim-düzenlemenin olmaması ve bunlara ek olarak l989'da oluşturulan mevduat sigortası bankaların risk yönetimindeki zayıflıklarının artmasına neden olmuştur (BRSA Report, J5 Mayıs s.5). Gelişıneler göz önüne alındığında; TBS bünyesinde özellikle devlet bankalarının uzmanlaşmış krediler üzerinde yoğunlaşması ve özel bankaların birçoğunun yoğunlaşmış kredi ler (concentrated credits) vermesi, bazı müşterilere yüksek oranlarda krediler vererek riski artımıaları, verilen kredilerle toplanan mevduatlar arasında vade uyuşınazlığı (dolayısı ilc de. biliinçonun varlıklar ve yükümlülükler kısımlarında eşgüdüm sorunun yaşanması), açık pozisyon sonınu. banka l arın kendi içlerinde yetersiz bir oto kontrola sahip olmaları, yetersiz risk yönetimi ve değerlendirmesi ve topluma karşı açıklık ilkesinin iz lenınemesi gibi nedenlerle zayıf varlık kalitesine ve bu kuruluşların yetersiz sermaye oranına sahip olmasına neden olmuştur. Bu durum da, bankaların serınayc ve kredi veıme yapılannın bağımlılığını artırmıştır.

9 Banka Sermaye Ka11alı Me~ cud~veti: Tiirk Bankacr/ık Sekliirii İçin Bir Allafiz Döviz Kuru Rejimine Dayalı İstikrar Programt Aralık 1999'da IMF tarafından fınansal olarak destcklcnerek uygulamaya konulan ve 3 yıl boyunca uygulanacak olan Döviz Kuruna Dayalı İstikrar (ERBS) programı süresince. hükümetlerin bütçe açıklarını bankacılık sektörü üzerinden kısa dönem sermaye girişi ile finanse ettiği görülür. Yüksek reel faiz oranları. döviz kuru değerlenınesi ile birleştiğinde, fonların reel yatmm alanlanndan fınansal spekülatif alanlarına kaymasına neden olmuştur. Program uygulanmaya başlandıktan ll ay sonra Kasım 2000'de Türkiye bir finansal kriz yaşamış ve böylece uygulanan programın hayaliyeti de tehlike düşmüştür. ERBS programına uzun süre bağlı kalınması dış dengesizliği artırmış ve dış borçlanmayı daha da kötüleştinuiştir. Temmuz 2001 'de döviz kuru bandı genişlctilmeye başlanmış ve TL 'nin piyasaya aşama aşama 2002'nin sonuna kadar hakim olması istenmiştir. Fakat dış dengelerde görülen bozulma, önceden açıklanan enflasyon oranının tutturulamaması ve siyasi kriz, programın yaşayamayacağıoa kanıtlamıştır. Bu durum. belirlenen programın bitiş tarihinden önce her an yerli paraya talebin artmasına neden olacak bir süreçtir. Programın mali ve parasal hedeflerine, enflasyon dışında, ulaşılmıştır. MB'sı Kasım 2000 krizine kadar kısmi para kunılu olarak oldııkça başarılı olmuştur. 2000'in sonunda, cari hesap 9.7 milyar ABD Dolan açık vermiş ve bu açık 9.4 milyar ABD Doları sermaye hesabı fazlası ile kapatılrruştır. Sterilizasyon olmadığı için, sermaye girişi parasal tabanda genişleme yaratnuştır. Sonuçta, Türkiye'de sennaye girişi iki ucu keskin bir bıçak gibi işlemiştir: (i) sermaye girişi ekonomik büyüme. tüketim ve yatırınıları pozitif etkilemiştir. Ancak (ii) sermaye girişi, reel döviz kııru hedeflernesi ve yüksek maü açıkların olduğu bir politika karmasında, para politikasının etkisini azaltarak ekonominin yanlış yönetimine yol açmıştır. 1990'1ar boyunca, net yurtiçi borçlanmanın yurtiçi mali borç stokuna oranı yüzde 50'den fazla olmuştur. Bu durumda hükümet yeni hükümet kağıtları çıkararak mevcut borç stokunu çevinneye çalışmıştır. (Boratav ve Yeldan, 2001, s.23). Sabit döviz kuru ile sermaye girişinin birleşmesi mali açıkların fınansmanını kolaylaştırmıştır. Programın uygulanması ile belirli bir döviz sepetine göre önceden belirlenmiş TL 'nin değer kaybının ne kadar olacağı açıklandığı için döviz kuru riski ortadan kalkmıştır. Böylece bankalar bu süreçte kolay karlar elde elmiş ve yüksek getirili hükümet kağıtlarmı satın alıp, repo işlemleri yaparak. riskli olan döviz cinsinden borçlarını finanse edebilmişlerdir. Kasım 2000 krizinden önce bankaların yüksek açık pozisyonları nedeniyle ani semıayc çıkışiarına olan hassaslıkları artmıştır (bkz. Eichengrccn (2002)).

10 38 Sü/eyma11 DE GiRMEN- Filiz ÖZAG ı. 6. Kasım 2000, Şubat 2001 Krizleri ve Sonras ı Devlet bankalarının ve bir takım özel bahka l arın yüksek oranda hükümet kağıdı tutmaları faiz oranlarında bir yükselmeye ve bankalar aras ında haksız rekabete neden olmuştur. Ayrıca bu dönemde bankaların risk değerlendirme ve yönetme politikalarının yetersiz olması nedeniyle, likidite, faiz oram ve döviz kuru riskleri ortaya çıkmışhr (BRSA Raporu, 2001, s. S). Burada, bankac ı lık sektöründe bağımsız ve etkin olmayan bir gözetim-denetleme-düzenleme mekanizmasının olmasının da, risk yönetiminde belirli zayıfl ıkların yaşanmasına neden olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Böylece, Özatay ve Sak (2002)'ın da belirttiği gibi söz konusu sorunlar nederuyle, çoğu devlet bankasının bilançosu Kasım 2000 likidite krizinde faiz riski ile ka rşılaşırken, çoğu özel banka da Şubat 2001 parasal krizinde döviz kuru riskine tabi olmuştur. Ayrıca yabancı fonların ülkeden çıklşı ve bazine kağıtlarına uygulanan faiz oranlarının ani yi.\kselişi, bazı özel ve devlet bankalarının fınansal açıdan zorluklarla karşılaşmasına neden olmuştur. Kasım 2000 krizinde hemen sonra ortaya çıkan sorun, faiz oranjan ile önceden açıklanan TL'deki değer kaybı oranlan arasında bir uyumsuzluğun olmasıdır. Bu uyumsuzluk, hazinenin iç borcu döndürıne gücünü azaltmış ve faiz oranlarını yükselmiştir. Özatay ve Sak'a göre, ya faiz oranlan TL'run değer yitirme oranına uyumlu olacak bir düzeye kadar düşmeli ya da döviz kuru rejimi değiştirilmelidir. Süreç içinde, politik arenada o luşan belirsizlik ve döviz kuru rejimine olan güvensizlik nedeniyle de Şubat uygulamadan kaldırılmıştır 'de söz konusu rejim Bu tarihten sonra dalgalı kur rejimine geçitmiş ve para politikası olarak enflasyon hedeflemesi benimsenmiştir. Dalgalı kur rejimi ile ekonomik istikrarın sağ lanması ve iç-dış şoklarakarşı duyarhlığın azalması amaçlanınaktadır para ve kur politikasında, döviz piyasasına yapıjan müdahalelerde, oynaklık düzeyi kadar gelecekte oluşacak oynakltk orannun da önemi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Merkez Bankası'nın yaptığı döviz alım müdahalelerinin güçlü bir döviz rezervi oluşturmak için gerekli olduğu belirtilmiş ve böylece de ters dolarizasyonun gerçekleşebileceği savunulmuştur. Uygulanan politikalar sonunda 2003 yılında oluşan fazla likitide ile bazinenin TL cirısinden borçlanmasının arthğ ı ve net döviz cinsi borç geri ödemelerini sağlandığı belirtihruştir y ı lında kur po litikasmın belirlenmesinde ise yine da l galı kur rejimini önemi üzerinde durulmuş ve 2003 yılındaki önlemlerle TL olarak tutulan likitidenin arttığı belirtilmiştir. Ancak ekonomide gerçekleşen rakamlara baktığımızda, reel faiz oranlarının yüksek bir düzeyde seyrettiği ve bütçe açıkların ın GSMH'ye o ranırun hala nispi olarak yüksek düzeyini koruduğu görülür. Reel ve noınina l kur arasındaki fark

11 Banka Sermaye Kan alı Mevcudiyeti: Tiirk Bankacılt k Sektörü İçin Bir Analiz 39 geçmiş döneme göre azalmış ve kurdaki aşın değedemeyi yok edilerek geçmişte oluşan faiz kur arbitrajı ortadan kaldınlmıştu. m. Bankalarm Sermaye ve Kredi Verme Yapısım Etkileyen Faktörler Çelebican (Ekim 1 998), Moalla-Fetimi v.d (Eylül 1998), ve Aydoğan-Ersel ( 1 992) 'e göre BIS (Bank for International Setllemen ts) çerçevesinde gözetimler ve düzenlemeler TBS tarafından, biraz geç olsada, 1990 yılında benimsenmiş ve zaman içinde uygulanmaya çalışılmıştır. BDDK, bankaların BTS kriterlerini benimseyip daha etkin bir şekilde uygulamaları için, Haziran 1999'da çıkarılan 4389 sayılı bankacılık kanwm ile bankaların sennaye-varlık oranlarını iyileştirıneleri konusundaki ciddiyetini göstermiştir (Ayrıntı için bknz. AJper ve Öniş (Mart 2002)) 10 Kashyap ve Stein (2000)'e göre, banka serınaye yapısı hedi kanalının gücünü etkileyebilir. Tartıştıklan nokta, daha iyi sermaye yapısına sahip olan bankalarm daha az riskli bankalar olduğudur 1 ı. Furfıne (1995), serınaye-yeterliliği düzenlemelerinin varlık ve yükümlülükler yönetimi üzerindeki etkileşimine (asset and liability management) dinamik bir model kullanarak bakmakta ve banka sermaye yapısının borç verme büyüme oranını nasıl etkilediğini araştırınaktadır. Ulaşmış olduğu sonuca göre. Basle sermaye-yeterlilik düzcnlemelerinin, banka kredileri üzerindeki etkisinin parasal bir şok karşısmda göstermiş olduğu tepkinin oldukça zayıf olduğudur. Başka çalışmalara baktığımızda, Bemanke ve Gertler (1987) ve Holstrom ve Tirole (1997) finansal piyasalardaki eksik bilgi nedenjyle, fınansal aracı kurumların sennaye yapılarının kredi verınede ve ekonomik aktiviteleri belirlemede önemli faktör olduğunu ifade etmektedirler. Ayrıca, Tbakor ( 1 996) parasal genişlemenin bankaların hedi verme kapasitesinde azalmaya neden olduğu sonucunu ulaşmıştır. Sermaye gereksinimi ve bankalara yönelik ihtiyati düzenlemeleri genel olarak Hellman, Murdock ve Stiglitz ( 1 998)' de araştırmış ve yüksek oranda sermaye tutulması, bankaların aktiviteleri üzerinde ters bir etki yapacağını: yani, yüksek senı1aye gereksiniminin bankaların fonlama maliyetinde bir artış yaratarak, piyasa değerinde bir azalmaya neden olacağı için, daha fazla risk almalarını teşvik edeceği sonucuna ulaştırmıştır. Benzer şekilde, Diamond ve Ra jan ( t 999) sermaye ıo BDDK'nın hazırladığı 2000 ve 2001 yılı raporlan incelendiğinde sermaye üe kredi verme yapısı arasındaki ilişki daha net göıillmektedir. 11 Yani, reserve dışında kalan ve sigortalanmayaıı banka yüktimlülükleriniıı asimetrik bilgi sorununa daha az tabi olacak.lannı ve böylece, baııkalanıı bu tiir yükümlüluklere daha kolayca başvurarak ve rezervler üzerinden kredi vemıe bağımlılığını azaltarak, bankaların sennayc yapl.liındaki olumlu bir gelişme sonucu kredi verme olanağının da artacağını ifade etmektedirler.

12 40 Süleyuum DEGİRMEN- Filiz ÖZAG gereksiniminin farklı olası maliyetleri üzerinde dunnuş ve bankaların hassas bir sermaye yapısına sahip olmasının, likidite yaratma kabiliyetini ve böylece de, kredi arzı miktarını olumlu ctkiyeleceğini söylemiştir. Bernankc- Gerller (1995). Kashyap- Stein (1995), Bernanke- Lown (1991) ve Peek - Rosengreen (1992) çalışmaları banka sermaye ve kredi verme arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Fakat geleneksel para teorisi ve banka kredi kanalı arasındaki açığı kapatmak amacı ile kredi arzında ortaya çıkan değişikliklerin sermaye yapısında meydana gelen değişmeler yanında, farklı faktörlerin de (para politikasının faiz oraru ve döviz kurunu etkileınesi, maliye politikasının kamu borç gereksinimini etkilemesi v.b) dikkate alınması önemlidir. Peek ve Rosengreen (Ağustos 1995) çalışınasına göre, A.B.D.'de resesyonunda bankaların kredi büyüme oranlannda ani düşüşler yaşanmıştır. Fakat sorun, kredi büyüme oranındaki azalınanın, kredi talebinden mi yoksa resesyon nedeniyle mevduatlardaki azalma ile kredi arzındaki bir azalmadan ıru kaynak.landığıdır. Çalışınaya göre, eğer bankalar büyük oranda geri ödenmeyen krediler ve düşük kazanç nedeniyle sermaye sınırlaması ile karşılaşırsa. sennayevarlık rasyosunu yükseltmek için iki şey yapaeaklardır: (i) ya yeni sennaye artırımına gidecekler, (ii) ya da. hem varlıklar hem de yükümlülükleri azallacaklar. Böylece sern1ayc-azalması (capital crwıclı) sonucuna ulaşılacak ve serınayede görülen bu azalma, bankanın yaşayacağı semmye şoku ile mevduatlarının büyüme oranı (hir tiir kredi ar::ı için rejerans nokrası) arasındaki güçlü ilişkiyi ciddi oranda zedeleyecektir. Bir diğer çalışma olan Azis ve Thorbecke (2002), faiz oranı ve döviz kurundaki makrockonomik şokların, Endonezya' da bankaların kredi verıneleri üzerindeki etkilerini araştırmış ve yabancı-yerli bankaların fail oranı ve döviz kuru şoklarına farklı tepkiler verdiklerini tespit etmiştir. Faiz oranına ve döviz kurundaki pozitif bir şokta, yerli bankaların sermaye ve kredi büyüme oranları, yabancı bankalara güre daha fazla azalmaktadır. Bunun yanında, Shirai (2002)'nin Hindistan için yapmış olduğu analiz, devlet tahvil ve bonolanna yatırım yapılmasının, bankaların portföyündeki riskli varlıkların değerini azaltarak, sermaye yeterlilik rasyolannı artıracağı sonucunu göstermektedir. Fakat bankaların yüksek oranda devlet tahvili ve bono tutmaları, özel sektöre akacak fon üzerinde bir dışlama etkisi yaratacağından, bankaların etkin kredi vemı e politikasım olumsuz etkileyccektir. Sonuç olarak, scnnaye ve kredi yapılarıru etkileyebilecek bir çok faktör sıralanabilir. Dolayısı ile de, eğer (i) sennaye-yeterlilik rasyosunda bir artıştan dolayı, (ii) ya da para ve ınaliye politikasındaki bir şok veya borç verme üzerine getirilen düzenlemeler sonucu oluşan banka bilançosunda bir dengesizlik nedeniyle

TÜRKİYE DE FAİZ VE KUR POLİTİKALARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ* Süleyman DEĞİRMEN 1 ve Filiz ELMAS 2

TÜRKİYE DE FAİZ VE KUR POLİTİKALARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ* Süleyman DEĞİRMEN 1 ve Filiz ELMAS 2 Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 19, Sayı : 69, ss. 47-66 TÜRKİYE DE FAİZ VE KUR POLİTİKALARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ* Süleyman DEĞİRMEN 1 ve Filiz ELMAS 2 Özet Türkiye de faiz kur makası nedeni ile 1989

Detaylı

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING TÜRKİYE DE BANKA KREDİ KANALININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ÇALIŞMA: KREDİ TAYINLAMASI Utku ALTUNÖZ * Öz Para politikası reel ekonomiyi faiz oranı kanalı, döviz kuru kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı

Detaylı

Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye de Döviz Kuru Kanalının VAR Analizi

Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye de Döviz Kuru Kanalının VAR Analizi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye de Döviz Kuru Kanalının VAR Analizi Figen BÜYÜKAKIN 1 Vedat CENGİZ 2 Armağan TÜRK 3 Alınma Tarihi:

Detaylı

Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalı: Türkiye Örneği

Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalı: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalı: Yrd. Doç. Dr. Birgül CAMBAZOĞLU Haliç Üniversitesi, MYO, Bankacılık ve

Detaylı

FİNANSAL KRİZLERİN ORTAYA ÇIKMASINDA SERMAYE HAREKETLERİNİN ROLÜ: RUSYA, TÜRKİYE VE ARJANTİN KRİZLERİ Nihat IŞIK

FİNANSAL KRİZLERİN ORTAYA ÇIKMASINDA SERMAYE HAREKETLERİNİN ROLÜ: RUSYA, TÜRKİYE VE ARJANTİN KRİZLERİ Nihat IŞIK Özet FİNANSAL KRİZLERİN ORTAYA ÇIKMASINDA SERMAYE HAREKETLERİNİN ROLÜ: RUSYA, TÜRKİYE VE ARJANTİN KRİZLERİ Nihat IŞIK Gelişmekte olan ülkelerde 1980 li yıllarda hızlı bir şekilde uygulanmaya başlayan serbestleşme

Detaylı

Türkiye de Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının İşleyişi

Türkiye de Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının İşleyişi Türkiye de Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının İşleyişi Türkiye de Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının İşleyişi İbrahim ÖRNEK Özet Bu çalışma kapsamında para politikası şoklarının reel ekonomi

Detaylı

2008 GLOBAL FİNANS KRİZİ, PARASAL AKTARIM KANALLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN (TCMB) DENEYSEL POLİTİKA ÇABALARI

2008 GLOBAL FİNANS KRİZİ, PARASAL AKTARIM KANALLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN (TCMB) DENEYSEL POLİTİKA ÇABALARI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 1-28 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324457 2008 GLOBAL FİNANS KRİZİ, PARASAL AKTARIM KANALLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN

Detaylı

MSPD Çalışma Raporları : 2001/4. Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjının Modellenmesi. Yasemin Türker Kaya

MSPD Çalışma Raporları : 2001/4. Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjının Modellenmesi. Yasemin Türker Kaya MSPD Çalışma Raporları : 2001/4 Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjının Modellenmesi Yasemin Türker Kaya Mali Sektör Politikaları Dairesi Haziran 2001 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MSPD

Detaylı

MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU VE PARASAL BÜYÜKLÜKLERİN GELİŞİMİ

MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU VE PARASAL BÜYÜKLÜKLERİN GELİŞİMİ Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 3, 2013 185 MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU VE PARASAL BÜYÜKLÜKLERİN GELİŞİMİ Fikret KARTAL (*) Özet: Küresel krizden negatif yönde etkilenen

Detaylı

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 2, 2007 NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY

Detaylı

TÜRKİYE DE PARASAL AKTARIM KANALLARININ İŞLEYİŞİ VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. İbrahim M. TURHAN, Borsa İstanbul. Nihat GÜMÜŞ, Borsa İstanbul.

TÜRKİYE DE PARASAL AKTARIM KANALLARININ İŞLEYİŞİ VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. İbrahim M. TURHAN, Borsa İstanbul. Nihat GÜMÜŞ, Borsa İstanbul. TÜRKİYE DE PARASAL AKTARIM KANALLARININ İŞLEYİŞİ VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İbrahim M. TURHAN, Borsa İstanbul Nihat GÜMÜŞ, Borsa İstanbul Özet Bu çalışmanın temel amacı Türkiye de parasal aktarım kanallarının

Detaylı

Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme

Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme Akademik İncelemeler Cilt:4 Sayı:1 Yıl:2009 Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme Asuman OKTAYER 1 scebeci@sakarya.edu.tr ÖZET Bu çalışmada Türkiye de finansal

Detaylı

Türkiye'de Bir Parasal Aktarım Kanalı Olarak Banka Kredileri

Türkiye'de Bir Parasal Aktarım Kanalı Olarak Banka Kredileri Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2007 Cilt: 44 Sayı:514 H. ÖZTÜRKLER - A. H. ÇERMİKLİ 57 Türkiye'de Bir Parasal Aktarım Kanalı Olarak Banka Kredileri Özet Harun ÖZTÜRKLER 1 Affan Hakan ÇERMİKLİ 2 Para

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (15) 2008, 50-86

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (15) 2008, 50-86 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (15) 2008, 50-86 ENFLASYON HEDEFLEMESİ VE DALGALI DÖVİZ KURU: BAZI ÜLKE DENEYİMLERİ INFLATION TARGETING AND FLOATING EXCHANGE RATE:EXPERIENCES OF SOME COUNTRIES Sayım IŞIK* Koray

Detaylı

KURALA DAYALI-TAKDİRE DAYALI PARA POLİTİKALARI: TAYLOR KURALI VE TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASI

KURALA DAYALI-TAKDİRE DAYALI PARA POLİTİKALARI: TAYLOR KURALI VE TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 KURALA DAYALI-TAKDİRE DAYALI PARA POLİTİKALARI: TAYLOR KURALI VE TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASI Özet Doç. Dr. Gülsüm AKALIN

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Damla TANÖREN YÜKSEKLİSANS TEZİ ADANA, 2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

PARA POLİTİKASI ŞOKLARI HİSSE SENEDİ FİYATLARINI ETKİLER Mİ? TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PARA POLİTİKASI ŞOKLARI HİSSE SENEDİ FİYATLARINI ETKİLER Mİ? TÜRKİYE ÖRNEĞİ Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 29, CİLT XXVII, AYI II,. 129-152 PARA POLİTİKAI ŞOKLARI HİE ENEDİ FİYATLARINI ETKİLER Mİ? TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hülya KANALICI AKAY * Mehmet NARGELEÇEKENLER ** Özet Bu

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Sektörel Banka Kredilerinin Gelişimi: Yrd. Doç. Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF, İktisat

Detaylı

Asst. Prof. Dr. Zekayi Kaya (Çankırı Karatekin University, Turkey) Asst. Prof. Dr. Erkan Tokucu (Kafkas University, Turkey) Abstract.

Asst. Prof. Dr. Zekayi Kaya (Çankırı Karatekin University, Turkey) Asst. Prof. Dr. Erkan Tokucu (Kafkas University, Turkey) Abstract. SESSION 1 Son Finansal Kriz Öncesi ve Sonrası Para Politikalarında Gelişmeler ve Merkez Bankalarının Değişen Rolü Developments in Monetary Policies before and after the Recent Financial Crisis and the

Detaylı

FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Oya GENÇAY Uzmanlık Yeterlilik Tezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

Detaylı

BANKACILIK KRİZLERİ, NEDENLERİ VE EKONOMİK MALİYETLERİ

BANKACILIK KRİZLERİ, NEDENLERİ VE EKONOMİK MALİYETLERİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 22, Ocak-Haziran 2004, ss. 39-61. BANKACILIK KRİZLERİ, NEDENLERİ VE EKONOMİK MALİYETLERİ Halil ALTINTAŞ ÖZET Bankacılık krizlerinin

Detaylı

ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR. Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri

ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR. Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI YAYINLARINDAN ÖRNEKLER Türkiye de Ödeme

Detaylı

KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ

KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ Yıl: 23 Sayı:83 Nisan 2009 59 KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ Levent ÇİNKO * Rengin AK * ÖZET Son yıllarda küreselleşme ve bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda,

Detaylı

BANKA KRİZLERİ VE ÖZEL SERMAYELİ TİCARET BANKALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BANKA KRİZLERİ VE ÖZEL SERMAYELİ TİCARET BANKALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ BANKA KRİZLERİ VE ÖZEL SERMAYELİ TİCARET BANKALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hazırlayan: Selçuk DURANLAR Danışman: Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İktisat Anabilim Dalı

Detaylı

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXXII, Sayı/No. 1, 2013, pp. 239-260 FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Özet Umut ÇAKMAK * Makalenin

Detaylı

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

FİNANSAL YENİLİKLER VE PİYASALAR ÜZERİNE ETKİLERİ: Türkiye Örneği

FİNANSAL YENİLİKLER VE PİYASALAR ÜZERİNE ETKİLERİ: Türkiye Örneği FİNANSAL YENİLİKLER VE PİYASALAR ÜZERİNE ETKİLERİ: Türkiye Örneği Cafer KAPLAN ( ) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Araştırma Genel Müdürlüğü Tartışma Tebliği No: 9910 Nisan 1999 ( ) Yazar, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

MERKEZ BANKASININ 2002-2009 YILLARI ARASINDA UYGULADIĞI PARA POLİTİKASI VE KUR REJİMİNİN GENEL BİR ANALİZİ

MERKEZ BANKASININ 2002-2009 YILLARI ARASINDA UYGULADIĞI PARA POLİTİKASI VE KUR REJİMİNİN GENEL BİR ANALİZİ Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 35 Makaleler MERKEZ BANKASININ 2002-2009 YILLARI ARASINDA UYGULADIĞI PARA POLİTİKASI VE KUR REJİMİNİN GENEL BİR ANALİZİ Alper Yakupoğlu* ÖZET Türkiye de Şubat 2001 de yaşanan

Detaylı

TÜRKİYE YE YÖNELİK YABANCI SERMAYE AKIMLARININ HACİM VE KOMPOZİSYONUNDAKİ GELİŞMELER

TÜRKİYE YE YÖNELİK YABANCI SERMAYE AKIMLARININ HACİM VE KOMPOZİSYONUNDAKİ GELİŞMELER TÜRKİYE YE YÖNELİK YABANCI SERMAYE AKIMLARININ HACİM VE KOMPOZİSYONUNDAKİ GELİŞMELER Prof. Dr. Özcan KARAHAN ** Araş. Gör. Dr. Evren İPEK *** ÖZ Finansal liberalizasyon sürecini tamamladığı 1989 yılından

Detaylı

KRİZ VE PARA POLİTİKALARI: PARA POLİTİKALARININ BAŞARISIZLIĞI ÜZERİNE

KRİZ VE PARA POLİTİKALARI: PARA POLİTİKALARININ BAŞARISIZLIĞI ÜZERİNE Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 76, ss. 31-54 KRİZ VE PARA POLİTİKALARI: PARA POLİTİKALARININ BAŞARISIZLIĞI ÜZERİNE Erkan TOKUCU 1 Özet Amerika Birleşik Devletleri nde 2007 yılında başlayan finansal

Detaylı